You are on page 1of 6

Do:

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii Jdrowej Plac Trzech Krzyy 3/5 00-507 Warszawa Pan Andrzej Chwa s

Od:

Komitet Obywatelski 'NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE"

/ Pr z e w o d n i c z c y / Ta d e u s z P a s t u s i a k

Dot: Strategi czna Ocena Oddziaywania na rodo wi s k o konsultacje spoeczne - uwagi do 03.02.2012.

S T A N O W I S K O Komitetu Obywatelskiego 'NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE" w sprawie Strategicznej Oceny Oddziaywania na rodowisko budowy elektrowni jdrowej w lokalizacjach LUBIATOWOKOPALINO i CHOCZEWO (w Lubiatowie).

Szanowni Pastwo,

W zwizku z konsultacjami spoecznymi prowadzonymi przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie Strategicznej Oceny Oddziaywania na rodowisko budowy elektrowni jdrowej w lokalizacjach LUBIATOWO-KOPALINO i CHOCZEWO (w Lubiatowie) Komitet Obywatelski z siedzib w Lubiatowie, gmina Choczewo, w imieniu wasnym oraz osb wspierajcych jego cele i dziaania

sprzeciwia si budowie elektrowni jdrowej w lokalizacjach Lubiatow o- Kopalino i Choczew o.

U Z A S A D N I E N I E Kierunki rozwoju rejonu nadmorskiego gminy Choczewo, zgodnie ze Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Choczewo - czerwiec 2003 (Uchwaa NR IV -58/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 9 czerwca 2003), sporzdzonego na podstawie Uchway Rady Gminy w Choczewie z dnia dniu 19 grudnia 1997 roku Nr XXV/139/97, o przystpieniu do sporzdzenia studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo oraz uchwa Nr XXXIII-266/2002 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 sierpnia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru LubiatowoKopalino-Jackowo w gminie Choczewo (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 61 poz. 1413 z dnia 17.09.2002.) zostay ustalone m. in. jak niej: Przyjmuje si, e polityka przestrzenna jest najsilniejszym narzdziem waloryzacji ekonomicznej przestrzeni, stanowicej, obok mieszkacw, podstawow warto gminy. Dla zachowania spjnoci zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa wyraonej w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa pomorskiego i dostosowania si do wymogw Unii Europejskiej konieczna bdzie realizacja na terenie gminy midzynarodowych polityk rozwoju i programw rwnowaenia przestrzennego, wyraonych w dokumencie Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego. Okrelono w nim trzy nastpujce denia rozwoju przestrzennego: spjno gospodarcza i spoeczna,ochrona, utrzymanie zasobw naturalnych i dziedzictwa kulturowego, bardziej zrwnowaona konkurencyjno obszaru Europy.

Celami rozwoju przestrzennego s: rozwj policentrycznego i zrwnowaonego systemu urbanizacji i wzmocnienie zwizkw zachodzcych midzy terenami miejskimi i wiejskimi (...), promocja zintegrowanych koncepcji transportu i cznoci (...), ksztatowanie i ochrona rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego poprzez waciwe zarzdzanie. prawne utrwalenia krajowego systemu ochrony rodowiska i powizania go z systemem europejskim; aktywn ochron rodowiska obszarw niezdegradowanych, stanowicych gwny potencja przyrodniczy kraju, wany take dla Europy, uwzgldniajca rwnie koncepcje ochrony przyrody NATURA 2000 i CORINE Biotopes.

Reasumujc, misj gminy Choczewo zdefiniowano nastpujco: Nadmorska gmina Choczewo bogata, bezpieczna, przyjazna ludziom, gmina zrwnowaonego rozwoju opartego na turystyce i produkcji zdrowej ywnoci, optymalnie wykorzystujca cenne i bogate zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrody, kultywujca i tworzca wasne tradycje.

Planowanie, podanie do publicznej wiadomoci w/w potencjalnych lokalizacji EJ i ewentualna budowa Elektrowni Jdrowej s sprzeczne ze Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Choczewo, narusza koncepcje NATURA 2000 i CORINE

Biotopes i spowoduje bezpowrotne zniszczenie unikatowego rodowiska naturalnego, walorw kulturowych i krajobrazowych oraz zabytkw archeologicznych. Wanie z powodu powyszych zalet rodowiskowych oraz kierunkw rozwoju gminy Choczewo rdzenni mieszkacy gminy oraz obywatele Polski i Unii Europejskiej inwestowali kapita w tym rejonie. Odszkodowania, o ktre niewtpliwie bd wystpowali, w przypadku kontynuacji dziaa na rzecz budowy Elektrowni Jdrowej, nie zrekompensuj czasu i serca woonego w rozwj tego rejonu. Zaczmy rwnie nasz krytyczne uwagi o dokumencie pt. ANALIZA NR 2 - PROGNOZA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO

PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JDROWEJ UWZGLDNIAJCA WNIOSKI I UWAGI SPOECZESTWA I ORGANW OCHRONY RODOWISKA
opracowanym przez zesp w skadzie:A. Strupczewski, A. Solecki, W. Drzewicki, D. Lewicka-Szczebak, M. Kasprzak, W. Ciurzycki, A. Haadyj, W. Kiebasa, . Szkudlarek, K. Jancewicz, D. W. Ryng, A. Zajc, T. Chrapek, W. Bdowski, D. Mruk, (kopia pdf utworzona: 16.06.2011 r. , kopia pdf zmieniona: 04.10.2011 r., 714 stron)

1.

Wprowadzenie

Po zapoznaniu si z wyej cytowanym opracowaniem, z caym szacunkiem dla olbrzymiej pracy wykonanej przez zesp autorski, musimy stwierdzi, i poziom naukowy tej analizy, nie odpowiada oczekiwaniom opinii publicznej.

2.

Uwagi o zespole autorskim

Ju w pierwszej fazie przygotowania Prognozy... popeniono powany bd merytoryczny, powierzajc opracowanie analizy tylko jednemu zespoowi. Zesp opracowujcy skada si, w duej mierze, z ekspertw, ktrym brak przygotowania formalnego z takich dziedzin jak np.: matematyka stosowana, fizyka teoretyczna, geoinformatyka, geologia matematyczna i ekonometria. Zauwaono rwnie brak specjalistw z takich dziedzin jak: socjologia, prawo midzynarodowe, filozofia i etyka, teoria ubezpiecze, teoria zarzdzania ryzykiem, teoria zarzdzania jakoci i kliniczna medycyna nuklearna. W rozwinitych krajach wiata tylko takim multidyscyplinarnym zespoom powierza si tego typu zadania. Wyej cytowana Prognoza ... po przetumaczeniu na jzyki niemiecki i angielski, zostaa udostpniona gremiom zainteresowanym, kwestionujc w ten sposb merytoryczne kompetencje polskiego rodowiska naukowego i polsk myl techniczn. Tego typu opracowanie musi mie solidn podstaw, bazujc na nowoczesnych osigniciach nauk cisych i w adnym przypadku nie moe stwarza pozorw wystpienia propagandowego. Niestety, czytelnik wyej wspomnianej Prognozy... natychmiast odnosi takie wraenie. 3.

Uwagi o formie edytorskiej opracowania

Proponowana przez twrcw forma edytorska (format: pdf) w aden sposb nie wykorzystuje nowoczesnych technik indeksowania informacji, co przy objtoci pracy 714

stron, uniemoliwia szybkie odnalezienie szukanych kwestii, zniechcaj potencjalnego czytelnika do dalszej akcji. Czyby to byo zamierzone podejcie? Forma opracowania kwestionuje merytoryczne kompetencje zleceniodawcy, czyli Rzdu Polskiego, a na to, ze strony opinii publicznej, nie ma i nigdy nie bdzie, przyzwolenia. 4.

Uwagi dotyczce okrelenie stref bezpieczestwa wok elektrowni jdrowej

W odniesieniu do okrelenia stref bezpieczestwa twrcy Prognozy... pisz co nastpuje:


Okrelono te zakres strefy, poza ktr nie trzeba bdzie planowa adnych dziaa interwencyjnych. W ocenach tych przyjto typowe warunki meteorologiczne wpywajce na rozpraszanie w atmosferze substancji radioaktywnych. Wobec tego, e w kadej lokalizacji warunki te s odmienne, przy wybraniu konkretnej lokalizacji trzeba bdzie okreli referencyjne warunki meteorologiczne i przeprowadzi szczegowe obliczenia. Niemniej, oglne wnioski z ju wykonanych ocen wskazuj, e promie strefy ograniczonego uytkowania bdzie wynosi okoo 800 metrw, a promie strefy planowania awaryjnego okoo 3 km od reaktora. Wielkoci te zastosowano dla sugerowanych lokalizacji i dowiedziono, e dla umiejscowie postrzeganych jako najkorzystniejsze nie bdzie potrzeby uzgodnie dziaa interwencyjnych z ludnoci i wadzami administracyjnymi pastw ociennych .

Komitet Obywatelski NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE chciaby wiedzie: jaki model atmosfery zosta wykorzystany i w jakiej skali zostay przeprowadzone obliczenia, jak poradzono sobie ze zjawiskiem turbulencji, jakiego typu homogenizacj zastosowano w doborze skal przestrzennych i czasowych, w jakiej przestrzeni fizycznej przeprowadzono obliczenia, jakiego typu przestrzenie funkcyjne zastosowano w dowodzie istnienia i jednoznacznoci rozwizania? Oczywici, e s to pytania czysto formalne. Znajc odpowiedzi, moemy dyskutowa problemy poprawnoci przedstawionych oblicze, a od ich jakoci zaley przecie zdrowie i ycie naszych najbliszych. Modelowanie formalne procesw fizycznych stosowane jest w teorii zarzdzania ryzykiem i w tego rodzaju opracowaniach musi by wykorzystane. Goosowne zapewnienia twrcw wyej wspomnianej Prognozy... nikogo nie interesuj, a heurystyczne dywagacje s cakowicie bezwartociowe i wskazuj jednoznacznie na powane luki w przygotowaniu formalnym. 5.

Uwagi o Oddziaywaniu na dobra materialne (rozdzia 9.1.10 Prognozy ...)

W odniesieniu do oddziaywania na dobra materialne twrcy Prognozy... pisz co nastpuje:


Potencjalne wystpienie awarii bdzie wizao si z wysokimi stratami materialnymi dla inwestora oraz okolicznych terenw ktre musz by czciowo skompensowane zgodnie z obowizujcymi zasadami odpowiedzialnoci za szkod jdrow.

Komitet Obywatelski NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE chciaby wiedzie: dlaczego autorzy analizy s zainteresowani tylko stratami inwestora, ewentualnie stratami fizycznymi przylegych terenw?

Czy oznacza to, e zdrowie i ycie ludnoci lokalnej jest bez znaczenia?

Odnonie wspomnianej kompensacji pozwolimy sobie zacytowa wypowied Pana Andrzeja Macika wiceprezesa Polskiej Izby Ubezpiecze:
Zdaniem Polskiej Izby Ubezpiecze (PIU), polski rynek ubezpieczeniowy nie jest przygotowany na przyjcie tak wysokiego zobowizania, tym bardziej, e zakres ochrony przewiduje odpowiedzialno nie tylko za szkodymaterialne i osobowe ale take za te wyrzdzone w rodowisku naturalnym. , Izba argumentuje,e w przypadku rozwijania w Polsce energetyki jdrowej,konieczne jest,by stworzy odrbny fundusz ubezpieczeniowy dedykowany odszkodowaniom jdrowym,a jego dziaalno powinna zosta objtagwarancjami budetu pastwa.

Autorzy Prognozy... nie dysponuj nawet szcztkow wiedz w zakresie teorii ubezpiecze, co nie przeszkadza im w zajciu stanowiska w kwestii, o ktrej nic sensownego nie mog powiedzie. Natomiast postawa autorw Prognozy... sugeruje, i waciwe koszty elektrowni jdrowej zostay nieprawidowo policzone, gdy wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe bd obciay podatnika. Niestety, to jest tylko cz prawdy. Mianowicie za budow profesjonalnego skadowiska odpadw radioaktywnych, za modernizacj i rozbudow KSE, za modernizacj i rozbudow sieci transportowej, za wyszkolenie odpowiedniej kadry naukowej i inynierskiej, za likwidacj ruiny zwanej EJ arnowiec w budowie, za stworzenie prywatnego sektora ubezpiecze tzw. szkd jdrowych i wielu innych rzeczy zapaci rwnie podatnik. Autorzy Prognozy... maj oczywicie metod, dajc szybkie rozwizanie wyej wymienionych problemw. Opiera si ona na zastosowaniu dwch magicznych formu, mianowicie: bailoutu i outsourcingu. Komitet Obywatelski NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE nie zgadza si na takie rozwizania.

6.

Podsumowanie

W paragrafach 2, 3, 4, 5 podano tylko znikom cz przykadw charakteryzujcych wyej omawiane opracowanie. Mona powiedzie, i zbir tego typu opinii jest przeliczalny, wskazujc jednoznacznie na poziom naukowy prezentowanej analizy. Reasumujc, stwierdzamy, i formalne modelowanie procesw spoecznych, fizycznych i technicznych nie jest domen dziaalnoci twrcw wspomnianego dokumentu. Program Polskiej Energetyki Jdrowej nie moe opiera si na heurystycznej ekspertyzie, bazujcej na technikach stosowanych w wystpieniach czysto propagandowych. Brak nadzoru ze strony odpowiednich instytucji pastwowych jest wielce niepokojcy.

7.

Wnioski
Dokument Prognoza... nie odpowiada w aden sposb oczekiwaniom OPINII PUBLICZNEJ. Dokument Prognoza... nie jest zgodny z intencjami USTAWODAWCY. Dokument Prognoza... jest pod wzgldem merytorycznym nieadekwatny w stosunku do stopnia komplikacji rozpatrywanego problemu. Dokument Prognoza... kwestionuje kompetencje polskiego rodowiska naukowego i dewaluuje polsk myl techniczn. Dokument Prognoza... amie, w ewidentny sposb, PRAWO KONSTYTUCYJNE OBYWATELA dotyczce rzetelnego informowania o ryzyku i zagraajcych niebezpieczestwach. Wszelkie dziaania oparte na tym dokumencie zagraaj zdrowiu i yciu POLAKW i odbierajc NAM prawo decyzji o kierunkach rozwoju NASZEJ OJCZYZNY.

W tym aspekcie Komitet Obywatelski NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE zwraca si do Ministerstwa Gospodarki (Departament Energii Jdrowej) z prob o zaprzestanie pochopnych dziaa opartych na tego typu opracowaniach, jak to, wyej omawiane i dopuszczenie do dziaania specjalistw, majcych odpowiednie przygotowanie formalne i potraficych, w sposb udokumentowany, zarzdza ryzykiem, ktre jest immanentnie zwizane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej.

W zwizku z powyszym wnosimy jak na wstpie.

Z powaaniem, W imieniu Komitetu Obywatelskiego "NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE" Tadeusz Pastusiak mailto:niedlaatomu@lubiatowo.pl http://www.lubiatowo.pl http://www.facebook.com/pages/NIE-dla-ATOMU-w-LUBIATOWIE/319523361413645