..4.

1';; 9

L

..a ~.

~ t:

;'

-

facto[; relevantal
Introducere
In conditiileunor framantarimajore pe plan mondial,cand economiile tarilorlumii,inclusivale celormai puternice, unt s zguduitedintemelii,organizatiile trebuiesa se adaptezepermanentcerintelorde cre~terea competitivitatii, entrua pup teafacefata schimbarilora nivelglobal,regional~i national. l A~a cum arata reputatiieconomi~tiJoseph Stiglitz ~i Carl Walsh "cand descriueconomia$i construiescmodelecare previzioneazaevolutia economiei sau efectele diferitelor politici, economi$tiisunt implicati in ceea ce se nume$te economie pozitiva.Candevalueaza politici/ealternative, anc tarind diferitelebeneficii $i costuri, ei sunt implicati intr-o economienormativa'~. Auditul,fie el cel financiar,fie al resurselorumanesauvizandaltedomenii,reprezinta compo0 nentadeosebitde importanta economieinormative. a In actualaconjunctura economica, rganizatiile axeazape o se gasireade solutiide eficientizare activitatiisau cel putinde a supravietuire,ar realizareaunui audit al resurselorumane, i ca 0 componentaa managementului acest domeniu,ar in puteagasiraspunsuria numeroase l intrebari,ar puteasa orienteze,sa ofere alternative~i sa intrevadasolutii,in urma stabiliriiunuidiagnosticclar ~i concis. Specialistul mericanPeter Orukersubliniaca "sarcinafuna damentalaa managementului ramaneaceeade a-i facepe oamenisa lucreze eficient 1mpreuna, ferindu-Ieobiective o comune,valoricomune,organizarepotrivita,instruireacontinua$i dezvoltarea careau nevoiepentrua lucraeficient de .?ia reactionala schimbare".Cu atat mai mult,managementul resurselorumane trebuie sa raspundatuturor acestor obiective~i,caatare,audita reaacestuiaestepecat denece-

~

managementului performantei
HumanResources Audit . A RelevantFactorof Performance Management
In the auditingtheoryand practice,which has becomea very relevantcomponent f contemporary o legaleconomy, an increasinglyimportantrole is played by the human resourcesaudit or, more recently,by the humancapital audit. If we startwith the phraseacceptedby mosteconomists according which"peoplearethe key strategicresource to in the organization",t obviouslyfollowsthat the human i resources auditis a key requirement f any strategythat o is considered be sustainable to and efficient.The present articleis showinghowauditinghumanresourcesensures theassessment f the alternative o policies,measuring and weighingthe variousbenefitsand costsof howto exploit the humancapital. Key words: humanresourcesaudit,performanceindicators,globalstrategy,benchmarking, umancapital, h strategicrole of humanresources JEL Classification: M40,015, J 24 Cuvlntecheie:auditul esurselor r umane,indicatori e pertord manta, strategie globala, benchmarking, capital uman,rolulstrategical resurselorumane

-

.

Drd., Academia de Studii Economice, Bucure!?ti,e-mail:georgeta.marinescu@univcb.ro 1 StiglitzE. Joseph, WalshE. Carl,Economie,EdituraEconomica,Bucure!?ti, 2005, pg.39-40 2 Druker, P.F., Despre profesia de manager, Editura Meteor Press, Bucure!?ti,2006, p. 150

Audit Financiar, anullX

-

Politicade audit:lectiin 2010).dincauza i varietatilormediilorde referintain careestepractical.'.e altedomeniiale organizatiei ontemporane.-:_:""'~. efectiv la cre~tereasau cel putin la mentinerea 'itatii. -.~~~. elultuturor" ompaniilor.Jimaheii~'i ~ .numaiin ceeace ! capitalulfinanciar. .serviciilede auditse extind. e atat de importanta. uditulresurselor maneesteconsidea u rat nOactivitate desfa~uratade profesioni~tiin domeniul resurselorumane din interiorulsau exteriorulorganizatiei. .'.-'(' '1"_"~'-'-1.pornindde la premisaca "oameniireprezinta 31aresursa strategicaa unei organizatii".demonstrata defaptulca nu numai produselor~i serviciilorconteaza.. calede consecinta...'r~y._.prin: studierealiteraturiide specialitate.. De~ieste un domeniu~i 0 activitatepracticarelativnoua. studierea~i analizareamoduluide interpretare fenomenua lui de catrespeciali~tiromani. preocuparea pentru extinderea or de auditfolositepananudemult.ci ~i aceea a )r pe careii areorganizatia3. care colecteaza~i evalueazaprobe legate de gestionarea resurselorumanedin cadrul organizatiel.Editura Administra\iei Intemelor.(. Managementu/ resurse/or mane. ~i Bucure~ti.. "Audituleste un domeniucare se bazeazape un cadrude referintarecunoscutn lumeaintreaga. de gradul acestora de ~. . fiind un instrumentde control.).fiind implementatndeosebila nivelulcompaniilorransnationale.4 Intr-oaltaacceptiune.de procesulde inovare~i creativitate. ~i al celornationalemari. conturareaperspectiveide "creare a unei piete estariide serviciide audit.n vedereaexprii marii unei opinii independenteprivind compara\iadlntre Delimitarimetodologice rile in realizareaprezenteilucrari au pornit de la auditulse extindede la problematica financiara..' ..chiardaca.-a alaturatca importanta strategicacapitaluluifinan! ~e~teproblematicafinanciara~i acopera~i alte activitati.C.nclusiva celorde micidic i ar aria de acoperirea domeniilorauditatedepaI . i t multinationale.urselor.~ '. reguhie ale specifice careguverneaza anumitesectoarede activitatf'saupur ~i simplumarimea~i culturaorganizatii1or". 2003.se transpun~i asupracapitalului n ultimaperioadavorbindu-sedin ce in ce mai mult tul resurselor umane. ' : . dar ~i a auditului.p.capitalul . u Metodade cercetarea fenomenuluide audit al resurselor umanearela baza0 cercetare sistematica timpa dome~iin niuluimanagementului resurselorumanecu preponderenta.ca ~i recunoa~terea catre acela~ifor a de 3 pentru asigurarea stabilitatii financiare este firmelemarisa beneficieze serviciide auditin de lUU.la ."Calitatea activitatilorde resurseumanea devenit0 preocustanta~i majora. p. Abordariale audituluiresurselor umanein contextulidentificarii si evaluariiriscurilor . !mentulresurselorumanea avut 0 dezvoltareputer) evolutierapida. Audituhres.14 45 .-' .:.Este evident ca I uneiafaceri. . Auditulresurseloruma)sibilitatea punabazeleunuimanagement l calisa a ~. "'-'. dar Treptatinsa.~~-: t_.gradulde competitivitate performan~i Jrganizatiidepindtot mai mult de calitatea~i profellul resurselor umane.16 :oord.-. auditulresurselor umaneesteadoptat~i implementat ~i la nivelul organizatiilorde dimensiunimijlocii~i chiar mici.2006.care a devenit necesarpentruluarea de decizii fundamentate ceeace in prive~tepersonalul.studiularticolelor publicate in baze de date internationale."~""'" :-".in continuare analizand uneledintreele.:.acesta trebuiesa se adaptezepentrua lua in calculparticularitatile legislative~i de reglementare fiecareltari.A. c prinIn rol importantII detin resurseleumane.In mod necesar.cat mai alesin tara noastrarelativrecent. printrecaredomeniulcomplexal resurselor mane.--.". _ ~var.-'. uditu/ e sistemin institulii/e A d pub/ice. Auditul resurselorumanea aparut~i s-a dezvoltatatat pe planmondial.n acordcu obiectivele i globaleale companiei. '.Prin urlerea accentuluipe un audital indicatorilor perde a resurselorumane manageriale~i de executie.."(~. dituraEconomica...pe bazauneimai bune i a regulilor".reprezintaun dezideratprecizatde uropeana Garteaverde. u E Bucure~ti.. auditulresurselor umanecunoa~te deja0 seriede conceptualizari~i definitii. pentru a putea identiflca fenomenullanivelinternational.devenind0 componenta strategica a a managementului organizatiei.

.dar poatefi de aplicat~i In alte domeniisau departamente organizatiei: ale resurseumane. incluzandplanurilede carieraale salariatilor. s corelatcu urmarireaprocesuluide adaptare~i integrarea strategiei e resurseumanein strategiageneralaa organizad tiei.in determinarea tipologieiauditului.42. avansuri necuvenite acordatepersonalului.' dosareprotesionale pentrutiecaresalariat.aspecteleobservate~i cele prestabilite. managerial (cu auditarea sistemuluide management l performantei. . mconsideratoportun~i beneficde analizatlocul~i a rolulfunctiuniide resurseumane. . auditulla nivelulstructurilor conducere.o verificare a activitatilorde resurse umanela nivelulunuidepartament au al intregiiorganizatii.precum~i auditareaunor de componentece privescsistemulde salarizare~i beneficii. http://www.denumitauditde de management.undemisiunea auditprivindgestiunea de resurselor umaneeste considerata .curteadecond turi..raportatela respectarea~iaplicarea unuicriteriude calitateanteriordefinit"s.2011.la componenta dezvoltare a resur. Bucure!?ti.oportunitatile amenintarilecare pot avea un ~i efectIn realizareaobiectivelorpropuseprivindstrategiade resurseumane"6.juridic. relatiilede muncasau sistemulde comunicare~i de cercetare-dezvoltare organizatie. acesta poate fi intern sau extern. Prin urmare. compoa a nentei de planificarea resurselorumanesau elementede structuraorganizatorica dimensionarea organigramei. gestionarea dosarelor..de obicei.0structuracare sustine eforturileconduceriide a-~i Indeplini obiectivele. programele instruire~iformare. nu in ultimulrand.asp 6 Audit Financiar.organizatiei. anumiteinstitutiiavand in organigramadepartamente specializate auditintern.fiind un instrument oarte importantpentruimbunatatireasistemului f de controlintern. Aria de aplicabilitate audituluiinternvariaza a considerabil ~idepindede structura~idimensiunea organizatiei.criteriulreprezintaun punctde vedere.ro/sites/ccr/RO/Control%20si%20AudiUPagini/Ghiduri.IT ~i.acceptarea unordosareincomplete.cat ~i audituluiextern. Dintrecelemai importante riscurimentionam celelegate pe de deficiente activitati.in functie de anumitecriterii ~i standarde avutein vedere. Auditulintern. rhivarealor.concediilor: tilizarea u toilorcolective$ia condiciideprezenta. ed scriereaposturilor). -- 5 MarinI.evidentaconcediilormedicale. de selor umane. evidentierea prezentei.actioneaza preponderenta docu in meniulfinanciar-contabil. l situatiilorinanciare a f individuale ale. ctualizarea a dosarelor. Men\ionam$i prezentarea facuta de Curtea de Conturi a Romaniein Ghidulde evaluarea sistemului e " i d controlintern in entitatile publice.ti$epentruprotectiamuncH. uditulresurselorumanereprezintaun control a general al calitatii.in func1ie apartenentaauditorului la organizatia de supusa procedurii de audit. . bib/iografie$i tematica. stabilireadrepturilorsalariale cuvenite personalului: stabilirea eronataa platH orelorsup/imentare.p. auditul intern al resurselor umanepoateacoperiintreagadimensiune gestiuniiresura selorumanesau se poateaxa doarpe anumitecomponente ale acesteiade la cel mai inalt nivel. 2011.Misiuneade auditinternare din scopulde a da asigurarimanagementului asupramoduluide organizarea activitatiide gestiunea resurselorumanedin cadrul organizatiei. ~acum A se ~tie. luandin considerare riscurile~i tinandcont de impactul pe careII au acesteaasuprarisculuide audit. a organizarea recrutarH personalului: ublicareaanuntup lui de concurs.precum: in Analiza auditului resurselor umanein functie de .luandin considerare modulde conducere. ulturaorgac nizationala.ce poatefaceobiectulunor analizede audit. Sintetizand.Ghid de eva/uarea sistemu/ui e controlintern in entitati/epub/ice. ditura E Economica.. Auditulresurselorumanetrebuieefectuatin contextulaudituluifinanclar.Auditu/ esurse/or R Umane. Astfel.analizeazapuncteleforte ~i slabiciunileacesteia. anullX . .invoirilor. dar ~i de solicitarileconduceriicare dispunerealizarea misiuniide audit.un principiu sau0 normape bazacaruiaseface0 clasificare.a functionalitatiisistemului de control ~ - .p. Componentade resurse umane (capitalul uman) dintr-oorganiza1ie poatefi supusaatat unui auditintern. dimensiunea tipoJogica Pornindde la uneleclasificarirealizatein literaturade specia)itate.contribuiela descoperirea activitatilor.operatiunilor. lementelor areau importanta e c deosebita cadrul in organiza\iei.50 6 Curteade Conturia Romaniei.n cazulde i fata a audituluiresurselorumane.contencios.

.se folose9teatuncicandse dore9terestructurarea reorganizarea. Intre auditul intern 9i cel extern poateexista0 relatiede interconditionare. i evolutiacariereipersonalului. .Human M Resource Audit.2009.umane intern. No.ee r crutarea. Prinnaturalui.in functiede ariilede activitateale gestionariiresurselor umane. - . chiardacaobiectiveleacestorapartialdifera..recompense.C.. in esenta. 5 8 Fossas Olalla.SastreCastillo..in cazul resurselorumaneconstain "a face un inventarasupra situatiei sociale a companiei. Vol8. p. 7 Ghita. ezvoltarea d resurselorumane.analizaposturilor.diagnostic.evolutiaperformantei.n acesteconditiise incadreaza a I in douacategorie. s Performanta strategic.nstruireapersona/u/ui i sausistemu/de compensatii i beneficii? $ Careeste valoareaadaugataa fiecaruiangajat? De unde$timcapoliticaderesurseumaneesteeficienta? Momentulefectuarii auditului poateconstituiun criteriude clasificare9i vorbimatuncide audit preventiv 9i audit ulterior.evaluareaperformantelor alariatiloretc.duratei9i intinderiiprocedurilor e auditextern. regulamente 9i proceduriinterne). Auditulexternaplicatin domeniulresurselorumaneare. gestionarea dosarelorprofesionale. .acela9icontinut.fie ca vorbim despre activitatea departamentelor.rebuiesa avemin vedere9i t sa raspundem Tntrebari la precum: . .SastreCastillo.2009. .dat fiind ca lucreazacu oameni9i pentruoameni. . arhivareadocumentelor tc.International Advanced Economic Research. d In functie de dimensiunea auditului resurselor umane.. .selectia. rezultateleactivitatiidepartamentului de resurseumanesuntmai greude raportatin cifre9i nude putineori aparedificultatea a raportaconsistent i obiecde 9 tiv activitatea departamentului. auditpartial. Vol8. . .Ghidpractic. .prin prismamanagementului riscurilor9ia controluluiintern. caz in care este vizataintreagaactivitatede gestiunea capitaluluiuman.M. . eeace conferaun gradde obiectic vitate raportuluide audit. atunci putem sa distingem urmatoarele paliereale acestuiaastfel: .eficientei$i eficacitatiicu care entitatea auditatautilizeazaresurselein scopu/indep/inirii esponr sabilitatilor sa/e'>9.!!!.respectiva conformitatii u cadrullegislativnormativ.uneledin mijloacele realizare de suntadeseasimilare9i.existenta acestora'~. auditulresurselorumaneeste un instrument.59 p 9 Fossas Olalla.anumiteaspecteale auditului internpotfi utilein determinarea naturii. Auditul performantei este definit ca fiind "un audita/ economicitatii. stabilireadrepturilorsalarialecuvenitepersonalului. De unde$timcat debunesuntresurseleumaneale organizatieiprivindrecrutarea.A. ..a documentatiei 9i a procedurilorinterneprivindactivitatilede resurse umane:oportunitati galede angajare.protectia sanatatii. inisterul u M Finantelor Publice.Cel mai elocventmodeste. evidentierea prezentei. c fiind structurate urmatoarele pe domeniiauditabile7: pentru activitatea viitoare a managementuluiresurselor umane.Petrescu D. audittotal. derulareaunei misiuni de audit privind evaluarea.2.cu diferentaca evaluarea sefacede un auditorindependent. . ontribuind c insa la stabilirea liniilordirectoare De cele mai multeori. pregatireaprofesionala continuaa personalului. functionalitatea sistemului informatic utilizat pentru gestiunearesurselorumane.n situatiaunor 9i i achizitii9ifuziunide companii. e ~ .misiunea deauditintern privindgestiunea resurselor mane. relatiiledemunca.2. vandca scopevidentierea a punctelorforte 9i a celorslabe.evaluareaperiodicaa personalului. -.M.identificarea ceeace Iipse9te9i a ceea a ce ar trebuiimbunatatit.n momentul nalizei I a activitatilorde gestiunea resurselorumane.ie despre indicatorii f globalidin cadrulorganizatiei. . . ucure:?ti.nvoirilor9i concediilor. espectarea r norme/or de conduita(codurietice9i deontologice. B 2005. organizarea recrutariipersonalului. Auditul de conformitate ~i de regularitate .59 p 10/2011 47 .Human Resource Audit. raportareacu ajutorulunor indicatorispecifici.a sistemuluide salarizaresau a selectieide personal.A.. No.tinand cont de legis/atia muncii$i aplicareaei in companie.M..totu9i.M.. . A~ditulr~surselor.International Advanced Economic Research.operationala resurselor a umaneeste un obiectivmajoral oricareiorganizatii.de aceea. ace£:3poatefi: Auditulde conformitate 9ide regularitate seconcentreaza e p verificarea respectarea 9i reglementarilor legale. Dacamodalitatea clasificare referala obiectul functiei de se pe care 0 realizeazaauditul. situatiein care este vizata.spre exemplu.

----- Punctulde plecarein realizareabenchmarking-ului repreII zintamasurarea proceselornterneale uneiorganizatii.~--w n '<u'*. m - ~'iIi wi .. . ..e '.cJlvJ angaJaliiorn adlvl15\ide responsabrlitateociala I s ~anlbilitatea 8ngaja\ilorelea reeomcmela campania plerdertlIeprEW8zutn personal de rala dPITHSIII'JI fluctuajl3 de personal daturata nOllOi angaJ8jl clulat8 I!lGdie de pIOIilOVar(> elUI la medie de angaJ818 a eeltlfic{mper angaJat % de pmsonaleu potentialrldleat tllnp al<y. ... . ..Tt'~W'.". . -_.ii cur/of/I") IiJ pedlJrmanie sLiperioare".ato!iI directe dirt cllPltlllnljie operationale C()~:. ' i' (x'/or ( :1) il Ou/< pi :lei/I. ""'11I'I""'"" .Rezultatul peratiuniide bencho markingeste furnizareamanagerilorde standardeexterne fI . . ~..!.tllllillJflCI llplllnenlme pel i1n~Jalat s rle pl?t. . penh U orele suplirll8ntcue reprezintaindicatori statistici carecautasaofere0 masuraobiectivacu privirela modulin care0 organizatie pertormeaza.aptamanala d(>. ..: r:oAurilur cornpc:n:. pmtlclpCJre la tr.< ~d. . . iJ . reprezintaun processistematic~i permanent e masurare~i comparare d a proceselorde muncaale unei organizatii... I . _. . . . / fCr2..:s(Nept'eit . ~. landardele S potfi ii n . ..cu una sau mai multeorganizatiide succes. .... Ilivestitiel I dill cllllHlg I ernlilluratii:1 Ifi8dlfi pm OIcl · f.)rlconformeeu planulde anq8jare custulOelInterviude 8ngajclre t.Jul:11111(-)1 ogl amelur de fOIrnCHe c111X r:1t3 df..'. ...... Utilizareacomparativade date n.termen definitin cearnailargaaccep!iune Gareprezentand .O'. Astfelde indicatori e .~ E~ ~ ()H~6 -. .. ANGAJ~w~ bEL vo {."'"-..A\~ liE lJr'U L ~E ~ t E~t\{Tl'A ( ... - 'l£CfU.1).. .oslulieal de anyajare rata do oeupaw (] po~...".'" . _'L.'.-..f"iutaft'D ~8 --. ':'0 IA. H V AJ~ fU'fT7 '£ S I ...1' JI d (figura nr. -. . ~i . _ _'''_'__ . .at dlVI1atiior fnrmal8prolesionala 8 de (.flllInqlll 18I1tabllibtf.! IT/u-unfJflUmltdomeniu de activitate . lata de prornovalerntc?rnii ____ ralCl lbsentei"mulUl C or~)suplimentare per angajat tirnpulde solutionLJre Ieclarnatlilor a IInpli<. . . .)c)rford mantapotcrea0 bazasolidace poatefi urmarita~i analizata pe parcursul erulariiuneimisiunide audital performantei d in gestiunea resurselor umane(Tabelul1)... o rapolt 1(3erutall angaJ3n per nUn13r eandida\ipe post de recru!.-=:. 1e dE!muncii per angaJal 0 . Standardele cantitativesunt rezultateleactivita\ii de benchmarking.. tapa i e in care misiuneaaudituluipentrupertormanta poatesa verifiee~i sa stabileasca dacaproceseleinterneau fost stabilite corect.-'~'1 ... ~ .tuiliol \j<Jcan!t~ putema brandulul de ang::rJator media :. anullX ~ ~--. TltetA ~t~U Q.".' B' . . _ _~. Alaturide indicatorii e masllrarea pertormantei 101 send un e tial II au standardelede performanta care stabilescgradele de referint8 cetrebuie atinse.icilol ffmUIT:abile ale altar organizatii pi Audit Financiar.intelegerea~i 'ldonr'i!fI. pasul urmator fiind identificarea.

HR's crucialrole for successfulCSR. in strategiaglobalaa firmei~i. Jun 2005. etapa in care acjioneaza auditul strategic (al treilea palier identificat) al clasificarii dupa obiectul functiei pe care 0 realizeaza. .42.com/content/526m870163j856q1/ Verreault.EdituraEconomica.. R Focus.. SastreCastillo. Hyland.3NO. ~ stabilireaarieide acjiunepentruanalizacomparativa identificarea organizajiilorsimilare stabilireametodologiei e culegerea datelor d · culegereapropriu-zisa informajiilor a prezentarea stariide faptdin propriaorganizajie proiectarearezutlatelorvirtoare - ." . International AdvancedEconomicResearch....E.interpretare proprie. 006 2 FossasOlalla. no.-":' Figura . No..t 1cEt~pe~~. Analiza sectoriala Implementare Oemersuri intreprinse Analiza rezultatelor . Ministerul Finantelor Publice. ABI/INFORM Global .A.P.asp *** Start YourHRAudit With ThisChecklist.. .D. . . accesabil la: http://www. B ..).~. Bucure~ti. No. Economie. ucuresti.._. A volume20.V.Managerial uditingJournal2005. p. Levy.EdituraEconoA r mica. Managementul esurselorumane. . accesabilla http://www.Editura Administratiei?iInternelor.6. ol 8. 2011. "_ _ -. Joseph. @ Springer Science-Business Media B.pentru imbunatalireaactivitajii~i atingereaperformanleica urmarea proeesului e benchmarking.Vol.M. '.2010 B Manolescu.S. Cart.M. 005 2 Lam.. 2003 MarinI. . HR Focus.2007.2.iactivit. (coord. No. M. i.[§~lo.6. HR-related A facetsandtheirrelationship toorganizational effectiveness: a faceted definition.Bucure~ti.ri~§. Bibliografie Druker.. sa suslina aplicareacelor mai bune practici.preeumeel de fala.Intenjiaa fost de a prezentapunctede vedereeu privirela conjinutulconeeptului e audital resurselor d umane~i.." Planificare .Ghidde evaluarea sistemului e d control intern in entitaritepublice.5.md/consulting 49 . AuditulResurselorUmane.A.EdituraMeteorPress.2006 ! B StiglitzE. ABIIINFORM Global **.. lltel a spus.de a analizatendinlade clasificare. H 84.7. · · comunicarea internaprivinddemersurile vor fi intreprinse ce dezvotlareaplanurilorde acjiune derulareaactivitatiide benchmarking monitorizarea ~i progreselor ajustareastandardelor indicatorilor e performanja domeniulresurselorumane ~i d in identificarea jintelorstandardatinse auditulfuncjionalal resurselorumanain urmaprocesuluide benchmarking verificare acanoilepractici d aufostintelese/integrateorganizajie in Sursa.A. 82.misiuneade auditintem privind gestiunea resurselor umane.Journal of International usinessEthicsVol. HumanResourceAudit.M.totodata.springerlink.gji~J. . am incercatsa surprindem c~'lteva elementerelevanteale acestei problemedeosebitde eomplexe~i care abia recent a inceputsa-~igaseascaloculin ~tiinja~i practicaeconomica din lara noastra.curteadeconturi..A~. H.ABIIINFORM Global Curteade Conturia Romaniei. Vol.propunem noi. -. Mitea.Walsh E. . http://mtc.Jrselor umaneva contribuiin mod efectivla ghidarea~i evaluareaeforturilorpe care 0 organizalietrebuiesa Ie realizezepentrua ereavaloriviitoare._ "_ _ ' .2009 V Ghita. .Auditulde sistemIn institufiilepublice.r::umane . PetrescuD. . mai nou. Auditul strategic are rolul de a verificaalinierea~i integrareaobiectivelor politiciide resurseumanedin organizalie.. Despreprofesiade manager.precum~ila monitorizarea performanjei rganization le in atingereaobiectivelor trateo a s giee.C. ucure!?ti. ~i_ _ ~. .. 10/2011 2011 . Avem convingereaca aprofundareaproblematiciiauditului res!..rolsites/ccr/RO/Control%20si%20A udit/Pagini/Ghiduri.In (Irmastudieriinotiuniide benchmarking considerate etalon. ' _... Khane. 2008. .Bucure!?ti. 005 2 Tziner. The Pros and Cons of HR Audits..Evidencefor increasing focuson the strategicriskin HRMaudits. Ghidpractic. d Concluzii Intr-unstudiude dimensiunireduse.A.. Bucure~ti.EdituraEconomica.. .::rt. . de diversificare acestei~tiinte~i practicicontempoa rane.A.2.