You are on page 1of 141

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

   APROB
Rectorul USM, doctor habilitat, profesor universitar _______________ Gheorghe Ciocanu ____ _____________ 2011

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2006-2010
PROFILUL
„Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria literaturii” Aprobat la şedinţa Senatului USM din 01.03.2011 (proces verbal nr.6) şi şedinţa Consiliului de Administraţie al USM din 22.03.2011 (proces verbal nr.6)

Irina CONDREA
dr. hab., prof. univ., Preşedintele Comisiei pentru profilul „Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria literaturii” __________________________

CHIŞINĂU 2011

1

CUPRINS

1. DATE GENERALE........................................................................................................................2 2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE.......................................................................6 2.1 Cadrul tematic şi instituţional de cercetare............................................................6 2.2. Personalul uman......................................................................................................18 2.3. Potenţial logistic şi infrastructura de cercetare....................................................36 3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL....................41 4. ANTRENAREA ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII................................................................44 5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE.........................................................................48 5.1. Cooperări în cadrul naţional...................................................................................48 5.2. Cooperare internaţională........................................................................................49 6. FIŞA STATISTICĂ A ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII.......................................58 7. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII
PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE...................................................................................65

2

1. DATE GENERALE Cercetările în domeniul filologiei se efectuează în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, care este membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, la două facultăţi – Faculatea de Litere şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, precum şi în cadrul Centrului de Cercetări Ştiinţifice (CCŞ) „Ştiinţe sociale şi umanistice”, grupul de cercetare „Lingvistica aplicată şi literatură comparată”. Profilul Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii a fost aprobat de către Senatul USM la şedinţa din 21 decembrie 2010, proces-verbal nr.13, în vederea ajustării cercetărilor ştiinţifice la cerinţele Codului cu privire la ştiinţă şi inovare. Investigaţiile ştiinţifice la profil se desfăşoară la catedrele specializate, care au tradiţii importante de activitate în domeniul filologiei şi îmbină în mod organic activităţile ştiinţifice cu cele didactice în vederea pregătirii specialiştilor de înaltă calificare în cadrul studiilor de licenţă, de masterat şi de doctorat. Facultatea de Litere este una dintre cele mai vechi în cadrul USM, ea a fost deschisă încă de la întemeierea universităţii, în anul 1946, pe atunci având denumirea Facultatea de Istorie şi Filologie. În anul 1962 această facultate este reorganizată şi Facultatea de Filologie capătă statut independent. În 1993 a fost schimbată structura şi însăşi denumirea facultăţii, ea devenind Facultatea de Litere. În prezent corpul profesoral-didactic al facultăţii numără 65 de persoane, dintre care: 6 doctori habilitaţi şi 26 de doctori. În prezent activitatea de cercetare şi de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul filologiei se desfăşoară aici la 4 catedre de profil: – – – – Catedra Limba Română Catedra Literatura Română şi Teorie Literară Catedra Lingvistică Generală şi Filologie Clasică Catedra Filologie Rusă. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a fost înfiinţată în anul 1964 şi în prezent este unul dintre cele mai mari centre de predare şi studiere a limbilor şi literaturilor străine din republică, având un important potenţial ştiinţifico-didactic, printre profesori numărându-se 6 doctori habilitaţi şi 41 de doctori în ştiinţe. În cadrul facultăţii activează 146 de cadre didactice la 7 catedre de profil: Catedra Filologie Engleză Catedra Filologie Franceză Catedra Filologie Spaniolă şi Italiană Catedra Lingvistică Engleză Catedra Limba Franceză Catedra Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată 3

02 Limba şi literatura română şi limba latină. a articolelor ştiinţifice.02 Limbi moderne aplicate.03 Limba şi literatura italiană. 11.30-c din 16 februarie 2009 în scopul sporirii eficienţei ectivităţii structurilor USM implicate în cercetări în domeniul stiinţelor sociale şi umanistice. în organizarea manifestărilor ştiinţifice şi a activităţii de cercetare a studenţilor. în baza următoarelor 11 programe: • Lingvistică.01.- Catedra Literatură Universală. în colaborarea cu alte centre universitare şi de cercetare. Facultăţile de Litere şi de Limbi şi Literaturi străine oferă posibilităţi de formare profesională la mai multe specialităţi.02. 11. inclusiv în lingvistică şi literatură Corpul profesoral al celor două facultăţi îmbină armonios activitatea didactică cu cea de cercetare. În baza Hotărârii Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţământ din Republica Moldova Nr 1 din 14.02. în participarea la importante manifestări ştiinţifice.02.01 Limba şi literatura română. Principalele rezultate ale activităţii de cercetare a corpului profesoral-didactic se materializează în publicarea unor monografii de valoare. Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul ştiinţelor sociale şi umanistice a fost fondat în conformitate cu ordinul Rectorului USM nr. 11.2000. 11.03 Limba şi literatura rusă. atât în ţară cât şi peste hotare. 11.02.01 Limba şi literatura spaniolă. estetică şi metodologie literară (masterat de cercetare) • Civilizaţie şi cultură literară rusă (masterat de cercetare) • Studii anglofone (masterat de profesionalizare) • Studii franceze interdisciplinare (masterat de profesionalizare) • Lingvistică spaniolă (masterat de profesionalizare) 4 .05 Limba şi literatura germană. Stilistică. De asemenea. 1101.01.01 Limba şi literatura franceză.02.04 Limba şi literatura engleză. Elaborarea planurilor şi programelor de studii se efectuează în conformitate cu ultimele realizări din domeniul filologiei. astfel că pe parcursul studiilor studenţii. în cadrul celor două facultăţi în prezent se desfăşoară studiile de masterat. fiecare cadru didactic este antrenat în cercetarea unor aspecte ale disciplinei predate.02. 11. cursurile speciale şi opţionale din ultimii ani reflectă tendinţele moderne şi tematica actuală din domeniu.12. 11. aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr 123 din 14. prin intermediul cursurilor şi al propriilor activităţi de cercetare se familiarizează cu întreaga varietate a realizărilor din domeniile respective ale ştiinţei. 2001 la aceste două facultăţi au fost acreditate specialităţile: 11. Pragmatică (masterat de cercetare) • Redactare şi traducere / Traductologie (masterat de profesionalizare) • Literatura română.

DH 30-10. doctor.02. matematică. 3 din 27 martie 2008 Preşedinte: Ion Dumbrăveanu. 3 din 27 martie.05-27. doctor. care este membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.19-27.02 din 20 iulie 2006.02. traducător şi interpret (limba engleză. acreditată de Consiliul Suprem pentru ştiinţă şi Dezvoltare Tehnoloică al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. În cadrul profilului Lingvistica teoretică şi aplicativă. 5 . franceză. doctor habilitat. profesor universitar Secretar ştiinţific: Viorica Molea. membru corespondent al AŞM Secretar ştiinţific: Elena Varzari. Preşedinte: Anatol Ciobanu. contrastiv-tipologică. În cadrul profilului se editează revista ”Studia Universitatis”seria „Ştiinţe umanistice”.03. 2008 Preşedinte: Vitalie Marin. DH 30-10. spaniolă.01-27. Tineretului şi Sportului la data de 18 februarie 1997. conferenţiar universitar. şi activează în baza Compartimentului VI al Statutului USM. doctor habilitat. La fiecare Facultate din cadrul profilului activează un Consiliu Profesoral. structurală.03. În perioada de acreditare au fost susţinute 11 teze.• Lingvistică italiană (masterat de profesionalizare) • Lingvistică Aplicată.08 – Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete) Hotărârea nr. conferenţiar universitar. certificatul seria MP nr. italiană) (masterat de profesionalizare) • Lingvistică romanică (masterat de cercetare) • Lingvistică germanică (masterat de cercetare) Facultăţile din cadrul profilului şi grupul „Lingvistica aplicată şi literatura comparată” (din cadrul CCŞ „Ştiinţe sociale şi umanistice”) sunt parte componentă a Universităţii de Stat din Moldova. profesor universitar. În perioada de acreditare au fost susţinute 7 teze.03. psihologică. computaţională) – Hotărârea nr 3 din 27 martie 2008. doctor habilitat.02. profesor universitar.08 – Limba română Hotărârea nr. aprobat de către Ministerul Învăţământului.08 – Lingvistică generală (cu specificare: sociologică. istoria şi teoria literaturii se desfăşoară programe de studii postuniversitare şi activează 5 Consilii ştiinţifice specializate: DH 30-10.

istoria şi teoria litraturii. conferenţiar universitar Al 3 consiliu – doctorandă Rodica Pânzaru. profesor universitar. D 30-10. în cadrul consiliilor specializate ale profilului. profesor universitar. doctor.02.02. doctor habilitat în filologie.04-27.04 – Limbi germanice s-au organizat 3 susţineri în consilii ad hoc 1 consiliu ştiinţific – doctorandă Viorica Lifari. 2008: Preşedinte: Galina Burdeniuc. de către persoanele care au urmat studiile doctorale la catedrele de profil. în perioada supusă acreditării au fost susţinute 34 de teze de doctorat.08 – Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete) Hotărârea nr. 2008: Preşedinte: Nicanor Babără. s-a derulat proiectul instituţional Funcţionarea limbii române pe teritoriul Republicii Moldova (2006- 6 . Secretar ştiinţific: Cristina Grosu-Chiriac.Secretar ştiinţific: Viorica Moloşniuc. conferenţiar universitar În perioada acreditată au fost susţinute 3 teze În total.1. doctor. doctor. conferenţiar universitar. Secretar ştiinţific: Zinaida Camenev.03. doctor habilitat.06-27. profesor universitar.03. Secretar ştiinţific: Gabriela Şaganean. doctor habilitat în filologie. Secretar ştiinţific: Tamara Matei. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare În cadrul profilului Lingvistica teoretică şi aplicativă. 3 din 27 martie 2008 La profilul 10. doctor habilitat în filologie. 2010: Preşedinte: Nicanor Babără. profesor universitar. doctor.08 – Literatura universală şi comparată Hotărârea Nr 3 din 27 martie 2008 Preşedinte: Sergiu Pavlicenco. În perioada acreditată au fost susţinute 11 teze. doctor. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 2.01. DH 30-10. 2. În perioada de acreditare au fost susţinute 5 teze. conferenţiar universitar Al 2 consiliu – doctorandă Aliona Dosca.

la Radio şi TVM.d. 4 doctori în filologie (M. î. a porni o cauză penală. inclusiv 2 monografii: I. î. distribuţia. descrierea. I.l. 1 cercetător ştiinţific stagiar fără grad ştiinţific (A.l. normele de utilizare a faptelor de limbă română la nivel lexico-gramatical şi modalităţile de înlăturare a inadvertenţelor ce apar mass-media scrisă şi electronică şi în diferite stiluri ale limbii române din Republica Moldova. Pe tata meu cheamă Piotr Ivanovici. 230 p. Gherasim). Suceava. Bălţi. Condrea “ Studii de sociolingvistică (192 pagini).d. Dodon. Total 950 pagini – 64 c. 1 broşură despre Cantemir (80 p. Olga are un câinele deştept. în cercetare. Eu am fost la teatru. perjă-prună.). o culegere-crestomaţie privind teoria textului. punerea sub interdicţia judecătorească. Ciobanu “Reflecţii lingvistice” (340 pagini).d.l. Cernăuţi. 1 lucrare de sinteză “Elogiu limbii române” (antologie filologică. şi A. în redacţii şi edituri. prăsadă-pere. la scrierea manualelor şi cursurilor universitare de orice profil. sinteza.). î. Purice.).a. aplicarea principiului semantic. Implementarea rezultatelor: în şcolile de toate gradele. a întrerupe procesul. Iaşi. Olga are un câine deştept. Membrii grupului au publicat circa 45 de materiale la tema de cercetare.p. f) coraportul dintre normele limbii literare şi uzul în diferite graiuri teritoriale din republica noastră: procesul continuu de literarizare a unor regionalisme (d. 7 . luarea sub interdicţia judecătorească.l. compararea. 1 tehnician categoria I (E. Pe tata meu îl cheamă Petru Ivanovici ş. Moscova. e) evoluţia în vocabularul şi sintaxa discursului juridic (abateri de la normastandard.d. î.d. Popa). clampă-clanţă etc.2010)” care face parte din Direcţia strategică “Edificarea Statului de Drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextual integrării europene”. Leipzig. Lipadatu). Litera. Ciobanu. Condrea). 1 cercetător ştiinţific masterand (A. b) corectitudinea lingvistică din mass-media scrisă şi electronică.l. g) tipologia greşelilor de limbă comise de alofoni (rusafonii) care încearcă a vorbi româneşte (Eu fost la teatrul. Timişoara. Cluj.d. E. î. Metodele de cercetare: analiza. Ed.). Kiev. Rezumat Obiectul de studiu l-au alcătuit: a) situaţia lingvistică din Republica Moldova.e. Rezultatele obţinute privesc.a. Nica). î. mai ales. Melniciuc. a suspenda procesul. I. Au fost prezentate la diverse întruniri lingvistice (naţionale şi internaţionale) circa 30 de comunicări la Chişinău. La proiect au activat 2 doctori habilitaţi (A. Al. Scopul lucrării a fost să cercetăm cât mai profund obiectivele fixate supra (mai sus). 3) specificul limbajului politicoadministrativ (comunicarea electorală). d) caracteristica stilului ştiinţific în lucrările editate în Republica Moldova. a intenta….

  A.hab.  Acumularea  materialului  faptologic  în  I.Dodon.  prof.  corectitudinea  exprimării.  aspecte  ale  dr.conf. economic.   conf.  au  participat  la  manifestări  ştiinşifice.  s‐au  consultat  diverse  dicționare  juridice. probleme ale oralității şi  aspecte ale inovației stilistice. M.  juridic. I.  dr. M.univ. discursul public.  dr.  inclusiv  DEX‐ul.    conf.conf.025F  Funcționarea  limbii  române  pe  teritoriul  Republicii Moldova  Conducătorul  durata  obiective generale  2006  Dr.hab. E.  2008      2008  Dr.  au  fost  publicate  articole  privind  corectitudinea  exprimării.  Studierea  modului  în  care  utilizatorii  /  dr.hab.  respectă  noile  reguli  ortografice.hab.  Monitorul  Oficial  al  Moldovei. A fost  analizat corpusul de exemple de abatere de la norma standard.Melniciuc.025F Funcționarea limbii române pe teritoriul Republicii Moldova  Denumirea temei  06.  membru‐ corespondent  al  AŞM      2007  Au  fost  studiate  atât  forme  ale  comunicării  politice.  literarizarea  unor  termeni  dialectali.  dr. conf.  I.  dr.Dodon.  dr.  în vederea evaluării posibilităților de redresare a situației.conf.  În vederea stabilirii unui inventar de termeni juridici  exprimați  prin  diverse  tipuri  de  locuțiuni.PROIECTELE INSTITUȚIONALE DE CERCETARE  06.Moldova.  I.  Scutul  şi  Legea.   Au  fost  studiate  particularități  ale  textului  ştiințific  (structură. 2007).Ciobanu.conf.  vederea analizării aspectelor preconozate:  conf.Condrea.  aspecte  ale  evoluției  normei  limbii  dr.  Legea  şi  Viața.Condrea)  Anatol  Ciobanu.Purice  Participanți  impactul ştiințific.  profesor  universitar. M.  dr.  stabilindu‐se  punctele ”vulnerabile” la folosirea acesteia în R.Dodon.Melniciuc.  Juristul  Moldovei.  dr. evoluția terminologiei juridice.410.  cum  ar  fi  sloganele electorale.  I.  discursului.Melniciuc.  E.  Unele aspecte ale cercetării raportului dintre graiurile populare  şi  limba  literară  au  fost  expuse  în  Mihail  Purice.Purice  2007  Dr.  habilitat.Purice  S‐a urmărit frecvența utilizării acestor locuțiuni  în  revistele  şi  ziarele  de  specialitate:  Revista  Națională  de  Drept.  dr.conf.Condrea. social‐politic. social  Cercetările  s‐au  soldat  cu  acumularea  şi  analiza  faptelor  de  limbă.Condrea.  S‐au  analizat  principalele  modalități  de  formare  a  terminologiei  juridice.Gherasim.  prevăzute de DOOM.   Examinarea  textelor  cu  caracter  ştiințific.  politic.  A.Gherasim.  modalități  de  expunere  etc.  Dimitrie  Cantemir şi problemele limbii române literare (Chişinău.  dr.410.conf.  În  inventarul  întocmit intră peste 100 de locuțiuni verbale.  Colaboratorii  ştiințifici  au  publicat  articole  de  analiză  a  limbajului  juridic.  S‐a  preconizat  să  se  argumenteze  cu  probe  două probleme:  a) Modul  de  realizare  regională  a  limbii  literare  e  caracteristic  numai  perioadei  7 .  E.  dr.  A.  Avocatul  Poporului  etc.  a  apărut  un  volum  de  ”Studii  de  sociolingvistică”  (autor I. adverbiale.  conf.  I.  2006  dr.   conf.  literare.).Gherasim.  S‐a  examinat  motivul  utilizării  regionalismelor  şi  s‐a  constatat că multe elemente regionale pot fi explicate prin  anumite intenții stilistice.  Dreptul.  vorbitorii  de  limbă  română  cunosc  şi  A.

Ciobanu.  conf.  I.  dr.Gherasim. conf. a achita.  în  ultima  fază  a  raportului  dintre  limba  literară  şi  dialecte. dr.  politic.  conf.Purice      2010  premergătoare  unificării  sau  continuă  şi  după  unificarea  normelor  literare  (Ne  referim  la  realizarea normelor literare în condițiile R.  A.Ciobanu.  dar  şi  în  paginile  ziarelor  termenilor  frecvenți  de  tipul:  a  adopta.  Exemplele  a sparge.  chiar  ale  în  textele  specifice. a imputa.  Flux.Melniciuc. a executa.  Ca obiect de referință au servit 2 tipuri de  S‐a  studiat  problema  interferenței  stilurilor  funcționale  în  texte:  a)  cele  oficiale.conf.  actualizat  şi  care  se  referă nemijlocit la anumite evenimente. conf.  care  prezintă  baza  textele ştiințifice.  dr. În baza acestor materiale a fost elaborată  texte  din  presa  periodică.  absolvi. şi anume:   8 .  Jurnal  de  Chişinău). E.  se adapteze tendințelor generale de globalizare. a liderilor acesteia şi b)  structurilor specifice.hab.  dr.   au  participat  au  articipat  cu  comunicări  la  ”Colocviul  Examinarea  limbajului  politic. a deroga.  a  republicane  (Literatura  şi  Arta.   dr.  A. s‐au examinat diverse tipuri de discurs oficial  conceptuală  şi  viziunea  programatică  a  (politic)  sub  aspectul  corectitudinii  şi  a  formelor  şi  al  stabilirii  unei elite politice.  realizarea  unei  sinteze  a  particularităților  necesar  în  situații  de  comunicare  profesională  (comunicare  de  utilizare  a  limbii  române  în  textel  cu  formală şi informală. I.  A. apt să reflecte  mutațiile semnificative din gândirea şi din societatea noastră.  Astfel.conf.). E.conf. a abroga.  dr.Gherasim)  orectitudinii lingvistice.Condrea.  selectate  le‐am  analizat  din  perspectiva  Membrii  grupului  de  cercetători  (I.  se  pot  contura  mai  multe  arii  tematice  de  investigație.  A. fiecare cu manifestări diverse).prof.Purice  Dr.hab.Gherasim. capabil să  caracter  non‐artistic:  juridic.  caracter  polemic.  cu  scop  stilistic  a  unor  regionalisme lexicale?  2009  Examinarea utilizării termenilor juridici nu doar  S‐a  constatat  că  nu  se  cunosc  bine  sensurile.hab.Melniciuc.  I.  dr.  se constată  o  simplă  pătrundere. a apela etc.M.Dodon.  pe  elucidarea  unor  fenomene  literar‐artistice  prin  abordarea  aspectelor  prioritare. M. I.prof.  axate  pe  studierea  celor  mai  diverse  aspecte  ale  limbii  române  şi  a  principalelor  limbi  moderne. M. a sustrage.Condrea. istoria şi teoria literaturii.conf.   2010  Drept  obiectiv  general  s‐a  stabilit  A  fost  examinată  problema  diversificării  lexicului  specializat.    Investigațiile ştiințifice realizate la profilul Lingvistica  teoretică  şi  aplicativă.   dr.Condrea.  în  care  s‐au  manifestat  cercetătorii  din  cadrul  profilului  Lingvistica  teoretică  şi  aplicativă.  tipuri de semne – iconice.  A.  b) După  unificarea  normelor  literare  are  loc  o  realizare  regională  a  normei  literare  ideale  sau.  realizare a discursului prin utilizarea diverselor  România.  a  formelor  de  Internațional  de  Ştiințe  ale  Limbajului”  la  Suceava.  Această  direcție  determină  cadrul  tematic  al  cercetărilor  filologice.  Săptămâna. a proroga.Dodon.  Timpul.    2009  Dr.hab.  având  un  programa cursului Tehnici de redactare a textului ştiințific.  a  declara. a suspenda. simbolice etc. dr.  ştiințific.  istoria  şi  teoria  literaturii  se încadrează în Direcția  strategică “Edificarea Statului de  Drept  şi  punerea  în  valoare  a  patrimoniului  cultural  şi  istoric  al  Moldovei  în  contextual  integrării  europene”.  dr.

Oglindă. Materialele au fost utilizate la elaborarea cursurilor  opționale şi normative      COMUNICARE /STILISTICĂ  Denumirea temei    Probleme actuale de  Retorică.Galben.  Teoria şi practica abrevierilor  Impactul ştiințific.Condrea  2006‐ 2010  I.Gurău.Molea. economic.  M.conf.Cerchez. Vl.hab.  Gh. Semiotică.Corniciuc. studiul contrastiv‐ tipologic al categoriilor  gramaticale ale verbului  Impactul ştiințific. ”Viața  Studențească”.   R.  prof.univ.  I.  stabilirea fenomenelor  caracteristice şi a tendințelor  actuale în limba română.  Probleme ale abaterii de la  normă.Hanganu.Melniciuc.   Modificări ortografice în DOOM. aspectul verbal  Aktionsart.Marin.  C.Gherasim.  G. economic.CERCETĂRI EFECTUATE DE CADRELE DIDACTICO‐ŞTIINȚIFICE  GRAMATICA LIMBII ROMÂNE/GRAMATICĂ CONTRASTIVĂ    Denumirea temei  Conducătorul  durata    Studiu asupra  sistemului garamatical  al limbii române în  etapa contemporană  A.  A.  A.  Dr.Condrea.Butuc    Au fost realizate studii contrastiv tipologice ale verbelor ”a face”‐ ”faire”.Colțun  Rezultatele cercetărilor au fost utilizate pentru pregătirea unui  suport de curs la stilistică (V.  2006  ‐  2010  Participanții  Obiective generale    Prezentarea unor modele  structurale ale relațiilor morfo‐ sintactice. s‐au examinat structurile actanțiale.  V.  E.  S. social  ACiobanu.  Zagaevschi. hab.  I. ”Literatura şi Arta”    9 .Ciobanu.  V.  Cultivarea Limbii  Conducătorul  durata  Participanții  Obiective generale    Analiza materialelor de limbă.Cemârtan. Au fost publicate peste 20  de articole de cultivarea limbii în ziarele ”Timpul”.  L. social  Dr.Molea).

  Impactul ştiințific.  G. Dinamica  militare de către M. onomastică   2010  E. economic.Condrea.Şaganean. Modernizarea  sistemului onomastic actual.  E.  I.Ciobanu.  Fenomenul ”motivării lexicale” în  limba română actuală.Moldova.Manolii.  E.  G.Dodon.  A.Purice.  variații ale accentului în vorbire.prof. E.Butuc    În baza investigaților realizate au fost publicate articole ştiințifice.   A. social  Studii de terminologie.Cerchez.  Relațiile sidtemice ale lexicului  a fost elaboratăo teză de doctorat în domeniul terminologiei  românesc.Moldova.  M.  E.Dodon  2006‐ etimologie.Gurău.Onică  E. L.  S.Oglindă.Purice  2006‐ 2010  M.  T. social  Dr.  Dr. au fost utilizate la elaborarea curriculei şi  a cursului de ”Sociolingvistică”    LEXICUL / SEMANTICA LIMBII ROMÂNE  Denumirea temei    Conducătorul  durata  Participanții  Obiective generale  Impactul ştiințific.Butuc  terminologiei juridice în  Rep.Axenti. aspecte ale  bilingvismului în R.Onică. Etimologii  mitologice. Terminologia militară  românească (studiu retrospectiv)    10 .Maznic.  politicile lingvistice.Rusnac.ISTORIA LIMBII / SOCIOLINGVISTICĂ  Denumirea temei    Limba şi societatea:  aspecte diacronice şi  sincronice  Conducătorul  durata  Participanții  Obiective generale    Studiul unor procese  sociolingvistice actuale.Matei    Investigațiile realizate au fost prezentate în calitate de rapoarte  la o serie de conferințe. raportul  dintre norma literară şi limba  vorbită.  M. economic.conf.  Gh.

DIDACTICĂ GENERALĂ / GLOTODIDACTICĂ   Denumirea temei    Didactica limbii  române.Melniciuc  2006‐ 2010  I. T. Valorii național‐ universale în creația lui Ion  Druță. 68 c. social  Dr.  T. Formarea  competențelor de  comunicare în limba  română  Conducătorul  durata  Participanții  Obiective generale    Metodologia formării  competențelor comunicative la  limba română pentru alolingvi.conf. (2008)    11 .Ghilaş.Berzoy.Purice.  Mihail Dolgan  2006‐ 2010  M.hab.  modernizarea tehnologiilor de  predare/învățare/evaluare  Impactul ştiințific.a.  S.Coval  Au fost elaborate materiale didactice (E.  I.  T. economic.Purice). social  Dr. L. Au fost prezentate comunicări la manifestările ştiințifice  consacrate scriitorului.Strah.Varzari).  V. E.Berzoy. au fost editate 2  manuale de limba română pentru alolingvi (L.  L.Melnic. economic.Dolgan.Cristei. A fost editat volumul ”Fenomenul artistic  I.  A.  T.Druță”.  Studiile au fost consacrate jubileului de 80 de ani al scriitorului  I.Varzari.Fonari. a  fost pregătit un ghid la limba română pentru studenții facultății  de economie (E. prof  univ.Melniciuc. Acad.Corniciuc  E. Dramaturgia lui Ion Druță  în lectură semiotică  Impactul ştiințific.Druță.Coval)     FENOMENUL ARTISTIC ION DRUȚĂ  Denumirea temei    Opera lui Ion Druță:  ancorare în  contemporaneitate  Conducătorul  durata  Participanții  Obiective generale    Ion Druță din perspectiva operei  deschise.

Ghilaş.Dolgan.Adam    Materialele elaborate au servit la crearea suporturilor de curs. conf.  N.  Au fost publicate articole. au fost prezentate comunicări la  conferințe internațional şi naționale.  L. economic.Țurcanu.  M. Figurativul ca  modalitate de lirizrare. Victoria  Fonari  2006‐ 2010  Participanții  Obiective generale    Interpretarea hermeneutică a  textului blagian. AFORISTICĂ    Denumirea temei  Conducătorul  durata    Poetica textului literar  Dr.ESTETICĂ ŞI HERMENEUTICĂ LITERARĂ    Denumirea temei  Conducătorul  durata    Hermeneutica literară  şi folclorică.  Impactul ştiințific.Fonari.  Gh. Hermeneutica  basmului.Pasat.Cazacu.  M.  A. E.Dolagan.Dodiță.        POETICĂ. imaginarul  artistic  Dr.  A. social  V.Țau  2006‐ 2010  Participanții  Obiective generale    Dialogul poetic. Estetica poeziei lirice.Ghilaş. economic.  M.Cărăuş.Țau.  C. NARATOLOGIE.  Impactul ştiințific.  A.Usatâi      Au fost publicate articole ştiințifice.Melnic. Modele  de lectură poetică.  A.Postu. conf. precum şi materiale cu  caracter de popularizare în ziarele ”Literatura şi Arta” şi  ”Univesitatea”    12 .  T. social  E.  M.

  2006 G. M.V.  Argumentarea  D. cu ambasada  Ludicul la orele de limbă  Profesorilor de Limbă  străină  SUA.Esenin.Corcevschii. D.Melenciuc  E.  ‐ didactice.Postovan  profesorilor de Limbă  Optimizarea predării limbii    V.Bahnenau  engleză. cu AUF ş. cu ambasada Spaniei.Țeplic. T. E.hab.Cupcic.Babin‐Rusu  The Functional Semantic Category of  Universitatea S. cu ambasada Marii Britanii. Categoria conceptuală a  2010  Şapa.Trohin. Reazan.  in the novel „Great Expectations”. articole şi teze..  N.  engleză.  predare/învățareTEFL..  2010  N. social  temei  orul      Categorisirea aspectuală.  textului.Albu. social      2006 G.Lifari a fost  generală  E.  O.   În colaborarea cu Centrul de formare continuă  Utilizarea TIC în formarea  vorbitorilor de Limbă  specialiştilor de limbi străine.  Narrative Text.Babâră.Cupcic. Rusia  Aspectuality. S. V.   S.  Franceză.  V.  C.  C.  Cincilei.E. E. Deictic Dimensions in the  V. C. E.     13 .Țeplic.  Turcia.  Şapa.Prigorschii.Lifari  ‐ manifestări ştiințifice internaționale şi  contrastivă.Onofriiciuc.conf.univ.   engleză. Melenciuc.  Caregoria aspectului în engleză şi română.  naționale. Asociația  străine.  Melenciuc. Asociația  al USM. T.Lifari.  Denumirea temei  Conducătorul  durata  economic. Dr.Moraru. cu ambasada Austriei.Burdeniuc. economic.  E.    FILOLOGIA LIMBILOR GERMANICE    Denumirea  Conducăt durata  Participanții  Obiective generale  Impactul ştiințific.  S.Chirilă  S. The Stylistic peculiarities of Simile  de curs. colaborarea  Characteristic featires of  D.  M.  S.. E.ELABORAREA BAZELOR METODICE ALE ÎNVĂȚĂRII LIMBILOR STRĂINE ÎN CADRUL CURRICULUMULUI UNIVERSITAR    Participanții  Obiective generale  Impactul ştiințific.Albu. Lingvistica  Dr.  cu Asociația Profesorilor de  grammatical errors at  Conf. T.Matei. au publicat 4 monografii şi suporturi  Lingvistică  E.Bondarenco.Calchei  Elaborarea materialelor  Bazele teoretice de  Dr.  seminariilor de instruire   The Stylistic Potential of  manualului de limba  A. Asociația  intermediate level. Cincilei. Organizarea textului. cu ambasada  Germaniei. conf.Prisacaru.  N.Onofriiciuc. conf. cu Alianța  spaniolă  Franceză.  Dr. conf.Duhlicher.Trohin.Axenti.   continuă a profesorilor de  Sports News Headlines. Dr.Şinghirei  limbi străine. E.Burdeniuc. M.a.Sărghi.Calchei  Colaboratorii au organizat şi au participat la  Lingvistică  D.  diatezei.Babâră. Organizarea  psihologo‐didactică a  prof.Roga.  profesor invitat la Universitatea din Yedepe. Şapa a avut un stagiu la  V. T.

Iepuri.    TRADUCERE. Textul şi  imaginea.Rosca.Melniciuc. Formarea  unităților terminologice şi  traducerea. economic.Cazacu.  A.Ziadeh.Marchitan. Intertextualitatea.Enicov  Obiective generale  Impactul ştiințific.  T.Matei. I.Clichici.a.   G.Păcuraru.  Gramatica frazei şi  gramatica textului  Au fost publicate 7 monografii. participarea la  manifestări ştiințifice naționale şi  internaționale. social  Aspecte ale  paratextualității în  traducere.  terminologia.Şaganean. Rolul culturii în  comunicare şi în traducere  Au fost publicate 2 monografii. Aspecte  pragmatice ale contactelor  interculturale din  perspectiva traducerii.  L. C.Mucerschii    Obiective generale  Impactul ştiințific.Moraru.Trohin.  E.  T.  L.  2006 I.Păcuraru. hab.Caragia.Grădinaru.Lența. GRAMATICĂ. manifestări  ştiințifice naționale şi internaționale.  L.Belous.  14 . DERIVATOLOGIE.  R.  Constituirea unei colaborări cu piața  muncii prin intermediul Asociației  Traducătorilor Profesionişti din  Moldova.Cebuc.  V.Solovei. Asociației  Traducătorilor din România ş.Corcodel.Zbanț  2006 ‐ 2010  Participanții    L. S. C.  R.Guțu. organizarea şi  participarea la proiecte. hab.Zbanț. M.  S.  L.Moloşniuc.Grădinaru.  articole ştiințifice.Axenti.Cuțu.Şapa.  R. A. social  Caracterul sistemic al proce‐ selor derivaționale (în plan  panromanic). Asociației traducătorilor  Autorizați din Moldova.Clichici. Strategii de  exprimare (tautologia.  A.STUDII CONTRASTIVE.  L.  Paronimia în limbajele  specializate.Dumbrăveanu.  articole ştiințifice. Predicatele  evenimențiale. TERMINOLOGIE    Participanții  Denumirea temei  Conducătorul  durata    Derivatologia.  A.Caragia.  V.  L.  I. economic.Dumbrăveanu  ‐ 2010    I.Bondarenco.  E.Bondarenco.  E. Simbolica şi  poetica.Zbanț.  N. A.  gramatica discursivă  Dr.  L.  E.Axenti.  S.  limbajul publicitar). N.Porumb.  V. COMUNICARE INTECULTURALĂ    Denumirea temei  Conducătorul  durata    Traducera şi  terminologia –  strategii de abordare  în comunicarea  interculturală  Dr.  E.  A.Moraru.Zbanț  V.

Au fost obţinute granturi pentru următoarele peroiecte: SERVICIUL DE INFORMARE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ     Conducătorul  durata  Denumirea temei    Proiectul Tempus JEP  15121. s‐au format  specialiştii centrului.Ganea. E.Soltan  A fost preconizată  elaborarea principiilor de  orientare profesională şi  crearea traseului personal  de instruire în vederea  angajării în câmpul muncii  pentru absolvenții USM.  articole ştiințifice.  E.Ciocoi. elaborarea tezelor  de doctor şi de doctor habilitat  Organizarea şi participarea la  conferințele ştiințifice internaționale şi  naționale      În perioada 2006-2010 membrii corpului profesoral-didactic de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine au participat la o serie de proiecte internaţionale.   P.     Finațare din partea  Comisiei Europene  circa 350000 euro  Dr.Grossu‐ Chiriac.  A fost creat şi inaugurat în 2008  Centrul de Orientare profesională al  USM – în bl.hab.Zbanț.Pavlicenco.  Gh. social    Academia din Grenoble.  M.hab. S‐a procurat  echipamentul necesar pentru  funcționarea CENIOP.Crecicovschi.  15 . I de studii.LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ    Denumirea temei  Conducătorul  durata    Tendințe moderne  în literatura  universală şi  comparată   Dr.Pavlicenco  ‐ 2010  Participanții    S.Grădinaru.  I.Fourrier Franța. Universitatea  J.  T. economic.  R.Moloşniuc.  V.  2006 prof. A. L.  L. social  Studiul noilor tendințe în  literatura universală.Molea.Gaugaş.hab.  E. având ca scop dezvoltarea curriculei universitare şi aplicarea tehnologiilor avansate de instruire în procesul de pregătire a specialiştilor de înaltă calificere. A.Mursa  Obiective generale  Impactul ştiințific.Ghițu.Rusnac.   Universitatea Marea Egee. I.Taraburca.S.  Coordonator  național –  dr. Studiu  comparat al tendințelor  literare.Zbanț  2004 ‐ 2009  Participanții  Obiective generale  Impactul ştiințific.  Elaborarea materialelor didactice circa  10 suporturi de curs şi monografii.  C. economic. V. Literatura tradusă.Axenti. Grecia     De la USM – L.Vasiliev.Condrea.

 L.PROIECT ÎN CADRUL AGENȚIEI UNIVERSITARE A FRANCOFONIEI     Denumirea temei  Conducătorul  durata    Elaborarea unui suport de curs în  linie „Discursul în acțiune”. Universitatea din  Tirana.  Bruxelles. repartizate în  universitățile partenere)  Elaborarea unui curs în linie. Universitatea  Ştefan cel Mare.Maftul.  I.Ciobanu.  Universitatea din Grenoble. Institutul Superior  pentru Traducători şi Interpreți (ISTI).Marchitan.  Este publicată monografia  ce conține suportul de curs  „Discursul în acțiune” (200  exemplare.  L.  2004‐ 2006  Participanții    E.Axenti. Universitatea Stendhal. Institutul Superior de  Traducători şi interpreți.Ardelelanu şi  C. USM.  Proiect comun tripartit:  Universitatea de Stat din Moldova.Imhoser.‐M.M.sup.Axenti.  C.    L.  C. Universitatea Liberă Bruxelles. Suceava. din  partea USM.Zbanț.  implementarea cursului în  universitățile partenere..Axenti.  G.Marchitan   2006 ‐ 2007  E.  nivel masterat. R. Albania. CIMETTIL. România.univ.  Procurarea utilajului  pentru calculatoare. I.md/in dex.Lilo din partea UT  Obiective generale  Impactul ştiințific. Bruxelles. plus procurarea  echipamentului. ASE Bucureşti. Franța.  16 . E.  Proiect finanțat de AUF câte 20.  economic.Soltan.  Timişoara.Ardeleanu Universitatea „Ştefan cel  Mare”.   S.  Procurarea softului  TRADOS.   M.    Dr. Academia de  Studii Economice din Bucureşti.  Grenoble. Belgia  Formarea a 20  persoane în  domeniul  terminologiei  europene şi  comunicării.Coroi din partea USV. Suceava. dr. A.  lect. total 45000 euro  TERMINOLOGIE EUROPEANĂ ŞI COMUNICARE STRATEGICĂ PENTRU MOLDOVA    Denumirea temei  Conducăt durata    orul  Terminologie europeană şi comunicare  strategică  10 000 dolari.  economic. A.Stoean.  Universitatea „Ştefan cel Mare”.com. social  A fost elaborat şi plasat pe  internet cursul „Discursul  în acțiune”  (http://cimettil.  Suceava.  editarea suportului de curs   Participanții  Obiective generale  Impactul ştiințific. S. evaluarea  a fost realizată de un  juriu internațional.   În parteneriat şi prin cofinanțare cu Fundatia  Soros Moldova.Zbanț.  România.Varfi. Centru Național de Terminologie  RM. social  Au fost formați 20 de  mediatori în  comunicarea  specializată  interculturală. Universitatea Politehnica.Soltan.  N.  conf.Zbanț.000  euro anual.html). hab.

  Cod  AAG6105011261.  L.Axenti.Soltan.  L.Marchitan.  şi orale. hab. economic.  Sunt organizate seminare de formare a traducătorilor şi  interpreților de conferințe în colaborare cu Asociația  Traducătorilor Profesionişti din Moldova.  A.  stagii. 105171.Axenti.  S‐a lucrat asupra metodelor de utilizare a TIC în  formarea traducătorilor şi interpreților de conferințe. T4  – 5  42000$.  E.Zbanț.  A.  Total  60 000 euro  Conducătorul  durata  Participanții  Obiective generale  Impactul ştiințific.Solovei.  Formări.  A.Zbanț.  de predare a traducerii scrise  Strasbourg.  Proiect finanțat de  guvernul Franței prin  Alianța Franceză.Caragia.CREAREA CENTRULUI DE RORMARE A TRADUCĂTORILOR     Participanții  Denumirea temei  Conducăto durata    rul  Grant Nr.  A.Zbanț.Soltan  2003 ‐ 2006    Cu participarea  Introducerea noilor metode  specialiştilor din ITI‐RI. social  CIMETIL a devenit o structură de avangardă în  formarea traducătorilor prin studii de licență şi  masterat de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine  şi de la Facultatea de Litere.Clichici.  E.Cebuc.Ziadeh  Au fost elaborate cursuri noi de traducere  specializată.  De la USM:  L.  G.  I.  R.Grădinaru.  A.  L. Uniunea Latină.  Dr.  Moldova. social  Dr.Grădinaru. hab.Soltan  2003‐ 2006  Cu  participarea  specialiştilor  din  România.Zbanț.  S.  schimb  de  ASEM.  Moldova: USM.    E.Şaganean. economic.  L.  experiență.  N. Interpretării şi  Ingineriei Lingvistice  (CIMETTIL)  Impactul ştiințific.  De la USM:    L.Corcodel  Obiective generale    Crearea Centrului  Interuniversitar Multilingv de  Excelență în domeniul  Traducerii. Franța.Soltan.  A.       17 . ULIM.  S‐a procurat echipament pentru o sală multimedia şi  pentru sala de simulare a traducerii simultane  PROIECTUL COCOP     Denumirea temei    Formarea  formatorilor în  domeniul traducerii  şi interpretării de  conferințe.  Franța.

 Personalul uman  Personalul de cercetare din cadrul profilului Lingvistica teoretică şi aplicativă.  Numărul celor angajați în cercetare în cadrul profilului Lingvistica teoretică şi aplicativă. istoria şi teoria literaturii este alcătuit din cadre didactice universitare de la catedrele  de profil – profesori universitari. masteranzi. cât şi peste hotare. a manualelor. Cercetările se efectuează în cadrul unor programe instituționale. istoria şi teoria literaturii este de 164 de persoane. în publicarea de monografii şi studii ştiințifice. Toți membrii corpului profesoral‐didactic participă  cu comunicări la conferințe şi simpozioane ştiințifice. lectori superiori.2. atât în țară. soldate cu susținerea tezelor de doctor habilitat. ghidurilor. doctori‐conferențiari. publicarea articolelor  ştiințifice. în  cadrul unor granturi  şi  burse  obținute  în bază  de concurs  sau  în  baza planurilor  individuale  de cercetare. Rezultatele  investigațiilor  se  materializează  în  elaborarea  unor  lucrări teoretice fundamentale cu caracter monografic. elaborarea cursurilor universitare. doctoranzi.2.  Statele de personal au următoarea structură:  18 . lectori. dicționarelor şi a altor lucrări cu caracter didactic.

  Bulgaria  2006. bursă  regional  de excelență.  Specialități:  10.  matematică.19  Lingvistica  generală  (cu  specificare:  sociologică.02. AUF. Sofia. Personalul de conducere Nr. Sofia. 2005.  programului  Universitatea  Alicante.  contrastiv‐ tipologică.2006  Proiectul internațional  GREFECO‐ proiect al  Organizației  Internaționale a  Francofoniei .  Bulgaria  Februarie‐martie 2008. durata anilor  de  privind  are  documentare efec‐ a manage‐rilor precedenți  conducător/consult desemnarea efectuate  tuate peste hotare ant de doctorat  în funcție  în țară          29.19  –  Lingvistică  generală  şi  contrastivă  14‐16 iunie.  Numele.    24.  Franța – stagiu 1  19 .  ZBANȚ Ludmila  1957  Doctor  Superioare.  CONDREA Irina  1949      Superioare.12. USM    Seminarul  2002. 15 zile.  francofon  Universitatea  Laval.  structurală.20‐24 martie  Proiectul internațional  GREFECO‐ proiect al  Organizației  Internaționale a  Francofoniei .  Facultatea  Litere.01  –  Limba  română.2.1. Spania. 3 luni. 1 lună..    nr..2005.  2009.  computațională)  1.  Profesor  habilitat  în  universitar  Facultatea  de  Limbi  şi  filologie  Literaturi  Străine.  nr.02..  Prenumele  Anul  naşterii Studii obținute  Gradul  Titlul ştiințific sau Stagiile de  Stagiile de per‐ Cursuri de  Implicare în pr. Canada. martie –  aprilie.  10.  Abilitării cu dreptul  Hotărîrii  ştiințific  ştiințifico‐didactic perfecțion fecționare şi/sau  perfecțio‐nare  Intern.02.. AUF.  organizat în  cadrul  2002.  « Renforceme nt de  bursă Tempus  l'excellence  mobilitate  individuală.  Specialități:  10.  busă de  perfecționare în  cercetare. USM  Doctor  Conferențiar  habilitat  în  universitar  de  filologie  2.413.1115.2.  universitaire» Franța  Universitatea  Lyon 2. Bordeaux.. Au cadre  européen commun de  reference pour les  langues et à son  application.  psihologică.2011. Au  portfolio européen des  langues et à son  application. de cercet.02.

  2010.2005.  perfecționare  ştiințifică în cadrul  programului  Erasmus Mundus.02.01  –  Limba  română.12.    1983. ianuarie. Moscova.  nr. 1996 –  Marseille.  1991 – Iaşi.       29. 1993 – Bucureşti.  bursă oferită de  Valonie Bruxelles  International  3  CIOBANU  Anatol  1934  Superioare.02. Sorbona. Belgia.413.  10. 15 zile.19  –  Lingvistică  generală  şi  contrastivă  20 . Moscova.  1989.lună.  Specialități:  10.  stagiu de  documentare  ştiințifică.  Universitatea  Liberă din  Bruxelles. USM    Doctor  Profesor  de  habilitat  în  universitar  filologie    1979 .  Facultatea  Litere. 1999‐ 2005 deplasări  periodice în  calitate de  referent Marseille     Biroul Europa Centrală  şi Orientală a  Francofoniei (BECO).

  Facultatea de  Litere.  univ. Centrul  Educațional Pro  Didactica.05 – Limbi  romanice    13  Prof.  Specialități: 10.  ZAGAEVSCHI  Vladimir  CORNICIUC  Sabina  1933  5.01  Limba română  29.  Chişinău.2005. nr.02.  1995 – Timişoara.  Doctor în  Facultatea  de  filologie  Litere.  Specialități: 10.2.  Facultatea de  Litere.  Specialitate: 10.413. USM  Superioare.02.2.2005.12. USM  Superioare.2005.  Doctor  Facultatea de  habilitat  Litere.2.403.  Conf.  Facultatea de  Litere. nr.  univ.  Conf. USM    Doctor în  pedagogi e  Conferențiar  universitar  Cursuri de  perfecționare  „Inițiere în  metodologia LSDGC  (Lectură şi Scriere  pentru Dezvoltarea  Gîndirii Critice). USM  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar    9  29.  29.  2003 – Biblioteca  AŞR.05 – Limbi  romanice    +      +          +    Conf.02.  Specialități: 10.  COLȚUN  Gheorghe  3  4  5  1936  Superioare. Personal din sfera ştiinței şi inovării  Nr. USM  în  filologie  6  Profesor  universitar  Conferențiar  universitar  7      1993 – Constanța.    +    Conf.02.    +    Conf.01  – Limba română.  21 . USM  1951  Superioare.404.  STRAH Lidia  1952  Superioare.02.12.  univ.  2  PURICE Mihail  2.  univ.  1956  Superioare.12.  10.  2001 – Galați. nr.  MELNICIUC Ion  1941  4.01  – Limba română.  Facultatea de  Litere.    1993 – Cluj‐ Napoca    6.  Numele/  Prenumele  Anulu  naşterii  Studiile  obținute  Gradul  ştiințific  Titlul ştiințific  sau ştiințifico‐ didactic  Stagii de  perfecționare  efectuate în țară    Stagii de  perfecționare  şi/sau  documentare  efectuate peste  hotare  8    Abilitări cu dreptul de  conducător/consultan t de doctorat  Forma de  angajare  Cumul  În   state intern  ext ern  10    11  +  12    Funcția  deținută  1  1.2005. nr.02. univ.19  – Lingvistică generală  şi contrastivă.12.413. 2001    29.  10. Bucureşti    3.  univ.

  Facultatea de  Litere.03.  Facultatea de  Litere.  MOLEA Viorica  1963  9. univ.  Facultatea de  Litere.  Facultatea de  Litere.  univ.  Facultatea de  Litere. sup. 336  Specialități:  10.  Specialități: 10.  GALBEN Raisa  1962  11.  univ. nr.  BOTEZATU Eliza  1938  Profesor  universitar        +    Proff.  Facultatea de  Litere.335  Specialități:  10.12.01. USM  Superioare.2006.2005.01.  Lect. 334.01 ‐ Literatura  română  23.01.  univ.2005.  univ.01 ‐ Literatura  română      +    13.7.  univ.2005. USM  Superioare. nr.  Conf.  Conf. nr. USM    Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor  habilitat  în  filologie  Doctor  habilitat  în  filologie  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Profesor  universitar.01.12. USM  Superioare.  univ.01  ‐ Literatura română  23.  Facultatea de  Litere.  ȚAU Elena  1946  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar        +    Conf.. USM  Superioare.  Conf.  ȚURCANU  Nicanor  1949          +    22 . 549  Specialități: 10.  univ.  CAZACU Adriana  1972  12. USM  Superioare.  GURĂU Larisa  1962  10.  14. USM  Superioare.  DODON Eugenia  1951  8. USM  Superioare.  MELNIC Timotei  1935        +    Prof. nr.  15.  univ. USM  Superioare.  Conf.12. USM  Superioare.  Facultatea de  Litere.  Facultatea de  Litere.  academician  AŞM  Profesor  universitar          +    Conf.  univ.  Prof.  17.  DOLGAN Mihail  1939  Superioare.01  ‐ Literatura română  10.          +            +            +            +        23.  16.  GHILAŞ Ana   1956  Doctor în  filologie    Conferențiar  universitar          +    Conf. USM  Superioare.  Facultatea de  Litere.  Facultatea de  Litere.

  Magistru  în  filologie  Doctor în  filologie            +    Lect.  univ.  Conferențiar  universitar    26.  Conf. USM  Superioare.  Facultatea de  Litere.  Facultatea de  Litere.  GHERASIM  Alexandra  1959  Superioare.  Conf.  univ.  CERCHES‐ PĂDURARU  Galina  1956  Superioare.  univ. USM  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar    2006 ‐  SUA.  2000.  Lect.  Conf. Italia. USM  Superioare.01  – Limba română      +    Conf. Roma.  Conf.      +    Conf.12.  Facultatea de  Litere. USM  Superioare.02.  1981  24.  CĂRĂUŞ  Carolina  ROTARI‐ BALMUŞ Dorina  PASAT Angela  1977  23.  univ.  POSTU Marin  1978  22.  Facultatea de  Litere.  Specialități: 10.      23. univ.  Facultatea de  Litere.  România    29.  Facultatea de  Litere.  OGLINDĂ Emilia  1959  28.948. USM  Superioare.  USATÂI Ludmila  1963  21.  Facultatea de  Litere.  Facultatea de  Litere.Carolina de  Nord –  Administrarea  învățământului  superior  1996.2005. nr.    +    23 .  univ.  România.  CEMÂRTAN  Claudia  1954  Superioare. 2002 –  Cluj‐Napoca.  Specialități: 10.02.10.  univ.  univ. USM  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie    Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar            +    Conf.  Facultatea de  Litere.  FONARI Victoria  1975  20.  CRISTEI Tamara  1951  19. univ.          +            +            +            +                +    Lect. USM  Superioare. USM  Superioare.04. nr.  Facultatea de  Litere.18.  Facultatea de  Litere. sup. USM  Superioare. USM  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    27.2009. USM  Superioare.  univ.  1967  25. Iaşi.01  – Limba română    +    Conf.

  CARA Nadejda  1950    Sankt‐Peterburg.  DONȚU Nadejda  1952    Rusia.  34. nr.29.02. 1985  Bulgaria.  HANGANU  Aurelia  1974  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    31.  1979. 1989. USM  Superioare. USM  Superioare.402.  Specialități: 10.  univ. Bibliote ca  Academiei  Române  2008 ‐ Universita  tea „St.466. Biblioteca  Academiei  Române  2010 iunie.  Facultatea de  Litere.01  – Limba română      +    Prof.01  – Limba română      +    Conf. Regional  Seminar for  Excellency in  Teaching        +    Conf. USM  Superioare. univ.02.  Lect.  Conf.      +    Conf.  Facultatea de  Litere. USM  Superioare.01.  univ.  VARZARI Elena  1975  Superioare.    +        +    38.  ONICA Elena  1979          +    Lect univ. Kl.  univ.      +    24 . Sankt‐ Peterburg. USM  Superioare.  Facultatea de  Litere.  Facultatea de  Litere.  Bulgaria). Bucu  resti.  NOSOV Vladimir  1942    37.  Specialități: 10.  Universitatea  Lvov. Bucu  resti.  MANOLII Adela  1977  33.  RUSNAC George  1937  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar      36.  Facultatea de  Litere.12.  univ.          +    Profesor  universitar      19. Rusia. USM  Superioare.  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor  habilitat  în  filologie  Magistruî n  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în Conferențiar  universitar      2010 iunie.2006.  Facultatea de  Litere.  MAZNIC Silvia  1973  32. USM  Superioare.      +    Conf.  Conf.  Facultatea de  Litere.  Facultatea de  Litere.  Conf.  univ.  MARIN Vitalie  1930  Superioare. univ.  35. 2008  29. Ucraina  Superioare.  Ohridski” (Sofia. nr. USM  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    30.2005.  univ.

  Specialitate: 10.  GANEA Raisa  1950  46.  Conf.Russo”.  Specialitatea:  10.  Institutul  Pedagogic  „A.  Facultatea de  Litere.  Facultatea de  Litere.  CIOCOI Tatiana  1968  Superioare.02.2007.  univ.  CRESTIANICOV  Elena  1950  43.  Conf.337.12. USM  Superioare.842.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.06  Literatura universală  şi comparată      +      +    Conf.Lomonoso v”.04  – Limbi germanice  (limba engleza)  29.  Profesor  universitar        +    Prof.  univ.39.  1999‐2000     20.12.          +      Bulgaria.06 Limbi  turcice (cu indicarea  limbii concrete)  22. USM    Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    Doctor  habilitat  în  filologie  Doctor  habilitat  în  filologie  Doctor în  filologie  Profesor  universitar    Marea Britanie  1986. Fulbrght  1994.  CERNELIOV  Vsevolod  ŞARŞOVA  Tatiana  SOROCEANU  Eudochia  1955  40. nr.2005.  SUA.  univ. 2007. Ucraina  2001  Franța 1996‐1997.02. USM  Superioare. USM  Superioare.05  ‐ Limbi romanice  (limba franceză)  23. nr.  univ. 2008  42.  1956  Facultatea de  Litere.  Bălți  Superioare.    +    Prof.  BONDARENCO  Ana  1939  44.  Doctor în  filologie            +    Conf.2007. nr.  Conf.01. USM  Superioare.  univ.  Facultatea de  Litere.02. USM  Superioare. Moskova  Superioare.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  PAVLICENCO  Sergiu  1949  45.  univ.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine. USM  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  Doctor în  filologie  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar  Conferențiar  universitar    2006        +    univ. nr.01.  Conferențiar  universitar        +    Conf.  25 .  Universitatea  „M.413  Specialități: 10. univ.2005.12.731  Specialități: 10. univ.  Bulgaria.  1957  41.

  Facultatea de  Litere. USM  Superioare.      +    Conf. nr.  Social. USM  Superioare.  Bălți  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar          +    Conf.  CRECICOVSCHI  Ecaterina  1979  Doctor  habilitat  în  filologie  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar      Conferențiar  universitar      05.734.  TARABURCA  Emilia  1969  48.Political and  Cultural Studies”.  26 .  univ.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  univ. USM  Superioare.  50.  BABIN‐RUSU  Tatiana  1972  Superioare.01 Literatura  română      +    Conf.01.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.03.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine. USM  Superioare. USM    Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    American Studies  Summer School‐ 2009:  „Empowering  Educators: English  through Economic.  univ.47.  Institutul  Pedagogic  „A.  MATEI Tamara  1963  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    53.    +    Conf.        +    Conf.  Doctor în  filologie            +    Lector  superior. 6  luni      +    Conf.  univ.  univ.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  GROSSU‐ CHIRIAC Cristina  1977  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    2010.  Specialitatea:  10. USM  Superioare.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  univ.  52.2007. Germania.Russo”.  GHIȚU Lorina  1961  49.  51.  BANTOŞ Ana  1951  Superioare.

  2004.  Institutul  Pedagogic  „A. USM  Magistru  în  filologie      58.  Franța.  Social.  CORCEVSCHI  Svetlana  1966  56.Political and  Cultural Studies”.  GÎNCU‐IVANOV  Irina  1975  Superioare.  Institutul  Pedagogic  „A. USM  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar          +    Conf.Russo”.  27 .  Bălți  Doctoran dă       American Studies  Summer School‐ 2009:  „Empowering  Educators: English  through Economic.  ŞINGHIREI  Valentina  1946  55.  Magistru  în  pedagogi e      57.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  CEBUC Larisa  1977  59.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.54.  univ.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.Russo”.  Germania.      +    Lector  superior  Magistru  în  filologie      Confidence  Building between  professionals in  the educational  spheres of  Moldova and the  Transdniestria      +    Lector  univ.Political and  Cultural Studies”.  PASCARU  Daniela  1979  Superioare.  Doctor în  pedagogi e      2003‐2005.  Social.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  Bălți  Superioare.  DUHLICHER Olga  1979  Superioare.      +    Lector  univ. USM  Superioare. Strasbourg. USM  Superioare. ITI‐ RI      +    Lector  univ.  American Studies  Summer School‐ 2009:  „Empowering  Educators: English  through Economic. 15 zile. studii  doctorat      +    Lector  univ.

60. 

SOLTAN Angela 

1970 

Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM 

Doctoran dă  

 

 

61. 

PRICEPA  Ludmila 

1981 

Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM 

Magistru  în  filologie 

 

 

62. 

ROGA Victoria 

1974 

63. 

LIFARI Viorica 

1971 

Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM  Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM 

Doctor în  filologie 

 

 

region. Proiectul  „Strategies of  Teaching English  for Specific  Purposes”,2006.  2005, Bruxelles, 15  zile, Institutul  superior de  Traducători şi  interpreți; 2007,  Stagii de cercetare  Budapesta,  Ungaria  Cursul de  „Utilizare Ael”,  2008. Proiectul  „Strategies of  Teaching English  for Specific  Purposes”,2006.  American Studies  Summer School‐ 2009:  „Empowering  Educators: English  through Economic,  Social,Political and  Cultural Studies”.   

 

 

 

Lector  univ. 

 

 

 

Lector  univ. 

 

 

 

Lector  univ. 

Doctor în  filologie 

Conferențiar  universitar 

Mai‐ iunie 2009  American Studies  Summer School  USM,Mai‐iunie  2010, APLE 

August 2009  Londra,  Octombrie 2010  Istanbul 

 

 

 

Conf.  univ.,  prodecan  F‐tea LLS,  şef 

28

64. 

BABÂRĂ Nicanor 

1940 

65. 

BURDENIUC  Galina 

1939 

66. 

MELENCIUC  Dumitru 

1941 

Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM  Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM  Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM 

Doctor  habilitat  în  filologie  Doctor  habilitat  în  filologie  Doctor în  filologie 

Profesor  universitar 

finantata de OSCE  noiembrie –  decembrie 2008  MSU   

Catedra  Filol.  Engleză    29.12.2005, nr.408,  Specialitate: 10.02.04  Limbi germanice (cu  indicarea limbii  concrete)  23.12.2005, nr.438,  Specialitate: 10.02.04  Limbi germanice (cu  indicarea limbii  concrete)  29.12.2005, nr.416,  Specialitate: 10.02.04  Limbi germanice (cu  indicarea limbii  concrete)    +    Prof. univ. 

Profesor  universitar 

 

 

 

 

Prof. univ. 

Profesor  universitar 

67. 

ŞAPA Elena 

1962 

Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM 

Doctor în  filologie 

Conferențiar  universitar 

Mai ‐iunie 2009  American Studies  Summer School  USM,Mai‐iunie  2010, APLE  finantata de OSCE  noiembrie –  decembrie 2008  MSU  noiembrie –  decembrie 2008  MSU 

 

 

 

Prof.  univ., şef  Cat.Filol.  engleză 

68. 

ONOFREICIUC  Elizaveta 

1963 

Superioare,  Facultatea de  Limbi şi 

 

 

 

July‐August 2007  Trainer: Jennifer  Lusk and Lynne  Nash, Resource  Teacher and  Partner;  July‐August 2008  Trainer: Marion  Adams, Resource  Teacher, Partner;  2010 Septembrie‐ noiembrie – Rezani   

 

 

 

Conf.  univ. 

 

 

 

Lector  superior. 

29

Literaturi  Străine, USM  69.  ȚEPLIC Tatiana  1973  Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM  Magistru  în  filologie    20 mai‐19 iunie  2009 Scoala de vara  de studii americane  „Empowering  educators: English  through Economic,  Social, Political and  Cultural Studies”;  28 oct‐20 noiem  2008Seminare  „Literary and  Cultural Studies: the  US Model”;  20 mai‐19 iunie  2009 Scoala de vara  de studii americane  „Empowering  educators: English  through Economic,  Social, Political and  Cultural Studies”  AUF, 2011        +    Lector  superior. 

70. 

CREANGĂ Oxana 

1980 

Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM 

Magistru  în  filologie 

 

 

 

 

 

Lector  univ. 

71. 

AXENTI  Eufrosinia 

1948 

72. 

BAHNEANU  Vitalina 

1963 

73. 

MORARU Silvia 

1957 

Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM  Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM  Superioare,  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine, USM 

Doctor în  filologie 

Conferențiar  universitar 

Stagii Franța,  Austria, SUA,  Egipt, România 

Doctor în  filologie 

Conferențiar  universitar 

AUF, 2011 

Stagii Franța,  Bulgaria, România 

25.12.2006, nr.693,  Specialitatea:  10.02.05 Limbi  romanice (limba  franceză)   

 

 

Conf.  univ., şef  Catedra  l.franceză  Conf.  univ. 

 

 

Doctor în  filologie 

Conferențiar  universitar 

 

Stagii România,  Italia, Franța 

 

 

 

Conf.  univ. 

30

 nr. Franța.  Bălți  Superioare.02.  Specialitatea:  10. USM  Superioare. 2005.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  Specialitatea:  10. USM  Magistru  în  filologie            +    Lector  superior.  univ.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.05 Limbi  romanice (limba  franceză)  29.  univ. nr.    +    Conf. USM  Superioare.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine. USM  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    5‐CREFECO.2005.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar  2‐IŞE  76.  LENȚA Anatol  1942  77.416.  univ.12.12. USM  Superioare.411.  Specialitatea:  10.      +    Conf.  GUȚU Ion  1962  Superioare.02.05 Limbi  romanice (limba  franceză)      +    Conf.  2007  Stgagiu Crefeco  Bularia 2007  Stagiu JCI.  NUȚĂ Silvia  1973  75. 2 luni. nr.  Institutul  Pedagogic  „A.05 Limbi  romanice (limba  franceză)    +    Conf .  CĂPĂȚÂNĂ  Oxana  1974        2006.  MORARU Lidia  1950  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    Stagiu CLA.  MOLOŞNIUC  Viorica  1975  Superioare.02. 2  stagii în Franța  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    79.  Universitatea  Geneva. Atena  2007    29. Elveția      +    Lector  superior  31 .12.  Bulgaria  2‐Franța  2‐România  1‐Italia  1‐Spania  1‐Canada    29.  univ..    +    Conf.410.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  univ. USM  Superioare.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.2005. şef  Catedra  Filologie  Franceză  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    2004.74.  PĂCURARU  Veronica  1955  78.Russo”.2005.  80. Stagiu  de cercetare.

02. nr.  Santa Cruz de la  Sierra.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.    +    Conf.  32 .  Madrid 2005.  CHIRILĂ Mihail  1944  Superioare.  Universitatea  „Al. USM  Superioare.81.2005. şef  Catedra  Filologie  Spaniolă  Prof.I.05  „Lomonosov”  Moscova 1975. USM  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar  Cursul de limbă  spaniolă.  univ.  Universitatea  pentru Straini din  Perugia. USM    Conferențiar  universitar  Cursul de limbă  spaniolă.  ROŞCA Angela  1968  Superioare. Bolivia  Universitatea Degli    Studi din Genova.  Limbi romanice (cu  indicarea limbii  1983. Peru  Universitatea  „Gabriel Rene  Moreno”.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.    +      +    Conf. Italia.  noiembrie 2010  Seminare de  glotodidactica  organizate de  Ambasada Italiei.  Universitatea  Specialități: 10.  Universitatea  pentru Străini din  Perugia. Bilbao  2008  29.  DUMBRĂVEA‐ NU Ion  1938  Doctor  habilitat  în  filologie  Profesor  universitar  83.  univ.12.  univ.  2006‐2010  Universitatea    Complutense.  concrete)  Academia de Ştiințe  URSS. Universitatea  „Federico II” Napoli  1992  Societatea Dante  Alighieri 2001  Roma    Şcoala „Carmen de  las Cuebas”  1995.  decembrie 2000  februarie2001    +    Conf.Cuza”.  Lima.  MELNICIUC  Radu  1974  Superioare. 1998. Granada  Universitate  autonomă „San  Marcos”.  organizat de  ambasada Spaniei.  Universitatea  Deusto.1979. Italia. 1998. univ.  Iaşi  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar  Seminare de  glotodidactica  organizate de  Ambasada Italiei.  2006‐2010  82. 1977. Moscova.  organizat de  ambasada Spaniei.414.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine..  noiembrie 2010  84.

  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  2006‐2010  2007 April CIMETTIL  workshop for  Translators and  Interpreters on the  topic Consecutive  and Simultaneous  Translation  AUF. USM  Doctor în  filologie    Cursul de limbă  spaniolă.01. 2001. Italia. USM  Superioare.  organizat de  ambasada Spaniei.  Universitatea  pentru Străini din  Perugia. Stagii de  cercetare  Budapesta.  Universitatea de  Stat din Bucureşti.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  Universitatea de  Studii din Trieste.  1986.1995. Strasbourg.  Ungaria  2005.  univ.  88. USM  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar  Universitatea de  Studii din Padova.  Italia.  Şcoala Superioa‐ră  de Interpreți şi  Traducători.  1994.  noiembrie 2010  Seminare de  glotodidactica  organizate de  Ambasada Italiei.  PORUMB  Tatiana  1974  Superioare.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine. 15 zile.2011    86.        +    Lector  superior      +    Conf.  ITI‐RI.  BELOUS Marina  1982  Superioare.  CAZACU Lidia  1956  Superioare.  CARAGIA Rodica  1977  Superioare.  Facultatea de  Limbi şi  Magistru  în  filologie    2007.  BODEAN Olesea  1981  89. USM  Doctoran dă           +    Lector  univ. 2005.  Doctoran dă     2007 April –  CIMETTIL workshop  for Translators and      +    Lector  superior  33 .Alighieri.  Universitatea  pentru Străini din  Perugia. Roma.1987  Societatea  D. 12 . Italia.       +    Lector  univ.  2006‐2010   Seminare de  glotodidactica  organizate de  Ambasada Italiei.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.85.  87.

 2011  2004.I. USM  Superioare.  ZBANȚ Cristina  1980  Magistru  în  filologie    Stagiu lingvistic .  GRĂDINARU  Angela  1974  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar  AUF. USM  Superioare.  MARCHITAN  Irina  1974  Magistru  în  filologie    Stagiu Kiev.  utilizarea softului  TRADOS        +    94.  CLICHICI Ludmila  1956  Superioare.  Strasbourg.Literaturi  Străine.  univ.  ŞAGANEAN  Gabriela  1971  Doctor în  filologie  Conferențiar  universitar    2003‐2007.  96.  SOLOVEI Natalia  1979  Doctor în  filologie      95.  Universitatea Lille  3. ianuarie 2011  2008.       +    Lector  superior      +    Conf.  ITI‐RI.Cuza”. 2008.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.      +    Lector  superior  34 . USM  Superioare. Franța  Studii doctorat  România      +    Lector  superior      +    Conf. Franța  2003‐2005. 1  lună.  ITI‐RI.  2005.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.       +    Lector  superior      92. Strasbourg.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine. ULIM  Metode interactive  Studii ITI‐RI. şef  Catedra  Traducere  Lector  superior  93.20 11  Doctoran dă     Interpreters on the  topic Consecutive  and Simultaneous  Translation  AUF. Strasbourg.  Franța 1 lună.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  Vilnus. bursă în  cadrul Programului  Erasmus Mundus  2005. martie –  aprilie 2007. USM  Superioare.. 15 zile.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine. 15 zile.02. USM  Superioare.  Augsburg. USM  90. studii  doctorat în  cotutelă.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  91.Lituania.  univ.  CORCODEL  Svetlana  1959  Teza de  doctor  susținută  pe  24.  Universitatea  „Al. Montpellier. ianuarie.  Iaşi  Superioare.

 Cairo. Egipt. USM  97. Strasbourg.  ITI‐RI.  2006.  Facultatea de  Limbi şi  Literaturi  Străine.  stagiu de 1 lună      +    Lector  superior  35 .  ZIADEH Eugenia  1958  Superioare.Străine. USM  Magistru  în  filologie    la lectia de limba  străină . 15 zile. ianuarie 2011  2005. noiembrie  2010  AUF.

culturii. dicţionare. . în cadrul celor două facultăţi există Centre specializate. s. III. cursuri de formare continuă animate de profesori din SUA şi de la USM. precum şi în procesul de cercetare. materiale didactice şi ediţii periodice din Rusia şi din R. Atena ş. un videoproiector. Anual aici au loc manifestări susţinute de Consulatul Greciei la Chişinău. unde există calculatoare cu acces la Internet. sunt concentrate materialele necesare desfăşurării procesului instructiv – programe.4. retroproiectoare etc. Facultatea de Litere dispune de o sală de calculatoare (sala 25) şi 2 centre specializate. reviste de specialitate. prin intermediul centrului se realizează programele de schimb academic cu universităţile din Salonic. un televizor etc. precum şi un minimum de literatură de specialitate. este unul din primele centre deschise la USM în a. 1998 cu suportul Alianţei Franceze din Moldova. deschis în anul 2009 de fundaţia ”Russkii mir” din Moscova. este dotat cu echipament modern (calculatoare etc. constând din ediţii academice ale celor mai mari scriitori ruşi. o bibliotecă de CD-uri cu materiale despre cultura şi arta rusă. de ecran cu plasmă pentru proiectarea materialelor video.. istoria şi teoria literaturii este concentrat la catedrele de profil. dicţionare şi materiale didactice în limba greacă. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare La Facultatea de Litere şi la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine potenţialul logistic. Centrul Francofon. dotate cu tehnica necesară – calculatoare. În afară de aceste resurse. diverse concursuri. 111.) şi dispune de un fond de carte de circa 1500 de titluri.Preşedintele Centrului de Studii Americane din momentul creării lui. Centrul dispune de o bibliotecă foarte bogată. editate la editurile de prestigiu din Rusia. Centrul a fost renovat recent şi a primit un echipament nou din partea 36 . III. ghiduri. bloc.a.2. materiale didactice. este inaugurat la USM în a. Elena Crestianicov. care sunt utilizate atât în procesul de predare. fondat cu sprijinul Greciei. albume de artă de cea mai înaltă calitate. imprimante laptopuri. Centrul de cultură rusă ”Russkii mir”. Conf. necesar cercetărilor la profilul Lingvistică teoretică şi aplicativă. s. precum şi de un fond foarte valoros de carte. bloc. sărbători naţionale etc. 1998 cu suportul material şi logistic al ambasadei SUA. este dotat cu echipament de performanţă şi dispune de o sală de calculatoare – 10 unităţi.Moldova. În centru se desfăşoară în permanenţă o activitate foarte intensă : ore de masterat de Studii americane. La Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Centrele specializate au o tradiţie îndelungată şi reprezintă un mare avantaj pentru studierea limbii. Centrul de Cultură Greacă. literaturii ţărilor respective. Recent a fost reînnoit echipamentul cu 7 calculatoare. dicţionare şi ediţii informative.201. Doct. Centrul de studii americane.

cu ajutorul ambasadei Poloniei la Chişinău. 37 . Centrul este dotat cu o bibliotecă de circa 350 de cărţi în limba spaniolă şi tehnică modernă (calculator. a Ministerului Educaţiei din Polonia. DVD. 1 VCD. Iniţial s-a aflat în s.III Centrul a fost înfiinţat în anul 2002. video şi DVD. Biblioteca centrului dispune de un fond bogat de carte francofonă oferit generos de ambasadele francofone: ale Franţei. În acest centru Institutul Goethe de la Bucureşti. în colaborare cu USM organizează de mai mulţi ani cursuri de instruire continuă a profesorilor de limbă germană din învăţământul pre-universitar şi universitar. circa 800 cărţi (de civilizaţie) şi dicţionare. Recent centrul a primit donaţie de echipament şi literatură. Centrul de Hispanistică a fost inaugurat în anul 2000 cu suportul Ambasadei Spaniole de la Bucureşti şi grupului Union Fenosa. CD). bl. unii din ei reuşind să deschidă chiar şi o proprie afacere. casete video. Canadei. Centrul de Cultură Chineză a fost înfiinţat în anul 2002 cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chineză în Moldova.130. Elveţiei. făcându-şi studiile de diferită durată (de la 2 săptămâni până la 1 an) la licenţă. 1 antenă satelit. Printre materialele donate figurează dicţionare explicative. care a avut loc la 22 octombrie 2002. 2 al Acordului Specific de Colaborare. literatură (aproximativ 1000 cărţi) necesare procesului de învăţământ. literatură lingvistică şi de ştiinţă literară. În conformitate cu prevederile p. a participat preşedintele Poloniei Kwaśniewski. Centrul de Cultură Chineză este dotat cu echipament modern: 2 computere. De biblioteca centrului de Hispanistică se folosesc profesorii. conferinţe ştiinţifice ale studenţilor şi profesorilor. diverse concursuri. 1 televizor. numeroase reviste şi ziare. Centrul de limbă şi cultură Germană a fost fondat la 1 Ianuarie 1999 de către Ambasada Germaniei la Chişinău. În centru sunt organizate anual zilele francofone. videoproiector. videocasetofon. iar după reparaţia recentă a trecut în s. III. La deschiderea Centrului. sesiuni de formare continuă ş. sala 107. enciclopedii.ambasadei Franţei la Chişinău: 2 calculatoare.a. manuale.313 bl. imprimantă. 1 televizor. Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză. Studenţii cei mai sârguincioşi au reuşit să plece în China. 1 magnetofon video. III. studenţii şi toţi doritorii. masterat. antologii. sponsor general fiind fundaţia ”Semper Polonia”. videoproiector. numeroase casete audio. Specialitatea limba engleză – limba chineză are până în prezent 6 promoţii. Centrul este dotat cu mijloace tehnice. Centrul de Cultură Chineză dispune de o bibliotecă bogată ce cuprinde peste 300 manuale. xerox. Belgiei. 2 televizoare. aparat de multiplicat. încheiat pe data de 15 decembrie 2001 între Grupul Union Fenosa şi Universitatea de Stat din Moldova. datorită iniţiativei profesorilor de la catedră. televizor. În centru este 1 calculator. bloc. 1 videocasetofon. DVD de la ambasada Spaniei la Bucureşti şi calculatoare de la Union Fenosa. 1 DVD. doctorat. o dată pe săptămână se organizează vizionarea filmelor în limba spaniolă.

atât în cadrul universităţii cât şi la centrul de cultură italiană. În fiecare an Biblioteca – Austria este suplinită cu aproximativ 60-100 cărţi noi. care la invitaţia prof.101. din diferite domenii ştiinţifice. DVD.În Centru se organizează sărbătorile naţionale ale Poloniei. 2 imprimante. Din a. reuşind în acest mod să creeze o bogată bibliotecă. Începând cu a. MAE. s-au organizat cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi de instruire a studenţilor efectuate de profesori din Universitatea de Stat din Perugia. 38 . “Biblioteca . Biblioteca dispune de un număr de circa 4000 exemplare de carte în limba germană. dicţionare precum şi alte rechizite de birou).instructive a fost senatorul italian Franco Danieli. un videoproiector. în fiecare miercuri. un televizor. Italia. DVD etc. Centrul este fondat la 7 iunie 2002 de Ambasada Austriei cu sediul la Bucureşti. hărţi.III. au avut loc doar graţie efortului părţii italiene. Lidia Cazacu şi cu contribuţia morală şi financiară a instituţiilor statale italiene. bloc. Centrul organizează seminare pentru profesori şi studenţi. în colaborare cu Catedra de Literatură Universală. tablă. iar Guvernul italian. un centru muzical. un televizor. Centrul de Limbă şi Cultură Italiană a fost fondat în iunie 2004 din iniţiativa profesoarei de limbă italiană de la USM. În urma acestei colaborări au fost trimise din Italia mobilă (stelaje moderne pentru cărţi. Alte mijloace tehnicoinstructive foarte utile pentru procesul de învăţământ. pe parcursul mai multor ani a făcut donaţii de carte italiană. Pe parcursul ultimilor 6 ani. Centrul dispune de o bogată bibliotecă cu peste 1000 cărţi. mese. Ultimul seminar cu tema Österreich – Land und Leute s-a petrecut la în a. care. În fiecare an. studiile fiind finanţate de Ministerul Educaţiei al Poloniei.2010. studenţii au posibilitatea să plece la cursurile de vară în Polonia.de fapt. precum şi a persoanelor private italiene. se organizează vizionarea unui film în limba germană şi se pune în discuţie creaţia autorilor postmodernişti. Bibliotecara oferă tuturor doritorilor cele mai noi informaţii şi desigur se organizează prezentări de carte.2009 funcţionează cursurile de limbă poloneză pentru studenţi. USM a pus la dispoziţie sala 128 din bloc III. un fotocopiator performant.Austria” se află în s. vara. un fotocopiator. Padova. Este un suport adecvat pentru cei ce doresc să înveţe limba germană şi sa facă cunoştinţă cu civilizaţia şi cultura Austriei. Baza tehnică materială este constituită din: 3 calculatoare. scaune) precum şi 5 computere.2007. Cazacu a efectuat o vizită privată la centru. acordate în cadrul diferitor proiecte prevăzute pentru instruirea cadrelor didactice de limbă italiană şi a studenţilor de la secţia de limbă şi literatură italiană ( manuale. dr. diverse dicţionare. au fost achiziţionate pe baza granturilor MAE. prin intermediul Institutului Italian de Cultură din Bucureşti periodic. Foarte receptiv la ideea de a participa la dotarea cu mijloace tehnico .

8 mese unite. 2 calculatoare. un casetofon. fotocopiator. câteva filme şi programe portugheze în format DVD). La crearea centrului a participat Directorul Fondului Egiptean pentru colaborarea cu ţările ex-sovietice şi ţările islamice din Europa d-l Ghileal. şi ambasadorul Marii Britanii în Moldova. Obiectivul major al creării centrului este promovarea imaginii Portugaliei. o etajeră şi 2 table magnetice. a limbii. culturii şi civilizaţiei poporului portughez. 4 mese pentru calculator. sala 209. Centrul dispune de următoarele mijloace tehnice: televizor JVC – 1. CLP îşi are sediul in blocul 3 al USM. CCB a fost oficial deschis la 17 septembrie 2005 de către rectorul de atunci al USM. un videomagnetofon. manuale de studiere a limbii portugheze. 20 de dicţionare. Studenţii au la dispoziţie o mini biblioteca a Centrului (aproximativ 200 uniţăti de literatura. Pe lângă cursurile de bază oferite studenţilor de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine. 200 de cărţi artistice. de o colecţie de manuale şi cărţi de circa 340 cărţi. Studenţii care studiază limba suedeză sărbătoresc sărbătorile naţionale suedeze. 22 scaune. La deschidere au fost 39 . Centrul de Cultură Suedeză dispune de următoarea bază tehnico-materială: două computere. Bernard Whiteside. blocul III. III. Centrul a fost creat prin colaborarea Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine. mobilier de birou şi literatura de specialitate. în particular al catedrei Filologie Engleză şi cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britanii în Moldova. o imprimantă. se mai organizează cursuri facultative de limbă arabă pentru toţi doritorii. Centrul a fost mobilat cu o bibliotecă. TV si DVD. un televizor. Antenă Satelit (permite captarea programelor în limba arabă). Centrul Limba si Cultură Portugheză la Chişinau CLP a fost inaugurat pe 26 octombrie 2007 în baza unui protocol de colaborare semnat în aprilie 2007 între Institutul Camoes de la Lisabona şi Universitatea de Stat din Moldova. social – economică şi culturală a Portugaliei. Centrul de limbă arabă şi cultură egipteană a fost inaugurat la 14 iulie 2006 cu susţinerea Ambasadei Republicii Arabe Egipt de la Bucureşti şi în mod particular. Gh. computer Samsung – 1. Se află în sala 403. om de afaceri egiptean. a domnului Işar.Centrul de Cultură Suedeză a fost inaugurat în a. Guvernul portughez a contribuit la crearea CLP prin dotarea acestuia cu mijloace video – auditive. Centrul de Cultură Britanică (CCB) ocupă spaţiul sălii 109. imprimanta. bloc. Săptămânal Institutul Camoes trimite reviste şi ziare portugheze cu actualităţi din lumea politică. DVD – 1. literatura de specialitate. facultatea Limbi şi Literaturi Străine. mobilier. Este dotat cu mobilier nou. Toţi doritorii pot consulta dicţionare. Centrul Suedez reprezintă bogata cultură suedeză. Rusnac. scanner. masă cu lavuar.2005 cu suportul ambasadei Suediei şi a Institutului Suedez.

7 blocul 2 Anexă. CIMETTIL a apărut în rezultatul primelor proiecte în favoarea terminologiei şi a limbajelor specializate desfăşurate la Chişinău cu sprijinul Uniunii Latine. Centrul Interuniversitar Multilingv de Excelenţă în domeniul Traducerii. decani. ESU organizează şedinţe lunare în cadrul CCB care este condusă de profesoara Elizaveta Onofreiciuc. participanţii fiind satisfăcuţi de flexibilitatea echipei de lucru si de actualitatea problemelor abordate. profesorii şi studenţii USM. care a devenit fondatorul CIMETTIL. istorie a Marii Britanii. utilizate pentru organizarea orelor de traducere.. cu acces la reţeaua Internet. a tezelor de licenţă şi de master. În cadrul Centrului se organizează ateliere de lucru şi seminare pentru profesorii de limbă engleză din Chişinău şi din republică la nivel universitar şi pre-universitar. Scopul primordial al CCB este promovarea culturii şi civilizaţiei Marii Britanii. Ambasada Marii Britanii a donat CCB un televizor. massmedia. 40 . 1 videoproiector. Se organizează concursuri pentru studenţi în cunoaşterea informaţiei despre civilizaţia Marii Britanii. bloc. participanţi la concursul Dezbateri care se organizează în Marea Britanie. Facultatea Limbi şi Literaturi Străine mai dispune de 2 săli multimedia (s. sala 5 – de echipament pentru traducerea simultană. metodica predării limbii engleze. în primul rând. Din septembrie 2007 CCB găzduieşte şi Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză (English Speaking Union . În afară de aceasta.ESU) care a fost oficial înregistrată în Moldova. Ideea creării CIMETTIL a găsit susţinere la Consiliul Rectorilor din Republica Moldova. astfel că cifra calculatoarelor disponibile pentru cadrele didactice şi de cercetare este de circa 130 de unităţi. Există o minibibliotecă specializată în publicaţii din domeniul traducerii şi terminologiei. Beneficiari ai CCB sunt. Terminologiei şi Ingineriei Lingvistice (CIMETTIL). bloc.III. dicţionare. la catedrele de profil mai există încă circa 20 de calculatoare. casetofon. lingvistică. 10 calculatoare. Dotare: Sala 7 dispune de 15 calculatoare. etc. • Dotarea cu calculatoare în cadrul celor două facultăţi este una mulţumitoare. de civilizaşie ş. DVD. sălile 5. sala 314. precum şi pentru elaborarea publicaţiilor ştiinţifice. peste 1000 de cărţi de literatură artistică.6. Studenţilor li se oferă consultaţii şi ajutor în selectarea cărţilor şi materialelor necesare pentru pregătirea către lecţii sau scrierea referatelor şi tezelor. iar Universitatea de Stat din Moldova a acordat Centrului sediu şi a contribuit la echiparea lui alături de Fundaţia SorosMoldova. În total în Centrele menţionate există 75 de calculatoare funcţionale.III. CIMETTIL organizează diverse proiecte care se bucură de mare popularitate. dicţionare. Biblioteca centrului este completată periodic prin donaţie de documente.103.a. cărţi de civilizaţie. 16 calculatoare). casete video.invitaţi şefi de catedră. 3 calculatoare. sala 6 – de 4 calculatoare.

sunt concentrate materialele necesare desfăşurării procesului instructiv – programe. Eliza Botezatu. reviste de specialitate. În cadrul profilului se pot. cercetătorii literari acad. dr. istoria şi teoria literaturii performanţa cercetărilor este determinată de fenomenul lingvistic sau literar luat în discuţie. ediţii ştiinţifice consacrate autorului. abordate fie în premieră pentru ţara noastră. conf. M. conf. Mihail Dolgan. care dispune de săli de lectură. Rezultatele cele mai importante le-a obţinut în acest sens acad. dr. materiale didactice. ghiduri. săli de calculatoare. dr. care au fost procurate şi instalate la sfârşitul anului 2009. La Facultatea de Litere şi la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine potenţialul logistic. dicţionare.Moldova în volumele III. IMPACTUL În cadrul profilului Lingvistică teoretică şi aplicativă. fie pritr-o expunere aprofundată originală. prof.). unde există calculatoare cu acces la Internet. 41 . volumele apărute însumând 94 coli de autor.conf. RELEVANŢA. Mihail Dolgan. 3. • Asigurarea spaţiului informaţional. cât şi pentru România este ”Dicţionarul general al literaturii române”. IV. de actualitatea şi perspectiva tematicii elaborate. Facultăţile dispun de biblioteci cu săli de lectură – Biblioteca Facultăţii de Litere ”Ion Osadcenco”.a. Ana Ghilaş. care a coordonat cercetările şi publicaţiile consacrate lui Ion Druţă. Un număr mare de lucrări ştiinţifice la profilul dat se află în Biblioteca Centrală Universitară. o temă prioritară şi de răsunet pentru republica noastră. În legătură cu împlinirea a 80 de ani de la naşterea scriitorului.Dolgan prin prezentarea unor scriitori din R. REZULTATELE CERCETĂRII. Şeful Catedrei Literatura Română şi Teorie Literară. remarca o serie de cercetări importante de lingvistică teoretică. istoria şi teoria literaturii este concentrat la catedrele de profil. dr. baze de date etc. Elena Ţau. de asemenea. la a cărui elaborare a contribuit acad. dr. Irina Condrea ş. săli de consultanţă bibliografică şi informaţie (enciclopedii. VII. conf.hab. proiecte. O lucrare de importanţă majoră atât pentru ţara noastră. O performanţă remarcabilă a specialiştilor din cadrul profilului este participarea la studiul fenomenului artistic Ion Druţă. EFICIENŢA. cu un număr de circa 20 mii de volume şi cu sală de lectură. Timotei Melnic. necesar cercetărilor la profilul Lingvistică teoretică şi aplicativă. au participat la numeroase activităţi.• Dintre acestea 10 sunt de dată recentă – cele de la Centrul ”Russkii mir”. organizate cu acest prilej în cadrul Facultăţii de Litere şi în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. precum şi un minimum de literatură de specialitate. Biblioteca Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine „Victor Banaru”. dicţionare. Aceste lucrări pot fi considerate o performanţă în cercetarea fenomenului artistic literar din Republica Moldova. având un număr de circa 10 mii de volume şi o sală de lectură. elaborări. CALITATEA.

hab.41. 5 c. mod de existenţă în Metaforă şi Idee (Monografie).Zbanţ. A.Axenti. Chişinău: „Tipografia Centrală”.24.prin lucrările elaborate de dr. care cuprind 94 coli de autor. . 2009. ediţia a 3-a 6-8 octombrie 2010. R. de către echipa internaţională. 2008. dr. în perioada 2006-2010. 2008..3 c. E..-M. adăugând-se şi contribuţia sa la editarea ”Dicţionarului General al literaturii române”. Bucureşti. Teodor Nencev .0 c.Dolgan. Chişinău: CEP USM. Banaru”. vol. prof. Nina Josu.Zbanţ. Publicaţiile reprezentative de performanţă pentru perioada supusă acreditării sunt următoarele: Dolgan M. . Paul Mihnea. în cadrul unui colectiv internaţional. .a. prof.Bondarenco – probleme actuale de sintaxă. hab. . 45.Soltan.Coroi. 2010. S.0 c.( 4 -5 martie 2009).590 p. USM.Axenti. Dolgan M. A. dr.a. în variantă electronică.interim. alcătuit din cercetători din Republica Moldova. Emil Loteanu. ediţia a 4-a. cu un volum total de 156 coli de autor şi a coordonat editarea a două volume de sinteză asupra creaţiei lui Ion Druţă. doar academicianul Mihail Dolgan.. Ardeleanu. hab. Toader Mălai. C. Colocviul internaţional „Probleme actuale de lingvistică. In memoriam V. autori L. care pe parcursul a 4 ani a publicat patru cărţi de autor . glotodidactică şi ştiinţă literară”.– studiul intensităţii absolute. Ion Dumbrăveanu – probleme de derivatologie. Bogdan Istru. S-au efectuat cercetări în cadrul unei tematici de mare actualitate în lingvistică – studiul dialogului.În: Dicţionarul General al Literaturii Române. N. 42 . I. Dolgan M.a. 20-21 octombrie 2006.hab. E. 2006. Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de „stagnare” (Monografie). Franţa. organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. România.Zbanţ.Lilo: cursul „Discursul în acţiune” (în limba franceză).a. O performanţă inedită în activitatea de cercetare îi aparţine în perioada dată academicianului M.conf.Condrea – semiotica textului artistic tradus. realizate în colaborare cu Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (România) şi cu Universitatea de Stat ”Iu.conf. George Meniuc. Galina Furdui. Poezia contemporană. Mihail Dolgan: polifonismul creativităţii (Conştiinţa civică şi estetică a poeziei). 35 c. şeful Catedrei Literatura Română şi Teorie Literară.Chişinău: Tipografia Centrală. Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul profilului presupune şi organizarea unor manifestări ştiinţifice. conf. III-IV. L. Timotei Melnic. Metaforă este Poezia Însăşi (Investigaţii ale imaginarului şi poeticii figurative). Colocviul Internaţional „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. printre care se numără 2 ediţii ale Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului (CISL). L.Dolgan M. 1. a contribuit la editarea unor lucrări în volum de peste 250 coli de autor. prof.. dr. la care au participat dr. Dolgan M.a. În perioada supusă acreditării cele două facultăţi din cadrul profilului au organizat manifestări ştiinţifice de amploare.Fedkovici” din Cernăuţi. Chişinău: Elan Poligraf. dr. Astfel că. Au fost create materiale ştiinţifico-didactice performante.Varfi. 45. ediţia a 2-a.

.a. Le discours en action – étude théorique et pratique sur la discursivité. Essai de grammaire discursive du français. Titu Ştirbu.Chişinău: CEP. Mihail Dolgan. Grădinaru. 2008.. Axenti E. coordonare şi redactare ştiinţifică.Dolgan M. coautor şi responsabil de ediţie: acad. Corelaţia câmpurilor lexico-semantice în limbile germană şi română.a. 1.. 2008. Структура и логико-семантическая организация сложно-подчинённого предложения (на материале современного французского языка) Chişinău. .a.. 212 p.a. 184 p.Chişinău: CEP USM. Monografie / Red. 2006. Zbanţ L. Victor Teleucă. 9.146 p. . Ion Racul.Chişinău: Tipografia Centrală.. Barbu Rabei. 28.a.14 c. 2007. – 7 c. 11. Studiu de derivatologie romanică şi generală. Soltan A. . Lilo R.2 c. Elena Ţau.a.a. – 12. Lenţa A. A. Eminesciene. 2009. CEP USM. CEP USM.M. Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii (în limbile franceză şi română). vol. 195 p. Chişinău. Agnesa Roşca. Leonid Tuchilatu. Traducerea din perspectivă semiotică.a. Dolgan M.266 p.. Bondarenco A. Zbanţ L. Universitatea de Stat. Coroi C. 43 . .0 c. 2008. 300 p. 2008. Concepţie şi elaborare. .0 c.a. – Chişinău: CEP USM. 2009. USM.75 c.1 c. Valentin Roşca.5 c.a.a.5 c. Vierene (O hermeneutică a imaginarului celor mai mari scriitori naţionali (Monografie). VII.0 c. – Chişinău: Cartdidact. Chişinău: CEP USM. Babin-Rusu T. 2006 . Condrea I. Dumbrăveanu I. – 12. Fenomenul atracţiei paronimice în limba franceză. (Premiul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova la Salonul Internaţional de Carte consacrat împlinirii a 80 de ani de la naşterea scriitorului Ion Druţă). Druţiene. Petru Zadnipru – În: Dicţionarul General al Literaturii Române.. . Chişinău: CEP USM. Dolgan M. 463 p.68. Ardeleanu S. Bucureşti. Varfi N.18.) Fenomenul artistic Ion Druţă..26.. . . 2007. Chişinău.0 c. responsabil Ion Dumbrăveanu.(ed. 2008.

elaborate în ultimii 5 ani. Numărul tezelor de masterat. Comrat şi Bălţi. E.Duhlicher. astfel că în 5 ani în cadrul profilului au fost elaborate circa 2000 de lucrări. T.Calchei) a administrat 4 proiecte. Proiectul Up-to-date techniques and strategies of teaching English. Şapa. 3. implementate cu suportul financiar al Ambasadei SUA şi al specialiştilor din SUA: 1. O. Construirea Reţelei între Centrul de Resurse pentru Profesorii de Limbă Engleză şi Centrele de Limbă Engleză din Universităţile din Cahul. este de peste 250 de lucrări. istoria şi teoria literaturii sunt antrenate în elaborarea şi publicarea materialelor pentru învăţământul universitar – ciclul I Licenţă şi Ciclul II Master. ceea ce constituie în medie câte 7 teze de licenţă per cercetător pe an. Centrul educaţional PRO Didactica. Proiectul „Implementarea Curriculumui revizuit la limba engleză”. 2.conf.Cristei. Toţi cercetătorii din cadrul profilului sunt cadre didactice universitare. In anii de studii 2007-2009 profesorii au participat în activitatea Asociaţiei Profesorilor de Limba Engleza şi a Centrului de Resurse. Ion Guţu – la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. de limbă franceză . Profesorii Catedrelor Filologie Engleză şi Lingvistică germanică participă activ la toate conferinţele şi seminarele organizate de Ambasada SUA şi conferinţa anuală Alumni. Anual. implicate în procesul de instruire a specialiştilor de înaltă calificare. În conformitatea cu prevederile procesului de la Bologna. didactice şi metodice destinate instituţiilor preuniversitare elaborate de către Ministerul Educaţiei. menite să lărgească orizontul studenţilor şi să-i familiarizeze cu cele mai noi direcţii şi realizări ştiinţifice în diverse domenii de 44 .dr.conf. 1/3 din numărul total de ore este prevăzut pentru cursurile opţionale. Calchei. Seminarele de formare continuă au fost organizate de M.ANTRENAREA ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII Cadrele didactico-ştiinţifice de înaltă calificare din cadrul profilului au participat în calitate de organizatori şi formatori la seminarele pentru profesorii de limbă şi literatură română. la elaborarea materialelor ştiinţifice. In anul de studii 2006-2007 Asociaţia Profesorilor de Limba Engleza (preşedinte M. astfel fiecărui cercetător implicat în conducerea tezelor de master revenindu-i în medie câte 2-3 teze de master. Elaborarea/publicarea cursurilor noi pentru studiile de licenţă şi de master Cadrele didactico-ştiinţifice de la profilul Lingvistică teoretică şi aplicativă. Gorea. dr. Catedrele întreţin o legătură permanentă cu profesorii de limbă engleză din toată ţara. A. la cele două facultăţi – Litere şi Limbi şi Literaturi Străine – sub îndrumarea cadrelor didactice se elaborează şi se susţin între aproximativ 300 şi 500 teze de licenţă.

în perioada respectivă. de Senatul Universităţii şi de Ministerul Educaţiei ca discipline de studiu. aprobate de Consiliile profesorale.3. Vieru Tipologia eului liric Poetica prozei populare Poetica romanului interbelic Poetica simbolismului Teoria creativităţii artistice PO . pentru care s-au creat programe curriculare. Redactare şi Stilizare Hermeneutica mitului antic Arta antică Etimologie românească Latina vulgară Personalităţi celebre ale antichităţii Receptarea antichităţii în literatura română PO – 5. la Facultatea de Litere au fost elaborate 5 Pachete de Cursuri opţionale. Cultură şi spiritualitate creştină Morala şi etica creştină Învăţătură de credinţă ortodoxă Biblia ca text Simbolismul artei creştine Tipologia textelor religioase Motive biblice în literatură 45 . respectiv în Anexele la Diplomele de Licenţă şi de Master ale absolvenţilor. Începând cu anul 2006 în domeniul ştiinţelor filologice la USM au fost elaborate circa 70 de cursuri opţionale. incluse în Planurile de Studii şi. fiecare pachet conţinând câte 10 cursuri – în total 50 de Cursuri opţionale: PO 1 – Studiul Textului Introducere în semiotică Hermeneutica basmului Analiza operei epice Perspective de interpretare a textului literar Funcţiile estetice ale naraţiunii Analiza lingvistică a textului artistic Intertext şi intratext Semiotica numelui propriu în opera literară Expresivitatea limbajului artistic Valenţe expresive ale verbului românesc PO – 2 Estetica literară şi poetica Estetica poeziei populare Corelaţia structură – expresie Categorii ale esteticii literare Psihologismul operei literare Dimensiunile estetice ale poeziei lui Gr.cercetare. Astfel.

Germania – C. A.26. Spania. SUA: M. E.hab. ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător / consultant ştiinţific al tezelor de doctorat faţă de numărul total de cercetători este de 0. Universitatea Humboldt. Lille 3 – N. Literatura română. Lausanne. Iaşi 2009 2010. Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare In cadrul profilului activează 30 de persoane. Din 2006 până în prezent au fost elaborate toate cursurile în cadrul programelor de masterat – în total la Facultatea de Litere s-au elaborat şi se ţin 60 de cursuri noi în cadrul a 4 programe de master. V. tot la această universitate au urmat un stagiu de documentare ştiinţifică doctoranda L.Schiţco. graţie programului Erasmus Mundus. Civilizaţie şi literatură rusă. Introducere în sociolingvistică.Gaivas 2007. Mîrzac. Astfel. 46 .Enicov – Universitatea ”Ştefan cel Mare”. F. aflate în derulare: Lingvistică.a. Suceava. Stilistică. abilitate cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat. elaborate 5 Cursuri speciale: Rolul cronicarilor în epoca veche. Bilbao. Pragmatică. 2009. Germaniei ş. în bursă de postdoctorat de 6 luni. Universitatea Lyon 2. 2008-2009. doctoranda S. Astfel. 2008-2010. Personalităţi marcante ale lingvistica ca română. sau prin programe internaţionale: Erasmus mundus. Franţa. dna dr. Raportul dintre numărul de doctoranzi şi cel al cercetătorilor variază între 0. 2008. 2009. 2008. Italia: A. Berlin.Belei Universitatea ”Stendhal”.Calchei – Universitatea Florida Centrală.Termeni ecleziastici în limbile romanice Aforistica creştină Limba textelor religioase Manierism şi baroc în literatura medievală   În cadrul Planului de studii la Specialitatea „Limba şi Literatura Română” au fost. conf.2. Popuşoi. N.Agafiţa – Universitatea din Perugia.sup. Catârău – Universitatea ”A. 2009.Carteră. Franţei. postdoctorat.Solovei 2006-2007.Zbanţ . Franţa: Universitatea din Strasbourg – E.Mursa. România: C.. estetică şi metodologie. 2007.A. Elveţia – S.2008.Corcodel – la Vilnus.I.Guţu. Roşca – la Universitatea Deusto. Elveţia – 3 doctorande – T.Rusu. M. Mucerschi.Osoianu 2006-2008.Cuza”. Politici lingvistice. 2008-2009. Grenoble 2008. lect. N. 2008. 2007-2009.Universitatea Bordeaux 3.06 şi 0. dna dr. de asemenea.Macari – Universitatea din Besançon. 2008-2009. 2006. Aspecte funcţionale ale morfo-sintaxei. E. Paris VIII – M. 2009-2010. Burse de mobilitate internaţională: doctoranzii facultăţii Limbi şi Literaturi Străine: Universitatea din Geneva. L.Grossu-Chiriac. 2010. Mai mulţi doctoranzi ai facultăţii Limbi şi literaturi Străine au beneficiat de stagii de cercetare şi de documentare ştiinţifică în universităţi din Europa şi din lume datorită burselor acordate de instituţii şi organisme internaţonale : ambasadele SUA. Redactare şi traducere-traductologie. a fost în a.Deceva – Universitatea Kansas. Lituania. A. lect.

Condrea. E. E.conf. dr.Bodean-Vozian. dr.prof. Ana Bondarenco.. dr. doctoranzi din România (M.conf. dr. A. Universitatea Pedagogică de Stat «Alecu Russo ». A. ”Universitatea”.sup. Ion Melniciuc. D. L.Ziadeh. „Făclia” de către profesorii cercetători Mihail Dolgan. Victoria Fonari.conf.conf.hab. dr. conf. Ion Melniciuc ş.a. dr.Ciobanu.Bondarenco. Pentru Ministerul Justiţiei au lucrat profesorii de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine: dr. Bantoş. hab. au susţinut teze de doctor). Eliza Botezatu. Bălţi (L. I.hab.conf. Kozak . E. I.Zbanţ.Creangă » (V. dr. dr.Grădinaru. Ana Ghilaş.Şaganean.Axenti. Activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării.Axenti. Alexandra Gherasim.Marchitan. G.sup. dr. L. G. conf.conf. Tamara Cristei. L.Moldovanu – doctor habilitat.conf.Şaganean.Cucerescu) . Ana profesorilor M. Mihail Dolgan. Activităţi de consultanţă acordate persoanelor juridice şi fizice In calitate de consultanţi ai diverselor programe ale Ministerului Educaţiei au participat profesorii dr. Irina Condrea.Zbanţ.Dumbrăveanu ş.Lifari. de cultivare a limbii în periodicele ”Literatura şi arta”. ”Timpul”.doctor).Grădinaru. Publicarea recenziilor la cărţile profesorilor-cercetători în ziare şi reviste – la lucrările Participarea la emisiuni radiofonice şi televizate – acad. lect. Anatol Ciobanu. Sabina Corniciuc. L.prof.hab.Păcuraru.conf.Moloşniuc.sup.Cazacu.doctor). dr. dr. dr. dr.Botnarciuc – doctor habilitat. Universitatea din Comrat (S.Dragancea – doctor.Chirdeachin . ”Viaţa studenţească”. conf. Ion Dumbrăveanu (CNAA).conf.doctor). lect. conf.Balţatu – teze de doctor). Universitatea din Cahul (V.a. A. dr. V. dr.. Universitatea Cooperatist-Comercială (V. V. Interpretare şi Lingvistică Aplicată şi cei de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine dezvoltă o colaborare continuă cu Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova şi cu Asociaţia Traducătorilor Autorizaţi din Moldova prin organizarea unor formări profesionale pe parcursul întregii perioade: dr.conf.Maţcan . dr. dr.Sulac . A. Universitatea Pedagogică de Stat « I. precum şi promovării imaginii ştiinţei Aceste activităţi s-au realizat prin : Publicarea articolelor de popularizare. Profesorii Catedrei Traducere.doctor).conf. lect. interim.Dolgan. Ion Melniciuc.Clichici. A. Săptămâna”.Gheorghiţă . R. S. E. care solicită autorizarea la dreptul de a efectua traduceri din domeniul juridic.conf. conf. Ana Ghilaş.Şapa. L.conf.Ponderea doctoranzilor pregătiţi pentru alţi subiecţi ai economiei naţionale Au urmat studiile doctorale în cadrul catedrelor respective şi au susţinut lucrările doctoranzi de la Academia de Studii Economice (Gh.prof. I.a. Ion Guţu. antrenaţi în evaluarea traducătorilor. V. lect.Roman – Oradea. 47 . dr.Zgârcibabă. Ana Bantoş. Irina Condrea. dr. O. Marin Postu ş.

Biblioteca „B. L... scriitorilor şi oamenilor de cultură – la Academia de Ştiinţe a Moldovei. dr. Cooperare în cadrul naţional Cadrele profesoral didactice de la cele două facultăţi colaborează cu instituţiile de profil din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi din cadrul Ministerului Educaţiei.conf. dr.hab.Babără.c. m. dr. dr. O parte dintre cadrele ştiinţifico-didactice sunt membri ai seminarelor ştiinţifice de profil şi ai Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctorat de la alte instituţii şi profiluri – dr.Postu.Burdeniuc. pot publica materiale în revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis.Şapa.Grădinaru.Bondarenco. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 5. participarea la manifestările dedicate sărbătorii „Limba noastră”. dr.Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. dr. V. dr. A.Dumbrăveanu.Roşca. M. N. hab. V. dr. I.Eminescu).AŞM Anatol Ciobanu.conf.Dolgan. Guţu (Francopolifonie ULIM).Melniciuc. dr. Irina Condrea este membru al CSŞD . dr.Venezzia (M. dr. I. dr. dedicate organizate la şcoli şi licee.Melenciuc. Ghilaş. R. I.hab.Gherasim.Zbanţ. la Casa Limbii Române. In cadrul CNAA au fost membri ai Consiliului de expertiză dr.Păcuraru. M.. A.hab. Seria Ştiinţe umaniste” (ISSN 1857-209X).hab. dr. acad.Haşdeu”. hab. dr.- Lansări de carte ale cercetătorilor la Bibliotecile din municipiul Chişinău: Biblioteca Academiei de Ştiinţe „A.Corniciuc. Lansarea volumului de traduceri în limba italiană din M.P.conf. la Casa Limbii Române. A. Activează ca membri ai Colegiilor de redacţie – dr.conf. dr.hab. în România Iaşi.Dolgan. dr.Eminescu”. 2010. Bucureşti (Ana Bantoş).c. acad.hab. precum şi alţi cercetători. în Italia . AŞM A. dr. prof. M. Vitalie Marin.conf. dr. prof. dr.conf. dr.conf.I.Zbanţ.conf.conf.Guţu. E. A. la Uniunea Scriitorilor.hab. Participarea la Saloanele de Carte de la Chişinău (Biblioteca Naţională). prof. dr.prof.Ciobanu (Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară AŞM). dr.Lupan”. acreditată de CSŞDT în 48 . dr. dr. Organizarea şi participarea profesorilor universitari la manifestările jubiliare.conf.hab.conf. A. la Centrul Academic „M.conf. S.Axenti. Ion Dumbrăveanu. Ana Bondarenco.. la Casa Limbii Române.Ghibu”.conf. Biblioteca „O.hab. I. 5. S.conf. Biblioteca „Ovidius”. m.conf. dr.1.Melniciuc (Revista Limba Română) Colaboratorii profilului. G.Moloşniuc. D.Cincilei.conf. C.Condrea. E. E. Interviuri şi materiale. la Biblioteca Naţională.Pavlicenco. L.conf.Dolgan.Ţau. dr.hab.

Haşdeu” din Cahul. l. AŞM Anatol Ciobanu. Au fost organizate în colaborare conferinţe ştiinţifice – cu ASEM. Universitatea de Stat ”B.Hmelniţkii. Cooperare internaţională Acorduri de colaborare Universitatea de Stat din Moldova a semnat o serie de acorduri de colaborare internaţională cu mai multe universităţi europene. cu IRIM. Aceste acorduri preconizează diverse activităţi.Melenciuc. Din colegiul de redacţie al acestei reviste fac parte următorii cercetători: dr. cu Universitatea Slavonă.Dumbrăveanu.Dolgan. 5.hab.Creangă” din Chişinău. cu ULIM.Esenin” din Ryazan (Rusia) Universitatea Mykolas Romeris din Vilnus (Lituania) Universitatea din Zeilona Gora ( Polonia) L’Université de Rouen ( Franţa) „Alma Mater Studiorum”. cu Asociaţia Traducătorilor Autorizaţi din Moldova. D. Universitatea Pedagogică de Stat ”I. dr. Cerkassk (Ucraina) Universitatea Pedagogică de Stat B. dr.P.hab. cu Asociaţia Profesorilor de Limbă franceză.Pavlicenco. cu Asociaţia Vorbitorilor de Limbă engleză. S-a desfăşurat o colaborare fructuoasă în vederea organizării examenelor de licenţă cu universităţile: Universitatea Pedagogică de Stat ”A. Printre cele mai fructuoase cooperări pot fi menţionate cele cu următoarele centre ştiinţificodidactice: Universitatea de Stat “S. acad. cu Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova. hab. Melitopol (Ucraina) Universitatea Naţională „Iurii Fedcovici” din Cernăuţi (Ucraina) 49 .Bologna (Italia) Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România) Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş (România) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România) Yeditepe University ( Turcia) Universitatea de Stat “M.c. Irina Condrea (redactor şef).Zbanţ.conf. Moskova (Rusia) Universitatea Naţională B. E.s.conf.2009. unde cadrele profesoral-didactice au participat în calitate de membri sau preşedinţi ai comisiilor de licenţă. M. T. Universitatea Slavonă. I. Lomonosov". inclusiv în domeniul lingvisticii şi literaturii. hab.A. dr. S.Axenti. cu Institutul de Filologie al AŞM.2.Russo” din Bălţi. L. dr. m.Lisnic.Hmelniţkii. dr.

I. 23-24 octombrie.c. V.Şaganean. care s-au materializat în diverse activităţi concrete şi care au o bună perspectivă de viitor. Dezvoltarea învăţământului la distanţă care ar face posibil schimbul de cursuri academice destinate specialiştilor de limbi străine. Iaşi. L.Axenti. şi anume cu: Universitatea „Alexandru I. 2008 (I.Coroi) • Colaborarea la editarea revistei ANADIS a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (m.Zbanţ. M. E. Invitarea profesorilor pentru ţinerea unor cursuri speciale. • Participarea la Simpozionul Internaţional „Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural”.Gherasim. aspecte didactice la facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a USM prin înglobarea dimensiunii lingvoculturale.Iacob.Colaborarea cu universităţile menţionate prevede un şir de activităţi şi anume : • • • • • • • • • Schimb de experienţă privitor la modernizarea studiilor filologice. A.Cosmescu) Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava • Realizarea în comun a unor cursuri şi programe de studii universitare (L. Lucrul asupra unor publicaţii ştiinţifice şi didactico-metodice elaborate în comun de specialiştii ambelor universităţi. Stagii pentru studenţii facultăţilor respective. istoria şi teoria literaturii s-au constituit relaţii strânse de colaborare cu o serie de universităţi din România.Strah.Ciobanu membru onorific al colegiului de redacţie) 50 .Cuza” din Iaşi • Organizarea Conferinţei „Limba română azi” (ediţia a X-a. Schimb de experienţă prin organizarea şi participarea la colocvii şi conferinţe cofinanţate de ambele universităţi.Cuza” din Iaşi (Studenţi premianţi din Chişinău – V.Puşneac.M. Al. Schimb de experienţă în organizarea studiilor prin doctorat. la nivel de licenţă şi de masterat. 2006 – la Iaşi şi la Chişinău) şi publicarea volumului de lucrări ştiinţifice.Lifari) • Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa a USM profesorului universitar Dumitru Irimia (2007) • Organizarea şi participarea la Colocviului Ştiinţific „M.Eminescu” la Universitatea „Al. S. Stagii de perfecţionare şi de cercetare pentru profesorii facultăţilor de limbi străine. C. destinate specialiştilor de limbi străine.A. În cadrul profilului Lingvistică teoretică şi aplicativă.Ardeleanu. Schimb de publicaţii metodico-didactice şi ştiinţifice.Condrea. N.

dr.Fonari. L.hab. T.hab. în investigarea procesului literar-artistic. leterrari e linguistici”. Vasile Spiridon la Facultatea de Litere în vederea susţinerii unui ciclu de prelegeri (2006).Axentii au fost membri ai comitetului ştiinţific al colocviilor). CONTEXT ÎN MEDIUL PROFESIONAL (martie 2010) – dr. Victoria Fonari. Doina Cmeciu. dr. Irina Condrea. Camelia Cmeciu (Universitatea Bacău).univ. prin contribuţia profesorilor Vasile Spiridon. cu Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri. I. Irina Condrea • Participarea la Conferinţe ştiinţifice – Conferinţa Internaţională DISCURS.hab. I Condrea. CULTURĂ. acad. 2006).• Invitarea profesorilor pentru Cursuri în cadrul programelor de masterat – prof. Ana Ghilaş (USM. • Organizarea manifestărilor ştiinţifice .2 ediţii ale Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului ”E.conf. • Participarea comună la conferinţa „L’umanesimo latino nella Republica Moldova: aspetti filosofici. • Participarea profesorilor de la USM la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Semiotics beyond limits” (oct. 51 . şi anume: • Colaborarea cu Catedra de Filologie Slavă în vederea realizării unor materiale pentru cursul de traducere şi civilizaţie rusă • Participarea dnei dr.  organizată în aprilie 2006 în or. comunicare în plen „Limbaje specializate în traducere: abordarea clişeului”.Zbanţ.AŞM A. dr. hab. dr.hab.Condrea.I. Irina Condrea în calitate de referent oficial la susţinerea tezei de doctorat „Ideea rusă” de Claudia Jugu (20 dec. hab. cu Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE) în vederea realizării unor activităţi ştiinţifico-didactice.Dolgan. Chişinău).conf.E. • Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al USM dnei profesor Sanda-Maria Ardeleanu (2008) Universitatea din Bacău Colaborare cu Facultatea de Litere. dr.Ciobanu. Sanda-Maria Ardeleanu. conf. dr.Coseriu”. V.Cristei) Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Colaborarea cu Facultatea de Litere. Soroca de către Fundaţia CASSAMARCA din Italia. dr. 2007) • Membru al Consiliului Şriinţific al Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană – dr. organizată de Universitatea din Bacău (dr.c. dr.Condrea. în 2007 şi 2009 (m. M. hab. conf. • Schimb de profesori – vizita prof. Catedra Limba şi Literatura Română.

Recent, în decembrie 2010, a fost semnată o convenţie despre crearea Consorţiului universităţilor din Republica Moldova, România şi Ucraina, care a reunit universităţile: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat ”A.Russo”, Bălţi, Universitatea ”A.I.Cuza”, Iaşi, Universitatea ”Ştefan cel Mare”, Suceava, Universitatea ”Y.Fedkovici”, Cernăuţi. Astfel, se creează noi perspective pentru colaborarea ştiinţifică în cadrul consorţiului. În anul 2005 a fost semnat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene, USM, USFM, un Protocol de colaborare cu Comunitatea francofonă Valonia Bruxelles, care prevede organizarea de stagii de cercetare şi de documentare ştiinţifică, invitarea profesorilor belgieni ş.a. activităţi. Graţie acestui Protocol au fost posibile misiunile de formare şi de cercetare ale reprezentanţilor părţilor semnatare. Profesori invitaţi la USM În perioada a.2006-2010, la USM au fost invitaţi pentru a ţine ore la masterat sau pentru a prezenta conferinţe pentru doctoranzi, masteranzi şi studenţi profesori din universităţi de prestigiu din lume: în a.2006, 2007 prof. Sandală Maria Ardelelanu de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi prof. Carmen Stoean de la Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, au ţinut prelegeri pentru masteranzii din cadrul specialităţii „Lingvistică aplicată”, iar în a.2010 prof. Olga Galaţanu de la Universitatea din Nantes, Franţa a ţinut un curs pentru studenţii masteranzi de la specialitatea „Studii francofone”. Dr. Jose Maria Paz Gago, profesor universitar, Universitatea A Coruña, a ţinut seminar de literatură spaniolă în martie 2007. Dr. Antonio Nadal Sanchez, profesor universitar, Universitatea din Malaga, a urmat un stagiu la USM în perioada 15 octombrie-5 decembrie 2010 în cadrul mobilităţii academice; a ţinut cursuri de Istoria şi civilizaţia Spaniei pentru studenţii de la specialitatea respectivă; un curs la masterat "Istoria şi actualitatea Spaniei". Prof. Jean Michel De Waele de la Universitatea Liberă din Bruxelles, Jean Gomes şi Corinne Imhoser de la Institutul Superior de Traducători şi Interpreţi de la Bruxelles, Belgia au ţinut o serie de cursuri pentru participanţii la proiectul de formare continuă organizată în cadrul CIMETTIL. Prof. Georgeta Ciobanu de la Universitatea Politehnica, Timişoara, România şi dr. P.Dury de la Universitatea Lyon 2, Franţa au participat la formările ce ţin partea terminologică a proiectelor derulate în perioada a.2006-2010 la USM, iar Marcela Maftoul de la Universitatea Stendhal, Grenoble, Franţa a expertizat calitatea cursului in linie elaborat în cadrul proiectului internaţional susţinut de Agenţia Universitară a Francofoniei. Marcello Silvestrini, profesor titular, Universitatea din Perugia, a ţinut seminare pentru profesorii de limbă italiană, martie 2007, 2008, 2009, 2010.  Profesori universitari, personalităţi notorii în lumea lingvisticii contemporane, au participat la colocviile internaţionale organizate de membrii facultăţii Limbi şi Literaturi Străine şi au ţinut 52

conferinţe pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi pentru profesorii facultăţii: în a. 2007 – Catherine Cherbrat-Oreccioni, Universitatea Lyon 2; ianuarie 2008, dr. Carmen Mejia, profesor titular, Universitatea Complutense din Madrid; tot în 2008 la USM au fost în calitate de profesori invitaţi – François Rastier, semantician şi director al cercetărilor la CNRS, Franţa; Henriette Walter, preşedintele Asociaţiei internaţionale de lingvistică funcţională, Paris. În a. 2010 studenţii, masteranzii, doctoranzii şi profesorii facultăţii au avut prilejul să asculte conferinţele prezentate de Jacques Moeschler, profesor la Universitatea din Geneva, Elveţia. În a.2007-2008 s-a derulat un proiect susţinut de Asociaţia parlamentarilor francofoni din Republica Moldova şi din Belgia care s-a bazat pe o serie de 12 cursuri susţinute prin sistem de videoconferinţe de profesori de la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia. În anul 2006 la USM a ţinut prelegeri profesorul Dumitru Irimia de la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi. În 2007 la Catedra de Literatură Română au ţinut prelegeri Marin Mincu şi Ştefania Mincu de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. În 2008 a ţinut prelegeri la literatura română contemporană profesorul Vasile Spiridon, de la Universitatea din Bacău. În 2008 în cadrul cursurilor de la masterat la Facultatea de Litere a ţinut prelegeri profesorul Zsdislaw Hryhorovitc, de lşa Unuversitatea „Adam Mitkievici” din or Poznan, Polonia. În fiecare an la Catedra de Filologie Clasică a Facultăţii de Litere au activat în calitate de cadre didactice profesori invitaţi din Grecia. Activităţi întreprinse cu concursul partenerilor de peste hotare: În perioada 14-15 decembrie 2007, Zbanţ L. şi S.-M. Ardeleanu, prof. la Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, a participat în consiliul de susţinere a tezei de doctor în ştiinţe ale comunicării a Nataliei Solovei, organizată la Universitatea Lille-3, Franţa. Teza ”L’allusion dans le texte journalistique. „La création d’un monde de référence pour le savoir partagé entre l’auteur et le lecteur” a fost susţinută cu succes. Împreună cu Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea ”Y.Fedkovici” din Cernăuţi s-au realizat 2 ediţii ale Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului ”E.Coseriu”, în 2007 şi 2009 (dr.hab. I.Condrea, dr.hab. L.Zbanţ, dr.E.Axentii au fost membri ai comitetului ştiinţific al colocviilor). Profesori din România au fost membri ai Consiliilor ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctorat sau referenţi oficiali – dr.prof. Sabda Maria Ardeleanu (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi dr. prof. Carmen Stoean (Universitatea Tehnică din Bucureşti) – în anul 2009, la susţinerea tezei de dr.hab.a dnei L.Zbanţ. 53

Conferinţe internaţionale, la care au participat cercetătorii din cadrul profilului – în ţară: • Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, dedicată jubileului de 60 de ani ai USM. Chişinău, USM, 28 septembrie 2006. Participanţi din Franţa, Canada, România şi RM. Coordonator: acad., dr.hab. Gh. Rusnac • • Simpozion internaţional “Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova”. In honorem Demir Dragnev. Chişinău, AŞM, iunie 2006 Conferinţa ”Conexiuni şi perspective în filologia contemporană”, consacrată aniversării a 65-ea de la naşterea prof. Victor Banaru. Chişinău, 20-21 octombrie, 2006. Invitaţi din Franţa, Ucraina, România şi RM. Coordonator: dr.conf. I.Guţu • • Colocviul Internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Omagiu acad. Silviu Berejan.” , Chişinău - Bălţi, 27-28 septembrie 2007. Colocviul Internaţional ”Probleme de Lingvistică Generală şi Romanică”, consacrat profesorului Grigore Cincilei, cu ocazia a 80 de ani de la naştere, Chişinău, USM, 1 decembrie 2007 • Colocviul Internaţional ”Probleme de derivatologie şi Lexicologie Romanică”, consacrat profesorului Ion Dumbrăveanu, cu ocazia a 70 de ani de la naştere, Chişinău, USM, 19 ianuarie 2008 • • • Международная научная конференция «Сохранение культурного наследия в странах Европы»(25-28 сент. 2008) Кишинев,2009 Colocviul internaţional ”Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere”, (în memoria acad. Silviu BEREJAN), Chişinău, 30-31 iulie 2008. Colocviul internaţional ”Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară”, consacrat aniversării de 45 de ani ai Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine a USM. Chişinău, USM, 5-6 martie 2009 • La linguistique entre recherche et application/Lingvistica între cercetare şi aplicare, colocviu ştiinţific internaţional dedicat aniversării de 45 de ani a Catedrei Filologia Franceză, USM, 8 octombrie 2010. • Colocviul Internaţional FILOLOGIA MODERNĂ. Realizări şi perspective în context european (ediţia a IV-a). Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară. In memoriam acad. Silviu Berejan, Chişinău-Bălţi, 10-12 noiembrie • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională «Abordarea prin competenţe a formării universitare : probleme, soluţii, perspective», consacrată aniversării a 65 -a de la fondarea Universităţii de Stat «Alecu Russo» din Bălţi, 8 octombrie 2010 54

2008 (A.Lifari. 2006 (I. общество». Les compétences des traducteurs et des interprètes en vue de l’intégration sur le marché du travail actuel.Şaganean) • • • V-я Международная конференция «Язык.univ.Zagaevschi) Международная научная конференция. Maramureş. G. 16-18 septembrie 2010 (V.. 24-27 сентября 2009 г. Polonia.Condrea) • Cel de-al XIV-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie.Condrea.ф. I. культура. профессора С. România. prof.m dr. 55 . 2010 (V. 12-13 martie 2010.Condrea) Colloque international de traduction spécialisée.28 martie 2009 (L. 26-29 octombrie. Timişoara.V. organizat de Societatea Română de Dialectologie..Cerches) • Colocviul internaţional ”Les langues-cultures à l’université”. • Conferinţa Internaţională România: dialog intercultural şi interlingvistic.Zbanţ. V.Condrea.L.Condrea) • Simpozionul Internaţional: Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. Culturǎ. Москва..Zbanţ a fost membru al comitetului ştiinţific al colocviului).Sorocean) Colocviul internaţional „Лингвистические и методические предпосылки успешности межкультурной коммуникации”. Universitatea de Stat „S. 50 de ani de libă română la Universitatea “Adam Migkiewicz” din Poznan. Federaţia Rusă. Семчинского. Cluj-Napoca. cu susţinerea AUF 25 . (I. E.Condrea. Могилев.н. în incinta Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”. 2006 (I. 20-23 octombrie 2006 (V.Cristei) • • Al XII-lea Simpozion Naţional de Onomastică cu participări internaţionale. Esenin” din Ryazan. Comuna Săcălăşeni.Gherasim.Zagaevschi) • • Русский язык в контексте культуры. T. посвященная 75-летию д. organizat de ASE Bucureşti.Ciobanu. Bacău / Slănic-Moldova. Universitatea “Babeş-Boliay.В.Lifari. Киев. V. 26-27 aprilie 2010 (au participat dr. 27-28 mai 2010 (I. „Alexandru Ioan Cuza” şi dedicat împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului Iaşi.  23-24 octombrie.(1931-1999). Context în mediul profesional».Fonari.Condrea) Conferinţa Internaţională «Discurs. jud.Conferinţe internaţionale peste hotare • Conferinţa internaţională a Asociaţiei Române de Studii Semiotice (AROSS) “SEMIOTICA DINCOLO DE LIMITE”. Cluj-Napoca (I.hab. Organizat de Universitatea.  12-13 noiembrie 2007 (I. România. 16-18 mai.conf. G. A.univ.Şapa).

dr.. dr.Condrea.. prof.hab. La colocviile cu participare internaţională.hab. dr. Bulgaria. Turcia – cursuri de Lexicologie şi Stilistică.Bondarenco. Printre alte activităţi de colaborare internaţională mai pot fi numite şi conducerea tezelor de doctorat în cotutelă (dr. Federaţia Rusă. organizat de AŞM au luat cuvântul în plen A.hab.Zbanţ.hab.univ.A. 22-24 iunie 2010 Colocviul internaţional „Le français de demain: enjeux éducatifs et professionnels”. dr. dr.L.Pavlicenco (Iaşi.Ciobanu. membrii profilului acreditat au fost invitaţi cu referate în plen. 2007..Roşca. Paris). Esenin” din Ryazan. organizate în ţară. la colocviul „Filologia modernră: realizări şi perspective în context european.2008. Unii profesori de la facultăţile de Litere şi de Limbi şi Literaturi Străine au fost invitaţi să susţină cursuri la universităţi de peste hotare: Gh. la colocviul internaţional „Лингвистические и методические предпосылки успешности межкультурной коммуникации”. prof..şi A. prof. Ediţia a X-a – prof.hab. dr. Astfel. în a. dr. Universitatea din Strasbourg. prof. prof. la Suceava.hab.Bondarenco. 2009.hab. prilejuit de aniversarea a 70 a prof.habil.A.hab.univ. prof. vorbire”.Colţun a predat cursurile de Sintaxă a limbii române şi de Lexicologie la Universitatea „Hyperion” din Bucureşti în anii 2008-2010.I. octombrie 2010 (au participat dr.L.univ. a ţinut discurs în plen A.2008 „Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică”.Zbanţ). La Colocviul din a. A.Pavlicenco – 3 teze.hab. conf.. prof... conf. la Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului ”Eugen Coşeriu”. Cercetătorii din profilul Lingvistică teoretică şi aplicativă.. dr.habil.univ. la colocviul „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european”. în a..Ciobanu. dr.. dr.Ciobanu.hab. A. dr.I.Condrea (Cluj-Napoca). Creativitate. au luat cuvântul în plen A.Russo” în a.. Suceava – prof. V. organizat de AŞM şi USB „A.Bantoş.conf. Participând la colocvii şi conferinţe. au vorbit A. Sofia.univ.S. SUA) a ţinut cursuri de Sintaxă. S.univ... şi A. uz şi necesitate”. conf.Ciobanu. Franţa). L. alteritate. A. la Colocviul „Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere”. Franţa).Zbanţ (Lille. la Universitatea de Stat „S. Lexicologie.Ciobanu. Limbă.habil. dr. 2009. Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului ”Eugen Coşeriu” Limbaje şi comunicare. ediţia a III-a.Zbanţ – 1 teză. Semiotică. semanticitate.Ciobanu.hab. 26-27 aprilie 2010 – dr.Bantoş.habil. dr. ”Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context european”. la colocviile internaţionale s-au manifestat: în a. dr.univ.hab.Lifari – la Universitatea Yeditepe. A.habil. prof. I. istoria şi teoria literaturii au fost invitaţi şi au participat în comisiile de doctorat de peste hotare – dr.univ.. dr.Dumbrăveanu.• • Colocviul internaţional ”Traduction des normes et normes de traduction dans l’espace européen : institutions et entreprises”. conf. 2007.hab.habil. dr.Ciobanu (Aix-en-Provence..V. La conferinţa ştiinţifico-practică „Traducerea între normă. limbaj.univ.Iepuri (Universitatea Misissipi. dr.L. organizată la IRIM ăn 56 ..

susţinute de Ambasada Spaniei la Bucureşti şi de Union Fenosa.conf.Zbanţ La Conferinţa Internaţională DISCURS. prof. I. după o lungă perioadă de absenţă. care a organizat o sesiune de 3 zile de formare continuă.2010 la Chişinău.. a vorbit dr. martie 2009.Condrea – „Aspecte ale numelui propriu”. dr. 10-12 noiembrie. Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară. al Agenţiei Universitare a Francofoniei. dr. prof. cu invitarea formatorilor din Spania. Realizări şi perspective în context european (ediţia a IV-a). Unii sunt selectaţi în bază de dosare de bursă pentru stagii de formare continuă în centrele de profil din Franţa.. 57 .martie 2008 au luat cuvântul în plen dr.Cazacu.univ. Participarea în asociaţii internaţionale Numeroşi cercetători din cadrul profilului acredidat sunt membri ai asociaţiilor internaţionale.hab. Ei participă anual la conferinţele APLE. La toate seminarele de formare continuă au fost invitaţi în permanenţă profesori de la alte universităţi şi din liceele din republică. al Alianţiei Franceze. a căror organizare este susţinută logistic şi financiar de Ambasada SUA la Chişinău. hab.hab. Silviu Berejan. In memoriam acad.I. Colocviul Internaţional FILOLOGIA MODERNĂ.Zbanţ. Chişinău-Bălţi. Şajoritatea profesorilor de limbă engleză (circa 60 persoane) sunt membri ai Asociaţiei profesorilor de limbă engleză sau ai Asociaţiei internaţionale a vorbitorilor de limbă engleză. I.univ.Condrea.Dumbrăveanu. dr. Asociaţia profesorilor de limbă spaniolă (7 profesori de la USM).prof. la şedinţa în plen de la Bălţi a susţinut un raport dr.L.hab.univ. La conferinţa internaţională prilejuită de aniversarea 45-a de la fondarea Facultăţii de limbi şi Literaturi Străine. martie 2010) – dr. CULTURĂ. hab.. comunicare în plen „Limbaje specializate în traducere: abordarea clişeului”.L.univ. conf. I Condrea.hab. CONTEXT ÎN MEDIUL PROFESIONAL (Timoşoara. L. Irina Condrea este membru al Asdociaţiei Internaţiuonale de Studiu al Dialogului (IADA) În a. al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei prin Maison des savoirs francophones inaugurată în a.hab. Catedra de „Filologie rusă” este membru colectiv al Asociaţiei Internaţionale a Profesorilor de Limba Rusă – МАПРЯЛ Dr. Ei beneficiază de formări organizate de APF cu suportul logistic şi financiar al Ambasadei Franţei la Chişinău.2010 şi-a reluat activitatea. Profesorii de limbă franceză (circa 35 persoane) sunt membri ai Asociaţiei profesorilor de limbă franceză.

com _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________         58 . conferenţiar universitar _______________________________________________________________________________________________________ 1. Direcţiile ştiinţifice de bază 01.FIŞA STATISTICĂ I.6 .10. Adresa str.8.5.Telefon. Denumirea organizaţiei UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA_____________________ 1.7.: (+373 22) 57 76 37. EDIFICAREA STATULUI DE DREPT ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI ISTORIC AL MOLDOVEI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE 1. 65. 0062624________________________________________________________________ 1. doctor habilitat în filologie. Structura organizatorică ________________CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE „ŞTIINŢE SOCIALE ŞI UMANISTICE”____________ 1.3.4. e-mail: icondrea@yahoo. INFORMAŢII GENERALE 1. Director – I. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat ___________________seria MD nr.Kogălniceanu. fax. Statutul juridic ___________________ISTITUŢIE PUBLICĂ_______________________________________________________________ 1.9.CONDREA.11. pagina web. Anul fondării __________________________1946________________________________________________________________________ 1.1.Profilul de cercetare LINGVISTICĂ TEORETICĂ ŞI APLICATIVĂ. e-mail tel. ISTORIA ŞI TEORIA LITERATURII _______________________________________________________________________________________________________ 1.2. biroul 22 _______________________________________________________________________________________________________ 1.M. Actul de înfiinţare _______________________________________________________________________________________________________ 1.

2. 35-44 de ani 2.2. 1 1 1 13 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 - 4 4 1 - 4 26 23 19 23 20 17 5 27 23 19 23 20 17 5 27 23 19 23 20 17 1 5 28 23 19 23 19 17 1 2 30 22 19 23 19 17 2.4.2.2.2. Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii 2.3. Sub 35 de ani 2.4.2. organizaţiei (angajaţi în proiecte de cercetare) 2.3.5 9. posturi ocupate 2. Posturi ocupate 2.6 / 20. 2.5 2.2.2.2. 102 102 102 102 102 102 101 101 100 100 97 97 97 97 97 2.2. conferenţiari universitari/cercetători d.+2. profesori universitari/cercetători c.2. total Stagii în străinătate (de peste 1 lună).5 2007 3 2.1.1.4. acord de muncă 2. cumul extern b. cumul intern 2.4.4 97 62 / 13 14 65 1/1 9.1. cercetători ştiinţifici inclusiv: 2.3.5 22.) 2. 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 2.5.4.3. posturi vacante Personal de conducere.4 4.3.5 Anul 2009 5 2. total 2.4.1. (luni) Susţinere de teze. Competitori.6 2 2.4. care studiază în exterior. 59 .4.1. titulari ai instituţiei de învăţămînt superior Structura personalului după calificare Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii superioare.5.2.1+2.1.5. membri titulari/ membri corespondenţi 2.4.4. total (2.5 Medi a anual 7 2.1.2 1 3.6 17 2. titulari ai organizaţiei 2.4.4 9.2 2.5 2.1.4.1. 2.3.1 . 62 / 13 14 65 1/1 62 / 13 14 65 1/1 62 / 13 14 65 1/1 62/ 13 14 65 1/1 62 / 13 14 65 1/1 15 / 44 8 / 50 9 / 44 8 / 38 8 / 26 2.2.1. Personal auxiliar cu studii superioare 2.) 2.2.1.1.5 2.1.3.4. total 2.5.1. doctori/ doctori habilitaţi b.4 101.1.4 0.1.) inclusiv : care studiază în organizaţie ( zi/ cu frecvenţă redusă) îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul 2.2. 2.4. număr de personal/total 2. 2. titulari a. Personal auxiliar cu studii medii Perfecţionarea personalului Doctoranzi.3. RESURSE UMANE Indicatorul 2006 1 Total posturi (conform statelor de personal).4 101.3.1. total 2.4. 45-54 de ani 2.4. dintre care în străinătate 2. total (2.5.2. Posturi vacante Structura personalului după activitate Personal din sfera ştiinţei şi inovării .1.3.5 2008 4 2.1.3.II.2.5.2.5.3.2. Persoane abilitate cu dreptul de conducător Structura personalului după vîrstă 2. Peste 65 de ani 2.4.2.4. angajaţi femei Personal auxiliar. ingineri 2.2.1.2. total 2.8 19 23 19.3.5 2.4.1.2.5.1.5 2.2. 55-64 de ani 2. 15 / 44 8 / 50 9 / 44 8 / 38 8 / 26 9. 2.5 2.6.2.1.2 27.+2.2.1.5 2010 6 2. total 2.4. Postdoctoranzi. 2.4 2.1.3. doctori 2.4 9.1.4.1.1. netitulari a.2.5. a.3. posturi vacante Personal ştiinţifico-didactic.1.2. total 2.5.2.2.2.3.4. doctori habilitaţi 2. total (2.1. posturi ocupate 2. de bază b.3.6 / 20.2.3. total 2.1.

7 10.1. pregătirea cadrelor ştiinţifice prin contract prestare a serviciilor contra plată (contracte cu agenţi economici autohtoni) alte surse (arendă.6 142. ) proiecte din cadrul programelor bilaterale internaţionale şi proiecte alocaţii suplimentare din Fondul de rezervă 104.) 3.2 53.3 53.2.6 54.5.1. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii 3. total (3. RESURSE FINANCIARE Indicatorul 2006 1 Surse de finanţare (plan precizat).1.0 60.2 3. 3.1. granturi internaţionale contracte cu agenţi economici străini altele (sponsorizări.5 90.1.5 41.5 60 .7 4.1.4 34. b.1. d. fond social 3.3 1.2.7 2 138.2.1. total (mii lei) (3.2.0 60.5 0.1.2.1.4 73.5 60.6.2 90.) naţionale.6 275.) Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază). b.5 335. Procurare de echipament ştiinţific 3.0 6.0 Media anuală 7 143.1.6 1. şi medical ) 3. cercetări ştiinţifice aplicative 3.2.1 34.9 137.3 53.1. transfer b.4 0. cercetări ştiinţifice fundamentale 3.a.2.+ 3. Pregătire de cadre ştiinţifice 3. Cota faţă de volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%) Cheltuieli per cercetător ştiinţific 104. 3. 3.5 pregătirea cadrelor ştiinţifice 3.6 73.1 5. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de inclusiv: Cheltuieli de personal (salarizare.4.5 58.5 2010 6 335. 3.1.7 3.2 53.0 60.7.0 50.6.3 53.1.3 73. 3. donaţii.6 128.1.5 275.3 71.1 60.2 77.6 275.1.3.1.1.+3. 3.a. total cofinanţare a proiectelor de a.2.1.0 60.1. 3. mii lei proiecte instituţionale a.1. ş.5.1 2007 3 53. total a.4 53.2.3 2008 4 60.2.9 53.5 58.8.3 75.0 60.1 34.1.1.) internaţionale.1.1.5 59.2.7.9 50.2.5 2.1.1.6 275.5 1.1. c. 3.2.III.1.9 10.3 46. sponsorizări ş.7 75. 3. Mijloace speciale.2.1.5 28.3.1 58. proiecte din cadrul Programelor de Stat proiecte pentru procurarea utilajului proiecte de transfer tehnologic proiecte independente (pentru tineri cercetători etc.3 3. 3.2.0 Anul 2009 5 132.7 0.1.5 1.2.3.0 40. 3.4.5 44. donaţii c.

Cereri de brevetare înaintate la AGEPI 5.2. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor. în ţară 22 27 21 45 5.4.3.4.2. 4.4. +5.1.35 1. alte reviste ştiinţifice atestate 4 8 8 În culegeri.1.1.4 15 6 6 50 49 1 7 2 2 3 1 5. how şi soiurilor de plante omologate.0 Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică.29 0. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 1 2 3 4 5 Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli editoriale) 131 125 92 125 (5.) 4.3.09 7 115. medalii de bronz 6 105 1 1. utilajului. ISI. cu factor de impact > 1 5.+5.0 1000.+ 5.3.1.2.4. 5.1. Culegeri etc.3.3.3. liniilor de animale şi păsări Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în ţară/peste hotare cu: 5. (după vîrstă.1 c.3 Echipament ştiinţific 4.1.1. Luate în arendă 4.8 11. Brevete obţinute în străinătate /implementate 5. medalii de argint 5.7) inclusiv: 5.2.1 d.8.+5.0 7 1000.3.6 0.2 41.4.1.4 35.3.2.3. IV.3.1.0 4 1000.1. cu factor de impact <0.4.4 4.2 9 5.9. în ţară 4 12 6 4 5. cu factor de impact 0.1. în străinătate 1 5.3.) 92 98 63 97 În reviste ştiinţifice.9.8 10.1 medalii de aur 5.0 75 15 10 10.0 1000.0 1000.2.2 71 21 15 84.3.0 75 15 10 10.2.1.) 58 51 34 42 în ţară (a+b+c) 54 50 26 34 a.0 4.2.2.2 35.4. categoria C 52 50 26 34 5.1.2 0.2.4. total (5. Publicaţii ştiinţifice electronice 2 5.1.1. lucrări de reparaţii capitale)/lucrare publicată (mii lei) Număr de articole ştiinţifice publicate. V. 5.1.2.4.9.+5.2.0 61 . tipurilor.2.5.95 1.8 1.3.+4.2 43.2.2. b.1.4. know5. în străinătate (a+b+c+d) 4 1 8 8 a. Science 5.1.4. Media număr lucrări/cercetător 1. 6 – 10 ani 15 4.2.6 1.1.3.3. Primite în folosinţă 4.4 11.3.4.+5. Brevete obţinute în ţară/implementate 5.1. Sub 5 ani 75 4.6 0.1. capitole în monografii peste hotare 2 1 5.1.7 75 15 10 5. total (5.3 1204.1 11.2.+4.0 1000. 1. Per cercetător ştiinţific 10. Per cercetător ştiinţific 10.7.3 1139. 2 2 Număr de brevete obţinute/implementate (5.4. categoria B 2 c.4 75 15 10 10.2. total 34 47 29 55 5. total (m²) (4.2.1.0 10.8 5.2.9.1+5.1. în ediţii internaţionale incluse în Web of 5.4.1.2.1.8 0.3.0 6 1000.2) 5 12 6 4 5. ISI. Total (mii lei) 1003.3 1068.1.0 32. Certificate de soiuri obţinute 5. capitole în monografii în ţară 5.2.3.2.3.2.2.9 75 15 10 10.3.1. b.1. total (5. Certificate de rase obţinute 5.1.8. 5.3) 6 16 10 6 Monografii (5.3 Caracteristici ale echipamentului ştiinţific.0 5 1000.1.1.2. 5.2.1. categoria A 5.6. Peste 10 ani 10 3 1000.4.1.1.3.3 1263. raselor. POTENŢIAL LOGISTIC 1 2 1000.) 5.0 12.3.+5. Proprii 1000.29 Media cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 5.2.1.3 1156.2.0 13.5.3. 4.4. reieşind din cost ) (%) 4. în străinătate 12 20 8 10 Număr de lucrări editate.2.1. Certificat de preluare a suşelor în colecţii 5.4.2.3.2. Dicţionare 1 2 1 5.0 1000.4. ISI.6 0.2.1.3.4 5.6 0.4. 5.1.3.

8.5.8. 5.9. contract cu un volum de finanţare >100 mii lei Tehnologii.5.5.2.5. concepţii 5. pedagogice. tehnice.6 5.10.6 22.7. Suşe documentate 5. Comunicări orale.6. echipamente. postere la manifestări naţionale 9 5.8. Tehnologii noi documentate 5.8. Prestări de servicii în laboratoare neacreditate Expertize ecologice. Comunicări orale. Materiale ştiinţifice utilizate în elaborarea de: 5. secvenţe tehnologice.1.4. postere la manifestări naţionale cu 5.3.5. secvenţe tehnologice.4. 5.3.15.4 9.. Prestări de servicii în laboratoare acreditate 5.8.3.5.9. participare internaţională Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice 33 11 19 5.3. dispozitive funcţional 5. inovării.5. Softuri elaborate/implementate 5.9.7. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei 5.5. Internaţionale (străini .8.2+.8. colaborare sau contracte royalty Mostre de maşini.8.2 9 6 22 1.1.2.7.4 6 3 5 27 22 7 15 1 6 19 27 12 15 2.5. naţionale 10 19 7 Asistenţă.4.12.10.6.9. produse noi şi seminţe 5.10. Programe 5.7 5. perioada evaluată 1 0. Metode noi documentate 5.8. echipamente asimilate în fabricare în serie Tehnologii. Distincţii şi premii 5.5.6. chimice etc.13. testări biologice.8. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi) 5. Naţionale 1 4 5 Număr de participări la manifestări ştiinţifice (5. Recomandări ştiinţifico-practice documentate 5. internaţionale 5.10.4 1.8. 5.3. naţionale cu participare internaţională 5. tehnologice Număr de manifestări ştiinţifice organizate.9.9.10.1.9 5. Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru utilizatori 5.5. produse noi şi seminţe de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin 5.3.5.8.14.10. terminologice. tehnice.4.8.9.9. evaluată Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de 5. Articole de popularizare a ştiinţei 1 7 8 Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei.8. Proiecte de legi. Protocoale clinice elaborate etc. naţionale Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 6 5.9.10.8. culturii etc.1. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate 5. 5.7.0 17.5. Materiale / substanţe noi documentate 5. Elaborări ştiinţifice şi tehnologice 5. servicii ştiinţifice prestate.2.7.1.2 9.5. Cataloage de colecţie elaborate 5. de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin contract cu un volum de finanţare <100 mii lei Produse noi valorificate de agenţii economici prin 5.7. Consultanţă 5.) Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 5.7.6.6. Produse. precum şi activităţi de consultanţă şi popularizare a ştiinţei 5. educaţiei.5 5.11. Procedee documentate 5.8 8.3.7..6.5.2.2.7.1+5.2 19 6 8 5 22 10 5 7 18.2. Acte normative.5. naţionale cu participare internaţională Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 1 5.0 4.9.2.5. medicale. total 18 18 16 5. strategii.16.peste 20% din participanţi ) 3 4 6 5.5. Atlase şi hărţi elaborate 5.5. Hibrizi documentaţi 5. 5.5.4 4. postere la manifestări internaţionale 20 22 30 Comunicări orale.1. 5.8.6. Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în perioada 5.9. Naţionale cu participare internaţională 14 10 5 5. elaborate 5.4 1 1 62 .7. Susţinere a Ştiinţei obţinute în perioada evaluată Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute în 2 5.9.2 13.1 internaţionale 1 26 5.5.

2.1.5.3. de expertize asupra proiectelor de acte legislative şi de alte acte normative. 60 60 60 6.2 3. 6.8.2. străinătate pentru activitatea didactică Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la 1 1 1 7.1.8 2.3.1. Guvern Participări în activitatea grupurilor de lucru instituite de 40 42 45 7.2. organizaţii (număr de proiecte şi de lucrări comune) 7. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 1 2 3 4 Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) Număr de persoane / cursuri susţinute 142 / 142 / 142 / 6. compendiumuri 6. 7. Lucrări didactice digitale 1 Număr de avize. consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat 6. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la susţinerea în 1 1 1 7.1.3. 8 9 15 6. asupra programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării VII.3.1.2.1.2 5.2 15.1.2 1.1.1.2.2 1 1.4 44.1.2. susţinute conducător ştiinţific al tezei de doctor 7 9 5 6.2 0.1.6 6.2.4.1.2.3.3.2.4.3. 63 .3. 1 5 45 12 1 2 1 1 1 7 50 14 1 1 3 2 2 0. departamente Cooperări bilaterale internaţionale 7.3.2. 6.1.25 7. licenţă/masterat membru al Comisiei examenelor de 70 70 70 6.3.1. manuale pentru învăţămîntul universitar 2 2 2 6. activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale Participări în activitatea comisiilor instituite de Preşedinţie.3.2.2. lucrări) în comun cu alte 7.2 1.6.2. 6. ministere. invitaţie 7.4 3.2. note de curs.2. universitar capitole în manuale pentru învăţămîntul 3 3 6.2.1.2. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţămînt superior /ale instituţiilor de învăţămînt superior în 7.+6.) 5 6 9 6.0 96.2. susţinute 6.5.2. susţinute Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de 13 15 24 învăţămînt superior şi preuniversitar (6.2.3.1.3.3. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată 4 5 3 Alte forme de implicare în procesul educaţional preşedinte al Comisiei examenelor de 4 5 6 6.1.2.3.1.6.1.1.2.2 5 6 7 7. Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate 14 14 12 7.6 0.4. 6.6 2.6 9.3.4 9.1.1.2. străinătate a tezelor de doctor şi doctor habilitat Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi 1 1 1 7. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia 5 142 / 60 7 7 105 99 8 1 1 14 6 4 2 1 8 8 6 142 / 60 5 7 110 98 2 1 10 3 1 2 1 7 7 7 142 / 60 5 5.3.4 0.1.4. organizaţie Colaborări cu organele centrale de specialitate 7.3.6.1.1. preuniversitar Lucrări instructiv-metodice 8 9 15 Lucrări metodice. VI.3. manuale pentru învăţămîntul preuniversitar 3 4 7 6.2.2..2.4 0. capitole în manuale pentru învăţămîntul 1 6.3. doctor habilitat Cercetători invitaţi în străinătate pentru activitatea 1 1 2 7. Parlament.3. Documente de politici elaborate/ aprobate 1 1 Recomandări metodologice elaborate/ implementate în 7. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 1 2 3 4 Cooperări bilaterale naţionale Realizare de programe (proiecte. conducător al tezei de licenţă/ masterat 93 95 98 6.1. licenţă/masterat.1.2.2.1.8 85.+6.6 1.) Manuale (6.1.7.3.1.25 1. ştiinţifică Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară din / 1 1 7. 7.2.2.

4.5. străinătate.0 1 2 2 2 2 1. 7. 7. aleşi în perioada evaluată Membri/experţi/consultanţi ai altor organisme ştiinţifice din ţară.. cu un volum de finanţare mai mic de 100 mii euro 7.7. aleşi în perioada evaluată Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din străinătate. aleşi în perioada evaluată Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de peste hotare.5. 1 8 8 8 9 6.3.8 3 3 3 3 3 3 7.5. 7.4. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului Cadru 7 Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale de studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice 7.5. cu un volum de finanţare mai mare de 100 mii euro Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din 7.4.8 2.1.1. Cooperări în programe europene şi internaţionale Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din 7.5.5.4. 7.5.3.4. aleşi în perioada evaluată 1 4 1 3 1 1 1 1 1 0. aleşi în perioada evaluată Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară. 7.4.2.8 64 .4. aleşi în perioada evaluată Membri/experţi/consultanţi ai organismelor ştiinţifice de peste hotare.2.6.5. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM. străinătate. 7.

Ţările şi organizaţiile din străinătate care participă la proiect: Germania.LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE 1. Soltan. Procurarea utilajului pentru calculatoare. Lipadatu). S. Responsabil I. USM. Valoarea grantului . 2) Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts (2006-2007). A. Melniciuc. 1 cercetător ştiinţific masterand (A. Institutul de Filologie. Dodon. Purice – prof. cercetător coordonator. (2010 – 2013) Proiectul e finanţat de fundaţia germană: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Curriculum Development Competition (proiectul individual „Epigrafia şi paleografia latină”. Ciobanu (Catedra Limba Română). Gherasim). L. Formarea a 20 persoane în domeniul terminologiei europene şi comunicării. Hanganu Aurelia: 3) Terminologie europeană şi comunicare strategică pentru Republica Moldova Proiect internaţional (2006 – 2007).conf. PLANUL TEMATIC DE CERCETARI PENTRU PERIOADA 2006 -2010 Proiecte instituţionale: 1) Funcţionarea limbii române pe teritoriul Republicii Moldova (2006-2010)” din Direcţia strategică “Edificarea Statului de Drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextual integrării europene”. m. hab. Jürgen Erfurt (Institutul pentru Limbi şi Literaturi Romanice. Institutul Superior pentru Traducători şi Interpreţi (ISTI). Granturi şi proiecte internaţionale 1) Dinamica lingvistică în statul naţional multietnic. Universitatea Ştefan cel Mare. Ciobanu. univ. 4) DILING Proiect internaţional de cercetare ştiinţifică. Participatrea la două conferinţe internaţionale axate pe problema minorităţilor lingvistice. Nica).Bodean. Universitatea Europeană Centrală (Budapesta. E. Republica Moldova. MIL). Un juriu internaţional moldo-român-francez a apreciat referatele prezentate de participanţii la formare. Universitatea din Grenoble.. Procurarea softului TRADOS. În parteneriat cu Fundatia Soros Moldova.. Al. Coordonator şi executor de lucrare: Dr. Alexandra Gherasim. Ex. O.20000 dolari. Soltan. Director de proiect dr. (2009-2010). Finanţat de Comisia Europeană. Centrul Naţional de Terminologie al RM. Executori: 2 doctori habilitaţi (A. Universitatea Liberă Bruxelles. 1 cercetător ştiinţific stagiar fără grad ştiinţific (A.. Condrea).c. Studiu de caz în Repubica Moldova. Participă A. (2007) Responsabili: A. Universitatea Goehte din Frankfurt Main). I. 4 doctori în filologie (M. ASM. Bruxelles. prof. I. 1 tehnician categoria I (E. Vasile Dumbrava (Moldova-Institut Leipzig.-M. Ardeleanu. Dr. Soltan. Suceava. Dr. 65 . AŞM A. univ. Ungaria). CIMETTIL. Breahnă.Marchitan. 2) Sintaxa discursivă. I. Conducător de proiect: Prof.. Popa). Zbanţ. Academia de Studii Economice din Bucureşti.

univ. Axenti. Cebuc L. Introducerea noilor metode de predare a traducerii.Proiect de cooperare ştiinţifică interuniversitară. hab.Zbanţ. A. Sofia. coordonator al proiectului – conf. schimb de experienţă. Formare: Cadrul European de Referinţă a limbilor. (20-24 martie 2006) Proiectul internaţional GREFECO .-M. Ţările şi organizaţiile din străinătate care participă la proiect: România. A. Uniunea Latină. Strasbourg. Seminar francofon regional vizând problematica implementării procesului de la Bologna în universităţile din Europa Centrală şi Orientală.(2005-2006) . Zbanţ. Elaborarea cursurilor online şi traducere. 20 000 euro. 12) . T4 ... de USM. a participat la diverse proiecte regionale cu Biroul Europa Centrală şi Orientală a Francofoniei (BECO). S. Albania. Bulgaria formare.Soltan.proiect al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei L.-M. Soltan A..proiect al Organizţiei Internaţionale a Francofoniei resp. Moldova. Universitatea din Tirana. Ziadeh E. L. precum şi a universităţii Marea Egee.Proiect acceptat în cadrul programelor AUF: Responsabili: L. 9) Elaboration du curriculum du cursus modulaire et rénové des futurs professeurs de français langue étrangère selon la méthodologie ECTS orientée FOAD’. Fourrier Franţa. prof. 6) Crearea centrului de formare a traducătorilor (2003-2006). (2003-2006). 60000 euro. Responsabili: Zbanţ L. Suceava.. (Februarie – martie 2008).Zbanţ L. Cod AAG6105011261. Zbanţ. Universitatea Tirana.dr. 13) „Serviciul de informare şi orientare profesională” (2004-2009).. Bulgaria. (2006) misiune universitatea Ştefan cel Mare. Elaborarea unor cursuri noi de traducere specializată. Zbanţ. 7) Granturi pentru organizarea „Seminarului de glotodidactică pentru profesorii de limbă italiană”..5) „Elaboration du Curriculum du cursus modulaire et renové des futurs professeurs de langue étrangère selon la methodologie ECTS orienté FOAD” (2005-2007) . Solovei N.Axenti. E. Grădinaru A.42000$. finanţat de AUF şi realizat. responsabili: L.Soltan. 66 ..5. Proiectul Tempus JEP 25121-2004. Revizuirea planurilor de studii.. Franţa. Proiect internaţional GREFECO .. Formări. Grecia. Responsabili: L. Institutul de Cultură Italiană din Bucureşti. Mărirea numărului de ore la traducere. 10) Proiectul AUZ. L. 8) Proiectul COCOP: Formarea formatorilor. România. 11) . Ardeleanu. E. Franţa. Grant Nr. Suceava. USM. Universitatea din Suceava. Ţările şi organizaţiile din străinătate care participă la proiect: ITI-RI. în colaborare cu Universitatea pentru Străini din Perugia (Italia)..Le portfolio européen des langues et son application” (14-16 iunie 2006). România. 14) „Renforcement de l'excellence universitaire”.Le cadre européen commun de référence pour les langues et son application”. Clichici L. Interpretare şi Lingvistică Aplicată. Moldova. S. dr. Crearea Centrului Interuniversitar Multilingv de Excelenţă în domeniul Traducerii. Moldova. Ardeleanu. Interpretării şi Ingineriei Lingvistice (CIMETTIL). Zbanţ . stagieri. (2006-2010). 105171. cu participarea Academiei din Grenoble şi Universităţii J.. Zbanţ. Catedra Traducere. Sofia. Caragia R. Ţările şi organizaţiile din străinătate care participă la proiect: Universitatea Ştefan cel Mare.. în colaborare. Ministerul Afacerilor Externe din Italia. valoarea grantului .

0 c. LISTA LUCRĂRILOR APĂRUTE ÎN EDITURI STRĂINE Monografii 1. 2. 2006. 16) .15) L’Enseignement supérieur dans le contexte de la construction européenne. Traducerea din perspectivă semiotică. III-IV. Creation of Centers for Children and Families. vol.a. Universitatea de Stat din Moldova. Nina Josu.. 105 p. Bulgaria. Zbanț... 67 . Receptarea prozei spaniole contemporane în spaţiu cultural românesc.384 p. George Meniuc.Gherasim 3. – Chişinău: Cartdidact. 2009.. Roşca A. Galina Furdui. . Stagii. Universitatea Liberă din Bruxelles.La synthèse de documents”. 3.Proiect internațional al Organizației Internaționale a Francofoniei L. Paul Mihnea. Belgia. CD-Rom Dicţionare 1. Burse de cercetare. 2006. – 6 c.a. Antologie”. Titu Ştirbu.. 14 c. A participat L. Studiu asupra topicii cronicilor româneşti din secolele XVII-XVIII. 103 p. . Teodor Nencev . Dolgan M.266 p.. LISTA LUCRĂRILOR APĂRUTE ÎN EDITURI DIN ŢARĂ Monografii 2006 1. 2006 .a. 1. 151 p. Landers C. Ion Racul. Toader Mălai. . Calmaţui L. Condrea I. tesis doctoral .Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Zbanţ. pentru elaborarea şi editarea suportului de curs pentru programe de masterat „Teoria textului.5 c. Leonid Tuchilatu. . VII. GREFECO (23-27 noiembrie 2009) . Valentin Roşca. vol. Dolgan M. Varzari E. Petru Zadnipru – În: Dicţionarul General al Literaturii Române. Emil Loteanu.a. (2006-2008) Proiect internaţional susţinut de Republica Moldova şi Comunitatea franceză din Belgia. 4. Vasiliev Iu. 4. Bogdan Istru. Servicio de Publicaciones.a.. – 7 c. Formări. Agnesa Roşca. finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova. Timotei Melnic.Chişinău: CEP USM. 2. 35 c.Chişinău: Epigraf.Chişinău: CEP USM. Cinclei C. 1. Bucureşti. Victor Teleucă. 2006. Schimb de experiență. Sofia. Bucureşti. La tipología de los discursos en los libros de viajes de Mihái Ticán Rumano.În: Dicţionarul General al Literaturii Române. Barbu Rabei.a. 17) Programul de granturi mici pentru absolvenţi (2007).. Beneficiar – A. Elena Ţau. Asigurarea cu literatură. 2006.

a. .a. CEP USM. Ciobanu A. 2007. Mitul Medeei în literatura germană contemporană.a. . (Premiul Ministerului Educaţiei şi Tineretului a Republicii 68 . c. . 5. 2008. – Chişinău: CE USM 2007..Chişinău: CEP USM. .41. Dolgan M.24.0 c.Colesnic). Le discours en action – étude théorique et pratique sur la discursivité. . 2008 1.2 c. 2007. şi coautor). 4. .a. – 184 p. 10.146 p. . Taraburca E. Chişinău: Elan Poligraf. (coor.7.12. . (Autori N.Chişinău. Latina vulgară. Axenti E.Chişinău: CEP USM. Fenomenul atracţiei paronimice în limba franceză. 12. Modelul „bonus pastor”. Studiu de derivatologie romanică şi generală.a.a.Chişinău. 2007. Studiu asupra topicii cronicilor româneşti din secolele XVII-XVIII. Poezia subversivă.2007 1. Gurău L.. – c. 2007... 2008. .Chişinău . responsabil Ion Dumbrăveanu. .3 c. – Chişinău: Litera-Internaţional. Chişinău: Cartier.a. 2008. A. 2007. Ardeleanu S. Zbanț L. 2007. Ghilaş A. Lilo R. Vierene (O hermeneutică a imaginarului celor mai mari scriitori naţionali (Monografie). Babin-Rusu T. 9. 2. 5 c. (coordonator ştiinţific). Dolgan M.41. – 15 c. От възрастта на девстиого (или за човека и времето в творчествого на Йордан Радчиков и И.Chişinău: CEP USM. – 20 c. (coautor N. 2.a. 15 c. Prometeu. CEP USM. – 7.. Chişinău: CEP USM. Stirnberg). . 7.Corlăteanu.. 2007212 p. 2007. Predicatele evenimenţiale sub aspect semantic şi funcţional în limba franceză contemporană. 2007 6. Soltan A.5 c. Dolgan M. Moloşniuc V. 4. Aspecte ale reduplicării în limba română. . CEP USM. Corelaţia câmpurilor lexico-semantice în limbile germană şi română. Romanul anilor ’60. . 2008.. 3. 11.a.a.9.M.5 c. . Monografie / Red.a.Друца). Grădinaru. 0 c. L. Druţiene.a. Varfi N. 2007. 9. – Chişinău: CEP USM. Varzari E.. Dolgan M.Chişinău: Elan Poligraf.Chişinău. 5. 11.a. Eminesciene. Elogiu limbii române. 2007. Ciobanu A.CEP USM. Poezia contemporană: mod de existenţă în Metaforă şi Idee . Dumbrăveanu I. Poezia contemporană.68 c. 8.. de opoziţie. Coroi C. mod de existenţă în Metaforă şi Idee (Monografie). 3. 151p. Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de „stagnare” (Monografie). – 7 c. Dolgan M. Grossu-Chiriac C.a. Chişinău. Chişinău: CEP USM.

2008.0 c. Ciobanu A. Ţau E. Molea V. Chişinău: Reclama. Antologie. 3. Dolgan M. .a. note şi comentarii). (Studiu introductiv.a. – 193 p. 2008. 69 . George Meniuc. Usatâi L.590 p.a. . Mihail Dolgan. 2009 1. Chişinău: „Tipografia Centrală”. Chişinău: Tipografia Centrală. Teoria textului. 294 p. – 322p. Chişinău. 2008. Tipologia eului liric. Pagini de corespondenţă. 2008 1. 2010 1. . . 45.45.0 c. Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii (în limbile franceză şi română).75 c. . 2007.6 c. Culegeri 2007 1.18. 5.(ed. coautor şi responsabil de ediţie: acad. USM. – 144 p.0 c. 2010. . 2. Metaforă este Poezia Însăşi (Investigaţii ale imaginarului şi poeticii figurative). 2009. . coordonare şi redactare ştiinţifică.a. . Lectura romanului românesc modern (monografie). Elogiu limbii române. Mihail Dolgan: polifonismul creativităţii (Conştiinţa civică şi estetică a poeziei).Chişinău: Tipografia Centrală. Zbanţ L. . Postu M. 6.a.Chişinău: CEP USM . Dolgan M. Condrea I. Cara N.Chişinău: CEP.   2. 2008. Gherasim A.Moldova la Salonul Internaţional de Carte consacrat împlinirii a 80 de ani de la naşterea scriitorului Ion Druţă).0 c. .) Fenomenul artistic Ion Druţă.10. . Notograf.a.27.0 c.26. 2009.a. 2009. .0 c.a. – Chişinău: Prut internaţional. 2007. 4.Chişinău: Cartea Moldovei.0 c. Dolgan M. 2. Critica literară. 2010.10.a. 0 c. 2009.68. 300 p. – Chişinău: Grafema Libris. (Antologie) – Chişinău-Bucureşti: Litera-Internaţional. Valori expresive ale frazeologismelor în opera dramatică. 2.a 2010 1. Concepţie şi elaborare.8. – 12 c. Botezatu E. . Pentru programe de masterat. Chişinău: CEP USM.a. 2010. – Chişinău: CEP USM. Studii de sociolingvistică.

nr. 4. 2006. Traducerea automată a corespondenţei de afaceri englezgermane fără post-redactare. Vasilache C. . 3. România. 2. 1.17 c. Electronică şi calculatoare. Roşca A. Ghid de conversaţie român-italian-rus. Propcopciuc. 180 p. 6 c. Electronică şi calculatoare.. Lingvistică.3 c. 2008.147-155. LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE 2006 1. Ungaria. Сборник научных трудов памяти В. Porumb I. 2006.2. // Revista de Filología Románica.0.Bucureşti.. 2006. .Studia Humanitatis Iassyensia.. Matei T.58 c. Propcopciuc. Tomul XIV. Iaşi: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. V. // DILING wokshop. Cijacovschi. 165178. 70 . Cijacovschi.Bucureşti. 2. L’eurysemie parmi les autres types de rapports catégoriels lexico-semantiques // Язык и дествительность. 25. p. Ghid de conversaţie român-englez-rus. 2006.5 c. 2007 1. 1-2. 23. 2. Dumbrăveanu I. Propcopciuc.p. . Mihái Ticán Rumano.a. 268. Roşca A. periodista y escritor-viajero. Lingvistica inginerească – realităţi şi perspective. Şaganean G. Corcodel S. – Bucureşti. 288. 2008. 2008. . Soltan A. Universidad Complutense de Madrid. vol. Pascaru D. Traducerea automată fără post-redactare (o metodă nouă bazată pe utilizarea mecanismului sinergetic lingvistic). 1. 2008. vol. Analele Universităţii „Hyperion”. 2008 1. 5. Anatol Lenţa. 2007. Chişinău. Analele Universităţii „Hyperion”. nr. // Alloquor . Seria Filologie.. Bodean O.. A. 2008. On the Function of Proper Names // Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.a. V. V. Cijacovschi. // Revista de Filología Románica. – Moscova. Analele Universităţii „Hyperion”.a. Гака. Epigraf. 77-81.Chişinău: Epigraf. p. Electronică şi calculatoare. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. V. 2. 4. 2008 3. Servicio de Publicaciones. Suceava. V. Minorities in RM – policy recommendations. a. 3.a. 319. El periódico Dacia. Budapesta. pag.a. V.Dicţionare 2008 1.67 c. pag. Controversias sobre el estatuto funcional de algunas entidades glóticas. pag. Mihai Tican como figura importante en la aproximación hispano-rumana.

a. „Nord literar”. Suceava. Серия филологическая №4 (120). 309-315. 2008. 71 . „Europa”. (Universitatea din Craiova. Discursul politic: între dimensiunea pragmatică şi simbolică a comunicării politice. Комплексен анализ на митолог. Tomul XV. Corcodel S. // Discours et didacticité. nr 6. „Europa”. nr. Sur certains aspects d’enrichissment du lexique du roumain actuel par des neologismes. 103-113. Moraru S. Eurysémie et problème de la classification des signes (articol în revistă internaţională) //Revista de filologia romana. nr. nr.1. ГУ. p. // Studia Securitatis.2 c. Prus // Rev. 4. 0. 1. Bahneanu V. Graţiile pariziene la Chişinău: E. // Analele lingvistice ale Universităţii din Suceava. Seria Filologie. 0. univ.С. Facultatea de Litere. Belous M. 132-142. 2. Revue du Centre de Recherche Analyse du Discours.p. N 6. 6. Imperativul dezvoltării competenţei interculturale în contextul globalizării. 151-162. Lenţa A. 1. Lingvistică. Postu M. Zbanţ L. Universidad Complutense de Madrid. 2009. Editura Universităţii Suceava. 2009. 2008 Guţu I. Centrul de cercetare în onomastică şi lexicologie). Sibiu. Corcodel S. Tomul XV. – Suceava. 7-8. Universitatea „Lucian Blaga”. Postu M. 2010 8. Peculiarities of Acronyms and Shortenings. 0. România.. 22-26. Iaşi. 6. I. ANADISS. „Ştefan cel Mare”. pp. София. p. A. Editura Universităţii Suceava. 2009. Lingvistică. 3.2 c. език и лит. 2009. 301-308. Baia-Mare. Novii Sad.л. 2009.// Вестник Kаз. 2008.a. Ioana este criticul meu // Rev.1. Approaches to the Analysis of Colour Connotation in Language // Analele Universităţii 5.. Al. // Discours et didacticité. 2009 7. anul III. ANADISS. nr. România. Melenciuc D. Dumbrăveanu I. 78-79. // Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie.a. 2009.5 п. 2008 . Constantinescu O. 139 -143. Cuza. Modelul proustian de parisiană // Rev. A. 2010. 2009. pp. 2. Serbia. Guţu I. Postu M. Posibile conotaţii ale numelor proprii în textul jurnalistic. On Translating Proper Names // Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Seria Filologie. Гагаузская обрядовая терминология (народный календарь). Сорочану Е. с. Serbia. Suceava. nr. 0.5. 2009. 7. Алмааты. 4. //Българ. №2. ed. Les categories referentielles symbolisatrices: source de la motivation du signe esthetique // Alloquor.-легендарни архитекстове. 2010.2 c. Taraburca E. p. p. 8. 4. Novii Sad. Revue du Centre de Recherche Analyse du Discours. nr 6. Studia humanitatis Yassyensia.. nr. 1-2.

Zbanţ C. p. 2. . 2010.S. 2009. 0. The myth and the psychoanalytical perspective on the conceptualization of the value in Arcadie Suceveanu’ s work (în limba engleză) // Interstudia. Condrea I.3. I. 6. – Frank & Timme GmbH Verlag fur wissenschaftliche Literatur. relaţii internaţionale..6 c. 0. Sprachbiographien moldauscher Intellektueller. p.) Sprachliche Individuation in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. 57-69. Chişinău. Pavlicenco S. Reviste categoria C: 72 . ULIM. 0. Academia de Studii Economice din Bucureşti.28 martie 2009. 3 c. подготовке переводчиков. “Wer nicht Russish konnte. Vasile Dumbrava (Hg. 2009 1. Universitatea “Lucian Blaga”. Aspects historiques de la francophonie moldave // La francopolyphonie comme vecteur de la communication. 2010. Fonari V. Guţu I. 2007.. p.0.In: Klaus Bochmann. Marques de l’interculturalité dans la dimension paratextuelle.a.130-134. Forme şi cauze ale diglosiei în Republica Moldova – În: Thede Kahl (Hg. Republik Moldova. Bacău.0 c. Sibiu. Vasile Dumbrava (Hg. Editura ASE Bucureşti. 5. În: « Les langues-cultures à l’université »..56. Иностранные языки в школе.a.6. Fonari V.0 c. În Buletin Ştiinţific Nr. Выпуск 2 (13). 2.c. 25 . Catedra de Limbi Romanice şi comunicare în afaceri. Condrea I.a. S.5 c. 7/2010. S.. Recomandări pentru studierea receptării literaturii franceze în Republica Moldova // La Francopolyphonie comme vecteur de la communication. с. nr.) Das Rumänische und seine Nachbarn. Alma Mater.a.132-138.I. – In: Klaus Bochmann. 2006.32-41. 2010. Der terminus Muttersprache – symbole und Mythen der Identität . fur den war es ungeheuer schwer beim Medizinstudium”. – 1.a. 2006. 7. Valoarea literară şi conceptul politic // Ştiinţe politice. LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ Reviste categoria B: 2006 1. Republik Moldova. 192 – 212. 2007. Параметры формирования навыков межкультурного общения в 1. – Leipzig: Leipziger Universitatsverlag. Научный журнал. 6. Збанц К. 0. LISTA CAPITOLELOR DIN MONOGRAFII APĂRUTE ÎN STRĂINĂTATE 4.146-154. Збанц Л. – 2.a. vol. Рязань.a. Condrea I. 175-185.55 c. Berlin. – Leipzig: Leipziger Universitatsverlag. I.) Sprachliche Individuation in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. Chişinău. Zbanţ L.

Vieru // Revistă de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. Condrea I. Seria „Ştiinţe filologice”.a. 11. 342-345. nr. Seria „Ştiinţe filologice”. 12. 11. Seria „Ştiinţe filologice”. Seria „Ştiinţe filologice”. Seria „Ştiinţe filologice”. . Crecicovschi E. 2006.. „Recuperarea autenticului”) // Limba Română. Seria „Ştiinţe filologice”.3 c.a. 0. Textul ca semn şi semnul ca text // Limba Română. Galben R.. 0. Chişinău.p. Chişinău. Robert Louis Stevenson în contextul neoromantismului englez // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova. 2006. Farmecul estetic al liricii lui Gr. p. Controverse privind statutul unor entităţi glotice intermediare. 2006. Anatol Codru – recuperarea autenticului (vol. 143-145. p. Repere sociolingvistice în opera lui Constantin Stere // Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară. nr. 2006 . Social-cultural features of a spanish-english e-mail exahange. // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.2 c. Ermurache E. p. 9. Ermurache E. Propoziţia nominativă în literatura beletristică // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova. Poezie între gravitate şi liric // Limba Română. Chişinău. 2006. 1.a. 7-9 2006. 4-6. Chişinău. 8. 2006. p. 9-13. M. 5. 2006. Chişinău: CEP USM. 3 c. 2006.6 c. Dumbrăveanu I. 0. Bantoş A. 2006. Doneţ O. Dolgan. 2006. 0. Seria „Ştiinţe filologice”.2006 1.2 c. 2. Cristei. 2006. Şingherei V.0. Aforistica lui Dimitrie Cantemir // Metaliteratura. Controverse a propos de propoziţia monomembră nominativă în limba română // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova. Dolgan. T.a. p. 111-116. 17.a. 46-51. nr. 2006.. 2006. 16. 4-5. Condrea I. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.5 c. CEP USM. 2006. 2006. 3-4.a. Clichici L. 0. Seria „Ştiinţe filologice””. 189-192 4. 15. 1-3. Dodon E.a. 0. 6.. Seria „Ştiinţe filologice”. nr.5 c. Stoicismul – o concepţie fundamentală a lumilor posibile proiectate în discursul poematic eminescian // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova. 10.. Galben R. M. Dodon E. 2006.5 c. p.a. nr. p. Ştiinţe filologice p. 52-57. Bantoş A. 14. 7.a. Căpăţînă O. 1. //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. 284-288. Fenomenul neoromantismului în literatura universală contemporană: puncte de vedere. p. Unele reflecţii privind elementul predicativ suplimentar (şi subordonata predicativă suplimentară) // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova.137-142.5 c. Dumbrăveanu I. Ciornîi E. 73 .0. Nr 1-3. nr. . p.a.8 c. Crecicovschi E. Exprimarea tautologică: referenţialitate şi sens // Limba Română. Relaţii contextuale în textul fragmentat cioranian şi realizarea lor în funcţie de limitele acestui tip de text. 3. 13. Chişinău. Analiza semantico-funcţională a verbelor cauzative în limba română // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova. 236-241. ediţie jubiliară. 96 – 210.

6 c. Ganea R. 5-6. Jubiliară. 29. Rotaru M. Seria „Ştiinţe filologice”. 2. Actanţii predicativi şi functorii. Zbanţ L. Valorile semantico-stilistice ale paronimiei // Limba română Nr. Şcoala ştiinţifică a filologiei franceze la răscrucea secolelor.a. Axenti E. 0. 31. Melnic. Calamburul ca modalitate de obţinere a expresivităţii // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova. 34. Mitul Medeei în contextul literaturii antice. nr. p. Unele legi ale artei în concepţia lui I. 23. Габриэль Гарсия Маркес: Сто лет одиночества . Ed. // Analele Ştiinţifice USM. pp. Guţu I. Mitul Medeei în viziunea dramaturgilor Heiner Müller. 2006 28. Expresii frazeologice româneşti calchiate după model grecesc // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. nr. 129-131. 27. nr.. 26. 2006. p. A. 74 . Verbe apărute recent. Chişinău: CE USM. Grossu-Chiriac C.a. 21. Manolii A. 5-6. Christa Wolf – între Est şi Vest. 2006. 25. 3-4.. Seria “Ştiinţe filologice”. 24. Seria „Ştiinţe filologice”. 2006. 2006. T. 126-128. 2006. 33.156-168. 123-126. Seria „Ştiinţe filologice”. Maznic S. Macarov A. 2006. Grossu-Chiriac C. Seria „Şt. Grossu-Chiriac C. Seria „Ştiinţe filologice”Chişinău: CEP USM. socio-umanistice.3 c. 352-354. //: Analele Şt. 2006. 2006. Ganea R. Elemente ale teatrului antic în piesa “Uşa verde” de Gerlind Reinshagen. 22. 2006. p. 7-9.. 2006.// Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Cripto(grafie) po(i)etică sau bifurcarea textuală a unui text borgesian // Analele ştiinţifice ale USM. 0. Chişinău. CE USM. 2006. 2006. pp. „Ştiinţe filologice”. CEP USM.. Negru M. p.филогенический анализ // Analele ştiinţifice ale USM. Franz Theodor Csokor şi George Tabori // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Guţu I. Chişinău: CE USM. 10. Şcoala ştiinţifică a Filologiei Franceze la răscrucea secolelor. Chişinău. Cuvinte de origine greacă în expresii idiomatice româneşti // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 20.a. Chişinău. filologice”. 19. 355-362. //Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Sur la littérarité du texte poètique comme macrosigne // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Şt. Manolii A. Varianta Euripide. 30. Seria Ştiinţe filologice. 118-127. p. 143-149. Lucrări de sinteză. 2006. Ştiinţe filologice”. Pilchin I. 2006. Seria “Ştiinţe filologice”. p. Chişinău. USM. 32. nr. p.Caragiale // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova. 2006. 35... Molea V. Grossu-Chiriac C. L’Enigme roumaine dans les oeuvres des historiographes français // Analele Ştiinţifice ale USM. // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova.18. // Metaliteratura. 193-195.. Seria “Ştiinţe filologice” Chişinău. // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară.a. CEP USM. Sur la littérarité du texte poétique comme macrosigne. 2006. Chişinău.1 c. Guţu I. Hanganu A. // Limba Română. 2006. Guţu I. p. 229-239. 0. Chişinău. Grădinaru. 1996-2006.L.6 c.

7-9. 2.2 c. Principii de cercetare a discursului de călătorie. Rusnac Gh.a.5-6.5 c. 2006.a. Zbanţ L.a.a. Anul IV. p. pp. Unităţile suprafrastice (textul) şi intensitatea (pe material francez şi român) // Analele Ştiinţifice ale USM. 0. 43.P.a. 0.72-77. Factori determinativi pentru topica obiectivă în scrierile istorice din secolele XVII – XVIII. Roşca A. Seria “Ştiinţe filologice”. Seria “Ştiinţe filologice”. p.a. 2006. 76-79. p. Cu privire la încadrarea mijloacelor audiovizuale în contextul predării-învăţăriievaluării. p.392-396. nr. Fitonime Româneşti în lumina etimologiei structurale // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova. 1–3. 404-406. Nr. p. P. 46. Chişinău. Seria „Ştiinţe filologice”. // Metaliteratura.Chişinău: CEP USM.. p. 0. // Didactica Pro. Structura intensional-extensională a semantismului semnului lexical ca marcă a dinamicii construcţiei de sens. Rusnac Gh.a. 0.136–140. Rusnac Gh.5 c. 0. Rusnac Gh. 45.. 196-201. 50. 2006. // Limba română. 0. Chişinău: CE USM. Păcuraru V. 0. 42. Chişinău: CE USM.49 c. Taraburca E. Zagaevschi Vl. 44. Seria „Ştiinţe filologice”2006. 37. Nuţa S. p. Topică obiectivă – topică subiectivă: necesitatea unei delimitări în cronicile româneşti. 2006.7 c. nr. Varzari E. Chişinău. Seria „Ştiinţe filologice” 2006. P.a. 2006. nr.35 c. № 5-6. Oglindă E. 5-6. 2006. Valorile stilistice ale topicii în basmul românesc cult. 0. Varzari E.p. 82 – 86. Concurenşa modurilor la redarea unor raporturi sintactice în vechea română // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova.292-295. nr. Seria “Ştiinţe filologice”. 40. Chişinău: CEP USM. P. 38. Tendinţe în evoluţia dezinenţelor –e şi –uri la pluralul substantivelor neutre // Analele Ştiinţifice ale Universitari de Stat din Moldova..36. 47. 41. Pavlicenco S.5 c. 2006. 48. Seria „Ştiinţe filologice”. Nr.5 c. // Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.37 c. 49. 39-43. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. 2006. 2006. 2007 75 . Varzari E.31 c. 2006.9 c. Seria „Ştiinţe filologice”2006. Hasdeu // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Teatrul absurdului.173-178. Schimbări sinestezice de sens // Limba română. a.92-101.a. Chişinău. 0. Cu privire la unele adnotări etimologice ale lui B. False motivări antroponimice // Limba română. // Buletinul Institutului de Lingvistică. Ion Druţă şi literatura bulgară contemporană // Analele ştiinţifice ale USM. Receptarea literaturii italiene în Moldova dintre Prut şi Nistru. 0. a. p. 39. 4-6. 51. Chişinău: CEP USM.. 100103. 120-129. 2006. 0. Seria „Ştiinţe filologice”. Taraburca E. 2006. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. 2006.

Seria „Ştiinţe Umanistice”.a. 1112. n. Rolul numerelor proprii în discursul politic.a.10. 2. Bantoş A.a. 3. nr. 1-3. 2007.5 c. 2007. 12. 0.129-132. 2007. 9.a. 3235. Bantoş A. 2007. Seria „Ştiinţe Umanistice”. 2007. Bodean O.. Nr. Aspecte discursive ale campaniei electorale // Limba română. 11. p. 4. 2007. Ştiinţe filologice. // Studia Universitatis. 0. p. Chişinău. Cazacu L.4 c. Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru sau tranziţia de la memorie la istorie. pp. Zbanţ L. Macarov A. // Moldoscopie. . Belous M. Chişinău. Mihail Cogâlniceanu – un des plus brillants répresentants de la culture française dans les Principautés Danubiens (XIX-Ième siècle). 0.4 c. Argoul basarabean în stradă şi în presă // Limba română. Condrea I. Bantoş A. Tolkien.a.1. N XXXVII.5 c. Bahneanu V.7 c. nr. p. 0. Nr. 10-12. // Studia Universitatis. nr. 4. seria „Ştiinţe umanistice” nr. 2007. Chişinău. Chişinău. 86-97. 4-6. Chişinău. 4. Cazacu L. – 2007. 2007. PR politic şi crizele de imagine: sursele PR-lui negru. 24-28. Chişinău. 0. 2007. 2007. Ironia neoromantică: consideraţii generale.a. Seria „Ştiinţe Umanistice” Nr. 1-3. p 23-26. 20. Conotaţia numerelor proprii în Stăpânul inelelor.0 c.4 c. Axenti E. nr. // Limba Română. Cazul Republicii Moldova. p. Ştiinţe filologice.a..129-133. // Studia Universitatis. 10.a.25 c.Chişinău: CEP USM. 13. 2007. Chişinău. Chişinău. N 4. pp. // Metaliteratura. Consideraţii privind noţiunile de aspect şi Aktionsart // Studia Universitatis. Mircea Eliade: etnocentrism şi universalism. // Studia Universitatis Nr10. CEP USM. 32-37. 2007. 2007. Definition of Proper Name versus Its Dictionary Definition // Studia Universitatis. p.-Chişinău: CEP USM. 7-9. 3537. Posibilitatea posedării de numele proprii a unei valori semantice. . 1. de J. Condrea I.R. Crecicovschi E.CEP USM. Belous M. Creanga O.5 c. Îndepărtarea şi revenirea lui Ion Vatamanu. 5-6..2 c. 4. 0. nr. // Limba Română. Experienţe metalingvistice // Limba română. 2007.p. 0. Corcodel S.. 16. 6. 19. Valori stilistice al formelor diminutivale // Limba română..a.a. 0. Bantoş A. nr. 2007. p. Cemârtan C. 2007 nr. 284-296. 0. Condrea I. 4. 133-136. 4. 76 . Regăsirea eului în poezia lui Liviu Deleanu din anii ’40-’60 // Revistă de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. R. nr. Chişinău.Chişinău: CEP USM.7 c. Condrea I. 2007.2-3.Seria „Ştiinţe umanistice. 2007. Seria „Ştiinţe Umanistice”. // Limba Română. 17. 4-6. Nr. // Studia Universitatis. // Studia Universitatis. Narrative Discontinuities in James Joyce s Short Stories.p 123-128. n. 4. 7. 5. a. Cazacu A. 14. nr. 2007. 8. Revistă ştiinţifică. Studia Universitatis. Poezia ca mărturisire sau tranziţia de la memorie la istorie. nr. 18. CEP USM. Compuse cu valoare afectivă în limba italiană literară.4. Note privind compusele sintagmatice în limba italiană. 15.// Revista „Academos”. CEP USM. 0.

Seria „Ştiinţe filologice”. 34-39. nr. Greşeli tipice. Chişinău. // Metaliteratura. 121-123. CEP USM. Manolii A.0 c. Marchitan I.a.) 39. a. Revistă ştiinţifică. Seria „Ştiinţe umanistice”.. 2007.78. 36. nr. nr. 28. 0. Tehnologia didactică – factor al efcientizării procesului de predare-învăţare. 2007. // Studia Universitatis. Rowwling. Conceptul de absolut în gramatica limbii franceze. p. N 6. p. Vasilache în viziunea criticii literare de limbă rusă // Studia Universitatis.3 c. Seria „Ştiinţe umanistice”. 3 – 14. Chişinău. Ganea R. 2007. Dolgan. Imaginea indigenului la Joseph Conrad // Studia Universitatis. Pavlicenco S. Nr. Seria „Ştiinţe Umanistice”. Nuţa S. – pp 200-203. 23. reprografie postmodernă // Studia Universitatis. Cantemir // Revistă de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. nr. 3. Metamorfozele imaginarului poetic în discursul liric modern // Revistă de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. 0. Dobrovolschi. 5 pag.81-84. 0. 26. nr. Dolgan M. 2007. 33. 2007. 31. p. Onica E. Grupurile tematice privite din perspectiva motivării lexicale // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară. .3 c. Ghiţu L.5 c. 0. Nuţa S. // Studia Universitatis. N 6.a. // Studia Universitatis. Stevenson. 80-84. nr. CEP USM. – pp140-145. p. 0. Seria „Ştiinţe Umanistice. 5-6. 2007. Ghiţu L.6 c. Pirates sociolect in „Treasure Island” by R. 10. 0. 0. 22. p. (0.a. 2007. Chişinău. 34. 77 . 4. 37. Ciobanu O.a.K. 4.. Seria „Ştiinţe filologice”. Chişinău. Seria „Ştiinţe Umanistice. Chişinău. 27. 3-4. 290-295. 2007. Melniciuc I.73-75. 2008. 2007. 38. M.// Studia Universitatis.a. 2007. nr. greşeli curente (Prepoziţia) // Limba română.4 c. Rotaru M.5 c. Chişinău: CEP USM. p. // Metaliteratura. p. 2007. Ghilaş. Cartea.Chişinău: USM. T. Unele aspecte ale influenţei limbii vechi greceşti asupra lexicului limbii române // Studia universitatis. // Metaliteratura. Dimensiuni ale quijotismului. Seria „Ştiinţe Umanistice”. 32.. nr. Creaţia lui V. Chişinău. Crecicovschi Ecaterina. Clasificarea semantică a cuvintelor de origine greacă din componenţa îmbinărilor stabile de cuvinte româneşti // Studia Universitatis. 10. Creaţia lui Sir Arthur Conan Doyle din perspectiva neoromantismului. 29.a. 2007. // Limba Română. 0. 3-4. Semnificaţia etică a quijotismului în proza românească. 10. 2007. Crecicovschi E.37 c. Manolii A. Chişinău. Marchitan I. 3641.a. Nr. 25.85 c.. Melnic. 1. 5-6. 2007. 47-49.Chişinău: USM. 35. 75 c. Teenagers sociolect in „ Harry Potter” by I. Hanganu A.a. nr. 4-6. Chişinău: CEP USM. a.L. 24. 2007. Chişinău: CEP USM. Observaţiii asupra predicaţiei şi actanţei // Buletinul Institutului de lingvistică.21. p. 2007. Concepţiile estetice ale lui D. 2007 nr. Literatura universală în învăţămîntul liceal. 2007 30. . C. p. Reflecţii critice în jurul poemului „Cavaleria de Lăpuşna” de Liviu Damian // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară.

Seria “Ştiinţe umanistice”. 78 . 90-97 7. Condrea I. 2007. (9-10). // Limba Română. Goga. CEP USM. 2007.л. 2007. 4-6. Seria „Ştiinţe Umanistice” Nr 6.a. 46.8 п. CEP USM.Д.159-160. Поговорка как фактор этнической идентификации // Revista de etnologie şi culturologie. Funcţiile semantico-pragmatice ale frazei tautologice simple în limba franceză // Limba Română. Chişinău.a. 4. 0.5 c. Zbanţ L. 0. // Studia Universitatis. 2007. Nume indigene de culori // Limba română. Motivul călătoriei în literatura secolului Luminilor. 2008. CEP USM. no 10.// Studia Universitatis Nr10.a. Чернелев В. Nr. 2008. 2008. Contrastive Analysis of the Ways of Expressing Necessity and Supposition in English. Чернелев В. Consideraţii privind conceptul obiectul gramatical în lingvistica rusă şi cea românească // Studia Universitatis. Popa.2 c. // Studia Universitatis. Condiţia omului de ştiinţă basarabean.a.a. 2008 1. 2008.a. 0. nr. CEP USM. USM. // Limba Română. Zagaevschi Vl. 2. Seria „Ştiinţe Umanistice”. Seria „Ştiinţe Umanistice”. 0. nr.a. 41. 171-175. Şaganean G. Chirdeachin A. 45. Grosul. 4. Repere semiotice în analiza numelor de personaje din „Istoria ieroglifică” de Dimitrie Cantemir // Revista de istorie. Nume de familie româneşti (Doga. Rolul morfemelor (prefixelor) în transpunerea intensităţii (absolute) // Studia Universitatis”.40-46. Chişinău.2 c. Les noms propres ont-ils une valeur sémantique? // Studia Universitatis. 48. p.208-213.3 c. p. Chişinău. 2007.Д. Chişinău: CEP USM. L’énoncé ironique. Referinţe nonverbale şi paraverbale în textul dramatic. Chişinău. 4. nr 78. 5. 2007. 0.л. p. Seria „Ştiinţe Umanistice”. 49. Condrea I.210-215. 9-10 (159-160) 2008. Vol 2 . Dodul. Ţeplic T. nr.10. Nr. German and Russian. 0. 6. 2008. 0. p.206-209. nr.4.2 c.10 (20).4 c. // Studia Universitatis. 2007. Разновидности современных поговорок // Studia Universitatis Ştiinţe umanistice №4 2007 1 п. p. 2007. Nr. Bantoş A. Ziadeh E. Taraburca E. 2007. Zagaevschi Vl.5 c. 4. Rolul substantivelor în intensificarea calităţilor obiectului sau subiectului (în limbile franceză şi română) // Studia Universitatis. Revenind la problema predării africatelor engleze studenţilor. 43. Moga.40.a. nr. Racul) // Limba română. Rusnac G.7 c. Goma. p75-81. 84-85. Chişinău 2007. Chişinău.2 c. 0. Clichici L. Zbanţ L. Chişinău. nr. 47. nr.Cerches G. 50. 4-6. 2008. 1-3. 0. Babâră N. Politica lingvistica europeana. Chişinău: CEP USM. nr. p. 44.a. 42. Zota) // Limba română. 3. // Metaliteratura. p. Belous M. 4. 0. Seria „Ştiinţe Umanistice”. Seria “Ştiinţe umanistice”. r nr. Nume de familie româneşti articulate cu –l (Creţul.

2008. 9.75 c. Synonymy. p. Hacia un concepto de la transicion en la literatura. Corelaţia “univers rustic – cultură urbană” în literatura bulgară contemporană.2. Chişinău. Seria „Ştiinţe Umanistice”. nr. 0. Chişinău: CEP USM. anul VI-VII. Seria „Ştiinţe Umanistice”.. 125-131. 2008 18. p. Melenciuc D. Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute. Taraburca E. Linguistic Phenomena of Polysemy. Ghilaş A. Redundancy and Transposition of Verbal Categorial and Grammatical Forms. CEP USM. // Intertext. . Hiperonimul a face / faire în limbile română şi franceză // Studia Universitatis. Onica E. 5-6. 2008. Semantic and Structural Changes of Lexemes in Closely and Distantly Related languages.8. I // Akademos. 2008. 3-4. 4. 21.a.a. XX: teatrul epic. Chişinău: CEP USM. 12. 80-83. p. seria “Ştiinţe umanistice”. // Studia Universitatis. Chişinău. 2008. Gurău Larisa. 79 . Nr 6. Din istoria consemnării şi editării naraţiunilor populare comice româneşti // Revistă de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. Seria „Ştiinţe Umanistice”Chişinău: CEP USM. Chişinău 24. Simbol şi simbolizare în romanul lui Vladimir Beşleagă // Intertext. // Studia Universitatis USM. 13. Melenciuc D. Seria “Ştiinţe umaniste”. The Phenomenon of Acronymic Explosion. The Category of Taxis and the Semantic Evolution of the Term „Perfect”. Tendinţe de modernizare în sistemul onomastic românesc // Studia Universitatis.174-177. nr. Păcuraru V. Caracterul ludic al derivatelor (cu referire la prefixe) // Studia Universitatis.. 14.a. 0.8 c. Cuvântul şi duhul trăiesc prin credinţă (Ion Druţă la 80 de ani) // Akademos. 1/2. its Metalinguistic and Metasemiotic Peculiarities. p. 3236.130-133.34-36. nr. // Studia Universitatis. nr. 2008. 2008. Abordarea semantico-cognitivă şi semantico-referenţială ca modalitate de dezambiguizare semantică a semnelor lexicale în dicţionarul limbii // Limba Română. 52-56. p. p. 2008. Dolgan M. 0.65 c. 11. Chişinău. USM... 0. pag.a. Chişinău. 2008 20. Seria „Ştiinţe Umanistice”nr. 2008. // Studia Universitatis. 25. 22. 2008. 19. Taraburca E. CEP USM. 17. nr. Deixa primară şi deixa secundarră. Nr 6. Gherasim Al.10(20). nr.10(20). 2008. Seria „Ştiinţe Umanistice”. Seria „Ştiinţe Umanistice”. 9-10. Concurenţa modurilor şi transpoziţia // Studia Universitatis. Galben R. Nr. Melenciuc D. CEP USM. Creanga O. 10. Homonymy. 2008. 23. // Studia Universitatis. nr. Tendinţe în dramaturgia universală din sec. nr. // Didactica Pro. Seria „Ştiinţe Umanistice”. 2008-2009. Nr 10. Oglindă Em. Melenciuc D. 10. 2008. Seria „Ştiinţe Umanistice”. Pasat A.6 c. // Studia Universitatis. Pavlicenco S. 15. Dolgan M. Nr. 3 (10). Tipologia atlaselor lingvistice / Buletinul Institutului de Filologie al AŞM.10(20). 2008. Constantinescu O. 2008. Revistă de teorie şi practică educaţională nr. 2008 16. 1-2.

5 c.5-6. 99-104 8 п. p. Ion Hadârcă. 2. Botezatu E. // Metaliteratură Nr.1 п. 6. Cazacu A. 2008. 5-6. Vol 4 Chişinău 2008. Scriitorul în timp.Matcovschi la 70 de ani // Akademos.a. 2009. 2009 1. Elsa Morante şi fenomenologia spiritului romanesc. Viziunea mito-poetică în opera lui Sadoveanu // Studia Universitatis. 80 . p. Butuc Marin. nr. 169-170.a. Moraru. pag. Bantoş A. 2009. 13. Aspecte ale paratextualităţii în traducere. nr.4 c. Tranziţia de la memorie la istorie.С. Bantoş A. 2009. 115-122. // Limba română. Сорочану Е. 172-181 27. 11. 2009. 0. Alexandru Lungu şi nemărginirea exilului. p.a. pag.л. vol. Despre unele aspecte privind caracterul sistemic al terminologiei militare româneşti // Limba Română. Butuc Marin Interacţiunea lexicului comun în terminologia militară // Limba Română.5-6. 2009 10. Chişinău.С. 7-8.3-4. 14. 5.3 c. 29. p. Chişinău. 9 -10. 11-12. 12. 2009 9. 4. 0.Наименование церковных праздников и хронизмов в гагаузском народном календаре // Revista de etnologie şi culturologie. Întemeierea prin cuvântul artistic. Cărăuş C. Virtualităţi lirice ale figurativului în proza românească // Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară.171174. un dialog continuu. Сорочану Е.4 c. // Limba română. 2009. // Limba românâ.3 Chişinău 2008.99-106. Bantoş A. p. 108-116. Bantoş A. 2009. p.26.a. // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009. Nr. Poezia lui L. 2009. Zagaevschi Vl. 28. Ciocoi T. Morari. Ciocoi T. 2009. nr. 0. 9 10.63-65. nr. // Limba română. Cărăuş C.131-132. nr. Bantoş A.7-8. 7. Терминология календарной обрядности болгар Бессарабии // Revista de etnologie şi culturologie. c.94103. 0. Elsa Morante şi sensul femini al istoriei (1). Zbanţ C. 8. . p. 2008. Configurarea unei formule artistice.119-123. 36 – 39. 1-4 (163-166). 1-2.147 -171. p. Deleanu din perioada interbelică: deschideri spre modernitate // Limba română. Bantoş A.a. nr. // Limba română. Mai spre cer biblioteca. 7 -8. Nume de familie româneşti cu formatul –arius în evoluţie (Morariu.167-168. 2009.л. Simplitatea lui Grigore Vieru. nr. p. 1-4 (163-166). Morar // Limba română. p. Chişinău. // Limba română. Modernism – avangardism. c.5 c. // Limba română nr. Adrian Dinu Rachieru. nr. nr. Nr 3-4 (153-154). 3. 2009. 0. Chişinău. 3. D. nr. 2009.

ULIM.4 (24). in memoriam lui Gr. 5-6. Chişinău. – Chişinău. 108-116.65 c.6 c. Corcodel S. 0.4 (24). Abordări sistemice ale literaturii. Dumitru Matcovschi – un pătimaş al dorului // Akademos. nr. Nr.6 c.a. 153-159. Pavlicenco S. 30. Pavlicenco S. nr. Rolul afixoidelor de origine greacă în formarea terminologiei ştiinţifice româneşti // Buletin de lingvistică. Elsa Morante şi sensul femini al istoriei(2).5-6. – Nr. 0. nr. Discurs academic. 2009. Zbanţ L. Dolgan M. Seria “Ştiinţe umanistice”. 31. Teoria polisistemului. 2009. Lirica dialogală la Grigore Vieru şi la poetul francez Alaine Bosquet // Intertext. 2009. p. 2009. Pavlicenco S. 4. Dolgan M. nr. CEP. 20. Radicikov. p.5-6. Pavlicenco S. Şi iarăşi despre. p.a. 2009. // Metaliteratură. 2009. Ştiinţa (teoria) empirică a literaturii. 18.1 (12). Le rôle de la méthode contrastive dans la formation scientifique à l’université : la catégorie de l’aspect dans les langues apparentées // Studia Universitatis. nr.15. Taraburca E. 9-10. 2009. – Anul VI-VII. 1-2. 0.5-6.. nr. 29. (0. Nr. p. Între Orfeu şi Hristos. 27. Vieru // Limba română. 81 . seria Ştiinţe umanistice. 2009. Abordări sistemice.101-106. Revistă ştiinţifică. Seria „Ştiinţe umanistice”.65-69. Postu M.7 c. no 10. 2009. 0. nr. 0.3-4. // Metaliteratură. 1. Postmodernismul în opera lui I. 17.a. CEP. 2009. Reflectii privind cultura limbajului economic // Studia Universitatis. 19.. p. 21. Chişinău: CEP USM. 1. nr. (24).5 c. Manolii A. 2009. Dolgan M.4 c.109-111. Partea I // Akademos. 26. 2009. Corcodel S. nr.128-129 25. p. Chişinău. Approaches to the Study of Proper Names from Lexicographical Perspectives // Studia Universitatis. Chişinău: CEP. 28. Melenciuc D.a. p. // Metaliteratură Nr. Chişinău.133-136.3-4. Chişinău. 3. Fenomenul artistic Ion Druţă. p. Revistă ştiinţifică.a) 23. 134-138. Chişinău. 16. p. Hanganu A. Ciocoi T.. 2009. 2009. Nr. USM.107112.a. 22. // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară. nr. 64-70. p. Seria „Ştiinţe umanistice”. 2009. – P. 2009. Maznic S. 0.4 c. limba noastră // Academos. Posibilităţi de formare a termenilor economici // Studia Universitatis. Dialogul: reflexe interdisciplinare //Limba Română.a.5-6. USM. 24. nr. Conceptul de sistem în ştiinţa empirică a literaturii.5 c. 0. 2009. Corniciuc S. // Metaliteratură. O sută de ani de italienistică la Universitatea din Bucureşti.72-80.a. // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară.

p. Zbanţ L.4 c. 9. 0. AŞM.. nr.5 c. p. 1-3. Institutul de Filologie. 7 c.2 п. p. nr. Seria „Ştiinţe umanistice”. 1 (16). 162 . Еще раз о проблеме традиции // Studia Universitatis. 44-50.5-6.210-223. Cultură şi Artă.4 c. 7. Dolgan M.130. Melenciuc D. 2010.82-85. Formarea personalităţii prin prisma individualizării // Studia Universitatis.a. 0. Chişinău. 10.a. Botezatu E. The Semantic Change of Lexemes in Closely and Distantly Related Languages. Nr 1. nr. 33. Cultură şi Artă.166. 2010. 2010. O altă tălmăcire a poeziei „Formular” de Grigore Vieru // Akademos. Chişinău: CEP USM. 2010. 2010. 2010. 82 . Cultură şi Artă. Dolgan M. p.В.Н. 5. 2010. Nr 1.. 2010. Seria „Ştiinţe umanistice”. p. 125-127. 181187. ianuarie-aprilie. 139-141.л.32.1-4. Rolul temelor pentru acasă în procesul de predare-învăţare// Studia Universitatis. CEP USM. 6..a.л. №4 (24) 2009 с. ianuarie-aprilie 2010. S-a stins din viaţă un geniu al metaforei // Akademos.4 c. 2009.2 c. p. // Studia Universitatis. p.a. 72-76. Bantoş A. 2010. Saganean G. 34. 0. nr. Ремизова И. Saganean G. 2 (17). Comunicare şi creativitate. nr. Пушкин и Маяковский. 12. 0. p. nr 1-2. 8. 3 (18). 2010 1.a. Vasile Coroban. 0. Dolgan M. Dabija în ipostază de romancier) // Akademos.Н. Pascaru D. Revistă de ştiinţă.a. Vasile Coroban şi literatura universală // Filologhia. Melenciuc D. Haralambie Corbu sau convieţuirea criticului cu istoricul literar // Philologia.a.38 c. Chişinau. 4. Dolgan M.a. // Limba Română. 2010.// Studia Universitatis. H. Seria „Ştiinţe umanistice”. 0. nr. I-II. Inovare. 99-102 0. 3.5 c. p. O dragoste shakespeariană dezlănţuită în lanţuri (sau N. p. Revistă de ştiinţă. Pascaru D.a. Melnic T. Inovare. 2010. Носов В. 7-10. 0. Corbu la 80 de ani // Akademos. 1. Revistă de ştiinţă. A Pragmatic and Metasemiotic Approach to Abbriedged Lexical Units. 1. Seria „Ştiinţe umanistice”. Mendrele şi împlinirile unui destin. // Limba Română. Носов В. Semantica scalară a unităţilor frazeologice // Revistă de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. p. Constantinescu O. Chişinău: CEP USM. nr.Судьбы русского литературоведения в Молдове // Studia Universitatis Seria „Ştiinţe umanistice”. 2. nr. Bantoş A.13. 13. textul şi canonul // Metaliteratura. Opera literară ca structură // Philologia. 2010.. Inovare. 0.104-108. 2010. 7 c. p. Ciocoi T. 0. №3 2009 0. 11. Spiritul critic şi Marea literatură. 2010. p. Seria „Ştiinţe umanistice”.158-161. Pavlicenco S. 14.5 п. Istoria cum ar fi putut să fie: omul.

2.1 c.a. 0. 0. Ciobanu A.sintactică a structurii il y a x et x // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. Bantoş A. Zbanţ C. Strategii discursive.a. 2006.a.781. Ciobanu A. Strategii discursive. Chişinău: CEP USM 2010.a.5 c. 3 c. Chişinău: CEP USM. Aspecte pragmatice ale contactelor interculturale din perspectiva traducerii // Studia Universitatis. Analiza semantico. 7.2 c. 182 . 2006.a. 2006.În: Mihail Dolgan: polifonismul creativităţii (Conştiinţa civică şi estetică a poeziei). În jurul unor principii metodologice privind punctuaţia.X.5 c.// Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova. ed. Seria „Ştiinţe umanistice”. Iaşi. 0.a. 0. volumul al VIII.a. 0. Ciobanu A. Probleme lingvo-sociale în Republica Moldova. 8. In honorem Demir Dragnev. Particularitățile structurale ale împrumuturilor din limba engleză în limba franceză ( gradul de asimilare) // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. Cuvînt înainte sau cîteva gînduri pe marginea problemelor discutate la Colocviu Strategii discursive. p. Ţau E. 2010 1. 728. II-ièmes édition consacré à Victor Banaru. Remarcabil savant-filolog şi distins profesor universitar . Chişinău: CEP USM. Bodean O. p.În: Mihail Dolgan: polifonismul creativităţii (Conştiinţa civică şi estetică a poeziei). Problematica numelor de personaje mitice // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. 139-146. Chişinău: „Tipografia Centrală”. 0. 2006. Crez şi măiestrie pedagogică . 2010.187..8 c. 6. Ţurcanu N.// Conferinţa Naţională de Filologie “Limba Română azi”. volumul al VIII.În: Mihail Dolgan: polifonismul creativităţii (Conştiinţa civică şi estetică a poeziei) Chişinău: „Tipografia Centrală”.a.a. 0. 3. 8.5 c.15. LISTA CAPITOLELOR DIN MONOGRAFII APĂRUTE ÎN ŢARĂ. Dodiţă Gh. 598. 2006.a. Strategii discursive. Chişinău: Civitas. Chişinău. Chişinău: „Tipografia Centrală”. Dolgan între critica poeziei şi poezia criticii . 2006.lea. 0. 0. 5.   9. „Limba şi Literatura Română”. 2. Iaşi – Chşinău.a. Partea I. 0. Simpozion internaţional Iaşi-Chişinău 24-27 septembrie 2005.608..733. Clichici L. Ciobanu A. Chişinău: CEP USM. volumul al VIII.. 17-18 p. p. Principiile de viaţă ale septuagenarlui Demir Dragnev. Vol. 0. Casa editorială Demiurg.VIII Suceava-Iaşi. 2010.8 c. M. 3.5 c. // Actes du Colloque International Connexions perspectives en Philologie Contemporaine. p. Personajul liric şi criza identitară // vol. 775. Ţurcanu N.LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI 2006 1. 2010. 2006.7 c. Caragia R. 83 . p. Regionalnaţional-european.2 c. 2006. 4.lea.lea.

– Chişinău: Civitas.Semantic and Stylistic Potential of English Proper Names // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională APLE din Moldova ”Perspectives in Language Teaching”. Iaşi – Chşinău.X. Metamorfozele imaginarului poetic în discursul modern // Limba şi literatura română. p. 4 c. 18. Cristei T. Demiurg. 21. 405. 0. 2006. 12. Materialele simpozion. 96 – 106. // Conferinţa Naţională de Filologie “Limba Română azi”.a. 2006 10. 0.. 2006. 20. ed. Iaşi – Chşinău. Poetul – un astru trăind în lumina altuia … // Limba şi literatura română. Ritmul ca element al structurii prozei // Omagiu profesorului universitar M.9. .lea. Universitatea Bacău: Alma mater. //: Istoria USM 1996-2006. Ion. Valenţe ale spiritualităţii greco-latine în discursul poetic eminescian // Omagiu profesorului universitar M.a. Corcodel S. Condrea I.189-190. Chişinău. VIII. Demiurg.a. 0. Dolgan M.a. Partea I (CISL). USM. 2006. 872. // Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova . Căpăţînă O. 15. p. 0. Iaşi. – Chişinău.a. Purice la 70 de ani.naţional-european. Corcodel S. 2006. Strategii discursive. RegionalNaţional-European. Regional-Naţional-European. 2006. 17. Iaşi-Chişinău. Book of abstracts. internaţional Iaşi-Chişinău.a. Gherasim A. The role of paratext in the process of understanding the translated text. 2006. 157-160.a.8 c. 8 c. 23.lea. Studii de dialectologie şi geografie lingvistică. // “Limba Română azi”. 435-442.. Dificultățile impuse în traducere de paronimia interlingvistică // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. 0.881. 2006. Evocări despre profesorul şi omul de ştiinţă Vitalie Sorbală. CEP USM. Volum îngrijit de Vasile Pavel: Academia de Ştiinţe a Moldovei. 247 – 254. 2006.a. USM. In honorem Demir Dragnev.a.0. 19 octombrie 2006. Grădinaru A. Dumbrăveanu. Funcţia structural-axiologică a arhetipului în discursul narativ al lui V. Casa ed. Chişinău.413. 24. 5 c. 2006. p.//: Strategii discursive. 0. volumul al VIII. ed.3 c. Cristei T. Ghilaş A. Păcuraru V. 469 – 480. 2006. Condrea I. Catedra Filologie Franceză. Regional. p. 11..7 c. Limba şi literatura română Regional-Naţional-European. 2006. p. 2006. 2427 noiembrie 2005. // Limba şi literatura română. 22.X. Categorii gramaticale improprii valorizate în limbajul poetic.5 c. Chişinău: CEP USM.// Semiotics beyond limits.. Dodon E. 19 octombrie 2006. 19. 16. 13. Demiurg. Pag. p. Condrea I. Strategii discursive. Iaşi. Cu privire la unii termeni juridici. Definition – the meaning of meaning // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. Demiurg Iaşi . Chişinău: CEP USM. Beşleagă //. 0. – Chişinău: CEP. Condrea I.2 c. Guţu I. 14. 84 . Pilde şi aforisme medievale (în codicele românesc de la Sankt-Petersburg). 0. volumul al VIII. Purice la 70 de ani. 2006. Ghilaş A. Strategii ale discursului politic actual. 33p. p.6 c. // Vitalie Sorbală. Elemente discursive actuale în pamfletul politic.

Limbaje şi comunicare (partea I). Hommages respectueux. Strategii discursive.0 c. pp. 357. 0. Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului “Eugen Coşeriu”. ed. Profesorul Grigore Cincilei: un nume de rezonanţă în ştiinţa lingvistică contemporană. Marchitan I. // “Limba Română azi”.35 c.// Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context european. ediţia a IX-a. Şaganean G. Chişinău: CEP USM. Strategii discursive. 136-147..a. Chişinău: CEP USM. Limbaje şi comunicare (partea I). 2006. volumul al VIII. 554. appréciations méritées // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu.a. 2007. // Omagiu prof.lea. Axenti E.366. 271-276 p. 26.lea. Probleme de afixoidare în derivarea cuvintelor. volumul al VIII.a.a. 2006..a. Iaşi – Chşinău. 2006 29. Formules d’intensité affective dans le texte journalistique // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. Moraru S. 32. 30.X. p. Zagaevschi Vl.5 c. Strategii verbale utilizate în conversație cu vorbitorii de limbă engleză // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. 2006.a. – Suceava: Editura Universităţii Suceava.8 c.. p. Iaşi – Chşinău.578. Strategii discursive. Zbanț L. L’allusion comme doublure littéraire dans le texte éditorial // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. 2006. 328. Numele proprii în discursurile politice // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului ”Eugen Coşeriu”. p. Zagaevschi Vl. Macari A. Cluj-Napoca: Edit. ediţia a IX-a. Macarov A. . Rusnac G. // “Limba Română azi”. Axenti E. L’ironie construite à partir de renouvellement de séquences stéréotypées // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. – Suceava: Editura Universităţii Suceava. ed. Iaşi – Chşinău. 397-401. pp. ed.4 c. 27. Chişinău: CEP USM. Chişinău: CEP USM. 0.lea. 2006.1127. 950.lea. 3. Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului “Eugen Coşeriu”. Contribuţii la studiul înlocuirii infinitivului prin conjunctiv în limbile “Uniunii lingvistice balcanice”. p. 167. 31. Risoprint.X.lea. 0. volumul al VIII.171.X. Strategii discursive. Tendinţe în evoluţia desinenţelor –e şi –uri la pluralul substantivelor neutre. 0.8 c. 2006 28. Strategii discursive. 1121.. 2007. deloc “Limba Română azi”. Aspecte privind structura stilistică a unităţilor transfrastice. Belous M. Ediţia 2007. Strategii discursive. septuagenar Victor Iancu. ”Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective 85 . 2006.959.8 c. 0. 0. Ziadeh E. volumul al VIII.a. 0. volumul al VIII. volumul al VIII. p. 34. Aspects of culturally bound lexicon translation in jurnalistic texts // Actele Colocviului Internațional de Ştiințe ale Limbajului Eugen Coşeriu. Chişinău: CEP USM. // Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context european. 2. Cîmpul etemic al negaţiei rom. Chişinău: CEP USM. 2006. 2007 1. p.lea. 2006 33.a. Axenti E.337.25. Marin V. 2. Solovei N.4 c.

a.a. Resursele pedagogice ale textului literar // Conferinţa Naţională de Filologie „Limba română azi”.   13. Exteriorizarea gîndirii pozitive în procesul comuniării.5 c. Киев. 0. Condrea I. Al. Corniciuc S. 0.Cuza”.// Comunicarea publică. IX. 12. Influenţa factorilor interni şi externi în funcţionarea limbii române în R. Ciobanu A. p. 7. Piteşti: Ed. 8. Universităţii „I. 2007. Limba română în spaţiul public (Aspecte ale campaniei electorale).a. 11.2 c. Limbajul pozitiv în comuniucarea interpersonală.normative în noul context european”. Colţun Gh. 4. // Colocviul Internaţional de Ştiinţe al Limbajului. Colţun Gh. 0.sociale în Republica Moldova. стр.Moldova. 2007. 0. (în colaborare). univ.4 c.a.5 c. – 0. им. 0.4 c.5c. In honorem Gheorghe Moldoveanu.7 c. În lumea frazeologiei dialectale. Ciobanu A. Burdeniuc G. Ciobanu A.a. // Limbaje şi comunicare IX.// Слово и предложение – базные единицы языка.a. // Omagiu profesorului universitar M. Suceava.a.a. 0. 86 . 2007. 0.3 c.469-473.Purice la 70 de ani. “Язык и культура” изд. Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context european. Universităţii din Piteşti. Дмитрий Бураго. 2007. Resursele testului la intersecţia dintre două perspective: psihologică şi tehnică // Omagiu prof. Ciobanu A.a.102-104.6 c. Condrea I. Profesorul şi omul de ştiinţă M. CEP USM. Cuza”. Universităţii „Al.a.// Конф. CEP USM. 2007. vol. 2007. Креативно деятельностный подход к обучению взрослых иностранному языку. vol.4 c. Purice. 2007.IV Chişinău: CEP USM. 2007.a. 1.I.3 c. 2007.// Limba română azi. la 100 ani). Partea I.// Omagiu profesorului universitar M.// Omagiu profesorului universitar M. partea a II-a. 16.a. Chişinău. 10 изд. O savantă de notorietate şi deosebită omenie (in memoriam prof. Chişinău: CEP USM.4 c. 0. Ludmila Ilia. – Suceava: Editura Universităţii Suceava. 2007. 14. Suceava. p. 5. Chişinău: CEP USM. // Limbă şi literatură: repere identitare în context european. 15. 0 c.Purice la 70 de ani. Suceava: Editura Universităţii Suceava. Cristei T. 2007. Cristei T.. 0. Principiile de clasificare a propoziţiilor subordonate. Corniciuc S. Chişinău: CEP USM. 2й том.Purice la 70 de ani. 6.Purice // Omagiu profesorului universitar M.a. 194 – 200. Chişinău: CEP USM. 10. 2007. Probleme lingvo. M.Purice la 70 de ani. 0. 9. 2007. Iaşi. 2007. Ed. O abordare pragmatică a discursului politic actual. 0. Iaşi: Ed.

72-78 . 0. // Omagiu profesorului universitar M. Aspecte privind structura stilistică a unităţilor transfrastice//. 2007. Al. 2007. Museum.8 c. Hermeneutică întrebării în textul artistic // Conferinţa Naţională de Filologie „Limba română azi”. 0. Limba română azi Iaşi: Ed.// Omagiu profesorului universitar M. Hermeneutica unei imagini oximoronice la nivelul creaţiei poetice artistic // Conferinţa Naţională de Filologie „Limba română azi”. 25. 28.3 30. Chişinău. Universităţii „I. Chişinău: CEP USM.3 31.Cuza”. Universităţii „Al. Semiotica şi metodologia textului literar // Semiotics beyond limits. 2006. Molea V. Chişinău: CEP USM. Manolii A. // La Francopolyphonie: langues et identités. 22. Cu privire la unii termeni juridici // Limba română azi Iaşi: Ed. Chişinău.a. Universităţii „I. 2007.17.// Omagiu profesorului universitar M. Dolgan M. 2007. // Dumitru Constantin. La Francophonie moldave après 1991. 2007. 0. Cuza”. 29.I. 2007.5-9. Discordanţe la discrepanţe lirice sau luminozitate a cuvîntului. 2007. Melniciuc I. 18.5 c. 2007. 20. Chişinău. Ler. 19. Universităţii „Al.Purice la 70 de ani. 7 c. 2007 23. 27. Bacău. Un gramatician de o impetuozitate intelectuală deosebită // Analele ULIM seria Filologie. Dodon E. Greşeli tipice. 2007 24. Iaşi.a. p. Подгорица. Cuza”. Valori expressive ale frazeologismelor transfigurate structural în opera dramatică. 0. Guţu I. Ed.// „Jeзичка ситуациjа у Црноj Гори – норма и стандардизациjа”. pp.4 c. 2007. 0. vol.a.. ULIM.Banaru. ULIM. 0. Chişinău: CEP USM. Marin V. Chişinău: CEP U. Funcţiile limbajului în poezia postmodernistă. Al. Fonari V. Jезичке интерференциjе мотивациja и последице у случаjу Републике Молдавиjе. 0. 26. 0. 2007. Predicaţia şi predicativitatea în opinia lui Victor Banaru. Fonari V. 0. Ganea R. greşeli curente. a II-a ediţie). Marin V.5 87 . 23-24 mars 2007. Maznic S.a. Sufixoide de origine greacă în limba română contemporană // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani. Chişinău. Ed.// Conexiuni şi perspective în filologia contemporană (Comunicările Colocviului Internaţional consacrat aniversării de 65 ani a lui V. 212-219.3 c. Valorificări stilistice ale conjuncţiei şi. // Strategii discursive Chişinău: Suceava.4. Molea V.S.Purice la 70 de ani. ― Chişinău: CEP USM. 2007. p. Colloque international. 21.a.M.a. Lenţa A. Iaşi. 7 c.I.Cuza”. 2007.Purice la 70 de ani. Hanganu A.

p. 2007. Şapa E. Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context european. Vol. ULIM. Vol. Autoevaluare Curentă. к новой учебной программе по иностранным языкам в университетском образовании. p. 2007. Colloque international. Şapa E.I. 2007. Наше отношение к реформам в системе образования Молдовы и. Topica inversă cu valoare obiectivă în letopiseţele româneşti. Păcuraru V. Purice la 70 de ani. 23-24 mars 2007. // Grossu-Chiriac Cristina. Ediţie bilingvă. vol. 0. Similarities and differences in intonation patterns for the language functions of admiration. Zbanț C. Кишинев. 2007. irony.IX. 37. // La francopolyphonie : Langues et identités. p. 33.6 c.I.. в частности. partea a II-a.a.3-6. 0. 2007.a. 88 . 40. . Радичков и И. 463-468. том 1.// Analele Ştiinţifice ale Institutului de Stat de Instruire Continuă. Chişinău. P. congratulations and greetings. 2007.Purice la 70 de ani. 36. Limbaje şi comunicare. 2007.// Omagiu profesorului universitar M. Şapa E. Кишинев. Pavlicenco S. 2007. 2007. p. Cluj-Napoca: Ed. 2007 39. Vol. Elemente paratextuale cu caracter sociocultural în traducerile Cântecului Nibelungilor // Colocviul internaţional de Ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu”. Taraburca E.32. Marian N. // Analele Ştiinţifice ale Institutului de Stat de Instruire Continuă. // Analele Ştiinţifice ale Institutului de Stat de Instruire Continuă. // Дунав-Днестър: човеки общество. Acristinii D. Chişinău. Vol. 44. Chişinău: CEP USM. Intonation peculiarities of different language functions in English and Romanian.a. 67-76. Мъжкото и женското начало в творчествого на Й. Antiquitas. – P. A contribution to the cognitive model of the translation process. Taraburca E.35 c. Un poet universitar. Chişinău. Pavlicenco S. 2..145-154.160-173 41. // Analele Ştiinţifice ale Institutului de Stat de Instruire Continuă..Mega.// Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie. Zagaevschi Vl. Un important studiu de literatură universală şi comparată. Mitul Medeei în literatura germană contemporană.5 c. 2007. Радичков и И. 45. anger. 38. 0. . Varzari E. Şapa E. p. 2007. Articolul hotărît proclitic şi enclitic la genitiv-dativ în antroponime (pe baza manuscrisului „Istoria Apşei de Mijloc”).I. 139-145 43. Prometeu. Друца. Chişinău. 34. // Analele Ştiinţifice ale Institutului de Stat de Instruire Continuă. 108-110 35.. ed. Şapa E. Despre un zeu novice.I. Iaşi.I. 42. Чужденецът в концепцията за човека на Й. 2007. Vol. ULIM. – Editura Universităţii Suceava. 2007. Zagaevschi Vl. La construction de sens et la désambiguïsation sémantique du signe lexical. Друца // Молдоболгарские связи: проблемы изучения. “… Care-o plîng şi care-o cîntă pe la vatra lor ţăranii”. suspicion. Годишник. // Velaza Javier.// Omagiu profesorului universitar M.

29 – 50.// Româna ca limbă străîină – între metodă şi impact cultural.3 c.Chişinău: CEP USM. Materiale ale Conferinţei ştiinţificopractice internaţionale. p. – p. Aforismul în opera lui Dimitrie Cantemir: Valori filozofice şi umanistice. 7. Biobibliografie. 83-90. 6.469-473. 5. 8. // „Academicianul Ion Druţă: prozatorul. p.. Aforistica lui Dimitrie Cantemir. 2008. 2008.. // „Dimitrie Cantemir. ”Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context european”. 0. Treviso (Italia): Fondatione Cassamarco. – Chişinău: „Tipografia Centrală”. // Fenomenul artistic Ion Druţă. Pertinenţa dialogului în discursul politic// Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului ”Eugen Coşeriu”. Burdeniuc G. 31 martie 2007. 3.5 c. 0. engleză) // Traducerea între normă. II. Condrea I. 297 – 301. Zbanț L.// „Cultura şi imperativul umanismului latin” (cartea a fost întocmită în baza Colocviului Internaţional moldo – italian de la Soroca. Dolgan M. Chişinău. 9. Chişinău: „Gunivas”. p.8 c. Chişinău. 2008 1.46. Психолого-методическкая интерпретация понятия коммуникативная компетенция в свете преподавания иностранных языков. – Chişinău. ed. Fonari V.a. 2008. rusă. Proza lui Ion Druţă: aspecte ale unor versiuni în limba rusă. p. Dolgan M. Materiale ale simpozionului internaţional. vol. 21-28.a.p. 0. 2008. p. p. 2008. 1. // Probleme de lingvistică generală şi romanică. Dimensiuni ale universalităţii (Studii. „Alexandru Ioan Cuza” şi dedicat împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului Iaşi. Colecţia Academica . Dolgan M. 2008. 2008. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. 0. Sinteze.a. 27 – 34. – Iaşi: Casa editorială Demiurg.a. – Chişinău: Tipografia Centrală. Codificarea / decodificarea mesajului în baza topicii (pe material din limbile română. Gherasim A. AŞM. 2007.a. Convergenţa factorilor de comunicare în manualul computerizat. Suceava: Editura Universităţii Suceava. 751-755. Seria Academica. 2008. IX. 2. Eseuri)”. partea a II-a. // Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. 11. – 0. 2007). Firma Editorial-Poligrafică “Tipografia Centrală”. p. 2008.45 c. uz şi necesitate. Seria Academica. 10. AŞM.5 c. AŞM. 2008. 2008. eseistul”. Славянского Университета.5 c. 89 .81-83. 2008. Lucrările simpozionul internaţional cu acelaşi generic Organizat de Universit. Dramaturgia lui Ion Druţă în lectură semiotică // Fenomenul artistic Ion Druţă. 441 – 445. Cristei T. Iaşi. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”. Lumina poetică a copilăriei // Fenomenul artistic Ion Druţă. Ion Druţă: curriculum vitae (1990-2008). 2008. 0.8. Cazacu L Compuse metaforice in nomenclatura populară italiană. 4. Suceava..a. dramaturgul. 23-24 octombrie. // Материалы конф. Probleme ale ordinii cuvintelor în traducere. Condrea I. Condrea I. Ediţia 2007.

Druţă // Fenomenul artistic Ion Druţă. Silviu Berejan.. Iaşi. – Chişinău. – Chişinău. 2008.8 c. 2008. 198-203 17. 24. 203-207. P. A II-a. Firma Editorial-Poligrafică “Tipografia Centrală”.. Polysemy. Simpozion Internaţional. şt. Actualitatea unor considerente Puşcariene privind sinonimia lexicală. Ed.a. Pavlicenco S. Maznic S. 2008. p. Textes réunis par Doina Spiţa. Synonymy. Chişinău–Bălţi. Melnic T. Z. Actes du colloque Journées de la Francophonie XII-ème édition. „Alloquor – Studia Humanitatis Iassyensia.”. Realizări şi perspective în context european. 2008.Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. Agudeza barocă în „Istoria ieroglifică”// Dimitrie Cantemir. 27-28 septembrie 2007.78-82. 2008.// Filologia modernă.între metodă şi impact cultural. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”. // ANNADIS .. Politici lingvistice moldave: de la pluri/multilingvism la monolingvism // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Alloquor. Zbant L. Seria Academica. Ed. Peculiarities of Acronyms and Shortenings. ed.a. 21. p. 2008. Univ. 5 p. // Revista Nr 3 . 90 . ISSN 1841-1835 14. 23. Seria Academica. Constantinescu O.Camenev. pp.95 c. „Al. Lenţa A. Dimensiuni ale universalităţii. Chişinău. 13. Tipologia structurală a binoamelor eventive. 2008. 18. Melenciuc D. Ioan Cuza”. // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Ştiinţa 16..pp. Camenev Z. 19. Iasi. // Lucrările Colocviului Internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică”. Ioan Cuza”. Guţu I. Gh.. consacrat aniversării a 80-ea de la naşterea prof. 29-31 mars 2007. AŞM. 15. p. 2008. „Al. AŞM. Chişinău. Omagiu acad.12. Guţu I.. 2008. Iaşi.  Rolul limbii greceşti în formarea terminologiei filozofice româneşti. Redundancy and Transpozition of Verbal Categorial Forms. Valorii naţional-universale în creaţia lui Ion Druţă // Fenomenul artistic Ion Druţă. – Chişinău. Univ. Melenciuc D. Lexicographic and Social-Linguistic Peculiarities of Acronyms and Shortenings. Chişinău. Marin V.304-316. ― Chişinău: CEP USM. Melenciuc D. Melenciuc D. Studia Humanitatis Iassyensia. Omagiu acad. Reprezentarea verbala in aspect textual // In memoriam Silviu Berejan. 20. // Simpoz. Silviu Berejan. Ed. AŞ . Aspectual Categorization in Cognate Languages. 22. Cincilei. Homonymy. 2008. La Francophonie et les problèmes du plurilinguisme moldave (articol în culegere internaţională) // La Francophonie et la nouvelle identité européenne. Starea de rugăciune în romanul „Biserica Albă” de I. Manolii A. Iaşi. Ghilaş A. 0. Gunivas. Silviu Berejan. 108-120. Internaţ. 2008.Macarov. Chişinău Bălţi. Editions Universitaires "Alexandru Ioan Cuza". // Româna ca limbă străină. 2008. O. Materialele Colocviului internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. 0. 2008. In memoriam acad.520-525.

Taraburca E. Bahneanu V.a. 4. 23-24 octobrie. 232-239. Metafora implicită în discursul lui Iurie Roşca. In memoriam acad. Chişinău: CEP USM. 0. // Creativitate. glotodidactică şi ştiinţă literară. Omonimia interlinguală în limbile înrudite. Cuza” şi dedicat împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului Iaşi. Alteritate.. Ch. Inst. 29. 2009). Aspecte structurale ale paradigmelor lexico . 2009 1. Silviu Berejan. Univ. Suceava.// Traducerea între normă. Universitatea „Ştefan cel Mare”.p. 2009. Porumb T.-practice intern. Semanticitate. 0. 2009. 31 mart. red.. Suceava: Ed. Монографията на д-р Иван Симеонов «Митологично-легендарното в българската белетристика за деца и юноши (1918-1945)».// Omagiu lui Ion Dumbrăveanu. şt. Integrarea limbajului în comunicarea orală şi scrisă. 153-159.: S. 6. 2008.// Dunărea – Nistru: omul şi societatea. Iaşi: Casa Edit Demiurg. Chişinău. p. 2008. „Al.4 c. glotodidactică şi ştiinţă literară / Materialele Conferinţei ştiinţifice consacrate aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a USM. 2008. pp. Babin-Rusu T. //Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani.. 3.. Problematica adaptării anglicismelor în limba italiană modernă. 0. 2009. 2009.// Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. 630-638.p.-Chişinău: CEP USM. (Republica Moldova..a.semantice adjectivale. 2008. – Chişinău: CEP USM. Interferenţe lingvistice şi cultural Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului.I. gebrauch und bedarf : materialele conf. Anuar al Universităţii de Stat Taraclia.4 c. // Limbaje şi comunicare.. din Moldova. 2007 / col. Subînţelesul în sloganele electorale din alegerile parlamentare-2009 (cazul Republicii Moldova). 26.160-169. Politică şi planificare lingvistică: aspecte teoretice. n. P. Alvarez Alvarez M. // Probleme actuale de lingvistică. Creativitate. // Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani. 27. Semanticitate. 2. // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. 193197. Bahneanu V. Varzari E. Interferenţe lingvistice şi 91 .. Alteritate.. Las líneas más importantes de las investigaciones pragmáticas . – pp. de Relaţii Intern. usage and necessity = Ubersetzung zwischen norm.]. Lucrările simpozionul internaţional cu acelaşi generic Organizat de Universitatea.) [et al. – Chişinău: CEP USM..a.25. 2009.// Probleme actuale de lingvistică. Strah L. 830-834. Roşca A. 5. Ordinea cuvintelor ca marcă a emfazei în textul artistic.p. uz şi necesitate = Translation between the norm. Chişinău 2008. Porumb T.2 c. campania electorală. 28.. 267-272. : Valentin Beniuc (preş. Modele de manifestare ale implicitului în discursul politic evenimenţial.-Chişinău: CEP USM. Axenti E. Materialele Conferinţei ştiinţifice consacrate aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a USM. Bahneanu V.

alcătuitori: E. 2009.49-68. Consideraţiuni asupra semanticii numelor proprii // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului ”Eugen Coşeriu” Limbaje şi comunicare. 13. 17. 2009. Iaşi. -Chişinău. Studii si articole de comparatism. 2009. Formarea competenţei textuale la orele de literatură în liceu // Tehnologii moderne de activizare a potenţialului activ la elevi. 2009. alteritate. Chişinău. 2009. Chişinău. Displăcerea textului: reflecţii privind lectura feminină // Cercul si elipsa. Cazacu L. organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. Ninge la o margine de existenţă (Reflecţii ontologice intertextuale la un titlu de carte de V.a. I. 10. 0. 2009. p. Semiotica şi hermeneutica textului”.cultural.// Mihai Cimpoi. Studii si articole de comparatism. Dorel Fînaru (Coordonatori). Unităţi polirematice de tipul N+Adj. Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului “Eugen Coşeriu”. Creativitate.3-4. 2009. Casa Editorială Demiurg.Cebotari. Suceava.4 c.dimensiunea unui demers formativ.45-49 11.a. – Suceava: Universitatea din Suceava. Volumul X1. 0. 14. Ediţia a X-a: Suceava. 22-24 octombrie 2009. Chişinău: CEP USM. Dolgan M. 7. // Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani. Mari scriitori români. Valoarea persuasivă a simbolurilor verbale şi iconice în publicitatea electorală din Republica Moldova (studiu de caz).p.. 15.a. Condrea I. 0. 92 . Crecicovschi E. 111 – 116. Cristei T. Medalioane literare”. Ioana-Crina Coroi. . // Limbaje şi comunicare. 2009. 12.5 c.77 – 82.p. / SandaMaria Ardeleanu. Aureliu Busuioc de la inscripţii la Hronic // Aureliu Busuioc: Biobliografie. // Probleme actuale de lingvistică. 2009. Chişinău.. CEP USM. Biblioteca Municipală “B. Ediţia a X-a. 2009. p. 130-136. Fonari V.P. semanticitate. 98-101.a.4 c. Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. 0.5 c. glotodidactică şi ştiinţă literară” ediţia a IV-a.Hasdeu”.a.a.a. 2009. O ancoră în timp// Mihai Cimpoi. Cazacu L Unele consideraţii privitoare la tendinţele lexicului italian contemporan. Duhlicher O. Ciocoi T.3 c. Mircea A. In memoriam Dumitru Irimia (1939-2009). Teleucă). – 0. Iaşi. Mari scriitori români. 0. p.131-140. 0. p. alteritate. 8. pp.5 c. p. Receptarea operei lui Joseph Conrad în est şi în vest // Cercul si elipsa. 2009. Înţelepciunea şi imaginea feminină // Parcours feminins l’intellectuelle / En homage à Elena Prus. Educaţia interculturală. Creativitate.3-5. Materiale ale Colocviului internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu”. 16. Chişinău: CEP USM.Belous M.Casa editorială Demiurg. 5 c. 2009. partea I.IV. 9.Tutun. p.Diaconu. Chişinău. Tipografia centrală. semanticitate. Medalioane literare”. Foxtrot. vol. 0. X.-Chişinău: CEP USM.a.glotodidactică şi ştiinţă literară.2 c. Bantoş A. 2009. Fonari V.// „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. în limba italiană modernă.// Colocviul internaţional „Probleme actuale de lingvistică. 18.

2009. // Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani.// Colocviul internaţional„Probleme actuale de lingvistică. 25. 2009. Chişinău. Casa Editorială Demiurg. Cuvînt despre coleg. Guţu I. 23. Structura termenilor filozofici româneşti de origine greacă // Interconexiuni metodologice pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii. Ganea R. Chişinău. Creativitate.22-35. Studium in honorem Elena Prus Chişinău. 2009. Chişinău. Ed. 2009.2 c. Lenţa A. p. Iaşi. Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu”. Materialele Conferinţei ştiinţificopractice republicane. semanticitate. 2009. Semiotica şi hermeneutica textului. Manolii A. Chişinău: CEP USM. Gaius Valerius: manifişismul unui postmodernist // Cercul si elipsa. Manolii A. 21. glotodidactică şi ştiinţă literară” ediţia a IV-a. 31. Chişinău: CEP USM. // Limbaje şi comunicare. Studii si articole de comparatism. 188-192. CEP USM. // Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică. // Actele Colocviului internaţional Probleme actuale de lingvistică. // Omagiu profesorului Ion Dumbrăveanu la 70 de ani. Problema motivatiei. // Symphonie en philologie majeure. Semnificaţie şi context – proces discursiv bidirecţional. – Chişinău. Ghiţu L. 32.142-147 0.învăţare în învăţămîntul superior. 2009.77-89. 18 aprilie 2008. Chişinău: CEP USM. – P. p. 2009. 135-140. CEP USM. 2009. 2009 28.5 c. alteritate. p.2. Studii si articole de comparatism. CEP USM.112-122. Guţu I. consacrate aniversării a V-a de la fondarea IRIM. Grossu-Chiriac C. 2009. Guţu I. Chişinău. p. – Chişinău: CEP USM. 93 .a. Cercul si elipsa. CEP USM .188-196 26. Termeni filozofici de origine greacă // Studia linguistica et philologica. 2009. Axiologia interpretării textului literar sau „hermeneutica paradoxismului” // Colocviul Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european..19-21 27. Pilchin M. p.. 29. Întîlnirile imaginare dintre scriitori ca procedeu literar.. Problèmes actuels de la dominante educative. p. 24. organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. Probleme de evaluare în procesul de predare. glotodidactică şi ştiinţă literară. In memoriam magistri Nicolae Corlăteanu.a.19. 2009. Guţu I. ULIM. Aspecte teoretice ale verbelor eventive. Studii si articole de comparatism.182-188 30. – Chişinău. Argoul ca subsistem semiotic al limbii. 22. – P. culegere consacrată niversării a 70-ea de la naşterea prof. 2009. Fonari V. Maznic S. 20. 114-120. 2009. Intelectuala pariziană basarabeancă – destin şi izbăndă. Chişinău. Motive quijoteşti în dramaturgia românească// Cercul şi elipsa. 0. Eurisemia şi polisemia: abordare de ansamblu. // Omagiu profesorului Ion Dumbrăveanu la 70 de ani Chişinău. nr. p. universitar Ion Dumbrăveanu. Gherasim A. a 2-a. Gîncu I. Academia de Ştiinţe a Moldovei.

: CEP USM. Chişinău. partea I. Franţa ca intermediar în receptarea litweraturii spaniole în spaţiul cultural românesc.. V. 2009. Pavlicenco S. Acte ale Colocviului Internaţional organizat cu ocazia aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. vol. glotodidactică şi ştiinţă literară / Materialele Conferinţei ştiinţifice consacrate aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a USM. Chişinău 5-6 martie 2009. PĂCURARU. CEP USM. p. Melenciuc D. 42. 2009.// Empowering Teachers of English language: New Trends and Best Practices APLE Conference. 38. ULIM.// Studia lingvistica et philologica In memoriam magistri Nicolae Corlăteanu.. 45.M. Prefaţă. Reflexions et regards sur l’enseignement du FOS. 150-161. vol. Melniciuc R.// Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani. 34. Himera cuvîntului în lirica li Dino Campana. p. CEP USM. 44. glotodidactică şi ştiinţă literară. IV. 4-8. // Probleme actuale de lingvistică.. p. Chişinău. Acte ale Colocviului Internaţional organizat cu ocazia aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. Informaţia pragmatică vs dezambiguizarea semantică a semnelor lexicale prin tratamentul lor lexicografic. Conf..-p. 253-257. Şmatoc A. // Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 ani. p. Compunerea în limba franceză: formele contemporane. Languages. vol. Covaliov V. Aspectual Categorization in Related Languages. 2009. Melenciuc D. Suceava. CEP USM. Alteritate. 3 pag. Chişinău: CEP USM. 2009. APLE. Chişinău: CEP USM. – Chişinău: CEP USM. Chişinău. IV. Diachronic Semantic Change of Lexemes in Cognate. ISBN 9789975-70-952-1. Clasificarea semantico-structurală a verbelor eventive. 22 noemb. Diacronic and Syncronic Analysis of Semantic Change of Lexemes. 2009. Moraru L. Chişinău 5-6 martie 2009. glotodidactică şi ştiinţă literară. ZBANŢ. 2008. 41.Camenev Diachronic and Synchronic Analysis of Semantic Evolution of Lexemes.// “Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani”. Chişinău. 37. Nuţa S. 35. fil germ. Moyens et mécanismes langagiers de construction du sens (considérés sous l’angle de la désambiguïsation sémantique des signes lexicaux). partea I. 36. Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” 2009. Ch.X 43. 2009. Melenciuc D.121124.S. 2009.// Probleme actuale de lingvistică. Z. // Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani. 2009. 2009.// „Alloquor – Studia Humanitas Iessyensia”. // Probleme actuale de lingvistică. 173-181. // Creativitate. CEP U. Păcuraru V. 2009. L.83-87 40. Iasi. Maznic S. 15 martie 2008. CEP USM. 2009. 94 .33. Coord. 2009. Păcuraru V. Semanticitate. p. Păcuraru V. Specificitatea semantismului semnelor lexicale şi identificarea lui prin prismă cognitiv-referenţială. Interferenţe lingvistice şi culturale. Chişinău. Melenciuc D.// Langue et culture françaises en Europe de Sud-Est. Păcuraru V. 39.

// Parcours feminins. CEP USM. 54. Druţă // Colocviul Internaţional „Filologae modernă: realizări şi perspective în context european: Semiotica şi hermeneutica textului”. Creativitate.. Nicolae Corlăteanu (95 de ani de la naştere). Lisnic T. 2009. // Probleme actuale de lingvistică. Varzari E.a. 0. Criteria for Lexical And Morphological Characteristics of English Compound Adjectives. ULIM. 2010. Universitatea Suceava. // Literatură şi gastronomie. 2009. X1. alteritate. 2009. 2009. – Chişinău: CEP USM. Ediţia a X-a. 2009. Particularităţi cantitative ale unităţilor fonematice în contextul sistemului fonologic al limbii engleze. 0.// Colocviul: Rolul limbilor străine în contextul european ” Chişinău.a. La descripción de los sentidos: el discurso sensorial (a base de los libros de viajes de Mihai Tican Rumano). Iaşi. 0. glotodidactică şi ştiinţă literară” ediţia a IV-a. Chişinău. Chişinău. 0. 51. // Studia lingvistica et philologica: In memoriam Magistri Nicolae Corlăteanu Ch. p. Chişinău. glotodidactică şi ştiinţă literară / Materialele Conferinţei ştiinţifice consacrate aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a USM. Ironia – produs al funcţionării intensemelor şi arhiintensemelor în discursul mediatic. 2009.. Iaşi.293-297.a. Subiectul proclitic suspendat in cronicile romanesti din secolele XVII-XVIII. Chişinău. // Simposion Internaţional “Probleme actuale de lingvistică” în memoriam acad.a. Postu M. Nuţă S. franceză şi arabă // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului ”Eugen Coşeriu” Limbaje şi comunicare. 2. semanticitate.387-392.a.. 2010 1. Ediţia a X-a. X2. 53. Suceava. Studiul contrastiv al mijloacelor lingvistice care exteriorizează conceptul diatezelor reflexivă şi reciprocă în limbile engleză. 4 c. 2009. 50. 109-114. Ţau E. Mărci ale textului tradus în spaţiul paratextual// Colocviul internaţional de Ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu”. Roşca A. p. 2009. 49. L’Intellectuelle. Pavlicenco S. Interuniv. p. Chişinău. 48. Zbanț L. 0.Chisinau. . Zbanț C.2 c. Ziadeh E. Monopolizarea perspectivei narative în „Toiagul păstoriei” de I. alteritate. simpoz.: CEP USM. Modelul Barthes-Prus şi modalitatea ca perspectivă focalizantă // Symphonie en philologie majeure. Postovanu S. Rolle der Fremdsprachenkompeteny beim Ubersetzen/Dolmetschen. 95 . 199-203.. 2009.arii controverse. Suceava. Exprimarea orală . Institutul de Filologie. 13 mai 2010. română. Babin-Rusu T. alteritate. 2009. 2009. Creativitate. 55. p.a. AŞ a Moldovei. Foxtrot.4 c. Casa Editorială Demiurg.5 c. Creativitate. 0.46.// Colocviul internaţional„Probleme actuale de lingvistică. X. // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului ”Eugen Coşeriu” Limbaje şi comunicare. La condesa Emilia Pardo Bazán y la literatura francesa. Babără N. Casa editorială Demiurg. 52. 47. organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova.2 c. Studium in honorem Elena Prus.307-312.a.. Iaşi. 0.4 c.2 c. Limbaje şi comunicare.p. semanticitate. 2009. semanticitate. Casa Editorială Demiurg. Şinghirei V.

Ed. Belous M.5 c. (In memoriam acad. 290. 2010. Bantoş A. Silviu Berejan şi acad. Actul interpretativ: abilităţi şi competenţe // Colocviul internaţional: « Probleme actuale de lingvistică. p. Grigore Vieru. 4-5 martie 2009. Aspecte ale discursului politic în campania electorală // Filologia modernă: realizări şi perspective încontext european. Chişinău: Universul. 13. 2010. Chişinău:Şt. P. 2010. 111-116. Condrea I. – Chişinău.-// Grigore Vieru. glotodidactică şi ştiinţă literară ». Chişinău: CEP USM. – Chişinău.296. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.a. 7. Materialele colocviului internaţional 20-12 noiembrie 2009.a. 4-5 martie 2009. 11.a. 12. Materialele colocviului internaţional 20-12 noiembrie 2009. 2010. p. 2010. 8. 0. Limbă. Logique des énoncés existentiaux (dans la conception de Frege) à travers le recueil "Ecartèlement" (Ecart-Eléments) de Cioran // La linguistique entre recherche et application Chişinău.107-117. Clichici L. 113-113. 2010. 2010. glotodidactică şi ştiinţă literară ». limbaj. transmodern. 5. CEP USM. Chişinău. 2010. Silviu Berejan şi acad. vorbire. Aspecte ale discursului politic în campania electorală // Filologia modernă: realizări şi perspective încontext european. Clichici L.a. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Cazacu A. glotodidactică şi ştiinţă literară. 0. Chişinău: CEP USM. Prodan N. Victor Teleucă şi ultima sa piramidă.a. pag. 0. 4-5 martie 2009. a III-a (In memoriam acad.5 c. Tranziţia de la memorie la istorie. p. 9.159-166. Grigore Vieru). Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. p. poetul.5 c.. 2010.3. Silviu Berejan şi acad.// Victor Teleucă – heraclitean. Chişinău: CEP USM.5 c. Politicile lingvistice ale UE // Colocviul internaţional: « Probleme actuale de lingvistică. Caragia R. Actul interpretatitv abilităţi şi competenţe// Colocviul internaţional: „Probleme actuale de lingvistică. Grigore Vieru). P. Caragia R. 0. ed. CEP USM.5 c. vorbire”. Bantoş A. Literatura română din Basarabia: deschidere spre universalism. Condrea I.a. Bodean O. Stilistica deicticelor în poezia lui Eminescu // Probleme actuale de lingvistică. vorbire. 6. 14. limbaj.5 c. Limbă. Actele Colocviului Internaţional organizat cu ocazia aniversării 96 . Chişinău 2010. 4.. 10. Botezatu E. (In memoriam acad. limbaj.// Victor Teleucă-un heraclitean transmodern. glotodidactică şi ştiinţă literară”. Chişinău. Condrea I. Univers. 84-92.159-166. 0. 4-5 martie 2009. 0. glotodidactică şi ştiinţă literară »... Particularități ale discursului jurnalistic // Colocviul internaţional: « Probleme actuale de lingvistică. Poetica reiterării la Liviu Deleanu // Colocviul Internaţional „Filologie modernă: realizări şi perspective în context european: Limbă. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. 2010. Căpăţînă O. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.

p. 19.p. 0. Chişinău. 26. Chişinău.. Catedra de Filologie Franceză „Grigore Cincilei” .1 c. Iaşi.a. Nevoia de monolog cu sinele şi metafizicul // Victor Teleucă – un heraclitean transmodern. CEP USM. 24. Dialogismul discursului liric al lui Grigore Vieru // Grigore Vieru. modernitate şi continuitate. Silviu Berejan şi acad. 0. 0. 0.5 c. 2010. 23. a III-a (In memoriam acad.p. 2010.5 c. – P 378-383. divides. 57-65. p. ed. 0. Catedra de Filologie Franceză în devenire.45 de ani de activitate.a. vorbire”. p. poetul (În colecţia Academica). Dolgan M. organizat cu prilejul a 45-a aniversare a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. glotodidactică şi ştiinţă literară”. Artistic truth: a semiotics of myth (în limba engleză) // Semiotics’ creativity: unifing diversities. limbaj. p..5 c.6 c. Considerații privind abrevierea unor termeni financiar-bancari // Colocviul internaţional „Probleme actuale de lingvistică.Chişinău: CEP USM. 97 . // Diversitate. Book of Abstracts. 2010. România. p. 2010. CEP USM. O catedră cu mari tradiţii ştiinţifice. 186-192. 22. // Victor Teleucă – un heraclitean transmodern. Vol. 15. IV. Un împăciuitor al contrariilor vieţii // Victor Teleucă – un heraclitean transmodern. Cristei T. Ninge la o margine de existenţă (Reflecţii ontologice la un titlu de carte). Chişinău. Dumbrăveanu Ion.4 c. Corcodel S. 0. modernitate şi continuitate. 57-62. 2010. p. Coordonator: acad. 2010. 2010. Chişinău.-Chişinău: CEP USM.a. Catedra de Filologie Franceză „Grigore Cincilei” 45 de ani de activitate. Ştiinţa. 2010. 25. M.4 c.a. 177-181. 4-5 martie 2009. Despre aspectul funcţional al distinctivelor antroponimice confuze // Colocviul internaţional „Probleme actuale de lingvistică. Fonari V. 142-154. Grigore Vieru: un model de lectură poetică // Colocviul Internaţional „Filologie modernă: realizări şi perspective în context european: Limbă. Universul. Dolgan M. glotodidactică şi ştiinţă literară”. Chişinău. – Chişinău: Editura Pontos. – Chişinău: CEP USM. 0. 8-11. 21.a.34-36. Corcodel S. 0.a.a. Tipografia UPS „I.a. p. 17. Dumbrăveanu Ion. 16. Corcodel D. Partea I.a.. Chişinău. // Pedagogia transprezentă.a 45-a de la fondarea facultăţii de limbi şi literaturi străine a Universităţii de Stat din Moldova. Universul. Cristei T. 20. Cimpoi.// Diversitate.5 c.5 c. 4-5 martie 2009. Chişinău. p. 0. Dolgan M. 2010. p. 44-46. Universul. 46-57. 2010. Creangă”. 2010.65-72. Grigore Vieru). Dolgan M. 2010. Chişinău 5-6 martie 2009. Un poet de talent şi un remarcabil sonetist: Nicolae Mătcaş.0 c.44. 18. Lenţa Anatol. 1. Chişinău.a. Valorificarea resurselor pedagogice ale textului. 2010.. organizat cu prilejul a 45-a aniversare a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. differences. Dolgan M.// Clopotul amintirilor durute: Nicolae Mătcaş la 70 de ani.

Analysis of Culture Markers in Fiction from Translation Perspective // Colocviul internaţional: « Probleme actuale de lingvistică. 37. // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a III-a). 10-12 noiembrie 2009. glotodidactică şi ştiinţă literară. III. CEP USM. Linguistic and Social Linguistic Difficulties in Inter-Semiotic. Limbă.Chişinău: CEP USM. Corcinschi. Între logos şi libris // „Bard şi critic. 2010. 0. 2010. 2010. Ch. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.P. p. scriitorul (Biobibliografie cu florilegii de texte) Chişinău. CEP USM.7 c. Marchitan I. 2010.a. Melenciuc D. Coord. limbaj. 2010. .. 0. 29. profesorul universitar. Marchitan I. Maznic S.573-580. Parmacli A.: Magna-Princeps. glotodidactică şi ştiinţă literară ». 4-5 martie 2009. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Ghilaş A. Moraru L. 2010 30. 28. 226-227. Chişinău 2010. Rolul paronimiei în discursul paremiologic // Probleme actuale de lingvistică.a. 291-296.a. Lupan R. Chişinău: CEP USM. // Filologia modernă: Realizări ţi perspective în context european vol. Vieru). Păcuraru V. Gr. Volumul IV. Limbă. 45 martie 2009. p. CEP USM. glotodidactică şi ştiinţă literară ». Chişinău: CEP USM.2010. 34. 31. vorbire. p . Manolii A.91-100. Considérations sur la vie des sigles et des acronymes // La linguistique entre recherche et application Chişinău. Referinţe diacronice asupra verbelor eventive. Caragia R. N. 98 . Grigore Vieru. vorbire (In memoriam acad. Guţu I.In memoriam acad.// Probleme actuale de lingvistică. 2010. 4-5 martie 2009. glotodidactică şi ştiinţă literară. 33.a. APLE Conference. limbaj. brad pe plai”. 0. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Silviu Berejan şi acad.4 c.27.1 c. Omisiunea – o tehnică de traducere controversată / Omission – a controversial translation technique // Colocviul internaţional: Probleme actuale de lingvistică. 0. Grădinaru A. p. V. – Chişinău.a. Colloquial speech in american cartoons and ways its translation // Colocviul internaţional: « Probleme actuale de lingvistică.5 c. March 13.. 581-585. 32. Chişinău: CEP USM.3 c. Raileanu. 36. CEP USM. Academicianul Mihail DOLGAN: savantul. 0. 35. Aspecte pragmatice ale polisemizării semnelor lexicale. Aniversarea a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. p. // Intra-Lingual and Inter-lingual Translation. partea I. Actele Colocviului Ştiinţific Internaţional. glotodidactică şi ştiinţă literară.//La science politique en Moldova dans le système universitaire au niveau national et européen Chişinău : CEP USM. 2010. Expériences curriculaires moldaves: modernité et actualisation. 2010. Silviu Berejan şi acad. ediţia a IV-a. Elemente greceşti pătrunse în lexicul românesc în perioada fanariotă.366-373.

12-16. Zbanţ L. 2010. p. p. 0. 46.. 40.599-606. p. 47. CEP USM.a. Realizări. partea I. 45. 4-5 martie 2009. Paratexte journalistique et polyphonie // Colocviul internaţional: « Probleme actuale de lingvistică.// Instituţia de Învăţământ ”Elimul Nou”. 2010. 4 c. p. Vocaţie de folclorist // Folcloristul Efim Junghietu.a. 607-616. 0.38 c.a. Ungheni. p. Magna Princips SRL. 0. 2010.38. 0. // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Silviu Berejan şi acad. // Balţatu L. 0. 2010. Silviu Berejan şi acad. Ţau E. Cahul. Limbaj. Funcţionarea intensemelor derivative în presă. 43. Zbanţ C. 460-465.a. limbaj.Probleme actuale de lingvistică. Vorbire. 99 . Grigore Vieru). 48. 41. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.45 c. Usatâi L. George Meniuc epistolierul: vocaţia dialogului revelator al alterităţii // Colocviul Internaţional „Filologie modernă: realizări şi perspective în context european: Limbă. Limbă. Chişinău. a III-a (In memoriam acad. 480-484.. Chişinău. Chişinău. glotodidactică şi ştiinţă literară ». Volumul IV. 2010.. p.4 c. 39. glotodidactică şi ştiinţă literară ».a. Chişinău. 2010. 2010.. Chişinău: CEP USM. profesorul universitar. Zbanţ L. Academicianul Mihail DOLGAN: savantul.4 c. Strategii de comprehensiune a vocabularului. glotodidactică şi ştiinţă literară ». // Colocviul internaţional ”Probleme actuale de lingvistică. Chişinău. 0.a. Tentaţia criticii totale // „Bard şi critic. Eul dedublat în literatura anilor ’60-’80 ai secolului XX din Republica Moldova // Colocviul Internaţional „Filologie modernă: realizări şi perspective în context european: Limbă. p. 2010. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Perspective. Comparatismul şi Literatura tradusă.3-6. Ţau E. vol III.a. vorbire”. 49. Axenti E. 0. 496 – 502. 5-6 martie 2009..3 c. Saganean G. Grigore Vieru). Chişinău: CEP USM. a III-a (In memoriam acad. CEP USM.4 c. 4-5 martie 2009. Petreşti. Ţurcanu N. prilejuit de aniversarea a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. Grigore Vieru. Roga V. ed. Silviu Berejan şi acad.a 42.a. 5 c. 0. p. Îndrumări. limbaj. glotodidactică şi ştiinţă literară’’. scriitorul (Biobibliografie cu florilegii de texte) Chişinău. ediţia a IV-a. ed. 2010. // Colocviul internaţional . brad pe plai”. vorbire”. Pavlicenco S. 2010. Solovei N. Perspective ed cercetare a literaturii traduse. pag. Efim Junghietu în conştiinţa contemporanilor // Folcloristul Efim Junghietu. În memoriam acad. 0. 223-225. Metalimbajul paratextualiţăţii în lingvistica modernă (din perspectiva traducerii) // « Probleme actuale de lingvistică. 44.4 c.a. 2010. Ungheni.5 c. CEP USM. 2010. 0. p. 6670. Chişinău. Câteva procedee antiplictiseală în procesul de îmbogăţire a vocabularului unei limbi străine. Pasat A.502-507. Problematica traducerii structurilor cu valori afective. Petreşti.

Adam. 28 septembrie 2006.a. p. – Chişinău”.1 c. ÎN TOTAL – 50 DE REZUMATE – COMUNICĂRI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE 2006 1. Rezumatele comunicărilor. 2006. p. 28 septembrie 2006.a. 228-230. Ştiinţe socioumanistice. Volumul I. Ştiinţe socioumanistice. Poemul romantic românesc // Conferinţa ştiinţifică internaţională Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Volumul I CEP USM. 0. Balmuş D. L’énoncé ironique dans les mass-media // Colocviul internaţional: « Probleme actuale de lingvistică. Ţurcanu N. 0. Literatura populară ca hipotext al discursului poematic eminescian // Conferinţa ştiinţifică internaţională „ Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 100 . – Chişinău: CEP USM. 3. p.. – CEP USM. 28 septembrie 2006. Ştiinţe socioumanistice. Chişinău. Volumul I. 175 – 176. Vocaţia mitică a ghicitorii populare // Conferinţa ştiinţifică internaţională „ Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 16 c. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Volumul I. Coordonatele dialogului stănescian cu Oda. Ştiinţe socioumanistice. 234-236. 16 c.a. Volumul I. 0. 28 septembrie 2006. 519526. În metru antic // Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 7. 220-222.50. 242-244. p. 0. – Chişinău CEP USM. Rezumatele comunicărilor. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Limba română în spaţiul public comunitar. 0. 2006. În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate. CEP USM. Chişinău. Cristei T. Ştiinţe socioumanistice. CEP USM. Resursele comunicative ale textului // Conferinţa ştiinţifică internaţională Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 2. Rezumatele comunicărilor. 5. M. 2006. Chişinău. 2006. Condrea I. 16 c. Ştiinţe socioumanistice. 16 c. Rezumatele comunicărilor. 4. 2006. Cristei T. Ştiinţe socioumanistice. Rezumatele comunicărilor. Rezumatele comunicărilor. –CEP USM. Chişinău. p. 16 c.5 c. Chişinău: CEP USM. glotodidactică şi ştiinţă literară ».a. LISTA COMUNICĂRILOR ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE. 230-232. 28 septembrie 2006.a. Volumul I. 0.a. Ziadeh E. 0. Volumul I. 2006. p. 2010. p. 28 septembrie 2006. 240-242. Literatura şi politica // Conferinţa ştiinţifică internaţională „ Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. – 0. 10. 2006. Cristei T. PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI).a.a. 6. p. 4-5 martie 2009. 16 c. Postu M.

0. Volumul I. p.a. 16 c. Bacău. Evaluarea în cadrul cursurilor opţionale // Conferinţa ştiinţifică internaţională „ Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. 0. 2006. – Slănic-Moldova. 38. Ştiinţe socioumanistice. 0. Ştiinţe socioumanistice. Ghilaş A. 248-250. 28 septembrie. 0. 10. Chişinău. Fonari V. Melnic T. Ştiinţe socioumanistice. 222-224. october 26-29. Chişinău. Beşleagă // Conferinţa ştiinţifică internaţională „ Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Chişinău. Chişinău. Aspectualitatea incoativă în limba română: modalităţi de exprimare// Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Le discours eninescien dans la perspective semiotique. 2006. Condrea I. 28 septembrie 2006. p. Bacău. 2006. 28 septembrie 2006. University of Facau (Faculty of Letters).. The role of paratext in the process of understanding the translated text. Volumul I”. Guţu I. Cemârtan C. 28 septembrie 2006. 0.a. 28 septembrie 2006. 28 septembrie 2006.a. 258-260. 17. Chişinău. 2006 16. Ştiinţe socioumanistice. // Semiotics beyond limits. International Conference of Romanian Assiciation of Semiotic Studies. şt. Dolgan M. 101 . Hermeneutica lui Ezio Ermondi şi interpretarea textului blagian // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetare. Boof of abstracts. 9.piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 de ani ai USM . Ştiinţe socioumanistice. p. 2006.8.a. Boof of abstracts. 248-250. Volumul I CEP USM. 256-258. vol. Hermeneutica unei imagini oximoronice la nivel de creaţie întreagă // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Cristei T. University of Bacau (Faculty of Letters). 2006.25 c.473-474. p. Volumul I. 28 septembrie 2006. Dolgan M. 14.1. CEP USM. 2006. CEP USM. Mitic-arhetipal în imaginarul artistic al lui V. p. Rezumatele comunicărilor. p. Ştiinţe socioumanistice. 12. 28 septembrie 2006 11. International Conference of Romanian Assiciation of Semiotic Studies. Fonari V. 2006. CEP USM. 0. p. 16 c. Chişinău. Textul între dimensiunea semiotică şi hermeneutică. 16 c. Configuraţii ale imaginarului poetic în discursul modern // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 2006. Metodologia interpretării şi predării teoriei şi istoriei literaturii // Conferinţa ştiinţifică internaţională Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Volumul I CEP USM.a. Ştiinţe socioumanistice.25 c. Volumul I.a. Rezumatele comunicărilor. CEP USM. 33. // Semiotics beyond limits. october 26-29.// Conf. p. Rezumatele comunicărilor. Rezumatele comunicărilor. – Slănic-Moldova.16 c. Rezumatele comunicărilor. 15. Rezumatele comunicărilor. Rezumatele comunicărilor. Volumul I”. CEP USM. 13.

Duhlicher O.// Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: Învăţămîntul Superior şi Cercetarea-Piloni ai Societăţii Bazate pe Cunoaştere (rezumatele comunicărilor). International Conference of Romanian Assiciation of Semiotic Studies.// Conferinţa ştiinţifică internaţională. – Vol. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Cerches G. 2006. p. 2006. p. Chişinău : CE USM.9-10. Inevitabilitatea şi importanţa comunicării interculturale. Ştiinţe socio-umanistice v. 28 septembrie 2006. 2006. p. Duhlicher O. 38. Vol. Chişinău. – Slănic-Moldova. – p. Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. 20. Porumb T. Babin-Rusu T.179. 2006.. // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. 27. 102 . – Rezumatele comunicărilor. Bacău. CEP-Usm. Boof of abstracts..2 c. Toleranţa-componentă a conştiinţei alterităţii. 26. University of Facau (Faculty of Letters).a.2 c. Valenţa obiectului indirect din perspectiva gramaticii contrastive // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Considerente privind integrarea sistemică şi socioglotică a formanţilor neologici. Chişinău. Chişinău. Chişinău. Chişinău. Rezumatele comunicărilor. 85-87. Intensificarea la nivelul textului.I. Oglindă E. vol. 2006. Chişinău. 24. Chişinău. Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată jubileului de 60 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova.I.I. 2006. 28. 22. I. 0. Vol. 177 – 178. Vol. P. // Semiotics beyond limits.I. Intensiunea şi extensiunea semnului lexical vs construcţia de sens // Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere.a. october 26-29. Ştiinţe socioumanistice. 2006. Vol.// Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: Învăţămîntul Superior şi Cercetarea-Piloni ai Societăţii Bazate pe Cunoaştere (rezumatele comunicărilor). vol. „Ştiinţe umanistice”.. Matei T. – Chişinău:USM.a. Dumbrăveanu. CEP-Usm. 2006.a. Chişinău. Note privind mijloacele de exprimare a cîmpurilor lexico-semantice în limbile romaână şi germană. 25.I. Rezumatele comunicărilor.. Fonari V.// Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: Învăţămîntul Superior şi Cercetarea-Piloni ai Societăţii Bazate pe Cunoaştere (rezumatele comunicărilor). Ştiinţe socioumanistice. 21. CEP-Usm. 1. Chişinău 2006..// Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: Învăţămîntul Superior şi Cercetarea-Piloni ai Societăţii Bazate pe Cunoaştere (rezumatele comunicărilor).135-136..18. 1. 0. Ion. Semiotics and the methodology of interpretation of the artistic text. vol. CEP-Usm. 23.3-4. Principiile de clasificare semantică a substantivelor.-p. 0. Păcuraru V. 2006. Vol. p. Taraburca E. Dimensiuni ale supranaturalului în universul artistic radicikovian // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Privire diacronică asupra concurenţei modurilor.I.2 c. 0.I.2 c. 19. 28 septembrie 2006. 2006.

Colocviu Internaţional de Ştiinţe ale limbajului „E.. Josan E. 23-24 octombrie 2009. 24-27 сентября 2009 г. 2007 2009 2.// Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor.76-78 6. Chişinău-Bălţi.).73-75 9. – Москва. Percic A. 10-12 noiembrie. 5. Значение паратекста для восприятия культурных особенностей при переводе с одного языка на другой. Ştiinţe socioumanistice Chişinău. 2009. Rezumatele comunicărilor. Chişinău. 23 septembrie 2009. X. 3. 28 (0. Condrea I. // Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor.// Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor. CEP USM 2009. La chromatique – catégorie référentielle symbolisatrice dominante. 2009. 23 septembrie 2009. Ciobanu A. 23 septembrie 2009. Etude multidimensionnelle du contexte contrasté. Ştiinţe socioumanistice Chişinău.. 23 septembrie 2009. 4. Ştiinţe socioumanistice. // Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor. CEP USM. 2009. Ştiinţe socioumanistice Chişinău. Filologia şi sociolingvistica // Colocviul Internaţional Filologia Modernă. 23 septembrie 2009. Schimbarea în limbă în viziunea profesorului E. Moraru L. Silviu Berejan. Moraru L. 2009.a. Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană. Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană.59-61 7. Le phénomène de la lexicalisation et ses particularités dans le système de la langue. p. Hanganu A. p.2007 1. общество». 0. Bosii T. Mendruleac V.2009 .. Jезичке интерференциjе мотивациja и последице у случаjу Републике Молдавиjе. L’étude systémique et discursive des pronoms personnels. Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană. Ştiinţe socioumanistice.2 c. с. Suceava. // Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor.. Bulgac E. p. Realizări şi perspective în context european (ediţia a IV-a). Coşeriu”.. CEP USM. p. Guţu I. In memoriam acad. CEP USM. Coşeriu // CISL. // V-я Международная конференция «Язык. Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare 103 . Rezumatele comunicărilor. Rezumatele comunicărilor. культура. Program. ed. CEP USM. Chişinău. Тезисы докладов. 2009.71-73 8. Bulgac E. // Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor. Подгорица. Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană. Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană.61-63 10. p. 242-243. Varta V. Bodeanu A. Le rôle des relations hyperonymiques et hyponymiques dans l’apprentissage du lexique.// „Jeзичка ситуациjа у Црноj Гори – норма и стандардизациjа”. Moraru L. Ciobanu A..1 c.a. Rezumatele comunicărilor. Москва. Rezumatele comunicărilor. p. Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară. Les doublets étymologiques – une des conséquences de l’emprunt.

C. // Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice.. 0.44. p. Particularităţile omonimelor semantice // Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice. CEP USM 2010 Rezumatele comunicărilor Conferinţei masteranzilor şi a doctoranzilor. Rezumatele comunicărilor. Rezumatele comunicărilor. Ch. In: Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice. 6.226-227 5. 2010.: CEP USM.2 c. Importanţa întrebărilor retorice Chişinău. Valeurs des pronoms personnels dans l’approche systémique et énonciative Chişinău. 85-87... 7. Rezumatele comunicărilor. 104 . Rezumatele comunicărilor. p. Fonari V. E. Calificarea ca subiectivitate a limbajului. A. Seria Ştiinţe socioumanistice. L. CEP USM 2010 Rezumatele comunicărilor Conferinţei masteranzilor şi a doctoranzilor 5 mai 2010. differences. 5 mai 2010. Consideraţii privind relaţia interpretare semantică-pertinenţă. 2010. Păcuraru V. 12-13 martie 2010. Seria Ştiinţe socioumanistice. Ion Guţu. Rezumatele comunicărilor. Formele de manifestare ale predicativităţii în fraza verbală şi nominală // Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice. p. Chilcevscaia. 2010. Seria Ştiinţe socioumanistice. Seria Ştiinţe socioumanistice. Ch. promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. Botnariuc.a.europeană. promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. // Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice.: CEP USM. 10. p. 2010.: CEP USM. Botnari. Iaşi. Context în mediul profesional». 9.82-85 2010 1.Substituţia ca o caracteristică a limbajului: aspecte lingvistice şi pragmalingvistice. promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. Ştiinţe socioumanistice Chişinău. p. Variabilitatea diafazică şi activitatea semantică idiolectală (în cadrul zonei conceptuale „lumière”). promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. Seria Ştiinţe socioumanistice. // Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice. p. p. Dibrov. Tipologia calificării. Lenţa. Păcuraru V.: CEP USM.. România.228-229 4. Universitatea “Babeş-Boliay”.: CEP USM. Ch.: CEP USM.. 2. 194-195. promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. 83-85. Guţu I. CEP USM. Culturǎ. 89-91. I. Cluj-Napoca.. Condrea I. Cainac. Ch. 3. 2009. 89-89. 8. Book of Abstracts. Păcuraru V. p. . N. p. 214-215. Josan. Rezumatele comunicărilor. D. Burungiu. 2010. I.. divides. promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”.. Bosîi T.L. 2010. Seria Ştiinţe socioumanistice. Artistic truth: a semiotics of myth (în limba engleză) // Semiotics’ creativity: unifing diversities. Limbajele specializate în traducere: abordarea clişeului // Conferinţa Internaţională «Discurs. 2010. Rezumatele comunicărilor. Păcuraru V. Ch.C. Ch. p. Moraru. 23 septembrie 2009.

pp.. 18 – 19 noiembrie 2005. 2006. 2006. Moraru L. 18– 19 noiembrie 2005.empreinte de la sémantique du discontinu. 2010. Seria Ştiinţe socioumanistice. 18 – 19 noiembrie 2005. 216-217. CEP USM. Seria Ştiinţe socioumanistice. 18 – 19 noiembrie 2005. Problemele neologiei semantice // Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice. 6. CEP USM. La place du sujet dans les prédications événementielles’ //„La linguistique entre recherche et application”. Chişinău. promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. Moraru. Fragmentation .Cincilei ». 12. Actes du Colloque International organisé à l’occasion du XL-ième anniversaire du Département de Philologie Française « Grigore Cincilei ». 66-71 5. Actes du Colloque International organisé à l’occasion du XL-ième anniversaire du Département de Philologie Française « Gr. 2006. Chişinău. Căpăţînă O. 218-219. P. Actes du Colloque International organisé à l’occasion du XL-ième anniversaire du Département de Philologie Française « Gr. 2010.11. 2006.Cincilei ». Chişinău. N. Chişinău. A. Le signe esthétique . promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. p. PUBLICATE INTEGRAL 2006 1. Problèmes de plurimotivation et polysémie // „La linguistique entre recherche et application”. Stolearenco. L. Chişinău. 76-82 2. La „langue moldave” ou quelques phantasmes linguistiques //„La linguistique entre recherche et application”. Guţu I. CEP USM.Cincilei ». Contextul – dezambiguizator al sensului cuvîntului In: Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice. pluralisation ou multiplication de référence //„La linguistique entre recherche et application”. LISTA REFERATELOR ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE. 11.131-137 3. CEP USM. Lenţa A. // La linguistique entre recherche et application. p. Pavlova.. 2006 4. Moloşniuc V. Le pluriel des noms à sémantique continue: intensification de sens. Actes du Colloque International organisé à l’occasion du XL-ième anniversaire du Département de Philologie Française « Gr. Actes du Colloque International organisé à l’occasion du XL-ième anniversaire du Département de Philologie Française « Gr. Rezumatele comunicărilor. Ch. 40-ième anniversaire du département de Philologie Française. Guţu I. // „La linguistique entre recherche et application”Actes du Colloque International organisé à l’occasion du XL-ième anniversaire du Département de Philologie Française „Grigore Cincilei”. Ch.Cincilei ». Rezumatele comunicărilor. Chişinău CEP USM. Păcuraru V. p. 2006 105 .: CEP USM.: CEP USM. CEP USM.

Chişinău: Suceava. Corcodel S. p. Moraru S.9 c. 0. 24-27 noiembrie 2005. . CISL. Valori expressive ale frazeologismelor transfigurate structural în opera dramatică. a. // Strategii discursive. 2006. Materialele simpozion. – Chişinău: CEP USM.Ed. Moraru V. Suceava – Cernăuţi – Chişinău. 68-71. . Bălţi. Coşeriu”. Actes du Colloque International organisé à l’occasion du XL-ième anniversaire du Département de Philologie Française Gr. Materialele Colocviului internaţional de Ştiinţe ale limbajului „E. 2006. Pavlicenco S. 15. 2427 noiembrie 2005. 2006. appréciations meritées. 2006. 0. Imperativul iplementării principiului autonomiei în procesul de învăţare// „La linguistique entre recherche et application”.57-61. Categorii gramaticale improprii valorizate în limbajul poetic. Ed. 18. 2006. p. VIII..5 9. . Gherasim A. 2008. Colocviu Internaţional. pp. 0. Lupan S. Pag. 106 . 2006. 10. // Strategii discursive. internaţional Iaşi-Chişinău. // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Traducerea intre normă. Molea V..a. . 2006. Universitatea Tirana. Structuri presupoziţionale în discursurile liderilor politici în campania electorală. USM. L’Umanesimo Latino nella Repubblica Moladova: aspetti filosofici. Avatarurile regionalismului literar // Simpozionul internaţional „Limba şi literatura română: regional-naţional-european”.4 c. 17. Ways of Translation of English Animalistic Phraseological Units into German and Russian. 13. Suceava-Cernăuţi–Chişinău.34 c. partea II. Suceava . Regional. Iaşi – Chişinău.7. // Limba şi literatura română.naţional-european.Chişinău: CEP USM. Axenti E. Bahneanu V. 0.Iaşi: Casa editorială Demiurg. pp. Macarov A. Casa ed.2 c.Cernăuţi – Chişinău.. Cuvânt de salut. pp. Coşeriu”. Moraru S. VIII. – Chişinău 2006. 12. Partea II.83-88.pp. Limba franceză în contextul confruntărilor lingvistice. Demiurg Iaşi . VIII. 734-740. Axenti E. The Saga of Proper Names // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională.a. Albania. PUB.203-205 8.// Strategii discursive.a. 1.. Tirana. Pavlicenco S. 1066-1089. p. IRIM. Ţeplic T. Partea I. Limbajul poetic // Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului Colocviu comemorativ Internaţional dedicat aniversării de 65 de ani a profesorului Mircea Ioniţă.// La Francopolyphonie comme vecteur de la communication. 2006. // Strategii discursive. – 0.Chişinău: ULIM. – Chişinău: CEP USM. 14. 2006. 538-548. Coşeriu”. Materialele Colocviului internaţional de Ştiinţe ale limbajului „E. Guţu I. pp. 11.Cincilei. Chişinău. Subsistemele semiotice ale limbii.35-41 16. 18 – 19 noiembrie 2005. Hommages respectueux. La sucessione delle correnti litterare e postmodernismo // Convegno Internazionale. Ed. letterari e linguistici.a. 2–4. 2006. Materialele Colocviului internaţional de Ştiinţe ale limbajului „E. şi necesitate”. p. 469 – 480.0 c.

Probleme actuale ale teoriei şi practicii evaluării în 107 . 3.6 c. Actes du Colloque International consacré à Victor Banaru à l'occasion du 65-ième anniversaire de sa naissance. 5. Iaşi. 6. 2006. La latinita come elemento dell’ identita nazionale nella poesia di G. 2007. Iaşi. 2007. Omagiu acad. Dolgan M. II. 2007.a.a. Valenţele ontologico-estetice ale metaforei paradoxale în poezia contemporană // Conferinţa ştiinţifică internaţională L’umanismo latino nella Republica Moldova ….ième édition. 0. 0 c. 2. 215-217. p. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. p. 2006. Suceava.Moldova.a. 5 c. Pavlicenco S. Note privind particularităţile lexicului conotativ în opera cervantină. 0. 0.I. Iaşi. 27-28 septembrie 2007. Atti del Simposio Internazionale di Iaşi (12-13 Maggio 2006). 8. 0. 2007.a. Receptarea literaturii italiene în Moldova dintre Prut şi Nistru // 80 anni di italianistica presso l’universita „Al.// Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie. 4 c. Treviso. // Connexions et perspectives en philologie contemporaine: Actes du Colloque In tern. Vieru e I. 4. Atti del Simposio Internazionale di Iaşi (1213 Maggio 2006). // Colocviul Internaţional de Ştiinţe al Limbajului. Universităţii din Piteşti.Russo” din Bălţi. 2007 1. 2007. Chirdeachin A. Particularităţile lingvo-didactice la predarea diftongilor englezi (Seturi foneticofonologice). 258-263.I. 20-21 oct. Articolul hotărît proclitic şi enclitic la genitiv-dativ în antroponime (pe baza manuscrisului „Istoria Apşei de Mijloc”). 10.2 c. Consideraţiuni cu privire la evaluarea performanţei în procesul de predare a limbii engleze. Babâră N.5 c. Ciocoi T. Institutul de Filologie al AŞM .. Hadârcă // Conferinţa ştiinţifică internaţională L’umanismo latino nella Republica Moldova….: Guţu Ion Chişinău. 0.19. Piteşti: Ed. – CEP USM. Treviso. Imago-ul matern în romanul lui V. Beşleagă // Colocviu Internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Principiile de clasificare a propoziţiilor subordonate. 1.Cuza”. Dacia Maraini: marginalii la o „educaţie sentimentală” feminină // 80 anni di italianistica presso l’universita „Al. Cluj-Napoca: Ed. Silviu Berejan”.sc. Chişinău – Bălţi. 20. Ciobanu A. 2007. Dumbrăveanu. Ion.Mega. Zagaevschi Vl. Fonari V. Ghilaş A./ com. Iaşi. 158-165.a. 2007.// Limbă şi literatură: repere identitare în context european. 7. – Chişinău. Treviso. 9. 2006. // Conexions et perspectives en philologie contemporaine. Ghilaş A. Influenţa factorilor interni şi externi în funcţionarea limbii române în R. p. 2007. 2-ième ed.Universitatea „A.a. L’assiologia dell’antichita nel dialogon la contemporaneità // Conferinţa ştiinţifică internaţională L’umanismo latino nella Republica Moldova…. Babâră N. Colţun Gh.Cuza”.

pp. 2007. 20-21 octobre 2006. 0. Pluri/multilingvismsi problema monolingvismului moldav Colocviul Internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Căpăţînă O. Guţu I. Chişinău. стр. 12.II-ième édition. 13. Lewen-Sibiu. Cu privire la formele oidale în limba franceză. Guţu I.4 c. // Connexions et perspectives en philologie contemporaine. Silviu Berejan. 10 изд. 0. 277-280. Креативно деятельностный подход к обучению взрослых иностранному языку. Chişinău. II-ième édition. 135140. Chişinău. 2007 19.Bălţi. Actes du Colloque international consacré a l’anniversaire de 65 ans de Victor Banaru... 2007.a. 15-21 (traducere). 2007. 2007.123–125. 27-28 septembrie 2007. Păcuraru V. Capatina O. à l’occasion du 65-ème anniversaire de sa naissance. Silviu Berejan. Moraru S. 20-21 octobre 2006. pp. Chişinău. Avant-propos. Principes de l’analyse fonctionnelle de la phrase francaise. USM. Actele colocviului international Emil Cioran.35 c. Rolul demersului mediatic în afirmarea interculturalităţii. 2007. 2007. 18. Zbanț L. Actes du Colloque International consacré à Victor Banaru.// Colocviul Internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. p. CEP USM. 17..75 c.102-104. – Chişinău: ULIM.” Chişinău . Moraru V. Cioran. Slovineanu M. Дмитрий Бураго.33 c. Киев. // ”Connexions et perspectives en philologie contemporaine”. 108 .a. Ştiinţa 14. Chişinău. 0. II-ième édition. 13-14. Bucureşti . 2007. Burdeniuc G. Lenţa A. Banaru V. им. 0.România. Le trajet d’une théorie lexicographique : de la Lexicographie à la Dictionnairique. Clichici L. Propos sur la désambiguïsation pragmatique dans le texte journalistique. Macari A. 11. // Конф. Modul de funcţionare a frazei tautologice simple // Connexions et perspective en philologie contemporaine. 20.învăţămînt. Colocviu Internaţional. Omagiu acad. Omagiu acad. Zbanţ L.// Connexions et perspectives en philologie contemporaine. pp. a.. Colocviul international Emil Cioran.Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională. 16. .199-202. – Chişinău: Univers Pedagogic. // Connexions et perspectives en philologie contemporaine. Actes du Colloque international consacré a l’anniversaire de 65 ans de Victor Banaru. 2007.. Guţu I. 21.l’emigre dans les mots : de la Chute dans le Temps aux Aveux et Anathemes. 0. // La Francopolyphonie: Langues et identités. p.. ASE. 15.. // Materialele colocviului internaţional. 124. Application des critères de la science de la communication à la formation des traducteurs.Bălţi. CEP USM. – Chişinău: CEP USM. 27-28 septembrie 2007. II-ième édition. “Язык и культура” изд.” – Chişinău . 2й том. // Cahiers Cioran 2007.4 c. Chişinău.. Chişinău.a.a. Păcuraru V. pp. pp. CEP.131. 2007. Axenti E. Actes du Colloque International consacré à Victor Banaru à l’occasion du 65-ième anniversaire de sa naissance.

. Centrul Naţional de Terminologie „Cultură. uz şi necesitate. Ion. 15 martie 2008.. Chişinău. Corcodel S. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova.Мутрук M. Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального обучения. 8. Институт языкознания.. The English Speaking Union .Москва. Материалы конференции.a. Ţeplic T... 4.Москва. 2008. CEP USM. 109 . 27 – 34.2008. // Materialele conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Calitatea educaţiei: teorii.В.a. Chişinău. 15 martie 2008. 6. Chişinău. Кирдякин A. Interculturalitate şi Traducere”.Ломоносова.22. филологический факультет РАH.2008. Бабырэ Н. Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Некоторые особенности частотности сложных монофонемных согласных единиц в англоязычной прессе.Opportunities for Moldova.РУДН.. Dumbrăveanu.Бабырэ. 2008. Competenţa textuală a elevilor ca indiciu performant al calităţii învăţării.5 c. Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения. Бабырэ Н. 2008.. 0.5 c. şi necesitate”. TOEFL and Visualy impaired Students. Materiale ale Conferinţei ştiinţificopractice internaţionale. 2007.МГУ имени М.. – Chişinău: CEP USM. . 57. 7. – Chişinău. Бабырэ Н. Condrea I. Ways of Translation of English Animalistic Phraseological Units into German and Russian.Усатая.РУДН.// Ш Международная научно-практическая конференция. realizări”. Cristei T.a. 14-16 февраля 2008 года. 2008 1. Traducerea Numelor Proprii între Artă şi Ştiinţă // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională. 31 martie 2007. principii.. 3. Actele Colocviului ştiinţific internaţional consacrat profesorului Grigore Cincilei cu prilejul aniversării a 80-a de la naştere. Банару Н. 5. rusă. – 0. IRIM. 2. Москва. p. p. // Empowering Teachers of English language: New Trends and Best Practices APLE Conference. Материалы конференции. Ed. 9. Е. 0. Chişinău.p. // III Международная научно-практическая конференция. Ţeplic T. Note privind morfologia lexicală în concepţia profesorului Grigore Cincilei. K вопросу о постановке произношения в процессе преподавания делового английского языка.9 c. // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Traducerea intre normă.31-34.2008. Помельникова A. Л.. Codificarea / decodificarea mesajului în baza topicii (pe material din limbile română.. . // Empowering Teachers of English language: New Trends and Best Practices APLE Conference. a II-a. // Probleme de lingvistică generală şi romanică. Onofreiciuc E. 2008. Chişinău. Язык средств массовой информации как объект международного исследования // Материалы II Международной научной конференции. engleză) // Traducerea între normă. 2008. Некоторые особенности дифтонга ( аi) в английском и немецком языкax.

Iasi. 13. Quebec. 0.între metod ă şi impact cultu ral. -Chişinău. Româna ca limbă străină. Le probleme de l’identite chez Panait Istrati. Materiale ale simpozionului internaţional.. Ediţia a II-a. Polysemy. Saganean G. Convergenţa factorilor de comunicare în manualul computerizat. 2008. Про взаемодiю лiнгвiстичного та дидактичного аспектiв при постановцi англiйськоï вимови.-КHУ iменi Т. 29-31 mars 2007. Probleme ale ordinii cuvintelor în traducere.. Synonymy. Випуск 21. Мовнi концептуальнi картини свiту. 19. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Porumb T. 2008. 15. Profesorul Grigore Cincilei: personalitate notorie în ştiinţa lingvistică contemporană. uz şi necesitate. 40-43. 20.. // Textes réunis par Doina Spiţa. 110 .520-525.. 21. I.p. 23-24 octombrie. Considerente privind structurarea terminologiilor cu formanţi livreşti de origine greco-latină. 108-120. Збiрник наукових праць. ediţia a II-a. Camenev Z.   11. // Congresul XII al FIPF „Faire vivre les identites francophones”. // Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. Guţu I. Cuza”.. Dumbrăveanu I.-2008. La Francophonie et la nouvelle identité européenne. // Traducere între normă. Rolul audierii în procesul de formare a traducătorilor. Частина 1. 23-24 octombrie.pp.. Випуск 21.Шевченкa.p. Частина 1. Canada. consacrat aniversării a 80-a de la naşterea lui Grigore Cincilei. Probleme de traducere ce ţin de „asemănarea” dintre limbile italiană şi română. 2008.Chişinău: CEP USM.Chişinău: IRIM.25 iulie 2008 18.Шевченкa. 2008. Melenciuc D. – Chişinău. – Chişinău: USM. 31 martie 2007. Guţu I. // Actele Colocviului ştiinţific internaţional „Probleme de lingvistică generală şi romanică”.-2008. a. 751-755. – Iaşi: Casa editorială Demiurg.// Româna ca limbă străîină – între metodă şi impact cultural.// Probleme de lingvistică generală şi romanică. Lucrările simpozionul internaţional cu acelaşi generic Organizat de Universit.Киïв. 16. Cazacu L. – p. Iaşi.3 c. Universitatea „Al. Бабире Н. 21. 109-113. 17. 2008. Iaşi. pp.. Delimitarea polisemiei de omonimia lexicală la substantivele derivate metaforice..35 c. //Conferinţa internaţională „Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural”. 2008. 441 – 445.. 2008. Gherasim A. Actele Colocviului ştiinţific internaţional consacrat profesorului Grigore Cincilei cu prilejul aniversării a 80-ea de la naştere. uz şi necesitate.Киïв. 2008.A. Moraru S. Condrea I. p. 0. Babâră N.Кирдякин. Traducerea între normă. Actes du colloque Journées de la Francophonie XII-ème édition. 61-66.. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională. Axenti E. Redundancy and Transpozition of Verbal Categorial Forms. 2008.10. // Мовнi I концептуальнi картини свiту. – pp.p. // Мовнi I концептуальнi картини свiту Збiрник наукових праць.a. Iaşi. 14. // Simpozion Internaţional.-КHУ iменi Т. „Alexandru Ioan Cuza” şi dedicat împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului Iaşi..35-41. 12. 2008. Editions Universitaires "Alexandru Ioan Cuza". Homonymy.

Ломоносова.a. „Tipografia Centrală”. 24.376-380..a. Zbanţ L. 2008. Кирдякин A. 24-26 января.a. // Англистика ХХI века: Сборник материалов III Всероcсийской научной конференции.F.. Actele Colocviului ştiinţific internaţional consacrat profesorului Grigore Cincilei cu prilejul aniversării a 80-ea de la naştere.a. 27. // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения. 2008.Москва.. Ш Международная научно-практическая конференция..РУДН.// Язык средств массовой информации как объект международного исследования. Chişinău. Бабырэ Н.В.22.F. 23. Бабырэ Н. CEP USM. p. 14-16 февраля 2008 года. „Tipografia Centrală”.// Traducerea între normă. Chişinău: Î.-P. Silviu Berejan. La pragmasémantique de la métaphore et de la métonymie dans le texte journalistique. Бабырэ Н. Grădinaru A. p. 2008.147-150. Бабырэ Н.S. СанктПетербург.. 30. Москва. . Ediţia a II-a..376-380. Материалы конференции. In memoriam acad.. In memoriam acad.a. Материалы II Международной научной конференции. Банару Н.3 c.. Academia de Ştiinţe a Moldovei.Усатая. Вариативность фонетико-фонологической системы дифтонгов английского языка (по данным кинорентгенографирования и осциллографирования). Институт языкознания.E.45 c. 26. Belous M. 0.Бабырэ.E. 2008. Материалы конференции. 0. 0.2008..4 c.. . p.РУДН. 29. Zbanţ L. Л. p. Zbanţ L. uz şi necesitate.35 c.МГУ имени М. Некоторые особенности частотности сложных монофонемных согласных единиц в англоязычной прессе. Е. Chişinău. Academia de Ştiinţe a Moldovei.3 c. Institutul de filologie.-P. 2008. Некоторые особенности дифтонга ( аi) в английском и немецком языкax. 17-21. // ”Probleme de lingvistică generală şi romanică”. 73-75. филологический факультет РАH. III Международная научно-практическая конференция. p. Productivitatea paronimiei în crearea jocurilor de cuvinte // Probleme de lingvistică generală şi romanică. Graduarea caracteristicilor unităţilor lexicale şi falsa sinonimie // ”Filologia modernă: realizări şi perspective în context european”.. 0. 25. // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального обучения. Semiotica limbajului şi discursului// ”Filologia modernă: realizări şi perspective în context european”. Ediţia a II-a. Institutul de filologie. IRIM. K вопросу о постановке произношения в процессе преподавания делового английского языка. – СПБ: Филологический факультет СПГУ. Помельникова A. 2008.2008.Мутрук M. Chişinău: CEP USM. Noi tendinţe în formarea traducătorilor în contextul internaţional. Chişinău: Î. 0.Москва. 111 . Actele Colocviului Ştiinţific Internaţional.S. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. 28. Silviu Berejan.

Chişinău. glotodidactică şi ştiinţă literară” ediţia a IV-a. Lisnic T. // Empowering Teachers of English language: New Trends and Best Practices..2 c.К. 9.// Conferinţa internaţională organizată de APLE din Moldova. // Colocviul internaţional . Chişinău. organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău. Current Perspectives in language Teaching. 3. Chişinău. Sîrghi N. Melenciuc D. Chişinău. Chişinău. 2009. 2009. Chişinău. Speech Acts: Strategies for Teaching in EFL Classroom. Pricepa L..a. 2009. 2 c. Saganean G. 0.А.Кирдякин О развитии навыков критико-аналитического мышления в процессе преподавания иностранных языков делового общения // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения. 7. glotodidactică şi ştiinţă literară” ediţia a IV-a.. Pricepa L.//Conferinţa internaţională organizată de APLE din Moldova. Current Perspectives in Language Teaching.25-27 (в соавторстве с С. A.2 c. The role of visuals in advertisements. organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. Motivation of Formation of Abbreviated Lexical Units. 6..//Conferinţa internaţională organizată de APLE din Moldova. Duhlicher O. Gîncu I.. Social Linguistic. 12. Note privind unele modalităţi de selecţie a semelor. Traductible vs. 2009..M. Identificarea universaliilor de traducere a textelor publicitare. 0.2 c.2 c... APLE.a. Chişinău. 0. 2. 2009.2009 1. – Москва: РУДН 2010. 0. // Conferinta APLE. Editura ASE.// Colocviul internaţional„Probleme actuale de lingvistică..a. 15 martie 2008. CEP U.//Conferinţa internaţională organizată de APLE din Moldova. Values in Education. 0.. Chişinău. 0.Сулак и А.С. 2009. intraductible: perspective interculturelle. Speech Acts: Strategies for Teaching Compliments in EFL Classroom.a.// Conferinţa internaţională organizată de APLE din Moldova.2 c.a. Authentic Teaching. 5.2 c.a. Melenciuc D... Chişinău.. Matei T. 0. 0. 0. Matei T..2 c. 2009.S. 2009.a. 8.a. 112 . 0. // Материалы IV Международной научно-практической конференции. 11. 2009. Les langues-cultures a` l’universite’’. APLE Conference. Bucureşti. 2009. 13.Кирдякин). 4. Chişinău. 2009.// Colocviul internaţional „Probleme actuale de lingvistică.// Colocviul internaţional„Probleme actuale de lingvistică. Babin-Rusu T. Diachronic Semantic Change of Lexemes in Cognate Languages.a.1 c.a. organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. 2009. 10. Şinghirei V.2 c. glotodidactică şi ştiinţă literară” ediţia a IV-a. Бабире Н.// Conferinţa internaţională organizată de APLE din Moldova. Current Perspectives in Language Teaching.

18.28 martie 2009.a. Condrea I. Franţa. 22-24 octombrie 2009.5 c. 7/2010. 25 . 24. 0. 20.Zbanţ. Chişinău. Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice (Sibiu. Discourse and Image: Some Lexical.1 c. Critica literară în dimensiuni interculturale// Conferinţa internaţională Integrare europeană: realităţi şi perspective (15-16 mai 2009). 2009. In memoriam Dumitru Irimia (1939-2009). // Empowering Teachers of English language: New Trends and Best Practices Conferinta APLE. 29-30 mai 2009). 2009..a. 2009.4 c. Dorel Fînaru (Coordonatori). 2009 113 . Universitatea „Lucian Blaga”. p. 0. 188-190. / SandaMaria Ardeleanu. Universitatea „Danubius”. Mircea A. Sanda-Maria Ardeleanu). Social Linguistic Motivation of Formation of Abbreviated Lexical Units. p. 0.a. Universitatea „Danubius”. 19.a. 2009. Imperativul dezvoltării competenţei interculturale în contextul globalizării.4 c.// Limbaje şi comunicare. Pascaru D. organizat cu prilejul aniversării a 45a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova.55 c. Suceava. România. La formation des maîtres en Moldavie-perspectives de coopération régionale et internationale” // La formation des maîtres en Europe selon le processus de Bologne. Galaţi. – 0. Accreditation and Management of Higher Education. 111 – 116. – Sibiu: Editura ULSB. 0. Intercultural communication through myth // Conferinţa internaţională Integrare europeană: realităţi şi perspective (15-16 mai 2009).. – pp. Ediţia a X-a: Suceava. 0. Coord. 23. Besançon. semanticitate. 22. Zbanț L.a. . 2009. Corcodel S. Catedra de Limbi Romanice şi comunicare în afaceri. Zbanț C. Discourse et images. Danubius University. Galaţi. Melenciuc D. 2009. alteritate. The mith and the evolution of the value conceptualization // Individual a specific signs..a. În Buletin Ştiințific Nr. 2009. Galaţi. 63-81. On the New Technologies Integration in the Educational Process // The Association of the Black Sea Higher Education Leaders.a. Ghilaş A. România. Current Perspectives in language Teaching.Casa editorială Demiurg. Melenciuc D. 16. Editura ASE Bucureşti.7 c.a. Volumul X1. Iaşi. Iaşi. Bacău. 0. Diferenţierea lucrului individual.. Academia de Studii Economice din Bucureşti. 17. Chişinău. 2009.2 c. International Conference on Internationalization of Quality Assurance. ANADISS. Marques de l’interculturalité dans la dimension paratextuelle // « Les langues-cultures à l’université ». L. Fonari V. Moraru S.// Colocviul internaţional„Probleme actuale de lingvistică. // Provocări ale globalizării la începutul mileniului al III-lea..132-138. Casa editorială Demiurg. Syntactic and Suprasyntactic Means in Communication. Valoarea persuasivă a simbolurilor verbale şi iconice în publicitatea electorală din Republica Moldova (studiu de caz). Ioana-Crina Coroi. Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului “Eugen Coşeriu”. 15. Fonari V. România. 0.Diaconu. Creativitate.14. 21. Guţu I. glotodidactică şi ştiinţă literară” ediţia a IV-a.5 c.

0.2 c.С. Chişinău.. А. 8. 114 .a.// Conferinţa internaţională organizată de APLE . Pricepa L.7 c. Chişinău.. glotodidactică şi ştiinţă literară ». 4-5 martie 2009. 2009. Chişinău. Gîncu I. 5. 6.// Conferinţa internaţională organizată de APLE .5 c.a. 0. Бабырэ Н. p. World Englishes in the classroom. 2010...a. Şinghirei V. Using mass media materials to develop fluency in ESL classroom Writing . Sîrghi N.a. 2010.. 2009. 0. Выпуск 2 (13) 2010.2 c. 339 – 347. С. 2010.6 c. 0. Кирдякин A.. Chişinău. 0. Chişinău. 27. Научный журнал «Иностранные языки в высшей школе».Сулак К вопросу о компьютерной лексикографии как области прикладной лингвистики // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения.К. Chişinău. Рязанский государственный университет им.104-106. 10. Pricepa L. 0.a. On – marqueur de polyphonie dans les éditoriaux français // Colocviul internaţional: « Probleme actuale de lingvistică. Intercultural communication: practice and improvement. Есенина. Международная конференция. 2010.a. 0. Unele consideraţii vizând integrarea tehnologiilor noi în procesul de instuire juridică // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Oportunităţi şi perspective democrarice”.25..2 c. Universitatea de Studii Europene din Moldova. organizat cu prilejul aniversării a 45-a a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. 0. 3. Chişinău. Corcodel S.2 c. Chtii T. Universitatea de Studii Europene din Moldova.. Cebuc L. Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. 26. 2010. Материалы IV Международной научно-практической конференции.2 c. 0. Chişinău: CEP USM. 2010. p. Despre unele particularităţi ale inovaţiilor prin prisma lingvisticii vorbirii // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică.a. 2.a. 7. Chişinău. Feedback on teaching a foreign language // Conferinţa internaţională organizată de APLE. Personalitate tolerantă într-o societate multiculturală (prin prisma studiilor juridice) // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Oportunităţi şi perspective democrarice”. 9.// Conferinţa internaţională organizată de APLE .9 c. 2010.. 4. 171-179.2 c.a. Duhlicher O. Corcodel S. 0.// Conferinţa internaţională organizată de APLE . Some Prewriting Techniques for a Student’s Essay // Conferinţa internaţională organizată de APLE . – Москва: РУДН 2010.a. 2010 1. 73-77.6 c. Matei T. Improving Students’ Motivation For Studying A Foreign Language. The Semantic Change of Lexemes in Closely and Distantly Related Languages. 161-171.. Corcodel S. 2010. Рязань 2010. С. Values And Applications Of The Modern English Advertisements In EFL Teaching.a. Chişinău. Melenciuc D. Chişinău. 2009. 0.// Conferinţa internaţională organizată de APLE ..

. Есенина. 2010. Şinghirei V. Научный журнал «Иностранные языки в высшей школе». Материалы IV Международной научно-практической конференции.. Vol.a.11. 16.С. 28-29 septembrie 2010. // Иностранные языки в школе.Кирдякин О развитии навыков критико-аналитического мышления в процессе преподавания иностранных языков делового общения // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения. С.6 c. Кирдякин A. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale.Сулак и А. Chişinău...php. 19. Creation of ESL/EFL Reading Flexibility and Development of the Strategies for it.А. Выпуск 2 (13).. Параметры формирования навыков межкультурного общения в подготовке переводчиков. А. Выпуск 2 (13) 2010.5 c. Научный журнал «Иностранные языки в высшей школе».Кирдякин). 48-51.56 c. Есенина.С. Есенина.. Zbanț L. Zbanț C. psihologice. 17. 2010. А. Стр. С. Рязанский государственный университет им. Рязань 2010. Научный журнал. 12.К. în cadrul atelierului « Bazele lingvistice ale optimizării procesului de predare/învăţare a limbilor străine de specialitate. Рязань. Probleme actuale ale ştiinţelor filologice. Le français dans la formation professionnelle des traducteurs spécialisés (le cas de la République de Moldova). Bulgarie http://crefeco. Zbanț L. Научный журнал «Иностранные языки в высшей школе». Выпуск 2 (13) 2010. // Международная конференция.// Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrate Aniversării a 15-a a Facultăţii Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative. А.(Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Tiraspol). 2010. 115 . 18.1.Сулак К вопросу о компьютерной лексикографии как области прикладной лингвистики // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения. – Москва: РУДН 2010. The Semantic Change of Lexemes in Closely and Distantly Related Languages.org/display. 0. с.. Lifari. Cross-Cultural Aspects and Stereotyped Biases in English Russian and Romanian Versions of Folk Tales. Бабырэ Н. 28-30 octombrie 2010.a.a. Рязань 2010. Рязань 2010. V.25 c. Ghilaş A. Melenciuc D.32-41.25-27 (в соавторстве с С. С. // Международная конференция. Выпуск 2 (13) 2010. 14. Şapa E.a. – Москва: РУДН 2010. 15. Рязанский государственный университет им.94-98. С. 0. 0. 0. Chişinău. 13. // Международная конференция. pedagogice şi social-politice. Рязанский государственный университет им. Sofia. Latinitatea ca element al entităţii naţionale în poezia lui Grigore Vieru // Învăţământul universitar din Republica Moldova la 80 de ani. A. // Le colloque international « Le français de demain : enjeux éducatifs et professionnels ». Бабире Н. p. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Chişinău.К.104-106. Обучение иностранному языку в Республике Молдова в контексте межкультурной коммуникации.

Corcevschi S. Vernetzen. 2010. Publizieren”.. CEP USM. Vernetzen. Conferinţa ştiinţifică naţională „Wissen. Delinschi Vera. Publizieren”. Vernetzen.// Conferinţa ştiinţifico-practică: „Interconexiuni metodologie. Doneţ O. Vernetzen. Pascaru D..2 c. Publizieren”. 2009 1. Vernetzen. 3. Ţeplic T.. Rolul Profesorului în clasa diferenţiată. Simpozion interuniversitar. Deictic Perspective in Postmodernist Short Fiction. Publizieren”.a. 2.-Chişinău: CEP USM. Chişinău.2 c. Vernetzen. PUBLICATE INTEGRAL 2008 1. Corcevschi S.20. 7. Zagaevschi V.2 c. CEP USM. Matei T. // Conferinţa ştiinţifica „Wissen. 0. Chişinău. 0. Lifari V.a. Criteria for Structural and Phonetical Characteristics of English Compound Adjectives... Vernetzen. Linguistic Representation of the Concept of Love. // Conferinţa ştiinţifico-practică: „Interconexiuni metodologie. Chişinău. CEP USM. Vernetzen.. CEP. Colosov N. Conferinţa ştiinţifică naţională „Wissen.. Gîncu I. Für die Sparchförderung der Schüler und Studenten. Publizieren”. The Variety of Expressing the Category of Voice in the Publicistic Style. LISTA REFERATELOR ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA MANIFESTĂRI NAŢIONALE. 9. Cel mai mare bucătar al Franţei. 2009..a. Chişinău. IRIM (culegere de lucrări). Chişinău. Chişinău. Multilingualismul şi politica lingvistică. 5.. Die Rolle der theaterpädagogischen Ansätze für den Spracherwerb bzw. 0. Chişinău. 22 noiembrie 2008. Publizieren”. Melniciuc R.IRIM (culegere de lucrări).p. USM.2 c. 22 noiembrie 2008.2 c. 2009. 22 noiembrie 2008. 6. 0. Criteria for Structural and Phonetical Characteristics of English Compound. // Conferinţa ştiinţifica „Wissen. Şinghirei V. Şinghirei V. 4-5 dec. Vernetzen. Conferinţa ştiinţifică naţională „Wissen. 66-69 12. Publizieren”. 4. CEP USM. Fremdsprachenkompetenz – wichtiges Fundament in der Übersetzer. 22 noiembrie 2008. „Subjective Modality in a Narrative Text”. 22 noiembrie 2008.a.a.a. pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii”. Creanga O. 8. Dzechis S. CEP USM. Conferinţa ştiinţifică naţională „Wissen. Conferinţa ştiinţifică naţională „Wissen. 0.2009. Publizieren”. // Conferinţa ştiinţifica „Wissen. 116 .. 22 noiembrie 2008. 22 noiembrie 2008. 0. 22 noiembrie 2008.2 c. Orientarea valorică la USM în viziunea profesorilor şi studenţilor. Conferinţa ştiinţifică naţională „Wissen. // “Literatură şi gastronomie”. pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii”.a. 22 noiembrie 2008. Chişinău. 2.. 0. Publizieren”.2 c.und Dolmetscherausbildung.

2 c. 2010. 13.3. // APLE Teaching English: between Research and practice.. Vernetzen. 2010. Melenciuc D. Publizieren”.. 2010 1. USM 117 . 19 octombrie 2006. Publizieren. Chisinau. Diachronic and Synchronic Analysis of Semantic Change of Lexemes. 2010. 22 noiembrie 2008. 2006 1. E. 2010. Teaching Human Values by Means of Science Fiction Film. 2. Forward to publications of the conference „Wissen. Vernetzen. March 13. Codru – 70 de ani.a. Şapa E. Cristei T. Chisinau. IRIM (culegere de lucrări). Şinghirei V. Lifari V. Chisinau. 2009. // APLE Teaching English: between Research and practice. Publizieren”. March 13. // APLE Teaching English: between Research and practice. Purice la 70 de ani. 3. 2. 2009. Valenţe ale spiritualităţii greco-latine în discursul poetic eminescian // Conferinţa ştiinţifică interuniversitară Omagiu profesorului universitar M. Ţeplic T. 2010. 4. Albu Lexical Peculiarities of Translating Proper Names and Realia in “Harry Potter” Books by J. Şapa E. 5. Chişinău. APLE Teaching English: between Research and practice. mai 2006. 6. Types of Folk Tales. . March 13.. AŞM. Melenciuc D.. A. Linguistic and Social-linguistic Difficulties intra-lingual and inter-lingual Translation. Chisinau. 5. Прагматико-экспрессивные средства в американсои рекламе. Annual Conference.// „Wissen. Annual Conference. Annual Conference. 22 noiembrie 2008. March 13. Chisinau. // Conferinţa ştiinţifica „Wissen.Chişinău: CEP USM. În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară. 2009. Dolgan M. pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii”. . March 13. 2010. Melenciuc D. Multicultural Communication: The Hospitability of Moldovan people versus the Privacy and Conservatism of the English. Chirniţchaia M. Chisinau.// APLE Teaching English: between Research and practice.// Conferinţa ştiinţifico-practică: „Interconexiuni metodologie. Codru: între mit şi realitate // Conferinţa ştiinţifică A. March 13. Annual Conference. Annual Conference. 0. LISTA COMUNICĂRILOR ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA MANIFESTĂRI NAŢIONALE CA REZUMAT (1-3 PAGINI). Rowling (into Romanian and Russian).Annual Conference. Vernetzen.. // APLE Teaching English: between Research and practice. Cross-cultural Aspects and Stereotyped Biases in Folk Tales.Chişinău: CEP USM.K. 4. Ţeplic T. Doneţ O.. // APLE Teaching English: between Research and practice.

4 decembrie. 4 decembrie. literatul (80 de ani de la naştere). AŞM. 2007. Facultatea de Litere. 23 martie 2007. 14 noiembrie. 118 . Statutul modern al poeziei lui L. Ritmul ca element al structurii prozei // Conferinţa ştiinţifică interuniversitară Omagiu profesorului universitar M. Eliade // Simpozion ştiinţific Mircea Eliade: dimensiuni ale artisticului şi filozoficului (100 de ani de la naştere). Cristei T. 23 martie 2007. Ion Osadcenco – un profesor model // Conferinţa ştiinţifică Ion Osadcenco – profesor şi savant.3.Hasdeu // Conferinţa „Noi contribuţii în hasdeologie”. Resursele textului la intersecţia dintre două perspective epistemologice: psihologică şi tehnică // Conferinţa ştiinţifică interuniversitară Omagiu profesorului universitar M. USM. Ion Osadcenco omul şi profesorul // Simpozionul ştiinţific Ion Osadcenco – omul. Lectura poemului eminescian prin grila concepţiilor lui M. Cristei T. 6. Damian // Simpozion Ştiinţific Liviu Damian – 70 de ani de la naştere. 4 decembrie. profesorul. Chişinău. literatul (80 de ani de la naştere). Modernitatea discursului narativ în „Noaptea de Sânziene” de M. USM 4. USM. 5. Cristei T. profesorul. 2007 Facultatea de Litere. Ion Osadcenco – homo folcloricus // Simpozionul ştiinţific Ion Osadcenco – omul. Cristei T. I.Hasdeu”. 2007 Facultatea de Litere. profesorul. 9. 2007 Facultatea de Litere. 4. Purice la 70 de ani. Dodiţă Gh. 2006.P. USM. USM. Valori ale educaţiei literare în clasele liceale // Conferinţa „Problemele educaţiei în mileniul trei”. Mitropolitul Varlaam – un remarcabil ctitor de cultură din secolul al XVII-lea // Conferinţa Ştiinţifică Varlaam – 350 de ani de la moarte. 2-3 noiembrie 2006. 2007 Facultatea de Litere. 23 martie. Evocare şi ludic în creaţia lui B. USM. Eliade // Simpozion ştiinţific Mircea Eliade: dimensiuni ale artisticului şi filozoficului (100 de ani de la naştere). 8. Biblioteca Naţională. 2. literatul (80 de ani de la naştere). 5.Ş. Fonari V. 7. Ion Osadcenco şi principiul istoric al cercetării fenomenului literar // Simpozionul ştiinţific Ion Osadcenco – omul. Biblioteca municipală „B. Ţau E. 6. 19 octombrie 2006. USM. Ţurcanu N. USM. 17 ianuarie. Dolgan M. Ghilaş A. Dolgan M. decembrie 2007.E. 4 decembrie. 2007 1. 2007 Facultatea de Litere. Dolgan M. Ion Osadcenco. 19 octombrie 2006. 3. literatul (80 de ani de la naştere). AŞM. profesorul. Cristei T. USM. Dodiţă Gh.P. Purice la 70 de ani. 7. 2006. Facultatea de Litere. model de profesor universitar // Simpozionul ştiinţific Ion Osadcenco – omul. Un exeget fidel al literaturii contemporane: Nicolae Bileţchi // Conferinţa ştiinţifică Nicolae Bileţchi – 70 de ani de la naştere.

Cuvânt de deschidere: Lecţia de literatură şi pericolul exceselor // Conferinţa ştiinţifico-practică Lecţia de literatură: între tradiţional şi modern. USM. Ghilaş A. scriitor polivalent (90 de ani de la naştere). 12. 11. Ţurcanu N. Dimitrie Cantemir şi Şcoala Ardeleană // Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii lui Dimitrie Cantemir (335 ani de la naştere. USM. 23 mai 2008. Balmuş D. 14 decembrie 2007. 9. Dolgan M. scriitor polivalent (90 de ani de la naştere). Umorul – categorie estetică a comicului popular // Conferinţa ştiinţifico-practică Lecţia de literatură: între tradiţional şi modern. 285 de la moarte). USM. Ţau E. Cazacu A. Stănescu // Conferinţa interuniversitară a doctoranzilor Metodologia cercetării literaturii. USM. USM. 6. Facultatea de Litere. USM. Facultatea de Litere. 119 . Facultatea de Litere. Facultatea de Litere. 22 ianuarie 2008. USM. Conştiinţa de sine a literaturii şi a criticii literare în viziunea lui Dimitrie Cantemir // Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii lui Dimitrie Cantemir (335 ani de la naştere. 5. USM. Metodologia structurii compoziţionale a operei epice // Conferinţa ştiinţifico-practică Lecţia de literatură: între tradiţional şi modern. Botezatu E. 4. Ghilaş A. 14 decembrie 2007. motiv obsedant în proiectele literare ale lui George Meniuc // Simpozion ştiinţific George Meniuc. USM. 28 octombrie 2008. Scrisorile lui George Meniuc // Simpozion ştiinţific George Meniuc. 23 mai 2008. Ghilaş A. scriitor polivalent (90 de ani de la naştere). Facultatea de Litere. Implicaţii intertextuale în predarea fenomenului literar în liceu // Conferinţa ştiinţifico-practică Lecţia de literatură: între tradiţional şi modern. 22 ianuarie 2008. USM. 3. 11. Cristei T. 23 mai 2008. 23 mai 2008. Intertextul eminescian în „Odele replici” ale lui N. 2008 1. 22 ianuarie 2008. 23 mai 2008. USM. USM. Facultatea de Litere. Facultatea de Litere. Modelul poetic francez // Simpozion ştiinţific George Meniuc. 7.10. Facultatea de Litere. 10. Pasat A. 28 octombrie 2008. „Târgul moşilor”. 285 de la moarte). Dolgan M. Facultatea de Litere. Literatură şi psihologie: aspecte didactice // Conferinţa interuniversitară a doctoranzilor Metodologia cercetării literaturii. Arta de eseist a lui George Meniuc // Simpozion ştiinţific George Meniuc. scriitor polivalent (90 de ani de la naştere). Romanul „Disc” în contextul prozei psihologice din Moldova // Simpozion ştiinţific George Meniuc. Facultatea de Litere. Facultatea de Litere. 8. scriitor polivalent (90 de ani de la naştere). Facultatea de Litere. USM. Facultatea de Litere. Valori ale hipotextului eminescian în discursul meniucian // Simpozion ştiinţific George Meniuc. Botezatu E. 23 mai 2008. Facultatea de Litere. USM. 22 ianuarie 2008. 2. scriitor polivalent (90 de ani de la naştere). Cristei T.

19. 24 iunie. Popovici. Ţau E. Junghietu în amintirea contemporanilor// Simpozion consacrat folcloristului Efim Junghietu – 70 de ani de la naştere. Botezatu E. Ungheni. 2009 1. Usatâi L. 5. USM. 285 de la moarte). 2. Dimitrie Cantemir – orientalistul // Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii lui Dimitrie Cantemir (335 ani de la naştere. E. Hasdeu”. USM. Facultatea de Litere. Facultatea de Litere. P. O altă hermeneutică a poeziei Formular de Gr. Ion Druţă în date necunoscute // Lansarea cărţii Fenomenul artistic Ion Druţă. 2009 AŞM. Dolgan M. Facultatea de Litere. P. Ţurcanu N. 2008 AŞM. Pasat A. 16-18 octombrie. Facultatea de Litere. 15 aprilie. Petreşti 7. 16 decembrie 2008. 17. 28 octombrie 2008. 2009 AŞM. 14. Ţurcanu N. 15. 18. 21 mai. USM. Facultatea de Filologie şi Istorie. Dolgan M.13. Dimitrie Cantemir – versificatorul // Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii lui Dimitrie Cantemir (335 ani de la naştere. Literatură şi psihologie: aspecte didactice // Conferinţa interuniversitară ştiinţificopractică „Lecţia de literatură din perspectiva interdisciplinarităţii”. Dimitrie Cantemir în viziunea scriitorilor clasici // Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii lui Dimitrie Cantemir (335 ani de la naştere. Dolgan M. octombrie. Ochii albaştri ai copilăriei // Conferinţa In memoriam Steliana Grama. Ghilaş A. 3. 285 de la moarte). 6. 285 de la moarte). Dolgan M. 2009 AŞM. Dolgan M. 2009 Ungheni. 16. 2009 Biblioteca Municipală „B. 4. Biblioteca Municipală „B. octombrie 2009. Petreşti 120 . 11 noiembrie 2008. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Cuvânt de evocare // Conferinţă ştiinţifică Nicolae Băieşu la 75 de ani de la naştere. Cuvânt de omagiere // Conferinţa In memoriam Steliana Grama. C. 285 de la moarte). Fonari V. 28 octombrie 2008. Junghietu: drumuri şi popasuri în tainele eposului popular // Simpozion consacrat folcloristului Efim Junghietu – 70 de ani de la naştere. 28 octombrie 2008. Universitatea de Stat din Moldova. 16-18 octombrie 2009. 28 octombrie 2008. Hasdeu”. Poezia propriu-zisă a lui Ion Druţă // Conferinţă ştiinţifică „Ion Druţă dar ceresc”. Dimitrie Cantemir şi folclorul // Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii lui Dimitrie Cantemir (335 ani de la naştere. E. 11 octombrie. Vieru // Conferinţa Ştiinţifică Numai din propria-mi viaţă trăiesc. eminescolog // Conferinţa ştiinţifică Constantin Popovici la 85 de ani de la naştere. Cristei T. USM.

8. Usatâi L. Elemente de gastronomie în literatura română // Simpozion interuniversitar Literatură şi gastronomie, 4 decembrie, 2009 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, USM 9. Fonari V. Semiotica gastronomico-astrologică la Petronius // Simpozion interuniversitar Literatură şi gastronomie, 4 decembrie, 2009 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, USM. 10. Botezatu E. Creangă – ieri, azi, totdeauna // Conferinţa interuniversitară „Ion Creangă – 120 de ani de la naştere”, decembrie, 2009 Facultatea de Litere, USM; 11. Ghilaş A. Lumea ca teatru în opera lui Ion Creangă şi a lui Vasile Vasilache // Conferinţa interuniversitară „Ion Creangă – 120 de ani de la naştere”, decembrie, 2009 Facultatea de Litere, USM; 12. Cristei T. Ion Creangă – autor al textelor didactice // Conferinţa interuniversitară „Ion Creangă – 120 de ani de la naştere”, decembrie, 2009 Facultatea de Litere, USM; 13. Ţurcanu N. Ion Creangă şi folclorul// Conferinţa interuniversitară „Ion Creangă – 120 de ani de la naştere”, decembrie, 2009 Facultatea de Litere, USM; 14. Cazacu A. Mitic şi fabulos în poveştile lui Ion Creangă // Conferinţa interuniversitară „Ion Creangă – 120 de ani de la naştere”, decembrie, 2009 Facultatea de Litere, USM 15. Postu M. Violenţa ca element chatartic în basmul crengian // Conferinţa interuniversitară „Ion Creangă – 120 de ani de la naştere”, decembrie, 2009 Facultatea de Litere, USM.

2010 1. Dolgan M. Ion Druţă în date necunoscute// Conferinţa „Freamătul frunzelor de dor”, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, 17 martie 2010. 2. Ţurcanu N. Motive populare în opera lui Ion Druţă // Conferinţa „Freamătul frunzelor de dor”, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, 17 martie 2010. 3. Ghilaş A. Motivul latinităţii în creaţia lui Grigore Vieru // „... Şi sînt dat cuvântului / ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 11 februarie 2010. 4. Dolgan M. De ce „Făptura mamei” este o „capodoperă de valoare universală” // „... Şi sînt dat cuvântului / ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 11 februarie 2010. 5. Botezatu E. Poetul şi dragostea noastră // „... Şi sînt dat cuvântului/ ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 11 februarie 2010. 6. Melnic T. Grigore Vieru între sublim şi dramatic // „... Şi sînt dat cuvântului/ ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 11 februarie 2010.

121

7. Ţau E. Creator de ritmuri originale // „... Şi sînt dat cuvântului / ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 11 februarie 2010. 8. Cristei T. Resursele pedagogice ale textului vierean // „... Şi sînt dat cuvântului/ ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 11 februarie 2010. 9. Balmuş D. Eminescianismul poeziei lui Grigore Vieru // „... Şi sînt dat cuvântului/ ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 11 februarie 2010. 10. Ţurcanu N. O liră care va cânta mereu (muzica în creaţia lui Grigore Vieru) // „... Şi sînt dat cuvântului/ ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 11 februarie 2010. 11. Ghilaş A. Psihologia şi filosofia iubirii în viziunea poetică a Stelianei Grama // Universul poetic al Stelianei Grama. Chişinău, Biblioteca „Maramureş”, 5 octombrie 2010. 12. Dolgan M. Timotei Melnic, estetician şi teoretician literar notoriu // Conferinţa Timotei Melnic – 75 de ani de la naştere, februarie 2010, Facultatea de Litere, USM. 13. Ţurcanu N. La început de cale, la mijloc de vis sau viaţa ca pradă în viziunea profesorului Timotei Melnic // Conferinţa Timotei Melnic – 75 de ani de la naştere, februarie 2010, Facultatea de Litere, USM. 14. Cristei T. Mihail Kogălniceanu – scriitor modern // Conferinţa „Mihail Kogălniceanu – personalitate modernă europeană”, 10 noiembrie 2010, Liceul Teoretic moldo-german „M. Kogălniceanu”. 15. Cristei T. Formarea competenţei textuale la literatura română // Seminar metodologic Modernizarea curriculară centrată pe competenţe, IŞE, 17 august 2010, Chişinău. 16. Pasat A. Victor Cirimpei – cercetător al comicului popular // Conferinţa ştiinţifică Etnologul Victor Cirimpei la 70 de ani (februarie 2010), organizată în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 14. LISTA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE PERIOADA, LOCUL DESFĂŞURĂRII):
NAŢIONALE;

ORGANIZATE

(DENUMIREA,

PARTICIPAREA,

2006 1. Conferinţa „N. Milescu-Spătaru: 370 de ani de la naştere”, 23 noiembrie 2006, USM (organizatori: Gh. Dodiţă, L. Usatâi). 2007 1. Conferinţa Ştiinţifică Varlaam – 350 de ani de la moarte, 14 noiembrie, Facultatea de Litere, USM (Gh. Dodiţă, L. Usatâi, M. Dolgan, N. Ţurcanu) 122

2. Simpozionul ştiinţific Ion Osadcenco – omul, profesorul, literatul (80 de ani de la naştere), 4 decembrie, Facultatea de Litere, USM (Gh. Dodiţă, T. Cristei, M. Dolgan, N. Ţurcanu) 3. Simpozion ştiinţific Mircea Eliade: dimensiuni ale artisticului şi filozoficului (100 de ani de la naştere), 23 martie 2007, Facultatea de Litere, USM (E. Ţau, T. Cristei, M. Dolgan, N. Ţurcanu, A. Ghilaş, M. Postu); 4. Conferinţa interuniversitară a doctoranzilor Metodologia cercetării literaturii, 14 decembrie 2007, Facultatea de Litere, USM (A. Ghilaş, D. Balmuş).

2008 1. Conferinţa ştiinţifico-practică Lecţia de literatură: între tradiţional şi modern, Facultatea de Litere, USM, 22 ianuarie 2008 (E. Botezatu, A. Ghilaş, T. Cristei, A. Pasat); 2. George Meniuc, scriitor polivalent, Facultatea de Litere, USM, 23 mai 2008 (M. Dolgan, E. Botezatu, A. Ghilaş, T. Cristei, N. Ţurcanu, E. Ţau); 3. Dimitrie Cantemir (335 ani de la naştere, 285 de la moarte), Facultatea de Litere, USM, 28 octombrie 2008 (M. Dolgan, Gh. Dodiţă, A. Cazacu, L. Usatâi, N. Ţurcanu, E. Ţau); 4. Simpozionul ştiinţific „George Meniuc, scriitor polivalent” (90 de ani de la naştere), USM, 23 mai 2008 (Mihail Dolgan, A. Ghilaş); 5. Conferinţă ştiinţifică „Ion Druţă dar ceresc”, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Filologie şi Istorie, 11 noiembrie 2008 (Mihail Dolgan);

2009 1. Conferinţa interuniversitară „Ion Creangă – 120 de ani de la naştere”, decembrie, Facultatea de Litere, USM, (E. Botezatu, A. Ghilaş, T. Cristei, N. Ţurcanu, A. Cazacu, M. Postu). 2. Simpozion interuniversitar Literatură şi Gastronomie, Chişinău, 4-5 decembrie 2009, 25 de comunicări. 3. Conferinţa ştiinţifică studenţească „Cu creativitate şi inovaţie spre integrare europeană”- dedicată aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.( Grădinaru A a fost preşedintele comitetului de organizare) (Martie 2009) 4. Olimpiada la limbile engleză şi franceză, pentru studenţii de la specialităţile: limbă engleză – translator, limbă franceză – translator.( 3 martie 2009) 5. Zilele francofoniei în Moldova. Catedra de Filologie Franceză a organizat următoarele activităţi: Masa rotundă cu tematica Nous les jeunes francophones; La littérature francophone (20 – 30 martie 2009).

123

Catedra Limba Română. Universitatea de Stat din Moldova. Traducerea între experiență şi calitate. Traducerea specializată. Facultatea de Litere. Catedra Limba Română. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Conferinţa ştiinţifică naţională „Wissen. Publizieren”. Catedra a organizat: la 20 martie 2010 . NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ.6. Lingvistică Generală şi Romanică. Colocviul: Rolul limbilor străine în contextul european ”. Seminarul Ştiințific cu genericul Particularitățile traducerii documentelor internaționale la care au participat majoritatea membrilor catedrei. Solovei Natalia..Dezbateri ” La francophonie à travers la mondialisation” în incinta ” Maison des Savoirs”.. Cristei Tamara. 23 februarie 2010. Conferinţa Timotei Melnic – 75 de ani de la naştere. şi atelierul 2 .. Simpozion ştiinţific ”Legislaţia lingvistică în condiţiile unui stat suveran” (20 de ani de la adoptarea Legislaţiei lingvistice în Republica Moldova).. 11 februarie 2010. Facultatea de Litere. „.. Facultatea de alitere. Dorina Balmuş. decembrie 2010. Vernetzen. (3 martie 2010) 6. Şi sînt dat cuvântului/ ca grâul pământului” (Grigore Vieru – 75). Mihail Dolgan. S-au desfăşurat zilele francofoniei în Moldova. (19 – 30 martie 2010) 7. 1 octombrie 2009. USM. (Ana Ghilaş. 2006 1. Nicanor Ţurcanu). Bacal Liliana. 2. 2010 1. iar cei mai buni studenţi au fost menţionaţi cu diplome de participare şi cu premii băneşti. 28 septembrie 2006. Chişinău. Meşină Victoria. anul I masterat. 22 noiembrie 2008. Catedra Limba Română. Responsabili pentru organizarea olimpiadei au fost Şaganean Gabriela. Grădinaru. Concursul s-a desfăşurat în două etape. Colocviul interuniversitar ”Ruben Budagov: 100 de ani de la naştere”. (Mihail Dolgan. 4. Facultatea de Litere. Interpretare şi Lingvistică Aplicată) (30 septembrie 2010) 5 Olimpiada la limbile engleză şi franceză. 124 . limbă franceză – translator. USM. Masă rotundă ”Curricula la disciplina ”Limba şi literatura română”. februarie 2010.(Responsabil Catedra Traducere. pentru studenţii de la specialităţile: limbă engleză – translator.. Seminarul s-a desfăşurat în două ateliere: atelierul 1. Nicanor Ţurcanu). Elena Ţau. Timotei Melnic.. 2010. 9. Eliza Botezatu. responsabil A. Chişinău. USM. 8. 3.

S-a organizat trainingul in baza curriculumului revizuit şi aprobat de Ministerul de resort (printre autorii curricumului precedent sunt dna Gorea A. Kate Chopin. E.2. Memorial Day and Flag Day in the USA (N. Ţau. Shapa). Computational Linguistics (D. English-Speaking Countries (O. Teaching St. Proiectul “Teaching English Using American Techniques And Establishing Credibility In Moldovan English Program” (2006) Temele şedinţelor atelierului: “Using Writing to Further Language Understanding”. Alhazov).. "Developing Conversational Skills: the Indirect Approach". Lisa Harshbarger a prezentat un atelier ce ţine de metodele de predare în cadrul curricumului revăzut. Teaching Winter Holidays (I. Iliev). and Irina Colin. Speaking about Poets and Poems. Trainingul în baza curricumului revizuit.Specialist în domeniu.). Profesorii au învăţat tehnici noi de predare a limbii engleze bazate pe curricumul revăzut. Ropot). ca de exemplu: "The Baccalaureate is Beautiful". Apoi participanţii au activate în 11 ateliere şi 7 şedinţe. profesori din SUA. Proiectul “Up-to-date techniques and strategies of teaching English”. 7. 6. Chetruş. Pro-rector USM. care a oferit profesorilor din întreaga Moldovă noi tendinţe în predarea limbii engleze şi în crearea unei reţele de profesori de limbă engleză. Solving Problems (N. Departamentul de Stat . USM. Postu). Ministerul Educaţiei. catedra Filologie Spaniolă şi Italiană în colaborare cu Universitatea pentru Străini din Perugia 4. 6 iulie 2006. 20-21 octombrie 2006. Profesorii au primit o versiune electronică a Curricumului limbii engleze. Centrul de Resurse Informaţionale al SUA. ETRC. 30 octombrie – 3 noiembrie 2006. Au participat oficiali de la ambasada SUA: Lisa Harshbarger. Teaching Past Tenses as a Piece of Cake (N. SUA. Reading Comprehension (N.septembrie 2005-2006. Universitatea de Stat din Georgia (SUA). Temnicov). John Balian. Seminarul de glotodidactică.Assistant Public Affairs Officer. PAO. Raportorul de bază. Centrul Alumni al Ambasadei SUA. M. Ambasada SUA. 3. 5. Colocviul Internaţional „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. Valentine in Class (D. 8. Temele seminarelor: Money. "Observing Classes as a Mirror for Self-Image". cu tematica variată. reprezentanţii Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine i-au salutat pe delegaţi. Students as Advocates". profesori din SUA. Teaching Shakespeare at School (S.. La training a participat Eugenia Brinza responsablă de predarea limbilor străine . G.APLE a organizat în septembrie 2006 a treia conferinţa anuală "Instruirea Viitoarei Generaţii". Abramova). Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. cu tematica: "The Baccalaureate is Beautiful". Leca). Academic Writing (E. Conferinţa anuală "Instruirea Viitoarei Generaţii”: 11 ateliere şi 7 şedinţe. “Using American Films as a Resource to Teaching English”. The Story of an Hour (O. Tineretului şi Sportului din Moldova. Chechuy). Primul training a avut loc de la 30 octombrie până la 3 noembrie. “Using Technology to detect Plagiarism and Holding Students Accountable for their Work”. Guidea). etc. Edgar Poe and The Raven (N. Departamentul de Stat. “Service Learning and the Active learning Approach”. secţia italiană. "Brainstorming Activities for Expository Writing". Sajin). "Visual Aids at the English Lessons". "Brainstorming Activities for Expository 125 . Sapa E. USM (Cărăuş C. In memoriam V. 2006 cu participarea a 70 de profesori de limbă engleză. La şedinţa plenară au asistat. Hioara). Kristine Fredreck (SUA) a prezentat un raport pe tema "Hope for the Future. Teaching Listening Can Be Fun (L. şi doamna Burdeniuc G. Murgulet-Ursachi). Betsy Lewis . Banaru”. Ambasada SUA. Ministerul Educaţiei. Boceagov). septembrie 2006.

Alhazov). “Service Learning and the Active learning Approach”. Iliev). Memorial Day and Flag Day in the USA (N. Abramova). Faleєti-4. In calitate de formatori centrali au fost invitaţi autorii curiculumului şi deasemenea Ofiterul regional pe limba engleze pentru Ukraina. Guidea). Şedinţele au fost moderate de Dr. Cahul-8. Computational Linguistics (D. La acest atelier au participat 31 profesori universitari din Chişinău. Teaching Winter Holidays (I. Boceagov). Călăraşi. English-Speaking Countries (O. şi “Using American Films as a Resource to Teaching English”. În cadrul proiectului a fost organizat un atelier de 11 ore. Participanţii au considerat ca cele mai folositoare următoarele ateliere: Money. Comrat. CeadîrLunga10. Georgia.Toţi aceşti profesori aveau sarcina de a se întâlni cu profesorii de şcolile de origine de a împărtăşi cu ei toată informaţia acumulată. Speaking about Poets and Poems. Acest proiect a fost implementat in trei etape. Au participanţi profesori din licee şi universităţi. Ştefan Voda 2. Universitatea dt Stat din Tiraspol. Scopul primar al proiectului a fost sa formeze formatori de limbă engleză pentru implementarea curriculumului revisuit la limbă engleză. Prima etapa a avut loc în perioada Octombrie 30. APLE and ETRC au organizat 88 ore de seminare pentru profesorii în predarea diferitor aspecte ale limbii engleze. 126 . 150 profesori au participat la seminare. Sîngerei). Shapa). Universitatea de Stat din Cahul şi reprezentanţii comunităţii Alumni. Floreşti7. Valentine in Class (D. Leca). "Developing Conversational Skills: the Indirect Approach". Kate Chopin. inclusiv 2 profesori din Universitatea de Stat din Transnistria. Rоєcani.6. Peste 80% au primit certificate de participare. Hioara).3.Noiembrie 3. Dr. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Colegiul de la Universitatea de Stat din Georgia (SUA) a contribuit la acoperirea cheltuielilor de călătorie ale Dr.Writing". Proiectul „Implementarea Curriculumului revizuit la limba engleze” a fost elaborat şi implementat de lectorul universitar al catedrei Calchei M. Chechuy). Universitate Mercer din Macon. Murgulet-Ursachi). Teaching Shakespeare at School (S. Edineţ -3. Proiectul “Teaching English Using American Techniques And Establishing Credibility In Moldovan English Program” (July 6. în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului. participant acitv la proiectul dat. Donduşeni. Teaching Past Tenses as a Piece of Cake (N. Cгuєeni . Proiectul “Up-to-date techniques and strategies of teaching English” (septembrie 2005septembrie 2006) a fost planificat ca un proiect care urmează după proiectul “Training of Trainer” (Formarea formatorilor) implementat în anul academic 2004-2005 de către ETRC şe APLE. The Story of an Hour (O. Academic Writing (E. 11. Teaching Listening Can Be Fun (L. Chisinau 39. Sajin).7. 12. "Observing Classes as a Mirror for Self-Image".5. Cei 164 participanţi reprezentau 34 raioane şi oraşe (Tiraspol -8. Belusia. Ropot). Vulcaneşti -3. Balti -11. GA un savant Fulbright în Moldova. Solving Problems (N. Edgar Poe and The Raven (N. La această etapă au participat 75 de profesori din limba engleză (cite 2 profesori de limbă engleză din fiecare raion). Dan Bauer de la Georgia College şi University de Stat din Milledgeville. 10. Orhei-8. “Using Technology to detect Plagiarism and Holding Students Accountable for their Work”.12. Universitatea Pedagogică din Bălţi. Hînceşti -2 şi câte un participant din Teleneşti . Temele şedinţelor au fost: “Using Writing to Further Language Understanding”. 2006 în incinta Institutului de Ştiinţi ale Educaţie. Bauer’s. Taraclia . Bender 1 Anenii Noi 6. Donduşeni 4. "Visual Aids at the English Lessons".4. Reading Comprehension (N. Drochia 4. Chris Grant.Leova. Briceni. 2006) a fost organizat de APLE în colaborare cu Centrul Alumni al Ambasadei şi Centrul de Resurse Informaţionale al SUA. Teaching St. Temnicov). 9. Universitatea dt Stat din Comrat.

7.Uz şi Necesitate. şi au participat 50 de profesori. Lisa Harshbarger. ULIM (A. Comrat şi Bălţi. 04. Colocviul Internaţional „Filologie modernă: realizări şi perspective în context european”.2007) 6. În cadrul acestui proiect au fost organizate în fiecare săptămână au fost organizate câte 2 seminare metodice pentru profesorii de liceu şi câte 2 seminare pentru profesorii universitari. 2007 1. The English-Speaking Union Shakespeare in Stratford Study Course 29. 15-17 octombrie. A treia etapa a avut loc 4Martie . Conferinţa ştiinţifico-ptactică internaţională „Traducerea între normă. 2. Construirea Reţelei între Centru de Resurse pentru Profesorii de Limbă Engleză şi Centrele de Limbă Engleză din Univerisităţile din Cahul. cu atelierele „Approaches and Techniques of Writing Graduation Theses”. A doua etapa a avut loc în incinta Institutului Muncii în perioada 26 decembrie – 30 decembrie 2006. Proiectul Up-to-date techniques and strategies of teaching English a fost efectuat în în cadrul Centru de Resurse pentru Profesorii de Limbă Engleză. 5. „African127 . Bălţi. formator Manfred Gorlach. „Teaching Poetry”. SUA. Seminarul de glotodidactică. Simpozion Ştiinţific Internaţional „Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective”. Ghilaş). SUA. Lisa Harshbarger. Ghilaş). 27-28 septembrie (A. 70 de profesori au participat din care 9 su fost din Transnistria. Specialist in predarea limbii engleze. 2007 în incinta Institutului Muncii. Ciclul de semianre ţinut de Norma Hervey „Relevant Events in American History” (mai 2007) 8. fost Ofiter regional pe limba engleze in Rusia. planificare şi evaluare care pot fi folosite în predarea limbii engleze conform noului curriculum şi a manulelor naţionale. secţia italiană.07.08. 13. Belorusia si Moldova cu sediul in Kiev. Stratford-upon-Avon. Specialist in predarea limbei engleze. Centrul Studii Americane. Marea Britanie (Calchei M. Steve Seegmiller professor Fulbright în Linguistica. SUA. Kristine Fredrick. „Teaching Prepositions on Communicative Basis”.7Martie.2007)) 10. „Academic Integrity”. în colaborare cu Universitatea pentru Străini din Perugia 4. UPS „A. In calitate de formatori au participat Johanna Kowitz. The Shakespeare Birthplace Trust. Rezeultatul acestui proiect este ca profesorii au primit materiale didactice şi au făcut cunoştinţă cu metode şi tehnici noi de predare. Au fost organizate cite 6 seminare şi ateliere metodice în fiecare lună pentru profesorii univerasitari şi de liceu din raionele din sudul şi nordul ţarii. Atelier „English Varieties”. 3. Specialist in predarea limbei engleze.20079. 31 martie 2007. Seminarul „Cooperative Learning”. IRIM Chişinău. Russo”. Centrul de Limbi Străine „Interstudia”. SUA. SUA. 14. (Martie. seminarele metodice APLE. Armenia. Conferinţa de Lansare a Organizaţiei „English Speaking Union” în Moldova (Mai 2007). Kristine Fredrick.Azerbadjan.

Ghilaş) 5. (Mihail Dolgan. Cristei. ULIM. în colaborare cu Universitatea pentru Străini din Perugia 4. C. Dolgan). Ciclul de seminare ţinut de Norma Hervey „Relevant Events in American History” (mai 2007) 2008 1. Chişinău. Chişinău (A. traducători (Asociaţia Traducătorilor din România.ULIM. Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale. Stoean). Ghilaş. Postu. 3. ASE Bucureşti (prof. USM. acţiune desfăşurată sub semnul Anului european al dialogului intercultural şi al Anului internaţional al limbilor. Realizări şi perspective în context european. Chişinău (V. Ciobanu la 75 de ani. Ţurcanu). Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale.a de la naşterea profesorului Ion Dumbrăveanu.-Ş. 128 . cât şi reprezentanţi ai editurilor care se ocupă de traduceri şi publicarea lor. C. ULIM. AŞM. Fonari. Cărăuş). E.) 5.American History”. 2. limbaj. Semiotica şi hermeneutica textului”. La această masă rotundă au participat profesori de la USM. Masa rotundă „Abordarea profesionistă a comunicării şi avantajele ei pentru o economie în dezvoltare: spaţiul traducătorului”. 4. I. Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova) şi din România. AŞM.Ş. Usatâi. Ghilaş) 6. secţia italiană. Colocviul Internaţional Filologia modernă. 25 ianuarie. N. Vieru. 14 mai (M. Centrul Studii Americane. AŞM. 20 martie 2009. USM. In memoriam acad.Zbanţ) (2008) 2009 1. Simpozionul Internaţional Ecologia spirituală. A. L. Colocviul Internaţional „ La francopolyphonie: Langue et culture françaises en Europe du SudEst”. Facultatea de Litere. Ţau. vorbire. 14 octombrie (M. 16 octombrie 2008 (Mihail Dolgan) 3. M. A. Colocviul Internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Simpozionul Internaţional „Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate”.E) (T. Dolgan. Berejan şi Gr. Ediţia a II-a. 18 noiembrie 2009. Cristei). 7-9 mai 2008. 2. (Organizator – L. Franţa şi Republica Moldova. Cazacu. A. Colocviul Internaţional „Parcours féminins. A. Grigore Vieru – purtător al valorilor naţionale româneşti. Ghilaş). T. 10-12 noiembrie (A. atelierul „English Varieties”. Seminarul de glotodidactică. S. Conferinţa Internaţională Modernizarea standardelor şi a curriculei – deschiderea spre o personalitate integrală (20-22 octombrie. (catedra Filologie Spaniolă şi Italiană în colaborare cu Catedra Filologie Franceză “Gr. Limbă. L’intellectuelle”. Cincilei) (2008. Colocviu Internaţional „Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică” dedicat aniversării a 70. formator Manfred Gorlach. Simpozionul omagial internaţional Probleme actuale de lingvistică.

V. Silviu Berejan. Institutul de Filologie al AŞM . Silviu Berejan.piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale. Participanţi din Franţa. Învăţământul universitar din Republica Moldova la 80 de ani. V. Omagiu acad. In memoriam acad. Seminarul de glotodidactică. 2006. Colocviul Internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Colocviul Internaţional „Filologia modernă. 9-11 noiembrie) INTERNAŢIONALE 2006 1.Ludmila Zbanţ. 28-29 septembrie 2010 (Ana Ghilaş). România şi RM. Bacău. 10-12 noiembrie 2010. Postu). Cristei). M. T. Ucraina.Creangă”. ediţia a 4-a. Fonari. Postu). Biroul Ataşat pentru învăţămînt preuniversitar şi universitar. în colaborare cu Universitatea pentru Străini din Perugia 8. ULIM.Russo” din Bălţi – Universitatea Pedagogică „I. dedicată jubileului de 60 de ani ai USM. Canada. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău). secţia spaniolă. Chişinău-Bălţi. Simpozion Internaţional „Probleme actuale de lingvistică” (Nicolae Corlăteanu – 95 de ani de la naştere). Chişinău . organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Seminarul de glotodidactică “La civilización de España”. Coordonator: Guţu Ion 2007 1. 4. Conferinţa Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. culture et pouvoir”. 2. Victor Banaru.(4 -5 martie 2009 .Păcuraru) 2010 1. Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară. Chişinău. Invitaţi din Franţa. 20-21 octombrie.7.( 2010. 26 martie 2010.Bălţi.” . Realizări şi perspective în context european” (ediţia a IV-a). V. consacrată aniversării a 65-ea de la naşterea prof. Chişinău (Ana Ghilaş. littérature. 129 . Fonari. România şi RM. Cristei.Universitatea „A. Coordonator: Gheorghe Rusnac 3. 3. 28 septembrie 2006. Colocviul internaţional „Probleme actuale de lingvistică glotodidactică şi ştiinţă literară”. în colaborare cu Ambasada Spaniei de la Bucureşti. Conferinţa Internaţională „Semiotica dincolo de limite”. 27-28 septembrie 2007. 5. Chişinău (Ana Ghilaş. AŞM. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea . Chişinău. 2. USM. M. 26-29 noiembrie 2006 (T. secţia italiană. Colocviul Internaţional „Francopolyphonie 5: Langue. Dolgan). 11 mai 2010 (M.

Iaşi. Conferinţa internaţională Integrare europeană: realităţi şi perspective (15-16 mai). 10-12 aprilie 2008 (M. Universitatea din Bacău. Universitatea „Danubius”. Ghilaş. recuperare. restituire (16-18 mai). Simpozionul Filozoful-medic al culturii. Fonari). Conferinţa Internaţională Umorul în literaturile romanice. glotodidactică şi ştiinţă literară. cu ocazia a 70 de ani de la naştere. Chişinău. a avut loc la Venezia (Italia) (Mihail Dolgan). Galaţi. Vieru). 2. dedicată aniversării a 62 de la fondarea USM (Grădinaru A. Slănic Moldova. Universitatea “Lucian Blaga”. Simpozionul Internaţional Întoarcerea la Ithaca. Conferinţa Internaţională Ştiinţe politice. Bacău. SUA. Conferinţa Internaţională National Culture and Globalization. consacrat profesorului Ion Dumbrăveanu. Colocviul internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere. (V. Fonari). (în memoria acad. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări. Colocviul Internaţional Probleme de Lingvistică Generală şi Romanică”. a fost preşedintele comitetului de organizare). Postu). 4. 130 . România (M. Postu) 2. România (V. 28-30 mai 2010 (V. Chişinău. 3. consacrat aniversării de 45 de ani ai Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine a USM a USM. consacrat profesorului Grigore Cincilei. USM. Fonari) 4. USM. Drobete Turnu Severin. 30-31 iulie 2008. New Iork. Colocviul Internaţional Probleme de derivatologie şi Lexicologie Romanică. România. 3. 2009 1. Chişinău. relaţii internaţionale. 5-6 martie 2009 2010 1. 1 decembrie 2007 2008 1. 23-25 octombrie. România (A.2. Conferinţa Internaţională Semne particulare (ed. Conferinţă „Făgăduindu-mă iubirii” (consacrată poetului Gr. USM. V. 19 ianuarie 2008 5. Colocviul internaţional Probleme actuale de lingvistică. Chişinău. Fonari). 5. a III-a). 30 octombrie (V. Sibiu. Silviu BEREJAN). Conferinţa ştiinţifice studenţeşti „Tineretul de azi – viitorul de mâine”. Spaţii culturale şi identităţi în inter (acţiune). 2. cu ocazia a 80 de ani de la naştere. Fonari).

– 198 p. Conferinţa Internaţională de Studii Interculturale şi Comparatism Spaţii culturale şi fond arhaic. 2010. organizată de Universitatea de Nord. a II-a ediţie 16-17-18 septembrie. Iaşi. aparuta pe situl www. La linguistique entre recherche et application/Lingvistica între cercetare şi aplicare.fr.md.2010 7. Conferinţa Internaţională „Opera lui D. (V. Fonari). Facultatea de Litere USM 8. – Chişinău: CEP USM.I. România. LISTA STUDIILOR. (7. A. Servicio de Publicaciones. 2008. Cantemir – simbol al convergenţei civilizaţiilor. 20. 28-29 octombrie 2010. Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană. 2007.ulim. ULIM.Cuza”.2. Limba neogreacă pentru alolingvi. Caiet de studiu. octombrie 2010. Masă rotundă cu tema: Curriculumul şcolar la disciplina „Limba şi literatura română”. tesis doctoral. 384 p. România. Simpozion „Profesorul Ruben Budagov – 100 de ani de la naştere” 17 decembrie 2010. România (Ana Ghilaş). www.Cuza” din Iaşi.a. Universidad Complutense de Madrid. republicat în www.Philippide”. REFERATELOR PUBLICATE PE INTERNET (se indică organizaţia editor) Guţu I. LISTA MANUALELOR: pentru învăţămîntul universitar: Condrea I. USM. – Chişinău.es/tesis/fll/ucm -t 29559. USM. Facultatea de Litere. Colloque international.Manolii Τα νέα ελληνικά για ξένους. divides.a. 2324 mars 2007. ce s-a desfăşurat la 4-7 noiembrie 2010. (M. 4.ucm. Cemârtan C. Suport 131 . 5. Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta Linquae Dacoromanorum”. Iaşi. Institutul de Filologie Română „A.. „Ştiinţa în Moldova” (redactor ştiinţific). – 16.asm.02. Junghietu E.). Madrid:. Bucureşti.moldavie.md Rosca A. la Universitatea “Al. cu articolul La francophonie moldave apres 1991. România (V. Baia Mare. http://eprints. 6. Fonari). 2008. Iaşi.7 c. differences.amlib. Participarea la a 3-a conferinţă a Asociaţiei Române de Studii Semiotice Semiotics’ creativity: unifing diversities. Dolgan). Curs de stilistică. Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România. Universitatea „A. 8 octombrie 2010 15.pdf Hanganu A. 5 c.I. 24. reluat din culegerea La Francopolyphonie: langues et identites. Chişinău. colocviu ştiinţific internaţional dedicat aniversării de 45 de ani a Catedrei Filologia Franceză. 3. Limba latină pentru biologi. La tipología de los discursos en los libros de viajes de Mihái Ticán Rumano..

Manual pentru licee (clasele X. Limba neogreacă pentru alolingvi.0 c. Chişinău.0 c. Chişinău. 2010 Bujor A. Bujor A. -Chişinău: Editura Epigraf. Purice M. Papuc E. 2009.. -Chişinău: Editura Epigraf. Literatura universală Manual pentru licee (clasele X.a. –Chişinău: Editura Epigraf. – 256 p.. şcoala naţională. 132 . Putice M. Chişinău. Практический курс румынского языка (для русскоговорящих). Etimologii latino-româneşti (material didactic). A. Porumb T. Manual de limba franceză pentru clasa a IX-a. cu profil umanistic). „Prut Internaţional”. Hanganu A. . CEP USM... Chişinău. Tipografia Centrală. Vasilache C. Ghid de conversaţie român-italian-rus. Versificaţie latină. Chişinău. 2008 Axenti E.. Porumb T. Să comunicăm fără frontiere. 5 c. Litera. 2008. (Reeditare).Chişinău: Editura Epigraf. Chişinău. Bujor A. 2009 Maznic S. Litera. 2007.a. Suport didactic pentru alolingvi. Pavlicenco S. Chişinău. O istorie a scrierii latine. Manual de Limba şi literatura română pentru clasa a XI-a. 2007 Junghietu E.. Literatura universală. – Chişinău.. Literatura universală. 2009. tipografia centrală. 2006 Hanganu A. Limba română. Porumb T.20. 2009. Bujor A. XII. 484p. ABC-ul limbii italiene. XI. Purice T. 184p Chirilă M. Tipografia centrală. Chişinău: 2010.. Filimon C. 2008. 2008. Epigrafie latină. ABC-ul limbii engleze.Manolii Τα νέα ελληνικά για ξένους. 2006 Pavlicenco S. Porumb T. Clasa a X-a. Pavlicenco S. Chişinău.didactic. (coautor).. Chişinău. Papuc E. 2010. Chişinău: CEP USM. 152p.5 c. 10.a.-Chişinău CEP USM. 2009 Corniciuc S. 2008. XII. pentru învăţămîntul preuniversitar: Cristei T... Litera. 2006. Institutul pentru dezvoltare şi iniţiative sociale. 3. XI. Suport didactic (revăzut şi completat)..a. Vasilache C. ABC-ul limbii franceze. Manual pentru liceeele cu profil umanistic. Papuc E. cu profil umanistic). Ortografia şi ortoepia în şcoală (reeditare). – Chişinău.

Manual de limba engleza pentru clasa 12-cea. 2. Competitivitatea formează personalitatea. Chişinău. pentru învăţămîntul preuniversitar: 2006 Cristei T.Legcobit et. 3. (în colaborare).. Ghid la limba şi literatura română. Onofreiciuc E. 2007. English as a Second Foreign Language (11th form). 160 p. Limba şi literatura. A. Chişinău. 2006. 5 c. 10. Letter Writing. 0 c. A.a.5 c. Ghid metodologic pentru studierea literaturii în liceu. X-a. Onofreiciuc E. Onofreiciuc E. Cristei T. Limba Engleza pentru clasa 11 (limba B). English for Life. Prut Internaţional. Manual pentru clasa a V-a. 2007.0. Chişinău.Manual de Limba engleza clasa 8-ta. 2006.a. Lectură.0. Cristei T. Să comunicăm fără frontiere. 2009 133 . (coautor). Limba română.a. English. Institutul pentru dezvoltare şi iniţiative sociale. (în colaborare). 160 p.a. 21. 0 c. At the Crossroads. English as a Second Foreign Language Xth form. cl. Chişinău.(în colaborare).. 87 pag. 2007. Prut-Internaţional. Onofreiciuc. Botezatu E.Onofreiciuc E. Chişinău.. LISTA CAPITOLELOR ÎN MANUALE: pentru învăţămîntul universitar: Corniciuc S. 3. Onofreiciuc E.5 c. Limba şi literatura română. Manual pentru cl.. Chişinău. Cristei T. Ghidul metodologic de pregătire a elevilor performanţi la limba şi literatura română. 2. 2006. 2007.a. E. a IV-a (şcoli speciale). Prut-Internaţional. Simple Tests to Succeed in Baccalaureate. 10. scriere şi interpretare.al. 1. Cartdidact. (în colaborare). Tipografia centrală. Întreprinderea editorialpoligrafică „Ştiinţa”. 2007 Botezatu E. 132 pag. 2006. manual. Chişinău. Ghicov (coautor).

2008. 2007. 4. Limba şi literatura română. Univers Pedagogic. Arhi-Cor. Chişinău.Chişinău: CEP USM.5 c. Elemente de morfosintaxă contrastivă (Suport didactic).. 3. CEP USM. 2009. Material didactic. 124 pagini. Compendiu (Suport didactic destinat studenţilor de la masterat).. Cara N. Chişinău: CEP USM.a. Fonari V. . LISTA LUCRĂRILOR INSTRUCTIV-METODICE: lucrărilor metodice: Ghilas. Elena. Ion. – Chişinău: Tipografia Centrală.0 c. Chişinău: CEP USM. 2009. 20 c. Curriculum la disciplină. Hermeneutica literară. Chişinău. A. Morfologia limbii latine. 2009. 2007. Cemârtan C. 2010 Cristei T.a. 2007. Colţun Gh. 2006. Gherasim Al. 52 p. Antologie pentru programe de masterat. Dumbrăveanu. Antología de autores españoles. Cemârtan C. Material didactic. Semiótica linguística del texto narrativo español.. .-270p. Oglindă E. – Teoria textului.Cristei T. 11 p. Chişinău. Chişinău. Manual pentru elevii claselor a XII-a a şcolii cu instruire în limba rusă.Ediţia a II-a. 2007. Lingvistica generală. 165 p. 2007. Ciornîi. (în colaborare). Programa la Limba şi literatura română pentru examenul de capacitate în şcoala alolingvă (în colaborare).2010.a. 2010.G. –Chişinău: CEP USM. 134 .a. Condrea I.a.Chişinău: Ed. 2008 Oglindă Em. – Chişinău. Curriculum la disciplină. – 162 p. (coautor) Să comunicăm fără bariere spre un învăţămînt performant.6 c. Chişinău: Editura ARC. Cristea C. 14 p. Ţau E. Purice M.192 p. 2006. 2010. 5 c. Limbajul operei literare (material didactic).a. – Chişinău.Chişinău: CEP USM. Corniciuc S. Limba şi Literatura Română Curriculum pentru învăţământul liceal (clasele a X-a – a XII-a). Cristei T. . Păduraru G. 7. Sintaxa limbii latine. Nivel avansat – utilizator profesionist.0 c. Suport de curs. CEP USM. Studi de sociolingvistică. (În colaborare) Conceptor şi autor principal. Propoziţiile subordonate în limba română. 2008. Dimitrie Cantemir şi problemele limbii române literare.a. Materiale didactice.a. 2. (coautori).Chişinău: Tipografia Centrală.1 c.. 22. Chişinău.. 4.a.. revăzută.5 c.Cerches... 20. 11 c.

Cataraga A. et.a.1 c. Matei T.Chişinău: CEP USM. Suport de curs la masterat. a. Caiet de studiu la istoria literaturii universale. 2006 Saganean G. Limbi străine. Analyze.5 c. Read. A Guide to Translation from English into Romanian. Medvedenco I. De litteris: comentarii. Brânză E. Programa pentru examenul de bacalaureat. Saganean G. Comparative Grammar. Cotelea M. 2006. Suport de curs: Limba franceză (nivel intermediar / nivel avansat). 2007. Caiet de studiu la istoria literaturii universale. CEP USM. 2010 Lifari V. 2007.a. Chişinău. 2009.Vasilache C.Chişinău: CEP USM. 2006. I-XIIème classe. suport de curs. Suport de curs la masterat. Respond.. (3) Secolele XII-XVIII. –Chişinău: CEP USM. Chişinău: CEP USM.. 11. CEP USM. Axenti. – Chişinău: Ministerul Educaţiei. 0 c.. Saganean G. Suport de curs”. al. Guţu I. Grădinaru..a. Chirilă M. A Study in Germanic Languages. Zbanţ L. Chişinău: CEP USM.. Texts for Literary Analysis. Civilización de España. (3) Secolele XII-XVIII.a. 158 p..2 c. Ziadeh E. Chişinău: CEP USM. 3. sinteze. 196 p. E. Chişinău: CEP USM.. Crecicovschi E. Chişinău: CEP USM. note şi elzevire.8 c. 209 p. 436 p. 95p. CEP USM.. Pavlicenco S. Albu E.. E. 2008. 3 c. Clichici L. Guţu I. Axenti. Ed: Elan Inc Poligraf.. 135 . Joseph Conrad din perspectiva narativităţii.. Zbanţ L. 2007.. Chişinău 2009. suport de curs.a. 2006. A. English Grammar in Tables and Schemes. Şapa E. – Chişinău: Ministerul Educaţiei. 2007. 2008. Cours pratique de lexicologie française.6 c. Miron V. Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului.. Suport de curs la masterat. Melenciuc D. Ghid de conversație român-englez-rus. Traductologia limbii engleze.. Guţu I. Brânză E. Modalităţile lexico-gramaticale de exprimare a categoriei de diateză în limba engleză (Autoreferat al tezei de doctor în filologie). 2007. 3. Pascaru D.. Tabureanu V.. 2008.. a. . CEP USM. 2006. CEP USM. 308p. 2008.a. Fonetica teoretică a limbii engleze. Suport de curs la masterat. 2. Litera. suport de curs. 3 c. Şapa E. 2008. Historia. Curriculum de français pour les classes bilingues.Varieties of English (Course of Lectures). a. 2009. Calchei M. Saganean G. 2010. Lifari V. 3 c. Pavlicenco S. 2010. Sudiniţina A. 24. 2008. Chişinău: Epigraf. 66 p. 1. Synthesis in Sociolinguistics. Limbi străine. Ciocoi T. Chişinău: CEP USM.

E. 7 c. 52 p.0 c.. Programe pentru examenul de bacalaureat (program scolar) Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al RM.a. Programma dlâ èxamenov na diplom bakalavra. Univers pedagogic.Guţu et alii...M. 43 p. Chişinău. I. (cursul are support electronic în linie http://cimettil. E. Lilo R. Şaganean G. Guţu. Univers pedagogic. Le discours en action – étude théorique et pratique sur la discursivité.. Chişinău. Chişinău. Curriculum pentru învăţămîntul liceal.Petcu et alii Curriculum de Français pour les classes bilingues. Curriculum şcolar pentru clasele a II-a a-IX Chşinău Univers Pedagogic. 2007. Chişinău. Pascaru D. Clasele a X-a a XII-a... A Guide to Translation from English into Romanian.. Babin-Rusu T. Matei T. 3 c. Programe pentru examenul de absolvire a şcolii medii de cultură generală (program scolar) Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei a RM.. 2007.Brînză et alii Limbi Străine. 9. Univers pedagogic. Chişinău.. T. 2007. 2008.. 2010.Guţu et altii Programma dlâ vypuscknyh èxamenov obšceobrazovatel’noj srednej šcoly. 2008. Limbi străine. E.Guţu et alii Inostrannye âzyki... Ucebnyj god 2006-2007.. Guţu. Guţu I. 2009. 60 p. Chişinău. I.. E. Sîrghi N.. 2007. Programa pentru examenele de bacalaurat. I. Univers pedagogic. 2010. 2008. Coroi C. S. Culegere de texte şi exerciţii. 2007. 136 . 92p Brînză E.Cotelea. 146 p. CEP USM.a..I.Brînză et alii.Voroniuc et alii Curriculum pentru disciplina Limba Străină 1. Texts for Literary Analysis.. Brînză. I. CEP USM. Şaganean G.. Chişinău.. Curriculum liceal. Şaganean G. Chişinău Univers Pedagogic. M. CEP USM.. Clasele II-IV Chişinău: Ştiinţa. Chişinău. CEP USM. 2008. I. 2008. 80 p. Suport de curs: Typology of the English Texts. Chişinău.. Chişinău.Brînză et alii Limbi străine. Bacal L. Bădărău D.Brînză.com. 2006. 2009. The Concepts of Comparative Study of Languages. Zbanț L.a. Chişinău. Guţu. Consiliul pentru curriculum şi evaluare. I.a. Ucebnyj god 2006-2007. Matei T.md/index. Synthesis in Sociolinguistics.html). Axenti E.a. 6c. 80 p. CEP USM. CEP USM. 8 c. Limbi străine. I. 436 p Guţu. 5 c. Soltan A. Univers pedagogic. Ardeleanu S. E. Guţu. Corcevschi S. Einfuhrung in die funktionelle didaktik der deutschen sprache als fremdsprache. CEP USM.a. 2007. Consiliul pentru curriculum şi evaluare. 2006 64p Guţu I. 7 c.Melenciuc D.. 2007. Deutsch: gesellschaftspolitische Lexik und Texte” (Lexicul sociopolitic în limba germană). Brînză E. Univers pedagogic..a.. Limba străină 2. 44 p. Chişinău: CEP USM. Anul de studii 2006-2007. Varfi N. I-XII-ième classes (curriculum şcolar) Chişinău. CEP USM. Matei T. 70 p. Zbanţ C.

Curriculum liceal.Brînză. 72 p. 27. ed.. Guţu Ion ş. Univers pedagogic. Orhei.a. // În cartea: Eliza Botezatu. Pontos. 137 .Brînză. Dumbrăveanu Ion et alii.Guţu. S..// Veronica Postolache. I. E.. Chişinău. S. – 43 p. X-XII-ie klassî. – 92 p. 3 c. Biobibliografie. 0. E.a. În universul amintirilor. Dumbrăveanu Ion. 1 c. 2007. 0. Limbi străine. 2006. 2010. LISTA ARTICOLELOR DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI     Ţau E. Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova. // Andrei Lupan. Balaban Theodor. Clasele X-XII..a. – Chişinău. Dumbrăveanu Ion. Chişinău. Botezatu E. Chişinău: Ştiinţa.a. 48 p. Clasele a X-XII. Botezatu E. 2006. Burdeniuc Galina.Brînză. 2007. Limbi străine. 0. Burdeniuc Galina. 2010. Brînză Eugenia. X-XII-ie klassî Chişinău: Ştiinţa. Clasele X-XII Chişinău: Ştiinţa. 0 c. Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova. Eliza Botezatu un critic erudit şi un subtil exeget hermeneutic. 2007. 2007. Guţu.E. 2.Voroniuc et alii Kurrikulum dlea disţîplinî inostrannîi yazîk 2. Studenta mea Veronica. 2006. Guţu. Botezatu E. Guţu.a. 48 p. // De la Creangă moştenire.a Dolgan M. 52 p.Voroniuc et alii Curriculum pentru disciplina Limba străină 1. Chişinău: Ştiinţa. 2007. Balaban Theodor.I. Curriculum şcolar pentru clasele II-IX. Limba străină. 23. LISTA DOCUMENTELOR DE POLITICI ELABORATE ŞI APROBATE. Balaban Theodor. Mrejele unui dulce calvar. 0. Guţu Ion. // Postfaţă la cartea: Al cincilea anotimp de M.Voroniuc et alii Curriculum pentru disciplina Limba străină 1. ed.a. Chişinău. Anotimpurile omului şi ale poeziei. 0. I. Guţu Ion ş.I. 4 c. S. I. E. Poetă cu individualitate distinctă. 2010.Voroniuc et alii Kurrikulum dlea disţîplinî inostrannîi yazîk 1.a. Biobibliografie. 2010. E. 2007. Curriculum şcolar pentru clasele X-XII. 1. Botezatu E. – Chişinău. 4 c. Guţu. Pontos. 2010.. S. – 64 p. S.Brînză. În lumea lui Creangă. 52 p. Clasele V-IX. Pontos. Chiriac.Brînză. // De la Creangă moştenire. Chişinău.Voroniuc et alii Curriculum pentru disciplina Limba străină 2.15 c. Chişinău: Ştiinţa.

eseistul”. Prefaţă la cartea „Pe aripa infinitului” de L. p. Poezia Galinei Furdiu în lectură mitopoetică.a. Ion Druţă din perspectiva poeticii „operei deschise”. Dolgan M. Prefaţă. Corlăteanu. 2008. 20 ianuarie.a.a. 496-509. Cristei T. 2 c.). Poetesa ce vibrează „De dor de cuvinte”.// Ion Druţă.// Misterul eternului sentiment. eminescologul.// Studiu la Antologia de poezie a Galinei Furdui.a.4 c. 138 .// „Fenomenul artistic Ion Druţă”.7 c. Cuvântul şi duhul trăiesc prin credinţă (În loc de prefaţă). CEP USM. 2008. Biobibliografie. Opere. „Carte frumoasă. (0. 0. 2008. Constantin Popovici. Dolgan M. .1 c. Universul.// „Academicianul Ion Druţă: prozatorul. Dolgan M.Fonari V. Dolgan M. O veritabilă enciclopedie ecologică şi de cultură// Rrevista „Natura”. cinste cui te-a scris. 2008. 0. // „Academicianul Ion Druţă: prozatorul. „Ştiinţa”.85 c. (În loc de postfaţă). 0. 2009. 2009.3. Dolgan M.0 c. Corlăteanu.) Biobibliografie. Grosu.5 (0. p. 0.// Ion Druţă. Dumitru Matcovschi – un poet pătimaş al dorului. // : „Dumitru Matcovschi. 1. Dolgan M.a. Chişinău: „Tipografia Centrală”. 2008 0. 2009. Ciobanu A. 3 c. în 8 volume. 2007.a. 2009. Chişinău. Chişinău: „Cartea Moldovei”. p.a. engleză şi rusă) //„Fenomenul artistic Ion Druţă”.a. Ciobanu A. CEP USM. 2008. Chişinău: „Tipografia Centrală”. Ciobanu A. 698 – 734. 0. Poeticul – principiu artistic definitoriu al esteticii druţiene.a. Vol. – Chişinău: „Tipografia Centrală”. 2009. 2010.a. // Studia lingvistica et philologica în memoriam N.25 c. 2008.” (În loc de prefaţă). 2007. Poeticul – principiu artistic capital al esteticii druţiene. cel în limba română – p. I. Cuvânt înainte // Studia lingvistica et philologica în memoriam N. 2008. dramaturgul.a.a. 0. Chişinău. – Chişinău: „Tipografia Centrală”. p. 0.3 c.).. eseistul”.a. Vatra Blaginilor. p. dramaturgul. p. Rezumatul monografiei colective (în română. Ed. 405 – 423. Unirea şi marele poet dispărut Grigore Vieru // Literatura şi Arta. Chişinău. Dolgan M.65 c. 5-9. Chişinău. Chişinău: Cartea Moldovei.// Prefaţă la volumul I de „Scrieri alese”. (0.2 c.a. Ciobanu A. 698 – 709. Un mentor al meu pentru toată viaţa.5 c. poet şi om al cetăţii”.). Chişinău: „Cartea Moldovei”. Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute.5 c. Dolgan M. Misterul şoaptelor de dragoste.. Dolgan M. // Prefaţă la primul volum de „Opere alese” (în 14 volume). 19-16. de Ion Druţă. Cristei T. nr. 0. 1.4 c.

Matcaş la 70 de ani) // Literatura şi Arta. 0. Ministră. 26 august 2010. p. Fără metaforă poezia ar fi condamnată la mersul pe jos. Dezgheţul// Literatura şi Arta.2 c. Condrea I. (0.2 c. 3-5. 28 ianuarie. 0.1 c.a. N. 22 aprilie 2010. Testament (despre cartea lui Nicolae Corlăteanu) // Ziarul Literatura şi arta.. Chişinău.5. Floare de tristeţe. E buna „Bună dimineaţa”? // Literatura şi Arta. 3 c. Melniciuc I.. 0. Grigore Vieru între Lacrimă şi Limba Română // Literatura şi Arta. Un filolog în sensul clasic al cuvântului (prof. 0. doctoră . 12. (0. 19. Primul între egali (prof.5 c. 23 septembrie 2010. 0.5 c. 0.a. Dolgan M.a. Melniciuc I.0.a.3 c.3 c.// Prefaţă la vol. Bantoş la 60 de ani) // Literatura şi Arta.a. Condrea I.2 c. p.a.Dolgan M. 29. Reabţov. Ciobanu A. nr.07.a. 3 iunie 2010. C. 22. p. Melniciuc I. 2009.a. 9-10. Revers critic. (0. Un distins filolog ziarist şi editor (A. // Timpul.3 c. vol.octombrie 2010 139 .07. Recenzie la manualul de metodica al lui C. 6 mai 2010. Melniciuc I. 2010.a. Chişinău.2 c. 0.) // Literatura şi Arta.a.3 c.2 c. 23. (În colaborare cu Gherasim) Condrea I. Condrea I. joi.). .// Literatura şi Arta. p. 0.a. – 0. 11 martie.a. Aport inovator la metodica predării literaturii române. 2009.2010.a. În memoriam. 2010. Idei pentru modernizarea şcolii naţionale. 0. 28 ianuarie 2010. Prefaţă // În volumul de critică literară: Vitalie Răileanu. O carte-monument // Literatura şi Arta. La vârsta împlinirilor (Ion Bejenaru la 80 de ani) // Literatura şi Arta. 4.a. – 0. Condrea I. Nu e om să nu fi scrie o poezie. Dolgan M.04. (0.a. Ciobanu A.2010. Ciobanu A. Şchiopu // „Limba română”. Iscusit plăzmuitor de microrecenzii. Melniciuc I. VII.2010. Ciobanu A. Modul de abordare a curriculumului preuniversitar la disciplina Limba şi Literatura română // Ziarul Timpul. Circ // Ziarul de gardă. Corelaţia şcoală – universitate // ziarul Universitatea.5 c.). Melniciuc I.2 c.1 c. Cuvântul şi duhul trăiesc prin credinţă sau Ion Druţă la 80 de ani: Anul lui Ion Druţă // „Calendarul Naţional”.).4 c. CEP USM.a. Fonari V.a. 2009. 09 februarie 2010. floare de noroc // Literatura şi Arta. 23 martie 2010.09. 2009.4 c.2010. 22. Negarea negaţiei. Chişinău.a.). 0. 0.

2 c. p. Răileanu.. 0.membru al comisiei de examinare şi evaluare a doctoranzilor de la Universitatea Agrară şi Academia de Ştiinţe a Moldovei. 0. 2006-2007 . 5 [Nicolae Corlăteanu şi culegerea de articole „Testament”]. p. 5 mai 2010 . a organizat probele de interpretare din cadrul olimpiadei interuniversitare. 28 ianuarie 2010. Dolgan M. T-SRL-Editor. Zagaevschi Vl. N. p. . // Prefaţă la vol. 8 c. Interpretare şi Lingvistică Aplicată organizează cursuri de limba engleză.Şaganean G. Paşii p(r)o(f)etului. Şaganean G. 5 [Nicolae Raevschi – 80 ani de la naştere].a.Sîrghi. 2007-2010 – Catedra Traducere. . Estetician de vocaţie al literaturii // ziarul „Universitatea de Stat din Moldova”..Testemiţanu”. Un reputat specialist în geologia lingvistică // Literatura şi Arta. 18 martie 2010. Lingvistul de tip hasdeian // Literatura şi Arta. poloneză. // Prefaţă la volumul de critică: Vitalie Răileanu: „ … totul la prezent” (Recenzii şi prezentări literare). Decembrie 2009. 11. Chişinău. Postu M. – au contribuit la organizarea masteranzilor în scopul participării în calitate de interpreţi la manifestaţiile dedicate zilelor Europei în Moldova (13 masteranzi). LISTA MANIFESTĂRILOR ORGANIZATE PENTRU UTILIZATORI. 7.Grădinaru A.. 2010. Mai 2010 . p. nr. .Axenti.catedra Lingvistică Germanica. 23 februarie 2010. E.iunie 2010 – Grădinaru A. 5-7.T.. catedra Limbă Franceză . chineză.a. 28.Matei. M. Arta recenziei scurte. 2010. Şaganean G. 140 . Zagaevschi Vl. Corcodel S.membri ai comisiei de atestare a traducătorilor şi interpreţilor organizat de Ministerul Justiţiei. Mai 2010 . 2008-2010 – ai colaboratorilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Ziadeh E. nr. Chişinău. 12 [Timotei Melnic – 75 ani]. Martie 2010 – Şaganean G.Şaganean G. Morarau.membri ai comisiei de jurizare a conferinţei masteranzilor şi doctoranzilor.Zagaevschi Vl. S. Ludic şi / sau ironic în poezia contemporană de V. 4. arabă (limba C) pentru studenții USM. nr.Bîrcă au evoluat cunoaşterea limbilor străine de colaboratori ai Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.