You are on page 1of 5

Temeiurile declararii revizuirii (art.449 lit.

b), c) CPC al RM)
Revizuirea hotărîrelor este o cale de atac extraordinară, de retractare, de regulă nesuspensivă de executare, prin intermediul căreia se poate obţine desfiinţarea hotărîrelor şi încheierilor irevocabile, şi rejudecarea pricinei în cazurile prevăzute expres de lege. Comparativ cu celelalte căi de atac, prin care se critică hotărârea atacată în raport cu materialul dosarului existent la data pronunţării acelei hotărâri, prin intermediul revizuirii, hotărârea atacată este contestată, de regulă, în temeiul unor împrejurări noi, necunoscute de instanţă la data pronunţării hotărârii. În literatura de specialitate s-a exprimat părerea că scopul revizuirii este repararea erorilor de fapt sau, cu alte cuvinte, prin intermediul ei se urmăreşte retractarea hotărârii atacate, deoarece starea de fapt reţinută de către instanţa care a dat hotărârea, văzută prin prisma elementelor noi, nu mai corespunde adevărului. Erorile de drept nu pot fi corectate pe calea revizuirii. Pentru admisibilitatea revizuirii nu se cere verificarea corectitudinii aplicării unei legi de instanţă în temeiul materialelor de la dosar, săvîrşirii unor sau altor acţiuni procesuale, justeţei aprecierii probelor, trăsături ce sînt caracteristice celorlalte căi de atac. Principalul obiectiv al instanţei ce examinează cererea de revizuire este de a constata existenţa sau lipsa temeiurilor stabilite prin lege pentru exercitarea revizuirii care, în majoritatea lor, se reduc la apariţia unor circumstanţe noi ce n-au fost cunoscute în momentul judecării cauzei de primă instanţă sau în apel, respectiv, recurs. S-a mai menţionat că motivele caracteristice de revizuire presupun că hotărârea, a cărei revizuire se cere, a fost justă în raport cu actele dosarului existente la data pronunţării hotărîrii, însă ulterior s-au descoperit materiale noi ori s-a constatat că probele care au fundamentat-o au fost false, astfel încît situaţia de fapt reţinută de instanţă, văzută prin prisma noilor elemente, nu mai corespunde realităţii, impunîndu-se retractarea hotărârii respective. Revizuirea prezintă o dublă importanţă: de a casa hotărârea sau decizia irevocabilă cînd starea de fapt stabilită este contestată de noile împrejurări apărute şi de a determina adoptarea unei noi soluţii care ar fi în concordanţă cu adevărul obiectiv. I. Au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute petiţionarului anterior

Fiind o cale extraordinară de atac, revizuirea poate fi exercitată doar în condiţiile şi temeiurile expres prevăzute în art.449, CPC al RM. Unul din temeiurile prevăzute de art 449, CPC este prevăzut la lit. b), care prevede: au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute petiţionarului anterior; Acesta reprezintă un temei specific, deoarece descrie particularităţile specifice acestora: - Sunt fapte juridice. - Există la momentul soluţionării pricinii. - Se află ulterior soluţionării pricinii şi nu pot fi cunoscute iniţial. -Au importanţă esenţială pentru soluţionarea pricinii. Prin urmare pentru înţelegerea acestui temei el trebuie analizat sub aspectele acestor patru particularităţi: 1. Pot fi numai fapte juridice. Adică acele acţiuni sau evenimente de caredepinde naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor.Aici nu trebuie de confundat cu probele nou apărute, care sunt doar mijloace procedurale noi de administrare a faptelor care existau la momentul soluţionării şi au fost cunoscute tot la momentul soluţionării cauzei.

altfel ele n-ar fi influenţat starea la momentul soluţionării şi nu ar pune sub îndoială hotărîrea instanţei de judecată. RM. după ce a fost soluţionată pricina. Trebuie să aibă importanţă esenţială pentru soluţionarea cauzei astfel încît la luarea lor în considerare să aibă loc o schimbare a situaţiei de fapt ce generează şi schimbarea situaţiei de drept interpretată de instanţă. stipulează cazul în care după emiterea hotărârii s-au descoperit înscrisuri probatoare care au fost reţinute de un participant la proces sau care nu au putut fi prezentate instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa participantului la proces. precum şi primit prin fax. şi nu examinează în detaliu legalitatea şi valabilitatea unei decizii deja irevocabile şi executorie.c) art. în condiţiile lit. convenţie.c) art. RM. în conformitate cu art. hotărîrea judecatorească este absolut legală şi temeinică. dar au schimbat doar ulterior situaţia el fiind temei pentru o nouă cerere.449 C. Trebuie să nu fie şi nici să nu putut fi cunoscute de instanţă sau participanţi la momentul soluţionării cauzei. ci ar trebui să ridice problema la eliminarea acesteia în ordine de supraveghere. De menţionat că trebuie să deosebim faptele nou apărute ulterior. instanţa nu verifică legalitatea şi temeinicia hotărîrei pronunţate şi devenita irevocabilă. 4. proc. proc. scrisoare de afaceri ori scrisoare personală. nu constituie temei de revizuire. Instanţa mai are obligaţia de a stabili care au fost cauzele care au împiedicat stabilirea circumstanţelor ulterior apărute. adică faptele noi. Nu se includ în această categorie faptele care au apărut ulterior pronunţării hotărîrii. nu au fost cunoscute de instanţă la judecarea pricinei.137 C. ca urmare a încălcării legislaţiei. RM. instanţa nu va avea dreptul sa revizuiască decizia. În ce priveşte felul înscrisurilor pe care se poate întemeia o cerere de revizuire. legea nu dă nici o indicaţie. precum şi transformarea lor după ce hotărârea a devenit irevocabilă (de exemplu. semne grafice. 3. Trebuie de menţionat faptul că în lipsa noilor circumstanţe apărute. s-au descoperit înscrisuri probatoare care au fost reţinute de un participant la proces sau care nu au putut fi prezentate instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa participantului la proces. contract. Astfel. În viziunea procesualiştilor ruşi. se va considera orice document. poştă electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea . cît şi aflate ulterior soluţionării cauzei acestea nefiind temei pentru revizuire căci nu au avut o influenţă esenţială. atunci. Unul dintre temeiurile de declarare a revizuirii. alt material expus în scris cu litere. dacă s-a respectat termenul de adresare în instanţa de revizuire.2. civ.449 C. în cadrul revizuirii în temeiul apariţiei de noi circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinei care nu i-au fost şi nici nu-i puteau fi cunoscute petiţionarului anterior. cifre. ci de înaintare a unei noi acţiuni cu privire la micşorarea cuantumului pensiei ce urmează a fi achitată). prevăzut la lit. civ. în acest stadiu instanţa analizează doar noile circumstanţe apărute. Trebuie să existe la momentul soluţionării cauzei. şi dacă revizuientul are dreptul de a depune o asemenea cerere. aşa că trebuie aplicate regulile generale privind acest fel de probe în acţiunile obişnuite. După emiterea hotărîrii. Aceasta este o trăsătură esenţială deoarece deşi ele nu sunt cunoscute totuşi ele trebuie să existe pentru a influenţa starea de fapt. Deşi instanţa în faza de investigare a procesului este în principal angajată în stabilirea unor circumstanţe apărute. acordarea gradului de invaliditate persoanei care a fost obligată la plata pensiei alimentare. Dacă noile circumstanţe apărute. certificat. conform opiniei susţinute de procesualiştii ruşi. totuşi descoperirea unor noi circumstanţe deja pune la dubii legalitatea şi temeinicia hotărîrei. act. II. proc. înscrisul. civ.

recursul împotriva hotărârilor şi încheierilor pentru care nu este prevăzută calea apelului poate fi înaintat pe temeiul că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond. el poate servi ca temei de revizuire doar cu condiţia că se referă la situaţii atestate de alte înscrisuri preexistente. Dacă însă instanţa de judecată nu a utilizat toate posibilităţile care îi sunt recunoscute de lege pentru a constata un fapt juridic. Noţiunea de înscris trebuie luată în accepţiunea ei restrânsă.informaţiei care se referă la circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii şi care pot confirma veridicitatea lor. necuprinzând declaraţii de martori. chiar autentificate. fără să fie nevoie de a fi confirmat prin alte mijloace de probă. conform lit. proc. iar nu să se pretindă instanţei să-l administreze din oficiu. În caz că a cunoscut despre existenţa înscrisului. rapoarte de expertize. deja nu mai pot servi drept temei de revizuire.A. Aliev şi N. însă a fost descoperit după pronunţarea hotărîrei.c) art.400 C. 4. 3. civ.T. nu poate servi drept temei de exercitare a revizuirii în condiţiile lit. Gromov. înscrisul invocat trebuie să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi revizuită. Revizuientul nu trebuia sa cunoasca la momentul judecării fondului faptul ca partea adversă deţine înscrisul dat. Înscrisul trebuie să aibă forţă probantă prin el însuşi. dacă era să cunoască ca există un asemenea înscris atunci putea solicita reclamarea acestuia în ordinea art. 1. modificarea împrejurărilor constatate prin înscrisurile nou-descoperite.a) alin. faptele juridice constatate prin înscrisul nou-descoperit trebuie să se distingă prin esenţialitate. şi nu de revizuire. atunci el nu vai putea invoca ulterior inscrisul dat drept temei de revizuire. înscrisul trebuie sa fie prezentat de partea care exercită calea de atac. RM. înscrisul trebuie să aibă forţă probantă prin el însuşi. legiuitorul admite o derogare de la această condiţie. Partea interesată trebuie să prezinte un înscris nou.(1) art. civ. atunci suntem în prezenţa unui temei de recurs declarat împotriva hotărârilor şi încheierilor pentru care nu este prevăzută calea apelului. prevăzând în . şi plus la aceasta. În cazurile date se va putea de intentat o nouă acţiune civilă. care nu este cunoscut instanţei. Pentru a se admite cererea de revizuire. procesele-verbale de efectuare a unor acte de procedură şi actele care se anexează la acestea. trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: partea interesată trebuie să prezinte un înscris nou. dar nu a facut reclamarea probei date. Înscrisul trebuia să fi existat la momentul judecării pricinei. participanţii în proces au dreptul să utilizeze toate mijloacele procedurale recunoscute de lege pentru a obţine probele necesare. Însa în unele cazuri dacă înscrisul poartă o dată ulterioară pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere. Totuşi. 119 CPC.449 C. înscrisul trebuie să fie determinant. proc. Astfel. După T. RM. mărturisiri. care existau în momentul pronunţării hotărârii. Acele înscrisuri care au fost obţinute sau întocmite după emiterea hotărîrei. la înscrisuri urmează să atribuim şi procesele verbale ale şedinţelor de judecată. De asemenea. Aceste înscrisuri ca probe trebuie să fie concludente şi pertinente. 2. revizuentul să nu fi cunoscut faptul reţinerii înscrisului. şi care nu a fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărîrea.

. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. ar fi putut rasturna faptele recunoscute de instanţă. Leş I.2003. Dacă instanţa ar fi cunoscut acest înscris ar fi pronunţat o altă soluţie. Drept procesual civil. în realizarea justiţiei este unul destul de semnificativ. etc. Nu se poate admite cererea de revizuire sprijinită pe acte noi..calitate de temei de revizuire un fapt cunoscut de către unii participanţi în momentul examinării cauzei.. dacă prin ele se tinde numai la reconsiderarea probelor pe care s-a întemeiat prima instanţă. Macinscaia V. Monografii şi publicaţii din ediţii periodice 1. fie nu a putut fi prezentat instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa participantului la proces. contrare celei din sentinţa atacată. desigur. adică la o altă interpretare a actelor sau a depoziţiilor de martori. 2. Tratat de drept procesual civil. 2. . nr. Rolul pe care îl are această cale de atac.225-XV din 30 mai 2003 // M. revizuientul nu va putea declara revizuire în temeiul că a gasit un înscris după pronunţarea hotărîrei. Треушников М. Revizuientul trebuie să demonstreze acea împrejurare care nu a depins de voinţa sa în procesul dat. Deşi nu există neapărat erori judiciare cu caracter insurmontabil. adoptată la 29.M. 2001. din 12. 2000. 2006. cererea de revizuire urmează să fie declarată inadmisibilă. existenţa acestei căi de atac dovedeşte. totuşi.Şterbeţ V. 6.111. Bucureşti: ALL BECK.1994. că legiuitorul ţine cont de faptul că riscul unei greşeli de judecată.06. însă care fie a fost reţinut intenţionat de un participant la proces. Dănilă L.1 din august 1994. Гражданский процесс. Spre exemplu. Faptele juridice care urmează să fie constatate prin noul înscris. temeinicia şi legalitatea hotărârii care a fost pronunţată fără luarea lor în considerare. Drept procesual civil. nr. Monitorul Oficial al R. Dacă una di condiţiile enumerate mai sus nu este îndeplinită.07. dacă avem în vedere finalităţile pe care le urmăreşte. Această instituţie constituie o garanţie esenţială în activitatea de îndreptare a erorilor judiciare. şi nicidecum ca nefondată.К.. Durac Gh. trebuie să aibă forţa necesară de-a combate şi a influienţa constatările instanţei despre drepturile şi obligaţiile părţilor şi ale altor participanţi. a respectării legalităţii şi temeiniciei hotărârii judecătoreşti. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. dar şi etapă a procesului civil. adică dacă înscrisul ar fi fost prezentat în cadrul judecării cauzei.O. trebuie să se distingă prin esenţialitate. Poalelungi M. Iaşi: Junimea. Chişinău: Cartier. 4. 2001. la respectarea legislaţiei şi la realizarea justiţiei Referinţe bibliografice Acte normative 1. adoptat prin Legea nr. 2004. există. Radu D. despre care pur şi simplu i-a dat uitării. aceste împrejurări nu trebuie să fie datorate culpei sau neglijenţei sale. 3. Iar. 5. Constituţia Republicii Moldova. instituţia revizuirii serveşte la înlăturarea deficienţelor. 5.. Roşu Cl. Înscrisul trebuie să fie determinant. Bucureşti: ALL BECK. Москва: Городец-издат.

Cu privire la practica aplicării legislaţiei procesuale la examinarea cauzelor civile în ordine de revizuire Buletinul CSJ a RM 1/4.c) art. pag. Comentat şi adnotat.Boroi.2005. E. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti civile pentru cazul descoperirii unor înscrisuri probatoare noi (lit. nr.14 . proc. civ.4. Belei. 2007. D.449 C. 2006 . G.Rădescu.40 Practica judiciară a Republicii Moldova 1. Codul de procedură civilă.6. RM) "Revista Naţională de Drept".Bucureşti: ALL. . Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 03. 1996 7. nr.10.