You are on page 1of 32

Fs ]nXmhv FtmSv Fs\ Pohn-Ww Fsm-cn-epw ]d-n-n. Atlw Pohnp.

Atlw Pohn-p--sX--s\-sbv \nco-n-m


Fs A\p-h-Zn-p.
mckv _pUnS sIev]v
Ipn-I \nsf Hcn-epw {ihn-p-I-bn-s. thh-emXn th,
Ah \nsf \nc-cw \nco-n-p-I-bmsWv Hman-m aXn.
tdm_v ^Kw
\n-fpsS Ipn-I-fpsS Hma-I-fn \msf Bbn-cn-p-hm, Cv AhcpsS Pohn-X-n \nd-p-\npI.
Am-X
Ipn-I kvt\lw Fv D-cn-p-Xv k-a--bw FmWv.
tPm {IqtU
Hcp inip kzbw kzoI-cn-m-Xv hfsc A]qh-ambn am{Xta \evIm\mhq.
]n.-Un.-sP-bnwkv
\n-fpsS Ipn-I-fpsS PohnXw A\m-bmkamn-smv Ah-cpsS
Pohn-Xs hnI-e-am--cp-Xv.
tdm_v F.-sl-bvse
kp-jvS-Ip-Spw_w Fm asm--, t\c-s-bp kzKm-\p-`-hamWv.
tPm s_\-dnwKv
`mKy-hm-m-cmb amXm-]n-Xm-v D-a-cmb Ipn-I Dm-Ipw. anhmdpw `mKy-hm-m-cmb B a-fpsS amXm-]n-Xm- t{ijvT-cm-bn-cnpw.
sPbnwkv F. s{_h
hcpw-X-e-ap-dsb hms-Sp-pI F-Xn-s\-m al--c-amb D-chm-Zn-Xz-tam, ku`m-Kytam Pohn-X-n-en-.
kn.-F-h-sdv Iqv
Ipn-I-sf-p-dnv ap--h-tcmSp ]d-bp \ Imcy- Ah bmZr-nI-ambn tIm-\n-S-bm-hp--XmWv Ah \m-hm-\p Ghpw Ffp-amKw- .- slbv Knt\mv

apdbpsS Nppw kwc--Wns Hcp tIm sIp-Itb


\nhr-n-bp-p.
C-c-samcp ]m--e-nemWv 2011 Unkw-_-dnse "ktmj-ap hoSp-I' F
Ihtm-dn-p-tijw "amXm-]n-Xm-sf-p-dn-p {]Xo--I'
F ^o-dp-ambn sIbvtdmkv
hop-sa-p--Xv. Iuam-c-m-cpw,
bph-P-\-fpw ktm-j-tmsS
IS-p-h-cp "_ntemv'
sNp hoSp-I F-s\-bp-

]n

Xm--m-tc, \n IpnI-fn tIm]w Df-hm--cp-Xv.


Ahsc Im-hns in-Wnepw D]-tZ-i-nepw hfphn (Ft^ 6:4)
Ipn-I-sfbpw, bph-P-\-sfbpw Ipdn-p Bi--Iv
Ah-km-\-an-m Ime-L--nemWv \mw Pohn-p--Xv. imkv{Xnsbpw kmt-XnI hnZy-bpsSbpw ^e-ambp [mcmfw \Ifpw ^e-fpw \psS Npp-]mSp-I-fn hf-cp-s-nepw Xnbvp km[y-X-Ifpw A]-I-Sfpw NXn-p-gn-Ifpw hf-sc-tbsd-bm-Wv.
hyh-kmb XmXv]-cy-v,
GXv hnt[-\bpw ]W-ap-m-m\pw, kv h[n-n-m-\p-ap
{ia-n-S-bn kXyhpw,
\oXnbpw [manI aqey--fpsams Nhn-n-sa-Xn--s-Sp-I-bmWv. hgn-hn-f-p-I-fm-tI ]{X
{]kn-o-I-c-W, sSen-hn-j am[ya-tem-Ihpw tdnv Iqm\pw
em`w h[n-n-m\pw ey-anp, a\p-jy-cpsS teme-hn-Im-csf NqjWw sNm {ianp ]cn-]m-Sn-I-fmWv aptmphbvp--Xv.
Cm-es Ipn-Ifpw bph-P\--fpw am{X-a, apXnht]mepw BIj-I-amb ]cky-{]-Nm-c-W--fn IpSpn
{]tem-`n-Xcpw, temI-ns ambm-gvN-I-fn IpSp-n-tmIphcp-am-Im-\p km[y-X-I
IqSp-X-em-Wv.
ssZh-hn-izm-k-nepw,
kvt\l-nepw ]c-kv]c kl-Ic-W-nepw hfp-h-cp
IpSpw-_--fmWv Cu shp-hn-fnIsXnscbpsmcp {]Xn-tcm[w. kvt\l-n-sbpw ktm-jn-s-bpw, in-W-n-sbpw
kzm[o-\-n-eq-sS, ]pXnb Xe-

]pXnb Ime-L--ns
{]Xo--I

mmw Fp At\z-j-Wns `mK-am-Wn-Xv. hfp-hcp ]pXnb Xe-ap-dsb ssZhkvt\-l-nepw \-bnepw hfcm klm-bn-pI F
sIbvtdm-kns ZuXy-ns
`mKw Xs-bm-W-Xv. \
hfm ]cn-{iaw \S-p
Gh-cp-sSbpw lrZ-b--fn
ssZh-Ir] [mcm-f-ambn \nd-b-s.
kvt\l]qhw
Nmtm- Rmh-n
kairosmag@gmail.com

www.kairos.jesusyouth.org
sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 3

Un

kuZn Atd-_y-bn s]bvX


Ipfnag

gnhjw kuZn-bntev m^v \gvkmbn skeIvj Inn-b-tm Rm Hcp]mSv ktm-jn-p. IpSpw-_s


Ic-]-n-m klm-b-I-am-Ipsap Rm Icp-Xn. Fm
AhnsS sNv kuZn \gvknMv

Iukn-ens ]co--sb-gp-Xn-btm Rm ]cm-P-b-s-p.


tXm-h aqp amk-n-\Iw
Xncnp \mn-tep aS--Ww.
F\n-msI BIp-e-X-bm-bn.
hnkbvp \Inb ]W-ns
ISw ho-Ww. Fs-nepw
km-Zn-msX Fs\ shdpw
ssItbmsS hon Xncn-spw?
a\p s\mv, \ncmi
\nd Zn\--fn-sem-n
XnIpw Ahn-Nm-cn-X-ambn Hcp
sIbvtdmkv Fs ssIbn
hp-tNp. AXp hmbn-tm henb kam-[m\w F\np
A\p-`-h-sp. a\-n-tev
ktm-jhpw {]Xym-ibpw ISp-h--Xp-t]mse tXmn.
sIbvtdmkv amknI Ic--fn-seSpv Rm Cutim-tbmSv
Cs\ {]mYnp: Cu amkn-Ibn-eqsS At\-Iv Bizmkw
\Ip \ ssZh-ta, Fs
ISw-ho-m Hcp hgn Ahn-Spp
ImWn-p-X-c-W-ta.
ssZhm-\p-{Klw Fp-]-d-b-s,
aqp amk-n\p-]-Icw Hcp
hjw tPmen-sN-m-\p A\paXn F\np e`n-p. Fs IS hom\pw Ipdp cq] anw
hbvm\pw Ign-p. Cu aWem-c-Wy-n Hcp Ipfna-g-bmbn
F\n-Xp amdn.

kw-_ ew amkn-IbpsS Ih AXn-a-t\m-l-c-am-bn-cpp.ktm-j-ap hoSp-I


thWw F FUn-tm-dn-bepw
A`n-\-\ml-am-Wv. sIbvtdmkv
Ctm ]pXn-sbmcp L-ntep {]th-in-n-cn-p--Xmbn
ImWp-p.

ktm-j-ap IpSpw-_-
thWw

tdman \nv ^m. tSman ^nenv


(sI.-ssh.-kn.-n.-bpsS ap B\n-ta-)

F.-sI.-F. dln-am, sImSp--q

sI

bvtdmkv {]h-Iv
tdman\nv Biw-k-I.
ssZhw \n-tf-h-scbpw A\p-{Kln--s. sIbvtdm-knse Hmtcm
hn`-h-fpw Fs Bth-i-`-cn-X\m-p-p. sIbvtdmkv Inn-bm-epSs\ H-bn-cp-n\v apgp-h\pw
hmbn-p-Xop-I-bmWv ]Xn-hv.
sIbvtdmkv Hmtcm Zn\hpw
IqSp-X IqSp-X {]k-hpw
at\m-l-c-hp-am-bn-ocpp Fdn-bn-p--Xn ktm-j-ap-v.
A\p-`-h-hn-h-cW-fpw, A`n-ap-Jfpw \m-bncnp-p. FUntm-dn-b hmbn-p--Xn-eq-sS-

A`n-am\w, ktmjw

Xs amkn-I-bn Fm-Wp-sX--Xn-s\-p-dn-p ka-{K-amsbmcp Nn{Xw e`n-p-p. hfsc


hyXy-kvX-amb coXn-bn
Cs temI-ns ImgvN-mSp-I-fn amw hcp-m ssZhw
\nsf D]-tbm-Kn-p-Xp
ImWp-tm A`n-am\w tXmpp. Ir]-bp-sS-ta Ir] \In
ssZhw \nsf IqSp-X-embn
A\p-{K-ln--s.

ISSUE 2

FEBRUARY 2012 VOL.11

KAIR
OS
KAIROS

sIbvtdmkv

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 4

Hm^okv
tPm_n mp-gn-bn 9495721584
ntPmtam Pbnwkv 9495915929
te Huv
kn]vk sNm\w 9746298226
Ih
jmPn tPmk^v 9895405631
hnemkw
sIbvtdmkv, tImhq, tNhm-bq ]n.-H.,
tImgntmSv, ]n 673017
:0495-- 2545375, 04842428186
: kairosmag@gmail.com
www.kairos.jesusyouth.org

tUm. sImp-dmWn tPmk^v 9447155736


tUm. kqkn tPmkv 9446224723
Sntm tPmk^v N-\m-tcn 9605360572
ARvPp tdmkv N-\m-tcn 8086380461
Acp BWn 9447378547
tPm_n tXmakv I-\ 9400472357
jmep tXmakv 9677103641
jmPn tPmk^v 9895405631
cmtPjv ambn 9447576650
ss\kn cmtPjv 9446123934
A\nj hn.sP 9747266752
ktmjv tUman-\nv 9895849707
kntPm ]n.sI 9895711787
sPbnwkv kn.-hn. 9846142576
Pntm tPm 9495630089
tPmkn tPmk^v 9249902760
jmPn epbokv 9895763292
tPmkv Ipcy 9447128457
^n\mkv amt\-P
tSman tXmp- 9645869036

kv]ncn-Nz Ub-d-IvS
^m. jn_p H.-kn.Un (KYCT - Animator)
9895840991
{]n Bdv ]n-j
sdPn Itcmv, 9447394142
FIvkn-Iyq-ohv amt\-P
tPm_n tXmakv (KYCT Co-ordinator)
9995213936
No^v FUn-
tUm. Nmtm- Rmh-n
9447572513
Atkm-kn-tbv FUn-
kn tImm-n-n
9446890744
FUn-tm-dn-b t_mUv
^m. tPmjn amo 9895942870
sdn Rmd-pfw 9447459474
_m_p Xp-n 9446256120
AUz. sI.-sP. tPmk 9447245745

timim tXmakv, Xncp-h

sIbvtdmkv amknI
hmjnI hcn-kwJy ` 180
Ap hj-tv ` 800
hntZ-i-tv ` 1500
(Hcp hj-t-v)

ssZh-ns ]Xn

v Cu hjw
BZys Ipv ]nd-p. Cu
Ipv, Pq_n-en-bpsS hc-Zm-\ambn ssZhw R-v \In-bXm-Wv. Ah P\n--Xp-ap-X
imco-cn-I-ambn Hncn _pn-ap-pI t\cn-S-pp-v. c-ns
A\p-]m-X-n-ep am-
ImcWw Ahs\ ASn-Sn ]cntim-[-\bvpw, NnIn--bvpambn sImp-t]m-tI Ah-bm-bn-cp-p. Pq_nen tIm^dkn\v F-W-sav R
XovW-ambn B{K-ln-n-cp-p.
amXm-]n-Xm-fpsSbpw tUmIvS-dns-bpw FXnv AXn-Po-hnmWv
R Ipn-s\bpw sImv
Pq_n-env Fn-b-Xv. R-v
Dd hnizm-k-ap-m-bn-cp-p, CXv
Im-hns ]-Xn-bm-sWv.
AXp-sIm-p-Xs Rpw
Ipn\pw Hcp {]iv\hpw Iq-SmsX kpJ-I-c-ambn Xs
tIm^-dkn ]s-Sp-m
Ign- p.

tUhnUv, A-a-cnb
Pq_nen tIm^-dkn lwK-dn-bn
\np {]Xn-\n-[n-I.

Hncn {]mY-\-tbmsS
Imn-cp Pq_nen tIm^dkv ASp-p-h--tm- H-cp]mSv {]iv\- A`n-ap-Jo-I-cnt-n-h-p. Snv _pv
sNm\pw ap-ambn ]W-ns
Im-cy-n _pn-ap-p-I Dmsb-nepw Cutim at\m-l-c-ambn
Fmw ]cn-l-cn-p. kphntij
{]tLm-jWw F eyw
apn Ip-sImv R
XpS-nb ss{]adn kvIq,
Rv Pq_n-en-bpsS A\p-{Kl-ambn IW-m-p-p. Pq_n-enbpsS Hcp--n Fs
Ghpw A[nIw BIjn-Xv
Pq_nen Ipcn-ins {]bm-W-am-bncp-p. Hmtcm CS-hI
-- -bn-tebpw
P\- Hp-tNv Ipcn-ins\
Bcm-[n--tm Fs-n-m
B\w sImv Fs a\v \ndp.

sf kw_-nv
]pXnsbmcp A\p-`-h-am-bn-cp-p
Pok-kv bqv Pq_n-en
tIm^-dkv. BZy-am-bmWv
Icn-kvam-nIv Bo-b-X-sb-pdnv R Adn-bp--Xv.
tIm^-dkv Rsf hf-sc-b[nIw kv]in-p-Ibpw {]tNm-Znn-p-Ibpw sNbvXp. ChnsS
hcp--Xn-\mbn _nj]v Rsf
sXsc-s-Sp--Xn Gsd A`nam\w tXmp-p. CsXmcp
]pXnb XpS--am-sWv R
hniz-kn-p-p.

]pXnb XpSw

tPmv Xc-I
2009 18-mw _mn ^pssSw
thmfn-b-dm-bn-cp tImX-aw-Kew kztZin-bmb tPmPv Ctm FPo-\n-b
dnMv _ncp-Zm-c ]T\-nem-Wv.

Pq_nen A\p-{Klw

Ajq eIv\u

]nSn-s--Xv. XpSv tlm-ense


ap-]e hnZymYn-Ipw tcmKw
]nSn-s-p. Ah-tcm-sSmw Xma-knp-Ibpw ]Tn-p-Ibpw `Ww
Ign-p-Ibpw sNp F\nv
tcmKw hcp--Xn-\p km[y-XItfsd-bm-bn-cp-p. Hp-am{Xw
Rm Im-hn-t\mSv Bh-iys-p. F\nv Pq_n-en tIm^dkn ]s-Sp-Ww. t{]m{Kmw
XpS-p--Xn\v 2 BgvN ap]v
Rm e-s-n. tIm^dkn-\p-ti-jhpw bmsXm-cp-hn[
Akz--X-Ifpw Fs _m[n-nn. Chn-sS-bm-bn-cn-pI FXv
Ahn-Sps lnX-am-bn-cp-sv
Rm a\-n-em-p-p.

Ccp-]-n-c-m-bn-c-tmfw
t] ]s-Spp Pq_nen
tIm^-dkv Ign-nv Hcp
hjw Ign-bp-tm hopw
Pq_n-en-bpsS Nne Hma-I,
A\p-`-h-

Pq

_nen hj-n-emWv tKv


tImnwKn-\mbn Rm ssl{Zm_mZnse Cn-yq-n tN-Xv.
tIm^-dkn ]s-Sp-p-Xn-\mbn {]mY-\-tbmsS Imn-cnp-tm-gmWv tlm-ense Hcp
kplr-n\v Nn t]mIvkv

ssZh-lnXw

Pbvk _mwq
2008se 17-mw _mnse ^pssS-a-dm-bncp Pbvk Ctm _mwq-cn
tPmen-sN-p-p.

^p

ssSajnv Invsan-\p-tijw GI-tZiw Hc


hj-tmfw F\n-smcp
tPmen e`n-n-cp-n-. B kabw
IqSn ssZh-cm-Py-{]-h-\n\mbn sNe-h-gn-m {inp. Pq_nen hj-n-em-bn-cpp
Hcp km\w t]mse F\np
tPmen e`n--Xv. Pq_nen Hcp-fpw XIr-Xn-bmbn \S-n-cp-p.
tIm^-dkv \mfp-I-fmbn.
Fs eoshmw Xon-cp--Xn\m Rm\msI {]iv\-n-embn.
Nne D-c-hmZn-Xz- Dm-bn-cp-Xn-\m F\nv t\c-sXs Ft-n-bn-cp-p. eohv
Inm-\p km[y-X-bn-sp
am{X-a tPmen Xs \jvS-s-Sm\panS-bp-m-bn-cp-p.
HSp-hn Rm cmPn hbvphm Xocp-am-\n-p. cmPn--pambn Rm t_mkns apn-sen. FmWv s]sn-s\sbmcp Xocp-am-\-sa-Sp-m ImcW-sa-v Atlw tNmZn-p.
Pq_nen tIm^-dkn-s\-pdnv ]d--tm Atlw IqSpX Adn-bm B{Klw {]I-Sn-np. XpSv Cs\-n \nv
Pq_n-en-sb-p-dnpw bph-P-\-{]h-\--sf-p-dnpw Adn-tm hfsc ktm-j-tmsS
Xs Hcp-am-ks eohv F\nv
A\p-h-Zn-p. cmPn-h-bvm Xmdmbn \n Fs At-l-ns
{]Xn-I-cWw Ap-X-s-Sp-n.
Rm Cutimbvv Gsd \n
]d-p. Pq_nen Fsbpw IqSnbmWv F t_m[y-amWv Cu
A\p-`hw F\np \In-b-Xv.

Pq_nen km\w

tPmkv,ARvPen
Be-p-g-m-cmb Cu Z-Xn-I
apwss_-bn-emWv Xma-kn-p--Xv.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 5

^m. tPmk^v Acm-tcn

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 6

sX-n-p. Cu Imc-W--fm
slwtemv F hnjw
sImSpp tkm{I-o-kns\
sImp-hm tImSXn hn[n-p.
tImS-Xn-hn-[n-bn \nv c-s]-Sphm 3 an\-I (Hcp Af-hptIm) sImSp-p-hm tkm{Iokv Xm-dm-bn-cp-p. Fm
A[n-Im-cn-I 30 an\-I Bhiy-s-p. A{Xbpw sImSpv
Xs Kpcp-hns Poh cnm th Gm-Sp-I
{Iotm sNbvXn-cp-p. A{Xbpw

m\h kaq-l-n Fpw


Xnf-p kmn-bmWv a\x-kmn. Pohn-X-nepw ac-Wnepw a\x-km-nsb am\n
alm--m Cu ans {]Imi-am-bn-cp-p.
_n.-kn. 399- GX-knse
tImSXn tkm{I-o-kns\ ac-W-inv hn[n-p. AXn\p cp
Imc-W- tImSXn Is-n.
Hv, tkm{I-okv \Kc cmjv{Sns ssZhs Ahn-iz-kn-p.
cv, Atlw bph-P-\-sf hgn-

]cn-jvIr-X-s\tm A]-cn-jvIr-X-s\tm t`Z-an-msX Fm a\pjy-cnepw IpSn-sIm-p t\cnb i_vZ-amWv a\x-km-n. Cu


kzcs \ntj-[n-p-hm a\p-jy\v Ign-bpw. a\p-jy \ntj[n-mepw a\x-kmn AXns \ kmyw XpSp-sIm-t-bncn-pw. \nXy-\--bn-te-p GI amK-amWv a\x-km-n.

a\x-kmn

A-c-lnXw

henb XpI sImSpp Poh


cn-m tkm{I-o-kns a\xkmn At-ls A\p-h-Zn-n. a\x-km-n-bpsS kzcw am\nv
tkm{I-okv ac-W-in Gp-hmn.
Cw-ns Nmk-e-dm-bn-cp
k tXmakv aqdn\pw ac-W-n
\npw c-s]-Sm Gsd \opt]m-p-I sNm-am-bn-cp-p.
a\x-km-n-bpsS kzcw kzoI-cnv
At-lhpw acWw hcn-p. k
tXmakv aqdpw tkm{I-okpw
kaq-l-n {]Imiw sNmcnbp amXrIm]pcp-j-m-cm-bn.
temIw Cpw Ahsc BZ-c]qhw A\p-kva-cn-p-p.
FmWv a\x-kmn
\n DW-cp t\cnb
i_vZw AYhm a\x-kmn
FmWv? \ sNm\pw Xn
Dt]-n-p-hm\pw \s t{]cn-np \nse ssZhnI kzc-

am\p-jy [man-I-ambn A[x-]Xn-p-p. Cu [man-Im-[x-]X\w At\mUv tSmb_n


]d-bp--Xp-t]mse kaql \min\v hgn-sbm-cp-p-p. AXn\m kaq-l-ns Ncn{Xw a\xkm-nsb am\n-p-Itbm \ntj[n-p-Itbm sNbvX a\p-jy-cpsS
Ncn-{X-am-Ip-p.
a\p-jy a\x-km-nsb
\ntj-[n-p-tm Xnse {]Imi-s-bmWv \ntj-[n-p--Xv.
tjIvkv]nb ]d-bp--Xp-t]mse
chpw a\x-km-nbpw Xnep t]mcm--n ]n
H]Xp {]mh-iyhpw ]cm-P-b-sSp-Xv a\x-km-n-bm-Wv. Cu
]cm-Pb Ncn-{X-amWv C-se-I-fp-

\n{Z hn\m-bIv \n, tkm^nb _pIvkv, tImgn-tmSv hne 160/-


H

cp acWw kzw Pohn-Xs ]p\:]cn-tim-[n-m-\p


Hc-hk
- c- a- m-sWv ]d-bp-X
- v, ac-Ws kzw Ihn-XI
- f- n-eqsS
BtLm-jn Ihn-b{Xn Fanen Unk-Wm-Wv. acWw \s
k-S
- n-em-gvp hmmWv \mw AXns\ \jvSs- -Se
- p-ItfmSpw `oXn-tbmSpw Xo{h-th-Z\
- t- bmSpw tNmWv a\-kn-emn-bn-cn-p-X
- v. ac-Ws \nXy-Po-hn-X
- ns hmXn-embpw Hcp
]pXp Pohn-X
- ns Bcw-`a- mbpw Bi-b]
- c- a- mbn \apv
ImWm Ign-t-mw.sshIm-cnI Xe-n Cu alm-cl
- k
- ytmSv ASp-m {ian-p-Ib
- mWv \n{Z F ]pkvXI
-
- neqsS hn\m-bIv \n. CXns Xmfp-If- n-eqsS IS-p-t]m-Ip-tm Pohn-Xw,
acWw ac-Wm-\
- c- P
- o-hn-Xw, `mKy-ac- W
-
- , Ghpw ku-cy-]q-amb acWw
Fn-hs- b-p-dnv \apv hy-amb t_m[yw e`n-p-p. ]pkvXI
-
- ns asmcp
{it-ba- mb Imcyw Ay-n tNn-cn-p {]mY-\I
- f- m-Wv. AXn hn.-{_nPo-v Cutim shfp-s-Sp-nb 15 {]mY-\I
- XpS-bmbn sNmp-h
- v
Imhv \Ip Ccp-]
- n-sbmv hmKvZm-\
- \n \nd lrZ-bt- msStb hmbn-m-\m-hq. Hcp "skan-t-cn'sb ]p\cp-m\ ]qtm-a- m-m Cu
]pkvXI
-
- n\v km[n-pp F-Xn X-an-.

Cw-ns Nmk-edm-bn-cp k
tXmakv aqdn\pw ac-Wn \npw c-s]Sm Gsd \op-t]mp-I sNm-am-bn-cpp. a\x-km-n-bpsS
kzcw kzoI-cnv Atlhpw acWw hcn-p.

tS-Xv. Cpw AXv XpS-cp-p.


a\x-kmn ]cm-P-b-s-Sp-Ibpw
chpw PUhpw hnP-b-t`cn apgp-Ibpw sNp-tm kaq-ln Fpw kw`-hn-p-p.
sImebpw sImn-hbv]pw hy`nNm-chpw kaq-l-n \nXy-kw-`h--fm-Ip-p. ans apI-fn
Ac-t-dnb Ip-Ir-Xy--sfmpw
an \np--X-, adnp
a\pjy lrZ-b-n \nv ]pds-Sp--Xm-Wv. hmbn \nv
hcp-Xv lrZ-b-n \nmWv
hcp--Xv. AXv a\p-jys\ Aip-\m-p-p. ZpjvNn--I,
sIme-]m-X-Iw, ]c-kw-Kw, hy`n-Nmcw, tamj-Ww, I-km-yw, ]cZq-jWw Fn-h-sbmw lrZ-bn \nmWv ]pd-s-Sp--Xv.
Ch-bmWv a\p-jys\ Aip--\mp--Xv (am 15:18-19).
a\x-kmn ac-hn kaqlw
Agn-a-Xn-bn Ipfn-p-\n-evp-p.
Agn-aXn At\z-jn-m tImSnI sNe-hn-Sp-p. hnI-k-\n\pw hfbvpw D]-tbm-Knt ]Ww Agn-aXn At\z-jnm D]-tbm-Kn-t-n-h-cp-p.
hnI-k-\hpw hfbpw apc-Sn-pp. P\w P\-n-s\-Xn-cmbn
Xncn-bp-p. [man-Im-[x]-X\w
kaq-ls \mi-n-tev \bnp-p. [man-Im-[x-]-X\w Hgnhmn kaq-ls cn-m
\apv a\x-km-nsb am\n-mw.

A\nX _m_p
9495376722

amWv a\x-km-n. a\x-km-nsb


]WvUn-X-m ]e-hn-[-n
hni-Zo-I-cn-p-p-v. ssZh-imkv{X--\mb _WmUv
sldnw-Kns A`n-{]m-b-n a\xkm-nv kz-amb kzc-ap-v.
Fm, B kzcs hymJym-\nm hmp-I-fn-. a\x-km-nbpsS kzc-n-eqsS \mw {ihn-pXv ssZh-ns hN-\-am-Ipp.
ImUn-\ \ypam a\x-kmnsb Bm-hns hgn-Im-nbmbn Nn{Xo-I-cn-p-p. an\pw
ac-W-n\pw Ap-d-tv a\pjy IS-p-sN-p-Xv a\x-kmn-bpsS shfn--n-em-Wv. Hmtcm
a\p-jy-s\bpw {]Im-in-n-p
a\p-jy-\nse shfn--amWv a\xkm-n. (ambn 6:23). \nse
ssZh-km-n-[y-am-bn-mWv a\x-kmnsb Nn-I-\mb HmhnUv
ImWp--Xv. tmbnv Nn-b-\pk-cnv a\x-kmn \nXy-\n-b-am-hen-bnse a\p-jys `mK-`m-Kn-am-Wv. sk\-m-bpsS Zi-\-a-\pk-cn-v, \nse \ Xn-Isf
\nc-cw \nco-n-p \nse
]cn-ip--amb kv]ncn-mWv a\x-kmn. alm-m-Km-nbpw alm\mb tkm{I-okpw ImUn-\
\ypam\pw a\x-km-nsb a\p-jy\nse AN--e-amb i_vZw
Fp hnfn-p.
]cn-jvIr-X-s\tm A]-cnjvIr-X-s\tm t`Z-an-msX Fm
a\p-jy-cnepw IpSn-sIm-p
t\cnb i_vZ-amWv a\x-km-n.
Cu kzcs \ntj-[n-p-hm
a\p-jy\v Ign-bpw. a\p-jy
\ntj-[n-mepw a\x-kmn
AXns \ kmyw XpSpsIm-t-bn-cn-pw. \nXy-\--bnte-p GI amK-amWv a\xkm-n. kXy-tmSv tNp-\nevm a\x-kmn \s t{]cnn-p-p. ssZhn-Im-lzm-\-ns
\nse {]Xn-[z-\n, hniz-{]-Im-ins \nse {]Xn-^-e-\w, a\pjy-\nse \nXm \n_vZ
i_vZw. D-X--fn \np
DZb civan-bpsS hnfn-bmWv a\xkm-n.
a\x-km-nbpw Ncn-{Xhpw
a\pjy alXzw a\x-km-nbpsS al-Xz-am-Ip-p. a\x-kmnsb amn-\np-tm a\pjy-a-lXzw tNmp-t]m-Ip-p.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 7

kn tImm-n-n

Ime-ns am-sat
a\-n-em-m-Xv ?

hnhm-l-_--n-\p-n am{Xw ssZhw A\p-h-Zn-n-cnp ssewKn-I-X, AXns ]pd-tp hen-n-d-m


Cs kmaq-ly-{I-a
- hnPbw hcn-n-cn-p-p. CXp
]m]-am-sW Imcyw t_m[-]qhw bph-P\
-
- f
- n\npw adbvs
- Sp kml-Nc
- y-f
- mWv Cp-X
- v. ]dp-Zo-kb
- n
lmsb hogvnb kmm AtX X{w Xs Cpw
{]tbm-Kn-p-p.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 8

sXms sXm-sWv
k tU kvIqfn \ns-bmcpw
]Tn-n-n-nt?
Imcy-am-bnv Bcpw ]d-p-Xn-n-. Ggmw mn I]-\I ]Tn-n--tm Npcp-nb
t\cw So Ftm ]d-p-X-Xm-Wv.
\ns A-sbmpw ]d-pX-n-nt?
C, Ccw Imcy--sf-pdnv R-fpsS hon-emcpw
kwkm-cn-m-dn-.
]m]w sNp-tm ssZhn \n-Ip t]mIp-sa
Imcyw CXp-h-scbpw a\-n-emmsX t]mb-Xn AXv`pXw
tXmp-p.
Ip-km-cn-p-tm ]m]sm-dpXn e`n-nt?
Ip-km-cn-m-\p Ahkcw InmsX acn-t-n-hmtem?
ssZhw Fmw an-psapw Ahn-Spv kvt\l-am-sWp-at C-es mn ]dXv .....
[\y-sb Cn-cn-tm
s]Ip-n-bp-am-bp kw`mjWns ssien C-s\-bmbn-cp-p. [man-I-Po-hn-Xs
hne-bn-cp-p--Xn ]e IpnIpw sXp-]-p-p-thm-sbp
kwibw tXmp-p. Hcp
s{]m^-j-W Untm-abvv
cmw-hjw ]Tn-p-I-bmWv
[\y. m]-\-ns ]Sn
Nhnn cp amkw Ign--tmtgbvpw lrZ-b-c-l-ky-
]p-h-bvm Ahpw
Hcmsf e`n-p. {]tamZv inh-cma ImgvN-bn anSp--\mb Ipnbm-bn-cp-p. samss_t^m
Xcp A\--km-[y-X-Isf ]cam-h[n {]tbm-P-\-s-Sp-m
Ahp Ign-p.
samss_t^m I-\n-I
Hmtcm kok-Wnepw \Ip
B\p-Iq-ey- Hcp Imc-W-himepw Ah \jvS-s-Sp-m-dn-mbn-cp-p. Ah[n Znh-k--fn
kvs]jy mns t]cp-]dv [\y tlm-en \npw

{]nb-s tkmf-a....
Ham-\nse
Pokkv
bqns
{]nb-s
Iqp-Im-c
N-\m-tcn
kztZin (s]cp-, ImSmp-I-f-n
IpSpw-_mwKw) tkmf-a tPmk^v sk_my (jm-P), \nXy-Po-hn-X-ntev bm{X-bm-bn. 2011 Unkw-_
26-mw XnXn HutZym-KnI IrXy\nh-W-n-\n-sS, tdmUv apdn-p-I-Sp-tm hml-\-an-Sn-mWv acWw
kw`-hn--Xv.
Ham-\nse Ah[n Znh-k-amb
shn-bm-gvN-I-fn apgp-h kabhpw, kphn-tij {]h-\-fn Gs-Sp ss{^tU
^pssS-tagvkv AwK--fn Hcmfm-bn-cp-p tkmf-a. \hw-_-Un-kw-_ amk--fn Ham-\n
\S sIbvtdmkv amkn-I-bpsS
{]Nm-cW {]h-\--fn kPoh-amb ]m-fnw hln-p-h-cn-Ibm-bn-cp-p. jmPs th]m-Sn
thZ-\n-p Fm-h-tcm-Sp-samw
sIbvtdmkv amkn-Ibpw ]p-tN-cpp, {]mYn-p-p.

bn Ib-dm [\y-amv
\Im-\p Dcw CXp-am-{XamWv:
\n-tfm-tcm-cp-cpw kzw
ico-cs hnip-n-bnepw am\y-Xbnepw Imp-kq-n-t--sX-s\-sbv Adn-bWw;
ssZhs Adn-bm hnPm-Xo-bsc-tmse Ima-hn-Im-c-p
\n hnt[-b-cm-I-cpXv; Cu
hnj-b-n \n hgn ]ngbvp-Itbm ktlm-Z-cs\ hnp-Itbm Acp-Xv. Imc-Ww,
R t\cs Xs
]dbpIbpw kmy-s-Sp-pIbpw sNbvX-Xp-t]m-se, Cm-cy-fn-semw {]Xn-Imcw sNp-h-\mWv Im-hv. Aip-n-bnte--, hnip-n-bn-te-mWv
ssZhw \s hnfn-n-cn-p-Xv
(1 sXk 4:47).

Im a\-n-s\bpw Ipg-p-cq-]n-em-p ssZhm-cq-]n-bpsS


{]h\w \nd-sm-gp-Inb
Ip-\o-cn-eqsS F\np Zinm-\m-bn.
[\y-bp-am-bp ]p-h-bv-en\nS-bn Fs a\-n
DbXv Cs ktU
kvIq A[ym-]-\-n Fsnepw A]-cym-]vX-X-I-fp-tmsb kwi-b-am-Wv. Bdmw {]amW-ns (hy-`n-Nmcw sN-cp-Xv)
ewL-\-s-n bmsXmcp hni-ZoI-c-Whpw \Im--XmWv Xs
Cs nXnp Imc-W-sav
[\y ]d-bp-p. hnhm-l-_-n-\p-n am{Xw ssZhw A\ph-Zn-n-cn-p ssewKn-I-X,
AXns ]pd-tp hen-n-dm Cs kmaq-ly-{I-a hnPbw hcn-n-cn-p-p.
CXp ]m]-am-sW Imcyw t_m[]qhw bph-P-\--fn\npw adbv-sSp kml-N-cy--fmWv
Cp--Xv. ]dp-Zo-k-bn
lmsb hogvnb kmm
AtX X{w Xs Cpw D]tbm-Kn-p-p.
aX--fmWv kaq-l-ns
hfbvp XS--sa sXmb
Bi-b- am[y-a--fn-eqsS
{]N-cn-nv aX-ns aXnsp-I XIm-\p t{]c-Wbpw
CXns ^e-am-Wv. tbip-{InkvXp-hns A\-\y-X-tbm, IqZm-iI-fn-eqsS e`n-p {]km-Z-hctam Hpw Bg-n a\-n-emm Ign-bm aX-t_m-[-\ssi-en-bpsS A]m-I-X-I
C\nbpw Xncn--dn-tb--Xp-v. CXns\m-c-dpXn hc-Ww. Cs-n
GXm\pw hj-p-n
a\p-jy-]p-{X hcp-tm `qanbn hnizmkw Is-ptam?
F \mYs tNmZyw A\zY-amIpw. ]p-hjw ktU
kvIqfn ]Tn-npw Hpw Xe-

hon t]mIm-dn-. \K-c-nse


{][m\ tjmnv amfp-I-fnepw
_onepw Ah Idn \S-p.
t_m[-]qhw krjvSn
Ahkc- Ah-cpsS imco-cnI
Csb k^-e-am-n. ]e-Ipdn
CXm-hn-npw bmsXm-cp-hn[
Ip-t_m-[hpw [\y-p-m-bn-.
{]tamZv Ctm ap]n-e-t-Xpt]mse XmXv]cyw Imp-n
F-XmWv [\y-bpsS {]iv\w.
Xm Fn-s-n-cn-p `oI-camb A-h--sb-p-dnv Ah
Hpw t_m[-h-Xn-b-. XpSp
Pohn-X-n CsXmw hcp-n-hbvm km[y-X-bp XI-Isf-n Ah-fpsS Nn-bn
Hpw Xs-bn-. PohnXw BkzZn-m-\p--XmWv; GsX-nepw
Ime-tbvv Icp-Xn-h-bvt-Xn FmWv Ah-fpsS A`n-{]mbw. Ime-ns ams
apXn-h a\-n-em-p-n-.
]c--cm-KX aqey- Nh-p-sIm-bn X-Ww Fsms [\y
ho-Sn--tm icnpw Rm
sRn. Fm a\p-jy-cp-sSbpw
c-ns \ndw Nph--t,
Hmtcm PmXn-mcpw Hmtcm {]XoI--fn-eqsS ssZhs At\z-jnp-p. AXp-sImv aX-ns
AXnh-c-p-I Bh-iy-an
Fsms [\y A`n-{]m-b-s-tm ]p-hjs ktU
kvIq ]T-\w-sImv Fp
KpW-amWv Ahp e`n--sXv
Rmt\mp. aXw amdn-bp
{]W-bs Hcp {Xn Bbn
Ctm ]ecpw Icp-Xp-p.
bYmY Itm-en hnizmk-ns ASn-m-\-{]-am-W [\ybvp a\-n-em-nsm-Sp-m Ipd-tsd ka-b-saSp-p. ssZh-ns hmKvZm-\amb ]cn-ip-m-m-hn-\m [\y
\nd-bp--Xn-\p-thn XovW-XtbmsS {]mYn-p. F{X Dcp-

AXp-sImv aX-ns AXnh-c-p-I Bhiy-an Fsms [\y A`n-{]m-b-s--tm


]p-hjs ktU kvIq ]T-\w-sImv
Fp KpW-amWv Ahp e`n--sXv Rmt\m
p. aXw amdn-bp {]W-bs Hcp {Xn
Bbn Ctm ]ecpw Icp-Xp-p.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 9

aho-n ]nd amem-Jm-am


Hmtcm izmk-nepw hnj-p-I... ASp-p-\np--hsc
ImWm]-m--hn[w Ipm-q-n-cpv.. ImX-S-n-p \ne-hn-fnIfpw Zo\-tcm-Z-\-hpw... a\p ]X-dn-tm-Ip Cu k`-nepw
tcmKn-Isf cn-m {ian \gvkp-am-cpsS CS-bn cp
amem-Jm-am-cp-m-bn-cp-p... X-fpsS hnfn-tbmSp hniz-kvXX
]pen, shn-n-d-Ip-I hoin kzK-n-tebvp ]d-pt]mb caybpw hn\o-X-bpw.

Hm

tcm {InkvXp-akpw
\app km-\n-pI Hmtcm
Xncn--dn-hp-I-fm-Wv. kzKw anen-d-nb, C-gn Unkw-_
amkhpw ]Xnhp sXn-n-...
I-bnse Ump-dnb
F es AMRI Bip-]{Xn-bn Unkw-_ 9\v \S
Xo]n-Sn-hpw 91 t]cpsS Zmcp-Wamb
Ayhpw
hnkvar-Xn-bntebvpt]mIm
ka-b-am-bn-n...
AXn\pwtase
Xnf-n\nm
cay
{InkvXp-akv
ktiw
\app \In AIm-e-n
s]men cp \-{X-
hn\o-Xbpw cay-bpw... Pohn-p
Im-hns Icw-]n-Snv Poh-\nte-bvn-d-nb ARvPp.. Poh-t\Ip-hm\pw AXp kar--am-tb-Iphm\pw h-hs {]tNm-Z-\m kzPo-h ]Wbw hv
Aaq-ey-amb Pohs\ cn-m
Xp\n-n-d-nb anj m^v
\gvkv enPphpw, tPmtPmbpw
Iqp-Imcpw.... In-sp \Snp
InS-p-d-m-am-bncpnpw ImgvNm-cmbn Npcp-m-am-bn-cp-npw
Hp {]Xn-I-cn-m t]mep-amImsX \n-lm-bcmb tcmKn-IfpsS lrZ-b-an-Snp tI-dnv
k {]h-I-cm-bn-d-nb
\mp-Im... AtX, Hcp {InkvXpakpw ]Xnhp sXn-p-n-...
c-bpsS kphn-tijw Hmtcm
Xh-Wbpw AXv ]p\\nan-pp...

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 10

Ap kw`-hn-Xv
tlmkv]n--ens
t_kvsan \npw shfp-n\p
2.30-\p-mb tjmv kIyq-n
\npw Dbp-s]m-nb Idp
]pI sk{S-ssekvUv F.-knbp Cu tlmkv]n--ens Fm

ho\oX

cm-{]-h-\-ns Zriyw

\ne-bnepw Xnn-\n-d-p.
]pIbvp _lnK-an-p-hm
bmsXmcp amK-hp-an-. CeIv{SnIv kssbpw \jvS-s-tXmsS Ccp-n Ghcpw ac-Wns XWp--dn-p...
hnfn-tbmSp hniz-kvXX
]pen-b-h
Hmtcm izmk-nepw hnj-pI... ASp-p-\np--hsc
ImWm]-m--hn[w Ipm-q-ncpv.. ImX-S-n-p \ne-hn-fnIfpw Zo\-tcm-Z-\-hpw... a\p
]X-dn-tm-Ip Cu k`nepw tcmKn-Isf cn-m
{ian \gvkp-am-cpsS CS-bn
cp amem-J-am-cp-m-bn-cp-p...
X-fpsS hnfn-tbmSp hniz-kvXX
]pen, shn-n-d-Ip-I
hoin kzK-n-tebvp ]d-p-

gvkns GWn-bp-ambn ARvPp


\np `mK-tbvp
\onb enPphpw Iqcpw cmw
\ne-bp-sSbpw aqmw \ne-bpsSbpw CS-bn ktj-Un
Xqn-\n-n-cp aqp tcmKnIsf Xmtg-n-d-n. GWnp
\of-an-m--Xn-\m IqsS-bp-mbn-cp cp Xt-i-hm-kn-I-fpsS
tXmfn GWn Nmcn-\nnbmWv enPp sk v ^vtfmdnsenbXv Ahn-sS-\nv Amw
\ne-bn-te-bvv... Npap Xpp-Xv
Idp ]pI-bm-sW--dn-npw
enPp-hnse anj-\dn Xfn-..
ARvPphpw Iqcpw Hcp ]pXnb
Pohn-X-n-te-bvn-d-pw-h-sc.
Xncn-p-t\m-p-tm
a\x-km-n-bpsS kzcw {ihn
GXm\pw kpa-\-p-I-fpsS
sscyhpw \nkzmY-X-bp-samp-sImp am{X-amWv ac-WkwJy Db-cm-Xn-cp--Xv. CXp
hmbn-p \mtam-cp-cpw Nne
Xocp-am-\--sf-Sp-n-cp-s-n:
* Fs tPmensb Hcp tPmensb--Xn-\-pdw Im-hns\
{]kw-Kn-p-hm F\np e`n
Ah-k-c-ambn Rm IW-mpw.
* Fs tPmen F{X heptXm
sNdptXm BI-s, B hnfn-tbmSp
Rm hniz-kvXX ]pepw.
* Fs Cu \ne-bn-se-nm Hcp-]mSp IjvS-m-Sp-I
kln Fs amXm-]n-Xm-sftbm ap kpa-\-p-I-sftbm
Rms\m-cn-epw ad-p-Itbm
thZ-\n-n-p-Itbm Ahv A]am\w hcp-n-h-bvp-Itbm C.
* XmXvIm-enI em`-n-\pthn Cu tPmen \Inb
Fs Im-hn\v Fs
taep hnizmkw Rm Ifp-Ip-fn-p-I-bn-.
* Fs tPmen--ev Fmhpw Bizm-khpw {]tNm-Z-\hp-am-Ipw-hn[w Ft-Xmb hynap{Z Rm ]Xn-n-pw.

Amw \ne-bnse Hm-td-j


Xntb--dn ss\v Uyqn-bn Ibdn-b-Xv. Hmtcm BgvNbpw sNmtn-bn-cp kpIrX P]w
ARvPp \njvT-tbmsS Dcp-hn-SpXv {in-m-dp kl-{]h-I A]-I-S-k-a-bv
ARvPp-hns\ ]nSnp Ipepn
]dp: \o hnfn-m-dp ssZhan-t, hnfnv.... \o hnfn-m
hcpw... {]mYnv s]s-v..
Fv {]mYn--W-sa--dn-bm
ARvPp B BgvN-bnse kpIrX
P]-am-Wp-cp-hn--Xv. Cutim-sb,
A-bpsS c-bpsS ktmjw
F\np hopw \I-W-ta:
Hcp HmIvknP knen-
FSpv Ah-fpsS ssIbn
sImSpv Hcp sSIv\o-jy
]dp: \o Cu P\ ASn-ps]m-n-v. F\np ]p-n-..
\app c-s]-S-Ww. Xs Hcp
henb in hebw sNbvXp
Fm-W-h ]d--Xv. B knen H-bvs-Spv hntUmmkv Ah ASn-p-s]m-np
Iqp-Im-scbpw Iqn _m-Wnbn-en-d
- n.
Ahs c-bpsS
ktmjw h hgn
sImsm--bnse anj
\gvkmb enPphpw tPmtPmbpw
ARvPp-hns\ t^mWn hnfn-p..
Ah-f-tm IrXyw _m-Wnbn-en-d-n-b-tX-bp-p. ^bt^m-

Hcp HmIvknP knen FSpv Ah-fpsS


ssIbn sImSpv Hcp
sSIv\o-jy ]dp:
\o Cu P\ ASn-ps]m-n-v. F\np ]pn-.. \app c-s]-SWw. Xs Hcp henb
in hebw sNbvXp
Fm-W-h ]d--Xv.
B knen- H-bvsSpv hntUm-mkv
Ah ASn-p-s]m-np
Iqp-Im-scbpw Iqn
_m-Wn-bn-en-d
- n.

t]mb caybpw hn\o-X-bpw.


cp- t]cpw tImbw Pnm. hn\oX tPmenp Ib-dnbnv 4 amkhpw cay Hcp
hjhpw BIp-p. Iqen--Wnm-c-\mb ]bpw InUv\n--kpJ-ambn saUn- tImf-Pn
AUvan-m-bn-cp anbpw sNnp-g-bn ]mcm-sa-Un-
tImgvkn\p ]Tn-p A\n-b-nbp-amWv hn\o-X-bvp--Xv. Hcp
hjw apv cay-bpsS ] acn-p.
Abpw B-fbpw am{Xw Iqv.
8 tcmKn-Isf cnv H]-Xmasbmsf cn-p--Xn-\n-S-bnem-bn-cpp izmkw apn Ccp-hcpw
ac-W-n\p Iog-S-n-b-Xv.
I\ ]pI-bvn-S-bn-eqsS
X c-s]-Sp-nb tcmKn-Ifp-ambn Ccp-hcpw cp-{]m-h-iyamWv Xmsg-sb-n-b-Xv. aqmw
XhW hmXn ImWm-\m-hm-hn[w ]pI Xnn-b-tXmsS Ccphcpw apdn-p-n IpSp-n.
CXn-\n-S-bn t^mWn-eqsS _s kl-{]-h-I-tcmSv
AhnsS B sns ASpv
Hcp t]jyns\ \nn-bn-p-v
Fm-bn-cpp Ah-km-\s
kw`m-j-Ww.
cp-hw Xmsg Fn-btmgpw ]pds hnim-e-amb
temI-ns kpc-n-X-Xz-ntev HmSmsX XncnsI Ib-dn-tmIm Ahsc t{]cn-n B
tNtXm-hn-Imcw Fm-bn-cnpw?
F{Xtbm D-X-amb ssZhn-INnIfm-bn-cn-Ww B amemJam ]pen-bn-p-m-hp-I.
aI--sImp sIn-bp-m-nb
Nph-cp-Ip-n-emWv Ccp-hcpw
PohnXw sa\--Xv, `mhn-sb-pdnp kz]v\w I-Xv. AhnsS
\npw e`n aqey--fm-IWw acW-\n-anjw hscbpw amem-Jamcmbn Pohn-m \nkzmY-XtbmsS kzbw An-m
Ahsc klm-bn-Xv F-Xn
X-an-. B amXm-]n-Xm-v
A`n-am-\n-mw. Ah tbiphns Xs A`n-am-\-`m-P-\--fmW-tm.
kpIr-X-P]w in-\Inb
\nan-j-
LSS (Life In The Spirit
Seminar)s \memw aonw-Kn-\ptijw Bcm-[-\bpw Ip-kmchpw Ign-mWv ARvPp

tPm_n sI. o^, ]n-a-_wKm Akn- v tIm-HmUn-t\- ,


\gvkkv an\nkv{Sn \mj-W SoawKw
9903234205
jmep tXma-kv, Kth-jW hnZymYn,
a{Zmkv bqWn-th-gvkn-n, sIbvtdmkv
FUn-tm-dn-b t_mUwKw
jyshalu@gmail.com

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 11

kam-[m-\-ns `h\w
tIcf Itm-enm Icn-kvam-nIv \ho-I-c-W-ns t\Xr-Xz-n ]mem-bn \S IpSpw_
Ishj hnti-j-

t_

Xvjtemw Fm
kam-[m-\-ns `h\w Fm-Wv.
_Xvetlw F ]pWy-`q-anpw
jmtemw F hmn\p ]I-cmhp kam-[m-\-n\pw Hcp-anp
km-\n-m Ign-bp am[p-cyap ]Zw. tIcfm khokv Sow
Unkw-_ 28-31 Xn-Xn-I-fn
]mem-bn-sem-cp-nb IpSpw_
hnip-o-I-cW Ishj\pw
Cu t]c-\zY-am-pw-hn[w at\ml-c-am-bn-cp-p. ]nXm--mcpw
sshZn-Icpw hN-\-{]-tLm-j-Icpw
\ho-I-c-W-ns ]p
DWhpw A\p-`-hhpw hN-\-Zo]vXn-bn ]Ip \In-b-tm
IpSpw-_- hopw _Xve-tlam-bn. Znhy Dnbvp P\n-m
Ghpw DNn-X-amb CSw.
Ipp amem-J-am apX
Z-Xn-am hsc
Ipp-mbn Gkv
aov, Iuam-c-mmbn Sokv
aov, bphm-mbn bqv aov,
bph-Z--Xn-Imbn bv
Inkv aov, apXn Z-XnImbn ko\n-b Inkv
aov Fn-s\ Hcp IpSpw-_nse Fm AwK--sfbpw
Dsm-n-pw-hn[w Htc-k-abw
hnhn[ skIvj-\p-I-fnembn \Snb t{]m{Kmw X-fpsS IpSpw_--fn Cutimsb Ism Gh-scbpw klm-bn-p.
Nne lrZ-b-kv]in-bmb
A\p-`-h--fn-eq-sS:
dn-tbUv Bb-Xn-\p-tijw
IpSpw-_-Im-cy--fn am{Xw HXpn-Iq-Sn-bn-cp F\n-pw,
`mcypw Cu t_Xvjtemw
Ihj-\n ]s-Sp-p-hm
km[n-Xv henb Hcp ssZhm-\p{K-l-am-bn-cp-p. aIs \n_-{]-Im-c-amWv R ChnsS
Fn-b-Xv. ]e [ym\- IqSnsb-nepw CXn-eqsS ]pXnb
Ipsd Xocp-am-\- FSp-phm km[n-p. Fm-h-cnepw
\ ImWp kz`mhw cq]-s-Sp-

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 12

p-hm Ign-p. a
ssZh-ns Zm\amsWpw,
Ahsc ssZhnI Imcy--fn
Gs-Sp--Xn t{]mXvkm-ln-nm km[n-p-Xpw henb Hcp

A\p-{K-l-ambn F\nv Ctm


tXmp-p.
{^mknkv sI., s\m-nIc
(dn-.sI.-F-kv.-C._n Akn.-FPn-\nb)

]mem-bn s_Xvsetlw Ishj-\n XncnsXfn--tm

fsc ktm-j-ap-v.
a\p-jy-cpsS {Iao-I-c-W--tfm D]cn ]cn-ip-m-mhns {]h-\-amWv Cu
Ihjs\ \bn--Xv. IqSpX hnip-n-bn hf-cp-hm
{]tNm-Z\w e`n-p.
tUm t_mkvtIm & ^vtfmdn
Fd-Wm-Ipfw

tIc-f-nse Fm
tkmWp-I-fn \np-ap
IpSpw-_-sf Hcp-anv ImWphm km[n--Xn hfsc
ktm-j-ap-v. amXm-]n-Xmfpw afpw Hcp-an-p Cu
Iqmbva \ Hcp A\p-`-h-ambn-cp-p. CXp-hgn IpSpw-_mwK- Xn-ep _w
Dunbpdn-p-hm km[n-p.
sI.-F-Ivkv. BWn & sPn
BWn sImn

Rms\mcp kn-dm-sWnepw CXn ]s-Sp-p-hm


km[n--Xn hfsc ktm-jap-v. Rm Ip-ap-p

IpSpw-_-v ]d-p-sImSp-p-hm Ipsd-tbsd Imcy IpSpw_ Ihj\n \npw e`n-p. Pohn-Xn\p kw`-hn-p Fm
Imcy-fpw Fs\ ssZhn-I]--Xn-bmbn ImW-W-sapw
a\-n-em-bn.
kn. {Inn, tlmfn t{Imkv
tImsh v sImw

Cu t_Xvjtemw
Ihj Fs Pohn-Xn am-ns \nan-j-fm-bn-cp-p. amXm-]n-Xm-tfmSv H-ap Cu
Ihj hfsc ktmj-{]-Z-am-bn-cp-p. kv{Sow Xncnp t{]m{Kmw hfsc
\smcp A\p-`-h-am-bn-cp-p.
tbip-hn-tev IqSp-X ASpp-hm km[n-p.
\nJn s\k,
Xncp-h-\--]pcw
Xm-dm-n-bXv Pkvan (bqv tImHmUn-t\-, ]mem) &
jmep -tXm-akv

am dm-t^ Xn

Icn-kvamnIv \ho-I-cWw:\-I hfnb aptw


sI.-kn.-_n.kn Icn-kvam-nIv sNbam\pw, Xriq AXn-cq-]Xm klm-b-sa-{Xm-\p-amb am.dm-t^ Xn tIc-f
- nse \ho-Ic
- W
-
- ns \-Is
- f-p-dnv Fgp-Xp-p.

1.hy

n-IfpsS am\km-chpw \hoI-c-Whpw:


]m]-Po-hnX
hgn-I Dt]nv ]pXnb
a\p-jy-cmbn
h-h hfsc-bm-Wv.
2. IpSpw-_--fpsS \ho-IcWw: IpSpw-_--fn A\p-cRvP-\hpw kam-[m-\hpw m]n-sp. ]nWn Ign-n-cp-h A\p-c-RvP-\-sp (`mcym
`m--m, amXm-]n-Xm-,
a, ktlm-Z-c-.)
3. hN\w hmbn-m-\pw, ]Tnm\pw, {]N-cn-n-m\pap
A-cow krjvSn-p. [mcmfw
hN\ ]T\ [ym\-, {]tLmj-W-, ss__n Ihj\p-I Fnh \S-p-p.
4. hn. {Kw kpe-`-ambn:
hyn-Iv, hoSp-Iv, hnPmXn-bv {]N-cn-n-p-hm ImcW-am-bn.
5. {]mY-\m-{Kq-p-I hgn CShI Iqm-bva-bn {]mY\m
ssNX\yw kPo-h-am-bn.
6. A\p-Zn\ Znhy-_-en-bn
kPo-h-amb ]m-fnw Dm-bn.
{]mY-\-I, Km\-, hmb-\I Fn-h-bn ssZh-P\w
kPo-h-ambn ]s-Sp-m-\m-cw-`np.
7. A\p-Zn\ Znhy-Im-cpWy
kzoI-cWw h[n-p.
8. hn. Ip-kmcw AY-hmbn {]mtbm-Kn-I-am-m P\v Adnhv e`n-p.
9. Cs sshZnI,
kanX ssZh-hn-fn-I-fn `qcn-`mKhpw Icn-kvam-n-p-ambn _ap IpSpw-_--fn \np-am-Wv.
10. Zimwiw sImSp-p-hm

]mem-bn \S s_Xvtetlw Ishj-\n kotdm-ae


- _
- m k`m taP
Bv _nj]v IZn-\m am tPmPv Be-tcn {]kw-Kn-p-p..
]Tn-n-p. AXp-hgn kvtXm{XImgvN h[n-p. ]c-kvt\l
{]h-\-v ]Ww
\Im P\w k--cm-bn.
11. Aam-b ]c-kvt\l
{]h-\-v aptmv
hcm XpS-n. Bip]{Xn
ki-\w, `Ww sImSp-,
sXcphp asf Gs-Sp- apXemb kwcw-`- Bcw-`n-p.
12. Pokkv bqv, {Ino,
Inkv an\n-kv{Sn, t{]m-sse^v
aqhvsa v, GI Iqmbva XpSnbh hgn [mcmfw \ ssIhp.
13. [mcmfw ]pXnb Km\-,
{]mY-\-I, {]mY-\m-ssi-enI Fnh k`-bn kwPm-X-ambn.
14. [mcmfw {]kn-o-I-c-W hN-t\m--hw, imtemw,
sIbvtdmkv XpS-n-b-h {]Nm-c-

n-em-bn.
15. Sn.-hn-bn-eq-sS-bp hN\
{]tLm-jWw kpe-`-am-bn.
16.Icn-kvam-nIv {]m-\-neqsS am\-km-cs hnPmXnbcpsS amtm-Zo-k, Iqmbva
hfsc i-ambn. [mcmfw amtmZokI \S-p-hm Imc-W-ambn.
17. [ym\-tI-{-fn hgn
IpSpw-_-, hyn-I hjn Hcn- [ym\n-p coXn
ImWp-p.
18. Aam-b Bm-hns
hc-Zm-\- D]-tbm-Knv k`m-ip{iqj sNm Bcw-`n-p. (hN\ {]tLm-j-Ww, Iukn-enMv, a[y {]mY\ apX-em-b-h).
19. Aam-b-cpsS t\Xr-Xzn anj cwK--fn [mcmfw
ip{iq-j-I Gs-Sp-m ImcW-am-bn.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 13

AUz.-sI.-sP.-tPmk

sNdp--msc \n `mKy-hm-m-cm-Wv
F{Skv tImnMv cwKv {]K--\mb s{]m. ]n.-kn.
tXmakv aqp tNmZy- tNmZnv AXn-\p D-cfpw ]d-p-sIm-mWv A`n-apJw Bcw-`n--Xv.
cmWv `mKy-hm? (Who
is lucky person)
Pohn-X-n Ah-k-c-
e`n-p--h-cmWv `mKy-hmm.
Cs sNdp--mv thpthmfw Ah-k-c--fp-v. ]T\w,
tPmen, Adnhv C-s\-bp
Imcy--fn temI-n-ep
Fm Ah-k-chpw Ah-cpsS
hnc Xpn-ep-v. Ign Ipdp-X-e-ap-d-Isf At]-nv
Cs sNdp--m `mKy-hm-mcmWv.
BcmWv tPXmhv (Who is a
successful person)
e`n-p Ah-k-c-sf
th coXn-bn D]-tbm-K-s]-Spp--h-\mWv tPXm-hv. Cu
Imcy-n-emWv F\nv Cs

Xe-ap-d-bn kwibw D-Xv.


Ahp Inp Ah-k-c-sf
th-co-Xn-bn D]-tbm-Kn-phm Ah ]cm-P-b-sSpptm? Ah-k-c- D]-tbmKn-p-hm-\p BP-hXzw
Cs sNdp--mv \jvSs]-Sp-ptm? CsXmw Rm
tNmZn-p tNmZy-fmWv.
BcmWv hnm\n (Who is a
genious)
e`n-p Ah-k-c--fn-eqsS
ap--hs \-mbn D]-tbm-Knp-tm-gmWv Hcm Po\n-b-kmbn
amdp--Xv Fp-]-d-bmw. kmaqlnI \bmWv Ahs eyw.
AXn-\mWv Ah ]cn-{i-an-t-Xv. \psS sNdpmsc Cu
Zni-bn-tep \bn-m-\mWv
kaqlw Xm-dm-tI--Xv.
shdp-sX-bp hmp-If
Ch. Ign 30 hj-tm-fambn sNdp--m-cpsS IqsS Znhk-n 16 aWn-q-sd-nepw CSs]-Sp-, Ahsc \bn-p
tXmakv kmdns Is--ep-I-

t^mtm:tPmtam Xriq

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 14

fm-Wv. kzw Pohn-Xm-\p-`-hfpsS shfn--nepw ssZhw


\Inb shfn-]m-Sp-I-fpsS sXfn-n-epw, Bg-n ]Xn
t_m[y--...kXy- tXmakv
km \tmSp ]p-h-bvp-p.
* Cs sNdp--msc
Av F-s\-bmWv hne-bn-cpp-Xv?
Adn-hp-I-fp-sSbpw Ign-hp-I-fpsSbpw Imcy-n A{K-K-Wy
cmWv Cs sNdp--m.
]t, {]mtbm-Kn-I-amb A\p-`-hns Ipdhv Ahv aptmp
IpXn-p--Xn XSw \npp. AXn\v Ah-sc-m Ipm Ah-cpsS amXm-]n-Xm--sf
Rm ]d-bpw. Ah-cmWv
{]mtbm-Kn-IX Ahsc ]cn-io-enn-t--Xv. kmaq-ln-I-amb Dc-hm-Zn-Xz-hpw, XmXv]-cyhpw
Cs sNdp--m-cn Ipd-bpXpw Fs DXvI-WvTm-Ip-e-\mp-p-v.
* sNdp--m-cpsS Ipd-hpIpw Nm]-ey-pw amXm]n-Xm--msc Ipw ]d-tb-Xptm?
_mey-n Hcp-hs\
Fs\ ssIImcyw sNpp
F-X-\p-k-cn-n-cnpw Ahs
`mhn PohnXw Fp thW-san ]d-bmw. amXm-]n-Xm-v
Cm aqey-t_m[w afn\nv {]Xo-n--cp-Xv. Fs
]nXmhv Hcp Ij-I-\m-bn-cp-p.
Hcp-k-abw t]mepw shdpsX Ifbp-am-bn-cp-n. ]mSpw ]dnepw ]Wn-m-cpsS IqsS
A ]Wn-sb-Sp-Xv Fs
kzm[o-\n-n-p-v. kvIq Ignsn-bm Ip-Im-en-I-fpsS
Ib Fs ssII-fn Xcp-w.
N-bn \npw hcp-tm IWp-I ssIImcyw sNt
D-c-hm-ZnXzw F\n-m-Wv. Av
AsX-n Aajw Dm-n-sbnepw AsXmw Fs Ign-hpI hnI-kn-m A
\Inb Ah-k-c--fm-bn-cpp
Fv Rm ]nm-ev Xncn--

tXmakv amjns Xriq-cnse ]cn-io-e\ tI{w


* CXp-sImv am{Xw sNdp-Xv. Ipn-I-fpsS ]T-\s efn-Xmsc hnP-bn-I-fmn amm
am-m\pw Ah-cpsS Pohn-Xs
Ign-bptam?
{Inbm--I-am-m-\p-am-Wv Cu
hnizmk ]cn-io-e\w \IpXv.
\psS Ipn-Iv Ign
F{Xtbm sNdp--m ]nImXe-ap-dsbm IqSp-X \
ev Cu hnizmk ]cn-io-e\w
Pohn-X-km-l-N-cy- Dv.
hgn e`n \-I FtmSp ]d]t, AXp-t]mse Xs
n-cn-p-p.
Ahsc iey-s-Sp-p kml-Ncy-fpw Dv. am[y-a--fpw,
* sNdp--m-cpsS ]cn-io-e-\sXmb kulr-Z--fpw, B[pn \mw FmWv {in-t\nI Pohn-X-ssi-en-Ifpw Ahsc
Xv?
Akz--s-Sp-p-p. Ahp
Ahsc kvt\ln-p-I,
thXv amXr-I-I-fm-Wv. Hcp
Ahsc hniz-kn-p-I, Ahsc
bph-P\ ]cn-io-e-I A[ym-]-ID-c-hm-Zn-Xz- G]n-p-I,
\m-bmepw amXm-]n-Xm--fm-bmepw
Ahp-thn {]mYn-p-I.
sNt-Xv amXr-Im-]-c-ambn
]cn-ip-m-n-t\m-Sp
Pohn-p-hm {ian-pI F-Xm{]mY\ Znh-k-n aqp
Wv. CsXmcp shp-hn-fn-bm-Wv.
{]mh-iy-sa-nepw Fs m]-\- CtXsSp-m am{Xta kaq-l-fn sNmm-dp-v. hnZymYn-Ins `mhn `{Z-am-Ip-I-bp-q.
fpsS ko\w Rm {]np* sNdp--msc \bn-m\pw
sNbvXv Fm Ipn-Ipw hnXkzm[o-\n-m\pw {]mbw Hcp XScWw sNp-p-v. 12 hjw
k-at?
Ipn \psS Iogn hfnv
F\np 74 hb-m-bn.
Ah \inpt]m-bm \ap-Fm 30 hb-mb Hcp sNdpXns D-c-hm-Zn-Xz-n \np
-m-cs Xpd-hnbpw, DuP-kzamdn-\nm Ign-bptam Fv
eXbpw F\n-p-v. sNdpw a\A[ym-]-I-tcmSv tNmZn-m-dp-v.
n-em-Wv. In-vsa,v
Cu tNmZyw Rm amXm-]n-Xm-lmUvhv, dnkvIv FSp-mtfmSpw Bhn-m-dp-v. IpnI-fpsS Xe-bn ssIhv {]mYn- \p ss[cyw Ch Cpw F\np-v. 17000 Ipn-Isf Hmtcm
m Rm Ah-tcmSv Bh-iys-Sm-dp-v. Ahv Fm Imcy- hjhpw Rm ssIImcyw
sNp-p-v.
fpw \S-n-sm-Sp-p--XmWv
kvt\lw FXv ]e amXm-]n-XmsaUn- Fn-\n-b-dnMv
fpw sXn--cn-p-p. AX
]co ]mkm-Im Ipn-Isf
Ahp th-Xv. \n-fpsS
klm-bn-p FXv am{X-a
AwKo-Im-chpw t{]mm-l-\-hpw,
Xs D-c-hm-ZnXzw Fp Xncn-hnizm-k-hpw, {]mY-\-bp-amdn-bp tXmakv amjv Xs
sWv amXm-]n-Xm- Xncn--dn-bZuXyw XpS-cpI FXp Xs-bmWw.
Wv.

dn-bp-I-bp-m-bn. D-c-hm-Zn-Xz Gs-Sp-m Ipn-Iv


sNdpw apX ]cn-io-e\w
amXm-]n-Xm- \I-Ww.
AXns A]-cym-]vXX hf-cptm Ah A`n-ap-Jo-I-cn-pp.
* hfsc Im-iy-m-c-\m-bnm-Wtm A-bpsS s]cp-amw
Fp ]d-bm-dp-tm?
20 hj-p ap]mWv
Hcp \ho-I-cW A\p-`hw F\np-m-Ip--Xv. Ap-ap-X
A[ym-]-\-n ]e Imcy-fpw
ssZhw Fs ]Tn-n-p-I-bp-mbn. AXp-hsc hfsc tZjy-m-c\m-bn-cp Rm arZp-e-\m-Im
XpS-n. ASn-sImv Ipn-Isf
\m-m ]n-m-sbv a\-nemn. AXp-sIm-p-Xs Rm
\S-p hnP-b-Kncn kvIqfn
hSn {]tbmKw C. Ipn-I
mn Dg-p--Xn\pw Dd-p-Xn\pw Hs Ah-cp-tSXmb ImcW- DmIpw Fp hnizknp. mn hcm-Xmb IpnIsf At\z-jnv Ah-cpsS
hon Rm t]mIm XpS-n.
CsXmw ssZh-h-N\ ]T-\-n-eqsS, ssZhw \Inb Xpd-hn-I-fmWv. am{X-a-, Ipn-Isf kvt\lnp-I-bmWv Ahsc \bn-p-hm\p \ hgn Fp Rm a\n-em-n. Fm kvt\ln--XpsImv am{Xw Hcp Ipn ]Tn--Wsa-n-. Rm Fs m]-\n \Ip A-S ]cn-ioe\w Ah-cpsS `mhn-Po-hn-X-ntev D-Xm-Wv. Ah-cpsS
Am-Z-anv hnPbw am{X-a
Fs eyw. Ah-cpsS ka-{Kamb PohnX hnP-b-am-Wv.
kvt\l-]qh-amb Hcp Iiyw
AXn-\m-h-iy-am-Wv.
* aX-hn-izmkw Ipn-I-fn
Av ASn-t]n-m-dptm?
Rms\mcp Itm-en--\m-Wv.
{InkvXp-hns {]t_m-[-\-fpw
hnizm-khpw Fs Pohn-Xns B[m-c-in-e-I-fm-Wv.
Fs m]-\--fn Jpdm
]mcm-b-Whpw, thZ-]m-cm-b-Whpw
\S-m-dp-v. Fm aX-{K-fpw Fs Hm^o-kn-ep-v.
Fm aX--fnepw kXy-ns
Inc-W- Dspw Ah
_lp-am-\n--W-sa-p-amWv Fs
hnizmkw Ftm-Sm-h-iy-s-Sp--

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 15

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 16

F{X Rm
Imn-cpp

hnhm-l-n-s\m-cp-p--h R-sf-s
ssZh-n\p kanv ]m-fn-p-thn Imncn-p-I. ka-b
- ns XnI-hn Ahn-Spv AXp
]qn-bm-n-bn-cn-pw.

\mYm,

Beo-kp-Ipn tNn Fs Imcya-dnv Fm-hq-kn-tebvv


Fs \n_-np Iqnsmp hp. Un{Kn Ign-hp s{Sbn-\nMv t{]m{Km-an
]s-Sp-m t{]mm-ln-n-p.
Fm F\nv CsXmpw ]n, F\nv ]n.-Pn.v t]mIWw
Fp-]-dv Rm Fm-hqkn \npw Cd-n. Un{Kn
dnkv h-tm AXp-hsc
Fmw \ amtmsS ]mm-bRm tXmhn-bpsS cpNn-b-dnp. PohnXw apgp-h {]iv\-`cn-X-am-bn. As\ Hcp hjw
IS-p-t]m-bn.
Hcn-qSn ap-
kphn-tij atlm-hw IqSm

m PnIvkn. If-a-tcn
Fm-hq-knse bqv Hm^o-kn
tPmensNp-p. A-\pw Anbpw cv B-f-amcpw AS-p-XmWv Fs IpSpw-_w. A\v \ tPmen-bp-m-bn-cp--XpsImv km-nI `{Z-Xbpw
IpSpw-_-n-\p-m-bn-cp-p.
Ba-v {]m[m\yw \Inbn-cp--Xp-sImv F\nv Hmah \mfp-ap-X 10-mw mv Ignbp--Xp-hsc Fs Bh-iyfpw B{K-l-pw Hcp
{]m[m-\yhpw e`n-msX Fmw
\n-_vZ-ambn klnv Rm Pohnp. Fs hnZym-`ym-k-n\pw
bmsXmcp {]m[m-\yhpw \evIn-bncp-n-. bmsXmcp kzc-tNbpw
Cm IpSpw-_-am-bn-cpp
Ft-Xv. A-\v IpSpw-_-n
henb m\w Dm-bn-cp-n-.
Fs ]mw mv hsctb
]Tn-n-p-I-bpq Fv A ]dbp-am-bn-cp-p.
ssZhm-\p-{K-l-m 70%
amtmsS Rm 10-mw mv
]mm-bn. Bbn-Sbvv ap kphn-tij atlm-hw
IqSp-Ibpw Ap-X-I-c-ambn
Fs XpS ]T-\-n-\p
kml-Ncyw Hcp-p-Ibpw
sNbvXp. As\ If-a-tcn
sk v t]mkv tImf-Pn {]oUn-{Knv tNcp-Ibpw ASp-p
tImsh v tlm-en
Xmakw Bcw-`n-p-Ibpw
sNbvXp.
hnNn-{X-amb hgn-I
Rmb-dmgvN am{Xw Ip_m-\bn ]s-Sp-n-cp Rm
hmU kn-dns \n_--{]Imcw Fpw Ip_m-\-bn
]s-Sp-p-hm XpS-n. ]n.-Un.kn. ]mm-b-tm Fd-Wm-Ipfw
alm-cm-Pmkv tImf-Pn Un{Knv
tNp. As\ 5 hj-
IS-p-t]m-bn. CXns CS-bn
Fs A-\pw A-nbpw
th]n-cn-bp-Ibpw A- AbpsS B-f-bpsS IqsS Xma-knm XpS-p-Ibpw sNbvXp.
Un{Kn Igntm Fs
dqwta-p-hgn Icn-kvam-nIv
cwKs {]K kmn-[y-amb

PnIvkn tXmakv

Ah-kcw e`n-p. Un{Kn Ign-hm-bp 15 Znh-ks


am _ntUgvkv s{Sbn-\nMv
t{]m{Km-an ]s-Sp-p.
]n.-Un.kn. Ign ka-bv
tImshnse kntgvkv
Fs kn-dm-Im hnfn-p. B
kabw F\nv XmXv]cyw Dmbn-cp-n-. Un{Kn Ignv tNcmw
Fv Rm Ah-tcmSv ]d-p.
Un{Kn Ign--tm ]e Imc-W-fm kntgvkv Fs Imcyn Xmev]-cy-sa-Sp-n-. CXv
Fs a\-n thZ-\-bmbn InSn-cp-p. s{Sbn-\nMn-\n-S-bnse
[ym\-ns Iukn-enn
\mep Nph-cp-Ip-n HXpm-\p--X Cu PohnXw Fv

PnIvkn tXmakv, If-a-tcn


Fm-hqknse bqnse Hm^o-kn
tPmen sNp-p.

P]-ame dmWn-bpsS amk-amb


HIvtSm-_ amkw 31-mw XnXn
IeymWw \S-m Xocp-am-\np. hnhmlw \S-m Bh-iyamb ]Ww hnhmlw Dd-n-p
ka-bv Fs ssIbn Cmbn-cp-p. Cu Bhiyw {]mY-\bvmbn kan--tm
AsXmw Imhp {Iao-I-cnp-sav \ntZiw e`n-p.
9 hjw hnhm-l-n-\mbn
{]mYn-sm-cp-n. 7 hjtmfw hnhmlw At\z-jn-p.
80Hmfw hnhm-lm-tem-N-\-I
hs-nepw ]e Imc-W--fm
\S-msX t]mbn. ap--h-cpsS
A[n-t-]-fpw ]cn-lm-kfpw tItn hn-p-v.
Atm-sgmpw Xfp-t]mImsX Fs ssZhw Fs
tNp-]n-Sn-n-cp-p.
ka-b-ns ]qW-X-bn
ssZth-jvS-{]-Imcw Ahn-Sp-smcp-nb ka-bv [\y-ap-lq-fmbn ]cn-W-an-n-p.
Xs kvt\ln-p--hv
Xs ]-Xn-b-\p-k-cnv hnfn-s--hv Ahn-Sp-smw \bvmbn ]cn-W-an-n-pp (tdma. 8:28).

sIbvtdmkv \n-fpsS `h-\-n/tPmen--ev/Imkn e`n-p-hm Cu t^mw ]qcnn tijw aWn-HmU/ Un.-Un. klnXw Ab-bvpI

hcn-kwJy Iq
t]cv:......................................................................................................................................................................
A{Uv:..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Pn:............................................................]n.............................................................................................
samss_:........................................Csa-bn..............................................................................................
]W-a-S-bvp-- coXn:
aWnHmU
UnUn
XpI:...................................................................................................................................................................

hcn-kwJy Hcp hj-tv `180


hnemkw: sIbvtdmkv, Fm-hqkv Fv.F
- w.-Sn.-tIm-f\
- n.-]n.H
Fd-Wm-Ipfw 683503 : 0495-- 2545375, 9496325814,
: kairosmag@gmail.com, www.kairos.jesusyouth.org

Pohn-n-cn-phv A\p-X-]nm Ah-kcw Dv. Fm


acn-p-I-gn-m F\nv sXntmbn Fv ]d-bm Ign-bn
F Xncn--dnhv IpSpw-_-nse
acn--hp-thn XovW-XtbmsS {]mYn-m Fs
t{]cn-n-p.
Fs Pohn-X-n Fpw
Zpcn-X-ta-bpq F s\K-ohv
Nnm-KXn F\n-p-m-bn-cp-p.
Fm s{]b {Kqnse mneqsS Fm s\K-ohv Nnm-K-XnIfpw t]mk-ohv Bn amm\pw
F\nv A\m-Zn-Imew apX Hcpn-bn-cn-p Pohn-X-]-m-fnsb
]cn-ip-m-m-hns\ sImv \ndbv-Wsa Fv {]mYn-m\pw
km[n-p. 6 amk-p-tijw
_nPp-hns hnhm-lm-tem-N\
]n-hm-Xp--e- hgn hp.
Cu hnhmlw th F Dt-iytmsS _nPp-hns hop-Im
Fn-sb-nepw Im-hns
CS-s]-Saqew ]n-hm-Xp--e hop-Im-cp-ambn kwkm-cnv
Cu hnhmlw Dd-n-p.
ssZhw CS-s]Spw
Im\m-bnse Ieym-W-n\v
A CS-s]--Xp-t]mse Fs
Ieym-W-nepw CS-s]v Fs
aW-hm-n-bmbn AWn-bn-sm-cp-Wsa Fv \nc-cw Rm amXmhn-t\mSv {]mYn-p-am-bn-cp-p.

sNpw {Um^vpw sIbvtdmkv, tNhm-bq, tImgn-tmSv F t]cn-emWv FSp-t--Xv.


_mv {Smkv^ Bbn ]W-a-S-bvp--h, apI-fn sImSp-n-cn-p hnh-c-tfmsSmw
tImUv \ tNv Cusa-bn Ab-p-I.
Bank Name: Federal Bank Ltd. Branch:Puthiyara
Address: Perachunni Towers, Indira Gandhi Rd, Kozhikode, Puthiyara, 673004,
Kerala, A/c No.Savings Bank A/c : 13060100110898
MICR Code: 673049006, IFSC Code: FDRL0001306

Cutim shfn-s-Sp-n. B
\nanjw Fm hnj-a-fpw Fs
a\-n \nv amp-t]m-bn.
s{Sbn-\nMns CS-bn tI Hcp
kmyw hnhm-l-n\v {]mYnsm-cp-m Fs t{]cn-n-p.
am _ntUgvkv s{Sbn-\nMv
Fs Pohn-X-nse Hcp hgn-ncn-hm-bn-cp-p. {]mY-\-bn ASnbp-d Hcp Pohn-X-n\v CXv
klm-b-I-am-bn. Fm Znh-khpw
Ip_m-\-bn ]s-Sp-m\pw
Znh-khpw Hcp aWn-q
Fnepw Znhy-Im-cpWy kn-[nbn Ccn-m\pw {]mYn-m\pw
XovW-X-bp-h-fmbn Rm
amdn. ssZh-ln-X-n\v am{Xw
Iogvh-gn Pohn-m Rm
Xocp-am-\-sa-Sp-p. B hjw
Xs Rm Un{Kn ]mm-IpIbpw 6 amks Iyq-
tImgvkv ]Tnv kn-^n-v
hmp-Ibpw sNbvXp. hj-nsem-cn- Ipf-p-h-b-en
[ym\w IqSm F\nv Ah-kcw
e`n-p. ssZh-lnXw Xncn--dnv
aptmv t]mIm F\nv km[np.
{]iv\- Cm-Xm-hn
am _ntUgvkv s{Sbn\nMv t{]m{Kmw Ignv 8 amkn-\p-tijw 1997 s^{_p-h-cnbn Fm-hq-knse Pokkv
bqv Hm^o-kn tPmen-bn
{]th-in-p. 1998- amXyp
\mbvmw-]-d-n A-\p-ambn
kwkm-cn-m-\n-S-bm-bn. \ns
Ae-p {]iv\- Hpw
\nn \nv amdn-tm-hp-I-bn-.
CsXmw AwKo-I-cn-p-sImv
\ns kzoI-cn-m Cutim
Hcmsf Hcp-p-pv. AXn-\pthn {]mYn-p-Ibpw At\zjn-p-Ibpw sN-W-sav A
]d-p. AXp-{]-Imcw Ieym-Wmtem-N-\-I Bcw-`n-p-Ibpw
sNbvXp. \nch[n Btem-N-\-I
hs-nepw Hpw icn-bm-bn-.
CXns CS-bn 2001 Unkw-_
11-\v A- acn-p. C\n Fp
sNp-sav ]ecpw FtmSv
tNmZn-p. Fm Fm Imcyfpw ssZhw t\mn-\-S-psa t_m[yw F\n-p-m-bn-cpp. ssZhw Adn-bmsX Hpw
Fs Pohn-X-n \S-n
F Xncn--dnhv Fs aptmv
\bn-p. acn--hp-thn
{]mYn-m-\p t{]cW e`n-p.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 17

ap

cn-q-cn Cy hncp-snb IY
dnmUv ]pn-cn-p. kvt\ltm-sS. Nncnpw kvt\ln\pw \mKm-emnse `mj-bpsS
Bh-iy-an-m-XpsImm-IWw
alm-cm-jv{S-mcn kpio-Xbvpw
cmP-mIm-c kmh\pw
tImbwImcn A\p-hn-\p-samw
AXp s]sp a\-n-em-bn.
AXns AYw, hym]vXn, B
]pn-cn-bn-eqsS Hgp-Ip tbiphns kvt\lsamw I-d
FIvkvtN-ns IY-bmWp ]dp-h--Xv.... \mKm-em v,
Bmw, aWn-q, KpP-dmv
XpSn 15--Hmfw e--fn
\npw \mj-W Soans t\XrXz-n sImp tIc-f-n-senb Hcp Iqw bphm--fpsS
IY.... Unkw-_ ]mw Xn-XntbmsS Ah-\-hs `mj-Ifpw
ioe-fpw Nn-I-fp-ambn Hmtcmcp-cpw apcn-q Unssh-\n-sen. \n-sf-sbms
Rst Adnbmw Fp-]dv BXn-tY-b sIn-n-Snp
kzoI-cn-p. Dtcy-m Nnesc-nepw sXp ]I-n-cn--Ww.
shw t{]m{Km-an-\p-tijw
Ah-c-h-cpsS `mj-I-fn
[ym\w.... i-amb ssZhm-\p-`hhpw AZv`p-X-I-c-amb tcmK-imn-Ifpw BZy-Zn-\--fns
Dm-bn. Ctm Fm-hp-adnbmw X-fpsS lrZbw Fnt\m-thn XpSn-p-p-s-v....
Fn-s\p hy-am-b-dn-n-snepw Ah Ip NnmsX Xpdp-h-p, ImXp Iqn-p,
a\p Xpd-p-t\m-n-bn-cp-p....
Ah \psS Cutim hcptm Rm\pw Adn-tb--X-t.
ImktImSp apX s\mnIc hsc-bp e-
Hcp henb Pokkv bqv
IpSpw_w t]mse tXmn-p.
Hmtcm e--fnepw amXrIm
Itm-enm `h-\--fn Ah
Xma-kn-p. aWn-q-cp-Impw
KpP-dm-p-Impw cmPmImp-samw tIcfw
kzw hoSm-bn... tNmdn\pw
kmm-dn\pw Am-dn-\p-samw
\-\n-d adn-b-tabpw IpSpw-_{]mY-\bpw ]n-bn t]mpsamw Hma-I-fn CSw Is-

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 18

Hcp
henb
IpSpw_w
n. C-s\-sbm-s-bm-Wtm
Fpw Pokkv bqv hfn-p-Xv. tkmWp-I-fn Hcp-nb
t{]m{Km-ap-I-fn \nmWv {]mY\bpw ssZh-h-N-\hpw X-fpsS
Pohn-X-ns `mK-am--W-sav
Hmtcm-cp-pw tXmp--Xv.
kpioX (a-lm-cm-jv{S) ]d-bp-Xp
tImw:
""ssZh-tmSv ASp-p-hm\pw
Bg-n B kvt\l-a-\p-`-hnp-hm\pw F\np Ign-p.
Rm C{X sNdp-Xm-bnpw Fs
sXc-s-Spv Cutim-bvpthn ip{iqj sNp-hm
A\p-h-Zn-m X-hn[w Rm
Bcm-Wv.''
kmhs (cm-P-m) hmpI-fn ]d-m ""CsXmcp
]pXnb A\p-`-h-am-bn-cp-p.
IpSpw-_- Hcp-an-p {]mY\bpw Ip_m-\bpw Fs Bgn kv]in-p.'' sNs-nb
e--fn-semw henb kzoIcWhpw t{]mm-l-\-hp-amWv
I-d FIvkvtNp t{]m{Kman\p e`n--Xv. hnIm-cn-am, CS-hI-k-aq-lw, tbip-hns Aw_mk-Uam-cmb _nj-p-am..... k`tbmSpw AXns Iqm-bva-tbmSpw
henb kvt\lhpw A\p-`m-hhpw
Xpd-hn-bp-ap-m-m CsXmw
Gsd klm-bn-p.
Ip-I \nd-bp-Xv
BZy-amZyw Am-dns Fcn-hpsImv Ip-\n-d--hv
Ctm Ip-\n-d-bp-Xv
kvt\lw sImm-Wv, hnIm-chmbv]p sImm-Wv...
tIc-f-n-en-tm \mKm-emp-

sIbvtdmkv kp
]

Xn-\m-bn-c
- W
-
- n\v bph-P\
-
- f
\-bpsS ssNX\yw ]Sn, ssZh-c
ip{iq-jI
- -cmbn Ahsc amn-op
apt--ns B`n-ap-Jy-n-emWv sI
{]kn-o-I-cn-p--Xv. Fm taJ-e-I-f
Pohn-X
- n kzm[o-\a
- m-IpI F e
am[ya ip{iq-jb
- m-Wn-Xv.Nne-hp-I Ip
e-L--n At\-I-cpsS Icp-Xepw
sIbvtdm-kns\ hfp-Ibpw \ne-\n
-Xv. C-c-n sIbvtdmkv amkn
ambn klm-bn-p--h-cpsS Iqm-bva-b
kplr-p- (Friends of Kairos ) F

Impw aWn-q-cp-Impw cmPmImp-samw kz-ambn


hoSp-I-fp-v... amXm-]n-Xm-fpw
ktlm-Z-c--fp-ap-v. CS-h-I-nbpw hnIm-cn-b--\p-ap-v...
tbip {]hn-p-p. sIp-dtmsS k` ]Wn-b-s-Sp-I-bm-Wv.
\n-_vZ-am-bn... lrZ-b-
Xn kwkm-cn-m XpS-n-gn-p. Hmtcm Bm-hn-\p-adnbmw sXmp-\np Iqp-Im-c\n, Iqp-Im-cn-bn XpSn-p-Xv
tbip-sh Htc Poh-\m-sW-v...
k-bm-sW-v. Hm^-t\-Pn
t]mb-Xv, IpjvT-tcm-Kn-Ip
`Ww sImSp--Xv, o\nwKv
an\n-kv{Snbn klm-bn-Xv Hs
ad-m B{K-lnm Znh-k-fm-W-Xv.

{Km v, {Km v^n-\mse


\mep Znh-ks ]cn-]m-Sn-bmWv. tN-e-bnse Ap-
]n-ap-v IqSn t{]m{Kmw
tImHmUn-t\- Xte-Zn-hkw
HmSn-\-S-p-tm Imhp
hp tXmfnXn Nncn-p. Fn\mSm Cu sSj... \psS
]nt-c-t... Fs NpW-p-nI.

plr-p- (FRIENDS OF KAIROS)

fpsS Pohn-X
- f
- n
cm-Pys hne-s
Pokkv bqv
Ibvtdmkv amknI
fn-ep-ap bph-P\
ey-tm-sS-bp
pXn-p-bc
- p Cmw kvt\l-hp-amWv
np-Ibpw sNpn-Isb km-n-IbmWv sIbvtdmkv
F t- ]-cn Adn-b-

s-Sp-X
- v.
200 cq]m-ap-X 500,1000 Fn-s\ hnhn[ XpI-I
\In, Hmtcm amkhpw sIbvtdm-kns\ klm-bn-p-hsc kvt\l-tmSpw IrX--X-tbmSpw IqSn-bmWv
R kvacn-p--Xv.
sIbv t dm- k n- e qsS \S- p bph- P \ ip{iq- j sb
km-n-I-ambn klm-bn-m sIbvtdm-kns Hmtcm
hmb-\-m-scbpw kvt\l-]qhw Wn-p-p.
hni-Zmw-i-mbn _-s-SpI
sIbvtdm-kv, Fm-hq-kv, HMT Colony P.O, FdWm-Ipfw,
]n 683503, : kairosmag@gmail.com
9645869036(tSman tXmp-), 9495721584, (tPm_n tPmkv)

C\n sSj-\n-... ]cn-io-e-\, BtLm-j-, I-d


t{]m{Km-ap-I... Fm-hpw
Ctm kn{i hnIm-c--fm-Wv..
Chn-Spp Inp
kvt\ltamptm, A\p-`-h-tfmp-tm Xncn-p-t]mIm tXmp-n-. Fm
\mn sNv sN-W-sap
]dv Cutim G]n Nne
Imcy--fp-v. As\ 15 Znhk-p-tijw Htc `mj
(kvt\-l-ns `mjbpw Htc
ioehpw (\--bpsS ioew) Htc
Nn-bp-ambn (Cu-timsb sImSp-W-sa Nn) ]pXp-h--cmtLm-j-n-\p-tijw Ah hnI-b-dn. ssIamw sN-s-Xv
kwkvIm-c- am{X-a-.. t_m[yq-Sn-bm-Wv. `mjtbm
kwkvIm-ctam Hpw lrZ-bns hep-nt\m kvt\lnt\m XS--a--. Fm `mjIfpsSbpw kwkvm-c-n-sbpw
DS-b-h CjvS-s]-Sp `mj
kvt\lw am{X-am-Wv.
Xm-dm-n-bXv enU Btm Nmn &
jmep tXmakv

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 19

ap Ipn-I-fp-ambn a-cn-Wtam?
Ah-cpsS Pohn-Xm-\p-`-h-
FtmSp ]d-bm-dp-v. Fs {]iv\ {ihn-p-p. Hpw sNm
Fs \n_-n-m-dn-. Fs A`n{]m-b-sf am\n-m-dp-ap-v. Fnepw
ap Ipn-I-tfmSp a-cn-m ]d-bpXv AwKo-I-cn-m-\mhp-n-. Fsp-dnv Aan-X-ambn BIp-e-s-Sp-Xp
F\nv Akz-X \Ip-p.
tPmWn BWn
F\np Xcp kzmX{yw Rm
Zpcp-]-tbm-Kn-n-m-sbv Ah IcpXpw. Fs A`n-{]mbw AwKo-I-cn-pp. ap--h-cp-ambn Xmc-Xayw sNpXv F\n-n-jvS-ap Imcy-a-.
A^vk C. K^q

Xmc-Xayw \S--cpXv

kzKob PohnXw

fpsS ImgvN-m-Sp-I-fn \npsImv amXm-]n-Xm--fp-am-bp


_s hne-bn-cp-n.
`mKy-hm-m-cmb Ipn-I
Hcp IW-n Cs IpnI `mKy-hm-m-cm-Wv. Imc-Ww,
ap-thn kzbw _en-I-gnp--h-cmWv Cs amXm-]nXm-. Cu Ah-t_m[w
ap-p-Xm-\pw. Fm IpnIfpw Hp-t]mse ]d-bp

Fs amXm-]n-Xm--tfm-sSm-p
PohnXw kzK Xpey-am-Wv. Ah-cpsS
kmn[yw ktm-j-I-c-amb A\p-`-ham-Wv. Fs amXr-Ibpw hgn-Im-nbpw
Ah Xs.
F_n am\p-h

Fs Bi-b-fpw AwKo-I-cn-s-SWw
amXm-]n-Xm--fp-ambn \ coXn-bn
hyn-_w ]pem F\np
Ign-bp-p-v. icn-bmb amK-\ntZ-i \Ip--Xn Ah Dp-I-cmWv. Fnepw Fs Nn-Isf Ah
AwKo-I-cn-p-n-. icn Ftmgpw
Ah-cpsS `mK-m-sWv Ah [cnp-p.
ssa BWn

\ hyn-_--ap-m-IWw

s Xe-ap-dbpw amXm]n-Xm-fpw Xn-ep _-sp-dnv At\z-jWw \S-n-btm Innb hnh-c--fmWv


C-h-Ws Ihtm-dn. `n
aX--fn s]-hcpw hn`n
km-nI \ne-hm-c-n s]Sp-h-cp-amb _ncpZ ]T-\-m-cp-sSbn-S-bn-emWv Cu At\z-jWw \Sn-b-Xv. Fm-hcpw Iuamcw
Ignv bph-Xz-n-tep IS-h. Hmtcm-cp-cpw Xmm--

amXm-]n-Xm- Xsf Fs\ \bn--W-sapw


FmWv X Ah-cn \np {]Xo-n-p-sXpw Cs bph-X-e-apd ]p-h-bvp-p. AhcpsS k]-n-ep amXm-]n-Xm- F-s\-bm-bncn--W-sav tPmk^v k-dnb Xm-dm-nb ^o.

amXm-]n-Xm- : ]pXnb
Xe-ap-d-bpsS {]Xo--I

bqv--So tSmv

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 20

R- f p- a mbn \ hyn- _ w
]pem amXm-]n-Xm- {in-m-dpv. \ Xocp-am-\- FSp-m klmbn-p-p. Kuc-h-ap Imcy- B
\ne-bn Xs hon-m ]Tn-n-p.
R Hn- p- I q- S p \nan- j -
ktm-j-{]-Z-am-m Fm-hcpw ]cn-{ian-p-p.
\nInX Fen-k-_v tUhnkv

Imcyw, X-fpsS `mhn-p-thn


Atlm-cm{Xw amXm-]n-Xm-
IjvS-s-Spp F-Xm-Wv. Cu
t_m[yw a-fpsS a\-n
Fspw \ne-\nm Ignm AXns ^ew ip`-I-c-amWv. hb-p-Im-ev a-fpsS
]cn-N-cWw Inp-I-bn-sv Bcpw
hnNm-c-s-tS--Xn-.
X-fpsS amXrIm hynbmbn amXm-]n-Xm-sf ImWm
]e Ipn-Ifpw B{K-ln-p-p-v.
Ah ]Ip-sIm-Sp-p ioe G-hp-a-[nIw Ipn-Isf
kzm[o-\n-p-p. kmaq-ly-_- ]cn-t]m-jn-n-p--Xnepw
kz`m-h-cq-]-h-Xv-c-W-nepw
amXm-]n-Xm--fpsS ]v hfsc
hep-Xm-Wv. Cu D-c-hm-ZnXzw
Ah Xncn--dn-b-Ww.
tZjyw ]nSn--cp-Xv, a\-n\p
apdn-thpp
Ipn-I-tfm-Sp Icp-Xepw
hm-eyhpw Ah-cpsS AXn-Poh-\--a-Xsb
Xfntbmsbp kwi-bn-tn-bn-cn-p-p. amXm-]n-Xm--fn
\npw Hcp sNdnb iImcw
t]mepw Xmm ]e IpnIpw Ign-bp-n-. tZjytm-sS-bp kwkm-c-s-mfp-]cn kvt\l-a-kr-W-ambn ]dp-sIm-Sp-p--XmWv IpnIn-jvSw.
amXm-]n-Xm- Xocp-am-\n-n-cnp Hcp {]tXyI ey-ntev Ipn-Isf \bn-p--Xmbn
]epw A\p-`-h-s-Sp-p. ]T\-hn-j-b- sXc-s-Sp-p-Xn Iptd-qSn kzmX{yw IpnIp \I-Ww. Ftmgpw
]Tn-v, ]Tnv Fv Bhnp-Xv KpW-I-c-a-.
t_mbv{^pw tK{^pw
FXnenw-K-n s]-hsc
kplr-p--fm-p--h-cmWv
Cv Gsd-bpw. t_mbv{^-v,
tK{^v knw \ne-hn
hp-I-gn-p. Cm-cy-n
amXm-]n-Xm--fpsS A[nI \nb{Ww Ipn-I CjvS-s-Sp-n-.
Fm Cu _--fpsS
AXnh-c-p-I Fhn-Sw-h-scsbv Bpw Adn-p-Iq-S-Xm\pw.

hnj-a--fn Bizm-k-am-Ipp
{]mbw Ccp-]-Xm-bnpw Ipp-sf-tm-se-bmWv an-hcpw
Icp-Xp--sXv Ipn-I A`n-{]mb-s-Sp-p. Hcp kplr-n-t\msS--t]mse s]cp-am-d-W-sa-mWv
an-h-cp-sSbpw B{K-lw.
sXn hoWmepw kvt\ltmsS kzoI-cnv icn-bmb ]mX
ImWn-p-sIm-Sp--W-sa-mWv
Ipn-I B{K-ln-p--Xv.
AXns t]cn Ip-s-Sp--cpXv. in-I Gp-hm-m
Cs Ipn-Iv Icpv
Ipd-hm-Wv.
Xn-e-Sn--cp-Xv, Xmm-\m-hpn
a-fpsS ap]n hv amXm]n-Xm- Xn hg-p-Iq-SpXv Xmm-hp--Xn-\-p-d-am-Wv.
Cfw a\-n-t\p Ghpw
henb {]l-c-am-W-Xv. Xn
{]iv\--fp-s-n a-f-dnbmsX Ah ]d-p-Xo-s.
t{]mm-l\w XcpI
Xsf th-hn-[-n
AwKo-I-cn-p-Ibpw t{]mm-lnn-p-Ibpw thW-sav Ipn-Ifm-{K-ln-p-p. hnPbw Dm-Iptm AwKo-I-cn--Ww. amp
Ipd-sp-hv Ip-s-Sp--cpXv. kmc-an-, ASp--{]m-hiyw
t\Sn-bm aXn F coXn-bn-ep
kao-]-\-am-bn-cn-Ww amXm-]n-Xm-fpsS `mK-p-\npw Dm-tI-Xv. Cuhn-[-n-ep ssien
IqSp-X BmYX ImWnm {]tNm-Z-\-ta-Ip-p-sh-mWv Ip-n-I-fpsS ]w.
Xmc-Xayw AcpXv
ap Ipn-I-fp-ambn Xmc-Xayw
sNp-Xv Xosc CjvS-s-Sm
Imcy-am-Wv. Hmtcm-cp-pw
{]tXyI hyn-Xz-ap-v. Ign-hpI-fnepw G-p-d--nep-I-fp-mIpw. AXn-\-\p-k-cn-p kao-]\-amWv amXm-]n-Xm--pm-tI-Xv.
\qdp-I-W-n\v Ipn-I-fpsS
A`n-{]m-b- Cs Xe-ap-dbpsS s]mXp-hn-Im-c-am-Wv. Hmtcm
taJ-e-bnepw Ah-cm-{K-ln-p-sXv? Fs-m-amWv C\nbpw
amtd-Xv? {]Xo--I Fsms-bmWv? Cm-cy-
XpSp t]Pp-I-fn hmbnp-I.

Fs kw_-n-n-S-tmfw Fs
ktm-j-am-WA Ahv hep-Xv. ap-h-cpsS ap]n hv Fs iIm-cnn-. Fs Ah-sb a\-n-emm Ahp Ign-bp-p-v.
F\np hnjaw hcp-tm Bizmkw
\Im Ah {]tXyIw {in-p-p.
Fm, BIp-n-I-fp-ambn CS-s]Sp--tXm, samss_ t^m D]-tbm-Knp-tXm Ahn-jvS-a-.
shtdm-\nm tPm

inWw \Ip--Xn aSnt


Fs Pohn-X-n hogvN-I-fp-mIp-tm AXp Xncpn t\h-gnp
\bn-m {ian-p--h-cm-IWw Fs
amXm-]n-Xm--sfv Rm\m-{K-ln-p-p.
Fs kwi-b-fpw Pnm-k-Ifpw
ian-n-m Ahp Ign-b-Ww.
kvt\lhpw kzmX-{yhpw am{Xw t]mcm,
Ah-cn\np in-Whpw In-Ww.
doa ]n.-B.

\mbn {]mYn-p--h-cm-IWw
\smcp `mhn F\n-p-m-Ip--Xn\v
\mbn {]mYn--Ww. Fs-nepw
sXp Im inn-m aSn-t--Xn. Aan-X-ambn emfn-n-s-nepw
kvt\ln-m ad--cp-Xv.
Ak ]n. BWn

Rm hfXv Adn-nt?
]T-\-Im-cy--fn Fs
XmXv]cywIqSn t\mp--h-cmWv Fs
amXm-]n-Xm-. Ftmgpw ]Tn-v, ]Tnv, Fp-]-dv _pn-ap-n-m-dn-.
amp Ipd-bp-tm ASp
{]mhiyw {ian-m aXn Fp-]-dv
Biz-kn-n-pw. Fn-epw, Ccp-]Xp
hb-m-bnpw Hcp sNdnb Ipn-bm-bmWv
Fs Icp-Xp--Xv. X\nsb ]pdp
bm{X sNm A\p-h-Zn-m-dn-.
evan am[hv

anI hnZym-`ymkw \In


anI m]-\--fn-eqsS \ hnZym`ymkw F\np e`y-am-p--Xn Fs
amXm-]n-Xm- {]tXyIw {i sNepn. Ah-cpsS \ a\-n-s\bpw XymKsbpw Rm\w-Ko-I-cn-p-p. Nne-tmsgms Fm Imcy-fpw Ah-tcmSp
Rm ]p-h-bvm-dp-v. ]t, hfsc
Kuc-h-`m-h-n-emWv Ah-c-Xns\ kao-]np--Xv. CsX-\nv Akp-J-I-c-ambn
A\p-`-h-s-Sp-p.
ok- s^Wm-kvv

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 21

Icp-X-ep amXm-]n-Xm-

Ip

n-I-fpsS F-n-ep
Ipd-hm-bn-cnmw, hmcn-tmcn
kvt\lw {]I-Sn-n-p--Xn
amXm-]n-Xm- ImWn-p
Pm{K-Xbvv Imc-Ww.
]p-Im-e-s-tmse Zmcn-{Zyan-m-Xv Ipn-I-fpsS Bh-iy ]qW-ambn \nh-ln-m\p Ah Df-hm-n. `Ww, hkv{Xw, ]T\w Fn-h-bn
X-fm-{K-ln-p--Xp-t]mse
Cs Ipn-Iv e`np-pv. IpSpw-_--fn Htm
ctm Ipn-I am{X-ambXn\mepw [mcm-fn--tmsS
Pohn-m Ahp ]p-p.
apIm-e--fn At\Iw
ambn hoXn--s-tS
kvt\lw apgp-h-\mbn Htm
ctm Ipn-I-fn-te-sm-gp-Ip-p.
Cu kvt\ls Ipn-I a\-nem-p-p-v.
Xp Innb Ghpw
henb km\w
X-fpsS \-bvp-thn
amXm-]n-Xm- ]c-am-h[n ]cn-{ian-p-Xv Ah Ip-sIm-n-cn-

amXm-]n-Xm--fpsS kvt\lhpw Icp-Xepw Xncn--dnbm Ipn-Iv Ign-bp-p-v


p-p. Hn\pw Hcp Ipdhpw
hcp-p-n-. amXm-]n-Xm--fpsS
kvt\lw Xncn--dn-bm IpnIp Ign-bp-p-v. Xp
Pohn-X-n Innb Ghpw
henb km-\a
- m-bn-mWv ]e IpnIfpw amXm-]n-Xm-s
- f-n hmgvp-X.v \nc-c
- a
- mb {ibpw hmeyhpw Ah A\p-`h
- n-d- n-bp-p.
amXm-]n-Xm-t- fmSv hcpw
Imep Imt IS-as- b-p-dnpw
]ecpw t_m[-ap-h
- c- m-W.v Xncnv
Fp \In-bmepw AXv A[n-Ia- mIn Fp Icp-Xp-hcpw [mcm-fw.
Xp Inp emf\ A[n-Ia- msWp hniz-kn-p Nnesc
Is-m Ign-p. kvt\l-,
hm-eyw sImv Xsf s]mXnbp-p. Cv \mn-ep `uXnI \nehm-c
- n-ep Db, amXm-]n-Xm-fpsS kvt\l-a\
- p-`h
- n-p-X
- n
Ipn-Iv {]I-Sa- mbn a\-n-em-p-Xn-\p Nmep-If
- m-bn-op.
asf s]mp-t]mse t\mp-p.
AXp {]I-Sn-n-m-\p Ah-kc
- fpw [mcm-fw. Cu t_m[yw IpnIp-s-p-Xv \-Imcyw.

amXm-]n-Xm-
amXr-I-bm-Ip-tm
Cs \ne-bn Fs FnXv amXm-]n-Xm--fpsS {]tXyI {i-bmWv. Ahsc amXr-I-bm-n-bn-cn-p
Ipn-Isf Xncn--dn-bmw. A-S--nepw
kz`m-h-nepw amXm-]n-Xm--fpsS
HuXyw kzm`m-hn-I-ambpw Ah-cn
{]Xn-^-en-p-p.
ktmjv tPmPv

sNdp--n Xs
{i-h-bvWw
amXm-]n-Xm- Bh-iy-n\p
kzmX{yw F\np Xn-p-v.
Fnepw CXp Rm Zpcp-]-tbmKw
sNn-. Imc-Ww, sNdp--n Xs
\-bp-sSbpw hnth-I-n-sbpw
hnp-I Fn \nt-]n-n-p-v.
sXns hgn-I apn sXfn-bptm a\x-km-n-bn ssZh-kzcw
{ihn-m-\p Ignhv AXp-hgn
F\np e`n-p. Ah Fs kplrp--fm-I-W-samWv Fs B{K-lw.
As\ Fs ]ncn-ap-dp---fnepw
GIm--X-bnepw Ahcpw ]p-tN-c-s.
Zo]vXn Ipcy

Ign-hp-I hnI-kn-n-m
Ign-bmsX
Ipd-p-IqSn kvt\lw {]I-Sn-n-n-cpp-sh-n Fp Rmt\mm-dp-v.
Hcp apkvenw Iqp-Ip-Spw-_-nse
AwK-amb Fs tImf-Pn hn-XpXs henb Imcy-ambn tXmp-p.
F\np Inp amn {in-m-dns-nepw Fs kz`m-h-n Ah
hf-sc-b-[nIw {i sNep-pw.
X\nsb ]pd-p-t]mbn Imcy-
sNm A\p-h-Zn-m--Xp-sImv
F\n-smcp Ign-hp-an-m-sbp tXmpp.
clv\ _jo

kplr-p--fm-Ip-I, {]iv\ ]cn-l-cn--sSpw


Cv kaqlw bph-P-\--fn
\npw Hcp-]mSp {]Xo-n-p-psp tXmp-p. Ipn-I-sf-p-dnp Icp-Xepw DXv-WvTbpw {in-s-tS--Xp-X-s-bm-Wv. amXm-]n-Xm-fpsS kvt\lhpw \ntZ-i--fp-amWv
Fs cq]-s-Sp-n-b-Xv. Ah-cpsS
XymKs Rm hne-a-Xn-p-p.
Ah kplr-p--tfm-sS t]mse

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 22

A]-I-S-I-c-amb coXn-I

Ie-ln-p-Xv Ipn-I-fpsS
a\-ns\ Ghpw IqSp-X thZ\n-n-p Imcy-am-Wv. Ah-cpsS
{]iv\- am-cp-an-m--tm
Ah ]d-p-Xo-s.

Ftmgpw ]Tn-

ap--h-cp-ambn Xmc-X-ay-s-Sp Hcp Ipnbpw CjvS-s-Sp


Imcy-a-. Hmtcm-cp-cpw
hyXykvX hyn-Xz--fm-Wv.
X-fpsS Ign-hp-Ip]cnbmbn X-fn\npw amXm-]nXm- Hpw B{K-ln--cp-Xv.
IpSpw-_-nse sNdnb {]iv\ FSpv ]e-tmgpw
sSj ASn--cp-Xv. AXnsemw Ipn-Isf Ds-Sp-nbm Ahp kam-[m\w
IqSn \jvS-s-Sp--em-bn-cn-pw.
X-fpsS ap]n amXm-]n-Xm-

Xmc-Xayw AcpXv

Ghpw IqSp-X Ipn-I


shdp-p-Xv sXm-Xn\pw ]nSn-Xn-\p-sam-s-bp tZjy-s-S-epI-fm-Wv. Aan-X-amb kvt\lw
Xcp a\-n \npw ]cp-jamb hmp-I tIptm
]epw kln-m Ign-bp-n. ]cp-]-cp Pohn-Xm-\p-`-h-fn-eq-sS-b Cs Ipn-I
hfp-h-cp--Xv. Xobn IpcpXv shbn-ev hmSn F
]g-smv Cs Ipn-Isf
_m[n-p--X-. ]p-Im-es
At]-nv _pn-ap-p-Ifpw
{]bm-k-fpw Cp Ipd-hm-Wv.
teme-a-\-ns DS-a-I-fm-bn-cn-p-Xn-\m AXn-Po-h-\--a-XbpsS Ipdhv ]e-cn-ep-ap-v.

tZjy-s-tS

am

Xm-]n-Xm--fpsS Nne
ssien-I Ipn-Iv tZmj-I-cambn `hn-p-p. AXv Fsms-bm-sWp a\-n-emn
AXn\npw ]nncn-m ]e
{]iv\-pw ]cn-lm-c-am-Ipp. Ahsc Xfm-\
hfm-\mWp t\mt--Xv.

amXm-]n-Xm--fpsS s]cp-am--co-Xn-I-fn Ipn-I shdp-p-Xv


Fsm-s-bm-Wv.

Ftmgpw ]Tn-v, ]Tnv


Fp-]-dp ]pdsI \S-p-Xv
]T-\-Xm-Xv]cyw Ipd-bvmt\ DXIp-I-bp-p. ]Tn-m-\p Aco--amWv Dm-tI--Xv. CjvS-anm Imcy- \n_-np
sNn-p-Xv hn]-coX ^eta
Dm-q. A\n-hm-cy-ambXmsWn AXns Bh-iy-IX
t_m[y-s-Sp--Ww. C{Xbpw
then-s-p-I thtWm Fv
]ecpw A`n-{]m-b-s-Sp-p. Imcy hy-am-msX Hcp-]mSv
\n_--\-Ifpw \nb-{-W-fpw
KpW-I-c-a-.
FXnenw-K-n \npw
kplr-p-sf Is-ptm amXm-]n-Xm- CS-s]-S-cpsXv Ipn-I B{K-ln-p-p.
Ipd-p-IqSn kzmX{yw Cm-cyn thW-sav Ahm-{K-lap-v. Fm Cu _-ns
hym]vXn Fhn-Sw-hsc BImw
F-Xn-s\-pdnv Ipn-Iv
th{X Ah-t_m-[-ap-tmsbp kwi-b-am-Wv. X-fpsS
apJw hmSp-tm AX-t\z-jnm amXm-]n-Xm-p _m[yX-bp-v. Ah ]-t`Zw ImWn-cp-Xv. Pohn-X-ssien amdn-bXv
amXm-]n-Xm- a\-n-em--Ww.
hnim-e-lr-Z-b-tmsS s]cp-amdm Ign-b-Ww. thm-h-Im-i-apm-bnpw Xosc Ipp--sftm-se-bmWv Ipn-I-tfmSv ]e
amXm-]n-Xm-fpw CS-s]-Sp--Xv.
kz-ambn Imcy- \S-m\p Ah-k-c-sf \ntj-[n-cp-Xv.

a-tfmSp s]cp-am-dn-bm ]e {]iv\fpw ]cn-l-cn--s-Sp-sa-mWv Fs


hnizm-kw.
Cp \mcm-b

ssZhs Adn-Xv
ssZhw Bscv Rm a\-n-em-nbXv Fs amXm-]n-Xm--fn-eq-sS-bm-Wv.
Pohn-X-nse {][m\ Xocp-am-\-sfmw Rm Ah-tcmSp tNv FSpp. \nmc Imcy--fn t]mepw
Fs hg-p-]-d-bp-Xv F\np thZ\m-P-\-I-am-Wv. Fs {ihn-m
Ahp Ign-b-Ww. Iqp-Im-tcmsSmp aZy-]n-m Fs A\p-h-Zn-ncp-s-n Fp Rmt\mm-dp-v.
sUman-\nIv tXmakv

]e-hw Btem-Nn-pI
Hcp Xocp-am-\-sa-Sp-p-tm ]ehw Btem-Nn--W-sav Fs ]Tn-nXv Fs amXm-]n-Xm--fm-Wv. Ftmgpw
F\np Xmmbn Ah-cp-v.
hn\oXv ]meyss

Rm\mWv thZ-\n-n-p-Xv
Bh-iy-n-tesd kzmX{yw
F\np \In-bn-p-v.Rm\Xv Zpcp-]tbm-Kn-n-t-bp-p. Ftmgpw ]Tnv,
]Tnv Fp-]-dv iey-s-Sp-m-dn-.
Fs hf-sc-b-[nIw kvt\ln-p-psv F\n--dn-bmw.Ahsc thZ-\n-n-Xn F\np Ip-t_m[w tXmm-dpv.
\PnX ]n. AkmZv

an{i-hn-hm-ls AwKo-I-cnWw
]co--bn amp Ipd-bp-tm
Fs Biz-kn-n-pw. ASp XhW
]cn-l-cn-m aXn Fp-]-d-bpw. CXv
IqSp-X \mbn ]Tn-m F\nv
Dt-P\w Xcp-p. Hcp kplr-n-t\msS--t]mse FtmSp s]cp-am-dp-p.
Fnepw kzw aXw Ahv hep-XmWv. an{i-hn-hm-l-sa-Xv Ahv Nnnmt\ Ign-bp-I-bn-. ]mc--cy-tmSp Ah-cpsS ISpw-]n-Snw ab-s-Sp-W-sa-mWv Rm\m-{K-ln-p--Xv.
kPp tXmakv

Hp tZjy-s-n-cp-s-n
CS-bvsms sXp tZjy-s-n-cpp-sh-n ]e sNdnb sXp-Ifpw
hcmsX t\mm-am-bn-cp-p. Hmtcm-n-

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 23

Iptd-qSn kzmX{yw
Xm-se-mWv?

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 24

IpSpw-_-nse Fm Imcy-fpw
Rm Adn-n-cn--W-sav Ah-cm-{Kln-p-p. ]co--bn amp Ipdm Ip-s-Sp-m-dn-. Iqp-Im-cpambn Nmp sNp--Xn Ahp
XmXv]-cy-an-. Hnp `Ww Ign-m
Rp km[n-m-dn-. AXp-sImv
s]mXp-hmb N-I \S-pn.
IpSpw-_-Im-cy- Ftm-Sm-tem-Nn-psa-nepw Fs hyn-]-c-amb Imcy Bcpw At\z-jn-m-dn-.
dn acnb t__n

D-c-hm-Zn-Xz-t_m[w Dmbn
Fs Ghpw henb `mKyw \
amXm-]n-Xm-sf Inn F-Xm-Wv. Fs
sXp-I Xncp-p-p. D-c-hm-Zn-XztmsS s]cp-am-dm Fs ]Tn-n-p.
Fmepw Ctmgpw Fs Hcp Ipnbmbn Icp-Xp-Xv F\nv AwKo-I-cnm-\m-Ip-n-.
\nth-ZnX cmPv

Ah-cpsS Xocp-am-\-amWp icn


km-nI _pn-ap-p-In-Sbnepw Fs Imcy- \mbn
t\mp-p-v. kXy-k--Xbpw ssZh-`b-hp-ap amXm-]n-Xm--fmWv F\n-p-Xv. Fs-p-dnv Ah-sc-Sp-p
Xocp-am-\- BZyw F\n-n-jvS-s-Sm-dns-nepw ]noSv AXmWv \-sXv
Rm a\-n-em-p-p. Fnepw Ipdp-IqSn kzmX{yw Inn-bn-cp-s-n
Fp Rmt\mm-dp-v.
tUmW tXmakv

]Ww ssIhiw hm AXp


apgp-h sNe-hm-n--f-bp-samWv ]e amXm-]n-Xm--fp-sSbpw
BIp-e-X. AXn-\m IrXy-amb
Bh-iy- IW-m-n-bmWv
Ipn-Isf ]Ww G]n-p--Xv.

Nmnv CjvS-s-Sp-n

Iptd-qSn kzmX{yw thWw

-Xnepw {^vkns\ Is-p-Xn-ep-sams Ipd-p-IqSn


kzmX{yw Ipn-I B{K-ln-pp-v. Hmtcm-n-sbpw hcpw-hcm-bvI-I a\-n-emn icnbmb ]mX ImWn-m amXm-]nXm- {i sNep--Ww.
amXm-]n-Xm--fpsS \nb-{-Wtm-sSmw kzmX-{yhpw IpnI B{K-ln-p-p-v. GXp
taJ-e-bn Fhn-Sw-hscbmImw
FXv AXm-Xns kml-N-cy-\p-kr-X-ambn \nb-{n-s-tS--Xm-Wv.
]T-\-Im-cy-n Ipsdsbms ASn-t-ev]n--ep-I \Sp-p-s-mWv ]e Ipn-I-fpsSbpw A`n-{]m-bw. amXm-]n-Xm-fpsS CjvS-p hnt[-b-s-SpI-bmWv ]e-cpw. tImgvkp-I
sXc-s-Sp-p--Xn X-fpsS
A`n-{]m-bw-IqSn IW-n-se-Sp-Ww. CXv XnIpw \ymb-hp-am-Wv.
t_mbv{^-ns\ sXc-s-Spp--Xn IqSp-X kzmX{yw
thW-sa-m-{K-ln-p s]Ipn-I-fp-v. ]t, CXns
AXnh-c-p-I Fhn-Sw-h-sc-bmIm-sa--Xn-s\-p-dnv ]ecpw
t_m[-h-Xn-I-f-. IpSpw-_-Im-cy-fnepw kmaq-ly-{]-iv\--fnepw
X-fpsS A`n-{]mbw IqSn IWn-se-Sp--W-sa-mWv ]ecpw
B{K-ln-p--Xv. Ctm X
Ipp--f-. IqSp-X kmaqly-X-e--fn-tev ]e-hn[
{]h-\--fp-ambn IS-p-sNm ]ecpw B{K-ln-p-p-v.
]T\w F H hr-n-\pn InSp Id-mt\
]epw Ign-bp-p-q.
Iptd-qSn ]Ww ssIImcyw
sNm ]e Ipn-Ipw B{Kl-ap-v. Fm IqSp-X

tImgvkp sXc-s-Sp-p-

kzmX{yw B{K-ln-p--tXm-sSmw amXm-]n-Xm- \nb-{n-W-sapw Ipn-I B{K-ln-p-p-v.

sbpw hcpw-h-cm-bvI-I ]d-p-X-ncp-s-n Ftmn-p-v.


Rp-thn ]eXpw _en-I-gnv
Hcp-]mSp kvt\lw-sImv Rsf
s]mXn-bp-p.
Znb am\p-h

Fm bph-P-\-pw Ah-cp-sSXmb kzmX{yw \I-Ww. Fs amXm]n-Xm- A\p-`-hn-p kzmX{yw


F\np Xcp-n-. 14 hjw hntZ-im-bn-cp--Xp-sImv Ipsd hntZ-in-IfmWv Fs kplr-p-. Ah
hf-sc-b-[nIw kzmX{yw A\p-`-hn-p-h-cm-Wv. amXm-]n-Xm- \-h-cm-sWnepw Cm-cy-n ]gb Nnm-K-XnbmWv Ah ]pep--Xv.
s^n ^nen]v

B-hn-izmkw h[n-n-pp

Rsf hniz-knq
a-fpsS {]Xo--I-sf-p-dn--dn-bp-I. a-tfm-sSmv IqSp-X
kabw sNe-h-gn--Ww. Ipn-I-fpsS {]iv\- ]cn-l-cn-m
R Ftmgpw IqsS-bp-s {]Xo Ah \I-Ww.

Rm tIt ]pI-gvm-dn-snepw ap--h-tcmSv Fs-p-dnv \Xp-]-d-bp-Xv tIp-tm B-hnizmkw h[n-m-dp-v. F\nv Bh-iyapsXms hmn--cm-dp-s-nepw
kplr-p--tfm-sSmw sNe-h-gn-m
A\p-h-Zn-m-dn-. Hcp-]mSp \n_--\I `mc-ambn tXmp-p.
a\p taml

kzbw Xocp-am-\--sf-Sp-m
Ftm-sSmw IqSp-X sNe-h-gnm Fs amXm-]n-Xm-v hfsc
CjvS-am-Wv. kzbw Xocp-am-\--sf-Spm Fs t{]mm-ln-n-m-dp-v.
F\n-n-jvS-an-m Imcy- sNm
\n_-n-m-dn-. Fnepw sXp
Im iIm-cn-m aSn-m-dn-.
PntPm tPmPv

am

Xm-]n-Xm- F-s\-bp-h-cm-I-W-sav Ipn-Iv


Nne {]Xo--I-fp-v. AXn-t\mSp
\oXn ]pem Ign-m
D-c-hm-Zn-Xz-]qW-amb amXr--]nXrXzw cq]-s-Spw.
Fm Imcy--fnepw Xv
amK-\ntZiw Xcp--h-cmbn
amXm-]n-Xm- amd-W-sa-mWv
Ipn-I B{K-ln-p--Xv. Ah
amXr-Ibmbn-cn--Ww. X-fpsS
Ah a\-n-em-p--hcpw
hogvN-I-fn kln-jvWpX ImWnp--h-cp-am-bn-cn--Ww.
]T-\-ntem, Iem--Im-bnI
a-c--fntem t\w sImptm A`n-\-\w In-Ww. Hcp
kplr-n-t\m-sS--t]mse CS-s]S-Ww. A\p-Zn\ Pohn-X-n-e-\p-`h-s-Sp _pn-ap-p-Isf t\cn-Sptm IqsS \np--h-cm-bn-cn-Ww. Bi-b--fn-ep hynkzm-X-{ys amXm-]n-Xm-
am\n--W-sa-mWv ]e IpnIfpw A`n-{]m-b-s-Sp--Xv.
\n_--ambn Hpw ASn-t-ev]n-cp-Xv. Xpdp s]cp-am-dm
Ahp Ign-b-Ww. lrZbw
Xpdp kwkm-cn--Ww. Fmw
Xpd-p-]-d-bm-\p Hc-m-Wnbmbn amXm-]n-Xm- amdp-tm

F\np XnIpw kwXr-]vXn-bpv


kplr-p-sf IqSp-X B{ibn-n-.
Xsf hnizm-k-n-se-Sp-W-sa-mWv Ipn-I-fpsS Bhiyw. Ftmgpw {]Xymi ]Icp hmp-I-fm-bn-cn-Ww
Ah D-cn-t--Xv. ssZhtmSpw kaq-l-tm-Sp-ap ISa-I hfn-sb-Sp-t-Xv
amXm-]n-Xm--fpsS D-c-hm-Zn-Xzam-Wv. a-tfm-sSmv IqSp-X
kabw sNe-h-gn--Ww. Ipn-IfpsS {]iv\- ]cn-l-cn-m
R Ftmgpw IqsS-bps {]Xo Ah \IWw. Xv Dmb Pohn-Xm\p-`-h-sf ap\nn icnbpsS hgn-I-fn-eqsS Nn-Isf
Xncn-p-hn-Sm Ah {i sNep-Ww. Hmtcm-nepw t\cmb
Xocp-am-\--sf-Sp-m-\p hgnI ]d-p-sIm-Sp--Ww.
kplr-p-sf sXc-s-Sp-p-Xn Hcp {i-h-bvp-Xpw
\-Xm-Wv.
{]mYn-p amXm-]n-Xm--sfbmWv Ipn-In-jvSw. AhcpsS hogvN-I {in-p--h-cmI-Ww. AXn Ip-s-Sp-msX
kvt\l-_pym a\-nemnsmSp-pIbpw thWw.

Rm Fs amXm-]n-Xm--fpsS
Imcy-n kwXr-]vX-cm-Wv. A[zm-\-ioe-cm-W-h. Rm \Xp sNp-tm
Fs AwKo-I-cn-p-p. Rm Ahcn \npw AI-ep-tm Ah thZ\n-p-p. sXp-sN-bvXm Nqn-mpp. ]t, Bh-iy-n\p am{Xta
]Ww \Ip-I-bp-p.
skn tPmk^v

k-S- ]I-c-cpXv
kvt\lw {]I-Sn-n-p-h
- c- m-IWw
amXm-]n-Xm-. Ah Xn hg-n-SpXv av henb kSw Df-hm-pw.
Fs-nepw sXp-sN-bvXm inn-c- pXv. sNbvX sXns Kuchw ]dp a\n-emn sImSp-W
- w. Ipn-Ifnse
`mh-amw a\-n-emm Ahp Ign-bWw. Ah-cpsS tZjyhpw k-S
- fpw
Ipn-If- n-tep IqSn ]Ip-sIm-Sp-cp-Xv.
tkXp-evan

Fs in-bm-W-h
Fs amXm-]n-Xm-f- mWv Fs
in. icn-bmb hgn-I Ah ImWn-pX-cp-p. ap-h
- sc klm-bn-m Fs
]Tn-n-p. Ah-cpsS kvt\lhpw t{]mml-\hpw \mbn ]Tn-m\pw Pohn-m\pw
F\np {]tNm-Z\
- a- m-W.v kplr-n-t\m-sS-t]mse s]cp-am-dp-Ibpw Fs Bh-iy-fn {in-p-Ibpw sNp-p.
tSmWn tSmwv

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 25

knPp Be-tcn

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 26

Db Nn-I-fmepw aqey--fmepw Xe-ap-dIsf {]tNm-Zn-nhcp-amb Nne "lotdm'kns\


\app ]cn-N-b-s-Smw. \ap-n-hsc A`n-\-nmw, \-Xns\ \psS Pohn-X-n
]Imw.

v,
FbvUvkv
_m[nXv,
IpjvT-tcmKn-Iv
"tZhn'bmbn
amdnb
"]mh-fpsS A'
Fpw Hcp
Role Model
BWv. "hnP-bn-p-hm-\ ssZhw
\s hnfn-Xv adnv hniz-kvX-cmIp-hm-\mWv' F A-bpsS
hmp-I henb tamn-th-jW _pp-I-tf-m {]tNm-Z\m--I-am-Wv.
5. s\k ate (Nelson
Mandela)

(1998)
> BBC Sports Personality of the
Century (1999)
> Living Legand Award (2000)
At-l-n\v e`n AhmUpI-fn NneXp am{X-am-Wn-Xv.
Atlw Ghpw henb "lotdm'
BbXv 22 aney ]mh-s--hv
A-Zm-Xm-hm-bn-cpp F
hm-bn-eqsS-bm-Wv.
3.almm Kmn (Mahatma
Gandhi)
A{I-a-hpw, lnwkbpw sImSpIpn
hmgp
Cs
kaq-ln Hcp
dnb
lotdmbmWv
almm
Kmn.
"Fs
kXym-t\zjW ]co-W' F Xs
B-I-Y-bn Alnw-kbpw,
A{I-a-cm-ln-Xyhpw At-lns kp{]-[m\ ap{Zm-hm-Iyambn \app ImWmw.
4. aZ sXtck (Mother Theresa)
17-mw hb-n aT-n
tNv kvIq A[ym-]n-I-bm-bn,
{]nkn--em-bn, temI-n\v Abmbn, `mc-X-nse sXcp-hp-a-

Po

hn-Xs hyXy-kvX-ambn
I-h-cpw, {]tNm-Z-\-m--I-amb
hm-Ifpw kw`-h-fpw
krjvSn--h-cpw, Db Nn-Ifmepw aqey--fmepw Xe-ap-d-Isf
{]tNm-Zn-nhcp-amb Nne
"lotdm'kns\ \app ]cn-N-bs-Smw. \ap-n-hsc A`n-\-nmw, \-Xns\ \psS Pohn-Xn ]Imw.
1. hmd _^v (Warren Buffett)
temI-nse BZy aqv k-cn Hcp
t]cm-Wn-Xv.
kns
t]cn-e
Atls Hcp
"lotdm'
Bbn ]c-n
N-b-s-Spp- I .
Giving Edge F Hcp Nmcn-_n {Sv Dmn Xs kns `qcn-`m-Khpw ]mh-s-hp-thn \In temI-n\v
Hcp henb amXrI \Inb
hyn-bm-W-t-lw. As\
k-n-s\mw Hcp henb lrZb-hpw, ]mh--tfmSv ]w
tNcp Hcp a\pw D-h
bYmY "lntdm'Ifpw, Am-h shdpw "kotdm'Ifpw
BsWv Atlw sXfn-bn-p.
2.apl-Zv Aen(Muhammad Ali)
1999- B \qm-ns
kvt]mSvk
vam Bbn
sXc-sSp--s
t_mIvk
Bbn-cpp
Aen.
> UN
Messenger
of Peace
Award

tamtU lotdmkv

\o 27
hj-
Pbn-e-dbvp-n,
AXpw ap-hpthn.....A
XmWv ate-bpsS alXzw.
kplrt, F{X hjw Cu
`qan-bn Pohn-p F-X-,
adnv F{X lrZ-b--fn Pohnm ]pp F-XmWv {][m\w. All the best.

ssZhw KXn \nb-{n-p Acp-hn-bnse Hcn-e-bmWv Rm.


As\ ]Xv ]Xp \S-p-p. Impw, sh-ns KXnbpw.... Fs \bn-p Imns\ XS-bm\pw, sh-ns KXn
\nb-{n-m\pw F\n-m-hptam?

ssZhw hc-bvp Nn{X-

{]nb tPmk^v

n--s\. Rm Nne-tm-sgms
ssZh-tmSv ]cn-`-hn-m-dp-v.
ssZh-n \nv F\n-sm-cnepw hy-am-sbm-cp-cw e`nn-n-. \jvS-sp FXv
bmYmYyw Xs. ssZh-n
\nc--c-ambn ic-W-s-Sp--XpsIm-m-IWw AanX ZpxJv Hcn-epw Rm ASn-as-n-n-.
ImgvN-m-Sp-I
kv{XoI hoSn\p ]pdv
tPmenp t]mIp--Xn-s\-p-dnv
tagvkn-p-nv Nne ImgvN-m-Sp-Ifp-v. `mhv acn ka-bv
tagvkn-p-nv tPmen-bp-m-bn-cp-Xn-\m km-nI _pn-apv
A\p-`-hn-t-n-h-n-. ]t
A-sbpw A-bp-sSbpw
thjw Hcms A`n-\-bnt-n-bn-cp--tm. Ipnsb
(tSman\v Av cc hb-v)
Aan-X-ambn emfn-sm-p-a
hfn-b-Xv. Z-Xn-I-fn Hcm
tPmen-sN-bvXm AXym-hiyw
Pohn-m km[n-p-sa-n,
{]tXy-Inpw Ipn-bpsS {]mY-anI
hfm Ime--fn A-bpsS
kmn[yw Xo-bmbpw apgp-h
ka-bhpw Dm-bn-cn--Ww. Ipn
hf-Xn-\p-tijw tPmenp
t]mIp--Xn sXn-.

mtcm-cp--cp-sSbpw Pohn-Xns Imhm-kp-I-fn hyXykvX-amb Nn{X--fmWv ssZhw


hc-bvp-I. Nn{X-Im-cs CjvSamWv Hmtcm Nn{X-hpw. Cu
Nn{Xw Ft-bn--s\-sbp
tNmZn-m {_jn-s\--h-Im-iw.
25 hj-p ap]v
tagvkn-pnbpw `mhpw cv
Ipn-Ifpw k-cn-n-cp t_mv
A]-I-S-ns]-p. Hma sXfnbp-tm `mhpw aq
aI\pw ssZh-k-n-[n-bn-tebvv
IS-p-t]m-bn-cp-p. Xs-bm-izkn-n-p--Xn-\mbn Fnb ]ecp-sSbpw apn hnXp-n--c-bptmt]mepw Cutimsb hnfnm tagvkn-pn ad-n-.
ssZh-ta, Ast C{X {Iqcambn s]cp-am-dpp Fp-t]mepw
tNmZn-m tXmp kml-N-cynepw ssZhs kvXpXn-p-Ibm-bn-cpp sNbvX-Xv. tijnp PohnXw {]Xym-i-tbmsS
aptmp sImp-t]m-Ip--Xn\v
Hcp aIs\ _mn-h ssZhn\v \odp thZ-\-bnepw \n
]d-bp-I-bm-bn-cp-p.
Fnepw CS-bvn-Sbvv a\n Nne tNmZy- Dbp-hcpw. ssZhta F\n-n-s\
h-tm. Fp-sIm-m-sW-\n-

tagvkn-pnbpw
`mhpw
Ipn-Ifpw
25 hjw
ap]s
Nn{Xw

tSmw Cv sF.-_n.-Fw. I-\nbn tPmen sNp-p. tSmans


`mcy _mwq sSIvt\m ]mnem-Wv. knwKn t]cnMv A\p`-h--sf-p-dnv tagvkn-pn ]dbpp: ssZhw Fs \S-n.
aIs\ hfm-\pw, ]Tn-nv
\ \ne-bn Fn-p--Xn-\pambn Xo-bmbpw {]mYn-n-cpp. ssZhw KXn \nb-{n-p
Acp-hn-bnse Hcn-e-bmWv Rm.
As\ ]Xv ]Xp \Sp-p.Impw, sh-ns KXnbpw....Fs \bn-p Imns\
XS-bm\pw, sh-ns KXn
\nb-{n-m\pw F\n-m-hptam?
2011- _mn \nv dn-b
sNbvX-tijw shdp-sX-bn-cn-m
tagvkn-p-nv XmXv]-cy-an-.
ap- H.-kn.Un B{iaw \Sp Xntbm-fPn tImgvkn
tNn-cn-p-I-bm-W-h. BZy
ska--dn Unn-Mvj amv
Inn. Cu {]mb-n ]Tn-m
_pn-ap-p--h-tcmSv Dcw
sdUn. {im-]qhw ]Tn-p-I,
{]b-Xv\n-p-I, {]b-Xv\-
Im-hn-en-p-I. Un{Knv
dmv Imcn-bm-bn-cp tagvkn-pn
]d-bpp Av Rm C{X
{i-tbmsS ]Tn-n-cp-s-n
IqSp-X amp Hmw dmv
Inn-tb-s\.

Fbvkv Ban

`m-h--bn-ep Ipn-I
apX 12 hb-p-h-sc-bp IpnIpw Ah- c psS amXm- ] n- X mp- a m- b p ip{iq- j - b mb
Fbv kv Bansbp- d nv
Adn-bm-\pw, _pvsep-I kuP\y-ambn e`n-m\pw B{K-ln-p-h _-s-Sp-I.
Angels Army, Jesus Youth,
Emmaus, H.M.T.Colony P.O,
Kalamassery-683503, KochiKerala,email:angelsarmy04@yahoo.com
Mob: 8891585850, Ph: 0484-2555980

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 27

tPmjn tPmPv

tUm. kqkn tPmkv

{InkvXp kXy-ambpw Dbns-Wotm?

A-kvtXm-e-m-cpsS c-km-nXzw

bpnhn-izmkw

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 28

Dbns-Wo tbip-hn-s\-bmWv
Ah {]kw-Kn--Xv.
AkvtXme-m-cn bqZmkpw
tbml-m\pw Hgn-sI-bp 10
t]cpw tbip-hns\{]Xn c-kmnXzw hcn-p-I-bm-Wp-m-b-Xv.
IqSp-X t]cpw {Iqip-a-cWw
Gp-hm-n. Nne hmfmepw ap

tb

ip-hns 12 injy-cn
Hcp-h-\mb tXmakv `mc-Xn hp-shpw Xan-gv\mnse ssaem-q-cnhv Ipm h[n--s-p-shpw
\mw Fm-hcpw hniz-kn-pp. Cu t_m[y-n\v Dd
k`m-]m-c--cy-n-sbpw
Ipdp Ncn-{X-tc-J-I-fp-sSbpw
]n_-e-ap-v. Ct-l-ns
ico-cm-h-in-jvS- ssaem-qcnepw C-en-bnse HmtmWbnepw Bbn kqn-p-h-ncn-p-p.
tbip-hns A-kvtXmeam Ahs ac-W-tijw
X-fpsS injvS-Po-hnXw \bnXv Ahs\ {]tLm-jn-p-Xn-\p-th-n-bm-bn-cp-p. \apv
e`y-am-bn-cn-p sXfn-hp-I
A\p-k-cnv t\mn-bm

{ian-p-I.
Abvv tcmKm-h--bn
kzm\-am-Im, Bizm-k-ta-Im
t_m[-]qhw {ian-p-I.
\psS hyY-Ifpw {]iv\-fpw
amn-hv A-bvp-thn Bhiy-ap Imcy--sfms \fm Ign-bp--hn[w \nh-ln-psIm-Sp-p-I. a\x-km-n[yw \jvSam-ImsX Ign-bm {ian-p-I.
{]iv\-fpw {]Xn-k-n-Ifpw
Dm-Im Pohn-X--fn-. Hcp
IS ISp Ign-bp-tm
asmp hcpw. AsXmcp km[mcW {]Xn-`m-k-am-Wv. Ccw
{]iv\--fn ka-Nn-X
ssIsh-Sn-bmsX apt-dm Ign-bWw. {]mY-\-bn-eqsS IcpmPn-p-I.

t]m-Ip-Xv kzm`m-hn-I-am-Wv.
\apv Ign-hns ]cn-[n-bn
\np-sImv Ghpw \
NnIn \evIm {ian-mw.
km-nI {]iv\- XcWw
sN-Ww. Ccw kml-N-cy-fn Xfp-t]m-ImsX Imcy-{]m]vXn-tbmsS {]iv\-sf t\cn-Sm
{ian--Ww. Fm sshZyam-scbpw-Im t{ijvT-\mb Hcp almssh-Zy-\p-s Imcyw ad-pt]m-I-cp-Xv.
A-bpsS hnj-a-,
\psS {]iv\-, am\-kn-I
Akzm-y- Fmw B
sshZy\p ap]n CdnhbvpI. \sf Hmtcm-cp--sc-pdnpw Ahn-Sp-tv Hcp ]Xn
Dv. B hgn-bn-eqsS \om

s _pn-ap-n-p-,
AXn-tesd hnj-an-n-p Hcp
Imcy-amWv A-bpsS AkpJw.
AXp-ambn _-s km-nI
{]iv\-, A A\p-`-hn-p
thZ-\, As\ ]eXpw. kzam-sbm-p-d-n-bnv \mfp-I-fm-bn.
tNn, F\n-sp sNm-\mhpw?
tcmK-fpw Zpcn-X-fpw \s
Gsd hnj-an-n-p-Ibpw \ncm-icm-p-Ibpw sNm-dp-v. AXv
kh km[m-c-W-amb Hcp Imcyam-Wv. {]tXy-Inpw \psS
IpSpw-_mw-K-pw _p-P-\pw kvt\ln-Xpw Hs
Btcm-Ky-{]-iv\- Dm-Iptm \s AXv am\-kn-I-ambn
Xfpw. A-bpsS Akp-J-fp-ambn _-sv Xfp-

kl-\- Hcp-anp IS-p-h-cp-tm

kqkn tNn
9446224723

Nne Akv{X--fmepw h[n-s-p. tXma-kns c-km-nXz-ns Imcy-n D-Xpt]m-ep sXfn-hp-I _mn


9 t]cpsS Imcy-nepw Dv.
tbip Xs ac-W-tijw
bYmY-n Dbns-Wo-nm-bn-cpp F k]n-pI. As\sbn Cu
hkvXpX am-sc-mfpw
\mbn Adn-bm-ambncpXv
Ahs A-kvtXm-e-mmbn-cp-n-cn--Ww. Atm
Ah Pohn-Xpw c-kmnXzw hcn-Xpw Hcp \pWbvp-th-n-bm-bn-cpp Fp
hcp-p.
{^v imkv{X-\pw
Xz-Nn--I\pamb ]mkv
D-bn-p tNmZyw CXmWv:
tIhew Hcp \pW-bvp-thn
10 t] c-km-nXzw hcnm Xm-dm-Iptam? AXn\m A-kvtXm-e-m-cpsS
c-km-n-Xzw, tbip ac-Wtijw Dbns-Wop
FXn\p \smcp sXfn-hmWv.
tPm_n tXmakv Fw.sS-Iv,
9400472357
I-\,

cmtPjv ambn, ss\kn cmtPjv

C OR N E R

tImwtKm sFIy-cm-jv{S-kw-L-S-\bpsS am\h hnI-k\


dntmn 187 cmPy--fn Ahkm-\-t-Xm-Wv. \mep Zi-Ip-tijw 2011 \hw-_-dn
tImwtKm-bn s]mXp sXc-sSpp \S-p-sh-nepw \ne-hnep {]kn-U v tPmk^v I_ne-bpsS hnPbw Ctmgpw Xhn-j-b-ambn XpS-cp-p.
tImwtKm-bnse A{I-a--fn
aX-n\v ]sm-p-an-s-nepw
A{I-a-n-c-bm-Ip-Xv \nc-]cm-[n-I-fmb sshZn-I, k\ykvX, ss{IkvXh hnZym-e-b-fnse Ipn-I Fnh-cm-Wv.
2009 PmK-cW {]mY\ \S-psIm-n-cp Hcp ]n-bn
Im-hns {]Xn-tcm[ tk\
F-dn-b-s-Sp hnaX{Kqv
Bcm-[-\bvp h-hsc Nps-cnp. F{X t] ac-W-sp FXns IW-p-I Ctmgpw e`ya-. ]n-I-fnepw BXp-c-tk-h\

YO U C AT

{^n- `qJ-WvU-n
nXn-sN-p sUtam-{Im-nIv
dnnIv Hm^v tImwtKm temInse 12--m-as henb cmPy-amWv. [mXp-e-h-W-fpw ap {]IrXn-hn-`-h-fpw sImv k-amb tImwtKm-bn 6 tImSn 70
e-amWv P\-kw-Jy, CXn 95.5
iX-am-\hpw {InkvXym-\n-I-fm-Wv.
kzmX{yw e`n-nv 50 hj-
Ign-npw kam-[m-\-sa-sv
Adn-bm P\-X-bmWv tImwtKmbnepXv. A\p-Zn\w Zp_-eambnsmn-cn-p `c-W-Iq-Sns \nb-{-Whpw sIme-]m-XI-fpw A{I-a--fp-ambn hnl-cnp ]m-fhpw kmbp-[-cmb
hna-X-{Kq-p-Ifpw tNv
tImwtKmsb bp--f-am-n-bn-cnp-I-bm-Wv. sFIy-cm-jv{S-kw-LS-\-bpsS Ghpw henb kam-[m\-tk-\bpw tImwtKm-bn-em-Wp-Xv.
Agn-a-Xn-bn apn-p-fn
tImwtKm-bn km[m-cW P\ ]n-Wnbpw Zmcn-{Zyhpw
A-Xbpw \nd Pohn-XamWv \bn-p--Xv. A\n-ivNn-XXzhpw `bhpw Ahsc \nc-cw
th-bm-Sp-p. ]m-f-m-cpsS
{Iqc-X-bpsS B[n-Iy-a-dn-b-W-san am\-`w-K-ns BtKmf
Xe-m\w F tImwtKm-bpsS
hnti-jWw am{Xw aXn-bm-Ipw.
BIp-n-Isf bpw sNm\pw
s]Ip-n-Isf ssewKnI ASn-aI-fm-bn-p-amWv ]mfw D]-tbm-Knp--Xv. At-bw ]cm-Pn-Xcmb cmPy--fpsS ]n-I-bns]

sUtam-{Im-nIv dn-nIv Hm^v tImwtKm

m\w ssZh-n-em-I-bmepw
Ah t\cnv ssZh-tmSv _s--h-bm-I-bmepw \app t\cnv
ssZh-n-tebvv Fn-t-cm\p amK-am-bn-cn--bm-ep-amWv
(1812-1813, 1840)

305.

aqv AXn-kzm-`m-hnI
kZvKp-W- Fsm-sbmWv?
AXn-kzm-`m-hnI kZvKp-W hnizm-kw, icWw,
kvt\lw Fn-h-bm-Wv.
Ahsb AXn-kzm-`m-hnIw Fphn-fn-p-Xv Ah-bpsS ASn-

tI{--fnepw \S hym]-I-amb
A{I-a--fn 100 e[nIw t]
sIm-s-p. cmPyv A`-bmYnI-fm-bn-o 20 ew P\-fn 1,20,000 t]v klmbw
Fn-p-sIm-Sp-p-Xv Itmen--mk-`-bm-Wv. CXmWv k`bpsS t\sc-bp A{I-a-v
\nZm-\-sav Icp-X-s-Sp-p.
sFIy-cmjv{SkwL-S-\-bpsS
kam-[m\ tk\-bp-s-nepw
klmbw Fn-p--Xn
sshIn-tm-Ip--Xp-aqew {]mtZinI k`m m]-\-fpw k\ykvX-cp-amWv Cu hnShp \nIn
klmb lkvX-hp-ambn ss[cy]qhw apn-n-d-p--Xv. D]hn
{]h-\--tfm-sSmw bph-P-\-sfmw Ipn-I-sfbpw A{I-a-Pohn-X-n \nv c-s-Sp-p-Isb `mcn ZuXy-hp-amWv k`
ChnsS Ghpw {][m-\-ambn
ImWp--Xv.
\app {]mYnmw
(1) tImwtKm-bn kam-[m\w
]pe-cm
(2) Ahn-sS-bp k`bpw
k`m-{]-h-\-fpw in-sSm
(3) tImwtKm-bnse bph-P-\fpw Ipp-fpw kpc-n-Xcmbn {InkvXob kvt\l-n
hf-cp--Xn\mbn.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 29

mp-I-gnv Ipn-I XfpsS apdn-I-fn-tept]mbn.


Am-g-n-\mbn Ipn-I `W-im-e-bn Fn-t-tc kabw. s]v cp Ipn-I kzImcy-ambn hp-]-dp: aqp
Ipn-I Xma-kn-p ASp--apdnbn \npw aZy-ns aWw
hcp-p. Ahn-sS-\nv Csebpw aW-ap-m-bn-cp-p.
R cp-t] Ipn-I-fpsS
apdnbvv ap]n-se-n. hmXnen apn. Ipdv ka-b-n-\p-tij-amWv hmXn Xpd--Xv. apdn-Iv aZy-ns Kw. ]t
apdn-bv-Iv Ipn ImWm-\n-.

kv.-F-kv.-F.-kn. ]cobvv Hcp--am-bp klhmk Iymv \S-p-I-bm-Wv. ]T\-n ]ntm--m-cmb IpnIm-bp Xma-kn-p
Iymm-bn-cpp. Ah-cn ]e
Ipn-Ifpw ]Wn-p-t]mbn ]W-apm-p--h-cm-Wv. AXp-sIm-pXs ]e Zpo-e--fp-aphcpw
Ah-cn Gsd-bp-v.
elcnbpsS D]-tbmKw a\pjys _pn-sbbpw \-sbbpw
Fs\ \in-n-pp F-Xns\-p-dnv hmkp-km hnIm-c-`-cnX-\mbn kNn-{X-ambn ms-Spp.

bYm-Im-e-v aqey-t_m-[-\hpw Xncn--dnhpw AwKo-Imchpw e`n-m Ipn-I asmcp el-cnpw ]pdsI


t]mIn-.

sXp-InS-bnse Nne icn-I

tP_v tImtcn

hnfnbpw hgnbpw

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 30

C, km R aZy-]n-n-n
kXyw km, R Cv Ign-nn-. Ipn-I-fpsS \ne-]mSv F{XIv icn-bm-sWv Rv
kwibw tXmn. ]t, Ahsc
hnizm-k-n-se-Spt aXn-bm-hq.
Xsf a\-n-em-mhcmWv
apXn Xe-ap-d-sb Nnbpw
Ah-cn cqV-aq-e-am-W-tm. aZy]n--Xns eWw Bcnepw
ImWm-\p-an-. tZjyw {]I-Sn-nm Ah R-fn \n-Iepw. kvt\l-]qhw \n_-n-tm Ah-cnse aq- ]dp:
kmtd, R \mep-t]cpw Htc
kvIqfnse I-\n-m-cm-Wv.
]Wn-I-gnv R- CSbvsms IqSm-dp-v. ChnsS
kl-hmk Iymn\v hcp-tm
IqSm R Ipn sImph-p-sh-Xv icn-bm-Wv. ]t,
ChnsS hv Ign mv tIpI-gn--tm CsXmpw icn-bsv Rv a\-n-em-bn.
R sImp-h aZyw
tmk-n Hgn-p-I-f-p.
AXnsbm aWw.
Imcyw icn-bmWv! Ipn-Isf
Aev]-k-a-b-sa-nepw kwi-bn-Xn\v tJZw-{]-I-Sn-nv Ah-cpsS
A\]-amb ams {]iw-knp-sImv apdn-hn-p.
Ipn-I-fn kz`m-h-ssh-Ir-Xn\v bYmY-n Imc-W-m
Ah-c-. Hm-a-Xmbn Ah-cpsS
IpSpw-_-am-Wv. cm-aXv AhcpsS A[ym-]-I-cpw. bYm-Im-e-L--fn aqey-t_m-[-\hpw Xncn-dnhpw AwKo-Im-chpw e`n-m
Ipn-I asmcp el-cnpw
]pdsI t]mIn-. Ipn-I-fpsS
sXp-Isf imkn-p--Xn-\p-]Icw AXn-\p kml-N-cy--sfbmWv imkn--I-t-Xv
Fsmcp Hma-s-Sp- As\n-p-m-bn.

A-cp BWn

Imtm-enIv Hmsse tdUntbm

""]p

n-cn-p-IbmWv Ctm R''


ssh[-hy-nepw XfcmsX Pohn-X-hn-Pbw
t\Snb \mep h\n-X-IfpsS IY.(-h-\n-X
Unkw-_ 114)
Uv Aev
IqSw-Ipfw BWh
]Xn {]tZ-i--fneqsS
t^mtm-{Km-^ \Snb bm{X-bpsS
t^mtm-^o-.(amXr`qan BgvN--Xnv
Unkw-_ \mev)

Cu

Karol - A Man
who became
Pope

\qm-ns hnip-
Fv hnti-jn--s-Sp
tPmt]m cm-a am]m-bpsS Pohn-X-n-eqsS Hcp- bm-{XbmWv Karol - A Man who became
Pope F Ne-n-{Xw.
]sm]Xv hb-kp-Im-c-\mb
Itcm-fns Pohn-Xn XpSp Cu kn\na Atlw
am]m--bmbn Xnc-s-Sp--sSp tImthn (H-IvtSm-_,
1978) Fn Ah-km-\n-p-p.
Hcp Fgp-p-Im-c, A`n-t\-Xmhv,
AXve-v, Fn-s\ A{X ]cn-NnX-a-m tPmt]m cm-as
sNdp--Im-e-L---fnse hyXykvX-amb apJ-sf Cu kn\n-abn \apv ImWmw.
bphm-hmb Itcm cmw
temI-a-lm-bp--Im-ev shp-hn-

sd

ap-I Hmsse
tdUn-tbm-bn-eqsS
kwt{]-jWw sNbvXp
hcp-p. Ipn-Imbp {]tXyI kwKo-X]-cn-]m-Snbpw (MUSIC FOR
CHILDREN) sshZn-I-t\mSv
hnizm-k-kw-_--amb
tNmZy- tNmZn-p-hm\p kuI-cyhpw
(HAVE A QUESTION ON FAITH)
{]tXyIw
{ibmIjn-p-p.

Iv BtKm-f-kp-hn-tijh-Xv-c-W-n-\mbn
]p D]m-[n-bp-ambn
CXm LUMINOUS RADIO. aebm-f-nse BZys
ImenIv Hmsse
tdUntbm Bbn amdp-IbmWv LUMINOUS RADIO.
Xncp-h-\--]pcw cq]-Xbnse GXm\pw Pokkv
bqv kplr-p-fmWv Cu kwcw-`
- n\v

]nn. sk v
tPmk^v I{oU-ense
{InkvXp-akv ]mXncm
Ip_m-\-bn Bv
_njv kqssk]mIyw
Hmsse tdUntbm
Binh-Znv ae-bm-fnIv km-\n-p.
`n-Km-\-, A\pZn-\-hn-ip-, {]`m-j-W, P]-am-e, {]mY\
Fn-s\ \nc-h[n
`n-km-{-amb t{]m{Km-

B[p-\n-I-tem-

www.luminousradio.com

fn-I \nd Xs
Pohn-Xs AXn Pohnp-Xpw XpSv PohnX-n DX m\-fn-se-p-Xpw Cu
kn\n-a-bn t{]j-Iv
{]tNm-Z-\hpw {]Xymibpw \Ip-p.
BZyw sSen-hn-j
kocn-b-embn ]pd-n-dnb Cu kn\na
]noSv Cwo-jv, Cm-enb, emn, t]mfnjv
Fn-s\ \mev `mj-Ifn-embn Xob-t-dp-I-fn
Fp-I-bm-bn-cp-p.
Cu Ne-n-{X-ns
hnP-bs XpSv
tPmt]m cm-as
am]m---bm-bp PohnXs (1978-2005)
Nn{Xo-I-cn-p- Karol :
The Pope, The Moon sSen-hnj kocn-b-embn
t{]jI kZ-kn-se-n-.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 31

kn tImm-n-n

kacw sNnt ASq Fp-h-m?

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 32

]mh-s--hcpw CS--c-m-cpamWv \gvknMv taJ-e-bn-tev ISp-h--h-cn-e-[n-I-hpw. AXpXs `qcn-]w t]cpw aqpw


\mepw ew cq] temsW-Sp-nmWv ]T\w ]qn-bm-n-b-Xv.
AXns ]eni ASbvmt]mepw Ign-bm--hn-[n PohnXw aptmp \bn-tn-h-cp \gvkp-am-cpsS Ip\o XpS-p-\o--Ww. _n.-Fkv.kn \gvkn-Mn\pw Fw.-_n.-_n.-Fkn\pw BZy-hjw Htc kne-_kmWv ]Tn-n-p--Xv. Ctm-gs-tmse \m-n sImSp-m\m-sW-n Fn-\mWv C{Xbpw
ImTn-\y-ap kne-_kv ]Tn-n-pXv? temIv an cmPy-fnepw tUmIvSampw \gvkpampw thX-\-n henb
hyXym-k-sam-p-an-. Fn-\obam-sc-m ifw \gvkpamp-p-Xm-\pw.
kzImcy Bip-]{Xn A[n-Ir-XtcmSv ]d-bm-\p--Xn-XmWv: them-cs Iqen ]nSn-p-h-bvp-Xv
ssZh-k-n-[n-bn \ne-hn-fn-pw.
\gvkp-am-tcmSpw Ah-cpsS IpSpw_--tfmSpw \n ImWn-pXv XnI {Iqc-X-bm-Wv.
kwL-Sn-m am{Xta Al-ambXv sImSp-p-I-bp-p-shp ]dbp-Xv XnI [mjvSy-am-Wv.
Cu anm-{]m-Wn-Ifpw Hp
Pohn-p-sIm--s. Fmhpw
hntZ-i--fnse Bip-]{Xn A[nIr-X-cpsS \ Bkz-Zn-m Ignbp-I-bn--tm.

apwss_, sIm hgn tIcf-nepw Pzen-pXp-S-n. temIw


apgp-h Imcp-Wy-kv]i-hp-ambn
\S-p--h-cpsS m]-\-n
\S ka-cs ASn--am
Izt-j kwLs GmSmn F-Xp-Xs F{X \mWt-Sm-Wv.
Ctm ]e m]-\--fnepw
Khsa v {]Jym-]n thX\w
\Im XpS-n-sb-nepw IqSpX Poh-\-msc \nb-an-msX
D-h-sc-smv ITn-\m-[zm\w
sNn-p-I-bmWv Ah Isnb amKw. ]pw ]{pw
aWn-q sF.-kn.-bp-hnepw
shn-te--dn-ep-sams tPmen-sNp-tm X-fpsS D-c-hm-Zn-XztmSv \oXn-]p-em
BmWp Ign-bp-I. AXp-hgn
F{Xtbm tcmKn-I-fpsS Poh
\jvS-sp ImWpw.

Ip

td hj--fmbn Ghpw
IqSp-X NqjWw A\p-`-hnp hn`mKw kzImcy Bip-]{Xn-bn tPmen-sN-p \gvkp-amcm-Wv (ap ]mcm-sa-Un- Poh\-mpw CtX KXn Xs).
a\pjy-Po-hs c-bvp-thn
Atlm-cm{Xw IjvS-s-Sp Cqsc th-hn-[-n AwKo-I-cnm GI cmPyw Cy Bbncn-pw. AXnXs Ghpw
tami-ambn s]cp-am-dp ew
tIc-f-hpw.
tIc-f-nse XpWn--S-I-fn
tPmen-sN-p skbnkv tKfpIv \gvkp-am-sc-m i-f-apv. ]pw ]{pw ]Xnmepw aWn-q ITn-\-tPmen
sNn-nv \m-n \In A]am-\n-p Bip-]{Xn A[n-Ir-XcpsS {IqcX Fs-nepw ssZhw
ImWm-Xn-cn-n-.
Cu sImSpw-{Iq-cX ImWn-p-h-cn PmXn-aX hyXym-k-samp-an-. ssZh-ns Ah-Xm-csap ]d-bp--hcpw temI-n\p
apgp-h ImcpWyw sNmcn-bp-hcpw ssZh-n-\p-thn
tkh\w A\p-jvTn-p-p-shv
Ah-Im-i-s-Sp--hcpw Fmw
Cm-cy-n H-s-m-Wv.
kzw m]-\-nse sXmgn-emfn-Iv Al-amb thX\w
\I-emWv Ghpw henb tkh\w.
ae-tbmfw k-S-
s\n \ndv Nncn-h-cp-nb
apJ-hp-ambn tcmKo-]-cn-N-cWw
\Sn m]-\s \ne\nm AXy-[zm\w sNp
\gvkp-am Af-ap-nbtmgmWv
ka-c-n-\n-d-n-b-Xv. Ulnbn XpS-nb Bfn--

]mh-s--hcpw CS--c-m-cp-amWv \gvknMv taJ-e-bn-tev IS-p-h--h-cn-e-[n-I-hpw.


AXp-Xs `qcn-]w t]cpw aqpw \mepw ew cq] temsW-Sp-n-mWv ]T\w
]qn-bm-n-b-Xv. AXns ]eni AS-bvmt]mepw Ign-bm--hn-[-n
PohnXw aptmp \bn-t-n-h-cp \gvkp-am-cpsS Ip-\o XpS-p-\o--Ww.

lcnX B[ym-nIX kp{]-[m-\amb Nph-Sp-hbv]v

lcnX B[ym-n-I-X-sb-p-

CXm tIc-f-n
\nsmcp cmP-Ip-amc

ko

tdm--a-e-_m k`-bpsS
taP Bp _njv am
tPmPv Be-t-cnv IZn-\m
]Zhn
am]m
\In-bn-cnp-p.
k`-bnse
cmP-Ip-am-cm-cmWv
IZn\mam.
am]m-bpsS sXcs-Spn thmp
sNp-Xn\pw
m\mYn-bm-Im\pw Ah-Im-iap--h-cmWv IZn-\mam.
kmh-{XnI k`-bn kotdm--a-e_m k`bvp Innb henb
AwKo-Im-c-amWv Cu IZn-\m
]Z-hn. kmh-{XnI k`-bn
IqSp-X D-c-hm-ZnXzw \nh-lnm\pw kotdm--a-e-_m k`bvv
IqSp-X \-I t\Sn-sb-Spm\pw A`n-hy ]nXm-hn\p
km[y-am-Is Fm-iw-kn-p-p.

n hcp-p-Ibpw sNpw.
^e-n \nmWv hrs
Xncn--dn-tb--Xv. Ipdp ]Xn-mp-I-fmbn Bt{^m--G-jy
cmPy--fnse P\-Iob hn-h P\m-[n-]-Xy-n-\p-th-nbp alm-k-a-c--fm-sW-nepw
AXns ^e-sa-Sp-p-Xv
Ckvemw Xo{h-hm-Zn-I-fm-sW-pXv Ccpn Nnn-t
hkvXp-X-bmWv (am-Xr-`qan BgvN-Xnv Unkw-_ 18).

Iuam-c
- ns
ImWm-p-d
- , Fs
cmP-Ip-amcn ]d-p-t]mbn
Fo {K-f- psS
cN-bn-Xm-hmb {io kn
tImm-n-n
sIbvtdm-kns
Atkm-kn-tbv
FUn-d- m-Wv.
tImgn-tmSv kztZin
sunnykokkappillil@gmail.com
9446890744

ns Bn-c--en B
cmPy--fnse `c-W-Iq-S-
\new-s]m-n. Fm, atX-Xc
P\m-[n-]XyhmZn-I A[n-Im-cn hcp-sav Ctm-gs
kml-N-cy-n hniz-kn-m
{]bm-k-am-Wv.
Ad_v temIs atX-X-ccmjv{Sw F-dn-b-s-n-cp
SpWo-jy-bn thms-Spp \S-tm Ghpw IqSp-X kov Ic-am-n-bXv Ckvem-anp ]mnbmb A-lvZ-bm-bn-cp-p. CuPn]vXn \S sXc-s-Sp-nepw
tass t\Sn-bn-cn-p-Xv
Ckvem-anp ]mn-bmb {^oUw
BUv Pnkv ]mn-m-Wv.
apkvenw {_Zlp-Uns
cmjv{Sob apJ-am-Wn-Xv. en_n-bbnepw Ckvem-an-p-I-fpsS
kzm[o\w CtmXs Ip-XpS-n-bn-cn-p-p. 1979- Cdm\n \S A[n-Imc ssIam-n sJmsa-bv\n-bpsS t\Xr-Xzn-ep Ckvem-an-p-I B[n]Xyw t\Sn. 1996- A^vKm-\nm-\n Xmen-_m A[n-Im-cn h-tm aX-tkz-m-[n-]Xy-amWv \S-n hcp-n-b-Xv.
Ign HIvtSm-_-dn CuPn]vXn tIm]vnIv {InkvXym-\n-IfpsS tZhm-e-b-n\p t\sc
B{I-aWw \S-p. Ckvemw
Dm-Ip--Xn\p apt] CuPn]vXn Pohn-p--h-cmWv AhnSps {InkvXym-\n-I.
cmPys P\-kw-Jy-bpsS ]pi-X-am\w hcp {InkvXym-\nI Bi--bn-em-Wn-tm. Cdmnse {]mNo\ kap-Zm-b-amWv
{InkvXym-\n-I. ImUn-b,
Ao-dn-b ]mc--cy-ap--h-cm-Wh. Ahp-tijw F{Xtbm
\qmp Ign-n-mWv Ckvemw
temIp kwPm-X-am-Ip--Xv.
Fm Ahn-Sps ss{IkvXh \mSp-hn-tm-tS-n-h-cp-p.
se_-\-\nepw nXn CXp
Xs.
Xo{h Ckvem-an-p-I-fpsS
lnU AP-sb s]sp
Xncn--dn-bm Ign-bp-I-bn-. `qcn]w Inp--Xp-hsc atX-X-c-kz`mhw {]I-Sn-n-p-Ibpw, Fp
kzm[o-\-ap-d-n-m Ign-bppthm Ap apX Ah-cpsS
aX-au-en-Im-i-b- {]tbm-K-

kndnb XpS-nb cmPy--fn \Sp-sIm-n-cn-p A[n-Im-css-am-s Ad_v hk--samWv hnh-n-p--Xv. GIm-[n]-Xy, ^mknp `c-Wm-[n-Im-cn-IfpsS Zp`-c-W-n s]mdp-Xn-apnb P\- sXcp-hn-en-d-n.
\n-b-ZmVyw \nd P\-q--

SpWo-jy, CuPn-]vXv, en_n-b,

Ad_v hkw Zpc-am-Iptam?

dnv tIcf Itm-enm sa{Xm


kanXn hnNn-\w \S-n-bXv
k`m-N-cn-{X-nse kp{]-[m\
Nph-Sp-h-bv]mbn hmgvmw. ]cnn-Xn-s-Xn-cmb ]m]-fpw
Ip-km-c-n Gp-]-d-tb--XmsW Ah-t_m[w hnizm-knIp \Ipw. {]IrXn kwc-Whpw amen\y kwkvI-cWhpw Kuc-h-ambn ImW-Ww.
ssPh-Irjn t{]mm-ln-n-pI
am{X-a AXns D]-t`mKw IqSpIbpw sNpw. ^vfIvkv,
sXtam-tIm Fn-h-bpsS D]tbmKw Ipd-bvpw. m]-\-fpsS ]cn-k-c- lcn-Xm-`-ampw. Pe-t{km-X-p-I kwcn-m\pw ag-shw kw`-cnm\pw {ian-pw. kutcmP- hnf-p-Ifpw hmlo--dp-Ifpw
{]N-cn-n-p--Xm-Wv. tZhm-e-bnse Bh-iy-n\v hne-Iq-Snb
]q hmp-Xv Ah-km-\nnv Irjn-sN-bvXp-m-pw.
]-dn Irjn t{]mm-ln-npw. amwk-`--W-ns D]tbmKw ]c-am-h[n Ipd-bvpw.
aZy-hP-\-n-\p-thn DuPn-Xambn t]mcmSpw XpS-nb Imcy-sfms sI.-kn.-_n.-kn-bpsS
N-I-fn Dcp-n-cn-p. Cu
Xocp-am-\--sfms k`m-a-
\S-n hcp-p-tm AXns
^ew hW-\m-Xo-X-am-Wv. Cs\-bmWv kphn-tijw Pohn-p-Xv. CXn IqSp-X Fp
amXr-I-bmWv Hcp _lp-kz-c-k-aql-n \app sImSp-m
Ign-bp-Xv? ssZhhpw a\pjy\pw {]Ir-Xnbpw Xn-ep
]c-kv]-c-_-s Bo-b-X-en ka-\z-bn-n-p almb ho-W-amWv Ccw
Xocp-am-\--fn-eqsS \S-n hcp-Xv.

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 33

bq tS dneokv
sNbvXp
tbip-hns ]mX-bn-tebvv

tKmf {]i-kvX-amb
kphn-tij kwKoX
an\nkv{Snbmb sdIvkv_mUv
Xm-dm-nb bq tS
(YOU TURN) F t]cnep Cwojv kwKoX
B_w 2012 P\p-hcn aqmw
XnXn Fd-Wm-Ipfw ss^
BSvkv lmfn hv \S
kwKoX ]cn-]m-Sn-tbm-S-\p-_nv dneokv sNbvXp. bqtdmv, Ata-cn-, Bkvt{Senb
Gjy XpSn GXm-sm
`qJ-WvU--fnepw, kwKoX
]cn-]m-Sn-I Ah-X-cn-n-np sdIvkv _mUv ]pd-nd-p ]m-as kwKoX
B_-am-Wn-Xv.
hyXy-kvX-amb ssien-bnep Km\--fmWv bqtSWn tIm-\m-hp-I.
t]mv, Pmkv Km\-, ]c-cm-KX Cy ssien-bneph Fnhsbms
tIhn-msc ]pf-I-a-Wn-bnpw. Fm Km\-fpw Xs
kz-h-gn-I Dt]-nv
ssZh-ns hgn-I-fn-te-bvv,

Bh-iy-apv

sI

bvtdmkns FdWm-Ipfw Hm^o-kn tPmen


sNp--Xn\v Iyq-, aebmfw/lnn Sn.-n.-]n.-]-cn-N-b-ap-h-cn \nv At]--I
Wn-p-p. {]Xo-n-p
{]Xn-^ew hy-am-n-smv
Fgp-Xp-I.
amt\-P, sIbvtdmkv, Fm-hqkv
Fv.-Fw.-Sn.-tIm-f-\n.]n.-H., Fd-WmIpfw 683 503, kairosmag@gmail.com
9446890744

sIbv t dmkv

s^{_p-hcn 2012 34

Xncn-s-p--Xp-ambn _s--Xm-Wv.
Fd-Wm-Ip-fv ss^
BSvkv lmfn \S
kwKoX \ni-bn sImdn-tbm{K-^n-bpsS klm-b-tm-sSbmWv Km\- Ah-X-cn-n-Xv. AtXm-sSmw ]mp-Im-cpsSbpw Soaw-K--fp-sSbpw
A\p-`-h-fpw ]p-h-bv-sp.
Aq-dn-e-[nIw IpSpw-_fpw bph-P-\-fpw kwKoX-\n-i-bn ]s-Sp-p.
sdIvkv _mUns BXvaob
\nb-mhv ^m. BWn Dcp-fnbm-\n- kn.-Fw.-sF-tbmsSmw sdIvkv _mUns
apWn {]h-I kwKoX
Iqm-bva-bpsS 21 hjs
bm{X-bpsS A\p-`-h-
]p-h-p.
Hcp Imcyw Xo-bm-Wv.
kwKoXw am{X-a Cu sNdp-msc Iqn-bn-W-p--Xv.
AXv ssZh-tmSpw AhnSps cmPy-tm-Sp-ap
{]Xn-_Xbpw, anj-\dn F
\ne-bn- hnfn-tbm-Sp hnizkvX-X-bp-amWv. At\-Iv
Im-hn-tev Xncn-bm-\p
Ah-k-c-ambn bq tS
amdpw Fm-Wv sdIvkv
_mUv {]h-I-cpsS
{]Xo-bpw {]mY-\-bpw.
A\p sj

sIbvtdmkv hmjnI hcnkwJy ` 180


sIbvtdm-kns hmjnI
hcn-kwJy ` 180 BWv. H{]-Xnv am-an. {]nb-s
hmb-\-m-cp-sSbpw hcnm-cp-sSbpw kvt\lhpw
kl-I-c-Whpw XpS-c-Wsav A`yYn-p-p.
No^v FUn-,sIbvtdmkv

bqv dn{So-p-I

Bo-bm-tLm-j
- ns aqv Zn\ ....
* bph-Xz-ns Xnf-a- m PohnX-ssien tbip-hn cq]-s-Sp-m-s\mc-hk
- c
- w.
* ]pXnb BIm-ih
- pw, ]pXnb `qanbpw
ey-amn \h-kr-jSv n-bmbn apt-dms\m-ch
- k
- c- w.
XnXn: s^{_p-hcn 9-, 12 pm apX
15 1 pm hsc
Fm-hqkv: If-at- -cn, ^okv: 450/9895711718, 9995213936, 0484 2555980
Ccn-m-e
- pS:_n.-F.Fw Bfq.
^m. sk_m-y Aco-m-ns t\XrXz-n-ep Sow [ym\w \bn-p-p.
0480 2720272, 9496289676

Bh-iy-apv

bp

h-P-\-t{]-jnX kwcw`-amb sIbvtdmkv amkn-I-bpambn _-sv hnhn[Xcn-ep t{]jn-X-{]-h\--fn XmXv]-cy-ap--h


sIbvtdmkv Hm^o-kp-ambn
_-s-SpI. \n-fp-sS-PohnX ]m-ew hy-amp--tXm-sSmw FpsImv \n Cu
{]h-\--fn XmXv]-cysa-Sp-p-p-sapw Fgp-XpI.
amt\-P, sIbvtdmkv, Fmhqkv Fv.-Fw.-Sn.-tIm-f-\n.]n.-H., FdWm-Ipfw 683 503,
kairosmag@gmail.com