SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN USMAN IBN AFFAN

I. PENDAHULUAN Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga membawa bangsa Arab dari masa keterbelakangan, bodoh dan lainnya menjadi bangsa yang maju dan terkenal sampai sekarang ini. Dan bagi manusia yang menganutnya akan selamat di Yaumul Qiyamah kelak. Pada masa perkembangannya, Islam mengalami beberapa kali pergantian khalifah untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah, meskipun ada beberapa tahapan-tahapan pemerintahan yang ada, Islam mengalami kemajuan dan juga mengalami kemunduran. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan Islam berkembang dan di anut oleh banyak manusia di muka bumi ini. Setelah Nabi wafat maka dakwah Islamiyah diteruskan oleh Khulafaurrasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang di pandang bijaksana, dapat mempimpin jalannya pemerintahan dan mampu memberikan pengarahan terhadap dakwah Islam. Yang pada kenyataannya inilah nanti, akan meneruskan dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama fitrah ini dan selanjutnya yang memegang amanah dakwah Islamiyah. II. PERMASALAHAN Dalam makalah ini hanya akan membahas perkembangan Islam pada masa pemerintahan Ustman ibn Affan. Adapun hal-hal yang dibahas sebagai berikut : a. Biografi Ustman ibn Affan b. Bagaimana proses pemilihan khalifahnya c. Apasaja yang menjadi tantangan Ustman ibn Affan d. Dan bagaimana pula dengan nepotisme yang dilakukan serta prestasi kepemimpinan yang diperoleh Ustman ibn Affan III. PEMBAHASAN

Sebagai contoh : .Setelah wafatnya Nabi. berapa banyak harta yang dikorbankan demi membantu kelancaran dakwah Islamiyah bahkan jiwa serta raganya pun diserahkan hanya kepada Allah. maka inilah proses pengangkatan salah satu khalifah pengganti Rasulullah. Ustman termasuk salah satu dari keturunan bangsawan Quraisy. Ustman ibn Affan juga termasuk menantu Nabi. dan ia juga termasuk tujuh orang pertama yang masuk Islam dan menerima seruan Rasulullah. Dan kemudian ia dinikahkan lagi dengan putri Rasul yang lain bernama Ummu Kulsum. Dan Nabi cenderung menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukannya. dari ayah yang bernama Affan bin Abi al-µAs ibn Umayyah ibn al-Syams ibn Abd al. begitu pula dengan Ummu Kulsum sebelum penaklukan kota Makkah dia juga meninggal.a adalah seorang ³Muhajir pertama kepada Allah setelah Nabiyullah Luth a. Pada tahun ke enam dari tahun Gajah atau tahun 576 M (kira-kira) lima tahun sesudah Nabi Muhammad dilahirkan. hal ini semata-mata untuk kemajuan dan kejayaan Islam. . Kesetiaan yang diberikan oleh Ustman tidak dapat di sangkal. Biografi Ustman ibn Affan Ustman ibn Affan lahir di kota Makkah. namun istrinya ini tidak lama meninggal setelah usainya perang Badar yang terkenal itu. Kita dapat katakan Ustman r.Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah al-Qurasyi al-Umawi.s´. sebab Nabi tidak pernah berwasiat kepada sahabat siapa yang cocok untuk menggantikan beliau. Dan ibunya adalah Arwa binti Keraiz binti Rabi¶ah ibn Abd al-Syams ibn Abd al-Manaf. kepemimpinan Islam kosong dan mulai diperdebatkan. A.Dalam perang Tabuk. perkataan ini disimpulkan sendiri oleh Rasulullah Saw terhadap sahabatnya tersebut. . pertama ia dinikahkan dengan putri Rasul yang bernama Ruqayyah.Sebagian hartanya diinfaqkan untuk pembangunan sarana ibadah dan untuk keperluan umum. ia telah menyumbangkan puluhan ribu uang dinar dan ratusan ekor onta dan kuda.

Sehingga Rasulullah lebih menyenangi sifat kasih sayang. Ia amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin´. Abdurrahman bin µAuf 6. Berat terasa olehnya penderitaan kalian.Ia juga membeli ³sumur rumah´ yang banyak airnya seharga 12. Abdurrahman bin µAuf mengajukan usul agar . Dalam firman Allah surat at-Taubah 128 : (128 : ) ³Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul diantara kalian sendiri. diantaranya : 1. Maka. Maka dari itu dibentuklah tim khusus yang dianggotai enam orang. Ali bin Abi Tholib 3.000 dirham milik seorang Yahudi. beliau tidak mau mengangkat seorang pun untuk menggantikannya. sehingga airnya dapat digunakan oleh kaum muslimin. hal ini juga terjadi pada sebelumnya dalam proses pengangkatan Khalifah akan menjadi permasalahan. Proses Pengangkatan Ustman ibn Affan Sewaktu Amirul Mukminin Umar hendak meninggalkan dunia fana ini. sehingga mereka juga harus memilih. keselamatan. pengabdian yang tulus ikhlas serta kekhusu¶an yang mendalam terhadap Allah SWT. Ustaman bin Affan 2. Sa¶ad bin Abi Waqqash Dari ke enam itu pulalah yang dicalonkan menjadi khalifah. B. Dan para sahabat kebingungan siapa yang akan menggantikan. Zubair bin Awwam 5. Ia sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) kalian. Thalhah bin Ubaidillah 4..

Dan disini umat Islam memperoleh reputasi baik dan memenangkan pertempuran ini. melainkan Abdurrahman juga meminta pendapat orang-orang serta berunding untuk menampung aspirasi kaum muslimin. baik pemuka maupun rakyat biasa. dan menempuh kebijaksanaan yang adil dan lunak. Tantangan yang harus di hadapi Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan Ustman untuk diselesaikannya pada masa awal kekhalifahannya. saudara angkat Ustman.Pada masa enam bulan setelah Umar meninggal. tetapi juga di sebelah timur dan utara batas kerajaan muslim. Pada saat itu Mesir di bawah pimpinan Amar bin Asy. C. diantaranya : . secara perseorangan atau kelompok. Nepotisme yang dilakukan Ustman serta Prestasinya . Dan selama enam tahun pertama Ustman menjalankan pemerintahannya secara bersih. yang sedang dalam pelarian sekali lagi berusaha melakukan pemberontakan. Banyak lembaran emas ditambahkan ke dalam sejarah Islam dan panji bulan sabit berkibar mulai dari Maroko hingga Kabul.salah seorang diantara mereka menarik diri sebagai calon agar suaranya nanti menjadi penengah yang akan menentukan pilihan. Namun hal yang paling penting menjadi tantangan dan tuduhan terhadap Ustman adalah pengangkatan sanak saudaranya untuk menjadi pejabat penting dan pemecatan Gubernur yang efisien. Kaisar Romawi mengirim armada yang berkekuatan 500 kapal perang untuk menyerbu Mesir. perdamaian tidak hanya ditegakkan di negerinegeri itu. raja Persia Yazdagird. Tidak hanya ke enam tim yang dimintai hak suaranya. . Dan pada masa pemerintahannya. bersembunyi-sembunyi atau terang-terangan. bahkan anak-anak sekolah dan kafilah-kafilah dagang yang datang ke Madinah. akan tetapi kedudukannya di ambil alih oleh panglima Abdullah bin Sa¶ad.Perang laut yang terjadi pada tahun 31 H / 651 M. D. Ustman pun menumpas pemberontakan tersebut dengan kekerasan.

Marwan bin al-Hakam. Afrika Utara (Turnisia). Ustmanlah yang paling lama memegang kekuasaan. akan tetapi pengangkatannya dilakukan pada masa pemerintahan Umar dan Ustman hanya bersifat meneruskan saja. Pengusulan angkatan laut oleh Mu¶awiyah bin Abi Sufyan 4.Pengangkatan Walid bin Aqabah pada masa awal pemerintahannya ketika dia bebas dari semua tuduhan itu. Perluasan daerah sampai ke Khurasan. . Hal ini terbukti mulai tahun 23-35 . Dan pada tahun 26 H membuat 5 buah mushaf al-Qur¶an. yaitu orang-orang Bani Umayyah. Penakluk Persia pada saat itu yang mengangkat adalah Umar. KESIMPULAN Apabila dilihat dalam sejarah khulafaurrasyidin dalam masa kepemimpinannya. Armenia. ia merupakan kerabat dekat Ustman. Azarbaijan. Membangun Masjid Nabawi di Madinah 2.Sa¶ad. Usaha pengumpulan dan penulisan al-Qur¶an dan yang menjadi ketua penulisan adalah Zaid bin Tsabit. Setelah enam tahun terakhir dalam usianya yang semakin lanjut. Gubernur Siria.Inilah tuduhan yang dilancarkan kepada Ustman mengenai nepotismenya. dan ada beberapa keluhan sehingga diganti oleh Mughirah. dan inilah yang mengangkat orang-orang Bani Umayyah sebagai para pejabat tinggi dan para penguasa negara. dan Ciprus. 3. IV. Abdurrahman bin µAuf.Mu¶awiyah. sedangkan yang menjadi anggotanya adalah Abdullah bin Zubair. Jalannya pemerintahan ia serahkan kepada pimpinan mereka. Rai. yaitu pengangkatan kaum kerabatnya : . Prestasi yang dicapai Khalifah Ustman ibn Affan semasa pemerintahannya : 1. ia tunduk kepada kaum kerabatnya. Sa¶ad bin Abi Waqqash. .

ketaatan. kesederhanaan merupakan gambaran akhlaknya yang sangat menonjol. ketulusan. Ustman sekokoh puncak gunung. meskipun pada kenyataannya banyak tantangan yang harus ia hadapi. maka akan dikawinkan dengan Ustman´. Nabi pernah bersabda ³Seandainya beliau mempunyai putri lagi. dan kedermawanannya. Dengan kejujuran. Ustman sanggup mewujudkan kemajuan Islam dan prestasi yang diperolehnya. Dalam kesucian dan ketulusan hati.H / 644/656 M. Lebih kurang 12 tahun masa kepemimpinannya. . karena sifat-sifat yang dimiliki Ustman di atas. Sehingga setelah kematian dua putri Nabi yang berturut-turut menjadi istrinya. Betapa sayangnya Nabi kepada Ustman. Dan pada umur 70 tahun Ustman membuktikan bahwa dia sanggup memimpin umat Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful