PURIFICAREA

I ECHILIBRAREA CHAKRELOR

Chakra este un cuvânt sanscrit care înseamn ³vortex´ sau ³roat ´. Chakrele din corpul uman sunt centrii energetici subtili. Misticii hindu i au num rat sute de mii de chakre în corpul omenesc. Aceasta este foarte asem n tor cu sistemul de meridiane folosit în acupunctur i în terapiile shiatsu. Cu toate acestea, chakrele asupra c rora eu m concentrez în timpul purific rii i echilibr rii sunt 7 la num r - 7 centri energetici majori. Cele 7 chakre majore sunt emi toare i transmi toare de energii subtile. Fiecare chakr func ioneaz la nivel fizic, emo ional i spiritual. Echilibrarea lor este cheia s n t ii i a st rii de bine. Dezechilibrul se poate manifesta în diverse moduri, cu un sentiment general de ³ceva nu este în regul ´. Când chakrele sunt cur ate, ele î i pot îndeplini complet func iile, proceseaz energiile, aduc energie organelor fizice i corpurilor subtile i îndep rteaz energiile învechite sau stagnante din corp. Dac o situa ie stresant continu foarte mult timp, chakrele se pot închide. Atunci când corpul fizic trebuie s func ioneze sub o presiune continu sau o depresie, chakrele nu se pot roti i nu pot func iona corect, i devin dezechilibrate sau blocate cu energie veche i stagnant . Gândurile i atitudinile noastre pot bloca energia care curge prin chakre. Emo iile neexprimate, reprimate, pot conduce la supraînc rcarea chakrelor i la blocarea sau închiderea lor. Când chakrele sunt închise, energia nu poate fi transformat i eliberat c tre corpul fizic. Dac energia nu curge liber prin centrii energetici, pot ap rea probleme fizice în anumite zone, conducând la disconfort sau boal . Când o chakr este blocat , ea are nevoie s fie vindecat prin examinarea i îndep rtarea barierelor. Deoarece chakrele func ioneaz împreun ca un sistem, un blocaj la nivelul unei chakre poate afecta i activitatea altei chakre. Cur area chakrelor ajut la transformarea emo iilor negative ( i d un toare) precum furia, mâhnirea sau vinov ia, în energii pozitive. Chakrele s n toase pot îmbun t i ³starea de bine´ la nivel fizic i emo ional prin curgerea continu , împrosp tarea i vitalizarea energiei. Imagina i-v chakrele ca pe un ³sistem de filtrare´ care purific energiile din planul dens, fizic (asociat cu instinctele noastre primare, de natur animal ) i le transform în energii pozitive ale planului spiritual, conectându-ne cu îns i Sursa vie ii. Lucrul cu chakrele poate deschide calea spre vindecare, dezvoltare psihic (intelectual ) i cre tere spiritual . Cur ate, echilibrate i aliniate, chakrele sunt folositoare tuturor oamenilor care doresc s fie ³în lumina reflectoarelor´, cum ar fi agen ii de vânz ri, actorii, personalul media, etc. Oamenii foarte charismatici, precum celebrit ile, au chakrele foarte echilibrate i dezvoltate. 1. Chakra R D CIN (Muladhara)

Este colorat în ro u i este asociat cu pasiunea. conferindu-ne puterea de a înf ptui (a realiza). Dezechilibrul acestei chakre se poate manifesta prin sentimentul de descurajare. Ea influen eaz puterea personal i libertatea de decizie. claritatea. Dezechilibrul acestei chakre se poate manifesta prin inhibi ie sexual sau inabilitatea în intimitate. Po i vindeca Chakra R d cin preluând controlul asupra destinului t u i luând singur deciziile. Chakra Sacral controleaz apetitul pentru mâncare. 3. s n tate. Func ia acestei chakre depinde de cât de bine avem grij de noi în ine. este echilibrat i r mâne ancorat în timpul schimb rii. incertitudine. Acesta este centrul intimit ii. al sexului. De fiecare dat când ne cerem dreptul la via a pe care o dorim. po i face alegeri mai bune în leg tur cu modul în care. vom vindeca Chakra R d cin . pentru a ne putea baza pe el la nevoie. O Chakra R d cin contractat (rigid ) se poate manifesta printr-o atitudine conservatoare. inclusiv sim ul nostru de auto-apreciere i de identitate personal . Aceast chakra se învârte. prejudec i i atitudini meschine care ne conduc via a.i risipe ti energia intrând în contact cu oameni sau situa ii nepl cute. ur . fericirea i creativitatea. Aceast chakr regleaz puterea voin ei în leg tur cu diversele situa ii i oameni. O persoan cu o Chakra R d cin s n toas este flexibil i capabil s se adapteze schimb rilor. Chakra Plexului Solar guverneaz toate aspectele ego-ului i personalit ii. Este colorat în portocaliu i este asociat cu bucuria i sociabilitatea. Corpul are nevoie s fie reînc rcat continuu. vitalitatea. Dac p str m prea mult energie. securitate i la bucurie! 2. sau prin nevoia de a-i controla pe ceilal i sau de a controla toate evenimentele. Dac vom risipi prea mult energie. al reproducerii creative. dorin a i energia. Este chakra puterii personale. i la o existen creativ ! Nu ai nevoie de aprobarea altcuiva pentru a lua hot râri (decizii) care te vor conduce la fericire. Con tientizeaz c ai dreptul la bucurie. vom ³arde´ energii necesare altor sisteme din organism. pentru a putea folosi aceast energie atât pentru activit ile zilnice. Aflând cum î i consumi energia. Trebuie s ne cunoa tem limit rile. Echilibrul între controlul i consumul acestei energii este cheia care va men ine aceast chakr puternic i s n toas . Dezechilibrul ei se poate manifesta printr-o stare de boal fizic i emo ional .Este pozi ionat foarte aproape de coccis. cât i pentru a ne proteja în timpul perioadelor stresante. vom deveni obsesivi în leg tur cu ceea ce nu putem s avem. Afl . Chakra SACRAL (Swadishtana) Este pozi ionat în jurul osului pubian. anorexie sau l comie (aviditate). neputin . Chakra PLEXULUI SOLAR (Manipura) Este pozi ionat chiar mai sus de ombilic. ea va apela la toate celelalte chakre pentru a se umple i în final va seca (va goli) întreg corpul de energie. Este colorat în galben i este asociat cu inteligen a. .i limitele de energie! Po i s . Aceast chakra este centrul identit ii personale.i consumi timpul. idei (credin e) rigide. fericire. sex i pl cere. Dac aceast chakra nu este reînc rcat .

Numai astfel ne putem dezvolta puterea personal . dezvolt m inocen a i puritatea Inimii îns i. bârf . Aceast infuzie de energie se concretizeaz atunci când mintea este liber i spiritul este deschis. inclusiv alcool. ne fac s radiem lumina i s str lucim în via . droguri. complica ii care ne ajut s evolu m i s ne maturiz m. auto-aprecierea i cunoa terea adev ratelor noastre puteri. Chakra LARINGELUI (Vishuda) Este pozi ionat în locul unde gâtul se une te cu pieptul. sentimente nea teptate de fric i furie. Odat ce ne-am creat o astfel de protec ie pentru inimile noastre. Dezechilibrul Chakrei Inimii se poate manifesta prin neputin a de a oferi/primi iubire. Mesajul Chakrei Inimii este acela de a-i accepta pe ceilal i a a cum sunt i de a-i iubi necondi ionat. echilibrul. provocându-i daune. Chakra Laringelui este poarta c tre sferele spirituale înalte. împ rt ire. deschidere. trebuie s ne exprim m. tutun. pentru c suntem cu to ii uni i cu Via a. determinarea noastr interioar nu se poate dezvolta. 5. clevetire i a oric ror forme de abuz cu substan e care trec prin gât. Vom putea apoi vedea puritatea i frumuse ea fiec rei fiin e binecuvântate prin Via . F r provoc rile vie ii. încântare. dependen a de alte persoane. depresie i altfel de rela ii disfuc ionale. cu claritate i integritate. Aceast putere se poate ivi din orice situa ie i ne ghideaz prin complica iile vie ii. Chakra Laringelui se poate închide în urma sentimentelor de durere sufleteasc . Chakra FRUN II sau Al III-lea Ochi (Ajna) . Sinele nostru adev rat este o parte din noi care este mereu complet i nedivizat . Chakra INIMII (Anahata) Este pozi ionat în mijlocul pieptului.   . f r opozi ia i rezisten a din partea celorlal i. Aceast con tientizare a meritelor noastre. Chakra Inimii înflore te prin bucurie. Toate acestea împiedic energiile care curg de la chakrele situate inferior c tre Chakra Frun ii i Chakra Coroanei. 4. abuz emo ional i fizic. Este colorat în verde i este asociat cu vindecarea. loialitatea. spre binele nostru cel mai înalt.Dezvoltarea puterii personale vine din sentimentul a ³cine suntem cu adev rat´. Este colorat în albastru sau turcoaz i este asociat cu prietenia. Se contracteaz prin durere. În cunoa terea ezoteric ea este cunoscut sub numele de ³Gura/Vocea/Cuvântul Lui Dumnezeu´ (³Mouth of God´) i este locul unde energia spiritual înalt este canalizat în corp. Ea înflore te (se dezvolt ) atunci când suntem ³cu picioarele pe p mânt´. Pentru a onora acest dar. pierderi sau traume dac ne cunoa tem cu adev rat. lâng inim . armonia. necinste. în mod con tient. Ne vom proteja inimile dezvoltându-ne dragostea pentru noi în ine. Chakra Laringelui ne d putere s ne exprim m pe noi în ine la orice nivel. grija i blânde ea. atingere i conexiune. pierderi i traume. Este punctul central al sistemului chakrelor i este crucial în p strarea echilibrului. medicamente (chimice) sau insa iabilitate alimentar . dragoste care se reflect în stabilirea unor leg turi ³de inim ´ s n toase i prin cunoa terea a cine i ce suntem cu adev rat. deschiderea i comunicarea sincer . Nu este afectat de durere. stima.

Scopul ei spiritual ne poate conferi în elepciune. . Este important s nu ignora i celelalte chakre i s nu v concentra i numai pe dezvoltarea Chakrei Frun ii. aceasta poate p rea ca o ³criz a vârstei a doua´. Când este activat complet. pe P mânt. aducând adesea vindecarea i transformarea în moduri subtile lumii noastre înconjur toare. Chakra COROANEI (Sahashrara) Este pozi ionat pe coroana craniului. vom dezvolta aceast chakr i ne vom dezvolta (înt ri) spiritul. Chakra Coroanei ne aduce perspicacitate. adev rul etern i aspectul cel mai înalt al Sinelui superior. imagina ie i intui ie. o cunoa tere mai exact a ceea ce suntem capabili s îndeplinim i cunoa terea scopului nostru cel mai înalt. lini ti i i împ ca i. Emisfera stâng controleaz gândirea ra ional i analitic . Emisfera dreapt controleaz intui ia i activitatea creativ . un nivel înalt de intui ie i auto-con tientizarea. dezancora i i chiar deziluziona i. Prin echilibrarea activit ilor noastre cu c utarea spiritual . Pentru a activa complet aceast chakr este necesar s ne examin m cu adev rat ideile auto-limitatoare. minte p trunz toare. intui ie i cunoa tere. emo ional i mental. trebuie s fim odihni i. Este centrul pentru maturitatea psihologic i pentru principiile etice i filosofice. vom putea r mâne ancora i în via a zilnic . Este colorat în indigo i este asociat cu medita ia. care ne m rginesc valoarea (devenirea). aproximativ în acela i loc unde copiii au acel ³punct moale´. unde ne înc rc m cu vitalitate i de unde ne conducem visele. pentru a fi ferici i i pentru a îndeplini n zuin a sufletului nostru c tre iubire. Chakra Frun ii ne ajut s ne trezim mintea i s ne întreb m dac ceea ce gândim este adev rat sau fals. în punctul celui de-al treilea Ochi. nu este necesar s renun m la lume i la aspectele ei materiale. pace i bucurie. Pe m sur ce extragem adev rul din experien ele vie ii noastre. Scopul nostru trebuie s fie acela de a vedea Spiritul în toate formele vie ii i de a în elege c suntem aici. imagina ie. Pentru unii. care const în gândire logic . Chakra Frun ii este puterea min ii de a crea realitatea noastr la nivel fizic. Aceast chakr ne furnizeaz energie pentru a experimenta gânduri/idei concise i clare. Atunci când cele dou emisfere lucreaz împreun . Dac ve i face astfel. contemplarea în t cere. se formeaz o imagine armonioas asupra realit ii. aceast chakr stimuleaz ambele emisfere ale creierului. deoarece iluminarea ne poate conduce la respingerea a ceea ce am fost i la c utarea a ceea ce dorim s devenim. pentru a contempla minunile i misterele Divinului. Culoarea cea mai adesea asociat cu acest centru energetic este violet. Aceast chakr este asociat cu realizarea (cunoa terea) spiritual . v ve i sim i în dezechilibru. Este acea parte a min ii unde ne transform m vie ile. Medita ie pentru purificarea i echilibrarea chakrelor Gândurile tale creeaz propria realitate. Pentru a activa complet Chakra Coroanei.Este pozi ionat în mijlocul frun ii. Când ne activ m complet Chakra Coroanei. 7.

iar apoi înlocuie tel. Acum sunte i preg ti i s v purifica i i s v echilibra i chakrele. Spune i ego-ului vostru s se a eze pe um rul stâng. înspre Chakra Coroanei. pentru a v relaxa corpul fizic: inspira i pe nas. fie în gând.´ GalGaliel va fi instantaneu lâng voi. Cu ochii min ii vizualiza i o raz de lumin coborând din univers. coboar apoi c tre picioare. în mod con tient. Este important s . este nevoie de practic pentru a reu i s v reduce i mintea la t cere. ine i-v respira ia pentru 7 secunde. cât i în cea spiritual .Dac î i umpli continuu mintea cu gânduri negative. ~~~~~~~~ G si i un loc lini tit. care v va ajuta s v energiza i i s v echilibra i atât în via a material . Sunt mai multe modalit i de a determina dac o chakr este blocat . imagina i-v cum gândurile voastre plutesc într-un balon înspre univers. În paginile urm toare ve i g si o medita ie-ghid cu îngerul GALGALIEL. A eza i-v ambele picioare pe p mânt. a a cum sunt multe i posibilit ile de a purifica acest blocaj. Privi i raza cum v înconjoar într-o str lucire protectoare. preg tit s v asiste. Creatorul aude cererea voastr . Spune i mental: ³GalGaliel. ve i fi totu i în m sur s medita i). Gândul este energie i nu poate fi distrus. apoi expira i foarte încet pe gur . Pentru unii este greu s în eleag în totalitate conceptul c TOTUL ESTE ENERGIE. Atomii i moleculele care roiesc în jurul unei persoane sunt esen a tuturor lucrurilor. deasupra capului. nu de judecat . P mântul are o atmosfer foarte dens i negativ i de-a lungul zilei noi putem avea multe gânduri negative i însp imânt toare. i face i tot posibilul pentru a sim i purificarea i echilibrarea energiei. Tu ai puterea de a opri un gând negativ i de a-l înlocui cu unul pozitiv doar gândindu-te din nou. Aceast lumin p trunde în corpul fizic prin centru. una sau mai multe dintre chakrele tale se pot dezechilibra sau bloca. Dac nu pute i s medita i. Cere i îngerilor i ghizilor vo tri spirituali s v înso easc în aceast medita ie acum. Închide i ochii i imagina i-v cum v cresc r d cini din t lpi. unde s nu v deranjeze nimeni. iar gândul creeaz totul.i aminte ti c gândurile care au creat aceste blocaje au pur i simplu nevoie de corec ie. Atunci când ai un gând negativ. Cere i Creatorului s v trimit o raz alb de lumin protectoare. i preg ti i-v mental pentru medita ie. con tientizeaz -l mai întâi. atunci citi i medita ia urm toare fie cu voce tare. Începe i prin a v ancora i a v centra. Urma i acest exerci iu simplu de respira ie. te rog vino la mine acum i ajut -m s -mi purific i s -mi echilibrez chakrele. Repeta i acest exerci iu de 3 ori. (Nu v îngrijora i dac pare dificil la început. Oamenii de tiin au descoperit abia de curând c putem controla ace ti atomi i aceste molecule prin gândurile noastre. GalGaliel direc ioneaz raza de lumin alb c tre voi. în Mama-P mânt. Galgaliel este îngerul care guverneaz mi carea energiei i a vibra iilor. . L sa i-l s în eleag c este doar un observator pe toat durata medita iei i asigura i-v c a a i este. Apoi continua i s respira i astfel pe toat durata medita iei. Dac observa i orice clevetire a min ii.

Dac chakra nu se învârte. Dac observa i pete întunecate. portocalie. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Sim i i i vizualiza i acest ciclu energetic str b tându-v corpul într-o continu mi care. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. care se afl la baza coloanei vertebrale. str lucitoare. Privi i lumina alb cum v cur toate petele întunecate. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Sacral mai frumoas i mai str lucitoare. mai str lucitoare. (de la stânga la dreapta). radiind o lumin galben . cum v conecta i cu energia sexual . Dac Chakra R d cin nu se rote te. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se învârte în sensul acelor de ceasornic.c tre t lpi. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. 3) Concentra i-v acum pe Chakra Plexului Solar. care se afl aproape de zona osului pubian. sim i i cum deveni i mai încrez tori în for ele proprii. Vizualiza i Chakra R d cin ± este frumoas i radiaz o lumin de un ro u-rubin. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi io cum se stabilizeaz . Dac observa i orice pete întunecate. În timp ce v concentra i pe acest vortex. Vizualiza i chakra ca fiind minunat . str lucitoare. apoi în p mânt. voi sunte i bucuro i i capabili s v conecta i cu ceilal i la un nivel intim. de un galben minunat. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Plexului Solar. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . . ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Sacral . dup care se întoarce la Creator. ca cea a apusului de soare. imagina i-v c sunte i capabili s v atinge i obiectivele dorite i c atrage i c tre voi s n tate i orice altceva considera i necesar pentru a supravie ui. Dac chakra nu se învârte. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Sim i i vortexul de energie cum se rote te i eman o lumin str lucitoare ro ie. Vizualiza i chakra ± este magnific i radiaz o lumin portocalie. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Dac observa i pete întunecate. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Plexului Solar mai minunat i mai str lucitoare. f când Chakra R d cin mai frumoas . 2) Urca i acum spre Chakra Sacral . ruga i-l mental pe GalGaliel s le cure e. care este pozi ionat pu in deasupra ombilicului. Chakrele seam n cu ni te cercuri de lumin mi c toare. 1) Acum concentra i-v asupra Chakrei R d cin . Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra R d cin . cu creativitatea voastr i cu bucuria. Con tientiza i c în timp ce Chakra Sacral este purificat i se rote te.

Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . perfect . cu compasiunea i devotamentul. Dac observa i pete întunecate. sim i i conexiunea cu centrul comunic rii. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. violet . energizate. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Inimii. 5) Muta i-v aten ia asupra Chakrei Laringelui. sim i i conexiunea voastr cu iubirea absolut . ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. . Dac chakra nu se învârte. voi v sim i i vindeca i. Con tientiza i c în timp ce Chakra Plexului Solar este purificat i se rote te. echilibra i. lâng inim . În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. Imagina i-v energia albastr luminoas a acestei chakre curgând i rotindu-se. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . situat în mijlocul pieptului. voi v pute i comunica gândurile. voi v tr i i via a cu intensitate. la maxim. în mod clar. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Inimii mai minunat . Sim i i-v fruntea deschis i extinzându-se în timp ce energia intens . de un verde str lucitor. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. ideile i adev rul atât vou . de un verde-smarald. 4) Acum concentra i-v pe Chakra Inimii. cât i celorlal i. inspira iei i expresivit ii voastre. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . 6) Acum muta i-v aten ia i concentra i-v aten ia asupra Chakrei Frun ii (Chakrei Celui de-al treilea Ochi). str lucitoare. armonio i. naturali i blânzi. iar puterea personal i puterea voin ei v sunt înviorate. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. glorioas . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. mai str lucitoare i mai glorioas . cu scopurile voastre i cu corpul fizic. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Laringelui mai str lucitoare i mai glorioas . Dac chakra nu se învârte. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Dac observa i pete întunecate. albastr ca cerul. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . Vizualiza i-o ca fiind nemaipomenit . sim i i conexiunea cu puterea personal .Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Laringelui. Con tientiza i c în timp ce Chakra Laringelui se rote te. Con tientiza i c în timp ce Chakra Inimii se rote te. Dac chakra nu se învârte. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . curge prin acest vortex.

ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . c v este poten at cunoa terea spiritual i c sunte i elibera i de orice fric . c tre Surs . sunte i con tient c sunte i important. Acum centra i-v aten ia pe toate cele 7 chakre pe care le-a i purificat i le-a i echilibrat. 7) Concentra i-v acum aten ia asupra Chakrei Coroanei. sim i i cum intui ia voastr este activat i cum sunte i capabili s ³vede i´ prin intermediul Ochiului interior. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. dar nici prea încet. Con tientiza i c în timp ce Chakra Frun ii se rote te. alb-violet . pe cât de mari sau de mici le dori i. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . nici prea rapid. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . sim i i conexiunea voastr puternic cu Dumnezeu. . voi sunte i deschis i dornic s primi i mesaje intuitiv i v va fi mai u or s ave i viziuni relevatoare. i cum se extinde. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. Dac observa i pete întunecate. În timp ce Chakra Coroanei se rote te. Sim i i aceast energie pentru un moment i savura i momentul în care Via a se manifest prin voi. Acum ruga i-l pe Galgaliel s fac în a a fel încât toate chakrele s se învârt cu aceea i vitez . ducându-le în p mânt i apoi din nou în cer. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic.Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Frun ii. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Coroanei. Ruga i-l pe GalGaliel s aduc toate chakrele la aceea i m rime. Dac observa i pete întunecate. în timp ce lumina str lucitoare de un alb-violet se rote te în sensul acelor de ceasornic. Sim i i toate cele 7 chakre cum se învârt i vibreaz de energie. Sim i i cum coroana capului este deschis . Mul umi i-i lui GalGaliel i tuturor ghizilor i îngerilor pentru cur area i echilibrarea chakrelor voastre. Privi i lumina alb cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Frun ii mai str lucitoare i mai glorioas . Vizualiza i cum toate cele 7 vortexuri str lucitoare devin de aceea i m rime. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Coroanei mai str lucitoare i mai glorioas . ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Sim i i cum raza de lumin alb energizeaz i preia toat negativitatea i toate blocajele. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . pentru a le cur a i a le transforma. Dac chakra nu se învârte. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz .

Cu cât ve i face acest exerci iu de medita ie mai des. dar dac sunte i prea ocupat. DR. face io atunci când ave i timp i când considera i c este nevoie. Dac pute i face aceast medita ie zilnic. deschide i-v încet ochii i bucura i-v de pace. este minunat. Doreen Virtue . respirând lent i profund. cu atât v ve i sim i mai bine. Face i pauz pentru un moment.Concentra i-v pe ancorare i pe centrare imaginându-v r d cinile care v cresc din t lpi i se duc c tre Mama-P mânt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful