Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu

ZGRADA: OBITELJSKA KUĆA U PODSUSEDU INVESTITOR: ARHITEKTONSKI FAKULTET PROJEKTANT: DIJANA DRAGIĆ

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA

Datum: 05.12.2011.

1

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu

REKAPITULACIJA: A. GRAĐEVINSKI RADOVI A A A A I II III IV Zemljani radovi Betonski i armiranobetonski radovi Zidarski radovi Izolaterski radovi A. Građevinski radovi Kn Kn Kn Kn Kn

UKUPNO

B. ZANATSKI RADOVI B B B B B B B B B B B I II III IV V VI VII VIII IX X XI Limarski radovi Pokrivački radovi i izolacija ravnih krovova Stolarski radovi Bravarski radovi Završni zidarski radovi Suhomontažni radovi Kamenorezački radovi Keramičarski radovi Soboslikarsko-ličilački radovi Parketarski radovi Podopolagački radovi B. Zanatski radovi Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn

UKUPNO

SVEUKUPNO A. Građevinski radovi i B. Zanatski radovi

Kn

2

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu

OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE ZGRADE
1. Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi ( HRN ) i Tehničkih propisa. Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu. Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati. Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

3

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I. ZEMLJANI RADOVI OPĆI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE
Prilikom izvedbe radova potrebno je držati se odredbi Zakona o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04). Prije početka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inženjera i odrediti relativnu visinsku kotu ±00, iskolčiti zgradu te provjeriti da li trase postojećih instalacijskih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju građevine ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene. Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehničkog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s točnošću od ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. Pripremanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu treba završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Iskop temeljnih jama obračunavat će se prema etažama tj. po dubinama od 0 – 2 m, 2 – 4 m, itd. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne dođe do zarušavanja. Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom površinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama. Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkopao tlo ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom C 8/10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka. Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku planirku. Jedinična cijena uključuje:

4

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu

• • •

• • Obračun: • čišćenje terena po površini izraženoj u ...............................................m2 • uklanjanje stabala po komadu...........................................................kom • odstranjivanje grmlja i ostalih prepreka po površini izraženoj u ..........m2 • iskopani materijal po volumenu izraženo u .........................................m3 • nasipavanje materijala po volumenu izraženo u .................................m3 • transport materijala po volumenu izraženo u ......................................m3

Sav rad za iskop (ručni ili strojni) Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja) Sva potrebna planiranja (do točnosti ±3 cm), niveliranje i nabijanja površina Crpljenje površinske (i)ili procjedne vode Utovar u kamion, prijevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje.

5

9 m do 1. Skidanje humusa i površinskih slojeva Humus se skida do dubine 10 cm i deponira na gradilištu. A. m3 30 Površinski iskop se vrši strojno do dubine od 0.5 %.1. ZEMLJANI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINICA KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA A. m3 72 Iskop trakastih temelja se vrši ručno.I.I.5 %. A.80 m.I.3.I.65 m. Deponiranje zemlje uz rov. a dubine od 0. m3 32 Strojni iskop instalacijskih rovova Širina iskopa rovova iznosi 0. Deponiranje na gradilištu.11 6 .90 m do 1. a stranice iskopa treba izvesti okomito. m3 7 Zasipavanja zemljom instalacijskih A. a širina 0. Iskop se izvodi s padom od 1.25 m.10 .8 m. ukupna duljina iskopa rovova je 38 m.70 m. m3 3. A.I. A.9.I. a dubina od 0.I.I.5. Zemlju je potrebno deponirati uz iskop. ali udaljeno dovoljno daleko da ne dođe do urušavanja iskopa. A.80 m širine.65 m.5 7 Nasipavanje sloja šljunka u debljini 10 cm.60 x 0. a nakon nasipavanja višak zemlje odvesti na gradsku deponiju. m3 Nasipavanje pijeska u instalacijske rovove Cijev mora biti obavijena slojem pijeska minimalne debljine 10 cm.4.0 x 0. Dimenzija iskopa je 0. A. gdje je dubina iskopa 0. U pijesku se osigurava pad cijevi od 1. m3 40 Strojni iskop revizijskih okana dimenzija 0.60 m.2.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu A.I.

prijevoz i istovar zemlje. rovova i jama revizijskih okana. Uključuje utovar.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu . a koristi se zemlja od iskopa.I. A. m3 145 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. kategorije. ZEMLJANI RADOVI ukupno: kn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 .14 . I. po putu II. m2 305 Razastiranje i planiranje humusnog sloja Vrši se u slojevima od 20 cm humusom koji je deponiran na gradilištu. m2 55 Odvoz Sva suvišna zemlja s gradilišta odvaža se na gradsku deponiju udaljenu 20km.I. A. A.I. m3 33 Priprema podloge za humusni sloj Razrahljivanje zemlje planiranih zelenih površina.12 . Nabijanje zemlje se radi u slojevima od maksimalno 15cm.13 .

• Kemijski dodaci . a za mreže po kg i po tipu mreže. • te ne smije sadržavati organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu. 8 . 85/06. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE Betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 101/05. Svi upotrebljeni materijali za izvedbu betonskih i armiranobetonskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to: • Cement .HRN EN 12620 • Voda . Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u ab konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su sljedeće: • Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograničena je na 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veća od najmanjeg razmaka šipki armature u vodoravnom redu. Dodaci betonu poboljšavaju pojedine osobine: . Tehničkom propisu za spregnute konstrukcije od betona i čelika (NN 119/09) te ostalim propisima. te prema normi HRN ENV 13670-1. Agregat za beton mora biti prirodni šljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena. osim ako ispitivanjima nije utvrđeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima. Za pripremu betona može se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrđeno da ima svojstva prema Tehničkim propisima za betonske konstrukcije. 64/07.HRN EN 1008 • Armatura . Beton za izvedbu konstrukcija mora se miješati strojnim putem da bi se osigurala homogenost.HRN EN 197-1:2003 • Agregat . Izvođač radova dužan je na gradilištu ispitati količinu vrlo finih čestica agregata kao i granulometrijski sastav. 139/09 i 14/10).HRN ENV 13670-1.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu A. • Granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. a agregat istog sastava tijekom cijele gradnje da ne bi došlo do promjene boje. Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu bio uskladišten duže od 3 mjeseca. Ugrađena armatura obračunava se za glatku i rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg.II. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava šef gradilišta i nadzorni inženjer. Armatura prije polaganja mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. te statičar po odluci nadzornog inženjera.HRN EN 934-2 Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvođača.vodonepropusnost.

a naročito tankih armiranobetonskih elemenata. Oplata se smije skinuti tek nakon što ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. Prije betoniranja glatku oplatu treba namazati uljem. Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. kao i od nepredviđenih opterećenja i potresa). prometa. Isto tako treba provjeriti dimenzije i kvalitetu izrade. Završnu površinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugačije propisano. mraza. Skidanje oplata treba raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije. Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid ne utječe štetno na statičke osobine konstrukcije. alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća 9 . zaštititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produžiti vrijeme do početka vezanja. Zemljovlažni beton nabijati. a plastični vibrirati (oplatni i igličasti vibrator). materijal. ugradnje kao i u početnom periodu vezanja nakon ugradnje.izvoditi gdje je naglašeno u opisu stavke • betonske nearmirane podloge poda prizemlja izvode se u C16/20 (MB20) • postavljanje. po nalogu nadzornog inženjera. Prekid betoniranja kod specifičnih betonskih i armiranobetonskih konstrukcija može se izvesti samo na onim mjestima na kojima je to predviđeno projektnim elaboratom. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogućnosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji čvrstoća. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere. U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlašteni laboratorij radi atestiranja. Beton treba transportirati na način i pod uvjetima koji sprečavaju segregaciju. Beton se mora njegovati najmanje 7 dana od dana ugradnje. skidanje i čišćenje oplate • oplata je glatka • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad. susjednih objekata i okoline. odnosno dok ugrađeni beton ne postigne barem 70% predviđene čvrstoće. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika. Jedinična cijena uključuje: • kod armirane konstrukcije kvalitetu betona C25/30 (MB 30) i C16/20 (MB20) armaturu RA i MA 500/560 • VNP je oznaka za vodonepropusni beton . vjetra i drugih nepogoda. Svježi beton mora se tijekom transporta.

• glatku arm.). • otvori manji od 3m2 se ne odbijaju kod proračuna betona i oplate. u svjetlom rasponu • grede se računaju i preko stupova po dužini. brušenje.3 m3 betona / m' velike .. • za armaturne mreže 10 .do 0. • nadvoji se računaju u dužini otvora uključujući naliježući dio.. Obračun: oplate . • za rebrastu arm.u razvijenoj površini izraženoj u m2 beton .po težini izraženoj u kg. do 12 mm promjera. preko 14mm.12 m3 betona / m' srednje . • otvori veći od 3m2 se odbijaju od betona • kod oplate se odbija oplata lica zida a dodaje oplata rubova armatura . preko 14 mm.volumenski ( prema veličini presjeka konstrukcije) izraženo u m3 • konstrukcije se prema veličini presjeka ( tj kompleksnosti izvedbe) dijele na: male .do 0. zasebno za • glatku arm.3 m3 betona / m' ili m2 • armiranobetonske ploče obračunavaju se od ležaja do ležaja tj.više od 0.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu • • • • završno čišćenje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne štete nastale nepažnjom na svojim ili tuđim radovima. kitanje. do 12 mm • za rebrastu arm. usklađenje organizacije rada s operativnim planom popravak eventualnih oštećenja nakon skidanja oplate (zaglađivanje.

Izvedba u glatkoj oplati. Podložni sloj trakastih temelja Izvedba podložnog sloja betona C16/20 ispod trakastih temelja.5 Podložni sloj poda Izvedba podložnog sloja betona C16/20 ispod poda prizemlja. a) beton m3 b) m2 oplata AB zidovi Izvedba armiranobetonskih zidova srednjeg presjeka. beton C25/30. debljine 5cm.8. A.ll. 50 57 A. m3 2. 11 . A. debljine 5cm.2 Armirani trakasti temelji Izvedba trakastih temelja velikog presjeka dimenzija 60x100cm.ll.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA A. beton C25/30. visine 290 cm.9. debljine 20 cm. Izvode se u zemlji i dijelom u oplati. s dodatkom za vodonepropusnost. m3 7 Podložni sloj okna Izvedba podložnog sloja betona C16/20 ispod revizijskih okana.3. debljine 10 cm. visine 60 cm.II. debljine 16 cm.ll.ll. Izvedba u glatkoj oplati. m3 a) beton m2 b) oplata AB ploča Izvedba armiranobetonske ploče srednjeg presjeka. beton C25/30.ll.1. 5 50 A.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu A. m3 a) beton m2 b) oplata AB nadozid Izvedba armiranobetonskih zidova malog presjeka.7.2. 60 590 A. m3 0. debljine 20 cm. A.ll. Oplatu uključiti u jediničnu cijenu.II.

beton C25/30. beton C25/30. m3 a) beton m2 A. Izvedba u glatkoj oplati s otvorom za prodor dimnjaka 40x40 cm. beton C25/30.II.10 cm. beton C25/30.1 0.II.1 4.1 3. također izveden u oplati. m3 a) beton m2 A. u glatkoj oplati. b) oplata AB ploča prizemlje Izvedba armiranobetonske ploče srednjeg presjeka. Izvedba u glatkoj oplati. Oplata je veće složenosti. b) oplata AB grede i nadvoji Izvedba armiranobetonskih greda srednjeg presjeka dimenzije 20 cm debljine.1 2. m3 9 10 1 2 0. debljine 16 cm. dimenzija stube 19 x 25 cm i širina kraka 90 cm.II. beton C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. m3 a) beton m2 A. Armatura prema planu i statičkom računu. te visine od 50 cm do 1.II. Izvedba u glatkoj oplati. b)oplata Padni sloj od laganog betona debljine 4 .II. m3 a)beton m2 A.6 90 14 10 19 196 30 12 . beton C 16/20. b) oplata Stepenice Izvedba ravnih dvokrakih armiranobetonskih stepenica ravnog podgleda. m3 a) beton m2 A. na kosoj ploči debljine 16cm. visine 290 cm.50 m. b) oplata AB stupovi Izvedba armiranobetonskih stupova malog presjeka.1 1.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu visine podupiranja 290 cm. pravokutnih dimenzija 20 x 20 cm.

II. postavljanje. a dubina okna je od 70 cm do 210 cm. MA 500/560.1 5.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu A. ispravljanje. kom 4 Betonsko željezo srednje složenosti Dobava. čišćenje. savijanje. sječenje. AB prefabricirani elementi revizijska okna betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. kg 17 360 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. sječenje.II. 10 900 A. polaganje zavarene armaturne mreže.1 6. RA 400/500. i vezivanje betonskog željeza srednje složenosti.II. Okna su svijetlog otvora 60 x 60 cm sa stijenkama i dnom debljine 10 cm. kg Dobava. čišćenje. BETONSKI I ARMIRANO ukupno : BETONSKI RADOVI kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 .

........ Polaže se u sloj batude.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu A..2006 • Cement .......... Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih instalacija........ ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.. Temeljna (sabirna) kanalizacija se postavlja ispod poda najniže etaže iz koje se odvode otpadne vode. • temeljnu kanalizaciju od PVC cijevi... uključivo prijenos..kom 14 ......HRN EN 459-1:2001 Posebno se ne naplaćuje zatvaranje (žbukanje šliceva. • transportne troškove materijala... ZIDARSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE Izvoditi prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 i Tehničkim propisima o građevnim proizvodima NN 33/10 i 87/10. ne plaća se posebno..m1 • koljena kanalizacijskih cijevi po broju... žljebova i sl. opekom....... Nagib cijevi određen je projektom odvodnje.... presjeka prema projektu odvodnje...... uljeva bočnih kanala u glavni kanal postavljaju se revizijska ( kontrolna ) okna koja omogućuju čišćenje i kontrolu temeljne kanalizacije Prolaze kroz temelje ili zidove građevine uvijek izvoditi pod pravim kutem i ugraditi tako da je kanalizacijska cijev dilatirana od temelja ili nadtemeljnog ziđa umetanjem fleksibilnog sloja polistirena da ne bi došlo do pucanja kanalizacijskih cijevi zbog slijeganja zgrade... promjera 200mm i 315mm po m'..2003+AC. Na mjestima promjene pravca..... Jedinična cijena uključuje: • sav rad.....) iza položene instalacije.. HRN EN 13139.... Obračun: • cijevi temeljne kanalizacije dužinski u .... Izvodi se od plastičnih cijevi.....HRN EN 197-1:2003 • Vapno ..III.... Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to : • Voda i pijesak -HRN EN 1008.. alat i strojevi.. rabicom ili na drugi način.......

cijev  m1 200 mm cijev  m1 315 mm koljena kom 33 5 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu A. kn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . koje se postavljaju u posteljicu od pijeska. 1.III. ZIDARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINICA KOLIČIN A JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA A. Cijevi su postavljene u padu od 1. Temeljna kanalizacija Izvedba temeljne kanalizacije od PVC cijevi Ø200mm i Ø315mm. U stavku je uključeno brtvljenje i ispitivanje postavljene kanalizacije prema postojećim propisima.III.5%. ZIDARSKI RADOVI ukupno: III.

Plastične i elastomerne paronepropusne trake . da izolacija dobro prijanja.HRN EN 13984:2005+A1:2008 . Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu A. suhe.Vrući premaz . bez nabora i mjehura. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni bitumenom – hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Površine na koje se polaže izolacija. HRN EN 13163/A1:2004 • ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002 • tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002. • 16 .Podložne trake .Bitumenske paronepropusne trake .240 . koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova.M3.Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2005+AC:2008. završnim zidarskim i drugim zanatskim radovima. • ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002. trebaju biti posve ravne.HRN EN 14909:2008 . već moraju biti pomaknuti. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe.HRN U.HRN EN 13859-1:2005.Bitumenske trake za kapilarnu vlagu . Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno.HRN EN 13969:2005+A1:2008 . HRN EN 13163/A1:2004. HRN EN 13165/A1/A2:2004 IZOLATERSKI RADOVI obuhvaćaju: Horizontalna hidroizolacija prizemlja • Vertikalna hidroizolacija podnožja zidova • Unutarnja HI (međukatne konstrukcije u mokrim čvorovima) Ostale hidroizolacije i toplinske izolacije obuhvaćene su u pokrivačkim. Hidroizolacije .HRN EN 14967:2008 .M3. IZOLATERSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE Materijal za izolaciju treba odgovarati postojećim propisima i standardima HRN za izolaterske radove. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom. limarskim.IV.Bitumenske hidroizolacijske trake s uloškom: HRN EN 13707:2005+A1:2008 .22 Toplinske izolacije • ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002.Hladni premaz . HRN EN 13967:2005+A1:2008 .HRN EN 13970:2005+A1:2008 . Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama (ljepenkama) koje mogu biti s uloškom od staklenog voala.Plastične i elastomerne trake za kapilarnu vlagu .Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla .HRN U. očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke. HRN EN 13859-2:2005 .

..... prekide betoniranja..... Jedinična cijena uključuje : • tehnološku razradu svih detalja • pripremu podloga • čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima koja propisuje proizvođač hidroizolacije • dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i elemenata • sve posredne i neposredne troškove za rad.....kg 17 ...po težini izraženo u kilogramima po m3 betona.... da se izbjegnu šupljine • poduzeti mjere za njegovanje betona da bi se izbjeglo oštećivanje površine betona • osigurati održavanje vlage u betonu za vrijeme procesa kristalizacije u betonu (koristi se voda iz samog betona) • predvidjeti prekide betoniranja i obradu pukotina većih od 0.. dilatacije i ostale detalje potrebno je riješiti unutar jednog sustava za brtvljenje i sanaciju građevina. Sve spojeve........ Obračun : • hidroizolacije (bitumenske) po površini (bez obzira na broj položenih slojeva traka.....Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. radne reške...4 mm...... alat i građevinske strojeve • sve transporte • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja... Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena...................... materijal.... Hidroizolacije na bazi kemijskih procesa unutar betona – aditivi za postizanje djelomične ili potpune vodonepropusnosti Prilikom ugradnje betona: • dobro izvibrirati beton. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom............ fuge.. te dimenzija preklopa)m2 • aditivi za vodonepropusnosti ..............................

IV.IV. Na sloj je moguće lijepiti keramiku. m2 117 HI poda i zidova u kupaonicama Dobava materijala i izvedba hidroizolacije podova u sanitarnim prostorijama masom za brtvljenje na suhu podlogu u dva sloja. m2 24 HI ploče prizemlja Dobava materijala i izvedba hidroizolacije varenom bitumenskom trakom s uloškom od staklenog voala u jednom sloju od 1 cm na armiranobetonskoj podlozi podne ploče prizemlja prema tlu.IV. debljine do 0. A.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu A.IV. 2.5 cm. 1. IZOLATERSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINICA KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA A. armirano sa plastičnom mrežicom. IZOLATERSKI RADOVI ukupno : kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 .IV. HI podnožja zidova Dobava materijala i izvedba hidroizolacije varenom bitumenskom trakom s uloškom od staklenog voala u jednom sloju od 1 cm na armiranobetonskoj podlozi podnožja zida. A. m2 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. koja se čisti i otprašuje te premazuje hladnim bitumenskim premazom (tipa Resitol). 3. koja se čisti i otprašuje te premazuje hladnim bitumenskim premazom (tipa Resitol). Hidoizolaciju podignuti vertikalno na zidove gdje se nalazi tuš.

sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih. sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele. Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i normi. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati. ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). ZANATSKI RADOVI B. lomova i sudara ploha.I. Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika. drvo i dr. prijelaza. sva potrebna uskladištenja i zaštite. krovna ljepenka) po cijeloj površini spoja. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva. sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe. do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. naročito u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radova. Limarski radovi obuhvaćaju: • opšivanja limom • izradu i montažu vertikalnih odvodnih cijevi i vodolovnih grla • izradu i montažu prozorskih klupčica Izvođač je dužan prije početka radova: • predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova • tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi može pristupitit izvedbi radova • provjeriti sve građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija • pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. Na spoju lima i podloge (beton. Prilikom izvođenja limarije mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale). kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.) treba postaviti razdjelni sloj (npr. LIMARSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. žbuka. 19 . sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju. završetaka limarije i drugo. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom.

... a da pri tom ostanu nepropusni... Jedinična cijena uključuje : • uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija • tehnološku razradu svih detalja • pripremu podloga • izradu radioničkih nacrta • sav spojni materijal • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad. alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada.... a kod bakrenog pomoću dvostruko položenog ruba vezanog vodonepropusno s pokrovom....... odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima • sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja..... cijevi kupola itd. materijal. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. mortom Obračun: • cijevi.. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja............ čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu............ definirani razvijenom širinom lima u dužinama izraženim u.. Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka... po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu...... u broju uz detaljan opis i uvid u radionički nacrt kom 20 .. drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke.......... Ispod lima koji se postavlja na beton........) moraju biti pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja......... kao i sva sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem...... opšavi i sl......Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini............ Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati.. m1 • dimnjačke kape i sl.....

Plastificirane aluminijske obujmice promjera 120mm se pričvršćuju na klin koji se postavlja u zid zgrade. 5. Preporučeni razmak postavljanja klinova i obujmica je 2m. Lim završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 2cm. m1 12 B. Izrađeno od eloksiranog aluminijskog lima debljine d=4mm. LIMARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B. B. Vertikalne odvodne cijevi oborinske odvodnje kružnog presjeka i promjera 100mm. 1. debljine d=3mm. kom 6 I. Sakupljač vode (vodolovno grlo) polukružnog presjeka i promjera Ø300mm s dijelom savijene cijevi za spoj na vertikalnu odvodnu cijev kružnog presjeka promjera Ø110mm. 3. I. Prozorska klupčica Klupčica izrađena od plastificiranog aluminijskog lima. Plastificirane kuke od aluminijskog lima se postavljaju na razmaku od 50cm. razvijene širine 74cm. Cijevi iz eloksiranog aluminijskog lima debljine 3mm.I. 2. m1 31 I. I. Lim završava okapnicom koja je od gotove fasade odmaknuta 2cm. 4. m1 55 B. I. Opšav prodora dimnjaka U stavku je uključena obrada prodora 21 . B. Limeni opšav vijenca od betona od eloksiranog aluminijskog lima debljine 3mm.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. razvijene širine 19cm.

I. Opšav prodora vodolovnog grla olovnim limom. m1 kom B. Postavlja se na spoju vodolovnog grla sa krovnom plohom. Postavlja se na spoju dimnjaka sa krovnom plohom. 6. Obrada olovnim limom debljine d=2mm. razvijene širine 30cm. I . Obrada aluminijskim eloksiranim limom debljine d=3mm.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu dimnjaka kroz krovnu plohu izvedenu kao ravni neprohodni krov. razvijene širine 30cm. LIMARSKI RADOVI ukupno : kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 . 2 1 m1 4 kom 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. U stavku je uključena obrada prodora vodolovnog grla kroz krovnu plohu izvedenu kao ravni neprohodni krov.

prodore i slično). Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima. fuge. IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA IZVEDBA Sve spojeve. Podloga za hidroizolaciju mora biti: − homogena. da izolacija dobro prione. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. radne reške.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač izolacijskog sustava. očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja. Onečišćene podloge (zemlja.F2. bez nabora i mjehura. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. ulje i sl. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome na osnovu relevantnih dokaza. vodolovna grla. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. već moraju biti pomaknuti. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije. − ravna i bez šupljina na površini − slobodna od nafte i masti. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova. Svi preklopi moraju biti najmanje 10cm široki i lijepljeni. bridove. POKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA OPĆI UVJETI ZA POKRIVAČKE RADOVE I IZOLACIJU RAVNIH KROVOVA Izvoditi prema Tehničkim uvjetima izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima. treba se u svemu izvesti prema uputama proizvođača. Pažljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvođača.II. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom. 23 .Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. suhe. uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene spojeve (uglove. Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno. te HRN U. prekide betoniranja. prašine i rastresitih ili trošnih čestica − izvedena u projektiranim padovima. dilatacije i ostale detalje potrebno je riješiti unutar jednog sustava za brtvljenje i sanaciju građevina.024/80. − suha i čvrsta.

š. Slojevi izolacije polažu se samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i materijal odabrenog izolacijskog sistema. Sve ploče toplinske izolacije na kojima se tada utvrde oštećenja nastala kao posljedica utjecaja vlage potrebno je odstraniti i u cjelosti zamjeniti neoštećenim suhim pločama. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. vlažnost podloge je 3% mase. OBRAČUN − krovovi. zaštite izolacije i sl. bez nabora i mjehura. Za parnu branu primjenjuju se folije kompatibilne sa odabranim izolacijskim sustavom. pojavi voda i/ili vlaga zbog nesolidne izvedbe. određene razvijene širine izolacijske trake (r.prefabricirani elementi za složene spojeve (uglovi.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu Prije polaganja parne brane i izolacije moraju biti izvedena podnožja u uglovima (holkeri). bridovi. nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. sokla (podnožja). vodolovna grla. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem. Parna brana se može polagati samo po suhu vremenu. Podloga mora biti očišćena od prašine. Izolacijske trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom površinom. mora biti ravna i potpuno suha. Ukoliko se tijekom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. potrebno je detaljno pregledati površinu cijelog krova te ustanoviti oštećenja hidroizolacije i eventualno slojeva toplinske izolacije i parne brane. te ista popraviti u skladu sa uputama izolacijskog sustava na trošak izvođača. Ukoliko tijekom izvedbe slojeva krova ili pri ispitivanju vodonepropusnosti dođe do vlaženja slojeva toplinske izolacije ispod hidroizolacije. Sloj toplinske izolacije između parne brane i hidroizolacije mora biti apsolutno suh u svim fazama izvedbe. podovi i zidovi po razvijenoj površini u m2 gotove izvedene i u skladu sa zahtjevima Projekta funkcionalne površine.) po dužini u m1 − tipski elementi . toplinske izolacije kao i završnih slojeva ukoliko je tako specificirano. klupčice. a u skladu sa uputama proizvođača sustava. prodori i slično) u komadima JEDINIČNA CIJENA U jediničnu cijenu svake stavke treba biti ukalkulirano: − uzimanje mjera na licu mjesta. kao i betonsku konstrukciju ispod parne brane do postotka vlažnosti propisanog od strane proizvođača sustava. Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. Kod višeslojnih izolacijskih sustava krovova posebnu pažnju obratiti na dinamiku izvođenja radova u skladu sa vremenskim uvjetima. 24 . krojenje i rezanje materijala − izrada detalja izvedbe (ugradbe) i adekvatne radioničke dokumentacije pridržavajući se uputa proizvođača sustava i uvažavajući klimatske uvjete. − opšavi vijenaca. te dostava na ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka. − priprema podloga − čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač hidroizolacije − dobavu i ugradnju svih opisanih slojeva hidroizolacije. Max. neovisno o uzroku vlaženja potrebno je podignuti sloj hidroizolacije te prosušiti sve podložne slojeve.

sve posredne i neposredne troškove za rad. kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvođača materijala. svi tipski završni profili postavu i skidanje radne skele sa zaštitnom tkaninom. a predaje upisom u građevinski dnevnik. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati. materijal. − − 25 .Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu − sav materijal i rad potreban za sva brtvljenja na mjestima spojeva i − − − − − − − završetaka hidroizolacija. alat i građevinske strojeve sve transporte odvoz i zbrinjavanje smeća završno čišćenje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvedbu u skladu s pravilima struke upotreba u svemu u skladu sa odabranim sustavom izolacije.

na sve se nasipava šljunak minimalne debljine 8 cm.5 cm s uloškom od poliesterskog filca debljine 0. U izračunu je uključen prodor dimnjaka. II. POKRIVAČKI RADOVI I POKRIVANJE RAVNIH KROVOVA ukupno : kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 . POKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINICA KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B. II.01 cm) debljine 0.2 cm pričvršćenog varenjem.II. s postavom TI iznad sloja za pad ( 1. površina krova m2 obrada nadozida h= 40cm m1 obrada prodora dimnjaka kom 117 40 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Završetak hidroizolacije izvesti tipskim aluminijskim profilom i nehrđajućim vijcima.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.5 cm iznad kojeg se slobodnim polaganjem stavlja toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 12 cm na koju se polaže HI koja se sastoji od jednog sloja bitumenske trake debljine 1. 1.5%) Na padni sloj se postavlja sloj za parnu branu od bitumenske paronepropusne trake s uloškom od Alu-folije (d=0. U stavku treba uključiti izradu spojeva na nadozid do visine 40 cm. Ravni neprohodni krov s toplinskom izolacijom HI trake.

. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja Jedinična cijena uključuje • uzimanje mjera na gradilištu • tehnološku razradu svih detalja • izradu radioničkih nacrta (ukoliko se radi o složenijem projektu) • sav spojni materijal • ostakljenje (ukoliko je projektom tako predviđeno) • sav okov • zaštitne premaze • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad........................ STOLARSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06............... Prilikom uvođenja u posao podizvođač će provjeriti točnost izvedbe..................m1 27 ..Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B..kom •prozorske klupčice po dužini izraženo u ............III.... Tehnička svojstva prozora i vrata.. ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005........ alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada s odvozom i zbrinjavanjem smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima Obračun: •prozori...... materijal.................vrata i stijene temeljem shematskog nacrta i razrađenog detalja i opisa po broju.................................

brava je usadna cilindrična. Završna obrada: dovratnik ličiti vodorazrjedivim završnim lazurnim premazom. Svjetla veličina otvora je 390x210cm.III. Okovi za podizne klizne stijene. kao i sav opšavne letve. smrekovine.klizno krilo dimenzija 190x210cm. Pokrivne letvice uračunati u cijenu stavke. pripadajući okov. U cijeni sav materijal i rad. Vanjska dvokrilna klizna 1 1 2 28 . Svjetla veličina otvora je 90x210cm. Završna obrada: dovratnik ličiti vodorazrjedivim završnim lazurnim premazom. L vrata kom B. Oba krila ostakljena IZO staklom d=4+16+4mm. brava je usadna cilindrična. Okovi: tri cilindrične petlje. D vrata kom L vrata kom B. STOLARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B. S eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. smrekovine. III. Shema 2 . Shema 1 Vanjska puna 1. Okvir kliznog krila izvesti od masiva. U cijeni sav materijal i rad.Vanjska dvokrilna klizna 2. III. Dovratnik od masiva. III. jednokrilna zaokretna drvena vrata Suhomontažna u zidarskom otvoru veličine 100x215cm u armiranobetonskom zidu širine 20cm. smrekovine. s ispunom od MDF ploča d=40mm. balkonska drvena vrata Suhomontažna u zidarskom otvoru veličine 400x220cm u armiranobetonskom zidu širine 20cm. dimenzija 50x100mm. dimenzija 50x100mm. opšavne letve. fiksno krilo dimenzija 200x210cm. kao i sav pripadajući okov. Okvir krila izvesti od masiva. Dovratnik izraditi od masiva. smrekovine. 3 komada.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.

brava je usadna cilindrična.klizno krilo dimenzija 100x210cm. opšavne letve. zaokretna puna drvena vrata Suhomontažna u zidarskom otvoru veličine 80x215cm u pregradnom zidu od gipskartonskih ploča širine 10cm. Okovi za podizne klizne stijene. kao i sav pripadajući okov. Dovratnik od masiva. U cijeni sav materijal i rad. brava je usadna cilindrična.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu 3. Shema 3 . podizno klizno krilo dimenzija 150x210cm. smrekovine. Dovratnik od masiva. smrekovine. balkonska drvena vrata Suhomontažna u zidarskom otvoru veličine 210x220cm u armiranobetonskom zidu širine 20cm. Okvir kliznog krila izvesti od masiva. III. Dovratnik od iverice s oštrorubnom opšavnom letvicom dimenzija 50x100mm. Okvir kliznog krila izvesti od masiva. Svjetla veličina otvora je 70x210cm. fiksno krilo dimenzija 100x210cm. balkonska drvena vrata Suhomontažna u zidarskom otvoru veličine 310x220cm u armiranobetonskom zidu širine 20cm. sa 1 2 29 . S eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. Svjetla veličina otvora je 300x210cm. dimenzija 50x100mm. opšavne letve. L vrata kom B. Oba krila ostakljena IZO staklom d=4+16+4mm. Vanjska dvokrilna klizna 4. Završna obrada: dovratnik ličiti vodorazrjedivim završnim lazurnim premazom. smrekovine. 3 komada. Završna obrada: dovratnik ličiti vodorazrjedivim završnim lazurnim premazom. dimenzija 50x100mm. kao i sav pripadajući okov. Svjetla veličina otvora je 200x210cm.Unutarnja jednokrilna 5. Krilo izvesti puno. Oba krila ostakljena IZO staklom d=4+16+4mm. S eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. III. 3 komada. Okovi za podizne klizne stijene. fiksno ostakljeno krilo dimenzija 150x210cm. U cijeni sav materijal i rad. L vrata kom B. smrekovine.

Završno kaširano laminatnom pločom.Unutarnja jednokrilna zaokretna puna drvena vrata Suhomontažna u zidarskom otvoru veličine 90x215cm u armiranobetonskom zidu širine 20cm. L vrata kom Shema 4 .Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. obostrano obloženo MDF pločom d=5mm. Završna obrada: laminat u boji i tonu prema izboru projektanta. U cijeni sav materijal i rad. Završno kaširano laminatnom pločom. Pokrivne letvice uračunati u cijenu stavke. Dovratnik od iverice s oštrorubnom opšavnom letvicom dimenzija 50x100mm. Zaštita od sunca eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. ispunom od kartonskog sača.6. brava usadna cilindrična. obostrano obloženo MDF pločom d=5mm. B. Krilo izvesti puno. dovratnik ličiti PU lakom. Čelo krila obraditi PU lakom u tonu laminata. Jednokrilni zaokretni otklopni prozor s doprozornikom od masiva. Pokrivne letvice uračunati u cijenu stavke. Okovi: 3 cilindrične petlje. Završna obrada: doprozornik ličiti 2 2 5 vodorazrjedivim završnim lazurnim premazom. Okovi: 3 cilindrične petlje. Svjetla visina otvora je 60x120cm. Okovi: 3 cilindrične petlje. kao i sav pripadajući okov. opšavne letve. smrekovine. dovratnik ličiti PU lakom. kao i sav pripadajući okov. III. U cijeni sav 30 . Čelo krila obraditi PU lakom u tonu laminata. opšavne letve. brava usadna cilindrična. D vrata kom L vrata kom Shema 5 . Krilo ostakljeno IZO staklom d=4+16+4mm. U cijeni sav materijal i rad. dimenzija 50x100mm.Jednokrilni zaokretni otklopni prozor Suhomontažna ugradnja prozora u zidarskom otvoru 70x130cm u armiranobetonskom zidu širine 20cm. Završna obrada: laminat u boji i tonu prema izboru projektanta. sa ispunom od kartonskog sača. III. Svjetla veličina otvora je 80x210cm.7.

Jednokrilni zaokretni otklopni prozor s doprozornikom od masiva. klupčica Drvena klupčica od medijapana dimenzija 25x4cm. dimenzija 50x100mm.9. Okovi: 3 cilindrične petlje. Okovi: 3 cilindrične petlje. L prozor kom 2 B. Jednokrilni zaokretni otklopni prozor s doprozornikom od masiva.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. kao i sav pripadajući okov. U cijeni sav B. L prozor D prozor Jednokrilni zaokretni otklopni prozor Suhomontažna ugradnja prozora u zidarskom otvoru 130x70cm u armiranobetonskom zidu širine 20cm. prozor Jednokrilni zaokretni otklopni prozor Suhomontažna ugradnja prozora u zidarskom otvoru 70x70cm u armiranobetonskom zidu širine 20cm. Zaštita od sunca eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. smrekovine. III. m1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. III. Krilo ostakljeno IZO staklom d=4+16+4mm. STOLARSKI RADOVI 31 . materijal i rad. Zaštita od sunca eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm.10.8. kao i sav pripadajući okov. kao i sav pripadajući okov. Unutarnja drvena prozorska III. opšavne letve. materijal i rad. Završna obrada: doprozornik ličiti kom 5 vodorazrjedivim završnim lazurnim premazom. opšavne letve. Površinu obraditi 12 impregnacijom i ličenjem PU lakom. Krilo ostakljeno IZO staklom d=4+16+4mm. Svjetla visina otvora je 120x60cm. Svjetla visina otvora je 60x60cm.III. opšavne letve. dimenzija 50x100mm. smrekovine. U cijeni sav materijal i rad. Završna obrada: doprozornik ličiti kom kom 4 3 vodorazrjedivim završnim lazurnim premazom.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu ukupno : kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 .

...... alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima Obračun: •vrata po broju komada... mort za podlijevanje ležaja • zaštitu od korozije • postavu i skidanje radne skele • striktnu primjenu mjera zaštite od požara • sve posredne i neposredne troškove za rad........ usis) i drugih atmosferskih utjecaja................ Kod suhog postupka bravarija se ugrađuje na slijepi okvir koji je kod aluminijske..... vatrootporna bravarija HRN U. Jedinična cijena uključuje • uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija • tehnološku razradu svih detalja • izradu radioničkih nacrta • sav spojni materijal... Tehnička svojstva prozora i vrata prema normi HRN EN 14351-1:2006.... dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.... Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana ili plastificirana) i treba je zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi........ sidrene ploče............... materijal.........160...Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod suhog postupka brtvi ekspandirajućom pjenom i trajno elastičnim kitovima........m1 •rukohvat po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u ..... Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim ili suhim postupkom.... Izvedba razdvajanja mora biti otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje.. inox bravarije u načelu od pocinčanih ČN profila.......m1 •poklopci revizionih okna po broju komada .. Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak.IV..... kom •ograda po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u ............................. Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje..kom 33 ........... mesing............. staklo prema HRN EN 572-9:2005... Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade.................. BRAVARSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06...J1...

Shema 1 .Rukohvat stubišne 3. dimenzija profila 50x100mm. brava. kom B. ugradnju i sav potrebni materijal. Okov. Jednodjelna puna podizna vrata u rolo izvedbi s integriranim elektromotorom zidarske dimenzije 330x280cm. BRAVARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B.IV.Ograda stubišta 2. te svi potrebi radovi i materijali. dostavu. U cijenu je uključeno vruće cinčanje čelične ograde. Poklopci revizijskih otvora 1 m1 m1 3. limeni okapi i pokrivni profili sastavni su dio ove stavke. Stavka obuhvaća izradu radioničkih nacrta. U cijenu je uključeno vruće cinčanje čeličnog rukohvata. Ograda se ugrađuje na masivno stubište prema nacrtima. Aluminijski profili sa sistemom prekida toplinskog mosta. IV. Stupiće ugraditi sidrenjem u međukatnu konstrukciju i ploču stubišta. ograde Čelični rukohvat dimenzija 50x30mm. Profili vodilica napravljeni su od alumijia. visine 115cm na međusobnoj udaljenosti 12cm.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. IV. a) kosi dio b) ravni dio B. dostavu. Izvedba ograde od čeličnih štapova dimenzije 16x16mm. U cijenu je uključena dostava. Garažna vrata 1. ugradnju i sav potrebni materijal. a vrata od pocinčanih čeličnih lamela ispunjenih tvrdom poliuretanskom pjenom. IV. sa završnom obradom termolakiranjem u tonu po izboru projektanta. a) kosi dio b) ravni dio B.6 34 . Shema 1 . Stavka obuhvaća izradu radioničkih nacrta.5 5. IV.5 5. Svjetla dimenzija vrata je 320x270cm. brtve. eletromotor.6 m1 m1 3.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu 4. IV . Revizijski poklopci veličine 80x80cm. u armiranobetonskom zidu. Završna obrada antikorozivnim premazom u jednom tonu po izboru projektanta. Napravljeni su od čeličnog lima debljine 3mm. BRAVARSKI RADOVI ukupno : kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 . kom 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Predvidjeti ugradnju upuštenog prihvatnika.

HRN EN 13163/A1:2004.) iza položene instalacije • dimnjaci i ventilacioni kanali iz tvornički proizvedenih elemenata izvode se prema uputama proizvođača • kada dimnjak prolazi kroz više etaža.050/78 – Završni radovi u graditeljstvu – Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili više. a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa • debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm. o ostavljanju žljebova za kanalizaciju.zidanja • zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima. Kod teracerski radova pridržavati se HRN U. Ukoliko na zidovima izbija salitra – treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. etics sustav Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Prilikom izvođenja završnih zidarskih radova izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: .žbukanja.F3. za pregradne zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama. voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata. 36 . potrebno je detaljem riješiti oslanjanje na stropnu ploču . ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA ZAVRŠNE ZIDARSKE RADOVE Izvoditi prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 i Tehničkim propisima o građevnim proizvodima NN 33/10 i 87/10 s pripadajućim normama za materijale koji se ugrađuju. • ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002 • tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002. tj. HRN EN 13165/A1/A2:2004. te primijeniti norme za toplinske i zvučne izolacije: • mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002 • ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.V. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja • prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti. da se žbuka može dobro primiti. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm • ako se zida za vrijeme niskih temperatura treba zidove zaštiti od mraza • zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom. a fuge udubljene. a osobito kod cementnog morta. žljebova i sl. • za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže. ulazi u jediničnu cijenu) • posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno.

Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa). Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradbe. tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti.plivajući podovi Za armiranje estriha upotrjebljava se armaturna mreža do jačine Q 203 ili se provodi mikroarmiranje (čelično pletivo). fasadna skela Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom u projektu. zaštitnig ograda i prilaza. istu treba uključiti. • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad. odabranog sustava. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača. koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne. ugradnju…). a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja. Kod ugradnje svih komponenti pridržavati se uputa proizvođača (način ugradnje. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata. ETICS sustav izvoditi komponentama jednog. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i crtežima za skele. . Estrih mora biti odvojen od okolnih zidova tankim trakama zvučne izolacije do razine gotovog poda. Kod stavaka. mjereno po vanjskom rubu i 1 m′ nad najvišom površinom. žbuka mora biti kvalitetna. nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradbi obračunava se u radnim satima. alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima • usklađenje organizacije rada s operativnim planom Obračun: 37 . Zaglađivanje estriha mora biti u skladu sa završnom oblogom. Zidarska pripomoć obrtnicima. .ugradnje. Jedinična cijena uključuje • tehnološku razradu svih detalja. instalaterima. pripomoć. Fasadne skele obračunavaju se po m2 projekcije skele u ravnini pročelja. Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu pop pitanjima radnih ploha. Izvođač će pristupiti izvedbi završnih zidarskih radova tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja. sušenje). materijal. gdje je uz ugradbu označena i dobava. Kod izvedbe estriha za polaganje parketa osigurati potrebno vrijeme sušenja ili koristiti specijalne brzosušeće estrihe.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno staklene mrežice otporne na alkalije ili sitno pletene mreže od nehrđajućeg čelika.

..............................................................................kom fasade po površini pročelja izraženoj u ............. 38 ............m2 pripomoć se izračunava u radnim satima ...s..r..m1 plivajući podovi po površini poda izraženoj u ..................................................................Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu • • • • • • dimnjaci po dužini izraženoj u ...............m2 fasadna skela po površni u ravnini pročelja izraženo u ........m2 ugradnja dovratnika i doprozornika po broju............

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.V. debljine 5 cm Plivajući pod odvojiti od zida trakama elastificiranog polistirena 1 cm.3 . m1 7.V. m2 170 Plivajući pod Sastoji se od: .V.02 cm . Stavka obuhvaća šamotnu cijev s fazonskim komadima ( priključak na peć. debljine 0. grubim osnovnim slojem od produžnog morta i s finom zaglađenom produžnom žbukom d=1mm. m2 180 Grubo i fino žbukanje zidova na podlozi od betona.vune i vanjski omotač. B. Troslojni dimnjak Izvedba troslojnog dimnjaka s jednim dimovodnim kanalom promjera 25cm.4 .Pe folije s preklopima 20 cm.V. dimnjačka vratašca ). 39 .1 .V.5 Grubo i fino žbukanje stropova na pogledu od betona. m 223 98 elastificirani ekspandirani polistiren Ugradba u gotove zidove drvenih dovratnika veličine: m1 B.armirane zaglađene cementne glazure (estrih). do visine gotovog poda. betona C16/20. dilatacionu traku od min.V.5mm i montažnu armirano – betonsku kapu. B.toplinsko zvučne izolacije od elastificiranog ekspandiranog polistirena (EPS-T) debljine 2 cm .5 . grubim osnovnim slojem od produžnog morta i s finom zaglađenom polimercementnom žbukom debljine 3mm. B. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČIN A JEDINIČ NA CIJENA UKUPN A CIJENA B.2 . te za završetak manšetu od lima 1.

B.V. B.V. Prvi red ploča umeće se u rubni profil. montaža i demontaža cijevne fasadne skele. a) do 2 m² kom Ugradba u gotove zidove drvenih doprozornika veličine: a) do 2 m² kom Termo-izolaciona fasada Sastoji se od fasadnih ploča od ekspandiranog (EPS) polistirena. m1 Doprema. m2 Oblaganje podgleda vjetrobrana Podgled vjetrobrana se oblaže pločama ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 10cm koje se za ab ploču učvršćuju plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom. Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema mjerama zaštite na radu.1 1. m2 Pripomoć kod instalaterskih i obrtničkih radova. na podlogu od betona ploče se lijepe specijalnim građevinskim ljepilom.9 .6 . ispod završnog sloja žbuke.V. Debljina sloja 3 mm. 2 21 360 6 53 300 40 .1 0.7 .8 . sitni nepredviđeni radovi i popravci nakon oštećenja. ploče se slažu s izmaknutim reškama. debljina ploča je 10 cm. m2 Dobava i ugradba ugaonih profila Aluminijski profili za ojačanje žbuke na uglovima. B.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. Površina se gleta specijalnim polimercementnim mortom u dva sloja uz armiranje alkalno otpornom tekstilno staklenom mrežicom. izvedeni kao nevidljivi rub. te se dodatno učvršćuju plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom 2 kom/m2. Izrada završnog sloja od silikatne žbuke.V. U stavku uključiti i sav potreban materijal. Površina se gleta specijalnim polimercementnim mortom u dva sloja od silikatne žbuke.V. špricane teksture. B. Stavka uključuje razna štemanja.V. debljine sloja 2 mm. B. debljine sloja 2mm.

ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI ukupno: kn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 . V.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu RS 120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.

Zahtijevanu vatrootpornost zidova. ukoliko su ona veća. • gips kartonski sistemi . ÖNORM B 3358-6 / ili izvještajem o ispitivanju ovlaštene autorizirane institucije za ispitivanje • za premaze . a zimi za montažu treba biti uključeno grijanje uz učestalo prozračivanje. Ako je pri montaži došlo do manjih oštećenja ploča. temperatura od 11 do 35°C i relativna vlažnost do 70 % za gipskartonske radove).DIN 1168 / ÖNORM B 3377 • Izolacija .DIN 18 183 i potom smjernice proizvođača • zahtijevana klasa vatrootpornosti – po ETAG 003 – europske smjernice za složene pregradne zidove / ili prilog 1. 13163 (EPS – ekspandirani polistiren).SIST EN 13964 • za prosudbu točnosti kutova i ravnosti površine .ÖNORM B 2206 / SIST EN 520 / DIN 18181. da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. DIN 4102 / ili ÖNORM B 3800 / ili potvrdom ili mišljenjem vještaka autorizirane institucije za ispitivanje • zahtijevane vrijednosti zvučne zaštite – po DIN 4109 / ili prilog 1.VI. moguće ih je posebnim kitom otkloniti. Montirani strop ili pregradu je potrebno očistiti od eventualnih nečistoća koje su nastale pri izvedbi. ali pri tome treba postupiti po uputstvu proizvođača suhim postupkom ili sa što manje vlage. a u nakon ugradnje prozora i montaže svih instalacija koje dolaze unutar stropa. 18183 • gips za fugiranje . S izvedbom se može započeti tek kad su završeni svi „mokri“ radovi (žbukanja. Ako se nakon montaže iz nekih razloga grijanje treba isključiti. Ljeti je potrebno osigurati prozračivanje.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. cementni estrih i sl. 13168 (WW – drvena vuna) / ili sukladno projektu zvučne i toplinske zaštite. Ploče treba zaštititi od kondenzne vlage. spuštenih stropova i obloga instalacijskih šahtova izvođač radova dokazuje putem certifikata ovlaštene institucije. 18184 • akustične ploče – DIN 68127 • profili i vijci . koje izdaje 1 42 . već montirane ploče treba skinuti i propisno uskladištiti do punog puštanja objekta u funkciju.) i konstrukcija dovoljno prosušena. Prije ugradnje ploče moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije. potrebno je zamijeniti cijelu ploču.ÖNORM B 2223 • kasetni i lamelni spušteni stropovi .DIN 18182.DIN 18 202 • za povišene podove – DIN EN 12 825 • za šuplje podove – DIN EN 13 2131 Potrebno se držati uputa proizvođača u pogledu skladištenja materijala.HR EN 13161 (MW – mineralna vuna). Za učvršćenje tereta na GK konstrukcije treba primijeniti specijalna pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa o max opterećenju. SUHOMONTAŽNI RADOVI OPĆI UVJETI ZA SUHOMONTAŽNE RADOVE Pri izvođenju suhomontažnih radova pridržavati se slijedećih normi i standarda: • gips kartonske ploče . ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi radovi (npr. što će upisom u građevinski dnevnik odrediti nadzorni inženjer. 13164 (XPS – ekstrudirani polistiren).

kontroliranom fugom. Pregradne stijene Prekid radova za instalacijske radove nakon polaganja s jedne strane uključeni su u osnovnu cijenu. stropom i podom. Mjerenje se obračunava posebno. a za neravnu površinu (vidljiv spoj gips kartonskih ploča) izvođač soboslikarskih radova. osim ako pojedinom stavkom nije drugačije navedeno). zvučne izolacije i parne brane Elementi izolacije moraju biti dobro zbijeni i povezani sa susjednim konstruktivnim elementima. Za otežani rad iznad 3. Ako drukčije nije navedeno.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu proizvođač materijala uz ovjerenu Izjavu od nadzornog inženjera i izvođača radova o propisnoj ugradnji traženih sistema. Izolacije . U jedinstvenoj cijeni je ukalkulirana površina tehnički neophodne kvalitete (klase K(Q)1. Jedinična cijena uključuje:  uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija  tehnološku razradu svih detalja  sav materijal. materijal. Međusobno se bandažiraju samo istovrsni materijali. Zahtijevana zračna zvučna zaštita u zgradi dokazuje se mjerenjem na gradilištu.20 m visine obračunava se doplata.20 m. odnosno smjernicama proizvođača. dobavu i uskladištenje  sav spojni i pomoćni materijal  postavu i skidanje radne skele  primjenu mjera zaštite od požara  troškove zaštite na radu  troškove izdavanja atesta i kontrolna ispitivanja ukoliko su ista tražena pojedinim stavkama  sve posredne i neposredne troškove za rad. U jedinstvenu je cijenu potrebno uključiti kruti spoj profila s trakom za brtvljenje sa zidom. Fugiranje spojeva između ploča i sredstava za pričvršćivanje izvodi se posebnim elastičnim kitovima u skladu s standardom.toplinske. alat i građevinske strojeve  sve transporte  čišćenje tokom rada  odvoz i zbrinjavanje smeća  završno čišćenje prije primopredaje radova  nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima  usklađenje organizacije rada s operativnim planom 43 . Ako nisu navedene visine. Izvođač suho montažnih radova koji je pravilno obradio završni rub GK ploča na spoju s drukčijim materijalom nije odgovoran za nekontrolirane raspukline koje će nastati na spoju radi nepravilno izvedenog detalja drugog izvođača. u obračun se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga do 3. Bandažiranje između raznovrsnih materijala nije dopušteno. Za nastale nekontrolirane raspukline unutar gips kartonskih sistema odgovoran je izvođač bandaža. beton ili žbuka-GK ploča) izvode se tzv. zidne konstrukcije od metalnih podupirača nisu nosive i ne mogu se premještati. Spojevi dvaju raznovrsnih materijala (npr.

...........m2 .........................ne odbijaju se ...50 m dubine) po dužini izraženo u m1 ......špalete otvora mogu se obračunavati na slijedeće načine: ...........otvori razmaka i udubine iznad 0.............................m2 ..............5 m2 ....m1 .............................50 m2...površinski izraženo u m2 .. anemostati.... zidne obloge... ventilokonvektori) po broju komada ...20 m -otvor se ne odbija (špaleta se ne obračunava posebno)...ugradnja rubnih ili kutnih profila i nestandardnih završnih profila po dužini izraženo u .................kitanje spojeva akrilnim kitom po dužini izraženo u .........m2 ......izrezi i otvori (svjetla............) po dužini izraženo u ........................................................... umivaonik…) po broju komada....................otvor s neobrađenom špaletom površine manje od 2..........................revizijski poklopci po broju komada ...posebna tipska pojačanja za sanitarne elemente (WC............................. kom 44 ......m1 (ne oduzimaju se prekidi u pojedinim dužinama do 1.......m1 ...slobodne završetke zidova po dužini izraženo u ..............................pojačanja u nosivoj konstrukciji po dužini izraženo u ....m2 ...........00 m2 i širina špalete manja od 0...................m1 .....................Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja .............folije...................odbijaju se pojedinačne površine otvora i izreza na podu ne oduzimati ako su manji od 0... vrata.................................kom .......00 m) ................. nasipavanja podnih konstrukcija površinski izraženo u m2 ......................................m2 ..................5 m2 .............................................................................ugradnja UA profila za pojačanje (poklopaca.... parapeta............................................... stropove i podove (plivajuće i povišene) površinski izraženo u .................................. ventilacija.......pregradne zidove.....kom ......................50 m dubine......................00 m2 ......otvor s obrađenom špaletom površine veće od 4.........otvor s neobrađenom špaletom površine veće od 2....otvor obrađen špaletom manji od 4.....izrada stropne kaskade (čeone plohe) s navedenom visinom kaskade po dužini u ...m1 ... ispune............m2 .................. podne utičnice.. zvučnici... Obračun: ..otvor se odbija (špaleta se obračunava posebno)..........špalete otvora (razmake i udubine do 0........ kaširanja i parne brane površinski izraženo u .......m1 ....... obloge.izolacije....

SUHOMONTAŽNI RADOVI ukupno : VI. B.5cm između kojih se nalazi mineralna vuna debljine 50 mm zvučne izolacijske moći RW<52 db. SUHOMONTAŽNI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČIN A JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B. visine 2. kn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 .VI. 1.kartonskih ploča za utičnice na zidnim oblogama. m2 47 Izrezivanje gips.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. 2.5 mm koja je pričvršćena na metalnu pocinčanu konstrukciju od CW profila debljine 50 mm na međurazmaku 62.93 m s dvostrukom oblogom debljine 12. Otvori promjera 80 mm. Pregradne stijene od GKB ploča Pregradne stijene tipa Knauf W112 ukupne debljine 100 mm.VI. kom 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.VI. završna obrada u klasi K2.

Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim Materijal za izvedbu po boji. širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na eventualna odstupanja od projekta. kit. Podovi se moraju nakon polaganja zaštititi gipsanim estrihom ili građevinskim pločama (kao OSB) što treba biti sadržano u cijeni. Za učvršćenje kamenih ploča vertikalne obloge treba upotrijebiti metalna spojna sredstva (nosače / sidra) koja moraju biti statički proračunata (da nose cijelu težinu ploča) i izrađena od nehrđajućeg metala.010/68 pločama. štokan. • habanje. • postojanost na mraz. KAMENOREZAČKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA KAMENOREZAČKE RADOVE Sve izvoditi prema HRN U. a zaštita će se skinuti neposredno prije završetka gradnje. po potrebi (mjestu ugradnje) otporno na vlagu i mraz. Rupe u zidovima za ugrađivanje nosača izrađuju se strojno. voskan. Vezni materijal je građevinsko ljepilo. a prije ugrađivanja moraju se očistiti i isprati. poliran. osim ako tako nije ugovoreno (npr. Jedinična cijena uključuje 46 . Moguća je i postava u cementni mort 1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom opločenju. Izabrani kamen atestira se na: • upijanje vlage. kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci. Za lijepljenje na pod potrebna je cementna glazura.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.VII. paljen. • poroznost i stupanj gustoće. • zapreminsku specifičnu težinu. fino brušen.: travertin). antikiran (jetkan) itd) mora biti jednak uzorku što ga odabere projektant. gips. odnosno na probleme prije oblaganja. vrsti i obradi (špican.F7. pjeskaren. Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i ne smiju se ugraditi. Potrebno je izvršiti sve provjere dužina. greban. Za oblaganje zidova betonski zid mora biti izveden u glatkoj oplati ili grubo žbukan. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja. Sve ostatke (vapno.

.......... materijal................... mort za podlijevanje ležaja postavu i skidanje radne skele sve posredne i neposredne troškove za rad.. sidrene ploče. shema polaganja i šablona za ploče nepravilnog oblika sav spojni materijal........ alat i građevinske strojeve sve transporte čišćenje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smeća završno čišćenje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima • Obračun: oblaganje podova po površini izraženo u ......m2 47 ....Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu • • • • • • • • • • • uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija tehnološku razradu svih detalja izradu radioničkih nacrta.......

Polažu se u nepravilnom vezu s reškama širine 1cm u cementni mort. m2 80 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Reške obraditi bijelim cementom. dimenzija 30x30cm.VII. debljine 4cm.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. kn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 . Granitne ploče su paljene za postizanje hrapavije površine prikladne za vanjski prostor.1. KAMENOREZAČKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B.VII. KAMENOREZAČKI RADOVI ukupno : VIII. Oblaganje vanjskih podnih ploha kamenim pločama od granita pravokutnog oblika.

Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi. te da ne dođe do zakašnjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača. a ako ona nije dobra. osim u prostorijama s podnim odvodima. mora o tome obavijestiti naručioca radova. na cementnoj osnovi: o jednokomponentna o dvokomponentna b. 49 . kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. Debljina vezivnog sloja iznosi 3 . boji i kvaliteti odgovara uzorku što ga odabere projektant. te fugiranje.F2. zid treba dobro očistiti. da se postigne čvrsta veza opločenja sa zidom (da pločice kasnije ne otpadaju). o Jednokomponentna cementna ljepila za pločice Izvođač treba upotrijebiti materijal koji po vrsti. Ako neke pločice imaju veću dimenziju. gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. treba ih obrusiti. Cementni mort je vezivni materijal koji se sastoji od vezivnog sredstva (cementa i/ili vapna). Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne. Podove na otvorenim površinama izvesti s dilatacijama. ako su manje od propisane mjere. Ljepila za pločice prema HRN EN 12004:2008. Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. 2) polaganje keramičkih pločica u tankom sloju građevinskog ljepila a. moraju biti "A" klase. paralelni i neoštećeni. kako za podno tako i za zidno opločenje. Prije polaganja pločica.VIII. Ugrađene pločice moraju biti klase po opisu iz stavke troškovnika. boja pločica ujednačena. Sastave ploha koje se opločuju trebaju biti izvedeni potpuno ravni i čisti.011/77. KERAMIČARSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE Radove raditi u skladu s HRN EN 14411:2004 i Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN U. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi sheme polaganja i tehnološku razradu svih detalja. sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. odnosno neposredno prije samih radova.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. ravni. a ako isto nije specificirano. Rubovi pločica moraju biti oštri.5 cm. a priprema se na mjestu izvođenja radova. Uz podne rešetke. ne smiju biti upotrjebljene. Organizaciju rada izvođač treba provesti tako da bude u skladu s operativnim planom. a ukupna debljina pločica i vezivnog sloja 5 6 cm. površine pločica bez zareza i mjehurića. organska: o disperzije ili paste o s reaktivnim smolama. punila (pijeska) i odgovarajuće količine vode. a u svaku stavku uključeno je i konačno fino čišćenje površine. Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva. tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije veći od 3 m.

............. alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima Obračun: • opločenja podova i zidova po površini izražene u ..................................... • tehnološku razradu svih detalja • izradu shema polaganja • sav spojni materijal i materijal za fugiranje • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad......m2 • oblaganje stepeništa po površini izraženo u ...Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu Jedinična cijena uključuje • uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija.. materijal..m2 50 .....

Pločice se polažu u adekvatno dvokomponentno ljepilo. U stavku uključiti i fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. m2 46 Oblaganje stepeništa keramičkim pločicama Stepenište se oblaže keramičkim glaziranim pločicama I.VIII . veličine 15x20cm.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. s protukliznim detaljem na rubu. B. veličine 25x60cm. klase. Pločice se polažu u adekvatno dvokomponentno ljepilo u vezu četiri reške u jednoj točki paralelno sa zidom i s reškom širine 3mm. KERAMIČARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B. U stavku uključiti i fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. klase. KERAMIČARSKI RADOVI ukupno : kn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 . klase.1 Oblaganje zidova pločicama Zidovi se oblažu poliranim keramičkim glaziranim pločicama I.VIII . U stavku uključiti i fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Nagazne plohe izvesti tipskim pločicama za stepeništa.3 m2 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. VIII .2 B. m2 72 Oblaganje podova pločicama Podovi se oblažu keramičkim glaziranim pločicama I. Pločice se polažu u adekvatno dvokomponentno ljepilo u vezu četiri reške u jednoj točki paralelno s podom i s reškom širine 3mm.VIII .VIII. veličine 15x20cm.

Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova. vapna.O12/78. koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu. mort i dr. izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. zraka prezasićenog vlagom. kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. jak vjetar i sl. ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama.). Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE Materijal koji će se upotrijebiti.Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B. hladnoća. rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima. te jakog vjetra i temperature ispod +5°C. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu. oborine. magla. kita i drugog materijala. Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina. Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje. ulja.F2. cement. bitumen. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. 52 . Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. gar. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova. ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. masti. i to u više nijansi boja. propisima i Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati. a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predviđenu obradu. pomoćni materijal. čistim. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. gipsa. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.X. Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim. magle. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće. čađa. Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju.

gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja činiti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Obračun: .Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu ZIDOVI Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju. U obračunu su posebno iskazane žbukane / betonske površine od gipskartonskih površina. Klase pripreme podloge opisane su u B. Jedinična cijena uključuje • izradu uzoraka tona i obrade koji odabere projektant • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad. materijal. alat i strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi uzorke tona i obrade. Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.zidovi se obračunavaju po površini izraženoj u m2 na način: • otvori manji od 3 m2 se ne odbijaju i špalete se ne obračunavaju dodatno • otvori veći od 3 m2 odbija se višak preko 3 m2. a špalete veće od 15 cm dodaju se kvadraturi 53 . Grundiranje površine izvodi se i obračunava za cijelu površinu podloga od gipskartonskih ploča.VI. Suhomontažni radovi (K(Q)1 – K4). a nikako ne predviđati fazu gletanja (3). Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2).

IX.IX. 2.IX. Zahtjevani stupanj ravnosti plohe zida K (Q) 4. 1. Zahtjevani stupanj ravnosti plohe zida K (Q) 4.IX. m2 180 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. disperzivom bojom u dva premaza u tonu po izboru projektanta. SOBOSLIKARSKO. m2 134 Ličenje gipskartonskih zidova Ličenje gipskartonskog zida disperzivnom bojom u dva premaza u tonu po izboru projektanta. B. Ličenje AB zidova Ličenje zida završno obrađenog zaglađenom produžnom žbukom. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B.LIČILAČKI RADOVI ukupno : kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 .Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.IX. disperzivnom bojom u dva premaza u tonu po izboru projektanta. B. 3. m2 27 Ličenje AB stropova Ličenje stropa završno obrađenog zaglađenom produžnom žbukom.

F2..... HRN EN 13488. HRN EN 13489.... Vlažnost podloge mora odgovarati zahtjevima odabranog parkete..kutne letvice po dužini izraženoj u .......... horizontalne. HRN EN 13629. HRN EN 14761 Izvođač treba prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su pripremljene za predviđenu postavu...016/77..podovi po površini izraženoj u.... očišćenu podlogu...... Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi... po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu)... materijal................. po uzorku ili prema nacrtu)... i standardima: HRN EN 13226. Obračun: . glatku.. bez pukotina i vidljivog ljepila na mjestu sastavljanja.. PARKETARSKI RADOVI OPĆI UVJETI ZA PARKETARSKE RADOVE Materijal i rad moraju odgovarati Tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova HRN U... HRN EN 13227................ m2 . Parket mora 1 – 2 cm biti udaljen od zida ovisno o dimenziji kutne letvice Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10°C.. Slagati treba na propisani način (riblja kost.. Masivni parket se lijepi na ravnu suhu..... Jedinična cijena uključuje • provjeru kvalitete i točnosti podloga na gradilištu • provjeru vlažnosti podloga • provjeru vlažnosti parketa prije ugradbe • sve posredne i neposredne troškove za rad...Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.. Parketi moraju dobro prianjati za podlogu i ne smiju škripati..m1 55 . Postoje li na podlozi bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova....... brodski pod. HRN EN 13228.. izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.X......... alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • zaštićivanje podova • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi uzorke daščica i obrade (riblja kost.... Završne plohe parketa moraju biti potpuno ravne... brodski pod....

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dijana Dragić Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – Obiteljska kuća u Podsusedu B.X. klase debljine 20 mm. PARKETARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA BROJ OPIS JEDINIC A KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA UKUPNA CIJENA B. Dobava i polaganje masivnog parketa od hrastovih daščica I. X . dimenzija 12x25 mm. Učvršćuju se lijepljenjem na zid. B.2 .1 . dužine 300 mm. širine 60mm.X. Daščice se polažu po uzorku brodski pod i lijepe dvokomponentnim ljepilom na podlogu od cementnog estriha. Završna obrada parketa je lakiranje poliuretanskim mat lakom u 3 sloja. m2 154 Dobava i postava kutnih letvica od hrastovine.X. m1 117 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. PARKETARSKI RADOVI ukupno : kn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful