Do

:

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii Jądrowej Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Pan Andrzej Chwa s

Od:

Komitet Obywatelski 'NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE"

/ Pr z e w o d n i c z ą c y / Ta d e u s z P a s t u s i a k

Dot: Strategi czna Ocena Oddziaływania na Środo wi s k o konsultacje społeczne - uwagi do 03.02.2012.

S T A N O W I S K O Komitetu Obywatelskiego 'NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE" w sprawie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko budowy elektrowni jądrowej w lokalizacjach LUBIATOWOKOPALINO i CHOCZEWO (w Lubiatowie).

Szanowni Państwo,

W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko budowy elektrowni jądrowej w lokalizacjach LUBIATOWO-KOPALINO i CHOCZEWO (w Lubiatowie) Komitet Obywatelski z siedzibą w Lubiatowie, gmina Choczewo, w imieniu własnym oraz osób wspierających jego cele i działania

sprzeciwia się budowie elektrowni jądrowej w lokalizacjach Lubiatow o- Kopalino i Choczew o.

U Z A S A D N I E N I E Kierunki rozwoju rejonu nadmorskiego gminy Choczewo, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Choczewo - czerwiec 2003 (Uchwała NR IV -58/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 9 czerwca 2003), sporządzonego na podstawie Uchwały Rady Gminy w Choczewie z dnia dniu 19 grudnia 1997 roku Nr XXV/139/97, o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo oraz uchwałą Nr XXXIII-266/2002 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 sierpnia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru LubiatowoKopalino-Jackowo w gminie Choczewo (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 61 poz. 1413 z dnia 17.09.2002.) zostały ustalone m. in. jak niżej: Przyjmuje się, że polityka przestrzenna jest najsilniejszym narzędziem waloryzacji ekonomicznej przestrzeni, stanowiącej, obok mieszkańców, podstawową wartość gminy. Dla zachowania spójności zagospodarowania przestrzennego województwa wyrażonej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej konieczna będzie realizacja na terenie gminy międzynarodowych polityk rozwoju i programów równoważenia przestrzennego, wyrażonych w dokumencie “Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego”. Określono w nim trzy następujące dążenia rozwoju przestrzennego: • • • spójność gospodarcza i społeczna,ochrona, utrzymanie zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego, bardziej zrównoważona konkurencyjność obszaru Europy.

Celami rozwoju przestrzennego są: • • • • • rozwój policentrycznego i zrównoważonego systemu urbanizacji i wzmocnienie związków zachodzących między terenami miejskimi i wiejskimi (...), promocja zintegrowanych koncepcji transportu i łączności (...), kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego poprzez właściwe zarządzanie. prawne utrwalenia krajowego systemu ochrony środowiska i powiązania go z systemem europejskim; aktywną ochronę środowiska obszarów niezdegradowanych, stanowiących główny potencjał przyrodniczy kraju, ważny także dla Europy, uwzględniająca również koncepcje ochrony przyrody NATURA 2000 i CORINE Biotopes.

Reasumując, misję gminy Choczewo zdefiniowano następująco: „Nadmorska gmina Choczewo – bogata, bezpieczna, przyjazna ludziom, gmina zrównoważonego rozwoju opartego na turystyce i produkcji zdrowej żywności, optymalnie wykorzystująca cenne i bogate zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrody, kultywująca i tworząca własne tradycje”.

Planowanie, podanie do publicznej wiadomości w/w potencjalnych lokalizacji EJ i ewentualna budowa Elektrowni Jądrowej są sprzeczne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Choczewo, narusza koncepcje NATURA 2000 i CORINE

Biotopes i spowoduje bezpowrotne zniszczenie unikatowego środowiska naturalnego, walorów kulturowych i krajobrazowych oraz zabytków archeologicznych. Właśnie z powodu powyższych zalet środowiskowych oraz kierunków rozwoju gminy Choczewo rdzenni mieszkańcy gminy oraz obywatele Polski i Unii Europejskiej inwestowali kapitał w tym rejonie. Odszkodowania, o które niewątpliwie będą występowali, w przypadku kontynuacji działań na rzecz budowy Elektrowni Jądrowej, nie zrekompensują czasu i serca włożonego w rozwój tego rejonu. Załączmy również nasz krytyczne uwagi o dokumencie pt. ”ANALIZA NR 2 - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ UWZGLĘDNIAJĘCA WNIOSKI I UWAGI SPOŁECZEŃSTWA I ORGANÓW OCHRONY ŚRODOWISKA”
opracowanym przez zespół w składzie:A. Strupczewski, A. Solecki, W. Drzewicki, D. Lewicka-Szczebak, M. Kasprzak, W. Ciurzycki, A. Haładyj, W. Kiełbasa, Ł. Szkudlarek, K. Jancewicz, D. W. Ryng, A. Zając, T. Chrapek, W. Błędowski, D. Mruk, (kopia „pdf” utworzona: 16.06.2011 r. , kopia „pdf” zmieniona: 04.10.2011 r., 714 stron)

1.

Wprowadzenie

Po zapoznaniu się z wyżej cytowanym opracowaniem, z całym szacunkiem dla olbrzymiej pracy wykonanej przez zespół autorski, musimy stwierdzić, iż poziom naukowy tej analizy, nie odpowiada oczekiwaniom opinii publicznej.

2.

Uwagi o zespole autorskim

Już w pierwszej fazie przygotowania „Prognozy...” popełniono poważny błąd merytoryczny, powierzając opracowanie analizy tylko jednemu zespołowi. Zespół opracowujący składał się, w dużej mierze, z ekspertów, którym brak przygotowania formalnego z takich dziedzin jak np.: matematyka stosowana, fizyka teoretyczna, geoinformatyka, geologia matematyczna i ekonometria. Zauważono również brak specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, prawo międzynarodowe, filozofia i etyka, teoria ubezpieczeń, teoria zarządzania ryzykiem, teoria zarządzania jakością i kliniczna medycyna nuklearna. W rozwiniętych krajach świata tylko takim multidyscyplinarnym zespołom powierza się tego typu zadania. Wyżej cytowana „Prognoza ...” po przetłumaczeniu na języki niemiecki i angielski, została udostępniona gremiom zainteresowanym, kwestionując w ten sposób merytoryczne kompetencje polskiego środowiska naukowego i polską myśl techniczną. Tego typu opracowanie musi mieć solidną podstawę, bazującą na nowoczesnych osiągnięciach nauk ścisłych i w żadnym przypadku nie może stwarzać pozorów wystąpienia propagandowego. Niestety, czytelnik wyżej wspomnianej „Prognozy...” natychmiast odnosi takie wrażenie. 3.

Uwagi o formie edytorskiej opracowania

Proponowana przez twórców forma edytorska (format: pdf) w żaden sposób nie wykorzystuje nowoczesnych technik indeksowania informacji, co przy objętości pracy 714

stron, uniemożliwia szybkie odnalezienie szukanych kwestii, zniechęcają potencjalnego czytelnika do dalszej akcji. Czyżby to było zamierzone podejście? Forma opracowania kwestionuje merytoryczne kompetencje zleceniodawcy, czyli Rządu Polskiego, a na to, ze strony opinii publicznej, nie ma i nigdy nie będzie, przyzwolenia. 4.

Uwagi dotyczące określenie stref bezpieczeństwa wokół elektrowni jądrowej

W odniesieniu do określenia stref bezpieczeństwa twórcy „Prognozy...” piszą co następuje:
„Określono też zakres strefy, poza którą nie trzeba będzie planować żadnych działań interwencyjnych. W ocenach tych przyjęto typowe warunki meteorologiczne wpływające na rozpraszanie w atmosferze substancji radioaktywnych. Wobec tego, że w każdej lokalizacji warunki te są odmienne, przy wybraniu konkretnej lokalizacji trzeba będzie określić referencyjne warunki meteorologiczne i przeprowadzić szczegółowe obliczenia. Niemniej, ogólne wnioski z już wykonanych ocen wskazują, że promień strefy ograniczonego użytkowania będzie wynosił około 800 metrów, a promień strefy planowania awaryjnego – około 3 km od reaktora. Wielkości te zastosowano dla sugerowanych lokalizacji i dowiedziono, że dla umiejscowień postrzeganych jako najkorzystniejsze nie będzie potrzeby uzgodnień działań interwencyjnych z ludnością i władzami administracyjnymi państw ościennych ”.

Komitet Obywatelski „NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE” chciałby wiedzieć: jaki model atmosfery został wykorzystany i w jakiej skali zostały przeprowadzone obliczenia, jak poradzono sobie ze zjawiskiem turbulencji, jakiego typu homogenizację zastosowano w doborze skal przestrzennych i czasowych, w jakiej przestrzeni fizycznej przeprowadzono obliczenia, jakiego typu przestrzenie funkcyjne zastosowano w dowodzie istnienia i jednoznaczności rozwiązania? Oczywiści, że są to pytania czysto formalne. Znając odpowiedzi, możemy dyskutować problemy poprawności przedstawionych obliczeń, a od ich jakości zależy przecież zdrowie i życie naszych najbliższych. Modelowanie formalne procesów fizycznych stosowane jest w teorii zarządzania ryzykiem i w tego rodzaju opracowaniach musi być wykorzystane. Gołosłowne zapewnienia twórców wyżej wspomnianej „Prognozy...” nikogo nie interesują, a heurystyczne dywagacje są całkowicie bezwartościowe i wskazują jednoznacznie na poważne luki w przygotowaniu formalnym. 5.

Uwagi o „Oddziaływaniu na dobra materialne” (rozdział 9.1.10 „Prognozy ...”)

W odniesieniu do oddziaływania na dobra materialne twórcy „Prognozy...” piszą co następuje:
„Potencjalne wystąpienie awarii będzie wiązało się z wysokimi stratami materialnymi dla inwestora oraz okolicznych terenów – które muszą być częściowo skompensowane zgodnie z obowiązującymi zasadami odpowiedzialności za szkodę jądrową.”

Komitet Obywatelski „NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE” chciałby wiedzieć: dlaczego autorzy analizy są zainteresowani tylko stratami inwestora, ewentualnie stratami fizycznymi przyległych terenów?

Czy oznacza to, że zdrowie i życie ludności lokalnej jest bez znaczenia?

Odnośnie wspomnianej kompensacji pozwolimy sobie zacytować wypowiedź Pana Andrzeja Maciążka wiceprezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń:
„Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), polski rynek ubezpieczeniowy nie jest przygotowany na przyjęcie tak wysokiego zobowiązania, tym bardziej, że zakres ochrony przewiduje odpowiedzialność nie tylko za szkodymaterialne i osobowe ale także za te wyrządzone w środowisku naturalnym. , Izba argumentuje,że w przypadku rozwijania w Polsce energetyki jądrowej,konieczne jest,by stworzyć odrębny fundusz ubezpieczeniowy dedykowany odszkodowaniom jądrowym,a jego działalność powinna zostać objętagwarancjami budżetu państwa. ”

Autorzy „Prognozy...” nie dysponują nawet szczątkową wiedzą w zakresie teorii ubezpieczeń, co nie przeszkadza im w zajęciu stanowiska w kwestii, o której nic sensownego nie mogą powiedzieć. Natomiast postawa autorów „Prognozy...” sugeruje, iż właściwe koszty elektrowni jądrowej zostały nieprawidłowo policzone, gdyż wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe będą obciążały podatnika. Niestety, to jest tylko część prawdy. Mianowicie za budowę profesjonalnego składowiska odpadów radioaktywnych, za modernizację i rozbudowę KSE, za modernizację i rozbudowę sieci transportowej, za wyszkolenie odpowiedniej kadry naukowej i inżynierskiej, za likwidację ruiny zwanej EJ Żarnowiec w „budowie”, za stworzenie prywatnego sektora ubezpieczeń tzw. szkód jądrowych i wielu innych rzeczy zapłaci również podatnik. Autorzy „Prognozy...” mają oczywiście metodę, dającą szybkie rozwiązanie wyżej wymienionych problemów. Opiera się ona na zastosowaniu dwóch magicznych formuł, mianowicie: bailoutu i outsourcingu. Komitet Obywatelski „NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE” nie zgadza się na takie rozwiązania.

6.

Podsumowanie

W paragrafach 2, 3, 4, 5 podano tylko znikomą część przykładów charakteryzujących wyżej omawiane opracowanie. Można powiedzieć, iż zbiór tego typu opinii jest przeliczalny, wskazując jednoznacznie na „poziom naukowy” prezentowanej analizy. Reasumując, stwierdzamy, iż formalne modelowanie procesów społecznych, fizycznych i technicznych nie jest domeną działalności twórców wspomnianego dokumentu. Program Polskiej Energetyki Jądrowej nie może opierać się na heurystycznej ekspertyzie, bazującej na technikach stosowanych w wystąpieniach czysto propagandowych. Brak nadzoru ze strony odpowiednich instytucji państwowych jest wielce niepokojący.

7. • • • • •

Wnioski
Dokument „Prognoza...” nie odpowiada w żaden sposób oczekiwaniom OPINII PUBLICZNEJ. Dokument „Prognoza...” nie jest zgodny z intencjami USTAWODAWCY. Dokument „Prognoza...” jest pod względem merytorycznym nieadekwatny w stosunku do stopnia komplikacji rozpatrywanego problemu. Dokument „Prognoza...” kwestionuje kompetencje polskiego środowiska naukowego i dewaluuje polską myśl techniczną. Dokument „Prognoza...” łamie, w ewidentny sposób, PRAWO KONSTYTUCYJNE OBYWATELA dotyczące rzetelnego informowania o ryzyku i zagrażających niebezpieczeństwach. Wszelkie działania oparte na tym dokumencie zagrażają zdrowiu i życiu POLAKÓW i odbierając NAM prawo decyzji o kierunkach rozwoju NASZEJ OJCZYZNY.

W tym aspekcie Komitet Obywatelski „NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE” zwraca się do Ministerstwa Gospodarki (Departament Energii Jądrowej) z prośbą o zaprzestanie pochopnych działań opartych na tego typu opracowaniach, jak to, wyżej omawiane i dopuszczenie do działania specjalistów, mających odpowiednie przygotowanie formalne i potrafiących, w sposób udokumentowany, zarządzać ryzykiem, które jest immanentnie związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Z poważaniem, W imieniu Komitetu Obywatelskiego "NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE" Tadeusz Pastusiak mailto:niedlaatomu@lubiatowo.pl http://www.lubiatowo.pl http://www.facebook.com/pages/NIE-dla-ATOMU-w-LUBIATOWIE/319523361413645