4. Svjetska poštanska Konvencija – načelo tranzita, posjed pošiljki i naknade usluga prema članu 1, 2 i 6 Konvencije.

Slobodni tranzit 1. Načelo slobodnog tranzita obavezuje svaku poštansku upravu da uvijek otprema najbržim putem i najsigurnijim načinom, koji koristi za vlastite pošiljke, zatvorene zaključke i pošiljke otvorene pismovne pošte koje isporučuje druga uprava. 2. Zemlje članice koje ne sudjeluju u razmjeni pisama koja sadrže pokvarljive biološke tvari ili radioaktivne tvari, imaju pravo ne prihvatiti ove pošiljke u otvorenom tranzitu preko njihovog teritorija. Isto vrijedi za pošiljke pismovne pošte, osim pisama, poštanskih karata i cekograma, za koje nisu zadovoljene pravne odredbe koje određuju uvjete njihovog objavljivanja ili optjecaja u zemlji kojom prolaze. 3. Slobodan transit poštanskih paketa za otpremu kopnenim i pomorskim putevima ograničen je na teritorij zemalja koje sudjeluju u ovoj službi. 4. Slobodan transit zračnih paketa garantovan je na čitavom teritoriju Saveza. Međutim, zemlje članice koje nisu potpisnice Sporazuma o poštanskim paketima nisu obavezne sudjelovati u otpremi, površinskim putem, zračnih paketa. 5. Ako se određena zemlja članica ne pridržava odredbi slobodnog tranzita, ostale zemlje članice imaju pravo prekinuti poštansku službu s ovom zemljom.

Posjed poštanskih pošiljaka 1. Svaka poštanska pošiljka pripada pošiljaocu sve dok nije uručena ovlaštenom primaocu, osim ako je pošiljka zaplijenjena temeljem zakonskih propisa odredišne zemlje.

Naknade usluga (pristojbe)

1. 3. Pitanje 5. Naknada za gubitak preporučene pošiljke iznosi DTS 30 uključivo vrijednost poštarine plaćene prilikom predaje pošiljke. svaka poštanska uprava pridržava naknade koje je naplatila. na . 5. ako su naknde koje primjenjuju za iste usluge u unutarnjem prometu više od onih utvrđenih ako je to potrebno za pokriće troškova eksploatacije njihovih usluga ili iz svakog drugog prihvatljivog razloga 4. poštanske uprave odgovaraju za: a) gubitak.2. uključivo i one indikativno spomenute u aktima. uključivo i one koje nisu indikativno spomenute: 3. naknade se moraju odrediti ovisno od troškova davanja ovih usluga. Svjetska poštanska konvencija – odgovornost poštanskih uprava u slučajevima gubitka. U načelu. Preporučene pošiljke U slučaju gubitka preporučene pošiljke. krađe. 2. pošiljatelj ima pravo na naknadu. i oštečenja poštanskih pošiljaka Odgovornost Osim u slučajevima predviđenim sa članom koji se odnosi neodgovornosti poštanskih uprava. 3. Poštanske uprave ovlaštene su prekoračiti sve naknade naznačene u Konvenciji i Sporazumima. osim onih predviđenih u Konvenciji i Sporazumima. b) gubitak pošiljaka s potvrđenim uručenjem Poštanske uprave mogu se obvezati da pokrivaju rizike koji mogu nastati od slučaja više sile. moraju biti barem jednake onima za pošiljke istih karakteristika u unutarnjem prometu.1. Naknade za različite međunarodne poštanske usluge određene su u Konvenciji i Sporazumima. Primjenjene naknade. Osim u slučajevima koje predviđa Konvencija i Sporazumi. krađu ili oštećenje preporučenih i vrijednosnih pošiljaka. Zabranjeno je naplatiti od korisnika poštanske naknade bilo kakve vrste.

Pošiljke s potvrđenim uručenjem U slučaju gubitka pošiljke s potvrđenim uručenjem. također. ova naknada ne može ni u kojem slučaju preći iznos označene vrijednosti. pošiljatelj ima pravo na naknadu koja. U slučaju krađe ili oštećenja preporučene pošiljke. Kada se naknada daje za gubitak. krađe ili oštećenja vrijednosne pošiljke. stvarnom iznosu štete. DTS 150. pravo na naknadu plaćene poštarine. primatelj ima .Naknada za gubitak preporučene vreće M iznose DTS 150 uključivo vrijednost poštarine plaćene prilikom predaje vreće M. krađe ili oštećenja vrijednosne pošiljke. u mjestu i vrijeme kada su primljeni na otpremu. Međutim. preračunatoj u DTS. pošiljatelj ima pravo na naknadu. pošiljatelj ili. pošiljatelj ima pravo na povrat plaćene poštarine. u DTS. u načelu. Vrijednosne pošiljke U slučaju gubitka. ova naknada ni u kojem slučaju ne može prekoračiti iznose određene za gubitak preporučene pošiljke DTS 30 i za gubitak preporučene vreće M. pod uvjetom daje pakovanje bilo prihvaćeno kao dovoljno da djelotvorno zaštiti sadržaj od slučajnih rizika krađe ili oštećenja. ona ostaje upravi podrijetla. Protivno odredbama predviđenim u slučaju gubitka preporučene pošiljke i u slučaju gubitka. Naknada za pokradenu ili oštećenu preporučenu pošiljku odgovara. ako je sadržaj bio potpuno pokraden ili oštećen. Naknada se izračunava po tržnoj cijeni. potpune krađe ili potpunog oštećenja vrijednosne pošiljke. naknada se izračunava prema redovnoj vrijednosti predmeta procijenjenih na istim osnovama. odgovara stvarnom iznosu štete. Pošiljatelj ima. Posredne štete ili neostvarene dobiti ne uzimaju se u obzir. prema slučaju. poštarina za osiguranje se ni u kojem slučaju ne vraća. Međutim. u načelu. Međutim. Posredne štete ili neostvarene dobiti ne uzimaju se u obzir. U nedostatku tržne cijene. za vrijednosne predmete iste vrste. primatelj ima osim toga pravo na povrat plaćenih poštarina i pristojbi. pod uvjetom da je pakovanje bilo prihvaćeno kao dovoljno djelotvorno da zaštiti sadržaj od sličnih rizika krađe ili oštećenja.

Međutim. . 4. 2.peterostruki iznos plaćene poštarine. 5. te za prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke u granicama uređenim odredbama ovog zakona. za gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja. Isto se odnosi na odredišnu upravu. 3. Uprava podrijetla ima pravo isplatiti pošiljateljima u svojoj zemlji naknade koje predviđaju njeni unutarnji propisi za preporučene pošiljke. kada se naknada plaća primatelju. vijednosnog pisma. Pravo na naknadu štete Član 41. pod uvjetom da nisu niže od onih koje su određene za slučaj gubitka preporučene pošiljke ili preporučene vreće M. gubitak. 2) ako se pošiljatelj odrekao svojih prava u korist primatelja ili obratno Iz zakona: ODGOVORNOST – poštanskih uprava Odgovornost za nastalu štetu Član 39. kao i naplaćenu poštarinu. u unutrašnjem prometu.peterostruki iznos plaćene poštarine. Poštanski operatori i davaoci poštanskih usluga dužni su pošiljaocu ili drugom ovlaštenom licu isplatiti naknadu za: 1. gubitak. U međunarodnom prometu poštanski operator odgovara u granicama utvrđenim međunarodnim aktima.peterostruki iznos plaćene poštarine. prekoračenje roka za prijenos i uručenje EMS pošiljke . prekoračenje roka za prijenos i uručenje preporučene pošiljke sa potvrđenim uručenjem paketa. potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja preporučene pošiljke i pošiljke sa potvrđenim uručenjem . Poštanski operatori i davaoci poštanskih usluga odgovaraju. gubitak ili pogrešnu isplatu poštanske ili brzojavne uputnice u visini upućenog iznosa. poštanske i brzojavne uputnice . iznosi određeni za slučaj gubitka preporučene pošiljke ili preporučene vreće M ostaju važeći: 1) u slučaju žalbe protiv odgovorne uprave. potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja paketa ili vrijednosnog pisma u iznosu najviše do označene vrijednosti paketa ili pisma.pravo na naknadu nakon preuzimanja pokradene ili oštećene preporučene ili vrijednosne pošiljke. Član 40.

Operateri poštanskog saobraćaja Član 9. transparentnosti i nediskriminacije. . a) javni poštanski operateri ovlašćeni su za pružanje rezervisanih poštanskih usluga. Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine Član 10. c) drugi operateri poštanskog saobraćaja. Pravo na naknadu štete ima i primalac u slučaju da je preuzeo oštećenu pošiljku ili pošiljku sa umanjenim sadržajem. ukoliko za obavljanje poštanskih usluga posjeduje ovlašćenje dobijeno od nadležnog organa i ukoliko te usluge obavlja u okviru svoje registrovane djelatnosti. Pošiljalac se pisanom izjavom može odreći prava na naknadu štete u korist primaoca. (2) Operater poštanskog saobraćaja može da bude svako pravno lice koje ispunjava određene tehničke. već samo nerezervisanih i ostalih poštanskih usluga. Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine. b) javni poštanski operateri su u isključivom ili većinskom vlasništvu države. ima pošiljalac. kadrovske i druge uslove. koja djeluje u skladu s principima objektivnosti. ne mogu imati ovlašćenja za pružanje rezervisanih poštanskih usluga. a mogu biti u privatnom vlasništvu. Osnivaju se u skladu s ovim zakonom. izuzev javnih poštanskih operatera. (1) Radi obavljanja regulatornih funkcija u oblasti poštanskog saobraćaja. u skladu s odredbama ovog zakona. (3) Ovlašćenje za rad poštanskim opreraterima daje i oduzima. Pošiljalac i primalac mogu ovlastiti 6. uz saglasnost Ministarstva komunikacija i saobraćaja. (1) Poštanske usluge pružaju operateri poštanskog saobraćaja. u smislu odredaba ovog zakona. svih ili samo pojedinih. Ovo ovlašćenje podrazumijeva istovremeno pravo na pružanje nerezervisanih i svih ostalih poštanskih usluga.Pravo na naknadu štete. ovim zakonom osniva se Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). 7. a primalac se može odreći prava na naknadu štete u korist pošiljaoca.

(2) (3) Agencija djeluje u interesu Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. c) donosi tehnološke propise za funkcionisanje poštanskog saobraćaja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. iz reda konstitutivnih naroda. (4) Agencijom rukovodi Savjet Agencije. a) članovi Savjeta Agencije. Agencija ima status pravnog lica. a predsjedavajući Savjeta Agencije mijenja se svakih godinu dana. . b) mandat članova Savjeta Agencije traje četiri godine. nadležnost Savjeta i druga pitanja bitna za rad Agencije. imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine. e) (5) sjedište Agencije određuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine. a u slučaju povrede tih uslova ili odredaba ovog zakona. b) izdaje i oduzima licence poštanskim operaterima za obavljanje poštanskih usluga u skladu s Pravilnikom koji donosi Savjet Agencije. Nadležnosti Agencije: a) ostvaruje kontakte s poštanskim upravama i međunarodnim poštanskim organizacijama. imenuju se u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima. f) prati međunarodne poštanske propise i obavještava javne operatere i druge operatere poštanskog saobraćaja o njihovom donošenju. preduzima mjere iz svoje nadležnosti. d) Savjet Agencije donosi akta Agencije kojima se definišu: unutrašnja organizacija. e) prati poštovanje utvrđenih principa poštanske politike i inicira mjere za otklanjanje svih odstupanja od tih principa. d) prati da li se poštanski operater pridržava uslova sadržanih u izdatim licencama. c) Savjet Agencije donosi sve odluke konsenzusom. koji čine tri člana na paritetnoj osnovi triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. izmjenama i dopunama. te predlaže propise kojima se definišu jedinstveni Opšti uslovi za vršenje poštanskih usluga i opšti standardi univerzalnih poštanskih usluga.

h) utvrđuje metodologiju i principe za obračun međuoperaterskih. n) donosi opšti red prevoza poštanskih pošiljaka i nalazi optimalne pravce tog prevoza.. . i) prati međunarodni obračun u skladu s utvrđenim principima i propisima Svjetskog poštanskog saveza i raspodjelu unutar operatera. stručne seminare i sl. (8) Troškovi Agencije podmiruju se iz prihoda od izdavanja licenci poštanskim operaterima. o) p) utvrđuje iznos naknade za pokriće gubitaka javnih poštanskih operatera. godine. j) utvrđuje jedinstvenu tarifnu politiku za rezervisane usluge na području Bosne i Hercegovine. g). Broj i strukturu potrebnog radnog osoblja utvrđuje Savjet Agencije. a pri njihovom angažovanju obezbjeđuje zastupljenost konstitutivnih naroda prema posljednjem popisu stanovništva Bosne i Hercegovine iz 1991. k) predlaže kriterijume za formiranje maksimalnih cijena izvršavanja poštanskih usluga. Budžeta institucija BiH i drugih prihoda Agencije. organizuje simpozijume. Agencija traži saglasnost Ministarstva komunikacija i saobraćaja. m) daje saglasnost o programu izdavanja poštanskih maraka koje izdaju javni poštanski operateri. Agencija zapošljava potreban broj stručnih i tehničkih lica. a u skladu s planom kadrova Agencije. (7) Radi izvršavanja povjerenih poslova.g) daje saglasnost na ugovore koje zaključuju poštanski operateri u Bosni i Hercegovini s operaterima poštanskog saobraćaja poštanskih uprava drugih zemalja. r) vrši druge nadležnosti koje su joj povjerene ovim zakonom ili drugim aktima u skladu s ovim zakonom. j) i l). kao i rokove za izmirenje obaveza plaćanja. (6) Za obavljanje poslova iz stava (5) alineje b). l) utvrđuje visinu troškova za izdavanje licenci i visinu godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga. tranzitnih i terminalnih troškova i prati njihovu realizaciju.

(9) Agencija poslije završetka svake poslovne godine objavljuje izvještaj o svom radu. b) određivanje načina predstavljanja javnih poštanskih operatera u Svjetskom poštanskom savezu. uključujući i finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora i dostavlja ga na razmatranje Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH. f) propisivanje i nadziranje tarifne politike za rezervisane usluge i kvaliteta pružanja poštanskih usluga. d) predlaganje zakona o pošti. j) ostala pitanja utvrđena Ustavom Bosne i Hercegovine. i) davanje saglasnosti Agenciji za rad poštanskih operatera. kao i drugim međunarodnim organizacijama u kojima se poštanski sistem Bosne i Hercegovine mora reprezentovati kao jedinstven sistem. 8. e) definisanje ciljeva politike Bosne i Hercegovine i praćenje međunarodnih standarda u oblasti poštanskog sistema. Nadležnosti Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i saobraćaja Član 11. odnosno Ministarstva komunikacija i saobraćaja posebno obuhvaćaju: a) definisanje osnovnih kriterijuma koje moraju ispunjavati zainteresovani subjekti za dobijanje ovlašćenja za vršenje poštanskih usluga. davanje saglasnosti na Opšte uslove o vršenju poštanskih usluga. (1) U ukupnoj organizaciji poštanskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini nadležnosti Savjeta ministara BiH. h) predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa kojima se reguliše poštanski saobraćaj u Bosni i Hercegovini. ovim zakonom i drugim aktima u skladu s ovim zakonom. g) davanje saglasnosti na Statut Agencije. c) propisivanje putem propisa i drugih akata osnovnih uslova za obezbjeđenje dostupnosti poštanskih usluga na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. .

tarife poštanskih usluga moraju biti nediskriminirajuće i transparentne. organizacijom poštanskog sistema mora se osigurati primjena propisa koji se odnose na uvozno i izvozno carinjenje roba. i u tom slučaju daje smjernice za realizaciju povjerenih poslova. Svi subjekti koji u Federaciji pružaju poštanske usluge moraju konzekventno uvažavati i provoditi sljedeće principe i pravila poštanske politike: 1. 5. 9. 10. Ministarstvo komunikacija i saobraćaja pojedine poslove povjerava Agenciji. uz uvažavanje interesa svih građana Bosne i Hercegovine. 12. 8. bez bilo kakve diskriminacije. sloboda komunikacije putem pismovnih i drugih poštanskih pošiljaka mora biti zagarantirana svim fizičkim i pravnim licima u Bosni i Hercegovini. Interes svih korisnika poštanskih usluga mora biti zaštićen kroz raspoloživost I kvalitet tih usluga. 4. bez bilo kakvih ograničenja. ekonomskim i . efikasnosti i sigurnosti. 13. 9. poštanske usluge moraju biti dostupne svim građanima Bosne i Hercegovine. te tehnološkim. 2. saradnja između poštanskih operatora mora se zasnivati na čistim ekonomskim odnosima. 3. PRINCIPI I PRAVILA POŠTANSKE POLITIKE Član 4. cijene rezervisanih poštanskih usluga su pod državnom kontrolom. 11. tehnički standardi koji se odnose na nivo poštanskih usluga moraju se usklađivati sa standardima Evropske unije. konkurencija u poštanskom prometu se potiče do razine kojom se ne ugrožava društvena funkcija poštanskih operatora. a ukoliko se ovakvim cijenama ne osigurava pokriće stvarnih troškova i razvojne potrebe poštanskog sistema. pružanje poštanskih usluga mora se organizirati na način koji ne dovodi u opasnost zdravlje i sigurnost ljudi i imovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati dodatne usluge poštanskim operatorima. sva tehnološka rješenja u poštanskom prometu moraju uvažavati principe ekonomičnosti.(2) Nadležnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana Savjet ministara BiH realizuje putem Ministarstva komunikacija i saobraćaja. Nije dozvoljeno subvencioniranje nerezervisanih i drugih poštanskih usluga iz sredstava rezervisanih poštanskih usluga. razvoj poštanskih usluga se potiče odgovarajućim mjerama ekonomske politike i kontinuirano usklađuje sa potrebama korisnika. sistemi poštanske numeracije moraju osigurati identifikaciju poštanskih operatora. 7. 6.

davaoci poštanskih usluga I korisnici dužni su se pridržavati načela savjesnosti. Zabrana iz stava 3. Poslove poštanskog prometa u Federaciji vrše dva poštanska operatora i davaoci poštanskih usluga čiji nazivi ne smiju sadržavati državni i nacionalni predznak. 2. Subjekti pružanja poštanskih usluga I cjene tih usluga Član 5. . 14. ovog stava. ovog člana odnosi se na djelatnike i nakon prestanka rada u poštanskom operatoru i davaocu poštanskih usluga. Poštanski objekti i oprema moraju se graditi. neovlaštenim licima saopštiti bilo kakve podatke koji su u vezi sa poštanskim pošiljkama. Načelo nepovredivosti tajnosti poštanskih pošiljaka može se narušiti samo u slučajevima i pod uvjetima određenim zakonom. poštenja i osigurati nepovredivost poštanskih pošiljaka. 2. Djelatnicima u zabranjeno je: poštanskom operatoru i davaocu poštanskih usluga 1. 1. u pružanju i korištenju poštanskih usluga i ostvarivanju međusobnih prava I obaveza koje iz toga proizlaze. neovlašteno doznati sadržaj poštanskih pošiljaka ili zadržati. 3. Poštanski operatori i davaoci poštanskih usluga moraju prilikom pružanja usluga osigurati tajnost poštanskih pošiljaka. prikriti ili neovlaštenom licu predati poštansku pošiljku. neovlaštenim licima omogućiti ili pomoći u izvršenju neke od radnji iz tač.društvenim prilikama. održavati i upotrebljavati prema principima i pravilima Federacije i međunarodnim preporukama Svjetske poštanske zajednice. Izgradnja i upotreba objekata 1. Upravitelj stambene zgrade odnosno vlasnik porodične kuće obavezan je na 10. Cijena usluge Član 20. tačke 2. 3. Sjedište poštanskih operatora je u Sarajevu i Mostaru. poštanski operatori. ovog člana moraju se graditi na način da poštanske usluge budu dostupne i lakšim invalidima. Objekti i oprema iz stava 1. i 2.

naplaćuje od pošiljaoca a iznimno od primaoca prilikom uručenja pošiljke u slučajevima i na način utvrđen Općim uvjetima. kada je to utvđeno posebnim zakonom. Cijena poštanske usluge (u daljnjem tekstu: poštarina) može se plaćati važećim poštanskim markama. povjeriti pružanje određenih usluga iz okvira univerzalne poštanske usluge drugim licima. Opći uvjeti moraju sadržavati i: opis uvjeta primjene tarife za te usluge. Korisnik usluga ne plaća cijenu za uslugu u slučajevima utvrđenim međunarodnim aktima i Općim uvjetima. . Ovlaštenje za rad poštanskim operatorima i davaocima poštanskih usluga daje I oduzima. kao i ostale uvjete važne za pravilno pružanje poštanskih usluga i funkcioniranje poštanskog prometa. Poštanska regulatorna agencija. Ostala pitanja u vezi sa poštarinom ii plaćanjem poštarine uređuju se Općim uvjetima.Za pruženu uslugu korisnik usluga plaća cijenu usluge prema cjenovniku usluga. upotrebom stroja za frankiranje. Poštanski operatori i davaoci poštanskih usluga obavezni su javno objaviti Opće uvjete i cjenovnik usluga pod kojima pružaju poštanske usluge koje donosi Ministarstvo. Poštanski operator može odlukom. Za pružanje pojedinih usluga. Pored nomenklature konkretnih poštanskih usluga koje poštanski operator pruža. prijenosa. po pravilu. opis uvjeta prijema. osim ako ugovorom između poštanskih operatora I davalaca poštanskih usluga sa korisnikom usluga nije drukčije ugovoreno. Poštanski operatori i davaoci poštanskih usluga sa pojedinim korisnicima usluga mogu ugovarati i nižu cijenu za pojedine usluge od cijene utvrđene cjenovnikom usluga. plaća se uz redovnu cijenu i iznos za namjene predviđene tim zakonom. Poštarina se. Do formiranja Poštanske regulatorne agencije ove poslove obavlja Ministarstvo. b) Poštanski operatori i davaoci poštanskih usluga Član 35. cjenovnik usluga. Poštanske usluge pružaju poštanski operatori i davaoci poštanskih usluga. uručenja i potraživanja poštanskih pošiljaka. u gotovini ili drugim zakonskim sredstvima plaćanja. odgovornost. u skladu sa poštanskim principima. Cijena usluge plaća se unaprijed. u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful