Nguyên hàm của hàm số sơ cấp 1. ∫ adx = ax + c 2.

Nguyên hàm các Hsồ thường gặp 1.
n ∫ (ax + b) dx =

1 (ax + b) n +1 +c a n +1

∫ dx = x + c
2.
n ∫ x dx =

3.

x n+1 + c (n ≠ −1) n +1

∫ ax + b dx = a ln ax + b + c
∫ cos(ax + b)dx = a sin(ax + b) + c ∫ sin(ax + b)dx = − a cos(ax + b) + c
∫ cos
2

1

1

3.

1

4. 5. 6. 7.

∫ x dx = ln x + c ∫ cos x.dx = sin x + c ∫ sin x.dx = − cos x + c
1 ∫ cos2 x .dx = tan x + c

1

4.

1

5.

1 1 dx = tan(ax + b) + c a (ax + b)

6.

∫ sin
∫e

2

1 1 dx = − cot (ax + b) + c (ax + b) a dx = 1 ax +b e +c a 1 a mx + n +c m ln a

8. 9.

∫ sin ∫e
x

1
2

x

.dx = − cot x + c

7.

ax + b

dx = e x + c ax +c ln a
1 +c x
s inx 1 dx = − ∫ d (cos x ) = − ln | cosx| + C cos x cos x

8.

mx + n ∫ a dx =

10.

x ∫ a dx =

9.

u ' ( x) ∫ u( x) dx = ln | u( x) | +C

11.

∫x

1
2

dx = −

10.

∫ (ax + b)
∫x
2

1

2

dx = −

1 +C a (ax + b)

12 ∫ t anxdx = ∫ 13.

11.

1 1 x dx = arctan + C 2 a a +a

∫ cot xdx = ∫ s inx dx = ∫ s inx d (s inx) = ln | s inx| + C
m m m n +1

cos x

1

12.

∫x

2

1 ( ax+b ) n 14. ∫ n ( ax+b ) dx = ∫ (ax + b) dx = a m +1 n

1 1 x−a ln dx = +C 2 2a x + a −a 1 dx = ln x + x 2 + a 2 + C

+c

13.

x +a
2

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful