KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KURIKULUM

KAJIAN ALAM SEMULAJADI

PROJEK KHAS

ALAM DAN MANUSIA

KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

y

Melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam

y

Tumpuan penguasaan pengetahuan dan murid bukannya

pada

y

Komponen utama dalam mata pelajaran :

y

Releven dalam pendekatan pengajaran sains

saintifik ciri-ciri

Alam sekitar Manusia Interaksi manusia dan y Menarik minat kanak-kanak dan kepada berkaitan memberi makna

semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik

kanak-kanak dengan

y

Dilaksanakan semua bidang : Botani Biologi Sains Bumi Kimia Fizik

dalam

y

Amalan darjah buku

dalam

bilik

alam sekitar

berpusatkan teks dan y Mata pelajaran y

pengalaman harian mereka

penghafalan nota

menekankan 3 aspek : Membangunkan Disesuaikan perkembangan mereka alam y Tujuan utama : Menyediakan pendidikan asas dengan harian

y

Menggunakan pendekatan baharu

pengetahuan murid mengenai manusia,

untuk pengajaran sains y Pengajaran dihubungkaitkan dengan bagi sukatan pelajaran yang sedia ada

sekitar, masyarakat dan interaksi

dihasilkan oleh pusatpusat aktiviti rohani. .persekitaraan pengalaman murid dan seharian y Guru tentang dimaklumkan bahan-bahan antara mereka Meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunan kemahiran y Maklum balas melalui edaran bulletin yang dalam menyelesaikan masalah Menerapkan nilai y Soal selidik menilai sikap diberikan kepada guruguru bagi memantau moral nilaidan ini y untuk murid Memastikan perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh pengajaran yang terkini y Disesuaikan dengan perkembangan kognitif Perkembangan murid-murid menyeluruh pembangunan potensi secara termasuk intelek. fizikal dan emosi serta sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni masyarakat majmuk dalam y Matlamat : Memupuk budaya proses pelaksaan sains dan teknologi dengan memberi kepada dalam dan y 5 tema utama Alam tumpuan sukatan pembangunan individu yang dapat menguasai pengetahuan dan Manusia bertujuan : Murid-murid dapat memahami.

dinamik dan progresif alam sekitar membangunkan cintakan Negara y Penekanan kepada : Kurikulum Humanistik (kesepaduan disiplin.menghargai menyemai sayang dan kasih kemahiran sainstifik. memiliki nilai-nilai terhadap dan moral. meningkatkan kemahiran dan berfikir penerapan nilai-nilai moral) y Pendekatan baru dalam pengajaran . pendekatan siasatan dalam pembelajaran.

Penggunaan buku panduan Bahan-bahan yang sesuai untuk membangunkan kognitif kanak tumpuan kanakdiberi .

KEKURANGAN KURIKULUM KAJIAN ALAM SEMULAJADI PROJEK KHAS ALAM DAN MANUSIA KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH y Mengabaikan persekitaran ke kesan atas y Guru-guru berada di luar mempunyai pendidikan bandar tahap yang y Kekurangan kompentasi dalam mengintegrasikan kandungan dan subjek guru y Kekurangan pengajar terlatih tenaga kehidupan seharian y Jadual perancangan rendah serta tidak mempunyai latihan tidak realistik menggunakan y Pengajaran terlampau sains terfokus yang cukup dalam kaedah sains mengajar pendekatan siasatan dalam pengajaran pembelajaran proses dan kepada peperiksaan dan buku teks y Guru hanya dilatih untuk untuk tujuan am y Kurang latihan dalam perkhidmatan sokongan professional dari segi kakitangan dan dan mengajar kesemua subjek di sekolah rendah .

kepakaran y Saiz kelas besar dan kemudahan mencukupi tidak y Kurang jelas dalam reka bentuk inovasi y Kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jaraj masa tidak mencukupi di antara percubaan dan pelaksanaan inovasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful