TUJUAN DASAR MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU DIAJAR DI SEKOLAHSEKOLAH RENDAH

Kementerian

Pelajaran

Malaysia

merupakan

sebuah kementerian yang

bertujuan untuk membangunkan sebuah sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kewujudan falsafah ini telah membantu sistem pendidikan negara sebenarnya untuk menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti.

Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Mata pelajaran wajib dalam Sistem Pendidikan Malaysia yang perlu dipelajari oleh semua murid ialah Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris. Sekolah rendah awam di Malaysia pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Walaupun nama bagi kedua-dua sekolah ini berbeza tetapi kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah adalah sama.

Bahas Melayu merupakan satu mata pelajaran yang amat penting dalam sistem pendidikan di Malaysia. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Selain itu, Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi agen perpaduan rakyat Malaysia. Penekanan pendidikan bahasa Melayu amat dititikberatkan terutamanya di peringkat sekolah rendah lagi.

Tujuan dasar pendidikan Bahasa Melayu diajar di sekolah-sekolah rendah lagi ialah untuk membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal

juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Jika dilihat daripada dokumen Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.budi dan pemikiran rakyat. Karya-karya sastera yang diwarisi turun-temurun ini perlu dipelihara agar dapat menjadi tetapan generasi yang mendatang. dan Kemahiran Menulis. Selain itu. kita dapat lihat dengan jelas penekanan terhadap kemahiran bahasa iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kemahiran Membaca. Oleh sebab itu. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. Tujuan lain dasar pendidikan bahasa Melayu diperkenalkan di peringkat sekolah rendah juga bertujuan untuk memupuk minat membaca sebagai satu . pengenalan subjek Bahasa Melayu ini penting buat pelajar sekolah rendah kerana meluntur buluh biarlah daripada rebungnya. Penggunaan bahasa yang sama untuk semua rakyat akan memudahkan proses komunikasi berlaku dan dapat mengelakkan sebarang salah faham dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Kemahiran-kemahiran ini akan membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. Penggunaan bahasa yang sama akan menjadikan bahasa Melayu sebagai satu ikon bagi rakyat Malaysia seterusnya memudahkan penjanaan idea-idea baru selain perkongsian maklumat antara seorang rakyat Malaysia dengan yang lain. Oleh itu bahasa sekolah rendah dengan harapan bahasa Melayu telah diwajibkan di kesemua menjadi agen penyatuan dalam membina permuafakatan dalam penyatuan rakyat yang berbilang kaum ini. pengenalan bahasa Melayu daripada peringkat rendah juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menghargai karyakarya sastera yang amat berharga buat negara. Keunikan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya memberikan satu cabaran kepada pihak kerajaan untuk membina satu komuniti masyarakat yang bersatu padu di dalam negara ini.

kita haruslah bersama-sama memartabatkan lagi bahasa Melayu agar warisan ini berkekalan zaman berzaman. Melalui cara ini kita dapat melahirkan rakyat yang cintakan ilmu dan seterusnya ke arah amalan membina budaya pembelajaran berterusan. Penggunaan bahasa Melayu baku dalam kehidupan turut menjadi tujuan utama dasar pendidikan bahasa Melayu ini diperkenalkan. Kemahiran mendengar dan bertutur ditekankan kerana kemahiran ini merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal.amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan dalam diri setiap pelajar di peringkat sekolah rendah. Pengajaran bahasa Melayu dapat membantu kanak-kanak untuk mengenal huruf seterusnya dapat membaca dan memahami setiap teks yang dibaca oleh kanak-kanak tersebut seterusnya melahirkan satu minat untuk membaca di dalam diri kanak-kanak tersebut. Sebagai seorang penutur bahasa Melayu. Penekanan terhadap pengajaran subjek bahasa di peringkat rendah dapat memupuk semangat ini kerana kanak-kanak dapat memahami isi-isi kandungan yang cuba disampaikan melalui buku sebagai contohnya. Muhammad Aizat Bin Ab Rahim PISMP SEM 3 MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH . Sebagai kesimpulan. Semua perbualan harus mengambil kira aspek sosiobudaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan. pengenalan dasar pendidikan Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah amatlah berguna dan memberi banyak manfaat kepada rakyat dan juga negara. Hal ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar. Bukan sahaja dapat mengekalkan keharmonian hidup berbilang bangsa yang berada di Malaysia bahkan memudahkan lagi rakyat untuk melakukan kehidupan seharian mereka.