Qu n tr Tài chính

CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

T i sao chúng ta c n các báo cáo tài chính? B ng cân ñ i k toán là gì? Báo cáo k t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh là gì? Báo cáo lưu chuy n ti n t là gì? Chu n b các báo cáo tài chính như th nào?

T I SAO CHÚNG TA C N CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH?
ðáp ng yêu c u c a nhà nư c ðánh giá ho t ñ ng và tình hình tài chính c a doanh nghi p Ra và ñánh giá các quy t ñ nh phân b ngu n l c

B NG CÂN ð I K TOÁN
Báo cáo tình hình tài s n, n vàv n c a doanh nghi p m t th i ñi m xác ñ nh ð nh nghĩa các thu t ng dùng trong b ng cân ñ i k toán

B NG CÂN ð I K TOÁN
T IS N
T i s n lưu ñ ng & ñ u tư ng n h n T i s n c ñ nh & ñ u tư d i h n

TÀI S N
T I S N LƯU ð NG & ð U TƯ NG N H N Ti n C c kho n ñ u tư t i ch nh ng n h n C c kho n ph i thu H ng t n kho T i s n lưu ñ ng kh c

N ph i tr Ngu n v n ch s h u

Th.S Tr n Quang Trung

í

á

à

à à à á á

NGU N V N

À

à

À

à à

1

Qu n tr Tài chính

TÀI S N

NGU N V N
N PH I TR N ng n h n:
Vay ng n h n C c kho n ph i tr N d i h n ñ n h n tr

N d ih n N kh c

NGU N V N
NGU N V N CH S H U Ngu n v n kinh doanh ban ñ u Lãi chưa phân ph i

BÁO CÁO K T QU HO T ð NG KINH DOANH
• Báo cáo trình bày dư i góc ñ tài chính các ho t ñ ng c a doanh nghi p trong m t th i kỳ c th .

BÁO CÁO K T QU HO T ð NG KINH DOANH
á á á ù ù ù
ð nh nghĩa c c thu t ng c o HðKD: Doanh thu Gi v n h ng b n L it cg p Chi ph ho t ñ ng L i t c tru c thu L i t c thu n d ng trong b o

• • • • •

T ng doanh thu Chi t kh u Gi m giá Giá tr hàng bán b tr l i Doanh thu thu n

Th.S Tr n Quang Trung

á á á á à à à à

à

á

T i s n c ñ nh C c kho n ñ u tư t i ch nh d i h n Chi ph XDCB d dang C c kho n ký cư c, ký qu d i h n

À

T IS NC

ð NH & ð U TƯ D I H N

à

à à

í

à

á

á á á

à

í í í í

í

á

á á á á

À á à á

• •

DOANH THU

2

Qu n tr Tài chính

CHI PHÍ HO T ð NG
• Chi phí bán hàng • Chi phí qu n lý doanh nghi p • Kh u hao • • • • • •

L I T C THU N
L i t c t ho t ñ ng kinh doanh L i t c t ho t ñ ng tài chính L i t c b t thư ng T ng l i t c trư c thu Thu l i t c ph i n p L i t c thu n

BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T
T i sao vi c phân tích dòng ti n t là quan tr ng? Ti n c a b n ñ n t ñâu? B n có th làm gì qua phân tích dòng ti n t ?

T I SAO VI C PHÂN TÍCH DÒNG TI N T LÀ QUAN TR NG?
ðo lư ng kh năng t o ra dòng ti n t c a doanh nghi p ðo lư ng kh năng ñáp ng các nghĩa v ñ i v i ch n , nhà nư c Kh ng ñ nh các nhu c u cho vi c tài tr t bên ngoài Gi i thích s sai bi t gi a ti n m t và l i t c sau thu Cung c p thông tin c n thi t cho ho ch ñ nh và ki m soát

TI N C A B N ð N T ðÂU?
Phân lo i các ho t ñ ng c a dòng ti n t Chu kỳ c a dòng ti n t V n ho t ñ ng thu n Các ngu n và s s d ng các qu

PHÂN LO I CÁC HO T ð NG C A DÒNG TI N T
Ho t ñ ng s n xu t kinh doanh Ho t ñ ng khác:
Ho t ñ ng ñ u tư Ho t ñ ng tài chính

Th.S Tr n Quang Trung

3

Qu n tr Tài chính

V N HO T ð NG THU N (VHðT)
VHð = Tài s n lưu ñ ng - N ng n h n VHðT là s thay ñ i c a VHð VHðT = ∆ TSLð + ∆ TM - ∆ NNH ∆ TSLð là s thay ñ i c a tài s n lưu ñ ng không k ti n m t • ∆ TM là s thay ñ i c a ti n m t • ∆ NNH là s thay ñ i c a n ng n h n • • • •

CÁC NGU N VÀ S S D NG CÁC QU
• Ngu n:
N hay v n tăng Tài s n gi m

• S d ng:
N hay v n gi m Tài s n tăng

B N CÓ TH LÀM GÌ QUA PHÂN TÍCH DÒNG TI N T ?
B n có th d báo s thi u h t hay dư th a ti n m t N u thi u h t, b n có th :
Vay thêm Gi m tài s n lưu ñ ng Gi m các tài s n khác

B N CÓ TH LÀM GÌ QUA PHÂN TÍCH DÒNG TI N T ?
B n có th d báo s thi u h t hay dư th a ti n m t N u dư th a, b n có th :
Tr n ngân hàng Tr cho ngư i cung c p Tài tr cho m t k ho ch ñ u tư

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Phân tích các t s tài chính là gì? T i sao PTBCTC h u ích cho b n? B n có th làm gì? Các h n ch ñ i v i doanh nghi p v a và nh

PHÂN TÍCH CÁC T S TÀI CHÍNH LÀ GÌ?
ðánh giá ho t ñ ng c a doanh nghi p ð i chi u v i m t s tiêu chu n Ph n l n d a trên các thông tin d có

Th.S Tr n Quang Trung

4

Qu n tr Tài chính

KH NĂNG THANH TOÁN
T s lưu ñ ng =
Taøi saûn löu ñoäng Nôï ngaén haïn

T S
T l n =

QU N LÝ N

Toång nôï Toång voán chuû sôû höõu

T s thanh toán nhanh
= Taøi saûn deå chuyeån thaønh tieàn Nôï ngaén haïn

Kh năng ñáp ng ti n lãi (TIE) =

EBIT Tieàn laõi

KH NĂNG SINH L I
L i su t theo doanh thu
L it cg p L i t c t ho t ñ ng SXKD L i t c thu n

HI U QU S

D NG TÀI S N

H s quay vòng hàng t n kho
= Giaù voán haøng baùn (Doanh thu) Toàn kho trung bình

Chu kỳ quay vòng hàng t n kho
= Soá ngaøy trong kyø Heä soá quay voøng haøng toàn kho Doanh thu thuaàn Trung bình caùc khoaûn phaûi thu

Lôïi töùc thuaàn L i su t c a t ng tài s n = Toång taøi saûn

H s quay vòng CKPThu
=

L i su t c a v n ch s h u =

Lôïi töùc thuaàn Voán chuû sôû höõu

HI U QU S

D NG TÀI S N

T S

GIÁ TH TRƯ NG
Thò giaù cuûa coå phieáu Thu nhaäp cuûa coå phieáu Voán chuû sôû höõu Soá coå phieáu

Chu kỳ CKPThu (DSO)
= Soá ngaøy trong kyø Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu

T s P/E =

H s quay vòng tài s n
= Doanh thu Toång taøi saûn

Thư giá c a c phi u =

H s quay vòng tài s n c ñ nh
Doanh thu = Taøi saûn coá ñònh

T s M/B =

Thò giaù cuûa coå phieáu Thö giaù cuûa coå phieáu

Th.S Tr n Quang Trung

5

Qu n tr Tài chính

T I SAO PTBCTC H U ÍCH CHO B N?
B n mu n bi t doanh nghi p c a b n ho t ñ ng như th nào, và ch m t con s , doanh thu ch ng h n, thì không ñ Nó giúp b n ra các quy t ñ nh ñ c i thi n ho t ñ ng c a doanh nghi p Nh ng ngư i chung v n hay ch n cũng có th c n s d ng các thông tin này

B N CÓ TH LÀM GÌ?
Thay ñ i chính sách tr ch m? Gi m t n kho? Thay ñ i giá? Tr b t n ? Mư n hay tăng thêm v n?

GI I H N C A PHÂN TÍCH CH S
Công ty l n ho t ñ ng trong nhi u lĩnh v c khó so v i trung bình ngành So v i trung bình ngành? L m phát Y u t mùa giá tr ?

GI I H N C A PHÂN TÍCH CH S
K thu t “Window dressing” Ph thu c phương pháp k toán Ý nghĩa c a tiêu chu n: t t? x u? T t+x u=?

CÁC H N CH ð I V I DOANH NGHI P V A VÀ NH
Thi u tiêu chu n ñ so sánh S li u có th không chính xác Các báo cáo tài chính thư ng ch ph n ánh k t qu c a quá kh Có th d u các v n ñ nghiêm tr ng sau này m i phát sinh

PHÂN TÍCH DUPONT

Th.S Tr n Quang Trung

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful