Khóa h c Luy n k năng tr c nghi m môn V t lí – Th y Ph m Trung Dũng

Lí thuy t sóng cơ

LÍ THUY T SÓNG CƠ
BÀI T P T LUY N

Câu 1. Sóng cơ h c:
A. Là nh ng dao ñ ng ñàn h i lan truy n trong môi trư ng v t ch t theo th i gian. B. Ch truy n ñi theo phương ngang còn phương dao ñ ng là th ng ñ ng. C. Là s truy n ñi c a các ph n t v t ch t dao ñ ng trong môi trư ng v t ch t. D. C 3 phát bi u trên ñ u ñúng.

Câu 2. Khi sóng truy n ñi t môi trư ng này sang môi trư ng khác, ñ i lư ng nào sao ñây là không thay ñ i?
A. Bư c sóng. C. Biên ñ dao ñ ng. B. V n t c truy n sóng. D. T n s dao ñ ng.

Câu 3. Bư c sóng là:
A. Kho ng cách gi a 2 ñi m trên cùng m t phương truy n sóng và ñang dao ñ ng cùng pha. B. Quãng ñư ng mà sóng truy n ñư c trong m t chu kỳ. C. Kho ng cách gi a hai g n sóng. D. C 3 ñ nh nghĩa trên ñ u ñúng.

Câu 4. Ch n câu ñúng
A. Dao ñ ng c a m t ñi m b t kỳ trên phương truy n sóng s có biên ñ c c ñ i khi nó cùng pha dao ñ ng v i ngu n. B. Biên ñ sóng t i m t ñi m là biên ñ dao ñ ng c a ph n t v t ch t t i ñi m ñó khi có sóng truy n qua. C. T n s dao ñ ng c a các ph n t v t ch t có sóng truy n qua s gi m d n theo th i gian do ma sát. D. S truy n sóng là s truy n pha dao ñ ng vì các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua s dao ñ ng cùng pha v i ngu n.

Câu 5. Sóng truy n trên m t nư c là:
A. Sóng d c A. Năng lư ng sóng. B. Sóng ngang B. T n s dñ sóng. C. Sóng dài D. Sóng ng n

Câu 6. V n t c truy n sóng ph thu c vào:
C. Môi trư ng truy n. D. Bư c sóng. M1 là ∆φ có giá tr nào k sau? C. ∆φ = 2πλ D. ∆φ = – 2πλ d d

Câu 7. Hai ñi m M1, M2 n m trên cùng m t phương truy n sóng, cách nhau m t kho ng d. Sóng truy n theo chi u
t M1 ñ n M2. ð l ch pha c a sóng M2 so v i sóng B. ∆φ = – 2πd A. ∆φ = 2πd λ λ

Câu 8. ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v năng lư ng c a sóng cơ h c?
A. Trong khi sóng truy n ñi thì năng lư ng v n không truy n ñi vì nó là ñ i lư ng b o toàn. B. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. C. Khi sóng truy n t m t ngu n ñi m trên m t ph ng, năng lư ng sóng gi m t l v i bình phương quãng ñư ng truy n sóng. D. Khi sóng truy n t m t ngu n ñi m trong không gian, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng.

Câu 9. K t lu n nào sau ñây là sai khi nói v tính ch t c a s truy n sóng trong môi trư ng v t ch t?
A. Sóng truy n ñi v i v n t c h u h n. B. Sóng truy n ñi không mang theo v t ch t c a môi trư ng. C. Quá trình truy n sóng cũng là quá trình truy n năng lư ng. D. Sóng càng m nh thì truy n ñi càng nhanh.

Câu 10. Phát bi u nào sau ñây không ñúng?
Sóng cơ có th lan truy n ñư c trong môi trư ng
Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -

Câu 21: Kho ng cách gi a hai ñi m g n nh t trên phương truy n sóng dao ñ ng ngư c pha b ng: A. λ /4 B. l ng. ch truy n ñư c trong ch t r n. B. λ /2 C. chu kì c a sóng chính b ng chu kì dao ñ ng c a các ph n t dao ñ ng. Năng lư ng c a sóng không ph thu c t n s c a sóng. T D. t c ñ c a sóng chính b ng t c ñ dao ñ ng c a các ph n t dao ñ ng. Sóng âm (có th gây ra c m giác âm trong tai ngư i) ñư c ñ nh nghĩa là nh ng sóng d c cơ h c có t n s t 16 Hz → 20. Phát bi u nào sau ñây v sóng cơ không ñúng? A. truy n ñư c trong ch t r n và trên b m t ch t l ng. T n s âm là: A. D. D. Câu 14. 0. D.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 . Phát bi u nào sau ñây không ñúng? ð i lư ng ñ c trưng c a sóng cơ là A. ch t l ng. v = f . v = λf. C. Sóng ngang là sóng có các ph n t dao ñ ng theo phương ngang.f C. 510 Hz Câu 15. ∆φ = π/2 D. v = λ . 200 Hz D. 2m. ∆φ = 2π C. λ /4 B. C. D. ch t l ng và ch t khí. v = 2λf.ch t khí và chân không.1 m và 6. 85 Hz B. B. t n s c a sóng chính b ng t n s dao ñ ng c a các ph n t dao ñ ng. truy n ñư c trong ch t r n.000 Hz. sóng là tích s c a bư c sóng và chu kì dao ñ ng c a sóng. Xét 2 ñi m cách ngu n âm nh ng kho ng 6. Câu 17: Ch n câu ñúng: A. Âm là m t d ng sóng (d c) cơ h c lan truy n ñư c trong các môi trư ng r n.35 m trên cùng m t phương truy n. bư c sóng λ lan truy n trong môi trư ng v t ch t ñàn h i. T ns ns ns ns sóng thay ñ i khi sóng truy n t môi trư ng này sang môi trư ng khác. Kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên dây dao ñ ng ngư c pha nhau là: A. Cho bi t v n t c truy n âm trong không khí là 340 m/s. Cho bi t v n t c truy n âm trong không khí là 340 m/s và kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên cùng phương truy n âm ngư c pha nhau là 0. B. 2 λ Hocmai. λ D. C. λ C. 2 λ Câu 20: M t sóng ngang truy n trên s i dây ñàn h i r t dài v i t c ñ sóng v = 0. ch t l ng . ∆φ = π/4 Câu 16: sóng ngang: A. λ C. T B. V n t c truy n sóng không ph thu c môi trư ng. Câu 11. sóng ñư c xác ñ nh b i ngu n phát sóng. B. C. C.Quá trình truy n sóng là quá trình truy n pha c a dao ñ ng. ch t khí. Câu 13. chân không.5m. 1m. Câu 19: Kho ng cách gi a hai ñi m g n nh t trên phương truy n sóng dao ñ ng cùng pha b ng: A. Âm phát ra t ngu n có t n s 680 Hz. Sóng cơ là quá trình lan truy n dao ñ ng cơ trong m t môi trư ng liên t c. T C. M t sóng cơ có t n s f. chu kỳ dao ñ ng T = 10s. 170 Hz C. λ /2 D. truy n ñư c trong ch t r n. ñ l ch pha c a sóng âm t i hai ñi m ñó là: A. D. B. D. khí. Câu 18: Ch n phát bi u ñúng: A. khi ñó t c ñ sóng ñư c tính theo công th c A. Sóng d c là sóng có các ph n t dao ñ ng theo phương trùng v i phương truy n sóng. Bư c sóng là quãng ñư ng sóng truy n ñi ñư c trong m t chu kì.Trang | 2 - .5m. D. bư c sóng là quãng ñư ng sóng truy n ñi ñư c trong m t chu kì. Công th c tính bư c sóng: λ = v.85 m. ch t r n.4 m/s.Khóa h c Luy n k năng tr c nghi m môn V t lí – Th y Ph m Trung Dũng Lí thuy t sóng cơ A. Câu 12. ∆φ = π B. B. f B. 1. sóng trong m i môi trư ng ñ u không ph thu c vào chu kì dao ñ ng c a sóng.

xu t phát t hai ngu n b t kì. xu t phát t hai ngu n truy n ngư c chi u nhau. Bư D. sóng âm. D. D. cùng biên ñ . C. Sóng siêu âm là sóng âm duy nh t mà tai ngư i không nghe ñư c. ch ph thu c vào cư ng ñ âm.0µs. ch ph thu c vào t n s . C. Môi trư ng không khí loãng. B. Môi trư ng ch t r n. M t sóng cơ có t n s f = 1000Hz lan truy n trong không khí. m t n a bư c sóng. A.Khóa h c Luy n k năng tr c nghi m môn V t lí – Th y Ph m Trung Dũng Lí thuy t sóng cơ Câu 22: Ch n câu ñúng nh t: hai ngu n k t h p là hai ngu n: A. C. Trong hi n tư ng sóng d ng trên dây ñàn h i. xu t phát t hai ngu n sóng k t h p cùng phương. D. A. Câu 28. Sóng cơ có chu kì 2. C. D. Câu 32. C. A. kho ng cách gi a hai ñi m dao ñ ng cùng pha trên phương truy n sóng. B. C. D. Hocmai.Trang | 3 - . B. m t bư c sóng. Câu 31. Bư C. Sóng cơ lan truy n trong không khí v i cư ng ñ ñ l n. C. m t ph n tư bư c sóng. A. Trong hi n tư ng giao thoa sóng trên m t nư c. D. Bư B. Hi n tư ng giao thoa sóng x y ra khi có A. D. quãng ñư ng sóng truy n ñư c trong m t ñơn v th i gian. Sóng âm. cùng pha g p nhau. B. c sóng không ñ i nhưng t n s thay ñ i. m t ph n tư bư c sóng. c sóng và t n s ñ u thay ñ i. Sóng ñó là A. sóng siêu âm. C. ph thu c vào t n s và biên ñ . hai l n bư c sóng. cùng t n s . tai ta có th c m th ñư c sóng cơ nào sau ñây ? Câu 29. Câu 26: Phát bi u nào sau ñây không ñúng ? A. C. Môi trư ng nư c nguyên ch t. D. cùng t n s và có ñ l ch pha không ñ i. Sóng cơ có chu kì 2. kho ng cách gi a hai nút sóng liên ti p b ng: Câu 33. kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng ngư c pha. kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng cùng pha. B. Chưa ñ ñi u ki n ñ k t lu n. Sóng cơ có t n s 10Hz. ch ph thu c vào biên ñ . m t bư c sóng. xu t phát t hai ngu n dao ñ ng cùng biên ñ . D. T c ñ âm trong môi trư ng nào sau ñây là l n nh t ? Câu 30. C. Dao ñ ng âm có t n s trong ni n t 16 Hz ñ n 20 kHz. hai sóng xu t phát t hai ngu n dao ñ ng cùng pha. hai sóng chuy n ñ ng ngư c chi u nhau. m t n a bư c sóng. cùng t n s và cùng pha. sóng h âm. D. sóng siêu âm và sóng h âm ñ u là sóng cơ. C. cùng t n s và ngư c pha. c sóng và t n s không ñ i. A. B. kho ng cách gi a hai c c ñ i liên ti p n m trên ñư ng n i hai tâm sóng b ng A. D. B.0 ms. Câu 23: Hi n tư ng giao thoa sóng x y ra khi có s g p nhau c a hai sóng Câu 24: Âm s c là ñ c tính sinh lí c a âm A. Bư Câu 25: Khi âm thanh truy n t không khí vào nư c thì c sóng thay ñ i nhưng t n s không ñ i. B. hai sóng xu t phát t hai ngu n k t h p g p nhau. Môi trư ng không khí. hai dao ñ ng cùng chi u. Bư c sóng là A. B. B. Câu 27. hai l n bư c sóng.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 . Sóng cơ có t n s 30 kHz B. Sóng âm là sóng d c.

). thì hai ñi m ñó s 2f B. Ngu n k t h p là hai ngu n dao ñ ng có A. 2L. uM = Acos(ωt – πx) Câu 39: Khi có sóng d ng trên s i dây ñàn h i. thì hai ñi m ñó s A. D. Sóng do ngu n dao ñ ng này t o ra truy n trên m t ch t l ng có bư c sóng λ t i ñi m M cách O m t kho ng x. C. D. T n s tăng. D.Trang | 4 - . 1. dao ñ ng vuông pha. A.. 2. dao ñ ng v i biên ñ b ng n a biên ñ c c ñ i B. G i d là kho ng cách gi a hai ñi m trên phương truy n sóng. 1. D. C. cùng pha ho c ñ l ch pha không ñ i theo th i gian. Hai ngu n này dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng. A.. C. Sóng d ng trên dây có bư c sóng dài nh t là: Câu 41: Hai âm có âm s c khác nhau là do chúng có: B. D. Vuông pha. L.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 . Không xác ñ nh ñư c. cùng pha và cùng biên ñ dao ñ ng. Câu 43: ð kh o sát giao thoa sóng cơ.. Các ñi m thu c m t nư c và n m trên ñư ng trung tr c c a ño n S1S2 s : A. dao ñ ng v i biên ñ c c ti u C. Cư ng d khác nhau C. Năng lư ng sóng luôn luôn không ñ i trong quá trình truy n sóng. C. f là t n s c a sóng. L ch pha. C. Câu 40: M t dây ñàn có chi u dài L. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. ði u nào sau ñây nói v năng lư ng c a sóng cơ là ñúng ? A. sóng. uM = Acos(ωt – 2πx/λ) A. cùng t n s . A. v là t c ñ truy n sóng. Hocmai. dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i D. cùng t n s . B. B. ngư i ta b trí trên m t nư c n m ngang hai ngu n k t h p S1 và S2. dao ñ ng vuông pha. L/4. Coi biên ñ sóng và t c ñ sóng không ñ i khi truy n ñi thì phương trình dao ñ ng t i ñi m M là: B. bư c sóng không ñ i. Câu 42: M t âm truy n t nư c ra không khí thì: A. Cùng pha. Câu 38: M t ngu n dao ñ ng ñ t t i ñi m O trên m t ch t l ng n m ngang phát ra dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng v i phương trình uO = Acosωt. Trong quá trình truy n sóng.bư c sóng gi m. C. G i d là kho ng cách gi a hai ñi m trên phương truy n sóng. uM = Acos(ωt – πx/λ) C. D. dao ñ ng ngư c pha. v là t c ñ truy n sóng. D. cùng t n s . dao ñ ng ngư c pha. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. Ngư c pha. Trong quá trình truy n sóng. dao ñ ng cùng pha. B. N u d = nvT (n = 0. dao ñ ng cùng pha. năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng.. cùng pha. Trong quá trình truy n sóng. B. uM = Acos(ωt + πx/λ) D.Khóa h c Luy n k năng tr c nghi m môn V t lí – Th y Ph m Trung Dũng Lí thuy t sóng cơ Câu 34. L/2. Biên ñ khác nhau B.. cùng pha. (n = 0. Không xác ñ nh ñư c. T n s không ñ i bư c sóng tăng. N u d = (2n + 1) v . T n s không ñ i. Các ho âm có t n s và biên ñ khác nhau D. ði u nào sau ñây nói v năng lư ng c a sóng cơ không ñúng ? A. 2 ph n t v t ch t t i 2 ñi m b ng g n nhau nh t s dao ñ ng: A. Câu 37. Câu 36. năng lư ng c a sóng luôn luôn là ñ i lư ng không ñ i. T là chu kì c a B. T n s gi m. hai ñ u c ñ nh. không dao ñ ng Câu 44.). năng lư ng sóng gi m t l v i bình phương quãng ñư ng truy n sóng. 2. T n s khác nhau B. Câu 35..bư c sóng không ñ i. Xem biên ñ sóng không thay ñ i trong quá trình truy n súng. C.

D. C. l ch pha π . ði u nào sau ñây nói v sóng âm không ñúng ? A. cùng pha. năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng. C. biên A. 2. 3. Sóng âm có t n s 450 Hz lan truy n v i t c ñ 360 m/s trong không khí.. Sóng âm là sóng cơ truy n ñư c trong môi trư ng v t ch t k c chân không. C. ð u A n i v i ngu n dao ñ ng. Câu 46. ð u A n i v i ngu n dao ñ ng... ñ u B c ñ nh thì sóng t i và sóng ph n x t i B s A. Câu 51. V i n = 0.   1v  .. d = k λ . ∆ϕ = 2nπ . Câu 50. t i nh ng ñi m ñ ng yên không dao ñ ng thì A. biên ñ dao ñ ng t ng h p t i M trong mi n giao thoa ñ t giá tr c c ñ i khi v . V i n = 0.. Trong hi n tư ng giao thoa. A. 2. C. v i k = 0. d là hi u ñư ng ñi c a hai sóng (d = d2 − d1). d là hi u ñư ng ñi c a hai sóng (d = d2 − d1). Kh o sát hi n tư ng sóng d ng trên dây ñàn h i AB. Sóng âm có t n s n m trong kho ng t 16 Hz ñ n 20000 Hz. ∆ϕ = (2k + 1)π.. π . Câu 49. 4 C. D. Khi sóng truy n t m t ngu n ñi m trong không gian. 1. 2. Gi a hai ñi m cách nhau 1m trên phương truy n thì chúng dao ñ ng Hocmai. cùng pha. D.. ∆ϕ = (2n + 1)π . B. Kh o sát hi n tư ng sóng d ng trên dây ñàn h i AB.. V i ∆ϕ là ñ l ch pha c a hai sóng. d = 2k π . T c ñ truy n âm ph thu c nhi t ñ .vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 . B.Khóa h c Luy n k năng tr c nghi m môn V t lí – Th y Ph m Trung Dũng Lí thuy t sóng cơ C. vuông pha.. ∆ϕ = kλ. C. ∆ϕ = (2n + 1) . Sóng âm không truy n ñư c trong chân không. ∆ϕ = (2n + 1)π . G i ∆ϕ là ñ l ch pha c a hai sóng thành ph n trong quá trình giao thoa sóng. 1. B. 2f π C. ∆ϕ = (2k + 1) . ∆ϕ = 2nπ . Câu 45. d =  k + B. 3. ngư c pha. ∆ϕ = kλ. 3. D. 1. . ngư c pha. G i ∆ϕ là ñ l ch pha c a hai sóng thành ph n trong quá trình giao thoa sóng. 1. 2f Câu 48. . 4 Câu 52. 2 D. D. ∆ϕ = (2n + 1) v . D. ñ u B t do thì sóng t i và sóng ph n x t i B A.Trang | 5 - . l ch pha góc D. năng lư ng sóng gi m t l v i bình phương quãng ñư ng truy n sóng. t i nh ng ñi m dao ñ ng v i biên ñ l n nh t thì A. ∆ϕ = (2n + 1) π . B. 2f π 2 ∆ϕ là ñ l ch pha c a hai sóng. ∆ϕ = (2n +1) ñ dao ñ ng t ng h p t i M trong mi n giao thoa ñ t giá tr nh nh t khi B. 3. Khi sóng truy n t m t ngu n ñi m trên m t ph ng. Trong hi n tư ng giao thoa. B. v i k = 0. vuông pha. d = k λ .. 2 Câu 47. 2.

vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 .vn Hocmai. chi u dài dây b ng m t ph n tư l n bư c sóng. D. C. D. Câu 54: Khi có sóng d ng trên m t s i dây ñàn h i. m t bư c sóng. kho ng cách gi a hai nút sóng liên ti p b ng: A. bư c sóng luôn ñúng b ng chi u dài dây. m t ph n tư bư c sóng. vuông pha. bư c sóng b ng m t s l l n chi u dài dây. B. l ch pha π .Trang | 6 - .Khóa h c Luy n k năng tr c nghi m môn V t lí – Th y Ph m Trung Dũng Lí thuy t sóng cơ A. ngư c pha. chi u dài dây b ng m t s nguyên l n n a bư c sóng. B. 4 Câu 53: ð có sóng d ng x y ra trên m t dây ñàn h i v i hai ñ u dây là hai nút sóng thì A. Ngu n: Hocmai. hai l n bư c sóng. C. m t n a bư c sóng. C. B. cùng pha. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful