DIRIGINTELUI

DE SPECIALITATE iN CONSTRUCTII , ~I INST ALA TIl
ME 001-99

.

"
-

.

..

'.

,

"

.'

~
,

,:

. '-- .

.. .
-_

.
.'

~. . ~.

_.'

'-;"

:.-:

'

!',..

~': ~

:

.

,-

. ';;,~ "-.

,.:

"'.

Lucrareaa fostavizata de catre Ministerul Lucririlor Publice ~iA~enajirii Teritoriului . cuavizulnr.114/15.11.1999 '

'\'".

© Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate S.C. COCC® CONSULTANTA, ORGANIZARE ~I CIBERNETICA iN CONSTRUC'fII
781041 - Bucuresti, Calea Grivitei 8-10, sector 1 Telefon: +40-01-659.60.25, +40-01-659.29.25; Fax: +40-01-312.56.41 e-mail: cocc-sa@bx.logicnet.ro

CUPRINS
I Generalitiiti II Autorizarea dirigintilor Ifl, Responsabilitiili1e dirigintilor A - Responsabilitatile dirigintilor in perioada de
pregatire a executarii constructiei ... ;........................

'

" " "

5 7 7
7

B - Responsabilitatile dirigintilor 'in perioada de executare a constructiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C - Responsabilitatile dirigintilor la receptia lucrarilor

11
13

D - Responsabilitatile dirigintilor dupa receptia la terminarea 1 ucrarilor IV Activitatea dirigintilor I.
2.

13 14 14 14 15 17 19 21
22

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13.

Autorizatia de construire . . . . . . . . . . . . . . . . .. Avize necesare constructiei Verificarea tehnica de calitate a proiecte1or Licitarea lucrarilor Contractarea lucrarilor Sistemul de asigurare a calitatii '. . . . . . . . .. Certificarea de conformitate a califlitii produselor Verificarea tehnica a Inregistarilor de calitate in timpul executiei Controlul statului in faze determinante Verificarea lucrarilor de constructii Decontarea lucrarilor Receptia lucrarilor :... Cartea tehnica a constmctiei .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . ..

23 24 25 25 26 26

V. FORMULARE NECESARE

.. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. 27
31

VL ANEXA CU MODELE DE FORMULARE

VII. BIBLIOGRAFIE

, 52

.

in aceasta editie sunt actualizate regulamentele $i normativele telmice aferente activitatii dirigintelui.respectareacerintelor de calitate ii. Dirigintele de specialitate. prestatori de servicii) in realizarea unei constructii. ~PA T .santier aretrlldipe ·lll noi in tara.·· .pentru protejareaIntereselor lui . furnizori.'inca~rarea in termenelesi valorile stabilite. Dirigintele de specialitate raspunde fata de organele abilitate ale statului. Trebuie ca dirigintele sa nu accepte nici un fel de favor care sa-l deturneze de la luarea unei hotarfu'i corecte. antreprenori. Pozitia sl reJatiile functionale Dirigintele de specialitate iI reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti.a reprezentant· al in~estitorului. 2. GENERALITATI . Scop ~intlcesitate . Scopul aeestei lucr3ri este de a prezenta un cadru general. . al principalelor activitap. Atributiile care ii revin acestuia. 3. pentrumenjinerea unui nivel minim profesional al acestora. fumizori ~i proiectanti. In relatie cu producdtarii.a. este unul din factorii importanp care contribuie Ia realizarea lucrarilor de construetii eu .c: 1."pe care Ie deirujoarii dirigintele din punct de vedere tehnic. Desi existenta functie! de. pentru executia conforma cu proiectul ~i eu reglementirile tehnice in vigoare. instituit autorizarea lor de citre ISCLPUA T. de pe 0 pozitie de independenta. referitoare la in~e&titie. EI poate activa in cadrul unei societati de consultant! sau ca persoana fizica independents angajatii prin contract de catre investitor. . Principii generate de comportare etica ~i profesionali Activitatea dirigintelui de specialitate este condusa de cateva principii generale: ):( independenta .ca persoana tizica sau juridici . Pentru verificarea tehnicl1 calitativa a luctirilor urmeaza sa se elaboreze ~ un manual a1 dirigintelui pentru fiecare domeniu de autorizare. Interesul investitorilor este ca sii foloseasc& diriginti de sPe~ialitateatesUtp ~i cu pregatire profesionallt ridicata..· a1 ca1itiitii $i legislativ. Aceasta independents defineste compatibiIitatea persoanelor fizice ~iuridice cu prevederile legii concurentei $i a j legii privind combaterea concurentei neloiale. c. amreprenorii ~ifurnizorii actioneaza impartial. obiectiv.diriginte de.I. in contractuJ de executie.atat fata de investitor cat ~i fata de antreprenori.fata de investitor rezulta din contractul (de consultants) incbeiat intre cele doua pi\rti prin clanzele cuprinse in acesta. garantie . ca. ~i care sa 5 .

' -' ". .fapl de cerintele investitiei din punet de vedere ai~alitliti~costului " ~i durateide executie. ):( p~a delimitapi ~ireputatiei "pfufesieide diriginte' despecialitate. . ' 't{o respectarea legalitatii » a legilor. instructiunilor sinormelor tehnice in vigoare. nu trebuie sa fie imp Iicat in' activitap care sa se suprapunii cucea de diriginte ca persoana independenta.' 6 . Fidelitatea se exprimaprin angaja:mentul sau de a actiona tn numele ~i pentru apiniiea intereselor investitiei.'~. ):( actualizarea continua a cunostintelor profesionale in concordan'tli 'cu progresul 'tehnologic ~i'h~gislativ.. ):( neacceptarea de contracte pentru care nil: are calificarea ~i competenta il. fidelitate .trebuie s1 aib1preglitirea profesionala confirmata prin studii ' de specialitate ~i prin practica care sa dea incredere in desfasurarea activitatii cilt ~i : autorizatie MLPAT.ihdiferent de conjunctUrllsituatiilor sau a presiunilor la care acesta-poate fi expus. t{ . regulamentelelof. Xl: profesionalism .ece~ara.nu serveasca intereselor investitorului. De asemenea. " . .: pfacticarea l'ictivitlitiide dirigentienutnai pe baza de contract. . f1. . '" " i:t .

.le Stat in Constructii pentruLu~rari?l1~lice. " '_...ctivitate pentru ~ seau~rizeaza dirigintii 4e specialitate sunt.. Pentru fiecare domeniu de autorizare este prezentata.. Autorizarea specialistilor care efectueaza 0 activitate de dirigentie este obligatorie atat pentru verifiearea executiei constructiilor noi cat §i pentru lucrarile de. Constructii de importanta normala (C). >. -Domeniilede a..despecialitate se face de cJtre Inspe~ti~r.. ~ Monumente §i ansambluri istorice. drumuri.. la care utilizarea de diriginti de specialitate este facultative.1 0. . O~dinul' MLPAT nr. modificare.DIRIGINJILOR '. ~ Constructii pentru telecomunicatii. cu exceptia cladirilor de locuinte parter sau P+ lE §i anexele gospodaresti situate in mediurural ~i in satele ce apartin oraselor.. agrozootehnice §i miniere de suprafata. consolidare. arheologice.Instalatii aferente constructiilor." Autorizarea dirigintilor. .1995 §i nujmplica transferul. inclusiv porturi §i platforme marine. cai ferate. tunele ~ipiste deaviatie. ~ Constructii energetice. la siar~itul lucrarii. poduri.:lJrbani$m ~i AmenajareaTeritoriuiui conform pt:ocedurii priyitid Qutoriza. Constructii de importanta redusa (D). . .' {reparare. Un specialist poate fi autorizat. Constructii de importanta deosebita (B)..in tinm.ea diriginplor -de lanlier aprobata prin..acestoraastfel: ajpe domenii. .A~~A . la cererea sa.spon~a1>iIitati de la persoana autorizata la organismul de autorizare -. Autorizatia se obtine In urma promovarii examenului de autorizare sustinut in fata comisiei de autorizare din cadrul ISCLPUAT.:. 7 .. ' . reabilitare). 311N/2.n~ AUTORIZ. industriale. . Constructii civile. de activitate. intervenlie. in unul sau mai multe din aceste domenii sau una sau mai multe specializari din cadrul unui domeniu. ~ Constructii pentru-tmbunatatiri funciare..' . b) in functie de categoria de importanta a construtiei. . de. reeo~structie".. . ~ Constructii rutiere. bibliografia necesara pentru susjinerea examenului de autorizare. . re. ~ Constructii §i amenajari hidrotehnice. Categoriile de importantii pentru care se autorizeazil tJjrigin(iide specialitate sunt: • • • • Constructii de importanta exceptionala (A). de arhitectura sao cultura. ~ Construqii edilitare §i de gospodarie cornunala §i instalatiile aferente acestora. transformare. Autorizarea dirigintilor de specialitate se face pentru constructiile ~i instalatiile aferentc. . precum ~i constructiilor provizorii. .

cerinte superioare celor corespunzatoarecategoriei" contractuale eu de importanta a . documentelede asigurare etc. prin cand doeumentatii motivate. in cazul'construcpilornoi. "3ilNJ2JO. Categoria de importantaa unui object de investitie sestabileste de cMre proiectant.).'saU ii proprietarului. precum ~i pentru toate constiuctiilor de categorie de importanta inferioare categoriei respective. etc. '" Categoria de importanta stabilita pentru oconstructie ·nu seva modifica dacat Ia schimbarea destinatiei sau in alte conditii care impun aceasta. cartea tehnica a constructiei. proiectantii constructiei. Investitorii sau proprietarirpot i ' sa prevada .prirrclauze ' .' .a fost aprobata prin Ordinul MLPAT nr. . lacererea investitorului. proiectul de executie. 4/1996 . iifcazul constructiilor existente. atunci este necesar(lucrari de iaterventii..l995~ipublicatii in Buletinul Constructiilor nr.Autorizarea dirigintilor dli dreptul acestora de a exercita verificarea lucr8riJor pentru constructii ava~d categoriade importantli pentru care au obtinut autorizarea. . Metodologia de stabilire acategorieide importanta a constructiiks.).Pentru fiecare constructie se stabileste 0 'singuracategorie de importanta ~i aceasta va fi inscrisa in tome documentele tehnicetprivindeonstructia (antorizatia de construire. ".

certiflcarul de-urbanism trebuie sacuprinda .i§i exercitii atributiile in perioadele de: ~pregAtire a executarii lucrarilor. .Qirigin1iide specialit!lte . 3. 4. Verificii existenta. §i documentatia la fazelePT §i DDE. :>receppe a Jucrarilor.iniap§area . . RESPONSABILITA. . din care sa rezulte destinatia.de specialitate ·putand participa in. .~..g~rarea verificarii.prevederile -autorizatiel §j. ". constructiilor in limitele atnbutiilorstabilite prin reglementarile in vigoare ~i a . . . de construire contine urmatoarele piese (Legea nr. .Atributiile diriginteluiprezentate in aceasta lucrare nusunt limitative. '. ~Dovada titlului solicitantului asupra terenului.. .. precum ~i . corecte a executie! lucrarilor de constructii.proiect pentru autorizatiade construire).. ~Proiectul constructiei (PAC .. intocmite 1a 0 scarii eonvenabila.izele.'" 2. " Investitorul are obligatia·sii·obtinii aeordurile ~i avizele necesare ~i autorizatia de construire (Legea-nr. 1.. Documentatia. prevazute pentru realizarea constructiilor. . ~ dupa receptia la terminarea luerarilor.elemente· privindregimul juridic.. . 5 ~i 6): »'Cererea de eliberare a autorizatieide construire." .. economic ~i tehnic a1 . }>Certificatul de urbanism. Responsabilitatile dingintelui in. " . ~i:zlirii. cele ale proiectul~L .functionala ~i . (PAC) care. Verifiqa corespondenta dintre .' . calitate .' . . . sarcini.1ndeplinirea conditiilor legale prevazute deaceasta (Legea 50/1991 ~iactualizatii in 1997).constructiei. proiectarea ~i realizarea. . ~Av. se inainteaza ..' .de citre un proiectant autorizat.'fILE'DIRIGIN'fILOR . ... ". 50/1991 art.. perioada de pregatire a executarii li1cr1irilo~sunt: . dirigintele. al investitorului in toate fazele privind conceperea.eliberarea .. constructieicontine.legale necesare. emis de organele in drept.. 1()/1925art. .b).de . caietele . ..' Dirigintele de specialitate raspunde rata de cei pe care iireprezintii pentru a$.de reprezentant.m." .executarea. autorizatiei . Proiectul pentru .pentru .. pe langii proiectul :pentru autorizatia de -construire. construetiva. _" . Studiaza· proiectul. solicitate in certificatul de urbanism.qtorizap~ de: consmnre. ~executare a lucriirilor. autorizatiei deconstruire. 21. .terenurilor ~iconstructiilor. pana la receptia finala. .organelor autoritiitii'locale pentru obtinerea a.. A) Re$P9nsabilititil~ dirigintilor in perioada de pregatlre a ~~cutiiii IncrariiOl:' .pentru care efectueaza activitatea de dirig~pe de specialitate. contractului sau atributiilor functionale stabilite cu beneficiarul . 9 . . tehnologiile §i procedurile . Verifica existents tuturor pieselor scrise ~idesenate ~i corelarea acestora. . alcatuirea .

In contractul de antrepriza nu se pot. investitorii sau administratorii veonstructiilor+vor incheia contractdistinct pentruverificarea tehnlca de calitate aproiectelor cu verificatori de' proiecte atestati ." . Convocereaeste. Verifica valorilerprevazuteipennu organizarea." '. Preda'constructeruluiterenul rezervatpentru organizareade santier •. Asista Ia trasarea . Participa impreuna ca proiectentul §i executannrl Iatrasarea ·generaUl a constructiei.' . corespunzator categoriei de Importanta. 10. modiflcare. in situatli speciale. In contractse vor imicrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiei. reparatii ~i de imburiatiipre aterenului de fundare. ·· .:de§3ntier.:.importanta a constructiei definitive pe care' 0 sprijinasau 'oinlocuieso temperar.·estimate de proieetant procentual fata de valorile lucrarilor care trebuie sacuprinda (conform: j '..Se incheie procesul-verbal depredarea amplasamentului si-se semneazade toti eei convocap. a caller de acces §i a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenoruluirst-Ia materializarea cotelor denivel ln imedlataapropierea terenului. .' . 10 . privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 1011995.. H. Constructiile provizorii care sprijinli sau inlocuiesc temporar 0 constructie definitivli sau pliTti ale acesteia se incadreaza in'categoria' de . 7. Preda executantului ampiasamentul liber deorice sarcina §i borne Ie de reper precizate deproiectant. Ambele PlrP contraetante trebuie sit examineze contractulpropus pentru a se asigura ca inteleg conditiilereferitoare lit cruitale§i eli aceste conditii sunt reciproc acceptabile.' . Controleaza respectarea prevederilor cu. ROMGAZ. consolidare.nlveluri §i cerinte de calitate inferioare celorprevazute de reglementarile in vlgoare. ." .. 9. luand in considerate totodata ~i factorii economici siriscurile care apar in situatiile respective.fazelor determiriante '~i' a programului de control al proiectantului. 'Proprietarii. Lapredarea-preluarea amplasameatului vpertioipa reprezentanti ai investitorului. Participa la elaborarea contractelor §i raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate. . transformare.. Dupa caz. . RENEL.facuta de dirigintele de santier • . Dispunemarcarea $i proteiarea-bomelorde reper'ale constructiei. RGA ROMTELECOM ~i alp fumizori de utilitilti. 8. precum ~i lucrarile . . ":: . cu exceptia cladirilor pentrulocuinte parter ~iP+l ~i'anexelegospodaresti 'situate in mediu rural §i in satele ce apartin oraselor (conform art.. proiectantului. .. . '. executantului §i. de modemizare.2 din Legea 10/1995). Verifica existenta in proiect a prevederii . Verificarile de la punctele 3-5 se refera la proiectele pentru constructiile definitive ~i provizorii. participa la pregatirea Iieitatiilor pentru executarea lucrlirilor..§i·materializarea principalelorborne 'de referintli. precum~igarantiile materiale sialteprevedericare sa conduca lacrealizarea acestor clauze..' .tnscrie.S. . ·6.

' de'luc(atori neautorizati pentru'lucriirilela care teglenientikile:tehnice aU prevederriIl8cestsens.. '." .. corespondenta calitatii.'.' .::' • Taxe pentru obtinerea autorizaii~i de construireprovizorie alucrarilor de organizar'e 'de ~~tier. 'Maferialele vor avea c'alitatk'prev~zutii irrsfunBarde' ~i agrementde tehnice prevazute in documentatia de executie:iilcazU) fii. care se prev'M caracteristici superioare celor din normele tehnice se solicita incercarile ~i detenninarile prevazute in caietele de sarcini.'. Machetele proceselor verbale foldsite in aetivitatea:de C+Msunt prezentate . . Cheltuieli necesare contractantului Invederea ' crearii conditiilor. confonnitate cu prevederile con_lUi.."\~.. "ParticipiiIa' verificareavin fazele deterrniriante'§i' Iii' 'iritocmirea proceselor..zut in 'documentitliatehnica. '. :in contract ~i in' normele tI1hnicein vigoare. . :::. Verifica respectarea tehnologiltorde executie. " . . F. ...mllit6itori autoriiap.•. . suddri. ~.lforindlare> (~. ptoiecte)... '. l~~toride 'sardnase folose~c. ..~ptiepaJitativlia materialelor.. ~ ~~cIar~pile de conforrnitate a calitapimaterialelor.- .:""". .H.'.' . ..11. contracte cu RENEL.J "."'Oirigiritele verifica. ' ~ ". Efectueaza veiificanle~ prevazute'in normele tehnice ~i 'semn:elkA atcuinenteie' intociniteea urmare Ii -(rerificlirilor.'.verbale lucriri ascunse. 8ltlplasament.' ... Principalele reglementiirftehnice necesare'a:fi cOJ'lsu)tate pentru aceaitii 3:ctivitate suritP. ":: .' -' :):'..' legislajie] cu piivirel!1:rttateiialeIe utilizate (existenta documentelor de atestare a calitatii. "'proceseverbilIe de re~ptiebllitativa Impretiriii'cu construetorul. II 6. ~" procese verbale derl. Pentru meseriile de instalatdr (gaze.'apii-carial).~ rapoarteledenclloriforrnitati:C' . .)i..: 5. . '..' .. " ".. iIi' vederea asigurarii ilivehilui 'calitativ "prev3. . ~e de. a'caietelorde slU'cini~ia regleIilentrullor tehnice in vigoare.: . La receptia in fazele ." -" .determinante.".: 4. .. din contracte.: '. " . B)Responsabilititile dirigintnorinperioada de exeeutare aillcriirilor ~:"" 'Responsabiiitiitibb dirigintelui iri perioadade executare lucrlirilor sunt: " ". unitati de salubi-iiare. trebuie convocat : ~i reprezentaritul ICLPUAT din1erltorili: Convocarea se race de catreexecutent.i' '. ca bibliografie.'.. ." .". ' .". din. . " . " certificate Ie de calitateale materialelor. ' a -. . Verifichesp()ctarea '. ..'" .Jnteizice'utili~ea.. electrice. . J" . particip:Ala ~ptia...: ' ." . acestora cu' preve'denle din 'certificatele 'de calitate.. '. intrerUp~ea circulatiei. Urmareste realizarea constructiei in. ~'ptoiectel6r.." . '" (Ie inane~ad. 376(1994"-' MetOdologia de el~bo~ate a~evizu1uigen:eral pentru P~jectiv71~ de inve$titii): . CaIitanvii a lucrarilor pe categorii'de lucrari ~i' Senlneaza .re~ntatelasiar~itUHu<:rarii.. de deSI8§urareaactivitatii'de construcpi-1'!lontaj. . 1.' f .'. ' :. ')0> .'.G:'nr.macanigii. " . dupa caz.

. .. . activi~lile ce privesc realizareaconstruc!iilor 'pentru care prestea.. de organizare...~au . .. tara agrement tehnic. . to. ..exe 1a contract (atat din punct deyede~alarticolelor clit ~i alcantitati10r dlri 3r:tiool). tara' agrem~Jlt .fiira . .. Preia documentele de iaexeeutaJrt §i proiectant §i completeaza eartea iehnica a constructiei cu toate· documentele prevazute de regie.' '" . ~ ..•.v¢ere caIitativ. sesiziirilepJPprii.tra(' cheltuielile sUh.Avizeaza dispozitiile de ~antier emise de proiectant. . exec::utiei. '14. )6.II. ale organelor abiiitate precum §I ale~Jtor.activiUitea de diriginte de specialitate.de¢eetarea . Asista Ia prelevarea probelor . .. in ~rnpul execlrt.asigurare a cali. ... . de Legea nr.. normativelorInvigoare ptecwu§i aeJauzeJor contractuale speciale. .. ..' . . seinifabricate§i prefabricate neco~espunzitoar~ ... ale . . . 7.o~iijciri. .pent~l~iegale. ..· .. 11.tsuportate d~ investitor.. Constructorul Yil asigura. . nuislstem Propriu de. COD.Verificarile au la baza .'. .dupA'. sist!)rea. ..vestltorului. . in numele il}.1ucr~rylor. ..utilajele §i §itestarea. lucrarilor. .caz.asigurare . admi~d la plata numai Iucrarile I. instrumentele. '.dela . §Lpred~ terenul detinatorolulacestuia.. Interzice utilizareade 'materiale. -' 1n calitate de imputemi~it al inv~stitorului 'verifi .. '... . Interzice utilizarea de tehnologii noi. 13. . Urmare§te respectarea iriiOcinaid~ cAtt:eexecutant a masurilor dispuse de proiectant sau deor~ane!~abili~ate. . .8:. ..ecoprlnse m devizele o(e~ an. e u d Catre' investitor in..calitiW . . de plata aferentelucrarilor real e. I i)/1995 privind calitatea . 15.. .. .conform eaietelor de sarcini §i. . caz... Cere executantului.Transmite proiectantului pentru solutionare..manopera. . ~ctivitatea de verificarevalorica §i decontare a lucrarilor executate..Trm~~te.. . '...pe'tot P!lrc':lrsjli lor.incercarilor va flsuportat de constructor.dacaacest lucru este prevazut in contract. .Uimire~te respectarea prognimului·de. -: i.. .partlcipanti larealizarea eonstritctiei priviJld rieconformitaple §i neconcPI"4anteieapw-ute pe intfcursuJf\l. lacerere. Asigurl impleinentarea . Costul probelor §i.. Efectueaza... . ..ciertiticatede calitate.-.. Veritica respectarea cenntelQf stab~lite. materialele necesare pentru examinarea. .. transport'~i utilaie.. . .. ...' . . . 9.iei. .aJucmrilor execatate necorespunzator §i refacerealor: numai 1.l. Urm~§te executarealuerarlIor. .·' ' ..in constructii inclq:ulefectu.Aupa.ta§anlentele iriiocmite.onalesau din import saufarlide~!aratie deconformitate a calitapi.Xeeupei.qrespunzatoare din punct de.facturile·· e materialeJepuse in opera. ... 11.'. . . 20. m~urarea ... ... .sau adoptarii' de noi solutii care schimba conditliJe inipale..documectatle! .tatii la executant.zA..locul depunere 'in operas.11' baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin legepentru elaborarea acestora §i vizete de vCriflcatorul de proiecte atestat MLP AT. . ... 12 . . .' .ijrii~e' m.. .. 8. ocumente e ove itoare pentru tart e e de manopera..... 12.• . . . iar i~ caZ. .tehnic pentru materialele netr~diti.: .. . demolare.

Dirigjntele va transmiteexecutantuhii onotificarecQprivire. . Dupa receptlala terminarea hicranlcir: dirigintele de speciiditate urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse iri anexa procesului-verbal de recepjie 1a terminarea lucrarilor.uriniire$te i'ntocmirea .'~.. . diriginteie are obligatia de a-I soma pentru ase inscriein clauzele contractnale. h ~... . " '.-la . receptia finals :.... asigura'secietariatul receppei'$i intocme$te ':actele 'de receptie. au •• j 13 . ". . la receppalucrl1rilor. Riispunderile dirigintelui la receptia lucrarilorsunt: '.. . '3... . daca acestea s-au datorat nerespeetari! clauzelor contractuale de catre executant. . . documentatia tehnica Ji economics a constructiei lmpreuna cu cartea tehnica a construcpei.hlreteptul1ucriirllOJ" Comisia de receptie se constituie $i i~i desffi$oara activitatea conform RG. .t'. . ParticipA.la deficientele care aparut in perioada de garanlie~i pecare . Urmlire$te rezolvarea problemelor constatate 'sau recomandate de comisia de receppe. .dispOzipa constructorului. ..PredainvestitoruluiJutiliZatorului actele de receptie.".. 273/1994. ". ... Dupa receptia finala.. " 'r . '. alte·· documente ~i documentatii elaborate conform :~e~islaiieHri vigoare..documentelor .D) RAspundedle dirigintilor de specialitate in perioada dintre ' receppa laterm1narea lucririlor{li.. in eel mult 90 zile de la accePtareaa~stei~ .._ .executantul trebuie sii le remedieze pe cheltuiala sa.' Cartea tehnica a constructiei dettnatorulu! legal. ' ._ C) RAspund~rile dirigintll . .:.' 2.' ...de aducere la indeplinire a l#SW1lorir'nj)Use de comisia dereceptie. Daca executantul nu I$i respecta obJigatiiitj contractuale. documentatiile tehnice elaborate de: proiectant puse . . . dirigintelede:~arttier p~eda. pune la dispozitia membrilor comisiei de receptiedocumentele doveditoare ale actiVitapi de urmarire ~iasigurare a calitatii petimpul derularii executiei lucrarilor.

.de urbanism . ACTIVITATEADIRIGINTILOR .cu -respectarea .Prin certificatul de. 3.~:=cuaPi. . economic §i. in-funC}ie deamplasarea geografica a investiliei. Avize ale verificatorilor de proiecteatestap privind veriflcarea proiectului. 2. ~ -.i. . sanatatea oamenilor ~i protectia mediuIui.de construire. ell energie electrica. siguranra la foe. dup! caz.~i sIJs.tehnic al terenurilor siconstructiilor.lucrlirii ~itipurile de constructii.~i doctptentapa:n~ee~"..a.§i 12luni'de -la' emiterea autorizatiei. • • telecomunicatii.cI~ importanta . A viz geot~hn~t}(pentrucoll*uctii complexe). . ' .'. . referitoare la realizarea cerintelor de performanta ale constructiilor.ii lucraril(Jr se stabile§te de 9atre emitentul autorizatiei pe .arii al.. va tl Insotitli de e~itificatul de urbanism emis de unitlili1e' administraliei publice n1enrlona~ m. r careasiguTa functionarea constructiei: . Avize necesare~~'onstruCfiei. "'.elib~r.: '.. in 2.'. .' _Cerereapentru .se elibereaz~ de catre p~ns. . pentru: • • • • • • rezistenta §i stabilitate.Perioadade vaiabilit'ate a autorizatiel de construire este intervalul de timp in interiorul caruia este obligatorie inceperea lucrarilor autorizate. Autorizapa de eenstruire ~utori~liaAeconsb1l1re .tentoriului.'. drumuri s.ltorizlllieidc:: construire sunt stabilite deLege~50/199lrepublicata In anul1997 Monitorul Ofici~lnr.... .documentatiilor . • • alimentare gaze. Neinceperea rlucrarilor in intervalul de valabllitate conducela pierdereavalabilitiitiiau~rizatiei. siguranta in exploatare. urbanism _se fac cunoscute solieitantului elementele privind regimuljuridic.. autorizatiei. • alimentare cuenergie ill jurJiizbrii deutilitaj. Conditiile ce trebuie indeplinite c~i..' 1. hidrofuga §i economia de energie protectia impotriva zgomotului. - 1.nscJjse'in cererea pentru eliberarea:allt~~za~eide.bazii. Avizede :-. izolatie termica. ~i amel}_!ljarea. 14 .IV.eliberarea .9PnsJrUir~.•..iIlileJudelene sau primiri._. . '". l)urataex~cutiil. Aceasta nu poate 'depi!.' __ .3dinnianuarie 1997:"".datelor . teimiea.

.earea. (sau de Ia organele teritoriale ale acestora.7. • Ministerul Mediului. MinisterulMediului. urbanism. dupacaz.11.. '.te4Ilica de calitate aproiectelor se face de. imputemicite in acest scop) ..:~."" . catre verificatori sPc:ciali§ti ate~t~ti MLPAT conform HG nr.1995.' 3::V~rlficarea tehnica de calitatea proleetelor.hidrofuga§ieconomiedeenergie . sanatatea oamenilor._". Avize de ocupare.tmputernicitefn acest scop) . racorduri ~i. )i> FProteclie iinpotriva zgomotului .0:... acestora. ". >' ." -Verificarea. esentiale prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea-ln constructi i sunt: .. • "bepaftamentul pentruUrbanism ~i Ainenajarea Teritoriului. • Comisa Nationala a Monumentelor.:'. D Igiena.. alei de acces. ' . !.de importanta. ' .6..in functie de categoria. Avize spec. . Avizespecifice amplasiirii constructiei conform reglementarilor in vigoare. Cerintele.A Rezistentii §! ~s~i1itate itW i $igurantli. 4.'-'.<.10/1995. de retele edilitare. '.".>:a 15 .' Minsterul de Interne (pompieri) (sau de la organele teritorlale ale '... Ansamblurilot ~i Siturilor 'J' Istorice. . dupa caz de la: .terenuri.i:' .).§.. refacereasi protectia rnediului . gj. .JicefU. • Ministerul Comertului ~iTurismului. public sau privat.b~~amente • lucrari de calcane §. pentru: .dindomeniul . ~ c i . qiferenpat. • ... Ministerul Aplirarii Nationale.tein Legea .' . Veri(J. si instalatii . .ii a unor.dejinitivii squtempora.aferente se facede ~tre specialistii verificatori de proiecte atestali MLP AT "pentru cerintele esentiale rPNvAzu.I(:(ioniiriiconstructiei.:'''.. ~. • 'c· "5. In exploatare' ~ C Siguranta la foe ...a. .~ . Aile avize specificate 'in certificatulde . de la: :''- • • • Minister~i Siiniitiitii. • Minsterul de Interne (pompieri).. .925/28. Ministerul Industriei ~i Comertului. iF . -. proiectelor pentru constructii ...a.a constructiei. :'[:::.> 'Elzol!ltie t~J:1llica.

pericol siguranta ~i siinatatea personalului propriu sau a cole~vitatil~r invecinate. precum ~i constructiilor provizorii.. Verificarea unui proiect se va atnbui de regula aceluiasi verificator atestat. . .':. '. '. . » Constructii industriale in care se desfii§o~ra procese tehnologice sau se depoziteaza substante ce pot pune 'in. . 16 ... . Indiferent de categoria de importanta .. caiete de sarcini necesare pentru executie. breviare de calcul. )' documentatiile tehnice ~i detaliile de executie-sub forma de planse. verificarea finala se face la aceasta fazA.. Verificarea la cerinta "Rezistenta ~i stabilitate" este obligatorie pentru toate constructiile. stabilind un termen pentru primlrea completlirilor.incare verificatorul ate stat constatacadocumentatia prezentata nu cuprinde toate elementele necesare pentru a permite veriflcarea. Investitorul. Documente ce se verifica Stllit supuse verificarii tehnice urmatOarele documentatii: » documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire. . constructiei. » Cladiri de Iocuitcu peste P+1 etaje. turism sau care adapostesc aglornerari de persoane.i in specialitatile in care a fost atestat. in cazul cfuld nucontlne detaIii de exeeutie. va sesiza investitorul.Constructit ce se verified Pr9iectanpi vor preciza in proiectele pe care le elaboreaza cerinjele pe care acestea trebuie sii le indepllneasca pentru ca investitorul sa poatii apela din timp la specia1i~tii verificatori de proiecteatestati. daca prin aceasta se afecteaza calitatea constructiei.. iii caz de nepredare a completlirilor la tennen. sanatate. cladiri d¢mva1amant. . . in cazurile speciale. eand doeumentatia pentru obtinerea autorizatie! de construire se prezinta la nivel de detalii deexecutie sau la constructiile de important! redusa. VerificatoruI de proiecte atestat va efectua veriflcarinumai pentru cerintele §. proiectantul ~j constructorul raspund. potrivit legii. . ' '. . . este obligatorie a verificarea la to ate cerintele pentru:. verificatorul va restitui investitorului intreaga documenratle. '.rnu sepoate substitui verificarii tehnice a acestora. Deoarece leglslatia permite ca pentru obtinerea autorizapei de construire sa se prezinte 0 documentetie tara detillii' de executie.' '. . cu exceptia cladirilor de Iocuinte parter sau P+ I ~i anexele gospodaresti situate 1n mediu rural ~i in satele ce apartinoraselcr. .. Verificarea tehnica a documentatiei necesare obprierii autorizatiei de construire.' In cazurile . stampila verificatoruhii atestat aplicatii pe documentatia de proiectare nu il scuteste pe investitor si prezinte pentru verificare documentatia la fazele PT !ii DDE inaintea transmiterii ei spre executie. pentru supunerea la verificare a intregului 'project §i pentru modlficarile efectuate tarii acceptul verificatorului tehnic.

':":".

,'

Rezultaie ale :verificiir.ii Verificarea unui proiect la cerintele impuse. de Legea 1011995 se lncheie cu: '.~.·'·referatul de verificare intocmit, seronat ~i stampilat de verificator; .'~. ;stampilarea notelor de.calculsi-a listingurilor dela calculator; ~ stampllarea tuturor planselor in copie pe hfu1ie ozalit sau xerox a , . proiectului ~i a memoriului; ~§tampilarea caietului de..:sarcini, . '~.. . .. .
"

14. Licitarea lucrarilor
in acest subca,pit91 sunt prezentate aspectele ~feritoare la licitar~a lucrarilor ~ln care poate fi implicat dirigintele despecialitate, in functie de· clauzele lc.ql1~ctuluidintre investitor §i diriginte., '. ...', t 1'. :,;Lainvestipile care nu. sunt din bani publici, organizarea; modul de 4,es.~.,. llrar.. .§i ad. ~.Ude. HCitatHlo. .face.duPiicondi11.'ile impusede investitor .. e carea rse (~~s~liat de un consultanteperscana fizica saujuridica), :.... . " '. .., Licitarea lucrarilor publice se face conform ordinului comun a/ MF §i ,!MLPAT nr: 784134NI13.04.1998 §i a modificarii aprobate prin ordinu,l comun at .iMF §i MLPAT nr; 5531S367 NNI31.0S.1999. In-cadrul acesta, dirigintele de ::s'pecialitate urmareste realizarea unor cerinte ca: .' ... simplificarea procedurii de analiza privind indeplinireaconditiilor.de ~ calificare " §i selectie a ofertantilor;,,·..: .' . . ... stabilirea unor praguri minime de calificare apreciate prin experienta generala, ~ :'experienta in lucrari similare §i prin capacitatea filJancillI'ii I~ zi, .~cre§terea responsabilitatii investitorului pentru pr.egatirea"organizarea §i desfasurarea licitatie] care se. poate face prin personal propriu sau printr-o societate de specialitate angajata de acesta,

J

I

Ii;,":'

.:.),0:

.•. ~ ;~ .. ,~
".
',

L.icitaliile potti de mai multefeluri: .' Licitatie publica deschisa cu preselectie; Licitatie publica deschisa·farii preselectie: Licitatie publica restransii; Cerere de ofertii de pret

a) Procedura de Iidtaile publi,;ii,'desch/sii cupreselec(ie se desla§Oara in 'doua etape: :.... Preselectia - la aceastaparticipa toti contractan. p.'.iinte resati .care raspund -. . .:..' ,. .•. .1 anuntului publicitar ~i care transmit documentele de preselectie; ti Selectia - la aceasta participa numai contractantiipreselectionati, care h~. d. .sc.ri,sorH' deinvitare la IiCitape. (etapa II) ,§i .:tuturor conditiilor de BWl. f'PJwtjcipare;§,i calificare. .: .'. . ,\ . . . \.\ . f b) Procedura de Iicita(ie publica deschisii liirii preselec(ie se desfasoara !intr-o singuri etapa, Pot participa toti contractantii care raspund conditiltor de [.participare ~i criteriilor de caliticare.

17

c) Procedura de iicita(ie publicil restransil, se aplica cu titlu de exceppe, pentru investitiile care pot fi executate de un numar restrans de executanti precum §i,pentni:investijiile eu caraeterseeret. .: d).Procedura Cerer;i.de ofertii de'prer se -aplica pentru aehizitia investitiilor ale caror valori totale actualizate mi dep~esccuantumul valoric pentru care este obligatorie organizarea unei licitepi. Pentru organizarea Iicitatiei, investitorul elaborEi~ 'dOcument!lpa de Iieitatie pe care 0 pune la dispozitia contractantilor pentru jutocmireaoferteior. Contlnutul cadru aI documentelor de licitatie sunt: Documente pentru califtcarea Si seleqiti'ciJntractantilor L Publicitatea: ,;C, Anuntul publicitar ~ilsau invitatia de participate- la licitatie vor .cupriride date privind:irivestitorul,organizatorul Iicitatiei, obiectul-licitatiei, locul, data ~i preml deprocurare a documentelor de Hcitape; data; ora §iloculde depunerea ofertelor; data, ora ~ilocul deschiderii iicitatiei, precum §i plafmmele de califleate; -. 2. Instructiunipemru coritractanp: .. .. . , -!ista documentelor;' - informatii generale referitoare la investitie; - descrierea sintetica a investitiei; - ..informatii financiare (sursele de finantare); , • cerinte impuse de investitor privind forma de contract; - precizar! referitoare la autonzatii, Inte'gistran, taxe, asigur3ri;' • informatii privind calificarea ofertantilor (examinare, selectare, punctaj etc.); ., data ora Iimita§i adresa dedepunere a documentelor; . • -semnaturile ~iparafele necesare pe doeumentele de calificare; Documente pentru ofertare ' a) Instructiuni pentru ofertanti, referitoare fa: • fonna de prezentare a garantiei pentru oferta depusa ~ia garatipei de buna executie • prezentarea ofertei pe sectiuni, capitoIe ~icetegortideluerari: • valabilitatea preturilorpentru materialele foiosite ..': . • modul de prezentare a vaIorii ofertei • perioada de valabilitate a oferteior - termene pentru receptii partiale, pe etape ~iperioade • .modul de completare ~i'semnare' 'a contractului • examinarea, selectarea, evaIuarea ofertelor • data, ora limita §i adresa dedepunere aofertelor • conditii de retragereaofertei ' • . semnatlirile '~iparafele necesare pe documentele .oferiei· • procedurade desehidere.a ofertelor, ziua,ora, locul~icbnditirle deprezentare • modul de notificare a investitorului eatre contractanti privirid :adjudecarea executiei Iucririlor ' •. calendarul desf'~urarii licitatiei .
• j' ~

18

b) Proiectul tehnic'

• par/tIe scrise * descrierea generala a lucrarilor
• • de sarcini '" eentralizatorul obiectelor pentru obiectivul supus licitatiei centralizatoarelecategoriilor delucrari ale obiectelor listele cu cantitatile de lucrari pe capitolede lucrari listele cu cantitatile de utilaje §i echipamente tehnologice , fisele tehnice graficul general de realizare a constructiei

* caietele


* proiectul tehnic - planse c) Conditii de contractarealucrarilor.privind executarea investitiei Dupa desemnareaoferteiCll§tigatoare§iintocmirea hotararii de desemnare a ofertei ca$tigatoare; investitorul.incredinteaza c~tigiitorului contractul de executie a1 investitiei, RezultatuI licitatiei se comunica tuturor participantilor Ia Iicitatie. Contractantilor nec~tigatori Ii se vor comunica motivele pentru care nu au fost selectionati sau pentru care le-au fost respinse ofertele.ca necorespunzlitoare.
S. Contraetarea lucrlrilor
Contractele sum de mai nmite tipur;: ).' contractla cheie, se incheie intre investitor siantreprenorul general pentru realizarea completa a unei investipi; };> contract global, se incheie intre investitor 'pede 0' parte §i aritreprenorul
general
);>

• piirJile desenate

*

§i furnizorul.igeneral

pentru realizarea

in ansamblu

a investitiei,

};>

, acestia.evand dreptuLsa lncheie conpacte desubantrepriza; contracte separate; se Incheie intre investitor. §i mai multi antreprenori in cazul in care investitorul are posibilitati limitate §i succesive de finantare §i are capacitatea tehnica necesara; subcontractul,se tncheie Intre antreprenorul (sau furnizorul) general §i , antreprenorii (saufumizorii) de specialitate, . Contractul include fifacJH1.rtedinac~sta: Formularul de contract; Conditii.generale de contractare; Conditii suplimentare de contraejare; .,'

•.
+_

• . Conditii specials de contractare; • Oferta, fonnularul de ofertii~i,anexala fonnularulde oferta; ._ .Centralizatorul valoricpe categori! de luerari; ._, Caietele desarcini;, ' • .' .Plansele; ~ 'Or8:ficele de executie; • Alte documente convenite intn<.piirp in faza de,negociere,

19

Legea lO/1995'privind calitatea in constructii §i a' nivelului 'calitatii rnentionat .de contract. Daca respectarea instructiunilor investitorului atrage' dupa-sine cheltutel) dirt partea executantului.': conditiile speciale de contractare.formularului ." 'In caz de ambiguitati sau discrepante 'Intre documentele eontractului. lucrarilor cu respeetareaeerintelor din . verificarile calculelon-caietetedemasuratori '§i alte documente pe care executantul trebuiesa le'inttJcmeaScd'salhiare'snnt cerute de proiectant.. La semnarea contractu lui nu este permisa modificarea conditiilor de contractare fata de conditiile din documentele de . tarn plata. • conditiile de acordare ~i rambursare a avansului. . " . • conditii referitoarela asigurarea calitlipi. contractantul este obligat 20 . . . sau de catre persoane autorizatedeJnvestitor.contractuale. Investltorulva pJliti aceste sume.C.Ia'eererea acestora.A. la dispozitia antreprenorului. prioritate vor avea. in ordine: prevederile. telefcane. .j " Documentatia necesarli pentru executarea lucrarilorcontractate va fi pusli de investitor. . in proiect. conditiile suplimentare §i conditiile generale de contractare §i apoi alte documente care fac parte din contract. Inainte desemnarea-contractului.organizare a licitatiei.vor fi puse la dispOzipaacestuia:dtHiiU:fe executant'li terrnenele precizate in anexele contractelor. pentru ca obiectivul sli aibli asigurate la timp \1tilitliplepesolutie definitiva. • impunerea de tennene coreIate cu punerea in functiune a investipei pentru executarea lucrarilor de retele exterioare electrice.P. Semnarea §i parafarea contractului de executie §i a documentelor acestuia se fac la sediul investitorului. • penalizarile pentru nerealizarea obligatiilor.' " '" " Rejeritor la documentatia de executie: ' .T. in plitrii.. • cazurile in care se accepta sau nu eventualele modificari de preturi aparute pe pareursul executarii lucrarilor de constructii. . apa etc.. Un exemplar din documentatia predata antreprenorului va fi pnuta de acesta-la dispoZitie pentrU consultarede catre I.L. • conditii de constituire ~iderestituire a garantiei debuna executie. • conditii de plata a lucrarilor executate. Alte aspecte. . la tetmenele stabilite prin graficul de realizare a investitlllor. ~xeinplare.U. Contractantul caruia i s-a adjudecatoferta esteobligat sa Incheie contractul de executie. calculele. .se prevad: • data inceperii lucranlor. • data terminarii Iucrarilor. Daca §i in acest caz mai raman ambiguitiitisau discrepante .gaze. • perioada degarantie.In contradul incheiat inlre tnvesutor ~iantreprenor. Desenele. Naturasi volumul lucrarilor'se precizeaza in anexele contractului. aces tea vorfi clarificate de investitor care va emite instructiuni in acest sens pentru executant.lntre documentele care fac parte din contract.

executie.privind datele de intrare ale sistemului care cuprindnivelurile de . de specialitate si lucrarile pe t:iU"eacestia 'le executa.i lnregistrari privind calitatea: 21 . planul de control al calitiipi.G. Aceastase eonstituie in scopul asigurarii investitorului de realizarea calitativli' ~i la tennen a investitiei convenita prin contractul de. . • proceduri desistem. " ' . in procentul stabilit prin contractul de executie. nr. .sa constituie garantia de bunaexecutle. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste de investitor·'~ireprezinti. Sistemul de asigurare a calititii in functie de categoria de importanja a constructiilor dirigintele de specialitate verifica existents "sistemului calitatii" propriu la executant. in cazul in care piirti din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantreprizatexecutantul trebuiesA prezinte lista subantreprenorilor . . acestea vor fi pastrate ~i contabilizate de investitor. c) Documente ~i tnregistriiri . proceduri de proces. ·compartiinent decontrol alcalitalii. Este format (conform H. Daca pirtile convin ca garantia sl1 se coristituie prin 'inscrisuri de valori (titluri de valori). " • Scrisoare de garantie baneara privindgarantarea eontului garantiei de' buna executie.· ' Datele. • responsabil tehnic cu executia atestat angajat cu contract de munca sau prin . ate stare pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate • compartiment de asigurare a calitatii executiei lucrarilor. 6.conventie civila. elementele de. constituit de contractant ~i alimentat de investitor prin retineri succesive din situatiile de plata lunare.calitate cerute in diferite etape.Regulament privind conducerea §i asigurareacalhatiiin construetii) din: • manualul calitalii. documentele. proceduri administrative. .continur !}imetodologice ale conducerii §i asiguriirii calitatii deIa unitatea executanta (constructor) trebuie asigure existenta.~ ~ ~ documente.a trei componente: sa a) Organizare . Contractul de executie-lncheiat cu persoana juridica achizitoare va fi semnat de antreprenorul general §i de catre toti asociatii. Investitorulvaaproba continutul scrisorilorde garantie sipe garanti. 766/1997.minim 5% din valoarea IucrarilorvGarantia de buna executie se constituie printr-una dintre celedoua forme: • 'Scrisoare degarantiebancara privind cuantumul valorie al garantiei de buna executie. documente §..certifiearea profesionala. documente ale programului de asigurare a calitipi. . b) Programul de asigurare acalitiilii.

Certlficarea de coiIforniliate a caJitiitH prodUselor'~i.~i de santier. comunicsri de santier.. :- :.documenreprivindcontroalele: plan de control. decontrol. .·necorespunzAtoare calitativ eu altelecorespunzatoare.Iucrare necorespunziitoare din punet de vedere caIitativ. . rapoarte de control ~i verificare privind ealitatea. .·pentru fazele deterrninante.pArti.. dev. buletine de. borderoul incercArilor de laborator.. dec1aralii.deproiectere.tconform H. ~ documente de lao furnizori: certificate. . .produselor constituie componente ale sistemului calitatii In constructii. de calitate. . dispoii..' :' '!'.produselorv-procese verbale '.adocumentelon. ~ _. ..~ calitipi." . rapoarte privind costurireferitoare Iaasigutareacalitajii. Metodologia de . infonnari...e:a ~nregistrarilor. niveluri.• certificate. ._ 22 . 1.poceduri. . fi~a de actiuni corective.§i documentajilletebnice.:·" planuri §i rapoarte de audit.. : .verbale de autorizare a continuarii lucrarilorinfaze detenninante.~g~~~nbd tehnic ".de conforrnitate. . sau.de receptie finaiji. de. procese verbale de receptie paiti~a. .'... " codificarea documentelorpe tipuri de actiuni stabjIiteinrepertoar. instituirea unui sistem de identificare." . de ~"eptie. analizareasievaluarea..: Repertoarul documentelor de calitate va trebui sAcuprinda: ~ documente de proiectare: caiete de sarcini.ideseama.. "evidenta· prohelor prelevate. eaIitate. buletin.i.. proees verbal . • .9-li.. de..· ~ receptia lucrarilor: proces verbal de r~eppe.IaJe~i~rea lucrarilor.rleclaratii deconformitate a calitiitii . .G..va urmari. ~J ..~fe(:tuar.procese . a~ementetehnice. tronsoane.de· exeeutie. " rapoarte tehnice. .: ". .. anaIiu. _"...'. plarturi.proeese: verbale.de a.periodlee.) .sistemului. incercari. ~. . inlocliireamaterialelor.' . . . ' • proceseverbalede control.. procese verbale de lucrari ascunse... ." ordonarea documentelor pe obiecte.coreetive §i preventive.rapoarie de verifiear~§Lanalizare'L procese verbale de avizare pentnl1ucrari . fisetebnice." . ~ documente. .. • procese verbale de lue~iascunse. hJerari. JXl..: . fi~A de tratare a neconformitatilor.'.: ~ dispozitii de santier: tndepartarea de pe santter a oricarormateriale caresunt calitativ necorespunzatoare. neconforrnitaple§l rapoarte .. de «xecppe: eyidenta turn3!ji.necontormitate. 766/1997) . dAr.buletine deanaIizii. .' Agrementul tehnic ~i certificarea de conformitate .: :'c . betonului. ."o" .uni..l1~ .rapoarte privind . certifipate de garantie. c..ifi~.:.produsele procurate. rapoartede....:-. ~ lndepartarea sau refacerea oricarei. .

. de regula panl la cinci ani.> Documentele privind rezultatele activitaplor de apreciere a produsului: buletin de incercari. 23 .sa prevadii a se utiliza numai produse pentru care exista certificate de confinnare a calitatii.cl:llitate . pe . procedeesau' echipamente. transport.. dupA caz. )." 8..-normative. Existenta agrementului tehnic. -standarde de ramurii.sa prevada in 'Contractul eu funizorii clauze referitoare la obligativiiatea produciitorilor de a certifica conformitatea calitalii produselor.. concretizata tntr-un document scris.. .. pentru constructii. .gis..dupa caz. Investitorii. Documentele agrementului-tehnic sunt (conform HG 766/1'997): a) Agrementul tehnicpropriu~zis carecuprinde: ')'> Definireasuccintaa produsului :"'descriere ~i identificare.acceptate.' . b) Dosarul tehnie care cuprinde: ).. conditii privind asigurarea calitiitii. daca este cazul.'.. ).".eliberat agremente tehnice sunt supuse §i activitatii de certificare de confonnitate.tiirilor'de . '. '. . . Agrementele tehnice se acorda. :. asistii.> . Urmareste existenta ~i tinerea la zi. » Documenteprivind evaluarea unitaJii producstoare. Verificarea:inre.agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii In opera vor fi analizatede proiectant care va decide mentinerea lor sau schimbarea solutiei. .. ... -'.tehnic ~ domeniile de utilizare..Agrementul tehnic este aprecierea tehnic~ favorabila.depozitaresi de punere Ynoper!. pentru care nu exista ~i nu pot fl inca elaborate standarde nationale..')'> Agrementul.' . ). a unor noi produse... proiecte tipaprobate. . eonformreglementarilor'In vigoare.. •.o perioada de valabilitate limitata. nutiabsolva pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.Extrase "din ' . fabricarea ~i punerea in .> Documentatia de referipta privind produsul. . opera. . durata de valabilitate.'. . ProduseJe noi pentru care s-au . . precum ~i asupra comportarii in exploatare ale noilor produse. -conditii -privind conceptia. rapoarte privind experimentarile.' ..betoane. proiectantii. aprecieri asupra produsului.> condicii de. Agrementul tehnic furnizeaza opinii iautorizate-eiiinformant pertinente privind conditiile de fabricatie. de c) Anexe.> Remarci complementare 'ale grupei specializate. conditie obligatorie pentnr fumizarea ~i utilizarea produselor noi. Lucririle ~'lacare s-au utilizat produse av-and .certificatelor decalitate pentru materiale. ). a) Privuor-la materialele!oJ(Jsite. ». la prelevarea probelor $i' verifica inscrierea rezultateloracestora in documente. .procesul-verbal : al sedintei deliberate a grupei specializate. .. ' .a: . executantilde lilcriiri de constructiisunt obligati: .

scris al beneficiarului. Controlulstatuluiin f~zele~etern.cerin..exercita prin inspectii curente ~i inspectiiln faze determinante. . LucsariPublice. . eiment.).)n faze .. '..' }. .r.19.1 0." ~~edqra p~ind. de inspectiile teritoriale (Ord.A.lifereIlt.11N!2.la. PJQieftantuiare obligatia sa diminueze sau sa majoreze numarul ~i tipul fazelor determinante.1995).sistarea.W'or).L.. 3. T..>declaratiilorde conformitatea ealitapi produselorr. La cererea organelor Inspectiei de Stat in Constructii. }.M.o.\l1ice. " 9.poate . Fazele determinante se stabilescde eiifre"proie'Ctantul"liic!irii.">'. luerare de constructii o9l!ta ajullsa.P.continua . . .Atoare.. 311N/2. nu mai ". . }.10.statului§i la teate lucrarile pu.care.. proiectantului.Privitor fa exeeutarea luc. ".ie finantare (confunn Ordinului MLPAT or. . . -Iuerarilor res~tjve. . C~ntrolul statuIui. 'L '. '" '. or.G. c.rar.tJri·J!. .de~_.d Admite la plata numai lucrarile corespunz. @ptori~aza.~' -.<lupli eaz.determinante esteoblii3toquia obiecti~ele finantate din bugetul . §i.%ln1:J.Qlulstatului in fazele de exeoutie detenninante pentru rezistenta §i stabil~'lOg~!ruI. .inant~...> agrementelor tehnice. '" .ale luerarilo~4e cOnstru(fP~(H..95. in pmieP1:ul .telor deealitate. '. Cere constructoruiui. '.ilor SQlllJtiEmftidi neeonformitatilor dupa solutiile date de proieetant.> proceselor-verbale de receptie calitativapentru:produseie procurate. . . . Prin faza determinanta se intelege ace! stadiu fi~e.im.>probelor de suduri. Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (ISCLPUAr).geep~t.' . }. Avizeaza lnregistrarile de calitate intocmite4e executant .etc. ..de executare al.c. 24 . cw'dcceptul inspectiilor teritoriale rsi se' inscriu .>. exeeutantului ~i earese." .>buletinelor de ineerewi(otel. Controlul de stat al ealitapi in constructii se organtze~.. 272/1994). '. se. .luorariler In curs exeeutate necorespunzator. }.stabilite initial... '.

. se stabilesc: termenul la care se va acorda avansul. Masuratorile se fae lunar. ' " DecontareaIucrarilor se facepentru cantitatilereal exeoutate.). Controalele in' fazele determinante nu tnlocuiesc ~inil exclud raspunderile factorilor implicatiiil proiectarea si executarea constructiilor. odata cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa. coduri s. ' .instalapiuferente acestora se va include 'iii. mspecnei. ". organul de control autorizeaza continuarea executiei.: caiete de' sarcini u.. masurlitorile.. consemnand rezultatele controlului ~i decizia adoptata 'ntr-un proces-yerbal incheiat cu constructorul.a. de constr1l<:pi ~i. Principalele-regulamente ~i normative caretrebuie lnsusite de catre diriginte sunt '... Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul executantului ~i de dirigintele de $antier. caietele de . proceduri..nt . de a.Verifi~arelJ lucraril~r de constructii Verificarea luerarilor de constructii se face -pe beza documentelorpentru executarea acestora (proiect. ' . cu conditia compensari i lor valorice.. la capitolul "Conditii speciale de contractare". . Situatiile de 'plata seIntocmesc folosindpreturile unitare $i'incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia'~i denumirea lor) dindevizele ofetta contractate. ' In contractu I incheiat intre investitor si antreprenor. sarcini sau alte documente din contract. urmand ca ele sa fie regularizate prin nota de renuntare ~i nota de cornanda suplimentara.)...'f~Cait~~ tehrlic'!'a. In cazul in care cantitatile rezultate in unna rnasuratorilor difera de cele ' inscrise in listele de cantitap de Iucrari ale proiectului tehnic. cuantumul din valoarea contractu lui $i modul de rambursareal acestuia.cP~~~£ti~i:'" 1O. i. beneficiarul ~i proiectantul. se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant. investitorul va notifica executantului metoda de mlisurare... se fac la terminarea acestora." Procesul-verbaldeailtoriziite a continuarii executarii lucrariloe. Daca metoda de masurare nu este clara. Modul de masurare este eel prevazut in reglemetarile tehnice. . rezultate din masuratori~i inscrise in caietele de atasamente. 25 . Pentru lucrarile care devin ascunse.ajunge la orll:anisml:le teriitoriiale' ate ISCLPUAT.·'precum ~i a reglementarilor tehnice aplicabileIstandardecstandarde ~i specificatii de produs. ".onl.

Cartea ~ehnica a construcpei..finalli. .Regulam.Dr. .documentatie! de exeeutie. investitie. . ·tt'Receptia lucrarilor ." Prin actul de receptie investitorul declara eli acceptii. .06. ].receptia .coastructii ~i constituie certificarea reaIi.93/28.documentele.. de destinatia ~i rolul ei=social. in functie-de valoerea.G. decurge de Ia data receptieilaterminarea lueriirilor§i paoa Ia receptiafiQali .~nt:q~ re~ptie aJucrarilorde constructii ~ilnstalatiile aferente). Ea se definitiveaza Jnaint(l de . Neprezentarea antreprenorului la efectuarea miisuriitorij tacyti.1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucriirilor de constructii ~i instalatii aferente aceStora'i(pubJicafa' inMOnr. . Dupa constituire se completeaza !ii.. sauproprietar(conform H..~ Regulament privind receptia lucrllrilorde construcpi ~i.cupI:insein cartea tehnica (conform H..i. . se piistreaziide catre investitor:.investitorului. 273/1994 .GOniract~i. b) receptia finala-· la expirarea perioadeide garantie Perioada de garantie _se·stabil~t~ prjn. categoria de impartantil a constructiei.nstalatii. Receptia constructiilor este 0 componenta a sistemului «. eli exeCirt'aritlil i'.alitlipi ln. lor nemijlocite in conformitate eu dooumentatia de execntie ~iCl1_.07. cuprinse in contractul de executarea lucrarilor. Constructorul este obliger-sa participe eu reprezentantii sjii la masurarea dorita ~i nbtificata de investitor.' • o.' Actualizarea situapilor de plata se face conform clauzelor refeeitoare la aetualizarea situatiilor de plata. . G~ea tebnica a constructiei se intQcme$te prin grija·. .a'itideplimt obligapiie s inconformitate eu prevederile contractuluisi ale.cu respectarea procedurilor HG 273/14... 273/1994 .' GomIsia de receptie . .pebazaexemiearii.". prei~lu~ eu sau tru-a rezerve ~i ca aceasta poate fi data in'(olosirita... " 26 . ." _' .Reoeptia se realizeaza in douietape: .G.se va numide 'citreinvestitor ~iva fl compusa.. nr. .. aferente acestorai Anexa6). a) recepjia la terminarea luerarilor . c.de investitor nu dltdreptul antreprenorului sil conteste masuriito~ .Wii acestora.1994).numeric ~Lca~tructurli -profesionala. 13.

Nota deconstatare . . .Proees-verbal de remediere a defectelor .caz.' a fundapflor §i structurii :de .Producator (furnizorj" . dupa.Executant. . Prezentam in continuare-un exemplu de borderou al documentelorde atestare a calitatii lucrarilor la 0 cladire P + N de constructii Civile.Proiectant Lab . Legends: I . .Laborator de tncercari 27 . dedirigintele de specialitate si.' P .rezultatele incercarilor ..Proces-verbal de receppe calitativa a..Reprezentant de la ISCLPUAT B .Proces-verbal de incepere a lucrarii .Condica de betoane .': ..Proces-verbal pentru lucrari'cedevinascunse . a) Formulare care se completeaza ln timpul executieilucrarilor: ~ Proces-verbal de predare-primire it amplasamentului ~ia bomelor derepere .Proces-verbal de prelevare a probelor de sudura Alaturi de documentele pe care trebuie salesemneze sunt ~i documentepe care nu Ie semneaza dirigintele dar a caror existenta trebuie verificata de ciitre acesta: .Proces-verbal dereceptie a terenuluide fundare. constructor. deprolectant §i de inspectorul la ISCLPUAT din teritoriu. .Proces-verbal de control al calitatii lucrarilorln fazele determinante . instalatiile ~i echipamentele care au fast puse in lucrare. . Prod .Beneficiar (diriginte de specialitate) E .rezistentii .certificatele de calitate ale materialelor . !ista demaijos.agrementele tehnice (daca este cazul) .efectuate pe materialele. .Proces-verbafde'trasare a lucrarilor =Proces verbal de receptie a terenului defundare ' .lucrarilorpecategorii de lucrari -sProces-verbal al aspectului betonului dupa decofrare . Acestea sunt semnate de executant.. FORMULARE NECESARE Principalele tipuri de documente de inregistrare acaHtatii sunt prezentate in.v. .

subsol Certificat calitate materiale folosite E '::' Certifieat garantie otel beton lnfrastructura 'E " Lab Buletin Incercaribetonsi otel beton . suduri cuzineti~ radier ' ' Certificat calitate materiale folosite Proces verbal de receptie calitativa a materialelor . Proces-verbal aspect beton fundatii ' ' ' . Proces-verbal umpluturi intre fundatii . 28 .""".goluri la pereti subsol B+E Proces-verbal trasare armare eofrare. ' .de pl'oieCtant Proces-verbal umplere Jiropi accidentale ' '.Document Semnitura Ordin atacare lucrari P~ces. E B+E+P B+E 'B+E B+E B+EtP .'rrtanuili Proces-verbal compactare-'teren fundare$i perna ~ aviz geo' Buletin tncercarl rezultate compactare ~avizate. goluri la elemente verticale la parter.B+E Proces-verbal trasare. . " . Proces. -.00 'B+E Proces-verbal hidroizolatie la infrastructure Proces-verbal termoizolatie la infrastructure B+E . inclusiv plan montaj prefabricate ' Certificat calitate materiale folosite E Certificat garantie otel beton parter E. Proces-verbal trasare cofraa.·fo.neste. goluri placa etaj I B+E " . pozitionare goluri perep la etajull B+E Proces-verbal autorizare continuare lucrari faza determinants "C" B+E+P+I (unde este mezanin) Proces-verbal cofrare. .'. Proces-verbal autorizare continuare Iucrari fazA determinantav'A". B+E .verl'ia:I ~J)atufa~eneralll Proces-verbal saparofi!.verbalarnplasarnent Proces-verbal de trasare ~" . armare. ~ : . '. arrnaturi. " lib Buletin unic ~i de interpretare statistica a rezultatelor B+E+P Proces-verbal receptie infrastructura . Buletin tncercari beton ~i otel beton Lab Proces-verbal autorizare continuare lucrari fazii determinantil"B" B+E+P+I Pentru nivelul urmator Proces-verbal remedieri deficiente B+E Proces-verbal trasare. Proces-verbal stinaere remedieri ii·. E Releveu planeitate la cota ± 0.' tab:!:'P " B+E S+E Prod E B+E Lab B+E B+E+P+I ·B+E . Proces-verbal aspect beton Buletin incercan beton siotel beton ..".. . B+E Proces-verbal trasare.~ :'...' '.Or ' r. cofrare .. goluri laplanseu.B+E+P' Proces-verbal receptie fundatii "".. cofrare. armare. armare. armare.vizat de director tehnic .

la rece si la cald B+E Proces-verbal de verificare ale instalatiilor pe faze de IUCM B+E Proces-verbal de rectificare a sudurilor la toate conductele B+E Proces-verbal pe canalul tennic: verificare pereti beton. _pante canal de legatura la canalizare B+E+P Proces-verbal de probe de presiune la coloanele de pe canalul de distante pe tronsoane B+E Proces-verbal de verificare a termoizolatiei la conduetele din subsol ~icanalul termic B+E+ .Pemru nivelurile urmiitoare Proces-verbal trasare compartimentariinterioare Proces-verbal receptie structura de rezistentii Proces-verbal executie barlem de vap~ori~i termoizolatie Proces-verbal executie hidroizolatie . Proces-verbal de predare a instalatiei la unitatea ce exploateaza instalatia (RADET) 29 .. " . Proces-verbal inundare terasA . • B+E B+E+P B+E B+E B+E+P+I B+E B+E B+E B+E B+E B+E+ ..Faza"D!' INSTALATlI ELECTRICE Proces-verbal de JlQ_zarea conductorilor Proces-verbal de pozare a coloanelor de a1imentare.. Proces-verbal de lucrari ascunse~n1ru retele de distributie ingr_()J)_ate B+E Proces-verbal de lucrari ascunse a canalizArii cazilor de baie B+E Proces-verbal de Incercare a etanseitatii la presiune la rece B+E+P Proces-verbal de lncercare a et~eitalii $i rezlstentei la cald B+E+P B+E Proces-verbal de verificare a aliniamentelor $i pantelor prin nivelment a conductelor de canalizare din exteriorul cladirilor Proces-verbal de probe de etanseitate a canalizarilor exterioare mai B+E+P ales in zone cu terenuri sensibile la inmuiere B+E Proces-verbal de lucrari ascunse pentru canivou INCALZlRE B+E Proces-verbal cuprinzand rezultatele incercarilor asupra elementelor de instalatii inglobate in eonstructii. ROMTELECOM) '. SANITARE Proces-verbal de lucrari ascunse pentru nodurile sanitare B+E.B+E+P Proces-verbal de probe de presiune ale instalatiilor. precum si a centurii exteme de protectie la priza naturala Proces-verbal de lucrari ascunse Qrivindpriza de pamant naturala Proces-verbal pentru pozarea cablurilor de bransament electric Proces-verbal de continuitate tubulanirade __Q_rotecpe Proces-verbal de predare a instalatiei la unitiple de exploatare (RENEL. annaturii. a tabloului de distributie. a conductelor amplasate in pardoseli sau peretildu~a caz)_ ..

" E B+E+P Certificate de calitate ale aparatelorsi opera) .!. Proces-verbal de Incercare preliminara. .. ..".. . .sau •cercetari" suplimentare cu ridicarea rezultatelor obli~ute si. '. 30 ..cu delegatii intreprinderii fumizoare " Proces-verbal' de lucrari ascunse pe conductele care tngropate (la bransement)' ..' .pe portiuni sau tronsoane ale Instalatiei ' . " .a modului derezolvare. b) Formulare care secompleteaza la receptia luctarilor: .' . alte acte suplimentare incheiate ca urmarea cererii comisiilor de receptie prin care se prevad -verificar] ..'" .'.. Proces-verbalde verificare a instalatiei in ansamblul Incheiat. B+E+P B+E " raman ... .proces-verbal de receplitlil! tenninarea lucrarilor ' ~proces-verbal de receptieflnala ' ..' . ' ".~ materialelor folosite (puse in . '::.'.GAZE .

.VI. . ANEXA CU MODELE DE FORMULARE. dupaCondicade'betoane. 31 .gaze * Condica debetoane Ultimul formular prezentat in anexa. * Proses-verbal recepde. >I< Proces-verbal probe termiee . . . * Proces-verbal predare amplasament ~i borne de reper * Proces-verbal de trasare a lucrarilor >I< Proces-verbal receptie calitativa * Proces-verbal pentru lucrari ce devin ascunse * Proces-verbal aspect beton dupa decofrare * Proces-verbal de control al calitatii lucriirilor in faze determinante * Proces-verbal deschidere energie electrica .· in acesata anexasunt prezentate machetele formularelor pe care sistemul informatic Ie pune la dispozitiautilizatorului.. reprezinta un rModel de panou de identificare §antier" ce trebuie montat intr-un loc vizibil in organizarea de santier pe toata perioada lucrarilor.

~...-'-. Nr.. ~-'-~.". cu reperele de identificare a terenului ~itrasare a lucnbilor(bom..VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUISI A B.........:.~ ..:.. b) sa demoleze volumul de fundatii existent pe arnplasarnent pentru a fi transportate __ me.:..Com.---. __ "--'-.crinslrucpile Plansa nr.. Alte mentiuni...:.-""'.." __ "'-.-.ele......_ Cota absolutll ' ...__ Indicativul bornei dereferin~. sa transporte a) sa plateasca constructorului costul inearcarii ~i transporturllor comandate b) sa plliteascli constructorului valoarea lucrarilor comandate... ... Constructii-instalatii existente pe amplasarnent sau in subsol: 3... CONSTRUCTORUL a) 1 se obliga: me BENEFICIARUL se obliga: cantitatea de __ moloz existenta pe amplasarnent.. 4..__ --........... _ etc. Delimitarea terenului coordonatele (axele): conf.. Dam...-'-.......:..__. PREDAT: Numele BENEFICIAR: PROIECTANT: PRIMlT: CONSTRUCTOR: Numele Prenumele Functia _ Semnatura Prenumele Funetia Semnatura _ 32 ...UNITATEA~ SANTIER.. '~ina4 boma 1 boma2 boma3 x _ Coordonata y _ (Axa) z _ 2. ]..... ~~--'~-'-.: '-~' avlind Proiect nr:'_' ..-_...REPERE . __ -"..QRNELOR D\1.---... plan' nr..___ OBIECTUL~ __ ~~~ ~~ __ ~~--~~~~------~PUNCT DELUCRU _ __ PROCES...)...

__ Data -:-.UNITATEA. 33 .RB~L Nr. Trasarea a fost executata pebaia proiectul or.__ planselor nr.:. constructiainvecinataetc) avand coordonatele X Z_-. ~ ~~--~~~~~------------~--~ __'__PUNcr DE LUCRU. PROCES-VI!.. ~ANTIER" OBIECTUL. Numele Prenumele Semnatura Verificat. -'--_~ ~:.-~_ --'- y-~-- Cota: Executat trasarea. ~~ ~~__ din Elementul de reper ~i verificarea este: (borna._ detrasare alucrlirilor de .

.. \~ 5.. ·~. .............. Observatii speciale..: : ......... " .i. . ......._. '" 4 ... Este intocmit PV verificare a cotei de.". -In calitate de delegat colectiv geotehnic .. .fundare 3... La cota de fundare se glise§te un strat de ... Din punct de vedere geotehnic... ......~ ••• .acciqente locale constand din .00 a constructiei de ::.geotehnic 7. ._ :.. DELEGAT GEOTEHNIC CONSTRUCTOR BENEFICIAR 34 .'.. ... ............~ u u •••••••••••••••••• u.._ .. ~ u . '!" am constat urmatoarele: L Este intocmit PVtrasare 2..•. . .. la cotele din proiect de dirigintele poate dispune continuarea epllcariiprolectului..PUNCTDELUCRU. •••••• ~ Uo u ~•.. 4. Data __ ~ SUBSEMNA TIl: ...UNITATEA... Sapamrile de fundapi s...au_executat .. ~ANTIER~----------~ -:::::==:::::-:-:-.~ ... c.-_-_"--'--- ....:.. Sub cota de fundare s-aulnu s-au intalnit.. _•• 6......-.:::.i: .J....in cali tate de constructor tn...fat! de cota +1. 8... •~ ••~..• .-.... .:-. .....calitate de beneflcian '... .• ~••• ~..0.. ..... .'. Suntlnu mai sunt necesare verificiiri din parteacolectivului..' ••.. OBrn~.......... --~-- __ ----~ ~ __ PROCES-VERBAL de reeeptie aterenuluide fundare Nr.... ...' __ ~ •••••••••• ....' ~ ••u ...

_. ax.---_---" plansele nr. Numele Prenumeie Semnatura BENEFICIAR. Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. . PROIECTANT Atestam refacerea (remedierea) lucrllrilor conform prevederilor proiectului. __ din data de _ Concluzii: CONS1RUCTOR. Numele Prenumele Semnatura BENEFICIAR... PROIECTANT 35 . .. portiune. Data _ CONSTRUCTOR. Faza din lucrare supusa verificarii: Data~ _ -= Elementele de identificare (sector. saua dispozitiei de santier nr.. cot! etc. ~~~ ~ __ PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr.UNITATE ~ANTIER~~~:::=========-='-='-=--='P::-::UN----CT-D-E-'L-:-UC-R-U __-_-_-_-_-_-_-'_._-_-_OBIECTUL.): .

Data _ Nr. de inreg la IJCLPUAT _. ..... C~ unnare a controlului statuluiefectuai la fata loculuid_e . . WcRARl PUBLIC£.--__ Nr.... URBANIStvtSI . _ eiaborntde ~ verificat de: 1._-""'. .. _ 36 ..... 2. responsabil tehnic eu executia: numele ~iprenumele la faza determinanta: atestat nr.. ' cese. de tnreg. domeniile _ _ 4.. la societatea de constructii qontrolata_~_~-""-_ inspectorul de specialitate .------autorizat nr..tn -.__~__.--. valabila pAnlila i1atade" ".~ ...prenumeie _ atestat nr.. ..------' codui ..realizeaza in baza autorizatiei de construire nr.. _ ~i a proiectantului: reprezentat de : '_"'_' _"'_' _ .AMENAJAREA TERlTORlULUI _ .. in domeniile in prezenta antreprenorului: reprezentat de: . obiectul ce se executa pe baza proiectului nr.--r-rcu participarea investitorului: reprezentat de: dirigintelui de §-an-t7ie-r-: --. numele ~i.IJCLPUAT lNSPECTIA DE STAT iN CONSTRUCTII. ..----..._-L-'-'-'-::-"-_:'_~-. 3.I'ROCES-VERlJALDECONTROL AL CALITA'fII LUCRARlWR iN FAZE DETERMINANTE Nr. _ la obiectivul_---..._-.

T. nr. cate un exemplar pentru fiecare semnatar $i originalul la IJCLPUAT IJCLPUAT Numele Prenumele Semnatura INVESTIT'~O~R~--_ _ SE (NU SE) AUTORIZEAZA ' .P. executant ~i proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale ~i contractuale se constat! ca. CONTINUAREA EXECUT MIl LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocrnit in _ exemplare. Ordlnul M. 31 fN/02. • SUNT (NU SUNT)asigurate conditli corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute in plansele: • SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglernentariJor tehnice in vigoare: MENTIUNl SPECIALE: In baza eelor de rnai sus.a controlului efectuatasupra lucrarilor dinteren $i a documentelor prfvind: • calitatea materialelor .i a elementelor de constructii puse in opera • calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse calitatea lucrarilor constatatl!.A. . prin. de investitor." .in baza prevederilor Legii or. 1995. a reglementarllor tehnice in "ig()are. Numele Prenurnele -'-_ Semnatura PRDIECTA~NC=T=-~-Numele Prenurnele Semnatura Numele Prenumele Semnatura _ ANTREPRE'-=~N=OR=---- _ _ 37 .. 10/1995.i stabilitatea constructiilor aprobatl!.' . aprocedurii privind controlul statuluifn fazele de executie determinante· pentru rezistenta .tO..L.

Data . EXECUTANT.' CALITATIVA Nr..: Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: • Din verificarile efetuate pe teren §i examinarea documentelor." . ..:. . ..'au rezultat urmatoarele: ' '/. PROCES-VERBAL DERECEPTIE' . ' .. ~-. ~: . Cu ocazia verificarii efectuate la: -. .~_' : i.' . ' .. Numele Prenumele Semnatura PROIECTANT. .'. . Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): • Mentiuni speciale: BENEFICIAR.' . 38 ..: .I I . --.

...OB1ECTUL._'. s-au verificat urmatoarele Data __ ____.~ prin ~ ~~~----~ ..~U:-::C=-cRUo. Numele Prenumele Semnatura Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutlei datede . Numele Prenumele Semnamra (de calitate) a remedierilor~ __ BEN'EFICIAR.. elemente de beton: Cuprins intre axele Aspectul betoanelor dupa decofrare: turnat pedata de --'-~_ Existenta ~ pozitia golurilor verificate dupa plansele nr..' Se confirma executarea corespunzatoare Data~ _ CONSTRUCTOR..UNITATEA ~ANTIER..-_ -_-_-_-_-_-_'-_-_-_-~Pc:-:U:=-:N=C=T=D=E-::-I.. 39 .. INSTALATOR. BENEFICIAR.~------------------------_--= ~ _ TRAVEEA -NIVELUL_~ _ PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A'ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE ~I PQZITIOj'iARE GOLURlTEJlNOLOGICE SI DE INSTALATIE Nr. __ ~ __ ~ __ Se vor lua urmatoarele masuri la termenele inscrise mai jos: CONSTRUCTOR.. 'rRONSONUL _-_-_-..

". . ... -81': oIS ~ - U U .' ...Q . -:: 'j" : ' .."~.

_ _ RENEL Sectia.-. Data _ ntre: • Exeeutantullucrarii: reprezentat prin ~i ~. __ cuRFUEF care preia coloanele pentru tmretinere ~i exploatare in conformitate ~i delegat RENEL Sectia: care a efeetuat verificarea in conformitate eu RFUEE 7"--. intoemit de: situatin: Judet/sector _ __ ~'-- __ S-au prezentat §i preluat de catre RENEL urmlitoarele documente: I.. _ ___.c. schijele monofilare ale instalatiilor de eoloane §i de utilizare. Benefictar de investitii.-a avizat punerea sub tensiune a instalatiilor ~i preluarea acestora de cane RENEL. In unna verificarii documentelor ~i a lucrarilor executate (eoloane ~i instaiatii electrice de utilizare) s-a constatat eil acestea corespund proiectului §i normelor tehnice in vigoare. inelusiv devizul pe categorii de lucrari. inventarele instalatillor respective. Valoarea de inventar a coloanelor eleetrice ce se predau este de lei. Nr.-------.··PRocES-VERBAL PENTRU DESCHiDERE ENERGIEELECTRICA Nr.:_. ColoaneJe electrice ceurmeaza a fi preluate de RENEL sunt executate la: Localitatea Str..--. Dosarul definitiv al instalatiilor de utillzare. Situatia tehnico-economica de evaluare a Iucrarilor de coloana.. Dosarul preliminar de coloane care cuprinde planurile de trasee. in conformitate cu proieetul nr. fapt pentru care se avizeazil preluarea coloanelor in patrimoniul RENEL.. 41 ... 2. 3.

. .. .provin din vicii de executie sau materiale. Numele Predator Executant lucrare Sectia RENEL Prenumele Semnatura . Drept pentru care s-a inchehlt prezentul proces~\'erbanit _ exemplare.Tennenul de garanpe este de un an.~ 42 . _. timp in care executantul se obliga a remedia eventualele deficienfecl1ft1 yor fi ScililiaI* delinitatea de exploatare ~icare.

. are avwrrea ADRESA: Localitatea Str. pentru depistareaeventualelor defectiuni la instalatia de inciilzire neobservate pe parcursul executiei.circulatie Presiune rezisten~ .-___ '. Nr. La receptia p~ilor comuoe.. conform: aveti obligatia de a solicita asistenllftehniea din partea RADEr. conform proiectuiui. .: Prezentul proces verbal se incheie in _... Proba s-a efectuat (hidraulic. Judet/sector _ tennie propriu. exemplare.UN[TATEA~ ~ANTIER OBffiCTUL ~~~~~~~ PUNCT DE LUCRU ~ ~ ___ . • Dupa efectuarea probei a fost trecut io fi~a tehnica nr. _ Au participat la probe: • delegat CTC-RADET: _ • maistru --'--_. Numele DELEGAT CTC-RADET MAISTRU Prenumeie Semnatura INST ALA TOR SUDOR 43 ..etanseitate Spalare .:.Contractare . Lucrari ascunse .--_~ • • • • Dilatare ._Da\a. cu agent • presiuneahidraulie!l: • circulatie Lucrarea ESTE (NU ESTE) executata tehnica a RADET.-'''' PROCES-VERBAL DE PROBE :fERMICE Nr. prin sondaj. vizual): Kgf/ctrip.

c:· ._ a fost sigilat in pozipa "!NCHIS" de catre delegatnl ~" "0.:". --------.---c-_ UNITATEA -c:-c-. SemnAtura .instalatia se declilr!i recepti6natii... " Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in _ exemplare.instalilPei de utilizare pdnA Ia: punereae! in functhme de catre delegatul de resort a! ROMGAZ. "'/.. Beneficiar 44 a Numele Prenumete '. '.. din data . R6MGAZ.:'" . ~1 strat de armare din: in _ straturi. Delegat CTC-ROMGAZ 2. preliminar aprobat de ROMGAZ cu nr. .::' c:.. :. cu strat protector din: • Rezistenta $i etanseitatea s~au verificat la presiuneade ____ ·Kgf/cmp timp de'... -_ -_ -_ -_--'-'--_-::-P""'UN=CT=-=.p:-=E-::-L-=:U:-=CR==V~_ __ ~---__ ~~ -_-~-:_ -_-_-_-_-_-::~::~_ __ ~ ~ OBffiCTVL·~~-----~~ PROCES-VERBAL DE RECEPTIE TEHNICA (lostalatii de utilizare gaze) Nt'..~ tehniclt a insta1atiei de utilizare a gazelor pentru Judet/sector !. .-_·· _ Data' Comisia intnmiti imobilul din' Localitatea: pentrn receptionarea nr. .' a constatat urmlUoare1e: ... . robinetul de . acest fapt fiind de natura a da nastere la accidenle ~ise obligrt a pne inchise toate robinetele . Delegatul beneficiarului luat cuno~tinti crt este interzis a umbl~ la sigiliu...:.. ... COMISIA 1...." La terminarea probelor. Instalatorautorizat 3. Montor S. • Scrisoarea de aprobare a cotei . 1n vigoare. . Str. Maistru 4. CU:l. Instalatia a fast executata conform documentaliei tehnice cuprinse in 4osB!'lIl' .' corespunde prevederilor $i se compune din puncte de ardere repartizate aStfel: . Avllnd in vedere cA la construetia instalapei de utilizare au fast respectate tn intregime toate prevederile normativului de distribupe ~i utilizare a gazelor.·· .~ANTIER..

_..... Numele Prenumele _..-in-e-: ----Denumirea 2. Lucrarile au fost executate in bazaautorizatiei nr.-. Numele Calitatea.-- Investitor: privind lucrarea: :... ..-----~Unitatea de care apartine: Denumirea Prenumele _ '/ Prenumele "'-- 45 . Data_--". Numele Calitatea ._~ _ 3._. 2.._ eli~~ Ia data cu valabilitate panlla data de _ de.-. Calitatea Unitatea de.------Unitatea de care apartine: Denumirea 5.PROCES-VERBAL DE RECEpt1E LA . ... activitatea in intervalul fiind format! din: I.-Unitatea de care apartine: Denumirea Prenumele _ -'-_ 4. Comisia de reeeptie si-a desfasura.. : ~i investitor: pentru Iucrllrile de: I. _..--'--'Denumirea j.c-ar-e-apart----.-.... Numele Calitatea. TERMINAREA LUCRARILOR Nr. Numele Prenumele Calitatea Unitatea dTe-care---a-p'-llI1""""ine-: ---...

. continand _ astazi la (loeul): in_ exemplare.·"·.Semnatura Prenumele Specialist Semnatura 46 .>.1. Urmatoarele lucrari nurespectll prevederile proieetului: 5. ln urma constatarilor meute.. ' t. Numele . 1.2. . prezentatll au Iipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese: 4. Prenutnele·· Calitatea -'----'--'------ 2. Constatarile comisiei. Numele C&itarea 4.3. Urmatoarelecantitati de lucrari nu au fostexecutate: 4. Prenumele ~-'_ _ 4.. ".· COMISIA file afost ineheiat '.3.Prenumele Specialist . PRESEDINTE Numele MEMBRI Numele .. Din documentatia scrisa §i desenata necesara aft . . Comisia recomanda unnatoarele: 8. comisia propane: 7. Au mai participat Ia receptie:i. Prezentu! proces-verbal..

. Numele Calitatea -r-r..Unitatea de care apartine: Prenumele _ _ Denumirea 4._. Numele Calitatea Prenumele -=--_--::-- _ _ Prenumele _ _47 ...._.Numele Calitatea 2...S·VERB..~9~E...u I)~JlE_CEpnE FINALA _ CONSTRUCTIE MAXIM PHE "'" -- Investitor: : ~t . Numele Calitatea Unitatea de care apartine: Denumirea Prenumele _ _ 2... Numele Prenumele ~_ ~_~_..:......-:c-....-:--. ' privind luerarea: autorizatii eu lIT._-_--'-"-Unitatea de Care apartine: '-'--_ Denumirea 3. Comisia de receptie ~i-adesfiltUrat activitliiea-ill iriteivalul__ _ -_flindformata din: 1.-...... panA Iii data de -:- la data ....-Unitatea de care apartine: Prenumele _ _ Denumirea 5.:..........__ Calitatea-. Au mai participat la receptie: I....P.valabilitate eli de catre: _ l. Numele Calitatea .-.Prenumele Calitatea -....__ ~:--..::.. Numele -_ ..-.....-_--c_ Unitatea de care apartine: Denumirea __ 2.. '...

.: ~. ' ". Valoarea lucrarilor este de ----'-_"-'---"-' :'..~. '~-. In unnaexaminaiinuCrarli ..: 6.. 5. . -. ' a ' 4.~- lei. . ~iadocumentelor.~. Prezentul proces-verbal..-::'-'-c-::--." "..-.'. .:...cotnisia.--- 'O'_' -..(Jocul): . -. 48 . 't"_g' ~!l '..~.' : ~....~ conshttiit urmlltoarele: .. COMISIA Investitor (proprietar) Delegatal administratiei locale Nume j····Preriume Semnatura -'-"--'-'---"'-----"'c:-. .>~!' . In baza constatltrilor flicute co~isia propune: ..file '~i_:..3.' . . continand _. conform listei anexate .. eu un total de file a fost incheiat astllzi la. _. ._. in _ exemplare. . 31Wxe numerotate. .. . _. '.

3.-~". ~::. _.'l:" intervalul fiind fermata din: I.. Numele . Numele ------·P're.... Unitatea de careapartine: Denumirea . RECEPTIE FINALA . Denumirea 2.I autorizatll cunr..PROCEs-vERBALD... . Prenumele ------ _ Unitatea de.-le-=Calitatea 3.. Comisia de recePlie"si'-a des~urat activitateaitl·· .._..-n. Numele Calitatea 2.' Investitor: privind lucrarea: I. care apartme: ..:. . Numele Calitatea-----Unitatea de care apartine: Denumirea Prenumele __ _ ---_ 2.~..:: j .... Prenumele -. -: [ .~ . Au mai participat la receptie: 1..':'.3..1.tre: -.2." <' :.----Denumirea 4._-"'''--..E Nr. Luerarile au fost complet terminate ladata _ 3.a constatat urmatoarele: 3.__ CalitateaT Unitatea de._=:: 1. -'-'. Numele Calitatea Unitatea de care apartine: Denumirea 3.u-m-e-. comisia. Observatiile facute de comisie sunt: 49 . Luerarile pe specialitlip au fost executate ~ireceptionate conform listei anexate... Numele Calitatea..' c= Prenumele .-c:-:car=-=e-a:c:p-artf"'·"'ne-..-.la'data'" :::cu'valabilitate pfuil1la data de ------rde-cil. Calitatea 5.. In urma examinarf luerarii ~i a documentelor... Numele Prenumele -:--"".. Data _ ~.

. Comisia motiveaza propunerea Iacutaprin: 6. Cartea constructiei ~ifi~ sinteticla (NU AU) AU 'fost completate. obiectului 3. constatruile comisiei fiind prezentate 'in anexa . continand __ file ~i_ anexe numerotate.5. comisia propune: lei.3. eu un total de file a fost ineheiat astlzi la (locul): in ~ exemplare. Valoarea lucrarilor executate este de -'---'listei anexate.7.4. 3. conform S. In baza constatarilor facute. Constructia (NU) s-a comportat corespunzator tn perioada de la data de pina in prezent. Comisia recomanda urmatoarele: 7. Instrucpunile de exploatare ~iurmarire a comportarii in timp a obiectului (NU SUNT) SUNT In posesia utilizatorului. respectiv pe 0 durata de luni.6. COMISIA PRE~EDINTE Numele Prenumele Specialist Sernnatura MEMBRI Numele Prenumele Specialist Semnamra 51} . Prezentul proces-verbal. 3. 4.

4.rezistente Ja.. -.~t la 100 Vizibil.•..onata cu sistarea imediata a. . Panoui se va ~iia lucrarile edilitare. CONFORM PREVEDERILOR AUTOaIZA TIEl DE CONSTRUIRE' DATA DE iNCEPERE A LucRARILoit .. 60x90 ..' DATA DE FiNALIZARE A LUCRARlLOR " .MODEL DE PANOU' . . NOTA.. AUTORIZATIE ORGANIZARE DE:. Identificare . . DIN DATA DE .. . confectionat'din materiale . monta 51 .. Neafisarea panoului va fi sancp. construqie SANTIER iN LUCRU DENUMlREA ~I ADRESA OBIECTIVULlJI BENEFICIAR DE INVESTITIE PROIECTANT GENERAL CONSTRUCTOR NR.beneficiarului odat! eu autorizatiade construire 2..intemperi! §i afi."< em (literele av§nd o'in~Uirrie dece!pJ.l~crarilor.. pe toati perioaifa'lucr3rilor. " .tin 5 em).min. Datele de maisus vor fi inscriseo..ANTIER DINDATADE . .> .antitr .: 1.. AUTORIZA DE CONSTRUlRE ELIBERATA DE' NR. Aeest fonnular va fH~at. . . .bligl!toriu intr-un panou de . 3. TERMEN DE EXEcUTARE A LUcRAmOR. TIE ..:'. . .. .

. . " 'i:_ .. . I· *. . . : . * * * . ... . * " * . ... '. * ..< ....... " .. . . ....'" ~\ 52 ~\ ~\ . ... . *' . ... * ... .i j . ..... *1/. ... ..

~ 0'1 '&~..... ~O'\"""': ~....e-- III .N ..g litl~ g. Z6 00- . N CQ>::: .. i5'~ t!." ....: '5 ~~ g-!. ... ~8] [e -8 .. i ..&..!ol IS ' . ~g: CQ .... .i~ OJ ~-1·~·11 i>~ 8 !~s1~1 lii~ g~ti~ ..Ii i. * ..§ 1'>< .~ :1 :. . 00 . ..... ... * . t. ..E! 'a.. .0 ~tll 8 c:: .. ..l N' . . .. ~. Mg: '" o~ 0- . . :E~ E! CQN ~@ '" ~B N f .~>..... ... .~!j ~i . :::: if 0 § .... .: '% " "" '~ .. ..~s -e .. " it ... .. . .. "" .a ~~..~ ~~ z]='.. ... " .. ..l 'l. .... .. . 0:0 . .~ -00 . 'C . '.. 0N '" '" § 0- 0- 00 on C1 ~. '" QO ....._ .. . _e-"..e- .. .... it .. ..r 8 ~ '" ~ . "'" "' .fa 'i .. .." " . ... ~8. . ... . ::r:: 0- 0 ::r:: 0 ... i it .. c:o -o ~ ::I:N' -. !S. .. '" o a0 ..i~ 0- ~ _~ "..... * .... -8 ~ 5 l!l ... r>::: :. .gil . .. . -r-: o~ :::E~ os 'w :s ~.:§ .! :CQ i & 0 .~ ~ r.... 53 G !C ss ~ a'" .. '" 0- -a. Z:w .... i!'j gl :i '~I:~i' '~8 ...z on ~.. .~ 5 .. .. .- '5 -8 'is i-8~ '5H~ j:a~ ~..s 0> 'R'~1'~'8 [~~ '0 ..'w 8 '3 .~... ~ .~o~ § . ..

.g_ ~ g...a !:l .. " g: .6)=::: . ....... .~. .. Mis s '§ ~- . 'J::: .2 S ~ '8. .... '§s:>. .. co * . it . Z"-"" ~ 1. ..j i. .: . . Q.. ..._. @ 00 ". * . .E --=·s ~ . .. ...M . ~~~8 'S] i~ :a 0 cd . ..'.s a. U !::. ..]If:! ! . t> s e. :cd U == . ._ s'B 0 0\ .. it .E ....6 'B.. ~::s ~-g ·0 :9: E~ = j ~ :z '<. 0\ 00 'N 'N ..~ 85 i".B 8....5 ''6 ~ -8'5:: . . ~ Z co!!! ~ 8 "" "" U N . I:Q ~ ~-... ..:a =~ . litl m l='1 ell '..S '12. ! !f)~ .@. .. 'QI ~ ...<= ~:= . :". N . '''' ~ .. '~ .. ... . <=> N' r-..''U ' cd :~ 'L..:.... ... g' ll'~ 1~1 ~ "". ..§ ... . ...8 .. oc ..j . 0\ N 0\ ee U ~ 54 0. .~~i8~ ~ g!. ]l'B''''' . !!l N o gj "" ....!i! 'i . ':_: .. .. :j. .... ~~ 0:... S~~ 5·.. U .. 00 ::2 . 'i~ . . 0\ .... 'C * ..:ii £ ft···· '~: jJ! i 'g ..[~ tii~'fll. ! .. . .. . it .!h" . -8 ~ .... : U' cd 2': N 0\' "'" .: 88''' (..). ~ CO CO @ ~ OJ ~ I:Q . ~~ "" t"-:.Ej . &. ..Ei l:t.. . . ~~ 111 N ~ .. QC . .$ "" 1e ~j ~.~ (J '8 B ga ..": . ... qg: I:Q:.~ :8~~ .l .. <= 0 8. * Oil . -8." 8 i_' .!.s~S ~. . 8.. 15 'S=''6 '" :d3 136 . .. ~ s U ~ .

..§ 'fH~ e'!ii- ><~5~5~ j"'" e.. G <i'> :e . .. gl:o § . 8i U~ ....§ s~ ~.~ -8 'g. .. * =" " * .8 '§ :l '!ii.S !:- .8 ~ ~. .!S 6 < 'fr.0 '" II'> ..0 QO 0.~<leSe " s .~ E f'if. 00 QM '" '" r-. "" M 00 M . UU:::: >Ii>Ii~ '" ccj~ '" 00 00 ~::: g . .g! -8 s !tog ..!! ...~ u ~ 8J '§ ~"'~ .E li ~z.~ a~ fa ~'tr~6SS E ~ 'il ~ 13 E g-O'lSal ]t:8~ 1.. .S ~ 0 ~ '!ii-og .9 . 00 ee .'§ '!ii-~ C! § ._g ....a~~ I '£ g = Go) 8 g. ... .. 55 '" ?!l . 8.E .:: ~~a .E 8~] '0°0 -8 0\ C1' eeu:B ..M ...~._ "..... * e- . ..~ [ .§ Ii~ :0 . 6 .'a" a.§ 8 <1>"] .. 00 00 G ~ !:: u N '" ... ~ U 00 * >Iiob C1' .... . ~~] ~ § :.1...g.3 ._ ~~ _0 ='~ g..~. ..!l! ~ U a:i OJ '.. '. . QO .. 0 g~ <~i ._ '8 = U~ cd= '0 oo~ '0 Ug: g d 00 r- M >Ii .. ....... Q - .E ca N 00 a.~ o OJ g]~~~ = .. tg B.'" s ...... "" ~ C1' - "" ..%.!l! ' :E 01:= ~ r-a '" '1'lB 0 '8 ~' !l:a~ g .. '." . M !~. co . ..a " 'J:1..... . -e0\ CO> ~ ~ ~ ... .6-8 C1' " -o '" M o. . u oo U S:l '" ....

...> .' e- * . * ~ a-.':•.a-8l . ' 00 0. ""'0 Ia .e: RI' '?..J.." I·~ .. = C\ * * .. e.. 00 . . M M .. . ..~ 'o'fi" " 6:. <"i .' . I!:~ ·:. .6'" 'ill v ::~. Eo!! 0."..._]... : 00 00 '~ j::: 0 cd S.1. . N .. ..~ ()aa '. .. coo .. ~ .......::: ... '~ '... * * * * . . III 'ot' .. =0 <"i 1~.:1.... :z ~ ll·~·~ 1":. on 56 "" '" ...sl j II 'lri~ §~ ~'<i .._..§ aI cd.. ..-11''"= ...'I. 00 .01 ~j"'-85 1'-8 ....6 ' = 8..._ NjUi £ . '§ 'i3 'iII.":a <> §.~ i]~ llB '" ....J.~ . ..i Z'~" Z'~"S ' 'ei'" . 0 "'::: g: 0- <.fja 8 § ~'~'03 o .~1 BS 'ili 'il.~ .a'~ ~ . N ~ 'N . * .:!iii l~J]. ~ ...... 'ill =.~ u ... .8: :.i cj@ .~ i~Irj z .6 8~ =!§ 0 ..: -:::t! _ .~j:§ l~.. * * . ._61 i~ll 11 il i'fl: 8 _g i~ .61 l:j8 g'8~ j. .. ~ .. = :s <"i :!l '" " .= i B Q. [j--.{§ z·u.._ .8 ['" .~. .. 0 cd u··~ '<'l aI- '" . '* .~....!! u~ al..j:!)l 0- ~ u 00 .' §If'S o .. . .

! .' ... 57 G :. .. i . G r-.. ..... .L . 00 ._ V> 00 1 r- ao ._ 00: I' '~ <::) G r-. . . . ~ ~... . e> ao 1 r-N' 00 . · v. . <"I: -'I ~ ..OIl .. ~ G ~ Ci:: !..· . " . * .~ .N " .. " . :!~ 5: 00._ on 1 00 ' ~ \c 1 t- :t .._ 1 II'> 1 ..

. . .... 2 8 j~g_ u.~ .j ~ ~e8 '" -.." "" 'Q t') 00 I I .. aU@ ... ._ .. .. a- B ~". ~ 'o.... .:rl <) ~rj:t:: '0 ee 0- .. .... 8 !l §..... . ~ t'l'" 0 ~ ~~ Nt'l ~ ~ 58 or.:f ........ ~~ . \C . .. .~... .. * .g.g§i p.!! oo.....~ "2 j 1M! ~~. . .. .. ...Z:'.g '§ [ij~ I~ tu ~ I. * . o 's ... ... <'l e-- [i 0......~~ ~&:l: .. U·@ ~::::l ~0~ "0 §! ... ~&l5:= . <:> ..g s oca. .. . "" a.. . :' IS." ~~gl 8. ~ . . 8 88 .... ....... '" * ee t')~ .. * ....g 8 :g"1 :§ S ij . .El ..gfj~ :Sb'3 ~ [ "'·s S! ~<J@ .al84!-8 . * '" 00 ... ..Z:". . -="i ~5 l~ ~ ~~ ri ~ U~· ~] r13~_ig "El.N ..... ._:a·~ ·i!lfo:s " e !p:.. Ii'> ....9 "~~ ~ [. . . (..s ~ ~] :~ ][-* a ... a..~ ..... .. . :g UJo"" ~ ~u~ ~~~ .. . ... 'I' ~ ~ ~ '" ~ Cl ~~ NM ~. ·a-!.~ 0'3 g~~'1j~~ ~m= :§-"g "'0.. .

.

..973-99189-9-9 .t. .' ..... . :_...-. ISBN.:.~._ .