----------------------- Page 1----------------------Topik Topik 1 1 Kokurikulum HASIL PEMBELAJARAN Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. 4. 5.

Menyatakan definisi dan konsep kokurikulum yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka di sekolah; Mengenal pasti matlamat dan objektif pendidikan kokurikulum di sekolah; Menyenaraikan strategi yang sesuai untuk melaksanakan kokurikulum di sekolah; Menerangkan sejarah perkembangan pendidikan kokurikulum; dan Menjelaskan fungsi aktiviti pendidikan kokurikulum. Pengenalan Pendidikan

PENGENALAN Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah, Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau, menilai, memperbaiki, mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Beberapa perkara perlu di ambil kira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah. (a) (b) (c) Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli; Kekerapan mengadakan mesyuarat; Pembentukan jawatankuasa kecil;

----------------------- Page 2----------------------2 (d) (e) 1.1 TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM Pelaporan berkala; dan Dokumentasi. KONSEP PENDIDIKAN KOKURIKULUM

„Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang te rmasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur, kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nila i moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan‰

(Subperaturan 3(1) dalam peraturan-peraturan, 1997). Huraian di atas bermaksud perlaksanaan kokurikulum adal ah wajib dilaksanakan di sekolah dan institut pendidikan guru. Sebarang kegagalan dan keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum merupakan suatu kesalah an dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya se kali (Akta Pendidikan, 1996. 1.1.1 Pengenalan Pendidikan Kokurikulum

Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti kurikulum. Aktiviti ini juga adalah aktiviti yang harus diikuti oleh setiap pelajar sama ada ia dilaksanakan di dalam ataupun di luar bilik darjah bergantung kepada keperluan dan kesesuaian sesuatu aktiviti. Aktiviti ini penting diikuti pelajar untuk membolehkan mereka me mperoleh seberapa banyak pengalaman, kemahiran dan pengetahuan untuk mengembangkan kredibiliti yang ada pada diri mereka. Ini juga berlandaskan andaian bahawa setiap pelajar jika diberikan peluang akan berupaya menyerlahkan ke arah perkembangan bakat, minat, mental, jasman i, sahsiah, rohani dan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KOKURIKULUM

Berikut adalah beberapa falsafah pendidikan kokurikulum: (a) ng Setiap pelajar mempunyai boleh diperkembangkan dan diperkukuhkan. minat dan kebolehan ya

----------------------- Page 3----------------------TOPIK 1 3 (b) Setiap orang pelajar boleh dididik dan diasuh berdasarkan kesesuaian dan keupayaan mereka. dari segi perke PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

(c) Setiap orang pelajar perlu ada keseimbangan mbangan intelek, perkembangan fizikal, emosi dan rohani. (d) ajar Sekolah adalah institusi yang bertanggungjawab yang berkualiti untuk masyarakat dan negara.

melahirkan

pel

(e) Masyarakat juga bertanggungjawab untuk mendidik r supaya menjadi warganegara yang berhemah dan berketerampilan.

pelaja

(f) Setiap pelajar perlu dididik dan diasuh untuk yarakat yang sentiasa bertakwa dan berpegang kepada ajaran agama. (g) Setiap pelajar perlu diasuh dan diperkembangkan mereka dalam aspek nilai murni, interpersonal dan intrapersonal. Matlamat Pendidikan Kokurikulum maksimum

menjadi

mas

keupayaan

1.2.1

Matlamat kokurikulum adalah penglibatan d, warga guru/IPG serta anggota masyarakat untuk:

semua

muri

(a) Menyemai perasaan muhibbah, perpaduan, integrasi angan generasi muda dan peningkatan disiplin pelajar; (b) Memperkenalkan dengan pendidikan formal; pengalaman menyeluruh dan

nasional

dikal

keseimbangan

(c)

Menyemai nilai pendidikan; dari aspek kepi

(d) Menanam, memupuk dan memberi latihan awal mpinan, sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar; (e) (f) (g) 1.2.2

Menyumbang usaha membina masyarakat 1 Malaysia, budaya dan tempat belajar yang menarik dan menyeronokkan; Mewujudkan keseimbangan perkembangan JERIS; dan Mengisi masa lapang dengan berfaedah. Objektif Pendidikan Kokurikulum

Berikut adalah objektif pendidikan kokurikulum: (a) Menyemai kepada tuhan; kesedaran murid terhadap agama dan kepercayaan

(b)

Menyumbang perkembangan JERIS;

----------------------- Page 4----------------------4 (c) TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM Mengukuh perhubungan dan pergaulan antara murid; meningkat disiplin, minat dan bakat murid dal

(d) Membina dan am aktiviti diceburi; (e)

Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan seronok; kerjasama dan sumbangan dua hala

(f) Membina dan meningkatkan antara sekolah dan masyarakat;

(g) (h) KN),

Mewujudkan sekolah berwatak; dan Menyediakan murid untuk program latihan Sila rujuk Rajah 1.1, dan integrasi nasional. khidmat negara (PL

Rajah 1.1: Antara aktiviti di dalam program PLKN 1.3 STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

Untuk mencapai matlamat serta objektif yang disenaraikan dalam kokurikulum ini, beberapa strategi pelaksanaannya perlulah diambil perhatian. Antaranya ialah: Memberikan keutamaan dan wajaran yang sesuai kepada laksanaan aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum eh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. Menambah an/kelab, sukan/permainan kepada perkembangan ngetahuan murid-murid. bilangan dan pasukan aktiviti lain yang dan berunifom, memberikan kemahiran pe bol

persatu faedah serta pe

sahsiah, keperibadian,

Mempelbagaikan lagi aktiviti yang berkaitan dengan unit berunifom, persatuan/kelab, sukan/permainan agar semua murid dapat melibatkan diri secara optimum dalam aktiviti yang diminati. ----------------------- Page 5----------------------TOPIK 1 5 i Melibatkan murid daripada pelbagai kaum yang bersesuaian untuk tujuan perpaduan. dan menyediakan aktivit PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

Memperbanyakkan lagi aktiviti yang melibatkan antara pihak sekolah, murid dan masyarakat. apa Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid dan dan Guru (PIBG) dalam perancangan aktiviti kokurikulum. Persatuan Ibu B

Melaksanakan sistem pengurusan kokurikulum secara bersepad dan menyimpan rekod aktiviti kokurikulum murid sepanjang tahun dal am sesi persekolahan mereka. Menggunakan Sistem Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah (SPAKS) secara berkomputer memud ahkan u

penyimpanan rekod murid. Merancang dan manganjurkan aktiviti pertandingan yang boleh melibatkan semua murid di sekolah. Menyelia dan menilai penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum secara berhemah dan berterusan serta adil. Merancang serta melaksanakan sesi dan pengiktirafan kepada mana-mana murid tahap kecemerlangan dalam kegiatan kokurikulum. pemberian yang telah penghargaan mencapai

Memberikan penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum. Merancang dan menyelia setiap aktiviti kokurikulum dengan sempurna dan berkesan sesuai dengan objektif yang disarankan. 1.4 SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

Sebenarnya kegiatan kokurikulum telah lama diperkenalkan di sekolah-sekolah Melayu semasa era penjajahan Inggeris. Setiap murid akan diberikan kemahiran menanam sayur-sayuran, mengait, membuat kraf tangan, menanam pokok bunga dan lain-lain. Pada tahun 1909, pergerakan pengakap pertama ditubuhkan di Si ngapura. Penubuhan SITC (kini dikenali sebagai UPSI) pada tahun 1928, juga banyak memberikan sumbangan kepada pelaksanaan kokurikulum. Setiap bakal guru, selain mempelajari bidang akademik, mereka juga dilatih dengan pelbagai kemahiran seperti berkebun, membuat kraf tangan, menjahit, permainan (rujuk Rajah 1.2) dan termasuklah kegiatan unit berunifom (sila rujuk Rajah 1.3). ----------------------- Page 6----------------------6 TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

Rajah 1.2: Contoh aktiviti kokurikulum permainan di SITC Rajah 1.3: Contoh aktiviti kokurikulum unit beruniform di SITC Laporan Razak 1956, menyebut bahawa kegiatan kokurikulum dijadikan sebagai suatu kegiatan berkumpulan dan wajib dilaksanakan disekolah. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, kegiatan kokurikulum dijadikan sebahagia n daripada aktiviti berasingan daripada proses perkembangan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Laporan Kabinet 1978, menguatkan lagi kepentingan kokurikulum sebagai suatu bidang selain akademik yang diharapkan akan dapat membentuk sahsiah serta keperibadian pelajar secara lebih positif. Manakala pada tahun 85, 60 minit

19

subjek kokurikulum telah dimasukkan ke dalam jadual waktu Kurikulum Baru ----------------------- Page 7----------------------TOPIK 1 7 Sekolah Rendah lum juga telah berubah. (KBSR). Konsep aktiviti dan pelaksanaan kokuriku PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

Dengan pendekatan terkini, kokurikulum menjadi semakin pentin g. Konsep kegiatan kokurikulum pada asalnya hanya sebagai suatu aktiviti sampingan dan tambahan telah menjadi semakin penting. Pendidikan kokurikulum menjadi sama pentingnya dengan pendidikan akademik. Setiap sekolah sama ada swasta ataupun kerajaan diwajibkan mengadakan pendidikan kokurikulum. Pendidikan kokurikulum diharapkan akan dapat memperkembangkan sah siah serta keperibadian individu melalui aktiviti yang terancang. Setiap sekolah, daerah, negeri dan kementerian telah me wujudkan jabatan/bahagian/unit yang mengurus pendidikan kokurikulum. Malahan jawatan yang berkaitan dengan kokurikulum seperti penyelia kok urikulum, penolong kanan kokurikulum, pengarah dan pelbagai lagi jaw atan yang bersangkutan bertujuan menjadikan pendidikan kokurikulum lebih mapan dan teratur. Di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), pendidikan kokuriku lum juga menjadi sebahagian daripada kurikulum penting dan juga sya rat untuk bergraduat. Contohnya di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UP SI), setiap pelajar diwajibkan mengambil 6 jam kredit untuk kursus kokurikul um. Begitu juga dengan Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Sains Malaysia (USM) dan lain-lain universiti. 1.5 FUNGSI AKTIVITI PENDIDIKAN KOKURIKULUM fing

Aktiviti pendidikan kokurikulum sememangnya mempunyai si tertentu dalam membina serta memperkembangkan diri pelajar agar sedia bersaing dan mapan dalam menempuh arus pembangunan terkini. Antara fungsi pendidikan kokurikulum ialah: (a)

n mbanan

P Pendidikan yang menyeluruh dan seimbang Aktiviti kokurikulum yang terancang adalah berperanan untuk membugar atau memperkembangkan potensi diri individu. Pembelajara secara formal di dalam bilik darjah hanya menumpukan kepada perke

kognitif sahaja. Dengan aktiviti kokurikulum seperti berkhemah (sila rujuk n Rajah 1.4), bermain, bersantai dan bersukan aka dapat memperkembangkan setiap keupayaan dan kebolehan pelajar sama ada dari segi jasmaninya, rohaninya, emosinya atau keintelektualannya.

----------------------- Page 8----------------------8 TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM Rajah 1.4: Contoh aktiviti berkhemah - belajar cara masak ala hutan (b) M Menggilap bakat pelajar Aktiviti kokurikulum juga secara tidak langsung akan dapat menggilap bakat serta kebolehan pelajar. Setiap pelajar mempunyai rep utasi dan potensi yang tersendiri. Dengan aktiviti yang berkaitan setiap bakat dapat dilihat dan diperkembangkan. ti menari, antara salah satu bakat aktiviti kokurikulum. Rajah 1.5 menunjukkan yang berjaya dicungkil aktivi melalui

Rajah 1.5: Aktiviti menari (c) M Menyemai dan memupuk aspek kepimpinan Aktiviti kokurikulum juga dapat membina dan memupuk aspek kepimpinan dalam kalangan pelajar. Aktiviti seperti perkhemah kawat kaki, pertandingan adalah sebahagian daripada aktiviti ya dapat membina sifat kepimpinan pada diri pelajar.

an, ng

----------------------- Page 9----------------------TOPIK 1 9 (d) P Peningkatan disiplin pelajar Aktiviti kokurikulum juga akan dapat memupuk kesed aran tentang kepentingan disiplin kepada pelajar (sila rujuk Rajah 1.6). Aktiviti yang berkaitan dengan pakaian seragam seperti pengakap, Persatuan Bulan Sabit Merah, St John Ambulance dan lain-lain lagi adalah antara aktiviti yang amat berkait rapat dengan pembinaan dan pemupukan disiplin dalam kalangan diri pelajar. Rajah 1.6: Kegiatan kokurikulum melatih pelajar berdisiplin (e) M PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

Memupuk dan memperkukuhkan perasaan muhibah serta perpaduan Aktiviti kokurikulum juga berfungsi untuk mewujudkan perasaan muhibah dan perpaduan kalangan pelajar. Dalam setiap aktiviti yang diikuti oleh pelajar, mereka akan bersama-sama melaksa nakan setiap aktiviti tanpa mengira warna kulit, kaum atau bangsa. Perasaan muhibah n (f) yang terjalin akan membuahkan sifat keharmonian serta semangat kekitaan (espirit de corp). dan perpadua

M Menyemai dan memupuk nilai murni Aktiviti kokurikulum juga banyak yang berkaitan dengan penerapan serta penyemaian nilai murni. Contohnya dalam aktiviti berpen gakap setiap pelajar akan diajarkan tentang persetiaan pengakap yan g berteraskan kepada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan, keluhuran dan k esopanan. Kesemua ini adalah sebahagian daripada nilai murni yang p atut disemai dan dipupuk dalam diri pelajar. (g) B Bijak menggunakan masa lapang Aktiviti kokurikulum juga banyak yang bersifat pengisian masa lapang secara terarah dan tersusun. Aktiviti bersukan, perairan (sila rujuk Raja h 1.7), bermain dan berpesatuan adalah antara contoh yang akan dapat ----------------------- Page 10----------------------10 masa TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

memberikan impak positif kepada pelajar untuk mengisi lapang mereka agar tidak terjerumus ke dalam aktiviti yang tidak bermoral. (a) Berkayak (b) Rafting

Rajah 1.7: Contoh aktiviti kokurikulum perairan (h) M Menyumbang usaha membina iklim, budaya dan tempat yang menarik dan menyeronokkan Semakin banyak aktiviti kokurikulum di sesebuah institus i pendidikan, semakin cerialah tempat berkenaan. Terbinalah suatu iklim at au budaya pembelajaran yang menarik minat setiap pelajar. Keadaa n ini akan memungkinkan wujudnya suasana pembelajaran serta peng uasaan ilmu yang menyeronokkan.

Khidmat masyarakat K Aktiviti kokurikulum juga akan dapat merapatkan lagi hubun gan antara murid, guru dan sekolah dengan masyarakat setempat. Ak tiviti seperti lawatan ke rumah orang tua, rumah anak yatim dan penduduk kampung akan dapat merapatkan hubungan antara pihak sekolah dan m asyarakat. Sesuai dengan moto dalam pemasyarakatan pendidikan iaitu „Masyarakat itu Sekolah dan Sekolah itu Masyarakat‰. Malahan, aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan masjid, kuil, tempat riadah dan lain-lain juga adalah antara aktiviti khidmat masyarakat yang amat positif mewujudkan permuafakatan antara pihak sekolah dan masyarakat. (i) (j) H Hobi dan rekreasi Aktiviti kokurikulum juga berfungsi untuk menggalakkan pelajar memilih dan menyempurnakan hobi atau kegemaran mereka secara teratur dan berfaedah. Contohnya hobi seperti mengumpul setem, memancing, berbasikal dan lain-lain jika disalurkan dengan cara yang baik sudah past akan memberikan sahsiah pelajar. impak yang positif terhadap perkembanga

i n

----------------------- Page 11----------------------TOPIK 1 11 1.5.1 Impak Pendidikan Kokurikulum kepada Pelajar PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM

Berikut adalah antara beberapa impak pendidikan kokurikulum kepada pelajar: (a) lehi Mengamalkan dan mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan yang dipero

semasa belajar dalam bilik darjah. (b) Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan perolehi melalui pembelajaran formal dalam bilik darjah. kemahiran yang di

(c) Mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu penge tahuan, pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dan memupuk sikap yakin akan kebolehan diri sendiri. (d) (e) Melatih diri hidup secara berdikari. Berinteraksi dan menghargai serta sifat kebertanggungjawaban terhadap kepentingan alam sekitar. menanamkan

(f) (g)

Mengembangkan minat serta bakat dalam sesuatu bidang yang diceburi. Menghargai serta mengalami sendiri tentang kepentingan nilai-nilai murni

dalam kehidupan. (h) uan Menghargai serta mengalami sendiri hakikat dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. kepentingan perpad

(i) Menguji serta mempertingkatkan ciri-ciri kepimpinan, n dan kecekalan menghadapi cabaran serta masalah. (j) Memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka baru yang ada untuk kemajuan diri sendiri dan rakan.

ketabaha

peluang-peluang

(k) Memperoleh pengetahuan, pengalaman dan u yang berkemungkinan tidak diperolehi dalam bilik darjah. (l) (m) (n)

kemahiran

bar

Meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dalam bidang yang diminati dan diceburi. Memperluas persepsi dan pandangan hidup. Berkebolehan untuk berinteraksi bersama rakan dan untuk mewujudkan suasana yang harmoni, ceria, aman dan sejahtera. Mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah. dan buah fikiran secara masyarakat

(o)

(p) Memberikan sumbangan tenaga, idea bernas melalui khidmat kepakaran yang sedia ada.

----------------------- Page 12----------------------12 (q) (r) ani, TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM Menyuburkan sifat-sifat penyayang, bertimbang rasa, toleransi, menerima, berbudi bahasa yang mulia,bersopan santun, empati dan kepimpinan. Memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasm

ketenangan dan kematangan emosi, keluhuran rohani dan kecemerlangan serta keterampilan intelek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful