You are on page 1of 11

㧺㧝㧦ᢥᴺ໧㗴㧔㧝㧕m

m 
mm
੹ᐕᐲߩ⹜㛎ߪ‫ ޔ‬㔍ߒߊߥߞߡ޿ࠆ‫ޕ‬m
m

mᤓᐕᐲ߆ࠄߒߡm

m

mᤓᐕᐲߦኻߒߡm

m

mᤓᐕᐲߦߟ޿ߡm

m 

mᤓᐕᐲߦ߽߹ߒߡm

m 
mm
Ꮏ੐ਛ ‫ߦߣ߽⿷߅ޔ‬චಽߏᵈᗧߊߛߐ޿‫ޕ‬m
m

mߦߟ߈m

m

mߎߣ߆ࠄm

m

mߣ޽ߞߡm

m 

mߛߌ޽ߞߡm

m 
mm
ᓐᅚߩᚑഞߪ ‫ޕ޿ߥࠇ⺆ޔ‬m
m

mኅᣖߩදജࠍߧ߈ߦߒߡߪm

m

m⥄りߩദജ߇ߥߌࠇ߫m

m

m⥄りߩദജ߇޽ࠇ߫ߎߘm

m 

mኅᣖߩදജ߇޽ߞߡߎߘm

m
m
m

m 

mm
ý

ߩਛ‫ޔ‬㊄߇ߔߴߡ‫ޔ߽ߡߞ޿ߪߣޠ‬ᗲᖱߥߊߒߡߪ ‫ޕ‬m

m

mචಽ↢ᵴߢ߈ࠆߛࠈ߁m

m

m↢ᵴߔࠆߎߣ߽ਇน⢻ߢߪߥ޿m

m

mߣߡ߽↢߈ߡ޿ߌߥ޿m

m 

m↢߈ࠄࠇߥ޿ߎߣ߽ߥ޿m

m 
mm
ᦨㄭ‫ޔ‬ゞࠍㆇォ 㔚⹤ࠍ߆ߌߡ޿ࠆੱ߇ᄙ޿㨫ෂ㒾ᭂ߹ࠆߎߣߛ‫ޕ‬m
m

m߇ߡࠄm

m

mߒߡ߆ࠄm

m

mߒߥ߇ࠄm

m 

m߆ߚࠊࠄm

m 
mm
⑳ ߽ߞߣߒߞ߆ࠅߒߡ޿ࠇ߫‫ޔ‬ᆄߦ⧰ഭߐߖߥ߆ߞߚߩߦ㨫m
m

mߛߌm

m

mߐ߃m

m

mߩߺm

m 

mߎߘm

m 
mm
޿ߟ߽ߪ⑳߇ⴕ߈߹ߔ߇‫ߣᤨޔ‬႐วߦ ㇱਅ߇ⴕߊߎߣ߽޽ࠅ߹ߔ㨫m
m

mࠃߞߡߪm

m

mᰴ╙ߢm

m

mߟ޿ߡߪm

m 

mߒߚ߇ߞߡm

m 

mm
ߎࠇࠍ ‫੹ޔ‬ᣣߩࡄ࡯࠹ࠖ࡯ߪ㐽ળߣ޿ߚߒ߹ߔ‫ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕ‬m
m

m߽ߣߦm

m

m߼ߋߞߡm

m

m߆߉ࠅߦm

m 

m߽ߞߡm

m 
mm
ࡌ࠶࠼ߦ౉ࠅ‫ޔ‬ኢߟߊ߆ኢߟ߆ߥ޿߆ߩ ‫ޔ‬㔚⹤ߩࡌ࡞ߢ⿠ߎߐࠇߚ㨫m
m

m㑆ߦm

m

mߣ߈ߦm

m

m߁ߜߦm

m 

mߣߚࠎߦm

m 
mm
⢻ജߣ޿޿‫ੱޔ‬ᩰߣ޿޿‫ޕ ޔߡ޿߅ࠍੱߩ޽ޔ‬m
m

m࠻࠶ࡊߦ߰ߐࠊߒ޿ੱߪ޿ߥ޿m

m

mߣߞ߲ߦߥࠆߴ߈ߛm

m

m࠻࠶ࡊߦߥࠆߴ߈ߢߪߥ޿m

m 

m࠻࠶ࡊߦ߰ߐࠊߒ޿ੱߛm

m 
mm
ߎࠎߥߦ㔎߇ዋߥ޿ߣ‫ޔ‬᳓ਇ⿷ߦߥࠅ ‫ޕ‬m
m

m߆ߨߥ޿m

m

m߇ߚ޿m

m

mߟߟ޽ࠆm

m 

m߆߽ߒࠇߥ޿m

m 

mm
㊄߇޽ࠆ߆ࠄߣ޿ߞߡ‫ޔ ޔ‬ሶଏߪࠈߊߥᄢੱߦߪߥࠄߥ޿‫ޕ‬m
m

mሶଏࠍ⾰⚛ߦ⢒ߡࠆߣm

m

mሶଏߦ߻߿ߺߦ‛ࠍਈ߃ࠆߣm

m

mሶଏߦ▵⚂ࠍᒝ޿ࠆߥࠄm

m 

mሶଏࠍ෩ߒߊ⢒ߡࠆߣm

m 
mm
߿ࠄߥߌࠇ߫ਇᐔࠍ⸒߁‫ ߚߞ߿ޕ‬ਇᐔࠍ⸒߁‫ߩ޿޿߫ࠇߔ߁ߤޕ‬㧫m
m

mߤߎࠈ߆m

m

mߥࠅm

m

m߆ࠄm

m 

mߣߒߡ߽m

m 
mm 
ߒߣ ‫޿ߒ⟤ߤ߶ࠇߎޔ‬ጊߪઁߦߥ޿ߛࠈ߁㨫m
m

m޿߁ߣm

m

m޿ࠊߕߣ߽m

m

m޿߃ߤ߽m

m 

m޿ߞߚ߽ߩߩm

m 
mm
ਔⷫ߇㖸ᭉኅߣ޿߁ ‫ߩߘޔ‬ሶ߽ᣧߊ߆ࠄ㖸ᭉߩᚽ⢻ࠍ␜ߒߚ‫ޕ‬m
m

mߎߣ߆ࠄm

m

m߽ߩߢm

m

mߛߌ޽ߞߡm

m 

m߆ࠄ޿ߞߡm

m 

mm
߅ሥ᭽ߩ⚿ᇕᑼߦߪ‫ߏࠍ࡞࠹ࡎ߇ࠊ߭ߗޔ‬೑↪ ߢߒࠂ߁߆‫ޕ‬m
m

mߥߐࠄߥ޿m

m

m޿ߚߛ߆ߥ޿m

m

m޿ߚߖߥ޿m

m 

m޿ߚߛߌߥ޿m

m 
mm
߅ቴ᭽ߩߏ੍▚ߦ ‫↪߇‛ߥࠈ޿ࠈ޿ޔ‬ᗧߒߡ޽ࠅ߹ߔ㨫m
m

m㑐ߒߡm

m

mᔕߓߡm

m

mࠃࠄߕm

m 

mහߒߡm

m 
mm
ᄖ࿖ߦ૑߻ ‫ޕ߆ߔߢ޿ߚ߈ⴕߦߎߤ߫߃ߣߚޔ‬m
m

mߣ޽ࠇ߫m

m

mߣߪ޿߃m

m

mߣߒߚࠄm

m 

mߣ޿ߞߡ߽m

m 
mm
㌁ᐳߩ৻ᵹᐫߣ޿߁ߣ‫ޔ‬ý޿‫ߣޠ‬ᕁࠊࠇ ߛ߇‫ޔ‬ᔅߕߒ߽ߘ߁ߢߪߥ޿‫ޕ‬m
m

m᳇๧m

m

m߇ߜm

m

m߽ߩm

m 

mߒߛ޿m

m 

mm
⑳ߩ⍮ߞߡ޿ࠆ ߦ߅޿ߡ‫ߥ߁ࠃߩߘޔ‬੐ታߪ޽ࠅ߹ߖࠎ‫ޕ‬m
m

mߣߎࠈm

m

mߎߣm

m

mߩߺm

m 

m㒢ࠅm

m 
mm
ળ␠ߦ౉ߞߚ ‫ోޔ‬ജߢ઀੐ࠍߔࠆߟ߽ࠅߢߔ‫ޕ‬m
m

mߣߎࠈm

m

m߆ࠄߦߪm

m

m߫߆ࠅm

m 

m߆ࠄߒߡm

m 
mm
ߩਛ߇ଢ೑ߦߥߞߚ ‫߇޿޽ࠇ߰ߩߣੱߣੱޔ‬ዋߥߊߥߞߚ㨫m
m

m߅߆ߍߢm

m

m޽ߍߊm

m

m෻㕙m

m 

mᒰ㕙m

m 
mm
ሶଏߢߐ߃ߔߋℂ⸃ߢ߈ࠆࠃ߁ߥߎߣ߇ࠊ߆ࠄߥ޿ߣߪ‫ޔ‬ᖱߌߥ޿ ‫ޕ‬m
m

m߈ࠅm

m

mߒ߹ߔm

m

m޿ߞ߸߁m

m 

m߆߉ࠅm

m 

mm
ሶଏߩ዁᧪ࠍ ‫ߪⷫޔ‬෩ߒ޿ߎߣࠍ⸒߁߽ߩߥߩߢߔ‫ޕ‬m
m

mᔃ㈩ߔࠆ߆ࠄߦߪm

m

mᔃ㈩ߒߥ߇ࠄ߽m

m

mᔃ㈩ߔࠇ߫ߎߘm

m 

mᔃ㈩ߒߚߣߎࠈߢm

m 
mm
⠨߃ߦ⠨߃ ⚿ᨐ‫ޔ‬ળ␠ࠍㄉ߼ߡ⁛┙ߔࠆߎߣߦ᳿߼߹ߒߚ㨫m
m

mߧ޿ߚm

m

mߣ߅ߒߚm

m

mߟߠߌߚm

m 

mߧߌߚm

m 
mm
ⅣႺ໧㗴ߪ‫ޔ ޔ‬ฦ࿖߇දജߒߡขࠅ⚵߻ߴ߈ߢ޽ࠆ‫ޕ‬m
m

m৻࿖߇ⴕ߁߹ߢ߽ߥߊm

m

m৻࿖ߛߌߦ߆߆ࠊࠄߕm

m

mߚߛ৻࿖ߛߌߢ޽ࠇm

m 

mߚߛ৻࿖ߩߺߥࠄߕm

m 
mm
ߘߩ࿖ߩ⸒⪲ࠍ⍮ࠆߎߣ ‫ߩߘޔ‬࿖ߩᢥൻࠍ⍮ࠆߎߣߪߢ߈ߥ޿㨫m
m

mߥ޿ߣm

m

mߥ޿ߢm

m

mߥߒߦm

m 

mߥߊߡm

m 

mm 

ߩ᳇୥ߪ‫ࠎߛࠎߛޔ‬ᥦ߆ߊߥࠅߟߟ ‫ޕ‬m

m

mߢ޽ࠆm

m

m޽ࠆm

m

m޿ࠆm

m 

mߒߡ޿ࠆm

m 
mm
ᒰᤨ߭ߤߊ⽺ਲߛߞߚ⑳ߪ‫⥄ޔ ߪࠢࠗࡃޔ‬ォゞ߽⾈߃ߥ߆ߞߚ‫ޕ‬m
m

mߣߦ߆ߊm

m

mߥ޿߹ߢ߽m

m

m߅ࠈ߆m

m 

mߤߎࠈ߆m

m 
mm
߹ߞߚߊ㐳↵ ‫ޔ‬ᰴ↵ ‫ޔ‬ੑੱߣ߽⥄ಽൎᚻߥࠎߛ߆ࠄ㧍m
m

mߢ޽ࠇ‫ࠇ޽ߢޔ‬m

m

mߛ߆‫߆ߛޔ‬m

m

mߣ޿޿‫޿޿ߣޔ‬m

m 

mߥࠅ‫ࠅߥޔ‬m

m 
mm
ࡌ࡞߇ߥࠆ߿ุ߿‫↢ޔ‬ᓤߚߜߪ ‫ޕ‬m
m

mീᒝ߆ࠄ⸃᡼ߐࠇߡ޿ࠆm

m

mᾲᔃߦീᒝߒߡ޿ࠆm

m

m৻

m 

m৻ੱ߹ߚ৻ੱߣÿߞߡ޿ߞߚm

m

ߦÿࠍ 

ߒߚm 

mm
ᓐߩ 

ߪᣣÿ࿖

m

m߽ߣ߽ߣm

m

m߽ߣ߆ࠄm

m

m߽ߣࠃࠅm

m 

m߽ߣߠ߈m

ߪ ‫ޔ‬ÿᄖ߹ߢ⍮ࠇࠊߚߞߡ޿ࠆ㨫m

m 
mm
ੱߩ৻

ᄢÿߥ‛ࠍ

ߒߡ߅޿ߡ‫ޕ ޔ‬m

m

mýߏ߼ࠎߥߐ޿‫ߛߕߪ߁⸒ߣޠ‬m

m

mýߏ߼ࠎߥߐ޿‫ߛ߈ߴ߁⸒ߣޠ‬m

m

mýߏ߼ࠎߥߐ޿‫ߪߢߌߛޠ‬ÿ߹ߥ޿ࠃm

m 

mýߏ߼ࠎߥߐ޿‫ߦߩ޿޿߫߃⸒ߣޠ‬m

m 
mm
ÿᣣࠍ ‫ߪ⑳ޔ‬ળ㐳
m

mÿߓ߹ߒߡm

m

m߽ߜ߹ߒߡm

m

m㒢ࠅ߹ߒߡm

m 

mߥࠅ߹ߒߡm

ࠍㄉ߼ߐߖߡ޿ߚߛ߈ߚ޿ߣᕁ޿߹ߔ㨫m

m 
mm
߅

ሶࠍขࠄࠇߚ߆ࠄÿࠆߥࠎߡ‫ޕ‬

m

mߡ޿ࠆm

m

mߍߥ޿m

m

mߞ߸޿m

m 

mߓߺߡ޿ࠆm

m

ߡᄢੱ ੱߥࠎߢߒࠂ߁ߨ‫ޕ‬m 

mm 
ᐕ㑆ÿᣣ߽ભ߹ߥ߆ߞߚߣ޿߁ÿ߇޽ߞߡ ‫੹ޔ‬ᣣߩᓐ߇޽ࠆ㨫m
m

mߎߘm

m

mߩߺm

m

m ߃m

m 

m߆ࠄm

m 
mm
ߚߣ߃ÿ߇

ߊߡ߽‫ޔ‬ദജ 

m

mߥ߇ࠄm

m

mߒߛ޿ߢm

m

mߦ޽ߞߡm

m 

mߦ߅޿ߡm

ߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆ‫ޕ‬m

m 
mm
㔚᳇Ꮏÿߩ 

ߦ ᓐߩ

m

m߅ߌࠆm

m

m޿ߚࠆm

m

m޽ߚࠆm

m 

mߚ޿ߔࠆm 

ߪ‫ߚߞ޿ߡߞ߹ߔ߹ߔ߹ޔ‬㨫m

m 
mm
ߐߔ߇ᓐߩࠃ߁ߥÿ

ੱߣ߽ߥࠆߣ‫ޕ ޔ‬m

m

m᳇

ߦÿࠍ

ߊߎߣ߽ߢ߈ߥ޿m

m

m᳇

ߦÿࠍ

߆ߕߦߪ޿ࠄࠇߥ޿m

m

m᳇

ߦÿࠍ

ߊÿ޿߇޽ࠆm

m 

m᳇

ߦÿࠍ

߆ߑࠆࠍ߃ߥ޿m

m 

mm 
ജࠍ߰ࠆ߁ࠃ߁ߥ↵ߣߪ‫ᦨޔ‬
m

mߴ߈m

m

mߪߕm

m

mߎߣm

m 

mࠊߌm

߆ࠄ⚿ᇕߔࠆ ߢߪߥ޿‫ޕ‬m