You are on page 1of 20

MOLDOVA

REPUBLICA

SISTEMATIZAREA TERITORIULUI ŞI A LOCALITĂŢILOR

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ В ГОРОДАХ И ДРУГИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ РФ

INSTRUCŢIUNEA
PRIVIND PROIECTAREA ŞI STABILIREA
LINIILOR ROŞII ÎN ORAŞE ŞI ÎN ALTE LOCALITĂŢI A
REPUBLICII MOLDOVA

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI
A REPUBLICII MOLDOVA

ICS 91.140.40

ADAPTAT la condiţiile Republicii Moldova de arh. V. Lupaşcu, doctor în
arhitectură, inj. N. Grozavu, doctor în ştiinţele tehnice.

APROBAT


2005

MCDT

Ministerul Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale
prin ordinul nr.
din
noiembrie 2010, cu
aplicare din 31 decembrie 2010.

Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a
prezentului normativ în orice publicaţii şi prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris al
MCDR.
II

ЗАЩИТА ПУТИ И СООРУЖЕНИЙ………. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ……… 8. INTRODUCERE………………………………….. DISPOZITII GENERALE……………………. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО……………………. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ………………. REFERINTELE LA NORMATIVE…………. 3. 4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………… 1..Continutul PREAMBUL NATIONAL………………………… ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………. RACORDARI SI TRAVERSARI……………… 9. 8. LUCRARI DE ARTA………………………….. 7. ИСКУССТВЕННОЕ СООРУЖЕНИЯ……. 6. LITERATURA NORMATIVA III . DOMENIUL DE APLICARE…………………. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ……… 9.. 3.. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………. PROTECTIA MEDIULI AMBIANT…………. 2. SUPRASTUCTURA CAII……………………… 6. 5. ПРИЛОЖЕНИЕ А (ИНФОРМАЦИОННОЕ). 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 5.. PROTECTIA CAII SI A EDIFICIILOR……… 7. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ……………. 1. 2.. НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ ANEXA A (INFORMATIVA).. TERASAMENTELE…………………………….

de arendă a loturilor de pamînt în localităţile Republicii Moldova. de folosinţă. mai ales în oraşele Republicii. . la întocmirea documentelor privind dreptul de proprietate.PREAMBUL NAŢIONAL Noile condiţii de piaţă în Republica Moldova a actualizat problema dezvoltării loturilor fiindcă terenul a devenit marfă imobiliară. Anume pentru înlăturarea acestor lacuni şi este elaborat acest document normativ. Diferite probleme pe acest compartiment apar din cauza unor greşeli sau neînţelegeri privind tratarea metodologiei şi Normelor la inventarierea teritoriilor construite şi suprafeţelor pe care urmează să fie efectuate construcţii.

ВВЕДЕНИЕ .

07. precum şi la măsurarea sectoarelor de pămînt şi la inventarierea teritoriilor construite şi suprafeţelor pe care urmează să fie efectuate construcţii. la întocmirea documentelor privind dreptul de proprietate.02 – 2005 . их государственной регистрации.1 Настоящая Инструкция определяет основные требования к порядку проектирования и установления красных линий в поселениях Российской Федерации. DISPOZIŢIILE GENERALE 3. avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului ”..01.2005 . Ediţie oficială 1. пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости. порядке разработки. 3. владения. principiile metodologice de elaborare. REFERINŢE LA NORMATIVE Prezenta Instrucţiune este elaborată ţinînd cont de cerinţele următoarelor acte normative: _NCM___B. Termeni şi definiţii”.. dreptul de folosinţă şi de deţinere cu loturile de pămînt şi cu alte obiecte imobiliare.01. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая Инструкция обязательна для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при проектировании и застройке территорий городов и других поселений. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ Настоящая Инструкция разработана с учетом требований следующих нормативных документов: СНиП 2. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 2. NCM B. при оформлении документов на право собственности.Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor. 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3.01-89* «Градостроительство.01 . Instrucţiuni privind conţinutul.Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor Instrucţiunea privind proiectarea şi stabilirea liniilor roşii în oraşe şi alte localităţi a Republicii Moldova Code practice of the projecting and placing of red lines in the cities and other settlements of the Russian Federation Официальное издание 1. înregistrarea lor la stat. а также при межевании и инвентаризации застроенных или подлежащих застройке земель. . DOMENIUL DE APLICARE Prezenta Instrucţiune este obligatorie pentru respectarea de către toţi subiecţii activităţii urbanistice a proiectării şi construcţiei teritoriilor oraşelor şi a altor localităţi. согласования и утверждения градостроительной документации». «Инструкция о составе.1 Prezenta Instrucţiune determină cerinţele de bază privind ordinea de proiectare şi stabilire a liniilor roşii în localităţile Republicii Moldova .

nu se permite în cazul în care liniile roşii nu sunt aprobate în ordinea stabilită. dreptul de folosinţă şi de deţinere cu loturile de pămînt şi cu alte obiecte imobiliare. иным законодательством Российской Федерации. при оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право собственности. treceri şi suprafeţe în oraşe şi localităţile rurale. precum şi actelor normative a autorităţilor locale.4 Liniile roşii sunt obligatorii pentru respectarea de către subiecţii activităţii urbanistice. владения.3. 3. inclusiv şi a hotarelor pentru folosirea pămînturilor. 3. la întocmirea documentelor de către persoanele fizice şi persoanele juridice privind dreptul de proprietate. принимаемыми в соответствии с ними законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 3. 3. adoptate în conformitate cu legile şi reglementările în domeniul urbanismului. определяющими особые 3. 3.3 Liniile roşii – hotarele.6 Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.6 Liniile roşii constituie baza pentru împărţirea şi stabilirea pe teren a altor linii a reglementării urbanistice. 3. Красные линии дополняются другими линиями градостроительного регулирования. înregistrarea lor la stat. care determină condiţiile speciale de utilizare şi .границы. 3.7 Liniile roşii se completează cu alte linii a reglementări urbanistice. не имеющих утвержденных в установленном порядке красных линий.5 Realizarea proiectării clădirilor şi edificiilor şi construirea pe teritoriile localităţilor. микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц.7. пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости. в том числе и границ землепользований. care separă cartierele. microraioanele şi alte elemente ale structurii planimetrice de străzi. 3. проездов и площадей в городских и сельских поселениях. отделяющие территории кварталов. Respectarea liniilor roşii.3 Красные линии . их государственной регистрации.4 Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности. участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений. care participă la procesul de proiectare şi explorarea în continuare şi de dezvoltare a teritoriilor din oraşe şi alte localităţi. не допускается. de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.2 La proiectarea şi stabilirea liniilor roşii este necesar de a ne conduce de Legile şi hotărîrile Republicii Moldova şi de actele normative a Republicii Moldova în domeniul urbanistic. 3. 3. de asemenea sunt obligatorii şi la măsurarea sectoarelor de pămînt şi inventarierea teritoriilor construite sau a suprafeţelor pe care urmează să fie efectuate construcţii în perimetru oraşului sau altei localităţi. Соблюдение красных линий также обязательно при межевании и инвентаризации застроенных или подлежащих застройке земель в границах города или другого поселения.2 При проектировании и установлении красных линий необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области градостроительства.5 Осуществление проектирования зданий и сооружений и строительство на территориях поселений. а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

в проектах землеустройства. проектах детальной планировки. . anexate la certificatul ce confirmă dreptul de prorpietate şi dreptul de folosinţă. .la stabilirea hotarelor pentru folosirea pămînturilor.în proiectele organizării terenurilor.8 Красные и другие линии градостроительного регулирования подлежат обязательному отражению и учету: в генеральных планах. при установлении границ территориальных зон в поселениях. границы технических зон проектируемых линий метрополитена. proiectele planificării magistralelor.в земельном и градостроительном кадастрах. . Основными видами других линий градостроительного регулирования являются: .hotarele zonelor tehnice ale construcţiilor inginereşti şi comunicaţiilor.9 Pentru încălcarea liniilor roşii se stabileşte o răspundere administrativă în conformitate cu legislaţia urbanistică a Republicii Moldova. . . 3. .în proiectele de măsurare a sectoarelor de pămînt. прилагаемых к свидетельству на право пользования.при инвентаризации земель в поселениях.hotarele zonelor tehnice a liniilor active ale oraşului. .în proiectele comunicaţiilor inginereşti şi de transport.в проектах инженерно-транспортных коммуникаций. . care se suprapun cu proiectele planificării detaliate. .pe planurile loturilor de pămînt.9 За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации. . совмещенных с проектами детальной планировки. . . при установлении границ землепользований.линии регулирования застройки. Tipurile principale ale altor linii a reglementării urbanistice sunt: . 3. proiectele construcţiilor. нормативными construire a oraşelor şi altor localităţi.hotarele zonelor de protecţie a monumentelor.10 Pentru încălcarea altor linii a reglementării urbanistice se stabileşte răspunderea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi actelor normative a autorităţilor locale. проектах застройки. субъектов Российской Федерации. străzilor şi terenurilor. границы технических зон действующих линий метрополитена. 3. .la cadastru funciar şi urbanistic.liniile reglementării construcţiei.в проектах межевания территорий. .la inventarierea pămînturilor în localităţi.hotarele zonelor tehnice a liniilor proiectate ale oraşului.условия использования и застройки территорий городов и других поселений. în proiectele planificării generale.în planele generale. владения. 3.8 Linile roşii şi alte linii ale reglementării urbanistice sunt supuse reflectării si evidenţei: .на планах земельных участков. границы технических зон инженерных сооружений и коммуникаций. проектах планировки магистралей. . . 3.10 За нарушение других линий градостроительного регулирования устанавливается ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. . . улиц и площадей. 3.la stabilirea hotarelor zonelor teritoriale în localităţi. .

совмещенного с проектом детальной планировки.плана красных линий в масштабе исходного проекта.2 Liniile roşii se elaborează în componenţă cu: . 1:1000 şi 1:2000.правовыми актами самоуправления. выполняемых в масштабе 1:500. площадей. как правило. 4. se coordonează şi se aprobă ca regulă. согласовывается и утверждается. другими заинтересованными службами органов местного самоуправления. . 4. в составе градостроительной документации.3 В отдельных случаях красные линии могут устанавливаться до разработки градостроительной документации. 4. выполняемой на территорию поселения или части поселения в масштабе 1:2000 (генерального плана поселения. 1:1000 и 1:2000. de asemenea în baza proiectelor planificării şi construirii microraioanelor. şi constituie partea ei aprobată. îndeplinită pe teritoriul localităţii sau pe o parte a localităţii la o scară de 1:2000 (planului general al localităţii suprapus cu proiectul planificării detaliate). în baza documentaţiei urbanistice. улиц и других градостроительных объектов. străzilor şi altor obiecte urbanistice la scara de 1:500. terenurilor. 4.4 При разработке проекта красных линий в качестве самостоятельного проекта он разрабатывается на основе генеральных планов поселений и проектов детальной планировки территории и утверждается органами местного самоуправления по согласованию с органами государственного контроля и надзора. Красные линии разрабатываются в составе: . 4. În acest caz planul şi actul de fixare (schimbarea) liniilor roşii se însoţeşte de indicaţia referitor la necesitatea următoarei elaborări detaliate. ORDINEA DE ELABORARE.разбивочного чертежа красных линий в масштабе 1:2000.1 Проект красных линий разрабатывается. fixînd sistemul de reţea stradală istorică şi teritorii istorice rezidenţiale şi spaţii verzi. 4. 4.planul liniilor roşii la scară cu proiectul iniţial.desenul tehnic de trasare a liniilor roşii la scara de 1:2000. СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА КРАСНЫХ ЛИНИЙ 4. закрепляя исторически сложившуюся систему улично-дорожной сети застроенных и озелененных территорий. а также на основе проектов планировки и застройки микрорайонов. органов местного 4 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ.3 În unele cazuri liniile roşii pot fi fixate pînă la elaborarea documentaţiei urbanistice. de alte servicii interesate ale autorităţile locale. В этом случае чертеж и акт установления (изменения) красных линий сопровождается указанием на необходимость последующей детальной разработки. проекта детальной планировки). .4 La elaborarea proiectului liniilor roşii în calitate de proiect independent se elaborează în baza planurilor generale a localităţilor şi a proiectelor planificării detaliate a teritoriilor şi se aprobă de autorităţile locale în coordonare cu organele controlului de stat şi inspecţiei. COORDONARE ŞI APROBARE A PROIECTULUI LINIILOR ROŞII 4. .1 Proiectul liniilor roşii se elaborează.2. и является утверждаемой ее частью.

care cuprinde planul liniilor roşii.5 После утверждения проекта.Перечень согласовывающих организаций определяется заданием на проектирование. 4. coordonarea liniilor roşii se realizează de organizaţia de proiectare împreună cu coordonarea documentaţiei urbanistice corespunzătoare.9 Folosirea materialelor planului unic a liniilor roşii.6 Corectarea liniilor roşii poate fi înfăptuită în baza hotărîrii autorităţilor locale. 4.5 După aprobarea proiectului. Organele de arhitectură şi urbanism efectuează controale pentru respectarea liniilor roşii pe teritorii subordonate şi poartă răspundere pentru introducerea la timp a completărilor şi schimbărilor în corespundere cu planurile marcate şi aprobate. tirajarea şi acordarea copiilor din planul unic al liniilor roşii organizaţiilor interesate. cuprinzînd întreg teritoriu al localităţii şi se fixează pe ea ca plan unic al liniilor roşii.9 Пользование материалами сводного плана красных линий. transferarea liniilor roşii pe materialele topografice. перенос красных линий на материалы подосновы. a desenelor tehnice de trasare şi actelor de marcare sau modificare a liniilor roşii se păstrează la organele de arhitectură şi urbanism împreună cu documentaţia urbanistică corespunzătoare. Lista organizaţiilor care coordonează proiectul se determină in sarcinile de proiectare. schimbării categoriilor străzilor şi drumurilor în localitate.6 Корректировка красных линий может осуществляться по решению органов местного самоуправления. 4. и закрепляются на ней как сводный план красных линий. 4. Как правило.8 Подлинные чертежи планов красных линий. охватывающие территорию всего поселения. se păstrează şi se menţine de către organele de arhitectură şi urbanism. elaborarea şi aprobarea desenului tehnic de trasare liniile roşii sunt mutate de organele de arhitectură şi urbanism pe planşele topografice la scara de 1:2000. care le-au aprobat în legătură cu schimbarea situaţiei urbanistice în rezultatul necesităţii de a promova reconstrucţia cartierilor existente. разбивочных чертежей и актов установления (изменения) красных линий хранятся в органах архитектуры и градостроительства вместе с соответствующей градостроительной документацией. întreprinderilor şi serviciilor municipale se realizaează în . 4. хранится и поддерживается органами архитектуры и градостроительства. включающего план красных линий. 4. в связи с изменением градостроительной ситуации в результате необходимости проведения реконструкции сложившейся застройки. утвердивших их. изменением категории (пропускной способности) улиц и дорог поселения. 4.7 Сводный план красных линий выполняется. тиражирование и предоставление выкопировок из сводного плана красных линий заинтересованным организациям. Органы архитектуры и градостроительства осуществляют контроль за соблюдением красных линий на подведомственной территории и несут ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в соответствии с утвержденными разбивочными чертежами. разработки и утверждения разбивочного чертежа красные линии переносятся органами архитектуры и градостроительства на планшеты топоподосновы в масштабе 1:2000.7 Planul unic al liniilor roşii se realizează. 4. 4.8 Originalele desenelor tehnice a planurilor liniilor roşii. согласование красных линий осуществляется проектной организацией одновременно с согласованием соответствующей градостроительной документации. 4. Ca regulă.

titlu cu indicarea conţinutului documentului (fixarea.2 Desenul tehnic de trasare al liniilor roşii se execută pe o bază topografică la scara de 1:2000 sau pe hîrtie de calc cu o plasă decimetrică şi are o parte de text. отмены) красных линий.12.заголовок с указанием содержания документа (установление.3. numărul şi data ordinului despre aprobarea desenului.Instrucţiuni privind conţinutul.3.93 г. precum şi o scurtă explicare ( modificarea. . согласования и утверждения градостроительной документации». данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.3 Pe desenul tehnic de trasare al liniilor roşii se reflectă următoarea informaţie grafică: 5.semnăturile funcţionarilor publici care au convenit desenul trasat.подписи должностных лиц.3 На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация: 5.2 Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть. номер и дату распорядительного документа об утверждении чертежа.numărul de înregistrare a desenului tehnic de trasare.1 Дециметровая сетка крестов с 5. № 18-58. изменение или отмена красных линий).предприятиям и муниципальным службам производится в порядке.01. . порядке разработки. introdusă la baza desenului tehnic de trasare.наименование. положенную в основу разбивочного чертежа. . согласовавших разбивочный чертеж.1 Planul liniilor roşii şi a desenului tehnic de trasare a liniilor roşii se realizează şi se întocmeşte în corespundere cu cerinţele . principiile metodologice de elaborare.022005. . пояснительную записку.1 План красных линий и разбивочный чертеж красных линий выполняются и оформляются в соответствии с требованиями «Инструкции о составе.memoriu explicativ. а также краткое обоснование установления (изменения.denumirea. care se atribuie documentului după aprobarea lui.. . утвержденной Госстроем России постановлением от 22. modificarea sau anularea liniilor roşii).datele despre executantul responsabil de desenul tehnic de trasare şi semnătura lui. NCM B. 5. care include: . conţinînd referinţe la documentaţia urbanistică elaborată. 5. которая включает: . 5. . . 5 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПЛАНА КРАСНЫХ ЛИНИЙ И РАЗБИВОЧНОГО ЧЕРТЕЖА КРАСНЫХ ЛИНИЙ 5. CERINŢELE REFERITOARE LA CONŢINUTUL ŞI ÎNTOCMIREA PLANULUI LINIILOR ROŞII ŞI A DESENULUI TRASAT AL LINIILOR ROŞII 5. который присваивается документу после его утверждения. предусмотренном градостроительным уставом и правилами землепользования и застройки поселений. 5. содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию. avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”. ordinea prevăzută în regulamentul urbanistic şi drepturilor de folosire a pămîntului şi construirii localităţilor. регистрационный номер разбивочного чертежа. anularea) liniilor roşii.1 Plasa decimetrică a cruciuliţelor .

Действующие линии. Desenul tehnic de trasare poate fi însoţit de inscripţii care explică cerinţele trasării liniilor roşii. полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др. природных объектов и других элементов. определяющих местоположение территории в поселении. 5. de desenul tehnic de trasare dat se marchează cu cruciuliţă de culoare neagră. фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки.надпись «Граница расчета» . alte elemente ale situaţiei urbanistice şi topografice în cazul adaptării la ele a liniilor roşii se indică cu culoarea cafenie. 5. . . подлежащие отмене.3. care determină construirea liniilor fixate în baza liniilor active. 5.inscripţia . железнодорожных платформ. . проездов.a.3. faţadelor clădirilor şi edificiilor şi altor condiţii a adaptării obiectivelor..указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом. care sunt supuse anulării. пояснительные надписи.Calculul hotarului” – în lipsa de pe teritoriu proiectat a liniilor active sau în caz de imposibilitate de a uni liniile roşii fixate cu cele active.zonele verzi”.2 Clădirile de bază şi construcţiile auxiliare.. Надписи даются в cu indicarea nomenclaturii planşetelor în sistema coordonată primită se indică cu culoarea neagră. inclusiv: .3. облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения». Liniile active.port fluvial” ş.a. данным чертежом.3. технических зон. «техническая зона». . peroanelor. 5. включая: ширину проектируемых поперечных профилей улиц. 5. zonelor tehnice. pasajelor.при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.3.lăţimea profilurilor transfersale a străzilor proiectate..4 Desenul tehnic de trasare al liniilor roşii alături de informaţia grafică trebuie să conţină inscripţii explicative. «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории).mărimile suplimentare. obiectelor naturale şi a altor elemente care determină amplasarea teritoriilor în localităţi. benzile între liniile roşii şi liniile construcţiilor (m) ş. «речной порт» и др.. в том числе: наименование улиц..linia de construcţie” (inscripţia se face pe partea teritoriului construit). другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом. rîurilor. 5.3.inscripţiile explicative care uşurează citirea desenului tehnic: .4 Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать пояснительные надписи. 5. дополнительные размеры. . рек. .3 Liniile roşii active se indică cu culoarea roşie. .4 Liniile roşii fixate cu toate inscripţiile şi dimensiunile lor însoţitoare se indică pe desenul tehnic de trasare cu culoarea neagră. Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями.. зачеркиваются крестами черного цвета. определяющие построение устанавливаемых линий по действующим линиям. поясняющими условия построения красных линий.2 Опорные здания и сооружения.zona tehnică”. Inscripţiile se dau în paranteze şi nu pot fi supuse transferării pe planul unic al . 5. inclusiv: Denumirea străzilor.4 Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом.3 Действующие красные линии показываются красным цветом.

7 Pe desenul tehnic de trasare al liniilor roşii se trasează datele iniţiale pentru următorul calcul coordonată: lungimea sectoarelor liniilor drepte. дорог.01m. набережных) выполняются в масштабе 1:200. радиусы закруглений на криволинейных участках.8 Profilurile transfersale a străzilor (pasajelor.прерывистой линией. bulevardelor) se îndeplinesc la scara de 1:200.a. точки переломов. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации liniilor roşii.6 При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки. предусмотренных в 5.8 настоящей Инструкции.). razele de rotungire a porţiunilor de curbă. а нижнего уровня . путепроводы.5 В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты. на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей.5 În zonele decuplărilor de transport se indică construcţiile de transport ( poduri. 5. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0. drumuri ş. însoţite de iscripţii corespunzătoare. приведенные в приложении А. а также начала кривых. Modelul de prezentare a profilului transfersal al străzii .7 На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий. 5. viaducte. pe desenul tehnic de trasare trebuie să fie indicat axele părţilor de bază cu adaptarea la ele a liniilor roşii şi a datelor iniţiale pentru calculul punctelor coordonate care intersectează axele punctelor de schimbare de nivel şi vîrful unghiurilor axelor. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей. Modelul prezentării desenului tehnic de trasare al liniilor roşii se indică în Anexa B. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б.8 Поперечные профили городских улиц (проездов. 5. 5. punctele de schimbare de nivel . тоннели и др. iar nivelului inferior – linie întreruptă. 5.01 м. 5. сопровождаемые соответствующими надписями.). În cazul lipsei setului întreg de profiluri transfersale prevăzute în punctul 5. La intersecţia la diferite nivele a reţelelor inginereşti şi liniilor de construcţii a nivelului superior se indică semnul care li se atribuie. При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком. În caz de necesitatea construirii pe etape a unei străzi. Lăţimea străzii în linii roşii şi elementelor funcţionale profilului transfersal cu o precizie de 0. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Profilurile transfersale asimetrice sunt însoţite de memoriu explicativ pentru orientarea profilului conform planului. drumurilor. 5. precum şi începutul curbelor.8 în prezenta Instrucţiune. pe profilul transfersal se evidenţiază lăţimea părţii de trecere şi a trotuarului pe primul rînd. переломных точек и вершин углов поворота осей.6 La marcarea pe desenul tehnic de trasare a liniilor roşii şi altor linii a reglării urbanistice trebuie să fie utilizate semnele cartografice convenţionale puse în Anexa A. s-au se execută profilurile transfersale speciale. 5.скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.

имеющими лицензии на проведение этих работ. которая прилагается к чертежу (приложение В). de asemenea şi pentru scoaterea liniilor roşii în realitate (pe terotoriu) se folosesc metodele calculului analitic al liniilor roşii pe coordonate.. и оформляется актом выноса красных линий в натуру (на местность). Registrele coordonatelor de calcul şi a schemelor de calcul se păstrează împreună cu documentele originale a liniilor roşii pe un termen nedeterminat şi cu un drept de acces limitat. Coordonatele punctelor de trasare a axelor. 5. 6. установленном «Инструкцией о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель по este indicat în Anexa G. materialele de trasare a axelor clădirilor. материалы разбивки осей зданий.Instrucţiunea privind ordinea înfăptuirii controlului de stat pentru utilizarea şi protecţia pămînturilor care intră în competenţa Ministerului Construcţiilor al . 5. Координаты точек пересечения осей.9 Pentru transferarea liniilor roşii stabilite pe planurile topografice şi pe alte materiale cartografice. землеотводы.01 м по разбивочному чертежу в масштабе 1:2000. 6 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 6.1 Controlul privind respectarea liniilor roşii este înfăptuit de organele de arhitectură şi urbanism locale în ordinea stabilită de .профиля относительно плана.1 Контроль за соблюдением красных линий осуществляют местные органы архитектуры и градостроительства в порядке. Расчетные каталоги координат и схемы расчетов хранятся с оригиналами актов красных линий бессрочно и с ограничением права доступа.9 Для переноса установленных красных линий на топографические планы и другие картографические материалы. Расчет геодезических координат красных линий выполняется с точностью вычислений ±0. 5. переломные точки осей и красных линий приводятся непосредственно на чертеже или в форме ведомости.10 Punctele de finisaj şi de întoarcere a liniilor roşii se fixează pe locul semnelor geodezice permanente şi se coordonează cu o precizie de 0. Calculul coordonatei geodezice al liniilor roşii se îndeplinesc cu o calculare exactă ±0. 5.10 Концевые и поворотные точки красных линий закрепляются на местности геодезическими знаками постоянного типа и координируются с точностью 0.11 Fixarea liniilor roşii în natură (în teritoriu) se înfăptuieşte de organizaţiile care dispun de licenţă ce le permite realizarea acestor lucrări şi se întocmeşte actul de scoatere a liniilor roşii în natură (în teritoriu). La calculare este necesar de luat în vedere construcţia de bază şi comunicaţiile subterane. a punctelor de schimbare de nivel a axelor liniilor roşii se efectuează direct pe desenul tehnic sau sub formă de listă care se anexează la desenul tehnic (Anexa V).01m după desenul tehnic de trasare la scara de 1:2000. 5. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г.05 м относительно ближайших точек опорной геодезической сети.11 Установление красных линий в натуре (на местности) осуществляется организациями. При расчете необходимо учитывать опорную застройку и подземные коммуникации. а также для выноса красных линий в натуру (на местность) используются методы аналитического расчета красных линий по координатам. CONTROLUL RESPECTĂRII LINIILOR ROŞII 6. 5.05 m relativ punctelor apropiate a reţelei geodezice de sprijin.

94 г. утвержденной приказом Госстроя России от 02.03.вопросам.94. aprobată prin ordinul Ministerului Construcţiilor al Republicii Moldova de la 02. . № 17-14.03. отнесенным к компетенции Госстроя России». № 17-14. Republicii Moldova”.

– tipul comunicaţiei (gaz ş. Liniile reglementării construcţiei 3.) .ANEXA А (obligatorie) SEMNELE CONVENŢIONALE A LINIILOR ROŞII ŞI A ALTOR LINII A REGLEMENTĂRII URBANISTICE Denumirea liniilor 1. Hotarele construcţiilor comunicaţiilor zonelor tehnice inginereşti ale şi Notă – Semnificaţiile generale sunt însoţite de notiţe explicative: 5. Liniile roşii Semnificaţii generale 2.a.

ANEXA B (obligatoriе) .

. у -.. Установить красные линии вдоль Соловьиного проезда шириной 40.....арка центр -х -... raza ... элемент ......... тангенс .. corespund .. у -.... element – linie dreaptă direcţia îndreptării -....... нижеподписавшиеся.... Точка 2 х -..ANEXA V (оbligatoriе) MODELUL CALCULULUI PUNCTELOR COORDONATE A LINIILOR ROŞII Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 х -. prezentate pe desenul tehnic...... у -. х -.. Точка 4 х -.. у -... показанные на чертеже. радиус ..... unghi . у -. составили настоящий акт о том.... Punctul 1 Punctul 2 Punctul3 Punctul 4 Punctul5 х -. element – linie dreaptă direcţia îndreptării -.. створная точка № 3˘˘ х -... у -...... Element ...... длина . Точка 1 х -...x-.. соответствуют утвержденному «Проекту детальной планировки жилого района Снегири». Punctul 2 х -... tangenta ... у -....... Punctul 4 х -.. х -.... lungimea . у -... у -....... у -.0 m pe hotarele sectorului privind reconstrucţia .... у -.... что устанавливаемые красные линии. № 3˘˘ х -.. .Proiectului planificării detaliate a raionului Снегири” aprobat.прямая линия дирекционное направление -... lungimea ...прямая линия дирекционное направление -.. у -. у -...... у -... unghi .. subsemnaţii. расстояние -. Punctul 3 х -.x-.........арка центр . радиус ... х -.... х -....... угол ...... Пояснительная записка 1. distanţa -.. distanţa -.. у -.0 м в увязке с существующей осью проезда № Noi.... De a fixa liniile roşii de-a lungul pasajului Соловьиного cu lăţimea de 40.... Punctul 1 х -.....у -...... расстояние -..... Мы.... «APROBAT» Reg. y-....... Element .. элемент . х -. длина . № din 1999 . у -.... у -...... tangenta .. у -... у -.........arcă Centru... у -. х -...х -. raza ...... тангенс . х -... punctul...... элемент . y-.... am întocmit actul prezent despre aceea că liniile roşii fixate. х -... Точка 3 х -... угол .arcă Centru... Memoriu explicativ 1.... элемент .. у -.......

De a stabili linia construcţiei de-a lungul rîului Смородинка pe faţadele caselor de locuit existente. В районе пересадочного узла у железнодорожной платформы Снегири установить красную линию с учетом организации отстойно-разворотной площадки общественного транспорта в увязке с действующими красными линиями и с учетом существующего забора пожарного депо. 2.0 м. Установить техзону существующего магистрального водовода шириной 30. Примечание . Установить линию застройки вдоль реки Смородинка по фасадам существующих жилых домов.Поперечный профиль Соловьиного проезда прилагается. по границе отведенного участка под реконструкцию пожарного депо по адресу: Соловьиный проезд. по фасаду жилого дома по адресу: ул. În raionul peronului al platformei de cale ferată Снегири de stabilit linia roşie în consideraţie cu organizarea spaţiului de decantor şi manevrarea transportului public în legătură cu aliniamentul liniilor roşii active şi cu luarea în consideraţie a gardului existent a depoului de pompieri. pe faţada casei de locuit pe adresa: str. Железнодорожная. 1. 3. 2. с учетом сохранения административного здания по Соловьиному проезду.16. Notă – profilul transfersal al pasajului Соловьиный se anexează. . cu condiţia păstrării clădirii administrative pe pasajului Соловьиный. 3. depoului de pompieri pe adresa: pasajului Соловьиный. Teritoriul de-a lungul bulevardului pînă la linia construcţiilor trebuie să fie înverzit şi amenajat. 3. вл. Территория вдоль набережной до линии застройки должна быть озеленена и благоустроена. Железнодорожная. 3. 3. De a stabili zona tehnică a arterei fluviale existente cu o lăţime de 30.0 m.

.) ...ANEXA G (оbligatoriе) Наименование участка действия поперечного профиля (от ..до.