You are on page 1of 12

Các thì trong ti ng Anh

H c ti ng Anh, m t trong nh ng i u quan tr ng nh t là các thì c b n, mu n h c t t các b n ph i n m v ng các thì c b n c a ti ng Anh Sau ây s là các thì c b n c a ti ng Anh: 1/Simple Present (th i hi n t i n) Dùng di n t m t hành ng mang tính th ng xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) ho c hành ng l p i l p l i có tính qui lu t. I walk to school every day. Khi chia ng t th i này, i v i ngôi th nh t (I), th hai (you) và th 3 s nhi u (they) ng t không ph i chia, s d ng ng t nguyên th không có to nh ví d nêu trên. i v i ngôi th 3 s ít (he, she, it, tên riêng, ...), ph i có "s" ho c "es" sau ng t và âm ó ph i c c lên: He walks. She watches TV Công th c: S + V (verb nh chia h p v i ch ng ) Th ng dùng th i hi n t i n v i m t s các phó t ch th i gian nh today, present day, nowadays,... và v i các phó t ch t n su t nh : always, sometimes, often, every + th i gian ... Simple present th ng không dùng di n t hành ng ang x y ra th i i m hi n t i (now), ngo i tr v i các ng t th hi n tr ng thái (stative verb) nh sau: have, know, believe, hear ,see ,smell ,wish, understand ,hate, love, like ,want, sound , need, appear, seem, taste, own,... Các t trong danh sách trên th ng c ng không bao gi xu t hi n trong th i ti p di n (hi n t i ti p di n, quá kh ti p di n...). M t s ví d khác v th i hi n t i n: They understand the problem now. (stative verb) He always swims in the evening. (habitual action) We want to leave now. (stative verb) The coffee tastes delicious. (stative verb) 2/Present Progressive (thi hi n t i ti p di n) Dùng di n t m t hành ng x y ra vào th i i m hi n t i. Th i i m này c xác nh c th b ng m t s phó t nh : now, rightnow, at this moment. Dùng thay th cho th i t ng lai g n, c bi t là trong v n nói.The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time) · Công th c: S + to be (am/is/are ) + V-ing Các ng t tr ng thái (stative verb) sau không c chia th ti p di n (b t c th i nào) khi chúng là nh ng ng t t nh di n t tr ng thái c m giác c a ho t ng tinh th n ho c tính ch t

(He still lives there. (gi ây khi mà.know.own He has a lot of books. (We don't know when) (chúng tôi ko ó nên âu có bik John i h i nào ) (2). believe..sound. câu nghi v n.see. Dùng v i m t s phó t nh till now. for ten minutes. nh ng bây gi anh ta v n s ng ó = John has lived in that house since 1988. since January. yet có th ng ngay sau have nh ng ph i thay m t ng pháp: ng t PII tr v d ng nguyên th có to và không dùng not. understand .. s vi c. you can apply for the scholarship. (3). have. seem . (Gi s hi n nay là 2008) T n m 1984 John s ng ó. *** Cách dùng ALREADY và YET: Already dùng trong câu kh ng nh.) Anh ta s ng c n nhà ó 20 n m r i. M t hành ng b t u di n ra trong quá kh và v n còn x y ra hi n t i.like. Trong m t s tr ng h p th ph nh. và có th bi gi c ng v y Công th c: S + have/has + PP *** Cách dùng SINCE và FOR: FOR + kho ng th i gian: for three days.taste ... SINCE + th i i m b t u: since 1982. iv ***Thì hi n t i hoàn thành th ng d c dùng v i m t s c m t ch th i gian nh sau: Dùng v i now that. Nh ng khi chúng quay sang h ng ng t hành ng thì chúng l i c phép dùng th ti p di n... already có th cu i câu.hate . ( ng t hành ng: n t i) 3/Present Perfect (thì hi n t i hoàn thành) Thì hi n t i hoàn thành dùng : (1). John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet. Nh ng c m t này có th ng u câu ho c cu i câu. Yet th We haven't written our reports yet. want . So far the problem has not been resolved. wish. . smell. . Ch m t hành ng x y ra nhi u l n trong quá kh . John has traveled around the world.. Di n t m t hành ng x y ra m t th i i m không xác nh trong quá kh . We have already written our reports. hear . so far (cho n gi ). We have written our reports already. John has lived in that house for 20 years. Yet dùng trong câu ph nh. for twenty years . Have you written your reports yet? ng ngay sau have và c ng có th ng ng xuyên ng cu i câu.c a s v t.. need. untill now. appear.love .) Now that you have passed the TOEFL test successfully. George has seen this movie three time.(có không ph i là hành ng) He is having dinner now.

Dùng v i before ng cu i câu. ang ch và s ti p t c ch . I have seen him before.. ng u ho c cu i câu. last week. George cooked dinner for his family Saturday night. 4/Present Perfect Progressive (thì hi n t i hoàn thành ti p di n) Ch i v i các hành ng th c lo i (3) c a th i hi n t i hoàn thành chúng ta m i có th dùng th i hi n t i hoàn thành ti p di n. Tôi ã ch .. Bob bought a new bicyle yesterday. I've waited for you for half an hour. Th i i m trong câu c xác nh rõ r t b ng m t s các phó t ch th i gian nh : yesterday... Mark washed the dishes after dinner. có kh n ng lan t i t ng lai do ó không có k t qu rõ r t. chú ý nha ! Công th c: S + was/were + V-ing Thì quá kh ti p di n dùng di n t: (1) m t hành ng ang x y ra trong quá kh thì b m t hành (khi ang. = John has lived in that house for 20 years. I've been waiting for you for half an hour. Maria did her homework last night.Dùng v i recently..). Công th c: S + have/has + been + V-ing Phân bi t cách dùng gi a hai thi`: Present Perfect Hành ng ã ch m d t hi n t i do ó ã có k t qu rõ r t. 6/ Past Progresseive (th i quá kh ti p di n) Thì này t ng i d nh m l n. Tôi ch kho ng n a gi r i nh ng gi thì h t ch r i Present Perfect Progressive Hành ng v n ti p di n hi n t i. We drove to the grocery store this afternoon. ng khác ³chen ngang ´ . John has been living in that house for 20 years. at that moment. thì b ng..ch bik là khi nào m i thôi ch 5/ Simple Past (thì quá kh n): Dùng di n t m t hành ng ã x y ra d t i m t i m t th i gian xác nh trong quá kh (không còn di n ra ho c nh h ng t i hi n t i). lately (g n ây) nh ng c m t này có th I have not seen him recently. . Công th c: S+V-ed/P2 He went to Spain last year.

Thi quá kh hoàn thành c dùng di n t: (1) m t hành ng x y ra tr c m t hành ng khác trong quá kh . Subject +simple past + after + subject + past perfect John went home after he had gone to the store Subject + past perfect + before + subject + simple past John had gone to the store before he went home . trong câu th có 2 hành ng: Th i quá kh hoàn thành th ng ng có nh trong quá kh : Martha was c dùng v i 3 phó t ch th i gian là: after.Công th c: S1 + was/were + V-ing when S2 + P2 I was watching TV when she came home. Hành ng nào b t u tr c và ang di n ra thì dùng ti p di n. C u trúc sau ây c ng ôi khi c dùng nh ng không thông d ng b ng hai m u trên.. còn hành ng chen ngang thì dùng quá kh n. I was watching television. the phone rang (kho ng cách t ch ó n cái c a r t ng n. ho c While John was reading a book. (3) M t hành ng ang x y ra t i m t th i i m xác watching TV at seven o ¶ clock last night. before và when. What were you doing at one o¶ clock this afternoon? Henry was eating a snack at midnight last night. Martha was watching television. ít khi g p và ko nên dùng: While John was reading a book. Trong tr ng h p này. nên hành ng c a ng i này tuy là ang i nh ng nó di n ra r t nhanh) (2) Hai hành c áp d ng: ng cùng ng th i x y ra trong quá kh . nh ng chú ý 1 i u khi hành ng di n ra tr c và ang di n ra ó quá ng n ta có th chia luôn nó quá kh n When I went to the door. Martha watched television. ho c When she came home. 7/ Past Perfect (thi quá kh hoàn thành): Công th c: Subject + had + [verb in participle] + .. m u câu sau Công th c: S1 + was/were + V-ing while S2 + was/were + V-ing Martha was watching television while John was reading a book.

we trong m t s tr ng h p nh sau: · a ra ngh m t cách l ch s : Shall I take you coat? · Dùng m i ng i khác m t cách l ch s : Shall we go out for lunch? · Dùng ngã giá trong khi m c c . v i ý ngh a c a câu không thay i. mua bán: Shall we say : $ 50 . 9/ Simple Future (thi t ng lai n) Công th c: S + will/shall + bare inf Ngày nay ng pháp hi n i. John had been living in New York for ten years before he moved to VN. (2) M t tr ng thái ã t n t i m t th i gian trong quá kh nh ng ã ch m d t tr c hi n t i. he went home. subject + simple past After John had gone to the store. he had gone to the store Phó t when có th c dùng thay cho after và before trong c 4 m u trên mà không làm thay i ý ngh a c a câu. Chúng ta v n bi t hành ng nào x y ra tr c do có s d ng quá kh hoàn thành. + subject + past perfect Before John went home. John had lived in New York for ten years before he moved to VN. Tr ng h p này t ng t tr ng h p (3) i v i hi n t i hoàn thành nh ng trong tr ng h p này không có liên h gì v i hi n t i. ng i ta thay th nó b ng Past Perfect và ch dùng khi nào c n i n t tính chính xác c a hành ng. 8/ Past Perfect Progressive (thi quá kh hoàn thành ti p di n): Công th c: S + had been + V-ing Ch i v i các hành ng thu c nhóm (2) c a thi quá kh hoàn thành ta m i có th dùng thi quá kh hoàn thành ti p di n.After + subject + past perfect. c bi t là ng pháp M ch p nh n vi c dùng will cho t t c các ngôi. Before + subject +simple past. L u ý: Thi này ngày nay ít dùng. còn shall ch dùng v i các ngôi I. The police came when the robber had gone away.

·Nghi v n ph nh :Will you not be working?/Won't you be working?. from now on.This day next week.We shall not/shan't be working. He/she/it will not/won't be working . Will he/she/it be working? . O1 trong câu ch ng s chuy n thành S trong câu b ng. Will they not beworking?/Won't they be working? ...Shall/will we be working?. I will not/won't be working.. We shall/will be working. We will not/won't be working. in future. Nó dùng di n t m t hành ng s x y ra m t th i i m nh t nh trong t ng lai nh ng không xác nh c th .nh th câu b ng s có công th c : S (chính là O1) + am/is/are +Verb c t 3 ho c verb thêm ED + (by + object[chính là S câu ch ng]) + (O2) + . 10/ T ng lai ti p di n (Future Continuous) Công d ng *Di n t m t hành ng ang x y ra m t th i i m nh t nh trong t ng lai. chúng tôi ang chu n b nh ng th c n thi t cho chuy n i h ng tu n tr ng m t Nha Trang. chúng tôi s ang tham quan các th ng c nh du l ch c a Nha Trang). ·Ph nh :I shall not/shan't be working. -This time tomorrow... we shall be visiting Nha Trang's tourist attractions (Bây gi . ng i ta thay shall = must d ng câu này. t t c công nhân s ang x p hàng n i uôi nhau nh n phi u n tra) Công th c: S + shall/will + be + V-ing ·Xác nh :I shall/will be working. all the workers will be queuing up to receive luncheon vouchers (Gi này ngày mai.. ·Nghi v n :Shall/will I be working?.· Th ng c dùng v i 1 v n b n mang tính pháp qui bu c các bên ph i thi hành i u kho n trong v n b n: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule.Ngày này tu n sau. Th ng dùng v i m t s phó t ch th i gian nh tomorrow. Ví d : -Now we are making necessary preparations for the honeymoon trip to Nha Trang. next + time. Trong ti ng Anh bình dân . . in the future.. He/she/it will be working . *Cách chuy n t câu ch ng sang câu b ng và ng c l i : Câu ch ng có c u trúc : S (th ng là ng i) + verb + O1(th ng là 1 s v t/s vi c) + (O2) Trong câu b ng .

SIMPLE PRESENT(SP_TH I HI N T I N) *Công th c chung: #CH NG(ACTIVE) + th kh ng nh : Subject + Verb ho c Verb thêm s/es (v i danh t s ít) + «.present day. -SP th ng ko dùng di n t nh ng vi c ang x y ra th i i m hi n t i (now).often.ho c 1 chân lý (the truth) Ex: I go to school everyday -Th ng dùng SP v i 1 s phó t ch th i gian nh today.nowadays«ho c các phó t ch t n su t nh always.sometimes.PRESENT TENSES (CÁC TH I HI N T I) 1. Ho c : DO/DOES + subject + verb nguyên m u (v i các ng t th ng) #B NG(PASSIVE) +Kh ng nh : Subject + am/is/are + verb c t 3 ho c verb thêm ED + (by object1) + (object2) +Ph nh : Subject + am/is/are + not + verb c t 3 ho c verb thêm ED + (by object1) (+object2) +Nghi v n : Am/Is/Are + subject + verb c t 3 ho c verb thêm ED + (by object1) + (object2) -Dùng verb c t 3 v i các ng t b t quy t c.must.verb thêm ed v i các ng t bình th ng Ph n trong ngo c có th có ho c không có Examples (Các ví d ): a/I do homeworks everyday (Ch ng) Homeworks are done (by me) everyday(B ng) b/I don¶t like him ( ph nh v i ng t th ng) Do you like him? (Nghi v n v i ng t th ng) c/She is not a teacher (Ph nh v i ng t c bi t) Is she a teacher? (Nghi v n v i ng t c bi t) *Các ng t c bi t : ng t to be(am/is/are).SHE )ng sang b ng i ta th ng b i c m BY + OBJECT khi chuy n I. + th ph nh : Subject + verb + not (v i các ng t c bi t) + «.« -Dùng di n t 1 hành ng mang tính chu kì và th ng xuyên (regular action) ho c thói quen (habitual action).WE.Ph n trong ngo c có th có ho c không có Example : I do homework everyday (S) (verb) (O1) (O2) Chuy n sang b ng nh sau: Homework is done (by me) everyday (O1) (verb d ng b ông) (by +túc t ) (O2) *Thông th ng v i các i t nhân x ng ( I.ng ai tr nh ng ng t th hi n tr ng thái (stative verbs ) sau: .every + th i gian«. Ho c : Subject + do/does + not + verb nguyên m u (v i các ng t th ng) + th nghi v n : AM/IS/ARE + subject + «.have to.

seem.ow n * i u ó có ngh a là nh ng ng t trên s ko bao gi xu t hi n trong các th i ti p di n Ex: They understand the problem now I want to leave here now (không dùng : I¶m wanting to leave here now) *Cách chuy n t câu ch ng sang câu b ng và ng c l i : Câu ch ng có c u trúc : S (th ng là ng i) + verb + O1(th ng là 1 s v t/s vi c) + (O2)« Trong câu b ng .PRESENT PROGRESSIVE(HI N T I TI P DI N) *Công th c chung : -ACTIVE: +Kh ng nh:Subject(ch t )+am/is/are+V_ing + (O1) + (O2) +Ph nh : Subject + am/is/are + not + V_ing + (O1) + (O2) +Nghi v n : AM/IS/ARE + subject + V_ing+ (O1) + (O2)? -PASSIVE:t ng t nguyên t c c a thì hi n t i n.sound.smell.have.l ove.c m giác v m t tinh th n ho c tính ch t s vi c know. O1 trong câu ch ng s chuy n thành S trong câu b ng.understand.taste. -Dùng di n t m t vi c ang x y ra vào th i i m h ên t i.rightnow.ch khác ph n ng t : «+is/are+being+V3/ho c V thêm Ed+«.believe.taste.at this moment« -Dùng thay th cho th i t ng lai g n(trong v n nói) Ex: We are flying to Paris next mont -Các ng t ch tr ng thái (stative werbs) ko c chia th i ti p di n n u khi ó chúng di n t tr ng thái.need.SHE«)ng i ta th ng b i c m BY + OBJECT khi chuy n sang b ng 2.sound.hear.cách chuy n c a hi n t i ti p di n c ng y nh thê.appear.hate.have.understand.appear.want.hear.see.like.smell.seem.WE.like.believe.l ove.th ng c xác nh b ng 1 s phó t nh now.wish.ow n Ex: I want to leave here now(tôi mu n r i kh i ây vào lúc này) Nh ng n u các ng t trên quay sang h ng ng t hành ng thì chúng có th c dùng th i ti p di n Ex:I have a lot of books I¶m having dinner( ng t have lúc này ch hành ng: n t i) I think they will come in time I¶m thinking of my test tomorrow ( ng t hành ng : ang ngh v ) 3.want.hate.nh th câu b ng s có công th c : S (chính là O1) + am/is/are +Verb c t 3 ho c verb thêm ED + (by + object[chính là S câu ch ng]) + (O2) +« Ph n trong ngo c có th có ho c không có Example : I do homework everyday (S) (verb) (O1) (O2) Chuy n sang b ng nh sau: Homework is done (by me) everyday (O1) (verb d ng b ông) (by +túc t ) (O2) *Thông th ng v i các i t nhân x ng ( I.see.need.wish.know.PRESENT PERFECT (HI N T I HÒAN THÀNH) *Công th c chung : +ACTIVE: .

lately.Have/Has+been+ verbs (thêm ed ho c verbs c t 3)« -Di n t 1 hành ng x y ra 1 th i i m ko xác nh trong quá kh Ex: I have traveled around the world -Di n t 1 hành ng x y ra nhi u l n trong quá kh Ex:I have seen this movie three times -Di n t hành ng x y ra trong quá kh và v n còn ti p t c hi n t i Ex:I have lived in that house since 1986 *Cách dùng SINCE và FOR .recently. -Thông th ng.-Kh ng nh: Subject + have/has + verbs (thêm ed ho c verbs c t 3)+(O1)+(O2) -Ph nh : Subject + have/has + not + verbs (thêm ed ho c verbs c t 3)+(O1)+(O2) -Nghi v n : Have/Has + subject + verbs (thêm ed ho c verbs c t 3)+(O1)+(O2) +PASSIVE:V n cách th c t ng t . ho c before (before luôn ng cu i câu) Ex: So far.For+kh ang th i gian (EX: for 20 years«) -Since+th i i m b t u(Ex: since 2000«) *Cách dùng ALREADY & YET -Already dùng trong câu kh ng nh. S + will/shall + not + V nguyên m u c t 1 + «. ng sau have/has ho c ng cu i câu Ex: I¶ve already finished my homework I¶ve written my post already -Yet dùng trong câu ph nh ho c nghi v n.yet có th ng sau have/has.và không bi t kéo dài n lúc nào) **CÁC THÌ T NG LAI (FUTURE TENSES) 1..th ng ng cu i câu Ex: I¶ve not written my post yet Have you written your post yet? -Tr ng h p c bi t.PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (HI N T I HÒAN THÀNH TI P DI N) -Hành ng ang di n ra hi n t i và có kh n ng lan r ng n t ng lai ch a có k t qu rõ rang Cth c : +ACTIVE: -Kh ng nh:Subject + have/has + been + verb_ing« -Ph nh:Subject + have/has + not + been + V_ing« -Nghi v n : Have/has + subject + been + V_ing« +PASSIVE:th ng thì này ng i ta không dùng câu b ng Ex : I¶ve been waiting for you for half an hour (hành ng này v n ang tíêp t c.ng i ta dùng will cho t t c ch t . (T h i ) + will/shall + S + V nguyên m u c t 1 + «.till now.so far.ch khác ph n ng t : «. +PASSIVE: ««will/shall + be + V c t 3 + «.untill now.nh ng khi ó ng t theo sau ph i tr v d ng nguyên m u có TO và ko dùng NOT Cth c : Subject + have/has + yet + to verb Ex : I have yet to learn the material = I have not learnt the material yet -Th i hi n t i hòan thành th ng c dùng v i 1 s c m t ch th i gian nh : now that.SIMPLE FUTURE: -Cth c chung : +ACTIVE: S + will/shall + verb nguyên m u c t 1 + «.gi ít ai dùng shall . the problem has not been resolved 4.

are. +Ph nh : Subject + did not + verb c t 1 + . Ex: I will go to England next year 2.) -PASSIVE: cách chuy n i và s d ng v i các thì là gi ng nhau.next + time. < các câu h i xin thông tin thì t h is ng tr c ng t ho c tr ng t .was/were + verb c t 3 ho c verb thêm ED+ .at 3 o¶clok at this afternoon«. S + will/shall + not + be + V_ing«.must.I¶m watching tivi .have to .1 t ng lai Ex: now.from now on«.NEAR FUTURE (t ng lai g n) -Cth c chung : S +am/is/are + going to + V nguyên m u c t 1+« -Di n t hành ng x y ra trong t ng lai g n.must.Th ng dùng v i 1 s phó t th i gian nh : tomorrow..ch khác ph n ng t . t t c các thì u có 2 d ng là câu h i có câu tr l i là yes ho c no. ng t ho c tr ng t ng u câu What are you doing?Where are you now?Who loves her?When did he go out? . -Ngày nay ng i ta th ng dùng present progressive thay cho near future Ex : I µm going to go the zoo in a moment ( lát n a tôi nh i n v n thú) 3..? Ho c : (T h i)+Verb + subject + .và câu h i xin thông tin Ví d : Are you crazy B m? _ Tr l i : Yes .I am (hehe) < câu h i cho yes ho c no..have to . (T h i) + will/shall + S + be + V_ing« -Di n t hành ng x y ra th i i m xác nh trong t ng lai Ex:At 8 AM tomorrow... *V i các câu nghi v n.(v i các ng t c bi t nh am/is.SIMPLE PAST(QUÁ KH N) *Công th c chung: -ACTIVE: +Kh ng nh: Subject+ Verb c t 2 ho c Verb thêm ED + .-Dùng di n t 1 hành ng x y ra 1 th i i m nh t nh trong t ng lai nh ng ch a xác nh c th .. Ex: We will have accomplished the English grammar course by the end of next week III .They will be having dinner -Dùng di n t 1 l i ngh l ch s nhã nh n mu n bi t v k h ach c a ng i khác Ex:Will you be staying here in this evening? 4.(v i các ng t th ng) Ho c : Subject + verb + not + (v i các ng t c bi t nh am/is.FUTURE PERFECT(T NG LAI HÒAN THÀNH) -Cth c chung : S + will/shall +have + V c t 3 ho c V_ED+« -Dùng di n t 1 hành ng s ph i hòan t t vào 1 th i i m xác nh trong t ng lai -Các t ch th i gian th ng có d ng : by the end of«.) +Nghi v n : (T h i) + DID + subject + verb c t 1 + .I will be taking a test -Di n t 2 hành ng x y ra song song xác nh th i gian.I will be attending the meeting at the office -Dùng d óan t ng lai Ex: Don¶t phone now.1 hi n t i. CÁC TH I QUÁ KH ( PAST TENSES) 1.in (the)future.are.FUTURE PROGRESSIVE (T NG LAI TI P DI N) -Cth c chung : S +will/shall + be + V_ING +«.but by this time tomorrow.th ng kèm 1 s phó t có d ng nh : in a moment ( 1 lát n a).by the time+sentence..

(ACTIVE) .+ was/were + being + verb c t 3 ho c verb thêm ED + (PASSIVE) -Dùng di n t 1 hành ng ang x y ra quá kh thì có hành ng khác chen ngang vào S1 + WAS/WERE + V_ING + .ko nh h ng n hi n t i.before và when S1 + V1(SIMPLE PASS) + .nh ng ph i xác nh c hành ng nào x y ra tr c và hành ng nào x y ra sau +Hành ng x y ra tr c: past perfect +Hành ng x y ra sau:simple past Example : Yesterday. 2.Th ng có 1 s phó t ch th i gian nh :at that moment.last (th i gian). S1+V1(PAST PERFECT)+ +BEFORE+S2+V2(SIMPLE PAST)+ Riêng v i WHEN.m u công th c y nh trên.+V i WHO : l u ý chia ng t theo úng b n ch t (ví d xác nh xem câu tr l i ch t là s ít hay nhi u.+WHEN+ S2 + V C T 2 HO C V_ED+ .s không dùng các tr ng t ) Ví d : Who stole that book? (Ai ã l y c p quy n sách) > hành ng quá kh Who like pizza?(ai thích pizza?) > ch t c a câu tr l i ch c ch n s là s nhi u Example : a/She went to Paris last year(Cô y ã i n Paris n m ngóai) She didn t (did not) go to Paris last year Did she go to Paris last year? b/This book was bought yesterday(cu n sách này c mua hôm qua) This book was not bought yesterday Was this book bought yester day? -Th i quá kh n dùng di n t 1 hành ng x y ra 1 th i i m xác nh trong quá kh và ã ch m d t.ch thay after/before = when.PAST PERFECT (QUÁ KH HÒAN THÀNH) *Công th c chung : S + had + V c t 3 ho c V_ED+ .the police came after the robbers had gone away (C nh sát n sau khi nh ng tên .+had+been+V c t 3 ho c V_ED+ (PASSIVE) -Dùng di n t 1 hành ng x y ra tr c 1 hành ng khác trong quá kh . Example : She was watching tivi when he came (Cô ta ang xem tivi khi anh y n) -Dùng di n t 2 hành ng x y ra ng th i trong quá kh S1 + WAS/WERE + V_ING+ WHILE + S2 + WAS/WERE+V_ING+ Example : She was watching tivi while he was reading a book (cô ta ang xem tivi trong khi anh y ang c sách) -Dùng di n t 1 hành ng x y ra t i 1 th i i m xác nh trong quá kh < th ng thì trong câu có gi gi c quá kh c th Example : I was watching tivi at 7 o clock last night (tôi ang xem tivi lúc 7h t i qua) 3.th ng c dùng v i 3 phó t ch th i gian after. + AFTER+ S2 +V2 (PAST PERFECT) + .PAST PROGRESSIVE (QUÁ KH TI P DI N) *Công th c chung : Subject + was/were + V_ing + (ACTIVE) .yesterday .th i i m x y ra chia ng t cho úng vì v i who.

PAST PERFECT PROGRESSIVE (QUÁ KH HÒAN THÀNH TI P DI N) -Dùng nh tr ng h p (ABC) trên v i ý ngh a câu không h thay i *Công th c chung : S + had been +V_ing Example : I had been living in HN for 10 years before I went to HCM .the robbers had gone away -Dùng di n t 1 hành ng t n t i trong 1 kh ang th i gian nh t nh quá kh nh ng ã ch m d t tr c hi n t i (ABC) Example : I had lived in HaNoi for 10 years before I went to Ho Chi Minh City (tôi ã s ng Hn trong 10 n m tr c khi d i vào tphcm) 4.c p ã r i kh i) The robbers had gone away before the police came When the police cam.