CUPRINS

CAPITOLUL I
ACTELE PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA
SECŢIUNEA
SECŢIUNEA
SECŢIUNEA
SECŢIUNEA
SECŢIUNEA

I Legile ……………………………………………....3
II Hotărârile parlamentare…………………………......9
III Moţiunile………………………………………........10
IV Actele exclusiv politice ale Parlamentului……..........12
V Ordonanţele Guvernului………………………….......13

CAPITOLUL II
INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ ŞI DEZBATEREA PARLAMENTARĂ
SECŢIUNEA I Iniţiativa legislativă…………………………………17
SECŢIUNEA II Examinarea şi avizarea proiectelor de lege de către
comisiile
parlamentare…...........................................................30
SECŢIUNEA III Dezbaterea proiectelor sau propunerilor legislative în plenul
Camerelor
Parlamentare……………..........................................32

CAPITOLUL III
VOTAREA, PROMULGAREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGILOR
SECŢIUNEA I Votarea proiectelor sau propunerilor legislative……………35
SECŢIUNEA II Promulgarea legii de către preşedinte……………………...38
SECŢIUNEA III Intrarea în vigoare a legii…………………………………..40

1

CAPITOLUL I
ACTELE PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA

In genere, constituţiile nu-şi propun să definească instituţia
parlamentară, preocupându-se îndeosebi de modul cum este organizată şi
cum funcţionează ca autoritate a statului.
Conform art. 61, alin. 1 din Constituţie “ Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a
ţării”.
În complexul sistem de autorităţi statale, Parlamentul se înfăţişează
într- o contrapondere faţă de Guvern, constituind totodată şi autoritatea de
directivare şi control asupra activităţii executive.
Aşadar, Parlamentul este instituţia juridică şi politică formată din
una sau două adunări ori “CAMERE”,fiecare compusă dintr-un numar diferit
de membri (deputaţi, senatori ),care se bucură de anumite imunitaţi, având
drept de control asupra autorităţilor executive şi fiind unica autoritate
legislativa din stat.
Parlamentele contemporane sunt formate fie dintr-o singură Cameră ,
fie din două Camere. Cele formate dintr-o singură Cameră sunt Parlamente
cu structură camerală, cele formate din două Camere sunt Parlamente cu
structură bicamerală.
În general, structura Parlamentului este determinată de sistemul de
stat; astfel într-un stat federal este obligatorie existenţa în cadrul
Parlamentului şi a unei Camere care să apere şi să reglementeze interesele
statelor membre, pe când cealaltă Cameră e formată din reprezentanţii
statului federal. Sunt însă şi state unitare care au Parlamente bicamerale, de

exemplu: Italia, Belgia,Spania,Japonia,Marea Britanie,Romania.
In Romania potrivit art.61 alin.2 din Constitutie,Parlamentul este alcatuit din
Camera Deputatilor si Senat.
Parlamentul poate adopta acte cu caracter juridic şi acte cu caracter
exclusiv politic.
SECŢIUNEA 1
LEGILE
Potrivit art.67 din Constituţie,Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă
legi, hotărâri şi moţiuni, art.73 alin.1 stipulând că Parlamentul adoptă legi
constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
Este necesară prezentarea conceptului de ,,lege”. Acest termen este
folosit în două accepţiuni şi anume :în sens larg ( lato senso) se are în vedere
orice act normativ şi în sens restrâns (stricto senso), se are în vedere actul
juridic al organului legiuitor. Delimitarea este necesară în vederea ierarhizării
izvoarelor de drept a explicării supremaţiei legii şi argumentării acesteia. De
obicei, în denumirea legii se are în vedere conţinutul actului normativ şi
procedura de adoptare. Au fost date diverse definiţii termenului ,,lege”,
majoritatea autorilor surprinzând criteriul formal şi mai puţin pe cel formal
( conţinutul normativ al legii).
O definiţie care reuşeşte să acopere şi să răspundă necesităţilor
determinate atât de criteriul material cât şi de cel formal, este formată de
prof. I. Muraru.
Autorul precizează că legea este „actul juridic al Parlamentului,
elaborat în conformitate cu Constituţia şi potrivit unei proceduri prestabilite
şi care exprimând voinţa şi interesele poporului, reglementează relaţiile
sociale cele mai generale şi importante”.1
Legea este în exclusivitate emanaţia unicului organ legiuitor, conform
cu dispoziţiile constituţionale şi elaborată după o procedură prestabilită chiar

3

prin legea fundamentală.
Parlamentul adoptă legea în vederea reglementării celor mai
importante relaţii sociale, de aici rezultând faptul că nu toate relaţiile sociale
vor fi reglementate de lege, rămânând astfel ca relaţiile sociale de mai mică
importanţă să fie reglementate prin acte normative subordonate legii
( hotărâri, ordine)2.
________________________________________________________
1 I MURARU, Drept Constituţional şi Instituţii politice,Edit. Proarcadia, Bucuresti ,pag.128
2 I RUSU, Drept constituţional şi instituţii politice, Edit. „Lumina lex”, Bucureşti, 2004, pag.463

CLASIFICAREA LEGILOR
Majoritatea sistemelor de drept clasifică legile în constituţionale,
organice şi ordinare
Astfel, Constituţia franceză din 1958 a dispus că anumite materii vor fi
obligatoriu reglementate de legile organice, iar procedura de elaborare a acestora
diferă de a legilor ordinare.
Conform dispoziţiilor art. 73, pct. 2 din Constituţie, legile
constituţionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale.
Legile organice reglementează anumite domenii prevăzute de
Constituţie în mod limitativ. Ele se adoptă cu votul majorităţii membrilor
fiecărei Camere parlamentare ( majoritatea absolută).
Astfel prin lege organică se reglementează:
a) sistemul electoral, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente;
b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;
c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a
celorlalte drepturi ale acestora;
d) organizarea şi desfăşurarea referendumului;
e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ţării;
f)

regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al

stării de război;

i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. pedepsele şi regimul executării acestora. sindicatele.de exemplu. Parlamentul adoptă legi ordinare.a instanţelor judecătoreşti . l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii.patronatele. p) regimul general privind raporturile de muncă.asigurarea pluralismului politic.Este necesar ca fiecare cameră să existe cvorumul legal. protecţia proprietăţii. asigurarea ordinei interne.a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi.cele care se referă. adică să fie prezenţi majoritatea membrilor. a teritoriului. etc. 5 . m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. h) infracţiunile. precum şi regimul general privind autonomia locală.a legalităţii.3 În toate celelalte domenii ale vieţii sociale. fără de care nu se pot adopta acte juridice. j) statutul funcţionarilor publici.precum şi protecţia socială.cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră (majoritate simplă). o) organizarea administraţiei publice locale. la: asigurarea garanţiilor executării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. apărarea siguranţei naţionale şi întărirea suveranităţii statului. Relaţiile sociale de importanţă deosebită cad în reglementarea legilor organice. n) organizarea generală a învăţământului .g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. r) regimul general al cultelor. k) contenciosul administrativ. a autorităţilor administrative şi a funcţionarilor acestora. q) statutul minorităţilor naţionale în România. s) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice.răspunderea tuturor structurilor.

Suprematia legii se fundamenteaza pe urmatoarele principii: -principiul deplinatatii si suveranitatii puterii de stat. pag. Legile referendum sunt adoptate prin referendum. trebuie organizat referendum pentru aprobarea legii. ea fiind emanatia Parlamentului si conforma cu dispozitiile constitutionale. cit. 151 pentru proiectele ori propunerile de revizuire a legii fundamentale.465 SUPREMATIA LEGII Majoritatea cercetarilor din domeniul dreptului constitutional au inteles suprematia legii fata de celelalte acte normative ca fiind trasatura definitorie a acesteia. Astfel. op._____________________________________________________________ 3 ION RUSU. -principiul pozitiei dominante a Parlamentului in organizarea sistemului statal .organizat în . revizuirea este definitivă dupa aprobarea ei prin referendum.. -principiul functiilor legii in oglindirea vointei poporului ca vointa general obligatorie. Referendumul este reglementat de Constituţie şi în art. Înseamnă că după ce se parcurge toată procedura specifică.

1 din Constituţie potrivit cărora “Suveranitatea naţională aparţine poporului român care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum”. Cererea Guvernului şi propunerile Biroului Permanent sau ale grupurilor parlamentare se supun aprobării Camerei în ziua înregistrării sau. 2. Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a ţării. legea nu este aprobată. Această reglementare este urmarea stipulării şi interpretării prevederilor art. alin. când electoratul decide să aprobe legea votată în Parlament.cel mult 30 zile de la data adoptării proiectului sau propunerii. Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedură de urgenţă. exercită această funcţie sub controlul poporului. Din cuprinsul art. în prima şedinţă care urmează zilei d înregistrare a acestora. stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. rezultă că pe lângă 7 . Dacă în urma referendumului nu se înregistrează majoritatea simplă. 1 şi 2 al Constituţiei. Hotărârea este actul juridic prin care se stabilesc măsurile privind organizarea şi funcţionarea internă a Camerelor. alin. 76. alin.3 din Constituţie. 76. la cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă.4 ADOPTAREA PROIECTELOR SAU PROPUNERILOR LEGISLATIVE ÎN PROCEDURĂ DE URGENŢĂ Conform dispoziţiilor art. dacă parlamentarii nu se află în plen. Acest control apare cu ocazia referendumului.

în cursul şedinţelor publice. alin. Până la încheierea dezbaterii unei moţiuni. Un loc aparte îl ocupă hotărârile prin care se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a Camerelor. Moţiunea poate fi iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi. . Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă cu votul majorităţii membrilor Regulamentul şedinţelor comune. 146. pag 465 SECŢIUNEA 2 SECŢIUNEA 3 MOŢIUNILE Moţiunea exprimă poziţia Camerei într-o anumită problemă de politică internă sau externă. Regulamentele sunt acte normative şi sunt supuse controlului de HOTĂRÂRILE PARLAMENTARE constituţionalitate potrivit reglementărilor art. op. conform art. 62. De asemenea. Dacă legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. un deputat care a semnat-o nu mai poate semna alte moţiuni în aceeaşi problemă. legile ordinare şi celelalte hotărâri se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră.legi. C şi 147 din legea fundamentală. ________________________________________________________ 4 ION RUSU . Camerele adoptă şi hotărâri. cit. Hotărârile pot avea caracter normativ sau caracter individual. 2 din Constituţie. lit. Moţiunile trebuie să fie motivate şi se depun la preşedintele Camerei.

care nu poate depăşi 6 zile de la înregistrarea acesteia.moţiunile pot fi iniţiate de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor.113 alin. Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. preşedintele Camerei o comunică de îndată Guvernului şi o aduce la cunoştinţa Camerei după care dispune afişarea ei la sediul Camerei Deputaţilor. dezbaterea urmând a se încheia prin supunerea la vot a moţiunii de către preşedintele Camerei. urmare a controlului parlamentar asupra activităţii Guvernului. Etapele dezbaterii şi votarea sunt similare cu reglementările din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Moţiunile privind probleme de politică externă se supun dezbaterii numai însoţite de avizul comisiei pentru politică externă şi cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe. Un loc aparte îl ocupă în Constituţia României moţiunea de cenzură. Preşedintele Camerei stabileşte data dezbaterii moţiunii.înştiinţând Guvernul în acest sens. moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Dezbaterea moţiunii se face cu respectarea dispoziţiilor regulamentului şi se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.nu pot fi propuse amendamente. 9 . Potrivit art. La motiunile prezentate.2. După începerea discutării moţiunii deputatii nu-şi pot retrage adeziunea la moţiune.După primirea moţiunii. Ea apare în raporturile dintre Parlament şi Guvern. În cazul Senatului.

Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului. SECŢIUEA 4 ACTELE EXCLUSIV POLITICE ALA PARLAMENTULUI Organul reprezentativ suprem nu adoptă numai acte cu caracter juridic. proiectul de lege prezentat se consideră adoptat.114. Conform reglementărilor art. a fost votată. a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. Este vorba de unele manifestări de voinţă care se referă la anumite evenimente internationale şi este nevoie ca în calitate de organ reprezentativ suprem Parlamentul să îşi expună poziţia.Dacă se adoptă moţiunea de cenzură cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. asupra unui program. a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege. Astfel de acte exclusiv politice sunt: . Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă.114 din Constituţie. în aceeaşi sesiune. o nouă moţiune de cenzură. deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia. ci şi acte exclusiv politice. Nu sunt prevăzute de legea fundamentală.Guvernul îşi poate angaja răspunderea în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajeaza răspunderea potrivit art. Parlamentul ia o atitudine în domeniul politicii externe. prin actele exclusiv politice. se retrage încrederea acordată Guvernului .însă sunt adoptate în practica parlamentară. programul sau declaraţia de politică generală devenind obligatorii pentru Guvern. Cu alte cuvinte. Dacă Guvernul nu a fost demis.

realizarea politicii interne şi externe şi exercitarea conducerii generale a administraţiei publice. 11 .delegarea legislativă” cu alte cuvinte Ordonanţele sunt actele juridice ale Guvernului în urma împuternicirii acestuia de către Parlament să emită norme cu caracter primar având forţa juridică a legii. Printr-o analiză a textului constituţional. 115 alin. se bucură de prestigiu şi influenţă atât pe plan intern cât şi extern. se constată că Parlamentul nu poate delega competenta sa legislativă specifică domeniilor legilor organice. 3 din legea fundamentală sau de alte dispoziţii care permit adoptarea de legi organice.. Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. prin faptul că provin de la autoritatea cea mai înaltă din sistemul statal. Potrivit dispoziţiilor art.108 alin. SECŢIUNEA 5 ORDONANŢELE GUVERNULUI Conform dispoziţiilor art. Chiar dacă nu produc efecte juridice. Deci obiectul Ordonanţelor nu trebuie să privească domeniile si problemele stipulate în art. Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. 1 din legea fundamentală. 5 Titlul art. 108 alin. 115 este .73 alin.aşa cum stipulează şi prevederile art.prin hotărâre se asigură organizarea executării legilor.1 din Constituţie.apelul. 2 din Constituţie. Aşadar. mesajul şi declaraţia. Hotărârea este actul juridic potrivit căruia Guvernul îşi exercită rolul său de a asigura conform programului de guvernare aprobat de Parlament.

Prin urmare într-o interpretare riguroasă rezultă că ordonanţele de urgenţă pot reglementa şi relaţii sociale în domenii specifice legii organice. potrivit procedurii legislative.in mod obligatoriu. Legea de abilitare stabileste. Mai mult. Dacă legea de abilitare o cere. 4 din Constituţie. Este necesar să insistăm asupra conceptului „cazuri excepţionale” pentru că din păcate zecile de ordonanţe de urgenţă adoptate de cele două guvernări în cei zece ani de democraţie nu au scos în evidenţă necesitatea acestor cazuri excepţionale.470 Îndeplinirea atribuţiilor delegate de către Parlament în temeiul legii speciale de abilitare. Un regim aparte îl prezintă Ordonanţele de Urgenţă care. pot fi adoptate de Guvern numai în situaţii extraordinare.. nu este facultativă pentru Guvern. se convoacă în mod obligatoriu. . până la împlinirea termenului de abilitare.domeniul si data pana la care se pot emite Ordonante de catre Guvern. 115 alin. conform prevederilor art. Se prevede că Ordonanţele de Urgenţă intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. cit. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. pericolul ca ele să nu fie aprobate de Parlament conduce la urmări grave – încetarea producerii efectelor juridice şi de aici. pag. Am adăugat termenul „numai” şi am subliniat tocmai pentru a reliefa situaţia deosebită pe care legiuitorul constituant o evocă şi posibilitatea Guvernului de a interveni cu acest act normativ. ordonanţele se supun aprobării Parlamentului._________________________________________________________________________ 5 ION RUSU .interpretarea instabilităţii legislaţiei româneşti. op. iar dacă aceasta nu se află în sesiune.

dacă nu se află în sesiune. Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor 13 . Ordonanţa de urgentă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la art.conform art.aşa cum îl obligă prevederea constituţională a art.1.că şi Parlamentul nu a dezbătut în regim de urgenţă aceste ordonanţe.Analizând textul legii fundamentale. observăm că nu precizează ce se înţelege prin „ cazuri excepţionale”.se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau.6 Se constată că revizuirea constituţională din 2003 a vizat şi ordonanţele de urgenţă. S-a diminuat astfel rolul Parlamentului de „unică autoritate legiuitoare a ţării”. aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte camere care decide asemenea în procedură de urgenţă. Dacă în termen de cel mult 30 zile de la depunere.după caz de la trimitere. având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”.76 alin.până la o eventuala revizuire a Constituţiei opinăm că în regulamentele de organizare şi funcţionare ale Camerelor ar putea fi prevăzut acest termen.115 alin. Este adevărat însă. Astfel.4 „Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţe numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. 114 alin.4. Camerele.camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonantei. de aceea Guvernul a şi adoptat în anumite perioade de timp un important număr de ordonanţe de urgenţă . Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. teza a 3-a. Deşi textul constituţional nu prevede un termen de dezbatere a ordonanţelor de urgenţă.

pag. 2001. măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.1 din Constituţie.după o procedură prevăzută de Constituţie şi regulamentele parlamentare. Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa. Drept Constituţional. ________________________________________________________ 6 ION RUSU.461 CAPITOLUL II INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ ŞI DEZBATEREA PARLAMENTARĂ Legiferarea reprezintă adoptarea legilor. drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică .nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului.alin. Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alin. drepturile. senatorilor. al art.000 de cetăţeni cu drept de vot.( 3 ). Edit. 115.dacă este cazul.constituţionale. trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele . iniţiativa legislativă aparţine Guvernului. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă. deputaţilor. Orice procedură reprezintă un algoritm sau o succesiune de operaţiuni. SECŢIUNEA I INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ Potrivit art. 74. Bucureşti. libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie. „Lumina Lex”. precum şi unui număr de cel puţin 100.

Normele de tehnică legislativă definesc părţile constitutive ale actului normativ. astfel cerinţele prevederilor art. Tehnica legislativă asigură sistematizarea. forma şi modul de sistematizare a conţinutului acestuia.ţării. completarea. unificarea şi coordonarea legislaţiei.24 privând normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. îndeplinind. Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative. se elaborează. publicarea şi republicarea actelor normative. instrucţiuni şi de alte acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de 15 . Legea dispune că actele normative se iniţiază.instaurarea unei ordini în acest important domeniu şi abrogându-se Decretul 16/1976 privind aprobarea Metodologiei generale de tehnică legislativă. 79 din Constituţie. la elaborarea şi adoptare Ordonanţelor şi Hotărârilor Guvernului. Normele de tehnică legislativa se aplică în mod corespunzător şi la elaborarea şi adoptarea proiectelor de ordine. precum ţi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. procedeele tehnice privind modificarea. Se prevede că reglementarea relaţiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.în sfârşit.în sprijinul acestei iniţiative. precum şi la elaborarea şi adoptarea actelor normative ale autorităţii administrative autonome. abrogarea. precum şi cu principiile ordinii de drept. structura. iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 5000 de semnături. precum şi limbajul şi stilul actului normativ.încercându-se. Abia în martie 2000 s-a adoptat Legea nr. se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile legii fundamentale a României. în cadrul exercitării iniţiativei legislative.

specialitate. cit.449 Pentru fundamentarea noii reglementări se va porni de la dezideratele sociale prezente şi de perspectivă. Proiectele de legi se elaborează ca urmare a exercitării. o notă de fundamentare sau un referat de aprobare. Soluţiile pe cate le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate. precum şi la elaborarea şi adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice locale. Actele normative date în executarea legilor. Prin . potrivit Constituţiei a dreptului de iniţiativă legislativă. ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă. politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne. luându-se în considerare interesul social. suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Proiectele celorlalte categorii de acte normative se elaborează de autorităţile competente să le iniţieze potrivit legii. Proiectele de acte normative se supun spre adoptare însoţite de o expunere de motive. de categoria acestora şi de autoritatea publică competentă să le adopte. . Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare. precum şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte. precum şi de la insuficienţele legislaţiei în vigoare. op. pag. Categoriile de acte normative şi normele de competenţă privind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constituţie şi prin lege. 7 Actele normative se elaborează în funcţie de ierarhia lor. ____________________________________________________________ 7 ION RUSU. Proiectele de legi. propunerile legislative şi celelalte proiecte de acte normative se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice.

derogatorii.06. precizia şi claritatea dispoziţiilor. consiliile judeţene şi Consiliul general al Municipiului Bucureşti. prin Ministerul Administraţiei şi Internelor. următoarele autorităţi publice: .2000 . iar HG nr 400/2000 a fost publicată în Monit. elaborarea. alternative. ca în majoritatea sistemelor constituţionale.03. imperative. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. fluent şi inteligibil. Or. Oficial nr 268/14.modul de exprimare. _____________________________________________________________ 8 Legea nr 24/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial nr 139/31. actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter obligatoriu.8 Astfel. avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic. se observă o insuficientă reglementare sau necesitatea unor noi reglementări în alte domenii. au dreptul să facă Guvernului propuneri de acte normative.2000. temporare. precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestora. fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. facultative. în conformitate cu atribuţiile şi cu domeniul lor de activitate. Este firesc acest lucru deoarece structurile executive sunt cele care aplică şi execută dispoziţiile legii. Legiuitorul constituant a prevăzut Guvernul printre subiectele cu drept de iniţiativă legislativă.ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale precum şi celelalte autorităţi publice cu drept de iniţiativă legislativă. de recomandare sau alte asemenea. cu ocazia aplicării ( desigur cu condiţia interpretării şi aplicării legale a dispoziţiilor legii). permisive. prin care se aprobă Regulamentul privind procedurile pentru pregătirea. Guvernul României a adoptat Hotărârea 400/2000. Textul legislativ trebuie să fie formulat clar. supletive. aceste situaţii trebuie să rezulte expres diredactarea normelor. 17 . tranzitorii. Dispoziţiile cuprinse în actul normativ pot fi dup caz.prefecturile.

În vederea elaborării propunerilor de acte normative. La operaţiunea de definitivare. Colectivul întocmeşte o primă formă a proiectului de act normativ care se prezintă conducătorului ministerului. respectiv al organului central de specialitate iniţiator. însuşit de catre conducătorul ministerului sau al organului de specialitate al administraţiei publice centrale. reprezentanţi ai Direcţiilor corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare şi secretarul general al autorităţii publice. După obţinerea punctelor de vedere din partea instituţiilor care avizează . În cazul în care între iniţiator şi cei care avizează există puncte de vedere diferite. concomitent în copie ministerelor şi altor autorităţi publice interesate. iar în lipsa persoanei desemnate prin ordin al acestuia. se elaborează. se transmite. care se face de către colectivul desemnat pot participa şi reprezentanţi ai autorităţilor care avizează. inclusiv de legislaţie comparată urmărindu-se concordanţa reglementărilor propuse cu Programul Guvernului. Colectivul se constituie prin ordin al conducătorului autorităţii în componenţa acestuia fiind desemnat un reprezentant al compartimentului juridic. se constituie colective speciale. iniţiatorul definitivează proiectul de act normativ. făcute de autorităţile publice. pe baza unor studii şi lucrări de documentare aprofundate. Proiectul de act normativ. în funcţie de importanţa şi de complexitatea problemelor supuse reglementării.Proiectele de acte normative. iniţiator. care au obligaţia de a analiza şi de a comunica ministerului iniţiator eventualele observaţii şi propuneri în termen de 10 zile de la primire. care vor fi . proiectul de act normativ va fi avizat cu obiecţii. un reprezentant al compartimentului de integrare europeană. la ministere şi celelalte organe de specialitate ale Administraţiei publice centrale.

stabilirea unor date. care încheie succesiunea operaţiunilor din etapa de avizare. . Proiectele de acte normative vor fi avizate din punct de vedere al legalităţii de Ministerul Justiţiei.sau pentru care competenta de aprobare revine potrivit legii. împreună cu o copie şi numai după obţinerea avizelor autorităţilor publice interesate. precum şi aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii. spre ratificare.2 zile pentru proiectele de legi care urmează să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgenţă. Textele actelor normative cu caracter internaţional ce se supun ratificării sau aprobării. Secretariatul General al Guvernului va solicita îndată următoarele avize: a) avizul Consiliului Legislativ. care se supun Parlamentului. care nu poate fi mai mic de : . în termenul solicitat de Guvern. potrivit legii. care sunt avizate din punct de vedere al legalităţii de Secretariatul General al Guvernului. convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale.Guvernului proiectul de act normativ trebuie să fie însoţit de textul actului internaţional în limba originară şi în traducere oficială sau autorizată. Avizul Ministerului Justiţiei nu este obligatoriu în cazul Hotărârilor Guvernului cu caracter individual ce au ca obiect numiri şi revocări din funcţie. conformitatea documentului cu originalul. care urmează să fie emis.24 ore pentru proiectele de ordonanţă de urgenţă. prin semnătura persoanei autorizate şi prin aplicarea ştampilei. iar pe ultima pagină se vor menţiona explicit numele şi prenumele persoanelor semnatare şi se va atesta.9 În cazul acordurilor. se vor ştampila pe care fiecare pagină. de către Guvern.anexate şi prezentate în cadrul şedinţei Guvernului. 19 . Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justiţiei în original.

452 Proiectele de acte normative avizate se transmit de iniţiator. pentru înfiinţarea. . iniţiatorii pot solicita primului ministru. . care urmează să fie emis. Secretariatul General al Guvernului transmite iniţiatorului: a) avizul Consiliului Legislativ. în cazul proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute la art. inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă. de ordonanţe şi de legi ordinare. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ. potrivit legii în termen de : _____________________________________________________________ 9 ION RUSU. retragerea sau amânarea proiectelor de acte .5 din legea nr. Secretariatului General al Guvernului. prevăzută de Legea nr 24/2000 şi va întocmi. Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora. să furnizeze Consiliului Legislativ informaţiile şi documentele necesare privind avizarea proiectelor de acte normative. dacă este cazul. 109/1997.20 zile calendaristice de la primirea solicitării. ştampilate pe fiecare filă. privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social. Secretariatul General al Guvernului va verifica îndeplinirea condiţiilor de formă pentru fiecare proiect de act normativ. b) avizul Consiliului Economic şi Social. . Autorităţile publice şi după caz Secretariatul General al Guvernului sunt obligate în termenele şi condiţiile stabilite prin Legea nr 73/1993. pag. op. în acest sens o notă.10 zile calendaristice de la primirea solicitării. cit. în cazul proiectelor de hotărâri. b) avizul Consiliului Economic şi Social. motivat. c) notă cuprinzând observaţiile formulate de Secretariatul General al Guvernului.. în cazul proiectelor de legi organice.10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative.

şi miniştrilor conducători ai ministerelor care urmează să aplice acel act normativ. op. Secretariatul General al Guvernului va proceda la: a) definitivarea actului normativ adoptat. este marcată prin anunţul primului ministru privind adoptarea. ________________________________________________ 10 ION RUSU. Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului care intră sub incidenţa prevederilor art. respingerea sau retragerea acestuia. semnate de ministrul sau de miniştrii iniţiatori. în vederea semnării. actele guvernului poartă data şedinţei Guvernului în care acestea au fost adoptate.normative aflate pe ordinea de zi.10 După şedinţa Guvernului. ultima teză din 21 . 4. cit. amânarea. cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României. împreună cu notele de fundamentare ale acestora. . în vederea contrasemnării. verificând verificarea celor stabilite în şedinţa Guvernului. 454 b) prezentarea actului normativ adoptat primului ministru. 108. Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de acte normative. d) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputaţilor. alin. pag. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 ore de la data semnării lui de către primul ministru. după caz. c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic. pe baza formei refăcute transmise de iniţiator. a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului. luata ca urmare a rezultatului dezbaterilor.

vor fi supuse unor noi avizări a Consiliului Legislativ. semnate de primul-ministru. Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte ca prima cameră sesizată. e) transmiterea la Senat sau la Camera Deputaţilor. precum şi la avizul Consiliului Legislativ. după caz. Aceasta trebuie să fie semnată numai de conducătorul/ conducătorii autorităţilor publice iniţiatoare şi să se refere la forma finală a actului normativ. au obligaţia să transmită Secretariatului General al Guvernului imediat după adoptare. după caz. care se comunică numai instituţiilor interesate. Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării şi aprobării lor în şedinţa Guvernului. este necesară operarea unor modificări de fond. proiectul de act normativ va fi repus. semnate de primul ministru. însoţite de expunerile de motive ale proiectelor de legi pentru aprobarea acestora şi de hotărârile de adoptare. a proiectelor de legi. Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei .Constituţia României. după caz. însoţite de expunerile de motive ale acestora şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare. împreună cu actul normativ şi nota de fundamentare. în mod obligatoriu pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului. În cazul în care ca urmare a noii avizări de către Consiliul Legislativ. În vederea publicării în Monitorul Oficial al României. a ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului. iniţiatorul sau iniţiatorii. f) transmiterea la Senat sau la Camera Deputaţilor.

Proiectele de legi se înaintează Camerelor însoţite de avizul Consiliului Legislativ. Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor. din legea anterior menţionată. pentru înfiinţarea. potrivit căreia avizul organului de specialitate al Parlamentului are caracter consultativ în ceea ce priveşte proiectele de ordonanţă şi hotărâre cu caracter normativ supuse spre adoptarea Guvernului. 2 din Legea nr 73/1993. privind 23 . a proiectelor de lege şi ordonanţe. este neconstituţională. 3. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ.12 Cum poate fi asigurată concordanţa cu Constituţia a reglementărilor din aceste proiecte dacă Guvernul nu este obligat să ţină seama de avizul Consiliului Legislativ. proiectele de legi ţi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate şi acorduri. organul de specialitate al „ unicei autorităţi legiuitoare a ţării?” Cum să se realizeze cerinţele prevăzute de art. desigur că ar fi înlăturat ”haosul legislativ de astăzi”. ca prima Cameră sesizată. 2. Reglementarea art.79. alin. alin. dacă avizul este consultativ? Aceeaşi problemă privind caracterul consultativ al avizului deşi este „ de specialitate” apare şi în reglementarea Legii nr 24/2000. Senatului. din Legea 73/1993. Celelalte proiecte de lege sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării ca prima Cameră sesizată . 4. privind înlăturarea contradicţiilor sau necorelărilor dintre prevederile proiectelor.3 alin. Adoptarea cu responsabilitate şi în concordanţă cu reglementările constituţionale ale art. 4.11 La această stare legislativă necorespunzătoare a României a contribuit şi prevederea art.competente să le adopte ca prima Cameră sesizată.

Bucureşti. 108. cetăţenii nu pot să ştie evoluţia la un moment dat a situaţiei. verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni. potrivit art. în cazul propunerilor legislative iniţiate de cetăţeni. Curtea Constituţională. ca organ consultativ de specialitate al Parlamentului şi natura juridică a avizului acestui organ. cum poate Guvernul să răspundă politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. din Constituţie. În ce priveşte amnistia şi graţierea. Dacă nu este obligat să se conformeze avizului Consiliului Legislativ. 2004. lit. va solicita Curţii Constituţionale verificarea îndeplinirii condiţiilor constituţionale pentru exercitarea iniţiativei legislative. amnistia şi graţierea. potrivit prevederilor art. preşedintele camerei. alin. . „ Lumina Lex”. De aceea. De aceea ea nu rămâne numai în stadiu de „propunere” sau _________________________________________________________ 11 I RUSU. iniţiativa populară fiind sub semnul oportunităţii ei. Se exceptează aceste domenii pentru că cetăţenii nu pot să cunoască dimensiunile politicii fiscale. Prin urmare. multiplele probleme internaţionale şi complexitatea politicii naţionale în aceste domenii.Drept Constituţional şi Instituţii politice.normele de tehnică legislativă. deci şi pentru activitatea de „organizarea executării legilor?”13 Potrivit reglementărilor constituţionale nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale. J. Ca şi în cazul exercitării iniţiativei legislative de către parlamentari. edit. cele cu caracter internaţional. înainte de România”distribuirea lor şi sesizarea în fond a Comisiei Permanente competente . Se face o gravă confuzie punându-se semnul de egalitate între natura juridică a Consiliului Legislativ. 1. 146. propunerea legislativă ce face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor trebuie să aibă forma proiectului de lege.

I RUSU – Drept administartiv. „Lumina Lex”. textul normativ să fie organizat pe articole. 2001.pag 456 12 I RUSU – „ Consideraţii privind natura juridică şi efectele avizului Consiliului Legislativ din 13. să aibă o expunere de motive. Ele se imprimă şi se distribuie de îndată. trebuie să fie însoţite şi de avizul Guvernului. fiind trecute pe ordinea de zi. Are loc sesizarea Parlamentului şi declanşarea procedurii parlamentare pentru adoptarea lor. să aibă avizul Consiliului Legislativ. Bucureşti. se transmit sub semnătura preşedintelui Camerei. pe când cele iniţiate de parlamentari se depun la Camera unde au fost prezentate. Proiectele de legi elaborate de Guvern. spre dezbatere şi avizare comisiilor permanente competente.94 „ enunţare” ori „revendicare” oarecare. a iniţiatorului şi a comisiilor sesizate pentru examinarea în fond şi pentru avizare. capitole etc. în prima şedinţă prin anunţarea titlului. şi propunerile legislative ale cetăţenilor pot fi transmise Camerei Deputaţilor sau Senatului. Edit. Proiectele şi propunerile legislative.14 SECŢIUNEA II EXAMINAREA ŞI AVIZAREA PROIECTELOR DE LEGE DE CĂTRE COMISIILE PARLAMENTARE Toate proiectele şi propunerile legislative se înregistrează în ordinea prezentării lor şi sunt aduse la cunoştinţa Camerei. Dacă iniţiativa legislativă a parlamentarilor sau a cetăţenilor implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau al bugetului asigurărilor sociale de stat. pag. 25 . ci trebuie să devină un proiect de lege.

difuzarea acestuia parlamentarilor.Examinarea proiectelor şi propunerilor legislative se poate face şi la cererea altei comisii care se consideră competentă. 89 În cazul în care proiectul sau propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor. După examinarea proiectului sau a propunerii legislative comisia permanentă sesizată în fond întocmeşte un raport care va cuprinde propuneri motivate cu privire la adoptarea sau. vol II. pag. __________________________________________________________ 14 – IULIAN TEODOROIU Drept Constituţional şi Instituţii politice contemporane . SECŢIUNEA III DEZBATEREA PROIECTELOR SAU PROPUNERILOR LEGISLATIVE ÎN PLENUL CAMERELOR PARLAMENTARE Dezbaterea în plenul Camerei are două faze: dezbaterea generală şi dezbaterea pe articole. „Syili” Bucureşti. Raportul se transmite Biroului permanent. Edit. modificarea ori respingerea proiectului sau a propunerii legislative examinate. Proiectele şi propunerile legislative avizate se supun dezbaterii Camerei în succesiunea prevăzută pe ordinea de zi aprobată de aceasta. Iniţiatorul proiectului sau al propunerii legislative poate să îşi retragă proiectul sau propunerea până la începerea dezbaterilor generale. retragerea nu mai poate fi făcută din momentul sesizării Senatului. Guvernului şi iniţiatorului. cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data dezbaterii în plen. a propunerilor legislative se face . cu aprobarea plenului. Înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de lege. care dispune şi asigură prin secretarul general al Camerei. după caz. 2001.

de către iniţiator. Preşedintele Camerei poate 27 . În faza dezbaterii generale a proiectului sau a propunerii legislative nu pot fi propuse amendamente.în cel mult 30 zile de la depunerea raportului Comisiei permanente sesizate în fond. El poate propune Camerei limitarea timpului destinat dezbaterii generale. se consideră că amendamentul a fost acceptat. Dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului. de către preşedintele acesteia sau de un raportor desemnat de comisie. poate să-şi desemneze un singur reprezentant. preşedintele cere Camerei să se pronunţe prin vot. Amendamentele care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat se transmit de preşedintele comisiei sesizate în fond la Guvern. Dezbaterea generală a proiectului de lege sau a propunerii legislative este precedată de prezentarea. a motivelor care au condus la promovarea proiectului. Iniţiatorul proiectului sau al propunerii legislative are dreptul să ia cuvântul înainte de încheierea dezbaterii generale. Camera trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative. iar amendamentele se anexează la acesta. fiecare grup parlamentar. va putea lua cuvântul şi reprezentantul Guvernului sau al iniţiatorului. De asemenea. solicitându-se punctul de vedere al acestuia. Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerii legislative. Concluziile examinării amendamentelor se includ în raportul comisiei. În cazul în care Guvernul nu transmite un punct de vedere până la data stabilită de comisie. după încheierea dezbaterii generale. cu modificările propuse în raportul comisiei sesizate în fond. Preşedintele Camerei dă cuvântul reprezentanţilor grupurilor parlamentare în ordinea înscrierii. parlamentarii pot lua cuvântul pentru aşi exprima punctul de vedere. La discutarea fiecărui articol. precum şi a raportului comisiei permanente.

Fiecare articol se supune votului Camerei şi se adoptă cu votul majorităţii parlamentarilor prezenţi. Discutarea articolelor începe cu amendamentele. În acest caz.PROMULGAREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGILOR SECŢIUNEA I VOTAREA PROIECTELOR SAU PROPUNERILOR LEGISLATIVE Votarea reprezintă adoptarea legii sau respingerea ei de către . Discutarea amendamentelor începe cu propunerile de eliminare a unora dintre texte şi continuă cu cele privind modificarea sau completarea acestora. sistarea discuţiilor la articolul dezbătut. CAPITOLUL III VOTAREA.15 Camera se va pronunţa prin vot distinct asupra fiecărui amendament. În cursul luărilor de cuvânt. spre aprobare. ele se supun dezbaterii în ordinea în care au fost prezentate. începând cu cele cuprinse în raportul comisiei sesizate în fond. Când dezbaterea amendamentelor relevă consecinţe importante asupra propunerii legislative. Acelaşi drept îl au şi reprezentanţii Guvernului. Amendamentele trebuie să se refere la conţinutul unui singur articol. preşedintele Camerei poate trimite toate propunerile în discuţie comisiei sesizate în fond. amendamentele privind probleme de redactare sau alte aspecte mai puţin importante pot fi prezentate şi oral.supune. În mod excepţional pot fi depuse amendamentele şi în timpul dezbaterilor în plen. în afară de cazul în care adoptarea unuia exclude acceptarea celorlalte. În cazul în care există mai multe amendamente de acelaşi fel. autorii amendamentelor au dreptul să fie ascultaţi în cadrul şedinţei.

unul dintre secretari dă citire numelui şi prenumelui deputaţilor. În acest scop. Dispozitivul care permite deputatului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. fiecare deputat răspunde :”pentru” sau „contra”. cit.ce modalitate de vot va folosi. Camera hotărăşte la propunerea preşedintelui sau a unui grup parlamentar. Votul prin apel nominal se desfăşoară astfel : preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor:”pentru”şi „contra”. ridicarea în picioare. fiecare parlamentar îşi exprimă votul său.. Votul parlamentarului este personal. Votul deschis poate avea loc prin : ridicarea mâinii. În cazul în care preşedintele Camerei. După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele deputaţilor care nu au răspuns. fie votul secret. Înainte de votare preşedintele poate cere verificarea cvorumului prin apel nominal sau prin numărare de către secretari. apel nominal sau prin mijloace electronice.constată existenţa unor defecţiuni în conectarea circuitelor. Votul secret se poate exprima prin: buletine de vot. bile sau prin mijloace electronice. pag 460 Votul prin mijloace electronice se realizează prin conectarea unuia din contactele care reprezintă „vot pentru” şi „vot împotrivă”sau „abţinere”. Procedura de vot presupune fie votul deschis. Votul cu buletine de vot se foloseşte în general pentru aprobarea unor numiri în funcţii publice. Rezultatul votului electronic se afişează prin dispoziţia preşedintelui Camerei. în afară de cazul în care prin regulament se stabileşte o anumită procedură de vot. el poate cere repetarea votului electronic sau înlocuirea acestuia cu altă procedură de vot. 29 . op. asistat de cei doi secretari. _____________________________________________________________ 15 –ION RUSU.Camera Parlamentară .

intră în numărul regulamentar de stabilire a cvorumului. pag.dar care au fost prezenţi în sala de şedinţe. Pentru coduri şi alte legi. II. 1997. Bucureşti. .Deputaţii şi senatorii care nu-şi exercită dreptul de vot. În cursul votării nu se poate acorda deputaţilor dreptul de a lua cuvântul.prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord.16 Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile.de complexitate deosebita.proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. „ Lumina Lex „ . 245 competenţa sa decizională. În cazul în care prima cameră sesizată adoptă o prevedere care intră în ____________________________________________________________ 16 CRISTIAN IONESCU – Drept Constituţional şi Instituţii politice. termenul este de 60 de zile. Proiectele de legi şi propunerile legislative respinse de Cameră nu pot fi readuse în discuţia acesteia în cursul aceleaşi sesiuni.numai pentru prevederea respectivă. Dispoziţiile anterioare referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. legea se întoarce la prima Cameră sesizată care va decide definitiv în procedura de urgenţă. În cazul depăşirii acestor termene. se consideră că proiectul de lege sau propunerea legislativă a fost adoptată. Edit. După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată. vol. preşedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal. În caz contrar. Dacă în sala de şedinţe nu se află majoritatea deputaţilor.

orice lege este înaintată şefului statului.promulgarea exprimă dreptul puterii executive de a supune actul adoptat de puterea legislativă unui control atât din punct de vedere al naturii dispoziţiilor cuprinse în lege. trebuie precizat că sunt supuse promulgării toate cele trei categorii de legi: legi constituţionale. legea este semnată de preşedintele Camerei sau dacă şedinţa a fost condusă de unul dintre vicepreşedinţi.pentru promulgare. Trebuie reţinut că Preşedintele nu poate refuza promulgarea pur şi simplu. cât şi din punct de vedere al constituţionalităţii acesteia. Semnătura demonstrează respectarea procedurii legislative. SEMNAREA PROIECTULUI DE LEGE DE CĂTRE PREŞEDINTELE CAMEREI După ce a fost votată. Ca act juridic. Promulgarea este actul prin care Preşedintele României autentifică şi investeşte legea adoptată de Parlament cu formulă executorie şi dispune publicare ei în Monitorul Oficial al României.legi organice 31 . SECŢIUNEA II PROMULGAREA LEGII DE CĂTRE PREŞEDINTE După votare.de către acesta. Refuzul nejustificat de promulgare poate fi considerat o abatere a Preşedintelui de la una dintre îndatoririle sale constituţionale.17 În ceea ce priveşte termenul de lege.Revizuirea Constituţiei în ce priveşte procedura legislativă a urmărit creşterea eficienţei Parlamentului şi renunţarea la procedura medierii între Camere când se adoptau texte diferite.

prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.şi legi ordinare. Preşedintele României putând cere o singură dată reexaminarea legii. deci de adoptare sau refuz de adoptare a unui proiect delege. pag. putem considera că sunt şi dispoziţiile legii fundamentale din art. constituie o parte componentă. obligatorie a procedurii de elaborare şi adoptare a unui proiect de lege. _____________________________________________________________ 17 CRISTIAN IONESCU op. doar dreptul se cere Parlamentului o singură reexaminarea legii sau verificarea constituţionalităţii legii.18 Prin urmare. este de competenţa exclusivă a Parlamentului care nu împarte cu nimeni această competenţă constituţională. alin. dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii sau verificarea constituţionalităţii acesteia. promulgarea unei legi de către şeful statului român. 1: „ Parlamentul etse organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”. Preşedintele României are după cum am menţionat. promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale. Promulgarea se face prin decret semnat de Preşedinte. textul constituţional prevede că. cit. 77 din Constituţie. 247 . . întrucât dreptul de a legifera. Toate celelalte acte pe care le adoptă camerele. nu trebuie supuse procedurii promulgării. Reprimind proiectul de lege el este obligat să-l semneze. De asemenea. 61. Conform prevederilor art. În acest sens. Nu poate fi vorba de un refuz al semnăturii proiectului de lege. promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.în comun sau separat.

Prevederile constitutionale din art.15.potrivit art. 33 . pag. cu exceptia legii penale mai favorabile”.. vin sa completeze grija legiuitorului constituant pentru apararea si garantarea valorilor unei democratii autentice.18 ION RUSU . 2 . pct.78 din Constitutie. 461 SECTIUNEA III INTRAREA IN VIGOARE A LEGII Intrarea in vigoare a legii are loc la trei zile de la data publicarii in Monitorul Oficial sau de la data prevazuta expres in textul de lege.Legea dispune numai pentru viitor. op. cit..

II...Edit.Lumina Lex”.II..1993 5.BIBLIOGRAFIE 1. CRISTIAN IONESCU. Drept Administrativ. Drept Constitutional si Institutii politice.. Drept Constitutional si Institutii politice. II.Bucuresti. I. Bucuresti. Edit.Bucurest 3.1996 7.Edit..Europe Nova”. Edit.Proarcadia” .... vol..Edit.Bucuresti.2001 010009000003835600000000811c000000001610000026060f002220574d464301000000000001003c030000000004000000002000004c4b00004c6b0000010000006c0 000000000000000000000c90000004200000000000000000000007d1200002106000020454d46000001004c6b00000f0000000100000000000000000000000000000000 050000000400002c010000f0000000000000000000000000000000e093040080a90300460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0 1000000600000006000000046000000b4280000a8280000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c0000000000000030400200 10000000040000000000803f214007000c000000000000000840000500280000f42700000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e4 70d0a1a0a0000000d49484452000000ca000000430806000000ddda9ab80000001974455874536f6674776172650041646f626520496d616765526561647971c9653c000 027794944415478daec5d097c54d5d53fb3ef93cc4c267b087b20104408964501372aa2f6d3a29f5bab1fb6d8d64febd2da5a5bad564bb5aea8b5d00f8ab60a5694452d6e28 a212968092400810484216c8364926b3cfbc99ef9cfbe64dde4c66924002863ae7c79099f7eebbf7bef3ceff6c777992502804494a52927a27699205494a521228494ad2a09 03cc982249d2a9557d7a5d15f972760a4bf1eb7477736f45bad513bc5bfb56ab9bd68445e6b1228491a7480d8da1d593e7f40edf03a777abc4176bca3a3f3acb987d4d4141e 342a29e855baf3e87ecc26fdf14480912483f9249d0a48bcaa5099c7e70667abf7ac0309915f91cafe5a7521b028fc90694e831332c979746cde84c25d49a02469c0ae565666 768b41230589cf0f3ea522aa8c372c4e2a09ff57e11b7af2259706412a95893aed607fda400b1d6e87cadd6937c65a96a4eb95a493b224e89e9419651c489b1a40d2d0089a9 8729ab3e47e82e1bf524b2604db4eb0ef96f113c027537a1bda1d930e07aa1c63c68cf6248192a493a64e89abcc0c7a50705e08561d82d6f243600d4aceea7b6a96765b3c4b 4e36062d56c0d8abcc16508fc243478573c9f47092fa4d148fb83c01f4ab78b131b93d67fd3d11d0858fccc3db99567b17cbe009aee690b728cdcd5f653df2bb5d4b77607cd5 .. vol.II. Drept Constitutional si Institutii politice Contemporane. ION RUSU. Drept Constitutional si Institutii politicevol. 2004 2.. ION RUSU. IULIAN TEDEOROIU.Edit. ION RUSU. Bucuresti. Lumina Lex”. I...Bucuresti.Tratat.2001 6. Drept Constitutional si Institutii politice . DELEANU. Drept Constitutional.Edit. MURARU.Sylvi”..Lumina Lex” .Bucuresti.Lumina Lex”.vol.1997 4.

e364da48f8fbafbf33aac86068fd36096b6beb51d9abcf553c51f09b8b362ed06ab79ea9762905dce2948025e8eef6dbbdf85da5f98fe06b00ef85a22d17e703bacf3463a08c70 34e481b2fab9e5773f7d001ec1afc6f812731456ee9efcc4b3730db77d5b40f2c53f5f5f78f7e78e15a8258c0ff9fdef9ea9760f1fae527bdc7ed11889364ac0ce768a05bcc2df0 15d788f99433d986fd9ff79e1ea03f08384206164863993a4af7f1b00d2bc6f6be18f5fa85cd50050c0f32408a1504876a6daa7a0b66647b93a686f0587430bbe4088094e67c 8083af0470bdcd96649c200717a14902af0dbef85cc987b19924039fc755d6123c09498c3f668d7cb0463d5ea5dffe92071382a8cbf7fa1f21104c9b46faa0fe4ab2b15721690 1830ac55ca252c6ba47737825d2205136a5f898bf7ef43da98b0b7a51d24ba14e8d0a4428b08da560ed8ef0ebd05a69d3812b98eeaa1efc2df7670b1fa05a2df44463c2f73fa5 9dd44362d1f2fb5493359dd91e6b18d318e0e08e075f6701b427dac6e7e180852dd1dc0a9f9f3290159c4dd24df65c80225182ff53e661c94fe6276cab72d800e0438258ae0c 26fba1f940912be4b448248024b722708a2d9a566dfe5789084b72d231faa52cd201f9b0b128d19b41c3f66d1428228d343caee72569efed135f45d067a56867339984bc181 839d23e0507bf2b0a0774842d0a2e7ed4047c148f6d76f35432dd6ebf0f2b3541468053b8ed9415e530d235c1ca46a294b1764ed184c56e0da5b22f509d429e77aba674351 38bc819032f6588e4577f05b9969727ad53df54608bc4ea7065253bfb17ec9da5d20096bf4000ab43d2cc44cd0f17840e7c2dfa8e151e683d92990376926a49be40824049a4 e026d21bc0734025fef2d8bae17af158011a530c2606277efec842a0260ae19bce34641b635032c19663099784f9d063b8561d0c3278e43680207b6ea2970b8720f8c395a05 29213bc818005bba39eaec9e5960f0fa409896d30328ff7a7ef9dd4f56b0e0394ce9f0db25b3af99d1b0eff8e21723fe31a3bc39b32bd6dd386e463c06d67db871eed56f9dd81 02711070f3c3af3faef67646c8a77ddae35abaffee9a75dab123d9886edbb0b8ab7ef0edf8d0e7e78ef82dfde5590fac260f661b079f1dab3cbef7bb6121e4ad8d0b82228bd674 65c2bd9bae5bdd997ad6e7827fe85edf0e4a3efbdf6a4f0b3700a94febc38e574f0a22f6202a653445c216609748a88d0d7610860325b1848f428c012a602bdf85d89c2ec874 e830c1c2e0d13de1074f6a8970127fc57a0af65263881564a573c05ce1f3f0a543239a8946197cf1f025f882f2b934a614c6616a8f0676b6610f6a786a0441e82ccaa1a98ccb5 47ea14b79b30e08f68718e814c143cfba1ebd0ee8f17ffbd1a1a6299ff5969e1d2a999778a05b5a97c6ba14888e204e12db0e4a10d6b965846c0df7e3175dcb966f3f1182b22 eb3d78179f0b4230e0ef11cc0eb40f83c58b3f3db8fcd9b5adb0a867bf63a8b2dc5e7c7b7967deec0b2ad6dd343e0a6cbe4050da6f7e705efbe9e285406ea5afc731ce859a596 b8c12620120cc859118c15d3402268c1e0366348b4e048a53e18194a00b94a006b7d71fbfce7077857a2200c4730e5d2eb4a3e5489938128a102446b92202100e7d42a9cc0 b218c9bfce12483de6f8050c001691a034c3c771cec568580c6e13b0f71a077d6b3fe47fa4de328585d974a095931fdea65c0d105ff5adf53301859ac30374bba5af8d9f8f13b 7317bc5859120e387b7fb86dd5c61f3fb0a572bdcd76f160ba02a7b70ffde7c592df444062eca31f82b01bebb67e5e78f56b074ace0e5ef4146cfa44fd6e753090ecb19840396 224649a2c8834546f6e3f0388143f124e0b3a4e15b71ee17bec6fa26aa90cb819932073c67406923654f50e05ff1152d7ca901af40103fb80c2074e745e1d68b108ac7330d62 59051dfc025edd15622ea05285e38de1eff4c5e616ec524a3b15548e5fee4cde34fc779206fc77cc48e85f1b1a74adf2eb3db23239f2a390b11eda20fc4c97a853f52bb54aee0c 4e9e4c1e8c34079b1edb5d717bed51601499c7e27bc3f044b45e1868e8e88b02a69e65e625e44d72b53c1e9e645c02767416e17887c779734216048109d97cd84a2c21cf0a 210fb74f8d4340a163bf8a45a76ac53ab84942e5eb38beb8ad41d1664e177b9211f4e8c1e0e69e3ce810cb44e64292c01b21ae8a561b7a2263a8a4962e0efa1dd83f18b04464 c980c86c291509e9117f75e284639d5605ef4b07430776ad61bc2af0f3e3830bf672a37eded071e9db504fddf52165f7cbd65f84f5f3ed488e5fe3752a4adc6f8f03b79efacbbc 9c85c8e69d7dfb0aef47a5847df37af7aedc65f95385f13d7983ba3f8e0fa5ba79c17af7383d58781f262db01c7f41e650b2640e9bdb3a2e287daf737cefdfe3a16378884b9cdf 869a9fbc6ef5d92ba99f57eee82ada57321a5a1a134f7d147f7d4ed8eaad604f73f34f3a6eb7272defd867911256812672b847469b03127139a478f867993a740a6c701ae900 b421a0e749ef0bc3095146c126ddc3a401bec792c4cd5723f18cf9904f919290c1841950f35bd0b24523950cdde50f7b52a055da7c258470934522a511ac06b0831cba3c6a7 a11e311c3eaaaa84a2a66880ca3ddede6394c464b1fffa9159d72fccccec11f491f6fad741b831eaa039efed65f74dbb7d6a5a5a646a49cee4b935cbee903c7dfb4b0741fc70eaf 61f2b2cb3e7a4091a59645d7a405a225771f17a77bafa70b2bc20fac5638b7f714bcb91dfac7876f3136bc9b28c9b84c1faf41e4176fe65576db96bfff2c7971e8227a200d4d4 5e0831deb14ea7f2f49c762801954ee73e93bcb028f844a4243c1017dab91760ed0a907d672604cdfc4c0f02c9d67113c0573c15ce9f3e0546224840a547170bcf85e81952be 56025c200016b9043abc5d70486d84792d360859cd112bc2da09834ef8becb940d0de77d17ae4200ca1178e4bac91416963d33bbf9768e7604e0706d19481b8e83ca9a0fd9 538b2013f168c67e847c7af06b1d68d10ce88da960d8b01c508c9a09507618647507407a641f70f50b413a6e4e2446d1f8bb4d641f93223570e31d331f4d241887e20c0ce64 d18764cfc5004ca9a34a766e158f82cea605bb3f1937adfcd03f1c7cf5c1f7ae7452497641de5fbf51f17df53ba6c714a3c9008946dd636f64c210d6cedc637f13cb81ddba066f 34e58516987a593c640e77fcf872b2f9d0113752ab0a9f9f110610e01c7bc6b2fc8e4ddfa39c8f1c0932058045044d481e8bbca9401b9595a5018d5cc8208755ad095220bf55 573277cf0eefbe07ff31db06cf8102c6f6d842f572e87f6763b0415d1f3d168c0d460e4102ca360e5eea360dffe3538ea794cf824ae53b02816abfd92e1ba57129dae6e72e4471 f51c3f4b19a1dbd08872d920ce7732950dde89b0c85a72e1c67ac0f7df0a2df81f6de2d453ffdcba115e214f360d1e9e485cf1fe0b348aaee295fad2870878339f0c9880970e2b b97c12d0b7f02d3f35082832ef00714a047f192b0b4ad37ac95034ce442c1107479fde0f105a2ed641818f1c0426e97d5c2cfbe7284bca0e794e0958640e9a4f8470bf5c7f740 5ee56e98baf730e46abc68417ce06d6f82a3630b2073ee6cd04929a1a5e81e30c56e6658ccb029c70aff7540833e305a1d0251a8db25742bb4fd1c994f33426f2ec9b156c88d 35 .

3ee28137577c7ced9b2be0dafe3edc634d1d2830d9a72c1c67ac0f7df0221e35371f51ae7c2eec86254c750f1e9d095eb0605ee1830e57888164cd6df7c1b8b953e1aae9e3e1 dc7419cb6e053c52501a15cccdf292f861eca00cc70fa160002d02cd415482c3d7ffbd28da8667c38c9cf4701f42a043e7dc81d26b418fb09e52cf95876106826498bb9ef5c15 bd50a53fd9df048ba910d768e34cb3162915257d01ab9c02d51403ef657320543b28f37638dfafe8da3c4cde8580d15bd0e36c53f7ccdc98d580dccdd38537de88b179107da 562dfbdbd31f3d2502472c28568abe2f1a4ca09c2e5ea803fc5a59610e941034d79b8c3071d18df0c349260cae5d08211b74a27637a12563ae56b00dfc5233e205dd250c3b0 9244023de8227a454c3a143cde0af12b958e69eed1fd3e40267ca0315558bae960a9418c873a092c818181baa9a607bc93698b6ed73e07cc799a5333842582e08ea1de3e060 4d3b02c5da33378efdc82aca85835a0da4b9dc0370bda4a73441d57e328531483f1dca75f0fbd00f5e8866f94e4b000cc8bb6056fdba9b273cbc79d56b937f55e25c04a79f06 9d17641d489c0eca2cb0d0e044e09820e8558051ae652ece09ad1d436609e83c4a2829db07e74e2a440ba2629624a40a60302f6392e76b6f81507533d8cb2b41076d881f2d d6eb82800aeb41817586dda06d691da2443d5a13c4924ccea1232503af2f08ad6d27c0f4c55104eb09366848133709541cfe4d3fd106c78e1d01ff142bc8b1dd00b6ab74135 80dcc1133668c648007171f23f9417bf24019969ed2ebfcaa9ed918355cf7a30b96dc3f6dc49fe00cd199ea435fbce8e8284f8b33cb7725144c84d27b67f65833a3904982670 b2f3c7295deadec8c64bd82c0cfd49598b470dcd5c51c3595460121b703946834b2346a1468256c3d50096fadff0c72c78c03834c027254365269800939fe0f01350f4a95ca 0d5a36b7cac18b6978b30703bb2707741933c063ce896c58a1f404c0ab46578a421c8c816a1d12c8c298242d100aa75db4100cc75e067b13b8edad0c14523f5a0db93e6c15 b11cc7c10853267c9d9607ad0d4d4039b680828b3b8ed27bd64bd2fb7ae86169501feb133774aac6c119a433d6873e7851f15ef9dc9d31b37c73679e571f0f24cc9d6871a49 db5bc1043516501bd1f836a72bd543ef621906cdad302bf7ffe4d38d86883140da971092fa831e45653d0ec46b1160d5eaaa5ec135477bb41f9fa1013eed8492f946a9675391 92084a5bc42a241ead1426ebb1d6a9a7bb64ba0a3fe50407fdc9ac2c0daab433110268dc8d0d7c61eab6d6c2d3c9340190a7d889f7142c1cdb2d4262a5fdb02e9670b2f2846 d1f8f8719450ccd2df54572b78b90038256825301ea970eae04faf6f804d0fdc033ffef42d18eb1565b6547a362acfac42b0dbcda178422b1af12781173e447b72ac303c3f1f5 2398ecf5ba9a47c7200e393805c0647abea1820f8384d0f04bb0c073fec96e1b6853365e8eaa115a276e97aec09eb8f41d50c601a05722f0fca149f8c8da30c2a50c64eceab40 b3bb477cacfecbbd05cf941dbf2fb66c6bebdef43b6e5ffe66f1edcb3b8b9f2d19b4ddd286421fd878403cab71c2961f1724ef6fcc5c67834b0714b80783df182f286324d0c194 0073bb6c360d2c5bbf1dfe7ce71f21f8e052b877f3bb707dc3bec161ae6954b471a7917869ff578878da9a132b016574e62d51303f20a058275c5031c302311b1cb88dafbff4 f1434f7fdd70bf70a4a9e9abac871edcf1d20ede3531426539b00774fbc6cef75caed9677b1f1823e37866f55feec8bdfa1fe58f888fbdf6ccf28bbebfeec4e3fdcd784924120eab 5e1b7dd4069b7774defa4df382e202455b16ac286b8767febe0ef6bffc22fce8ad7fc043c776c3989023ca9d1a282974ea01d7a10cf5542e5a8d1154babefb39e0855bb7dd38e e6f252f54ce8e1e11761b57bffcde83ab011e1467e362bedbf3668fae188c9d4486421f2e2acadef56c65a33da68d45755f94ac2cfea264454cf145f133b3c11ea9b5949489ed7 9966df5bbdaa28f97acffe8aae2f5e18514e3cf85d2bba7a59c295e28d84a123e50fee4a5bf80b7fe30cc39b00f2ec680d8ac6e83665a7882c1bad4611e149090204b350494e8 014aca80f9e394d7c6b1efb448cca726970d22d64882da4da50e41c0d077b83860c8a74f9c5df1f2c2acfbe2a4218d319fe894e5b822587753e18cc160e450e843d625576cbd a7001e8dd38745713e584663cf32c5b849071a0be2cde09d3341ff659c26bbefabb90dcabbbad24e172f28eb457f8525b22a89942db43aafab1d1e5cf55778f4e3cd70796b0d 0309c515141fa43b347d06c8fd21c12aa965e1f19553d8a2558add50023fe829e17a06f5440de1499ae291f941050a51cea5576ed9786dd6f7a0f769e1424e1f35d7f9158956 f69dcd7db8e9dec54f2f4c63e326bdb74f2b1b97fd20e55a2bbc117586e65ad5797bccb59ab0a068cb7778f72b7ebd6d2ea895480acf142f42413ed8cdb41f072bb4308018bd 0ea6b549b085516e21403e1dc4062f1390b049044b36844e7edfb15ea7d9ab64c0c532552a5772fdad3cfb922bb7945e022989979eb2c1b68a75374fe853838bd6a674fbeaf d18081bac3e0c8417bf7e7cf13db7947db6f2272f1dec399fcb3202fe7acfe409c5562b4be35e766ecef6a5871a44edb8e1f37df685774fb03e1795594a2d6a7d6959d1b5ddfb 7a45d3f9d7ce587b855ebff5743d0fa6699d0a51308d6a5897c25c9c263def2da6a1706a23e95907d8d10879bd964107082dd3118344d15b7c07341e131f2834bb401527ae 94cb03bdc728d7fd7cf173d7013c37d01bc99b77d596d27930204d2d5e9bf24df461a0bcc89a34a77cc3b239e7f5e9325eb4606be945fdefe7f937dfb8b6f4e6d8c0fef43f8f7 8c4ef9602cccd220bd28a0299864017c63e8c1e070ce63ef61e8e976a5948c6eaa54997a01c78bdde7e7632b9497792fa453e9d3f32d74b980d2cd6dc56e047d3651e716c31 78ae97c91f02b7863632924030e80125c61436e8b9f7318da108968d5cb08ef0fa19097e77e235b49e4be557823280fd9523c4116f41c1e868f4d0c97543e224d6a32429494 38302aec080eb508893012a295bd3e208ffcc09b94e6fd62b49493adde47506d90e2e7c101f629b53446227881e5fd18826357ac306872c86c2134e242bbaada14fca975136 87672fbb1d49a024e9eca5dcd6c3d0d12561162118e4222b1c0924e2605e9ced8a9ba4094f1bf58a961274baa32d952e94044a92ce4212060ffdfe3626e8fc4e2b3465dfc740 42afc733652b135edba43183da123dad8e3267c2a0a3dbe764164b3c48196faed7a007f36565fbd3b66ffff2aad2ddbbe77bdc6edd39e79cb3e5befbee7bf23fe9e17db9ada46 07bc9361aa780a17e6ff43c264d9a7056bf4386d694d8ec12e67609ee171ba597f2026dd266b03525de86c4afc6a3dd24e93a1a78e4d716716c82a4c3e16516ab2f1a74a084 41b20241b2c9949ada7ca699fae196cfa695ef2ebdb0a0a060fb15575c715a5eb4d36e6bcb3878e810eda0b276288379ffbef259f41d81b2f26c574ed5ed2740c259239b4ad0 9a18156d442451006748bca498003472741e9be61f0c706891f87120b6249953b2455f9cadebcc03256c4960fefccbff76c30dd7af3bd30c7defedb7ee68efe8b8058132e774 .

b643f7a8d60cddb74d1148bef8e28b1568d17f75b68384e69489735214a78883069535b7d7eb0520b1f53094ed12bd2e81167d85dafb4e63f71aa3d09b96121d4f748e8804 c860d0b7f5e60ef4d76d38d9f6dd5eaf8eda57ea0dee81b6df1b2fd05a125874a7c29f5369ef64cb747575a5f506e4c1e8e399a2a98d3550fb5525ec9748d8ba7c9076828c33a 3c03b9985b930d7009f8d9f087bb4b96cc093c670686600fd3d32b610f24768c1891648a231f01befb9c9aae8e0b8dcceeabdb8b59a6f48a367d9359ac262f0daa0439b961ed 7a23cfdf4d3f71fabad2d1c969f5f6130185ac93a68542ae7f34b97de4ae757af5e73b5e09ba3d64ecfcb1b76f0d65b6f7d80dec844c2b7e2ff963d25d4b5f19d77eea4cf2f7ff1 cb1fd0797a28ab56ad5ae2e8b29be85a72cba6cf98b9416c75a87d7469a6158c1dbb8bdadfbf6fdf6c2afbeaabaf5e4ee71f7cf0b7cfb6b4b6e4529f843a165cf3fd97e6cd9db38 beafff3537ffe8750d7dad5afdfffcf952b74bffbdd43d7f4b7fd4402b571e386bba85ff4db9a66ad9f3871e256ac83148233d6ddf9d79ad50f105885b2972f58f0d7593367f4ba 8c78f1edb7bf49f774ddf5372c21fed23310f8fbf8e38fdd130bf237de58fd20f14138563c75eaa6c58b1747dcab9fdf75d72aa10fd46ffa7de9bc792bc9158ded2311f1fbd24b2 f5b395463199aafe53abc194cfe6be935469131101690fbf94c555af108806ddbd8a44c159b4ec34ff33f9c3b067ea036b20c99d3e504b31a8122750017d080c2af676b5584c 55d3de21abf2bf1ebb39181b7e083a2bfccbd10fcf077df7d77f63e5e705568ce69366b013e2c23091f8145e492e804ab420f5f384ee5eaea8edd4d9a18afa707c876ce20120b 2b5ebf10db5f48ed87eb592b8008af2f20e1319b4dc2ceebb7a0ab0508945b63ef03db5e881f38d9f66389aec3fbbc1bbf6e4381fadc666bcffb74cba76f533d421f05017ee595 558fe1573302e4081dc3f666a2509af0eb924460a1eb886774dfff7eef3db6c3b1de606c27a010a8972f5fbe480c025246d86e0ede9b03155a19dec74c5468395dc89f048905 c6cbae2e079bef452021be611f01f9c8f8b077efde85e15866c8252648d8696a8ca4c601550dcd9095958e5abf8b4fe3fa956ceba154ad0232a62d804fc67c0d196536188957 b5801536e764c0a87953203fc54aeb1941ea96b2ad6a821a1f5a243d1c6ee620b427fedee85d2a3358fb8a5190b16b49cb50408c0cb60816021f66e0baebae5b8a9aa924ace1 ff80c2f0db83072bd791b622cb43da8bcea1067b4108a6e96187851ceefcf9dd90999e46413769fd5b50e874624125014421d944d9326abfb1b171b4c8a5738a2dd8534f3d7 10b1ed391d6a763cb972dbb36ac4da97db8f0a20b41a7d5797a6b9fc09208289418a0ebb08d6dff7bc75dd7a02035615b5a040f2078a2b62e252d4f42897c7b1805f6d1f07d df8171c28b182f6c4d04148d46e5c07b9e4f7d260520083b290614e0271004bac5e19d5cc8a2922540213f8696e6369145fa08cbfab1bf9f9275a5e7406511688060a2cc1c1 55b473c2310d28f871f7e08944a2579094c61081673a891308048eb5d3edd5902b3affd1ebfaf176d40411b4578836cf3ef0b2f3e175654fd10e8b502171dde0f9f9c13de946 fd615e044d54d4b7f436a35b8242eac91f738b75755b07a23a3f26e07db5c82c99a4ada7b304f56041f9c53ac9dc85c8785b855000911ba20db5160a0a464fbd50228c4263d 1230d51e2b42619b8fe59990d28600e74d3e87026fa695c5294c7269c82d12b5bf355e1a76fffef20b4cfc1ba716baddde9f52d7059750f0cd11242c9b88ed330b97a07d5da2 146acda1834524c4f8f50302091d4340bab09e0f366dfaf78dc427a12c697fe21dba302f09c7a64f9fb50605fd4572212166dba2a82c1aefc6d1b59132a42404cb1ed3c6c2399 75e3a4b7c3d82731b0afa439f7df4d141020a1dcbcf1f568e6df3c12c6dc0209787468d1e0e08b0488ab503db6d6c6c886a632812cd25a3b52faf97d7c081cb02906736a25fe 40236c73ba887ae901d8a0c6ab8fbc6b9503b651294d69641cab071b068f278186694c1713caf0905105066e0bc0a74d99470a0c30f9b3ffe04ee6fb7c75de895f08d5be2405 cd03ae27428b932f840d7a0a6639b3a630c6143011c2f3c4091cbe38c657c582b03ba6ea429a3048404fdd8b1ea17501023a9dcd8f60522f78f4029c429423ba495c5564770 b984ec06b60f27d3be3820a632e79f7ffe07b1e7c2ae974e709fe83b1d43cbb264fbf6617bf15a0bba69b90278fbd49cd867f17d5032420090102b09898a1139395f4501a5a0 805c4210c72dd477810f5c30c866fa92e2a8696c860fdf5d4fca8bcab37605e538544142b39369edcb7776ed80f7bfba08eebeb0089c522de839fe0d5e991e5a03e3632e56d6 4556480b8c03b3ac1332436845bc1e4897f1a3ef272476c85419d95e60ef7f750072f6ec82499c2de2e211a735fe7eee664f8c13c500514285cca45ab4146823a3a791d6c2b2 bf8acd3a85631bb15035935023a05ec16bb69285a16bd1bd62d92793d9d224066abcf6c9954081a7751c6674a176e2f5fb5063d2c3fd591cd79167727821bb104ff4a7fd788 a03852e232a5d69d0378563389d00d47082815c9d2a2caf43c135e17d54c5f227511bacdf6eaf5eb08c3e47972636ceeb8d4819c40abbc00772b1c260833ffce1512af7329ed 3a225da132ef7fcd990fdba61f797b0f4f5b7618329132e996265f109b8b508163ddb00dc2deb6231c884900142213934f91a204395c332645eb9070ce185c33b8eb5403516 10000026060f002220574d4643010000000000010000000000000004000000002000004c2b00004c6b0000d6731306ff46af234e7cd2f38d5bf244421625e828481454130 8fa33126d8af3124e02a09079e94bb3c61b3c23ab84f5fad1ffbe25326673fbed57f4dbd7ed67fb62cacece394cee0f05f0e2e31837150ad62bec8e79c299343895ec11f58d402 6b62862c523b42158d1ea868673f1f736a1ccc18307991b9ac81293eb45f4e9a79f081e43c7f34b1ffb59d84acfa47bec8fd5fba6884d9d47f768a4bd014c9f6c852de30b61fe c485e0534841a5f3c191901246ba64ecedc4c2bec447b55a18251b83113c5a15d2db0a35e8dc01b0617842b10ed573beeb58a40dda9d52a0eee504fd1c47118802517a48a4 41c9fd11a721e923c43089c04669580ad0c96d12bb519416a5a0b52fa092eb47314e8c1b16d9c326ac89a3b26e62eb8ded5f13db3e05eaf1da1713a5c929b18196c882f7581 476b332d02215c7029a920f24ec3433419ceea63628addeab20e03dc7532eb19699fa437f3116b94d94bed650e68bfa3963c6f4b849097acd02b95f68e97a9c4390158b411f d7fdd1c8a25677d2067732ad9eb9442ef62a9f9e1f316585dd7d9f8446d3f965b63eb6bb3c1f443b815f0949f5d14798dc68e797ea47c510b4c34beaebafc29fd66e847a0cca6 959f228890f7ce1f7cca7632c12d4d86078c8c6dec8459931bf82b724f41a8ad7366c87c657de84022e7a984f58b6ec56a8d8de007d06f38988849d72fc1f7df8e1221238728 f845cbf416f6cebed0153568952cb6415c885a26b29cb42e02337aedba531b4c65ecbfbe0e376c23befacc5f632f0fa5fe2f54da8052762d99f91807539ecc4e9564160f7eedd3 37 .

b1ffb494240fefb6c71fb046c12382c33975c42b21abd29887fbff75e3d5df7af35abff8cf7ff355917ca78c5faf5c41f3c97f5c5175f2c24d78eee91da2001b46465d5f735ca9fc 82513039fac158db1607f26201f56601bf5f87b1296f1e37def125b4bba2f6c9f52bf2c2e43dede86bca8c2f28bb0ffd978ec2eec6f262a8154712c9488940a5e54685f5f25658 75c0e8c7b1ce8d7f7be0b3ceda0d225f5e3553485d14fef24e57771094f9bd7f45c7bc5a6be937ef77a3591559292c8f2620dfc746f29acffa30f5e68f4c18f6e3e1fcc295960d1 d02bea1038e1e5ee14bb7094c1922260a466d853cbc1875fbe0ba1a7fe0fee2dfb1c4687f8d9c6b4bf318144b02872d13b74cd722ef20e1bd9ef7ffffbc889929292596d6d6d9 d69164be3cc9933a376fe282a9a58d9d1d129e9e8eccc20c1696a6a1a4e20a101b569c553ea84721f7ff4d1029048aaf0a1ec1c3b766c64e742ab3563775d5d5d2105fe35b5b 5130c7a7d0709ec9d77def9a25066cb962d9776daed3ddab758cc0187c319a86fa89fe272b972b08f05175c307bd3983163de28df576ed4a8d58ea953a7b200d7e1f3fbeaaaa b95a861abb05c45d1d4e2cf460d1fde386cd8b0cfaaabab272b552acfa143878a0924d4fee2c58b57f4f6a02fbef8a20f4a4b77177776d9d5589fb970fcf80f8b8b8b9f3972f4a 821c071ca2bafbcf24da6edf3f2dadc6e97db6eefb20afca1362ebffcf265f3e7cd4bf822539bcd262f2fdb9ba790cbf7164d9abc2523239da936ec633e2a1303f169fefcf9ebe91 89d33a6a41e686e6ace4461b7627facd887e0f4e9d3378af9c840a656d7e0fdea911df52e8763577a7a7aed0d37dcb0bea2a2622c5e371c3ff918dcbbffeb9a6b5e0af8fd750df 5f563150a459df89909d48cf152a7cdf92b3b822333cd0cf9b9a910dcb2153c9f97a06df1a210fb127efe3cf142f02a34f055653d7c75b00576ef3a007b6aececf7ce03fb20e5c bad30b5a606fbeb01874c01f45e35991a81150801875a3dc8b922bf559c8f95d3052430acd506be037be0b12a0f1ca96d86803a1d425a15488d52b40a009d523bb8fcf5f075 ad12fef9fec7f0e18a3550f8c63ab8723fc6253a37389501a01047c729d83d705c0014ff733304868d86fa2335304c9d0572a5ff79e1794842a7f8da0561ece254a7669ccab52 7db6ea2b2a732a3f664eff754f933d87d62d932744dc5f77bb27ddb77a2d1d4d8d661ab3cdc09e3c6a4c0c5e333a0e3c96740f5e0937153ab625a9333b1cffa7bdb5192b43ee d232c6c912a1c13b65b3d2cd1c3eeece16caa0a8dc2dbb2baf712331fb781e6f891c89e636ce012bac3c0105b58ece8ce7a6ddd044d532e86b51f6c877386a582d9a4b7168dc 86b1d105092f4eda12a5ba7b2d1e6f136541f014b762a5c3a320f024bfe08d2c7ffd2e7b534f74a265ac34e1b678b85f5a8318705e9f1ce93200b9b551058347e0d18bcd1f50 aa02141a758a7cbd8bd96a41183f26c8c37d2bc9dec3512548eeaecc2f05227da3a955cbd2ebd04d2fffd6f689a380b367cb805460fcb85ac7c8b79626676fb49c528494a120 5b829523e969139fd2c7e100b7ddc4482a77b133b8d47db43930b20e1cbf2af7e108fa1089b55506cd4a57783d1cb85855bcae21801242c1e52b941e575b3988365c9622c1 30f443e7027bcd13b5408985a7add84837f1153965c0da9a9299198eca483f9247dbbc9ace7cc217d4aae562d2ff3cb54d03e662470e78c456dddfba60ff2401728e5fc7bde2 50171d6ad7b265500cfb7aae4bdd6457682323601d16f08d727d4af0cb727a640f81c88ce09e5030a7e1727999fdf9996c2f880c703d91613641b141a8952174c022549fda6 d1e6141fbd10a1acb95dd6ce29a14ea100ddad9740c67953007246f57a2db33ae197f7b0742d8d49789c61f749c7bebb525241eac3e03a260c0841f855dd722b06f30e5656b 846b012744e167044ca87446b1ce9b7c26802cece0f2f0563c644e8af436504bdd70e928646e838f73b708293805aa31e45f363f8fb0e5bb7648c92a493491ed03ec40695aa 45a9334446fc897c82f8f93c43b6ff2ece07a91a3df87cbe48df7d6ce23e0f213ade666bb5d2fb6062931d49a024e9a4a8bcba2ecde50918ed7687c5e175ee3cd1d43d19c0eb0 e44de1b3f54492ae32d8e4ac33b53148f50ec45af05371af5a368ec245e46300994249d32606ced8e2caf2aa4f6f8dc3b033e397bbf63ecacdba19a9408bf39ecbb0690b663e0 ee4177cb89f1975d4807278192a441074cc4b5414b33d4fbeb717b740228e8772260248192a4249d8acb9664419292d437fdbf000300005fad6270b631940000000049454 e44ae426082000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf00 0000bf00004a430000864203000000000000b3000000b3ffff4943000000b3000000b3ffff85422100000008000000620000000c00000001000000150000000c0000000400 0000150000000c00000004000000460000001400000008000000544e50500601000051000000d40700000000000000000000c9000000420000000000000000000000000 0000000000000ca0000004300000050000000300000008000000054070000000000008600ee00ca0000004300000028000000ca00000043000000010001000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000808000000000000000000000000000 0000000000000000000000000080800000000000000000000000000000000000008888a888a8880000cc000000000000000000000000000000000000007ffffffffffe0000 0000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffe0008080000000000000000000000000000000000007fffffffffffff0008080000000000000000000000000000 00000000ffffffffffffff800808000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffc00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe0080800000000 0000000000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000080003ffffffffffffffe00808014050415141405150051050041050145003ffffff ffffffffe008080083b8e3b883b8f3b80af2b80638ea3eae03ffffffffffffffe0080801c1104511c31875100471140611c41fc403ffffffffffffffe00808008200e6008208fe000c338 00638823f8e03ffffffffffffffe00808018314475181187f501c31140611831fd403ffffffffffffffe008080083a8e7f880b8fff80833bc0639833ffe03ffffffffffffffe0080801c10c4 7f1c0187ff00c710c0611871ffc03ffffffffffffffe0080800eb88e3f8eb18f3f80c73880e38c63cfe03ffffffffffffffe0080801f11151f1f15171f00571500750505c7c03fffffffffffff fe0080800b8a1f0e0b8b1f0e003b0a002a0383a3803ffffffffffffffe00808000000400000004000003000000000100003ffffffffffffffe00808000000e0000000e000003000000 000380003ffffffffffffffe00808000000500000000000003000000000100003ffffffffffffffe00808000000380000000000002000000000000003ffffffffffffffe0080800000000 .

0000000000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffff ffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000 000000000000003ffffffffffffffe008080170007700340037003400170f017c077003ffffffffffffffe0080803f003ffc03e00ffe03e00ffcf83fe3ffc03ffffffffffffffe0080801f003f fe07c01fff07c01ffff07fc3ffe03ffffffffffffffe0080803e00ffff03e03fff83e03feff07fcffff03ffffffffffffffe0080801f007c1f03c07f1f03c01f07f07c07c1f03ffffffffffffffe00808 03f00f81c03e07e0e03e03e03f07e0f83c03ffffffffffffffe0080801f00f80007c07c0007c01e01f07c0f00003ffffffffffffffe0080803e00f80003e0fc0003e03e03f0fe0f80003ffff ffffffffffe0080801f01f00003c0780003c01f01f07c1f00003ffffffffffffffe0080803f00ffff83e0ffffc3e00fbbf07e0ffff83ffffffffffffffe0080801f01ffff87c07fffc7c007f5f07c1f fff03ffffffffffffffe0080803f00ffff83e0ffffc3e000fff0fe0ffff83ffffffffffffffe0080801f01f00f03c07807c3e00007f07c1f00f03ffffffffffffffe0080803f80f80f83e0f80f83e000 03f07e0f80f83ffffffffffffffe0080801f80f01f07c07c0787f00701f07c0f01f03ffffffffffffffe0080803ff8fe3f03e03e0f83ff8f83e0fe0fe3f03ffffffffffffffe0080801ffc7d7e17f4 1f5f03ff1777e17fc7d7e03ffffffffffffffe0080803ffc3ffe3ffe3ffe03ff8fffe3ffc3ffe03ffffffffffffffe0080801ffc1ff81ffc0ffc07ffc7ffc1ffc1ff803ffffffffffffffe0080803efc0fe0 3ffe03f803ef80ff03ffc0fe003ffffffffffffffe0080800000000003c0000000000000007c0000003ffffffffffffffe0080800000000003e0000000000000007e0000003fffffffffffff fe0080800000000007fe000000000000007c0000001ffffffffffffffe0080800000000003fe000000000000003e0000003ffffffffffffffe0080800000000001ff00000000000000 140000001ffffffffffffffe0080800000000000fe00000000000000020000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffc0080800000000 0000000000000000000000000001ffffffffffffffc00808000000000000000000000000000000000000ffffffffffffff8008080000000000000000000000000000000000007ffff fffffffff0008080000000000000000000000000000000000003ffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffa000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051000000383900000000000000000000c9000000420000000000000000000 0000000000000000000ca000000430000005000000084030000d40300006435000000000000c6008800ca0000004300000028000000ca00000043000000010008000000 0000000000000000000000000000d70000000000000000000000ffffff00d6cdc000c7c1ae00c5baa600b6aa9600d5d4b900ccceb100c6af9100c0bfb900d4d1d100fcf6eb00 fefff800f9f9f900fefff300fefeec00fdf9f800fbfbfc00fefdfe00f2f6fe00e2ded200e1e8fb00c7cdfc00dfe0fe00f6f0e500bbc4fc009597e8009695fd00d2c8ba00ded6c800f4fdf e008d8ef90099666a0099663300bb7a3300f5f5b4008487fd00f0eddb00ebbf7000a5a3c300ad663300d0c8ad0099664d00ab66330099664e00efefb000b2a18f009286ee00 afa58000a5a4c500bc7a330099666900787dfa007a87ec00827dfe007372fd009289d900a595c900c18b330099666700fefaff00a499b500c6c5c4008173ee00b4b0c900b3b3 b3008475cd0099666600aa663300b1b3ff00faedd600fef4fe00fef6e500e5e7d300d7bdc000a99e8d009990a900af663300c1d2e800d7a55000b1b9e200ae663300a6a7ca00 a4663300efd89100e8e8ac00ededaf00c68e3300b4bfeb00cb9033009286bc00f8ffff00f9f6f100a7a6a600bac7a200a3663300ba793300a2663300998da200997a8700d6a45 000c48d33006568fa00ebe9e700f6ffed00ecfdfc00efefef00f6fef800f1fef300a066330099774c00b8793300ead48f00b2bbe50099798600675efa00f6ecfa00fefedc00d4a35 000b9793300ac663300f0fee600efe7cd00998da300cd9f4f00edd69000cbe4e400e4e4a9005353fb007f79ac00f4f5f4008c8c8c00e9e5df00b678330099798700c78e3300d5 a45000040afa003e41fd00f7f2d2006d64c600fffbd400121eff00faece100e6d18d00ebd58f00a5a4c400998ca100a39ebb001d10db00452b9800dbddad0099999900e9cdaf0 00e09ef000402f300b7793300a1663300e5bb6e00050ee600200cc1004b317f0093786700fbe0c600e8dbc1005a4adf005a4666001702e8000202fd00c58d330099798500d 2efef00936f69003f2ff600302af9007b7a7a000e02fc00d2a25000997984002e1da500edd195006d6d6e0058438200dba75100a49fbc0041207e007d576600d1bc8e00e4ba 6e00815e40007d5f5d00a98b6f00d1a14f000e03d800d0ebeb00d0e0aa00b1663300e4cf8c00996668007f626d00c1d3e900b3bbe600d2a24f00ca8f3300998da400f3f3b30 0e6bb6f00666665005d5d5d00dbdada008f784b00d9f7e7003431e5002326fd00eae8fc000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101140101011d0101011d0101011d010101 39 .

1d011d011d0101011d0101011d0101011d011d011d0101011d010101020101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101072903040404040404040404 04040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040329010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c030505052e4b4b4b4b4b4b 4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b2e2e050504031c01010101010101000001010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010184180b0b0b48481818181 81818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818250b180b0b480b0b18010101010101000001010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a475d316d6d6d6d6d 6d6d6d6d67474d6d61717d6176a67d6d6d6d6151574d617d617171574d6d615d6d6d61513151515151515156a15160f8d01010101010000010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101140d1ad4aeaea eaeaeaeaeaed5aeaed5d5d5d5d5d5aed4aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaed5d5aeaeaed5d5d5d5aeaeaed5d5aeaeadadaeae19740201010101000001010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a4031d1337b0a8a8a8a 8a8a8a8a8a89b9bb0b0b0a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89b9fa8a89ba8a89b9b9a9a9ba8a8a8a88989b09b9b89b0a8a81947040201010100000101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a404061334b0b0b0b 0b0b0b0b0b089a8a889b0a8a8a895a8a889b0a8a8b089899f9ab0b089a889a89ba7959595a0959a89a8b09a8989899b9f1918051c01010100000101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101d1010101010101010101010101010101010106080669359ba8 a8a8a8a8a8a8a8b3b3b3b3b3b3b3b3b3a8a8a8a8a8a8a8899fa8a8a889a8a8c1b3b6bed2d2d2bea6b3a7b0a8a8a8b0a8a89b19480802010101000001010183018301010101 010101d001af0101010101cf0101010101af01d001830101018301830101010101cf01cf01010101010101b501cf010101af01d00183010101010101010101af01cf010101 cf0101010101d001b5010101010101010101b50101010101cf0101010101af01cf01010101010101af01b5010101cf01af010101010101010101011c05021e349ba8a8a8a8 a8a8a8a8bd0808082e080830b6a7899ab089a89a9b89a8a889b0a7b3bdbf99460f0f79d3a430be96c19f9f9bb0a89b1948054a010101000001010101cf01010101015db5b5 0183d0af010101cfd041010101afd0af01cfb598010101d00101010101cfd0af01b5d0b501010183d0b5830101afd0b501d0b55d01010101010101af01b501afcfd0b501013 e01d00183d0cf0101010101010101d0cf01010141cfd0010101b5d0af01b501830101015dd0d0839801b5018301b5d0cf01010101010101022e1c1334a8b0b0b0b0b0b0b0 b0c75c0e6c6c6b0e25baa7a8b0b09ba8a7b0b0a89aa7a796bf49480c3c47473c11690ca330a1c1b0899a9b9a19463003010101000001010183cf830101010101d0010101b5 0101010101cf0101015d01af010101cf01010183cf8301010101cfb5010101cfcf01010101cf4101015d01af010101cf010101010101010101b5010101afb5cf010101d00101 0183015d01010101010101cfb501010101d001010183cfaf01011610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000004000000002000004c0b00004c6b 000001cf0101010101cf83010d83cfaf010101b501010101010101011c2e290c24b09b9b9b9b9b9b9b9bba470c6b5b5b0c25bea7a8b0b089a89aa8a8a8a8b0a13075125b6b 6c696969133c0d0c0f08a6b3a8a8a89b198b3003010101000001010101cf0101010101cf010101010101010101cfb5410101b5b5010101010101010101b50101010101d00 101010101cf010101cfcf410101b5b501010101010101010101010101b5af01010101cfcf0101d0b50a010101010101010101010101b5d001010141cfcf010101cf0101010 101b501010183cf83111198cf01010141b5d0010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a89ba8a8b9bf106b5b75476c794 7753c5b470c130f30b9a8a8a89a19252e04010101000001010183b50101010101d0b5010101980183010101d0010101b5cfb501af018301010183cf010101010101d00101 .

01cfcf01010101cf410101b5cfb501af01830101010101010183cf8301010101cfd0010101d001010183018301010101010101cfb501010101cf010101cfcf0101010101d0b 5010101cf830101d1d0b5018301cf01010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8b09b95c7990e1e473c116c6c3c1ed31 e3c6b6c12a4c7a0a8a89b19253004010101000001010101cf0101010101b5d083019801cf010101b5cf410101d0cfaf838383d0d0010101d001010101010101af01b5cfcf01 0101cfb5411212d0cfaf838383d0d001010101010101d00101010101b5cf0101cfb5af0183afcfd001010101010101d0b501010109d0cf0101cfcf0101010101afcf010183b5 830d01018498afcfb5d0b5010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8b09bb6bb120e3c3c1313470c8d791e1369697912 10bba69aa89b19254b04010101000001010183d0b50101010101b501010101cfaf010101cf010101afcf5d01116ab501010183d0b5010101010101010101b5b501010101c f410101afcf5d01116ab50101010101010101b5b50101015dd0b5010101d001010101cfb501010101010101d0cf01010101b5010101b5d00101010183cfaf010101cf83110 1820101126a83cf01010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8b0a895d2460e1e3c47795b844a4bbb8f3c7969125c0146d 2a0a8a8198b4b04010101000001010101cfcf83015d01cfd041010101d0010101b5b541010101d0af670109cfcf010101b5d08301980183cf010101d0cf010101b5cf418201 01d0af670109cfb501010101010101d0cf010101afcfcf0101afcf83010101d001010101010101d1b5cf01010183d0cf010101cfaf010101cfd0010101afb583010101afaf0d0 15db5cf010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8b0b0b3303c79133c130e8bbfa1a0a1a2a30e5b47821e3cbbb39ba8198 b4b03010101000001010183cfb5cfd0010101af010101cf010101b501d001b5010101d0b583cfb501010183d0b5cfcf010101d0018301b5010101cf01cfb5b5010101d0b58 3cfb5010101010101010101cf018301cfb5cf010101cf01af01d0010101010101010101d0d0af01af01b50101010101cf01830101010101b501cfcfcf010101b5af83cfd0010 10101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bb0a6a4476c123c1e5c08a1c189a7b330470c7447693ca3a6c1a816464b04010 101000001010101b50198cfb5010101b501d001010101b5cfcfcfcf01010101b5d0b50101010101cf0198b5d0010101cf01d0b5010101cfcfcfcfd001010101b5d0b5010101 0101010101010101cfcfaf01d0cf01010101b501cf0101010101010101010101b5018301d001010101010101cfcfcf0101010101cfcfcf0141010101cfcfcf01010101010101 01011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8a7cf48131e125b3c8fafa0a889a89bbe840e821213110ba2c1a816464b410101010000010 101010101010101010101010101010101010101cf01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101cf010101010101010101010101010101 010101010101010101b5d0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101cf010101010101010101010101010101010 1011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8c1bf8d69693c1e1246a6a0899b9a9bb69768010f470179bfa0a816464b410101010000010 1010101010101010101010101010101010101cfd05d0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101b5d0410101010101010101010101010101 010101010101010101d0cf010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010198d0830101010101010101010101010101010 1011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8b3bb3c121169013cb4b39bb0a8a8a8b3bb0c131e121e3cbbb9a8198f30040101010000010 101010101010101010101010101010101010101cf01b5010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101cfcf01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010198010101010101010101010101010101010 1011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a896bb3c121269013cbbb39bb0a8a8a8b3080c111e011e3c29a1a8198f30040101010000010 10101010101010101010101010101010101010101cfd0830101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010183010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a896991212121e0c0d08b39bb0a8a8a8a0bf10121e125b12a4b6a8198f3004010101000001 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8b6a40112015b0c0d30a089b0a8a8a8a0bf5c016b115b0c7abaa8198f30040101010000 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bb6a30c115b120e0cbfa089b0a8a89bc1a25c016b101e0c46c79b198f4b0401010100 00010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bba460e121e3c680ebfa0a8b0a8a89bc1a25c0c6b3c1e0c48c79b19464b040101010 41 .

00001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc78f0e01693c6868bfa0a89ba8a889c1ac0f0c103c1e120fa29b16464b04010101 00000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc7480e01693c6868bfa0a89ba8a889c1ac0f0e0c3c133c0ca2c116464b0401010 10000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101014a30290134a8a8b0a7b08989a8b0ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc78d113c1e0d0c0cbfa0a8b089a8a8a7ac0b1e3c5b6b010facc119184b04010 10100000101012101212126010101010101010101010101012121210121217601010101010101010101212101210101010101010101010101012121012121210101010 101010101010121210121010101010101010101010101012101212160010101012121212101010101010101270121212121ce010101010101012121210121217601010 1010101010101014a30290136a89f9f89a8a8a89aa7ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc77511111e1e0c0cbfa0a8b089a8a8a7ac0b1e3c5b6b010eacc119184b0401 01010000010162212121219e01010101010101010101712121212121212121212188010101010101010121212121760101010101010101012121212121212121212188 01010101010101212121219e010101010101010101632121212121212121570101212121617001010101012021212121212128cd010101712121212121212121212188 01010101010101011c302912379ba889a89b9bb0b09bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc77511105b1e0c0ebfa0a8b089a8b0a7ac0b1e3c5b5b010eacc1198f4b04 0101010000010101212121219e010101010101010101012121212121212121212121215701010101010127212121210101010101010101012121212121212121212121 215701010101016221212121010101010101010101cc21212121212121212121616e2121216f010101010192212121212121219c0101010121212121212121212121212 157010101010101011c30295b3795a7a79a89a8a8b09aba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc77511105b5b0c0ebfa0a8b0a8a8b0c1ac0b1e3c5b5b010eacc1198f3004 010101000001016221212121010101010101010101c82a21212121212121212121212121880101010101012121212176010101010101012a21212121212121212121212 121880101010101212121219e01010101010101c921212121212121210121212121212121ca0101010101aa21212121212121cb0101c82a212121212121212121212121 21880101010101011c2e296b3fb3c7a6b3a7899f9fa7ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8c78d110c5b5b0c0ebfa0a8b0a8a8b0c1a2486b125b5b010fac9b192530040 101010000010101212121219e0101010101010101012121212161010101010121212121c40101010101012121212101010101010101722121212161c501010133212121 210101010101012121212101010101010101010121212121210101010101212121212121760101010101c6212121210101010101010121212121610101010101212121 21c40101010101011c2e296c3f9699b4bfa6a0b0a89bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8ba8b110c5b5b010cbfa0a8b09ba8b0c1a20f1e121e5b1248c79b192530040 101010000010162212121219e01010101010101012a21212161010101010101202157010101010101010121212121760101010101012a21212161900101010101202157 01010101010101212121219e0101010101010162212121210101010101010121212121217601010101013b2121212b5601010101012a212121610101010101c22021570 1010101010101011c2e296c3fa1c30c8f08beb9c1a8ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8ba7a110c5b5b010cbfa0a8b09ba8b0c1a20f6b121e5b1225ba9b1925300401 01010000010101212121219e010101010101010121212121c00101010101010101010101010101010127212121210101010101010121212121c00101010101010101010 101010101016221212121010101010101010101212121210101010101010101212121217601010101013b2121212b01010101010121212121010101010101010101010 1010101010101011c2e29693fa10a5c6c0c8b30a6b3ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8a67a110c1e1e010cbfa0a8b09ba8b0c1bf0f6b121e5b1249ba9b198f300401 0101000001016221212121010101010101010101212121219e0101010101010101010101010101010101212121217601010101017b212121219e010101010101010101 01010101010101212121219e010101010101013121212121010101010101017b212121217601010101ab3b2121212b2d0101010101212121219e0101010101010101010 101010101010101072e03693fa1a4101e69690c99bdbd480c131e5b0c25be9f9ba8a8898989a896290f0e136b3c1108b3a8a8b09fb0a0bf0c130c130e13a3a69a198b4b040 10101000001010121212121bc01010101010101aa2121219d01010101010101010101010101010101010121212121010101010101012121219d01010101010101010101 0101010101010121212121010101010101010101332121212101010101010101212121217601010101013b2121212b0101010101aa2121219d01010101010101010101 0101010101010101072e03693fa1060f0c13135b0c02a24610111e5b0c25ba9aa8a8a8a8a8b0a896bb0e0c136b3c01bb9689a8b08989b32e0c130c130f1199a1a7198b4b04 01010100000101622121212188010101010101010121212121212121212121212121212121b7010101010121212121760101010101b221212121212121212121212121 212121b70101010121212121880101010101010101012c212121210121217601b8212121217601010101013b2121212b2d010101010121212121212121212121212121 .

212121b701010101011c2e291e3fb9140f5c3c0c796c131c0b015b1e110c84baa79bb09b9a899a9ab3050f0c6b5b0c1029a19fa89b898996080e110c130e0cbbb3b0194630 04010101000001010121212121b101010101010101b2212121212121212121212121212121217601010101272121212101010101010101212121212121212121212121 21212121760101016221212121010101010101010101010186212121212121012101212121217601010101013b2121212b0101010101b2212121212121212121212121 212121210101010101011c2e296b3fb3b40e1e6968473c690e0c5b1e135b0c48a2adadad8a8a8a8a8aa5050f0168110e01a4b595899f9ba8b6990c5b121e6c0e30a0b01925 3004010101000001016221212121a901010101010101012121212121212121212121212121212188010101010121212121760101010101aa21212121212121212121212 121212121880101010121212121a90101010101010101010101010186212121212121212121217601010101ab3b2121212b2d010101010121212121212121212121212 1212121218801010101011c30295b3fa0ac087a1247743c010c6b1e1e1e5b0c184b80808080808080808098483c79470f3c755da58a8aadaeaf460c5b121e6c48a2a7b0198 f30040101010000010101212121219c010101010101017b2121219d01010101010101012121212101010101010121212121010101010101012121219d01010101010101 01212121219e01010101212121219c0101010101010101010101010101010101012c21212121217601010101013b2121212b01010101017b2121219d010101010101010 1212121210101010101011c301c3c369fa0a1a2a3121e0d10015b5b1e5b125c674b80808080808080808081a43c6c3c0c470c0781a580738c090e126b0c3c69a3a6a7a819 8f3004010101000001016221212121619001010101010101212121217601010101010101212121619101010101012121212176010101010192212121210101010101010 19321212161010101010121212121610101010101010101010101010101010101010194212121217601010101013b2121212b2d0101010101212121217601010101010 101212121619101010101010230033c368989959683970e120f121212115b01016a4b80807380738080738042293c5b1201011e7a2e818c42982511476c0c126999969a9 b192530040101010000010101212121212178010101010101012a212121010101010101012a2121216f01010101012721212121010101010101012a2121218501010101 0101012121216f010101016221212121217801010101010101010186218701010101010101212121218801010101013b2121212b0101010101012a21212101010101010 1012a2121216f0101010101010230033c36898a8080735a048b13123c123c0111016a2e8066737373807373808c08741e3c010f13124607411c8d0f13476c0c106a08738a 8e198f30040101010000010162212121212121212121530101017b2121212128550101012a2121212164010101010101212121217c01010101010101212121212801010 1010121212121640101010101212121212121212121537d01010121212121650101010101212121212101010101017e43212121447f01010101017b2121212128550101 012a21212121640101010101012930293c4573666673807381057513826c13131e0f0b3d66737366667373737373811c0f12691e5b5b6b6b6b5b0147473c100e680a8373 737317844b04010101000001010121212121212121212121760101012a2121212101210121212121217701010101210121212121212121015301010101012121212121 012101212121217701010101010121212121212121212121010101310121212101212121012121212121780101010121012121212121212121590101012a2121212101 2101212121212177010101010101012930293c45736666666666735a07790c0c0e0c0c0c0b3d66736666667373666673423d7a0e133c3c121212123c3c5b0e6c743c1840 4266667317254b0401010100000101622121216d6e21212121216f010101012121212121212121212121285601010127212121212121212121216170010101712121212 12121212121212128010101010101012121216d6e21212121216f0101017221212121212121212121212121640101017121212121212121212121650101010121212121 21212121212121285601010101010101072e1c3c45666666373766733f5a063c475c0e1e3c745d3f666666666666376666664209753c0f0e0e1112123c3c5b6c6c12103e5 a73666666172530040101010000010101212121445e2c212121215f01010101012c21212121212121216001010101010121212121212121212121610101010101012c21 21212121212121600101010101010162212121445e2c212121215f54010101632121212121212121212121640101010101212121212121212121216501010101012c212 121212121212160010101010101010101072e1c3c4566373737373737373f4167120e68691e6a5d3f373766373737373737663f5a3e5c3c3c3c111e6b6c6c3c13010f063d 3f6637373717253004010101000001014c2121214d014e2c2121214f0101010101015021212121215101010101010101522121212121212121212153540101010101010 1212121212151550101010101010101012121214d56012c2121214f01010101010101212121212121215701010101010158212121212121212121215901010101010150 21212121215101010101010101010101011c2e1c3c453737343437373434375a3e0f0c3c5b0c5c5d3f3737373437343734373737423d025c1001013c0d0d110c3c0b023d 42373737373715254b04010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012121212101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014321212144010101010101010101 010101010101010101010101010101010101011c2e1c3c453736343534343734343841460f47010f483d34343637343634343434343437383d031d250f0f0e0c0c49144a 393f37373434363715254b0401010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101212121213a010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013b2121212b2d0101010101010 101010101010101010101010101010101010101011c2e1c3c19343424343536343635383d091c3e3e3e1c3934343634243634343436243436363f383840403e1c0303413 9423f3636341f34363615253003010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101312121212121212121320101 43 .

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101332121212b010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101012e1c121934bc05000026060f006e0b574d46430100000000000100000000000000040000004c0b00000000000 04c6b0000352436362424242437362f3838382f383936242436243624352424243535343736363535382f2f2f383634353524243524243615252e0301010100000101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012a212121212121212b01010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012c21212b2d01010101010101010101010101010101010101010101010101010 11c2e2910192f1f1f1f2424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424241f242f172530030101010000010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010121212121212121212601010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101270128010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010108061219241f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f241f17250529010101000001010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010120212121212122010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101230101010101010101010101010101010101010101010101010101011d0806 1e19241b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1f1725081c0101010000010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1041d1e191f1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1718040101010100000101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101071413191a1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1a1a1a15181c01010101000 00101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101140d151616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161617161613180101010 10100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010b0c0d0e0e0e0e0f0f0e0e101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101112121213130b01010 10101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101060704040505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505080804090a0 10101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010102010304040505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050504040 30102010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 .

10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010000460000001400000008000000544e5050070100004c000000640000000000000000000000c900000042000000 0000000000000000ca000000430000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000 0400000003010800050000000b0200000000050000000c024300ca00030000001e0004000000070104000400000007010400cf030000410b8600ee004300ca0000000000 4300ca000000000028000000ca000000430000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000000000000 0000000000000000000000000008080000000000000000000000000000000000000000000000000000080800000000000000000000000000000000000008888a888a88 80000cc000000000000000000000000000000000000007ffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffe0008080000000000000000000000 000000000000007fffffffffffff000808000000000000000000000000000000000000ffffffffffffff800808000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffc0080800 0000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe008080000000000000000000000000000000800 03ffffffffffffffe00808014050415141405150051050041050145003ffffffffffffffe008080083b8e3b883b8f3b80af2b80638ea3eae03ffffffffffffffe0080801c1104511c31875 100471140611c41fc403ffffffffffffffe00808008200e6008208fe000c33800638823f8e03ffffffffffffffe00808018314475181187f501c31140611831fd403ffffffffffffffe0080 80083a8e7f880b8fff80833bc0639833ffe03ffffffffffffffe0080801c10c47f1c0187ff00c710c0611871ffc03ffffffffffffffe0080800eb88e3f8eb18f3f80c73880e38c63cfe03fff fffffffffffe0080801f11151f1f15171f00571500750505c7c03ffffffffffffffe0080800b8a1f0e0b8b1f0e003b0a002a0383a3803ffffffffffffffe00808000000400000004000003 000000000100003ffffffffffffffe00808000000e0000000e000003000000000380003ffffffffffffffe00808000000500000000000003000000000100003ffffffffffffffe0080800 0000380000000000002000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe008080000000000000000000000000000000000 03ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000 000000000000000000003ffffffffffffffe00808000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe008080170007700340037003400170f017c077003ffffffffffffffe0 080803f003ffc03e00ffe03e00ffcf83fe3ffc03ffffffffffffffe0080801f003ffe07c01fff07c01ffff07fc3ffe03ffffffffffffffe0080803e00ffff03e03fff83e03feff07fcffff03ffffffffff ffffe0080801f007c1f03c07f1f03c01f07f07c07c1f03ffffffffffffffe0080803f00f81c03e07e0e03e03e03f07e0f83c03ffffffffffffffe0080801f00f80007c07c0007c01e01f07c0 f00003ffffffffffffffe0080803e00f80003e0fc0003e03e03f0fe0f80003ffffffffffffffe0080801f01f00003c0780003c01f01f07c1f00003ffffffffffffffe0080803f00ffff83e0ffffc 3e00fbbf07e0ffff83ffffffffffffffe0080801f01ffff87c07fffc7c007f5f07c1ffff03ffffffffffffffe0080803f00ffff83e0ffffc3e000fff0fe0ffff83ffffffffffffffe0080801f01f00f03c0 7807c3e00007f07c1f00f03ffffffffffffffe0080803f80f80f83e0f80f83e00003f07e0f80f83ffffffffffffffe0080801f80f01f07c07c0787f00701f07c0f01f03ffffffffffffffe008080 3ff8fe3f03e03e0f83ff8f83e0fe0fe3f03ffffffffffffffe0080801ffc7d7e17f41f5f03ff1777e17fc7d7e03ffffffffffffffe0080803ffc3ffe3ffe3ffe03ff8fffe3ffc3ffe03ffffffffffffffe0 080801ffc1ff81ffc0ffc07ffc7ffc1ffc1ff803ffffffffffffffe0080803efc0fe03ffe03f803ef80ff03ffc0fe003ffffffffffffffe0080800000000003c0000000000000007c0000003ffff ffffffffffe0080800000000003e0000000000000007e0000003ffffffffffffffe0080800000000007fe000000000000007c0000001ffffffffffffffe0080800000000003fe0000000 00000003e0000003ffffffffffffffe0080800000000001ff00000000000000140000001ffffffffffffffe0080800000000000fe00000000000000020000003ffffffffffffffe0080800 0000000000000000000000000000000001ffffffffffffffc00808000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffc008080000000000000000000000000000000000 00ffffffffffffff8008080000000000000000000000000000000000007fffffffffffff0008080000000000000000000000000000000000003ffffffffffffe0000000000000000000 000000000000000000000002ffffffffffffa00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000811c 0000410bc60088004300ca00000000004300ca000000000028000000ca000000430000000100080000000000000000000000000000000000d7000000000000000000000 0ffffff00d6cdc000c7c1ae00c5baa600b6aa9600d5d4b900ccceb100c6af9100c0bfb900d4d1d100fcf6eb00fefff800f9f9f900fefff300fefeec00fdf9f800fbfbfc00fefdfe00f2f6 fe00e2ded200e1e8fb00c7cdfc00dfe0fe00f6f0e500bbc4fc009597e8009695fd00d2c8ba00ded6c800f4fdfe008d8ef90099666a0099663300bb7a3300f5f5b4008487fd00f0 eddb00ebbf7000a5a3c300ad663300d0c8ad0099664d00ab66330099664e00efefb000b2a18f009286ee00afa58000a5a4c500bc7a330099666900787dfa007a87ec00827dfe 45 .

007372fd009289d900a595c900c18b330099666700fefaff00a499b500c6c5c4008173ee00b4b0c900b3b3b3008475cd0099666600aa663300b1b3ff00faedd600fef4fe00fef 6e500e5e7d300d7bdc000a99e8d009990a900af663300c1d2e800d7a55000b1b9e200ae663300a6a7ca00a4663300efd89100e8e8ac00ededaf00c68e3300b4bfeb00cb9033 009286bc00f8ffff00f9f6f100a7a6a600bac7a200a3663300ba793300a2663300998da200997a8700d6a45000c48d33006568fa00ebe9e700f6ffed00ecfdfc00efefef00f6fef8 00f1fef300a066330099774c00b8793300ead48f00b2bbe50099798600675efa00f6ecfa00fefedc00d4a35000b9793300ac663300f0fee600efe7cd00998da300cd9f4f00edd6 9000cbe4e400e4e4a9005353fb007f79ac00f4f5f4008c8c8c00e9e5df00b678330099798700c78e3300d5a45000040afa003e41fd00f7f2d2006d64c600fffbd400121eff00fa ece100e6d18d00ebd58f00a5a4c400998ca100a39ebb001d10db00452b9800dbddad0099999900e9cdaf000e09ef000402f300b7793300a1663300e5bb6e00050ee600200c c1004b317f0093786700fbe0c600e8dbc1005a4adf005a4666001702e8000202fd00c58d330099798500d2efef00936f69003f2ff600302af9007b7a7a000e02fc00d2a25000 997984002e1da500edd195006d6d6e0058438200dba75100a49fbc0041207e007d576600d1bc8e00e4ba6e00815e40007d5f5d00a98b6f00d1a14f000e03d800d0ebeb00d0 e0aa00b1663300e4cf8c00996668007f626d00c1d3e900b3bbe600d2a24f00ca8f3300998da400f3f3b300e6bb6f00666665005d5d5d00dbdada008f784b00d9f7e7003431e 5002326fd00eae8fc0001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101140101011d0101011d0101011d0101011d011d011d0101011d0101011d0101011d011d011d0101011d01 01010201010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010729030404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404 04040404040403290101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c030505052e4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b 4b4b4b4b4b4b4b4b2e2e050504031c010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010184180b0b0b484818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181 8181818181818181818250b180b0b480b0b180101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a475d316d6d6d6d6d6d6d6d6d67474d6d61717d6176a67d6d6d6d6151574d617d6171 71574d6d615d6d6d61513151515151515156a15160f8d010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101140d1ad4aeaeaeaeaeaeaeaed5aeaed5d5d5d5d5d5aed4aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaea ed5d5aeaeaed5d5d5d5aeaeaed5d5aeaeadadaeae197402010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a4031d1337b0a8a8a8a8a8a8a8a8a89b9bb0b0b0a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89b9fa8a89 ba8a89b9b9a9a9ba8a8a8a88989b09b9b89b0a8a81947040201010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 .

010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a404061334b0b0b0b0b0b0b0b0b089a8a889b0a8a8a895a8a889b0a8a8b089899f9ab0 b089a889a89ba7959595a0959a89a8b09a8989899b9f1918051c01010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101d10101010101010101010101010101010101060 47 .