You are on page 1of 7

Ćwiczenie 1.

Utwórz krótkie formy od przymiotników:

ʻ̖̙̦̼̜
ˈ̨̨̛̬̹̜
ʪ̨̬̼̜̍
ʰ̖̭̯̦̼̜̏̚
ʶ̡̛̬̯̜̌
ʪ̨̛̣̜̐
ʶ̛̬̭̼̜̌̏
ʰ̦̯̖̬̖̭̦̼̜
ʺ̨̨̨̣̜̔
ʥ̨̨̣̦̜̽
ʮ̨̛̜̏
ˈ̬̬̼̜̌̍
ˁ̨̡̨̪̜̦̼̜
ʪ̨̨̣̦̼̜̏̽

̡̖̱̹̔̏̌ 4. ̸̛̱̣̖̖̦̖̏ 5. ̡̨̱̬̬̯ 9. ̨̥̔ 2. ̸̨̛̦ 7. Wstaw odpowiedni przymiotnik do rzeczownika: 1. ̡̱̭̏ 6. ̸̖̖̬̏̌ 8. ̨̛̛̭̯̬́ 10. ̸̨̡̖̣̖̏ 3.Ćwiczenie 2. ̡̱̣̯̱̬̽̌ ̵̨̨̛̬̹̜ /̨̨̛̪̙̣̜ /̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖ / ̨̨̣̹̜̍̽ /̡̛̥̣̖̦̜̌̽/ ̵̨̨̣̦̼̖̔/ ̨̭̬̖̥̖̦̦̏̌́/ ̸̛̦̯̦̌̌́/ ̡̪̬̖̬̭̦̌̌́/̛̣̦̦̼̖̔ .

( ̨̣̪̼̯̦̼̥̀̍/̵̨̣̪̼̯̦̼̀̍) ̣̖̜̀̔.. ʶ̯̌́ ̡̯̌̌́ .(̸̵̡̭̱̦̼/̸̡̨̨̭̱̦̐) ̴̨̛̣̥̽̏.......(̛̖̭̯̦̏̌́̚/̨̛̖̭̯̦̜̏̚) ̡̛̯̬̭̌̌....(̨̨̣̹̜̍̽/̨̛̣̹̜̍̽) ̨̥̔ ̥̦̖ ̭̖̏̐̔̌ ̛̦̬̣̭̌̏́.........̡̨̐̔̌ ̯̼ ̡̨ ̥̦̖ ̛̪̬̖̹̔̽? 6...... 5.(̸̛̛̣̦̼̥/ ̸̵̛̣̦̼) ̛̖̣̥̔̌........ ˑ̨̯ ̸̨̖̦̽ ..(̵̨̨̬̹̌́/̵̨̨̛̬̹̖) ̡̛̦̐̌ ̸̨̖̦̽ ( ̸̨̨̥̖̯̖̣̦̌̌̽̐̚/ ̸̨̥̖̯̖̣̦̥̱̌̌̽̚) ̛̪̭̯̖̣̌́........ 11.. 7.(̨̨̣̦̔̏̽̌́/ ̨̨̣̦̔̏̽̌) ̨̨̭̜̍. Wybierz odpowiednią formę: 1.............. ˑ̨̯̯ ......... 2. ˔ ̦̖ ̛̦̯̖̬̖̭̱̭̀̽ ̨̛̛̯̥̏ .... ˑ̯̌. 10. (̨̛̦̯̖̬̖̭̦/̛̦̯̖̬̖̭̦̌́).................... 3..... 8. 9...........(̨̨̨̥̣̜̔/̨̨̥̣̼̜̔) ̸̨̡̖̣̖̏ ̦̖ ̨̛̭̪̯̦̦̼̜̏̌..... ........ ʰ̨̬̐̽ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̭̯̖̬̪̖̯̽ . ʪ̛̥̌ ̦̖̯̌̚ ̱̙̖ ̵̛̦̹̌ ..... 4.. ˑ̨̯̯ ... ˔ ̸̱̭̯̱̏̏̀ ̭̖̍́ ̡̨̯̜̌ .........Ćwiczenie 3................ ʻ̖ ̣̣̀̍̀..(̵̨̨̬̹̌/̵̨̨̬̹̌́) ̛ ....(̵̨̦̼̏/̨̦̼̥̏) ̵̡̨̦̥̼̌̚.......(̸̨̛̭̭̯̣̜̌̏/ ̸̛̭̭̯̣̌̏̌).......

(wspaniały) ̡̛̬̱̭̭̜ ̡̨̨̨̛̥̪̯̬̚......... (długo)͙͙͙.. ˋ̡̨̡̛̜̭̜̌̏ ̨̯̾ . ʽ̦̌ ̸̨̖̦̽ (ciekawski) ̸̨̡̖̣̖̏..̥̼ ̱̖̥̍̔ ̦̌ ̯̖̍́ ̙̯̔̌̽?.. 12.(interesująco) ....... ʻ̨̌̔ ̱̙̯̏̌̌̽. ʽ̣́ ̸̖̬̏̌ ̨̭̥̯̬̖̣̌ (interesujący)̡̡̭̪̖̯̣̌̽. 4.......... ʺ̦̖ ̸̨̖̦̽ ........(nudna)̸̪̖̬̖̔̌̌. ˃̼ ̭̖̏̐̔̌ ̡̬̭̭̼̖̹̌̌̏̌̽̚ ̸̨̖̦̽ ... 7....... wrażliwych) ̣̖̜̀̔...... 18.....(znany) ̨̏ ̭̖̥̏ ̛̥̬̖........... chłodne)͙͙͙͙͙͙. 6... 3..... ˔ ̦̖ ̣̣̀̍̀ ̡̨̐̔̌ ̡̨̛̭̣̹̥ .. upalnie)................rosyjski) ̛̪̭̯̖̣̌̽.... ʺ̨̖̥̱ ....... (potrzebny).... ʺ̨́ ̭̖̭̯̬̌ .... ʪ̨̨̡̛̭̯̖̭̜̏ ̨̯̾......(nerwowa)̡͙͙͙̖̱̹̔̏̌.. 11....(nudno)... 10. 9.Ćwiczenie 4..̸̨̡̖̣̖̏ ̨̯̾ ̨̯̯.(młodsza) ̥̖̦́.......... Wpisz odpowiednią formę: 1.̸̖̖̬̏̌........... ˑ̨̯ . ˔ ̨̨̙̍̌̀ .. ʶ̯̌́ (starsza)͙͙͙.... 20...... (starszych) ̣̖̜̀̔... 8.. ʸ̛̌̚.... 15...... 17.. ̨̦ ̥̦̖ ̸̨̖̦͙͙͙̽..... (interesujący) ͙͙͙͙..... (doskonały . (chłodno.̯̖̍́ ̦̌ 3 ̨̐̔̌. 2... ˔ ̣̣̀̍̀.......(młodszemu) ̬̯̱̍̌ ̨̱̯̏̚ ʿ̖̣̌̏..(otwartych............ 19......(różnokolorowe) ̡̛̬̯̦̼̌... 14. ˔ ̛̺̱ ̨̭̣̬̏̌́.(interesująca) ̡̛̦̐̌......... ̡̨̯ ̱̥̖̖̯ ̨̛̦̯̖̬̖̭̯̌̏̌̽̚ ̵̛̬̱̔̐ ̸̖̥-̨̯. 16. .... 13. ʽ̦ .. ˑ̨̯ ̸̨̖̦̽ ... ˃̖̪̖̬̽ ( zimne ..... 5.

Ćwiczenie 5. Utwórz formę stopnia wyższego od słów: ̡̨̨̡̨̬̯ ̨̨̥̦̐ ̨̥̣̌ ̵̨̨̨̬̹ ̡̨̬̖̔ ̨̡̨̯̦ ʹ ̨̡̨̼̭̏ ʹ ̡̨̣̐̌̔ ʹ .

ʶ̡̛̬̯̌ ʪ̨̛̣̜̐ .ʰ̦̯̖̬̖̭̖̦ ʹ ʰ̦̯̖̬̖̭̦̌ ʹ ʰ̨̦̯̖̬̖̭̦ . że w niektórych formach szczególne w rodzaju męskim znika znak miękki.ˁ̨̡̨̨̪̜̦ -ˁ̨̡̨̪̜̦̼ ʪ̨̨̣̦̼̜̏̽ ʹ ʪ̨̨̣̖̦̏ ʹ ʪ̨̨̣̦̏̽̌ ʹʪ̨̨̨̣̦̏̽ -ʪ̨̨̣̦̼̏̽ (zauważacie.ʪ̨̣̐ .ˈ̨̨̛̬̹ ʪ̨̬̼̜̍ ʹ ʪ̨̬̍ ʹ ʪ̨̬̍̌ ʹʪ̨̨̬̍ -ʪ̨̬̼̍ ʰ̖̭̯̦̼̜̏̚ ʹʰ̖̭̯̖̦̏̚ ʹ ʰ̖̭̯̦̏̌̚ ʹ ʰ̨̖̭̯̦̏̚ . ̨̨̛̪̙̣̜ 3. ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖ 5.ˈ̨̨̨̬̹ .ʪ̨̣̐̌ ʹ ʪ̨̨̣̐ .ˈ̨̨̬̹ ʹ ˈ̨̨̬̹̌. Takie formy należy systematycznie przyswajać i uczyć się ich na pamięć) Ćwiczenie 2 1.ʪ̨̛̣̐ ʶ̛̬̭̼̜̌̏ ʹ ʶ̛̬̭̌̏ ʹ ʶ̛̬̭̌̏̌ ʹ ʶ̨̛̬̭̌̏ .ʶ̛̬̭̼̌̏ ʰ̦̯̖̬̖̭̦̼̜ .Ìdpowiedzi Ćwiczenie 1 ʻ̖̙̦̼̜ ʹ ʻ̖̙̖̦ ʹ ʻ̖̙̦̌ ʹ ʻ̨̖̙̦ -ʻ̖̙̦̼ ˈ̨̨̛̬̹̜ .ʰ̦̯̖̬̖̭̦̼ ʺ̨̨̨̣̜̔ ʹ ʺ̨̨̣̔ ʹʺ̨̨̣̔̌ ʹ ʺ̨̨̨̣̔ . ̡̪̬̖̬̭̦̌̌́ 4. ̛̣̦̦̼̖̔ 7.ʰ̖̭̯̦̼̏̚ ʶ̡̛̬̯̜̌ ʹ ʶ̨̡̬̯̌ ʹ ʶ̡̬̯̌̌ ʹ ʶ̡̨̬̯̌ . ̵̨̨̛̬̹̜ 6.ʥ̨̣̦̼̽ ʮ̨̛̜̏ ʹ ʮ̛̏ ʹ ʮ̛̏̌ ʹ ʮ̨̛̏ . ̡̛̥̣̖̦̜̌̽ 9. ̵̨̨̣̦̼̖̔ 8.ʮ̛̼̏ ˈ̬̬̼̜̌̍ ʹ ˈ̬̬̌̍ ʹ ˈ̬̬̌̍̌ ʹˈ̨̬̬̌̍ -ˈ̬̬̼̌̍ ˁ̨̡̨̪̜̦̼̜ ʹ ˁ̨̡̨̪̖̦ ʹˁ̨̡̨̪̜̦̌ .ʺ̨̨̣̼̔ ʥ̨̨̣̦̜̽ ʹ ʥ̨̣̖̦ ʹ ʥ̨̣̦̽̌ ʹ ʥ̨̨̣̦̽ . a pojawia się w rodzaju żeńskim. ̨̭̬̖̥̖̦̦̏̌́ 10. ̸̛̦̯̦̌̌́ Ćwiczenie 3 .̨̨̣̹̜̍̽ 2.

html . ̸̵̡̭̱̦̼ 9. ̵̨̦̼̏ 10. ̸̨̛̭̭̯̣̜̌̏ 7.̨̛̦̯̖̬̖̭̦ 3.pl/gry-on-line.10.̶̨̬̦̖̯̦̼̖̌̏̚ 5.18.̸̥̖̯̖̣̦̼̜̌̌̽̚/̡̛̬̱̭̭̜ 11. ̵̨̣̪̼̯̦̼̀̍ 5.̡̨̛̖̣̣̖̪̦̼̜̏ 13. ̵̨̡̯̬̼̯̼/̵̦̖̙̦̼ 17.̛̦̯̖̬̖̭̦̌́ 4.pl/gramatyka. ̵̨̨̬̹̌́/ ̨̨̣̦̔̏̽̌́ 8.̛̖̭̯̦̼̜̏̚ 14.̸̡̨̭̱̦ Ćwiczenie 5 ̡̨̨̡̨̬̯ ʹ ̸̡̨̨̬̖ ̨̨̥̦̐ ʹ ̨̣̹̖̍̽ ̨̥̣̌ ʹ ̥̖̦̹̖̽ ̵̨̨̨̬̹ ʹ ̸̣̱̹̖ ̡̨̬̖̔ ʹ̬̖̙̖ ̨̡̨̯̦ ʹ ̨̯̦̹̖̽ ̨̡̨̼̭̏ ʹ̼̹̖̏ ̡̨̣̐̌̔ ʹ ̣̙̖̐̌ http://www.529.czasownik. ̨̨̨̥̣̜̔ 3.rosyjski.̨̨̥̣̙̖ 2.̭̯̬̹̖̌ 7.̛̛̥̦̖̚/̵̨̨̣̦̼̖̔ 8.̨̨̣̔̐ 6.̵̨̨̨̣̦̔/̵̡̨̬̌ 12. ̛̖̭̯̦̏̌́̚ Ćwiczenie 4 1.jrosyjski.1.̛̦̯̖̬̖̭̦̼̜ 16.̸̡̭̱̦̌́ 20.pl/Gramatyka-rosyjska/ http://www.slowka.̦̖̬̦̏̌́/̨̣̪̼̯̦̀̍̌́ 15.̛̦̯̖̬̖̭̦̼̜ 19.̨̨̣̹̜̍̽ 2.html ʹ̛̬̼̐ ̛ ̡̛̬̥̥̯̐̌̌̌ http://www.m.d.̦̱̙̦̼̜ 18. ̨̛̦̯̖̬̖̭̦ 6.rosyjski. ̸̛̛̣̦̼̥ 11. ̵̨̨̬̹̌́/ ̸̨̨̥̖̯̖̣̦̌̌̽̐̚ 4.slowka.̵̛̭̯̬̹̌ 9̨̨̥̣̹̖̥̱̔ 10.