You are on page 1of 2

About useful book on environmental hazards from water pollution by detergents, with short comments in English, Azerbaijani, Albanian

, Arabic, Armenian, Afrikaans, Basque. Comments in other languages are in the other files. Book "Biological effects of surfactants", in English. Main content: New facts about environmental hazards of water pollution by detergents. Level: university level. Audience of the book: professors, scientists, experts, students. Author: the best U.S. award to international scientists, Fulbright Award; Kapitsa Medal for scientific discovery; Editor-in-Chief, Ecological Studies, Hazards, Solutions; Chair of a chapter of Eco-Ethics International Union; Chair of Program Committees of a series of international conferences ‘Ecosystems, Organisms, Innovations’. More about the book: http://b23.ru/ksmk; ISBN 08493-2526-9. ISBN 13: 9780849325267. Electronic book text: ISBN: 6610517002; ISBN 13: 9786610517008; More about the author: http://b23.ru/k3th; Key words: Ecotoxicology, water quality, environmental studies, environmental chemistry, freshwater, marine, ecosystems, aquatic, ecosystems, bioassay, synthetic, chemicals, pollutants, toxicology, sustainability, water resources, hazard assessment, bivalve mollusks, oysters, mussels, plant seedlings, plant science, ecology; **

[Azerbaijani]: Kitabı "Səthi aktiv bioloji təsiri". Əsas content: tozlardan ilə çirklənməsi ekoloji təhlükələri haqqında yeni faktlar. Level: universitet səviyyəsi. Kitabın Tamaşaçılar: professorlar, alimlər, mütəxəssislər, tələbələr. ISBN 0-8493-2526-9. ISBN 13: 9780849325267. Electronic book text: ISBN: 6610517002; ISBN 13: 9786610517008; More detail, in Azerbaijani. Səthi aktiv bioloji təsirləri. Ətraf mühit, elm çox faydalı kitab, ətraf mühitin mühafizəsi. http://www.scribd.com/doc/81028029/ **

[Albanian]: Libri "Efektet biologjike të surfactants". Përmbajtja kryesore: fakte të reja rreth rreziqeve mjedisore e ndotjes nga detergjenteve. Niveli: niveli universitar. Publiku i librit: profesorë, shkencëtarë, ekspertë, studentë. ISBN 0-8493-2526-9. ISBN 13: 9780849325267. Electronic book text: ISBN: 6610517002; ISBN 13: 9786610517008; ** [Arabic][‫حول جدي دة ح قائ ق :ال رئ ي سي ال مح توى ."ال سطحي ل ل توت ر ال ب يول وج ية اآلث ار" ك تاب ... ]ال عرب ية‬ ‫األ سات ذة :ال ك تاب من جمهور .ال جامعة م س توى :م س توى .ال م نظ فات ب وا سطة ال ت لوث عن ال ناجمة ال ب ي ئ ية األخ طار‬ ‫ .وال ط الب وال خ براء وال ع لماء‬ISBN 0-8493-2526-9. ISBN 13: 9780849325267. Electronic book text: ISBN: 6610517002; ISBN 13: 9786610517008; More detail, In Arabic, see: http://www.scribd.com/doc/81621319/In-Arabic; ** [Armenian][Հայերեն]: գրքի Կենսաբանական ազդեցությունները surfactants թ. Հիմնական բովանդակությունը: New փաստերի մասին բնապահպանական վտանգների մասին աղտոտման կողմից ներգործության մաքրող նյութեր: Մակարդակը: Համալսարանական մակարդակով. Հանդիսատեսի գրքի `դասախոսները, գիտնականներ, փորձագետներ, ուսանողներ. ISBN 0-8493-2526-9. ISBN 13: 9780849325267. Electronic book text: ISBN: 6610517002; ISBN 13: 9786610517008; ** [Africaans] : Boek "Biologiese effekte van oppervlak". Main content: Nuwe feite oor die omgewing gevare van besoedeling deur skoonmaakmiddels. Vlak: Universiteit vlak. Gehoor van die boek: professore, wetenskaplikes, kenners, studente. ISBN 0-8493-2526-9. ISBN 13: 9780849325267. Electronic book text: ISBN: 6610517002; ISBN 13: 9786610517008; ** [Basque]: Book "Biological surfactants ondorioak". Main edukiak: garbigarri by kutsadura ingurumenarriskuak buruzko berriak. Maila: unibertsitateko maila. Audience liburua: irakasle, zientzialari, aditu, ikasle. ISBN 0-8493-2526-9. ISBN 13: 9780849325267. Electronic book text: ISBN: 6610517002; ISBN 13: 9786610517008;

Key words in short: book, S.A. Ostroumov, Biological, Effects, Surfactants, Detergents, Ecotoxicology, pollution, water quality, environmental studies, environmental chemistry, freshwater, marine, ecosystems, aquatic, ecosystems, bioassay, synthetic, chemicals, pollutants, toxicology, sustainability, water resources, hazard assessment, bivalve mollusks, oysters, mussels, plant seedlings, plant science,