You are on page 1of 28

A REVOLUCIÓN

INDUSTRIAL
CONCEPTO

Se inicia no S. XVIII
no Reino Unido.

Supuxo un proceso de
cambio constante por

Novas formas
O uso de Novas fontes
de organización
novas técnicas de enerxía
do traballo

Provocou un enorme crecemento


da producción de bens.
MANUEL ALONSO GARCÍA
20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
Fases:

1ª R. Industrial (1760)

2ª R. Industrial ( 1870)

3ª R. Industrial(Na actualidade)

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
ASPECTOS ECONÓMICOS

ANTIGO RÉXIME LIBERALISMO ECONÓMICO REVOLUCIÓN


Economía INDUSTRIAL
Cambios
propiedade da
• Débil productividade tierra
AGRICULTURA • Sin innovación Agricultura
• Novas técnicas
REVOLUCIÓN
intensiva
SUBSISTENCIA • Autosuficiencia AGRÍCOLA
• especialización

Máquina de Fontes de
vapor energía Cambios
• Gremios tecnolóxico
INDUSTRIA • Sin Competencia s INDUSTRIA
• Non progreso técnico Algodón –
Máquinas
SISTEMA DOMÉSTICO Siderurxia -

Ferrocarril

• Mercantilismo Transportes
COMERCIO • Sen innovación Barco de COMERCIO
MANUEL ALONSO GARCÍA
• Proteccionista
20/11/08 vapor
4º E.S.O. HISTORIA
Proceso de industrialización:
ECONOMÍA TRADICIONAL
•Predominio da agricultura
•Industria artesanal
•Producción de bens moderada

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Nova Novas fontes Novas formas de
tecnoloxía: de enerxía: organización do
•Máquinas •Vapor traballo:
•Fábricas

ECONOMÍA INDUSTRIAL
•Predominio da industria e dos servizos
•Industria mecanizada
•Produción masiva de bens

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EMPEZOU EN G. BRETAÑA

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
AS CAUSAS FORON:

Acelerado aumento da poboación

Incremento da productividade da agricultura


grazas a innovacións como:
• rotación de cultivos
• arado de ferro

Gran riqueza de recursos: carbón abundante.

Fácil transporte grazas a vías


marítimas e fluviais.

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
OUTRAS CAUSAS

Posuía colonias que proporcionaban


materias primas e mercados.

As institucións financeiras experimentarán


un considerable desenvolvemento

Mentalidade burguesa con espírito de


empresa e a busca de beneficios

Entre 1830 e 1840 esténdese


por Europa, EEUU e Xapón.

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
Os cambios
demográficos
MANUEL ALONSO GARCÍA
20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
A Revolución Industrial estivo acompañada dun
considerable crecemento demográfico.

A industrialización vai provocar un crecemento da población sin


precedentes na historia da humanidade coñecido como Revolución
Demográfica.
Demográfica Os cambios na industria, a agricultura e os transportes
produciron un aumento espectacular da riqueza (que se traduce
fundamentalmente nunha mellor alimentación) que se reflexa nun
crecemento notable da poboación que servirá para multiplicar os
habitantes de Europa en moi poucos anos e incluso para poblar con
emigrantes outros continentes.
A disminución de algunhas das máis temibles epidemias que azotaran
Europa durante séculos, certas melloras sanitarias e hixiénicas ( como o
descubremento da primeira vacina polo doctor Edward Jenner en 1796
que protexía contra a viruela) e, sobre todo,  unha mellor alimentación
co fin das crisis de subsistencia,
subsistencia están entre as causas de ese
crecemiento demográfico. Este aumento da población forte e sostido
explica o enorme crecemento das cidades británicas ó longo dos
séculos XVIII e XIX.
Europa pasou de case 190 millóns de habitantes en 1800 a máis
de 400 millóns en 1900

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
ASPECTOS SOCIAIS
DEMOGRAFÍA T.N Sen controles de natalidade
Ampla etapa reproductiva
Ciclo Antiguo
Alta TMI e baixa esperanza de vida.
T.M Fame, frío, suciedade, epidemias,
enfermedades, guerras, etc

CN Crecemiento constante pero lento

Sen controles de natalidade


T.N Ampla etapa reproductiva

DEMOGRAFÍA Mellor producción agraria


Mellores transportes
Ciclo Transición T.M Avances médico-sanitarios
Maior EV e Menor TMI

CN Éxodo rural e emigración a ultramar

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
As tasas de mortalidade (medidas en tantos por mil) de
Gran Bretaña, Francia, e España, foron entre 1880
ye1900 as siguintes

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
A REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
En 1774 1ª máquina
de vapor (James Watt

No XVIII os
obradoiros
substituíronse
por fábricas

As fábricas
transformaron a
organización
do traballo

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
FÁBRICA
•Utilización de maquinaria
•Concentración de traballadores
•Especialización dos obreiros
•Producción continua con varias
quendas de obreiros.

Descenso no Mellora da
Aumento da
prezo do calidade do
produción.
produto produto

CONSECUENCIAS DA INDUSTRIALIZACIÓN
MANUEL ALONSO GARCÍA
20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
OS PRIMEIROS
SECTORES INDUSTRIAIS

Durante bastante tempo,


os cambios limitáronse a dúas
industrias moi concretas:

A do algodón E a do ferro.

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
A INDUSTRIA
DO ALGODÓN

O algodoeiro foi o sector líder


da revolución industrial.

O algodón substituíu os tecidos de


liño e la predominantes ata entón.

A este desenvolvemento
contribuíron:

O tear
A máquina de fiar
mecánico

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
MANUEL ALONSO GARCÍA
20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
A INDUSTRIA DO FERRO

1. Acadou un gran
desenvolvemento no XIX

2. A innovación estivo
no novo proceso de
fundición con
carbón de coque
fronte a o uso do
carbón vexetal

3.Outro avance supúxoo


o proceso de pudelaxe
e laminación (1780),
permitiu a produción
a gran escala de
lingotes
de ferro refinado

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
MANUEL ALONSO GARCÍA
20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
Expansión do ferrocarril
En Europa

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
MANUEL ALONSO GARCÍA
20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
A REVOLUCIÓN
AGRÍCOLA
A REVOLUCIÓN
AGRÍCOLA
• Entre 1600 e 1800, primeiro no Reino
Unido
• e despois no resto de Europa
occidental a
• productividade agrícola aumentou
• considerablemente grazas a:

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
1. Mellora nas técnicas de cultivo:

Abandono do barbeito

Introdución da rotación continua de cultivos.

Alternancia de novos cultivos herbáceos.

Perfeccionamento do arado e da irrigación.

Novas máquinas

Fertilizantes químicos

Uso de tracción non animal.

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
2. Cambios nas
estructuras agrarias:

Produciuse un proceso
de concentración da propiedade.

Cercado ou cerramento
dos campos.

Provocou unha maior


productividade da agricultura

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
3. Efectos da
revolución agrícola:

Os novos cultivos e
técnicas permitiron:

Aumentar
Aumentar a súa
considerablemente
a extensión das productividade
terras de cultivo

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA
ROTACIÓN CUATRIENAL

MANUEL ALONSO GARCÍA


20/11/08
4º E.S.O. HISTORIA