INTRODUCERE ANPM caracteristici

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii de Guvern Nr. 918 din 30 august 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Context legal
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost infiintaţă in anul 2004 intr-o perioada de reforme instituţionale majore in domeniul protecţiei mediului. Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea romaneasca un obiectiv strategic fundamentalIn baza Hotărârii de Guvern nr.459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea si funcţionarea ANPM au fost redefinite funcţiile si atribuţiile astfel încât sa se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii obligaţiilor prevăzute in Capitolul 22 din Documentul de poziţie. Trebuie menţionat faptul ca prin trecerea agenţiilor regionale si judeţene pentru portectia mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor in subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului s-a creat cadrul necesar implementării legislaţiei si reglementarilor comunitare la termenele stabilite.

Misiune
ANPM este menita sa acţioneze pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al României. Misiunea agenţiei noastre, ca de altfel şi a celor opt agenţii regionale şi 34 de agenţii judeţene, aflate in subordine directa este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor. ANPM îşi indeplineste misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii: • • • • planificarea strategică de mediu; monitorizarea factorilor de mediu; autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului; implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local;

raportările către Agenţia Europeana de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi
• • • • • • • asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila; implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului; coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel naţional, regional si local; reprezentarea in domeniul protecţiei mediului in relaţiile interne si externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor; autorizarea activitatilor cu impact potenţial asupra mediului si asigurarea conformării cu prevederile legale; asigurarea funcţionarii laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot si vibraţii, precum şi pentru radioactivitate; coordonarea realizării planurilor de acţiune sectoriale şi a planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului.

Conducere
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat.

CAPITOLUL I

Hotararea 918 din 30 august 2010 (Hotararea 918/2010)

privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

Dispozitii generale

Art. 1. (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, se reorganizeaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu competente in implementarea la nivel national a politicilor, strategiilor si a legislatiei in domeniul protectiei mediului. (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6. Art. 2. (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are in subordine 8 agentii regionale pentru protectia mediului si 34 de agentii judetene pentru protectia mediului, institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat. (2) Agentiile regionale si judetene pentru protectia mediului au statut de servicii publice deconcentrate.

Republica Ceha. in relatiile interne si externe. a strategiilor si a politicilor sectoriale. Republica Franceza. b) de implementare a politicilor. c) de coordonare a activitatii agentiilor regionale pentru protectia mediului si a agentiilor judetene pentru protectia mediului. Republica . la nivel national. Regatul Spaniei. cat si a planurilor de actiune in domeniul protectiei mediului. sub coordonarea autoritatii centrale pentru protectia mediului. Republica Ungara. strategiilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului. 4. conform mandatului acordat de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. atributii pentru realizarea functiei de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor actelor cu caracter normativ. Republica Elena. Marele Ducat al Luxemburgului. a) asigura suportul tehnic privind consolidarea sistemului statistic de mediu. f) de reprezentare in domeniul sau de activitate. d) de autoritate care emite acte de reglementare.Functiile si atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Art. are urmatoarele functii in domeniul protectiei mediului: a) de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ. 3. la nivel national: a) urmareste stadiul si asigura implementarea legislatiei nationale in domeniul protectiei mediului si intocmeste periodic si la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului rapoarte privind stadiul realizarii acesteia. . metodelor si mijloacelor utilizate pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu. precum si a planurilor de actiune in domeniul protectiei mediului. atributii pentru realizarea functiei de implementare a politicilor. ca autoritate de executie si implementare. asumate prin Tratatul dintre Regatul Belgiei. Republica Estonia. . Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are urmatoarele atributii principale: 1. b) monitorizeaza stadiul indeplinirii angajamentelor in domeniul protectiei mediului. propune si participa la elaborarea sistemului indicatorilor statistici ai dezvoltarii durabile. c) asigura suport tehnic privind stabilirea conditiilor. potrivit prevederilor legale. Republica Letonia. Regatul Danemarcei. strategiilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului. e) de instruire si perfectionare continua a personalului apartinand institutiilor publice din subordine. Republica Lituania. Irlanda. a strategiilor si politicilor sectoriale. Art.In realizarea functiilor sale. Republica Cipru. in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. b) asigura suport tehnic pentru elaborarea documentelor din domeniul protectiei mediului care deriva din obligatiile Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene sau ca parte la conventii internationale. Republica Italiana.Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Republica Federala Germania. 2.

precum si la Agentia Europeana de Mediu. e) organizeaza. reglementate prin Protocolul de la Kyoto (SNEEGHG). 157/2005. si intocmeste periodic. l) asigura implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Regatul Suediei. precum si a celei de evaluare adecvata. dupa caz. sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. f) asigura functionarea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer. constata neconformitatile si ia masurile care se impun in conformitate cu competentele stabilite de legislatia in vigoare. indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ale aparatului propriu si ale agentiilor din subordine si care urmeaza a fi transmisi autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in vederea analizei si avizarii in Comisia tehnico-economica proprie. conform prevederilor legale. actualizeaza si gestioneaza sistemul informational si baza de date referitoare la informatia de mediu. EUROSTAT si de catre secretariatele conventiilor si protocoalelor in domeniul protectiei mediului la care Romania este parte. Republica Slovaca. k) administreaza Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera. ratificat prin Legea nr. m) elaboreaza Inventarul national de emisii de poluanti in atmosfera. i) poate delega. o) asigura functionarea Comisiei tehnico-economice care aproba/avizeaza. Republica Finlanda. actualizeaza si monitorizeaza implementarea Planului national de actiune pentru protectia mediului. in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare in domeniul Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de sera rezultate din surse sau din retinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon. si le supune spre avizare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in vederea raportarii acestora. ale Uniunii Europene si internationale in vigoare. parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. rapoarte de evaluare pentru informarea acesteia. pe care il supune aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in vederea transmiterii acestuia la Secretariatul Conventiei-cadru a Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (UNFCCC). in totalitate sau in parte. conform prevederilor legale nationale. deseuri. g) elaboreaza anual Raportul national privind starea mediului. cu exceptia rapoartelor prevazute de legislatia din domeniul zgomotului ambiant. Agentia Europeana de Mediu. d) elaboreaza rapoartele in formatele stabilite de Comisia Europeana. denumit in continuare INEGES. institutiilor din subordine. Agentia Europeana pentru Chimicale. emiterea actelor de reglementare nu poate face obiectul delegarii de competenta. Republica Portugheza. zgomot si vibratii. la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. c) urmareste indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare. j) asigura realizarea anuala a Inventarului National al emisiilor de gaze cu efect de sera. inclusiv a Biroului de asistenta tehnica in domeniul chimicale. Republica Austria. la Comisia Europeana. h) elaboreaza. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana. . Republica Polona. Republica Slovenia.Malta. n) monitorizeaza stadiul implementarii Agendei locale 21 la nivel regional si local. radioactivitate. Regatul Tarilor de Jos. semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

atributii pentru realizarea functiei de instruire si perfectionare a personalului apartinand institutiilor publice din subordine: a) asigura instruirea personalului apartinand institutiilor publice din subordine cu privire la implementarea legislatiei din domeniul protectiei mediului si a masurilor din planurile si programele de actiune pentru protectia mediului. atributii pentru realizarea functiei de coordonare a activitatii agentiilor regionale pentru protectia mediului si a agentiilor judetene pentru protectia mediului: a) coordoneaza activitatea laboratoarelor agentiilor judetene pentru protectia mediului. si asigura accesul publicului la informatia de mediu. 4. b) asigura instruirea personalului apartinand institutiilor publice din subordine cu privire la elaborarea de proiecte pentru protectia mediului la nivel local. precum si participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul. . institutii publice. in limitele mandatului acordat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. si dispune masurile legale ce se impun. e) coordoneaza sistemul national de monitorizare a factorilor de mediu. d) asigura legatura cu Agentia Europeana de Mediu prin centrele nationale de referinta desemnate la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. indeplineste si alte atributii stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. c) organizeaza si coordoneaza secretariatele tehnice. la nivel national. b) coordoneaza desfasurarea procesului de planificare de mediu la nivel regional si local si realizarea planurilor de actiune pentru mediu. b) colaboreaza cu agentii nationale sau federale similare si desfasoara actiuni de cooperare internationala.p) monitorizeaza activitatea custozilor ariilor protejate. si secretariatele comisiilor. in relatiile interne si externe. b) constata neconformitatile din actele de reglementare emise de institutiile din subordine. in urma controlului propriu sau la sesizare. conform mandatului acordat de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului: a) colaboreaza. 6. 3. d) coordoneaza administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite in custodie. la nivel national. si coordoneaza aplicarea unitara a acestora. precum si pentru elaborarea oricaror rapoarte sau documente solicitate. atributii pentru realizarea functiei de reprezentare in domeniul sau de activitate. potrivit prevederilor legale: a) reglementeaza activitatile cu impact asupra mediului. constituite la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. precum si cu alte organisme interesate. cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale. in baza mandatului acordat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. c) participa la programe si proiecte internationale si la parteneriate in proiecte de interes public. in exercitarea atributiilor sale. 7. potrivit competentelor stabilite in actele normative in vigoare. atributii pentru realizarea functiei de autoritate care emite acte de reglementare. 5. inclusiv cele din domeniul prevenirii si controlului integrat al poluarii.

(5) Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se face potrivit reglementarilor legale in vigoare. ajutat de un vicepresedinte. (6) Presedintele reprezinta Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in relatiile cu autoritatea centrala. precum si statul de functii sunt aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. si se supune actualizarii periodic. administrative. sarcinile si raspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fisa postului. cu rang de subsecretar de stat. 5. (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului este prevazuta in anexa nr. cu rang de secretar de stat. (4) In exercitarea atributiilor sale. 6. (3) Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului are calitatea de functionar public.Conducerea si structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Art. (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este condusa de un presedinte. de protocol si de deservire. in conditiile legii si a prezentei hotarari. 1. prin decizie a primului-ministru. cu persoane juridice si fizice romane si straine. birouri si compartimente. (3) Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului numeste si elibereaza din functie. cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat. in conditiile legii. presedintele emite decizii si aproba instructiuni tehnice sau metodologice si regulamentul. detaliata la nivel de servicii. la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. precum si in justitie. personalul acesteia. (5) Presedintele conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si indeplineste functia de ordonator secundar de credite. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. cu alte autoritati si institutii publice. (8) Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului este aprobat prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Art. (4) Atributiile. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Aceasta se aproba in limita numarului maxim de posturi si a fondurilor aprobate prin bugetul de stat si repartizate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. (2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti si revocati din functie. (7) Vicepresedintele este inlocuitorul de drept al presedintelui si indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare. potrivit reglementarilor legale in vigoare. in baza Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. (2) Structura organizatorica. .cadru de organizare si functionare pentru institutiile din subordine.

cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii. (3). (3) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care il preia. Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti se desfiinteaza ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii sale de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti. in limitele structurii organizatorice aprobate.Reorganizarea. (4) Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului. agentiile regionale pentru protectia mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului se reorganizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare si preiau unele atributii si activitati ale Ministerului Mediului si Padurilor in domeniul administrarii ariilor naturale protejate. precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizeaza in termenul legal. precum si din cadrul agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului reorganizate potrivit art. (5) Posturile corespunzatoare functiilor de conducere din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. 18 alin. functionarea si atributiile institutiilor din subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Art. 7. (3) se preia in cadrul agentiilor regionale pentru protectia mediului. (5) Agentiile regionale pentru protectia mediului reorganizate potrivit alin. in termenul legal. (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. (2). (3) si (4) indeplinesc si atributiile prevazute pentru agentiile judetene sau a municipiului Bucuresti pentru protectia mediului. 7 vor fi ocupate potrivit prevederilor legale in domeniu. iar Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov functioneaza cu un numar de posturi stabilit potrivit prevederilor art. Art. agentiile regionale pentru protectia mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului functioneaza cu un numar maxim de 2. . 7 alin.178 de posturi. (2) Fondurile aferente personalului care este preluat de agentiile regionale pentru protectia mediului se asigura prin preluarea alocatiilor bugetare de la agentiile judetene pentru protectia mediului. se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte. (1) Personalul din cadrul agentiilor judetene pentru protectia mediului desfiintate potrivit art. (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. (3) Agentiile judetene pentru protectia mediului cu sediul in judetele in care functioneaza agentii regionale pentru protectia mediului se desfiinteaza ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii lor de catre agentiile regionale pentru protectia mediului din judetele respective. 8. (4) Prin exceptie de la prevederile alin. ca urmare a reorganizarii potrivit prezentei hotarari.

Vest.Sud-Vest Oltenia. pentru Regiunea 1 . conform legislatiei specifice. pentru Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov.Agentiile regionale pentru protectia mediului sunt constituite in fiecare regiune de dezvoltare. prin structurile de specialitate. pe baza de protocol de predare-primire.Centru. Art. (2) Creditele bugetare neutilizate aferente agentiilor judetene pentru protectia mediului care se desfiinteaza vor fi redistribuite de catre presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. asigurarea asistentei de specialitate in vederea elaborarii. g) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu. in conditiile legii. cu modificarile si completarile ulterioare. care indeplinesc conditiile si criteriile specifice pentru a fi numiti pe functiile de executie vacante din cadrul agentiilor regionale pentru protectia mediului reorganizate potrivit art. Art. stabilita potrivit prevederilor Legii nr. creantele si datoriile agentiilor judetene pentru protectia mediului desfiintate potrivit art. in care agentiile judetene pentru protectia mediului. pentru Regiunea 2 . astfel: a) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau. pentru Regiunea 5 .SudMuntenia. 4) Drepturile si obligatiile procesuale decurgand din litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata. h) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti. revizuirii si gestionarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului la nivel regional. (3) Prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. b) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati. ocuparea acestora se va face cu respectarea prevederilor legale in domeniu. se stabilesc orice alte masuri de lichidare organizatorica si patrimoniala a agentiilor judetene pentru protectia mediului care se reorganizeaza. . in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. vor fi preluate de catre agentiile regionale pentru protectia mediului.Nord-Est. 7 alin. 7 alin. d) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.(6) In cazul in care exista mai multi functionari publici decat numarul de posturi aprobat. c) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti. desfiintate potrivit art. in calitatea sa de ordonator secundar de credite. (2) Agentiile regionale pentru protectia mediului au urmatoarele atributii principale: . realizarea planificarii de mediu la nivelul fiecarei regiuni. f) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca. 9. (1) Agentiile regionale pentru protectia mediului indeplinesc atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului la nivel regional privind elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor de dezvoltare regionala.Sud-Est. (3). (3) se preiau de catre agentiile regionale pentru protectia mediului. 7. au calitate procesuala. agentiilor regionale pentru protectia mediului care le preiau. pentru Regiunea 7 . 10. 11. e) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara. pentru Regiunea 4 . pentru Regiunea 6 Nord-Vest. Art. precum si atributii privind implementarea legislatiei pentru protectia mediului si emiterea actelor de reglementare. (1) Patrimoniul. pentru Regiunea 3 .

13. iau masurile care se impun. h) monitorizeaza activitatea custozilor ariilor naturale protejate din aria de competenta. la nivel regional. m) colaboreaza la elaborarea si monitorizarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor cu autoritatile ce au responsabilitati in domeniu si coordoneaza elaborarea planurilor judetene de gestionare a deseurilor. actualizeaza si monitorizeaza planul regional de actiune pentru protectia mediului si colaboreaza la realizarea si aplicarea planurilor de actiune pentru mediu la nivel judetean. c) urmaresc indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare si. pentru domeniile stabilite in regulamentul de organizare si functionare. cu consultarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.a) coordoneaza activitatea agentiilor judetene pentru protectia mediului din regiunea respectiva. f) asigura administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite in custodie. in conformitate cu competentele stabilite de legislatia in vigoare. consultarea si participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. in vederea transmiterii la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. pe care le transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si le pune la dispozitia publicului. numit prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 12. (1) Conducerea agentiei regionale pentru protectia mediului este asigurata de un director executiv. - . p) asigura accesul publicului la informatia de mediu. in cadrul comisiilor pe care le organizeaza la nivel regional. prelucrarea si sintetizarea datelor si informatiilor de mediu la nivel regional. Art. i) implementeaza si/sau sprijina implementarea politicilor si strategiilor privind educatia ecologica si constientizarea publicului in domeniul ariilor protejate. pentru domeniile stabilite in regulamentele de organizare si functionare ale acestora. g) elaboreaza masurile minime de conservare si regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administratie proprie sau custode. k) elaboreaza periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu in regiunea respectiva. j) colaboreaza cu agentiile pentru dezvoltare regionala si cu consiliile pentru dezvoltare regionala la elaborarea si monitorizarea planului de dezvoltare regionala. in cazul constatarii unor neconformitati. d) realizeaza validarea. b) emit acte de reglementare in conformitate cu competentele stabilite prin prezenta hotarare si prin alte acte normative in vigoare din domeniul protectiei mediului. e) elaboreaza. l) evalueaza si analizeaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot. o) participa la programe si proiecte internationale si la parteneriate in proiecte de interes public. Art. q) indeplinesc si alte atributii stabilite de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. n) monitorizeaza activitatea de management al siturilor contaminate. ajutat de un director executiv adjunct. (2) Directorul executiv al agentiei regionale pentru protectia mediului indeplineste functia de ordonator tertiar de credite. in conditiile legii.

deseurilor. conform legislatiei in vigoare. 16. 9. prin exceptie de la prevederile art. efectueaza monitorizarea continua a calitatii aerului si a radioactivitatii mediului si aplica masurile prevazute de legislatia specifica in cazul producerii unor evenimente deosebite. 3. pe care il transmit la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si la monitorizarea realizarii obiectivelor stabilite prin aceste planuri. 2. 1. 5. in vederea realizarii inventarului local de emisii. colecteaza si gestioneaza datele de activitate transmise de operatorii economici. pentru elaborarea INEGES de catre aceasta. verifica modul de implementare a proiectelor de tip "implementare in comun" (JI). la cerere. 17. pot efectua. . colecteaza date si elaboreaza rapoarte privind emisiile de poluanti provenite din activitatile cu impact semnificativ asupra mediului. 11. elaboreaza periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local. emit acte de reglementare in conformitate cu competentele stabilite in actele normative in vigoare sau de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. 4. aproba planurile elaborate de operatorii economici in vederea eliminarii echipamentelor care contin sau sunt contaminate cu bifenili policlorurati (PCB). strategiilor si legislatiei in domeniul protectiei mediului la nivel judetean. 10. 14. 7 alin. inclusiv de la instalatiile mari de ardere. precum si a radioactivitatii mediului. 13. 6.(1) Agentiile judetene pentru protectia mediului indeplinesc atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului de implementare a politicilor. validarea si prelucrarea datelor si informatiilor de mediu la nivel judetean. nominalizeaza reprezentanti in cadrul comisiilor pentru evaluarea si analizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot. colecteaza si gestioneaza datele de activitate transmise de operatorii economici. emit avize de mediu pentru PUZ-uri si PUD-uri apartinand aceleiasi localitati. 8. asigura colectarea si validarea datelor primare necesare evaluarii calitatii aerului si intocmesc inventarele locale de emisii pe care le transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. masurari si analize de laborator ale calitatii factorilor de mediu. 12. in vederea transmiterii acestora catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. gestioneaza functionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului. (2) Agentiile judetene pentru protectia mediului au urmatoarele atributii principale: 1. asigura elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului. zgomotului si vibratiilor.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. cu informarea prealabila a agentiei regionale pentru protectia mediului. 15. realizeaza centralizarea. (2) din Hotararea Guvernului nr. 7. asigura operarea statiilor de monitorizare automata a calitatii aerului si a radioactivitatii mediului si transmite datele catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

promovarea si monitorizarea implementarii proiectelor prioritare din Planul national de actiune pentru protectia mediului. conform legislatiei in vigoare. 26. in conditiile legii. 29. Art. (4) Personalul de conducere din cadrul agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului. (1) si la art. 23. analizeaza si aproba programele de remediere a zonelor in care solul si subsolul sunt afectate. pe baza de conventii de custodie. consultarea si participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul. (2) Statul de functii si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. monitorizeaza activitatea de administrare a ariilor naturale protejate. altul decat cel prevazut la art. atribuie administrarea ariilor naturale protejate.18. este numit si . (3) Regulamentul-cadru de organizare si functionare al agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului este supus actualizarii periodic. 22. aproba transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei. la propunerea directorilor executivi ai acestora. asigura identificarea. 14. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. 24. 12 alin. 27. participa la programe si proiecte internationale si la parteneriate in proiecte de interes public. asigura administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite in custodie. asigura accesul publicului la informatia de mediu. 28. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. numit prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 15. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. (1). implementeaza si/sau sprijina implementarea politicilor si strategiilor privind educatia ecologica si constientizarea publicului in domeniul ariilor protejate. (1) Structura organizatorica a agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. elaboreaza si actualizeaza planul local de actiune pentru mediu. deruleaza procedura de evaluare adecvata pentru planuri/proiecte susceptibile sa genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 19. cu consultarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. 20. (2) Directorul executiv al agentiei judetene pentru protectia mediului indeplineste functia de ordonator tertiar de credite. conform legislatiei in vigoare. Art. 21. realizeaza lista siturilor contaminate/potential contaminate. decide asupra necesitatii realizarii investigarii si evaluarii preliminare si/sau de detaliu a zonelor contaminate. elaboreaza masurile minime de conservare si regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administratie proprie sau custode. 14 alin. (1) Conducerea agentiei judetene pentru protectia mediului este asigurata de un director executiv. 25. indeplineste si alte atributii stabilite de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

18. (1) pentru fiecare agentie regionala si judeteana pentru protectia mediului se repartizeaza prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. in cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare.953 de posturi. iar pentru agentiile regionale si judetene pentru protectia mediului este de 1. in conditiile legii. inclusiv demnitarii si personalul din cadrul cabinetului presedintelui. .revocat din functie de catre presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. la propunerea directorului executiv al agentiei respective. donatii si asistenta financiara din partea unor organisme internationale. (2) Repartizarea parcului de mijloace de transport pentru institutiile publice din subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se face prin decizie a presedintelui acesteia. finantate integral de la bugetul de stat. 16. (1) Institutiile publice cu personalitate juridica ce functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat. sunt prevazute in anexa nr. (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului este de 225. 17. prin bugetul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 2. (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ale institutiilor din subordine se asigura de la bugetul de stat. in conditiile legii. varsaminte. (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului are calitatea de functionar public. Art. (2) Prin decizie a directorului executiv al agentiei regionale sau judetene pentru protectia mediului si cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. de protocol si de deservire. (3) Incadrarea. (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si institutiile publice din subordine pot beneficia de granturi. Art. administrative. Art. fara schimbarea structurii organizatorice. salarizarea si acordarea altor drepturi ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si al institutiilor subordonate acesteia se fac in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice centrale si structurilor subordonate acestora. Dispozitii finale Art. 19. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. (2) Posturile prevazute la alin.

Art. cu modificarile ulterioare. Art.(3) Parcul auto si norma de consum lunar necesare desfasurarii activitatii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice din subordine sunt prevazute in anexa nr. 462 din 31 mai 2005.La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. . Partea I. . 3. nr. . 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.Anexele nr. 20. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 21.

CAPITOLUL II Garda Nationala de Mediu Dispozitii generale Art. finantata integral de la bugetul de stat. de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite în notele de constatare si în rapoartele de inspectie si control. este institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. precum si a obligatiilor de serviciu. în subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. biodiversitatii si ariilor naturale protejate. inclusiv a nerespectarii reglementarilor prevazute în legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului. (3)Personalul GNM cu atributii de control este învestit cu autoritatea publica a statului. respectiv poluarea . 1 (1)Garda Nationala de Mediu. iar comisarii sunt functionari publici cu statut specific care pot lua masuri de sanctionare. 2 (1)GNM este responsabila de asigurarea controlului implementarii profesioniste. Art. (2)GNM are atributii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii. pe timpul si în legatura cu îndeplinirea atributiilor. (2)GNM este un corp specializat de inspectie si control. constatarii si sanctionarii încalcarii prevederilor legale privind protectia mediului. substantelor si preparatelor periculoase. denumita în continuare GNM. 3 (1)GNM îndeplineste un rol activ pentru asigurarea securitatii mediului prin actiuni de prevenire a riscurilor si limitarea amenintarilor de ordin ecologic. cu personalitate juridica. uniforme si integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislatiei nationale armonizate cu cea comunitara în domeniul protectiei mediului. fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica în vigoare. Art.

cu persoane juridice si fizice.228. consiliere si educare a cetatenilor. în scopul adoptarii masurilor comune privind prevenirea si diminuarea impactului în cazul accidentelor majore si al situatiilor exceptionale. la educarea populatiei pentru o protectie activa si responsabila a mediului. (3)GNM participa împreuna cu celelalte autoritati ale statului. cu respectarea principiilor impartialitatii. (1) se repartizeaza prin decizie a comisarului general al GNM pentru aparatul central si pentru fiecare structura teritoriala din subordine. (2)Comisarul îsi desfasoara activitatea profesionala în interesul si în scopul protectiei mediului exclusiv pe baza si în aplicarea prevederilor legale în domeniu. (2)Pentru identificarea amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii ecologice. pe baza protocoalelor încheiate. 4 (1)În exercitarea atributiilor sale. a protocoalelor încheiate sau pe baza de reciprocitate. pe baza tratatelor internationale la care România este parte. proportionalitatii si gradualitatii. punctul 1. GNM dezvolta cooperarea transfrontaliera la toate nivelurile. 5 (1)Comisarul este functionar public cu functie specifica. de regula. din Hotarirea 1249/2009 ) (2)Posturile prevazute la alin. cu reprezentanti ai societatii civile. dupa caz. Organizarea GNM Art. si îsi desfasoara activitatea în mod independent sau în colaborare si cooperare cu acestea. Art. (1) din capitolul II modificat de Art. 6. diminuarea fertilitatii solului. precum si informarea si atragerea publicului în rezolvarea problemelor ce tin de amenintarile securitatii ecologice. poluarea transfrontaliera si altele. editeaza publicatii de specialitate în domeniul protectiei mediului. cu institutiile publice. (2)GNM coopereaza cu institutii cu atributii similare din alte state. alin. Art. 6 (1)Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu si structurile teritoriale ale GNM este de 1. desfasoara activitati de informare. GNM coopereaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale. nediscriminarii. a aerului. precum si cu organisme internationale de drept public si privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveste derularea proiectelor/programelor internationale. ce poarta.(la data 27-oct-2009 Art. (4)GNM sprijina asociatiile/organizatiile de protectie a mediului în actiunea de înfiintare si functionare a centrelor de consultanta.resurselor de apa. uniforma si exercita atributiile stabilite pentru GNM. I. în limitele legii. SECTIUNEA 1: Comisariatul General . informare si educare a cetatenilor.

prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. are sediul în municipiul Bucuresti. la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. (5)Comisarii din cadrul directiilor tehnice de specialitate din Comisariatul General si conducatorii acestora au atributii de inspectie si control. în baza sarcinilor si atributiilor stabilite de comisarul general. J2. (7)Comisarul general al GNM are în subordine 3 comisari generali adjuncti. Bd. (2)Comisariatul General îndruma si controleaza activitatea tuturor comisariatelor teritoriale si desfasoara actiuni operative pe întreg teritoriul tarii. pe întreg teritoriul tarii. potrivit legii. 78. norme de lucru si proceduri pentru îndeplinirea atributiilor personalului GNM. (3)Comisariatul General elaboreaza si asigura realizarea strategiei de inspectie si control. regulamente. (4)În exercitarea atributiilor. se pot organiza servicii. comisarul general emite decizii. 8 (1)GNM este condusa de un comisar general. 7 alin. precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul de activitate. urmareste modul de realizare a atributiilor încredintate comisariatelor regionale si judetene si stabileste toate masurile operative pentru optimizarea activitatii de control. birouri si compartimente. (6)Statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale GNM se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. functii contractuale. (3)Comisarul general reprezinta GNM în relatiile cu tertii. având structura organizatorica prevazuta în anexa nr. (5)În cadrul structurii organizatorice prevazute la art. 1. 7 (1)GNM.Art. (8)Domeniile de responsabilitate ale comisarilor generali adjuncti se stabilesc prin decizie a comisarului general. sediu în care functioneaza aparatul central al acesteia. prin conducerea si structurile sale. . bl. numit prin decizie a primului-ministru. asimilati ca salarizare secretarului general. cu încadrarea în numarul maxim de posturi aprobat. (2)Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale în aceasta calitate pentru GNM. la propunerea comisarului general. aproba instructiuni. (1). cu rang de secretar de stat. sectorul 3. Unirii nr. (4)Comisariatul General. la propunerea comisarului general. Art. denumit Comisariat General. urmareste îndeplinirea atributiilor încredintate comisariatelor regionale si judetene.

I. care coordoneaza si supravegheaza activitatea comisariatelor judetene din structura lor si sunt conduse de un director coordonator. alin. cu respectarea conditiilor legale în vigoare. (2)Centrul de perfectionare prevazut la alin. (3)Structura organizatorica a comisariatelor regionale se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". comisarii regionali si comisarii-sefi sunt numiti si eliberati/destituiti în/din functie de comisarul general. (2)Directorii din cadrul comisariatelor regionale au atributii de inspectie si control. 10 (1)Comisariatul General al GNM are în subordine 8 comisariate regionale organizate ca directii generale. 11 (1)Comisariatele regionale ale GNM sunt organizate ca structuri zonale la nivel de directii generale. (2)Comisariatele judetene si Comisariatul Municipiului Bucuresti sunt organizate ca servicii în cadrul comisariatelor regionale de care apartin. în limita numarului de posturi. (1) se stabilesc prin decizie a comisarului general al GNM. 9 (1)În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al GNM se înfiinteaza Centrul de perfectionare a personalului din Garda Nationala de Mediu. 10. sectiunea 2 modificat de Art. la propunerea comisarului general. punctul 2. (la data 27-oct-2009 Art. precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul de activitate pe întreg teritoriul regiunii.(9)Comisarii generali adjuncti. a caror structura organizatorica include în total 41 de comisariate judetene. SECTIUNEA 2: Comisariatele regionale si judetene Art. iar Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" este organizat ca serviciu în cadrul Comisariatului Regional Galati. . ci doar de a-i perfectiona. în conditiile legii. (3) din capitolul II. Art. iar statui de functii se aproba prin decizie a comisarului general. din Hotarirea 1249/2009 ) Art. în conditiile legii. (3)Directorii coordonatori sunt ordonatori tertiari de credite si îndeplinesc în aceasta calitate toate atributiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv. institutii cu personalitate juridica. (1) elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul GNM la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale si nu are functia de a califica angajatii. Directorii coordonatori sunt ajutati de unul sau mai multi adjuncti. iar sediul acestuia va fi stabilit prin decizie a comisarului general. cu competente limitate teritorial. (4)Atributiile directorului coordonator al comisariatului regional si ale directorilor adjuncti prevazuti la alin.

sectiunea 2 modificat de Art. pe teritoriul judetului în care functioneaza. din Hotarirea 1249/2009) Art. respectiv. cu respectarea prevederilor legale. amenaja sau construi spatiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatii.(5)Comisarii din cadrul comisariatelor regionale au atributii de inspectie si control. (la data 27-oct-2009 Art. respectiv pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". 13 (1)Spatiile necesare desfasurarii activitatii structurilor. respectiv pe teritoriul fiecarui comisariat judetean din structura lor. (2)Comisariatele judetene. (3)Comisarii-sefi au atributii de inspectie si control. precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul de activitate. al Comisariatului Municipiului Bucuresti si al Comisariatului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" au atributii de inspectie si control. pe teritoriul de responsabilitate al comisariatului pe care îl conduc. Art. respectiv sediul central al GNM si sediile comisariatelor regionale. 14 . (2)GNM. se preiau în administrare sau se închiriaza în conditiile legii. în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exercitiu financiar. comisariatelor judetene. Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" sunt conduse de un comisar-sef. respectiv ale Comisariatului General si ale structurilor teritoriale subordonate Art. punctul 3. 11 din capitolul II. precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul de activitate. Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". pe întreg teritoriul regiunii. poate achizitiona. Comisariatul Municipiului Bucuresti si. al municipiului Bucuresti. precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul de activitate. I. Atributiile GNM. 12 (1)Comisarii din cadrul comisariatelor judetene.

si are acces la întreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora. e)controleaza respectarea cerintelor legale în emiterea actelor de reglementare. ghiduri si norme tehnice privind activitatea de control si inspectie. h)verifica depunerea de catre persoanele fizice si juridice la Administratia Fondului pentru Mediu a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu. g)îndeplineste un rol activ în cadrul retelelor de inspectie europene si internationale. depozitarea si valorificarea deseurilor provenite în urma activitatii de crestere si îngrasare a animalelor si pasarilor. f)propune organului emitent suspendarea si/sau anularea acordului/avizului/autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu. dupa caz. prin personalul împuternicit în acest sens. împreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice. i)coordoneaza Corpul Voluntarilor de Mediu si elaboreaza. constituie infractiuni. monitorizându-le pâna la definitivarea acestora. proceduri privind obiectivele. pentru evitarea poluarii mediului de catre acestea. în baza protocoalelor de colaborare încheiate. precum si activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animaliera. având acces la întreaga documentatie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu. coopereaza cu celelalte autoritati si organisme internationale si participa la proiecte si programe derulate în domeniul protectiei mediului. avize. spatiilor verzi. k)verifica sesizarile cu privire la încalcarea actelor normative în domeniu. b)elaboreaza planul anual de activitati prin stabilirea obiectivelor. împreuna cu organele competente. inclusiv lucrarile cu impact asupra zonelor de habitat natural. m)verifica la detinatorii cu orice titlu/administratorii de terenuri obligatiile stabilite de legislatia în vigoare privind întretinerea perdelelor forestiere si aliniamentelor de protectie. parcurilor si a gardurilor vii si aplica sanctiunile corespunzatoare. o)controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea. l)controleaza aplicarea reglementarilor privind comercializarea si/sau utilizarea îngrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor. acorduri. . de conservare a ecosistemelor. emis/emisa cu nerespectarea prevederilor legale. promoveaza si reactualizeaza periodic. sarcinilor si modalitatilor concrete de actiune. potrivit legislatiei de mediu. d)participa în mod direct la actiuni de prevenire si combatere a faptelor de natura infractionala în domeniul sau de activitate. împreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.(1)GNM are urmatoarele atributii principale: a)elaboreaza. sesizeaza organele de urmarire penala competente si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care. faunei salbatice si acvaculturii. c)constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile în domeniul protectiei mediului. autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu. conditiile si modul de colaborare în desfasurarea activitatii de protectie a mediului. reglementari. la solicitarea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. de prelucrare si industrializare a produselor animaliere si cerealiere. dupa caz. a florei. n)controleaza investitiile care necesita aviz/acord de mediu în toate fazele de executie. j)dezvolta reteaua de voluntari de mediu.

si ia masurile corespunzatoare. colaboreaza cu institutiile de specialitate în activitatile de pregatire a specialistilor în domeniul protectiei mediului. privind produsele. w)fundamenteaza si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizarii politicilor în domeniul sau de competenta. obligatorii pentru unitatile controlate. d)participa la stabilirea cauzelor poluarii asupra factorilor de mediu si aplica sanctiunile prevazute de lege. q)constata prejudiciul asupra mediului. e)controleaza realizarea importului. împreuna cu organele competente. z)îndeplineste orice alte atributii de inspectie si control prevazute de lege si aplica masurile corespunzatoare. tehnologiile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea cetatenilor si a mediului. t)propune/participa la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul protectiei mediului.p)controleaza masurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluarilor accidentale. în vederea înlaturarii deficientelor constatate. în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare referitoare la transportul peste frontiera al deseurilor si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care România este parte. r)solicita date si documente persoanelor angajate în unitatea controlata. c)exercita controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului. . eventualele amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu si identifica operatorul responsabil. potrivit legii. exportului si tranzitului de deseuri. care prin natura atributiilor au tangenta cu obiectul controlului. nationale si internationale. substantele. dupa caz. s)stabileste masuri si termene. v)participa la schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente. în conformitate cu dispozitiile legale. (2)GNM are urmatoarele atributii specifice: A. b)controleaza modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului si verifica masurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de actiuni pentru activitatile economico-sociale. si urmareste modul în care aceste masuri si termene au fost îndeplinite sau respectate.În domeniul controlului poluarii: a)controleaza activitatile cu impact asupra mediului si aplica. din care sa rezulte modul de respectare a normelor legale în vigoare. x)efectueaza controale tematice dispuse de conducerea GNM. în vederea prevenirii si limitarii riscurilor de poluare. y)organizeaza actiuni de promovare catre populatie a legislatiei de mediu din domeniul sau de activitate. u)raspunde la solicitarea expresa de instruire a personalului de specialitate al administratiei publice centrale si locale în domeniul sau de competenta. sanctiuni contraventionale persoanelor fizice sau juridice care le desfasoara. inclusiv încetarea si/sau suspendarea unor activitati pe perioade determinate de timp în cazul în care este pusa în pericol sanatatea populatiei sau în cazul în care se constata depasirea concentratiilor poluantilor peste limitele admise de legislatia în vigoare. dupa caz.

907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea. importatorii si distribuitorii de substante si preparate periculoase. antrenabile în apele de suprafata sau subterane. l)controleaza modul de functionare a statiilor de epurare si respectarea conditiilor de calitate a apelor uzate evacuate în emisari.precursori din categoria III. în conformitate cu prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor si ale celorlalte reglementari din domeniul apelor. i)verifica respectarea conditiilor specifice prevazute în autorizatiile eliberate de Agentia Europeana pentru Produse Chimice pentru substantele incluse în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. inclusiv despre compozitia chimica a acestora.În domeniul substantelor si preparatelor periculoase: a)solicita si primeste informatii despre proprietatile substantelor sau ale preparatelor periculoase. m)dispune. manipularea sau depozitarea de materiale ori de substante de orice fel. i)controleaza respectarea dispozitiilor legale în activitatea de exploatare a materialelor din albiile minore si majore ale cursurilor de apa. B. autorizarea si restrictionarea . d)efectueaza controlul respectarii cerintelor speciale în vederea comercializarii substantelor ca atare. g)verifica conformitatea fiselor cu date de securitate. g)controleaza pe întreg teritoriul tarii respectarea de catre persoanele juridice sau fizice a legilor si reglementarilor în vigoare din domeniul gospodaririi calitative si cantitative a apelor. în preparat sau în articol. f)verifica respectarea obligatiei de înregistrare a substantelor ca atare sau în compozitia preparatelor si de notificare a substantelor aflate în compozitia articolelor.f)controleaza realizarea importului. în conditiile prevazute de lege. în caz de poluare a factorilor de mediu si/sau în cazul producerii de disconfort populatiei. evaluarea. e)constata si sanctioneaza încalcarea prevederilor reglementarilor în domeniul substantelor si a preparatelor periculoase si stabileste masurile de remediere si termenele pentru îndeplinirea acestora. micsorarii nocivitatii acestora si recuperarii substantelor utile pe care le contin. potrivit reglementarilor în vigoare. încetarea activitatii unitatilor sau instalatiilor. k)controleaza modul în care utilizatorii de apa îsi îndeplinesc obligatiile legale privind modificarea tehnologiilor de fabricare. c)efectueaza controlul desfasurarii operatiunilor cu substantele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicita a drogurilor . b)monitorizeaza producatorii. transportul. h)controleaza modul în care lucrarile construite sau în curs de executie pe ape sau având legatura cu apele sunt realizate. exploatate si întretinute. în vederea reducerii consumului de apa si volumului de ape uzate. j)controleaza operatorii economici sau persoanele fizice în ceea ce priveste folosirea. h)verifica respectarea obligatiilor utilizatorilor din aval de a comunica informatii referitoare la utilizarea speciala a unei substante deja înregistrate de un operator din amontele lantului de aprovizionare. 1. precum si de preînregistrare a substantelor care beneficiaza de un regim tranzitoriu. în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care România este parte. exportului si tranzitului de substante si preparate periculoase.

j)verifica respectarea prevederilor privind restrictiile la producerea.substantelor chimice (REACH). 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei. 1. respectiv: utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic. 1. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. c)controleaza modul de respectare a legislatiei privind ariile naturale protejate. C. m)verifica respectarea prevederilor privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici în anumite vopsele. q)controleaza respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. precum si a prevederilor din regulamentele si planurile de management ale acestora. l)verifica respectarea obligatiilor referitoare la comunicarea informatiilor necesare elaborarii inventarului clasificarii si etichetarii.488/94 al Comisiei. t)verifica respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea principiilor de buna practica de laborator. n)verifica respectarea prevederilor privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice. importul si exportul organismelor . etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor periculoase. introducerea deliberata în mediu si pe piata a organismelor vii modificate genetic. o)verifica transmiterea de catre operatorii economici a datelor si informatiilor conform Regulamentului (CEE) nr. siturile Natura 2000. conservarea habitatelor naturale. obtinute prin tehnicile biotehnoiogiei moderne. introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante periculoase ca atare. în compozitia unor preparate sau articole. faunei salbatice si acvaculturii. b)controleaza respectarea prevederilor legislatiei specifice privind ariile naturale protejate. organizând actiuni comune împreuna cu reprezentantii acestora în vederea protejarii habitatelor naturale. a florei. k)verifica respectarea prevederilor privind clasificarea. p)controleaza existenta si respectarea limitei de gudron si monoxid de carbon. lacuri si în produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor. 93/67/CEE. de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice. 304/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul si importul de produse periculoase. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor prezentate de substantele existente si conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergentii. r)controleaza respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. s)controleaza respectarea prevederilor legislatiei specifice privind substantele care epuizeaza stratul de ozon. de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. d)asigura controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic. conform legislatiei în domeniu. precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE. înscrisa pe ambalajul produselor din tutun.907/2006.În domeniul controlului biodiversitatii si al ariilor naturale protejate: a)verifica respectarea regimului de administrare a retelei nationale de arii naturale protejate. parcurile si rezervatiile naturale.

cu scopul mentinerii sau refacerii ecologice a suprafetelor terestre si acvatice aflate într-o arie naturala protejata. transport. stufului sau vegetatiei forestiere. a fondului piscicol din apele naturale si a animalelor salbatice de interes vânatoresc. sau a unor parti ori produse ale acestora. p)colaboreaza în baza protocoalelor încheiate cu autoritatile din domeniu la actiunile de verificare a starii de fapt a vegetatiei si faunei salbatice de interes national. cultivare. k)controleaza modul de valorificare a resurselor biologice de flora si fauna salbatica. precum si activitatile de testare. terestra si acvatica. import-export. e)controleaza autorizatiile si modul de desfasurare a activitatii de pescuit si de protectie a fondului piscicol din apele naturale ce apartin domeniului public. g)controleaza respectarea reglementarilor privind importul/exportul de plante si animale din flora si fauna salbatica. capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica. precum si conditiile de viata asigurate acestora. în stare vie. r)mentine legatura permanent cu fundatiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei si faunei salbatice. faunei si sectorului piscicol. trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic. comercializare. depozitarea si valorificarea deseurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos. Drepturile si obligatiile comisarilor si ale personalului GNM . m)controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea. prin desecari sau devieri ale cursurilor de apa ori activitati de turism necontrolat si neorganizat. precum si modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol. proaspata ori semiprelucrata.vi/microorganismelor modificate genetic. i)controleaza activitatile de recoltare. o)exercita controlul privind modul de administrare a substantelor toxice daunatoare florei. în scopul mentinerii echilibrului ecologic si conservarii biodiversitatii. l)controleaza respectarea masurilor de prevenire si combatere a unor actiuni de distrugere a habitatelor naturale prin arderea miristilor. j)controleaza legalitatea detinerii în captivitate a animalelor salbatice de catre persoane fizice sau juridice. q)controleaza respectarea obligatiilor ce revin proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu/sau fara titlu de a proteja flora si fauna salbatica existente pe acestea. actiuni care au ca efect distrugerea conditiilor de conservare a florei si faunei salbatice. depozitare de plante superioare modificate genetic. n)controleaza respectarea masurilor de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic în elaborarea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. f)verifica respectarea de catre cultivatorii de plante superioare modificate genetic a prevederilor din autorizatiile obtinute si a cerintelor legale privind înregistrarea activitatilor la directiile agricole. h)controleaza respectarea masurilor de conservare.

k)alte drepturi conferite de legislatia în vigoare. personalul cu atributii de control din cadrul GNM are urmatoarele drepturi: a)la uniforma si echipament specific. pe baza constatarilor efectuate. indemnizatii. care au savârsit sau sunt suspecte de savârsirea unor fapte ilegale din domeniul de competenta al GNM. în vederea stabilirii identitatii. f)sa participe. dupa caz. în vederea confiscarii.Art. premii si prime ale caror cuantumuri sunt stabilite prin actele normative în vigoare. agenti si subofiteri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. acestora li se pot acorda recompense în bani. destinate sau rezultate în urma savârsirii faptelor ilegale. h)sa participe. la controlul specific în punctele de trecere a frontierei. bunurile si mijloacele de transport folosite. de executie. la solicitarea organelor competente. j)sa dispuna masuri cu privire la confiscarea. . controale ale mijloacelor de transport. sub forma de premieri si stimulente. e)sa efectueze. b)sa aiba acces deplin. d)sa conduca. la efectuarea cercetarii persoanelor suspecte de savârsirea unor infractiuni prevazute în legislatia de mediu. când exista indicii cu privire la savârsirea unor contraventii sau infractiuni în domeniul protectiei mediului. conform protocoalelor încheiate în acest sens. dupa caz. de decizie sau de control. Art. transport. 15 (1)Personalul GNM beneficiaza de protectia legii si este aparat de orice ingerinta sau amestec în activitatea sa. în conditiile legii. prevederile regulamentelor de organizare si functionare si ale celor interne si sa îndeplineasca dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea lor profesionala. de natura sa îi influenteze libertatea de apreciere. desfacere sau dobândire este ilicita si au legatura cu protectia mediului. persoanele care încalca sau sunt suspecte ca au încalcat dispozitiile legale din domeniile de competenta ale GNM. au urmatoarele obligatii: a)sa respecte Constitutia si legile tarii. juramântul depus în calitate de functionar public. în conditiile legii. asistenta medicala si psihologica. depozitare. 16 Comisarii si personalul cu alte atributii din GNM. (2)Comisarii si personalul cu alte atributii din GNM. i)sa fie însotit obligatoriu la actiunile de inspectie si control cu grad sporit de periculozitate de ofiteri. la sediul organelor competente. g)sa retina. în conditiile legii. la solicitarea organelor competente. sau de membri ai subunitatilor specializate de interventie rapida ale politiei ori de jandarmi. a bunurilor a caror fabricatie. dupa caz. b)pentru îndeplinirea cu rezultate foarte bune a atributiilor de serviciu. au urmatoarele drepturi: a)salariu lunar. în orice situatie. numai împreuna cu cadrele de politie sau jandarmi. care este compus din salariul de baza. persoanele a caror identitate nu a putut fi stabilita. sporuri. c)sa legitimeze. în amplasamentele si incintele în care se desfasoara sau se prezuma ca se desfasoara o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului. (3)În îndeplinirea atributiilor ce îi revin.

dotate corespunzator în conditiile legii. k)sa pastreze confidentialitatea datelor dobândite în timpul desfasurarii activitatii. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. (3)Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate formula plângere potrivit prevederilor legale în vigoare. pentru modul în care îsi exercita si îsi îndeplinesc atributiile de serviciu. în interes personal. m)sa asigure informarea corecta a cetatenilor în probleme de mediu. d)sa îsi perfectioneze continuu nivelul de pregatire profesionala. c)sa îndeplineasca cu competenta. prestigiul functiei sau al institutiei din care fac parte. j)nu au dreptul sa îsi exercite autoritatea în interes personal sau în cazuri de conflict de interese. în conditiile legii. asa cum sunt ele prevazute în lege. constata prin proces-verbal contraventiile savârsite si aplica sanctiunile legale. sa nu abuzeze de calitatea oficiala si sa nu compromita. 17 (1)Comisarii GNM. ambarcatiuni si elicopter. (4)Bunurile provenite din confiscarile efectuate de GNM ca urmare a activitatii specifice se valorifica potrivit prevederilor legale în vigoare. n)sa aiba o conduita corecta. . p)sa respecte prevederile stabilite în protocoalele de colaborare si cooperare cu celelalte institutii. corectitudine si constiinciozitate îndatoririle de serviciu. colegi si subalterni. f)sa fie respectuosi. încheie acte de control operativ si inopinat. în conditiile legii. prin activitatea lor publica ori privata. corecti si cuviinciosi fata de sefi. e)sa fie disciplinati si sa dovedeasca probitate profesionala si morala în întreaga activitate. integritate. o)la orice actiune de control participa minimum 2 comisari. conform legii. (5)Pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu. comisarii si personalul GNM folosesc autovehicule. h)sa acorde sprijin colegilor în executarea atributiilor de serviciu. 2. în exercitarea atributiilor proprii. încrederea si calitatea de comisar.b)sa fie loiali institutiei din care fac parte. (2)Modelul procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii este prevazut în anexa nr. Dispozitii finale Art. g)sa raspunda. i)sa se arate demni de consideratia. l)sa nu fructifice datele confidentiale obtinute în calitatea lor oficiala. dupa caz.

18 Se constituie fondul de stimulare a personalului în conformitate cu Normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondului destinat stimularii personalului Garzii Nationale de Mediu.(6)Normele de dotare. . navale si aeriene din dotarea GNM pot fi prevazute cu însemne si dispozitive de avertizare acustica si luminoasa. care sunt utilizate numai în situatiile care impun acest lucru. fara discriminari sau alte criterii de acordare. 11. precum si ale prezentei hotarâri. salarizarea si acordarea altor drepturi. 20 (1)Numarul maxim al mijloacelor de transport si consumul normat de carburanti pentru activitatile GNM sunt prevazute în anexa nr. (3)Modelul legitimatiei speciale de control este prevazut în anexa nr. Art. functionari publici si personal contractual. se fac în conformitate cu prevederile dispozitiilor legale aplicabile personalului din institutiile publice centrale si structurile subordonate acestora. 10. Art. . prevazute în anexa nr. 21 (1)Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie în domeniul protectiei mediului. (2)Mijloacele de transport si de interventie terestre. 19 Încadrarea. prin care se transpune Recomandarea 2001/331/CE. comisarilor si personalului GNM. 13. se aproba prin ordin al ministrului mediului în maximum 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri. (7)Mijloacele tehnice si echipamentele de comunicare. inclusiv premieri si stimulente. Art. Art. cu sisteme de avertizare vocala. 3-9. însemnele distinctive si modelele uniformelor comisarilor sunt prevazute în anexele nr. de transport si de protectie cu care sunt dotate structurile GNM sunt prevazute în anexa nr. 12.

PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA • Agenţia pentru protecţia mediului se reorganizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. respectiv: implementarea • • . 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor. Agenţia pentru protecţia mediului îndeplineste la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. precum şi a altor acte normative aplicabile.CAPITOLUL III REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA Întocmit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 774/2010. finanţată de la bugetul de stat. Agenţia pentru protecţia mediului este instituţie publică cu personalitate juridică. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. cu statut de serviciu public deconcentrat. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. ale Hotărârii Guvernului nr. modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.

• Agenţia pentru protecţia mediului emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se supune periodic actualizării. Sol si Subsol 7. Compartimentul Monitorizare. PARTEA a II-a STRUCTURA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA • • Agenţia pentru Protecţia Mediului asigură. Compartimentul Arii Protejate 8. Serviciul Monitorizare 8. Compartimentul Evaluare Impact 5. Compartimentul Evaluare Adecvată 6. realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Structura organizatorică a agenţiei pentru protecţia mediului este stabilită prin organigrama prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Baze de date . strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean. în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Relaţii Publice Serviciul Reglementări 5. Contencios Administrativ şi Resurse Umane Compartimentul Proiecte. prin compartimentele de specialitate. prevăzute în legislaţia în vigoare.politicilor.1.1. • • • • • • Agenţia pentru protecţia mediului are următoarea structură organizatorică: Director Executiv Comitet Director Compartimentul Juridic. la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. Compartimentul Deseuri si Substante Chimice Periculoase.2.

Compartimentul Laborator 9. ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV AL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA Directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului are următoarele atribuţii principale: • organizează. din cadrul aceleiaşi regiuni de dezvoltare.8. din actele normative în vigoare şi din deciziile conducerii ANPM. • dispune şi urmăreşte măsurile operative necesare în vederea realizării atribuţiilor ce revin agenţiei. • îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite. • coordonează procesul de colaborare cu alte agenţii judeţene pentru protecţia mediului şi cu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului. Biroul Buget. Administrativ PARTEA a III-a CONDUCEREA AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului este asigurată de un director executiv numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. prin serviciile de specialitate ale acesteia. Finante. în condiţiile legii. controlează şi răspunde de întreaga activitate a agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. îndrumă. cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea acesteia. coordonează. la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. conform regulamentului de organizare şi funcţionare. . • conduce activitatea Comitetului Director al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului.2.

în scopul aplicării politicilor de mediu la nivelul judeţului şi/sau a regiunii de dezvoltare de care aparţine. la termenele stabilite. reprezintă agenţia în relaţiile şi întâlnirile de lucru cu alte autorităţi şi instituţii. întreţinerea şi actualizarea bazelor de date la nivelul agenţiei. politicilor şi strategiilor de mediu care transpun legislaţia europeană şi internaţională adoptată de România. asigură întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a agenţiei. răspunde de realizarea evaluării performanţelor profesionale ale tuturor angajaţilor şi realizează evaluarea performanţelor profesionale pentru şefii de . coordonează elaborarea planurilor de măsuri de conservare şi a regulamentelor ariilor naturale protejate fără custozi. coordonează activităţile privind colectarea. reprezintă agenţia în procedura de atribuire a custodiei arilor naturale protejate fără custozi. aprobă fundamentarea necesarului de cheltuieli materiale. deţinute de serviciile din subordinea sa. aprobă documentaţia tehnică întocmită de serviciile şi compartimentele tehnice precum şi a celor economico-administrative aflate în subordine. prelucrarea. elaborarea şi implementarea programului/programului integrat de gestionare a calităţii aerului. reprezintă agenţia în procedura de solicitare a custodiei unei arii naturale protejate. fiind preşedintele Comisiei Tehnice pentru elaborarea programului de gestionare a calităţii aerului. coordonează iniţierea. coordonează procesul de planificare de mediu la nivel judeţean şi asigură demersurile necesare în vederea instituţionalizării şi aprobării PLAM de către autorităţile competente. coordonează activitatea de monitorizare a ariilor naturale protejate fără custozi.• • • • • • • • • • • • • • • • • • asigură şi urmăreşte implementarea la nivel local a legislaţiei. coordonează gestionarea eficientă şi unitară a resurselor umane din cadrul agenţiei. răspunde de administrarea site-ului agenţiei. coordonează activitatea privind realizarea. investiţii şi de personal şi le înaintează ordonatorului secundar de credite. urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte. raportarea şi gestionarea datelor de mediu. asigură raportarea. la nivel judeţean. în concordanţă cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare. a stadiului implementării legislaţiei de mediu la nivel judeţean. la nivel local.

a informaţiilor sau datelor de mediu. art. 47. răspunde de rezolvarea petiţiilor. coordonează activităţile legate de programe şi proiecte internaţionale şi de parteneriate în proiecte de interes public. în conformitate cu prevederile legale. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi stabileşte măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei. care revin serviciilor din subordine. abrobă virările de credite bugetare conform art. Legea 500/2002. a integrităţii patrimoniului agenţiei. conf.• • • • • • • • • • • • • • • • • servicii/birouri/compartimente şi a personalului din compartimentele aflate în subordonare directă. la cerere. informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea agenţiei. în condiţiile legii. coordonează colaborarea cu Garda Naţională de Mediu şi cu reprezentanţii locali ai Administraţiei Naţionale „Apele Române” în emiterea actelor de autorizare şi în realizarea controlului conformării şi aplicării legislaţiei de mediu. răspunde de respectarea prevederilor în vigoare referitoare la păstrarea secretului/ confidentialităţii asupra datelor. stabileşte măsurile privind formarea profesională a angajaţilor din subordine şi coordonează activităţile necesare pentru realizarea acestora. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare. aduce la cunoştinţa conducerii ANPM problemele deosebite apărute pe parcursul activităţii. . asigură accesul publicului la informaţia de mediu şi în procesul de luare a deciziilor privind reglementarea activităţilor/instalaţiilor care intră sub incidenţa legislaţiei de mediu în vigoare. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către conducerea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în limitele şi scopul postului. răspunde de administrarea şi gestionarea. propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii agenţiei. art 49. 48. prezintă Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului: „Planul anual de activitate al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului” şi raportul anual privind modul de realizare al acestuia. dispune măsuri pentru furnizarea. Legea 500/2002. aprobă deschiderea/retragerea de credite bugetare conf. Legea 500/2002. coordonează activitatea de informare a factorilor de decizie în situaţii de urgenţă radiologică şi accidente ecologice. asigură facilitarea accesului specialiştilor la informaţia tehnică de mediu şi încurajează activitatea de cercetare în domeniul mediului.

Comitetul Director asigură legătura cu ANPM cu care convine asupra planului anual de activitate. în vederea demonstrării gestionării şi reglementării eficiente a mediului către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Finanţe. • • • • . Sol şi Subsol. Şeful Biroului Buget. Planurile anuale vor fi concepute astfel încât să permită monitorizarea programelor întocmite anual.PARTEA a IV-a ATRIBUŢIILE ŞI RELAŢIILE FUNCŢIONALE EXISTENTE ÎN STRUCTURA DE ORGANIZARE A AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA SECŢIUNEA I COMITETUL DIRECTOR AL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI • Comitetul Director al APM este un organ cu rol consultativ înfiinţat la nivelul conducerii APM şi are în componenţă 5 membri: Directorul Executiv. Comitetul Director analizează trimestrial progresele realizate privind activitatea APM. Se pronunţă cu privire la documentaţia de însoţire a cererilor şi propunerilor înaintate de APM către ANPM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Comitetul Director se întruneşte periodic în vederea coordonării activităţii din domeniile respective de competenţă şi în vederea stabilirii politicii şi activităţilor APM. Şeful Serviciului Monitorizare. Şeful Serviciului Reglementări. Comitetul Director prioritizează activităţile şi obiectivele APM şi acordă asistenţă directorului şi şefilor de serviciu/birou în luarea deciziilor referitoare la activitatea internă a APM. Administrativ şi un Consilier I Superior Compartiment Deşeuri Substanţe Chimice Periculoase.

Contencios Administrativ şi Resurse Umane îşi desfăşoară activitatea în domeniile: 1. în baza delegaţiei primite. • în condiţiile legii şi ale regulamentelor APM. Juridic. apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile ei cu autorităţile publice. Domeniul Administrativ Juridic. română sau străină. instituţiile de orice natură. Comitetul Director analizează şi recomandă propunerile de buget ale APM. • respectă dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care APM le poate avea. . CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE Compartimentul Juridic. Comitetul Director asigură corelarea planului de activitate al APM cu planul de activitate al ARPM din regiune în vederea îndeplinirii obiectivelor locale şi regionale de protecţie a mediului. Resurse Umane 1. precum şi cu orice persoană juridică sau fizică. Contencios Atribuţii specifice: • reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale APM în conformitate cu Constituţia şi legile ţării. în concluziile orale sau scrise şi respectă normele de deontologie profesională. • asigură consultanţă şi reprezentarea APM. SECŢIUNEA II COMPARTIMENTUL JURIDIC.• • • • • Comitetul Director participă la elaborarea programului anual privind activitatea APM în vederea realizării obiectivelor şi a priorităţilor judeţene de mediu. Contencios Administrativ 2. Comitetul Director analizează şi recomandă programele pentru activităţile de reglementare. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic. Comitetul Director evaluează necesarul de resurse pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor APM. • susţine cu demnitate şi competenţă drepturile şi interesele legitime ale instituţiei.

2. a actelor juridice ce emană de la departamentele tehnico-economice ale APM. precum şi orice alte acte procesuale de natură să asigure apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale APM. petiţii. de procedură civilă/penală etc. • formulează şi promovează acţiuni civile. contrasemnează. • verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare. • fundamentează şi elaborează proiectele de acte cu caracter normativ în domeniu. în scopul apărării intereselor legitime ale APM. • acordă consultanţă juridică serviciilor/birourilor/compartimentelor APM. potrivit legii. • asigură interpretarea justă şi corectă. • formulează. • formulează şi promovează apărările. pe baza documentaţiilor complete puse la dispoziţie de către direcţiile de specialitate din cadrul APM. • promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorului instituţiei. căile de atac ordinare şi extraordinare. etc. adresate APM. prestări de servicii în care APM este parte. • avizează la cererea conducerii APM orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei. • avizează deciziile cu caracter intern. • ţine evidenţa şi informează serviciile/birourile/compartimentele APM în legătură cu actele normative nou apărute în Monitorul Oficial al României în sfera lor de activitate şi cu caracter general. • îndeplineşte şi alte atribuţii cu caracter juridic stabilite de către conducerea instituţiei. • analizează şi avizează din punct de vedere al legalităţii contractele de achiziţii publice. • ţine evidenţa proceselor şi a litigiilor în care APM este parte. proiectele de răspuns cu privire la memorii. de contencios administrativ în litigii de muncă şi de altă natură. Domeniul Resurse Umane Atribuţii specifice: . potrivit principiilor de drept civil. informarea operativă şi periodică a conducerii APM privind problemele rezultate din litigiile aflate pe rolul instanţelor române. • redactează. • redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei. comercial. penal.• respectă secretul şi confidenţialitatea activităţii sale.. din punct de vedere juridic. • asigură asistenţa legală. avizează pentru legalitate acte juridice. în condiţiile legii. comerciale.

dacă este cazul. elaborează trimestrial. urmăreşte şi asigură aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la numirea/încadrarea. întocmeşte documentaţia pentru acordarea salariilor de merit. elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor prevăzute de reglementările legale în vigoare şi monitorizează ocuparea posturilor vacante pentru aparatul propriu al agenţiei. elaborează documentaţia pentru avizarea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie utilizate de agenţie. întocmeşte statele de plată a premiilor şi stimulentelor pentru salariaţii agenţiei şi • • • • • • • • • • • • • . precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi şi o transmite spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. întocmeşte lucrări cu privire la plata salariilor în conformitate cu prevederile legale. asigură organizarea concursurilor. pe baza propunerilor şefilor de compartimente şi o supune spre aprobare directorului executiv. de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. periodic sau de câte ori este cazul. stabileşte drepturile salariale pentru personalul agenţiei.• întocmeşte structura organizatorică detaliată şi statul de funcţii ale agenţiei şi le supune spre aprobare Ministerului Mediului şi Pădurilor. elaborează documentaţia privind cheltuielile cu salariile aferente aparatului propriu şi o transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru fundamentarea proiectului pentru bugetul de venituri şi cheltuieli. în conformitate cu actele normative în vigoare. în condiţiile legii. pentru salariaţii agenţiei şi alimentează cardurile de salarii. respectiv Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. salarizarea şi promovarea personalului din aparatul propriu al agenţiei. întocmeşte statul nominal de personal al agenţiei şi îl supune aprobării directorului executiv. asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate în vederea recrutării sau promovării personalului agenţiei. raportări statistice privind situaţia posturilor vacante existente în Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi gradul de ocupare a acestora şi le comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau altor instituţii interesate. documentaţia privind aprobarea transformării posturilor vacante. întocmeşte. elaborează Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru agenţie şi îl transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în vederea centralizării. pentru personalul din aparatul propriu al agenţiei.

alimentează cardurile de salarii; • elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu/muncă, sancţionarea pentru personalul din aparatul propriu al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului; comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici; elaborează contracte individuale de muncă pentru personalul contractual şi le modifică prin acte adiţionale, în condiţiile legii, de câte ori este cazul; elaborează proiecte de decizii privind constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor de câte ori se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul agenţiei; asigură întocmirea, completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă precum şi operarea permanentă a tuturor modificărilor intervenite în raporturile de serviciu şi de muncă ale personalului agenţiei; asigură întocmirea, completarea permanentă, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul propriu al agenţiei; eliberează adeverinţe sau alte documente prevăzute de reglementările legale, la solicitarea salariaţilor sau a altor persoane fizice sau juridice îndreptăţite; coordonează activitatea de elaborare a fişelor postului, pentru toate funcţiile cuprinse în statul de funcţii, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al agenţiei; coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi a fişelor de evaluare pentru personalul contractual din cadrul agenţiei; asigură organizarea perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi şi definitivarea acestora la încheierea stagiului; întocmeşte şi actualizează permanent documentaţia privind vechimea în muncă a salariaţilor agenţiei şi acordă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile ce decurg din aceasta; elaborează documentaţia privind programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii agenţiei, o supune aprobării directorului executiv al agenţiei şi urmăreşte modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii; elaborează documentaţia privind programarea concediului de odihnă pentru directorul executiv al agenţiei, o supune aprobării preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi urmăreşte modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii; primeşte şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie din

• • •

• •

• •

cadrul agenţiei, asigură afişarea lor pe pagina de Internet a instituţiei şi le transmite la Agenţia Naţională de Integritate (ANI); • elaborează proiectul de regulament intern pe care îl supune spre aprobare directorului executiv al agenţiei, după consultarea compartimentelor din structura organizatorică şi a sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz; comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, trimestrial, raportul privind respectarea normelor de conduită; acordă asistenţă de specialitate şefilor de compartimente şi salariaţilor agenţiei pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; întocmeşte anual proiectul planului de formare profesională a personalului, proiectul planului de măsuri privind perfecţionarea profesională a personalului agenţiei, le supune consultării sindicatelor, avizării de către comisia paritară şi aprobării directorului executiv şi le transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru avizare; monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei şi întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate; întocmeşte anual raportul privind planul de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici; asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul instituţiei în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine; asigură, conform solicitărilor, comunicarea către ANPM a altor situaţii statistice şi rapoarte curente pe linie de formare profesională a angajaţilor proprii; organizează, coordonează şi urmăreşte activitatea de formare profesională a personalului din agenţie în conformitate cu actele normative în vigoare.

• • •

• •

• •

SECŢIUNEA III
COMPARTIMENTUL PROIECTE, RELAŢII PUBLICE
Compartimentul Proiecte, Relaţii Publice îşi desfăşoară activitatea în domeniile: 1. Planuri, Programe, Proiecte 2. Relaţii Publice şi Comunicare Atribuţii generale:

• evaluează şi actualizează periodic în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi cu alte autorităţi publice, oportunităţile de finanţare din cadrul programelor cu diferite surse de finanţare; • colaborează cu toate serviciile şi compartimentele din cadrul ARPM la actualizarea surselor potenţiale de finanţare, pentru proiectele propuse sau derulate de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului. • asigură funcţionarea conform legislaţiei în vigoare a activităţii de relaţii cu publicul; • iniţiază, sprijină, încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu societatea civilă; • organizează, împreună cu direcţiile de specialitate din APM şi cu alte entităţi, consultări publice cu privire la problemele de mediu din judeţele regiunii; • asigură legătura cu mass-media şi cu organizaţiile nonguvernamentale care activează în domeniul protecţiei mediului; • împreună cu direcţiile de specialitate din APM organizează manifestări de promovare şi diseminare privind informaţia de mediu (întâlniri, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.); • colaborează cu celelalte direcţii din APM, pentru transmiterea de informaţii referitoare la activitatea agenţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare; • asigură cooperarea în domeniul relaţiilor internaţionale, cu acordul ANPM. • asigură colaborarea cu AFM şi implementarea la nivel judeţean a programelor gen „Casa Verde”; • monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, la nivel judeţean, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei regionale pentru protecţia mediului din regiunea de dezvoltare corespunzătoare; •colaborează, la nivel judeţean, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului; • • • elaborează/actualizează Planul Local de Acţiune pentru Mediu şi monitorizează implementarea acestuia; colaborează cu instituţii publice şi operatori economici pentru identificarea şi promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM; urmăreşte, la nivel judeţean, stadiul implementării şi sursele de finanţare pentru proiectele cuprinse în PNAPM şi trimite rapoarte periodice Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; urmăreşte stadiul implementării Agendei Locale 21 în judeţele şi localităţile în care se desfăşoară acest proiect;

coordoneaza la nivel judetean activitatile specifice pe domeniile de activitate. din partea altor autorităţi publice centrale. facilitează accesul specialiştilor la informaţiile tehnice de mediu şi sprijină activitatea de cercetare în domeniul protecţiei mediului.•colaborează cu alte autorităţi publice la elaborarea. monitorizarea şi actualizarea strategiei şi planului de dezvoltare la nivel judeţean. coordonează colectarea şi analiza datelor din teritoriu. conforme cu subcapitolele de negociere aferente Capitolului 22 din Documentul de pozitie. în vederea transmiterii acesteia la ANPM. asigură asistenţă de specialitate agenţilor economici şi altor entităţi. asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor. la elaborarea proiectelor de mediu. • • organizează şi derulează activităţi de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile şi susţine iniţiativele societăţii civile în aceste domenii. cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. finanţate din fonduri publice sau private. la nivel judeţean. Proiecte Atribuţii specifice: • • • • participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public. de la ARPM sau ANPM. Administraţia Prezidenţială. interne sau externe. în vederea fundamentării strategiilor şi programelor regionale. pentru realizarea materialelor cerute de către autoritatea publica centrală şi colaborează cu direcţia financiară de specialitate de la nivelul ARPM/ANPM şi cu serviciul de specialitate din partea ANPM. asigură raportările privind evoluţia bugetară şi din punct de vedere tehnic a proiectelor. • • • • . elaborează propuneri de proiecte în domeniul protecţiei mediului în vederea accesării de fonduri naţionale şi internaţionale. colaborează cu toate direcţiile din cadrul ARPM la realizarea unei evidenţe cu proiectele propuse sau derulate de ARPM. distribuie persoanelor acceptate in Program contractele de finantare nerambursabila. • • 1. Parlament în domeniul său de activitate. asigură urmărirea derulării în bune condiţii a proiectelor ce urmează a se implementa într-un domeniu de interes. Programe. pentru zona propusă (derularea finanţărilor. pe care le transmite la ANPM. Domeniul Planuri. asigura verificarea conformitatii administrative a dosarelor de finantare si a dosarelor de decontare aferente Programului „Casa Verde” – persoane fizice. primite din teritoriu. îndeplinirea ţintelor din termenii de referinţă agreaţi ai proiectului).

• • Asigură suportul tehnic pentru derularea în bune condiţii a proiectelor în care este implicat. întreprinde demersuri în vederea instituţionalizării şi aprobării PLAM de către Consiliul Judeţean. pe baza măsurilor prevăzute în Planul anual de activitate al ANPM şi în strategiile şi programele guvernamentale. monitorizează permanent stadiul de realizare al măsurilor cuprinse în planul anual de activitate şi evaluează anual gradul de îndeplinire al acestora. stadiul implementării şi sursele de finanţare pentru proiectele cuprinse în Portofoliul PNAPM şi trimite rapoarte periodice Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. urmăreşte. elaborează/actualizează Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM). sintetizează şi raportează lunar către ARPM. promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM. sintetizează şi raportează trimestrial ANPM pentru avizare măsurile cuprinse în „Planurile de implementare a legislaţiei şi de consolidare instituţională la nivel local. colaborează cu instituţii publice şi operatori economici pentru identificarea. Capitolul 22 – Protecţia mediului” comunicate ulterior Instituţiei Prefectului din fiecare judeţ. • • • • • • • • • • • • . întocmind în acest sens un Raport anual de activitate care se înaintează ANPM. sintetizează şi raportează săptămânal către ARPM agenda de activităţi a instituţiei cu precizarea activităţilor/evenimentelor de impact realizate de APM pentru săptămâna în curs şi cele preconizate a se realiza în săptămâna ce urmează. stadiul de realizare al măsurilor cuprinse în Planul anual de măsuri prioritare în domeniul protecţiei mediului şi restanţele din planurile de măsuri prioritare aferente anilor anteriori. colaborează cu ANPM şi agenţiile regionale în organizarea şi derularea sesiunilor de instruire pentru elaborarea de programe şi planuri de activitate la nivel teritorial. monitorizează şi raportează periodic stadiul implementării acestuia către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului. asigură ANPM şi agenţiilor regionale suportul ştiinţific necesar pentru editarea de materiale cu caracter informativ. colaborează cu consiliile locale şi judeţene pentru urmărirea şi evaluarea stadiului implementării Agendei Locale 21. întocmeşte Planul anual de activitate al agenţiei. elaborează Raportul anual de evaluare a rezultatelor implementării PLAM. la nivel judeţean.

organizează şi derulează activităţi de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile şi susţine iniţiativele societăţii civile în aceste domenii. răspunde la solicitările de interes public şi urmăreşte termenele de soluţionare a petiţiilor. la solicitarea scrisă sau verbală.• acordă asistenţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pentru desfăşurarea proiectului Agenda Locală 21. • • • . accesul populaţiei la informaţiile de interes public. • • 2. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu stabilite de către conducerea instituţiei. Planul de acţiuni privind promovarea accesării fondurilor europene la nivel judetean. în localităţile în care acest proiect nu a fost implementat. Elaboreaza si transmite lunar Institutiei Prefectului raportele privind tematica controalelor desfasurate de catre APM Alba si actiuni in colaborare cu autoritati publice locale. condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate. Intocmeste. în conformitate cu actele normative în vigoare. monitorizarea şi actualizarea strategiei şi planului de dezvoltare la nivel judeţean. întocmeşte răspunsurile la reclamaţiile şi sesizările care cuprind mai multe probleme. pentru informaţiile solicitate verbal. asigură. precum şi în pagina de Internet proprie. Domeniul Relaţii Publice şi Comunicare Atribuţii specifice: • • • actualizează permanent informaţiile de interes public postate pe site-ul APM referitoare la anunţuri şi materiale utile. • transmite ANPM-ului date privind indicatorii de mediu necesari completării fişelor şi chestionarelor statistice. are obligaţia să precizeze. în funcţie de punctele de vedere tehnice primite de la compartimentele de specialitate. • • • participă la elaborarea. în publicaţii proprii. realizează accesul la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu prin: afişare la sediul ministerului ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă. raspunde de indeplinirea actiunilor si transmite trimestrial Institutiei Prefectului.

urmăreşte modul în care se reflectă în presă activităţile APM. gestionează. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. din punctul de vedere al comunicării eficiente. răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire. împreună cu conducerea APM. înregistrare şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei. • • • • • • • • • • • • • • . conform legislaţiei în vigoare. procesează date şi informaţii primite de la toate departamentele din agenţie. situaţiile de criză. transpune în formă publicistică informaţiile primite de la direcţiile de specialitate. acolo unde se impune acest lucru. organizează (atât logistic. asigură output-urile şi înregistrează feedback-ul de comunicare al APM. conform legislaţiei în vigoare. realizează actualizarea şi înregistrarea acreditărilor de presă şi stabileşte legături permanente şi amiabile cu jurnaliştii acreditaţi la APM. procesează computerizat. participări la emisiuni radio/TV. transmite informaţiile solicitate de mass-media prin email sau fax. precum şi la întrevederile reprezentanţilor APM cu jurnaliştii din presa scrisă şi audio-vizual. asigură publicarea buletinului informativ al APM. păstrează evidenţa interviurilor şi declaraţiilor oficiale din cadrul reuniunilor interne şi internaţionale din domeniu. conform monitorizărilor mass-media. le supune spre aprobarea conducerii şi urmăreşte transmiterea lor în timp util. se preocupă de actualizarea legislaţiei în domeniu pentru a răspunde solicitărilor de interes public. în vederea alcătuirii de informări şi/sau comunicate de presă. raportări privind informaţia publică de mediu/informaţii de interes public. prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate. cât şi informaţional) conferinţe de presă şi alte evenimente mediatice. întocmeşte la solicitarea ANPM. propune drepturi la replică la articolele apărute în mass-media. urmăreşte răspunsurile.• stabileşte un program pentru comunicarea informaţiilor de interes public. se preocupă de menţinerea unei bune organizări în cadrul APM a punctului de informare-documentare al instituţiei şi a accesului publicului la informaţiile furnizate din oficiu. redactează materialele de presă. stabileşte interviuri. care cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu. colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul APM pentru realizarea unei informări coerente către mass-media.

). participarea publicului la luarea deciziilor şi a documentelor necesare procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE la solicitarea ANPM şi MMP. se îngrijeşte de elaborarea actelor necesare pentru desfăşurarea campaniilor de informare şi de relaţii publice ale APM. • • • • • • SECŢIUNEA IV SERVICIUL REGLEMENTĂRI Serviciul Reglementări are în componenţă următoarele compartimente: A. evaluarea strategică a planurilor şi programelor. .• întocmeşte materiale de prezentare necesare evenimentelor organizate de APM sau evenimente la care participă reprezentanţi ai APM. • elaborează raportări specifice la solicitarea ANPM. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu stabilite de către conducerea instituţiei. în vederea transmiterii către mass-media. concursuri. • participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea ANPM. Compartimentul Evaluare Adecvată Atribuţii generale: • participă la fundamentarea tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul evaluării impactului asupra mediului. expoziţii etc. întocmeşte zilnic sinteza presei în format electronic. precum şi a postării lor pe site-ul APM. asigură logistica realizării unei arhive în format electronic a imaginilor audiovideo a momentelor importante din cadrul evenimentelor mediatice. pe care o prezintă factorilor interesaţi. pe plan intern şi internaţional. Compartimentul Evaluare Impact B. mese rotunde. asigură legătura cu organizaţiile non-guvernamentale la nivel local. conform bugetelor prevăzute. elaborează şi organizează evenimente mediatice (seminarii.

• întocmeşte răspunsuri la solicitările referitoare la desfăşurarea procedurilor de reglementare şi la implementarea legislaţiei specifice în domeniul legislaţie orizontală. prin propuneri privind achiziţionarea cărţilor de specialitate. pregăteşte documentele în vederea arhivării. la solicitarea ANPM. • susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului. • • asigură proiectarea şi actualizarea paginilor de web pentru domeniile specifice serviciului. în cadrul comisiilor de specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu. proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului. normative. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea întocmirii răspunsurilor la petiţii. răspunde de implementarea legislaţiei care transpune directivele specifice domeniului legislaţiei orizontală şi coordonează acest proces la nivel local. colaborează. în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând autorităţii publice locale pentru protecţia mediului. • • • • • • • colaborează cu Compartimentul Juridic. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel local a implementării legislaţiei specifice din acquis-ului comunitar de mediu. programe. după caz. participă împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor. • • . • stabileşte legături cu autorităţi şi instituţii publice pentru comunicarea de date şi informaţii de mediu. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului. ANPM. ARPM. APM după caz. dotarea şi funcţionarea bibliotecii de specialitate a APM. plângeri prealabie şi alte solicitări de informaţii specifice. monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri. • susţine şi se implică în înfiinţarea. reviste de specialitate. Contencios Administrativ şi Resurse Umane. în procesul de aplicare a procedurii de autorizare/autorizare integrată a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru proiectele care intră sub incidenţa directivei EIA. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului. stas-uri. • asigură şi stabileşte cerinţele privind actualizarea paginii de web a APM pentru domeniile specifice serviciului.

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. în procesul de aplicare a procedurii de autorizare integrată a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru planurile. în conformitate cu competenţele stabilite în actele legislative în vigoare. EMAS. Domeniul SEVESO II. colaborează cu Serviciul Monitorizare în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului. coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea publicului la luarea deciziilor. autorizaţiilor de mediu. implementarea legislaţiei referitoare la autorizarea proiectelor şi activităţilor cu impact asupra mediului. Domeniul Controlul Poluării 3. la nivel judeţean. acordurilor. organizează la nivel local a bazelor de date referitoare la evidenţa avizelor. • • • • • • • A. colectează. asigură implementarea legislaţiei specifice în domeniul controlului poluării industriale şi managementului riscului rezultate din acquis-ul comunitar de mediu şi coordonarea acestor procese la nivel local. programele şi proiectele care intră sub incidenţa directivelor SEA şi EIA. validează şi prelucrează seturile de date la nivel naţional în formatele solicitate de ANPM pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei din domeniul controlului poluării industriale. legislaţiei privind responsabilitatea pentru daunelor aduse mediului(OUG 68/2007 privind asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor caracterului semnificativ al prejudiciului asupra cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind • • parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri şi autorizaţii de mediu. Eticheta Ecologică .• asigurarea implementării prevenirea şi remedierea răspunderea de mediiu) şi reparatorii şi la evaluarea mediului în conformitate răspunderea de mediu. la solicitarea MMP şi/sau ANPM. Domeniul Evaluare Impact 2. Compartimentul Evaluare Impact Compartimentul Evaluare Impact îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: 1. colaborează cu serviciile de specializate în procesul de reglementare a proiectelor şi activităţilor cu impact asupra mediului. colaborează cu ARPM. monitorizează la nivel local.

acorduri de mediu. la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. adoptă şi propune măsurile legale în vigoare. organizează la nivel local bazele de date referitoare la evidenţa avizelor. inclusiv pe pagina web proprie. centralizează la nivel local raportările referitoare la activitatea de emitere a actelor de reglementare. colaborează cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu. asigură secretariatul şi participă la şedinţele CAT. autorizaţii de mediu pe baza competenţelor delegate/stabilite de către ANPM. organizează. Domeniul Evaluare Impact • • • • • • parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri şi autorizaţii de mediu. analizează calitatea rapoartelor de EIM/BM elaborate de persoane fizice/juridice atestate si emit recomandări la cerere în vederea atestării şi reatestării acestora. în vederea actualizării şi diseminării acestor date. colaborează cu structurile GNM în vederea asigurării respectării cerinţelor din actele de reglementare. sau propun retragerea atestatului. conţinutul documentaţiilor şi a altor probleme specifice privind mediul. autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu. organizează la nivel local bazele de date referitoare la evidenţa procedurilor de emitere a avizelor. autorizaţiilor de mediu. constată neconformităţile cu actele de reglementare emise. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. acordurilor. parcurge anumite etape din procedura de emitere a avizelor de mediu pentru planuri şi programe. informaţia de mediu şi modul de implementare a legislaţiei specifice şi transmite informări periodice la ANPM. participă la dezbaterile publice organizate conform procedurilor de emitere a actelor de reglementare.4. Domeniul Schimbări Climatice Atribuţii specifice 1. • • • • • • . acordă la cerere consultanţă tehnică de specialitate persoanelor fizice/juridice referitoare la procedurile de reglementare. acordurilor.

•popularizează adresa accesibilă pe Internet a Registrului Naţional PRTR şi a Registrului European PRTR (E-PRTR).166/2006. inventarele instalaţiilor/activităţilor care intră sub incidenţa Directivelor LCP şi COV din instalaţii şi realizează evidenţa instalaţiilor cărora li se aplică Regulamentul nr. la nivel local. de necesitatea cunoaşterii prevederilor Ghidului de raportare sub Regulamentul nr.• acordă asistenţă la cererea MMP. •informează operatorii de pe raza judeţului. •verifică conformarea instalaţiilor care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV prin analiza calculului bilanţului de solvenţi şi realizarea măsurilor din planul de reducere. şi desfăşoară activităţi listate în Anexa I. •monitorizează implementarea Directivei 1999/13/CE (COV din instalaţii). centralizează datele la nivel local şi transmite la GNM măsurile din programele pentru conformare conform protocolului încheiat între ANPM şi GNM. • 2. ANPM şi/sau ARPM în evaluarea rapoartelor de mediu pentru planurile şi programele elaborate de alte autorităţi şi în luarea deciziilor privind emiterea/respingerea acordării avizului de mediu. oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere la nivel local. mutagene şi toxice pentru reproducere (CMR) şi a cantităţilor folosite. •analizează şi validează inventarele anuale ale emisiilor de dioxid de sulf. •centralizează şi validează inventarele emisiilor totale anuale de COV provenite din activităţi şi instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV la nivel local. •realizează/reactualizează. •participă la comisii de lucru consultative. specifice domeniilor de activitate precizate în Anexa 1 a Directivei IPPC. 166/2006 (EPRTR) – Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi. . Domeniul Controlul Poluării •monitorizează implementarea Directivei 2001/80/CE (LCP). •întocmeşte evidenţa instalaţiilor care desfăşoară activităţi conform Anexei I al Regulamentele nr. •monitorizează implementarea Regulamentului nr. pentru coordonarea implementării în domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluării industriale.166/2006 pe raza judeţului respectiv şi informează ANPM despre necesitatea reactualizării intrărilor în Registrul E-PRTR din anul în curs. care au obţinut autorizaţii noi de funcţionare. •realizează inventarul anual al instalaţiilor ce utilizează substanţe clasificate ca fiind cancerigene.166/2006 şi condiţiile în care se înscriu în Registrul EPRTR. la nivel local.

grupurilor de organizaţii şi răspund solicitărilor adresate de acestea. a părţilor interesate. 3. transmiterea informaţiilor privind respectarea cerinţelor legale de către organizaţiile care solicită înregistrarea/reînnoirea înregistrării EMAS. • • • • • • • • • . în vederea îndeplinirii cerinţelor de înregistrare. participă la acţiunile de supraveghere a activităţii verificatorilor de mediu în cadrul procedurii de înregistrare a organizaţiilor la sistemul EMAS. pune la dispoziţia serviciului IT. la nivel local. Eticheta Ecologică • acordă asistenţă specifică organizaţiilor. respectiv amplasamentele care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. informaţiile privind solicitările de înregistrare/reînnoire a înregistrării EMAS şi transmite Biroului EMAS din cadrul ANPM observaţiile primite din partea publicului. calitatea datelor din baza de date E-PRTR din punct de vedere al consistenţei. cu privire la obligaţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente. conform prevederilor Regulamentului EMAS şi asigură furnizarea informaţiilor. conform algoritmului stabilit la nivel naţional. 4 al HG nr.•alocă operatorilor numărul unic de identificare în Registrul naţional al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) şi administrează evidenţa acestora pe durata a minimum 10 ani. respectiv a titularilor de activitate. organizează şi participă la acţiuni de promovare a etichetării ecologice. îndeplineşte atribuţiile Secretariatului de risc pentru controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. referitoare la organizaţiile solicitante. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale legislaţiei subsecvente. •anunţă ARPM despre situaţiile în care operatorii refuză înscrierea în Registrul EPRTR şi întocmeşte lista operatorilor care încalcă prevederile Art. Domeniul SEVESO. 804/2007. asigură. consecvenţei şi credibilităţii. identifică/inventariază titularii activităţilor. •analizează şi validează. Monitorizează şi răspunde de implementarea la nivel de judeţ a dispoziţiilor HG nr. participă la verificarea în teren a amplasamentelor.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 166/2006. spre publicare. participă la acţiunile de promovare a participării organizaţiilor la sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS). EMAS. la solicitarea Biroului EMAS din cadrul ANPM.

ţine evidenţa notificărilor. pe termen mediu sau lung. cu autorităţile locale şi cu organisme neguvernamentale. verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora. urgente. verifică conţinutul notificării accidentelor conform legislaţiei învigoare. inclusiv pentru situaţii cu impact transfrontier. stabileşte împreună cu titularii activităţilor măsurile preventive ce se impun pentru evitarea unor viitoare accidente. pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii privind posibile efecte. . care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. participă la schimbul de informaţii cu reprezentanţii desemnaţi de titularul de activitate şi cu celelalte autorităţi locale. 804/2007 şi a legislaţiei subsecvente. • modificările aduse amplasamentelor existente.• • • • colaborează şi schimbă informaţii. q) pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii referitoare la: • proiectarea unor noi amplasamente cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente. solicită titularilor de activitate şi celorlalte autorităţi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii Secretariarului de risc . • • • participă la evaluarea grupurilor de obiective şi a situaţiilor probabile declanşării efectului Domino. • dezvoltările în jurul amplasamentelor existente. • analiza cauzelor producerii accidentului major. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente. instituie şi actualizează un registru care va cuprinde următoarele: • informaţiile referitoare la obiectivele care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. participă la cercetarea la faţa locului a accidentelor şi întocmeşte raportul final pe care îl transmite Secretariatului de risc din ANPM. 804/2007 şi a legislaţiei subsecvente. experienţa acumulată şi măsurile preventive necesare pentru prevenirea altor asemenea accidente. participă la lucrările comisiei pentru investigarea accidentelor majore. în caz de accident major: • • • • • • • • • informează imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea unui accident. cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. organizatorice şi manageriale ale accidentului major. urmăreşte luarea tuturor măsurilor de intervenţie şi remediere necesare. • evidenţa accidentelor. r) transmite informaţiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM şi MMP. în condiţiile legii. de către titularul activităţii. colectează şi verifică informaţiile necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice.

conform legislaţiei în vigoare. identifică instalaţiile nou intrate în schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră din sfera de competenţă şi informează ANPM cu privire la acestea. colectează şi gestionează datele de activitate/alţi parametrii/informaţiile transmise de operatorii care deţin instalaţii non-IPPC. • • • • • • • • B. realizează revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru instalaţiile non-IPPC. completează lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată. • • • • . în vederea transmiterii către agenţiile regionale pentru protecţia mediului. analizează documentaţia depusă de titular/studiul de evaluare adecvată. Compartimentul Adecvată Evaluare Atribuţii specifice: • colaborează cu Biroul Deşeuri şi Arii Protejate în derularea procedurii de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative în domeniul schimbărilor climatice. Domeniul Schimbări Climatice • centralizează datele la nivel local pentru realizarea inventarului instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE pentru perioada post 2012 (post Kyoto). efectuează vizita de amplasament. conform legislaţiei în vigoare. realizează evaluarea preliminară a planurilor de măsuri privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră întocmite de operatori pentru fiecare an din perioada de implementare a Directivei 2003/87/CE. raportează modul de aplicare a prevederilor Directivei 2003/87/CE la nivel local. verifică realizarea monitorizării reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră de către participanţii la proiectele de tip „Implementare în comun” (JI) precum şi corectitudinea datelor înregistrate. conform legislaţiei în vigoare. stabilesc componenţa comisiei de analiză tehnică/participă în cadrul Comisiilor de Analiză Tehnică. pentru elaborarea Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) de către ANPM.4. pentru instalaţiile non-IPPC. eliberează autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru instalaţiile non-IPPC.

pe domeniul propriu de activitate. Domeniul Deşeuri Atribuţii specifice: • monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor. întâlniri. participă la cursuri şi programe de perfecţionare profesională. • asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări. • înaintează rapoarte către ARPM şi ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel judeţean. pe domeniul propriu de activitate. Sol şi Subsol Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase. simpozioane. realizează informarea publicului. • elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean. întrebări din partea presei. • asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare. şi participă la vizite de amplasament. conferinţe. Sol şi Subsol îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: 1. Domeniul Deşeuri 2. Domeniul Sol şi Subsol 1. Domeniul Substanţe Chimice Periculoase 3.• • • • completează lista de control pentru analiza calităţii studiului de evaluare de adecvată. SOL ŞI SUBSOL Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase. . pe probleme de protecţia naturii. reclamaţii. la nivel judeţean. SECŢIUNEA V COMPARTIMENT DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE. decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicitării. pe domeniul gestionarea deşeurilor.

validează şi prelucrează date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor. • participă la controale tematice. pe domeniul propriu de activitate. pe următoarele domenii: • generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale • deşeuri de ambalaje • deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) • vehicule scoase din uz (VSU) • deşeurilor de baterii şi acumulatori • echipamente cu PCB / PCT • uleiuri uzate • anvelope uzate • nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti • depozitarea deşeurilor • incinerarea deşeurilor • transportul deşeurilor pe teritoriul României 2. • colectează. • participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor. • identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor şi asigură instruirea acestora. când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură. Domeniul Periculoase • Substanţe Chimice Atribuţii specifice: monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul produse chimice. • asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor. conform cerinţelor legale în vigoare. la solicitarea GNM. • aprobă formularul pentru transporturile de deşeuri periculoase pe teritoriul României. • aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB. • emite avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi în special a solurilor. la nivel judeţean .• asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare. • colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor.

Domeniul Sol şi Subsol Atribuţii specifice: . şi participă la vizite de amplasament asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări. • Inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe. • baza de date cu operatorii implicaţi si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009. al depozitelor cu deşeuri de azbest. pe următoarele domenii: • Inventarul privind importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC. întrebări din partea presei. • Inventarul operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi metale grele. • Inventarul privind poluanţii organici persistenţi şi inventarul privind substanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi. • Inventarul privind gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe. pe domeniul propriu de activitate asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare. pe domeniul produse chimice asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare. 3. al articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri. validează şi prelucrează date şi informaţii în domeniul produse chimice. pe domeniul propriu de activitate participă la controale tematice. conform cerinţelor legale în vigoare. • Inventarul clădirilor care conţin azbest în construcţie.• • • • • • • • • • înaintează rapoarte către ARPM şi ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la produse chimice la nivel judeţean elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean. pe domeniul propriu de activitate. reclamaţii. • baza de date cu operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006. la solicitarea GNM asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul produse chimice participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul produse chimice identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la produsele chimice colectează.

• realizează lista siturilor contaminate/potenţial contaminate la nivelul judeţului pe care o actualizeză periodic. programe. • aprobă programele de investigare şi evaluare a zonelor poluate şi termenele de realizare ale acestora. • analizeză documentaţiile depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri. • urmăreşte evoluţia lucrărilor de remediere şi a rezultatelor monitorizării post remediere. subsolul şi corpurile de ape subterane sunt afectate. precum şi termenele de realizare ale acestora. 1 şi 2 ale HG 1408/2003 privind investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului. completează şi analizează răspunsurile la chestionare ale operatorilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale şi identifică pe baza acestora siturile contaminate/potenţial contaminate. • furnizează datele tehnice necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare conform legislaţiei internaţionale din domeniul protecţiei solului şi subsolului. • analizează rapoartele geologice de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului corespunzătoare etapei de investigare şi stabilesc măsurile care se impun. subsolului şi apelor subterane. • completează şi actualizează baza de date privind gestionarea siturilor contaminate. • notifică operatorii economici/deţinătorii de terenuri asupra necesităţii realizării investigării şi evaluării preliminare şi/sau de detaliu a zonelor afecatate. • analizează studiile de evaluarea riscului şi studiile de fezabilitate privind programele de remediere şi decide necesitatea acţiunilor de remediere a zonelor poluate. • analizează şi aprobă programele de remediere a zonelor în care solul. SECŢIUNEA VI COMPARTIMENT PROTECŢIA NATURII . programele de monitorizare din timpul remedierii şi postremediere. proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului.- vor fi indeplinite in colaborare cu persoana instruita in domeniu din cadrul Serviciului Reglementari • transmite şi solicită operatorilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale completarea chestionarelor prevăzute în anexele nr. • verifică.

• contribuie la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar. • monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate. • elaborează măsurile minime de conservare şi regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administraţie proprie sau custodie. • participă în cadrul Comisiilor de Analiză Tehnică. • asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie. biodiversităţii şi utilizării durabile a componentelor sale. • colaborează cu Compartimentul Evaluare Adecvată în derularea procedurii de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. Domeniul Protecţia Naturii 2. pe bază de convenţii de custodie. . Domeniul Biosecuritate 1. la nivel local. conform legislaţiei în vigoare. în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1828/2006. • formularea unor puncte de vedere tehnice pentru comisia care analizează documentaţiile pentru solicitarea atribuirii în custodie a unor arii naturale protejate. • analizează capitolul de biodiversitate din cadrul documentaţiilor privind proiectele/planurile care pot avea un efect negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate. • analizează documentaţii tehnice în vederea emiterii declaraţiei autorităţii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru proiectele majore cu finanţare din fonduri comunitare. • creează în GIS seturi de date. Domeniul Naturii Protecţia Atribuţii specifice: • implementează legislaţia din domeniul conservării naturii. • actualizează cu informaţii noi baza de date privind reţeaua de arii naturale protejate la nivel local.Compartimentul Protecţia Naturii îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: 1. analize şi hărţi tematice în domeniul conservării naturii şi biodiversităţii. speciilor de floră şi faună sălbatică. habitatelor naturale.

• centralizează şi gestionează inventarul privind autorizaţiile de mediu emise pentru activităţi de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină. un raport referitor la aplicarea derogărilor în cazul speciilor strict protejate. • actualizează anual lista colecţiei de animale deţinute în grădinile zoologice. • participă la cursuri şi programe de perfecţionare profesională. • transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului date relevante în conformitate cu cerinţele registrului naţional privind capturile şi uciderile accidentale. pe probleme de protecţia naturii. • transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. • colaborează cu Serviciul Autorizări şi Evaluare Impact în emiterea autorizaţiilor de mediu conform OM 1798/2007. fauna sălbatică conform legislaţiei în vigoare. respectiv. acvariile publice şi centrele de reabilitare şi/sau îngrijire şi le transmit la ARPM. fauna sălbatică şi a importului acestora în baza Ordinului 410/2008. precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi. respectiv.• emite autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină. • actualizează trimestrial fişele de evidenţă ale grădinilor zoologice. acvariile publice. • realizează inventarul privind specimenele CITES înregistrate conform legislaţiei în vigoare şi îl transmite ANPM anual. • înregistrează specimenele CITES în conformitate cu prevederile OM 255/2007. conferinţe. întâlniri. • inventariază. pe care îl transmit la ARPM anual. a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate. • asigură educarea şi informarea publicului privind obligaţiile ce le revin pentru protecţia şi conservarea capitalului natural la nivel local. a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate. precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi. conform legislaţiei în vigoare. monitorizează şi actualizează trimestrial datele privind grădinile zoologice. simpozioane. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire şi le transmit la ARPM. Domeniul Biosecuritate Atribuţii specifice: . • desemnează o persoană de contact privind capturile şi uciderile accidentale. centrele de reabilitare şi/sau îngrijire şi o transmit la ARPM. 2.

la nivel local. • publică la sediul agenţiei de protecţia mediului. Baze de date B. în limita competenţei. Domeniul Tehnologia Informatiei Atributii generale: • înaintează rapoarte lunare către ARPM privind acţiunile de implementare ale directivelor cuprinse în acquis-ul comunitar de mediu din domeniul protecţiei atmosferei şi schimbărilor climatice la nivel judeţean.• realizează şi actualizează baza de date privind privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic la nivel local. la nivel local. răspunde. Domeniul Sinteza si Rapoarte 3. Compartimentul Monitorizare. • • • • . Baze de date Compartimentul Monitorizare. SECŢIUNEA VII SERVICIUL MONITORIZARE Serviciul Monitorizare are în coordonarea sa următoarele compartimente: A. Baze de date îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: 1. urmăreşte modul de implementare a Strategiei Naţionale pentru Protecţia Atmosferei şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei. la sesizările din teritoriu transmise de către ARPM. dispune măsuri pentru ameliorarea şi menţinerea calităţii aerului. Domeniul Zgomot 4. Compartimentul Laborator A. la nivel judeţean. în funcţie de rezultatele evaluării calităţii acestuia. Domeniul Evaluare Calitate Aer 2. Compartimentul Monitorizare. din judeţul unde urmează să aibă loc introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic. informaţia destinată publicului conform procedurii de autorizare. urmăreşte modul de implementare a Strategiei şi Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice.

participă la completarea/actualizarea chestionarelor privind stadiul implementării directivelor. actualizeaza periodic pagina de web a agentiei pentru domeniile protecţia atmosferei şi schimbări climatice la nivel local. asigură implementarea. elaborează Raportul anual privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean. la care România este parte. Administraţia Prezidenţială. elaborează rapoarte de sinteză. elaborează planuri şi programe de gestionare a calităţii aerului la nivel judeţean. la nivel judeţean. cu alte instituţii specializate şi cu titularii de activitate. 546/2008 pentru constituirea structurii de coordonare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului. deciziilor şi reglementărilor din acquis-ul comunitar. • • • • • • • • • • • • • • • . organizează şi operează monitorizarea integrată a factorilor de mediu din judeţ. identifică tendinţele pe termen lung a concentraţiilor de poluanţi în aerul ambiental. nivelului de zgomot. în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale. evacuărilor în ape subterane şi de suprafaţă. implementează legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului. la nivel judeţean.• asigură accesul publicului la informaţiile privind calitatea aerului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. participă la activitatea de fundamentare tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul legislaţiei orizontale la solicitarea ANPM. la elaborarea rapoartelor în conformitate cu prevederile legislaţiei Comunităţii Europene şi cu prevederile convenţiilor internaţionale privind protecţia atmosferei. pe care îl transmite la ARPM-ul din regiunea sa de dezvoltare. elaborează Raportul lunar privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean pe care îl transmite la ARPM si il afişează pe pagina proprie de internet. cu autorităţile administraţiei publice locale. din punct de vedere al calităţii aerului şi precipitaţiilor. radioactivităţii în aer şi sol. calităţii solului (sub aspectul poluării chimice). acolo unde este necesar. a prevederilor OM nr. evaluează eficienţa politicilor şi măsurilor de control al poluării. deşeurilor. Parlament în domeniul său de activitate. la nivel judeţean. conform prevederilor legislaţiei europene şi naţionale. asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor. privind starea mediului. transmite date şi rapoarte solicitate de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. verifică atingerea standardelor şi a ţintelor de calitatea aerului la nivel judeţean. la nivel judeţean. de la ARPM sau ANPM. la nivel judeţean. din partea altor autorităţi publice centrale. şi asigură integrarea acestora în planul local de acţiune pentru protecţia mediului. primite din teritoriu.

la nivel judeţean. POPs şi metale grele. regional sau local. pune la dispoziţia autorităţilor teritoriale pentru sănătate. • participă la activităţile desfăşurate la nivel judeţean privind Sistemul Naţional de Gestionare Integrată a Calităţii Aerului care include Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului şi Sistemul Naţional de Inventariere a Poluanţilor Atmosferici. privind calitatea aerului. • realizarea şi actualizarea inventarului de emisii în aer de poluanţi atmosferici. • • 1. • elaborarea bazei de date care cuprinde informaţii privind tehnici şi măsuri de reducere a emisiilor în aer pentru SO2. lucrări publice. NO2. la nivel judeţean. participă la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului. urmăreşte respectarea conformării cu angajamentele asumate în cazul instalaţiilor care au obţinut perioade de tranziţie. NH3. Domeniul Evaluare Calitate Aer Atributii specifice: • urmăreşte la nivel local stadiul implementării legislaţiei privind ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la reducerea acidifierii. agricultură şi alimentaţie. alte autorităţi centrale şi locale. COV. . administraţiei publice locale. • urmărirea respectării plafoanelor de reducere progresivă a emisiilor de poluanţi atmosferici în conformitate cu legislaţia în vigoare.• • • urmăresc şi analizează aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial şi elaborează rapoarte anuale. informaţiile necesare în activitatea de elaborare şi punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei. în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. • urmăreşte stadiul implementării la nivel judeţean a legislaţiei europene şi naţionale privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător. în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calităţii aerului şi care aduc prejudicii sănătăţii umane. eutrofizarii şi nivelului de ozon troposferic. pe care îl transmite la ANPM pentru validare. la cererea ANPM sau a ARPM din regiunea sa de dezvoltare sau a altor instituţii şi organizaţii de la nivel naţional. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. informează operativ ANPM. • realizează rapoarte sintetice. participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public. potrivit atribuţiilor şi competenţelor acestora.

35/2007. pentru instalaţiile ce intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) la solicitarea ARPM. sol şi zgomot. realizează şi pun în aplicare planurile/planurile integrate şi programele/programele integrate de gestionare a calităţii aerului conform O. • implementează.M. prevederile normelor şi reglementărilor privind calitatea aerului şi emisiile de poluanţi în atmosferă. realizată prin modelarea dispersiei atmosferice. Care detin instalatii aflate sub incidenta directivei sa ia măsuri de reducere a emisiilor de COV pentru instalaţiile ce intră sub incidenţa Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei. • participă la elaborarea şi implementarea programelor de asigurare a calităţii datelor. • notifica operatorii ec. • integrează rapoartele privind evaluarea calităţii aerului la nivel local. pe bază de măsurători. • asigură implementarea cerinţelor OM nr. la nivel de judeţ. apă. anuală privind calitatea aerului pe baza datelor validate şi le transmite la ANPM pentru certificare şi raportare la Comisia Europeană. la nivel judeţean.• elaborează planul de acţiune pentru implementarea strategiei de monitorizare a calităţii aerului la nivel judeţean. nr. • întocmeşte Raportarea lunară. • urmăresc şi analizează aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial şi elaborează rapoarte anuale. din punct de vedere al aerului ambiental. • participă la activităţile ce stabilesc condiţiile specifice fiecărui amplasament. . • validează datele provenite din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului la nivel judeţean şi le transmite la ANPM. semestrială. precum şi pentru celelalte tipuri de instalaţii. în evaluarea calităţii aerului la nivel judeţean. a echipamentelor de încărcare şi descărcare a containerelor mobile cu prevederile tehnice incluse în Directiva 94/63/CE şi transmite rapoarte trimestriale către ANPM. Rapoartele sunt introduse apoi în Raportul anual privind starea factorilor de mediu pe care îl transmite la ARPM din regiunea sa de dezvoltare şi ANPM • Asigură accesul cetăţenilor la informaţia de interes public prin publicarea pe pagina de web a agenţiei a buletinelor informative zilnice şi lunare privind calitatea aerului • evaluează calitatea aerului. • iniţiază. 546/2008 privind gestionarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului la nivel judeţean. • urmăreşte conformarea la nivel judeţean a instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale.

• colaborează cu Compartimentul Juridic. rapoarte). pe baza măsurilor prevăzute în Planul anual de activitate al ANPM şi în strategiile şi programele guvernamentale • • • • • • • . privind calitatea factorilor de mediu. elaborează o sinteză a acestora. conform fluxurilor de raportare stabilite prin normativele în vigoare. • monitorizează la nivel judeţean cheltuielile anuale de protecţia mediului din domeniul controlului emisiilor de COV rezultaţi de la depozitarea şi distribuţia benzinei. la cererea ANPM sau a ARPM din regiunea sa de dezvoltare sau a altor instituţii şi organizaţii de la nivel naţional. Contencios Administrativ şi Resurse Umane. cazurile de poluări accidentale sau alte situaţii de urgenţă din punct de vedere al protecţiei mediului produse pe raza administrativ-teritorială. • elaborează rapoartele privind măsurile adoptate la nivel judeţean pentru implementarea Directivei 94/63/CE şi le transmite la ARPM în scopul raportării către ANPM. regional sau local Întocmeşte şi transmite lunar la ARPM. în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate în administraţie publică a personalului. autorizaţii.• transmite date necesare realizării Registrului Naţional privind compuşii organici volatili rezultaţi de la depozitarea şi distribuţia benzinei (baza de date. ANPM -Fişa judeţului pentru activităţile tuturor compartimentelor. inspecţii. realizează alte materiale de sinteză şi/sau rapoarte solicitate de către ANPM. instalaţii. Participă la elaborarea/actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu. Domeniul Sinteză şi Rapoarte Atributii specifice: • sintetizează şi raportează permanent către ANPM. le publică pe pagina de web a agenţiei realizează rapoarte sintetice. 2. la nivel judeţean. Planului Regional de Acţiune pentru Mediu şi la monitorizarea implementării acestuia Participă la organizarea şi derularea activităţilor de educaţie pe linie de calitatea aerului în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile întocmeşte Planul anual de activitate al serviciului Monitorizare ca parte integrantă a Planului anual al agenţiei. Elaborează rapoarte lunare şi anuale privind starea factorilor de mediu din judeţ şi le transmite la ARPM .

• asigură inventarul electronic al echipamentelor hardware şi comunicaţii existente în APM. • asigură asistenţă tehnică în implementarea. Capitolul 22 – Protecţia mediului”. • asigură securitatea şi protecţia datelor la nivel de APM. exploatarea şi dezvoltarea soluţiei de sistem informatic integrat adoptată de ANPM . 4 Domeniul Tehnologia Informaţiei Atributii specifice: • asigură asistenţă tehnică pentru utilizarea aplicaţiilor informatice din APM. • asigură întreţinerea şi exploatarea optimă a echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţii la nivelul APM. Planul anual de măsuri prioritare în domeniul protecţiei mediului 3 Domeniul Zgomot Atributii specifice: a) desemnează un reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului în cadrul Comisiei regionale pentru validarea hărţilor de zgomot.• participă cu raportarea privind activităţile serviciului la sintetizarea si evaluarea stadiului de implementare a măsurilor din documentele: „Planurile de implementare a legislaţiei şi de consolidare instituţională la nivel local. • asigură helpdesk-ul sistemului de operare pentru staţiile de lucru existente în APM. • administrează portalul web pe secţiunea dedicată APM-ului respective. • administrează aplicaţia de email pe domeniul APM. routere etc. . • asigură suport tehnic şi asistenţă tehnică de specialitate pentru achiziţiile publice specifice. hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune. • asigură evidenţa în format electronic şi pe suport hârtie a corespondenţei între prizele de reţea şi switch-uri. • asigură inventarul electronic a licenţelor sistemelor de operare existente în APM. • asigură implementarea politicilor de securitate adoptate la nivel naţional pentru APM.

operează Unitatea de etalonare– Laborator mobil. (numai pentru APM IAŞI) asigură desfăşurarea programului standard şi special de prelevare.Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonare. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de operare standard. compact discuri etc. acreditarea şi menţinerea unui sistem de management. cu respectarea referenţialelor şi procedurilor în vigoare. asigură prestarea unor servicii de laborator la solicitări externe sau interne (APM). stabilite la nivel naţional. în toate activităţile de prelevare/măsurare/încercare desfăşurate. asigură verificarea. asigură servicii de monitorizare şi analiză pentru celelalte agenţii pentru protecţia mediului care nu sunt dotate corespunzător. măsurare a radioactivităţii factorilor de mediu. implementează şi respectă legislaţia naţională armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare şi referenţialele în vigoare. în domeniile sale de competenţă. vegetaţie). asigurând verificarea echipamentelor din staţiile de monitorizare a calităţii aerului arondate. • organizează şi administrează biblioteca informaţională a APM: cărţi. îndeplineşte rolul de Centru Regional de Etalonare. sol. operează staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului şi radioactivităţii mediului la nivel judeţean.• asigură suport tehnic şi asistenţă tehnică de specialitate în proiectele cu componentă privind Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii. • • • • • • • • • . broşuri. radioactivitatea factorilor de mediu (apă. întreţinerea şi etalonarea corespunzătoare a echipamentelor din staţiile automate de monitorizare şi din laborator. în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 17025:2005 . • gestionează şi dezvoltă baze de date privind rezultatele monitorizărilor transmise de către agenţii economici şi/sau alte instituţii de la nivel judeţean cu care APM se află în relaţii de colaborare. Compartimentlaborator Atributii specifice: • efectuează prelevări şi încercări în domeniile: poluarea aerului şi calitatea precipitaţiilor. asigură calitatea analizelor efectuate prin implementarea. aer. poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite. efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului. pregătire. nivel de zgomot ambiant.

răspunde. ajută la interpretarea datelor obţinute din automonitorizare. Administraţia Prezidenţială. bazelor de date privind • • • • • transmite ANPM şi MMP raportările privind funcţionarea RNMCA. efectuează verificări ale datelor din automonitorizare şi contribuie cu informaţii la revizuirea periodică a acestor autorizaţii. în limita competenţei. în baza mandatului Preşedintelui ANPM. la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului. în conformitate cu reglementările în vigoare. transmite ANPM raportările privind funcţionarea SSRM şi SNAARM din cadrul RNSRM. acces în staţii) pentru realizarea verificărilor sau etalonărilor echipamentelor din staţii. asigură personalului ANPM şi/sau Centrelor Regionale de Etalonare toate condiţiile (amplasare. din partea altor autorităţi publice centrale. pentru realizarea controlului conformării. în conformitate cu reglementările în vigoare. colaborează. naţional sau internaţional. participă la stabilirea cerinţelor de monitorizare din autorizaţiile integrate de mediu. ANPM. la nivel judeţean. conectare la reţeaua de electricitate. la sesizări primite de la persoane fizice şi juridice şi asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor primite de către APM/ARPM. la nivel naţional şi internaţional. acordă asistenţă tehnică pentru elaborarea programelor de monitorizare/prelevare de probe pentru evacuări din surse punctiforme şi monitorizare a concentraţiilor de fond din mediu şi interpretarea datelor din automonitorizările instalaţiilor IPPC. participă la instruirile organizate de către ANPM sau de alte instituţii abilitate.• • asigură trasabilitatea tuturor măsurărilor efectuate la etaloanele. participă la programele de intercomparare laboratoare. participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public. participă la derularea activităţilor în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică. participă sub coordonarea ANPM la exerciţii de simulare a unei urgenţe radiologice sau accident nuclear derulate la nivelul RNSRM. • • • • • • • • . Parlament. materialele de referinţă naţionale şi internaţionale. în baza mandatului Preşedintelui ANPM. colaborează cu agenţii internaţionale similare şi desfăşoară acţiuni de cooperare internaţională. asigură informaţiile necesare actualizării monitorizarea factorilor de mediu. potrivit procedurilor specifice.

pe care îl transmite la ARPM-ul din regiunea sa de dezvoltare. la nivel judeţean. ADMINISTRATIV Biroul Buget. implementează legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului din punct de vedere al radioactivităţii. asigură accesul publicului la informaţiile privind radioactivitatea mediului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. elaborează Raportul anual privind radioactivitatea factorilor de mediu la nivel judeţean. la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul supravegherii radioactivităţii mediului. Administrativ are în componenţa sa următoarele compartimente: 1. FINANTE. • • • • • • • SECŢIUNEA VIII BIROUL BUGET. potrivit Legii nr. Finante.• asigură furnizarea datelor şi informaţiilor necesare realizării informării publicului cu privire la calitatea mediului. Achiziţii publice şi urmărire contracte 4. . Elaborare buget şi execuţie 3. Financiar-contabilitate 2. susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului. coordonează activitatea de proiectare şi actualizare a paginilor de web pentru domeniul radioactivitatea mediului la nivel local. 82/1991-Legea contabilităţii republicată. 500/2002 privind finanţele publice. • propune rectificări în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu. Administrativ Atribuţii generale: • organizează şi ţine evidenţa financiar contabilă a agenţiei. Legii nr. • asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie şi îl supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite. potrivit reglementărilor legale în vigoare. colaborează. elaborează Raportul lunar privind radioactivitatea factorilor de mediu la nivel judeţean pe care îl afişează pe pagina proprie de internet.

personal şi obiectivele de investiţii elaborand necesarele de credite bugetare pentru fiecare titlu de cheltuieli si transmitandu-le spre aprobare ordonatorului secundar . • asigură monitorizarea tuturor titlurilor de cheltuielilor ( personal. • urmăreşte asigurarea lunară a surselor de finanţare pentru materiale. • promovează investiţiile şi elaborează documentele privind aprobarea acestora. • analizează şi urmăreşte cheltuiala cu eficienţă a fondurilor bugetare aprobate agenţiei. • asigură activitatea de achiziţii de bunuri şi servicii (dotări aparatură.. • întocmeşte situaţia privind cheltuielile cu organizarea twinning-urilor şi o transmite ordonatorului secundar de credite. • întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale. trimestriale şi anuale. • centralizează realizările fizice şi valorice. • actualizează periodic. pentru programul de investiţii al agenţiei. . contribuţia la fondul de şomaj. investitii. • se ocupă de creşterea capacităţii instituţionale în conformitate cu cerinţele aquisului comunitar în domeniul protecţiei mediului.bunuri si servicii. • organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul agenţiei. corelândule cu datele contabile. în vederea trimiterii spre aprobare ordonatorului secundar de credite. utilaje independente). aparatură şi dotări diverse şi le supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite. • întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate. lista cheltuielilor de capital. echipamente. aflat în derulare.• organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile proprii. CAS etc. o înaintează spre analiză şi avizare conducerii APM. • exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite prin decizia Directorului executiv şi aprobată de ordonatorul secundar de credite. lunare.fonduri europene etc) prevăzute în bugetul agenţiei şi o transmite ordonatorului secundar de credite. • efectuează calculul drepturilor salariale şi al altor drepturi de personal cu aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale. conform prevederilor legale şi a modului de realizare a obiectivelor de investiţii. echipamente. • reflectă în contabilitatea agenţiei operaţiunile privind primirea şi utilizarea sumelor din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat. • definitivează lista de utilaje independente. casări de mijloace fixe. conform listelor aprobate.

prezentarea acestora conducerii agenţiei pentru repartizare sau semnare. urmăreşte decontarea în termen legal a avansurilor acordate salariaţilor care au efectuat deplasări. a instalaţiilor sanitare. problemele deosebite şi rezultatele activităţii. urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor. asigură distribuirea şi expedierea acestora şi ţine evidenţa timbrelor şi mărcilor poştale. pentru salariaţii agenţiei şi alimentează cardurile de salarii. punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de acestea în timpul misiunilor. propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei. întocmeşte lucrări cu privire la plata salariilor în conformitate cu prevederile legale. urmăreşte încadrarea în plafoanele alocate pentru plata convorbirilor telefonice. aduce la cunoştinţa conducerii agenţiei. evidenţiează distinct şi gestionează fondul de stimulente financiare pentru personal. organizeaza activitatea de înregistrare şi păstrare a documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei. verifică documentele justificative privind avansurile acordate salariaţilor pentru îndeplinirea unor atribuţii de serviciu. colaborează cu organele de control ale Curţii de Conturi. Domeniul Contabil Financiar Atribuţii specifice: . controlează şi răspunde de aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale privind calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal. în limitele necesarului aprobat.• organizează eficient serviciile de paza a sediului. pentru salariaţii din APM. procură. întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă. cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. materialele administrativ-gospodăreşti. a echipamentelor de birou. • • • • • • • • • • • 1. periodic. de iluminat şi de încălzire. • organizează activităţile de registratură: primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei.

bunurile şi serviciile.• organizează şi ţine evidenţa financiar contabilă a agenţiei. • analizează legalitatea şi oportunitatea operaţiunilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. respectiv creditarea conturilor. • întocmeşte notele contabile şi centralizatoarele pentru debitarea. • controlează şi răspunde de aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale privind calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal pentru salariaţii din Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului. • organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului. potrivit Legii nr. alte transferuri. operaţiunile privind primirea şi utilizarea sumelor din cofinanţare şi finanţare din fondurile externe nerambursabile preaderare/postaderare. proiecte cu finanţare din FEN postaderare. • participă la stabilirea rezultatelor inventarierii şi la valorificarea acestora. • ţine evidenţa sintetică şi analitică a cheltuielilor. Legii nr.. trimestriale şi anuale. • efectuează alte operaţiuni rezultate din sarcinile trasate de conducerea agenţiei sau din legislaţia apărută. se modifică ori se sting drepturi şi obligaţii patrimoniale între Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi alte persoane juridice şi fizice. CAS. • organizează fluxul intern a documentelor de evidenţă primară. • întocmeşte lucrări privind monitorizarea cheltuielilor cu salariile. 82/1991-Legea contabilităţii republicată. în conformitate cu prevederile legale. în funcţie de natura acestora. • întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate. . • urmăreşte încadrarea în plafoanele alocate pentru plata convorbirilor telefonice. în condiţiile legii. • evidenţiază distinct şi gestionează fondul de stimulente financiare pentru personal. • reflectă în contabilitatea Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului. • întocmeşte documentaţia necesară ridicării din bancă a sumelor pentru efectuarea deplasărilor în străinătate şi în ţară. punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de acestea în timpul misiunilor. • colaborează cu organele de control ale Curţii de Conturi. etc. 500/2002 privind finanţele publice. • exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor din care se nasc. • întocmeşte situaţiile financiare proprii. contribuţia la fondul de şomaj.

. cheltuielilor pentru procurarea de materiale. privind activitatea proprie a Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului. • urmăreşte decontarea în termen legal a avansurilor acordate salariaţilor care au efectuat deplasarea. • urmăreşte modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina financiară. • analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise. servicii sau lucrări din agenţie. • verifică documentele justificative privind avansurile acordate salariaţilor pentru îndeplinirea unor atribuţii de serviciu. • efectuează alte operaţiuni rezultate din sarcinile trasate de conducerea agenţiei sau de legislaţia în vigoare.• verifică deconturile întocmite de salariaţii care se deplasează în străinătate şi în ţară în interesul serviciului. materiale şi capital. întocmeşte formele de plată pe care le supune controlului financiar preventiv propriu şi execută plata. a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere. cererile pentru deschideri de credite pentru activitatea proprie. • efectuează operaţiuni de casierie. Domeniul Elaborare Buget şi Execuţie Atribuţii specifice: • stabileşte necesarul de credite pentru Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi modificările necesare. • verifică contractele pentru achiziţii de bunuri. pe baza documentelor justificative. • urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile contractuale. în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal. • întocmeşte şi înaintează direcţiei de resort din cadrul ANPM. • urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind decontarea. • verifică şi analizează legalitatea şi necesitatea actelor justificative de cheltuieli şi justa lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. • colaborează cu Biroul Financiar Contabilitate din ANPM în vederea întocmirii situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. • fundamentează. • urmăreşte şi verifică respectarea disciplinei financiare şi bugetare. 2.

E. Domeniul Contracte Achiziţii Publice şi Urmărire Atribuţii specifice: • întocmeşte planul anual de achiziţii publice pe care îl supune spre aprobare conducerii agenţiei. cu încadrarea în limita valorică conform Legii nr. conform prevederilor legale şi a modului de realizare a obiectivelor de investiţii. • întocmeşte programul de investiţii publice.E . urmărind încadrarea acestora în prevederile studiilor de fezabilitate. – ANPM. devizele generale ale obiectivelor de investiţii definitivate ca urmare a rezultatelor licitaţiilor pentru lucrări noi. echipamente.T. o înaintează spre analiză şi avizare conducerii agenţiei în vederea trimiterii spre aprobare la ANPM. • verifică proiectele tehnice. după caz. precum şi notele de fundamentare ale obiectivelor de investiţii şi le supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite. a celor modificate ca urmare a indexărilor legale. până la încheierea contractului şi urmăreşte derularea acestuia. la expertizarea tehnică urmărind introducerea în proiecte a observaţiilor şi recomandărilor agenţiei în scopul definitivării rapoartelor de expertiză şi emiterii acordurilor. • definitivează impreuna cu compartimentele institutiei lista de utilaje independente. . • colaborează cu institutele de proiectare . aparatură şi dotări diverse şi le supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite.cercetare şi cu alte societăţi comerciale de proiectare care elaborează documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea lucrărilor publice din domeniul protecţiei mediului.3. lista cheltuielilor de capital. întocmeşte documentaţia necesară şi urmăreşte obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de reglementările legale pentru promovarea investiţiilor publice.APM a studiilor de prefezabilitate şi de fezabilitate pentru lucrările publice de protecţia mediului cu finanţare de la bugetul de stat. • verifică documentaţiile tehnico-economice şi supune avizării conducerii agenţiei. • participa la întocmirea documentaţiei necesară avizării în C. • întocmeşte in colaborare cu compartimentele beneficiare ale institutiei documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice de la publicarea anunţului de participare. 500/2002 privind finanţele publice. precum şi respectarea condiţiilor din acordurile şi avizele emise. credite externe sau alte surse constituite în acest scop şi prezintă spre aprobare în C.T. • actualizează periodic. • participă. • solicită.

ca reprezentanţi ai agenţei. cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. • răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea. • eliberează foile de parcurs. . • răspunde de înregistrarea. în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor. utilizarea şi înregistrarea ştampilelor şi sigiliilor. de iluminat şi de încălzire. articole de birotică. materialele administrativgospodăreşti. Domeniul Administrativ Atribuţii specifice: • achiziţionează. • participă. • organizează activităţile de registratură: primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei. conform situaţiior de plăţi. consumabile. de piese de schimb. • întocmeşte şi ţine la zi evidenţa tehnico-operativă a aprovizionării cu materiale şi piese de schimb. comisii de recepţii la terminarea lucrărilor şi comisii de recepţii finale pentru fiecare investiţie din lista cheltuielilor de capital. recepţii finale şi comisii de evaluare pentru lucrările publice. le supune avizării conducerii agenţiei şi asigură difuzarea acestora. organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei. revizii şi reparaţii a mijloacelor fixe.cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite şi a celor definitivate în urma terminării lucrărilor. a serviciilor de pază. a echipamentelor de birou. asigură distribuirea şi expedierea acestora şi ţine evidenţa timbrelor şi mărcilor poştale. • participa la redactarea deciziilor de constituire a comisiilor de evaluare. carburanţi şi lubrefianţi pentru mijloacele de transport din dotarea agenţiei. în limitele necesarului aprobat. maşinilor şi utilajelor din dotarea agenţiei. • elaborează şi înaintează spre aprobare programul de întreţinere. • urmăreşte întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport din dotarea unităţii în condiţii de siguranţă în circulaţie. • execută şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia conducerii APM. • urmăreşte derularea contractelor de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă. subansamble. a instalaţiilor sanitare. prezentarea acestora conducerii APM pentru repartizare sau semnare. 4. asigură şi acordă viza de bună circulaţie rutieră a mijloacelor de transport. • emite şi semnează bonuri de consum.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi completat sau modificat ori de câte ori intervin noi atribuţii de serviciu stabilite în competenţa agenţiilor conform actelor normative aprobate. o copie rămânând la fiecare salariat. şeful direct este obligat să întocmească fişa postului pentru toţi salariaţii din subordine. 6. . După aprobarea fişei postului de către cei în drept. Documentul a fost discutat în cadrul Comitetului Director şi aprobat prin decizie de Directorul Executiv 2.12.PARTEA a V-a DISPOZIŢII FINALE 1. precum şi prevederile fişei postului pe care îl ocupă. aceasta va fi transmisă în original la compartimentul Resurse Umane. competenţele. 1186/ 28. Potrivit competenţelor. precum şi relaţiile de serviciu şi se întocmeşte conform prevederilor legale în vigoare şi cu respectarea strictă a atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al APM şi completat pentru compartimentul respectiv din structura de organizare. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. 5. cu completările şi modificările ulterioare. 3.2010. Personalul din compartimentele structurii organizatorice a APM Alba este obligat să cunoască şi să aplice prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al APM Alba a fost întocmit pe baza Regulamentului-Cadru de Organizare şi Funcţionare al agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 4. 7. Fişa postului cuprinde atribuţiile. Nerespectarea prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare constituie abatere disciplinară şi atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute prin Legea nr. responsabilităţile. republicată.

posmediu. pe pagina de internet www.  Hotărârea Guvernului nr.  Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.BIBLIOGRAFIE  Hotărârea Guvernului nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de . cu modificările şi completările ulterioare. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale. 94/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr.  Programul Operaţional Sectorial “Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.ro. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

 HG 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.G.  HG nr.195/2005 privind protecţia mediului.2009. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protectia Mediului. cu modificarile si completarile ulterioare.  HG 112/18.2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu publicata in MO 128/02. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu (MO nr. nr. 1182 din 18 decembrie 2002publicat în M. 40/2010. 152/2005 aprobată prin Legea 84/2006 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.  HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.  H. modificată şi completată cu OUG nr.  HG 564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul.Of.  OM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. . 448/26. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. nr.  Hotararea Guvernului 918/2010 privind organizarea si functionarea ANPM (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului). Ordinul nr.03. cu modificarile si completarile ulterioare.G. Partea I nr. nr. 331 din data: 05/15/2003 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul.20052005). nr. 1723 din 14/10/2004 Publicata in Monitorul Oficial.  Hotărârea Guvernului 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediuluiH. 1009 din 02/11/2004privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul cu modificarile si completarile ulterioare.02.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.  Codul Muncii .concesiune de servicii.  OUG nr.G. .  H.05.

Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor si HG 123/2003-Planul National de etapa privind gestiunea deseurilor. . nr. HG nr.  O.541/2000 pentru abrobarea normelor tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de inspectie si control in domeniul protectiei mediului. NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare a acestora. .  .U.G.349/2005 privind depozitarea deseurilor cu completarile si modificarile ulterioare.  Ordinul MAPPM nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful