Nikola Tesla - eter postoji...

Prijatelj mi je posalo tekst, kojeg sam preveo i evo sad ga postam, tako er sam tekst poslao jednom fizi aru na provjeru autenti nosti, postam ga ovdje da ga prokomentiramo.... 1. dio. U krivu si g. Einstein, eter postoji! Sada mnogo govore o Einsteinovoj teoriji. Prema tvrdnjama Einsteina eter ne postoji i mnogi ljudi se sla u s njim. Ali po mom mi ljenju to je pogre ka. Protivnici etera ukazuju na eksperimente Maykelson-Morli-a koji je poku ao detektirati kretanje Zemlje u odnosu na fiksnu postelju etera. Eksperimenti nisu uspjeli, me utim to nezna i da eter ne postoji. Uvjek sam svoje radove temeljio na injenici da postoji mehani ki eter, stoga sam postigao pozitivan rezultat. to je eter i zasto ga je tako te ko detektirat? Razmi ljao sam o ovome mnogo vremena i do ao sam do ovih ishoda: Mislim da su sve kontradikcije, da li eter postoji ili ne, rezultat krivog tuma enja svojstava etera. Eter je uvjek bio predstavljan kao vrsta zra ne okoline. To je bila bitna pogre ka. Eter ima jako veliku gusto u. Poznato je da ako je tvar to gu ca, ve a je brzina irenja valova u njoj. Uspore ivajuci brzinu zvuka i brzinu svjetlosti do ao sam do zaklju ka da je gusto a etera nekoliko tisuca puta veca od gusto e vazduha. Nije eter koji je u vazdu nom obliku nego je materijalni svijet u vazdu nom obliku za eter. Ali po to je eter elektri ki neutralan jako slabo uti e sa materijalni svijet. Unatoc slabom medudjelovanju osje amo postojanje etera. Dobar primjer za takvo me udjelovanje postaje o ito u gravitaciji, koja bi trebala bit nazvana univerzalna kompresija. Mislim da materijalna tjela ne gravitiraju me usobno nego je eter taj koji ini da jedno materijalno tjelo te i ka drugom. Krivo nazivamo ovu pojavu gravitacija. Isto mo emo osjetiti reakciju etera kod nagle akceleracije i deakceleracije. Zvijezde, planeti i cijeli svemir nastao je iz etera, kad je dio njega, zbog nekog razloga, postao manje gust. Mo e se usporedit sa formiranjem mjehuri a u kipu oj vodi, iako je takva usporedba gruba. Eter se poku ava vratiti u svoje prvobitno stanje tako da kompresira nas svijet, ali unutarnji elektri ni naboj u tvarima materijalnog svijeta sprije ava ovo. Slicno tome je kad voda kompresira mjehuri e pune vru e vodene pare. Dok se para ne ohladi voda nemo e kompresirati mjehuri . Sa vremenom, kad izgubi unutarnji elektricni naboj, nas svijet ce se kompresirat sa eterom i postat ce eter. Posto je iza ao iz etera, u eter e se i vratit. Gusto a tvari materijalnog svijeta jako se razlikuje od gusto e i fizickih svojstava etera. Stoga, eter ne mo e ostati u fiksnoj postelji oko materijalnih tijela i pod odredenim okolnostima nastat ce vrtlog etera oko materijalnih tijela. Time mo emo objasniti razlog za neuspjeh MaykelsonMorli eksperimenta. Da bi ga shvatili hajdemo prenest eksperiment na vodenu okolinu. Zamislite da je nas brod uhvacen u ogromni vir. Poku at emo detektirati kretanje vode u odnosu na brod. Ne emo na i nikakvo kretanje jer je brzina broda jednaka brzini vode. U ma ti poku ajmo zamjeniti brod sa Zemljom, a vir sa eterom, koji se okre e oko Sunca. Primjer jasno pokazuje da dok smo na

. Einsteinova tvrdnja da eter ne postoji je pogre na. Kad eter nebi postojao brzina svjetlosti bi jako ovisila o brzini izvora svjetlosti.. I onda sam se opet usudio zapoceti moj ludi eksperiment. Einstein kaze da brzina svjetlosti ne ovisi o brzini kretanja izvora svjetlosti. prolazeci kroz bazen i rasprse se nakon sto udare u zid. Bio sam euforican. Bilo je to moje postignuce. . Nasuo sam malo tinte u teglu i stavio u vodu.. Einstein poku ava objasniti kretanje svjetlosti bez etera pomo u Plankove kvantne hipoteze. Ti prstenovi su prili no daleko odletjeli prije nego su se rasprsili. Naprimjer.nastavak teksta gornjeg posta... Onda sam istra io ovu pojavu u vodi. Dakle. U isto vrijeme voda u bazenu je mirna. Hoce li Einstein mo i objasniti pojavu kuglaste munje bez postojanja etera? Nemogu e je objasniti pojavu kuglaste munje bez etera! Osnovano na ovim istrazivanjima konstruirao sam generator. trebao bi slati energiju samo na male udaljenosti. inilo mi se da mogu napraviti bilo to. Zadrzat cu tajne svog izuma dok neumrem Nakon mojih neuspjeha vise sam se suszdrzavao u obecanjima. Kada se jako udari koza prsteni tinte izlete iz tegle. I ovdje se prikazala prilika koja ce mi pomo u istra ivanju. Duboki slojevi Zemlje su apsorbirali njihovu energiju jednako jako kao i metal. Ako posaljemo vrtlozne objekte na Mjesec. ponekad eksplodiraju. koji smanji brzinu svjetlosti zbog svojih svojstava. Tvari etera smanjuju brzinu svjetlosti na isti na in kao sto tvari zraka smanjuju brzinu zvuka. To je tocno. Vi e me nisu financirali ali najneugodnija stvar je sto mi vi e nisu vjerovali. zraku i eteru. one ce se vratiti na Zemlju jako daleko od odasiljaca. Ali ovaj princip moze postojati samo kad je izvor svjetlosti u odredenom fizi kom okruzenju (eter).Ova metoda se moze koristit za prijenost energije. Ispostavilo se da kad vrtlozni objekti produ blizu metalnih objekata izgube svoju energiju i uruse se. zraku a radio valovi i svijetlo su valovi u eteru. stvaraju i znatno kretanje vode kod zida. Uzeo sam metalnu teglu i izrezao mali otvor na jednoj strani i navukao tanku kozu na drugu stranu. Obe ao sam svijetu bez da sam potpuno prou io ovu pojavu i dobio sam veliku kaznu za to. Puhao je dim u obliku malih prstenova. Tijekom mog rada sa vrtloznim etericnim objektima shvatio sam da se ne ponasaju onako kako sam prije mislio. Tada sam obratio paznju na Mjesec. Jednom kad sam vidio mornara kako pu i lulu. Valovi postoje u vodi. tu Tesla govori o eksploziji u Tunguski. a u isto vrijeme prakti ki dokaze da postoji. U svojim istra ivanjima uvjek prihvacam princip da se svi prirodni fenomeni prikazuju jednako u kojemgod fizi kom okru enju se na li. Shva am sto je kuglasta munja i kako prenosit energiju na velike udaljenosti bez ica. Einstein ka e da nema etera.Zemlji nikako ne mo emo detektirati kretanje Zemlje u odnosu na eter jer je brzina kretanja Zemlje jednaka brzini kretanja etera. Te ko je zamislit oda iljanje radio valova i svjetlosti bez etera. uzmimo u obzir brzinu svjetlosti. koji moze generirati vrtlozne etericne prstenove. Euforija je presla u duboku depresiju. dio. koje sam nazvao vrtlozni etericni objekti. Po to sam pojasnio to je eter po injem uspore ivat pojave koje se de avaju u vodi. 2.

Me utim . Arktik je bila najbolja zona za to.Da biste bolje razumjeli princip rada. Otisao sam u knjiznicu da prou avam informacije o Sibiru.Mjesec syistem potrebno je kreirati koncentraciju nabijenih dijelova izme u Zemlje i Mjeseca. po eo sam pripreme za moj ludi projekt. Vidljivost svjetle ih kugli se postize flouroscentnom svjetlosti dijelova nabijenog zraka. Napravio sam nekoliko eksperimenata odasiljanja energije prema Mjesecu. eteri ni objekti zarobe nabijene dijelove unutar sebe. trebao sam odabrati mjesto za moj eksperiment. i doista nisam znao kako ce se pona ati u realnosti. Zbog toga sam uzeo osobine eteri nog vrtlo nog objekta da bi sakupio i prenio nabijene dijelove.Mjesec bio okupiran nabjenim dijelovima. O ekivano vrijeme se bli ilo. cak i na druge dijelove Zemlje. Kroz ove eksperimente otkrio sam da je Zemlja okruzena elektricnim poljem.Kada je postignuta potrebna koncentracija u rezonantnom sistemu Zemlja . I ovdje mi je dosla ideja. potrebno je shvatiti sto cu eteri ni vrtlozi i svjetle e kugle.Mjesec ono se samostalno energizira na svojoj frekvenciji. uspio sam spasiti opremu koja mi je trebala za moj eksperiment. Kako elektrostati ko polje Mjeseca ima isti polaritet kao i elektri no polje Zemlje.Medjutim to su bile samo moje hipoteze. energija se moze poslat na jako velike udaljenosti. U tajnosti. Ovo polje je unistavalo slabe vrtlozne etericne objekte. donijela je veliku pomoc mojoj tajni. Generator je reflektira eteri ne objekte prema Mjesecu.Upravo zbog toga sam boravio 2 milje udaljen od laboratorija. Trebao sam odrzati svoj eksperiment u potpunoj tajnosti. Dok je upad jednak kutu refleksije. da ako mogu kreirati rezonantni sistem izmedu Zemlje i Mjeseca snaga odasiljaca moze biti jako mala dok energija koja se odasilje ovim sistemom moze biti znatno velika.Minute su se sporo vukle.Energija potpomognuta milionima dijelova rezoznatng sistema je promjenjena u eteri ni vrtlo ni objek kao ogrmona moc u elektri nom polju Zemlje. Dobro se sjecam dana experimenta. U osnovi to je ista stvar. Eksperiment sa tako velikom koli inom energije je mogao biti vrlo opasan. Princip experimenta je bio vrlo jednostavan. Uvijek se brinem o jednom pitanju: Da l e moja otkrica biti dobra za ljude? Jer odavno je znano da ljudi iskoriste sve inovacije da naprave sli ne.Ako mi se potkrala gre ka u kalkulaciji energije bilo kojeg vrtlo nog objekta bi udarila straga. i . eteri ni vrtlozi reflektiraju od njega I vra aju Zemlji pod drugim kutem. Nije bilo ljudi u blizini koje sam mogao ozlijediti. Kao prvo. Mozemo to usporediti sa nacinom kako tinta boji vodu u vrtlozima. vrtlo ni objek moze pogoditi Sibir. Dok prolaze kroz elektri no polje Zemlje. Informacija je bilo jako malo. Jedina razlika je sto su svjetle e kugle vidljivi eteri ni objekti. Sam sam sastavio novi transmiter iz ove opreme i spojiti ga sa oda ilja em. To je na in na koji je rezonantni sistem Zemlja. Nakon sto se vrate na Zemlju eteri ni vrtlozni objekti se opet reflektiraju nazad prema Mjesecu. tako za cijelo ovje anstvo.No kalkulacije je pokazivala da s Mjesecom u sada njoj poziciji. Da biste kreirali odjekuju i Zemlja . Objekti sa velikom energijom probiju elektricno polje Zemlje i produze u meduplanetarni svemir. jer ako iza e u javnosti posljedice bi mogle biti vrlo neugodne kako za mene. injenica da je moj laboratorij bio rastavljen do tog trenutka. gdje zive ljudi.Rad mojih instalacija je radio poput sata.posto su reflektirane od elektrostatickog polja. no shvatio sam da skoro pa niko ne ivi u Sibiru.

kontinum. Bio sam na rubu ludila odjednom. i. ak sam zahvalan Einsteinu i drugima zbog njihovih neto nih teorija jer one vode ovje antsvo daleko od opasnog puta kojim sam ja kro io. . ogromna neizvjesnost me obuzela. beskraj. Kad sam se vratio u svoj laboratorij otkrio sam da je netaknut. No mozda.. Na kraju. o ekivano vrijeme je doslo i nista se nije dogodilo . beskona nost. itajuci u novinama o neobi nom fenomenu . Naravno. Na um su mi padale razlicite teorije: mozda sat ne radi dobro. tj.Pro lo je jos 5 minuta ali nista neuobi ajeno se nije dogodilo. No to ce zahtjevati priznanje da eter postoji a nas znanstveni svijet se sve vise i vise udaljava od istine. celina. vakum. nisam znao rezultate svog experimenta. i onda opet. Elejsko Bi e.svetlost. ili sistem nije proradio ili da se jednostavno nista ne mora desiti. Naravno.inile su se kao da godine teku. Ucinilo mi se da se za trenutak zamra ilo i osjetio sam udnu senzaciju u svom tijelu kao da tisu e igala bode moje tijelo. itd. kontinuitet. samo jako miris paljevine u zraku. moj eksperiment slu iti za dobrobit ovje anstva. o ekivao sam jako veliku eksploziju. shvatio sam kakvo strasno oru je sam stvorio. je to njihovo postignu e. Mo da e jednom. Radi se o principu osamostaljivanja delova u beskona noj celini jedinstevenog fizi kog continuum-a (u dana njoj nau noj upotrebi je vi e pojmova koji svi zna e istu fizi ku pojavu: nula. Nikola Tesla i eter ± nova nauka i tehnologija Nikola Tesla je otkrio i koristio fundamentalni zakon koji pobudjuje potencijalne delove etra. kada razum nadvlada brutalnost. zakon koji struktuira originalno beskona an i kompaktan (apsolutno homogen) etar. Delovi kontinum-a nastaju po posebnom algoritmu koji ih izdvaja tako da ne napu taju celinu. Euklidova ta ka. i oni su to to nazivamo elektromagnetnim entitetima ili klasi no . bila je katastrofa! Nakon eksperimenta sam odlu io da u uvati tajnu svog otkri a do svoje smrti.e. znao sam da netko drugi vrlo lako moze ponoviti moj ludi eksperiment. Tek poslije... Svi moji mi i i su bili opu teni i udno zujanje u mojoj glavi.. Uskoro je sve zavr ilo no ostao je neugodan metalni okus u mojim ustima. Pomislio sam da cu poludjeti od ekanja. Ali to ak nije bila ni explozija. za 100 godina.). Osjetio sam se u asno iscrpljenim. etar..

r (radius) koji (po sfernom zakonu) useca sferne delove u kontinuum. tj. elektrone i neutrone direktno iz fizi kog kcontinum-a. Simboli koje je Tesla pisao u svojim jedna inama imali su jednozna nu fizi ku interpretaciju. dakle. ali je ostavio nekoliko aparata koji rade na savremenoj fizici potpuno nedoku ivim principima. Tesla je ostavio i ³lebdilicu´. s obzirom da su one gradivne jedinice svakog sveta u Kosmosu. jesu prostor u kome rezonantni fotoni grade materiju. odnosno rezonantni. protona i neutrona takodje ni im nije bila ograni ena. Principi Tesline etarske tehnologije pripadaju nivou kosmi ke egzistencije sa koga se vlada prostorom i vremenom. odliv energije. zatim o asinhronom motoru koji radi na gravitacione talase planeta sun evog sistema (motor sam po inje sa radom u izvesno doba godine. protoni i neutroni. Delovi struktuiranog etera mogu biti sinhroni. odnosno punktualne. elektromagnetskoj kugli na uvek istom elektro-potencijalu bez obzira na izvod. Umesto da pusti da protonski snop putuje prostorom do odredjenog mesta. moramo se zamisliti nad tim kakve je tehni ke zadatke i sa kakvim mogu im posledicama Teslina Kula Vordenklif trebalo da izvr i? . reaguju i na odredjenu konstelaciju planeta i isto tako staje kada mu istekne rezonantni interval vremena). stvaraju i ih na bilo kojoj udaljenostei. on je obrazovao uslove za trenutno nastajanje proizvoljnog broja estica na bilo kojoj zadatoj distanci. (Ovde nije mogu e ulaziti u dublju analizu tog zakona ija su tina zahteva upotrebu jezika filozofske ontologije i matematike. Nije poznato da je Tesla svoju teoriju dovr io i iskazao u ovom obliku.Iz pretpostavke kontinualnosti etera. Upravo razlika u njihovoj veli ini. Matematika njegovog emitovanja kompleksa elektromagnetskih talasa specijalnih karakteristika bila je identi na sa tajnom stvarala kom matematikom Pitagorejaca. Osim ovoga. Pomo u svoje takozvane otvorene vakumske cevi Tesla je proizvodio protone. koji ina e svi pripadaju istom osnovnom continuum-u. Ne sama Kula. delove ije su povr ine diskontinualne. Re je o etarskom generatoru. neodredjen ve sledi i to da zakon njegovog struktuiranja mora biti podudaran sa zakonom koji defini e relacije ta aka na homocentri nim sferama. i asinhroni. Asinhroni delovi etera. nerezonantni. ima jednu jedinu karakteristiku . metalni disk sa antigravitacionim svojstvima. U prvom slu aju dolazi do kondenzovanja subatomskih estica kao to su elektroni. koji levitira na visini koja zavisi od ja ine gravitacije na datom terenu. tj. Ove estice nastaju rezonantnom sintezom fotona po istim principima po kojima se i sami fotoni osamostaljuju kao posebni entiteti u eteru. sledi ne samo da je centar kosmosa svuda.) Etarski medijum beskona an je u svim pravcima. tj. Teslin Toranj Varadenklif bio je pitagorejski oscilator. Veli ina elektrona. nego princip rezonantnog i harmonijskog oscilovanja etera je tako mo an da se njegovim shvatanjem i primenom bez sumnje re avaju svi klju ni problemi savremene fizike i posebno konverzije energije. jeste razlog vremenskog pomeranja medju paralelnim svetovima. osnovnog kosmi kog medijuma. Oslanjaju i se na pretpostavku o Teslinom zapanjuju em i u nauci jo nedostignutom poznavanju zakona prirode.

(Na istom principu funkcioni u i virusi. bakterije. 5) Da po volji transponuje planetu Zemlju u paralelne realnosti.) Va no je napomenuti da su ovi procesi uglavnom tempirani. to bi Kula neprekidno osciluju i vi im i ni im harmonicima frekvencije jonosfere.1) Da osciluje jonosferu. spaljeno na na in kako se u Biblijskim legendama opisuje propast Sodome i Gomore. mo da i nekoliko stotina kilometara. kao jedinstven rezonantni sistem. Usled nedostatka pravog znanja. 4) Da ubrzava mentalnu evoluciju ove anstva. ako je neprecizno. Tesla nije hteo da uni ti Njujork. oscilovanjem nerezonantnih elektromagnetnih polja mogu e je pomeriti vremensku koordinatu i reciklirati energiju iz pro losti i budu nosti. tj. najzad u la s njom u fazu (rezonanciju) i ispraznila je sli no kao to se prazne obi ni elektri ni kondenzatori. ljudi svoju elektromagnetsku okolinu sve vi e zagadjuju radiotalasima. a da se ne naru ava elektromagnetna stabilnost okoline. smrt jedinke. to se mora raditi po strogo kauzalnom matemati kom zakonu koji odnose frekvencija odredjuje sasvim precizno. da je dovr io svoj sitem od pet emitera i pustio ih u rad. harmoni nog kolektivnom elektromagnetnom polju ljudi. Jer pra njenje bi izgledalo ovako: iz jonosfere odjednom bi se sru io visokoenergetski stub plazme velikog pre nika. Svaka disharmoni nost polja (nerezonantnost) izaziva u oveku delimi no razdvajanje mentalnog i fizi kog plana to se u bla em vidu manifestuje kao rak. ubrza putovanje civlizacije kroz vreme i na taj na in naglo je unapredi tehni kim putem. S obzirom da bi se takvo pra njenje izvr ilo trenutno. Ai s . dovede u stanje oscilovanja specifi no za neki drugi segment realnosti i tako nas fizi ki premesti u paralelni svet. radarskim mikrotalasnim zra enjem (radari uzrokuju rak i to je eksperimentalno dokazano) i drugim negativno interferiraju im elektromagnetnim zra enjima koja su u disharmoniji sa frekvencijama ivih bi a i informati kim poljem na eg Sun evog sistema. Svakako. kako paralelni svetovi imaju elektromagnentu strukturu talasnih du ina i frekvencija razli itih od na eg sveta. psihoza i druga oboljenja.Potpuno razdvajanje je. kao u Filadelfija Eksperimentu. postojala je realna opasnost uni tavanja Njujorka. vr i se postepeno pove avanje mo i percepcije i pro irivanje mentalne sposobnosti prijema ideja. Zra enje ovih frekvencija mo e biti i tetno. ve kratkim intervalima oscilovanja samo da crpi energiju iz jonosfere za pogon svog velikog oscilataora koji je zahtevao minimalni napon od sto miliona volti. ina e efekti izlaze izvan kontrole i de ava se neprevidjeno dekomponovanje materijalnih objekata ili njhovo trenutno izbacivanje iz segmenta na e realnosti. Naravno. naravno. Ovim aktom on je verovatno eleo da izvr i mutaciju ljudske vrste. s odlo enim efektima. 2) Da uzima energiju iz etera. i sve na tom prostoru bilo bi dezintegrisano. kao i promena u Kosmosu uop te. Kao aparat za vrlo kratko oscilovanje Tesla je koristio veliki broj ultravioletnih lampi rasporedjenih na vrhu kupole. mogu e je kompleksno-harmoni nim elektromagnetskim oscilovanjem uspostaviti parcijalnu vezu izmedju frekvencije na eg sveta i frekvencija tih drugih svetova. uspostavljanjem konstantnog polja vi e frekvencije. kako naponska razlika izmedju zemljine povr ine i jonosfere iznosi oko dve milijarde volti. Tesla bi bio u mogu nosti da itavu Zemlju. 3) Da otvara vremenske prozore u paralelnim svetovima. i obrnuto. tako da pojedini prizori iz njih postanu vidljivi u na im uslovima na Zemlji.

Rukvodioci Filadelfija eksperimenta. da bi se ljudski um oslobodio i osposobio za prava duboka kosmolo ka istra ivanja. uglova i interpretacija istina nikada ne mo e potpuno sagledati. a nesavitljive teorije. zakone njene kreacije i njenu ulogu u prirodi treba prethodno definitivno razjasniti. ("Nema kraljevskog puta u geometriji!" . dok se mu io da re i jedan geometrijski problem. u celini ili nikako. kao to se ni continuum ne mo e sagraditi iz diskretnih delova. Ali ta biva onda kada usvojimo visoko verovatnu pretpostavku da isti kosmi ki principi vladaju i nau nicima. koja je ono to prirodu ujedinjuje sa Bogom. . do kraja. Klju ni prodor sada njeg ljudskog saznanja mora se u initi. znanje. u fizici. za eksperimentatore prirodom. otkrili su nam egzistenciju do tada nepoznatih nau nih problema.izjedna eni su.obzirom na univerzalnu uskladjenost frekvencija u kosmosu ovo bi bilo veoma opasno. i u ini e se. rodjena iz defektne. I dokle god na a nauka bude zaslepljena istra ivanjem isklju ivo materije. Te ko emo objasniti eventualnim stanovnicima u vremenu pomerenih svetova za to na im reaktorima i akceleratorima izazivamo katastrofe njihovih galaksija i zvezda i za to uop te eksperimenti emo na na in koji i nas same nepredvidljivo menja i razara. Napustiv i fizi ki plan Tesla nam je ostavio svoj dragoceni nau ni putokaz. U smislu fizi kih zakonitosti. a dobrota energetski ekvilibrijum. ono ega se pravi filosof i nau nik prvo mora odre i da bi shvatio ne to od rada kosmi kog mehanizma. dotle emo biti u ovom nepodno ljivom stanju iluzorne. u elementarnom obliku mo e razviti u takozvane elektromagnetske spektre i iz njih povratno sintetisati po egzaktnim matemati kim zakonima? Zar onda eti ka pravila ne gube svoj isklju ivo ljudski karakter i ne zadobijaju univerzalnu matemati ku podlogu? Nije li etika onda samo kosmi ki princip distribucije energije? U tom smislu ona zadobija snagu prirodnog zakona. Jer gradju materije. ma ko da su bili. pametna. Njegov rad jasno pokazuje da se iz raznih aspekata. Savremeni eksperimentatori treba da imaju na umu da se tajna obja njenja fizi kog krije u metafizi kom. mo i pravo da u pogon stavljaju njene principe . kao delovima Kosmosa? ta ako se sva materija. Ula enje Zemlje u fazu rezonantnog oscilovanja sa paralelnim svetom trajalo bi suvi e dugo i de avale bi se katastrofe poput one iz predanja o Atlantidi.) Kosmos je zavr eni eksperiment na koji razum postavlja pitanja. organska i neorganska. A nad matemati kim principima nasilje se ne mo e vr iti. podeljene i nesavr ene svesti.rekao je Euklid kralju Egipta. Podsetimo se samo Dekartovog otkri a da beskona no prethodi kona nom i Spinozine beskrajne supstancije. onda u svetu nu no deluje matemati ka kosmi ka etika. ali i glupa. Priroda istine takva je da se ona mora spoznati odmah. Ako je etika u su tini harmonija. i zato je primenjena nauka.

je protiv Tesle i njegovih ideja pre svega zato to ih ne razume. (HARP projekt). ve ispitane i prevazidjene ideje. rezonancijom sa elektromagnetskim emiterima. Medju njima su i upravljanje metereolo kim pojavama. tj. posebno oni koji se mu e ujedinjenjem elektromagnetizma. Godine. u Koloradu. kao i Teslin li ni ivot. mno enje nulom u op toj teoriji relataivnosti. do neprestanog vra anja na stare. Ljudsko neznanje je neizmerno i odbacivanje Tesliniih ideja o etru kao osnovnom medijumu koji strukturno ujedinjuje prostor i materiju dovelo je do zaustavljanja mi ljenja u fizici. paradigme su pravog osniva a nau no-tehnolo ke civilizacije. Univerzitetska nauka. U savremenoj nauci Tesla se sve vi e citira. ta je sa ulogom vremena u fizi kim procesima. bez definicije vremena ne mo e se dati nikakva hipoteza o njemu kao aktivnom faktoru fizi ke realnosti. tako da subjekat ima utisak da je to njegova originalna misao ili odluka njegove slobodne volje. koja je samo kompleksna mre a ni ih harmonika kolektivno nesvesnog itavog ove anstva. kao i utiskivanje misli i emocija subjektima spolja. Sve posledice tih dejstava se jo ne znaju. U pravim nau nim krugovima. Upravo to je i glavni stav Tesline kibernetike: " ovek je automat kosmi kih sila" isti e on u vi e lanaka i predavanja.Evolucija Teslinih filosofskih stavova od vizionarskih do isto in enjerskih i od in enjerskih do metafizi kih.. Re je. naro ito uraganima i atmosferskim pritiskom. iz ega proisti u vremenska nesaglasnost opa aja u translatornim sistemima i skra ivanje du ine tela u pravcu rasprostiranja. A svega ovoga Tesla je bio svestan jo daleke 1899. Jo lak e je. zatim. do kru enja u koncepcijama. kojim se zra i jonosfera. elektromagnetskim putem. obi na kordinata. gravitacije i jake i slabe nuklearne sile. izazvati masovne emocije ili imputirati nameru velikom broju ljudi adekvatnim osciliranjem jonosfere. njegovom jednozna nom i ontolo ki zasnovanom definicijom kao i njegovim dejstvom? Naravno. posebno srpska nau na zajednica. tj. koji svesno preuzimaju na sebe rizik obrazovanja ³nove fizike´. naizmeni no eksplodiranje i sa imanje kosmosa). o Ajn tajnovoj neadekvatnoj matematici (mno enje negativnom du inom u specijalnoj teoriji relativnosti. kako se danas pre utno uzima u fizi kim teorijama. neka vrsta ljudske fikcije. Pokazalo se da je tehnolo ki sasvim mogu e imitirati elektromagnetsku osnovu ljudskih misaonih radnji. pre svega. ka u eksperimentatori. Po eli su da ga prou avaju i nau nici koji do sada nisu poimali te ko e elektromagnetske teorije zasnovane isklju ivo na Maksvelu. ni prema sebi. Ili je vreme samo mera. ni prema drugima nije imao li ni odnos i zato je tako malo gre io u ivotu. U ovom trenutku su u toku eksperimenti sa ekstra niskim i ekstra visokim frekvencijama specifi niih modulacija. Tesline koncepcije sve vi e se prou avaju i uva avaju. iz ije korekcije je proizi la najve a besmislica moderne kosmologije: big-bang teorija. Njegov odnos prema ljudima kao i prema samom sebi posledica su dejstva impersonalnog apsoluta u njemu kao oveku. postavljenim na relativizmu i kvantnoj mehanici.. Da li je materija beskona no deljiva ili nije? Je li prostor beskona no deljiv? Najzad. Drugi jak razlog je u Teslinom suprotstavljanju nuklearnoj fizici i njegovoj proceni da e njena primena u tehnologiji trajati kratko i da kvantna mehanika nema . Jonosfera je klju za upravljanje masovnim ose anjima i mislima.

Na alost. koje proizvode polja takvih . onda mislim da je to SVETLOST. medjutim. tako da na papirima nedostaje preko devedeset posto materije u Kosmosu. a kada poku avam da ga shvatim duhovno onda je to LEPOTA i SAMILOST.manje zna ajna Teslina otkri a. Na katedrama na kojima se prou ava nuklearna fizika. superprovodljivost prirodnih medijuma). pretvaranje materije u energiju ne uzima se ozbiljno. ve se masa ra una preko ja ine gravitacije. vreme je relativno i zavisi od posmatra a. dobre jo samo za Muzej nauke i tehnike? Tesla . jer ef katedre i profesori "misle dobro i predaju istinu". du elektrostati kih slojeva atmosfere. Teslin visokofrekventni rezonantni oscilator za njegove talase nehercijanskog tipa sa takozvanom bo nom modulacijom (to jest svojevrsne majnd-ma ine. rad mu ini radost jer se i sam ose a jednim tonom u sveop toj harmoniji". utemeljena na energetskoj rezonanciji etra i rezonantnim efektima vremena. njegove vatrene lopte (fuzija strukturnih elemenata etra u materiju). Onaj koji nosi u sebi tu veru ose a se sna an. stvari se od Galileja i ordana Bruna nisu mnogo izmenile. ve i svi ljudi koji duboko misle o nauci. sla u se u jednom: u enje savremene fizike u osnovi je skup nelogi nih stavova.ozbiljnu nau nu budu nost. i postaviti umesto fizike zasnovane na plitkom i nejasnom konceptu "sveop teg i ve nog kretanja izazvanog silom". ali znam da postoji i kada ho u da mu pridam kakav materijalni atribut. odnosno raspad atomskog jezgra. ono nas ve no privla i. Najva nije je svakako ono to se iz njegovih eksperimenata sa etrom i vremenom mo e izvu i kao potpuno nova. jedan kontradiktoran sistem. Pokazuje se da su polifazni sistem. S jedne strane gledano. koji se mogu videti i golim okom: to su upravo oni slojevi po kojima klize oblaci. a s druge strane tvrdi se da vreme kvantnog skoka nije merljivo. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu. Teslina glavna otkri a su: prenos energije na proizvoljnu distanciju (zapravo.amateri. Zaklju ak studije ili o perspektivi nauke Nikole Tesle Ne samo ljubitelji i fizi ari . ja ose am njegovu mo i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je odr ava u skladu. va i pretvaranje materije u energiju bez ostatka i u fisionim ra unima sve se sla e. Na katedrama za astrofiziku. Isto tako ja sam uveren da je ceo kosmos objedinjen kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. sva nadahnu a. Ciljanje se vr i elektrostati ki. koji nastavljaju Teslin rad. To jest. indukcioni motor i generatori naizmeni ne struje . Umesto da se menja teorija. Tesla je radio i na specijalnoj "vakuumskoj cevi sa otvorenim krajem" koja slu i kao projektor estice na neograni ene daljine. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra. kosmolo ka fizika. Zar akceleratori nisu ve prevazidjene stare ma ine. ovo se u kolama naziva "defekt mase". Oni su "dr ava za katedrom".kosmolog imao je svoju filosofsku i religijsku poziciju: "Aristotel je u io da u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokre e i misao je njen glavni atribut. kriva je masa to nedostaje. koja se opet izra unava preko Doplerovog pomaka.

u San Dijegu. ni Pauli. to je Teslina elektromagnetska teorija. nego sa njim i mnogi anti ki filosofi i nau nici jasnog uma: Euklid. ona je trajno obojena ovekom i njegovom ose ajno u. Nedostatnosti Maksvelove teorije proizvele su kao posledicu velike te ko e u Specijalnoj teoriji relativnosti (odnos energije kvanta i brzine svetlosti u drugom postulatu. nisu ubedili kolektivno nesvesno ove anstvo u transcendentalnu dimenziju svojih nau nih pogleda. Platon. ili mistikom (Laplas). kao i izmenjena stanja svesti. hiperpercepcija. jer se to slagalo sa njegovom osnovnom pretpostavkom o istovremenosti svih delova beskona nog fizi kog kontinuuma.karakteristika da neposredno interferiraju sa elektromagnetskim poljima ljudskog mozga. u su tini Maksvel je izvr io matematizaciju Faradejevih d epnih i sobnih eksperimenata. hipermnezija. sam Ajn tajn zanemario je u foto-efektu relativisti ke promene prostora i vremena u kretanju. Ni Plank. U op toj teoriji relativnosti. to u emocionalnom segmentu indukuje razna ose anja i raspolo enja. dok je Maksvelova elektromagnetika va e a za mala rastojanja. Hri anska civilizacija je metafora oslonjena na patnju. sve do hiperkognicije u kojoj se pojavljuju ³relativisti ke´ anomalije u vremenskom domenu). celokupni Kosmos. Interesantno je da smo tokom stotina i hiljada godina imali toliko mnogo velikih nau nika. koji se povremeno sabija u bezdimenzionalnu ta ku (problem singulariteta) i eksplodira. va i za izotropni i beskrajni. "elektri ni pritisak". Na sve ovo ne bi se smejao samo Tesla. ni NJutn. "etar". a umesto mitologije i religijske metafore uspostavlja veru u nau ne principe i jasno vidjenje najdubljih . Nikola Tesla sa svojom naukom isto je toliko zna ajan i neprocenjivo veliki za savremeni svet planetarnog telekomunikacionog sistema i razre enje duboke krize vrednosti nau no-tehnolo ke civilizacije. nedostaci Maksvelove teorije doveli su do ideje svetske linije (zapravo do pankosmi ke ekstrapolacije Faradejevih magnetskih linija sila. na tajnu kr tenja. nikada objavljen ai javno formulisana koja ne koristi uobi ajene pojmove kao to su "energija". nikakvog efekta ne mo e ni biti. rtvu i iskupljenje. "geometrijske mogu nosti cevi" itd. "dinamika elektri nog fluida". "proporcija prenosa". prigu uju i mo dane oscilacije ili menjaju i samu prirodu oscilovanja. najzad do predstave o kona nom svemiru. "vibracija sistema zavojnica". upravo u centru svetske nau no-tehnolo ke mo i. Teslina kosmologija je najop tijeg tipa. ili astrologijom (Kepler). Pitagora i drugi. "talasna du ina". ni Bor. Tesla je ovde nastavio Etve ove radove i izveo niz potvrdnih merenja). scijentisti ko doba ima Teslu kao humani simbol jedinstva duha i materije. S druge strane. "frekvencija" i druge. ne konceptualizuju i problem do kraja. i napokon. koje opisuju gvozdeni opiljci na laboratorijskom stolu). dinami ka teorija gravitacije (diferencijalna teorija po kojoj svaki element Mendeljejevog sistema ima svoje G. svoju gravitacionu konstantu. ve umesto njih va e pojmovi: "kriva rasporeda". jer ako se energija menja sa brzinom. Jasno je da se beskona nost ne mo e sastojati od neistovremenih delova. Od moderne matematike Tesla je koristio samo Furijeove nizove da bi razvijao elektromagnetske entitete u vi e i ni e harmonike. i pored bavljenja alhemijom i teologijom (Njutn). ali ni jedan od njih nije dobio svoju crkvu kao to je ima Tesla u Kaliforniji. ni Ajn tajn. jednom re ju. ni Tori eli. uskrsnu a i zagrobnog ivota. kao to je za Hri ansku civilizaciju bio zna ajan mit Isusa Hrista. koja tra i svoju filosofsku ontologiju. kao to su kreativnost. ukoliko nema energetske ekvivalencije putanje izbijenog elektrona i upadnog fotona.

. opet. (Od velike je koristi za mladog elektroin enjera. pre nego to su se pokazala sva ograni enja drugih nastojanja da se jedinstvenom fizi kom teorijom obuvhate zbivanja u fizi koj realnosti. pa ni samo genijalan ovek. na primer. isto kao Euklid i svi drugi nau nici u vremenskom razmaku izmedju njih dvojice. koja duhovnost teologije zamenjuje duhovno u nauke. Uostalom. genezom kosmosa. ne mo e druga ije ustanoviti nego po obliku tih istih putanja. Dakle. koji je ve bio prona ao infinitezimalni ra un. relativisti ka teorija nije re ila problem nau ne. otkrije da Majer nigde i ni u kom smislu ne upotrebljava re energija. ija se zakrivljenost. O medicinskim problemima medjuzvezdanih putovanja i da ne govorimo. Posle ernobila svakom je jasno da bez prave koncepcije vremena i bez dubljeg poznavanja strukture materije. substancijalne definicije vremena (vreme je. Hajzenberga i Paulija. Kvantna mehanika kopenhagen kog kruga oko Bora. Tesla fundamentalno menja oblik religioznosti na planetarnom nivou. a takodje nije objasnila ni sadr inu koncepta sile (u op toj teoriji relativiteta Fundamentalni tenzor sa malim korekcijama ima istu vrednost kao Njutnova sila (F) i ne daje nikakvo drugo obja njenje za putanje planeta oko Sunca. radi se o kru nom dokazu. Teslina fizika realnog fizi kog kontinuuma ili etra i njegova nau na misao naslonjena na predsokratovsku anti ku kosmologiju i pitagorejsku generi ku matematiku.kosmolo kih zakona. U istorijskom smislu.. itaju i original. a od skora i etikom.) . jo uvek sve dokazuje geometrijski. ili kada vidi da ak i Njutn.. tj. savremena fizika ve je postala filosofija novog doba jer se otvoreno bavi strukturom materije. koji ne dokazuje ni ta i ne pru a pravo obja njenje gravitacije i pravu operacionalnu teoriju iz koje bi proisticala mogu nost konverzije gravitacione sile u lokalnu rotaciju i njeno kori enje). ve svetskoistorijska pojava najvi eg ranga. ne nadje ni jedan znak ra unskih radnji. Isto je tako i sa na inom pisanja matemati kih iskaza i znakova ra unskih radnji. Ona se najkra e mo e opisati kao interdimenzionalna stacionarna kosmologija i jedina je aktuelna teorija ije mogu nosti nisu ispitane. pa ta je). mnogo puta ve uo da je Julius Robert Majer otkrio zakon o ³odr anju energije´. koji su sve izvodili matematai kim putem. koji je. nije odmah mogla da bude nastavljena. nije re ila pitanje osnovne strukturne jedinice materije i principa fuzije (napokon i samu fisiju matemati ki opisuje jedna ina koja se naknadno i nasilno izvodi iz Lorencovih transformacija (E=mc2). da se iznenadi kada. sem to se neobrazlo eno tvrdi da planete moraju imati putanje kakve imaju zbog oblika prostora. (a ne na elektromagnetiku devetnaestog veka). De ava se da izraz koji mi danas upotrebljavamo za neki fizi ki pojam nije ni postojao u Teslino vreme. ernobil je po etak sloma infantilnih vizija kvantnih mehani ara po kojima su i ro tilj. on nije obi an nau nik. Teslina fizika pru a odgovore i ukazuje na intelektualni instrumentarijum kojim se ovi problemi mogu re avati. A tragedija space-shutle elend era podsetila je ljudski rod na injenicu da nije ovladao pravim principima putovanja kroz beskrajni kosmi ki prostor i da se reaktivnim motorima du a putovanja ne mogu preduzimati. ili kada kod Arhimeda i Galileja. mlin za kafu i ma ina za pranje ve a trebalo da rade na atomski pogon. razbijanje atomskog jezgra nije ni ta drugo do neodgovorno zlo eksperimentisanje na nivou empirijskih metoda.

Medjutim. ovo je prakti no nemogu e razumeti. Radi se o Teslinoj originalnoj teoriji kosmi kog zra enja. u kome su svi pojedinci povezani sa svim drugim pojedincima kanalima svetskih telekomunikacija i to na samo dva op ta principa: srodnosti ideja i nivoa inteligencije. Ubrzano kretanje Teslinog jajeta proisti e iz promene geometrije polja. na prostoru kao njihovoj su tini) samo su istorijske injenice. koji je ponovio Teslin eksperiment u Americi i dobio efekte ipak nije shvatio poentu: Tesline estice ne putuju kroz prostor kao loptice ili Hertzovi talasi. istina matemati kog tipa. to jest istu energiju. Postoji jonosfera (faza). dakle strujno kolo koje daje prirodni elektricitet neograni ene snage. To su Teslini uveni "zraci smrti" napravljeni prema modelu funkcionisanja Sunca. ove anstvo ivi u sfernom kondenzatoru neizmerne snage. ve nastaju iz indukcionih polja. tako da ima n-faktorijal kombinacija semanti kih izvoda. Kenet Korum. koju je i eksperimentalno dokazao. takozvani asinhroni. Imamo. Avangardna svetska nauka polako se okre e Tesli. pre Galileja i Njutna. Rad ovog motora izgleda jasan. ni univerzitetski segmenti nau nog mi ljenja. U njemu se nalazi jo neotkrivena tajna rotacije nebeskih tela i rotacije uop te. struktura materije ("Obi avao sam da . Teslino obrtno magnetsko polje ima univerzalno va enje. ve i razja njavanje sadr aja termina njegovog nau nog jezika. nije konceptualno dovoljno prou en. da i ne spominjem ifrovani deo zaostav tine gde je jedan te isti pojam kori en u razli itim kontekstima. ve javnosti nepoznati pikovi svetske mo i. neprou ene su: radio-tehnika (vi e neometanih emisija na istoj frekvenciji) sa dvanaest u su tini neprimenjenih patenata). tako da na bilo koju distanciju mo e da se prenese bilo koja koli ina energije indukcijom. a ne iz dodavanja kvantuma magnetske sile. dielektrik (atmosfera) i Zemlja (nula). u sistem planete Zemlje. On je ukazao na to da je Zemlja jezgro ogromnog generatora i da rotacijom elektri e sporiju jonosferu milijardama volti i ampera. Sve dosada nje civilizacije zasnovane na ontosu prostora (tj. Od drugih Tesliniih enigmi. vorovi difuzne mre e svetskih upravlja a globalnog informati kog i scijentisti kog ove anstva. to jest cevi koje rade na sobnoj temperaturi i iji se energetski snop ne rasipa. ba kao i njegove ve spomenute "vatrene lopte". Bez jasne hipoteze Tesline teorije i podudarnog obrasca mi ljenja.Za razumevanje Tesle je apsolutno neophodno ne samo itanje njegovih originalnih tekstova. da zapravo. ba kao to je nekada. ija ideja se neposredno ostvaruje u svakoj instanciji kosmi kog Bi a. svakome izgledalo jasno da je te ina tela uzrok njegovog slobodnog pada. to je jedna istina dublja od ljudske gnoseologije i ljudske ose ajnosti. koja ne trpi nikakvu konverziju: izvr i rad i u istom obliku vrati se u prirodnu sredinu. Naprosto. ono to ih sve spaja fundamentalno jeste subjektivna relacija prema vremenu kao su tini nove civilizacije. Postoje i Teslini linearni akceleratori u obliku otvorenih vakuumskih cevi. Nisu u pitanju ni komercijalni. U Teslinom planetarnom dru tvu sva e energija biti crpljena iz nepotro ivih i besplatnih prirodnih izvora. koji se sam od sebe neprestano puni i po elji se mo e prazniti. Usudjujem se da zaklju im da ni Teslin indukcioni motor. jer ne putuje kroz prostor ve je navodjen elektrostati kim karakteristikama cilja.

com/ . reaguju i na konstelaciju planeta).. nego alosnog zbog onoga to ljudi sami sebi ine. ³mi nismo ni ta drugo do talasi u subjektivnom prostoru i vremenu i kada ti talasi i eznu. koji radi jednom godi nje. Postoji samo iluzorno sledovanje talasa jednog za drugim. ne potpuno istih. Novi je po etak. po jednostavnim matemati kim zakonima.. ne vidim ga nasmejanog. iza nas ne ostaje ni ta. ali ne to vi e materije nastaje. g. sli no pokretljivosti slike.bastabalkana. promenu psiholo ke sekunde). tj.razbijam atom ne oslobadjaju i nikakvu energiju" . teorija etra (materija se struktuira iz etra i opnovo rastvara u etar.´ govorio je. nego to nestaje odatle povremene kosmi ke katastrofe). Nema individualiteta. Tesla je smatrao istinitom Budinu ideju o ³ja´ kao o iluziji. i ja sam samo niz pribli nih egzistencija.izjava N. Ne mo e se re i da talas u okeanu ima individualnost. Preneseno sa: http://www. Teslini medicinski aparti i dejstvo Teslnihi niskofrekventnih talasa na rad mozga (izazivaju kontrakciju i dilataciju subjektivne vremenske baze.). gravitacija (model gravitacionog motora sa olovnim rotorom i statorom od stakla. Ovaj lanac je ono to proizvodi dejstvo trajnosti. u svojoj neizmernoj podredjenosti nepoznatim prirodnim silama. Kada zami ljam Teslu. a ne moja subjektivna i pogre na predstava o mom realnom ivotu´. ³Zaista. Nije kraj. Tesle iz 1923. Vi niste ista osoba koja ste bili ju e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful