unit ko versi webSkkk2 2012

GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS DI BAWAH UNIT KOKURIKULUM

A. PENYELARAS KOKURIKULUM/PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1. Memastikan semua kegiatan mempunyai Fail dan Buku laporan yang lengkap. 2. Memastikan semua Fail dan Buku Laporan dilengkapi dengan perkara berikut: a. Rancangan Tahunan b. Senarai AJK c. Senarai nama ahli d. Laporan aktiviti dan nyatakan i. Tarikh ii. Masa iii. Tempat iv. Kehadiran murid v. Objektif vi. Aktiviti vii. Ulasan guru viii. Tandatangan guru

3. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar. 4. Menyelaraskan pembahagian murid-murid di dalam Kelab/Persatuan/Badan Beruniform. 5. Menentukan penglibatan murid di dalam kegiatan kokurikulum. 6. Menyelia aktiviti dan kegiatan di dalam dan di luar sekolah. 7. Mengadakan mesyuarat dan perbincangan dengan guru-guru untuk mengatasi sebarang masalah. 8. Memeriksa buku laporan atau fail kegiatan untuk memastikan dikemaskini. 9. Menguruskan peralatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum. 10. Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggarakan dengan baik. 11. Menyelaraskan supaya isi kandungan fail atau Buku Laporan diseragamkan. 12. Mengumpul Fail atau Buku Laporan di bawah jagaannya untuk dibuat penyemakan pada bila-bila masa diperlukan. 13. Melaksanakan arahan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum dari masa ke semasa.

Page 1 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

B. TUGAS SETIAUSAHA SUKAN 1. Mengatur jadual sukan sekolah sesuai dengan perancangan MSSK Negeri. 2. Menentukan penempatan murid-murid baru mengikut rumah atau pasukan. 3. Membantu Penolong Kanan Kokurikulum menetapkan guru kanan rumah, guru-guru rumah dan guru penasihat permainan. 4. Mengatur jadual latihan dan pertandingan antara rumah dan mengatur perlawanan persahabatan antara sekolah-sekolah. 5. Memastikan gelanggang sukan dan permainan adalah mengikut ukuran yang betul dan mengurus persiapan dan penjagaan padang. 6. Mengawas dan menyelia kegiatan sukan dan permaian. 7. Menyediakan anggaran tahunan untuk perbelanjaan sukan. 8. Bertanggungjawab menyimpan segala alat-alat sukan, membaiki dan membaharui mana-mana yang perlu dan menyimpan serta menyelenggarakan stok sukan dengan sempurna dan dikemaskini setiap masa. 9. Menyimpan rekod yang lengkap segala jenis perlawanan yang disertai oleh sekolah mengikut pada peringkat sekolah, MSSK, Cawangan, Negeri, Persahabatan dan sebagainya yang mengandungi tarikh, jenis pertandingan, pasukan yang terlibat, tempat pertandingan dan keputusannya. 10. Menduduki jawatankuasa merangka aktiviti selepas UPSR. 11. Guru Kanan Pendikan Jasmani perlu menyelaraskan kegiatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 12. Mengelolakan kursus-kursus kemahiran dalam satu-satu permainan. 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah oleh Guru Besar/Penolong Kanan Kokurikulum dari masa ke semasa.

Page 2 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

C. PENASIHAT KELAB/PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM 1. Membentuk jawatankuasa bagi persatuannya melalui cara-cara biasa yang demokratik. 2. Memajukan persatuan dengan cara yang difikirkan sesuai. 3. Mempastikan yang jawatankuasa dipilih menjalankan tugas dengan betul.

4. Merancang aktiviti persatuan yang akan dijalankan bagi satu-satu tahun dengan kerjasama jawatankuasa murid. 5. Memastikan satu laporan aktiviti disediakan selepas sahaja selesai menjalankan aktiviti persatuan di dalam buku laporan. 6. Melaksanakan aktiviti mengikut jadual. 7. Menyelia dan menjadi penasihat pengurusan kewangan persatuan. 8. Menghubungi pihak tertentu bagi melaksanakan aktiviti luar kawasan sekolah. 9. Mendapat kebenaran ibu bapa/penjaga apabila murid-murid diperlukan untuk sesuatu aktiviti di luar kawasan sekolah. 10. Mengiringi rombongan yang dianjur oleh persatuannya. Jika tidak dapat bersama hendaklah mencari wakil. 11. Menentukan surat menyurat daripada persatuan kepada pihak luar hendaklah melalui Guru Besar. 12. Memastikan setiausaha persatuan menyediakan laporan tahunan dan serahkan satu salinan untuk disimpan penyelaras. 13. Menjalankan atau menyelaraskan tugas-tugas yang lain yang diarahkan oleh Guru Besar dan Guru Kanan Kokurikulum.

Page 3 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

D. GURU PERMAINAN 1. Memajukan kemahiran murid-murid dalam permainan di bawah jagaannya dengan cara melatih mereka mengikut jadual yang ditentukan atau pada bilabila masa yang difikirkan sesuai. 2. Membentuk pasukan sekolah mengikut kumpulan untuk pertandingan peringkat sekolah/Zon/Cawangan dan MSSK. 3. Mengurus pengangkutan dengan bantuan Setiausaha Sukan untuk pasukan sekolah ke petandingan luar dan menguruskan surat kebenaran. 4. Mengiringi dan menjaga disiplin di dalam sesuatu perlawanan. 5. Bertanggungjawab atas kedatangan pemain-pemain pada masa latihan dan perlawanan. 6. Bertanggungjawab atas membahagi alat-alat dan pakaian permainan dan memungut balik alat-alat dan pakaian yang dipinjamkan. 7. Menyimpan rekod perlawanan yang disertai pada semua peringkat dengan mencatat perkara berkaitan seperti tarikh, pasukan lawan, tempat perlawanan dan keputusan. 8. Menjaga kebajikan pemain-pemain seperti minuman, kecederaan dan sebagainya. 9. Menentukan peralatan dan gelanggang permainan sentiasa dalam keadaan sempurna dan selamat untuk digunakan. 10. Menilai prestasi pasukannya dalam permainan. 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan Guru Besar dari masa ke semasa.

Page 4 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

E. KETUA GURU RUMAH SUKAN 1. Mengurus latihan murid-murid mengikut jadual yang ditetapkan. 2. Mengagihkan tugas kepada guru penolong runah. 3. Menyediakan atau memastikan adanya buku kedatangan ahli-ahli rumah dan mengambil tindakan ke atas ahli-ahli yang tidak hadir semasa latihan. 4. Membentuk pasukan rumah mengikut kumpulan umur. 5. Menentukan kegiatan-kegiatan rumah. 6. Menubuhkan jawatankuasa pengurusan rumah. 7. Menjadi pengerusi jawatankuasa pemilihan pemain untuk perlawanan antara rumah. 8. Menganggotai Majlis Sukan Sekolah. 9. Menjadi pengurus peserta semasa Kejohanan Sukan Sekolah. 10.Membuat laporan kegiatan rumah kepada Setiausaha Sukan. 11.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan Guru Besar dari masa ke semasa.

Page 5 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

PANDUAN PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM

1.

KONSEP DAN MATLAMAT Untuk memberi pengukuhan dan pengayaan serta menyemaikan sifat-sifat kepimpinan,

kerjasama dan sedia berkhidmat di kalangan murid.

2.

PERANAN UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH 2.1 Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan di kalangan muridmurid SKKK2. 2.2 Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat Rukun Negara. 2.3 Memberi pengalaman kepada murid-murid berhubung pergaulan dan perpaduan dalam masyarakat. 2.4 Memajukan dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran murid-

murid dalam bidang tertentu. 2.5 Mengukuh dan mengayakan pengalaman yang murid-murid pelajari dalam

bilik darjah. 2.6 Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan gerak kerja yang

berfaedah di samping membina kesihatan dan kesajahteraan diri. 2.7 Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan

kepada sekolah. 2.8 Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja

khidmat kepada masyarakat.

3.

PERSEDIAN DAN KEPERLUAN GURU SEBELUM MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM 3.1 3.2 3.3 Menubuhkan Jawatankuasa Penyelaras Kokurikulum Sekolah. Menubuhkan Jawatankuasa Penyelaras mengikut kumpulan. Menubuhkan Jawatankuasa mengikut aktiviti.

Page 6 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

4.

BIDANG TUGAS 4.1 PENYELARAS KUMPULAN 4.1.1 4.1.2 Menyediakan perancangan setahun bagi kumpulan. Mengagihkan aktiviti mengikut perancangan supaya tercatat

matlamat. 4.1.3 4.1.4 Mengemaskinikan rekod ahli/murid. Menjadi daya penggerak kepada keseluruhan gerak kerja

kumpilannya. 4.1.5 4.1.6 Menubuhkan Jawatankuasa Penyelaras Kumpulan. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Kumpulan

sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Tujuan mesyuarat ialah menerima laporan dari jawatankuasa aktiviti dan berbincang pelbagai aspek berkaitan dengan perlaksanaan aktiviti dari masa ke semasa. 4.1.7 Membuat laporan jawatankuasa Penyelaras Kokurikulum sekolah apabila mesyuarat diadakan. Laporan tersebut juga akan dibentangkan setiap kali diadakan mesyuarat guru.

4.2

PENGERUSI/KETUA SETIAP KUMPULAN 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Menyediakan perancangan setahun bagi setiap persatuan. Mengadakan aktiviti mengikut perancangan. Membuat laporan kepada Penyelaras Kumpulan setiap kali

diadakan mesyuarat. 4.2.4 Mencatatkan rekod kehadiran guru/murid.

Page 7 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

5.

PANDUAN BUKU CATATAN/LAPORAN AKTIVITI 5.1 ISI KANDUNGAN BUKU CATATAN/LAPORAN 5.1.1 Senarai Jawatankuasa Penyelaras Kumpulan/Carta Organisasi penyelaras kumpulan. 5.1.2 Tugas-tugas guru dalam kumpulan.

5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jadual kegiatan atau aktiviti kumpulan. Ahli Jawatankuasa Persatuan. Undang-undang Persatuan. Analisa ahli. Rekod ahli. Kehadiran ahli pada sesuatu perjumpaan. Rancangan setahun.

5.1.10 Laporan setahun. 5.1.11 Kenyataan Yuran(jika ada). 5.1.12 Catatan mesyuarat.

Page 8 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

Page 9 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

Page 10 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

Page 11 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

Page 12 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

Page 13 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

KETUA RUMAH SHAHBANDAR/BIRU: PN ZUNAIDAH JAAFAR BENDAHARA/MERAH: HJH CHE AZIZAH DAUD TEMENGGONG/HIJAU: PN NOR HAYATI MD NAWI LAKSAMANA/KUNING: PN ASLIZA HASSAN

KETUA KELAB PERMAINAN BOLA JARING :PN NURUL HIDAYAT IBRAHIM CATUR: PN JOHAINI TAHIR OLAHRAGA: EN ZAMANI RASHID BOLA SEPAK: EN AZHARAN HUSSEIN BOLA BALING: PN MEK YAS HUSSIN SEPAK TAKRAW: EN ABDUL HALIM RAZALI BOLA TAMPAR: PN ZAIROS ABD HADI TAEKWANDO: TN HJ AMINUDDIN MOHAMAD BADMINTON: CIK NURUL HANANI MD NOOR

Page 14 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

BIRU S H A H B A N D A R T E M E N G G O N G

HIJAU

PN ZUNAIDAH JAAFAR (K) EN MOHD ZAILANI KHUSHAIRI EN AZHARAN HUSSEIN TN HJ AMINUDDIN MOHAMMAD PN HJH RABIAH SAAMAH PN ROSHAIMAH DERAMAN PN ROSLIZAWATI W. MOHAMMAD PN JAWAHIR HASBULLAH PN HJH NORAISHAH YAHYA PN ZAITON YACOB PN HJH SARIPAH JUSOH PN NORAZIMAH JUSOH PN WAN RAMLAH DAUD

PN NORHAYATI MD NAWI (K) EN AB HALIM RAZALI EN KAMARULZAMAN MD NOOR EN MOHD AZLAIHAN ISMAIL PN W ZURINA W ARIFIN PN MAHURA MUHAMAD PN ZAINUN ISMAIL PN ARIZA OTHMAN PN ZAMILA MAT AIL PN NOR'IN YUSOFF CIK SH. ZULIYANA SYED AHMED PN ZURAINI AB RAHMAN PN MARYANI AB GHANI

MERAH
PN HJH CHE AZIZAH DAUD (K) EN ZAMANI RASHID EN ROSLAN MAJID PN JUNAIDAH AHMAD PN ROKIAH HUSSEIN PN SUR HAIMA MD SALLEH PN AZIMAH MAT YUSOH PN HJH NORAINI ISMAIL PN ZARIMA AMIR PN ROSMAIZAM DAUD PN SALMIAH AB RAHMAN PN ZAIROS ABD HADI

KUNING L A K S A M A N A
PN ASLIZA HASAN (K) EN MOHD ZAKI YAACOB EN MOHD ZAINI ZAKARIA PN ZAITON JAYA PN HJH MIDAH AB LAH PN MEK YAS HUSSIN PN CHE FARIDAH ABDULLAH PN NURUL HIDAYAT IBRAHIM CIK NURUL HANANI MD NOOR PN SANIAH AB RAHMAN PN JOHAINI TAHIR PN ALWANA MUSTAPHA PN ZULAIDAH MUHAMMAD

B E N D A H A R A

Page 15 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

OLAHRAGA BOLA SEPAK
EN AZHARAN HUSSEIN ( K) EN MOHD AZMAN MOHD ZIN EN KAMARULZAMAN MD NOOR PN ZAIROS ABD HADI (K) EN MOHD AZLAIHAN ISMAIL PN ZURIANI ABD RAHMAN

BOLA TAMPAR BOLA JARING
PN NURUL HIDAYAT IBRAHIM (K ) PN ZAITUN YAACOB PN HJH SARIPAH JUSOH ZAMANI RASHID (K) PN ARIZA OTHMAN EN MOHD AZMAN MOHD ZIN PN NORHAFIZAH

BOLA BALING
PN MEK YAS HUSSIN (K) EN MOHD ZAILANI KHUSHAIRI EN NORASMADI MOHD ZAWI PN ZAITON JAYA

SEPAK TAKRAW
EN ABDUL HALIM RAZALI (K) EN MOHD ZAKI YAACOB

CATUR
PN JOHAINI TAHIR (K) EN ROSLAN MAJID

TAEKWANDO
EN AMINUDDIN MOHAMMAD (K) EN NORASMADI MOHD ZAWI

BADMINTON
CIK NURUL HANANI MD NOOR (K) PN SANIAH ABDUL RAHMAN

Page 16 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

Page 17 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

AJK

TN HJ AMINUDDIN MOHAMMAD EN MOHD AZMAN MOHD ZIN EN NORASMADI MOHD ZAWI EN ABDUL HALIM RAZALI EN MOHD ZAINI ZAKARIA

PN NORHAYATI MOHD NAWI PN NURUL HIDAYAT IBRAHIM CIK NURUL HANANI MD NOOR SEMUA GURU TAHUN 6

Page 18 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

PERANCANGAN PROGRAM TAHUNAN KOKURIKULUM SKKK2 TAHUN 2012

BIL

PROGRAM

SASARAN

BULAN

KEWANGAN

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. BIL

Sukan Tahunan Merentas Desa Pertandingan antara rumah(Sukan Permainan) Pertandingan antara kelas Sukan Tara Larian Kemerdekaan TID Perkhemahan Kawad Kaki
Sukaneka PROGRAM

Semua murid Semua Murid Tahap 2 Tahap 2 Semua murid Semua murid Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2
Semua murid SASARAN

Julai Mac Jun/Julai Jun/Julai Mei Ogos/Sept Februari Mei Mei
Mei TARIKH KEWANGAN CATATAN

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

Pertolongan cemas Ikatan & Simpulan Perkhemahan anjuran PPD/NEGERI/KEBANGSA AN Pertandingan Badan Uniform Pertandingan Buku Skrap Pertandingan Kuiz Lawatan -Luar Negeri -Dalam Negeri Pertandingan Ko akademik Pertandingan permainan QIT

Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2

Berkala Berkala Berkala

Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2

Septembe r Berkala Berkala Septembe r

18. 19.

Tahap 2 Tahap 2

Berkala Berkala

Page 19 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

TAKWIM TAHUNAN KOKURIKULUM SKKK2 2012 BIL 1 MESYUARAT 1.1 Mesyuarat Majlis Induk Kokurikulum 1.2 Mesyuarat Majlis Sukan Sekolah 1.3 Mesyuarat Majlis Badan Beruniform 1.4 Mesyuarat Majlis Kelab dan Persatuan Januari Januari Januari/Februari Januari/Februari KEGIATAN/AKTIVITI BULAN

2

KEGIATAN SUKAN/PERMAINAN 2.1 Taklimat perlawanan permainan antara rumah-rumah sukan. 2.2 Taklimat latihan dan kejohanan sukaneka antara rumah-rumah sukan. 2.3 Perlawanan permainan antara rumah-rumah sukan. 2.4 Menyertai pertandingan peringkat QIT, Cawangan, Daerah dan Negeri. 2.5 Kejohanan Permainan QIT Peringat. 2.6 Latihan intensif dan klinik permainan pasukan sekolah. 2.7 Acara Sukan Tara, Merentas Desa dan Sukan Tahunan akan diadakan. Februari-Mei Februari-Mei

Jun Januari-November

Januari-Julai Januari-November Berkala

3

BADAN BERUNIFORM 3.1 Perjumpaan dan latihan mingguan mengikut ketetapan badan uniform masing-masing. 3.2 Mengadakan ujian teori mengikut sukatan badan uniform masing-masing. 3.3 Mengadakan ujian kemahiran. 3.4 Mengadakan perkhemahan badan uniform peringkat dalaman. 3.5 Menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh QIT, Cawangan, PPD, JPN atau badan yang berkaitan badan uniform. Februari-November

Februari-November

Mei/Oktober Mei/Oktober Berkala

Page 20 of 21

CreCreated by Norsmadi

unit ko versi webSkkk2 2012

BIL 4

KEGIATAN /AKTIVITI KELAB DAN PERSATUAN 4.1 Mengadakan perjumpaan mingguan. 4.2 Mengadakan pertandingan antara persatuan: 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Kuiz dan Deklamasi Sajak Pertandingan melukis poster Peraduan mengarang esei Pesta Pantun Februari-November Berkala Jun/Ogos/Oktober Jun/Ogos/Oktober Jun/Ogos/Oktober Jun/Ogos/Oktober September/Oktober /November Berkala

4.3 Mengadakan Lawatan Sambil Belajar. 4.4 Menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh QIT,Cawangan, PPD, JPN atau yang berkaitan dengan Kelab dan Persatuan.

5

KEGIATAN KELAB BUKAN AKADEMIK 5.1 Mengadakan perjumpaan mingguan. 5.2 Mengadakan pertandingan: 5.2.1 Tilawah, Tahfiz dan Syarahan Agama 5.2.2 Pertandingan Bintang Kecil Februari-November Berkala Julai Julai

* Semua tarikh yang dicadangkan adalah tertakluk kepada pindaan.

”Hati Gajah Sama Dilapah, Hati Kuman Sama Dicecah”

Page 21 of 21

CreCreated by Norsmadi