You are on page 1of 5

PSYCHE

"

et 1 rY

UM.Q.I.

LA.

Een pension aan zee beglnnen. Directeur van Artis worden, Een documentaire maken. aarorn zou je langer wachten? Esther Jacobs bekend van 'Expeditie Robinson' en Coins for Care, maak met aueen haar eigen drornen waar, maar helot ook me die van jou.

aar :1unlt'1I1lJI • vnn hl'l verha I ov 'r l'nJ}n'drooml '('n' d.:ll \ en, J33r de .ember in \'1\'3 tend, kw I ik 1I'It."(Jnltlc1 rn ~ alh- I'i It '\.I • I tlil! hlln dremen hnddi-n

rC$

Goede en I k baan oplC1lP'cn, R "co's ondClVt'Cg, Oploul Eon II II ma n on d I ge-NOOnd60n. OprTlOrilelUk B J terug .ee bogon ze I clgen budrl)! filet naar man

De lokale hapjes die ze op reis tegenkwam, verkoopt ze nu in Nederland

Nu verhuurt ze appartementen

Ze was kinderpsychologe.

or In ladO( &m'at <Jiles aan

coen

Ze gaf haar baan op voor Beijing

Bed~11 cens ~t IIJ zeu dOOn~ls; • 0 de hoofdprlj:s In een laton wfnt?

LEEF JE DROOMLEVEN
~gt d~1 Jo nOBm;)41reen j.lilr 10 ICWI1Ilcbl1

.10 70ndcr Yerp
bun Qn klo~on1

• Jc te t.orcn

ciltJngcll 01 censecucnues opnle'UWeon stud[e

~n/o1

nlleor Je .,nlwoordon 00111\001andote rlef1t1ng01'«

n dan W33I)0

flu mee bell bcnl.l.OU je oens mootan l)od~n en wM '0 ckht will. £n he nu310M SlllDJe didll~r II jo dreem kunt komen. ';en ~r:llfef1t baan, n OUr$U vcl~n of een uwO hobby woken?

ABJe weet Yr.Itje dreom Wolt houdtj~ dafl tQ1!on?a II, "crpllchtl~ ~n. tlm ng? Donk con geed n.;J of dil r acht gcon oplo.s ng \'001' to belicnkcn s. Efl w;x:ht nlct op 00'1 mom nt V.ln 3bsohrto rokert~ld cat mlsschlon 1100ltt I Jo;omn.zet vlIn<l3", nog ~cn klein SUlpJI!01' wag

DlDrjOllw orocm.

( Wie Gaby (26) Droom in Geneva ontwlkkeJingswerk met we,rki combineren

Naam Eef (33) Droom Een alsfotograaf.

carrtere

Wonen en werken op

n de

zakel ij ke sector.

een tropl sch ella nd. Barriere Hele-

Barriere aile zekerheden Oplossing vertrouwen, OpmerkeHjk ging al Jcns

toslaten,

bidden.

rnaal opnleuw oeginnsn, OpJossing Gewoon gaan, Opmerkelijk Gaat na
een succesvol jaar op curacao
toch terug naa r N ederl and.

naar el-

gen weg en hletd oncfanks twljfels en tegenslagen

vertrouwen, "Eigenlijk had ik rnijn droombaan al, als marketingmanager in Nederland. Maar toen ik een nieuwe baas kreeg met wie het totaaI niet klikte, heb ik met pijn in mijn hart opgezegd. Ik heb een tijdje gezeild in Zuid-Frankrijk en daarna even niets gedaan am uit te vtnden wat ik wilde, Fotografie sprak me altijd al aa n en ik ging cursussen volgen.Van het een kwarn het ander en al snelhad ik behoorlijk wat opdrachten. Vooral portretten: kinderen, baby's, zwangere vrouwen et cetera. Maal· ik had ook al besloten dat ik een tijdje in de Cariben wilde wonen. Lk was flexibel en ongebonden - geeuman, geen klnderen, geen vaste baan - bet was nu of nooit! Op de gok ben ik naar Curacao gegaan. Ik had aanvankelijk pech: ik werd aangereden en lag een aantal maanden met een whiplash op bed. Eenmaal hersteld kon ik aan de slag bi] een reclamebureau om de fijne kneepjes van het. yak te Ieren, Daarna begon ik. voor mezelf en ging ilk onder andere bruiloften Iotograferen.Via via kwam ik aan steeds meer opdrachten en na een tijdje kon ik op kanicor gaan werken bij een bedrijf waar ik al veel mee samenwerkte. a een geweldig jaar heb ik de balans opgemaakt. Mijn bedrijfje is geslaagd. Ik heb een heerUjk leven hier, maar mijn zus in Nederland heeft MS en he gaat soms met goed met haar. Oak beginL bet te kriebelen om toch weer een 'echte' baan te nemen. Ik weet nog nlet waar ik ga WODen en wat voor werk ik ga doen, maar ik ga terug naar ederland. De vrijheid die ik hier heb zal ik heel erg rnissen, maar de nieuwe uitdagingen
maken veel goed." •

Uiteindelijk was ze al haar zekerbeden kwijt. En dat gaf rust
"Na mijn studies algemene sociale wetenschappen en conflict studies and human rights wilde ik graag ontwikkelingswerk doen. Maar zcnder ervaring kwam ik nergens aan de slag. Dus besloot ik zeli een project in Ethiopie te ga<lll evalueren Dat was niet makkelijk, maar welleerzaam. Ik merkte dat het ontwikkelen van de zakelijke sector beiangrijk is voor bet land. Ik ben geen geitenwollensokken-type, ik ben amhitieus en wil vooruit, Geneve heeft me altijd gerokken, hoewel ik er nog nooit was gewee L.Baan of geen baan, dacht ik, ik ga gewoon ..Ik gaf mezelf twee maanden om er aan de slag te komen. Ik ben iemand die altijd zell de controle wil houden, ook al heb ik van mijn ouders en in de kerk geleerd dat j op God kunt vertrouwen, Door naar Geneve te verh uizen, was ik ineens al mijn zekerheden kwijt. Gek genoeg gaf dat me rust.Ik heb veel gebeden en leerde wat iedereen me al had verteld: vertrouw op God. Binnen een maand had ik een uitdagende baan bij een bank op de atdeling relatiebeheer.Ik heb bet enorm naar mijn zin,leer veel en heb Ieuke collega's. En het mooie is: de 'direction generale'hnd mijn

Teruggaan naar Nederland is ook een uitdaging,. vindt ze

KOUDWATERVREES?
1. Hat begint allemaal met weten watje en watje 2. l'wijfels nietwilt. zullen er altijd zet geopen wilt

WILJE OOKJE DROOM W,MRMAKEN?
Beter weten wat die droom is, of de eerste stappen zetten naar je droomleven7 Viva organlseert een speciale workshop ill maart/aprll samen met Esther Jacobs voor Vlva-Iezeressen. jouw persoonlijke situatie en Wat ga je doen? Een middag lang wissel je met Esther en 10- 20 anderen idee!!n ult, insplreer [a elkaar en bekijkje de felten. Ufteindelljk krlJg js sen steuilije In de rug om een reallstlsch

zijn. Wacht niet op het juiste moment, woon die eerste stap. 3. Wees geduldig, en flexibel. 4. Wees nlet bang om folllten te maken. 5. Geniet van watje keuzes te maken.
30 • VIVA

plan te maken en de eerste stappen te zetten op weg naar Jouw droom. Kosten: € 95 per persoon. Wat is inbegrepen? Ean creatieve middagworkshop, plezler en ... in'splratie! Mail, onder vermelding van je naam, adres, KiJk voor persoonlljk advles van Esther, kaffie/the.e, van de aanmeldingen.

cv gezien en

heeft me zojuist

doet.

6. Voelje vriJ om opnieuw

gevraagd of ik de bank wil helpen met hun stichting voor kansarmen in India. Zo komen mijn. drornen tach nag ui t."

Meedoen1 Mogelijke data zlJn: 29 of 30 maart en 12 of 13 april, afhankellJk telefnon, jouw droom en voorkeursdata, meer Info op www.estherjacobs.info. naar nieke@viva.nl.