WEEK 4 NAGLIGTAS AT NAG-UTOS ANG DIOS

TANDAAN NG LIDER
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito. Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…  Ang Dios ang nagliligtas sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin/pagkabihag sa kasalanan.  Ibinigay ng Dios ang kanyang kautusan para ipakita sa kanila kung paano mamuhay na siya ang kinikilalang Dios. Ang Kautusan ay ibinigay sa kanila pagkatapos na sila ay iligtas mula sa pagkaalipin, nagpapakita kung paano sila dapat mamuhay bilang mga malaya na.  Nagbigay ang Dios sa kanyang bayang pinili ng paraan para bilang kapatawaran/kabayaran ng kanilang kasalanan at mamuhay na malapit ang relasyon sa kanya.  Sila ay dapat maging isang bayang ipinapakita sa mga bansa ang karangalan ng Dios.  Nagrebelde ulit sila ang namuhay sa sarili nilang paraan – na ginagawa kung ano ang sa tingin nilang tama (nagpapasya kung ano ang mabuti at masama para sa kanilang sarili).

IPAALALA SA GRUPO
Lalo na sa simula ng grupo, ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan.  Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan.  Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat.  Tanggapin anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo; magtanong at mag-isip.  Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba.  Subukang sagutin ang mga tanong na galing din Kuwento ng Biblia. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Dios at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIKAN
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo.  Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? Anu-ano ang natutunan natin?  Paano nangusap ang Dios sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHAN
Tatlong beses mauulit ang kuwento. Kahit sa tingin nating mukhang paulit-ulit lang, makakatulong ito para matandaan ang kuwento at matutunan kung paano ito ikukuwento sa iba. Gawin ito sa bawat eksena:  Ang unang magkukuwento ay ang lider at sasabihin sa grupong pakinggan mabuti.  Tapos, papasadahan ulit ng buong grupo para may pakikibahagi lahat ng kasama sa grupo.  Tapos, ipapakuwento sa isa sa grupo (na puwedeng tulungan ng iba kung nahihirapan pa).
4-1

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 4

TULAY SA KUWENTO
Ilang taon pa ang lumipas si Isaac ay nagkaroon ng anak na si Jacob – pinalitan ang pangalan niyang Israel na ang ibig sabihi’y “nakipagbuno sa Dios.” Ang bayang nagmula kay Abraham ay tatawaging Israel. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki. Si Jose, isa sa mga anak niya, ay napunta sa Egipto (Sa ibang pagkakataon, magandang pag-usapan ang kuwentong ito…). Inanyayahan niya ang kanyang pamilyang doon na tumira para makaligtas sa matinding taggutom. Habang nasa Egipto sila, dumami nang dumami ang mga Israelita. Nang mamatay si Jose, ang Hari ng Egipto (tinatawag na Faraon) ay nabahala sa dami ng mga Israelita. Pinagmalupitan niya sila at ginawang mga alipin. Naging alipin sila nang halos 400 taon. Nagsimulang silang dumaing sa Dios at inalala ng Dios ang kanyang pangako na pagpapalain niya ang kanyang bayan…

UNANG EKSENA ~ ANG PAGLILIGTAS AT MGA UTOS
Hango sa Genesis 37-50, Exodo 1-2, 7-12, 19-20 Tumawag ang Dios ng isang taong gagamitin niya para iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin, ang pangalan niya ay Moises. Pinadala niya si Moises sa Faraon para balaan na masasama ang mangyayari kung hindi papakawalan ng mga Egipcio ang mga Israelita. Pero nagmatigas si Faraon at hindi nakinig. Kaya nagpadala ang Dios ng sunud-sunod na mga nakapangingilabot na mga salot para parusahan ang mga Egipcio, pero ang mga salot na ito ay hindi nakaapekto sa mga Israelita. Ginawang dugo ng Dios ang tubig, pinuno ang buong bansa ng mga palaka, mga lamok at langaw, pinatay ang mga hayop, pinuno ang katawan nila ng mga bukol, sinira ang mga tanim ng mga yelo at balang, at nagdala ng kadiliman sa buong lupain. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ayaw pa ring paalisin ni Faraon ang mga Israelita. Kaya nagpadala ng panghuling salot ang Dios…isang salot na papatay sa bawat panganay – tao at hayop – sa Egipto. Ngunit nagbigay ang Dios ng paraan para maligtas ang mga panganay ng mga Israelita. Binilinan niya sila na kumuha ng isang panganay na lalaking tupa na walang kapintasan, at ihandog ito sa kanya na hindi binabali ang anumang buto nito. Pagkatapos, kukunin nila ang dugo ng tupa at ipapahid sa hamba ng pinto ng kanilang bahay. Kaya ginawa ng mga Israelita ang mga sinabi ng Dios. Pagdating ng hatinggabi, nagpadala ang Dios ng anghel na dadaan sa buong Egipto para patayin ang lahat ng panganay, pero nilagpasan nito ang lahat ng bahay na may nakapahid na dugo sa hamba ng kanilang pinto. Umiyak ang mga Egipcio sa nangyaring trahedya sa kanila at nagmakaawang
4-2

umalis na ang mga Israelita. At ngayon ang Israel, malaya na mula sa pagkaalipin sa Egipto at higit dalawang milyon na ang dami, ay nagsimulang bumalik sa lupang pinangako ng Dios kay Abraham. Pero gustong maghiganti ni Faraon – nagpadala siya ng mga tauhan para habulin ang Israel at patayin. Nang malapit na ang mga Israelita sa dagat, natakot sila dahil akala nila aabutan sila ng mga tauhan ni Faraon. Pero hinati ng Dios ang dagat para makatawid sa tuyong lupa ang mga Israelita. Nang subukan ng mga tauhan ni Faraon na tumawid din sa dagat, nagpadala ang Dios ng malakas na hangin na nagbalik sa mga tubig. Patay lahat ng mga tauhan ni Faraon, ngunit ang mga Israelita ay naligtas. Dalawang buwan pag-alis sa Egipto, nagpahinga muna ang mga Israelita sa paanan ng Bundok ng Sinai. Bumaba ang Dios sa bundok sa naglalagablab na apoy at nabalot ng usok ang bundok. Tinawag ng Dios si Moises na humarap sa kanya sa tuktok ng bundok. Doon, sinabi ng Dios sa kanya, “Sabihin mo ito sa aking bayan, ‘Nakita n’yo kung paano ko kayo dinala na parang sa isang pakpak ng agila at iniligtas mula sa Egipto. Ngayon kung susundin n’yo ako at magiging tapat sa tipan ko sa inyo, kayo ay magiging bayang pag-aari ko – isang kaharian ng mga pari – ibinukod para kumatawan sa akin sa mundo.” Pagbaba ni Moises, sinabi niya sa mga tao ang sinabi ng Dios. Sumang-ayon naman sila, “Gagawin naming lahat ng gusto ng Dios na gawin namin. Totoo nga, susundin namin lahat ng utos niya.” Pagkatapos noon, binigyan ng Dios si Moises ng mga tagubilin kung paanong ang mga tao ay babalik sa pagsunod sa kanyang kalooban at mamuhay nang may

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 4

kalayaan, isang buhay na malapit sa Dios at nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Tinatawag natin ang mga tagubiling ito na Sampung Utos, na siyang mga pangunahing gabay natin sa buhay… “Ako ang inyong Dios na nagligtas sa inyo mula sa pagkaalipin sa Egipto. Pahalagahan n’yo ako nang higit sa lahat. Huwag kayong sasamba sa ibang mga bagay. Huwag n’yong aabusuhin o lalapastangin ang aking pangalan. Alalahanin n’yong maglaan ng isang araw sa isang linggo para mamahinga at sumamba sa akin. Igalang n’yo ang inyong mga magulang. Huwag kayong papatay, o magnanakaw, o magsisinungaling. Huwag kayong sisiping sa iba maliban sa inyong asawa – maging tapat kayo sa inyong asawa. Huwag mong pagnanasahan ang pag-aari ng iba – maging kuntento ka kung ano ang bigay ko sa iyo.” Nagbigay pa ang Dios kay Moises ng ilan pang mga tagubilin, na tinatawag na Kautusan, para ibigay sa Israel. Ang mga utos na ito ay nagbibigay ng mga detalye tungkol sa mga bagay tulad ng…Paano tatratuhin ang kapwa, pati mga kaaway, paano aayusin ang mga alitan, ano ang makatarungang parusa sa kasalanan, kailan magtatrabaho at magpapahinga, kailan magdiriwang at sasamba, at anu-anong mga handog ang katanggap-tanggap sa Dios. Pero ayaw ng mga taong mamuhay ayon sa itinakda ng Dios. Nagrebelde sila ulit, na tinawag ang

mga utos na Dios na parang isang klase na naman ng pagkaalipin. Kahit ang mga taong sinubukang sumunod sa mga utos na ito ay nalamang di pala nila kayang makasunod sa lahat. Dahil ang palaging ginagawa ng Dios ay kung ano ang mabuti, tama, at perpekto, hindi niya puwedeng palampasin ang kanilang mga kasalanan. At ang pinakahuling parusa sa kasalanan ay kamatayan. Ang buhay ay dapat ibigay kapalit ng pagsuway ng bawat tao. Pero mahal ng Dios ang kanyang bayan, kaya nagbigay siya ng paraan para ipalit nila sa kanilang buhay bilang kahalili ang buhay ng isang inosenteng hayop. Magdadala ang mga tao ng malinis na hayop sa Dios, at hihilingin sa kanyang ilipat ang kanilang kasalanan sa walang kamalay-malay na hayop. Ang hayop ay pinapatay at ang dugo nito ay binubuhos bilang kabayaran sa kasalanan ng taong nagkasala. Ang ganitong sistema ng paghahandog ay nagpatuloy sa sumunod na daan-daang taon. Ang mga handog para sa kasalanan ay kailangang gawin araw-araw, taun-taon. At tinanggap ito ng Dios, pero bilang simbolo lang ng mga bagay na mangyayari. Naghahanda ang Dios para sa isang minsanan at panghuling handog na siyang magbabayad ng mga kasalanan ng mga tao sa mundo.

PAG-USAPAN
Ito ay usapan (discussion) at hindi “Q & A portion.” Ang mga tanong ay pwedeng gamitin ng lider para masimulan ang pag-uusap. Ang mga sagot ay gabay lang para makatulong sa lider na magabayan ang grupo na makita ang mga pangunahing ideya sa kuwento. Tanungin din kaugnay ng sagot nila kung saan nakita sa kuwento iyon. Gawin ito pagkatapos ng kuwento ng bawat eksena.

PAG-USAPAN ANG UNANG EKSENA ~ ANG PAGLILIGTAS AT MGA UTOS
1. Ano ang itinuturo ng eksenang ito tungkol sa ating mga tao – na masasalamin sa reaksiyon ni Moises, ng Faraon, at ng mga Israelita sa salita ng Dios? 2. Ano ang itinuturo ng eksenang ito tungkol sa Dios? 3. Paano maliligtas ang mga Israelita sa pagpatay sa mga panganay? Dapat silang pumatay sa isang tupang lalaki, panganay, at walang kapintasan, at ilagay ang dugo nito sa pinto ng bahay…Dapat silang pumasok sa loob ng bahay…Ang Dios ang nagbigay ng kaligtasan! Magagawa lang nila nito kung maniniwala at magtitiwala sila sa Dios.

4-3

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 4

4. Saan pa sa mga nakaraang bahagi ng Kuwento nakita nating ang buhay (o dugo) ng isang inosenteng hayop ay ibinigay para takpan o bayaran ang kasalanan ng isang tao? Kay Adan at Eba nang gumawa ang Dios ng damit nila mula sa balat ng hayop. 5. Bakit mahalaga ang mga handog at ang dugo? Sinabi ng Dios na dapat pagbayaran ang kasalanan ng tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…Ang bayad sa kasalanan ay buhay, buhay sa buhay. Ang tipan kay Noe ay nagtuturo sa ating ang buhay ay nasa dugo. Dugo (buhay na binigay o inialay) lang ang paraan para mabayaran ang kasalanan. 6. Ano ang isang tipan? Anong tipan ang tinutukoy ng Dios? Kanino ito unang ibinigay? Kay Abraham… Sa bayang Israel…(balikan ang iba’t ibang bahagi ng mga pangako ng Dios sa tipan kay Abraham) 7. Paano ang dapat gawin ng mga Israelita para magampanan ang bahagi nila sa tipan? Sundin ang mga utos ng Dios. 8. Babalewalain ba ng Dios ang tipan kung hindi sila sumunod sa kanya? Hindi lahat, bahagi lang. Maaaring tanggalin niya ang pagpapala at proteksiyon niya, pero sa bandang huli pinili pa rin niyang iligtas sila para ipakita kung gaano siya kadakila ang habag niya, na hindi nakadepende sa nagawa nilang kabutihan. 9. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng Dios nang sabihin niyang, “Kayo’y magiging isang kaharian ng mga pari”? Dapat silang maging isang bayan na sasalamin o magpapakita sa buong mundo kung sino ang Dios…Sila ang magiging tagapamagitan sa Dios at sa ibang bansa, para ang pagpapala ng kaligtasan ng Dios ay maranasan din nila. 10. Ano ang layunin ng Dios sa pagbibigay ng mga utos? Ibinigay ang utos pagkatapos na sila’y iligtas mula sa pagkaalipin, para ipakita sa kanila kung paano mamuhay nang may kalayaan, na malapit ang relasyon sa Dios. Para manatili silang tapat na mamuhay ayon sa tipan ng Dios sa kanila. 11. Anu-ano sa mga utos ang sa tingin mong pinakamahirap sundin? [Subukang gabayan ang grupo para makitang ang una sa sampung utos ang nagsasaad ng kabuuang utos ng Dios.] 12. Ano ang ipinapakita ng mga utos ng Dios tungkol sa kanya? Na siya ay banal at nais niyang sila ay mamuhay na tulad niya at may malapit na ugnayan sa kanya. 13. Ano ang resulta ng pagsunod sa kalooban ng Dios? Ng di pagsunod?

IKA-2 EKSENA ~ MGA HARI AT MGA PROPETA
Hango sa Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, 2 Samuel, 2 Hari; Mga propesiya mula sa 2 Samuel 7; Isaias 7, 9, 40, 53, 61; Awit 22; Mikas 5; Zacarias 12

Pagkatapos na magpaikut-ikot sa disyerto sa loob ng 40 taon, pinangunahan ng Dios ang Israel para mapasakanila ang Lupang Pangako mula sa mga kaaway ng Dios. Ang Dios ang nagbigay sa kanila ng maraming tagumpay sa mga digmaan. Lahat ng ipinangako niya sa kanila, tinupad niyang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, itinakwil pa rin siya ng mga Israelita at sumamba sa mga diyus-diyosan. Ang pagkakaroon nila ng ibang diyos ang nagdala sa kanila sa marami pang kasalanan. Dahil sa kanilang kasalanan at pagsuway, tinanggal ng Dios ang kanyang proteksiyon at hinayaan silang masakop at maparusahan ng mga dayuhang bansa. Kapag nahihirapan na sila, babalik
4-4

sila sa Dios at magmamakaawang tulungan at patawarin. Muli naman silang pinatatawad ng Dios at nagpapadala ng mga pinuno, na tinatawag na hukom, para pangunahan silang talunin ang kanilang mga kaaway. (Di ito tulad ng mga hukom sa panahon natin ngayon, mas tulad sila ng mga kumander ng mga sundalo.) Sa sunud-sunod na digmaan, tinatalo ng Israel ang mga kaaway nilang bansa nakadikit sa kanila. Kapag nagtatagumpay sila, sasamba sila sa Dios, pero di magtatagal tatalikod na naman sila sa Dios at gagawin kung ano ang sariling gusto nila. Nakakalungkot na ito ang paulit-ulit na nangyayari mula sa isang henerasyon hanggang sa mga sumunod…lalapit sila sa Dios at sasamba kung kailangan nila ng tulong, pero kapag maayos na ang lahat, sasamba na naman sila sa ibang bagay. Ito ang

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 4

panahon na ginagawa ng lahat kung ano ang sa tingin nilang tama. At dahil mga hari ang namumuno sa ibang mga bansa, nagreklamo ang mga Israelita sa Dios at sinabi, “Gusto namin ng isang haring nakikita namin at siyang mamumuno sa amin.” Ibinigay ng Dios sa kanila ang gusto nila at hinayaan silang pamunuan ng mga haring di nagtagal ay sila rin namang nagrebelde sa Dios. Dahil sa kanilang pagrerebelde, tinanggal ng Dios ang kanyang proteksiyon sa Israel at hinayaang pasukin sila ng ibang mga bansa para sakupin. Napilitan silang lumabas sa Lupang Pangako at marami sa kanila ang naging alipin ulit. Sa panahon ng mga haring ito, nagpadala ang Dios ng mga propeta para maging mensahero niya. Nagsalita ang Dios sa pamamagitan ng mga propeta, nananawagang magsisi na sila at bumalik sa pagsunod sa kanya. Binalaan sila ng mga propeta kung ano ang mangyayari kung patuloy silang magrerebelde sa Dios. Sinabi din ng mga propeta ang tungkol sa isang bagong tipan na gagawin ng Dios para sa kanila. Sila ang nagturo sa mga tao tungkol sa darating na Mesias, isang dakilang hari na siyang tutupad sa tipang ito, ililigtas sila at walang-

hanggang mamumuno sa kanila. Binigyan ng Dios ang mga propeta ng ilang mga larawan ng darating na Mesias. Ang mga propetang tulad ni Isaias ay nagsabi… …may isang birheng magsisilang sa kanya sa Bethlehem…manggagaling siya sa lahi ni Haring David (ang pinakadakilang hari nila), na siyang galing sa lahi ni Abraham…wala siyang gagawing mali, mamumuhay nang walang kasalanan…bubugbugin siya, papatayin at ililibing sa libingan ng isang mayaman lalaki…ang buhay niya ay iaalay para sa kasalanan natin…magtatayo siya ng isang kahariang walang katulad sa mga nakita na ng Israel…siya ang magiging katuparan ng lahat ng pangakong sinabi ng Dios kay Abraham at sa mga lahi niya…ilalagay sa kanya ng Dios ang parusa at kabayaran ng lahat ng kasalanan natin…ang buhay niya ang magiging handog para sa atin…dahil sa kanya, marami ang magiging matuwid sa harapan ng Dios. Sa kabila ng mga babala ng mga propeta, ayaw pa ring makinig ng mga Israelita sa Dios, at di na ulit nagsalita ang Dios sa mga tao sa sumunod na 400 taon…

PAG-USAPAN ANG IKA-2 EKSENA ~ MGA HARI AT MGA PROPETA
14. Ano, para sa iyo, ang ilan sa mga kakaibang katangian ng kasaysayan o kuwento ng bansang Israel? 15. Ano ang paulit-ulit na nangyayari sa mga Israelita? Nagtiwala sila sa sarili nila sa halip na sa Dios, ginagawa kung ano ang mabuti sa paningin nila…Tapos, paparusahan sila ng Dios sa pamamagitan ng ibang mga bansa…Tapos, tatawag sila sa Dios para humingi ng tulong…Tapos, ililigtas sila ng Dios…Tapos, balik na naman sila sa dating gawi, tatalikod sa Dios at susunod sa ibang mga diyus-diyosan sa kabila ng mga ginawa ng Dios para sa kanila. 16. Sa anu-anong paraan nakikita mo ang sarili mong buhay sa buhay ng mga Israelita? 17. Paano mo isasalarawan ang naging ugali mo kapag may ibang tao na mas mataas ang awtoridad sa iyo at sinasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin (hal., magulang sa anak, gobyerno sa mga mamamayan)? 18. Sa kabuuan ng Kuwento (mula pa sa simula), paano mo isasalarawan ang nagiging buhay ng mga tao kung hindi sila sumusunod sa mga utos ng Dios at nabubuhay para lang sa sarili nila? 19. Magbigay ng ilang mga nangyayari sa paligid o sa lipunan natin na nakikita nating mas pinapahalagahan ng mga tao ang sarili nilang kagustuhan (kung ano ang kumportable sa kanila) kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Dios. 20. Sino ang nagligtas sa kanila sa pagkaalipin at siyang paulit-ulit na nagliligtas sa kanila? Ang Dios! 21. Sa mga nagdaang bahagi ng Kuwento, anu-ano na ang natutunan mo tungkol sa Dios? a. Ang Dios ay banal – hindi niya hahayaan ang kasamaang manatili sa presensiya niya.  Lahat ng ginagawa niya ay mabuti, tama, at perpekto.  Makatarungan siya sa lahat ng ginagawa niya, hindi unfair.
4-5

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 4

b.

c.

d.

e. f.

 Siya ang humatol kay Satanas at sa mga nagrebeldeng anghel sa pamamagitan ng pagpapalayas sa kanila mula sa langit.  Siya ang nagpalayas kina Adan at Eba mula sa hardin.  Siya ang nagpalayas kay Cain para magpagala-gala siya.  Winasak niya ang mga buhay sa mundo sa pamamagitan ng baha.  Siya ang nagparusa sa Egipto.  Siya rin ang nagparusa sa Israel nang itapon at alipinin sila sa ibang bansa dahil sa pagsunod nila sa mga diyus-diyosan. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan.  Siya ang lumikha ng lahat pati ang mga anghel.  Siya ang lumikha sa tao at inihanda ang mundo para matirhan nila.  Pinatay niya ang mga tao at mga hayop sa baha.  Ang mga babaeng di magkaanak ay binigyan niya ng anak.  Kaya niyang wasakin ang pinakamakapangyarihang bansa (Egipto) at hari (Faraon), sa isang salita lang niya.  Kontrolado niya ang lahat sa nilikha niya: Ginawang dugo ang tubig sa ilog, nagpabagyo nang malakas, nagpadala ng mga insekto para sirain ang mga tanim, nagawang gabi ang umaga, nahati ang tubig ng dagat. Kontrolado ang hangin at alon!  Siya ang may kontrol sa mga bansa: Nang sumuway ang Israel siya ang nagpadala ng dayuhang bansa para alipinin sila. Alam niya ang lahat ng bagay.  Alam niya ang iniisip ni Satanas.  Alam niyang nagkasala sina Adan at Eba.  Alam niyang nagbabalak gumawa ng masama si Cain.  Alam niya ang lahat ng iniisip at binabalak ng lahat ng tao sa mundo.  Alam niyang magkakaroon ng anak si Sara.  Alam niyang ililigtas ni Jose ang kanyang pamilya mula sa taggutom. Sa kanya nagmumula ang lahat ng biyaya o pagpapala.  Hindi pa niya pinatay si Satanas.  Hindi niya agad pinatay sina Adan at Eba.  Nalugod siya kay Noe.  Tinawag niya si Abraham at nangakong gagawin siyang isang tanyag na bansa at pagpapalain lahat ng bansa sa pamamagitan niya.  Binigyan niya si Sara ng isang anak kahit matanda na siya.  Sinabi niya kay Moises kung paano maliligtas ang mga panganay ng Israel kapag dumating na ang anghel na papatay sa mga panganay.  Gumawa siya ng paraan para mapatawad ang mga kasalanan ng mga Israelita sa pamamagitan ng dugo ng mga handog na hayop upang manahan ang Dios sa kanila.  Siya ang nagpadala ng mga hukom, mga hari at mga propeta para ibigay sa mga tao ang kanyang salita.  Nangako siyang may darating na hari na magtatayo ng isang kahariang pangwalang-hanggan at siyang magliligtas sa mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Siya ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin o ang layunin ng tao. Lagi siyang tumutupad sa kanyang pangako.  Sinabi niya kina Adan at Eba na kapag kumain sila ng bungang ipinagbabawal niya mamamatay sila.  Nangako siyang magpapadala ng baha, at ginawa nga niya.
4-6

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 4

 Nangako siya ng isang anak kina Abraham at Sara at nagkaanak nga sila.  Nangako siya kay Abraham na gagawin siyang isang tanyag na bansa at nagkatotoo nga.  Nangako siyang papalayain niya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egipto at ginawa nga niya.  Nangako siyang ililigtas niya ang mga panganay kapag nagpahid sila ng dugo ng tupa at ginawa nga niya.  Nangako siyang ibibigay sa lahi ni Abraham ang lupa ng Canaan at ibinigay nga niya.  Nangako siyang may darating na Mesias at Tagapagligtas…darating kaya siya?

KARAGDAGANG PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo:  Kung totoo ang pinag-usapan natin ngayon, paano ito dapat makaapekto sa buhay mo?  Paano ito dapat makakaapekto sa relasyon mo sa Dios?  Paano ito dapat makakaapekto sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA SA BAHAY
 Exodo 14; 20; 2 Samuel 7; Isaias 7; 9; 53  Exodo 20:3; Levitico 17:11; Kawikaan 14:12 (puwedeng ipasaulo)

Source: The Story-Formed Way Leaders’ Guide, available as pdf download from Soma Communities (http://www.gcmcollective.com/article/story-formed-way/).

4-7