PURIFICAREA

I ECHILIBRAREA CHAKRELOR

Chakra este un cuvânt sanscrit care înseamn ³vortex´ sau ³roat ´. Chakrele din corpul uman sunt centrii energetici subtili. Misticii hindu i au num rat sute de mii de chakre în corpul omenesc. Aceasta este foarte asem n tor cu sistemul de meridiane folosit în acupunctur i în terapiile shiatsu. Cu toate acestea, chakrele asupra c rora eu m concentrez în timpul purific rii i echilibr rii sunt 7 la num r - 7 centri energetici majori. Cele 7 chakre majore sunt emi toare i transmi toare de energii subtile. Fiecare chakr func ioneaz la nivel fizic, emo ional i spiritual. Echilibrarea lor este cheia s n t ii i a st rii de bine. Dezechilibrul se poate manifesta în diverse moduri, cu un sentiment general de ³ceva nu este în regul ´. Când chakrele sunt cur ate, ele î i pot îndeplini complet func iile, proceseaz energiile, aduc energie organelor fizice i corpurilor subtile i îndep rteaz energiile învechite sau stagnante din corp. Dac o situa ie stresant continu foarte mult timp, chakrele se pot închide. Atunci când corpul fizic trebuie s func ioneze sub o presiune continu sau o depresie, chakrele nu se pot roti i nu pot func iona corect, i devin dezechilibrate sau blocate cu energie veche i stagnant . Gândurile i atitudinile noastre pot bloca energia care curge prin chakre. Emo iile neexprimate, reprimate, pot conduce la supraînc rcarea chakrelor i la blocarea sau închiderea lor. Când chakrele sunt închise, energia nu poate fi transformat i eliberat c tre corpul fizic. Dac energia nu curge liber prin centrii energetici, pot ap rea probleme fizice în anumite zone, conducând la disconfort sau boal . Când o chakr este blocat , ea are nevoie s fie vindecat prin examinarea i îndep rtarea barierelor. Deoarece chakrele func ioneaz împreun ca un sistem, un blocaj la nivelul unei chakre poate afecta i activitatea altei chakre. Cur area chakrelor ajut la transformarea emo iilor negative ( i d un toare) precum furia, mâhnirea sau vinov ia, în energii pozitive. Chakrele s n toase pot îmbun t i ³starea de bine´ la nivel fizic i emo ional prin curgerea continu , împrosp tarea i vitalizarea energiei. Imagina i-v chakrele ca pe un ³sistem de filtrare´ care purific energiile din planul dens, fizic (asociat cu instinctele noastre primare, de natur animal ) i le transform în energii pozitive ale planului spiritual, conectându-ne cu îns i Sursa vie ii. Lucrul cu chakrele poate deschide calea spre vindecare, dezvoltare psihic (intelectual ) i cre tere spiritual . Cur ate, echilibrate i aliniate, chakrele sunt folositoare tuturor oamenilor care doresc s fie ³în lumina reflectoarelor´, cum ar fi agen ii de vânz ri, actorii, personalul media, etc. Oamenii foarte charismatici, precum celebrit ile, au chakrele foarte echilibrate i dezvoltate. 1. Chakra R D CIN (Muladhara)

conferindu-ne puterea de a înf ptui (a realiza). idei (credin e) rigide. Corpul are nevoie s fie reînc rcat continuu. vom deveni obsesivi în leg tur cu ceea ce nu putem s avem. Func ia acestei chakre depinde de cât de bine avem grij de noi în ine. Dac vom risipi prea mult energie. Dezechilibrul ei se poate manifesta printr-o stare de boal fizic i emo ional . este echilibrat i r mâne ancorat în timpul schimb rii.Este pozi ionat foarte aproape de coccis. Echilibrul între controlul i consumul acestei energii este cheia care va men ine aceast chakr puternic i s n toas . fericirea i creativitatea.i limitele de energie! Po i s . Este chakra puterii personale. Aceast chakra se învârte. O persoan cu o Chakra R d cin s n toas este flexibil i capabil s se adapteze schimb rilor. Este colorat în portocaliu i este asociat cu bucuria i sociabilitatea. cât i pentru a ne proteja în timpul perioadelor stresante. fericire. ea va apela la toate celelalte chakre pentru a se umple i în final va seca (va goli) întreg corpul de energie. Trebuie s ne cunoa tem limit rile. O Chakra R d cin contractat (rigid ) se poate manifesta printr-o atitudine conservatoare. 3. Chakra Plexului Solar guverneaz toate aspectele ego-ului i personalit ii. Chakra Sacral controleaz apetitul pentru mâncare. pentru a putea folosi aceast energie atât pentru activit ile zilnice. De fiecare dat când ne cerem dreptul la via a pe care o dorim. inclusiv sim ul nostru de auto-apreciere i de identitate personal . . securitate i la bucurie! 2. Este colorat în galben i este asociat cu inteligen a. Ea influen eaz puterea personal i libertatea de decizie. Chakra SACRAL (Swadishtana) Este pozi ionat în jurul osului pubian. Dac p str m prea mult energie. vitalitatea. incertitudine. Po i vindeca Chakra R d cin preluând controlul asupra destinului t u i luând singur deciziile. i la o existen creativ ! Nu ai nevoie de aprobarea altcuiva pentru a lua hot râri (decizii) care te vor conduce la fericire. claritatea. po i face alegeri mai bune în leg tur cu modul în care. Afl . Dac aceast chakra nu este reînc rcat . vom ³arde´ energii necesare altor sisteme din organism. Con tientizeaz c ai dreptul la bucurie. dorin a i energia. vom vindeca Chakra R d cin . sau prin nevoia de a-i controla pe ceilal i sau de a controla toate evenimentele. s n tate. Aflând cum î i consumi energia. Acesta este centrul intimit ii. Este colorat în ro u i este asociat cu pasiunea. anorexie sau l comie (aviditate). al sexului. Dezechilibrul acestei chakre se poate manifesta prin sentimentul de descurajare. ur .i consumi timpul. pentru a ne putea baza pe el la nevoie. Aceast chakra este centrul identit ii personale. Dezechilibrul acestei chakre se poate manifesta prin inhibi ie sexual sau inabilitatea în intimitate. Chakra PLEXULUI SOLAR (Manipura) Este pozi ionat chiar mai sus de ombilic. neputin . sex i pl cere. prejudec i i atitudini meschine care ne conduc via a. Aceast chakr regleaz puterea voin ei în leg tur cu diversele situa ii i oameni.i risipe ti energia intrând în contact cu oameni sau situa ii nepl cute. al reproducerii creative.

Chakra Laringelui ne d putere s ne exprim m pe noi în ine la orice nivel. echilibrul.   . Ea înflore te (se dezvolt ) atunci când suntem ³cu picioarele pe p mânt´. clevetire i a oric ror forme de abuz cu substan e care trec prin gât. Sinele nostru adev rat este o parte din noi care este mereu complet i nedivizat . medicamente (chimice) sau insa iabilitate alimentar . împ rt ire. stima. dependen a de alte persoane. spre binele nostru cel mai înalt.Dezvoltarea puterii personale vine din sentimentul a ³cine suntem cu adev rat´. Chakra Laringelui se poate închide în urma sentimentelor de durere sufleteasc . ne fac s radiem lumina i s str lucim în via . Aceast con tientizare a meritelor noastre. dragoste care se reflect în stabilirea unor leg turi ³de inim ´ s n toase i prin cunoa terea a cine i ce suntem cu adev rat. inclusiv alcool. 5. Ne vom proteja inimile dezvoltându-ne dragostea pentru noi în ine. Aceast infuzie de energie se concretizeaz atunci când mintea este liber i spiritul este deschis. Odat ce ne-am creat o astfel de protec ie pentru inimile noastre. pentru c suntem cu to ii uni i cu Via a. Vom putea apoi vedea puritatea i frumuse ea fiec rei fiin e binecuvântate prin Via . tutun. pierderi i traume. necinste. Toate acestea împiedic energiile care curg de la chakrele situate inferior c tre Chakra Frun ii i Chakra Coroanei. complica ii care ne ajut s evolu m i s ne maturiz m. Mesajul Chakrei Inimii este acela de a-i accepta pe ceilal i a a cum sunt i de a-i iubi necondi ionat. f r opozi ia i rezisten a din partea celorlal i. Chakra LARINGELUI (Vishuda) Este pozi ionat în locul unde gâtul se une te cu pieptul. Este colorat în verde i este asociat cu vindecarea. auto-aprecierea i cunoa terea adev ratelor noastre puteri. 4. Se contracteaz prin durere. sentimente nea teptate de fric i furie. Este colorat în albastru sau turcoaz i este asociat cu prietenia. determinarea noastr interioar nu se poate dezvolta. Nu este afectat de durere. Numai astfel ne putem dezvolta puterea personal . loialitatea. abuz emo ional i fizic. În cunoa terea ezoteric ea este cunoscut sub numele de ³Gura/Vocea/Cuvântul Lui Dumnezeu´ (³Mouth of God´) i este locul unde energia spiritual înalt este canalizat în corp. lâng inim . Este punctul central al sistemului chakrelor i este crucial în p strarea echilibrului. depresie i altfel de rela ii disfuc ionale. Chakra Laringelui este poarta c tre sferele spirituale înalte. Chakra Inimii înflore te prin bucurie. cu claritate i integritate. Aceast putere se poate ivi din orice situa ie i ne ghideaz prin complica iile vie ii. pierderi sau traume dac ne cunoa tem cu adev rat. trebuie s ne exprim m. deschiderea i comunicarea sincer . F r provoc rile vie ii. Dezechilibrul Chakrei Inimii se poate manifesta prin neputin a de a oferi/primi iubire. provocându-i daune. încântare. grija i blânde ea. armonia. Pentru a onora acest dar. Chakra FRUN II sau Al III-lea Ochi (Ajna) . în mod con tient. droguri. Chakra INIMII (Anahata) Este pozi ionat în mijlocul pieptului. bârf . deschidere. atingere i conexiune. dezvolt m inocen a i puritatea Inimii îns i.

nu este necesar s renun m la lume i la aspectele ei materiale. Prin echilibrarea activit ilor noastre cu c utarea spiritual . lini ti i i împ ca i. minte p trunz toare. în punctul celui de-al treilea Ochi. Chakra COROANEI (Sahashrara) Este pozi ionat pe coroana craniului. imagina ie i intui ie. pace i bucurie. 7. aducând adesea vindecarea i transformarea în moduri subtile lumii noastre înconjur toare. Chakra Frun ii este puterea min ii de a crea realitatea noastr la nivel fizic. un nivel înalt de intui ie i auto-con tientizarea. Scopul ei spiritual ne poate conferi în elepciune. Emisfera dreapt controleaz intui ia i activitatea creativ . pe P mânt. Aceast chakr este asociat cu realizarea (cunoa terea) spiritual . Pentru unii. Pentru a activa complet Chakra Coroanei. Pentru a activa complet aceast chakr este necesar s ne examin m cu adev rat ideile auto-limitatoare. Pe m sur ce extragem adev rul din experien ele vie ii noastre. vom putea r mâne ancora i în via a zilnic . intui ie i cunoa tere. aceasta poate p rea ca o ³criz a vârstei a doua´. Este important s nu ignora i celelalte chakre i s nu v concentra i numai pe dezvoltarea Chakrei Frun ii. aproximativ în acela i loc unde copiii au acel ³punct moale´.Este pozi ionat în mijlocul frun ii. aceast chakr stimuleaz ambele emisfere ale creierului. pentru a contempla minunile i misterele Divinului. Dac ve i face astfel. Medita ie pentru purificarea i echilibrarea chakrelor Gândurile tale creeaz propria realitate. dezancora i i chiar deziluziona i. Când ne activ m complet Chakra Coroanei. pentru a fi ferici i i pentru a îndeplini n zuin a sufletului nostru c tre iubire. care ne m rginesc valoarea (devenirea). Emisfera stâng controleaz gândirea ra ional i analitic . Este colorat în indigo i este asociat cu medita ia. Este centrul pentru maturitatea psihologic i pentru principiile etice i filosofice. deoarece iluminarea ne poate conduce la respingerea a ceea ce am fost i la c utarea a ceea ce dorim s devenim. Scopul nostru trebuie s fie acela de a vedea Spiritul în toate formele vie ii i de a în elege c suntem aici. se formeaz o imagine armonioas asupra realit ii. vom dezvolta aceast chakr i ne vom dezvolta (înt ri) spiritul. imagina ie. Culoarea cea mai adesea asociat cu acest centru energetic este violet. Atunci când cele dou emisfere lucreaz împreun . . Este acea parte a min ii unde ne transform m vie ile. emo ional i mental. trebuie s fim odihni i. Aceast chakr ne furnizeaz energie pentru a experimenta gânduri/idei concise i clare. Chakra Frun ii ne ajut s ne trezim mintea i s ne întreb m dac ceea ce gândim este adev rat sau fals. Chakra Coroanei ne aduce perspicacitate. unde ne înc rc m cu vitalitate i de unde ne conducem visele. adev rul etern i aspectul cel mai înalt al Sinelui superior. v ve i sim i în dezechilibru. o cunoa tere mai exact a ceea ce suntem capabili s îndeplinim i cunoa terea scopului nostru cel mai înalt. contemplarea în t cere. Când este activat complet. care const în gândire logic .

una sau mai multe dintre chakrele tale se pot dezechilibra sau bloca. te rog vino la mine acum i ajut -m s -mi purific i s -mi echilibrez chakrele. ine i-v respira ia pentru 7 secunde. În paginile urm toare ve i g si o medita ie-ghid cu îngerul GALGALIEL. Atomii i moleculele care roiesc în jurul unei persoane sunt esen a tuturor lucrurilor. ve i fi totu i în m sur s medita i). Cere i Creatorului s v trimit o raz alb de lumin protectoare. fie în gând.´ GalGaliel va fi instantaneu lâng voi. P mântul are o atmosfer foarte dens i negativ i de-a lungul zilei noi putem avea multe gânduri negative i însp imânt toare. Pentru unii este greu s în eleag în totalitate conceptul c TOTUL ESTE ENERGIE. Cere i îngerilor i ghizilor vo tri spirituali s v înso easc în aceast medita ie acum. imagina i-v cum gândurile voastre plutesc într-un balon înspre univers. unde s nu v deranjeze nimeni. ~~~~~~~~ G si i un loc lini tit. atunci citi i medita ia urm toare fie cu voce tare. Tu ai puterea de a opri un gând negativ i de a-l înlocui cu unul pozitiv doar gândindu-te din nou. care v va ajuta s v energiza i i s v echilibra i atât în via a material . Închide i ochii i imagina i-v cum v cresc r d cini din t lpi. Repeta i acest exerci iu de 3 ori.Dac î i umpli continuu mintea cu gânduri negative. apoi expira i foarte încet pe gur . Aceast lumin p trunde în corpul fizic prin centru. A eza i-v ambele picioare pe p mânt. GalGaliel direc ioneaz raza de lumin alb c tre voi. Începe i prin a v ancora i a v centra. Cu ochii min ii vizualiza i o raz de lumin coborând din univers. Oamenii de tiin au descoperit abia de curând c putem controla ace ti atomi i aceste molecule prin gândurile noastre. cât i în cea spiritual . Creatorul aude cererea voastr . deasupra capului.i aminte ti c gândurile care au creat aceste blocaje au pur i simplu nevoie de corec ie. coboar apoi c tre picioare. a a cum sunt multe i posibilit ile de a purifica acest blocaj. Urma i acest exerci iu simplu de respira ie. Sunt mai multe modalit i de a determina dac o chakr este blocat . iar gândul creeaz totul. Galgaliel este îngerul care guverneaz mi carea energiei i a vibra iilor. în mod con tient. Privi i raza cum v înconjoar într-o str lucire protectoare. Spune i mental: ³GalGaliel. L sa i-l s în eleag c este doar un observator pe toat durata medita iei i asigura i-v c a a i este. con tientizeaz -l mai întâi. preg tit s v asiste. Atunci când ai un gând negativ. în Mama-P mânt. (Nu v îngrijora i dac pare dificil la început. i preg ti i-v mental pentru medita ie. iar apoi înlocuie tel. Dac nu pute i s medita i. înspre Chakra Coroanei. Apoi continua i s respira i astfel pe toat durata medita iei. i face i tot posibilul pentru a sim i purificarea i echilibrarea energiei. nu de judecat . . Dac observa i orice clevetire a min ii. Este important s . este nevoie de practic pentru a reu i s v reduce i mintea la t cere. Gândul este energie i nu poate fi distrus. pentru a v relaxa corpul fizic: inspira i pe nas. Acum sunte i preg ti i s v purifica i i s v echilibra i chakrele. Spune i ego-ului vostru s se a eze pe um rul stâng.

f când Chakra R d cin mai frumoas . . Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Plexului Solar mai minunat i mai str lucitoare. dup care se întoarce la Creator. ca cea a apusului de soare. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Dac observa i pete întunecate. Dac Chakra R d cin nu se rote te. 3) Concentra i-v acum pe Chakra Plexului Solar. care se afl la baza coloanei vertebrale. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. Chakrele seam n cu ni te cercuri de lumin mi c toare. str lucitoare. Vizualiza i chakra ca fiind minunat . Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Sacral . Vizualiza i chakra ± este magnific i radiaz o lumin portocalie. str lucitoare. Dac chakra nu se învârte. În timp ce v concentra i pe acest vortex. Con tientiza i c în timp ce Chakra Sacral este purificat i se rote te. mai str lucitoare. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi io cum se stabilizeaz . de un galben minunat. Dac observa i orice pete întunecate. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Sacral mai frumoas i mai str lucitoare. Dac chakra nu se învârte. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Plexului Solar. (de la stânga la dreapta). voi sunte i bucuro i i capabili s v conecta i cu ceilal i la un nivel intim. care se afl aproape de zona osului pubian. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Sim i i i vizualiza i acest ciclu energetic str b tându-v corpul într-o continu mi care. cum v conecta i cu energia sexual . apoi în p mânt. sim i i cum deveni i mai încrez tori în for ele proprii. Dac observa i pete întunecate. care este pozi ionat pu in deasupra ombilicului. cu creativitatea voastr i cu bucuria. imagina i-v c sunte i capabili s v atinge i obiectivele dorite i c atrage i c tre voi s n tate i orice altceva considera i necesar pentru a supravie ui. Sim i i vortexul de energie cum se rote te i eman o lumin str lucitoare ro ie. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. ruga i-l mental pe GalGaliel s le cure e.c tre t lpi. portocalie. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se învârte în sensul acelor de ceasornic. radiind o lumin galben . 2) Urca i acum spre Chakra Sacral . Privi i lumina alb cum v cur toate petele întunecate. 1) Acum concentra i-v asupra Chakrei R d cin . Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra R d cin . Vizualiza i Chakra R d cin ± este frumoas i radiaz o lumin de un ro u-rubin.

Dac observa i pete întunecate. Dac chakra nu se învârte. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Laringelui. voi v sim i i vindeca i. ideile i adev rul atât vou . mai str lucitoare i mai glorioas . Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Laringelui mai str lucitoare i mai glorioas . cu scopurile voastre i cu corpul fizic. Imagina i-v energia albastr luminoas a acestei chakre curgând i rotindu-se. 6) Acum muta i-v aten ia i concentra i-v aten ia asupra Chakrei Frun ii (Chakrei Celui de-al treilea Ochi). Dac observa i pete întunecate. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Inimii. violet . armonio i. Dac chakra nu se învârte. glorioas . . echilibra i. albastr ca cerul. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Inimii mai minunat . Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . de un verde-smarald. Con tientiza i c în timp ce Chakra Plexului Solar este purificat i se rote te. curge prin acest vortex. 5) Muta i-v aten ia asupra Chakrei Laringelui. perfect . Con tientiza i c în timp ce Chakra Inimii se rote te. cu compasiunea i devotamentul. Dac chakra nu se învârte. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Vizualiza i-o ca fiind nemaipomenit . Con tientiza i c în timp ce Chakra Laringelui se rote te. sim i i conexiunea cu centrul comunic rii. sim i i conexiunea voastr cu iubirea absolut . energizate. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. voi v tr i i via a cu intensitate. inspira iei i expresivit ii voastre. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. la maxim. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . naturali i blânzi. cât i celorlal i. iar puterea personal i puterea voin ei v sunt înviorate. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . situat în mijlocul pieptului. 4) Acum concentra i-v pe Chakra Inimii. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. sim i i conexiunea cu puterea personal . Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. voi v pute i comunica gândurile. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . lâng inim . ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Sim i i-v fruntea deschis i extinzându-se în timp ce energia intens . Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . în mod clar. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . de un verde str lucitor. str lucitoare.Dac chakra nu st dreapt sau este instabil .

Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . . în timp ce lumina str lucitoare de un alb-violet se rote te în sensul acelor de ceasornic. Acum centra i-v aten ia pe toate cele 7 chakre pe care le-a i purificat i le-a i echilibrat. c v este poten at cunoa terea spiritual i c sunte i elibera i de orice fric . În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Ruga i-l pe GalGaliel s aduc toate chakrele la aceea i m rime. 7) Concentra i-v acum aten ia asupra Chakrei Coroanei. dar nici prea încet. Sim i i toate cele 7 chakre cum se învârt i vibreaz de energie. sim i i conexiunea voastr puternic cu Dumnezeu. Mul umi i-i lui GalGaliel i tuturor ghizilor i îngerilor pentru cur area i echilibrarea chakrelor voastre. Sim i i aceast energie pentru un moment i savura i momentul în care Via a se manifest prin voi. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Coroanei. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Coroanei mai str lucitoare i mai glorioas . ducându-le în p mânt i apoi din nou în cer. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Privi i lumina alb cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Frun ii mai str lucitoare i mai glorioas . Vizualiza i cum toate cele 7 vortexuri str lucitoare devin de aceea i m rime. Acum ruga i-l pe Galgaliel s fac în a a fel încât toate chakrele s se învârt cu aceea i vitez . pentru a le cur a i a le transforma. pe cât de mari sau de mici le dori i. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . sunte i con tient c sunte i important. Con tientiza i c în timp ce Chakra Frun ii se rote te. Sim i i cum coroana capului este deschis . În timp ce Chakra Coroanei se rote te. alb-violet . voi sunte i deschis i dornic s primi i mesaje intuitiv i v va fi mai u or s ave i viziuni relevatoare. sim i i cum intui ia voastr este activat i cum sunte i capabili s ³vede i´ prin intermediul Ochiului interior. Dac observa i pete întunecate. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. i cum se extinde. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Sim i i cum raza de lumin alb energizeaz i preia toat negativitatea i toate blocajele.Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Frun ii. Dac chakra nu se învârte. c tre Surs . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Dac observa i pete întunecate. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . nici prea rapid.

Dac pute i face aceast medita ie zilnic. face io atunci când ave i timp i când considera i c este nevoie. Cu cât ve i face acest exerci iu de medita ie mai des. respirând lent i profund. Face i pauz pentru un moment. este minunat. DR. dar dac sunte i prea ocupat. Doreen Virtue . cu atât v ve i sim i mai bine.Concentra i-v pe ancorare i pe centrare imaginându-v r d cinile care v cresc din t lpi i se duc c tre Mama-P mânt. deschide i-v încet ochii i bucura i-v de pace.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful