WEEK 5 DUMATING SI JESUS

TANDAAN NG LIDER
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito. Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…  Si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Siya ay tunay na tao.  Si Jesus ay binautismuhan sa tubig. Siya ay nakikipag-isa sa mga makasalanang tao.  Siya Jesus ay pinapangunahan ng Espiritu. Sa Espiritu ng Dios nanggagaling ang kanyang kapangyarihan.  Si Jesus ay tinukso, nagtagumpay at kailanma’y di nagkasala.  Si Jesus ay isang perpektong tao. Ginawa niya ang hindi nagawa ni Adan nang magtagumpay siya sa tukso ni Satanas at patuloy na namuhay na may pagtitiwala, pagpapasakop at pagsunod sa Dios.  Nais ng Dios na tayo rin ay maging handa na matuto at magpasakop bilang isang lingkod o alipin ng isang Panginoon.

IPAALALA SA GRUPO
Lalo na sa simula ng grupo, ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan.  Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan.  Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat.  Tanggapin anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo; magtanong at mag-isip.  Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba.  Subukang sagutin ang mga tanong na galing din Kuwento ng Biblia. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Dios at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIKAN
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo.  Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? Anu-ano ang natutunan natin?  Paano nangusap ang Dios sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHAN
Tatlong beses mauulit ang kuwento. Kahit sa tingin nating mukhang paulit-ulit lang, makakatulong ito para matandaan ang kuwento at matutunan kung paano ito ikukuwento sa iba. Gawin ito sa bawat eksena:  Ang unang magkukuwento ay ang lider at sasabihin sa grupong pakinggan mabuti.  Tapos, papasadahan ulit ng buong grupo para may pakikibahagi lahat ng kasama sa grupo.  Tapos, ipapakuwento sa isa sa grupo (na puwedeng tulungan ng iba kung nahihirapan pa).
5-1

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 5

UNANG EKSENA ~ ANG KAPANGANAKAN NI JESUS
Hango sa Mateo 1-2, Lucas 1-2 400 taon ang lumipas bago nagsalita ulit ang Dios sa kanyang bayan. Ang mga Israelita, na ngayo’y tinatawag nang mga Judio, ay napasailalim sa kontrol ng iba’t ibang bansa sa panahong ito. Ngayon, sila na ay pinamumunuan ng mga Romano, ang pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng mundo. Naghihintay pa rin ang mga Judio at umaasang darating ang isang haring magliligtas sa kanila at pangungunahan sila sa pagpapatalsik sa mga Romano. Sa wakas, nagpadala ang Dios ng isang anghel sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria na nakatira sa Nazareth. Nakatakda siyang pakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose, na siyang galing sa lahi ni Haring David, at galing din sa lahi ni Abraham. Sinabi ng anghel kay Maria na siya’y mabubuntis ang magsisilang sa Anak ng Dios – kahit na siya’y isa pang birhen! Sinabi sa kanya ng anghel na ang batang ito ay manggagaling sa Banal na Espiritu at magiging isang hari na ang kaharia’y hindi magtatapos. Totoo nga, sa sumunod na taon, habang sila ay nasa Bethlehem, nagsilang si Maria ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Jesus, na ang ibig sabihin ay, “Ang Panginoon ang nagliligtas.” Tinawag din siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay, “Kasama natin ang Dios.” Ipinakita ng Dios hindi lang kina Jose at Maria na ang lalaking ito ang pinakahihintay na Haring Mesias, kundi sa ibang tao rin. Ibinalita rin ito ng mga anghel sa mga tagapagalaga ng tupa, na sila namang nagmadaling hinanap ang bagong silang na sanggol, at masayang ikinalat ang nakakatuwang balita! May isang bituin pa na nagdala sa mga mago – mga matatalinong tao mula sa silangan – mula pa sa malayong lugar para puntahan, sambahin at dalhan ng mga regalo ang bagong silang na Hari. Ang pagsilang ni Jesus ay isang himala – gawa ng Dios! Lumaki si Jesus na malusog at marunong, minamahal ng Dios at ng lahat ng nakakilala sa kanya.

PAG-USAPAN
Ito ay usapan (discussion) at hindi “Q & A portion.” Ang mga tanong ay pwedeng gamitin ng lider para masimulan ang pag-uusap. Ang mga sagot ay gabay lang para makatulong sa lider na magabayan ang grupo na makita ang mga pangunahing ideya sa kuwento. Tanungin din kaugnay ng sagot nila kung saan nakita sa kuwento iyon. Gawin ito pagkatapos ng kuwento ng bawat eksena.

PAG-USAPAN ANG UNANG EKSENA ~ ANG KAPANGANAKAN NI JESUS
1. Ano ang mga kakaiba sa kapanganakan ni Jesus? 2. Kaninong lahi nanggaling si Jesus? Bakit ito mahalaga? Haring David at Abraham…Katuparan ito ng tipan o kasunduan ng Dios sa Israel…Katuparan ito ng mga propesiya. 3. Ano pa ang narinig n’yo sa kuwentong ito na nagpaalala sa inyo ng ilan sa mga binanggit ng mga propeta tungkol sa darating na Mesias? Isinilang ng isang birhen sa Bethlehem…galing sa Nazareth. 4. Bakit mahalaga ang mga ito? Ang pagkapanganak sa kanya ng isang birhen ay nagpapakitang siya ay isang tunay na tao. Sinabi ng mga propeta na ito ang palatandaan ng isang tunay na Mesias. 5. Ano ang kahalagahan ng pangalang Emmanuel? Na si Jesus ay Dios, Anak ng Dios. 6. Ano ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang Panginoon ang Nagliligtas…Panginoon nino? Ano ba ang kaligtasan? Kaligtasan mula saan? Para saan?

5-2

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 5

IKA-2 EKSENA ~ ANG PAGPAPABAUTISMO NI JESUS
Hango sa Mateo 3; Marcos 1; Lucas 3; Juan 1

Nagpadala ang Dios ng isang mensahero na ang pangalan ay Juan para sabihin sa mga taong maghanda sila dahil parating na ang Mesias. Si Juan ay pinsang makalawa ni Jesus, matanda lang ng anim na buwan kay Jesus. Matapang niyang hinahamon ang mga Judio, “’Wag n’yo lang basta sabihing mahal n’yo ang Dios – patunayan n’yo ‘to sa buhay n’yo. Tumalikod na kayo sa mga kasalanan n’yo at magbalik-loob sa Dios!” Nakilala siya na Juan na Tagapagbautismo dahil inilulubog niya sa tubig sa Ilog Jordan ang mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang bautismo ay simbolo ng paghuhugas at paglilinis sa kasalanan at pagpili sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Nang tanungin si Juan ng mga pinunong Judio kung siya ba ang Mesias, sagot niya,

“Hindi! Pero may isang parating na higit na dakila kaysa sa akin – ni hindi nga ako karapat-dapat magtanggal ng kanyang tsinelas o maging alipin man lang niya. Abangan n’yo ‘to…nagbabautismo ako sa tubig, pero siya’y magbabautismo sa Espiritu ng Dios! Hindi nga nagtagal, dumating si Jesus para magpabautismo kay Juan. Nang makita siya ni Juan, sabi niya, “Ako pa nga ang dapat magpabautismo sa iyo.” Pero sinabi ni Jesus na dapat gawin iyon bilang pagsunod sa kalooban ng Dios, kaya binautismuhan na siya ni Juan sa harap ng maraming tao. Pag-ahon ni Jesus mula sa tubig, bumaba ang Espiritu ng Dios mula sa langit – para itong isang kalapating dumapo sa kanya. At may narinig na malakas na boses mula sa langit at nagsabi, “Ikaw ang aking Anak na minamahal. Lubos akong nasisiyahan sa iyo!”

PAG-USAPAN ANG IKA-2 EKSENA ~ ANG PAGPAPABAUTISMO NI JESUS
7. Ano ang matututunan natin tungkol kay Juan sa eksenang ito? 8. Ano ang mensahe niya sa mga tao? 9. Bakit pumupunta ang mga tao para magpabautismo kay Juan? 10. Kung wala namang kasalanan si Jesus, bakit siya kailangang magpabautismo? Para maipakita ang pakikipag-isa niya sa mga taong makasalanan…para matupad ang kalooban ng Dios. 11. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng sabihin ng Dios kay Jesus, “Ito ang aking anak na minamahal…”? Nagpapahayag na si Jesus ang Anak ng Dios! 12. Ano ang gustong patunayan ng Dios sa mga tao sa pamamagitan noon? Kung sino si Jesus!

IKA-3 EKSENA ~ ANG PAGTUKSO KAY JESUS
Hango sa Mateo 4; Lucas 4

Pagkatapos mabautismuhan ni Jesus, agad siyang dinala ng Espiritu ng Dios sa disyerto. Doon, tinukso siya ni Satanas sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sa mga araw na iyon, di kumakain si Jesus at siya’y gutom na gutom. Sinubukan ni Satanas na linlangin si Jesus at sinabi, “Kung ikaw nga ang Anak ng Dios, bakit hindi mo gawing tinapay ang mga batong ito para may makain ka?” Sinagot siya ni Jesus, “Hindi! Nang magsalita ang Dios kay Moises sinabi niya, ‘Hindi lang tinapay ang kailangan ng tao para mabuhay – kailangan nilang mabuhay sa pamamagitan ng mga salita ng Dios.’” Tapos dinala ni Satanas si Jesus sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Jerusalem at sinabi, “Kung
5-3

ikaw nga ang Anak ng Dios, tumalon ka nga! Di ba’t sinasabi sa inyong banal na kasulatan na, ‘Magpapadala ang Dios ng kanyang mga anghel para saluhin ka at hindi lumagpak sa lupa!’” Sumagot si Jesus, “Isinulat din ni Moises, ‘Huwag na huwag mong susubukang subukin ang Dios.’” Tapos, dinala naman siya ni Satanas sa tuktok ng isang mataas na bundok. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng mga bansa sa mundo at ang mga kayamanan nito. Sabi niya, “Ibibigay kong lahat ito sa iyo – kahit anong gusto mo – kung luluhod ka sa harap ko at sasamba sa akin.”

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 5

Sumagot si Jesus, “Lumayas ka sa akin, Satanas! Ipinag-uutos ng Dios, ‘Pahalagahan mo ang Dios nang higit sa lahat ay siya lang ang iyong sambahin!” Pagkatapos ay umalis na si Satanas at dumating ang mga anghel para alagaan si Jesus. Sa panahong

ito, halos 30 taon na si Jesus. Sa buong buhay niya ni hindi man lang siya nagkasala o nagrebelde laban sa Dios. Lagi niyang pinipiling gawin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang perpekto.

PAG-USAPAN ANG IKA-3 EKSENA ~ ANG PAGTUKSO KAY JESUS
13. Sa sarili mong salita, ano ang tuksong iniharap ni Satanas kay Jesus? [Makikita rin ito kung paano sumagot si Jesus sa bawat tukso.] Para magtiwala sa magagawa o maibibigay niya para sa sarili niya – pero and Dios ang talagang nagbibigay at siya ay mabuti – kaya hindi na tayo dapat humanap o tumingin sa iba…Para subukin agn kanyang pagtitiwala o relasyon sa Dios – pero ang Dios lang talaga ang mapagkakatiwalaan at dakila ang Dios – kaya hindi nating kailangang ilagay sa kamay natin ang kontrol sa mga bagay-bagay…Para makuha ang pagsamba ni Jesus, hiwalay sa Dios – pero ang Dios lang talaga ang karapat-dapat sambahin [Saang bahagi ng kuwento nakita mo nang ginawa ito ni Satanas?] – kaya hindi tayo dapat matakot o sumamba sa iba. 14. Paano tumugon si Jesus sa mga tukso ni Satanas? Paano ito iba sa naging tugon nina Adan at Eba? Tinanggihan niya si Satanas, di pinaniwalaan ang kasinungalingan niya, at binanggit ang katotohanan mula sa Salita ng Dios. 15. Ano ang hinahamon ni Satanas nang tanungin niya si Jesus, “Kung ikaw ang Anak ng Dios…”? Hinahamon niya ang pagkakakilanlan o identity ni Jesus. 16. Saang ibang bahagi ng Kuwento nakita nating hinamon din ni Satanas ang tao at tinukso? Hinamon din ba niya ang pagkakakilanlan o identity ni Eba? “Alam ng Dios na magiging katulad niya kayo kung kakainin n’yo ‘to…” Nilikha sila sa larawan ng Dios! Para maging katulad niya!...Palaging ganito ang istratehiya ni Satanas – baluktutin ang orihinal na salita ng Dios at hamunin ang ating pagkakakilanlan sa harap ng Dios. 17. Ano ang naiiisip mo, nararamdaman o reaksiyon mo sa bahagi ng eksenang ito na sinabi, “Sa buong buhay niya ni hindi man lang siya nagkasala o nagrebelde laban sa Dios. Lagi niyang pinipiling gawin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang perpekto”? 18. Sa mga nakita natin at natutunan tungkol sa mga tao sa Kuwento mula pa sa simula, may nakita na ba tayong tulad nito? 19. Naging tapat ba ang mga tao sa pagdesisyon kung ano ang mabuti at ano ang masama, ano ang tama at ano ang mali? Pero si Jesus ay isang tao rin…paano ito magiging posible!? Dios lang ang makagagawa ng mabuti, tama, at perpekto sa lahat ng pagkakataon. Dios lang ang perpektong nakakapagpasya kung ano ang mabuti at masama. Si Jesus ay Dios! Siya ang Anak ng Dios – parehong Dios at tao…Pero kahit na siya’y walang kasalanan, nagpabautismo siya para makipagisa sa mga taong mga makasalanan!

IKA-4 NA EKSENA ~ ANG MGA DISIPULO
Hango sa Mateo 4; Marcos 1; Lucas 5

Di nagtagal, nakita ni Juan na lumalapit si Jesus papunta sa kanya at sumigaw siya, “Tingnan n’yo! Narito ang Tupang Ihahandog para sa Dios – siya ang mag-aalis sa mga kasalanan ng mga tao sa mundo! Pinakita ng Dios sa akin na siya ang Mesias na
5-4

matagal na nating hinihintay – siya mismo ang anak ng Dios!” Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng dagat, sinabi niya sa ilan sa mga tagasunod ni Juan, “Halikayo at sumunod kayo sa akin!”

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 5

Mula noon, laging kasama ni Jesus ang ilan sa kanyang malalapit na mga tagasunod, na tinatawag na disipulo (o alagad), at ipinapakita sa kanila kung paano mamuhay nang ayon sa kalooban ng Dios. Naglalakbay si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo sa mga lugar kung nasaan ang mga tao tulad ng palengke, mga bahay, at bahay-sambahan (sinagoga) ng mga Judio, at doo’y itinuturo sa kanila ang kalooban ng Dios. Nagdala siya ng bagong mensahe sa kanila at sinasabing, “Dumating na ang Kaharian ng Dios – ngayon ay tumalikod na kayo sa

inyong mga kasalanan at magsimulang lumapit sa Dios!” Puno ng kapangyarihan ng Espiritu ng Dios, nagpapagaling si Jesus ng mga taong may iba’t ibang uri ng sakit at karamdaman. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanya at nagsimulang sundan siya ng maraming mga tao kahit saan siya magpunta. Kahit malayo ang pinanggalingan, pupuntahan siya ng mga tao para makita ang mga himalang gagawin niya.

PAG-USAPAN ANG IKA-4 NA EKSENA ~ ANG MGA DISIPULO
20. Bakit sinabi ni Juan, “Tingnan n’yo! Ang Tupang Ihahandog para sa Dios!” 21. Ano sa tingin mo ang mga naisip ng mga tao nang sabihin niya ito? Ano ang implikasyon nito tungkol sa kung sino si Jesus? Anong detalye ang naaalala n’yo tungkol sa tupang inihahandog tuwing Pista ng Paglampas ng Anghel (o Passover)? 22. Saang bahagi ng Kuwento natin ngayon nakita nating nabanggit ang Espiritu ng Dios (Banal na Espiritu)? Nabuntis si Maria sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu…Sa pagbabautismo kay Jesus…Ang Espiritu ang nagdala kay Jesus sa disyerto para tuksuhin ni Satanas…Gumagawa ng himala si Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. 23. Anu-ano ang matututunan natin tungkol sa Espiritu? Ang Ama ang nagsugo sa Espiritu…May kapangyarihan siya at siya ang gumagabay kay Jesus. 24. Anu-ano ang matututunan natin tungkol kay Jesus mula sa lahat ng apat na eksena ng kuwento ngayon? Nagpakababa si Jesus…Siya ay Dios at tao…Tinawag siya ng Dios na kanyang Anak na pinakamamahal…Ni hindi siya nagrebelde laban sa Dios, wala siyang kasalanan…Nakagagawa siya ng kamangha-manghang mga himala…Gusto ng mga taong lumapit sa kanya…Nagtuturo siya sa paraang iba sa nakagisnan ng mga Judio.

KARAGDAGANG PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo:  Kung totoo ang pinag-usapan natin ngayon, paano ito dapat makaapekto sa buhay mo?  Paano ito dapat makakaapekto sa relasyon mo sa Dios?  Paano ito dapat makakaapekto sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA SA BAHAY
 Mateo 1-4; Lucas 1-4; Juan 1  Lucas 3:22; Hebreo 4:15 (puwedeng ipasaulo)

Source: The Story-Formed Way Leaders’ Guide, available as pdf download from Soma Communities (http://www.gcmcollective.com/article/story-formed-way/). 5-5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful