ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771 Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÃ NGÀNH : 05115

ĐỀ TÀI : TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ MPLS – VPN – QoS
Mã số : 06T1 – 013 06T4 – 007 Ngày bảo vệ : 15 – 16/06/2011

SINH VIÊN : Nguyễn Huệ Nguyễn Phú Duy LỚP : 06T1 – 06T4 CBHD : Nguyễn Thế Xuân Ly

ĐÀ NẴNG, 06/2011

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin cũng như các thầy cô giảng dạy trong trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong những năm học vừa qua. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thế Xuân Ly đã tận tình hướng dẫn, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn các anh chị trong Trung Tâm KV2 – Công ty Mạng Lưới Viettel đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập và làm đề tài tại công ty. Xin chân thành cám ơn các bạn trong khoa Công nghệ Thông tin đã ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu có được cho tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Một lần nữa xin chân thành cám ơn!

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan : 1 2 3 Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Nguyễn Thế Xuân Ly. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sinh viên, Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy

............19 .....4......... Chế độ tế bào (cell mode)................ Ưu điểm.......... Phương thức hoạt động của MPLS........I................................................2.......1.................................33 .................. Cấu trúc thông điệp LDP...............................1.......I................................................7.................31 .....22 ...5............11 .... Định tuyến IP........ Định tuyến và chuyển mạch gói truyền thống........................... MPLS VPN....................................23 ...................................................................5..........11 ......I...............16 ...................... Mã hóa nhãn và các chế độ đóng gói nhãn ...... Mô hình VPN.............................................................33 ............................................................. Các ứng dụng.......................31 ..7........3...12 CƠ SỞ LÝ THUYẾT......1..I.......................................I.......13 .............................................. Miền MPLS (MPLS Domain)..............................I........27 ....................................... Các khái niệm cơ bản trong MPLS.......3..19 ..........................2............28 ...IV Hướng giải quyết.11 ...............I Lý do chọn đề tài...................................................I................................2...........1...................................................... Nhược điểm..................................2........3....................................18 ................I.........32 TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ MPLS VPN VÀ QOS TRONG MẠNG MPLS...........3. So sánh VPN truyền thống và MPLS VPN..................................I Tổng quan về MPLS.......................................................33 ..I............2.........2.....I......................I................3..... Mô hình MPLS VPN.... Chế độ duy trì nhãn.....21 ..........21 ...................I........................................1..............13 ...................................32 ..............................................I...5................................................................I............1............1............................34 ..........................31 .... Quá trình phân phối nhãn................................................................. Mã hóa ngăn xếp nhãn............I.......................................................I................................1............................................... Ưu điểm và các ứng dụng của MPLS..............17 ..........................I.............................I..........................................................................................I..3.................................I...5......I................2......3.....5.......13 ..........1...................................7....................................5.....................................................I...I..............................................I.......... VPN truyền thống...............................................16 ....15 ..3..........................................................12 ......13 ..............2...............................................4........III Nhiệm vụ thực hiện........35 ........I......3...............................26 ...................................................34 .........................................................25 ........ Chế độ khung (frame mode)........................................................................................................I.... Kiến trúc một nút MPLS....................... Nhãn và ngăn xếp nhãn.......................1.......36 .................... Đường chuyển mạch nhãn LSP.................................3.....................................................................................4.........................2..........6...2....................................................................I Công nghệ MPLS VPN............ Chế độ phân phối nhãn..12 .........5...............V Nội dung luận văn..6...............................................................I........... Khái niệm VPN.........I.............. Chuyển mạch ATM............Mục lục i MỤC LỤC MỞ ĐẦU..........................................................................................I...... Hoạt động của LDP.... Chế độ điều khiển.... Giao thức phân phối nhãn LDP................18 ............................1.....................................................................2......................... Mô hình IP over ATM.........................14 .I......................................18 .................3........5............................33 .....4.............3.........II Mục đích và ý nghĩa của đề tài..................I................. Lớp chuyển tiếp tương đương FEC.....17 ....................7.....2.............................I..................

................. Route Target (RT)..............I..2..........................2........................................I......................................... Các mô hình DiffServ Tunnel trong MPLS..................... Thu thập yêu cầu....................................................I........I........64 ..............40 .......................................... Cấp độ dịch vụ GoS.................................................................................................II..3..........................................I............................................................................3.................................................2......... Các phần mềm sử dụng trong bài lab.......5....68 ........44 .......II.............69 ........................................................3.......2............1..... MPLS hỗ trợ DiffServ................... Phân tích yêu cầu..................3.........6......1....57 ......................................61 .................................................................I.............46 ........................................................ Một số khái niệm trong QoS...................II.......................................7.......................................2......2.......1............ Chuyển tiếp gói tin trong mạng MPLS VPN.....46 ............................................................................38 .....2...................................68 .... Xây dựng biểu đồ Use – Case.....3.....................II...........II... Phân loại và quy định lưu lượng.5.............. Yêu cầu chức năng..............Mục lục ii ............................ Biểu đồ tuần tự..............................................I......... Xây dựng biểu đồ Use – Case . Các mô hình QoS........63 .........................................3...II..... Thiết kế cơ sở dữ liệu.................................................................................5...4............ Thiết kế mô phỏng.........5..2............68 .................................II Phân tích bài mô phỏng chia sẻ dữ liệu qua mạng MPLS ...............................63 ......2...5.........................................44 .................................................3....45 ................................................. Biểu đồ hoạt động....................I.............................................5....................................................................II............................4.............71 ...72 ....................................................4....II........71 ....I...............5.I............. Định nghĩa QoS....................60 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG..................II.............II.................II..................... Quá trình chuyển tiếp định tuyến ảo VRF...II............I......... Kiến trúc và quá trình vận hành của VPN trong MPLS...... Đặc tả yêu cầu.......................I.......II Kết quả bài mô phỏng việc triển khai QoS trong mạng MPLS.......................I..................................... Thực hiện QoS trong miền MPLS.........47 .............................................................5...........63 .............II.............2..... Trang chủ...........61 .....1...............II.....5....64 ................61 ....3..I......................II.....41 .....4.................3....2.....43 ..........3....... Nhận dạng tác nhân.................... Phân tán tuyến trong mạng MPLS VPN...................1...................................4.....................61 ..............................44 ... Yêu cầu phi chức năng..........................................................67 .73 ............I........6....I Phân tích trang web mô phỏng chia sẻ dữ liệu trực tuyến.....4...5..........55 ..............44 ........... Các giao thức sử dụng trong bài lab.........2.........I..................3..1.........................................................................I.........................................I.I......3................................5........................ Route Distinguisher (RD)....................................43 ...I....................69 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM........................... Đối xử từng chặng PHB..................................64 ........................1.............1.....71 ...........................45 ............I Kết quả trang web mô phỏng chia sẻ dữ liệu trực tuyến.......... Nhận dạng các Use – Case ......... Các tham số cơ bản.............................................................................. Mô hình dịch vụ phân biệt DiffServ........................II........5...................................... Kiến trúc DiffServ.....II............61 ..........51 ............................................2............. Chức năng upload.71 .........3.............1.5........69 ............................62 ...42 ........5...I.I.............1...........39 .................38 ... Chức năng delete.....................II QoS trong mạng MPLS............................................................49 .........................3.....3...................................... Thỏa thuận mức độ dịch vụ SLA.................II.................7....................... Điểm mã dịch vụ phân biệt DSCP........... Các thuật ngữ..... Mở đầu...................................II........... Mô hình hóa sự tương tác giữa các đối tượng....61 ...........

..73 ................................. Kết quả.................................78 ..............................................................................I........... Mô phỏng................2...78 ................................. Lý thuyết...........................I.........................................................II Hạn chế.............................................................78 ...........2................................................................II.......................74 KẾT LUẬN.III Hướng phát triển....................................................................................78 ...................................................................................................................... Quy hoạch địa chỉ IP cho các thiết bị.................II..........I Kết quả đạt được...........................................78 ...........................1..................1................................78 .......Mục lục iii ....................

...18 HÌNH 10.....................................................20 HÌNH 13..............................................................................................17 HÌNH 7..................................... ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP...... NGĂN XẾP NHÃN. MIỀN MPLS.....................24 HÌNH 19........ QUÁ TRÌNH CHUYỂN TIẾP GÓI TIN IP..14 HÌNH 3....................... NHÃN TRONG CHẾ ĐỘ TẾ BÀO............. CHẾ ĐỘ DUY TRÌ NHÃN TỰ DO........................................ UPSTREAM VÀ DOWNSTREAM LSR............................................................................ SHIM HEADER ĐƯỢC CHÈN VÀO GIỮA HEADER LỚP 2 VÀ HEADER LỚP 3 .............................29 HÌNH 27..........................27 HÌNH 23......23 HÌNH 18.................................. VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA LDP. ĐỊNH DẠNG LDP PDU HEADER.......................... ĐƯỜNG CHUYỂN MẠCH NHÃN.............. ĐỊNH DẠNG THÔNG ĐIỆP LDP................................... QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI NHÃN...............28 HÌNH 24............................................................... CHẾ ĐỘ DUY TRÌ NHÃN BẢO TOÀN...........................22 HÌNH 16............................................................................26 HÌNH 20.......................................... CẤU TRÚC NHÃN MPLS..............15 HÌNH 4.....29 HÌNH 26.............................. PHÂN PHỐI NHÃN THEO YÊU CẦU......................21 HÌNH 15.............................................................................. MẠNG CHUYỂN MẠCH ATM.Danh mục hình ảnh i DANH MỤC HÌNH ẢNH HÌNH 1.............20 HÌNH 14............... KẾT NỐI FULL MESH VỚI 6 ROUTER............... PHÂN PHỐI NHÃN TỰ NGUYỆN......18 HÌNH 9............................................................. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BẢNG ĐỊNH TUYẾN............................................30 ...... CẬP NHẬT NHÃN VÀO BẢNG LIB.............................17 HÌNH 8...............................26 HÌNH 21.....19 HÌNH 12............ LỚP CHUYỂN TIẾP TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG MẠNG MPLS ............................................16 HÌNH 6...........................14 HÌNH 2............. ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ.................... QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG ĐIỆP LDP ............... KIẾN TRÚC MỘT NÚT MPLS.................27 HÌNH 22..................23 HÌNH 17. KẾT NỐI FULL MESH VỚI 4 ROUTER......... ĐÓNG GÓI GÓI TIN CÓ NHÃN TRÊN LIÊN KẾT ATM...........28 HÌNH 25....................15 HÌNH 5..... QUÁ TRÌNH GÁN NHÃN.....30 HÌNH 28......19 HÌNH 11...

............................39 HÌNH 39...........34 HÌNH 33................. MẠNG RIÊNG ẢO VPN...........55 HÌNH 50...................................... THUẬT TOÁN MỘT THÙNG TOKEN.......37 HÌNH 37.............................................38 HÌNH 38................................................................................................. THUẬT TOÁN HAI THÙNG TOKEN........................................................................... TRƯỜNG TOS TRONG IP HEADER TRƯỚC VÀ SAU KHI CÓ DIFFSERV..... MÔ TẢ CÁC BẢNG ĐỊNH TUYẾN ẢO TRONG PE..................................................56 HÌNH 51...................................... SO SÁNH INTSERV VỚI DIFFSERV...................................................................................................... MÔ HÌNH SHORT PIPE TRONG MPLS DIFFSERV TUNNEL .......45 HÌNH 43..................47 HÌNH 45......36 HÌNH 35.........40 HÌNH 40.. MÔ HÌNH DỊCH VỤ TÍCH HỢP INTSERV.........................30 HÌNH 30.......CÁC BƯỚC PHÂN TÁN TUYẾN TỪ ROUTER CE Ở SITE A ĐẾN SITE B......................... ĐƯỜNG ĐI TỪ SITE 1 ĐẾN SITE 2............... MÔ TẢ ĐỊNH DẠNG RD.... ÁNH XẠ GIÁ TRỊ DSCP VÀO CÁC BIT EXP......................................................................... MIỀN MPLS SỬ DỤNG L – LSP .. MÔ HÌNH UNIFORM TRONG MPLS DIFFSERV TUNNEL58 HÌNH 53......59 HÌNH 54.43 HÌNH 42.................35 HÌNH 34...................... MÔ HÌNH PHÂN TÁCH DỰA VÀO VRF TRONG MPLS VPN ......................................... QUÁ TRÌNH CHUYỂN TIẾP GÓI TIN TRONG MẠNG MPLS VPN.......46 HÌNH 44...............48 HÌNH 47............ MÔ HÌNH MÃ HÓA THÔNG THƯỜNG..... MIỀN MPLS SỬ DỤNG E – LSP .....52 HÌNH 48.... BIỂU ĐỒ USE – CASE CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI DÙNG 64 .........................31 HÌNH 31... HOÀN THÀNH VIỆC THIẾT LẬP LSP........................................................... CẤU TRÚC TRƯỜNG DS... TÍNH NĂNG SHAPING...................57 HÌNH 52...... MÔ HÌNH VPN SITE – SITE – SITE ..............Danh mục hình ảnh ii HÌNH 29..................33 HÌNH 32................ CÁC THÀNH PHẦN TRONG KIẾN TRÚC DIFFSERV..................................53 HÌNH 49................................................42 HÌNH 41...................... QUẢNG BÁ NHÃN................................................ MÔ HÌNH MPLS VPN.........................................59 HÌNH 55.36 HÌNH 36.............................. MÔ HÌNH PIPE TRONG MPLS DIFFSERV TUNNEL........................................................................... RT TRONG MPLS VPN EXTRANET...48 HÌNH 46..........................................60 HÌNH 56.................................................

.....66 HÌNH 59.......67 HÌNH 61............... BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHỨC NĂNG“DOWNLOAD FILE”...... ...66 HÌNH 60..............................................................................72 HÌNH 66.. TỐC ĐỘ TẢI FILE KHI ÁP DỤNG QOS.......72 HÌNH 67................................... TỐC ĐỘ TẢI FILE KHI CHƯA ÁP DỤNG QOS.. MÔ HÌNH MẠNG BÀI LAB.. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHỨC NĂNG “UPLOAD FILE”......... ................................68 HÌNH 63......................................67 HÌNH 62.....75 HÌNH 70...... GIAO DIỆN CHỨC NĂNG UPLOAD.....77 ................. KẾT QUẢ PING TỪ CLIENT ĐẾN SERVER............................................76 HÌNH 71..71 HÌNH 65.............................. BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG “UPLOAD FILE”..... KẾT QUẢ PING TỪ SERVER ĐẾN CLIENT..... CHỨC NĂNG DELETE....... BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG “DOWNLOAD FILE” .......... MÔ HÌNH MẠNG THỰC TẾ...Danh mục hình ảnh iii HÌNH 57.....73 HÌNH 68....................74 HÌNH 69................69 HÌNH 64......... BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG “DELETE FILE”..65 HÌNH 58................................... BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHỨC NĂNG “DELETE FILE”...... GIAO DIỆN CHÍNH CỦA TRANG WEB............................

....................................49 BẢNG 3..74 . BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRANG WEB......... ............... CÁC KIỂU BẢN TIN LDP..50 BẢNG 4... QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ IP PREDENCE VÀ BỘ LỰA CHỌN LỚP CS.................68 BẢNG 7.......................73 BẢNG 8...... SO SÁNH E – LSP VỚI L – LSP ................................................57 BẢNG 6... BẢNG QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP CHO CÁC ROUTER CE..........................................Danh mục bảng i DANH MỤC BẢNG BẢNG 1.................... BẢNG ÁNH XẠ GIÁ TRỊ DSCP VÀ PHB.....73 BẢNG 9.............. BẢNG QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP CHO CÁC LSR....................................................................25 BẢNG 2.................... BẢNG QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP CHO MÁY SERVER VÀ MÁY CLIENT....................50 BẢNG 5.......... CÁC PHB AF VỚI ĐỘ ƯU TIÊN HỦY GÓI TƯƠNG ỨNG..............................

Danh mục từ viết tắt i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt AS ASN ATM AtoM BGP B-ISDN CE CEF CIDR CLP CPE CSR DLCI DoS DS – TE eBGP EGP EIGRP FEC FIB FR GFC GRE HDLC HEC iBGP IANA ICMP IGP IP IPSec IPv4 ISDN ISP L2TP LDP LER LFIB LIB LSP LSR MED Từ tiếng Anh Autonomous System Autonomous System number Asynchronous Transfer Mode Any Traffic over MPLS Border Gateway Protocol Broadband Integrated Services Digital Network Customer Edge Cisco Express Forwarding Classless Interdomain Routing Cell Loss Priority Customer Premise Equipment Cell Switch Router Data Link Connection Identifier Denial of Service DiffServ – aware Traffic Engineering External Border Gateway Protocol Exterior Gateway Protocol Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Fowarding Equivalent Class Forwarding Information Base Frame Relay Generic Flow Control Generic Routing Encapsulation High Level Data Link Control Header Error Check Internal Border Gateway Protocol Internet Assigned Numbers Authority Internet Control Message Protocol Interior Gateway Protocol Internet Protocol Internet Protocol Security Internet protocol v4 Integrated Services Digital Network Internet Service Provider Layer 2 Tunneling Protocol Label Distribute Protocol Label Edge Router Label Forwarding Information Base Label Information Base Label Switched Path Label Switch Router Media Endpoint Discovery .

Danh mục từ viết tắt ii MP – BGP MPLS MTU NBMA NGN OSI OSPF PE PPP PPTP PT PVC QoS RD RIB RT SP SDN SVC SONET SDH TCP TE ToS TTL UDP VC VCI VLSM VPI VPDN VPN VRF WAN Multiprotocol BGP Multiprotocol Label Switching Maximum Transmission Unit Non-Broadcast Multiple Access Next Generation Network Open Systems Interconnection Open Shortest Path First provider edge Point to Point Protocol Point-to-Point Tunneling Protocol Payload Type permanent virtual circuit Quality of Service Route Distinguisher Routing Information Base Route Target Service Provider Software Defined Networks Switch virtual circuit Synchronous Optical NETwork Synchronous Digital Hierarchy Transport Control Protocol Traffic Engineering Type of Service Time To Live User Datagrame Protocol Virtual channel Virtual Channel Identifier Variable Length Subnet Mask Virtual Path Identifier Virtual private dial-up network Virtual Private Network Virtual Routing and Forwarding Table Wide Area Network .

Chính vì tầm quan trọng của công nghệ MPLS trong mạng của các ISP hiện nay. Chính vì vậy. Hai dịch vụ này chính là đối tượng nghiên cứu của chúng tôi xuyên suốt đề tài tốt nghiệp này. trong đó có MPLS. giảm tốc độ mà người sử dụng mong muốn khi đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ.mạng riêng ảo trong mạng MPLS”. Chất lượng dịch vụ và mạng riêng ảo VPN chính là hai dịch vụ chủ yếu trong số các dịch vụ mà công nghệ MPLS hỗ trợ. Dữ liệu được tải lên và tải xuống trên mạng Internet với dung lượng ngày càng lớn đã làm tăng độ trễ.I Lý do chọn đề tài Sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ IP và sự bùng nổ thông tin trên mạng Internet đã dẫn đến sự nhận thức mới trong vấn đề kinh doanh của các nhà cung cấp dịch vụ. hệ quả là tất cả các xu hướng phát triển công nghệ lớp dưới đều hỗ trợ cho IP. việc triển khai VPN trên nền công nghệ MPLS sẽ là một giải pháp bảo mật rất tiện lợi và tối ưu cho người dùng. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. trong đó có Công ty Mạng lưới Viettel. triển khai chất lượng dịch vụ và. mục đích của đề tài là xây dựng một mô hình mạng chạy trên nền công nghệ MPLS và thực hiện chất lượng dịch vụ trong mạng này để cải thiện chất lượng việc chia sẻ dữ liệu trên mạng.MỞ ĐẦU . cũng như thực tế công việc mà chúng tôi đang thực hiện tại Trung tâm Khu vực II – Công ty Mạng Lưới Viettel. Trong khoảng 5 năm gần đây là khoảng thời gian mà công nghệ MPLS đã chứng minh được tính ứng dụng thực tiễn các tính năng vượt trội của nó so với các công nghệ chuyển mạch truyền thống khác như ATM. Đồng thời vấn đề bảo mật cũng vô cùng trong hệ thống mạng ngày nay. đã lựa chọn MPLS làm công nghệ cho lớp truyền tải của mạng NGN đang triển khai trên phạm vi toàn quốc. Giao thức IP giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ các giao thức lớp mạng. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 11 . Lưu lượng lớn nhất hiện nay trên mạng trục chính là lưu lượng IP. . một thành viên của Tập đoàn. Nhu cầu cấp bách của thị trường cho một kết nối tốc độ cao với chi phí thấp là cơ sở cho một loạt các công nghệ mới ra đời. Việc xây dựng một mô hình mạng chạy MPLS để mô phỏng công nghệ mà các ISP đang triển khai trên thực tế (cụ thể là tại Công ty Mạng lưới Viettel) và hiểu được cách họ cung cấp cho người sử dụng đường truyền tốc độ cao với chi phí hợp lý. chúng tôi đã quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu công nghệ MPLS.II Mục đích và ý nghĩa của đề tài Một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên Internet hiện nay chính là việc chia sẻ dữ liệu. nơi chúng tôi đang thực tập.

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . • Tìm hiểu về công nghệ MPLS VPN. • Tiến hành xây dựng trang Web phục vụ kiểm tra QoS trong mạng MPLS. Chương 2 – Công nghệ MPLS VPN và QoS trong mạng MPLS: Trình bày khái niệm về QoS. trình bày các mô hình VPN và công nghệ MPLS VPN. • Tìm hiểu về QoS trong mạng MPLS.V Nội dung luận văn Luận văn tốt nghiệp được tổ chức thành 4 chương với các nội dung chính sau đây: Chương 1 – Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu tổng quan công nghệ MPLS. công nghệ MPLS VPN và QoS trong mạng MPLS. Chương 3 – Phân tích thiết kế hệ thống Chương 4 – Kết quả và đánh giá Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 12 . các thành phần trong một hệ thống mạng chạy MPLS. các mô hình QoS. • Các thành phần cần có trong một mạng chạy MPLS. QoS trong mạng MPLS. .IV Hướng giải quyết Để xây dựng một hệ thống mạng triển khai công nghệ MPLS cần phải nghiên cứu các nội dung chủ yếu sau đây: • Cơ sở lý thuyết về công nghệ MPLS. kiến trúc của MPLS. .III Nhiệm vụ thực hiện • Tìm hiểu tổng quan về công nghệ MPLS. mô hình VPN áp dụng trong mạng MPLS. • Tiến hành xây dựng hệ thống mạng mô phỏng cách truyển gói tin bằng công nghệ MPLS. kiến trúc chức năng và cơ chế hoạt động của MPLS. mô hình QoS áp dụng trong mạng MPLS. các khái niệm cơ bản.

1. Ưu điểm của mô hình TCP/IP là khả năng định tuyến và truyền gói tin một cách mềm dẻo. Nhưng IP không đảm bảo chất lượng dịch vụ và tốc độ truyền tin theo yêu cầu.1. Internet đã phát triển thành một mạng lưới rộng khắp và tạo ra một loạt các ứng dụng mới trong thương mại. Vấn đề cấp độ dịch vụ (GoS) và chất lượng dịch vụ (QoS) phải được quan tâm để có thể đáp ứng được những yêu cầu khác nhau của lượng lớn người dùng mạng. thoại và các dịch vụ đa phương tiện đang được phát triển và triển khai. IP đóng vai trò là giao thức lớp 3 và nó định nghĩa cơ chế đánh địa chỉ. Tuy nhiên vấn đề đặt ra đối với mạng bởi các dịch vụ và ứng dụng mới là yêu cầu về băng thông và tốc độ lại đặt gánh nặng cho nguồn tài nguyên trên cơ sở hạ tầng Internet có sẵn.I. chuyển tiếp thông minh là một yêu cầu cấp thiết. Tất cả các yêu cầu đó có thể được đáp ứng bởi công nghệ MPLS.I Tổng quan về MPLS Trong một vài năm gần đây. Gói tin IP có chứa địa chỉ của bên nhận và các thông tin cần cho việc chuyển gói tin đến đích. Định tuyến và chuyển mạch gói truyền thống Định tuyến IP IP là thành phần chính trong kiến trúc mạng Internet. Internet đã làm nảy sinh vấn đề hình thành một mạng hội tụ cung cấp đầy đủ các dịch vụ. Trong kiến trúc này. MPLS là viết tắt của từ “Multiprotocol Label Switching”. ngoài các dịch vụ dữ liệu truyền thống được cung cấp qua Internet.1. còn gọi là Chuyển mạch nhãn đa giao thức. Thêm vào đó.CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT . Đây là một công nghệ lai kết hợp những đặc tính tốt nhất của định tuyến lớp 3 (routing) và chuyển mạch lớp 2 (switching). Một thách thức khác liên quan tới việc truyền các byte và bit qua mạng đường trục để cung cấp các cấp độ dịch vụ khác nhau đối với người dùng. Nhu cầu về một phương thức chuyển tiếp đơn giản mà các đặc tính quản lý lưu lượng và chất lượng với phương thức định tuyến. Những ứng dụng này mang đến đòi hỏi phải tăng và bảo đảm được yêu cầu băng thông trong mạng đường trục. . Thuật ngữ multiprotocol để nhấn mạnh rằng công nghệ này được áp dụng cho tất cả các giao thức lớp Network chứ không chỉ riêng có giao thức IP.I. . Sự phát triển nhanh chóng của số người dùng và lưu lượng đã làm tăng thêm sự phức tạp của vấn đề. MPLS cũng hoạt động tốt trên bất kỳ giao thức lớp Data Link. linh hoạt. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 13 . cơ chế truyền tin và các chức năng điều khiển ở mức thấp (ICMP).

ATM nhận thông tin ở nhiều dạng khác nhau như thoại. Vì ATM có thể truyền các tế bào trên nhiều công nghệ băng rộng khác nhau nên nó được xem là công nghệ chuyển mạch hàng đầu.2. Công nghệ ATM có thế mạnh ưu việt về tốc độ truyền tin cao. Nhưng ATM cũng có nhược điểm là tốn băng thông (do mỗi tế bào có kích thước đến 53 bytes).Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 1. nên gói tin nhỏ bị hạn chế tác dụng khi tốc độ đường truyền vật lý tăng nhiều. Chuyển mạch ATM ATM là một kỹ thuật truyền tin tốc độ cao. Engineering R&D ATM Backbone Sales Security Marketing Hình 2. Các tế bào này được truyền qua các mạch ảo VC.I. Quá trình chuyển tiếp gói tin IP . Mạng chuyển mạch ATM Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 14 . đảm bảo thời gian thực và chất lượng dịch vụ theo yêu cầu định trước. video. dữ liệu… và cắt ra thành nhiều phần nhỏ gọi là tế bào (cell).1.

Tuy nhiên. Số lượng VC được thiết lập sẽ tính theo công thức: n(n – 1)/2.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . Kết nối full mesh với 4 router Tuy nhiên. số lượng VC cần thiết lập lên đến 15 VC. khi thêm vào 2 router thì tổng số router là 6.3. một thiết kế full mesh các VC phải được thiết lập. Càng có nhiều node được thêm vào mạng core thì càng yêu cầu nhiều VC để tạo một thiết kế full mesh. Kết nối full mesh với 6 router Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 15 . Hình 4. Tượng tự. với n là số lượng router. vấn đề lớn nhất đối với mô hình overlay chính là khả năng mở rộng. Lúc này.I. có 4 router được kết nối với nhau theo kiểu full mesh. dẫn đến việc sinh ra mô hình overlay. các router IP là các thiết bị lớp 3. thì chỉ cần có 6 VC. mà các ATM switch không thể hiểu được các thông tin này. Mô hình IP over ATM IP và ATM là hai công nghệ thuộc hai lớp khác nhau trong mô hình OSI. Giả sử. chỉ quan tâm đến việc chuyển tiếp gói tin dựa trên các thông tin chứa trong gói tin.1. Để cho phép khả năng dự phòng tối đa và định tuyến tối ưu. Hình 3. Các ATM switch chỉ vận chuyển lưu lượng dựa trên giá trị VPI/VCI mà các router IP không thể nhận biết.

Tất cả các router phải trao đổi thông tin cập nhật bảng định tuyến với nhau. Các nút thuộc miền MPLS được gọi là router chuyển mạch nhãn LSR (Label Switch Router).I. Các LSR ở biên được gọi là các LSR biên hay gọi tắt là LER (Label Edge Router). . Lưu lượng quá lớn này sẽ tiêu thụ nhiều tài nguyên trên các router và làm chúng xử lý chậm đi. Hình 5. Khi càng nhiều VC được thiết lập. . công nghệ MPLS được đề xuất để tải các gói tin trên các VC và khắc phục được các vấn đề đã nêu trên để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ của người sử dùng. vừa là LER ngõ ra tùy theo các luồng lưu lượng đang xét.1.2. Miền MPLS Miền MPLS được chia làm 2 phần: phần mạng lõi (core) và phần mạng biên (edge). do đó một LER có thể vừa là LER ngõ vào. Một miền MPLS thường được quản lý và điều khiển bởi một nhà quản trị. Các khái niệm cơ bản trong MPLS Miền MPLS (MPLS Domain) Miền MPLS (MPLS Domain) là một tập hợp các nút mạng thực hiện hoạt động định tuyến và chuyển tiếp MPLS. tạo ra một lượng thông tin rất lớn trên mạng.I.2. Chính vì vậy. Các thuật ngữ này chỉ có ý nghĩa tương đối tùy theo chiều của luồng lưu lượng trong mạng. Các nút ở phần mạng lõi được gọi là transit – LSR. thì các router phải thiết lập mối quan hệ láng giềng với các router khác càng nhiều.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Không chỉ vấn đề mở rộng với số lượng VC phải thiết lập để thực hiện thiết kế full mesh. còn nếu là nút cuối cùng thì được gọi là LER ngõ ra (egress – LER). mà còn có vấn đề mở rộng với các giao thức định tuyến sử dụng trong mạng. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 16 . Nếu một LER là nút đầu tiên trên đường đi của một gói tin khi đi qua miền MPLS thì nó được gọi là LER ngõ vào (ingress – LER).

MPLS không ra quyết định chuyển tiếp với mỗi datagram lớp 3 mà sử dụng khái niệm FEC. Upstream và Downstream LSR Thuật ngữ upstream – LSR và downstream – LSR được sử dụng phụ thuộc vào chiều của luồng lưu lượng. trong MPLS việc gán một gói cụ thể vào một FEC cụ thể chỉ được thực hiện một lần khi các gói vào trong mạng. Nhãn được “dán” lên một gói đại diện cho một FEC mà gói tin đó được gán vào.2. nhóm các gói này chia sẻ cùng yêu cầu trong sự chuyển tiếp chúng qua mạng. . Khác với chuyển tiếp IP truyền thống.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 6. các nhãn này được chứa trong một nơi gọi là ngăn xếp nhãn (label stack).2.2. Lớp chuyển tiếp tương đương FEC FEC là một nhóm các gói.I. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 17 . dữ liệu.3. FEC phụ thuộc vào một số các yếu tố. Một gói tin có thể được “dán chồng” nhiều nhãn. Hình 7. Tại mỗi hop trong mạng chỉ xử lý nhãn trên cùng trong ngăn xếp nhãn. fax…). Chính nhãn này được LSR sử dụng để chuyển tiếp gói. Tất cả các gói trong một nhóm như vậy được cung cấp cùng cách chọn đường tới đích.I. Lớp chuyển tiếp tương đương trong mạng MPLS . ít nhất là phụ thuộc vào địa chỉ IP và có thể là phụ thuộc cả vào kiểu lưu lượng trong datagram (thoại. chỉ có ý nghĩa nội bộ và được sử dụng để xác định một FEC. Nhãn và ngăn xếp nhãn Nhãn là một bộ nhận dạng ngắn. có độ dài cố định.

mỗi LSR sẽ hoán đổi nhãn đi vào với một nhãn đi ra cho đến LSR cuối cùng. . Đường chuyển mạch nhãn . việc thiết lập kết nối này dựa trên thông tin về mô hình mạng hơn là yêu cầu về luồng lưu lượng. Đường chuyển mạch nhãn LSP Mỗi một gói tin khi tham gia mạng MPLS tại LSR vào và ra khỏi mạng MPLS tại một LSR ngõ ra.1.I. được mô tả như là một nhóm các LSR mà các gói tin được gán nhãn phải đi qua để tới LSR ngõ ra cho một FEC cụ thể. Khi gói tin đi qua mạng MPLS. LSP là hướng kết nối (connection-oriented) bởi vì đường dẫn được tạo ra trước khi có sự vận chuyển lưu lượng.3. Mã hóa nhãn và các chế độ đóng gói nhãn Mã hóa ngăn xếp nhãn Khi nhãn được gắn lên gói tin.4. có nghĩa là một LSP khác được sử dụng để cho lưu lượng có thể trở về từ một FEC nào đó. Một nhãn header có độ dài cố định gồm 32 bit chia làm 4 trường được mô tả như hình sau: Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 18 .3. Tuy nhiên.I.I.2. Nếu ngăn xếp nhãn có chiều sâu là d thì nhãn ở đáy ngăn xếp sẽ thiết lập bit S lên bằng 1. LSP này chỉ theo một hướng duy nhất. Cơ chế này tạo ra Đường chuyển mạch nhãn LSP (Label Switched Path). .Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 8. Hình 9. Một entry nhãn có thể gắn thêm vào (push) hoặc lấy ra khỏi (pop) ngăn xếp nhãn. bản thân giá trị nhãn 20 bit sẽ được mã hóa cùng với một số thông tin cộng thêm để phụ trợ trong quá trình chuyển tiếp gói. Ngăn xếp nhãn Nếu gói tin chưa có nhãn thì ngăn xếp nhãn là rỗng (độ sâu ngăn xếp là 0).

Trường này cũng có thể thiết lập khác với trường TTL trong IP header trong trường hợp nhà cung cấp mạng muốn che dấu cấu trúc liên kết mạng đối với thế giới bên ngoài. Shim header được PPP Header giữa header IP Header header lớp Data chèn vào Label Stack lớp 2 và 3 Router gửi khung (frame) phải có cách để báo cho router nhận biết rằng khung này có chứa shim header. dùng để chỉ định nhãn nào ở cuối một ngăn xếp nhãn. trong đó nó sử dụng các giao thức phân phối nhãn MPLS để trao đổi thông tin VPI/VCI thay vì sử dụng báo hiệu ATM. Chế độ tế bào (cell mode) Chế độ tế bào được sử dụng khi ta có một mạng gồm các ATM – LSR (là các ATM switch có hỗ trợ MPLS).048. • S (Stack): trường này có độ dài 1 bit.576 giá trị nhãn.I.3. Đỉnh ngăn xếp nằm liền sau header lớp 2 và đáy ngăn xếp nằm liền trước header lớp 3. • TTL (Time To Live): trường này có độ dài 8 bit.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 10. Ethernet Header Ethernet Header Label Stack IP Header Data Shim Header PPP Header Hình over SONET/SDH Packet 11.I. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 19 .3. là bản sao của trường TTL trong IP header. dùng để ánh xạ trường ToS (Type of Service) hay DSCP (Differentiated Service Code Point) trong gói tin IP vào trường EXP để phục vụ cho mục đích QoS. PPP sử dụng NCP (Network Control Protocol) sửa đổi gọi là MPLSCP (MPLS Control Protocol) và đánh dấu tất cả các gói có chứa shim header bằng giá trị 0x8281 trong trường PPP Protocol. Cách thức báo hiệu khác nhau giữa các kỹ thuật lớp 2.3. MPLS có thể hoạt động ở chế độ khung và chế độ tế bào. Chế độ khung (frame mode) Chế độ khung là thuật ngữ dùng để chỉ việc chuyển tiếp một gói tin với ngăn xếp nhãn được chèn vào giữa header lớp 2 và header lớp 3. . bit. aCấu trúc nhãn MPLS L bel 20 • Nhãn: trường này có độ dài 20-b i ts tức là có tới 220 = 1. Ethernet sử dụng cặp giá trị Ethertype 0x8847 và 0x8848 để chỉ thị các khung đang mang gói MPLS unicast và multicast tương ứng. EX P 3 -b i ts S T i m e -T o -L i v e (T T L ) 2 0 -b i ts • EXP (Experimental): trường này có độ dài 3 bit. Giá trị trong trường này giảm tại mỗi hop để ngăn việc lặp định tuyến. Nhãn ở cuối ngăn xếp thì trường S sẽ có giá trị bằng 1.2. .

Đóng gói gói tin có nhãn trên liên kết ATM Khi đóng gói gói tin có nhãn MPLS trên ATM switch. rồi truyền các tế bào đi. mỗi đoạn sẽ được thêm vào 5 bytes header để tạo thành một tế bào ATM. quá trình này gọi là phân đoạn. Quá trình phân đoạn do lớp AAL (ATM Adaption Layer) đảm nhiệm. toàn bộ ngăn xếp nhãn được đặt trong AAL5 PDU. ở mặt phẳng dữ liệu. Sau khi việc trao đổi nhãn được thực hiện ở mặt phẳng điểu khiển. ATM phải chia gói tin thành nhiều phần nhỏ hơn. AAL5 PDU sẽ được chia thành nhiều đoạn 48 bytes. Cuối cùng. Các ATM – LSR trung gian vẫn chuyển tiếp các tế bào dựa trên giá trị VPI/VCI đến và thông tin cổng đến như ATM switch thông thường. Cụ thể. nhãn được mã hóa vào các trường VPI/VCI của tế bào. Nếu có nhiều nhãn trong ngăn xếp nhãn. Khi các tế bào ATM đi đến cuối LSP. AAL5 PDU sẽ được phân đoạn lần nữa và nhãn hiện hành trên đỉnh ngăn xếp sẽ được đặt vào trường VPI/VCI. áp giá trị VPI/VCI thích hợp vào. router ngõ ra gắn các tế bào lại thành một gói tin. Nhãn trong chế độ tế bào Tế bào ATM gồm 5 bytes header và 48 bytes payload. Để chuyển tải gói tin có kích thước lớn hơn 48 bytes từ lớp trên đưa xuống (ví dụ gói tin IP).Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Trong chế độ tế bào. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 20 . nó sẽ được kết hợp lại thành gói tin IP bình thường. ATM Cell Header GFC VPI VCI PTI CLP HEC Data Hình 12. Giá trị thực sự của nhãn trên đỉnh ngăn xếp nhãn được đặt trong trường VPI/VCI. router ngõ vào chia nhỏ gói tin thành các tế bào ATM. Label Hình 13.

Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 21 . . Trong khi đó.I.I. Giao thức phân phối nhãn LDP LDP được thiết kế để thiết lập và duy trì các LSP. Hình 14.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . LER sẽ sử dụng các thông tin này để xây dựng Cơ sở thông tin chuyển tiếp FIB (Forwarding Information Base) trong mặt phẳng chuyển tiếp. Một LER có thể chuyển tiếp các gói tin IP. Kiến trúc một nút MPLS Kiến trúc một nút MPLS gồm 2 thành phần: thành phần chuyển tiếp (còn gọi là mặt phẳng chuyển tiếp) và thành phần điều khiển (còn gọi là mặt phẳng điều khiển).4. Kiến trúc một nút MPLS Mặt phẳng chuyển tiếp có chức năng định tuyến IP dùng để giao tiếp với các LSR. Thành phần báo hiệu MPLS nhận thông tin từ chức năng định tuyến IP và LIB để xây dựng Cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn LFIB (Label Forwarding Information Base) trong mặt phẳng chuyển tiếp. hoặc gỡ nhãn ra khỏi gói. Kết quả là một Cơ sở thông tin định tuyến RIB (Routing Information Base) được tạo ra gồm các thông tin miêu tả các tuyến khả thi để tìm đến các địa chỉ prefix. LER khác hoặc các router IP thông thường bằng các giao thức định tuyến IP. Mặt phẳng điều khiển còn có chức năng báo hiệu MPLS để giao tiếp với các LSR khác bằng giao thức phân phối nhãn LDP.5. Vùng hoạt động của LDP có thể là giữa các LSR láng giềng trực tiếp hoặc gián tiếp. Kết quả là một Cơ sở thông tin nhãn LIB (Label Information Base) gồm các thông tin liên quan đến các tổ hợp nhãn đã được thương lượng với các router MPLS khác được tạo ra. thêm hoặc bỏ bớt nhãn. gắn nhãn vào gói. một transit – LSR chỉ có khả năng chuyển tiếp gói tin có nhãn.

Vùng hoạt động của LDP . Bản tin Hello được trao đổi trên UDP. Label Request.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Trao đổi từ xa Trao đổi cục bộ LDP A B Trao đổi cục bộ LDP C Hình 15.0.2 cổng UDP 646. phiên LDP được thiết lập giữa 2 LSR. • Session: sử dụng bản tin Initialization và Keepalive để thiết lập. • Advertisement: sử dụng các bản tin Label Mapping. Điều này yêu cầu LSR phải biết Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 22 . thay đổi hoặc xóa các ánh xạ FEC và nhãn. Label Release.I. thương lượng các thông số cho việc khởi tạo. Label Withdraw. có 4 loại thông điệp LDP được sử dụng: • Discovery: sử dụng bản tin Hello được trao đổi định kỳ nhằm kiểm tra một LSR trực tiếp hoặc gián tiếp. − Khi LSR nhận biết được địa chỉ các LSR bằng cơ chế này thì nó sẽ thiết lập kết nối TCP đến LSR đó. Label Abort Request để tạo ra. Khi đó. Đến một thời điểm nào đó LSR sẽ biết được tất cả các LSR khác mà nó có kết nối trực tiếp. Các kiểu thông điệp còn lại đòi hỏi phân phát tin cậy nên dùng TCP.1. duy trì và chấm dứt các phiên LDP.0.5. • Notification: sử dụng bản tin Notification để truyền đạt thông tin trạng thái. lỗi và cảnh báo. Đối với trường hợp các LSR kết nối không trực tiếp thì các bản tin Hello được gửi bằng cơ chế unicast (vẫn sử dụng cổng UDP 646). Phiên LDP là song hướng nên mỗi LSR ở 2 đầu kết nối đều có thể gửi yêu cầu và gửi liên kết nhãn. Hoạt động của LDP • Phát hiện láng giềng (Neighbor discovery) • Thiết lập và duy trì phiên (Session establishment and maintenance) • Quảng bá nhãn (Label advertisement) • Thông báo (Notification) LDP có 4 chức năng chính là: Tương ứng với các chức năng này. − Các LSR tiếp nhận bản tin Hello này trên cổng UDP 646. Trường hợp hai LSR có kết nối lớp 2 trực tiếp thì thủ tục phát hiện láng giềng được thực hiện như sau: − Một LSR định kỳ gửi bản tin Hello tới địa chỉ multicast 224.

Bốn octets đầu là LSR – ID. . chứa thông tin về độ dài của PDU bao gồm bất cứ dữ liệu mang theo trong gói tin sau phần PDU header. Cấu trúc thông điệp LDP Một bản tin LDP bắt đầu với một PDU (Protocol Data Unit) header.I. Định dạng LDP PDU header LDP PDU header gồm các trường sau: Version: gồm 2 octets. . các thông điệp này không nhất thiết phải liên quan với nhau. dùng để xác định không gian nhãn cụ thể. Quá trình trao đổi thông điệp LDP Đối với trường hợp các LSR kết nối không trực tiếp thì các bản tin Hello được gửi bằng cơ chế unicast (vẫn sử dụng cổng UDP 646). PDU Length: gồm 2 octets. Điều này thực hiện thông qua việc cấu hình. . Hai octets sau xác định không gian nhãn bên trong LSR. Mỗi LDP PDU header có thể mang theo một hoặc nhiều thông điệp. Hai octets này được thiết lập là 0 đối với không gian nhãn per – platform. Điều này thực hiện thông qua việc cấu hình.5.2.1 Định dạng LDP PDU Header Hình 17. PDU Identifier: gồm 6 octets. Hình 16. Điều này yêu cầu LSR phải biết trước nó có LSR nào là láng giềng kết nối không trực tiếp. và bằng 1 đối với không gian nhãn per – interface.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS trước nó có LSR nào là láng giềng kết nối không trực tiếp. trường này được định nghĩa bằng 1.2 Định dạng thông điệp LDP Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 23 .

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS

Các thông điệp LDP đều có định dạng chung như sau:

Hình 18. Định dạng thông điệp LDP

Bit U (Unknown): luôn luôn bằng 0 do không có thông điệp LDP nào được định nghĩa là Unknown. Trường Message Type: gồm có các kiểu bản tin và giá trị tương ứng như sau:

Tên thông điệp Notification Hello Initialization Keepalive Address Address Withdraw Label Mapping Label Request Label Release Label Withdraw Label Abort Request
Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy

Giá trị thông điệp 0x0001 0x0100 0x0200 0x0201 0x0300 0x0301 0x0400 0x0401 0x0403 0x0402 0x0404
24

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Bảng 1. Các kiểu bản tin LDP

Trường Message Length: độ dài (tính bằng bytes) của tập hợp các trường sau trường này, bao gồm các trường Message ID, Mandatory Parameters, Optional Parameters. Trường Message ID: thường được sử dụng để liên kết một số thông điệp với nhau. Ví dụ, một thông điệp phản hồi cho một thông điệp khác sẽ sử dụng cùng Message ID của thông điệp mà nó đang phản hồi đến. Các trường Mandatory Parameters và Optional Parameters phụ thuộc vào kiểu thông điệp được gửi. Chúng thường là bộ ba TLV (Type/Length/Value), một cách mã hóa phổ biến một lượng tùy ý dữ liệu bên trong một gói tin.
.3 Các bản tin LDP − Hello: được trao đổi trong suốt quá trình hoạt động LDP. − Initialization: được gửi khi bắt đầu một phiên LDP giữa 2 LSR để thương lượng các tham số, các tùy chọn cho phiên. Những tham số này bao gồm phiên bản, phương thức phân phối nhãn (tự nguyện hay yêu cầu), giá trị các bộ định thời, khoảng giá trị VPI/VCI, v.v… − Keepalive: được gửi định kỳ trong suốt một phiên LDP để đảm bảo cho mỗi thành phần LDP biết rằng các thành phần LDP khác vẫn đang hoạt động tốt. Trường hợp không xuất hiện bản tin Keepalive hay một số bản tin LDP khác trong khoảng thời gian nhất định thì LSR sẽ xác định láng giềng LDP hỏng hoặc kết nối có sự cố và phiên LDP kết thúc. − Label Mapping: được sử dụng để quảng bá tổ hợp nhãn – FEC. − Label Withdraw: thực hiện quá trình ngược lại với bản tin Label Mapping. Nó được LSR sử dụng để thu hồi tổ hợp trước đó nó đã gửi. − Label Release: thông bản tin này dùng để xác nhận việc giải phóng tổ hợp nhãn đã được xác định trong bản tin Label Withdraw. − Label Request: được sử dụng trong phương thức phân phối nhãn theo yêu cầu, khi một upstream LSR yêu cầu một nhãn từ downstream LSR. − Label Abort Request: nếu bản tin Label Request cần phải hủy bỏ trước khi được chấp nhận (do nút kế tiếp trong FEC yêu cầu đã thay đổi), thì LSR yêu cầu sẽ loại bỏ yêu cầu trước đó bằng bản tin Label Abort Request.

.I.5.3.

Chế độ phân phối nhãn

MPLS cho phép các LSR hoạt động ở hai chế độ phân phối nhãn, đó là: phân phối nhãn tự nguyện (Unsolicited Downstream) và phân phối nhãn theo yêu cầu (Downstream on Demand – DoD).
.1 Phân phối nhãn tự nguyện (Unsolicited Downstream)

Trong chế độ phân phối nhãn tự nguyện, mỗi LSR phân phối một tổ hợp nhãn – FEC tới các LSR láng giềng của nó, không cần các LSR đó yêu cầu nhãn. Một LSR sẽ

Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy

25

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS

nhận được một tổ hợp nhãn ở xa từ mỗi LSR láng giềng. Khi đó, trong bảng LIB sẽ hiển thị nhiều hơn một tổ hợp nhãn.

Upstream LSR

Downstream LSR

Hình 19. Phân phối nhãn tự nguyện .2 Phân phối nhãn theo yêu cầu (Downstream on Demand)
Phân phối tổ hợp nhãn - FEC

Ở chế độ này, upstream LSR yêu cầu một nhãn cho một FEC cụ thể thì downstream LSR mới phân phối. Mỗi LSR chỉ nhận được một nhãn duy nhất cho một FEC. Trong bảng LIB lúc này chỉ hiển thị duy nhất một tổ hợp nhãn – FEC.

Upstream LSR

Yêu cầu nhãn cho FEC

Downstream LSR

Hình 20. Phân phối nhãn theo yêu cầu

.I.5.4.

Chế độ duy trì nhãn

Phân phối tổ hợp nhãn - FEC

Một upstream LSR có thể nhận các tổ hợp nhãn cho cùng một FEC X từ nhiều downstream LSR. Có hai chế độ duy trì các tổ hợp nhãn nhận được là chế độ duy trì nhãn tự do và chế độ duy trì nhãn bảo toàn.
.1 Chế độ duy trì nhãn tự do (Liberal Label R etention) Ở chế độ này, LSR sẽ giữ tất cả các tổ hợp nhãn nhận được từ downstream LSR và lưu trong bảng LIB. Điều này xảy ra vì khi trạng thái của mạng thay đổi (do liên kết bị đứt hoặc một nút mạng hỏng), thì các LSR sẽ cập nhật lại bảng định tuyến, và có thể downstream LSR đã gửi tổ hợp nhãn sẽ trở thành next hop của upstream LSR.

Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy

26

nhãn 21 E Hình 22.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Gắn nhãn 16 cho mạng X B C A X D Gắn nhãn 21 cho mạng X E Hình 21.5.I. tốc độ hội tụ lại chậm hơn do phải yêu cầu và phân phối tổ hợp nhãn lại. .nhãn 16 FEC X . Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 27 . . Chế độ duy trì nhãn bảo toàn Ưu điểm của chế độ này là không gian bảng LIB được tiết kiệm hơn chế độ duy trì nhãn tự do. chỉ giữ lại các tổ hợp nhãn được gửi từ downstream LSR là next hop của nó. Chế độ duy trì nhãn tự do Chế độ này làm tốn không gian trong bảng LIB. Tuy nhiên. Chế độ điều khiển Các LSR có thể tạo ra một tổ hợp nhãn nội bộ cho một FEC theo hai cách là: điều khiển độc lập và điều khiển tuần tự. upstream LSR hủy tất cả các tổ hợp nhãn khác. X A D Gắn nhãn 21 cho mạng X Các entry trong LIB: FEC X . Chế độ này thích hợp với các LSR chỉ hỗ trợ một số lượng nhãn hạn chế (ví dụ các ATM switch).2 Chế độ duy trì nhãn bảo toàn (Conversative Label Retention) mạng X Gắn nhãn 16 cho B C Trong chế độ này.5. nhưng lại đẩy nhanh tốc độ hội tụ của mạng do LSR không cần phải đợi các downstream LSR giử tổ hợp nhãn sau khi bảng định tuyến hội tụ.

một LSR chỉ tạo ra tổ hợp nhãn cho một FEC nếu nó có đường đi tới FEC đó thông qua LSR ngõ ra. Hình 23.I.2 Chế độ điều khiển tuần tự (Ordered LSP Control mode) Trong chế độ này.…) xây dựng bảng định tuyến. hoặc nếu LSR nhận được một tổ hợp nhãn từ next hop cho FEC đó. • Bước 2: các LSR gán nhãn cho mỗi tuyến trong bảng định tuyến một cách độc lập. Việc phân phối nhãn ở chế độ này sẽ tạo ra thời gian trễ trước khi dòng lưu lượng có thể chuyển đi trên LSP. điều khiển tuần tự tăng khả năng chống lặp và đạt được mức độ thu gom lớn hơn.1 Chế độ điều khiển độc lập (Independent LSP Control mode) Khi mỗi LSR nhận dạng ra một FEC thì nó quyết định gán ngay một nhãn cho FEC đó và công bố ngay tổ hợp nhãn đó cho các đối tác phân phối nhãn. Quá trình phân phối nhãn • Bước 1: các giao thức định tuyến (OSPF. . . Điều khiển độc lập Điều khiển độc lập có ưu điểm là thiết lập LSP nhanh vì việc gán nhãn là song song giữa nhiều cặp LSR và dòng lưu lượng có thể bắt đầu truyền mà không cần đợi các tổ hợp nhãn được thiết lập xong. Điều khiển tuần tự Việc thiết lập LSP bắt đầu ở LSR ngõ ra và thực hiện lần lượt ngược cho đến LSR ngõ vào. Hình 24. BGP. Tuy nhiên. • Bước 3: các LSR lần lượt phân phối nhãn cho tất cả các LSR láng giềng. IS – IS.6.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS .5. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 28 Quá trình gán và phân phối nhãn gồm những bước sau: .

ở đây router A muốn đến mạng X thì phải qua next hop là router B. Đầu tiên. Giả sử. Quá trình gán nhãn Router B phân phối nhãn 25 cho tất cả các LSR kế cận với nó và bảng LIB được hình thành. các router sẽ gán nhãn cho các tuyến đích có trong bảng định tuyến của nó. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 29 . Hình 25. các LSR trong mạng sẽ sử dụng các giao thức định tuyến để tìm đường đi cho gói tin và xây dựng nên bảng định tuyến của mình. LFIB dựa trên các nhãn nhận được. Ở đây. FIB. Ví dụ sau đây sẽ minh họa quá trình phân phối nhãn trong mạng MPLS. Hình 26. Quá trình xây dựng bảng định tuyến Sau khi bảng định tuyến đã hoàn thành.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS • Bước 4: tất cả các LSR xây dựng các bảng LIB. router B sẽ gán nhãn 25 cho mạng X.

Router E chỉ thêm nhãn 47 vào bảng LIB và FIB. Sau khi nhận được nhãn 47 từ router C. Quá trình phân phối nhãn Các LSR nhận được nhãn sẽ cập nhật vào bảng LIB. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 30 . Hình 28. router C hình thành 2 bảng LIB và LFIB. riêng với LER sẽ cập nhật vào bảng FIB và LIB của nó. router B cập nhật nhãn này vào trong 2 bảng LIB và FIB đồng thời xây dựng bảng LFIB. Router C không quảng bá nhãn cho router D vì Router D không chạy MPLS. Quảng bá nhãn Cùng lúc này. Cập nhật nhãn vào bảng LIB Tương tự.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 27. router C sẽ gắn nhãn 47 cho mạng X và quảng bá nhãn này cho các LSR láng giềng. Hình 29.

Tính thông minh phân tán: quan điểm của MPLS là tính thông minh càng đưa ra biên thì mạng hoạt động càng tốt. . Sau đó.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 30. Lý do là những thành phần ở mạng lõi phải chịu tải rất cao. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 31 . Chuyển tiếp phân cấp cho phép lồng 1 LSP vào 1 LSP khác (xếp chồng nhãn hay còn gọi là điều khiển gói đa cấp). một đường chuyển mạch nhãn LSP được hình thành. LER ngõ vào không thực hiện việc chuyển tiếp theo từng gói mà thực hiện phân loại gói tin vào các FEC.1.7. Các LSR nhận các gói tin đã được gắn nhãn và sử dụng các bảng chuyển tiếp nhãn để trao đổi nhãn vào của gói tin với nhãn ra phù hợp với FEC. . MPLS cho phép các LSP được lồng vào nhau một cách tùy ý.6.I.7. nhãn được gán vào các FEC. điều này cải thiện khả năng mở rộng của các tiến trình định tuyến. nó gỡ bỏ nhãn và thực hiện việc định tuyến dựa trên thông tin lớp 3 như thông thường. Chuyển tiếp có phân cấp: MPLS có sự thay đổi đáng kể trong kiến trúc chuyển tiếp. Phương thức hoạt động của MPLS Khi một gói tin vào một mạng MPLS. Giao thức LDP sẽ xác định và phân phối các tổ hợp FEC – nhãn cho các LSR. Khi gói tin đến LER ngõ ra. Ưu điểm và các ứng dụng của MPLS Ưu điểm Đơn giản hóa chức năng chuyển tiếp: MPLS sử dụng cơ chế chuyển tiếp dựa vào nhãn có độ dài cố định nên quyết định chuyển tiếp có thể xác định ngay chỉ với một lần tra cứu bảng LFIB. Sau khi LDP hoàn thành nhiệm vụ của nó.I. việc phân loại có thể dựa vào thông tin gói như địa chỉ mạng đích. Hoàn thành việc thiết lập LSP Như vậy.I. Thành phần mạng lõi nên có tính thông minh thấp và năng lực chuyển tải cao. Sự cải tiến trong kiến trúc chuyển tiếp có tác động đáng kể đến khả năng cung cấp chuyển tiếp phân cấp. một LSP đã được hoàn thành từ LER A đến mạng X. cổng vào hoặc interface. cung cấp điều khiển gói đa cấp cho việc chuyển tiếp. . Khả năng mở rộng: chuyển mạch nhãn cung cấp sự tách biệt toàn diện hơn giữa định tuyến liên miền và định tuyến nội miền.

Tính thông minh phân tán là một trong những ưu điểm lớn nhất của MPLS. MPLS TE cho phép lưu lượng được phân bố hợp lý qua toàn bộ hạ tầng mạng. . . Khó hỗ trợ QoS xuyên suốt. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 32 . Chèn thêm nhãn vào gói tin sẽ tăng thêm lưu lượng truyền tải trên mạng. chỉ dùng một cơ sở hạ tầng công cộng sẵn có.I. Kỹ thuật lưu lượng cho phép các ISP định tuyến lưu lượng theo cách họ có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ở khía cạnh thông lượng và độ trễ. Các ứng dụng Internet có 3 nhóm ứng dụng chính: voice. MPLS giúp khai thác tài nguyên mạng đạt hiệu quả cao.7. data và video với các yêu cầu khác nhau. không cần các ứng dụng encrytion hoặc end-user.7. MPLS TE (Traffic Engineering): cung cấp khả năng thiết lập một hoặc nhiều đường đi để điều khiển lưu lượng mạng và các đặc trưng thực thi cho một loại lưu lượng. Trong đó.2.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS MPLS phân tách hai chức năng định tuyến và chuyển mạch: các router ở biên thực hiện định tuyến và gắn nhãn cho gói tin. tối ưu hóa hiệu suất sử dụng mạng MPLS QoS: dùng QoS các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nhiều loại mức độ dịch vụ với sự đảm bảo tối đa về chất lượng dịch vụ. có một số ứng dụng đang được triển khai trên một mạng MPLS là: MPLS VPN: Nhà cung cấp dịch cụ có thể tạo VPN lớp 3 dọc theo mạng đường trục cho nhiều khách hàng. còn các router ở mạng lõi chỉ tập trung làm nhiệm vụ chuyển tiếp gói tin với tốc độ cao dựa vào nhãn. Nhược điểm Hỗ trợ đồng thời nhiều giao thức sẽ gặp phải những vấn đề phức tạp trong kết nối.I.3.

Mạng riêng ảo VPN MPLS VPN có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này bằng cách tạo ra các mạng đường trục MPLS cho các nhà cung cấp dịch vụ mà ở đó vấn đề điều khiển (control plane) và vấn đề chuyển tiếp (forwarding plane) được tách biệt hẳn ra (điều này không thể thực hiện được bởi IP). Mạng riêng ảo VPN yêu cầu tất cả các site của khách hàng phải được kết nối với nhau và hoàn toàn tách biệt với một mạng VPN khác.CHƯƠNG II TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ MPLS VPN VÀ QoS TRONG MẠNG MPLS .1. Các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng một đường trục Frame-Relay hay ATM để cung cấp các kết nối tại lớp 2 cho các router của khách hàng. nó được xây dựng trên các nền công nghệ như Frame-Relay hay ATM để cung cấp dịch vụ VPN ở lớp 2. Tuy nhiên. Công nghệ MPLS VPN Khái niệm VPN Mạng riêng ảo VPN là một loại hình mạng được xây dựng dựa trên kiến trúc hạ tầng mạng có sẵn của các nhà cung cấp dịch vụ. các mô hình mạng VPN trên nền IP có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu hơn thế như là khả năng tạo kết nối lẫn nhau giữa các VPN (nếu có yêu cầu) hoặc kết nối VPN vào Internet. Các nhà cung cấp dịch vụ thực tế có thể sở hữu và điều khiển hoạt động tại các router biên để thực hiện kết nối đến hệ thống mạng của khác hàng. Hình 31. Lúc này. Mạng VPN có thể cung cấp truyền thông lớp 2 hay lớp 3 trong mô hình OSI và được sử dụng bởi các công ty có nhiều site nằm cách xa nhau nhưng có nhu cầu kết nối với nhau. .I.I . Mô hình VPN VPN đã tồn tại trước khi MPLS ra đời. Mô hình mạng ngang hàng peer-to-peer VPN lúc này đã xuất hiện nhưng không Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 33 .2. Và VPN lúc này được xây dựng theo mô hình mạng bao phủ overlay.I.

I.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS phổ biến vì khó thực thi và duy trì (khó khăn trong việc lọc các gói IP. PPTP. điều này dẫn đến chi phí triển khai một mạng IPSec VPN là rất tốn kém. hạn chế đầu tiên và cũng là dễ nhận thấy nhất ở IPSec đó là làm giảm hiệu năng của mạng. Lúc này.1. Tuy nhiên. mã hoá dữ liệu (Encryption). Phổ biến nhất vẫn là IPSec. Hình 32. sau đó đóng gói vào các gói IP. Trong một môi trường mạng không có VPN thì gói tin sẽ được truyền ngay. L2TP. phân phối các danh sách hay tạo các đường hầm GRE). gói tin được mã hóa. So sánh VPN truyền thống và MPLS VPN VPN truyền thống Các mạng VPN truyền thống sử dụng các chức năng bảo mật như: tạo đường hầm (Tunneling). Chúng đều dựa trên hoạt động tạo đường truyền dẫn riêng và sử dụng các thuật toán mã hóa dữ liệu. Thời gian trễ trong mạng sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp và tốc độ xử lý của các Router. nếu gói tin mới được tạo thành có kích thước lớn hơn kích thước tối đa cho phép truyền (MTUMaximum Transmission Unit thì gói tin sẽ cần phải được phân mảnh thành hai hay nhiều gói tin nhỏ hơn. Với sự ra đời của MPLS mô hình này được thực hiện dễ dàng hơn và đang rất phổ biến trong thực tế. với mục đích đạt được khả năng bảo mật khi truyền dữ liệu giữa hai đầu cuối. và IPSec.3. . Sau đó được chuyển đến đích. Tiếp theo gói tin sẽ được đưa vào trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 34 . đầu tiên. với giao thức IPSec. hoạt động này tiêu tốn thời gian và gây trễ cho gói tin.3. Khi đến đích nó sẽ được mở gói và giải mã. hai hoạt động này tiếp tục làm trễ gói tin trong mạng. Các thiết bị với khả năng thực hiện các chức năng IPSec bằng phần cứng có thể tăng tốc độ xử lý gói tin lên rất nhiều nhưng chi phí cho các thiết bị này là rất đắt. Mô hình VPN site – site – site . Router gởi phải thực hiện một số thao tác trước khi gửi gói tin đi. Các thiết bị chất lượng thấp thường phải thực hiện hầu hết các chức năng IPSec bằng phần mềm khiến trễ trong mạng lớn.I. …. Có rất nhiều các giao thức khác nhau được sử dụng cho các mạng VPN này như: GRE.

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Các mạng IPSec VPN là mạng lớp trên của mạng IP và sự trao đổi thông tin trong mạng được thực hiện bằng cách thiết lập các đường hầm giữa các site. MPLS VPN sử dụng bảng chuyển tiếp và các nhãn “tags” để tạo nên tính bảo mật cho mạng VPN. cấu hình hình sao và cấu hình mạng full mesh. điều này sẽ tạo nên những cấu hình mạng không tối ưu. Một điểm chúng ta cần phải cân nhắc khi triển khai các mạng VPN đó là các thiết bị phải tương thích với nhau và đều cần hỗ trợ tunneling. Mỗi site chỉ có thể kết hợp với một và chỉ một VRF. MPLS VPN Không giống như các mạng VPN truyền thống. ta sẽ xét hai cấu hình mạng. và các cơ chế xử lý thông minh của MPLS VPN lúc này nằm hoàn toàn trong phần lõi của mạng. Mỗi CPE có thể truy nhập vào mạng Internet công cộng nhưng tin tức vẫn cần được bảo mật trong quá trình truyền giữa các site. Hình 33. Đối với mỗi VRF.3. thông tin sử dụng để chuyển tiếp các gói tin được lưu trong các bảng định tuyến IP và bảng CEF. Mô hình mã hóa thông thường .2. Các bảng này được duy trì riêng rẽ cho từng VRF nên nó ngăn chặn được hiện tượng thông tin bị chuyển tiếp ra ngoài mạng VPN cũng như ngăn chặn các gói tin bên ngoài mạng VPN chuyển tiếp vào các router bên trong Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 35 .I. các mạng MPLS VPN không sử dụng hoạt động đóng gói và mã hóa gói tin để đạt được mức độ bảo mật cao. Kiến trúc mạng loại này sử dụng các tuyến mạng xác định để phân phối các dịch vụ VPN. Các VRF của site khách hàng mang toàn bộ thông tin về các “tuyến” có sẵn từ site tới VPN mà nó là thành viên. Vấn đề bảo mật cũng cần được quan tâm trong các mạng VPN. Cấu hình cho một đường hầm IPSec đơn lẻ không phải là vấn đề thế nhưng thời gian để thiết lập và duy trì một mạng VPN với nhiều site sẽ tăng lên đáng kể khi kích thước mạng được mở rộng. để rõ hơn về vấn đề này. Khai thác và bảo dưỡng cũng là một vấn đề nữa của các mạng IPSec VPN vì mỗi một đường hầm IPSec đều phải được thiết lập bằng tay.

Mô hình MPLS VPN Dựa trên ứng dụng của công nghệ MPLS các gói tin IP sẽ được nhãn hóa và được chuyển tiếp trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ bằng các nhãn trên gói tin và mỗi mạng riêng ảo VPN cho một khách hàng được xây dựng một cách hợp lý và hiệu quả. các router P lúc này không cần phải có bảng định tuyến cho mỗi khách hàng hay BGP cũng không cần phải được sử dụng trên các router này. có thể kết nối bất kỳ hai điểm nào với nhau và các site có thể gửi thông tin trực tiếp cho nhau mà không cần thông qua site trung tâm.4. Hơn nữa. Bên trong mỗi một MPLS VPN.I. Hình 34. Mô hình MPLS VPN Hình 35.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS mạng VPN. Tất cả vấn đề này Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 36 . Mô hình phân tách dựa vào VRF trong MPLS VPN . đây chính là cơ chế bảo mật của MPLS VPN.

Giải pháp MPLS VPN thực sự rất hữu ích và hiệu quả. được sử dụng để tạo kết nối trực tiếp với các router CE của khách hàng tại lớp 3. cả router P và PE đều chạy MPLS. các router P chỉ làm nhiệm vụ chuyển tiếp trung gian gói tin đến đích. Vì router này tương tác với router PE tại lớp 3 nên cần phải có một giao thức định tuyến chạy giữa chúng mà không cần phải chạy MPLS. Nếu router CE được kết nối multihomed. Router P (Provider router): router cung cấp dịch vụ. Đối với một site của khách hàng. Điều này có nghĩa là chúng phải có khả năng phân phối nhãn và chuyển tiếp gói tin nhãn. Đường đi từ Site 1 đến Site 2 Một số khái niệm trong MPLS VPN Router PE (Provider Edge router): router cung cấp dịch vụ biên. nó có thể có nhiều router PE peer. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 37 . Router CE (Customer Edge): router biên khách hàng. Router của nhà cung cấp dịch vụ nhưng không tạo kết nối trực tiếp với khách hàng. được sử dụng để tạo kết nối với router PE của nhà cung cấp dịch vụ. thông thường chỉ cần có 1 router CE và 1 router PE peer với nó (chỉ đúng trong mô hình mạng riêng ảo ngang hàng peer-topeer). chỉ cần router PE có khả năng nhận biết các tuyến VPN và quá trình định tuyến chỉ thật sự diễn ra trên các router này. Trong mạng MPLS VPN. Hình 36.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS được giải quyết bởi MPLS và quá trình thực hiện cũng chỉ diễn ra chủ yếu trên các router PE. Khi sử dụng MPLS.

Quá trình chuyển tiếp định tuyến ảo VRF Mỗi router PE có một cơ chế VRF riêng cho một mạng VPN.I. Bảng định tuyến VRF thật sự không quá khác biệt so với bảng định tuyến thông thường. nên mỗi mạng VPN phải có bảng định tuyến của riêng nó.I. . tất cả các gói tin IP nhận được trên một interface VRF không thật sự xác định được là nó có thuộc vào VRF đó hay không. chỉ khác ở chỗ chúng chỉ được sử dụng cho một số site của một VPN và hoàn Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 38 . Kiến trúc và quá trình vận hành của VPN trong MPLS Để xây dựng được mô hình mạng riêng ảo MPLS VPN. Hình 37. chúng ta cần phải xây dựng một số thành phần hỗ trợ (gọi là building block) trên các router PE. Vì mỗi VPN có một bảng định tuyến riêng biệt nên các router PE cũng sẽ có một bảng CEF riêng biệt được dùng để chuyển tiếp các gói tin trong một VPN. Vì thế. Bảng định tuyến riêng biệt này gọi là bảng định tuyến VRF.1. Các thành phần này bao gồm: chuyển tiếp/định tuyến ảo VRF (Virtual Routing Forwarding). Quan sát ví dụ sau để thấy rằng router PE lưu giữ bảng định tuyến IP tổng thể (global IP routing tabel). Các interface trên router PE nối đến router CE có thể chỉ thuộc vào một VRF. Bảng này gọi là bảng chuyển tiếp VRF CEF được rút ra từ bảng định tuyến VRF.5. Mô tả các bảng định tuyến ảo trong PE Vì quá trình định tuyến là tách biệt cho mỗi mạng riêng ảo VPN của khách hàng trên một router PE. nhưng cũng có một bảng định tuyến VRF cho một VPN được kết nối tới router PE. và quá trình chuyển tiếp các gói tin nhãn.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . phân biệt tuyến RD (route distinguisher). mục tiêu tuyến RT (route target). phát tán tuyến thông qua MP-BGP (route propagation through MP-BGP).5.

0/24 và RD là 1:1 thì tiền tố vpnv4 sẽ là 1:1:10. Nếu chúng ta có tiền tố IP là 10.0/24. Một tiền tố kết hợp giữa một tiền tố Ipv4 và một RD được gọi là tiền tố vpnv4. Vì VRF được xây dựng kết hợp với các interface.1. các tuyến từ các site VPN có thể có hai RD khác nhau.. ASN (Autonomous System number) là chỉ số xác nhận hệ thống tự trị được gán đến nhà cung cấp dịch vụ bởi IANA (internet Assigned Numbers Authority) và nn là chỉ số xác nhận VRF duy nhất của nhà cung cấp dịch vụ đó.1. quá trình định tuyến sẽ gặp sự cố và không diễn ra được. . Route Distinguisher (RD) Các tiền tố VPN được phát tán trong mạng MPLS VPN bằng giao thức “định tuyến cổng nối biên đa giao thức” MP-BGP (Multiprotocol BGP). Một khách hàng có thể sử dụng các RD khác nhau cho cùng một tuyến Ipv4. Mỗi trường hợp VRF trên router PE phải có một RD kết hợp với nó.1. Khi BGP thực hiện mang các tiền tố Ipv4 qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Hình 38..Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS toàn tách biệt với các bảng định tuyến khác (bảng định tuyến tổng thể hay bảng định tuyến mặc định). Mô tả định dạng RD Chỉ số xác nhận duy nhất RD là một trường 64 bit dùng để tách biệt các tiền tố VRF trong MP-BGP nhưng không trực tiếp chỉ ra tiền tố đó thuộc vào VRF nào. Lúc này. Mỗi tuyến Ipv4 sẽ có Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 39 . nên chỉ những gói tin IP đi vào router PE thông qua các interface VRF mới được thực hiện chuyển tiếp dựa trên bảng VRF CEF. khái niệm RD được đưa ra để phân biệt các tiền tố Ipv4. Nếu khách hàng sử dụng địa chỉ IP chồng lặp overlapping. các tiền tố này phải là duy nhất.. Cơ chế làm việc của RD dựa trên ý tưởng cơ bản là mỗi tiền tố của một khách hàng sẽ được gán một chỉ số xác nhận duy nhất RD để phân biệt với các tiền tố tương tự của một khách hàng nào khác. Giá trị 64bit RD có thể có 2 khuôn dạng: ASN:nn hoặc IP-address:nn (nn là một số nào đó). Để giải quyết vấn đề này.5.2. Sự kết hợp RD với tiền tố Ipv4 cho chúng ta tiền tố vpnv4 dài 96bit. Tính năng thật sự của RD không phải là một chỉ số xác nhận VPN vì trong một số trường hợp mạng VPN phức tạp một VPN có thể có nhiều RD. Khuôn dạng được sử dụng thông thường là ASN:nn. không thay đổi.I. khoảng cách. Khi một site VPN được kết nối đến 2 router PE. Các khái niệm metric. phụ thuộc vào router PE mà tuyến đó được nhận. next-hop.1. MP-BGP chỉ thực hiện chuyển tiếp dựa trên các tiền tố vpnv4 này giữa các router PE.

Route Target (RT) Quá trình truyền thông đơn giản nhất giữa các site trong cùng một công ty (cùng VPN) gọi là truyền thông VPN trong mạng (intranet VPN). Điều tương tự cũng xảy ra với các site của VRF custtwo. RT trong MPLS VPN Extranet Có thể nhận thấy một cách rõ ràng rằng Site A và Site B cùng một VRF cust-one có thể truyền thông với nhau. RT có thể được nhập vào hay xuất ra một tuyến vpnv4 vào VRF. VPN cust-two dùng RT 1:2. . Các quá trình truyền thông giữa các site này được điều khiển bởi một tính năng khác của MPLS VPN gọi là RTs RT là một cộng đồng BGP mở rộng (BGP extented community) dùng để chỉ ra tuyến nào phải được nhập vào VRF từ MP-BGP. Nhập vào một RT có nghĩa là tuyến vpnv4 nhận được từ MP-BGP được kiểm tra sự phù hợp của cộng đồng mở rộng này (đây là các mục tiêu tuyến – route target) với một cộng đồng mở rộng nào khác được cấu hình. Hình 39.5. RT 100:1 được nhập vào và xuất ra cho Site A của vrf cust-one và vrf cust-two trên router Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 40 . tiền tố đó sẽ bị từ chối.3.I. tiền tố được thêm vào bảng định tuyến VRF như là một tuyến Ipv4. Xuất ra (exporting) một RT có nghĩa là tuyến vpnv4 được xuất ra (exported route) nhận một cộng đồng BGP mở rộng (một RT) được cấu hình dưới câu lệnh ip vrf trên router PE khi các tuyến được phân phối từ bảng định tuyến VRF vào MP-BGP.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS hai RD khác nhau và hình thành hai tuyến vpnv4 hoàn toàn khác nhau. Điều này cho phép BGP xem chúng như là các tuyến khác nhau và thực hiện chính sách đối xử khác nhau trên từng tuyến. Bây giờ tưởng tượng rằng Site A trên VRF cust-one muốn truyền thông với Site A của VRF cust-two. VPN cust-one dùng RT 1:1. Nếu kết quả là không phù hợp. Điều này hoàn toàn có thể được thực hiện bằng cách cấu hình các RTs sao cho phù hợp. Nếu kết quả là phù hợp với nhau.

Và chúng ta cũng nhận thấy rằng BGP là giao thức định tuyến tiêu chuẩn được dùng để mang bảng định tuyến Internet hoàn chỉnh. Phân tán tuyến trong mạng MPLS VPN VRF được sử dụng để tách biệt các tuyến khách hàng trên các router PE. Ví dụ hình sau mô tả các bước phát tán tuyến từ router CE ở site A đến router CE ở site B trong mạng MPLS VPN. và VRF nào được sử dụng phụ thuộc vào việc nó được cấu hình như thế nào trên các router PE nối đến router CE. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 41 . các tuyến vpnv4 được gỡ bỏ RD và đưa vào bảng định tuyến VRF như là các tuyến Ipv4.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS PE1 và PE2 để đạt được điều này. Việc gỡ bỏ RD trong tuyến vpnv4 để đưa vào VRF có xảy ra hay không là phụ thuộc vào việc RT có được nhập vào VRF hay không. Các tuyến Ipv4 từ các site VPN này được thêm vào bảng định tuyến VRF. BGP sẽ chịu trách nhiệm phân phối các tuyến vpnv4 này đến tất cả các router PE trong mạng MPLS VPN. Các tuyến này xuất hiện trong bảng VRF với RD đã được gắn vào. Trên các router PE. Ví dụ sau cơ bản giống như ví dụ hình trên nhưng thêm vào các RTs để trình bày VPN extranet. nhưng làm cách nào các tiền tố có thể được vận chuyển trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ? Do có một số lượng rất lớn các tuyến (lên đến hàng trăm ngàn) có thể được vận chuyển nên BGP là giao thức lý tưởng được sử dụng vì nó là một giao thức ổn định và có thể mang nhiều tuyến.6. . chúng đã trở thành các tuyến vpnv4 và sau đó được thêm vào MP-BGP.I. Và vì các tuyến VPN của khách hàng là duy nhất khi chúng ta thêm RD vào mỗi tuyến Ipv4 (đổi thành vpnv4) nên tất cả các tuyến khách hàng có thể được vận chuyển một cách an toàn trên mạng MPLS VPN bằng BGP. Vì thế. Router PE nhận các tuyến Ipv4 từ router CE thông qua các giao thức định tuyến bên trong IGP hay eBGP (external BGP). Đây gọi là VPN extranet. Các tuyến Ipv4 này sau đó được quảng cáo đến router CE thông qua IGP hay eBGP.

Trong thực tế cách thức sử dụng một nhãn VPN để chỉ ra gói tin thuộc vào VRF nào là không thực sự chính xác.7. Nhãn này chỉ định gói tin đó thuộc vào VRF nào. Giải pháp cho vấn đề này là thêm vào một nhãn khác trong ngăn xếp nhãn MPLS.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 40. Tuy nhiên. Chúng ta phải thực hiện cấu hình giữa MP-iBGP và IGP.Các bước phân tán tuyến từ router CE ở site A đến site B Các nhà cung cấp dịch vụ MPLS VPN sử dụng iBGP để thực hiện định tuyến giữa các router PE trong cùng hệ thống tự trị của họ. vì nó được sử dụng duy nhất để chuyển tiếp gói tin qua mạng cung cấp dịch vụ. .I. tất cả các gói tin khách hàng được chuyển tiếp với hai nhãn: nhãn IGP làm nhãn đỉnh và nhãn VPN làm nhãn đáy. Điều này có thể đúng trong một số trường hợp. Vì thế. Vậy thì làm thế nào router ePE báo hiệu cho router iPE biết nhãn nào được sử dụng cho tiền tố VRF cụ thể nào đó? Vì MP-BGP được sử dụng để quảng cáo tiền tố vpnv4 nên nó cũng được sử dụng để báo hiệu nhãn VPN (còn gọi là nhãn BGP) được sử dụng kết hợp với tiền tố vpnv4 đó. Vì thế. Quá trình phát tán từ eBGP (chạy giữa các router PE và CE) đến MP-iBGP trong mạng MPLS VPN và ngược lại được thực hiện tự động và không cần cấu hình gì thêm. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 42 . Một nhãn VPN thường chỉ ra next-hop mà gói tin phải được thực hiện chuyển tiếp đến để gởi đến router PE. Nhãn VPN phải được thêm vào tại router iPE để chỉ cho router ePE biết gói tin đó thuộc vào VRF nào. quá trình phân phối MP-iBGP vào IGP chạy giữa các router PE và CE thì không phải tự động. mục đích chính của nhãn VPN là chỉ ra router CE nào đó là next-hop của gói tin. Chuyển tiếp gói tin trong mạng MPLS VPN Làm thế nào để router ePE biết gói tin thuộc vào VRF nào? Thông tin này không nằm trong header gói tin IP và nó cũng không thể nhận được từ nhãn. nhưng sai trong hầu hết các trường hợp. trong hầu hết các trường hợp.

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS

Lưu lượng VRF-to-VRF trong mạng MPLS VPN có hai nhãn. Nhãn đỉnh là nhãn IGP được phân phối bởi LDP hay RSVP (cho TE) giữa tất cả các router P và PE qua từng hop (hop by hop). Nhãn đáy là nhãn VPN được quảng cáo bởi MP-iBGP từ PE đến PE. Các router P sử dụng nhãn IGP để chuyển tiếp gói tin đến chính xác router ePE. Router ePE sử dụng nhãn VPN để chuyển tiếp gói IP đến chính xác router CE.

Hình 41. Quá trình chuyển tiếp gói tin trong mạng MPLS VPN

.II QoS trong mạng MPLS
.II.1. Mở đầu
Trước đây, khi mà internet chủ yếu là truyền data thì người ta không cần quan tâm đến việc phân biệt và ưu tiên cho các gói tin bởi vì lúc này băng thông mạng và các tài nguyên khác đủ để cung cấp cho các ứng dụng trong mạng, vì vậy các ISPs sẽ cung cấp cho khách hàng của họ dịch vụ Best – Effort (BE) khi đó tất cả các khách hàng sẽ được đối sử như nhau họ chỉ khác nhau ở loại kết nối. Đây là dịch vụ phố biến trên mạng Internet hay mạng IP nói chung. Các gói thông tin được truyền đi theo nguyên tắc “đến trước được phục vụ trước” mà không quan tâm đến đặc tính lưu lượng của dịch vụ là gì. Điều này dẫn đến rất khó hỗ trợ các dịch vụ đòi hỏi độ trễ thấp như các dịch vụ thời gian thực hay video. Cho đến thời điểm này, đa phần các dịch vụ được cung cấp bởi mạng Internet vẫn sử dụng nguyên tắc BE này. Nhưng khi internet càng ngày càng phát triển và phát triển thêm các dịch vụ HTTP, Voice, Video… thì điều này sẽ làm cho chất lượng của các dịch vụ này giảm đi rõ rệt vì delay lớn, độ jitter lớn và không đủ băng thông để truyền, phương án tăng băng thông của mạng cũng không giải quyết được vấn đề này mà lại còn rất tốn kém. Chính vì những lý do trên mà các ISP đã tập trung triển khai việc quản lý lưu lượng và các quá trình QoS.

Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy

43

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS

.II.2. Định nghĩa QoS
Chất lượng dịch vụ QoS là một tập hợp các tiêu chuẩn công nghiệp và các cơ chế để đảm bảo hiệu suất chất lượng cao cho các ứng dụng quan trọng. Bằng cách sử dụng các cơ chế QoS, các nhà quản trị mạng có thể sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và đảm bảo cấp độ dịch vụ đã yêu cầu mà không cần mở rộng hoặc cung cấp quá năng lực mạng của họ. Qos giúp xác định các vấn đề và sai sót trong các dịch vụ, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cải thiện các dịch vụ của họ.

.II.3. Một số khái niệm trong QoS
.II.3.1. Các tham số cơ bản
.1 Độ trễ

Trễ là khoảng thời gian một bản tin chiếm khi truyền từ điểm này sang điểm khác trên mạng. Trễ bao gồm một số thành phần như thời gian tiêu tốn trong hàng đợi của bộ định tuyến-trễ xếp hàng, thời gian cần thiết để thực hiện quyết định trong bộ định tuyến-trễ chuyển tiếp, thời gian cần thiết để tuyến vật lý truyền dữ liệu-trễ lan truyền và thời gian sử dụng để đặt gói tin lên mạng-trễ nối tiếp hoá. Thành phần có thể được quản lý với QoS là trễ xếp hàng. Gói có ưu tiên cao hơn sẽ được đưa ra để truyền trước các gói có ưu tiên thấp hơn và các kĩ thuật quản lý hàng đợi như RED có thể được sử dụng.
.2 Biến thiên độ trễ

Biến thiên độ trễ được định nghĩa như sự biến đổi trong các trễ chuyển tiếp đầu cuối- đầu cuối. Trong một số ứng dụng, như các ứng dụng thời gian thực không thể chấp nhận biến thiên độ trễ. Giao thức TCP cũng thực hiện rất kém dưới tác dụng của biến thiên độ trễ, vì nó cố gắng điều chỉnh tốc độ truyền dẫn của nó tương ứng.
.3 Băng thông

Băng thông biểu thị tốc độ tryền dữ liệu cực đại có thể đạt được giữa hai điểm đầu cuối.
.4 Độ mất gói

Độ mất gói là trường hợp khi gói tin không tới được đích của nó trước thời gian timeout của bộ thu. Trong mạng TCP/IP thì độ mất gói chủ yếu là do nghẽn, đây là nguyên nhân tạo ra sự tràn bộ nhớ hoặc loại bỏ gói tin bởi các phương tiện quản lý lưu lượng. .II.3.2. Cấp độ dịch vụ GoS

Khái niệm cấp độ dịch vụ GoS có nghĩa hẹp hơn QoS và chỉ ra một cách đơn giản rằng các dịch vụ có thể phân loại được trong các cấp độ khác nhau, có thể được cung cấp cho người sử dụng và được quản lý độc lập.

Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy

44

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS

.II.3.3.

Thỏa thuận mức độ dịch vụ SLA

Thỏa thuận mức dịch vụ SLA là hợp đồng giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ SP, SLA định mức dịch vụ nào SP định cung cấp. Ý tưởng rất đơn giản: khách hàng nào báo cáo bao nhiêu lưu lượng họ sẽ gửi và trả tiền cho mức độ tối thiểu được đảm bảo trong lưu lượng đó.

.II.4. Các mô hình QoS
Hai mô hình cung cấp chất lượng dịch vụ được sử dụng phổ biến ngày nay là:
− Dịch vụ tích hợp IntServ − Dịch vụ phân biệt DiffServ

Mô hình IntServ sử dụng khái niệm luồng cùng với giao thức báo hiệu dọc theo đường dẫn của gói tin. Giao thức báo hiệu đảm bảo các nguồn tài nguyên thỏa mãn yêu cầu dịch vụ được cung cấp tại mỗi nút cho các luồng lưu lượng trước khi nó được truyền trên mạng. Điều này gặp trở ngại lớn khi hoạt động trong môi trường không gian lớn như Internet, vì số lượng các router, switch, máy chủ rất lớn và đa dạng. Chính sự hạn chế bởi vấn đề mở rộng vì rất nhiều luồng lưu lượng cần phải quản lý, một tập tiêu chuẩn của mô hình phân biệt dịch vụ DiffServ được đưa ra như là một mô hình QoS thứ hai.

Hình 42. Mô hình dịch vụ tích hợp IntServ

Trong khi đó, ý tưởng của mô hình dịch vụ phân biệt DiffServ khá đơn giản: nó cung cấp các mức độ dịch vụ mạng khác nhau cho một gói tin, từ đó cho phép phân biệt các dịch vụ có khả năng mở rộng khác nhau mà không cần trạng thái mỗi luồng và báo hiệu tại mỗi hop. Các gói tin của một dịch vụ cụ thể thuộc về một lớp. Các lớp được phân loại nhờ việc đánh dấu gói tin và việc đối xử với mỗi gói tin là hoàn toàn độc lập. Điều này cho phép khả năng mở rộng tốt hơn mô hình IntServ, nhưng lại
Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 45

1.5. Diffserv trái ngược với Intserv là dựa trên từng luồng dữ liệu. Các chức năng đơn giản được thực hiện tại router lõi. do đó không thể cung cấp việc kiểm soát truy nhập với các luồng mới. Diffserv không cần thiết phải xác định dịch vụ như là Inserv. Hình 43. độ mất gói phân biệt từ đầu đến cuối có thể được hỗ trợ trong cùng một mạng hỗ trợ DiffServ. biến thiên độ trễ. việc đối xử luồng lưu lượng tương ứng với bản SLA. Do đó. Tính linh động rất là cần thiết vì dịch vụ mới có thể xuất hiện và một số dịch vụ trở lên lỗi thời.5. Việc xác định SLA sẽ được cung cấp bao nhiêu tài nguyên sẽ được cấu hình tay. Các thành phần ấy gồm: Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 46 .Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS không cung cấp việc bảo đảm băng thông đối với các gói tin thuộc về một luồng. trong khi các chức năng phức tạp được triển khai tại các router biên. Kiến trúc DiffServ Kiến trúc mô hình DiffServ bao gồm các thành phần chính được sử d ụng cùng nhau để cho phép độ trễ.II. Việc thông tin giữa người dùng và dịch vụ sẽ nằm trong bản thỏa thuận mức dịch vụ SLA . Mô hình dịch vụ phân biệt DiffServ Mục đích của việc đưa ra dịch vụ Diffserv để nhằm đạt được tính linh động.II. thay vào đó nó cung cấp các thành phần chức năng mà trên đó dịch vụ có thể được xây dựng. So sánh IntServ với DiffServ . . nó phân loại các gói thành một số lượng không lớn các tập gọi là các lớp) và do đó đạt được hiệu quả cho các mạng lớn.

chẳng hạn như policing hoặc shaping. Sau đó. Các thành phần trong kiến trúc DiffServ Phân loại và quy định lưu lượng: Tại lối vào miền DiffServ. Điểm mã dịch vụ phân biệt DSCP Các đặc tính kỹ thuật trước đây.5.II. hủy bỏ hoặc đánh dấu lại là vượt khỏi quy định của TCA. bên trong miền DiffServ. các cơ chế QoS. mục tiêu là phải đảm bảo rằng SLA mỗi class phải được đáp ứng. được sử dụng để đảm bảo rằng lưu lượng vào miền DiffServ phù hợp với TCA. IP đã dự trữ một số bit trong header cho việc hỗ trợ các chất lượng dịch vụ QoS. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 47 . Đối với IPv4. hoặc được đánh dấu tại ngõ vào miền DiffServ để xác định gói tin thuộc về lớp hoặc BA nào. còn gọi là các tập hợp hành vi BA. Những tập hợp này được đối chiếu với bản thỏa thuận quy định lưu lượng TCA. Vì vậy. các nút mạng tiếp theo trong miền DiffServ chỉ cần thực hiện việc phân loại đơn giản để xác định lớp của gói tin.2. biến thiên độ trễ và tỷ lệ mất gói mà mỗi BA phải chịu khi đi qua một nút DiffServ. . Đối xử từng chặng PHB: sau khi áp dụng các quy định lưu lượng tại biên của miền DiffServ. Một nhóm PHB có thể chứa một hoặc nhiều PHB liên quan được thực hiện đồng thời. octet thứ hai của header là octet ToS (Type of Service). Đánh dấu DSCP: các gói tin được đánh dấu trước bằng cách thay đổi giá trị DSCP thuộc trường DS trong phần IP header. còn đối với IPv6 thì đó là octet lớp lưu lượng (Traffic Class).Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 44. PHB đại diện cho các mô tả về các đặc tính độ trễ. Những lưu lượng nào không phù hợp sẽ bị trì hoãn. lưu lượng của khách hàng được phân loại vào các lớp khác nhau.

Các đặc tính DiffServ hiện nay khuyến cáo sử dụng 21 giá trị trong bộ trữ thứ 3. 6 trong số chúng được sử dụng để biểu thị cho DSCP. Trường ToS trong IP header trước và sau khi có DiffServ Trong mô hình DiffServ. gọi là trường DS (Differentiated Service). Trường DS có cấu trúc như sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 RFC 2474 CSCP DSCP RFC 3168 CSCP DSCP Hình 46. trường ToS trong IPv4 Header được định nghĩa lại. Trong đó sẽ có 2 bộ trữ với 32 giá trị được dự trữ cho thực nghiệm hay sử dụng cục bộ. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 48 .7 – 2 3-5 IP Predence ToS field unused ToS byte DS field DSCP 0-5 ECN 6-7 Hình 45. Cấu trúc trường DS ECN Trường ToS chứa 8 bit.Tìm hiểu công nghệ MPLS 0 -VPN – Q oS 6 . Với 6 bit trường DS sẽ có 64 giá trị nhị phân tương ứng với 64 trạng thái chất lượng dịch vụ chứa trong 3 “bộ trữ”(pool).

Một nhóm PHB chứa một hoặc nhiều PHB liên quan được thực thi đồng thời.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . biến thiên độ trễ và tỷ lệ mất gói. Không có các đặc tính về độ trễ. Có các PHB được định nghĩa trong tài liệu đặc tả DiffServ như sau: • PHB mặc định (Default PHB) • Chuyển tiếp nhanh EF (Expetided Forwarding) • Chuyển tiếp đảm bảo AF (Assured Forwarding) • Bộ lựa chọn lớp CS (Class Selector) Ta có bảng ánh xạ các giá trị DSCP với hành vi PHB như sau: PHB EF AF43 AF42 AF41 AF33 AF32 AF31 AF23 AF22 AF21 AF13 AF12 AF11 CS7 CS6 CS5 CS4 CS3 CS2 CS1 Default . Đối xử từng chặng PHB Kiến trúc DiffServ định nghĩa một PHB như là hành vi chuyển tiếp mà một nút áp dụng đối với một BA. Việc thực hiện các hành vi PHB khác sẽ ngăn cản hoạt động của các ứng dụng của PHB mặc định.1 PHB mặc định DSCP (Decimal) 46 38 36 34 30 28 26 22 20 18 14 12 10 56 48 40 32 24 16 8 0 DSCP (Binary) 101110 100110 100100 100010 111100 111000 110100 101100 101000 100100 111000 110000 101000 111000 110000 101000 100000 011000 010000 001000 000000 Bảng 2. càng sớm càng tốt. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 49 .3.5.II. Miền DiffServ sẽ chuyển tiếp càng nhiều gói tin càng tốt. biến thiên độ trễ hay tỷ lệ mất gói mà một BA sẽ gặp khi đi qua một miền DiffServ. Bảng ánh xạ giá trị DSCP và PHB PHB mặc định là một dịch vụ Best – Effort mà một miền DiffServ cung cấp. PHB liên quan đến các đặc điểm về độ trễ.

Để hỗ trợ hành vi này. nút DiffServ phải phục vụ EF với một tốc độ cao hơn tốc độ đến của nó. trong đó i = 1…4 mô tả các lớp. đảm bảo rằng lưu lượng EF chỉ phải gặp một hàng đợi rỗng hoặc gần rỗng. Các PHB AF với độ ưu tiên hủy gói tương ứng Các nhóm AF thực thi độc lập với nhau. hoặc biến thiên độ trễ không tường minh. biến thiên độ trễ thấp và tỷ lệ mất gói thấp mà một nút DiffServ phải thực hiện. giúp tối thiểu hóa độ trễ xếp hàng. số lưu lượng của nhóm đó đến một nút và độ ưu tiên hủy gói của gói tin. . Việc tối thiểu hóa độ trễ xếp hàng dẫn tới không chỉ độ trễ và biến thiên độ trế thấp mà còn làm cho tỷ lệ mất gói thấp.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . Độ ưu tiên càng cao thì các gói tin bị hủy càng nhiều. Quan hệ giữa giá trị IP Predence và bộ lựa chọn lớp CS Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy . Độ ưu tiên hủy gói Thấp Trung bình Cao AF1 AF11 AF12 AF13 AF2 AF21 AF22 AF23 AF3 AF31 AF32 AF33 AF4 AF41 AF42 AF43 Bảng 3. Có 4 nhóm AF có dạng AFij. PHB này thường dùng cho các lưu lượng thời gian thực đi qua miền DiffServ. Các CS có giá trị cao hơn sẽ có xác suất chuyển tiếp lớn hơn. không có một bộ mô tả độ trễ. Việc bảo đảm thực sự cung cấp bởi mỗi nhóm phụ thuộc vào tài nguyên chuyển tiếp mà các nút DiffServ đã cấp phát.3 Chuyển tiếp bảo đảm AF Các nhóm AF PHB định nghĩa một nút DiffServ hỗ trợ việc bảo đảm tỷ lệ mất gói như thế nào.4 Bộ lựa chọn lớp CS DiffServ định nghĩa các CS PHB để cung cấp cơ chế tương thích ngược với các bit IP Predence trong trường ToS (Type of Service) của IPv4 header. bởi vì nó ngăn chặn bộ đệm gói tin bị cạn kiệt.2 Chuyển tiếp nhanh EF Chuyển tiếp nhanh EF định nghĩa một hành vi có độ trễ thấp. j = 1.3 mô tả độ ưu tiên hủy gói. .. PHB CS7 CS6 CS5 CS4 CS3 CS2 CS1 CS0 DSCP (Thập phân) 56 48 40 32 24 16 8 0 DSCP (Nhị phân) 111000 110000 101000 100000 011000 010000 001000 000000 Tên bit IP Predence Network Control Internetwork Control Critic/ECP Flash Override Flash Immidiate Priority Routine IP Predence (Nhị phân) 111 110 101 100 011 010 001 000 IP Predence (Thập phân) 7 6 5 4 3 2 1 0 50 Bảng 4.

DSCP.II. địa chỉ nguồn hay địa chỉ đích và các ứng dụng. Một số bộ mô tả đặc trưng dùng để phân loại gói bao gồm: bộ giao tiếp ngõ vào. Quy định lưu lượng sẽ thực hiện các công việc phân loại. Khi đó kỹ thuật QoS có thể ứng dụng tương thích để đảm bảo sự đúng đắn với các chính sách quản trị QoS. policing và shaping. . Các kỹ thuật chất lượng dịch vụ khác như giám sát lưu lượng. nhóm QoS.5. đánh dấu. Tài liệu đặc tả quy định lưu lượng mô tả các tham số của mỗi cấp độ dịch vụ. EXP và qos – group. Việc phân loại nên được đặt ở biên mạng. Việc đánh dấu gói hay khung cùng với việc phân loại cho phép thiết bị mạng dễ dàng phân biệt các gói hay khung đã được đánh dấu. Để phân loại gói. Với việc sử dụng phân loại gói. lưu lượng nguồn đồng ý tham gia để thoả thuận các giới hạn và mạng sẽ thực hiện các giới hạn đó với việc đảm bảo vế chất lượng dịch vụ. độ ưu tiên IP. độ ưu tiên IP (IP Precedence). chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Việc đánh dấu được sử dụng để thiết lập thông tin trong tiêu đề gói lớp 2 hay lớp 3. Phân loại và quy định lưu lượng Việc quy định lưu lượng được thực hiện dựa trên thỏa thuận cấp độ dịch vụ SLA giữa các khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ. ta dùng bộ mô tả lưu lượng để phân chia các gói trong phạm vi các nhóm riêng biệt để định nghĩa các gói đó.1 Phân loại lưu lượng Phân loại đươc thực hiện để nhận dạng lưu lượng và phân chia lưu lương thành các lớp khác nhau.2 Đánh dấu lưu lượng Hoạt động đánh dấu cho phép các thiết bị mạng phân loại gói hay khung (frame) dựa vào bộ mô tả lưu lượng đặc trưng. DSCP. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 51 . . . Một số bộ mô tả lưu lượng được sử dụng để đánh dấu gói như: lớp dịch vụ (CoS). chúng có khả năng được tiến hành các chức năng QoS trên mạng. Khi bộ đặc tả lưu lượng được sử dụng để phân loại. Frame Relay DE (Discard Eligible). Sau khi gói đã được định danh. − Đánh dấu gói tin bằng cách thiết lập các bit ATM CLP (Cell Loss Priority). Đánh dấu là yếu tố hữu dụng vì nó cho phép thiết bị mạng dễ dàng nhận dạng các gói hay khung theo các lớp đặc trưng.3 Policing Tính năng policing thực hiện các chức năng sau: − Giới hạn tốc độ vận chuyển của một lớp lưu lượng đi vào và đi ra một interface dựa trên một số tiêu chí do người quản trị định nghĩa. DSCP.4. nhà quản trị mạng có thể phân vùng lưu lượng mạng thành nhiều mức ưu tiên hay nhiều lớp dịch vụ. các giá trị IP Predence. nắn dạng lưu lượng và kỹ thuật hàng đợi sử dụng bộ mô tả lưu lượng để đảm bảo giữ đúng thoả thuận.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS .

Thuật toán một thùng token Thuật toán này sử dụng một thùng token gọi là thùng Conform. Có 2 kiểu thuật toán thùng token là: thuật toán một thùng token và thuật toán hai thùng token.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Policing cho phép chúng ta kiểm soát tốc độ truyền và nhận tối đa của dòng lưu lượng trên một interface. thì gói tin là phù hợp và xảy ra hành động Conform đối với gói tin. Khi một gói tin kích thước B bytes đến tại thời điểm t thì xảy ra các hành động sau: • Kích thước thùng Conform được cập nhật: nếu gọi thời điểm gói tin đến trước là t1 và thời điểm hiện tại là t. Hai thuật toán này được mô tả như sau: • Thuật toán một thùng token G ó i t in k íc h t h ư ớ c B b y tes đ ến b to ke n s > = B b y te s ? Đ úng L ấ y đ i B t o k e n s t ro n g th ù n g Hành động C o n fo rm Sai Hành động E xc e e d Hình 47. Đồng thời. thì kích thước thùng được cập nhật dựa trên tốc độ token đến (hay CIR – Committed Information Rate ) như sau: (Thời gian giữa các gói tin <t – t1> * tốc độ cho phép CIR)/8 bytes • Nếu kích thước thùng Conform lớn hơn hoặc bằng kích thước gói tin. Ví dụ. kích thước thùng Conform sẽ giảm đi B bytes token. thì hành động Exceed xảy ra. Tính năng này được áp dụng khi áp dụng một chính sách lưu lượng vào một interface. Thùng Conform ban đầu được làm đầy bằng số bytes token đã xác định như là kích thước burst bình thường. cấu hình policing sử dụng thuật toán 1 thùng token như sau: Router(config)# class-map access-match Router(config-cmap)# match access-group 1 Router(config-cmap)# exit Router(config)# policy-map police-setting Router(config-pmap)# class access-match Router(config-pmap-c)# police 8000 1000 conform-action transmit exceed-action drop Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy Router(config-pmap)# exit Router(config-pmap-c)# exit Router(config)# interface fastethernet 0/0 Router(config-if)# service-policy output police-setting 52 . • Nếu số lượng bytes trong thùng trừ đi B bytes nhỏ hơn 0. Việc thực hiện tính năng policing dựa trên thuật toán thùng token.

Lúc này trong thùng có 800 bytes. Thuật toán hai thùng token Hành động Conform Exceed Thuật toán này sử dụng hai thùng token gồm thùng Conform và thùng Exceed. thì kích thước thùng được tính dựa trên tốc độ CIR như sau: • (Thời gian giữa các gói tin <t – t1> * tốc độ cho phép CIR)/8 bytes Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 53 . Cả 2 thùng ban đầu đều được làm đầy bằng số bytes token. Khi một gói tin kích thước B bytes đến tại thời điểm t thì diễn ra các hành động sau: • Kích thước thùng Conform được cập nhật: nếu gói tin trước đến tại thời điểm t1 và gói tin tiếp theo đến tại thời điểm t. Kích thước hai thùng được cập nhật dựa trên tốc độ CIR. Giả sử. Và trong thùng lúc này vẫn còn 800 bytes. Hành động Conform lúc này là gói tin được chuyển đi (transmit) và trong thùng còn lại là 550 bytes. thùng được thêm vào 250 bytes ((0. nó phù hợp vì có đủ token trong thùng. Khi một gói tin 450 bytes đến. còn kích thước thùng Exceed được xem là kích thước burst tối đa. gói tin tiếp theo có kích thước 900 bytes. Ban đầu thùng token làm đầy bởi 1000 bytes.25s thì gói tin tiếp theo đến. • Thuật toán hai thùng token Gói tin kích thước B bytes đến b tokens trong thùng Conform >= B bytes? Sai b tokens trong thùng Exceed >= B bytes? Sai Hành động Violate Đúng Đúng Lấy đi B tokens trong thùng Conform Lấy đi B tokens trong thùng Exceed Hành động Hình 48.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Tốc độ CIR là 8000bps và kích thước burst bình thường là 1000 bytes cho tất cả các gói tin ra khỏi interface FastEthernet 0/0. thì gói tin đã vượt quá kích thước thùng token và hành động Exceed lúc này là gói tin bị hủy (drop). trong đó kích thước thùng Conform được xem như là kích thước burst bình thường.25 * 8000)/8). Sau đó 0.

có đủ token trong thùng Conform nên gói tin phù hợp và hành động Conform được thực hiện lúc này là chuyển gói tin đi (transmit). Do đó. đồng thời thùng Exceed giảm đi 900 bytes token và còn lại 100 bytes. ta có cấu hình policing sử dụng thuật toán 2 thùng token như sau: Router(config)# class-map access-match Router(config-cmap)# match access-group 1 Router(config-cmap)# exit Router(config)# policy-map police-setting Router(config-pmap)# class access-match Router(config-pmap-c)# police 8000 1000 1000 conform-action transmit exceed-action set-qos-transmit 1 violate-action drop Router(config-pmap-c)# exit Router(config-pmap)# exit Router(config)# interface fastethernet 0/0 Router(config-if)# service-policy output police-setting Tốc độ CIR là 8000bps. nếu kích thước thùng Exceed nhỏ hơn kích thước gói tin thì hành động Violate xảy ra.4*8000)/8). Đồng thời. Nếu số token trong thùng Exceed lớn hơn hoặc bằng kích thước gói tin thì hành động Conform diễn ra. kích thước burst bình thường và kích thước burst tối đa đều là 1000 bytes cho tất cả các gói tin ra khỏi interface FastEthernet 0/0. Thùng Conform lúc này được bổ sung thêm 250 bytes token ((0. 2 thùng Conform và Exceed đều chứa 1000 bytes token. Kích thước thùng Conform vẫn như cũ. Do thùng Conform đã có 800 bytes nên chỉ nhận thêm 200 bytes. Khi một gói tin kích thước 450 bytes đến. • Ngược lại.25s. thùng Exceed sẽ giảm đi B bytes token. Trong thùng Conform còn lại 550 bytes. thì gói tin không phù hợp vì chỉ có 800 bytes trong thùng Conform. Sau đó 0. Ví dụ . • Ngược lại. nếu số token trong thùng Conform nhỏ hơn kích thước gói tin thì sẽ kiểm tra số bytes token trong thùng Exceed.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS • Nếu số token trong thùng Conform lớn hơn hoặc bằng kích thước gói tin thì gói tin phù hợp và hành động Conform diễn ra. thùng Conform sẽ giảm đi B bytes token. Ban đầu. Nếu kích thước gói tin là 900 bytes. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 54 . các thùng được bổ sung thêm 400 bytes ((0. Đồng thời.4s.25+8000)/8) và có tổng cộng là 800 bytes. thùng Exceed được kiểm tra và có đủ số token cho gói tin này nên hành động Exceed xảy ra (thiết lập giá trị QoS – transmit bằng 1). Phần còn lại được bổ sung cho thùng Exceed và thùng Exceed lúc này có 300 bytes. Nếu gói tin tiếp theo đến có kích thước 1000 bytes thì xảy ra hành động Conform và thùng Conform lúc này rỗng. gói tin tiếp theo đến. Sau đó 0.

Giả sử gói tin tiếp theo đến có kích thước 400 bytes. Khi có đủ số bytes token trong thùng.5. do đó LSR không nhìn thấy trực tiếp trường Prec/DSCP trên header IP. Thùng token hợp Có Phù Các gói tin được chuyển đi Phân loại Tốc độ shaping đã cấu hình Có đủ token trong thùng không ? Phân loại gói tin Traffic Shaping Không Các gói tin được đặt trong hàng đợi (để chuyển đi sau) Hình 49. do đó nó kéo theo một số thực thi DiffServ khác so với mạng IP.2*8000)/8). chứ không hủy gói như policing.5. gói tin sẽ được gửi đi và thùng token sẽ giảm đi B bytes. có 200 bytes được bổ sung vào các thùng ((0. Thùng Conform lúc này sẽ có 200 bytes và thùng Exceed vẫn là 300 bytes. MPLS hỗ trợ DiffServ Về cơ bản mạng MPLS – DiffServ không thay đổi kiến trúc QoS của mạng IP.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Sau đó 0. tức có ít bytes token hơn B bytes của gói tin. Các router tại biên vẫn thực hiện các chức năng phân loại (classification). Tính năng shaping . Điểm khác ở đây chính là cấu trúc của node MPLS và việc chuyển tiếp gói tin . Vấn đề đặt ra ở Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 55 . Nếu kích thước thùng không nhỏ hơn kích thước gói tin thì gói tin được chuyển đi không cần trì hoãn.4 Shaping Tính năng shaping được thực hiện tương tự như tính năng policing khi sử dụng thuật toán thùng token để đưa ra quyết định xử lý đối với dòng lưu lượng. gói tin với kích thước B bytes được so sánh với số lượng token hiện có trong thùng. đánh dấu (marking). thì đều không có đủ số bytes token trong cả 2 thùng. Do đó. thì gói tin sẽ bị trì hoãn (bằng bộ đệm hoặc hàng đợi) cho đến khi có đủ số bytes token trong thùng. policing và shaping. Đồng thời các chức năng quản lý bộ đệm cũng như lập lịch gói tin đi trong mạng theo thực thi PHB vẫn giữ nguyên. hành động Violate được thực hiện bằng cách hủy (drop) gói tin. Các thành phần chức năng như bảng thỏa thuận điều hòa lưu lượng TCA.II. . Nếu kích thước thùng nhỏ hơn kích thước gói tin.2s. Khi một gói tin trong một dòng lưu lượng đến. Các router LSR chuyển tiếp chỉ dựa vào header MPLS và trường mở rộng EXP. PHB vẫn không thay đổi.

tất cả các node thực thi PHB đều dựa trên giá trị trường EXP của gói tin. Mạng hỗ trợ 3 lớp dịch vụ : EF.2 L – LSP (Label – inferred – PSC LSP) L – LSP là kiểu LSP chỉ vận chuyển duy nhất một lớp lưu lượng đơn. Làm thế nào để ánh xạ từ DSCP sang EXP? MPLS hỗ trợ cho DiffServ (RFC 3270) giới thiệu 2 kiểu LSP với các đặc tính dịch vụ khác nhau và quá trình hoạt động. và ánh xạ PHB sang giá trị EXP đối với các nhãn ra. Một LSR sẽ ánh xạ EXP sang PHB đối với các nhãn vào. Hình 50 biểu diễn một mạng sử dụng các đường E – LSP. Các LSR có thể thiết lập các E – LSP với việc dành trước băng thông.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS đây là trường DSCP là trường 6bit trong khi trường EXP của nhãn chèn MPLS lại chỉ có 3 bit. đường LSP thứ 2 mang tổng hợp cả 3 lớp dịch vụ. Node A có thể chia nhỏ lưu lượng EF và node C chỉ việc phục vụ lưu lượng EF đó mà không cần phải quan tâm Đến việc LSP nào mang lưu lượng EF. Theo các nguyên tắc của E – LSP. Các LSR sử dụng trường EXP trong nhãn để suy ra hành vi PHB mà một gói tin yêu cầu. . Trường EXP có 3 bit nên một E – LSP có thể chứa tới 8 lớp dịch vụ.1 E – LSP (EXP – inferred – PSC LSP) E – LSP là kiểu LSP có thể mang nhiều lớp lưu lượng đồng thời. AF1 và AF2. Kiểu thứ hai. giá trị EXP lúc này chỉ mang ý nghĩa là độ ưu tiên Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 56 . L – LSP (Label – inferred – PSC LSP) chỉ vận chuyển một lớp lưu lượng. Miền MPLS C A D B AF2 EF AF1 Hình 50. Đường E – LSP đầu tiên mang lưu lượng EF. Các LSR suy ra các hành vi PHB từ giá trị nhãn. trong khi một số lại đi theo đường khác. Trong trường hợp này có 2 đường E – LSP giữa 2 node A và D. Chú ý rằng. . E – LSP (EXP – inferred – PSC LSP) có thể vận chuyển nhiều lớp lưu lượng đồng thời. Kiểu đầu tiên. một số lưu lượng EF đi theo một đường E – LSP. Miền MPLS sử dụng E – LSP E – LSP định nghĩa các cơ chế ánh xạ giữa giá trị EXP và các hành vi PHB.

Đường L – LSP đầu tiên sẽ mang lưu lượng AF2. Short Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 57 .II. việc ánh xạ sẽ chỉ ra làm thế nào LSR mã hóa PHB. Các LSR học sự kết hợp giữa giá trị nhãn với các lớp trong quá trình thiết lập LSP. AF1 và AF2. So sánh E – LSP với L – LSP Các mô hình DiffServ Tunnel trong MPLS Các LSP hỗ trợ DiffServ định nghĩa 3 mô hình tương tác giữa các hành vi PHB trong các lớp đóng gói khác nhau. L –LSP Một lớp mỗi LSP PHB suy ra từ giá trị nhãn và EXP Yêu cầu có báo hiệu Bảng 5. đường 2 và 3 mang lưu lượng EF và đường cuối cùng mang lưu lượng AF1. Các mô hình này gồm có: Uniform. Đối với các nhãn đầu ra. Chú ý rằng node A đã chia nhỏ lưu lượng EF trên 2 đường L – LSP.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS hủy gói. Đối với các nhãn đầu vào.6. Các LSR sẽ đảm bảo nội dung của nhãn DiffServ. các hành vi PHB mà LSP hỗ trợ và ánh xạ giữa việc đóng gói tin với một PHB. Trong trường hợp này sẽ có 4 đường L – LSP giữa node A và D. L – LSP yêu cầu phải sử dụng các cơ chế báo hiệu mở rộng của DiffServ. Pipe. Mạng sử dụng 3 lớp dịch vụ EF. Node C sẽ nhận ra dạng lưu lượng EF bằng cách sử dụng các nhãn và phục vụ lưu lượng này mà không cần phải xem xét LSP nào đã mang nó (có nghĩa là node sẽ không cung cấp PHB trên mỗi L – LSP mà trên mỗi lớp dịch vụ). việc ánh xạ sẽ chỉ ra các LSR có suy ra PHB như thế nào. Miền MPLS C A D B AF2 EF AF1 Hình 51. Ta có bảng so sánh sau đây: E – LSP Một hoặc nhiểu lớp mỗi LSP PHB suy ra từ trường EXP Không cần báo hiệu (tùy chọn) . Miền MPLS sử dụng L – LSP Việc sử dụng E – LSP và L – LSP trong cùng mạng MPLS sẽ không loại trừ lẫn nhau.5. Hình 51 minh họa một mạng MPLS sử dụng các đường L – LSP. Nội dung này chính là kiểu đường dẫn LSP (E – LSP hay L – LSP).

đánh dấu và đánh dấu lại được thực hiện chỉ dựa trên giá trị EXP của nhãn ngoài cùng. Tại điểm đầu của một LSP. trường EXP chỉ có 3 bit nên chỉ có 3 bit CSCP trong trường DSCP được sao chép.2 Mô hình Pipe Mô hình Pipe đối xử với giá trị trường DSCP trong gói tin IP với giá trị EXP trong nhãn MPLS độc lập với nhau. việc thiết lập này có thể dẫn xuất từ giá trị DSCP trong trường hợp chuyển tiếp gói tin IP vào mạng MPLS. Tuy nhiên. noi thực hiện hành động PHP). giá trị DSCP sẽ là 26 (tương ứng với PHB AF 31). Hình 52. Trên một LSP. . . giá trị EXP của nhãn gỡ ra không được sao chép vào trường DSCP của gói tin IP hoặc Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 58 . trường EXP được thiết lập. giả sử không có hành động PHP. ở đây là router E. Vì vậy giá trị EXP ở đây bằng 4. Khi giá trị EXP của nhãn trên cùng thay đổi. hoặc có thể dựa vào giá trị EXP trong trường hợp chuyển tiếp gói tin trong mạng MPLS. Mô hình Uniform trong MPLS DiffServ tunnel Ví dụ đối với hình trên. sẽ định nghĩa các thủ tục mà một LSR có thể áp dụng khi một gói tin (IP hoặc MPLS) với một PHB đã có đi vào và ra khỏi một LSP. Khi tới router PE ngõ vào. Giả sử tại router D đánh dấu lại giá trị EXP bằng 3. một nhãn được gắn vào và giá trị DSCP sao chép sang trường EXP. Ba mô hình này áp dụng chung cho cả E – LSP và L – LSP. Khi nhãn ngoài cùng được gỡ ra. việc phân loại. gói tin IP đi vào miền MPLS có giá trị DSCP là 34. nó sẽ được sao chép vào trường EXP của nhãn mới được gắn vào cũng như trường EXP của nhãn mới được gỡ ra. Tại PE ngõ vào. tại điểm cuối của LSP (hoặc tại router áp chót.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Pipe.1 Mô hình Uniform Mô hình Uniform chỉ có duy nhất một lớp QoS được thực hiện từ đầu đến cuối. Lúc này. giá trị EXP sẽ được sao chép ngược trở lại trường DSCP. Các router P trung gian chuyển tiếp gói tin dựa trên giá trị EXP của nhãn trên cùng trong ngăn xếp nhãn.

LER ngõ ra vẫn giữ giá trị của trường EXP trong gói tin đã nhận. Hình 54. Hình 53. vì thế nó có thể được sử dụng để phân loại gói tin tại interface đầu ra. Tuy nhiên.3 Mô hình Short Pipe Mô hình Short Pipe gần giống như mô hình Pipe. chỉ có một điểm khác đó là: tại LER ngõ ra. việc phân loại gói tin không dựa vào giá trị EXP mà dựa vào giá trị DSCP trong gói tin IP.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS trường EXP của nhãn bên dưới. Mô hình Short Pipe trong MPLS DiffServ tunnel Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 59 . Mô hình Pipe trong MPLS DiffServ tunnel .

Trong việc ánh xạ chuẩn. 3 bit đầu tiên của trường DSCP. Hình 55. còn gọi là CSCP.II. giá trị EXP được ánh xạ vào 3 bit CSCP và 3 bit cuối được thiết lập là 0. trường ToS (Type of Service) của gói tin IP và trường EXP có thể ánh xạ một – một vì hai trường đều chứa 3 bit.5. việc ánh xạ một – nhiều có thể xảy ra vì trường DSCP chứa 6 bit và trường EXP chỉ chứa 3 bit. LSR thực hiện việc lập lịch hàng đợi dựa theo thông tin mang trong trường EXP của nhãn thuộc gói tin đến. − Xử lý tại LER ngõ vào LER ngõ vào trong miền MPLS giới hạn dòng dữ liệu của người dùng để đảm bảo rằng dòng dữ liệu phù hợp với băng thông đã quy định trong miền MPLS. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 60 .Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . − Xử lý tại các LSR Khi thực hiện chuyển mạch MPLS. Trong khi đó. Điều này cho phép các LSR cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho các gói tin với độ ưu tiên cao hơn. được ánh xạ tới trường EXP và 3 bit cuối được bỏ qua.7. Đối với việc thẹc hiện QoS cơ bản. Thực hiện QoS trong miền MPLS Miền MPLS xử lý lưu lượng QoS theo ba giai đoạn khi các gói tin IP đi vào miền MPLS. − Xử lý tại LER ngõ ra LER ngõ ra ánh xạ trường EXP vào trường DSCP của gói tin. trong miền DiffServ. Ánh xạ giá trị DSCP vào các bit EXP Trong miền IntServ. LER ngõ vào đánh dấu các gói tin IP với độ ưu tiên khác nhau tùy thuộc vào chính sách và ánh xạ trường DSCP trong gói tin IP vào trường EXP của nhãn MPLS.

người dùng Internet còn muốn chia sẻ dữ liệu của mình cho người khác ngay trên mạng thông qua các liên kết mà không cần tới các thiết bị lưu trữ dữ liệu di động như USB.I.2.1. rồi upload lên lại sau khi chỉnh sửa. Hơn nữa.I. dễ sử dụng. Đồng thời.1. ổ cứng di động. ta phân tích yêu cầu như sau: Yêu cầu chức năng: đầu tiên.2. hết giờ làm việc. Sau đó. Chẳng hạn. download.CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG . và xóa dữ liệu của mình. Sau đó. khi về nhà. Đặc tả yêu cầu Các thuật ngữ Thuật ngữ FEAT REQ Kiểu Technical Technical Ý nghĩa Mô tả chức năng Mô tả yêu cầu . việc lưu trữ dữ liệu trên mạng cũng mang lại nhiều lợi ích. có thể thấy người dùng có thể đảm bảo dữ liệu của mình được an toàn nhờ việc lưu trữ dữ liệu trực tuyến. nhân viên này chỉ việc download file này xuống máy tính cá nhân.2. Yêu cầu chức năng FEAT – 001 Upload file Thuộc tính Mô tả 61 Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy . Phân tích trang web mô phỏng chia sẻ dữ liệu trực tuyến Thu thập yêu cầu Hiện nay. . . Như vây.I .I. với xu hướng điện toán đám mây. nếu muốn chỉnh sửa trên file này. không phát sinh lỗi.I. Từ nhu cầu trên. người dùng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu của mình trên mạng Internet rất cao.2. họ có thể thực hiện các thao tác upload. Yêu cầu phi chức năng: trang web chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm tính đơn giản. một nhân viên sau khi thao tác với một file Word tại công ty. nhân viên này upload file này với trang lưu trữ trực tuyến. Không những vậy. việc lưu trữ này cũng mang tính tương tác rất cao khi người dùng có thể chia sẻ dữ liệu của họ qua các liên kết. người dùng vào trang web chia sẻ dữ liệu.

3 Công cụ thực hiện • Ngôn ngữ UML để phân tích. .1 Giao diện người dùng . . upload và download file nhanh. thân thiện.3. • Ngôn ngữ PHP để cài đặt. • Tốc độ: tốc độ load trang web. dễ sử dụng.2. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 62 . • Bộ công cụ XAMPP để cài đặt chương trình. từ Linux đến Windows có cài sẵn một trình duyệt web.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên :High Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Private Mới : True Cho phép người dùng upload dữ liệu từ máy tính cá nhân lên server của trang web Nội dung FEAT – 002 Download file Thuộc tính Tổng quát Mô tả Trạng thái : Proposed Ưu tiên :High Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Private Mới : True Cho phép người dùng download dữ liệu đã upload lên server của trang web về máy tính cá nhân Nội dung FEAT – 003 Xóa file Thuộc tính Tổng quát Mô tả Trạng thái : Proposed Ưu tiên :High Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Private Mới : True Cho phép người dùng xóa dữ liệu đã upload lên server của trang web Nội dung .I. • Trình hỗ trợ tăng tốc download (tùy chọn).2 Yêu cầu phần mềm • Chạy trên mọi hệ điều hành. Yêu cầu phi chức năng • Giao diện người dùng: đơn giản.

3.3 Chức năng xóa file Dùng cho Nguoi dung xóa những file không muốn chia sẻ hiện có trên trang web. Các sự kiện bao gồm: • Hệ thống hiển thị toàn bộ các file đang có trên trang web. .I. . Nhấn OK. hệ thống sẽ hiển thị giao diện thông báo Upload thành công.3. Nhận dạng các Use – Case .1. . Nhấn OK. Mô tả tác nhân: Nguoi dung Tác nhân Nguoi dung quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống có các chức năng upload. .I. Các sự kiện bao gồm: • Hệ thống hiển thị toàn bộ các file đang có trên trang web. • Người dùng nhấn nút Download. chương trình quay về giao diện ban đầu. chọn thư mục lưu file và nhấn OK. Người dùng nhấn Cancel để đóng thồng báo.3. Nếu file không hợp lệ. • Người dùng nhấn nút Upload.2 Chức năng download Dùng cho Nguoi dung tải các file hiện có trên trang web về máy tính cá nhân.2.I. giao tiếp với hệ thống thông qua giao diện để ra lệnh và nhận kết quả từ hệ thống. Hệ thống chỉ có một tác nhân duy nhất là người dùng. hiển thị pop – up xác nhận tải file về. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 63 . chương trình sẽ xuất ra thông báo lỗi file. delete.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . download. sau đó chọn File cần Upload. sau đó chọn File cần Upload.1 Chức năng upload Dùng cho Nguoi dung tải các file từ máy tính cá nhân lên trang web. Các sự kiện bao gồm: • Hệ thống hiển thị toàn bộ màn hình quản lý của chương trình. • Người dùng nhấn nút Upload. Xây dựng biểu đồ Use – Case Nhận dạng tác nhân Tác nhân (actor) là thực thể bên ngoài hệ thống.

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS • Người dùng nhấn nút Delete. Click Cancel. Hiển thị Form có chắc chắn xoa khỏi chương trình không?.I. Click Ok. Mô hình hóa sự tương tác giữa các đối tượng Biểu đồ hoạt động . • Người dùng nhấn nút Delete. .3.1.4. Xây dựng biểu đồ Use – Case Upload file Download file Nguoi dung Delete file Hình 56. Biểu đồ Use – Case chức năng của Người dùng . .1 Upload file Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 64 .4.I.I. Hiển thị Form có chắc chắn xoa khỏi chương trình không?. Chương trình sẽ trở về màn hình hiển thị.3. File dữ liệu sẽ bị xóa khỏi màn hình hiển thị.

2 Download file Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 65 . Biểu đồ hoạt động chức năng “Upload file” .Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS duyet trang web hien thi cac chuc nang loi khi upload file chon chuc nang upload upload file thanh cong hien thi cua so chon tap tin chon file can upload Hình 57.

3 Delete file duyet trang web hien thi cac file hien co tren trang web huy bo viec delete file delete file thanh cong chon file can delete xac nhan viec delete file Hình 59. Biểu đồ hoạt động chức năng “Download file” .Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS duyet trang web hien thi cac file hien co tren trang web upload file thanh cong chon file can download chon thu muc de luu file Hình 58. Biểu đồ hoạt động chức năng “Delete file” Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 66 .

2. Biểu đồ tuần tự .1 Upload file Hình 60.4.I.2 Download file Hình 61.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS . Biểu đồ tuần tự chức năng “Upload file” . Biểu đồ tuần tự chức năng“Download file” .3 Delete file Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 67 .

1. Bảng cơ sở dữ liệu của trang web .II Phân tích bài mô phỏng chia sẻ dữ liệu qua mạng MPLS .5. Tbl_files ID File_name File_type Orig_name File_ext File_size Dowloaded Bảng 6. Mô phỏng đúng cách truyền gói tin có nhãn. Thiết kế cơ sở dữ liệu Chương trình quản lý dữ liệu nhằm mục đích mô phỏng QoS trên mạng MPLS nên rất đơn giản chỉ bao gồm 1 bảng.I.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 62. Phân tích yêu cầu Dựng sơ đồ mô phỏng như là một mạng ISP thu nhỏ có kết nối với mạng khách hàng. Biểu đồ tuần tự chức năng “Delete file” . Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 68 .II.

II.4. switch sử dụng các IOS thật. Mô hình mạng thực tế .II. . Các phần mềm sử dụng trong bài lab GNS3 0. .2. bài lab được xây dựng với quy mô nhỏ nhưng vẫn đảm bảo tính đúng đắn của một mạng ISP có các khách hàng kết nối tới. • Mô hình triển khai Miền MPLS M ạng khách hàng M ạng khách hàng FT Serv P er Web Serv er Client Hình 63. Giao thức RIP: giao thức định tuyến nội dùng trong mạng của khách hàng sử dụng thuật toán distance vector. Giao thức BGP: giao thức dạng path – vector dùng để định tuyến giữa mạng khách hàng và mạng của ISP nằm trong hai vùng tự trị khác nhau.7. Các giao thức sử dụng trong bài lab Giao thức LDP: dùng thiết lập mối quan hệ láng giềng giữa các LSR để thực hiện việc gán nhãn và phân phối nhãn.3. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 69 . Thiết kế mô phỏng Do hạn chế về cấu hình phần cứng và thiết bị.II. Giao thức EIGRP: giao thức định tuyến nội dùng trong mạng của ISP sử dụng thuật toán distance vector và link – state.4: phần mềm giả lập các thiết bị mạng như router.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Cấu hình thiết bị giống với một mạng ISP nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Internet Download Manager 6.0: phần mềm tạo ra các máy tính ảo chạy trên máy thật dùng để giả lập các máy FTP Server. DU Meter: phần mềm dùng để đo dung lượng dữ liệu đã gửi/nhận và đo băng thông.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS VMWare Workstation 7. Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 70 .05: phần mềm hỗ trợ tăng tốc download. Web Server và máy client.

Chức năng upload Sau khi người dùng nhấn vào nút upload sẽ hiển thị cửa sổ upload dữ liệu từ máy tính. Kết quả trang web mô phỏng chia sẻ dữ liệu trực tuyến Trang chủ Sau khi gõ vào địa chỉ trang web. Giao diện chính của trang web .CH Ư ƠNG IV KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM .I . Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 71 .2.I.I.1. người dùng sẽ được chuyển tới trang chủ. Hình 64.

Hình 66.3. Giao diện chức năng upload .I. Chức năng delete Khi người dùng nhấn vào nút delete sẽ hiển thị cửa sổ để xác nhận việc xóa file.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 65. Chức năng delete Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 72 .

3.2.168.168.3.II Kết quả bài mô phỏng việc triển khai QoS trong mạng MPLS .3.168.168. Bảng quy hoạch địa chỉ IP cho máy Server và máy Client • Quy hoạch cho các router mạng khách hàng CE1 CE2 Fa1/0 192.168.3.1/32 Bảng 8.1/32 192. Bảng quy hoạch địa chỉ IP cho các router CE • Quy hoạch cho các router của nhà cung cấp dịch vụ ISP Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 73 .168.168.168.13/30 Loopback 0 192.5/30 192.1/30 192.3.1.1 192.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS .13 Bảng 7.II.3.10/30 Fa1/1 192. Mô hình mạng bài lab • Quy hoạch cho máy Server và máy Client Server Client IP Address 192.3.3.168.2/30 192.168. Quy hoạch địa chỉ IP cho các thiết bị Hình 67.1.14/30 Default Gateway 192.

134. kiểm tra kết nối giữa Server và Client xem đã thông hay chưa bằng cách thực hiện việc ping giữa 2 máy.83.134.134.2/30 204.3.4/32 Bảng 9.134.9/30 192.II.134.134.9/30 Loopback 0 204.84.1/32 204.83.83.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS PE1 P1 P2 PE2 Fa1/0 204.3.84.168.134. Bảng quy hoạch địa chỉ IP cho các LSR .2/32 204.2. Kết quả ping từ Server đến Client Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 74 .10/30 Fa1/1 192.134.134.83.3/32 204.84.1/30 204. • Ping từ Server đến Client • Ping từ Client đến Server Hình 68.83.6/30 204. Kết quả Trước tiên.84.134.6/30 204.83.168.5/30 204.

Việc download sẽ thực hiện trong hai trường hợp: mạng chưa áp các chính sách QoS và mạng đã áp các chính sách QoS. tại Server. ta sẽ chạy chương trình XAMPP để kích hoạt các dịch vụ FTP và Web.Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 69. ta sẽ thực hiện việc download các file hiện có trên FTP Server và Web Server. Tại Client. Kết quả ping từ Client đến Server Khi kết nối giữa Server và Client đã thông suốt. • Download file khi mạng chưa áp các chính sách QoS Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 75 .

Tốc độ tải file khi chưa áp dụng QoS Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 76 .Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS • Download file khi mạng đã áp các chính sách QoS Hình 70.

Tìm hiểu công nghệ MPLS – VPN – Q oS Hình 71. Tốc độ tải file khi áp dụng QoS Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 77 .

liệt kê các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất… Do công nghệ MPLS có nền kiến thức trải rộng trên nhiều mảng nên còn một số mảng chúng em chưa nghiên cứu hết như TE.I. . chưa có các tính năng nâng cao như tìm kiếm file. DS – TE… và triển khai trên thực tế. Phát triển hệ thống Mạng đồng bộ các phòng ban từ cấp huyện đến cấp vùng cho toàn khu vực Miền Trung . những ưu điểm cũng như hạn chế của công nghệ MPLS VPN so với mô hình VPN truyền thống. AtoM.II Hạn chế Trang web chia sẻ dữ liệu chưa thực hiện được việc phân quyền cho người dùng. sự kết hợp giữa mô hình DiffServ và MPLS. Kết quả đạt được Lý thuyết Qua đề tài nghiên cứu này. liệt kê danh sách các file được tải nhiều nhất. Mô phỏng chính xác mô hình mạng thu nhỏ của một ISP sử dụng công nghệ MPLS trong mạng lõi và áp dụng các chính sách QoS một cách đúng đắn.2.Tây Nguyên dựa trên nền tảng công nghệ MPLS Bổ sung các chức năng nâng cao cho trang web như phân quyền người dùng. . Mô phỏng Thực hiện thành công việc mô phỏng trang web chia sẻ dữ liệu ở mức độ tương đối đơn giản nhưng vẫn đảm bảo một số chức năng chính của một trang web chia sẻ dữ liệu. Hiểu thêm về các kiến trúc QoS.III Hướng phát triển Nghiên cứu các mảng kiến thức rộng hơn trong vấn đề thực hiện QoS như TE.I.KẾT LUẬN . Hiểu thêm về một số mô hình VPN.1. tìm kiếm… Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy 78 . MPLS trong môi trường IPv6… . chúng em đã hiểu rõ kiến trúc cơ bản của công nghệ MPLS. cách thức phân phối nhãn và cách truyền gói tin trong mạng MPLS.I .

} } if ($new_filename == '') { i . // check if file exist if (!file_exists($path . if (!$newname) { $newname = $file->file_name.. '. ''. 'file_ext' => $file->file_ext. $newname). } protected function _rename($path. '.PHỤ LỤC PHỤ LỤC A Các hàm chính của website function uploadify() { $file = $this->input->post('filearray').. break..")). // file extension . $i < 100. 'file_size' => $file->file_size ) ). $data['json'] = $file = json_decode($file). $file_ext. '. $filename) { $file_ext = substr($filename. $file->file_name)./assets/upload/' . for ($i = 1. } rename(BASEPATH . $filename . 'orig_name' => $file->file_name. $filename = md5(uniqid(mt_rand())) . $i++) { if (!file_exists($path . $file->file_name. $result = $this->load->view('file/uploadify'. $file_ext.mp3 mt_srand(). $new_filename = ''. $data). ". $i . $i . strrpos($filename. } $filename = str_replace($file_ext. echo $result. $filename)) { return $filename. $newname = $this->_rename(BASEPATH . $this->file_model->save( array( 'file_name' => $newname. $filename). $file_ext)) { $new_filename = $filename . BASEPATH ./assets/upload/'./assets/upload/' .

6. 'file/upload'. $this->template->write('title'.MultiFile. $this->load->library('upload'. 'file/upload'. $this->template->add_js('assets/js/jquery.js'). } // download filew public function download($id) { Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy ii . $config['allowed_types'] = 'avi|mp3|doc|docx|rar|zip|pdf|txt'. 'Upload successful'). } public function do_upload() { $config['upload_path'] = '. array('error' => '')). $config). if (!$files) { $error = array('error' => $this->upload->display_errors()). $this->template->write('title'.2.min.2.js'). $this->template->write_view('content'.MultiFile. 'file/success'. } else { return $new_filename. $this->template->write('title'. $files = $this->multi_upload->go_upload()./assets/upload/'. $this->template->render().ii return FALSE.js'). $this->template->add_js('assets/js/jquery. } } // basic upload public function upload() { $this->template->write_view('content'. $error).js'). $this->template->add_js('assets/js/jquery-1. 'Upload file'). $this->load->library('Multi_upload'). $config['encrypt_name'] = TRUE. // save db foreach ($files as $file) { $this->file_model->save($file). $data). } else { $data = array('upload_data' => $files). try again').6. 'Upload file fail. } $this->template->render(). // render template $this->template->add_js('assets/js/jquery-1. } $this->template->write_view('content'.min.

'assets/upload/' . $file[0]['file_name']. } } Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy iii . $file[0]).iii // download + 1 $file = $this->file_model->get_by_id($id)->result_array(). 'refresh'). $file[0]['downloaded'] = $file[0]['downloaded'] + 1. $this->file_model->update($id. 'refresh'). } public function delete($id) { $this->file_model->delete($id). redirect('file'. redirect(base_url() .

1.1 255.iv PHỤC LỤC B 1.255.168.255.255 ! Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy iv . File cấu hình CE1 class-map match-all ftp-out match ip dscp af31 class-map match-all http-in match protocol http class-map match-all ftp-in match protocol ftp class-map match-all http-out match ip dscp af11 ! ! policy-map ip2mpls-in description *** Policy to set DSCP value for IP packets *** class http-in set ip dscp af11 class ftp-in set ip dscp af31 policy-map ip2mpls-out description *** Policy to shape traffic before coming into MPLS domain *** class http-out bandwidth percent 20 shape average 1000000 class ftp-out bandwidth percent 5 shape average 600000 class class-default bandwidth percent 50 ! interface Loopback0 ip address 192.

3.1 255.255.3.6 remote-as 65000 no auto-summary ! 2.3.252 duplex auto speed auto service-policy input ip2mpls-in ! router rip version 2 network 192.255.168.168.0 no auto-summary ! router bgp 65001 no synchronization bgp log-neighbor-changes redistribute connected neighbor 192.255.3.168.252 duplex auto speed auto service-policy output ip2mpls-out ! interface FastEthernet1/1 description *** Default Gateway *** ip address 192.5 255.168.v interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown duplex half ! interface FastEthernet1/0 description *** Connect to PE1 *** ip address 192. File cấu hình CE2 Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy v .255.

vi ! class-map match-all ftp-out match ip dscp af31 class-map match-all http-out match ip dscp af11 ! policy-map mpls2ip-out description *** Policy to forward packets base on DSCP value *** class http-out bandwidth percent 20 random-detect class ftp-out bandwidth percent 5 random-detect class class-default bandwidth percent 50 random-detect ! interface Loopback0 ip address 192.168.255.252 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet1/1 Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy vi .3.10 255.255.1 255.2.168.255.255 ! interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown duplex half ! interface FastEthernet1/0 description *** Connect to PE2 *** ip address 192.255.

255.3.0 no auto-summary ! router bgp 65002 no synchronization bgp log-neighbor-changes redistribute connected neighbor 192.168.13 255.168.3.252 duplex auto speed auto service-policy output mpls2ip-out ! router rip version 2 network 192.vii description *** Default Gateway *** ip address 192.168.255.9 remote-as 65000 no auto-summary ! 3.3. File cấu hình PE1 ! ip cef no ip domain lookup ! no mpls ip propagate-ttl mpls ldp explicit-null ! class-map match-all ftp-out match mpls experimental topmost 3 class-map match-all http-in match ip dscp af11 class-map match-all ftp-in match ip dscp af31 Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy vii .

255 ! interface FastEthernet0/0 no ip address Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy viii .255.255.84.1 255.134.viii class-map match-all http-out match mpls experimental topmost 1 class-map match-all mpls2mpls-out ! policy-map ip2mpls-in description *** Policy to police traffic coming into MPLS domain *** class http-in police cir 1000000 bc 100000 be 100000 conform-action set-mpls-exp-topmost-transmit 1 exceed-action drop violate-action drop class ftp-in police cir 600000 bc 100000 be 100000 conform-action set-mpls-exp-topmost-transmit 3 exceed-action drop policy-map mpls2mpls-out description *** Policy to forward packets base on EXP value *** class http-out set mpls experimental topmost 1 bandwidth percent 20 random-detect class ftp-out set mpls experimental topmost 3 bandwidth percent 5 class class-default bandwidth percent 50 random-detect ! interface Loopback0 ip address 204.

3.252 duplex auto speed auto service-policy input ip2mpls-in ! router eigrp 2011 network 204.168.252 duplex auto speed auto mpls label protocol ldp mpls ip service-policy output mpls2mpls-out ! interface FastEthernet1/1 description *** Link to CE1 *** ip address 192.83.255.255.0 network 204.3.6 255.255.83.0 no auto-summary ! router bgp 65000 no synchronization bgp log-neighbor-changes neighbor 192.84.134.4 remote-as 65000 neighbor 204.255.84.1 255.168.84.134.ix shutdown duplex half ! interface FastEthernet1/0 description *** Connect to P1 Router *** ip address 204.5 remote-as 65001 neighbor 204.4 update-source Loopback0 neighbor 204.134.134.134.84.134.4 next-hop-self no auto-summary ! Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy ix .

x 4. File cấu hình PE2 ! ip cef no ip domain lookup ! no mpls ip propagate-ttl mpls ldp explicit-null ! class-map match-all ftp-out match qos-group 3 class-map match-all http-in match mpls experimental topmost 1 class-map match-all ftp-in match mpls experimental topmost 3 class-map match-all http-out match qos-group 1 ! policy-map mpls2ip-in description *** Policy to map EXP value to DSCP value *** class http-in set qos-group mpls experimental topmost class ftp-in set qos-group mpls experimental topmost policy-map mpls2ip-out description *** Policy to forward packets base on DSCP value *** class http-out set ip dscp af11 bandwidth percent 20 random-detect class ftp-out set ip dscp af31 bandwidth percent 5 Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy x .

9 255.255 ! interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown duplex half ! interface FastEthernet1/0 description *** Connect to P2 Router *** ip address 204.0 no auto-summary Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy xi .83.134.10 255.xi random-detect class class-default bandwidth percent 50 random-detect ! interface Loopback0 ip address 204.255.84.255.255.255.255.134.255.3.4 255.83.84.0 network 204.134.134.252 duplex auto speed auto service-policy output mpls2ip-out ! router eigrp 2011 network 204.252 duplex auto speed auto mpls label protocol ldp mpls ip service-policy input mpls2ip-in ! interface FastEthernet1/1 description *** Link to CE2 *** ip address 192.168.

84.168. File cấu hình P1 ! ip cef no ip domain lookup ! no mpls ip propagate-ttl ! class-map match-all ftp-out match mpls experimental topmost 3 class-map match-all http-out match mpls experimental topmost 1 ! policy-map mpls2mpls-out description *** Policy to forward packets base on EXP value *** class http-out set mpls experimental topmost 1 bandwidth percent 20 random-detect class ftp-out set mpls experimental topmost 3 bandwidth percent 5 random-detect Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy xii .84.134.1 remote-as 65000 neighbor 204.134.1 update-source Loopback0 neighbor 204.84.3.134.xii ! router bgp 65000 no synchronization bgp log-neighbor-changes neighbor 192.10 remote-as 65002 neighbor 204.1 next-hop-self no auto-summary ! 5.

2 255.134.84.255.255 ! interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown duplex half ! interface FastEthernet1/0 description *** Link to P2 Router *** ip address 204.134.255.255.83.252 duplex auto speed auto mpls label protocol ldp mpls ip service-policy output mpls2mpls-out ! interface FastEthernet1/1 description *** Link to PE1 *** ip address 204.0 network 204.2 255.255.0 Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy xiii .5 255.134.84.134.xiii class class-default set mpls experimental topmost 0 bandwidth percent 50 random-detect ! interface Loopback0 ip address 204.134.252 duplex auto speed auto mpls label protocol ldp mpls ip ! router eigrp 2011 network 204.83.83.255.255.

xiv no auto-summary ! Nguyễn Huệ – Nguyễn Phú Duy xiv .

[7] Jim Guichard. 2002. 2007. Cisco Press. End – To – End QoS Network Design. 768 tr. [6] Tim Szigeti. 608 tr. [3] Santiago Alvarez.org 1 .org/forum [9] http://wikipedia. Cisco Press. Traffic Engineering with MPLS. 448 tr. 2007. QoS for IP/MPLS Networks. [5] Luc De Ghein. 419 tr. [8] http://vnpro. Clarence Filsfils. MPLS and VPN Architectures. [4] John Evans. Cisco Press. CCIP MPLS Study Guide. Morgan Kaufmann. Ajay Simha. 2006. Cisco Press. Ivan Pepelnjak. 456 tr. 2000. Cisco Press. Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks: Theory and Practice.TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] James Reagan. MPLS Fundamentals. 2002. 2004. Sybex. [2] Eric Osborne. 336 tr. 608 tr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful