LỜI CẢM ƠN

Sau ba tháng nỗ lực thực hiện, đồ án “ Nghiên cứu xây dựng hệ thống PKI
dựa trên bộ phần mềm mã nguồn mở OpenCA” đã phần nào hoàn thành.
Ngoài sự cố gắng hết mình của bản thân, em đã nhận được sự khích lệ rất
nhiều từ phía nhà trường, thầy cô, gia đình, bạn bè
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ths Hoàng Đức
Thọ, người thầy đã cho em những định hướng và những ý kiến rất quý báu về
PKI và OpenCA
Em cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô trong khoa và bạn bè cùng
khoá đã giúp đỡ em tiến bộ trong suốt những năm học tại Học Viện Kỹ Thuật
Mật Mã.
Xin cảm ơn gia đình và những người thân yêu đã luôn động viên, khuyến
khích giúp đỡ con trong mọi hoàn cảnh khó khăn
Xin cảm ơn bạn bè đã và đang động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học
tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này
Đồ án tốt nghiệp của em được hoàn thành trong một thời gian cũng tương
đối ngắn. Vì vậy đồ án này chắc chắn sẽ còn nhiều khiếm khuyết. Em xin cảm
ơn những thầy cô, bạn bè và người thân sẽ có những góp ý chân thành cho nội
dung của đồ án này, để em có thể tiếp tục tìm hiểu, đi sâu nghiên cứu và áp
dụng trong thực tiễn

Ngô Thu Hằng

1

MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................................2
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................................5
DANH MỤC HÌNH VẼ.........................................................................................................9
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................................10
CHƯƠNG I: CƠ SỞ MẬT MÃ HỌC..................................................................................12
1.1.Mật mã khoá bí mật....................................................................................................13
1.1.1.Giới thiệu về mật mã khoá bí mật và các khái niệm có liên quan.......................13
1.1.2.Một vài các thuật toán sử dụng trong mật mã khoá đối xứng ............................13
1.1.2.1.DES .............................................................................................................13
1.1.2.2.IDEA............................................................................................................13
1.1.2.3. Triple DES...................................................................................................14
1.1.2.4.CAST-128....................................................................................................14
1.1.2.5.AES..............................................................................................................14
1.2.Mật mã khoá công khai..............................................................................................15
1.2.1.Khái niệm............................................................................................................15
1.2.2. Các thuật toán sử dụng trong mật mã khoá công khai.......................................16
1.2.2.1. RSA.............................................................................................................16
1.2.2.2.Phương thức trao đổi khoá Diffie Hellman..................................................17
1.3. Chữ ký số...................................................................................................................17
1.3.1.Quá trình ký.........................................................................................................17
1.3.2.Quá trình kiểm tra chữ ký số...............................................................................18
1.4. Hàm hash...................................................................................................................19
1.4.1.Khái niệm hàm hash............................................................................................19
2

1.4.2. Tóm lược thông báo ..........................................................................................19
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PKI VÀ CA ...................................................................20
2.1. Lịch sử phát triển PKI...............................................................................................20
2.2.Tình hình PKI tại Việt Nam.......................................................................................22
2.3. Các định nghĩa về PKI và các khái niệm có liên quan..............................................24
2.3.1. Các định nghĩa về PKI........................................................................................24
2.3.2. Các khái niệm liên quan trong PKI....................................................................25
2.3.2.1.Chứng chỉ.....................................................................................................25
2.3.2.2.Kho chứng chỉ..............................................................................................27
2.3.2.3.Hủy bỏ chứng chỉ.........................................................................................27
2.3.2.4. Sao lưu và dự phòng khóa...........................................................................28
2.3.2.5.Cập nhật khóa tự động..............................................................................28
2.3.2.6.Lịch sử khóa.................................................................................................29
2.3.2.7.Chứng thực chéo...........................................................................................29
2.3.2.8.Hỗ trợ chống chối bỏ....................................................................................30
2.3.2.9.Tem thời gian...............................................................................................30
2.3.2.10.Phần mềm phía Client................................................................................31
2.4. Mục tiêu, chức năng .................................................................................................32
2.4.1. Xác thực.............................................................................................................32
2.4.1.1.Định danh thực thể.......................................................................................32
2.4.1.1.1.Xác thực cục bộ.....................................................................................33
2.4.1.1.2.Xác thực từ xa.......................................................................................33
2.4.1.2. Định danh nguồn gốc dữ liệu......................................................................33
2.4.2. Bí mật.................................................................................................................33
2.4.3.Toàn vẹn dữ liệu..................................................................................................34
2.4.3.1.Chữ ký số......................................................................................................34
2.4.3.2. Mã xác thực thông báo ...............................................................................34
2.4.4.Chống chối bỏ.....................................................................................................34
2.5. Các khía cạnh an toàn cơ bản mà PKI cung cấp.......................................................35
2.5.1. Đăng nhập an toàn .............................................................................................35
2.5.2. Đăng nhập một lần an toàn ................................................................................35
2.5.3. Trong suốt với người dùng cuối.........................................................................36
2.5.4. An ninh toàn diện...............................................................................................37
CHƯƠNG IIII: CÁC THÀNH PHẦN, CƠ CHẾ LÀM VIỆC CỦA PKI. CÁC MÔ HÌNH
VÀ CÁC KIỂU KIẾN TRÚC CỦA PKI.............................................................................37
3.1. Mô hình PKI và các thành phần của PKI..................................................................37
3.1.1. CA......................................................................................................................38
3.1.2.RA.......................................................................................................................38
3.1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của RA......................................................................38
3.1.2.2.Thành phần của RA......................................................................................39
3.1.2.2.1.RA Console...........................................................................................39
3.1.2.2.2.RA Officer.............................................................................................39
3.1.2.2.3.RA Manager..........................................................................................39
3.1.3. Certificate-Enabled Client: Bên được cấp phát chứng chỉ.................................40
3.1.4. Data Recipient : Bên nhận dữ liệu......................................................................40
3.1.5. Kho lưu trữ/thu hồi chứng chỉ............................................................................40
3.1.6.Chuỗi chứng chỉ hoạt động như thế nào .............................................................41
3.2. Cách thức làm việc của PKI......................................................................................42
3.2.1. Khởi tạo thực thể cuối........................................................................................42
3.2.2. Tạo cặp khoá công khai/khoá riêng....................................................................43
3

..........................49 3............2................1........2................................59 3....Pub.... Mã hóa thông báo......................1...................62 4...4...........................................2..................69 4...............................................2.................2..............................................................................................................62 4............4..............................54 3...55 3.................... Mô hình phân cấp CA chặt chẽ (strict hierarchy of CAs)........................4..3......1............... Kiểm tra danh tính người gửi thông qua một CA.62 4............4.....................4..............62 4....51 3.........................73 4 .Root CA(CA gốc)....5.....2.............2............64 4...1........................ Gửi yêu cầu...................2..................................................72 4.................1...........................44 3.........................................................44 3.............2.....................48 3......................................2..4...... Các chính sách.......2....................................................... Mô hình Web (web model)...................2.3............1.. Kiến trúc Bridge CA(BCA)............................................................................. 60 4........................ CA ..............................1............................................................................Kiến trúc kiểu CA đơn (Single CA)...............1........4..........46 3..................................................................64 4....1...........................................Mô hình phân cấp CA không chặt chẽ (loose hierarchy of CAs)............................3.................................2...........................4...3............................RA.............2................................................3................................................5..1......Các kiểu kiến trúc PKI..............................Thời gian...............3...............47 3..........65 4...................1....5........................1.............................46 3...............................................................................2..................4...5................................................................. Vòng đời của các đối tượng...4...........................................................3........................ Áp dụng chữ ký số để định danh người gửi......................................3.......64 4...............2..Mô hình tin cậy lấy người dùng làm trung tâm (user-centric trust)...............46 3.....1.................................... LDAP................1.........................50 3...................................................64 4....................Huỷ bỏ chứng chỉ....................................2.....2............................Phân cấp cơ bản.71 4........1...53 3.5................48 3...........4...3............................................ Yêu cầu chứng chỉ.......5........ Các mô hình PKI...............44 3.............................4..........49 3...............3...................4..................................2............... Các tiến trình trong PKI.............................5........72 4......................Standalone CA.............3....................47 3.............................................44 3....45 3.................. Các loại CA......Mô hình kiến trúc tin cậy phân tán (distributed trust architecture)..........2................... Kiến trúc kiểu chứng thực chéo (Cross-certificate)............................5........................66 4...........Nhiệm vụ của CA.......................................................... Thiết kế chung của CA..................... Kiến trúc kiểu Web of Trust......................................................................................................5.2................7.........5.................3................58 3..1............3...............................Các giao diện...Chức năng của CA...........Hướng dẫn thực hiện chứng chỉ số (Certification Practice Statement)...............5.................71 4.............3.............................................................5.........2............4...................2.............................Tạo lập chính sách chứng chỉ.......61 4......60 CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH PKI DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ OPENCA.........................................70 4.......1........... Mô hình 4 bên (four-corner model).......2.....................................63 4.......................71 4..56 3...........2.........................64 4..................................................... Kiến trúc CA phân cấp..................6............................................. Cấp phát chứng chỉ...Lịch sử phát triển OpenCA.....................4.......... Truyền khóa đối xứng.............1.......1.............3.........2...........1.......3...........................2.............3...........................2........2........... Huỷ bỏ chứng chỉ.. Giải mã thông báo và kiểm tra nội dung thông báo..............................3.........Các cấp CA.......Subordinate CA(CA phụ thuộc): .........6...............73 4.....63 4....3..................................CA..............................2..2..............63 4..................................................3............... Các vấn đề phần cứng.....5................................ Các lưu ý khi thiết kế PKI........3...........................................................Node..........2......................................3..........................................73 4........2..67 4.......4.....................Enterprise CA: .............

.....5...................................................1...........2............... Thư viện mật mã trong OpenSSL..............Các dòng lệnh chuẩn......................................................3...........................Apache..........76 4...............................1...........80 1........................5...................76 4........................................Thư viện SSL/TLS trong OpenSL.......................................3...........................................5..................................85 1.......4......................................2....2...........83 1.....................5.......................................5..2...... Miêu tả ............1.....Các vấn đề về mạng...............6...Môi trường phát triển.............................1......................1..........................An toàn vật lý....................................................82 1......4.................................1...............................................3......Kiến trúc gói mod_ssl..........................2.....................................Tổng quan. OpenLDAP..................Các dòng lệnh tóm lược thông báo...................2.2..............Đĩa lỗi..............5.........Vấn đề về chứng chỉ...............76 4.................... Các module perl..............................................4....................85 1..................6.....1..2.............2................5.....................................6..................1.............85 1........................... Bộ công cụ OpenSSL......2..................2.........2..........................................................Mail Server......................76 4............... Các dòng lệnh về mã hoá................................................2..Các chuẩn mật mã..................................................2.....3......................4.....78 1..............3.........................2....................................................................................77 PHỤ LỤC.84 1....................................2........................3............5.......80 1...............Giao thức SSL .......85 1. Các file header.............3..........................................................................................3............78 1.........3......82 1............1..........................................94 2...............................2..................5..............3...........5.............Theo dõi phần cứng................................3............................................................................83 1....................................2..............OpenLDAP..........................................................................................Các vấn đề cụ thể về ứng dụng......................................6....................79 1.3.................74 4.....1...5..............95 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AES Advanced Encryption Standard Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến API Application Programming Interface 5 ............................87 1..........Miêu tả........................................... Cấu trúc dữ liệu..........................................75 4..1...........................2.............77 4.......2...................83 1.....2..................................................................................................... Client Netscape..........74 4...................79 1.......................................2........................5...............................88 1...........2...........Các điểm nổi bật...................................................................................................................... OpenSSL........74 4...........Công cụ dòng lệnh trong openssl......90 1......................2.........................................1........CDPs (Các điểm phân phối danh sách huỷ bỏ chứng chỉ (CDP))...............88 1........

Giao diện lập trình ứng dụng APXS Apache Extention (tool) Công cụ mở rộng Apache CA Certificate Authority Thẩm quyền chứng thực CDP: CRL Distribution Point Điểm phân phối CRL CRL Certificate Revocation List Danh sách huỷ bỏ chứng chỉ CRR Certificate Revocation Request Yêu cầu huỷ bỏ chứng chỉ CPS Certification Pratice Statement Hướng dẫn thực hành chứng chỉ CSR Certificate Signing Request Yêu cầu ký chứng chỉ DES Data Encryption Standard Tiêu chuẩn Mã hóa Dữ liệu DN Distingished Name Tên phân biệt DSO Dynamic Shared Object 6 .

Đối tượng chia sẻ động Email Electronice mail Thư điện tử FTP File Transfer Protocol Giao thức truyền tập tin HTTP Hypertext Transfer Protocol Giao thức truyền siêu văn bản HTTPS: Secure Hypertext Transfer Protocol Giao thức truyền siêu văn bản an toàn IDEA: International Data Encryption AlgorithmThuật toán mã hoá dữ liệu quốc tế IKE: Internet Key Exchange Trao đổi khoá Internet IMAP Internet Message Access Protocol Giao thức truy cập thông báo Internet ITU: Internet Telecommunication Union Liên minh viễn thông quốc tế LDAP: Lightweight Directory Access Protocol Giao thức truy cập nhanh các thư mục MAC Message Authentication Code 7 .

Mã xác thực thông báo MD: Message Degist Tóm lược thông báo NCSA OCSP Online Certificate Status Protocol Giao thức trạng thái chứng chỉ OSI Open System Interconnection Mô hình kết nối các hệ thống mở PEM: Privacy Enhanced Mail Thư riêng tư tăng cường PGP: Pretty Good Privacy PKCS: Public Key CryptoGraphy Standards Chuẩn mật mã khoá công khai PKI: Pulic Key Infracstructure Cơ sở hạ tầng khóa công khai POP: Post Office Protocol RSA: Rivest Shamir Adleman SCEP: Simple Certificate Enrollment Protocol Giao thức đăng ký chứng chỉ đơn giản SHA: Secure Hash Algorithm 8 .

...............................................................................................15 Hình 2: Mật mã khoá công khai......Thuật toán băm S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extensions SMTP Simple Mail Transfer Protocol Giao thức truyền thư đơn giản SPKC Simple Public Key Certificate Chứng chỉ khoá công khai đơn giản SSH Secure Shell TCP/IP Transmission Control Protocol /Internet Protocol Giao thức điều khiển truyền thông/giao thức Internet TLS Transport layer Security Giao thức đảm bảo an toàn lớp vận chuyển DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Mật mã khoá bí mật...........................................509v3.27 Hình 7: Tiến trình đăng nhập an toàn.................................................................................................................................................................................................16 Hình 3: Quá trình ký số................23 Hình 6: Khuôn dạng chứng chỉ X.....................................................................................................................................................18 Hình 4: Quá trình kiểm tra chữ ký số.....48 9 .........................................................................38 Hình 10: Chuỗi chứng chỉ......................................42 Hình 11: Mô hình phân cấp CA chặt chẽ.................................................................................................................................................................................36 Hình 9: Mô hình các thành phần PKI............................................................19 Hình 5:Mô hình PKI Việt Nam hiện nay....................................35 Hình 8: Tiến trình đăng nhập an toàn một lần....................................................

..................55 Hình 17: Kiến trúc kiểu Web of Trust.....................................60 Hình 22: Sơ đồ minh họa rootCA và SubCA............................................................................................................... doanh nghiệp của mình trước các nguy cơ lừa đảo............58 Hình 20: Kiến trúc kiểu chứng thực chéo................................................. Cấu trúc cơ sở hạ tầng mã hóa khoá công khai cùng các tiêu chuẩn và các công nghệ ứng dụng của nó có thể được coi là một giải pháp tổng hợp và độc lập có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề này.................................. truy cập Web.................................................................... mạng riêng ảo và hệ thống xác thực người dùng đăng nhập đơn đều sử dụng chứng chỉ khóa công khai PKI bản chất là một hệ thống công nghệ vừa mang tính tiêu chuẩn............56 Hình 18: Kiến trúc CA đơn..........57 Hình 19: Kiến trúc CA phân cấp.................................52 Hình 15: Mô hình tin cậy lấy người dùng làm trung tâm......................... PKI được xem là một điểm trọng tâm trong nhiều khía cạnh quản lý an toàn...................................... can thiệp................... vừa mang tính ứng dụng được sử dụng để khởi tạo.............................................51 Hình 14: Mô hình Web......Hình 12: Mô hình kiến trúc tin cậy phân tán............................................................... Sáng kiến PKI ra 10 ...................... Hầu hết các giao thức chuẩn đảm bảo an toàn mail...................................................................50 Hình 13: Mô hình bốn bên...........66 LỜI NÓI ĐẦU Trong một vài năm lại đây......................................................................59 Hình 21: Kiến trúc Bridge CA......................................................................................................53 Hình 16: Chuỗi tin cậy......... Hầu hết các thông tin kinh doanh nhạy cảm và quan trọng được lưu trữ và trao đổi dưới hình thức điện tử............. lưu trữ và quản lý các chứng thực điện tử cũng như các mã khoá công khai và cá nhân.. Sự thay đổi trong các hoạt động truyền thông doanh nghiệp này đồng nghĩa với việc chúng ta phải có biện pháp bảo vệ tổ chức................................ các đối tác kinh doanh cũng như việc khách hàng dùng email trên các mạng công cộng... phá hoại hoặc vô tình tiết lộ các thông tin đó. tấn công................... hạ tầng truyền thông công nghệ thông tin càng ngày càng được mở rộng khi mà người sử dụng dựa trên nền tảng này để truyền thông và giao dịch với các đồng nghiệp............ PKI đang trở thành một phần trung tâm của các kiến trúc an toàn dành cho các tổ chức kinh doanh...................

có rất nhiều cách thức xây dựng PKI . mục tiêu được đặt ra là xây dựng một bộ tiêu chuẩn bảo mật tổng hợp cùng các công cụ và lý thuyết cho phép người sử dụng cũng như các tổ chức (doanh nghiệp hoặc phi lợi nhuận) có thể tạo lập. hàm băm và bản tóm lược thông báo Chương II: Tổng quan về PKI Chương này trình bày về các khái niệm của PKI và các khái niệm có liên quan tới PKI. PKI ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong lĩnh vực an toàn thông tin.phần Chương I: Cơ sở mật mã khoá công khai và khoá bí mật Chương I trình bày về mật mã khoá bí mật và mật mã khoá công khai cùng các thuật toán được sử dụng trong mật mã. Chương này nêu lên mục tiêu. mod_ssl . các mô hình và các kiểu kiến trúc của PKI. nghiên cứu và xây dựng PKI dựa trên mã nguồn mở OpenCA. đề tài nêu lên được đặc điểm. khi mà các tổ chức công nghiệp và các chính phủ xây dựng các tiêu chuẩn chung dựa trên phương pháp mã hoá để hỗ trợ một hạ tầng bảo mật trên mạng Internet.. OpenSSL. Tại thời điểm đó. Một trong những cách thức xây dựng PKI đó là dựa trên mã nguồn mở OpenCA Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống PKI dựa trên mã nguồn mở OpenCA” được thực hiện với mục đích tìm hiểu. Hiện nay. Nội dung đề tài bao gồm các khái niệm tổng quan về mật mã. các khái niệm liên quan tới PKI . lưu trữ và trao đổi các thông tin một cách an toàn trong phạm vi cá nhân và công cộng. 11 . Chương I cũng nêu ra khái niệm về chữ ký số. Về phần OpenCA. chức năng của các phần mềm mã mở để xây dựng nên OpenCA như Apache. nội dung tìm hiểu đề tài của em bao gồm .đời năm 1995. chức năng cơ bản của PKI. perl và các module perl Với giới hạn về các vấn đề tìm hiểu và nghiên cứu.

an ninh và quốc phòng. Mật mã đã và đang tồn tại hàng nghìn năm lịch sử và hiện vẫn đang được sử dụng rất rộng rãi để giữ bí mật trong truyền tin đặc biệt trong các lĩnh vực quân sự. Mật mã về cơ bản được chia thành hai loại chính là mật mã khóa bí mật (hay còn gọi là mật mã đối xứng) và mật mã khóa công khai (hay còn gọi là mật mã phi đối xứng). nhiệm vụ. chính trị. Mỗi khóa khác nhau có thể tạo ra các văn bản mã hóa khác nhau. Để có thể truyền tin sử dụng mật mã thì hai bên truyền tin phải có khóa Một khóa mã hóa là một mẫu thông tin đặc biệt được kết hợp với một thuật toán để thi hành mã hóa và giải mã. các loại CA . Mục đích của chương này là thể hiện cái nhìn tổng quan nhất về PKI Chương III: Các thành phần và cách thức làm việc của PKI. còn chương III khai thác sâu hơn về các khía cạnh kỹ thuật được sử dụng trong PKI. cách thức làm việc của PKI và các kiểu kiến trúc. Chương II đã nêu lên những cái nhìn tổng quan nhất về PKI. các mô hình và các kiểu kiến trúc của PKI. và nếu ta không chọn đúng khóa thì không thể 12 . các mô hình của PKI Chương IV: Xây dựng mô hình PKI dựa trên mã nguồn mở OpenCA Chương này trình bày chi tiết về CA: Bao gồm chức năng.những khía cạnh an toàn mà PKI cung cấp. Chương này trình bày thiết kế chung CA và lưu ý khi xây dựng PKI dựa trên nguồn mở OpenCA CHƯƠNG I: CƠ SỞ MẬT MÃ HỌC Mật mã đã được sử dụng từ rất lâu đời. Các hình thức mật mã sơ khai đã được tìm thấy từ khoảng bốn nghìn năm trước trong nền văn minh Ai Cập cổ đại.

2.1.Giới thiệu về mật mã khoá bí mật và các khái niệm có liên quan Trong mật mã đối xứng các bên tham gia liên lạc sử dụng cùng một khóa để mã hóa và giải mã. 1.2. bản tin ban đầu được mã hoá sẽ trở thành bản mã. Bản tin ban đầu được gọi là bản rõ.Một vài các thuật toán sử dụng trong mật mã khoá đối xứng 1. cho dù biết được mã hóa văn bản dùng thuật toán gì.1. Việc chuyển đổi từ bản tin ban đầu thành bản tin mã hoá được gọi là sự mã hoá.1.DES Hệ mật DES được xây dựng tại Mỹ trong những năm 70 theo yêu cầu của Văn phòng Quốc Gia về chuẩn và được sự thẩm định của an ninh quốc gia.Mật mã khoá bí mật 1. DES kết hợp cả hai phương pháp thay thế và chuyển dịch DES là một mật mã khối. 1.1. mã hóa càng mạnh.1.1. Độ dài của mỗi khối là 64 bit Khoá dùng trong DES có độ dài tổng thể là 64 bit. Toàn bộ cơ chế bí mật đó được gọi là mật mã. Thực thể B dùng khóa K. sự chuyển đổi ngược lại từ bản tin mã hoá thành bản tin ban đầu được gọi là giải mã.IDEA IDEA là một thuật toán mã hoá khối 13 .2. 8 bit còn lại dùng cho việc kiểm tra Đây đã từng là thuật toán mật mã được sử dụng rộng rãi nhất . Thực thể A dùng khóa đó để mã hóa bản tin (eK) sau đó gửi cho thực thể B. thực hiện phép giải mã (dK) để giải mã mã nhận được Khóa bí mật phải được dữ bí mật 1.2. hai thực thể A và B cùng thỏa thuận với nhau một khóa dùng chung (K). Sử dụng khóa càng phức tạp. tuy nhiên chỉ có 56 bit thực sự được dùng.nào mở được dữ liệu đã mã hóa . Trước khi truyền tin.1.

là thuật toán mã hóa khối trong đó khối thông tin 64 bit sẽ được lần lượt mã hóa 3 lần bằng thuật toán mã hóa DES với 3 khoá khác nhau. Sau đó. 1.CAST-128 Là một thuật toán mật mã được đặt tên theo tên người phát triển là Carlisle Adams và Stafford Tavares Chiều dài khoá là 128 bit 1. Bộ xử lý thực hiện các bước sau : Khóa đầu tiên dùng để mã hóa dữ liệu.AES AES là một thuật toán mã hoá khối AES làm việc với khối dữ liệu 128 bít và khóa có độ dài 128. chiều dài khóa mã sẽ lớn hơn và độ an toàn sẽ cao hơn so với DES do 3DES dùng 3 khóa khác nhau để mã hóa dữ liệu.2.IDEA tao thác trên từng khối 64 bit.5. Cuối cùng. gấp 3 lần so với phương pháp DES.2. khóa thứ hai sẽ dùng để giải mã dữ liệu vừa được mã hóa. khóa thứ ba sẽ mã hóa lần thứ hai. mã khối 64bit plaintext thành khối 64bit ciphertext Độ dài khoá khoá dùng trong thuật toán IDEA là 128 bit 1. 192 hoặc 256 bít 14 .3.4. Nhưng bởi vì đây là một thuật giải phức tạp nên thời gian thực hiện sẽ lâu hơn. Toàn bộ quá trình xử lý của 3DES tạo thành một thuật giải có độ an toàn cao. Do đó.2.1.1.1. Triple DES 3DES (Triple DES).

1.Khái niệm Mật mã khóa công khai là một dạng mật mã cho phép người sử dụng trao đổi các thông tin mật mà không cần phải trao đổi các khóa bí mật trước đó.Mật mã khoá công khai 1.2.2.Hình 1: Mật mã khoá bí mật 1. Khóa công khai dùng để mã hóa còn khóa riêng dùng để giải mã Điều quan trọng đối với hệ thống là không thể tìm ra khóa bí mật nếu chỉ biết khóa công khai 15 . Trong mật mã khóa công khai sử dụng một cặp khóa là khóa công khai/khóa riêng.

RSA đang được sử dụng phổ biến trong thương mại điện tử và được cho là đảm bảo an toàn với điều kiện độ dài khóa đủ lớn. Trên thực tế. RSA là một thuật toán mã hóa khóa công khai.2. Nó đánh dấu một sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực mật mã trong việc sử dụng khóa công khai. RSA Thuật toán RSA được Ron Rivest. Thuật toán đầu tiên phù hợp với việc tạo ra chữ ký điện tử đồng thời với việc mã hóa. người ta sử dụng một thuật toán mã hóa 16 . Các thuật toán sử dụng trong mật mã khoá công khai 1. Độ an toàn của hệ thống RSA dựa trên 2 vấn đề của toán học: bài toán phân tích ra thừa số nguyên tố các số nguyên lớn và bài toán RSA RSA có tốc độ thực hiện chậm hơn đáng kể so với DES và các thuật toán mã hóa đối xứng khác. Adi Shamir và Len Adleman mô tả lần đầu tiên vào năm 1977 tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).2.2.2.Hình 2: Mật mã khoá công khai 1.1.

Sau đó. đó không phải là một sơ đồ mã hoá khoá công khai thực sự. Phương pháp này cho phép các khoá bí mật được truyền an toàn thông qua các môi trường không bảo mật. Nếu hai mã hash đó giống nhau. Người gửi sử dụng hàm hash một chiều để tạo ra một bản mã hash có độ dài 32 bit từ dữ liệu của bản tin. Đây là sơ đồ khoá công khai đầu tiên. sử dụng mã hoá khoá công khai.2.2. Tuy nhiên. Trao đổi khoá Diffie-Hemall dựa trên tính hiệu quả của bài toán logarit rời rạc Tính bảo mật của trao đổi khoá Diffie-Hellman nằm ở chỗ: tính hàm mũ modulo của một số nguyên tố là khá dễ dàng nhưng tính logarit rời rạc là rất khó 1. Người nhận sẽ tính toán lại mã hash đó từ dữ liệu đó và giải mã bản mã hash đó bằng khoá công khai của người gửi. Các khoá bí mật được trao đổi bằng cách sử dụng các trạm trung gian riêng tin cậy.3. người gửi sẽ mã hoá bản mã hash đó(hash-code) bằng khoá riêng của người gửi. dùng để nhận dạng và xác thực người gửi và dữ liệu của bản tin.2.Phương thức trao đổi khoá Diffie Hellman Phương thức này được phát minh bởi Whitfield Diffie và Matty Hellman ở Standford. 17 .3. mà chỉ dùng cho trao đổi khóa. thông báo được tính toán bởi hàm băm một chiều .đối xứng nào đó để mã hóa văn bản cần gửi và chỉ sử dụng RSA để mã hóa khóa để giải mã (thông thường khóa ngắn hơn nhiều so với văn bản). thì người nhận có thể chắc chắn rằng dữ liệu đó không bị sửa đổi và dữ liệu đó đúng là của người gửi 1.1. Chữ ký số Một trong những ứng dụng của mật mã khóa công khai là chữ ký số.Quá trình ký Đầu tiên. Chữ ký số là một phần dữ liệu được đính kèm với bản tin. 1. hàm này sẽ tính toán thông báo và trả về một bản tóm lược thông báo (message digest).

nếu kết quả giống nhau thì quá trình kiểm tra thành công. Nội dùng sau khi được mã hoá chính là chữ ký số (digital signature) của thông báo đó được ký bởi người gửi.2. Chữ ký số này sẽ được gửi tới cho người nhận kèm với thông báo . Sau đó. Kết quả của quá trình giải mã chữ ký số là bản tóm lược thông báo của người gửi tạo ra. người nhận dùng hàm băm một chiều để tính toán bản tóm tắt qua nội dung của thông báo một lần nữa rồi lấy kết quả đem so sánh với bản tóm lược thông báo vừa được giải mã ở trên. Hình 3: Quá trình ký số 1. Ngược lại có thể kết luận đây là một thông báo đã bị giả mạo hoặc thông tin đã bị thay đổi trên quá trình gửi đi. Sau đó người gửi sẽ dùng khoá riêng của mình mã hoá bản tóm tắt này.Quá trình kiểm tra chữ ký số Khi người nhận nhận được thông báo. 18 . đầu tiên người nhận sẽ dùng khoá công khai của người gửi để giải mã chữ ký số. để kiểm tra tính hợp lệ của nó.hàm băm một chiều đảm bảo rằng bản tóm lược thông báo này là duy nhất và bất kỳ một sửa đổi dù nhỏ nhất trên thông báo cũng sẽ gây ra thay đổi cho bản tóm tắt này.3.

4.4.1.2. Hàm hash 1. Thuật toán tóm lược thông báo có hai đặc điểm quan trọng Đầu vào như nhau thì luôn luôn tạo ra đầu ra như nhau nhưng đầu vào khác nhau thì có thể không bao giờ tạo ra đầu ra như nhau Không thể xác định được bản tin thật sự từ bản tóm lược thông báo 19 .Hình 4: Quá trình kiểm tra chữ ký số 1.Khái niệm hàm hash Hàm hash (hash function) là hàm một chiều mà khi ta đưa một khối dữ liệu có độ dài bất kỳ qua hàm này thì sẽ tạo ra một chuỗi bít có độ dài cố định ở đầu ra. Kết quả ở đầu ra gọi là bản tóm lược thông báo (message digest) Hash có thể đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực Thuật toán hash không thể được dịch ngược trở lại dữ liệu ban đầu vì vậy được gọi là thuật toán mã hoá một chiều 1. Bản tóm lược thông báo được tạo ra từ hàm hash trên dữ liệu của bản tin. Tóm lược thông báo Bản tóm lược thông báo được coi là một “dấu vân tay” số của bản tin.4.

nhu cầu về trao đổi thông tin bí mật trở nên cấp thiết. các thiết chế PKI được tạo ra để phục vụ nhu cầu truyền thông an toàn. Cùng với sự ra đời và phổ biến của World Wide Web. những nhu cầu về thông tin an toàn và xác thực người sử dụng càng trở nên cấp thiết. một vài tiểu bang của 20 .Không lâu sau đó. Nhiều giao thức sử dụng các kỹ thuật mật mã mới đã được phát triển và phân tích.1. Hellman. Các nhà doanh nghiệp kỳ vọng vào một thị trường hứa hẹn mới đã thành lập những công ty hoặc dự án mới về PKI và bắt đầu vận động các chính phủ để hình thành nên khung pháp lý về lĩnh vực này. và Adleman công bố công trình nghiên cứu về trao đổi khóa an toàn và thuật toán mật mã hóa khóa công khai vào năm 1976 đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức trao đổi thông tin mật. Rivest.Bản tóm lược thông báo được sử dụng để đảm bảo rằng dữ liệu bản tin không bị thay đổi trong suốt quá trình truyền Bản tóm lược thông báo được mã hoá bằng khoá riêng của người gửi để tạo nên chữ ký số CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PKI VÀ CA 2. Taher ElGamal và các cộng sự tại Netscape đã phát triển giao thức SSL trong đó bao gồm thiết lập khóa. Shamir. Chỉ tính riêng các nhu cầu ứng dụng cho thương mại (như giao dịch điện tử hay truy cập những cơ sở dữ liệu bằng trình duyệt web) cũng đã đủ hấp dẫn các nhà phát triển lĩnh vực này. Cùng với sự phát triển của các hệ thống truyền thông điện tử tốc độ cao (Internet và các hệ thống trước nó). Lịch sử phát triển PKI Việc Diffie. Thêm vào đó một yêu cầu nữa phát sinh là việc xác định định dạng của những người tham gia vào quá trình thông tin. Sau đó. Một dự án của American Bar Association đã xuất bản một nghiên cứu tổng quát về những vấn đề pháp lý có thể nảy sinh khi vận hành PKI . xác thực máy chủ. Vì vậy ý tưởng về việc gắn định dạng người dùng với chứng thực được bảo vệ bằng các kỹ thuật mật mã đã được phát triển một cách mạnh mẽ.

người ta nhận ra rằng các kỹ thuật mật mã cũng như các quy trình/giao thức rất khó được thực hiện chính xác và các tiêu chuẩn hiện tại chưa đáp ứng được các yêu cầu đề ra. chứng minh được khả năng thực sự của nó. Tuy nhiên. Cũng giống như với nhiều tiêu chuẩn công cộng khác. truyền thông và liên kết. Những PKI thành công nhất tới nay là các phiên bản do các chính phủ thực hiện Tới nay. tỷ lệ người dùng chấp nhận sẽ tăng lên chỉ khi các chuẩn đó trở nên hoàn thiện. PKI chưa giải quyết được một số vấn đề mà nó được kỳ vọng. cấp phép và quản lý. mức độ chấp nhận của người dùng cũng tăng lên một cách khá chậm chạp. chẳng hạn Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) và Virtual Private Network (VPN). 21 . xác thực. Tại thời điểm đầu thế kỷ 21. các luật và quy định đã được thông qua lại không thống nhất trên thế giới. Thị trường PKI thực sự đã tồn tại và phát triển nhưng không phải với quy mô đã được kỳ vọng từ những năm giữa của thập kỷ 1990. các tiêu chuẩn cần phải được nghiên cứu phát triển ở các mức độ khác nhau bao gồm: mã hoá. hầu hết các công nghệ hình thành từ ý tưởng này đã trở nên chín muồi và một số đã bước vào giai đoạn "lão hoá".Hoa kỳ mà đi đầu là Utah (năm 1995) đã thông qua những dự luật và quy định đầu tiên. Nhiều chuẩn bảo mật trên mạng Internet. Tuy nhiên. và khả năng ứng dụng và hiện thực hoá của nó là khả thi (cả về khía cạnh chi phí lẫn thực hiện). Và để hiện thực hoá ý tưởng tuyệt vời này. Thêm vào đó là những khó khăn về kỹ thuật và vận hành khiến cho việc thực hiện PKI khó khăn hơn rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu. chính là kết quả của sáng kiến PKI Quá trình nghiên cứu và phát triển PKI là một quá trình lâu dài và cùng với nó. những nỗ lực hoàn thiện PKI vẫn đang được đầu tư và thúc đẩy. Các nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì đặt ra các vấn đề về bảo vệ quyền riêng tư và các trách nhiệm pháp lý.

Tình hình PKI tại Việt Nam Trước nhu cầu sử dụng PKI.2. quản lý chứng thư số và các dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan thuộc hệ thống Chính trị Năm 2008. Nhìn chung. tuy nhiên việc triển khai thực tế hiện tại chưa nhiều Ở Việt Nam.Truyền thông đã thành lập Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia và giao Cục ứng dụng Công nghệ thông tin tổ chức. cấp phép và cung cấp dịch vụ chứng thực số cho khu vực công cộng 22 . đồng thời sử dụng trong một số dịch vụ bảo mật và an toàn . quản lý. ở Việt nam. nhu cầu sử dụng PKI ở Việt Nam ngày càng tăng . Bộ Công Thương cũng đã tổ chức thử nghiệm các CA chuyên dùng đáp ứng hoạt động nghiệp vụ nội bộ Khu vự ngoài nhà nước như các tổ chức VASC.2. ngành ở quy mô nhỏ . năm 2007 Ban Cơ Yếu Chính phủ thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử chuyên dùng với các chức năng cung cấp . có một số tổ chức đã triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực trong lĩnh vực này. Bộ Thông tin. VDC đã cung cấp chứng thực điện tử cho một số tổ chức và cá nhân. Ngân hàng Nhà nước. Trong khu vực Nhà nước Ban Cơ Yếu chính phủ đã xây dựng và thử nghiệm tại hạ tầng Trung Tâm của một số Bộ.

lý dó là phần mềm trung tâm tin cậy có tính linh hoạt thì lại rất đắt. Khi phiên bản đầu tiên của phần mềm được xây dựng. chưa theo kịp tốc độ phát triển mạng CNTT và các dịch vụ giao dịch điện tử trên thế giới Cơ sở hạ tầng khoá công khai (PKI) là một trong những nhu cầu thiết yếu của tương lai.Hình 5:Mô hình PKI Việt Nam hiện nay Nhìn chung việc triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ở nước ta còn chậm. Nhưng vấn đề là hầu hết các ứng dụng có thể được đảm bảo an toàn bằng chứng chỉ và khoá nhưng lại rất khó và đắt đề cài đặt PKI. Ý tưởng OpenCA ban đầu được phát triển bởi Massimiliano Pala. Rất nhiều chức năng vẫn còn lỗi và nhiều thứ khác nữa đều đang bị bỏ qua 23 . thì dự án OpenSSL vẫn có tên là SSLeay . Đây là điểm khởi đầu của OpenCA. Mã nguồn ban đầu của dự án được viết với đoạn script rất dài. rẻ (chi phí hợp lý) và mang tính xu hướng trong tương lai Dự án OpenCA được bắt đầu vào năm 1998. Mục đích là sản phẩm của hệ thống trung tâm tin cậy nguồn mở để hỗ trợ cộng đồng với các giải pháp tốt.

đã có một lượng lớn sự tham gia của cộng đồng Internet đóng góp vào sự phát triển của dự án 2. nhưng giải pháp này gây ra rất nhiều vấn đề với cộng đồng người dùng bởi vì các vấn đề nảy sinh từ việc nhu cầu cần phải tạo ra một gói đầy đủ và tốt hơn. Để hiểu sâu và rõ về PKI. Phiên bản đầu tiên của OpenCA rất đơn giản. RA và Pub. Mặc dù đơn giản như vậy.3. Từ lúc bắt đầu dự án và từ phát hành phiên bản đầu tiên.Việc cài đặt phần mềm ban đầu rất đơn giản và chỉ có một vài đoạn script khởi tạo CA. em xin phép được đưa ra các định nghĩa về PKI Định nghĩa 1: PKI là cơ sở của một hạ tầng an ninh rộng khắp. nhiều chức năng được xây dựng chủ yếu chỉ được dùng để cấp phát chứng chỉ.109 đã bao gồm giao diện cho server của CA. các dịch vụ của PKI được cài đặt và thực hiện bằng cách sử dụng các khái niệm và kỹ thuật của mật mã khoá công khai Định nghĩa 2 24 . đoạn script sau đó sẽ chạy và tiến hành cài đặt phần mềm CA đơn giản và tạo ra chứng chỉ CA Một loạt các đoạn script được cung cấp sẽ giúp cho việc cài đặt và cấu hình cho hầu hết các phần của dự án. dùng lệnh cd để chuyển vào gói vừa giải nén đó và sử dụng lệnh “make install”. CRL và các phương thức cài đặt thì khá đơn sơ.1. bạn chỉ cần giải nén gói đó. không có tính tiện dụng cho bất kỳ tiện ích cấu hình nào . Các định nghĩa về PKI PKI có rất nhiều định nghĩa.3. Để cài đặt nhanh chóng phần mềm. Các định nghĩa về PKI và các khái niệm có liên quan 2. đoạn script chỉ có thể tương thích với bash Các phiên bản tiếp theo được bổ sung thêm nhiều tính năng hơn cho dự án và do đó phiên bản 0.

3. cơ sở hạ tầng khóa công khai là một cơ chế để cho một bên thứ 3 (CA) cung cấp và xác thực định danh các bên tham gia vào quá trình trao đổi thông tin. phần mềm. phân phối và thu hồi các chứng chỉ khoá công khai dựa trên mật mã khoá công khai Định nghĩa 3 Trong mật mã khoá công khai. Khóa công khai thường được pân phối trong chứng chỉ khoá công khai Khái niệm hạ tầng khóa công khai thường được dùng để chỉ toàn bộ hệ thống bao gồm thẩm quyền chứng thực cùng các cơ chế liên quan đồng thời với toàn bộ việc sử dụng các thuật toán mật mã hóa khóa công khai trong trao đổi thông tin 2. quản lý.PKI là một tập hợp phần cứng. Các quá trình này thường được thực hiện bởi một phần mềm đặt tại trung tâm và các phần mềm phối hợp khác tại các địa điểm của người dùng. nó bao gồm các thành phần sau Chứng chỉ chứa những thông tin cần thiết như khoá công khai. Tính hợp lệ của các thông tin được đảm bảo bằng chữ ký số của bên cấp chứng chỉ.Chứng chỉ Chứng chỉ là một tài liệu sử dụng chữ ký số kết hợp khoá công khai với một định danh thực thể (như người.2.509 25 . Các khái niệm liên quan trong PKI 2. Nếu chữ ký đó hợp lệ thì có thể sử dụng chứng chỉ đó Một vài loại chứng chỉ Chứng chỉ khoá công khai X. bên cấp chứng chỉ và một số thông tin khác.3. chủ thể (người sở hữu) . Người dùng muốn sử dụng chứng chỉ trước hết sẽ kiểm tra chữ ký số trong chứng chỉ.2.1. Cơ chế này cũng cho phép gán cho mỗi người sử dụng trong hệ thống một cặp khóa công khai/khóa riêng. các chính sách và các thủ tục cần thiết để tạo. một tổ chức hoặc một máy chủ) Chứng chỉ không chứa bất kỳ một thông tin bí mật nào. lưu trữ . con người. Về cơ bản.

phần thứ hai là phần chứa một số các trường phụ. Phần đầu là những trường cơ bản cần thiết phải có trong chứng chỉ. Chứng chỉ X.509 được Hiệp hội viễn thông quốc tế (ITU) đưa ra lần đầu tiên năm 1998 Chứng chỉ này gồm 2 phần.Chứng chỉ khoá công khai đơn giản (Simple Public Key Certificate -SPKC) Chứng chỉ Pretty Good Privacy (PGP) Chứng chỉ thuộc tính (Attribute Certificate -AC) Tất cả các loại chứng chỉ này đều có cấu trúc dạng riêng biệt. Hiện nay chứng chỉ khoá công khai X. là định danh duy nhất của chứng chỉ.509 được sử dụng phổ biến trong hầu hết các hệ thống PKI. Các trường mở rộng thường được dùng để xác định và đáp ứng những yêu cầu bổ sung của hệ thống Version: Phiên bản của chứng chỉ Serial Number: Số serial của chứng chỉ. có giá trị nguyên Signature Algorithm: Thuật toán của chữ ký : Chỉ ra thuật toán CA sử dụng để ký chứng chỉ Issuer: Tên chủ thể phát hành chứng chỉ Valid from – Valid to: Thời hạn của chứng chỉ Subject: Tên chủ thể của chứng chỉ Public Key: Khoá công khai của chủ sở hữu chứng chỉ 26 . hay còn gọi là trường mở rộng.509 Chứng chỉ X.

3.2. Sự phá bỏ gắn kết cặp khoá công khai với nhận dạng của một thực thể có thể là do 27 .3.509v3 2.Kho chứng chỉ Chứng chỉ được cấp bởi CA kết hợp khoá công khai với nhận dạng của thực thể B.Hủy bỏ chứng chỉ CA ký chứng chỉ gắn kết khóa công khai với nhận dạng người dùng. phải có một kho chứng chỉ trực tuyến (online repository). các sự kiện sẽ có lúc đòi hỏi phải phá bỏ sự gắn kết này. Tuy nhiên nếu thực thể A không có khả năng xác định vị trí chứng chỉ này một cách dễ dàng thì anh ta cũng không có hiệu quả gì hơn so với việc chứng chỉ này chưa được tạo ra Do đó. Tuy nhiên trong môi trường thực tế.3.2. quy mô lớn và mềm dẻo và phải được đặt ở vị trí mà A có thể xác định vị trí chứng chỉ mà anh ta cần để truyền thông an toàn Môt PKI quy mô lớn sẽ trở nên vô ích nếu không có kho chứng chỉ 2.Hình 6: Khuôn dạng chứng chỉ X.2.

Khi chứng chỉ bị hết hạn sẽ được thay thế bằng một chứng chỉ mới.3.2. nó tạo nên một phần mở rộng trong định nghĩa PKI 2.4. Việc sao lưu và dự phòng khoá là mang tính cần thiết. Sao lưu và dự phòng khóa Trong bất kỳ một môi trường PKI đang hoạt động . Nguyên nhân có thể là do Quên mật khẩu: Khoá bí mật của người dùng vẫn còn về mặt vật lý nhưng không thể truy cập được Phương tiện bị hỏng hóc: Ví dụ như đĩa cứng bị hỏng hoặc thẻ thông minh bị gãy Sự thay thế của phương tiện: Hệ điều hành được tải lại (ghi đè lên các giấy tờ uỷ nhiệm cục bộ) hoặc một mô hình máy tính cũ hơn được thay thế bằng một mô hình máy tính mới hơn và các giấy tờ uỷ nhiệm không được chuyển trước khi đĩa cũ bị format lại Giải pháp: Thực hiện sao lưu và dự phòng khoá bí mật để giải mã. một tỉ lệ người dùng có thể bị mất quyền sử dụng khoá bí mật của mình theo một thời hạn cố định nào đó (ví dụ mỗi tháng hoặc mỗi năm ).2. Cơ chế cảnh báo này trong PKI được gọi là huỷ bỏ chứng chỉ (Certificate Revocation) 2.Sự thay đổi nhận dạng Khoá bí mật bị hacker khám phá ra Do đó cần phải có một cách thức để thông báo cho những người dùng còn lại rằng khoá công khai của định danh này không còn được chấp nhận nữa. Thủ tục này được gọi là cập nhật khoá hay cập nhật chứng chỉ Vấn đề đặt ra là: Người dùng PKI sẽ thường cảm thấy bất tiện khi phải cập nhật khoá thủ công và thông thường thì họ sẽ không nhớ thời hạn hết hạn 28 .5.3.Cập nhật khóa tự động Một chứng chỉ thì có thời gian sống hữu hạn.

chứng chỉ mới sẽ được tạo ra và sẽ được sự dụng để thay thế chứng chỉ cũ và giao dịch của được yêu cầu của người dùng sẽ tiếp tục diễn ra Bởi vì quá trình cập nhật khoá tự động là nhân tố sống còn đối với PKI hoặc động trong nhiều môi trường. nó tạo nên một phần định nghĩa của PKI 2. Khi sắp hết hạn thì hoạt động làm mới chứng chỉ sẽ diễn ra. một người dùng có thể có nhiều chứng chỉ cũ và có ít nhất một chứng chỉ hiện tại. do đó.7. Tập hợp các chứng chỉ này với các khoá bí mật tương ứng được gọi là lịch sử khoá (key history) hay còn gọi là lịchsử khoá và chứng chỉ Việc duy trì toàn bộ lịch sử khoá này rất quan trọng bởi vì nếu giả sử thực thể A mã hoá bản tin cho thực thể B trong khoảng thời gian là 5 năm thì thực thể B không thể giải mã bằng khoá bí mật hiện tại của mình Cũng giống như sự cập nhật khoá.3.của chứng chỉ hoặc khi thực hiện cập nhật khoá khi đã hết hạn thường gặp phải nhiều thủ tục phức tạp hơn Giải pháp: Xây dựng PKI theo cách mà toàn bộ khoá hoặc chứng chỉ sẽ được cập nhật hoàn toàn tự động mà không cần có sự can thiệp nào của người dùng Mỗi khi chứng chỉ của người sử dụng được dùng đến cho một mục đích bất kỳ.2.6. PKI cần phải nắm giữ được tất cả các khoá trong lịch sử. thực hiện sao lưu và dự phòng tại vị trí thích hợp Duy trì lịch sử khoá rất quan trọng bởi vì nó tạo ra một phần mở rộng trong PKI được định nghĩa 2.2.Lịch sử khóa Trong suốt quá trình sử dụng PKI. thời gian hợp lệ của nó sẽ được kiểm tra. quản lý lịch sử khoá phải được thực hiện và duy trì tự động trong PKI.3.Chứng thực chéo Đặt vấn đề: 29 .

Trong môi trường thực tế.3. Cơ chế này được gọi là cơ chế hỗ trợ chống chối bỏ Để thực hiện được cơ chế hỗ trợ chống chối bỏ. sẽ nảy sinh vấn đề là làm thế nào để đảm bảo an toàn truyền thông giữa các cộng đồng người dùng trong các PKI? Giải pháp Khái niệm chứng thực chéo đã nảy sinh trong môi trường PKI để giải quyết nhu cầu này nhằm tạo ra mối quan hệ tin tưởng giữa các PKI không có quan hệ với nhau trước đó Chứng thực chéo là cơ chế cho phép người dùng của một cộng đồng PKI này xác nhận tính hợp lệ chứng chỉ của người dùng khác trong một cộng đồng PKI khác 2. liên kết với nhau. PKI cần phải cung cấp một vài các bằng chứng kỹ thuật được yêu cầu.9.3. phục vụ trong các môi trường và cộng đồng người dùng khác nhau Khi các PKI hoạt động phối hợp. Do đó. Nghĩa là nguồn thời gian phải được tin cậy và giá trị thời gian phải được truyền đi một cách 30 . Nếu một người dùng ký số văn bản của mình. không phải chỉ có một PKI toàn cục duy nhất hoạt động mà thực tế có rất nhiều PKI được triển khai và hoạt động.Tem thời gian Một nhân tố quan trọng trong việc hỗ trợ các dịch vụ chống chối bỏ là sử dụng tem thời gian an toàn (secure time stamping) trong PKI.Hỗ trợ chống chối bỏ Trong môi trường hoạt động của PKI.8. mỗi hành động của người dùng luôn gán với định danh của họ. thì có nghĩa người dùng đó khẳng định rằng văn bản đó xuất phát từ phía mình PKI cần phải đảm bảo rằng người dùng đó không thể chối bỏ trách nhiệm mà mình đã thực hiện.2. như là xác thực nguồn gốc dữ liệu và chứng thực thời gian mà dữ liệu được ký. hỗ trợ chống chối bỏ tạo nên một phần của định nghĩa PKI mở rộng 2.2.

server không thể thực hiện bất kỳ điều gì cho các máy khách nếu như máy khách không đưa ra các yêu cầu dịch vụ.3. Nếu không có phần mềm này.2. kiến trúc máy chủ-máy khách (server-software) thì các server sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau CA sẽ cung cấp các dịch vụ chứng chỉ Kho chứng chỉ sẽ lưu giữ các thông tin chứng chỉ và huỷ bỏ chứng chỉ Máy chủ sao lưu và dự phòng sẽ quản lý lịch sử khoá một cách phù hợp Máy chủ tem thời gian sẽ kết hợp các thông tin thời gian có thể tin tưởng được với các tài liệu văn bản Tuy nhiên. Do đó nhiệm vụ của máy khách sẽ là Máy khách phải đưa ra yêu cầu các dịch vụ chứng thực Máy khách phải yêu cầu chứng chỉ và xử lý các thông tin huỷ bỏ chứng chỉ có liên quan Máy khách phải biết lịch sử khoá và phải biết khi nào cần yêu cầu cập nhật khóa hoặc huỷ bỏ khoá Máy khách phải biết khi nào nó cần phải yêu cầu tem thời gian trên văn bản Phần mềm phía client là một thành phần thiết yếu của PKI tích hợp đầy đủ tính năng.10. rất nhiều dịch vụ được cung cấp bởi PKI gần như không có hiệu quả 31 .an toàn.Phần mềm phía Client Trong mô hình PKI. Do đó cần phải có một nguồn thời gian có thể tin tưởng được cho tất cả người dùng trong PKI 2.

1. Ta có thể chia ra làm bốn loại sau Cái gì đó người dùng có (ví dụ thẻ thông minh hoặc thiết bị phần cứng) 32 .4.1. Xác thực: Chứng minh định danh thực thể Bí mật: Đảm bảo rằng không ai có thể đọc được thông báo ngoại trừ người nhận Toàn vẹn: Đảm bảo rằng người nhận sẽ nhận được thông báo mà không bị thay đổi nội dung ban đầu Tính chống chối bỏ: Cơ chế này sẽ chứng minh rằng người nhận/gửi đã thực sự gửi/nhận thông báo PKI tận dụng cả mật mã đối xứng và phi đối vứng để để đạt được những tính năng cơ bản trên 2. định danh thực thể thông thường sẽ tạo ra một kết quả cụ thể mà sau đó được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác hoặc truyền thông khác Định danh thực thể bao gồm : Một nhân tố và nhiều nhân tố Có rất nhiều cách để chứng minh định danh. trên thực tế. tính xác thực cung cấp 2 khía cạnh ứng dụng chính đó là định danh thực thể và định danh nguồn gốc dữ liệu 2. Mục tiêu.2.4. Do đó. chức năng PKI cho phép những người tham gia xác thực lẫn nhau và sử dụng thông tin từ các chứng chỉ khóa công khai để mã hóa và giải mã thông tin trong quá trình trao đổi. toàn vẹn xác thực lẫn nhau và chống chối bỏ mà không cần phải trao đổi các thông tin mật từ trước. PKI cho phép các giao dịch điện tử được diễn ra đảm bảo tính bí mật.4.1.Định danh thực thể Định danh thực thể đơn giản dùng để định danh thực thể xác định nào đó có liên quan. Xác thực Về cơ bản.

hầu hết các hệ thống xác thực từ xa phức tạp không hoàn toàn liên quan tới người dùng vì rất khó để bảo vệ hệ thống xác thực mà đưa ra các thông tin xác thực nhạy cảm. sử dụng dấu vấn tay để nhận dạng.2. Không ai có thể đọc được dữ liệu ngoại trừ thực thể nhận..2.1. ví dụ như mật khẩu hoặc dấu vân tay. đó là xác thực cục bộ và xác thực từ xa 2. Hoạt động định danh này không phải là định danh cô lập.Xác thực cục bộ Xác thực ban đầu của một thực thể tới môi trường cục bộ hầu như liên quan trực tiếp tới người dùng.1.4.4.Cái gì đó người dùng biết (Ví dụ mật khẩu hoặc PIN) Cái gì đó là người dùng hoặc gắn với người dùng (ví dụ dấu vân tay hoặc võng mạc mắt) Cái gì đó người dùng thực hiện (ví dụ gõ các ký tự nào đó) Có hai kiểu xác thực được biết đến như là định danh thực thể. Bí mật Dịch vụ bí mật đảm bảo tính riêng tư của dữ liệu. và truyền trên một kênh không an toàn 2.4. Dịch vụ bí mật được yêu cầu khi dữ liệu khi Được lưu trữ trên phương tiện (như phần cứng máy tính) mà người dùng không hợp pháp có thể đọc được 33 .4.1.2.1. cũng không phải hoàn toàn là định danh cho mục đích thực hiện các hoạt động khác 2. 2.Xác thực từ xa Xác thực của một thực thể tới môi trường ở xa: Nghĩa là có thể hoặc không cần liên quan trực tiếp tới người dùng. Định danh nguồn gốc dữ liệu Định danh nguồn gốc dữ liệu sẽ định danh một thực thể xác định nào đó như nguồn gốc của dữ liệu được đưa ra. Trên thực tế.1. Ví dụ như mật khẩu hoặc số định danh cá nhân (PIN) phải được nhập vào.1.

Sự đảm bảo này là một phần thiết yếu trong bất kỳ môi trường thương mại điện tử hoặc loại hình kinh doanh nào Mức độ toàn vẹn dữ liệu có thể đạt được bằng các cơ chế chẵn lẻ của các bit và mã kiểm tra dịch vòng (Cyclic Redundancy Codes -CRCs) Để bảo vệ dữ liệu khỏi tấn công nhằm phá vỡ tính toàn vẹn dữ liệu.Được dự phòng trên thiết bị (ví dụ băng từ) mà có thể bị rơi vào tay người dùng không hợp pháp Được truyền trên mạng không được bảo vệ Các kỹ thuật mật mã đảm bảo tính bí mật cần phải được áp dụng với mọi loại dữ liệu nhạy cảm 2. Mã xác thực thông báo Kỹ thuật này thông thường sử dụng một mã khối đối xứng (ví dụ DES.3. nhưng nó cũng được sử dụng để cung cấp tính toàn vẹn cho dữ liệu được ký. vì vậy việc mất tính toàn vẹn của dữ liệu sẽ dễ dàng bị phát hiện 2. khoá và các thuật toán phải được triển khai và phải được biết giữa các thực thể muốn cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu với thực thể muốn được đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu Dịch vụ toàn vẹn của PKI có thể được xây dựng dựa trên hai kỹ thuật: 2.1.4.2.Toàn vẹn dữ liệu Toàn vẹn dữ liệu đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi.Chống chối bỏ Dịch vụ chống chối bỏ là dịch vụ đảm bảo rằng thực thể không thể chối bỏ hành động của mình.4.4. Các biến thể thường được nhắc tới nhiều nhất là chống chối bỏ nguồn gốc (người dùng không thể chối bỏ rằng đã gửi một tài liệu 34 . Do đó.4.3. các kỹ thuật mật mã được sử dụng.4.Chữ ký số Mặc dù nó được dùng cho mục đích cung cấp sự xác thực.3. DES-CBC-MAC) hoặc một hàm băm mật mã (HMAC-SHA-1) 2.Nếu có sự thay đổi bất kỳ trước và sau khi ký thì chữ ký số sẽ bị loại bỏ khi kiểm tra .

ứng dụng trong tổ chức. Cơ sở hạ tầng dành cho các mục đích an ninh phải chấp nhận một nguyên tắc nhât quán và phải cung cấp các lợi ích cơ bản như nhau.1. Các khía cạnh an toàn cơ bản mà PKI cung cấp Theo như định nghĩa trên.2. chối bỏ việc tán thành 2. do đó sẽ loại bỏ được 35 .hoặc một văn bản) hoặc chối bỏ sự tiếp nhận (người dùng không thể chối bỏ rằng đã nhận được văn bản hoặc tài liệu). (ID của user hoặc username). PKI cung cấp một cơ sở hạ tầng an ninh rộng khắp. Đăng nhập an toàn Tiến trình đăng nhập liên quan tới người dùng nhập định danh của mình. xác thực thông tin (password hoặc giá trị bí mật nào đó). Hình 7: Tiến trình đăng nhập an toàn 2. Đăng nhập một lần an toàn Đăng nhập an toàn một lần là sự mở rộng của đăng nhập an toàn.5. Các khía cạnh an toàn mà PKI cung cấp bao gồm 2. chối bỏ đã chuyển.5. Sự đăng nhập này có thể kết nối tới rất nhiều các thiết bị ở xa. Cơ sở hạ tầng an ninh rộng khắp đảm bảo an toàn cho toàn bộ tổ chức và tất cả các đối tượng. Một vài các biến thể khác của tính chống chối bỏ là : Chối bỏ đã tạo ra .5.

Do đó.yếu tố cần phải đăng nhập nhiều lần . mật khẩu sẽ không phải chuyển qua vùng mạng dễ bị khai thác. đứng trên quan điểm về tính tiện dụng thì sự kiện đăng nhập an toàn một lần là điều rất được mong muốn bởi vì người dùng thường chỉ phải nhớ một vài mật khẩu và chỉ cần phải biết thủ tục một lần để truy cập tới nhiều hệ thống. sự kiện đăng nhập an toàn vẫn có thể được kết hợp với các cơ chế kiểm soát truy cập khác. Tuy nhiên. Nghĩa là người dùng không cần biết về phần header của gói tin IP hoặc các gói Ethernet. minh họa cơ chế đăng nhập một lần an toàn Hình 8: Tiến trình đăng nhập an toàn một lần Đăng nhập an toàn một lần cũng đủ để truy cập tới các thiết bị. Sơ đồ hình. Trong suốt với người dùng cuối Một đặc tính rất quan trọng của cơ sở hạ tầng rộng khắp đó là tính trong suốt với người dùng cuối.. miền. Do đó. Đứng trên quan điểm về an ninh thì đây cũng là điều cũng rất được mong muốn bởi vì các mật khẩu được truyền qua mạng với tần suất ít hơn Lợi ích an toàn quan trọng trong đó là một cơ sở hạ tầng được thiết kế tốt có thể đảm bảo rằng người dùng chỉ cần đăng nhập tới máy cục bộ mà họ đang làm việc.3.5. các hệ thống và các ứng dụng. chúng ta cần chú ý rằng. giảm được những rủi ro lớn như các rủi ro bị đánh cắp mật khẩu 2. Các dịch vụ của cơ sở hạ tầng sẽ được 36 . máy chủ.

Sự an toàn không nên gây khó khăn cho người dùng để cản trở họ thực hiện tác vụ của mình. tường lửa và các thiết bị truy cập từ xa. Các ứng dụng thư điện tử. Người dùng không cần phải biết tất cả về vấn đề an ninh và không cần phải can thiệp thủ công. cơ sở dữ liệu…tất cả đều phải hiểu được và tận dụng được hạ tầng an ninh theo một cách thống nhất. Mô hình PKI và các thành phần của PKI 37 . CHƯƠNG IIII: CÁC THÀNH PHẦN. CÁC MÔ HÌNH VÀ CÁC KIỂU KIẾN TRÚC CỦA PKI 3. luôn sẵn sàng trong môi trường. và truy cập máy chủ.chuyển tới người dùng trong cơ sở hạ tầng thông qua một “hộp đen” hoàn toàn. An ninh toàn diện Lợi ích quan trọng nhất của hạ tầng an ninh rộng khắp là : Nó đảm bảo rằng một công nghệ an toàn tin cậy. không yêu cầu người dùng phải có những thủ tục đặc biệt . 2. An toàn không cần yêu cầu người dùng phải có hiểu biết đặc biệt.4. được hiểu và được xử lý theo một cách chặt chẽ thông qua một phạm vi rộng lớn của các thực thể và thiết bị trong tổ chức. trình duyệt Web. như công nghệ khoá công khai. Những môi trường như vậy sẽ giảm lược được rất lớn cả các vấn đề giao tiếp của người dùng với rất nhiều các thiết bị và các ứng dụng và các công việc quản trị phức tạp các thiết bị và các ứng dụng này Một trong những cơ chế chủ yếu để đạt được an ninh toàn diện trong cơ sở hạ tầng là khả năng đảm bảo khoá được sử dụng. các máy chủ file. thiết bị và các máy chủ có thể hoạt động liên tục cùng nhau để đảm bảo an toàn trong khi truyền. Số lượng các ứng dụng. Người dùng cũng không cần phải biết về các thuật toán và khoá Người dùng cũng không cần phải biết về cơ chế cơ sơ hạ tầng đảm bảo an ninh ra sao. CƠ CHẾ LÀM VIỆC CỦA PKI.1. lưu trữ và truy xuất dữ liệu. các quá trình giao dịch.5. các máy chủ ứng dụng.

38 .Hình 9: Mô hình các thành phần PKI 3.1.1. Nếu CA nằm ở đỉnh của mô hình phân cấp PKI và chỉ cấp chứng chỉ cho những CA ở mức thấp hơn thì CA này được gọi là root CA. CA thực hiện xác thực bằng cách cấp chứng chỉ cho các CA khác và cho thực thể cuối trong hệ thống. CA là một thực thể PKI có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho các thực thể khác trong hệ thống Tổ chức chứng thực – CA được gọi là bên thứ ba tin cậy bởi vì người dùng cuối tin tưởng vào chữ ký số của CA trên chứng chỉ trong khi thực hiện những hoạt động mã hoá khoá công khai cần thiết. CA Trong PKI. RA đóng vai trò trung gian làm nhiệm vụ tương tác giữa CA và client.RA 3.Chức năng.1. 3.1.2.2. nhiệm vụ của RA Chức năng quản trị có thể được phân phối cho RA.1.

Và RA cũng nhận các chứng chỉ từ CA. Sau khi CA server xử lý yêu cầu và cấp chứng chỉ.RA Manager RA Manager là một cá nhân làm nhiệm vụ quản lý RA Officer và đảm bảo rằng toàn bộ thủ tục ứng dụng chứng thực được thực hiện mà không có sự lừa đảo của con người. Server này xử lý các yêu cầu chứng chỉ số trong quá trình chứng thực 3. Sau khi RA Officer xác minh và chấp thuận yêu cầu.1.2.2. Chức năng này chỉ có ở CA 3. tạo cặp khoá.RA có thể chịu trách nhiệm cho việc gán tên. xác thực thực thể cuối trong suốt quá trình đăng ký RA làm nhiệm vụ nhận các yêu cầu của thực thể. sau đó gửi chứng chỉ cho thực thể Thiết lập và xác nhận danh tính của thực thể trong giai đoạn khởi tạo Phân phối các bí mật dùng chung tới người sử dụng cuối để xác thực tuần tự trong suốt giai đoạn khởi tạo trực tuyến Khởi tạo quá trình chứng thực với CA đại diện cho người dùng cuối Thực hiện chức năng quản lý vòng đời của khoá/chứng chỉ.2.3.1.2.2. chú ý rằng RA không bao giờ được phép cấp chứng chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ.2.2. RA Officer sẽ phân phối chứng chỉ 3. Nó có thể kết nối với CA.1.1.RA Console RA console là một máy chủ (server) được cài đặt cho RA officer để đưa các yêu cầu chứng chỉ. làm mới hoặc thu hồi chứng chỉ. xác minh chúng sau đó gửi yêu cầu cho CA.1. RA Manager sẽ cần phải chấp thuận tất cả các yêu cầu được xử lý bởi RA Officer trước khi đưa các ứng dụng chứng thực tới cho CA 39 .Thành phần của RA RA bao gồm 3 thành phần sau 3.RA Officer RA Officer là một cá nhân thực hiện các tác vụ như đăng ký chứng chỉ số.2. nó sẽ chuyển trực tiếp các yêu cầu này lên CA server.2.

Certificate-Enabled Client: Bên được cấp phát chứng chỉ Bên được cấp phát chứng chỉ (hay còn gọi là PKI client) thường yêu cầu CA hoặc RA cấp phát chứng chỉ. VPN Gateway Làm nhiệm vụ xác minh và giải mã 3.3. Hơn nữa. danh sách huỷ bỏ chứng chỉ. chứng chỉ có thể được công bố trong kho chứng chỉ. trình duyệt Làm nhiệm vụ ký và mã hoá 3. Sau khi client nhận được chứng chỉ từ CA.1. Để có được chứng chỉ từ CA. client chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khoá riêng Ví dụ VPN Client.1. Kho lưu trữ/thu hồi chứng chỉ Để làm thuận tiện quá trình phân phối. 40 . danh sách huỷ bỏ thẩm quyền và một số thứ khác có liên quan tới đối tượng . ví dụ như chính sách của các đối tượng. nó có thể sử dụng chứng chỉ để chứng minh danh tính của chính nó và được xem như một người sở hữu chứng chỉ đã được xác thực Tất cả các kết nối giữa client và CA đều được giữ an toàn. client gửi yêu cầu cho CA yêu cầu chứng chỉ. Data Recipient : Bên nhận dữ liệu Ví dụ Web Server. CA hoặc client có thể thực hiện nhiệm vụ này.3. Kho chứng chỉ có chứa chứng chỉ.5. Kho chứng chỉ phân phối chứng chỉ tới người dùng và các tổ chức .4. PKI client thực hiện các bước sau Gửi yêu cầu tạo cặp khoá công khai/khóa riêng. Cặp khóa chứa chi tiết của client Sau khi cặp khoá được tạo ra.1.

1. ta sẽ cần phải sử dụng chuỗi chứng chỉ để thu được chứng chỉ của root CA. Sơ đồ sau minh họa đường dẫn chứng chỉ từ người sở hữu chứng chỉ tới rootCA. Chuỗi chứng chỉ. Chứng chỉ của root CA luôn luôn được ký bởi chính nó. Chứng chỉ kết thúc là chứng chỉ của rootCA. và mỗi chứng chỉ trong chuỗi sẽ được ký bởi thực thể đã được xác định bởi chứng chỉ kế tiếp trong chuỗi. Chữ ký của tất cả các chứng chỉ trong chuỗi phải được xác minh cho tới chứng chỉ của root CA. Chuỗi chứng chỉ sẽ bắt đầu với chứng chỉ của thực thể đó.Chứng chỉ có thể được phân phối bởi chính người dùng hoặc được phân phối bằng một máy chủ thư mục mà sử dụng LDAP để truy vấn thông tin người dùng. là một danh sách các chứng chỉ được sử dụng để xác thực thực thể. Hệ thống phân phối chứng chỉ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau Tạo và cấp phát cặp khoá Chứng thực tính hợp lệ của khoá công khai bằng cách ký vào khoá công khai Thu hồi các khoá đã hết hạn Công bố khoá công khai trong máy chủ dịch vụ thư mục 3. nơi chuỗi tin cậy bắt đầu 41 .6.Chuỗi chứng chỉ hoạt động như thế nào Khi ta nhận được chứng chỉ từ một thực thể khác. hay còn được gọi là đường dẫn chứng chỉ.

Hình 10: Chuỗi chứng chỉ
3.2. Cách thức làm việc của PKI
Các hoạt động của PKI bao gồm
- Khởi tạo thực thể cuối
- Tạo cặp khoá
- Áp dụng chữ ký số để xác định danh tính người gửi
- Mã hoá thông báo
- Truyền khoá đối xứng
- Kiểm tra định danh người gửi thông qua một CA
- Giải mã thông báo và kiểm tra nội dung của nó
3.2.1. Khởi tạo thực thể cuối
Trước khi các thực thể cuối có thể tham gia và các dịch vụ được hỗ trợ bởi
PKI, các thực thể này cần phải được khởi tạo trong PKI.
42

Đăng ký thực thể cuối là một quá trình mà trong đó danh tính của cá nhân
được xác minh. Quá trình đăng ký thực thể cuối được thực hiện trực tuyến.
Quá trình đăng ký trực tuyến cần phải được xác thực và được bảo vệ
3.2.2. Tạo cặp khoá công khai/khoá riêng
Người dùng muốn mã hoá và gửi thông báo đầu tiên phải tạo ra một cặp
khoá công khai/khoá riêng. Cặp khoá này là duy nhât đối với mỗi người dùng
trong PKI
Trong mô hình PKI toàn diện, có thể tạo khoá trong hệ thống máy trạm
của người dùng cuối hoặc trong hệ thống của CA. Vị trí tạo cặp khoá được
xem là quan trọng. Các nhân tố có tác động tới vị trí tạo cặp khoá bao gồm
khả năng, hiệu suất, tính đảm bảo, sự phân nhánh hợp pháp và cách sử dụng
khoá theo chủ định
Cho dù là vị trí tạo khoá ở đâu thì trách nhiệm đối với việc tạo chứng chỉ
chỉ dựa vào CA được cấp quyền. Nếu khoá công khai được tạo bởi thực thể,
thì khoá công khai đó phải được chuyển tới CA một cách an toàn
Một khi khoá và chứng chỉ có liên quan được tạo ra, chúng phải được
phân phối một cách thích hợp. Việc phân phối chứng chỉ và khoá yêu cầu dựa
trên một vài nhân tố, bao gồm cả vị trí tạo khoá, mục đích sử dụng và các mối
quan tâm khác như là những ràng buộc về chức năng, chính sách. Chứng chỉ
được tạo ra có thể được phân phối trực tiếp tới người sở hữu, hoặc tới kho
chứng chỉ ở xa hoặc cả hai. Điều này sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng
khoá và các mối quan tâm về chức năng. Nếu khoá được tạo ở hệ thống máy
khách, thì khoá riêng đã được lưu trữ bởi người sở hữu khoá riêng, và không
cần có yêu cầu phân phối khoá (không áp dụng với dự phòng khoá). Tuy
nhiên, nếu khoá được tạo ra ở một nơi khác, thì khoá riêng phải được phân
phối một cách an toàn tới người sở hữu khoá đó. Có rất nhiều cơ chế có thể
được sử dụng để thực hiện điều này. Cũng cần phải chú ý rằng, nếu khoá
được tạo ra được dùng cho mục đích chống chối bỏ thì khoá đó cần được tạo
tại vị trí máy khách của thực thể

43

3.2.3. Áp dụng chữ ký số để định danh người gửi.
Một chữ ký số được đính kèm với thông báo để xác định danh tính
người gửi thông báo đó. Để tạo ra một chữ ký số và đính kèm nó đến thông
báo cần thực hiện như sau:
1. Biến đổi thông báo ban đầu thành một chuỗi có độ dài cố định bằng
cách áp dụng hàm băm trên thông báo. Quá trình này có thể gọi là băm thông
báo, chuỗi có độ dài cố định được xem gọi là bản tóm lược thông báo
2. Mã hóa bản tóm lược thông báo bằng khóa riêng của người gửi. Kết
quả của tóm lược thông báo đã mã hóa là chữ ký số.
3. Đính kèm chữ ký số với thông báo ban đầu
3.2.4. Mã hóa thông báo
Sau khi áp dụng chữ ký số lên thông báo ban đầu, để bảo vệ nó ta sẽ
mã hóa. Để mã hóa thông báo và chữ ký số, sử dụng mật mã khóa đối xứng.
Khóa đối xứng này được thỏa thuận trước giữa người gửi và người nhận
thông báo và chỉ được sử dụng một lần cho việc mã hóa và giải mã.
3.2.5. Truyền khóa đối xứng.
Sau khi mã hóa thông báo và chữ ký số, khóa đối xứng mà được sử
dụng để mã hóa cần truyền đến người nhận. Bản thân khóa đối xứng cũng
được mã hóa vì lý do an toàn, nếu bị lộ thì bất kỳ người nào cũng có thể giải
mã thông báo. Do đó, khoá đối xứng sẽ được mã hoá bằng khoá công khai
của người nhận. Chỉ có người nhận mới có thể giải mã được khóa đối xứng
bằng việc sử dụng khóa riêng tương ứng. Sau khi đã được mã hóa, khóa phiên
và thông báo sẽ được chuyển đến người nhận thông báo.
3.2.6. Kiểm tra danh tính người gửi thông qua một CA
CA đóng vai trò là một bên thứ 3 tin cậy để xác minh danh tính của các
thực thể đang tham gia trong quá trình giao dịch. Khi người nhận nhận một
bản mã, người nhận có thể yêu cầu CA kiểm tra chữ ký số đính kèm theo
thông báo đó. Dựa trên yêu cầu đó, CA kiểm tra chữ ký số của người gửi
thông báo.
44

PKI đảm bảo rằng tất cả các giao dịch có thể đáp ứng các yêu cầu hợp pháp bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng và môi trường cần thiết . Truyền tin an toàn: Đây là một cơ chế đúng đắn để đảm bảo an toàn thông báo trong truyền tin. Sau khi đã giải mã khoá đối xứng. Tính riêng tư: Bất kỳ sự truy nhập bất hợp pháp đến thông báo đều bị từ chối. khoá đối xứng sẽ được dùng để giải mã thông báo. người nhận cần giải mã. Người nhận sau đó sẽ tạo ra một bản tóm lược thông báo thứ hai.Chữ ký số đính kèm với thông báo được giải mã bằng khóa công khai của người gửi và bản tóm lược thông báo được bóc tách ra từ nó. Sau khi nhận thông báo đã được mã hoá. Vì vậy. Giải mã thông báo và kiểm tra nội dung thông báo. Các tiêu chí cơ bản của một giao dịch điện tử: Chống chối bỏ: Tất cả các thực thể liên quan trong giao dịch không thể từ chối mình là một phần của giao dịch đó. khóa đối xứng phải được giải mã bằng khóa riêng của người nhận. Bất kỳ sự giả mạo hoặc thay đổi được làm trên thông báo phải được phát hiện dễ dàng.3. trước khi giải mã thông báo.2.7. Tính ràng buộc: Giao dịch nên được kiểm tra và được ký bởi các bên liên quan. Cả hai thông báo băm sau đó được so sánh để kiểm tra xem có bất kỳ sự giả mạo của thông báo xảy ra trong quá trình truyền tin không. Sự xác thực: Để định danh các thực thể đang là một phần liên lạc trong quá trình giao dịch thì cân phải biết đến cả hai thực thể. 45 . Bản mã chỉ có thể được giải mã bằng khóa đối xứng đã được mã hoá. Nếu hai thông báo băm trùng khít nhau chứng tỏ thông báo không bị giả mạo trong khi truyền.

tính xác thực và tính chống chối bỏ Mỗi một tiến trình trong PKI sẽ thực hiện các yêu cầu an toàn đã được đề cập ở trên. Có rất nhiều chuẩn để gửi yêu cầu chứng chỉ và chuẩn phổ biến nhất đó là PKCS#10. Yêu cầu chứng chỉ chứa các trường sau Tên phân biệt của CA Khoá công khai của người dùng Tên thuật toán Chữ ký số của người dùng Người dùng gửi yêu cầu chứng chỉ PKCS tới cho CA thông qua một kênh an toàn. người dùng cần gửi yêu cầu chứng chỉ. Nếu kênh này không được đảm bảo an toàn. Với chữ ký số trong yêu cầu chứng chỉ. Mã nhị phân này không thể được truyền bằng email.3.3. người gửi được chứng minh sở hữu Client cũng có thể đưa ra yêu cầu khoá thông qua trình duyệt Web. Yêu cầu chứng chỉ phải được gửi trong định dạng PEM bởi vì yêu cầu ban đầu được tạo ra bằng mã nhị phân. Client thực hiện một 46 .3. thì người dùng tải khoá công khai của CA và mã hoá yêu cầu này bằng khoá công khai của CA 3.1. PKCS#10 được sử dụng cùng với SSL.1. sử dụng PEM (Privacy). Các tiến trình trong PKI Các ứng dụng có thể đạt được các chức năng an toàn khi sử dụng PKI. Trong trường hợp này. Do đó.3. Các chức năng an toàn đó là tính bí mật. tính toàn vẹn. CA có thể chắc chắn rằng người gửi có một khoá riêng tương ứng với khoá công khai. Gửi yêu cầu Yêu cầu chứng chỉ được gửi cho tới CA bằng một thư điện tử. Yêu cầu chứng chỉ Để có được chứng chỉ số từ CA. 3.1.

47 . Tuy nhiên. Huỷ bỏ chứng chỉ Mỗi chứng chỉ đều có một giai đoạn hợp lệ. Tình huống này nảy sinh khi độ an toàn của chứng chỉ không còn (ví dụ như lộ khoá).1. Các chính sách Chính sách an toàn định nghĩa một hướng dẫn cho tổ chức để đảm bảo an toàn thông tin.2. chứng chỉ sẽ được cấp phát. chứng chỉ bị mất tính hợp lệ trước khoảng thời gian hết hạn.3.kết nối SSL với máy chủ chứng chỉ và sau đó truyền yêu cầu chứng chỉ thông qua một kênh an toàn 3.3. CPS định nghĩa các chính sách sẽ được triển khai và hỗ trợ như thễ nào. Một cách thông thường khác cũng hay được sử dụng đó là sử dụng danh sách hủy bỏ chứng chỉ. CPS cũng định nghĩa vị trí của những khoá này 3. Trong trường hợp này. Khi chứng chỉ bị mất tính hợp lệ của nó trước thời hạn. được chấp nhận và bị thu hồi như thế nào và khoá công khai sẽ được tạo. thì được gọi là huỷ bỏ chứng chỉ. chứng chỉ cũng được phép tiếp tục sử dụng.2. Giai đoạn hợp lệ của chứng chỉ được tính từ thời gian chứng chỉ được cấp phát tới khi chứng chỉ hết hạn. được đăng ký và được chứng thực như thế nào. có những trường hợp. Chứng chỉ bị huỷ bỏ sẽ phải được công khai . Thông tin về chứng chỉ bị huỷ bỏ sẽ được công bố trên máy chủ chứng chỉ sao cho người dùng có thể được cảnh báo những chứng chỉ đó. khoá riêng và các thông tin khác như mức kiểm soát được yêu cầu để quản lý các nhân tố gây mất an toàn như thế nào Một vài hệ thống PKI được vận hành bởi bên thứ ba tin cậy được gọi là thẩm quyền chứng thực thương mại (Commercial Certificate Authorites) và do đó sẽ yêu cầu một CPS (Certification Pratice Statement). các tiến trình và các nguyên tắc sử dụng mật mã. Chính sách định nghĩa tổ chức đó quản lý khoá công khai.

nó còn là điểm khởi đầu của sự tin cậy. và tự cấp chứng chỉ cho mình (hay tự ký cho mình) RootCA sẽ chứng thực (tạo và ký chứng chỉ) cho các CA trực tiếp dưới nó 48 . tất cả các thực thể trong kiến trúc tin cậy rootCA. Mô hình phân cấp CA chặt chẽ (strict hierarchy of CAs) Trong mô hình này. Ở dưới root CA có thể không có hoặc có một vài lớp intermediate CA (hay còn gọi là subCA) Hình 11: Mô hình phân cấp CA chặt chẽ RootCA không đơn giản là điểm khởi đầu của một mạng.1. phía dưới là các nhánh mở rộng và các lá ở cuối cùng RootCA đóng vai trò như là gốc tin cậy (hay còn gọi là “nguồn tin cậy”) cho toàn bộ miền của các thực thể PKI dưới nó.3.4. hay các kết nối. Tất cả các thực thể trong miền đều nắm giữ khoá công khai của CA Trong mô hình này. có 1 CA đóng vai trò là CA gốc ở trên cùng. Sự phân cấp được thiết lập như sau RootCA được xây dựng. Các mô hình PKI 3.4.

3.Mô hình phân cấp CA không chặt chẽ (loose hierarchy of CAs) Trong mô hình phân cấp CA không chặt chẽ các bên được chứng thực bởi cùng một CA để giải quyết vấn đề đường dẫn tin cậy mà không liên quan tới bất kỳ CA mức cao hơn. Bởi vì những khoá công khai của những CA này đóng vai trò như nguồn tin cậy (CA1 là gốc(root) của hệ thống phân cấp chứa thực thể 1. giả sử rằng có một thực thể C nào đó được chứng thực bởi một CA khác (không phải CA chứng thực cho A và B) thì thực thể A và B phải thực hiện một đường dẫn chứng thực hoàn toàn thông qua rootCA trước khi tin cậy chứng chỉ của C 3. thì cấu hình của kiến trúc đó được gọi là kiến trúc được chia điểm (peered 49 . thực thể 2 có thể giữ bản sao khoá công khai của CA 2 như nguồn tin cậy của mình. Nghĩa là thực thể 1 có thể giữ bản sao khoá công khai của CA1 như nguồn tin cậy của mình. Nghĩa là nếu hai thực thể (ví dụ thực thể A và thực thể B) được chứng thực bởi cùng một CA. Về cơ bản. CA2 là gốc của hệ thống phân cấp có chứa thực thể 2) Nếu mỗi kiến trúc phân cấp này là kiến trúc phân cấp không chặt chẽ. thì thực thể A và thực thể B có thể kiếm tra tính hợp lệ của nhau mà không cần phải tạo một đường dẫn chứng thực tới root CA.4. nhưng gốc tin cậy thì lại là rootCA. do đó.Mô hình kiến trúc tin cậy phân tán (distributed trust architecture) Kiến trúc tin cậy phân tán sẽ phân phối sự tin cậy giữa hai hay nhiều CA. bao gồm cả root CA.2. các thực thể cuối được chứng thực (nghĩa là được cấp chứng chỉ) bởi CA trực tiếp ngay trên nó.Mỗi một CA như trên lại chứng thực cho CA trực tiếp dưới nó Tại mức gần cuối cùng. 3.4. Tuy nhiên. thực thể A và thực thể B cùng thuộc về phân cấp chủ thể tin cậy của cả hai. quá trình này phải được thực hiện trên một cách an toàn Chú ý rằng trong mô hình phân cấp chặt chẽ đa mức (multilevel strict hierarchy). Quá trình tạo khoá công khai này là cơ sở cho quá trình chứng thực tất cả các kết nối sau đó. CA sẽ chứng thực thực thể cuối Mỗi thực thể trong phân cấp phải được cung cấp bản sao khoá công khai của root CA.

trái lại. nếu kiến trúc đó là phân cấp đa mức. kiến trúc hình cây và kiến trúc lai (hybrid architeture) được hình thành từ các miền của các tổ chức khác nhau Quá trình của việc tạo kết nối mỗi root CA thông thường được gọi là chứng thực chéo (cross-certification) 3.4. Mô hình 4 bên (four-corner model) 50 .4. Trái lại.architeture) bởi vì tất cả các CA đều là những điểm hoàn toàn độc lập (Không có SubCA trong kiến trúc). thì kiến trúc đó được gọi là kiến trúc hình cây (treed architeture) (chú ý rằng các root CA là các điểm so với các CA khác nhưng mỗi root lại đóng vai trò như CA cấp cao đối với một hoặc nhiều SubCA) Hình 12: Mô hình kiến trúc tin cậy phân tán Thông thường thì kiến trúc được chia điểm thường được xây dựng trong một miền của một tổ chức (ví dụ trong một công ty).

bên tin cậy (relying party). Trong 51 . thuê bao sử dụng chứng chỉ được cấp bởi CA của nó Thuê bao và bên tin cậy tương tác và ràng buộc nhau trong các giao dịch điện tử Bên tin cậy tương tác với miền CA (CA domain) của nó để xác thực cho mỗi phiên giao dịch Miền CA tương tác khi có yêu cầu xác minh tính hợp lệ/cấp quyền phiên giao dịch 3. phụ thuộc vào các trình duyệt Web phổ biến như Netscape Navigator và Microsoft Internet Explorer.5. Mô hình Web (web model) Mô hình Web – đúng như tên gọi của nó.Hình 13: Mô hình bốn bên Trong mô hình này minh họa bốn góc của mô hình tin cậy là người thuê bao (subscriber). thuê bao của CA (subscriber’s CA) và bên tin cậy của CA (relying party’s CA) Mô hình tin cậy 4 bên này thường được triển khai trong các giao dịch thanh toán điện tử Trong mô hình này .4.

thì hiển nhiên là không thể tiếp tục sử dụng khoá đó trong hàng triệu các trình duyệt web trên thế giới 52 . và nó sẽ chứng thực root CA mà được nhúng trong trình duyệt. Mô hình Web có những ưu điểm rõ rệt để thuận tiện và đơn giản khả năng liên kết. Các khoá này sẽ định nghĩa tập hợp các CA mà trình người dùng trình duyệt ban đầu sẽ tin tưởng và xem như các root cho việc xác minh chứng chỉ Hình 14: Mô hình Web Mỗi nhà cung cấp trình duyệt đều có root của riêng mình. số lượng khoá công khai của CA sẽ được cài đặt sẵn vào một số các trình duyệt. Tuy nhiên.mô hình này. Ví dụ. nên an toàn sẽ có thể bị mất nếu một trong số các rootCA đó “rơi vào tình trạng nguy hiểm” Một vấn đề an toàn nữa cũng cần phải được quan tâm đó là trong mô hình Web. có một vài sự vấn đề an toàn cần được quan tâm trong mô hình này khi quyết định triển khai. Nếu chúng ta phát hiện ra một trong những CA “đang trong tình trạng nguy hiểm” hoặc khoá riêng tương ứng với bất kỳ khoá công khai của root bị lộ. không có cơ chế thực thế nào có thể thu hồi bấy kỳ khoá của root đã được nhúng trong trình duyệt. bởi vì người dùng trình duyệt tự động tin tưởng vào tập hợp các khoá đã được cài sẵn trong trình duyệt.

3. mặc dù ban đầu tập hợp các khoá được tin cậy thông thường bao gồm các nhân tố là bạn bè. đồng nghiệp … Hình 15: Mô hình tin cậy lấy người dùng làm trung tâm Mô hình này được sử dụng rộng rãi trong phần mềm an ninh nổi tiếng là Pretty Good Privacy (PGP) [Zimm95.Mô hình tin cậy lấy người dùng làm trung tâm (user-centric trust) Trong mô hình tin cậy lấy người dùng làm trung tâm. Garf95]. Mô hình này được Zimmerman phát triển để sử dụng trong chương trình phát triển phần mềm bảo mật PGP Quyết định này có thể chịu ảnh hưởng của một số các nhân tố.6.4. người dùng xây dựng mạng lưới tín nhiệm (web of trust) đóng vai trò là CA (ký lên khoá công khai cho các thực thể khác) 53 . mỗi người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn bộ để quyết định xem sẽ sử dụng chứng chỉ nào và từ chối chứng chỉ nào. gia đình. Mỗi người dùng sẽ giữ một vòng khoá và vòng khoá này đóng vai trò như CA của họ. Trong PGP. Vòng khoá này chứa các khoá công khai được tin cậy của những người sử dụng khác trong cộng đồng.

thì chứng chỉ chứa nó cũng sẽ phải được xác minh tính hợp lệ bằng khoá công khai mà ký chứng chỉ đó. Và tiếp tục đến khi nào chứng chỉ trong “chuỗi tin cậy” có thể được xác minh bằng khóa của root.Các kiểu kiến trúc PKI Có một vài kiểu kiến trúc mà PKI có thể triển khai để cung cấp “chuỗi tin cậy” từ một khoá công khai đã biết nhằm xác thực thông qua khoá công khai cụ thể của người dùng. tổ chức tài chính hoặc chính phủ 3.5. nên mô hình tin cậy lấy người dùng làm trung tâm có thể họat động được trong cộng đồng đòi hỏi kỹ thuật và sự quan tâm cao độ. Hơn nữa.bao gồm cả chứng chỉ của người dùng cuối 54 . Ví dụ khi người dùng xác thực họ với các ứng dụng của với e-Government. một mô hình như vậy thông thường không phù hợp với các môi trường của công ty. Chuỗi xác minh tính hợp lệ có nghĩa là sẽ xác thực tất cả các chứng chỉ.Do sự tín nhiệm của người dùng trong các họat động và các quyết định. thì phần mềm ứng dụng mật mã sẽ xác minh chữ ký trong chứng chỉ của người dùng bằng cách sử dụng khoá công khai của CA mà tạo ra chứng chỉ đó. Nếu khoá của CA không phải là khoá của root. nhưng nó không thực tế đối với cộng đồng chung (cộng đồng mà trong đó nhiều người dùng chỉ có một chút hoặc không có sự hiểu biết về các khái niệm PKI hay khái niệm an toàn).

mỗi người dùng sẽ tạo và ký chứng chỉ cho người mà mình đã biết.Hình 16: Chuỗi tin cậy 3.1. Do đó.5. không cần phát triển phải có hạ tầng trung tâm 55 . Kiến trúc kiểu Web of Trust Đối với kiểu kiến trúc này.

Sự giao tiếp của trạng thái chứng chỉ đối với các bên tin cậy (ví dụ như chứng chỉ bị thu hồi) cũng là rất khó với mô hình này 3. Kiến trúc này cấp chứng chỉ và cung cấp thông tin trạng thái chứng chỉ cho mỗi người dùng. đó là các tổ chức với hơn 3000 tài khoản của user trong dịch vụ thư mục. được dùng để đánh giá khả năng chấp nhận chứng chỉ. vì vậy họ biết những ứng dụng nào mà chứng chỉ cần được sử dụng.Kiến trúc kiểu CA đơn (Single CA) Dạng kiến trúc đơn giản nhất là single CA. nhưng nó không hiệu quả đối với tổ chức lớn hoặc nơi mà cần phải có sự đảm bảo (ví dụ phải xác thực được yêu cầu trước khi chứng chỉ được cấp phát). Thay vì triển khai CA nhiều mức. Điển hình.2. thì thông thường người ta sẽ triển khai một CA . Người dùng có mối quan hệ trực tiếp với CA. Khoá công khai của CA là điểm tin cậy cơ bản . hay còn gọi là nguồn tin cậy.Hình 17: Kiến trúc kiểu Web of Trust Mô hình này hoạt động rất hiệu quả đối với tổ chức nhỏ. 56 . Trong một vài tổ chức chỉ yêu cầu các dịch vụ PKI cơ bản. có sự tồn tại mối quan hệ trước đó.5.

người dùng. giá thành thấp Hình 18: Kiến trúc CA đơn 57 . sẽ có một máy tính là thành viên của miền và luôn luôn sẵn sàng cấp phát chứng chỉ đối với các yêu cầu cấp phát của máy tính. các dịch vụ và các thiết bị mạng Kiểu kiến trúc single CA dễ quản lý bởi vì nó việc quản trị chỉ liên quan tới một CA root. các yêu cầu làm mới chứng chỉ hay danh sách thu hồi chứng chỉ cho tới khi CA khôi phục lại được dịch vụ Kiến trúc phân cấp single CA thông thường chỉ được sử dụng khi việc quản trị là đơn giản. nếu CA bị lỗi. Tuy nhiên.được cài đặt và đóng vai trò là enterprise root CA.Enterprise root CA không thể được di chuyển trong mạng. thay vào đó. thì dịch vụ chứng chỉ sẽ không sẵn sàng để xử lý các yêu cầu chứng chỉ.

Kiến trúc CA phân cấp Kiến trúc mô hình CA phân cấp bao gồm có một root CA ở trên đỉnh. Mô hình này cho phép sự thi hành các chính sách và các chuẩn thông qua hạ tầng. phía dưới là một hay hai lớp CA (khoá công khai của các CA này được ký bởi root CA) và sau đó là các thuê bao và các RA ở phía dưới.5. Các subCA này lại cấp chứng chỉ cho các subCA khác hoặc cho người dùng 58 .3. root CA sẽ cấp chứng chỉ cho các sub CA nhưng không cấp chứng chỉ cho người dùng. Hình 19: Kiến trúc CA phân cấp Trong mô hình này. Mỗi khoá được tin tưởng nhất của người dùng là khoá công khai của root CA. tạo ra mức đảm bảo tổng thể cao hơn là các kiến trúc đa CA khác.Dạng mở rộng của kiểu kiến trúc CA này là kết nối các CA để hỗ trợ các cộng đồng người dùng khác nhau. Các tổ chức có thể kết nối các CA cô lập thành các PKI lớn sử dụng mối quan hệ điểm -điểm 3.

cho phép các CA trở thành cấu trúc điểm thay vì phân cấp. Trong mô hình phân cấp. chứng thực chéo sẽ tạo ra mức bảo đảm đồng nhất cho toàn hệ thống 59 .4.5. nhưng trong mô hình này. Kiến trúc kiểu chứng thực chéo (Cross-certificate) Trong mô hình này. mỗi người chỉ có một khoá công khai của root. nhưng cũng giống như mô hình Web of Trust. Hình 20: Kiến trúc kiểu chứng thực chéo Một vấn đề của mô hình này là khó khăn với ứng dụng người dùng để xác định chuỗi chứng chỉ giữa người dùng sở hữu CA không có đường liên kết chứng thực chéo Mô hình này phải đối mặt với vấn đề “ai là root CA” (không ai/ hoặc là tất cả các CA).3. mỗi CA tạo ra các chứng chỉ cho các CA mà đã xác minh là đã “đủ mạnh” để sở hữu chứng chỉ. khoá đó lại là khoá của CA cục bộ của chúng chứ không phải là khoá của rootCA.

một được cấp phát bởi BCA CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH PKI DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ OPENCA 60 . Kiến trúc Bridge CA(BCA) Bridge CA được thiết kế để giải quyết các thiếu sót trong các kiến trúc PKI cơ bản và tạo kết nối các PKI khác nhau.5. Bridge CA sẽ thiết lập mối quan hệ tin cậy peer to peer (P2P) giữa các cộng đồng người dùng khác nhau và làm giảm nhẹ vấn đề cấp phát chứng chỉ giữa các tổ chức trong khi đó lại cho phép người dùng giữ được nguồn tin cậy Hình 21: Kiến trúc Bridge CA Trong kiểu kiến trúc này. Thay vào đó.3. Độ phức tạp của mô hình này khá cao và có thể phải điều chỉnh các module PKI của người dùng cuối. Bridge CA sẽ cung cấp một cái cầu tin cậy (thông qua cặp chứng thực chéo) giữa các cơ sở hạ tầng khoá công khai phân cấp và cơ sở hạ tầng khoá công khai chứng thực chéo. Bridge CA không cấp chứng chỉ cho người dùng và chúng không phải là nguồn tin cậy.5. Mỗi một mối quan hệ tin cậy Bridge CA được thể hiện bằng một cặp chứng chỉ.

Để cài đặt nhanh chóng phần mềm. Mục đích là sản phẩm của hệ thống trung tâm tin cậy nguồn mở để hỗ trợ cộng đồng với các giải pháp tốt. Ý tưởng OpenCA ban đầu được phát triển bởi Massimiliano Pala. dùng lệnh cd để chuyển vào gói vừa giải nén đó và sử dụng lệnh “make install”.109 đã bao gồm giao diện cho server của CA. Nhưng vấn đề là hầu hết các ứng dụng có thể được đảm bảo an toàn bằng chứng chỉ và khoá nhưng lại rất khó và đắt đề cài đặt PKI. Mặc dù đơn giản như vậy. nhiều chức năng được xây dựng chủ yếu chỉ được dùng để cấp phát chứng chỉ. bạn chỉ cần giải nén gói đó. Rất nhiều chức năng vẫn còn lỗi và nhiều thứ khác nữa đều đang bị bỏ qua Việc cài đặt phần mềm ban đầu rất đơn giản và chỉ có một vài đoạn script khởi tạo CA. Mã nguồn ban đầu của dự án được viết với đoạn script rất dài. lý dó là phần mềm trung tâm tin cậy có tính linh hoạt thì lại rất đắt. Từ lúc bắt đầu dự án và từ phát hành phiên bản đầu tiên. RA và Pub. Phiên bản đầu tiên của OpenCA rất đơn giản. Khi phiên bản đầu tiên của phần mềm được xây dựng. nhưng giải pháp này gây ra rất nhiều vấn đề với cộng đồng người dùng bởi vì các vấn đề nảy sinh từ việc nhu cầu cần phải tạo ra một gói đầy đủ và tốt hơn.4. đoạn script chỉ có thể tương thích với bash Các phiên bản tiếp theo được bổ sung thêm nhiều tính năng hơn cho dự án và do đó phiên bản 0. Đây là điểm khởi đầu của OpenCA. không có tính tiện dụng cho bất kỳ tiện ích cấu hình nào .1. CRL và các phương thức cài đặt thì khá đơn sơ. thì dự án OpenSSL vẫn có tên là SSLeay . đoạn script sau đó sẽ chạy và tiến hành cài đặt phần mềm CA đơn giản và tạo ra chứng chỉ CA Một loạt các đoạn script được cung cấp sẽ giúp cho việc cài đặt và cấu hình cho hầu hết các phần của dự án. rẻ(chi phí hợp lý) và mang tính xu hướng trong tương lai Dự án OpenCA được bắt đầu vào năm 1998.Lịch sử phát triển OpenCA Cơ sở hạ tầng khoá công khai (PKI) là một trong những nhu cầu thiết yếu của tương lai. đã có một lượng lớn sự tham gia của cộng đồng Internet đóng góp vào sự phát triển của dự án 61 .

Tuy nhiên. người dùng cần phải đăng ký khoá công khai của mình với CA Người dùng gửi yêu cầu cấp chứng chỉ tới cho RA RA sẽ kiểm tra danh tính người dùng. người dùng cần thực hiện các bước sau Tạo ra cặp khoá riêng/khoá công khai của mình Khi cặp khoá đã được tạo. trong một số trường hợp mà chứng chỉ có thể không hợp lệ trước giai đoạn hợp lệ là Có sự lộ khoá riêng của thực thể Có sự thay đổi thông tin thuộc tính của thực thể. RA sẽ chuyển chứng chỉ mà đã nhận được từ CA cho người dùng đã đăng ký 4. Cấp phát chứng chỉ CA xác thực người dùng bằng cách cấp phát chứng chỉ số. RA sẽ chuyển yêu cầu đó cho CA CA ký chứng chỉ bằng khoá riêng của mình và gửi chứng chỉ cho RA. Để có thể có được chứng chỉ số của CA.2.Huỷ bỏ chứng chỉ Mỗi chứng chỉ đều có một giai đoạn hợp lệ. em đã nêu ra khái niệm về CA.1. Khi đã kiểm tra xong.Chức năng của CA 4.2. em xin phép được đề cập cụ thể hơn về CA 4. cần phải có sự huỷ bỏ chứng chỉ 62 .4.1. trong phần này.2. CA Trong phần trước.2.1. ví dụ như tên thực thể hoặc mối quan hệ của thực thể với tổ chức Có sự lộ khóa của CA Do đó.2.1.

2.Một vài các phương thức mà CA có thể sử dụng để huỷ bỏ chứng chỉ gồm Các cơ chế Cơ chế công bố định kỳ: Cơ chế này sử dụng danh sách huỷ bỏ chứng chỉ.1. tổ chức phải tuân theo để cấp phát và quản lý chứng chỉ CA có thể được xem như bên thứ ba tin cậy như VeriSign hoặc Thawte hoặc có thể là một thực thể bên trong của một tổ chức 4.2.2. hoạt động mà đã được định nghĩa trong chính sách chứng chỉ sẽ được triển khai. ứng dụng hoặc thiết bị Xác thực định danh người dùng.2.Nhiệm vụ của CA Chấp nhận các yêu cầu cấp chứng chỉ từ người dùng. Danh sách huỷ bỏ chứng chỉ là một danh sách Cơ chế truy vấn online: Cơ chế truy vấn online bao gồm có giao thức trạng thái chứng chỉ và giao thức xác định tính hợp lệ của các phiên giao dịch trực tuyến: OCSP được sử dụng để đưa ra các thông tin thu hồi chứng chỉ.Tạo lập chính sách chứng chỉ Chính sách chứng chỉ là một tập hợp các luật hay còn gọi là các quy tắc được tạo lập bởi CA để chỉ ra khả năng ứng dụng của chứng chỉ đối với một nhóm người cụ thể hoặc tập các ứng dụng Mục đích chính của các chính sách chứng chỉ là để xác định chính sách an toàn mà một tổ chức phải tuân theo 4. dịch vụ yêu cầu chứng chỉ 63 . máy tính .1.3. Tài liệu này sẽ miêu tả các thủ tục. máy tính. Giao thức xác định tính hợp lệ của các phiên giao dịch trực tuyến được sử dụng để xác minh tính hợp lệ trực tuyến 4. thực hiện như thế nào CPS sẽ chỉ ra các chính sách và các thủ tục mà một công ty .4.Hướng dẫn thực hiện chứng chỉ số (Certification Practice Statement) Hướng dẫn thực hành chứng chỉ số sẽ chỉ ra chứng thực sẽ được thực hiện như thế nào.

4. RootCA làm nhiệm vụ cấp chứng chỉ cho tất cả các CA phụ thuộc. nên EnterpriseCA không được sử dụng để cấp phát chứng chỉ cho các client bên ngoài tổ chức Enterprise CA được cấu hình như Domain Controller 4. Loại CA này tận dụng các mẫu chứng chỉ để công bố chứng chỉ và danh sách thu hồi chứng chỉ. Standalone CA phụ thuộc vào người quản trị có chấp thuận hay từ chối yêu cầu chứng chỉ.2.2.Tạo chứng chỉ cho người yêu cầu Ký số chứng chỉ sử dụng khoá riêng của mình 4. khi một client tin tưởng root CA.2. Các loại CA Có hai loại CA cơ bản .Standalone CA Standalone CA lưu giữ cục bộ thông tin trên chứng chỉ .1.3.Root CA(CA gốc) Root CA là CA mức cao nhất được xem như thẩm quyền đối với tất cả các CA phụ thuộc được đặt ở dưới nó.2. trong một folder chia sẻ mà ta có thể truy cập thông qua Web.1. Chính vì đặc điểm này.2. Các loại CA được phân biệt bằng vị trí mà chúng lưu trữ chứng chỉ 4.4. RootCA khác với các CA khác là nó tự tạo chứng chỉ cho chính mình. Enterprise CA sẽ hồi đáp tự động tới bất kỳ yêu cầu chứng chỉ nào.3.Các cấp CA 4.2. Điều này về cơ bản cho phép các client truy cập và lấy được chứng chỉ và lưu giữ chứng chỉ trong kho chứng chỉ cục bộ của mình.Enterprise CA: Enterprise CA lưu trữ bản sao của chứng chỉ CA trong Active Directory. thì nó cũng phải tin tưởng các CA phụ thuộc được đặt ở dưới root CA 64 .3. Standalone CA được sử dụng để cấp phát chứng chỉ cho người dùng bên ngoài tổ chức 4. Trong mô hình phân cấp.

CA cha chứng thực CA con bằng cách cấp phát và ký chứng chỉ cho CA con. người dùng. Chức năng của Intermediate CA là cấp phát chứng chỉ cho CA mức lá Issuing CA (CA mức lá): Issuing CA là CA ở mức thấp nhất. Chức năng của Issuing CA là cấp phát chứng chỉ cho các máy tính khác.4.Subordinate CA(CA phụ thuộc): Subordinate CA (SubCA.CA con): là CA được chứng thực bởi CA cha. Có hai loại CA phụ thuộc trong kiến trúc phân cấp là Intermediate CA và Issuing CA Intermediate CA: Intermediate CA là CA phụ thuộc được đặt giữa root CA và các CA phụ thuộc khác.2.2.4. các thiết bị mạng. server và các dịch vụ yêu cầu CA Issuing CA luôn luôn ở chế độ online 65 .

mã nguồn mở OpenSSL trong hoạt động mật mã và cơ sở dữ liệu.3.Hình 22: Sơ đồ minh họa rootCA và SubCA 4. Thiết kế chung của CA Ý tưởng đầu tiên của dự án bao gồm ba phần chính: Giao diện web bằng Perl. Chúng ta có sáu giao diện được cấu hình trước và có rất nhiều giao diện có thể tạo được từ chúng. Gần như tất cả các hoạt động có thể được thực hiện thông qua giao diện web. Khái niệm đơn giản này cho đến nay vẫn được coi là khẩu hiệu . tuỳ thuộc vào nhu cầu Hiện nay OpenCA hỗ trợ các nhân tố sau Giao diện Public (Public interface ) Giao diện LDAP (LDAP interface ) Giao diện RA (RA interface ) Giao diện CA (CA interface ) 66 .

1.1.3. Điều này sẽ hình thành nên một cây cơ sở dữ liệu nếu chúng ta cố gắng tạo ra kiến trúc PKI phân tán Figure 1. mà sử dụng nó. Database oriented view 67 . Mục đích của nó là hỗ trợ tính linh hoạt lớn nhất có thể cho các tổ chức lớn như các trường đại học. các công ty đa quốc gia 4.509 là một tổ chức phân cấp rõ rệt. Nó không chỉ xử lý một CA offline và một RA online. OpenCA không chỉ là một giải pháp nhỏ cho các phương tiện nghiên cứu nhỏ và trung bình. chúng ta có thể xây dựng một phân cấp tổng thể với ba hoặc nhiều mức.Phân cấp cơ bản Ý tưởng cơ bản của mỗi PKI X.SCEP OCSP Lọc IP đối với các giao diện :(IP-filters for interfaces) Đăng nhập dựa vào cụm mật khẩu : (Passphrase based login) Đăng nhập dựa trên chứng chỉ (bao gồm thẻ thông minh): ( Certificate based login (including smartcards)) Huỷ bỏ chứng chỉ dựa trên số định danh cá nhân : (PIN based revocation) Huỷ bỏ chứng chỉ dựa trên chữ ký số : (Digital signature based revocation) CRL issuing OpenCA được thiết kế cho cơ sở hạ tầng phân tán.

Trao đổi dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu cô lập như vậy có thể được thực hiện tự động nếu ta sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán . Chức năng quản lý này được gói gọn trong giao diện được gọi là node hay quản lý node. thiết kế Open CA như sau Sơ đồ hình 2 68 . Nếu ta thực sự có một cơ sở dữ liệu cô lập (ví dụ một CA offline) thì ta phải có công nghệ để trao đổi dữ liệu và quản lý các node trong phân cấp. nhưng trong OpenCA thì hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán chỉ có duy nhất một cơ sở dữ liệu trong cây . Do đó.

3: Tổng quan kỹ thuật hoàn chỉnh 69 . RA. OpenCA hỗ trợ tất cả các thành phần phần mềm thông quan giao diện web Sơ đồ hình 1.Thông thường thì mỗi server trong cơ sở hạ tầng của trung tâm tin cậy đều có cơ sở dữ liệu của riêng nó nhằm mục đích an ninh. LDAP và giao diện công khai hay còn gọi là cổng web là gì.3.Các giao diện Sau khi ta biết được hạ tầng cơ bản của OpenCA. Sự phân cấp này là phần cốt lõi của trung tâm tin cậy 4.2. ta cũng có thể muốn biết CA.

3.OpenCA hỗ trợ tất cả các giao diện sau Node (for node management) CA RA LDAP Pub SCEP 4. Giao diện 70 .2. Cơ sở dữ liệu có thể được bắt đầu theo phương thức mà OpenCA tạo ra tất cả các bảng nhưng bản thân OpenCA thì lại không thể tạo ra cơ sở dữ liệu cho chính nó bởi khác biệt của mỗi hãng sản xuất.1.Node Giao diện này quản lý cơ sở dữ liệu và xử lý tất cả các chức năng xuất và nhập.Vì vậy chúng ta cần một cơ sở dữ liệu với các quyền truy cập đầy đủ và một cơ sở dữ liệu mới.

LDAP Giao diện LDAP được xây dựng để phân tách hoàn toàn phần quản lý LDAP. chỉnh sửa yêu cầu.2.2. Những bộ xử lý lô này có thể được sử dụng để tạo ra chứng chỉ số tự động từ hệ thống ERP(Enterprise Resource Planning. HIS.CA Giao diện CA có tất cả các chức năng mà bạn cần có để tạo ra các chứng chỉ và danh sách huỷ bỏ chứng chỉ CA cũng bao gồm tất cả các chức năng ta có thể sử dụng để thay đổi cấu hình thông qua một giao diện web.4. Đây không phải là cơ chế mặc định trong OpenCA để dự phòng khoá riêng. 4. NIS) 4.3. OpenCA bao gồm các bộ xử lý lô rất mạnh để tạo chứng chỉ.3.3. xoá các yêu cầu sai và gửi thư điện tử cho người dùng 4.2. Nhưng lại không thể thay đổi cấu hình thông qua giao diện web khác CA cũng là lớp ngoài của bộ xử lý lô. chỉ với một vài người sử dụng mới cần thiết tới chức năng này 71 .này bao gồm một vài các chức năng cho việc dự phòng và phục hồi nhưng chúng ta phải có một hệ thống dự phòng riêng biệt cho khoá riêng và chứng chỉ của CA. Điều này là cần thiết bởi vì có rất nhiều chức năng mà thực sự là riêng biệt cho người quản trị LDAP.3.2. chấp thuận yêu cầu. Bao gồm có chọn lọc.Hệ thống họach định nguồn tài nguyên) ( ví dụ như SAP. tạo khoá riêng với thẻ thông minh.RA RA của OpenCA có khả năng xử lý tất cả các loại yêu cầu (request). Chúng tôi không thực hiện nó bởi vì thứ nhất chúng tôi thấy rằng đây không phải là cách an toàn thông thường để dự phòng khoá riêng và thứ hai là hầu hết CA sử dụng HSMs và do đó bạn cần một chiến lược dự phòng đúng đắn và khác biệt Việc xuất và nhập cũng có thể được xử lý bằng giao diện này. Bạn có thể cấu hình các quy tắc khác nhau không đồng bộ với các node trên các mức cao hơn hoặc thấp hơn trong phân cấp.

Vòng đời của các chứng chỉ 72 . Bao gồm Tạo ra các yêu cầu ký chứng chỉ cho Microsoft Internet Explorer Tạo ra các yêu cầu ký chứng chỉ cho Molilla 1.7x) 4.Pub Giao diện Public bao gồm tất cả những chi tiết mà người dùng cần. Sơ đồ 1. Vòng đời của các đối tượng Vòng đời của các đối tượng Đôi khi có sự nhầm lẫn về trạng thái của các đối tượng OpenCA.4.1 và Netscape Communitor và Navigato Tạo ra các yêu cầu độc lập cho các client và khoá riêng ( ví dụ cho người quản trị server người mà không biết làm thế nào để tạo ra yêu cầu và khoá riêng) Nhận PEM.3.4.5.định dạng theo PKCS #10 từ server Ký chứng chỉ Ký vào CRLs Hỗ trợ hai phương thức thu hồi chứng chỉ khác nhau Tìm kiếm chứng chỉ Kiểm tra chứng chỉ người dùng trong trình duyệt ( Microsoft Internet Explorer và Netscape Communicator và Navigator 4.4. Sơ đồ sau đây sẽ giúp bạn có thể kiểm tra vòng đời của tất cả các đối tượng OpenCA.2.

Thứ nhất là tem thời gian thực sự từ timeserver và thứ hai là nguồn thời gian của timeserver có thực sự đáng tin không? Kết nối tới timeserver có thể được đảm 73 . Các lưu ý khi thiết kế PKI Chương này đưa ra rất nhiều lời gợi ý mà chúng ta nên lưu tâm nếu bạn thiết kế hệ thống PKI lần đầu tiên.Thời gian Một trong những vấn đề lớn nhất của hệ thống PKI đó là thời gian.1. . Một câu hỏi đặt ra là timeserver có đáng tin tưởng không không? Timeserver có thể làm nảy sinh ra hai vấn đề sau. Có hai loại máy tính khác nhau đó là online và offline. Các vấn đề phần cứng 4.1.1.5. 4. Theo logic của người quản trị thông thường Khi máy tính kết nối vào mạng thì máy tính sẽ sử dụng máy chủ thời gian (time server).4.5.5.

bảo an toàn theo công nghệ đường hầm (tunnel) giống như IPSec nhưng vấn đề thực sự là nguồn thời gian. Bạn nên dự phòng tất cả các dữ liệu quan trong. thành phần online của PKI bị ngưng hoạt động thì lại là một vấn để bởi vì các thông tin quan trọng không sẵn sàng.5. đặc biệt là các chứng chỉ đã được cấp phát ALL. Tín hiệu này rất dễ bị giả mạo bởi vì nó rất yếu. Tuy nhiên.3. 4. Những tình huống như vậy cũng có thể làm giảm các dịch vụ của bạn như SCEP. thì vấn đề tin cậy của bạn sẽ bị giảm đối với người dùng của bạn trong tương lai. Điều này đảm bảo rằng kiểm soát truy cập kép bằng chia sẻ khoá. Tất cả ba két đó sẽ có hai khoá . Do đó nguồn thời gian của mạng là thực sự không được an toàn 4. như là các chứng chỉ được cấp phát mới và danh sách huỷ bỏ chứng chỉ. Không bao giờ được đánh mất chứng chỉ hoặc là bạn phải thu hồi CA hoàn toàn. Một máy tính offline bị ngưng hoạt động cũng có thể được phát hiện bằng sự quan sát trực quan như vậy.2.5.Đĩa lỗi Các phần hỏng hóc về phần cứng phổ biến nhất thường liên quan tới bộ phận làm làm lạnh và các lỗi đĩa.An toàn vật lý Nếu CA offline của bạn bao gồm một máy tính xác tay và bạn muốn đảm bảo sự kiểm soát kép và không có một điểm lỗi nào thì bạn cần phải tuân theo phương pháp sau : Sử dụng một “két “ module IT và hai két dữ liệu. nhận tín hiệu thời gian được từ trạm truyền sóng radio.1. Nếu giao diện công khai của cơ sở hạ tầng an toàn bị suy giảm.5.Theo dõi phần cứng Thông thường bạn có thể quan sát trực quan nếu laptop của bạn bị ngưng hoạt động. Việc cài đặt cũng sẽ thực sự đơn giản và hiệu quả 74 .2. . 4. do đó giảm được thời gian và vấn đề về tính sẵn sàng. Hầu hết các timeserver đều sử dụng đồng hồ sóng radio. Một két module IT có một UPC mà có cùng mức bảo vệ vật lý như một két sắt (ngăn ) Két này được sử dụng để cho phép máy tính xác tay đó không ngừng hoạt động.1.

Lý do đầu tiên là hầu hết các ứng dụng không hiểu OCSP. Rất nhiều người nghĩ rằng sẽ đủ nếu như OCSP và một CDP duy trì hoạt động nhưng thực ra đó là không đủ. PKI sẽ chỉ được an toàn.Các vấn đề về mạng Một PKI mang đầy đủ chức năng nếu như tất cả các dịch vụ mà nó cung cấp đều hoàn toàn hoạt động. bất luận trên thực tế có rất nhiều ứng dụng chỉ hỗ trợ HTTP.Tổ chức của các két là thực sự dễ dàng. Không ai có thể tải chứng chỉ mới hoặc chứng chỉ của người dùng đang tồn tại trong trạng thái như vậy. Vấn đề thứ hai là CDP đang hoạt động chỉ hỗ trợ LDAP. PKI sẽ không hoạt động đầy đủ nếu chỉ có CDP đang hoạt động. Những CA có mức rủi ro cao nên sử dụng những lược đồ phức tạp hơn để có thể chấp nhận được nhiều hơn một ngăn bị phá hỏng. Sự phân cấp như vậy cũng đảm bảo rằng nếu mất một ngăn dữ liệu thì cũng sẽ không làm ngừng hoạt động của bạn. 4.3. Tổ chức của dữ liệu và máy tính có thể như sau Két module IT bao gồm máy tính xách tay (với khoá riêng của CA) và phần trước của passphrase (cụm mật khẩu) Két dữ liệu đầu tiên bao gồm các phần dự phòng (bao gồm các phần dự phòng khoá riêng) và phần sau của cụm mật khẩu Ngăn dữ liệu thứ hai bao gồm cả phần trước và phần sau của cụm mật khẩu Sự tổ chức này đảm bẳo rằng nếu một ngăn dữ liệu bị phá thì cũng sẽ không làm hư hại tới cơ sở hạ tầng. Chúng ta cần hai ngăn tồn tại và mất một ngăn thì cũng có thể chấp nhận được ít nhất trong một thời gian ngắn Cần lưu lý rằng đây là ý tưởng cơ bản đối với những CA có mức rủi ro trung bình. Nghĩa là không chỉ những thứ như OCSP và SCEP mà cả các gateway công cộng cũng như vậy. nhưng nó không hoạt động đầy đủ 75 .5. Ta có thể phân tách passphrase CA thành hai phần là trước và sau.

Đầu tiên những nhà quản trị chỉ sử dụng IMAPS và POPS. và server. HTTP được hỗ trợ bởi gần như tất cả các thiết bị. 4.Vấn đề về chứng chỉ Phần này bao gồm hai nhóm vấn đề lớn là CDP và các vấn đề cụ thể về ứng dụng. Những ứng dụng như thế sẽ kiểm tra trường CDP trong phần mở rộng của chứng chỉ để tìm ra nguồn xác minh có thể dùng được. Tuy nhiên thì các vấn đề cụ thể về ứng dụng sẽ được thảo luận trong phần khác trong hướng dẫn về CA 4. Nếu bạn thiết kế một hạ tầng khả chuyển thì phải có khả năng chấp nhận sẽ ngắt một vài dịch vụ của các thành phần như cable. switch.CDPs (Các điểm phân phối danh sách huỷ bỏ chứng chỉ (CDP)) Một vài PKI trước đây không có CDP hoặc chỉ có một CDP. Sau đó họ 76 . Cách tốt nhất là nên có CDP cục bộ nếu chỉ có một bộ kểt nối tới mạng trung tâm.5. Thêm vào đó còn có OCSP và HTTPS.5.5. đặc biệt trong một vài giải pháp mạng.6. Ngày nay. Tuy nhiên.Các vấn đề cụ thể về ứng dụng 4. CDP hiện nay là nhiều điểm trạng thái chứng chỉ Câu hỏi đầu tiên là các giao thức nào cần được hỗ trợ. nhưng một vài thiết bị chỉ hỗ trợ LDAP thay vì HPPT.5. router.5. HTTPS chỉ đôi khi hỗ trợ bạn với một nguồn tin cậy Câu hỏi thứ hai là cần bao nhiêu CDP vật lý mà bạn cần.6. hệ thống file) là Offline không cần thiết phải có CDP online. Giao thức này có hiệu suất tốt hơn rất nhiều so với các kết nối mạng chậm nếu bạn có một lượng lớn các cài đặt với nhiều chứng chỉ ( bị huỷ bỏ ). OCSP là giao thức để xác minh trạng thái của một chứng chỉ .Mail Server Nếu bắt đầu nghĩ đến bảo mật Mail thì điểm bắt đầu là S/MIME hoặc PGP.1.4. Nó có thể được xem là một responder OCSP (bên hồi đáp OCSP). vì nếu các máy tính của họ (hệ thống mail. Giao thức phổ biến nhất là LDAP và HTTP phải luôn được hỗ trợ.4. điểm phân phối danh sách huỷ bỏ chứng chỉ không được coi là một nguồn cho CRL. Các ứng dụng an toàn phải xác minh trạng thái chứng chỉ được sử dụng. không phải mọi chi nhánh đều cần CDP riêng.

2. Các chứng chỉ được cấp bởi OpenCA có thể được sử dụng cho SMTP qua TLS bởi vì các chứng chỉ có thể đóng vai trò như chứng chỉ Client và chứng chỉ Server. Đánh giá Kết luận Nghiên cứu và xây dựng hệ thống PKI dựa trên mã nguồn OpenCA là một vấn đề còn mới mẻ và luôn cần được hoàn thiện.nghĩ về các máy chủ được bảo mật và cố gắng triển khai SMTP thông qua TLS. Nó sẽ không kiểm tra tên tiếp theo của chủ thể mà nó sẽ kiểm tra tên chung của chủ thế mà phù hợp với tên DNS hoặc địa chỉ IP. hoặc cũng có thể dùng 2 chứng chỉ: một cho Client. OpenLDAP không hỗ trợ những mở rộng chung Chương V: Đánh giá và hướng phát triển 5. 4.OpenLDAP OpenLDAP là phần mềm mã nguồn mở. Điều này sẽ gây ra lỗi nếu chủ thể của chứng chỉ sử dụng tên clients Netscape cũ. một cho Server.5.3. Một SMTP Server có thể dùng 2 giao thức cho SMTP qua TLS. 4. nhưng việc thực thi TLS của nó không phải là tốt nhất.6.1. Client Netscape Các Client Netscape cũ không tuân theo các chuẩn RFC. 77 . Mô hình PKI dựa trên mã nguồn OpenCA được xây dựng từ rất nhiều mã nguồn khác bao gồm Apache.6.5. Nó có thể sử dụng một chứng chỉ đơn chứa phần mở rộng cho các Client và Server TLS.

Môi trường phát triển Phần mềm mã nguồn mở OpenCA không phải là một. Ngoài ra nếu một cơ sở hạ tầng có công nghệ yếu thì sẽ không có sự tin tưởng và nhà cung cấp dịch vụ và những e ngại về tâm lý của người dùng này cũng là các trở ngại trong việc triển khai cơ sở hạ tầng an ninh rộng khắp PHỤ LỤC 1. Phần 78 . perl và các module perl. nghĩa vụ nhất định. xây dựng hệ thống kỹ thuật. Tính pháp lý của chữ ký số và dịch vụ chứng thực điện tử cũng là một vấn đề đang được đặt ra. Tỷ lệ người dùng sẽ được tăng khi các chuẩn về công nghệ trở nên hoàn thiện hơn. cơ quan cũng đã có những hoạt động ban đầu nghiên cứu công nghệ. một số đơn vị. perl. Một vài năm trở lại đây. mod_ssl. OpenLDAP và các module perl và. nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai các dịch vụ cung cấp chứng thực điện tử yêu cầu một sự đầu tư lâu dài và nghiêm túc mới mang lại kết quả như mong muốn.. cá nhân cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử cần phải được quản lý. mod_ssl.. chứng minh được khả năng ứng dụng và hiện thực hoá là tính khả thi Hiện nay. Phần khó khăn nhất trong triển khai dịch vụ này là ở khâu tổ chức thực hiện và thay đổi nhận thức của con người. Luật giao dịch điện tử ban hành ngày 29/11/2005. đồng thời có quyền .. phát triển các ứng dụng và thử nghiệm cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử . OpenSSL. Hiện nay.Các tổ chức. Quá trình nghiên cứu.OpenSSL. vấn đề trên tuy đã có sự tiến triển. ở Việt Nam đã ban hành một số các điều luật trong lĩnh vực này như Luật công nghệ thông tin ban hành ngày 29/6/2006.Phần mềm nguồn mở OpenCA được dựa trên rất nhiều phần mềm nguồn mở khác bao gồm : Apache. Ở Việt Nam. xây dựng và phát triển hệ thống PKI dựa trên mã nguồn OpenCA là một quá trình lâu dài và cần phải có sự chấp nhận của người sử dụng. việc áp dụng mật mã khoá công khai và dịch vụ chứng thực điện tử để đảm bảo an toàn thông tin trong các hoạt động giao dịch điện tử là giải pháp được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Luật nội dung chữ ký số ban hành ngày 15/2/2007.

có hàng trăm người sử dụng cũng đóng góp ý tưởng. Mục đích của dự án này là cung cấp một máy chủ mở rộng.này em xin phép được trình bày về các phần mềm nguồn mở được sử dụng để xây dựng nên OpenCA 1. Hơn nữa. Nhưng mặc định việc truyền tải sự xác minh thông tin người sử dụng và mật khẩu (password) ở dạng văn bản thuần túy nên có thể được đọc hoặc thay đổi bởi một người khác.1. xây dựng. mã nguồn và tài liệu cho dự án. FTP. OpenSSL OpenSSL là sự nỗ lực hợp tác nhằm phát triển bộ mã nguồn mở với đầy đủ tính năng.2. với kỹ thuật này thông tin truyền trên mạng ở dạng điểm nối điểm được mã hóa. phát triển máy chủ và các tài liệu có liên quan. OpenLDAP. Samba. Những người tình nguyện này được gọi là nhóm Apache (Apache Group). Apache và những phần mềm khác đều yêu cầu công việc kiểm tra tính xác thực của người sử dụng trước khi cho phép sử dụng các dịch vụ này.Apache Apache HTTP SERVER PROJECT Dự án Apache HTTP Server là một sự nỗ lực để phát triển và duy trì một mã nguồn HTTP cho các máy chủ hiện đại dành cho các hệ điều hành hiện đại như Unix và Window NT. Kỹ thuật mã hóa như SSL sẽ đảm bảo tính an toàn và nguyên vẹn của dữ liệu. những người sử dụng Internet và Web để truyền thông. hiệu quả và an toàn làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ http đồng bộ với các tiêu chuẩn HTTP hiện nay Dự án HTTP được quản lý chung bởi một nhóm những người tình nguyện trên khắp thế giới. 1. được triển khai trên giao thức SSL (version 2 và version 3) và giao thức TSL(version 1) được quản lý bởi cộng đồng những người tình nguyện trên toàn thế giới sử dụng Internet để kết nối và phát triển bộ OpenSSL và các tài liệu có liên quan Hầu hết các phần mềm như IMAP&POP. Một khi OpenSSL đã được cài đặt trên Linux server chúng ta có thể sử dụng nó như một công cụ thứ ba cho phép các ứng dụng khác dùng tính năng SSL 79 .

dgst: Tính toán bản tóm lược thông báo -dh: Quản lý cá tham số Diffie-Hellman .crl2pkcs7: Chuyển đổi CRL thành PKCS37 .crl: Quản lý danh sách huỷ bỏ chứng chỉ (CRL) .cms: tiện tích (Cú pháp thông báo mật mã) .OpenSSL là một bộ công cụ mật mã triển khai trên giao thức mạng SSL và TLS và các chuẩn mật mã có liên quan Chương trình OpenSSL là một công cụ dòng lệnh để sử dụng các chức năng mật mã của các thư viện crypto của OpenSSL từ nhân.Công cụ dòng lệnh trong openssl 1.1. OpenSSL có các thư viện cung cấp các chức năng mật mã cho các ứng dụng như an toàn webserver 1.1 .1.2.dhparam: Tạo và quản lý các tham số Diffie-Hellman -dsa: Quản lý dữ liệu DSA -dasparam: Tạo và quản lý tham số DSA -ec: Xử lý khoá (đường cong Elliptic) -ecparam: Tạo và thao tác tham số EC -enc: Mã hoá bằng mật mã 80 .Các dòng lệnh chuẩn .ca: Quản lý CA .asnlparse: phân tích chuỗi ASN.1.2.Ciphers: Miêu tả bộ mã hoá .

-gendh: Tạo các tham số Diffie-Hellman -gendsa: Tạo khoá riêng từ các tham số -genpkey: Tạo khoá riêng hoặc các tham số -genrsa: Tạo khoá riêng RSA -ocsp: Tiện ích giao thức trạng thái chứng chỉ trực tuyến -passwd: Tạo các password được hash -pkcs12: Quản lý dữ liệu PKCS#12 -pkcs7: Quản lý dữ liệu PKCS#7 -pkey: Quản lý khoá riêng và khoá công khai -pkeyparam: Quản lý tham số thuật toán khoá công khai -pkeyutl: Tiện ích họat động mật mã thuật toán khoá công khai -rand: Tạo các bytes ngẫu nhiên -req: Quản lý yêu cầu ký chứng chỉ PKCS#10 X. mã hoá và giải mã -s_time: Máy thời gian kết nối SSL -sess_id: Quản lý dữ liệu phiên SSL -smime: Xử lý mail S/MIME -speed: Đo tốc độ thuật toán -spkac: Tiện ích tạo và in SPKAC 81 .509 -rsa: Quản lý khoá RSA -rsautl: Tiện ích RSA cho việc ký. xác minh.

3.1.1.2.md2: tóm lược MD2 -md5:Tóm lược MD5 -mdc2: tóm lược MDC2 -rmdl160: tóm lược RMD-160 -sha: Tóm lược SHA -sha1: Tóm lược SHA-1 -sha224 :Tóm lược SHA-224 -sha256 :Tóm lược SHA-256 -sha384 :Tóm lược SHA-384 -sha512: Tóm lược SHA-512 1.-ts: Công cụ cấp quyền tem thời gian -verify: Xác minh chứng chỉ X.Các dòng lệnh tóm lược thông báo .2.509 1. Các dòng lệnh về mã hoá base64: mã hoá Base 54 bf bf-cbc bf-cfb bf-ecb bf-ofb : Mã Blowfish cast cast-cbc : Mã CAST cast5-cbc cast5-cfb cast5-ecb cast5-ofb :Mã CAST5 82 .509 -version:Thông tin phiên bản OpenSSL -x509: Quản lý dữ liệu chứng chỉ X.2.

những thành phần này sẽ kết hợp một kết nối mạng với đối tượng Sau khi bắt tay TLS/SSL được thực hiện nhờ SSL_accept hoặc SSL_connect.1.2.2.2. Sẽ có rất nhiều tuỳ chọn liên quan tới chứng chỉ.2.2. Đầu tiên thư viện sẽ được khởi tạo Sau đó đối tượng SSL_CTX được tạo ra như một cơ cấu thiết lập kết nối TLS/SSL.2.Miêu tả Thư viện ssl trong OpenSSL triển khai giao thức SSL và TLS. Sau khi đối tượng SSL được tạo ra từ SSL_new. SSL_shutdow có thể được sử dụng để kết thúc kết nối TLS/SSL 1. Cấu trúc dữ liệu Chức năng hiện có của thư viện ssl trong OpenSSL giải quyết được cấu trúc dữ liệu sau 83 . SSL_read và SSL_write được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu trên kết nối TLS/SSL.Thư viện SSL/TLS trong OpenSL 1. nó có thể được gán cho đối tượng SSL. thuật toán có thể được cài đặt trong đối tượng này Khi một kết nối mạng được tạo ra. SSL_set_fd hoặc SSL_set_bio.des des-cbc des-cfb des-ecb des-ede des-ede-cbc des-ede-cfb des-ede-ofb des-ofb :Mã DES des3 desx des-ede3 des-ede3-cbc des-ede3-cfb des-ede3-ofb :Mã 3DES idea idea-cbc idea-cfb idea-ecb idea-ofb :Mã IDEA rc2 rc2-cbc rc2-cfb rc2-ecb rc2-ofb :Mã RC2 rc4 :Mã RC4 rc5 rc5-cbc rc5-cfb rc5-ecb rc5-ofb :Mã RC5 1.2.

h: Đây là file header con chỉ có quan hệ với giao thức SSLv3 84 .2.2. được tạo bởi server hoặc client mỗi khi kết nối được thiết lập. Các file header Thư viện ssl trong OpenSSL cung cấp những file header C sau. Mỗi khi chạy ứng dụng thường phân phối cấu trúc này tới các cấu trúc khác 1. Nó được sử dụng để tạo SSL_CTX SSL_CIPHER(SSL Cipher) Cấu trúc này nắm giữ thông tin thuật toán cho phép mã hoá đặc biệt mà là phần lõi của giao thức SSL/TLS.h: Đây là file header chung cho SSL/TLS API. nó có chứa phần cốt lõi bên trong của SSL API ssl2.h: Đây là file header con chỉ có quan hệ với giao thức SSLv2 ssl3.SSL_METHOD Đây là một cấu trúc miêu tả chức năng/phương thức thư viện nội ssl nội bộ. Các phép mã hoá sẵn có được cấu hình trên SSL_CTX SSL_CTX (SSL Context) Đây là một cấu trúc ngữ cảnh toàn cục được tạo bởi server hoặc client trong mỗi thời gian tồn tại chương trình và nó nắm giữa chủ yếu các giá trị mặc định của cấu trúc SSL.3. có chứa các mẫu cho cấu trúc dữ liệu và chức năng ssl. khoá SSL (SSL Connection) Đây là cấu trúc SSL/TLS chính . các giá trị mà được tạo cho khi kết nối sau đó SSL_SESSION (SSL Session) Đây là cấu trúc chứa chi tiết phiên TSL/SSL hiện có của kết nối: SSL_CIPHER. chứng chỉ client và server. Đây thực sự là phần cấu trúc cốt lõi trong SSL API.

1.2. Bộ công cụ OpenSSL Bộ công cụ OpenSSL bao gồm -libssl. Trong thư viện này thông thường bao gồm +Mật mã libdes: Thư viện của des. Thư viện mật mã trong OpenSSL 1.a: Xây dựng trên SSLv2 và SSLv3 và các code được yêu cầu trên cả SSLv2 và SSLv3 và TLSv1 trong một server và client -libcrypto.3.3.2. cfb và ofb) Mã hóa RC4 85 .2. TLS và S/MIME và chúng cũng được sử dụng để bổ sung cho SSH.h: Đây là file header con chỉ có quan hệ với giao thức TLSv1 1. OpenPGP và các chuẩn mật mã khác 1. xử lý chứng chỉ.h: Đây là file header con chỉ có quan hệ với giao thức SSLv2 và SSLv3 tlsl. hàm hash mật mã và tạo ra số ngẫu nhiên giả lập 1.2 và 3 của các chế độ ecb.a : Thư viện mã hóa chung. Miêu tả Thư viện mật mã trong OpenSSL cung cấp một số lượng lớn các thuật toán mật mã được sử dụng trong rất nhiều chuẩn của Internet. Các dịch vụ được cung cấp bởi thư viện này được sử dụng bởi các công cụ của SSL.2.3. cgc.4.Tổng quan Thư viện libcrypto bao gồm một số các thư viện con bổ sung cho các thuật toán riêng lẻ Tính năng này bao gồm mã hoá đối xứng. Bao gồm 15 chế độ/biến thể của DES (các phiên bản khóa 1.ssl23. mật mã khoá công khai và sự thoả thuận khoá.2.

cbc.cfb và ofb +Tóm lược thông báo Các thuật toán tóm lược thông báo MD5 và MD2.3. Chương trình để tạo ra các yêu cầu chứng chỉ RSA và DSA và để tạo ra chứng chỉ RSA và DSA 1. cfb và ofb Mã hóa Blowfish: Có 4 chế độ khác nhau là ecb. SHA và thuật toán tóm lược thông báo SHA-1 Tóm lược thông báo MDC2.Mã hóa RC2: Có 4 chế độ khác nhau là ecb. + Khóa công khai Tạo/mã hóa/giải mã RSA Không có giới hạn số lượng bit Tạo/giải mã/mã hóa DSA Không có giới hạn số lượng bit Tạo/trao đổi khóa Diffie-Hellman Không có giới hạn về số lượng bit + Chứng chỉ X. cbc.509v3 Mã hóa/giải mã chứng chỉ X.Mod_ssl Mod_ssl” kết hợp tính linh hoạtt của Apache và tính an toàn của openssl 86 .509 thành/từ ASN1 nhị phân và PEM dựa trên mã hóa nhị phân ASCII hỗ trợ mã hóa bằng một khóa riêng. cbc. cfb và ofb Mã hóa IDEA: Có 4 chế độ khác nhau là ecb.

3 87 .Các điểm nổi bật Các đặc điểm nổi bật của mod_ssl Là phần mềm mã nguồn mở Có thể sử dụng được cho cả mục đích thương mại và phi thương mại Tính năng mã hoá mạnh trên toàn thế giới Hỗ trợ các giao thức SSLv2 và SSLv3 và TLSv1 Hỗ trợ cho cả phép mã hoá RSA và Diffie-Hellman Hỗ trợ đầy đủ DSO Hỗ trợ cho OpenSSL và RSArefUS Nâng cao khả năng xử lý cụm mật khẩu đối với khoá riêng Chứng chỉ X. Engelschall và đầu tiên được được phát triển bởi Ben Laurie để sử dụng trong dự án Apache-SSL HTTP server 1.509 Hỗ trợ khả năng tái điều chỉnh đối với mỗi URL của các tham số bắt tay SSL Bổ sung biểu thức Boolean dựa trên phương tiện kiểm soát truy cập Các ứng dụng đơn giản và thiết thực đối với Apache Tích hợp đầy đủ trong các cơ chế cấu hình Apache 1.Mod_ssl cung cấp tính năng mật mã rất mạnh cho Apache 1.3 thông qua hai giao thức SSL và TLS bởi sự giúp đỡ của bộ OpenSSL và nguồn mở SSL/TLS.Young và Tim J.1.3.509 dựa vào xác thực cho cả phía client và server Hỗ trợ danh sách thu hồi chứng chỉ X. dựa trên SSLeay từ Eric A.Hudson Gói mod_ssl được tạo ra vào tháng 4/1998 bởi Ralf S.

Bổ sung sự tích hợp trong giao diện kiểu tự cấu hình của Apache
Hỗ trợ sự tạo chứng chỉ X.509v3 (cả RSA và DSA)
1.3.2.Kiến trúc gói mod_ssl
Gói mod_ssl bao gồm module SSL và bộ nguồn Apache có bổ sung API
mở rộng (EAPI) .Đây là điều kiện tiên quyết để có thể sử dụng mod_ssl. Hay
nói cách khác, chúng ta chỉ có thể sử dụng mod_ssl khi phần cốt lõi của
Apache có chứa API mở rộng. Nhưng bởi vì khi chúng ta áp dụng mod_ssl
cho source Apache, phần API mở rộng cũng được tự động thêm vào.

1.3.3.Giao thức SSL
Giao thức SSL ban đầu được phát triển bởi Netscape, SSL đã được chấp
nhận rộng rãi trên toàn thế giới để xác thực và tạo lập kết nối mã hóa giữa
client và server
Giao thức SSL chạy trên giao thức TCP/IP và dưới giao thức mức ứng
dụng như HTTP, IMAP . Nó cho phép một máy chủ hỗ trợ SSL xác thực
chính nó với máy client hỗ trợ SSL, cho phép client xác thực chính nó với
máy chủ, và cho phép cả hai máy thiết lập một kết nối mã hóa
88

Giao thức SSL hỗ trợ sử dụng rất nhiều các thuật toán mật mã khác nhau,
để sử dụng trong các hoạt động như xác thực server, xác thực client, truyền
chứng chỉ và thiết lập các khóa phiên. Client và server có thể hỗ trợ các bộ mã
hóa khác nhau, phụ thuộc vào các nhân tố như phiên bản SSL mà chúng hỗ
trợ, chính sách công ty…
Các thuật toán mật mã mà giao thức SSl hỗ trợ bao gồm :
DES : Data Encryption Standard
DSA: Digital Signature Algorithm
KEA: Key Exchange Algorithm
MD5: Message Digest Algorithm
RC2 & RC4:Rivest encryption ciphers
RSA:
SHA-1:Secure Hash Algorithm
Triple-DES
Xác thực server
Giao thức SSL là giao thức được đặt giữa giao thức tầng mạng hướng
hướng kết nối (ví dụ TCP/IP) với giao thức tầng ứng dụng (ví dụ HTTP) .
SSL cung cấp tính năng kết nối an toàn giữa client và server bằng các cho
phép xác thực lẫn nhau, sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn, và mã
hoá để đảm bảo tính bí mật

89

Giao thức này được thiết kế để hỗ trợ các thuật toán cụ thể được sử dụng
cho mật mã, tóm lược, và chữ ký số.
1.4. OpenLDAP

Hiện nay, để xây dựng các hệ thống lớn, điều tối quan trọng là phải làm
cách nào có thể tích hợp dữ liệu để từ đó có thể dùng chung giữa các hệ thống
khác nhau. Trong đó, tích hợp tài khoản của người sử dụng là vấn đề cần thiết
nhất trong những cái “tối quan trọng” trên
Một hệ thống với khoảng 5 - 6 module khác nhau, mỗi module lại được
thiết kế trên một nền tảng khác nhau ( có người dùngOracle + AS Portal, hoặc
DB2 với WebSphere, hoặc MySQL với phpnuke, hoặc Wíndow, Linux, ), do
đó cần có một hệ thống người dùng khác nhau. Vậy thì với mỗi module,
người sử dụng cần phải có một User Name, một mật khẩu khác nhau, đó là
điều gây nhiều bất tiện và khó khăn

Làm cách nào để có thể tích hợp được người dùng giữa các hệ thống trên?
Câu trả lời đó là LDAP

90

tổ chức) và các OU (Organisation Unit . -Là một mô hình thông tin cho phép xác định cấu trúc và đặc điểm của thông tin trong thư mục -Là một không gian tên cho phép xác định cách các thông tin được tham chiếu và tổ chức -Một mô hình các thao tác cho phép xác định các tham chiếu và phân bổ dữ liệu -Là một giao thức mở rộng . những nhóm giá trị này thường được gọi là DN (Distinguished Name . LDAP thường phân chia theo O (Organisation . Mỗi giá trị chứa trong LDAP thuộc dạng tên:giá trị.Là một mô hình thông tin mở rộng Ở đây chúng ta cần tránh hiểu nhầm từ "thư mục" như trên Windows là folder hay directory. Từ thư mục trong LDAP mang ý nghĩa rộng hơn. nó bao hàm các cấu trúc dữ liệu dạng liệt kê theo thư mục (hay mục lục) .tên gọi phân biệt). thường được gọi là LDAP Attribute (viết tắt là attr. mỗi attr được nhận diện như một LDAP Object LDAP có tiêu chuẩn thống nhất giữa các ứng dụng phát triển LDAP. đó là thư mục theo nghĩa hẹp để quản lý hệ thống tệp tin.một "từ khoá" của dân thư viện nhằm ám chỉ cách thức sắp xếp dữ liệu để tiện truy xuất nhất Một cách tổng quát mà nói.giao thức truy cập nhanh các dịch vụ thư mục -LÀ một giao thức tìm. truy cập các thông tin dạng thư mục trên server -Nó là giao thức dạng Client/Server dùng để truy nhập dịch vụ thư mục -LDAP chạy trên TCP/IP hoặc các dịch vụ hướng kết nối khác. Đây là lý do LDAP được ưa chuộng cho 91 . Trong các OU có thể có những OU con và trong các OU có các CN (Common Name).phân bộ).LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ).

dịch vụ. Ngoài ra. Có nghĩa là một người đăng nhập vào một hệ thống. dùng như gateway trả lời những yêu cầu của X. tài nguyên mà không cần phải xác thực lại. Bởi thế. nhưng khi so sánh với chuẩn TCP/IP thì nó trở nên không còn hợp lý LDAP đóng vai trò rất quan trọng trong ứng dụng truy nhập đơn.500. Nó yêu cầu client và server liên lạc với nhau sử dụng theo mô hình OSI . Mô hình 7 tầng của OSI là một mô hình chuẩn phù hợp trong thiết kế với giao thức mạng. xác thực người 92 . người ấy có thể truy cập tới các máy chủ. LDAP được tạo ra đặc biệt cho hành động “đọc”. LDAP thực chất được thiết kế như một giao thức nhẹ nhàng. X500 được biết như là một heavyweight.500 thực tế là một tập các chuẩn.Bản chất của LDAP là một phần của dịch vụ thư mục X.500 server X.

ít tốn tài nguyên.dùng bằng phương tiện “look up” LDAP nhanh.Chức các thư viện cần thiết để vận hành máy chủ openLDAp và các ứng dụng client +openlda-clients: Chức các công cụ dòng lệnh để xem xét và điều chỉnh các thư mục trong LDAP server 93 .0 hỗ trợ lớp an toàn và xác thực đơn (Simple Authentication and Sercurity Layer-SASL). TSL và SSL Hỗ trợ IPv6: OpenLDAP hỗ trợ thế hệ tiếp theo của giao thức IPv6 LDAP trên IPC: OpenLDAP có thể truyền tin trong hệ thống sử dụng IPC (interprocess communication). hiệu suất. Điều nay sẽ làm tăng cường tính năng an toàn bằng cách ngăn ngừa các yêu cầu truyền thông thông qua mạng Cập nhật C API: Cải thiện cách người lập trình có thể kết nối và sử dụng các máy chủ thư mục LDAP Củng cố cho server Stand-alone LDAP: Bao Cập nhật hệ thống kiểm soát truy cập Bộ thư viện và công cụ của OpenLDAp được chia thành các gói sau +openldap.0 có các đặc điểm nổi bật sau Hỗ trợ LDAPv3: OpenLDAP 2. những người sử dụng Internet để truyền thông.đơn giản hơn là 1 truy vấn tài khoản người dùng trên cơ sở dữ liệu Dự án OpenLDAP là một sự nỗ lực hợp tác nhằm phát triển bộ mã nguồn mở LDAP của các ứng dụng và các công cụ phát triển được tích hợp đầy đủ các tính năng và Dự án được quản lý bởi cộng đồng những người tình nguyện trên thế giới. phát triển bộ mã nguồn mở LDAP OpenLDAP 2.

04 authentication -Nếu bạn không sử dụng SASL thì bạn không cần tới nó CGI::Session 3.Phiên bản Net-Server 0.09 libintl-perl Perl-ldap 1.01 Được yêu cầu bởi Authen::SASL Digest::MD5 2.95 Được yêu cầu để xử lý phiên làm việc Convert::ASN1 0.20 Được yêu cầu cho mã hoá và gảii mã Base64 MIME::Lite 3.108 ??? MIME::Base64 2.10 0.86 này rất quan trọng Parse::RecDescent 1.24 Là thành phần của Perl Digest::SHA1 2.23 ??? Chúng tôi sử dụng phiên bản được chỉnh sửa ở X500::DN 0.58 Được yêu cầu để xử lý mail OpenCA Được yêu cầu cho OpenCA daemon.28 Đây là giao diện cho nhân viên i18n Giao diện LDAP của Perl 94 .01 Được yêu cầu để xử lý mail OpenCA MIME-tools 5.5.411 Được yêu cầu để xử lý mail OpenCA MailTools 1.28 đây Được sử dụng cho XML Parsing XML::Twig 3.92 ??? IO::stringy 2.+openldap-servers: Chứa các tiện ích cần thiết để cấu hình và vận hành máy chủ LDAP 1. External Perl modules Module Version Comment Được yêu cầu bởi Net::LDAP để xác thực SASL Authen::SASL 2. Các module perl Table 3.94 Được yêu cầu bởi X500::DN URI 1.18 ??? Digest::HMAC 1.1.02 Được yêu cầu bởi chính OpenCA Được yêu cầu bởi OpenCA dành cho người dùng Encode::Unicode ??? nước ngoài IO::Socket::SSL 0.

2. Chuẩn này xác định cú pháp tổng thể dữ liệu được mã hoá ví dụ như chữ ký số.Các chuẩn mật mã PKCS là chuẩn mật mã khoá công khai do phòng thí nghiệm RSA phát triển.509 mở rộng PKCS#7 (Cryptographic Message Syntax Standard): Chuẩn cú pháp thông báo mật mã. Chuẩn này định nghĩa cú pháp chứng chỉ X. PKCS#5 có thể được sử dụng để mã hoá khoá riêng trong việc truyền khoá bí mật PKCS#6 (Extended Certificate Syntax Standard): Chuẩn cú pháp chứng chỉ mở rộng. Chuẩn PKCS cung cấp những định nghĩa cơ bản về định dạng dữ liệu và thuật toán nền tảng để triển khai PKI PKCS#1(Encryption Standard) : Chuẩn mật mã RSA PKCS#2: Chuẩn này được liên kết thành chuẩn PKCS#1 PKCS#3 (Diffie-Hellman Key Agreement Standard): Chuẩn trao đổi khóa Diffie-Hellman. Chuẩn này mô tả phương pháp mã dạng xâu bát phân sử dụng khoá bí mật được tính từ password để sinh ra xâu bát phân được mã hoá. Chuẩn này định nghĩa những loại thuộc tính được lựa chọn sử dụng trong chứng chỉ mở rộng PKCS#6. thông tin khoá riêng 95 . thông báo được ký số và thông báo có cả ký số và mã hoá PKCS#8 (Private Key Information Syntax Standard): Chuẩn cú pháp thông tin riêng. thông điệp ký số PKCS#7. Chuẩn này định nghĩa cú pháp thông tin khoá riêng và cú pháp khoá riêng được mã hóa PKCS#9 (Selected Attribute Types):Những loại thuộc tính được lựa chọn. thông báo được mã hoá. Miêu tả phương pháp thực hiện trao đổi khoá Diffie-Hellman PKCS#4: Chuẩn này được liên kết thành chuẩn PKCS#1 PKCS#5 (Password-based Encryption Standard): Chuẩn mã hoá dữ liệu dựa vào password. PKCS#7 cung cấp một số lựa chọn định dạng thông báo như thông báo không mã hoá hoặc ký số.

Chuẩn PKCS#12 làm cho việc truyền chứng chỉ và khóa bí mật gắn kèm được thuận tiện. PKCS#12 (Personal Information Exchange Syntax Standard): Chuẩn cú pháp trao đổi thông tin cá nhân. mật khẩu yêu cầu và những thuộc tính chứng chỉ mở rộng PKCS#10 (Certification Request Syntax Standard): Chuẩn cú pháp yêu cầu chứng chỉ.PKCS#8 và yêu cầu chứng chỉ PKCS#10. chứng chỉ. nếu dữ liệu ngẫu nhiên lại không ngẫu nhiên mà được chọn từ tập giá trị có thể tiên đoán được thì hàm mật mã không bảo mật được đầy đủ. Do đó tạo số giả ngẫu nhiên an toàn là điều tối quan trọng trong bảo mật PKI PKCS#15: Chuẩn mẫu thông tin thẻ bài mật mã 96 . khoá công khai và tập các thuộc tính tuỳ chọn. loại nội dung. bí mật đặc tính khác nhau và mở rộng. thời gian ký. Yêu cầu chứng chỉ gồm có tên phân biệt. Chuẩn này định nghĩa dạng thông tin nhận diện cá nhân bao gồm khoá riêng. giúp người sử dụng có thể chuyển thông tin nhận diện cá nhân từ thiết bị này sang thiết bị khác PKCS#13 (Elliptic Curve Cryptography Standard): Chuẩn mã đường cong Elliptic. PKCS#10 định nghĩa cú pháp yêu cầu chứng chỉ. tạo khoá và công nhận giá trị. Tuy nhiên. chữ ký số và mã hoá khoá công khai cũng như thoả thuận khoá PKCS#14 (Pseudo-Random Number Generation Standard): Chuẩn tạo số giả ngẫu nhiên. Nhiều hàm mật mã cơ bản được sử dụng trong PKI như tạo khoá và thoả thuận khoá bí mật Diffie-Hellman sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên. Chuẩn này xác định giao diện lập trình ứng dụng (API) cho thiết bị người dùng chứa thông tin mã hoá và thực hiện chức năng mã hoá. bản tóm lược thông báo. chữ ký của thực thể yêu cầu chứng chỉ PKCS#11(Cryptographic Token Interface Standard): Chuẩn giao diện thẻ bài mật mã. Những thuộc tính chứng chỉ được chỉ rõ ở đây gồm có địa chỉ thư . PKCS#13 bao gồm việc tạo tham số đường cong Elliptic và kiểm tra hiệu lực.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful