lp.

nr wniosku

Beneficjent

adres

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

cele

liczba osób pow. 50 r.ż.

1

WND-POKL.08.01.01-10-037/11

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 64 90-222 Łódź

Administrator sieci w środowisku Microsoft szkolenia z obsługi Windows Server 2008

580 436,00 zł

Cel główny: wyposażenie min. 58 z 72 pracujących osób dorosłych na stanowiskach związanych z IT (w tym min. 2 kobiety i 2 osoby powyżej 50 r. ż.) w kwalifikacje niezbędne do administrowania siecią w środowisku Windows Server 2008 w do 31 lipca 2012 r. Grupa docelowa: pracujące osoby dorosłe z obszaru woj. łódzkiego (zamieszkałe w woj. łódzkim bądź pracujące na terenie woj. łódzkiego), które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy. Będą to osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z IT lub w informatycznej pomocy technicznej. Cel główny: adaptacja do potrzeb przedsiębiorstw w branży hotelarstwa do 30 kwietnia 2013 r. kwalifikacji 80 pracujących osób dorosłych mieszkających lub pracujących w woj. łódzkim. Grupa docelowa: 80 pracujących osób dorosłych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

2

2

WND-POKL.08.01.01-10-042/11

Global Training Centre Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44/201 00-024 Warszawa

Akademia hotelarstwa

549 340,00 zł

24

3

WND-POKL.08.01.01-10-044/11

Global Training Centre Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44/201 00-024 Warszawa

Akademia Menedżerki

592 280,00 zł

Cel główny: adaptacja do potrzeb przedsiębiorstw w branży turystyki, hotelarstwa i logistyki do 31 października 2013 r. kwalifikacji i kompetencji menedżerskich 96 kobiet-menedżerek mieszkających lub pracujących w woj. łódzkim. Grupa docelowa: 96 pracujących na stanowiskach menedżerskich, kobiet, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.

29

4

WND-POKL.08.01.01-10-050/11

Telewizja TOYA Sp. z o.o.

ul. Podgórna 74 93-272 Łódź

Warsztaty medialno-dziennikarskie narzędziem rozwoju kwalifikacji zawodowych

588 698,84 zł

Cel główny: wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, kontaktowania się i współpracy z mediami oraz wiedzy na temat znaczenia i roli mediów we współczesnym świecie u 50 pracujących osób (20M/30K), których miejsce zamieszkania lub pracy znajduje się na terenie woj. łódzkiego poprzez przeprowadzenie warsztatów medialno-dziennikarskich w okresie styczeń 2011 - sierpień 2012 (cały projekt będzie realizowany od listopada 2010 r. do października 2012 r., tj. 24 miesiące). Grupa docelowa: dziennikarze/rki mediów lokalnych oraz tzw. lokalni liderzy/rki (nauczyciele/lki, pracownicy/ce domów kultury, animatorzy/rki kultury, samorządowcy) z małych miejscowości, w których trudno jest zdobyć warsztatowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, kontaktowania się i współpracy z mediami ze względu na brak odpowiednich instytucji (szkół dziennikarskich, redakcji), w których osoby zainteresowane mogłyby się szkolić.

8

5

WND-POKL.08.01.01-10-059/11

WKK Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 31A 35-036 Rzeszów

Profesjonalni 50+

625 400,00 zł

Cel główny: podniesienie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb łódzkiego rynku pracy 60 dorosłych osób (40%M, 60%K),w wieku 50+, pracujący i/lub zamieszkali (zgodnie z KC) na obszarze woj. łódzkiego do końca listopada 2012 r. Grupa docelowa: 60 pracujących osób dorosłych w wieku 50+, 60%K i 40%M. Cel główny: podniesienie lub dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 180 osób pracujących do potrzeb gospodarki woj. łódzkiego w 2012 r. Grupa docelowa: 180 os. (118K;62M), w tym 54 os. 50+ (36K; 18M).

60

6

WND-POKL.08.01.01-10-060/11

Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA

ul. Szeroka 7/17 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nauką i pracą ludzie wciąż się bogacą

599 653,00 zł

54

7

WND-POKL.08.01.01-10-066/11

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" Sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 26a 95-100 Zgierz

Kierowca handlowiec

1 233 014,20 zł

Cel główny: podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym konkurencyjności na rynku pracy przez 300 osób (150K/150M), w tym 105 osób 50+ (52K/53M), pracujących z terenu woj. łódzkiego w zawodzie z grupy deficytowej (przedstawiciel handlowy), w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Grupa docelowa: 300 pracujących, w tym 35% os. w wieku 50+ nie posiadających prawa jazdy, o najniższych dochodach i doświadczeniu zawodowym.

105

8

WND-POKL.08.01.01-10-067/11

Centrum Fizjoterapii OLDMED

ul. Maciejów 9c 98-220 Zduńska Wola

Szkolenia z Manualnej Terapii Funkcjonalnej szansą rozwoju dla osób ze środowiska medycznego edycja II

453 152,00 zł

Cel główny: podniesienie i dostosowanie do wymogów rynku pracy kwalifikacji zawodowych pracowników z terenu woj. łódzkiego, poprzez organizację szkoleń z zakresu terapii manualnej. Grupa docelowa: 112 pracujących os. dorosłych (60K i 52M) zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. łódzkiego, z wykształceniem min. średnim medycznym. Uczestnikami/czkami szkoleń będą osoby zatrudnione w sektorze firm medycznych oraz związanych z ochroną zdrowia (np. rehabilitanci, pracownicy klubów sportowych).

2

9

WND-POKL.08.01.01-10-068/11

EURODIALOG Jarosław Patrzyk

ul. Solidarności 7/21 96-200 Rawa Mazowiecka

Wszyscy Jesteśmy Sprzedawcami

578 448,56 zł

Cel główny: podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do potrzeb gospodarki regionu łódzkiego w obszarze posługiwania się językiem angielskim, w obsłudze komputera oraz w marketingu w sprzedaży do 31 grudnia 2012 r. Grupa docelowa: 144 osoby pracujące z woj. łódzkiego w wieku 50+, w tym: min. 87 kobiet i min. 10 osób niepełnosprawnych. Cel główny: podniesienie wiedzy i kwalifikacji 120 os. pracujących w priorytetowych dla woj.łódzkiego sektorach w zakresie kompetencji z zakresu zarządzania innowacjami do grudnia 2013 r. Grupa docelowa: 120 osób, w tym 80K i 40M (66% K i 34% M).

130

10

WND-POKL.08.01.01-10-110/11

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

ul. Sienkiewicza 9 90-113 Łódź

Akademia Zarządzania Innowacjami PLUS

940 048,00 zł

36

11

WND-POKL.08.01.01-10-120/11

Benefit Centrum Nauki Języka Angielskiego Metodą Callana Robert Kubić

ul. Lotnicza 8/19 20-322 Lublin

Profesjonalna obsługa klienta

735 246,00 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. kwalifikacji i umiejętności 120 os. (78K/42M) z woj. łódzkiego pracujących w branżach stanowiących szansę rozwoju dla regionu, w zawodach z zakresu pracy biurowej, z dziedziny handlu i usług, do których obowiązków należy obsługa klienta, w tym co najmniej 36 os. wieku 50+, w zakresie j. angielskiego, umiejętności interpersonalnych i pracy zespołowej. Grupa docelowa: 120 os. (78K/42M) dorosłych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, a obowiązki służbowe tych osób muszą wymagać bezpośredniego kontaktu z klientem. Będą to wyłącznie osoby pracujące w zawodach z dziedziny handlu i usług (przedstawiciel/ka handlowy/a, telemarketer/telemarketerka, ankieter/ankieterka) i z zakresu pracy biurowej (sekretarka/arz, recepcjonista/tka).

36

12

WND-POKL.08.01.01-10-135/11

Andrzej Słaby - MODRZEW

Przełęcz 8/5 92-114 Łódź

Akademia Sukcesu Handlowca

365 100,00 zł

Cel główny: umożliwienie dostosowania kwalifikacji 60 uczestników (35K/25M) w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31stycznia 2013 r. poprzez realizację kompletnego kursu zawodowego, tak aby mogli efektywnie pracować jako przedstawiciel handlowy, wykorzystując aktualną wiedzą i nowoczesne narzędzia, zgodnie z potrzebami gospodarki regionu. Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 60 pracujących osób dorosłych z woj. łódzkiego (35K/25M), chcących zaktualizować lub zdobyć kwalifikacje i wykształcenie w zawodzie przedstawiciel handlowy .

18

13

WND-POKL.08.01.01-10-137/11

STS s.c.

ul. Grójecka 186/617 02-390 Warszawa

Profesjonalny handlowiec

345 761,62 zł

Cel główny: podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności handlowych i konkurencyjności na rynku pracy 39 dorosłych z woj. łódzkiego, pracujących jako handlowcy lub aspirujących na to stanowisko do września 2012 r. Grupa docelowa: 39 pracujących dorosłych, nie prowadzących działalności gospodarczej, mieszkających lub pracujących w woj. łódzkim, którzy z własnej inicjatywy chcą podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

12

14

WND-POKL.08.01.01-10-139/11

Akademia Rozwoju Osobowego PERFECTA Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 70 90-403 Łódź

Przedstawiciel handlowy branży tekstylnoodzieżowej - zawód z przyszłością

1 505 862,00 zł

Cel główny: nabycie lub poszerzenie kompetencji ogólnych i zawodowych u 80% spośród 72 pracowników/czek o zdezaktualizowanych kwalifikacjach (47 K i 25M) z terenu m. Łodzi i powiatów: zgierskim, pabianickim, tomaszowskim i łódzkim wschodnim od 1 listopada 2011 r. do 30 września 2012 r. w zakresie wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego branży tekstylno-odzieżowej. Grupa docelowa: wsparcie skierowane jest do 72 pracowników/-czek (47K, 25M) z m. Łodzi oraz powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego i tomaszowskiego, którzy/-re z własnej inicjatywy chcą nabyć/podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego w branży tekstylno-odzieżowej.

21

15

WND-POKL.08.01.01-10-140/11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Dawtrade" Sp. z o.o.

ul. Rżewskiego 38 91-605 Łódź

"Profesjonalne kadry sprzedaży"

566 164,00 zł

Cel główny: zdobycie kwalifikacji zawodowych przedstawiciela handlowego (PH) i telemarketera (TM) oraz znajomości j. angielskiego przez 80 (42K,38M) dorosłych osób pracujących z woj. łódzkiego. Grupa docelowa: 80 pracujących osób dorosłych (42K,38M) powyżej 18 roku życia.

24

16

WND-POKL.08.01.01-10-148/11

Akademia Szkoleniowa "Grace" Marzena Kurasik

ul. Karpia 65/67 93-155 Łódź

Podnoszę kwalifikacje

392 650,70 zł

Cel główny: podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 195 osób (152 k i 43 m) z terenu woj. łódzkiego, zatrudnionych w MSP w zakresie kreowania swojego wizerunku jako pracownika lub w branży kosmetycznej/fryzjerskiej, poprzez udział w szkoleniu/kursie zawodowym, w celu dostosowania ich do wymagań regionalnego rynku pracy (do 31 sierpnia 2013r.). Grupa docelowa: 195 osób (152 k i 43 m) dorosłych osób (w wieku 18-64 lata) pracujących, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Będą to pracownicy z branży kosmetycznej, fryzjerskiej, handlu i obsługi klienta, hotelarstwa.

59

17

WND-POKL.08.01.01-10-159/11

"Wisehead" Sp. z o.o.

Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź

Skuteczny handlowiec

499 664,00 zł

Cel główny: nabycie i podwyższenie kwalifikacji w zawodzie przedstawiciela handlowego wśród 64 pracowników do końca realizacji projektu. Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 72 (26K, 46M) pracujących osób dorosłych (pow. 18. roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy. Będą to osoby, które pragną nabyć, podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje z dziedziny handlu w zawodach: przedstawiciel handlowy i przedstawicielka handlowa oraz ogólnie w zakresie obsługi klienta. Cel główny: nabycie lub uzupełnienie kwalifikacji z zakresu handlu elektronicznego wśród 72 osób, w tym 42 kobiet w okresie do końca realizacji projektu. Grupa docelowa: 72 (16K, 56M) pracujących osób dorosłych. Będą to osoby, które pragną nabyć, podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje z dziedziny handlu i usług.

20

18

WND-POKL.08.01.01-10-163/11

"Wisehead" Sp. z o.o.

Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź

Internetowy przedstawiciel handlowy

498 024,00 zł

20

19

WND-POKL.08.01.01-10-169/11

Firma Handlowo-Usługowa "CENTAUREA" Wojciech Kusy

ul. Żubardzka 22/28 91-022 Łódź

Akademia Profesjonalnego Telemarketera

425 608,00 zł

Cel główny: nabycie lub poszerzenie kompetencji ogólnych i zawodowych u 90% spośród 80 (48K i 32M) pracowników/- czek z terenu m. Łodzi i pow. pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w zakresie wykonywania zawodu telemarketera branży ICT. Grupa docelowa: wsparcie skierowane jest do 80 dorosłych (powyżej 18. roku życia) pracowników/-czek (48K, 32M) z: m. Łodzi oraz powiatów zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, którzy/-re z własnej inicjatywy chcą nabyć/podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu telemarketera branży ICT.

22

20

WND-POKL.08.01.01-10-175/11

RELAX - Halina Kędzierska

ul. Lutomierska 81/59 91-042 Łódź

Day of service - Kompetencje językowe kadr hotelarskich

387 893,83 zł

Cel główny: wzrost kompetencji w zakresie porozumiewania się językiem obcym 144 osób - personelu hotelowego woj. łódzkiego - do czerwca 2013 r., w tym 48 osób 50+, w tym 80 osób z języka angielskiego, 40 osób z języka niemieckiego oraz 24 osób z języka rosyskiego. Grupa docelowa: osoby dorosłe pracujące w hotelach woj. łódzkiego o 44 osoby, w tym 48 osób w wieku 50+, w tym 70% zamieszkałych lub zatrudnionych poza Łodzią.

48

21

WND-POKL.08.01.01-10-191/11

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Tuwima 30 90-002 Łódź

Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości

1 514 493,16 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od marca 2012 R. do czerwca 2013 r. kwalifikacji 180 dorosłych osób pracujących zamieszkałych na terenie woj. łódzkim, w tym 90 K i 90 M, wykonujących lub planujących podjęcie zatrudnienia w zawodzie sekretarz/-ka, w szczególności w MMP, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniem w zakresie kwalifikacji wskazywanych przez pracodawców MMP w woj. łódzkiego. Grupa docelowa: 180 osób (90K i 90M), wykonujących lub planujących podjęcie pracy w zawodzie sekretarz/ka, w szczególności w MMP.

49

22

WND-POKL.08.01.01-10-204/11

EC Sp. z o.o.

ul. Rewolucji 1905 r. nr 49 90-215 Łódź

Wsparcie łódzkiej logistyki - szkolenia w zawodach deficytowych

931 827,75 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca 2013 r. kwalifikacji 150 dorosłych osób pracujących / zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w tym 38 K i 112 M, wykonujących lub planujących podjęcie pracy jako przedstawiciel handlowy i sekretarz/-ka w branży logistycznej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniem w zakresie kwalifikacji wskazywanych przez pracodawców branży logistycznej w woj. łódzkim. Grupa docelowa: 150 pracujących osób dorosłych (38 K i 112 M), wykonujących lub planujących podjęcie pracy jako przedstawiciel handlowy i sekretarz/-ka w branży logistycznej.

39

23

WND-POKL.08.01.01-10-217/11

Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego

ul. Armii Krajowej 59/17 96-100 Skierniewice

Kuźnia Kadr - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego

997 753,60 zł

Cel główny: dostosowanie w okresie realizacji projektu (24 miące) kwalifikacji zawodowych 180 osób do aktualnych potrzeb kompetencyjnych poprzez realizację kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy w specjalnościach najbardziej poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Grupa docelowa: 180 osób pracujących, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (w tym: min. 30% to osoby w wieku 50+ oraz min.70% kobiety). Cel główny: podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania oraz marketingu u kobiet zajmujących stanowiska menedżerskie w woj. łódzkim. Grupa docelowa: 60 kobiet w wieku 18-64 lata ( w tym min. 18 w wieku 50+) pracujących w woj. łódzkim. Projekt skierowany jest w 100% do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich.

54

24

WND-POKL.08.01.01-10-226/11

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury"

ul. Ratuszowa 5 10-116 Olsztyn

Strefa menedżerek

312 237,04 zł

15

25

WND-POKL.08.01.01-10-233/11

Stadnina Koni Walewice

Walewice 99-423 Bielawy

Zdobywamy nowe kwalifikacje

990 078,00 zł

Cel główny: trwałe i efektywne zwiększenie do 15 listopada 2012 r. możliwości oraz motywacji do poprawy pozycji zawodowej uczestników projektu, w tym osób zaangażowanych profesjonalnie lub amatorsko w przemysł konny/hodowlę koni/agroturystykę. Grupa docelowa: min. 225 pracujących osób dorosłych uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy i z własnej inicjatywy, cechujących się niskimi/zdezaktualizowanymi kwalifikacjami, zamieszkujących woj. łódzkie (pow.łowicki, łęczycki, skierniewicki, kutnowski, zgierski, brzeziński), min. 60% - 135 K.

4

26

WND-POKL.08.01.01-10-236/11

Business Solutions Wojciech Karłowski

ul. 9 Maja 36 97-400 Bełchatów

Akademia kompetencji ICT

791 892,00 zł

Cel główny: rozwój kompetencji ICT poprzez wsparcie 72 osób. Grupa docelowa: zatrudnione osoby z woj. łódzkiego, które z własnej inicjatywy chcą nabyć lub rozwijać kompetencje ICT.

8

27

WND-POKL.08.01.01-10-260/11

PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa E. Karpińska-Bryke, A. Olszewski, M. Bryke Sp. J.

ul. Koreańska 13 52-121 Wrocław

Jak Równa z Równym!

582 964,13 zł

Cel główny: podniesienie do 31 sierpnia 2012 r. kwalifikacji i rozwój kluczowych z punktu widzenia regionu kompetencji min. 138 kobiet na stanowiskach menedżerskich w zakresie zarządzania projektami, ludźmi i zespołami sprzedażowymi oraz wsparcie kobiet na rynku pracy poprzez zmiany stereotypowego myślenia i niwelowania wewnętrznych barier. Grupa docelowa: 144 kobiety/menedżerki (powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), uczestniczące w szkoleniach poza godzinami pracy.

6

28

WND-POKL.08.01.01-10-273/11

Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 4/18 31-234 Kraków

45+ na 5+

534 734,00 zł

Cel główny: podniesienie do 31 lipca 2014 r. konkurencyjności 250 osób, w tym 175 K w wieku 45+ na regionalnym rynku pracy. Grupa docelowa: 250 osób, w 100% w wieku 45+.

67

29

WND-POKL.08.01.01-10-300/11

VIMUS Przemysław Musiał

ul. Bolesława Prusa 13 95-039 Sokolniki

Zawód z przyszłością - sekretarka/-rz branży tekstylno-odzieżowej

223 262,00 zł

Cel główny: nabycie i/lub wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych u 90% osób spośród 50 beneficjentów ostatecznych (48K i 2M) z terenu powiatu: pabianickiego, zduńskowolskiego, łaskiego i łódzkiego wschodniego od 1 listopada 2011 r. do 31 lipca 2012 r. w zakresie wykonywania zawodu sekretarki/rza w branży tekstylno-odzieżowej. Grupa docelowa: 50 dorosłych osób pracujących (48K, 2M), przede wszystkim o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zamieszkałych bądź pracujących w woj. łódzkim. Cel główny: podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych u 120 osób pracujących z terenu woj. łódzkiego (115K i 5M) w zakresie opieki domowej i nad dzieckiem poprzez zorganizowanie kompleksowych szkoleń w okresie 2011-2012 rok, mających zwiększyć szanse na utrzymanie, kontynuowanie lub zmianę zatrudnienia. Grupa docelowa: 120 dorosłych osób (115K, 5M) z woj. łódzkiego. Uczestnikami projektu będą osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna dziecięcego/domowego. Cel główny: podniesienie konkurencyjności 252 pracowników (w tym min. 176 K) w wieku powyżej 45 roku życia na rynku pracy w woj. łódzkim do 31 grudnia 2013 r. Grupa docelowa: osoby 45+, pracujące (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub mieszkające na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu KC), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w kursach poza godzinami pracy. Cel główny: podniesienie kwalifikacji kadr 26 MMP z branży ICT z woj. łódzkiego w zakresie montażu innowacyjnych technologii światłowodowych do 28 lutego 2013 r. Grupa docelowa: 26 przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. łódzkiego.

14

30

WND-POKL.08.01.01-10-301/11

"LEADER SCHOOL" Katarzyna Rojkowska

ul. Rzgowska 17a 93-008 Łódź

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

1 326 044,00 zł

48

31

WND-POKL.08.01.01-10-312/11

Centrum Usług Językowych Albion s.c. Damian Podleśny, Marcin Madzia

ul. Powstańców 1 44-200 Rybnik

Akademia 45+

999 450,00 zł

68

34

WND-POKL.08.01.01-10-368/11

Instytut Doradztwa Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 6B/2 30-404 Kraków

Innowacyjne technologie światłowodowe szansą na rozwój kwalifikacji zawodowych kadr z branży ICT

494 190,00 zł

9

38

WND-POKL.08.01.01-10-471/11

Edoradca Sp. z o.o.

ul. Kubusia Puchatka 5/12 83-110 Tczew

Kompendium wiedzy dla firm logistycznych

1 519 413,60 zł

Cel główny: zwiększenie poziomu konkurencyjności rynkowej i potencjału adaptacyjnego 190 MMŚP z branży logistycznej z terenu woj.łódzkiego poprzez przeszkolenie z zakresu logistyki i transportu ich 420 pracowników (w tym min. 100K) w okresie 24 miesięcy. Grupa docelowa: 190 MMŚP prowadzących działalność w branży logistycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. łódzkiego oraz ich 420 pracowników (w tym min. 100K) (zatrudnionych na podstawie umowy zgodnej z Kodeksem Pracy).

16

41

WND-POKL.08.01.01-10-545/11

Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów

ul. Górnicza 18 91-765 Łódź

Dyplomowany logistyk - przygotowanie do certyfikatu ELA

1 608 272,94 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. konkurencyjności min. 40 mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) woj. łódzkiego branży logistycznej poprzez podniesienie kwalifikacji 150 osób (23K i 127M) zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach, w tym min. 15 osób z grupy wiekowej 50+, w obszarach w których deficyty kwalifikacji pracowników stanowią barierę rozwoju MMP branży logistycznej w regionie. Grupa docelowa: MMP działające w woj. łódzkim i ich pracownicy. Projekt obejmie wsparciem min. 40 MMP branży logistycznej.

15

42

WND-POKL.08.01.01-10-547/11

Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów

ul. Górnicza 18 91-765 Łódź

Doskonalenie kadr łódzkiej logistyki

1 332 326,80 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. konkurencyjności min. 45 mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) woj. łódzkiego branży logistycznej poprzez podniesienie kwalifikacji 380 osób (38K i 342M) zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach, w tym min. 114 osób z maks. średnim wykształceniem, w obszarach w których deficyty kwalifikacji pracowników stanowią barierę rozwoju MMP branży logistycznej w regionie. Grupa docelowa: 45 MMP i 380 osób.

24