Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Rekabentuk dan Teknologi –Pendidikan Rendah

)
Nama Kursus Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living SchoolEducation ) RBT 3117 3 (3 + 0) 45 Jam Tiada Bahasa Malaysia Pertama/Kedua 1. Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia 2. Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR 3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 4. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel. 5. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel. 6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan. 7. Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. 8. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Penghantar Semester Hasil Pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR); sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR; keselamatan bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan peralatan dan bahan; peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel; strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR; perancangan pengajaran KHSR; dan bahan bantu mengajar. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum; management and administration; workshop safety; financial management; tool and material management; safety and rule regulation; strategy, technique and teaching methodology; implement teaching planning and audio visual aids.

B 81

Umum .Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan .Langkah pencecagahan kebakaran 3 B 82 .Pembangunan dan pemupukan pemikiran dalam inovasi kurikulum 2 Pentadbiran dan pengurusan KHSR  Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia  Pengurusan dan pentadbiran bengkel Tugas pelajar Organisasi stor Sistem penyimpanan stok 3  Penyenggaraan bengkel Jenis-jeins senggaraan Langkah-langkah kawalan senggaraan 3 Keselamatan Bengkel  Peraturan dan etika . Hasil Pembelajaran.Jenis-jenis api/kebabakan .Rekod kemalangan  Punca kebakaran .Peralatan pencegahan kebakaran .Keselamatan  Punca kemalangan .Organisasi Kandungan .Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran .Tajuk 1 Kandungan Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah  Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Definisi kurikulum Konsep dan jenis kurikulum Sejarah perkembangan KHSR Jam 3  Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk. dan Cadangan Aktiviti)  Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan  Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Pengendalian aktiviti dan Penilaian .Langkah pencegahan kemalangan .Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .

Peti Pertolongan cemas .Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan Pengurusan kewangan      Sumber kewangan Perancangan perbelanjaan Bidang tugas guru Pematuhan prosedur perbelanjaan Jam 4 7 Pengurusan alatan dan bahan Perolehan Pematuhan prosedur perolehan Kaedah pembelian Terimaan bekalan Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Objektif Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Perundangan Perkhidmatan  Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH)  Peranan dan tanggung jawab Hubungan dengan institusi pendidikan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Misi Peranan dan tanggung jawab Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendaftaran Caruman Perlindungan insurans bencana pekerjaan Hubungan dengan institusi pendidikan  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja: B 83 .Tanggungjawab ketika kecemasan .Tajuk Kandungan  Pertolongan Cemas .

Tajuk 5 Kandungan Dasar.Pembelajaran aktif/perbincangan .Demonstrasi/tunjuk cara .Projek . penggunaan dan standard Jam Pendekatan pengajaran dan pembelajaran  Pendekatan objektivisme .Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah   Definisi strategi. kawalan. kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Syarahan/kuliah .Pembelajaran secara kooperatif .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 10        6 Strategi.Bercerita Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan 9    B 84 .Lawatan .Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid . jawatankuasa. pengelasan.Konsep pendekatan objektivisme .Berpusatkan guru .Konsep pendekatan konstruktivisme .Permainan .Simulasi .Berpusatkan murid .

Creativity in primary education. Reston. Wilson.Teknik-teknik menyoal . V. Storm. D. (1989). Safety system design for technology education.W. Managing the occupational education laboratory. VA: International Technology Education Association. New Jersey: Prentice Hall. (2001).. (1985).T.Tajuk  Kandungan Modul Carta Slaid Pita rakaman Perisian kursus pembelajaran (courseware) Laman Web/Internet Peralatan/bahan Jam Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . PEPERIKSAAN AKHIR Rujukan Asas Armstrong. Henson. & Salvage. Ohio: NCRVE.D. Miller. K. T. KERJA KURSUS 2. G. (2005).J. Principles and a philosophy for vocational education.Aras-aras soalan 6 7 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah   Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan pengajaran tahunan/semester 8 Bahan bantu mengajar     Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) JUMLAH 4 45 (50%) (50%) Pentaksiran 1. Columbus.G. (1983). Michigan: Prakken Publications Inc B 85 . Ltd DeLuca. Ann Arbor. A. M. Exeter: Learning Matters. & Hayie. Teaching today: An introduction to Education (6th edition). W.V.

(2001). Boston: Allyn & Bacon. Boston: Allyn and B 86 . & Hunkins. New Jersey: Prentice Hall. A.G.D. (1960). C.H. J.A. D. principle and theory (2nd edition). Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Krulik. K. Fernstermacher. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Falsafah pendidikan kebangsaan: Matlamat dan misi. Columbus. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. Columbus. Great Britain: David Fulton Publisher. D. Asmah Ahmad. Rupert. Finch. & Soltis. (1971). (1989).F. Firenze.R. Great Britain: Antony Rowe Ltd. C. Reasoning and problem based learning: A handbook for elementary school teachers include over 200 problems and classroom activities. Henson. (Bandar): Kendull Hunt Publishing Company. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Teaching Design and Technology 3 –11: The essential guide for teachers. & Ghaye. Kiat & Co. & Crunkilton. Chelliah. Meril Publication. New York: Teachers College Press. Bold. E. Curriculum development in Vocational and Technical. R. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Develop a course of study. A history of educational policy of the Straits Settlement. (1960). Progression in primary Design and Technology. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).The process of hazard control. G. Hope. Curriculum: Foundations.N. Petaling Jaya: Longman. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. M. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). (2004). J. W. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Hamilton. Boston. (1999). Ohio: Charles E. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Approaches to teaching.Rujukan Tambahan Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995). (1998).D. Teaching today: An introduction to Education (6th edition). J. Jr.J. Ghaye. G. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Cornstein. Pedagogi 1.Singapore: G. (1988). Ismail Bahari (2002). Teaching and learning through cirtical reflective practice. (1992). S. Ismail Bahari (2002). & Rudnik. (1993). London: David Fulton Publisher. (1963). (1978).B. Foundation of vocational education.. (2nd edition). Massachusetts: Allyn and Bacon. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi kedua). T. F. & Salvage. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). K.T. Ohio: NCRVE.V. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Armstrong.

J. R.D.E. Alexanderia. (2 nd edition). Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991-2003. Engelwood Cliffs. Creativity in primary education. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Ohio: NCRVE. Foundation for vocational education: Social and philosophical concepts. J. Ltd. Ron. Virginia: Association for Career and Technical Education. (1985). Principles and a philosophy for vocational education. Falsafah dan sejarah pendidikan Islam. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ) dan peraturan terpilih.Bacon Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2003). Oxford. A. M. London: Butterworth-Heinemann Ltd. (1973). Thompson. B 87 . Exeter: Learning Matters. Mohd Yusof Ahmad. T. Pybus. ______ (2003).E. (2004). (2002). (2005). Petaling Jaya: International Law Book Services. Designing challenging vocational courses.M. R. (1995). Child development and working with children adolescent. McDewitt. Great Britain: David Fulton Publisher Southern Regional Education Board (1967). A. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Miller. (2nd edition) New York: Continuum Published. & Omrod. Columbus. Reflective teaching. Pollard. Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd. New Jersey: Prentice Hall. (2005). Wilson. Primary design and technology: A process for learning. (1996). Safety management: Strategy and practice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful