)t

- ...!fs*

Kffie,eww
K,e Kffiffi,e%w,-Kffi
Bez iaia, Secera,

mlijeka, iokolade...

Zlata Nanic Mirlana Neduhal

KOU\Cr
T.A
Brrz,

ZI'RAVIJE

iaia, Sedera, mliielta, iokotade...

BIO.ZRNO

\l

SadrZaj
'/,:,thvala 7 9

l'r'edgovor. IJvod
@ sva prava pridrZava

ll
............14

Zlata Nanii

Niti jedan dio ove knjige ne moZe se reproducirati u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima bez pismenog odobrenja autorice'
Fotograf,rje: Boris Poljidanin

osim: D1 i D3 dolje, DZiD6 gore, prednja korica - Vladimir Marii Priprema za tisak: Zlatko BilandZija Tisak: C.C. d.o.o'

BIO-ZRNO d.o.o. ZRNO - Poljoprivredno imanje za biolo5ko-organski

i biolo5ko-dinamidki uzgoj hrane
HR-10343 Nova Kapela, Habijanovac 45
Tel. : (0 1 ) 27 2-81 -7 3 ; 61 5-36'7

l,

F ax: 27 2-81

-96

e-mail : zlata.nanic @ zg.hinet.hr

wwwbio-zrno.hr CIP - Katalo gizacija u publikaciji Nacionalna i sveudili5na knjiZnica, Zagreb

>>Slafroku< .......14 Okrugliceodjabuka ......14 Okruglice od jabuka sa Sljivama .........15 Paladinke. ........... 15 Paladinke s jabukama ..... 16 Pohani cvjetovi bazge . ............ 16 Pohani cvjetovi akacije (bagrema) ...... l7 Pohani cvjetovi bude ili tikve .. .......... lj Slatka kukuruzna zljevanka ..... . l7 Pohane>>krafne<<odkrupice(grisa) ..... tg PUDINZI I VOdNE SALATE. ...... 19 DesertodjabukaikruSaka ....... 19 NabujakodkukuruznogbraSna ......... 19 Pudingoddinje. ...........20 Puding od riZe s kremom od jagoda ....20
Jabuke u

mLACINKE r ZLJEVANKE....

Voina salata s groZdicama Voina salata s riZom .

.

2l

Voine vreiice

.....

..... ........

22
22 23 23 24 24

PITE I SAVTJAEE ....

UDK 641.8s (083.12)

NANIi,

Z|ata

Koladi zazdravlje:bez jala, Seiera, mlijeka, dokolade.. .t Zlata Nanii, Mirjana Neduhal. Zagreb:Bio-v ISBN 953-9'
410322080

Pita s jabukama ... Pita sa Sljivama Savijada s jabukama Savijada s jabukama Savijada s tre5njama Savijada s tre5njama

i Sljivama

25 25

ili

vi5njama

26
27 27 27

KOLAdI OD DIZANOG TIJESTA
>>Buhtle<< s

pekmezom

Kifle

.

Kifle I
Krafne

28

Kruh od bundeve

Prutiii s pekmezom
nSarafi,. ,rSaumrole.,

29 30 30

.......

3l 3l

>Trnkadi<<-koladisa5ljivama KEKSI I SLATKA PECIVA Biskupskikruh.. x uupavcl >>Hrbat<< sbananama Keksiodbundeve "'.""' Keksiodsoje... Keksi s kukuruznimbrainom KokosovireZnjevi KoladskruPicom Koladodmrkve Kuglof Loftice od groZdicai badema Loptice odPSenice Medenjaci Roladaodprosa Slatkopecivo
KOLAEI
Baklava Kolad od jabuka i kokosa
KremSnite Prekomurska gibanica ....
'

'""'""

31

""'"' 'Jr
........34

... .. ".. 33

"."' 35 "''""' 35 """"'''36 "" 36 '"""'37 '""""38 ""''""'38 '""39 """"'' 40 '""'" 40 ""'""4l '"""""4l """42
43

43
43 45 45

Voine kocke

.

47

PODLOGEZAKOLAEEITORTE Pedenepodloge Osnovni biskvit bez jaja Biskvit od kukuruznog bra5na Biskvitsbademima Biskvitskokosom

........48

""'"""
""

48

"

48

'""" """'

49

'49

"''50

Biskvitsorasima Biskvit s rogadem Biskvit s ljeSnjacima Biskvit s makom Kuhane podloge Podloga od cous-cousa ... .. Podlogaodjedma Podloga od kukuruzne kaSe . Podloga od prosa i bude . Podloga od prosa Podloga od riZe KREMEZATORTEIKOLAEE Preljev od agar-agara ... ... Krema sa Zitaricama i voiem Krema od ananasa Krema od banana Krema od bresaka Krema od bundeve (bude) Krema od bude i lje5njaka Krema od >dokolade<< .. .. Krema od dinje Krema od jagoda Kremaodkivija Krema od kruSaka Krema od lubenice Krema od lje5njaka Krema od maka Krema od malina Krema od marelica Krema od mrkve Krema od narande Krema od rogada Krema od smokava Krema od tofua Krema od treSanja ili viSanja
.

......51 ..... 51 .......... 52 ... ... 53 .......... 54 .:... ... ......... 54 .....55 ... ...... 55 ..... 56 ...... 56 ....... 57

...........58 . ...... 59 .... 59 ........ 59 ......... 60 ........ 60 . ...... 61 ....... 6l ........ 62 ... ........ 62
.. . ...
.

....

63

...........63
... .... 63

....... 63 ....... 64 ........... 64 ......... 65 .. ..... 65 .......... 65 ........ 65 .......... 65
.. ... .. 65

...........
....

66 66

TORTEIKOLAEISKREMAMA
Kolad Kolad Kolad Kolad Kolad s jabukama Kolad s kivijem. Kolad s kremom od kokosa Kolad s kru5kama Kolad s lubenicom Kolad od ljeSnjaka Kolad od bude i riZe s kremom od lje5njaka Kolad s malinama Kolad s kremom od mrkve Kolad s narandama >Seljanka s velom<< - kreme od jabuka i tofua >Seljak sa Se5irom<< - kreme od jabuka i >>dokolade<< Torta od bundeve (bude) Torta od bundeve s rogadem Torta od jagoda . . . . . . . Torta od kivija . Torta od lje5njaka Torta od maka . Torta s kremom od tofua Torta s viSnjama O autoricama
od bundeve (bude) od bude s kremom od lje5njaka s breskvama od dinje .

67 67 68 68

Zahvala
ul
Ovom knjigom zaokruZujem svoja istraZivanja u prirodnoj prehrani. Od Jela ljekovitog bitja (prvo izdanje 1991.), preko Prirodne zimnice i NaSih tadicilt*ih jela na zdraviji naiin do Kolaia za zdravlie (seier dolazi na kraju - kaZe je punih 10 godilxrskrvica, a mi nudimo slatke kolade bez Seiera), trebalo mi znadi da je sve dostignuto. Dapade, tek sada treba kenuti u daljnja rrl. Ali to ne
lnlrul.ivanja.

69 70 70
71

72

.."""72
73

74 74
75 75

lpak, ovom prigodom osjeiam Zelju i potrebu da iskaZem svoju veliku zaIrvrrlntrst svima koji su na bilo koji nadin pridonijeli mom traganju za Livotom skl adenim s Prirodom.
ru

Hvala Zeljku Sobotki i drustvu >Ljekovita biljka< koji su 1983. organizirali nhcrnativni skup na kome sam prvi put dula rijed MAKROBIOTIKA. Hvala Jadranki i Zlatku Pejii koji su me jos 1987. uveli u svijet >velikog zivotu<< i s kojima se povremeno susreiem radeii na zajednidkom zadatku osvjesc'ivanja ljudi za kvalitetnije Zivljenje. Hvala mom poslovnom partneru Branku Rakuljiiu, s kojim sam prije 13 gotlina osnovala imanje >>Zrno<<, koje je postalo ogledni vrt za mnoge kulture koje ovdje uzgajamo.

76
77

79
80
81 81

82
83

84
85

pomagali i dalje pomaZu u razvoju >>7tna<< kao imanja, a ponajviSe hvala Barici Markovii, Ljiljani ckoloSko-edukacijskog Jukopic, Mirjani Neduhal, Nevenki Mahnet, Stefici Lel.lak, Ljubici Jakopic i

Hvala svima

koji su

Miri Horvatu.
Hvala svima koji kupuju namirnice i proizvode organskog podrijetla jer time podupiru razvoj ekoloSke poljoprivrede. Velika hvala cijeloj obitelji Neduhal, ali najveia Mirjaninoj >panji-mami< (svekrvi - deski) MarZenki, bezeije svesrdne podrSke ne bi bilo ovakove knjige, ni mnogih Mirjaninih kreacija. Hvala svima koji su me naueili postivati hranu i Prirodu, te brinuti za oduvanje ovog na5eg jedinog planeta Zemlja. Od srca zahvalna Zlata Nanii

......

86
87

RADIONICE PRIRODNE PREHRANE ......

PREDGOVOR
U ruci drZite prirudnik za pripremanje zdravijih kolada, koje pripremamo na lrrrnnju >Zrno<< u Habijanovcu, gdje se vei 13 godina bavimo ekolo5kom, odno-

rno biodinamidkom poljoprivredom. Zahvaljujuii tome, veiina namirnica je i rur,gojcna na imanju, Sto daje jo5 veiu kvalitetu takvim koladima. I va5i ie koladi

blli zdraviji, ako budete nabavljali namirnice organskog podrijetla, ili jo5 bolje,
eko ih budete sami uzgajali.
Recepti su se
>>radali<<

postupno, duLiniz godina, ali uz sve poslove u vrtu

i

nr p<llju, nisam imala dovoljno vremena za eksperimentiranje i kreiranje novih rcccpata. Krajem 1999. godine na imanje je stigla prinova u osobi Mirjane Nerluhul iz Dubrave Vrbovedke. Najprije je naudila peii kuh i savijade, te nekoliko osnovnih recepata za kolade. U nepunih godinu i pol dana, zahvaljujuii Mi rjnninoj kreativnosti i inventivnosti, zajedno smo razvile cijelu paletu torti i koluCu od svih vrsta voCa (i nekih vrsta povria - mrkva, bude, tikve...) koje uzgajanur na >Zrnu<<. Mirjana ima poseban dar za kreacije od prirodnih materijala. Sve lorte i koladi (dije fotografije su u ovoj knjizi kao i one koje se mogu kupiti na xujnrovima zdravijeg Zivljenja) su djelo Mirjaninih ruku, a za sastojke u recep-

lirnu se dogovaramo. Polaznici na5ih radionica su dobivali skriptu s receptima, koju smo do sada prodavali i na sajmovima uz kolade, koje poznaju mnogi naSi kupci diljem Fkvulske. Naime, sudjelovali smo vi5e puta na poznatim sajmovima >Priroda i zdruvlje<< u Pudkom otvorenom udiliStu u Zagrebu, >Ezoterica Croatica< i Dani cz,oterije, takoder uZagrebu. Na Sajmu zdravih gradova u Osijeku pripremamo ove godine po treii put Svedski stol za otvorenje Sajma i tri dana vodimo eko-kuhinju. Na isti nadin smo proSle jeseni sudjelovali na Sajmu ekologije i zdrave Irrune u Gornjem Mihaljevcu u Medimurju. Na sajmu BIOVITAL u Opatiji dva puta nismo imale dovoljno kolada. Ove (2001.) godine ie se ovaj sajam odrZati rr Rijeci zbog sve veieg interesa gradana zazdravije Zivljenje. Daje zaista svijest o nuZnosti zdravijeg Zivljenja porasla u cijeloj llrvatskoj ruvjerila sam se i na predavanjima koja odrZavam na zahtjev brojnih organizatorrr iz cijele Hrvatske. Od podetka godine do sredine oZujka, odrLala sam vei preduvanja u Karlovcu, Koprivnici, Rijeci (dva puta), DraZicama (pokraj Rijeke), Kutini, Sisku, Zagrebu, Opatiji (za agronome), Zupanji, PoLegi,VaraZdinu, Vukovaru, Durmancu, Vojniiu, Slunju, a joS mi slijede vei dogovorena predavanja u Vinkovcima, VaraZdinskim toplicama, Zelini,Zagrebt, KriZu, Sv. Martinu pod Okidem... Uvodne teme mojih predavanja (tamo gdje dolazim prvi put) su: Pri-

rodni uzgoj biljaka uz primjenu Mjeseievog sietvenog kalendara i Prirodna pre' hrana za zdravije livlienie. Predavanje je popraieno dijapozitivima sa imanja ,rZrno<< i degustacijom nasih kolada, te specijaliteta od soje i psenice. I sami organizatori su desto iznenadeni posjetom predavanja, jer su bile premalene i dvorane sa preko 150 mjesta. Nakon predavanja i degustacije, redovito slijedi zahtjev za odrZavanje radionica kuhanja, na kojima obavezno radimo i poneki kolad. Takve radionice smo vei ove godine odrzale u Novoj Gradiski, varaZdinu, zagrebu i dvije na >>7;rnu<<. Vei duZe vremena pripremamo ovu knjigu, ali ba5 zbog tih brojnih predavanja i radionica, tek sadaje ugledala svjetlo dana' Lakseje ispedi kolad, nego re-

UVOD
ll.i.ic petnaestak godina nisam mogla ni zamisliti da se pravi, fini koladi mo|tr rrnlrr$viti bez jaja, Seiera, dokolade, mlijeka i drugih >vaZnih< sastojaka. srelna sam Sto danas mogu svoje visegodisnje iskustvo podijeliti s brojnim putem ovog priru;lrlnrnicima naSih radionica na >>Zrnu<< i diljem Hrvatske, a pogotovo kad su slastice dllkn i su svima koji razmi5ljaju o zdravijoj prehrani,

r

pllnnju,

cept >>strpati< u knjigu. Tijekom priprema nametnulo se i pitanje: da li napraviti suvremeni ilustrirani prirudnik za kolade u kojem svaki recept ima tekst i fotografiju, ili se opredijeliti za praktidnije i jeftinije desenje u kojem ie poneki recept imati i svoju >fotku<, a ostale prepustiti ma5ti i kreativnosti domaiica? Opredijelile smo se za ovo drugo (eftinije rje5enje), jer se na5i recepti najvise prodaju na sajmovima zdravog Zivljenja ili na predavanjima gdje se koladi mogu vidjeti >u Zivo<< i usput kusati. Kako je izgledalo na sajmu Ezoterica Croatica u hotelu Dubrovnik uZagrebtt (veljada 2001.) moZete vidjeti na unutarnjoj strani prve korice. Nadamo se da iete uspjeti povezati tekst i sliku (kod onih recepata koji ih imaju). Uostalom, recepti su samo ideje koje vi dalje moZete prilagodavati svojim Zeljama i potrebama, a pogotovo izgled prepuStamo va5oj kreativnosti. Neka Vam ova knjiga bude poticaj za daljnja istraZivanja i vlastite kreacije.
Srdadno VaSe

jako .fnJn, bijeli Seder, iokolada spadaju u vrlo nezdrave namirnice, koje preporudljivo jesti u r4rlcrcc(uju naS organizam. dak ni najzdravije slastice nije IteogrlniCeniln kolidinama, a o uobidajenim koladima da i ne govorimo. Srecorn, postoje brojna prirodna sladila, koja su vrlo kvalitetna zamjena za hllcli $cder. Svima prvo med padne na pamet. Todno je da je med najpoznatije pirrrdrro sladilo i u prvoj fazi promjene na zdraviji nadin Zivljenja najpristupadrrif c. Ali postoje za organizamprihvatljivija sladila - od L\taica. To su razni slatlrrvi: jccmeni,riLin, kukuruzni, pSenidni, proseni..' Po izgledu su vrlo slidni merlu, lli uz brojne vitamine i minerale, sadrZe i sloZene Seiere, dok med ima preh.ltxr jednostavne Seiere, slidno kao bijeli Seier. Smcdi Seier od trske se takoder moZe preporuditi, dok je smedi Seier od re;x lxrlje izbjegavati i samo ponekad koristiti u maloj kolidini, jer je to ustvari olxrjcni bijeli Seier. ttrlrodni vodni sokovi i sirupi bez dodanog Seiera (abudni, od groZda, krulnkn, Sljiva...) jako su dobri za zasladivanje slastica. Suho voie, u prvom redu groZdice, ali u nekim koladima i sve ostalo suho votrc (po moguinosti da nije sumporeno, Sto iemo prepoznati po tamnoj boji) rrrolc takoder biti sladilo. Ora5asti plodovi: prZeni ljeSnjaci, orasi, bademi, te rogadevo hlrrsno isto tako su prirodno slatki.

Zlatai Mirjana
Habijanovac, 20. oltjka 2001.

Prvi dan proljeia

i

kokosovo

SvjeZe vode (abuke, kru5ke, Sljive, dudovi, smokve, groZde...) mogu desto lxrsluZiti kao sladila. Postoje i biljke koje imaju slatki korijen ili su cijele slatke i od njih se dobivil sladilo u kapljicama, koje dak i dijabetidari u malim kolidinama smiju koristiti. Takvo sladilo se moZe nabaviti pod imenom stevija, prema imenu biljke (Stevia rebaudiana) od koje se dobiva ovo prirodno sladilo. Od liSia se moZe kuhati
r*irj

i njime zamije5ati smjesa zakolaEe.
11

10

BuCa (bundeva, turkinja, sremkinja) spada u vrlo slatko povrie i moZe se koristiti u podlogama ili u kremama. U receptima ove knjige preporudujemo upravo ova prirodna sladila u raznim kombinacijama. Ovisno o vrsti i kolidini dodanog sladila, dobit iete vi5e ili manje slatke kolade. Zato su kolidine i vrste sladila u receptima pribliZne. Ku5ajte da li vamje dovoljno slatko i zasladite po svom >jeziku<.

l)rimijetit iete da svi recepti sadrZe malo soli. To je zbog toga Sto sol pojafnvrr (nagla5ava) prirodno slatki okus. Zato,narotito kadje voie u pitanju, oba-

vlrno

treba dodati malo soli. Osim toga, sol u naSim receptima stvara

i energet-

rkrr rrrvnoteZu Sto je veoma val,no za naie zdravlje. Sladila su izrazita >>yin< ;nergija, a sol je izrazita >>yang<( energija i uz dodatak soli u koladima stvaramo lnkvu-takvu ravnoteZu. Ipak, budite oprezni i ne pretjerujte s kolaCima, ma lnko fini bili, pogotovo ako imate zdravstvenih pote5koda.
KreCemo od jednostavnijih slastica za >>obidne<< dane prema sloZenijima za rvcCanije prigode.

Osim sladila susrest iete neke sastojke koji se ne koriste u >>normalnim<< koladima.

Okara - mljevena soja koja ostaje kao nusprodukt pri dobivanju sojina mlijeka (odma5iena soja), bogata je mineralima i celulozom i dini kolad rahlim. MoZete je i osu5iti u tankom sloju i spremiti za kolade. U nedostatku okare, mocijelo zrno soje namoditi, skuhati i samljeti i dodati smjesi za kolade. U tom sludaju treba na pola smanjiti kolidinu masnoie ili ulja. Kuzu - Skrob iz korijena divlje loze. Jako ljekovit zacrijeva, Koristi se u ljekovitim domaiim napitcima za jaCanje imuniteta. U prehrani se dodaje kao zguSnjivad umaka, a steZe i kreme za kolade. Od njega se radi ljekoviti napitak >Ume-So-kuzu<. Buduii je to, prema mom iskustvu, najljekovitiji napitak kojeg poznajem, rado dajem ovdje recet da ga i vi drage domaiice koristite za sebe i svoje najmilije. Jedna Zlidica kuzua. Na vrh Zlidice umeboshi paste ili 1/4 umeboshi Sljive (Sto je sad opet to?).To je pasta od slane umeboshi Sljive koju makrobiotika preporuduje kod brojnih zdravstvenih tegoba. Kuzu i pastu razmutite u dvije Zlice hladne vode, dodajte 1 do 1,5 dl hladne vode i pristavite kuhati uz neprestano mije5anje (da Skrob ne sjedne na dno). Kad zakipi, dodajte 1 do 2 Zlidice soja umaka >Tamari<<, smanjite vatru i kuhajte jos 2 do 3 minute. Ostavite da se mao ohladi i popijte u gutljajima taj ljekoviti napitak. To je lagana kiselo-slana krem juhica koja >diZe iz mrtvih<. Ovi sastojci se inade koriste u svakodnevnoj prehrani makrobiotidara, pa djeluju preventivno. Kad vi koristite kuzu u svojim kremama zakolacr', jaeate svoja crijeva i probavu. Umeboshi Sljive se u malim kolidinama dodaju, najde5ie u Zitarice. Jadaju probavu i pobolj5avaju krv. Korisne su kod bolova u Zelucu ili abdomenu, putne groznice, pa se prodaju i u sitnim tableticama koje moZete uvijek imati u torbici. Ja vei godinama nosim takvu kutijicu u svojoj torbici >zlu ne trebalo<. Agar-agar - je bezbojna morska alga neutralnog okusa, koristi se za dobivanje Zelatine u desertima (kanten) i zato ga koristimo u kremama i preljevima
Ze se

za kolade. 12 L3

PALACINKE

I ZLIEVANKE

Iabuhe u r5lafrohua
U2 kg jabuka
cimet i malo trlianog ieiera za posipanje

lupticc (3-4 cm promjera). Spu5tajte ih u blago slanu kipuiu vodu. Kuhajte 5 do lll rrrinuta na laganoj vatri. Na ulju poprZite mrvice, pa kuhane okruglice vadite lu;rl.jorn Zlicom na tavu s mrvicama. Prodrmajte tavu da se sve jabuke ravnon{rrno uvaljaju u mrvice i prelijte sokom koji ste istisnuli iz jabuka. Ako ne Zelll0 koristiti prlene mrvice, prelijte okuglice jabudnim sokom'

Ohruglice od iabuha sa 5liivama
I kg jabuka pola kg braina 850
sol, cimet
25 komada 2 i.lice ulja

Pivsko tijesto za pohanje

I lalica braina 850 I ialica cjelovitog braina I Salica pivct
malo.soli
vode po potrebi

iljiva bistrica

I ialica mrvica
2 litre kipuie slane vode
Jabuke odistite od sjemenki i ako su sodne, naribajte ih kao za savijadu. Ako su (mikseru). Dodajte prstohvat .lubuke tvrde, tada ih usitnite u elektridnoj mijesalici

Najprije izmije5ajte sol i bra5no i postupno dodajte pivo pa vodu, uz mije5anje, da ne nastanu grudice. Neka bude malo gu5ie nego za paladinke. Ostavite smjesu na hladnom da odstoji 2 sata. JoSjednom dobro promije5ajte prije nego uvaljate jabuke. Jabuke ogulite (ako su neprskane koZicu osuSite za taj), izdubite sjemenu loLu i izrelite na kolutiie debljine 5 mm. Uvaljajte ih u bra5no 850 (da bolje prime tijesto) i u pivsko tijesto za pohanje. Pecite u dubokom ulju da porumene s obje strane. Vadite na vi5eslojnu papirnatu salvetu i slaZite u zdjelu. Svaki sloj pospite mje3avinom cimeta i Seiera od trske. Fine su tople i hladne.

lrli,

Ohruglice od iabuha
I kg jabuka
100 g braina 850 sol, cimet

cimet i bra5no. Napravite mekano tijesto od kojeg vlaZnim rukama oblikujte krptice u koje se moZe utisnuti cijela Sljiva ili polovica ako su veie Sljive. U kipuiu slanu vodu spu5tajte oprezno okruglice na kuhanje. Kuhajte oko lxrla sata na jako laganoj vatri da se ne raspadnu. Dok se okruglice kuhaju, na rrlju poprZite mrvice i kuhane okruglice vadite Supljom LlicomnaprZene mrvice. Za preljev skuhajte nekoliko Sljiva s malo soli, izmiksajte i time prelijevajtc okruglice u svakom tanjuru. Ovakve okruglice ostaju mekane i nakon 3 dana zn razliku od onih s krumpirom koje se >>skamene<< dim se ohlade.

Paladinhe
I ialica braina 850 I ialica jeimenog ili helidinog I lalica piva
braSna

I/2 Salice mrvica I Zlicaulia 2 litre kipuie slane

vode

Jabuke ogulite i naribajte na rezance. Ako su jako sodne istisnite dlanovima malo soka, dodajte malo soli, cimet i braSno i oblikujte vlaZnim dlanovima male

malo soli, vode po potrebi pekmez od Sljiva ili neka mijeiana marmelada za nadjev prZeni mljeveni lieSnjaci ili orasi za posipanje

t4

s

Najprije izmije5ajte sol i bra5no i postupno dodajte pivo pa vodu uz nje da ne nastanu grudice. Ostavite smjesu na hladnom da odstoji 2 sata. JoSjednom dobro promijeSajte. Zagrijte 1 Zlidicu ulja na tavi i razlijte tijesto da ne
de predebela paladinka. Zape&nje paladinki najbolje je imati posebnu tavu. Ta.

Pohani cvjetovi ahaciie (bagrema)
('v,lclove akacije berite u distoj {frr ;rctcljke za koju moZete hvatati ll putupuk je isti kao kod pohanja ktle lli srnedeg Seiera, jer bagrem

da se paladinke neie lijepiti. Ako ste u meduvremenu na tavi za paladinke neSto drugo, obavezno ie se najmanje jedna paladinka zalijepiti i poderati. Jedino te5ka gusnata tava moLe se koristiti i za paladinke i za ostale namjene. Pedene paladinke premaZite pekmezom i preklopite na detvrtine. Odozgo po-

prirodi dok jo5 nisu sasvim procvali. Ostavite prilikom prtenja,a i kasnije kad jedete. Ostabazge. Mi volimo posipati samo s malo frukima svoj specifidni fini miris pa ga ne Zelimo

Frlr lvuti drugim mirisima.

spite mljevenim prZenim lje5njacima

ili

orasima.

Pohani cvietovi bude ili tihve
Paladinhe s iabuhama
4

jabuke
od trske

Zn pohanje se ubiru pupoljci mu5kih cvjetova (koji ne nose na sebi zametak b0rlrr.'cg ploda) dok su jo5 potpuno zatvoreni. Oplahnite ih vodom i uvaljajte u hElno 850 i u tijesto za pohanje. PrZite na isti nadin kao bazgu ili bagrem. Mo-

I ravna l"lica ieiera I limun
100 g braSna 850

mlijeka ulje, sol

I iaia

ili

vode

fcte ih posipati drobljenim prZenim sjemenkama sezama pomije5anim s malo ttll (gomashio) - slana varijanta. Ovako pripremljeni cvjetovi bude mogu biti sallEvni dio menija uz povrie, mahunarku i Zitaricu, a mogu se jesti i za uZinu. Ali f nvi cvjetovi mogu biti slatki desert, ako ih pospemo cimetom i Seierom (smedltrr).

Od bra5na, malo soli i mlijeka umutiti jednolidno tijesto. OdloZiti ga na toplom mjestu, da podiva nekoliko sati. U meduvremenu, oguliti jabuke i naribati ih. Staviti ih u zdjelicu, poSeieriti, politi limunovim sokom i posipati limunovom koricom. Nakon nekoliko sati u dobro nauljenoj tavi ispeii 4 velike mekane paladinke. Cim se zapeku sjedne strane, prekriti ihjabukama. Preklopiti svaku paladinku na pola, pa opet na pola. Svaku paladinku staviti na tanjurii, politijabudnim sokom i odmah posluZiti.

Slatha huhuru zna zlievanha
2 lalice kukuruznog braina 12 Jalice braina 850

pola litre mlijeka
malo smedeg ieiera malo soli

Pohani cvietovi bazge
Cvjetove bazge uberite u distoj prirodi dok jo5 nisu sasvim procvali. MoZete ostaviti dio peteljke za lak5e rukovanje cvjetovima prilikom pripreme i prZenja. Operite i ocijedite cvjetove, uvaljajte ih u bra5no i u malo gu5de tijesto za paladinke. PrZite u dubokom ulju i vadite na papirnatu salvetu. SlaZete u zdjelu i posipajte mjeSavinom cimeta, vanilije i smedeg Seiera od trske.

pola kocke kvasca ili pola Caie kvasa 4 llice kukurulnog ulja vode prema potrebi, tako da ne bude prerijetko
200 g mljevenih oraha ili maka 2 do 3 dl sojinog vrhnja (mole i kravlje)

Mlijeko malo ugrijati, staviti kvasac (kvas) i Seier, te pustiti da malo stoji, pa rftxlati u kukurzno bra5no pomijesano sa brainom 850 i uljem. Tako pripremljeno tijesto neka stoji dok ne naraste dvostruko. Polovicu tijesta stavite u dobro
KGZ lo{dtilclss xi1At.ts)rv, llGaE0 darrru'
L7

t6

podmazanu tepsiju, zatim nadjev od oraha ili maka, te drugu polovinu iretiti vrhnjem, te staviti u zagrijanu peinicu i peii' pc Nadjev: mljevene orahe ili mak pomije5ajte sa Seierom i pospite

PUDINZIIVOENE SALATE
Desert od iabuha i hruSaha
2

polovici tijesta.

Pohane rhrafne( od hrupice (grisa)
12 litre mtijeka (sojinog, zobenog ili kravlieg)
krupice (po moguinosti integralne) ibana korica limuna
100 g

iabuke srednie veliiine

2 kruike srednie veli|ine

12 ialice grol'dica
Prstohvat morske soli 4-5 Salica vode 3-4 llice kuzua nareLitejabuke i kruske na kriske. Ako voie nije prskano, moZete vodu u lonac i poklopite. rrrrrrviti koru, inade je ogulite. Stavite gtoLdice, sol i ()perite

braino

850 za PosiPanje

pivsko tijesto za pohanie (prema receptu za iabuke u >ilafroku) malo soli

kruSne mrvice

i

O Kuhati na podlo5ku uz powemeno mije5anje da se dobije gusta masa' Posipati bra5nom da se potpuno ohladi i iada istresti na pobraSnjenu dasku.

U kipuie mlijeko uz mije5anje postupno usipati krupicu i koricu od li

Kl|rlzakipi,kuhajtenaumjerenojakomplamenuT-l0minuta.Dodajtejabukei (prvo voie koje je tvrde, lrulke i kuhajte poklopljeno dok voce napola omeksa

i

pn nukon nekoliko minuta ono mek5e)' Razmutite kuzu u l/4 Salice hladne vode Judi, muna.

i umijesajte u voie lagano

mijeSa-

odozgo.terukomrastanjitinadebljinuIdo2cm.Popotrebijosmaloposuti u t{esto za braSnom. da5om ili modlicom rezati krafne koje se umaeu

liKuhajte i mijeSajte jos 1-2 minute. Izlijte u zdjelicu i ukrasite kriskama

da otkapa pa u mrvice i prZe u dubokom ulju. Pedene stavite na papirnati ubrus ili mjeSaviuisut utlu. MoZete ih posipati >dokoladnim<< mrvicama od rogada, nom cimeta i smedeg Seiera. Ove krafne tnogu Uiti i slano jelo u zimskim danima, umjesto Litatice'

Nabuiah od huhuruzno$ braina
I
I sojina mlijeka

I Prutii vanilije
t/2 kg kukuruznog bralna

I talica Prlenih mrvica I Jalica Pekmeza od lliiva I ialica groldica namo1enih
100 g mljevenog maka 50 g ieiera od trske 100 g masla ili biomargarina

sa malo soli

od kntl uzavre, tankim mlazom zakuhati pola kilograma kukuruznog braSna.
L9

u

posudu staviti jednu litru mlijeka, zasladiti ga, dodati

prutii vanilije,

pa

18

kuhanih Lganacapraviti omanje loptice, pa ih redati na tanjur da se ohlade. dim se ohlade staviti ih u vatrostalnu posudu ovim redom. Prvo staviti red loptica, posuti ih prZenim mrvicama, zatim red pekmeza, ponovno staviti red loptica, posuti ih groZdicama, staviti treii red loptica i preko njih posuti mljeveni mak,

2 ilice fruktoze u prahu 200 g jagoda 2 ilice meda ili slada

Loji treba pomijeSati s groZdicama. Svaki red posipati Seierom i preliti rastopljenim maslom, pa to ponavljati dok se kalup ne napuni. Zavrsiti prZenim mrviiama, zalitimlijekom, staviti komad masla i peii u peinici dvadeset minuta.

I Zlica agara malo soli
Opranu riZu skuhati u kipuiem mlijeku, dodajuCi malo po malo, ako je lxrtrebno, vrele vode, tako da se moZe polagano kuhati, gotovo kao riLoto. Za vrijeme kuhanja malo posoliti, dodati vaniliju, Seier i malo ribane limunove kolicc. Skuhanu riZu podijeliti u 4 kalupa i staviti u hladnjak. Preljev: Oprati i odistiti jagode, veie razrezati. Kuhati ih u pola dl vode, s rrrcdom ili sladom i agarom, dok ne postanu kremaste. Ohladenu riZu istresti, okrenuvSi kalup na tanjurii, pa preko svakog pudinga preliti dio vrele kreme od jagoda i posluZiti.

Puding od dinie
I
dinia od 500 g

I puna ilicafruktoze I vreiicavanilije

I Calavode I iaia mlijeka
100 g tkroba (gustin) malo voia za ukras Razrezati dinju na velike kriske, oguliti je, narezati na manje komadiie i mijesati u elektridnoj mijesalici s dasom vode, mlijekom, fruktozom, vanilijom i Skrobom.

Vodna salata s grozdicama
I kruika
I jabuka

Kad sve postanejednolidna smjesa, istrestije u srednje veliku posudu i staviti na umjerenu vatru. Mijesati dok ne zakuha, kuhati jos 2 minute uz neprestano mijesanje, a onda uliti u valovite zdjelice za puding. Ostavite da se ohlade prije nego Sto ih stavite u hladnjak. Prije posluZivanja okrenuti zdjelice na sredinu malog tanjura i ukrasiti pudinge voJem sloZenim u obliku cvijeta. Ovakav puding moZe se raditi od raznib vrsta voCa.

I banana I kivi I breslcva I iliiicafruktoze ili leiera I limun I Zlica groZdica

od trske

Puding od riZe s hremom od iagoda
200 s riie pola litre mlijeka (sojino, riZino, zobeno, kravlje)

Oguliti kuSku, jabuku, kivi, bananu, odistiti sjemenke i ko5tice. Kivi narezali na trokutiie (razrezati ga na detvrtine, po duZini, pa svaku detvrtinu izrezati okomito na trokutiie Siroke 2-3 mm), a ostalo voie na kockice. Voie staviti u zdjelu, posipati ga SeCerom, limunovim sokom i limunovom koricom. PaZljivo promije5ati, a onda podijeliti u 4 staklene zdjelice. Oguliti breskvu, otvoriti je i izvaditi ko5ticu. Narezati je na tanke kri5ke, pa c'ctvrtinu kri5ki sloZiti u obliku cvijeta ili kruga, na wh svake zdjelice sa salatom.

I limun
malo vaniliie 20

U sredinu svakog kruga staviti detvrtinu groldica, koje su se prije toga narnakale u mlakoj vodi (ili daju) s prstohvatom soli. Odmah posluZiti. Salata bi trebala imati sobnu temperaturu.

2t

Vodna salata s riZom
100 g kuhane rtte I zrela breskva I banana

PITE I SAVIIACE
Pita s iabuhama
2 ialice kukuruznog bralna

I narania
desetak jagoda

(ili nekog drugog bobiiastog

voia: maline, borovnice, itd).
4 kriJke dinje

I ialica zobenih pahuljica I talica braina 850
I pratak za pecivo -Weinstein 2 ialice jabuinog soka
l/2 ialice ulja
malo soli mlijeko ili voda po potrebi Nadjev:

I llica smedeg

SeCera od trske (Rohrzucker)

ili obiini

nq vrh noia vanilije u prahu 4 gran|ice metvice

Oguliti kri5ke dinje, pa ih narezati na pravokutnike. SloZiti ih na 4 tanjura, uokrug, nekoliko centimetara od vanjskog ruba tanjura. Breskvu i bananu oguliti i narezati na kockice,jagode oprati i narezati. Staviti u zdjelu kuhanu riZu, dodatijoj narezano voCe, Seier, vaniliju, koricu i sok od narande. Sve paZljivo promije5ati. Llicom stavljati u sredinu kuga od dinja. Ulaasiti grandicom metvice. DrZati na hladnom.

I kg jabuka (neprskanih) I ialica groldica
1/2 Salice zobenih pahuljica 12 Lliiice cimeta PomijeSajte sve suhe sastojke i posebno tekuie te ih spojite i zamijesite melano tijesto. Nauljite i pospite brainom lim za pedenje. Dvije treiine tijesta >rarvnljajte< vlaZnom rukom u tepsiji na debljinu oko pola centimetra. GroZdice operite i namodite sjednim prstohvatom soli pola sata (da budu sladc). Jabuke operite, naribajte s koZicom (ako ste sigurni da nisu prskane otrovitttrr), dodajte namodene groidice, prstohvat soli i zobene pahuljice. Ako jabuke nlnu sodne izostavite zobene pahuljice i umjesto njih dodajte p5enidne klice ili oruhe. Sve dobro izmijeSajte i stavite na kukuruzno tijesto u tepsiji. Ostatak ti(edna treiina) stavite u mikser, dodajte jabudnog soka i izmiksajte u gustu Je rtu nrrjesu koja se moZe preliti preko jabuka . Zlicomporavnajte da sve jabuke budu prckrivene i pecite na 180'C oko I sat. Pedenu pitu moZete premazati riZinim sladom ili posipati prahom od badeI

Vodne vredice
I jabuka

I0 tamnih trelanja
2 iliCice fruktoze I lliiica cimeta

I kruika I banana
4 velike tljive 2 kriike dinje

I

limun

Oguliti voie (osim limuna), odistiti ga od sjemenki

i ko5tica i

narezati na

tanke komadiie. Tako pripremljeno vode staviti u zdjelicu i pokapati limunovim sokom. IzmijeSati ga i razdijeliti na 4 kvadrata aluminijske folije. Posipati limu-

novom koricom.

Podiii rubove folije, po5eieriti voie, pa poslije izliti sok koji je iz njega iscurio i posipati cimetom. Stisnuti rubove folije i tako zatvoriti vreiice, sloZiti ih na lim i staviti u peinicu zagrijanu na 200'C i ostaviti da se pede dvadesetak minuta.
Izvaditi iz peCnice, sloZiti vreiice na tanjuriie, odrezati vrhove

I

lll.

folijai

zavr-

ti rubove prema dolje. Odmah posluZiti, dok je toplo i mirisavo.
22 23

Pita sa Sliivama
Tijesto kao za pitu
s

jabukama.

Nadjev:
1 kg

tljiva bistrica bezkoitica

Od bra5na, ulja, soli i vode zamijesite glatko mekano tijesto i ostavite ga na loplom da podiva najmanje pola sata. Na pobra5njenom stolnjaku razvaljajte tifenlo i premaLite ga s uljem. Zatim rukama razvucite kore i obreZite debele rulxrvc. Na pola mlinca rasporedite nadjev od jabuka. Zavmite sa strane i podigni le rilolnjak da se mlinac zamota u savijadu. Stavite u nauljenu tepsiju i premaZite mvijacu s malo ulja da se ne zalijepe jedna za drugu. Ako Zelite jade slatku

I talica zobenih pahuliica
l/2 Salice sjeckanih ljeinjaka malo vanilije, malo soli
Preljev:

'tlrudlu<,

pedenu premaZite sladom dok je jo5 vruia.

ili oraha

Saviiada s jabuhama i Sliivama
Radi se na isti nadin kao i savijada s jabukama. Kad jabuke rasporedimo na ;xrltrvicu mlinca, dodamo jo5 Sljive bistrice izrezane narezance i posoljene s prrlolrvatom soli. Dobro je jo5 malo posipati zobenih pahuljica da popiju sok koji rre grustiti Sljive prilikom pedenja. Mogu se raditi i kombinacije uz dodatak sjeckanih oraha ili badema, koji se rnvnomjerno posipaju po nadjevu odjabuka i Sljiva. Ova savijada moZe biti i od samih Sljiva, ali uz dodatak malo vi5e zobenih pnhuljica, jer su Sljive sodnije od jabuka. MoZete smrznuti polovice Sljiva bistrica i ribane fine ljetne jabuke, pa ih kotlrlit tijekom zime za ove izuzetno fine savijade.

l0 tljiva bistica l/2 lalice vode

bez koitica

I Ilica

agara

5 kapi stevije prstohvat soli

Sljive izreZite u deblje rezance,dodajte ostale sastojke i rasporedite na u tepsiji. Pecite oko I sat na 180"C. Pedenu pitu ohladite i prelijte preljevom kuhanih Sljiva. Sve sastojke za preljev kuhajte dok Sljive ne omak5aju. Ma ohladite i ulijte u mikser i dobro izmiksajte. Prelijte pitu, Zlicom rasporedite preljev i ostavite da se ohladi i Zelatinira. Umjesto preljeva moZete kod lijevanja gornjeg sloja tijesta ostaviti >rupe kroz koje se mjestimidno vide Sljive, Sto Ce takoder biti dekorativno kad se pi
ispede.

Napomena: Odlidna je i kombinacija jabuka i Sljiva u nadjevu za prtu. Zobene pahuljice dodaju se radi upijanja soka iz Sljiva ilijabuka.

Saviiada s tre5njama
400 g velikih treSanja 200 g braina I ilica Seiera od trske I Zlica kruinih mrvica I Zliiica cimeta u prahu sol, I Ilica ulja
Od bra5na, malo soli, ulja i mlake vode umijesiti dvrsto tijesto. Pokriti ga i nl kratko odloZiti. Oprati tresnje, otkinuti im peteljke, izvaditi ko5tice, te ih rar;xrloviti i dodati prstohvat soli, te lagano promije5ati. Tanko razvaljati tijesto i prebaciti ga na dist ubrus. Prekriti tijesto treSnjama, orlnvljajuii nekoliko centimetara praznine uz rub. Tre5nje po5eieriti, posipati
25

Savijada s iabuhama
2 ialice bra\na 850

malo soli,

I Zlica ulja, mlaka voda

Nadjev 1 kg naribanih jabuka 1 Salica groZdica namoCenih I0 minuta sa prstohvatom soli I/2 talice finih zobenih pahuljica pola Zli|ice cimeta, malo soli 24

i cimetom. Zaviti tijesto. VlaZnim prstima stisnuti tijesta da sok ne iscuri. PoloZiti savijadu na nauljeni lim i peii 1 sat u peinici grijanoj na 180'C. Ovakvu savijadu moZemo napraviti i s vi5njama uz dodavanje malo vi5e iera ili sa Sljivama (bez ikakvog SeCera, ako su dovoljno slatke). Malo soli jemo voiu uvijek, da se pojada prirodno slatki okus.
kru5nim mrvicama

KOLAEI OD DIZANOG TIIESTA
rBuhtle( s pehmezom
2 talice cielovitog braina I Salica bralna 850 I iala kvasa za kruh I talica iabu1nog soka bez

Saviiada s tre5niama ili vi5njama
2 ialice braina 850

leiera

malo soli I Zlica ulja

pola ialice ulia korica naranie

mlakavoda ffeinje ili viinje bez koitica zobene pahuljice ili mrvice sjecl<ani orasi ili ljeinjaci pola Salice groldica (za savijaiu s vilnjama)
Od braSna, ulja, soli i vode zamijesite glatko mekano tijesto i ostavite ga na toplom da podiva najmanje pola sata. Na pobra5njenom stolnjaku razvaljajte tijesto i premaZite ga s uljem. Zatim rukama razvucite kore (ne pretanko). Na pola mlinca rasporedite tresnje ili viSnje bez ko5tica. Ravnomjerno pospite zobenim pahuljicama koje ie upiti vi5ak soka. Isto tako pospite sjeckane orahe ili ljeSnjake. Ako radite savijadu s vi5njama, dodajte i groZdice namodene s malo soli. Za-

I ialica kuhane

bundeve

sol, nrdi pekmez od Jliiva
Kvas razmutite s mlakom vodom

i malo braSna 850 u smjesu

za paladinke

i

Irrllvite na toplom mjestu nekoliko sati da se digne. Cjelovito bra5no prelijte
vrrrdim jabudnim sirupom i izmije5ajte >igance<< u zdjeli. U mlake >>Zgance<< dodnirc dignuti kvas i osrale sastojke i zamijesite mekSe tijesto. Pokrijte krpom i

motajte savijadu iiuelite prema duljini tepsije u kojoj iete peii. Tepsija neka bude namazana uljem, a i izmedu svake savijade pomaZite uljem, da se ne zalijepe. Pecite na 180'C dok savijada ne porumeni. Pedenu savijadu, moZete premazati sladom joS dok je vruia. To narodito treba udiniti kod savijade s vi5njama. Ako su tre5nje dovoljno slatke nije potrebno premazivati sladom.

orlnvite na toplom da se digne. l)remijesite jo5 jednom i ponovo pustite neka se digne, Tijesto nakon dizanja lnr,valjajte u oblik pravokutnika iizreLite ga u manje pravokutnike. Na svaki staVltc Zlidicu tvrdeg pekmezaizavijte >buhtlu<. Pri tom treba dobro pritisnuti kraih mlakom vodom i Jevc da se ne otvori prilikom pedenja. kije pedenja umijte oko I sat na umjerenoj temperaturi. Kako izgledaju na5e >buhtle< moZete ;rccite vltljeti na slici D-1 dodatka u boji.

Kifle
I ialica braSna 850 I talica cjelovitog bralna I dl kvasa ili malo germe I ialica sojinog mlijeka
2 ilice smedeg ieiera od trske

malo soli 26
27

Nadjev:

I ialica mljevenih oraha ili maka
l/2 ialice groZdica namoienih s prstohvatom soli
1/2 talice jabuinog soka nekoliko kapi ruma

Krafne
2 Jalice prosijanog cjelovitog braina 2 ialice braina 850 20 dag biomargarina 2 dl kvasa za kruh I ialica slada ili pola lalice meda

malo soli Kvas razmutite sa sojinim mlijekom i dodajte bra5no 850 i smedi Seier bude smjesa kao za paladinke. Ostavite na toplom mjestu da se zapjeni i dodajte cjelovito braSno pomije5ano s malo soli i zamijesite glatko tij Ostavite ga da naraste i tada na pobra5njenoj daski razvaljajte kug debljine pola cm. ReZite trokute i punite ih nadjevom od mak4 oraha, pekmeza p5enidnih klica. Zavijte u oblik kifle i stavite na nauljenu tepsiju. Ostavite toplom da se dignu. Peku se na 180 'C oko 30 minuta. Nadjev: Prokuhajte namodene groLdice ujabudnom soku i dodajte orahe ljesnjake i ostale sastojke. Nadjev mora biti gust i ohladen prije stavljanja tijesto.

korica od limuna I dl piva (da ne piju ulje) mlijeko s mijeSenje malo soli
Kvas razmutite s malo toplog piva, dodajte bra5na 850

i

1 Zlicu slada te os-

hvilc na toplom mjestu da se digne. Sol izmije5ajte s bra5nom i margarinurrr.Slad ili med rastopite u malo toplog mlijeka, dodajte koricu limuna i dignull kvas. Zamijesite glatko mekano tijesto, >klofajte< dok se ne podne odvajati od pnude. Pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu da se diZe. Dignuto tijesto trr,vnljajte na pobra5njenom stolnjaku na I cm debljine i da5om reZite krafne. Ncku se joS malo diZu a onda ih pecite u dubokom ulju. Ulje treba biti vruie, ali ilc srnije dimiti. Kad ubacite krafne pokrijte posudu da porumene. Nakon okretaryn na drugu stranu pecite otklopljeno. Tako ie krafne imati lijepi bijeli rub. Pevadimo na vi5eslojnu salvetu da upije viSak ulja. Ako Zelite krafne punjene s pekmezom moZete u pedene ubizgati malo peklttezrr >Spricom<< za ukra5avanje torte. Drugi nadin je sloZeniji. Tijesto treba razvEl,irrti na pola cm debljine, izrezati da5om ili modlicom krafne. Staviti na njih nrnlo tvrdeg pekmeza, prekriti drugim kruZiiem tijesta i dobro pritisnuti krajeve. llnrlrr treba uzeti neSto manju da5u ili modlicu i ponovo izrezati svaku krafnu. 'l'lrrrc se dobiju lijepo oblikovane krafne sa dobro zatvorenim rubovima koji se lrxl pedenja neie otvoriti. Treba ih ostaviti da se dignu i peii kao iprazne.
0etrc krafne

Kifle I
1 kg braina (pola 850, pola integralnog)

25 dag margartna (bio-margarin) I kocks kvasca ili 1,5 vreiica praika za pecivo, a moZe i pola iaSe kvasa za kruh 2,5 dl kiselog mlijeka (sojino ili kravlje) moZe i vrhnje, ali samo I dl 5 Zlica slada (3 llice meda) 1/2 Zliiice soli

korica I limuna (naribana) 4 dI mlijeka ili viie - prema potrebi
Postupak je isti kao kod prethodnog recepta. Dignuto tijesto podijelite na 3 jednaka dijela. Razvaljajte tijesto u obliku kruga. IzreLite na 8 dijelova u trokute. Svaki trokutii malo jo5 rukama razvucite. Stavite pekmez i pomalo savijte u kiflu. Ostavite na toplom da se dignu. Peku se na 180'C oko 30 minuta.

28

29

Kruh od bundeve
30 dag bundeve 50 dag braina 850 2 ilice kvasa (ili I/2 dag germe) 10 dag maslaca (bio-margarina), malo soli

uSarafia
12 kg cjelovitog bralna I/2 kg braina 850 I/4 kg margarina I paketii kvasca ili pola iase kvasa za kruh (kiselo tijesto) 2 I/2 Salice slada I sojino vrhnje (ili kiselo vrhnje)
4-5 dl mlijeka Margarin se rastopi u mlijeku. Doda se dignuti kvasac ili kvas. Zamijesiti mekano i glatko tijesto. Staviti da se diZe dok ne bude dupla masa. Rrrz.valjati trake dugadke oko 30 cm i namatati oko Stapiia zarainji(e, a mogu hiti i od kukuruzovine. PoslaZu se u tepsiju. Premazati rastopljenim margarinom I posipati sezamom ili makom. Ostaviti da se jo5 diZu. Peku se na 200'C oko 30 Ittinuta, dok ne porumene.

Bundevu skuhati i usitniti. Pire posuti braSnom, dodati dignuti kvas ili germu i rastopljeni maslac. Tijesto dobro izraditi i ostaviti na toplom mjestu da se diZe.

Ako

radi s germom moZe ostati cijelu noi. ovo je odlidno tijesto za Struce, orehnjadu, makovnjadu grohdicai korice od limuna ili narande zal'rafne ili fritule'
se

i sl, a uz dodatak

Pruti6i s pehmezom
2 ialice cielovitog braina I ialica brqsna 850

I

iasa lansa za kruh

DSaumrolea
Ako se >Sarafi< peku namotani na kukuruzovinu mogu se puniti slatkim vrh4Jern od soje ili biljnim >>Slagom< i tako se mogu napraviti >>Saumrole<.

1 Jalica

jabuinog soka bez ieiera

pola talice ulia
korica limuna, sol Kvas razmutite s mlakom vodom i malo bralna 850 u smjesu za pala{inke i ostavite na toplom mjestu nekoliko sati da se digne. Cjelovito bra5no prelijte vruiim jabudnim sirupom i izmijesajte >Zgance<< u zdjeli. U mlake >zgance< dodajte dignuti kvas i ostale sastojke i zamijesite mekse tijesto. Pokrijte krpom i ostavite na toplom da se digne. Premijesite jos jednom i ponovo pustite neka se digne. Na pobrasnjenoj daski razvaljajte mlinac debljine 3-5 mm i tel,ite trokute. Na svaki trokut stavite pola Zlidice malo dwsCeg pekmeza i smotajte u prutii. SloZite ih u nauljenu tepsiSu mato razmaknuto i ostavite da se diZu. Prije pedenja umijte prutiie mlakom vodom i pecite ih na temperaturi od 180'c oko 35-45 minuta. Pedene prutice
moZete joS vruie premazati sladom.

nTrnhadir - holadi sa Sliivama
(recept Lidiiine bahe lvhe iz Vrbovca)
kg braina 850 Salica mlijeka I/2 ialice kvasa za kruh

l/2

I

malo soli malo smedeg ieiera ili meda I kg iljiva bistrica, bezkoitica
Kvas ili gennu razmutiti s vodom ili mijekom i malo bra5na u smjesu kao za pnllc'inke i ostaviti na toplom da se digne, Dodati ga u brasno sa sladilom i za-

30

3r

mijesiti mekano tijesto, malo mekSe nego za krafne. Nauljiti lim za pedenje i
rukom razvu(i tijesto Po limu.
Polovice Sljiva izmijesati s malo soli i poklapati ih gusto jednu do druge po tijestu. Po Zelji malo poseieriti. MoZe se zape(i samo tako, ali je finije ako se preko Sljiva stavi >posiPatka<'

KEKSI I SLATKA PECIVA
Bishupshi hruh
I ialica cjelovitog pienitnog braina I talica braina 850 I I/2 talica pieniinih klica I lalica kokosovog bralna I ialica groldica I l/2 ialica naribanih jabuka
I/2 talica ulja I pralak 7a pecivo ili lliiica sode bikarbone
malo soli korica od limuna ili naranie nasjeckanih suhih Sljiva, marelica, smokava itd. za otprilike pola Jalice Tasladite jabuinim sokom ili nekim drugim sladilom. Ne treba puno sladiti, jer kola| ima slatkoiu od puno voia. Najprije izmijeSajte suhe sastojke pa tek onda dodajte ostalo. Smjesa mora blti tekuia toliko da se fino rasporedi po kalupu ili tepsiji u kojoj pedemo. Za razrjedivanje smjese koristite vodu u kojoj ste namakali groZdice (moZe ncko mlijeko). I Pede se na 180oC oko 35-45 min, ovisno o velidini i debljini kolada. Lijepo ! knd se pede u duguljastoj valovitoj tepsiji. Ohladeni >kruh< preliti >dokoladotttn.

Posipatka
50 g maslaca ili biomargarina 100 g braina 850 malo ieiera (od trske)

Sve dobro izmijesati u mrvidastu strukturu Peii oko 40 minuta na temperaturi od 180'C.

i posipati

po Sljivama u tepsiji'

,iokoladao I talica groldica I lalica suhih marelica 3 ilice agara

I ialica jabucnog
2 Zlice karobele

soka

ili I Zlicafinog rogaievog bralna

I/2 ialice ljeinjakovog maslaca, malo soli
Suho voie oprati, namoditi s prstohvatom soli i skuhati uz dodatak agara i ftrnlo ohladiti, te dobro izmiksati. Vratiti u posudu i ponovno zakuhati, te dodati 32 33

prah od rogada ili karobelu, te lje5njakov maslac i malo prokuhati. Ova da<< moZe biti glazura bilo kojeg kolada, a moLe se dodavati i raznim kre radi okusa i boje. Kako lijepo moLe izgledati ovakav >>kruh< pogledajte na stranici D-l ka u boji.

Skuhati ,,dokoladu" od sirupa i ostalih sastojaka i u vruiu smjesu umakati llnpide biskvita, te sa dvije vilice ocijediti i prebaciti u posudu s kokosom. Sa rvih strana dobro uvaljati u kokos i odlagati na pladanj da se osu5e.

Cupavci
I Salica zobenih pahuljica
2 ialice cjelovitog braina I ialica braina 850

rHrbata s bananama
150 g cjelovitog bralna
75 g pteniCnih klica

2 Lliiice praika za pecivo

I ialica

oraha

malo soli
50 g smedeg ieiera 3 banane 90 ml suncokretova ulja naribana kora j edne neprskane naranCe 60 ml soka od naranie 25 g grubo nasjeckanih ljetnjaka 50 I groldica l)omijeSati braSno, klice, pra5ak za pecivo, sol, Seier. Izmiksati banane, dourye, sok i koru od narande, na kraju ubaciti groLdice i lje5njake. pomije5ati fVe z.ujedno i uliti u valoviti kalup za pedenje. Peii na 180"C 35 do 40 minuta. lrtl se ohladi vaditi iz lima, ukrasiti po Zelji (npr. krema od banana posipana mrlleetrta od rogada). Da previse ne potamni, pred kraj pedenja pokriti aluminij-

2 Salice svjeZe okare ili I ialica suhe (umjesto ol<are mogu se koristiti pieniine klice) 2 ialice ribanihiabuka

l/2 ialice ulia

I Salica namoienih
2 pratka

groldica

za pecivo (Weinstein

ili obiini)

prstohvat soli I ialica slada ili meda l2 ialice jabuinog sirupa ili 3 talice iabuCnog soka bez leiera I ZliCica cimeta nekoliko kapi stevije (za jaie slatki okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije Zeliena gustoia

&tl

Ispeii biskvit u debljini od u "dokoladu" i kokos.

1,5 do 2 cm. Izrezati na kocke

ili itapiie i va

ftorrr folijom.

"iokolada"

I

ialica jabuinog sirupa

Kehsi od bundeve
3 ialice kuhane bundeve

l/2 Salice karobele 2 Zlice agara I llica kuzua ili gustina 2 llice sitnih zobenih pahuljica prstohvat soli, voda ili mlijeko po potrebi
2 Salice kokosa

I lalica zobenih pahuljica I Salica prosijanog cjelovitog I talica bra.ina 850 I/2 -l talice ulja
molo soli

bralna

po potrebi malo vode ili mlijel<a 34 35

Zamijesite tijesto od svih sastojaka da bude glatko i ne pretvrdo. Ako Zel da keksi budu vi5e prhki, moZe se dodati jedna Salica ulja ili 200 g biljnog margarina. Tijesto ruzvaljajte na debljinu 3-5 milimetara i "modlima" relite oblike: srdeka, zvjezdice, cvjetiie itd. Pede se na 180'C 20-30 min. Ako Zelite sladi okus moZete ih tople ti sladom, a ako Zelite slani okus premaZite ih tamarijem.

Zal,tpiti 2 Salice vode ili mlijeka i preliti kukuruzno bralno, te izmije5ati kao lgance i pustiti da se malo ohladi. Posebno izmije5ati bra5no 850, zobene
pahuljice i praSak za pecivo, te mljevene orahe. Dodati u "Zgance" te umijeSati lckuCe sastojke, da se dobije smjesa koja se moZe Zlidicom oblikovati u "puslice" na namazanoj tepsiji. U sredinu utisnuti komadii oraha ili lje5njak i peii 20 minuta na 180'C.

Kehsi od soie
l0
l/2 talice maslaca ili biomargarina
2/3 talice kukuruznog bralna I talica sojinog bralna ili suhe okare 2/3 talice smedeg ieiera ili drugog sladila

Kohosori reZnjevi
dag zobenih pahuljica 12,5 dag bralna I0 dag kokasova braina 20 dag ieiera od trske 12,5 dag maslaca 2 ilice meda ili slada I i.liCica sode biknrbone 2 Zlice vrude vode

I/2 lliiice cimeta
2-3 ialice sojinog mlijeka

U velikoj zdjeli pomijeSajte braSno, cimet i Seier. Dodajte maslo i utrljajte ga u bra5no tako da dobijete grubo tijesto (kao mrvice). Dodajte mlijeko i umijesite
glatko tijesto, razvaljajte iizrelite da5om nauljenu limu na 190'C.

ili

>>modlom<<.

Pecite oko 20 minuta na

Maslac i med se rastope u vodi. Suhi sastojci se pomijesaju s vlaZnima. l'edeni ohladeni kolad se prelije ocaklinom od >dokolade<< i pospe mrvicama
kokosa.

Kehsi s huhuruznim braSnom
2 Salice kukuruznog bralna 2 ialice kipuie vode ili sojinog mlijeka I Salica zobenih pahuljica I talica braina 850 2 Salice ribanih jabuka

,iokolqdao I ialica groldica

I Salica suhih marelica 3 llice agara I ialicajabudnog soka
l/2 talice rogaieva praha I/2 ialice ljetnjakova maslaca
malo soli
Suho voie oprati, namoditi s prstohvatom soli i skuhati uz dodatak agara i malo ohladiti, te dobro izmiksati. Vratiti u posudu i ponovno zakuhati, te dodati prah od rogada ili karobelu, te ljeSnjakov maslac i malo prokuhati. Ova >eokolada< moZe biti glanxa bilo kojeg kolada, a moZe se dodavati i raznim kremarna radi okusa i boje. 37

I lalica oraha
1/2 talice ulja

I/2 talice jabuinog sirupa
cimet, malo soli, voda

ili

mlijeko, praiak za pecivo

36

Kolad s hrupicom
I/2 kg cjelovitog p|enidnog bralna I/2 kg pJenidne krupice I-2 dl sojinog mlijeka ili vode
2 banane izrezane na komadiie 2 naribane jabuke 2 ialice groZdica

Pomije5ajte med, mrkvu, groldice, datulje, cimet, mu5katni oraSdii, klindiie, i vodu u posudi koju ste stavili na laganu vatru. Mije5ajte dok ne provri i pirjajte 5 minuta. Ostavite da se potpuno ohladi. U posebnoj posudi pomijeSajte bra5no i sol, dodajte sodu bikarbonu i orahe. tJ sredini napravite udubinu i u nju stavite smjesu od mrkve. Dobro izmije5ajte tlt se svi sastojci proZmu. Posudu promjera 25 cm (za torte ili kugloll ili obidnu tepsiju nauljite i polrraSnite, ulijte smjesu i pecite na 180"C. Kolad je peden kada vilica zabodena u sredinu kolada izade dista. Po Zelji moZete ohladeni kolad preliti >dokoladom<
rrraslac

I dl mljevenih oraha
2 dl kokosovog bralna 2 dl slada ili drugog sladila malo stevije ako Ielimo sladi okus 25 dag masla (ghi) ili ulja da upije iinu. Dobro izmijeSati sve sastojke, posebno suhe, posebno mokre i spojiti.

ili vruii posipati prahom od

badema.

KugIof
I ialica braina 850 I talica cjelovitog braina I lalica pJeniinih klica
2 praika za pecivo

Krupicu namoditi s vodom

ili mlijekom i ostaviti 20 minuta

35 do 45 minuta ovisno o debljini kolada. Ovaj kolad moZemo ispeii u d ljastom kalupu za kruh ili u obliku za kuglof. Hladan kolad moZe se nekom od krema

ili vrui posipati

bademovim prahom,

I ialica kokosa I ialica groZdica namoienih s prstohvatom soli I ialica naribanih (neprskanih) jabuka s koZicom
I Salica sjeckanog raznog suhog voia (Sljive, smokve, marelice, kruike) pola lalice jabuinog sirupa (ili neki drugi zasladivai) pola ialice ulja
korica od limuna mlijeko ili voda po potrebi PomijeSati sve suhe sastojke, posebno sve vlaZne sastojke i onda spojiti. Smjesa treba biti gusta, ali da se moZe izliti u nauljeni i pobra5njeni oblik za kuglof. U nedostatku takvog oblika moZete kolad ispeii u obidnoj ili duguljastoj tcpsiji. Pedeni kuglof okrenite i premaZite sladom ili >dokoladom<< od suhog voca i rogada izrecepta za biskupski kruh. Ovakav kuglof moZe zaista biti atraktivan Sto se vidi na slici D-2 dodatka u boji.

Kolad od mrhve
220 g braina 300 ml meda 200 g ftno naribane mrlwe 100 g groidica
75 g nasjeckanih datulja

ili suhih marelica

l/4 lli1ice cimeta I/4 lliCice muSkatnog oraiiitu I/4 Zliiice mljevenih kliniida

II0 g maslaca 220 ml vode
malo soli

ili biomargarina

2 Zliiice sode biknrbone 100 g nasjeckanih oraha. 38 39

Loptice od groZdica i badema
2 ialice groidica

Medeniaci
l/2 kg braina 300 g meda malo soka od limuna i naranie l/4 kg badema ili oraha cimet i vanilija po Zelji
Zamijesiti tijesto od braSna i omekSanog meda ili slada, dodati sok od limui narande, sitno izrezane bademe ili orahe. Prema ukusu dodati cimeta i vanilina. Sve sastojke dobro umijesiti, izrezati po Zelji na male koladiie i ispeii.
rru

I talica oljuitenih

badema

2 Zlice meda ili slada 2 Ilice kokosa

Sameljite groZdice i bademe, dobro izmijesite i vlaZnim dlanovima obli loptice. Mogu se slagati u papirnate koSarice.

Loptice od p5enice
1/2 kg pienice namoiiti i skuhati s malo soli

Rolada od prosa
2 5 2 2 Jalice prosa ialica vode ili mlijeka (sojinog, riiinog ialica kuhane bundeve Zlice ljetnjakovog maslaca

I ialica groidica I lalica suhih iljiva I Salica suhih smokava
1 talica suhih marelica 1

ili zobenog)

talicasuhihjabuka

I ialica suhih kruialca I Salicaljetnjal<a I talica badema I ialica orahs
malo ruma i mu\katnog malo soli Za valjanje loptica:
2 ialice kokosova bralna 2 Salice rogaCeva braina Suho i jezgrasto voCe dodaje se po Zelji. Ako je manje suhog voia, dodaje sladilo. Najbolje je dodati malo tr5danog SeCera, da smjesa ne postane na zbog slada ili sirupa.

I Ilica agara I ialica ribanih jabuka (bez koZice) I ialica slada
oraitiia
l0-15 kapi stevije cimet, i malo soli
Kad zakipi voda ili mlijeko, dodati proso i ribane jabuke, lje5njakov maslac i sladilo. Ne zaboravite dodati uvijek malo soli. Kad je proso kuhano, umije5a se lrire od bundeve i na vlaZnu alu foliju istrese vruia kuhana smjesa, izravna na dcbljinu cca I cm, premaZe nekim finim pekmezom i zavije po duljini. Prije
rczanja dobro ohladiti.

Samljeti kuhanu pSenicu i oprano, malo namodeno suho vode, te dodati mljeveno jezgrasto voie, zaline i sve dobro izmijesiti. VlaZnim dlanovima obli kovati loptice Zeljene velidine i dio uvaljati u kokos, a dio loptica u rogad. dobijete loptice "dan i noi". Kako izgledaju >dan loptice< pogledajte na stranici D-2 dodatka u boji.
40
41

Slatho pecivo
20 dag kukuruznog braina (prosijanog) 20 dag braina 850 30 dag groldica l0-15 dag prZenih i mljevenih ljeinjaka

KOLAEI
Bahlava
8 kora za savijaiu 2 kg naribanih jabuka

korica

I If2 praJak za pecivo I I/2 dl ulja
4 dl sojinog, rilinog I dl jabuinog sokn

I limuna ili naranie
ili ToSsnlg mlijeka

l-2 talice sjeckanih oraha

I

Salica namoienih groldica s prstohvatom soli
su

I dl vode
malo soli Postupakje uvijek isti: najprije izmijesati suhe sastojke posebno, vlaine i onda lagano umije5ati tekuie u suhe. Bez dodavanja groZdica odlidno digne i ostane dignuto, pa moZe biti biskvit za torir. MoZe se peii u tepsiji udubljenjima pa dobijemo pecivo zvano >muffins< ili u obidnoj tepsiji. peii 45 minuta na 180'C.
sebno

pola ialice zobenih pahuliica (ako pola Zlilice cimeta, malo soli
Preliev
7 dl groZdanog

iabuke soAne)

ilijabuinog soka

Naribane jabuke izmijeSati s orasima, groLdicama, zobenim pahuljicama i cimetom. Uzeti veliku plitku tepsiju i namazatije uljem. Na dno staviti dvije tunke kore za savijadu (ako koristite smrznute kore treba ih prethodno do kraja odlediti) i na to sloZiti nadjev od jabuka u debljini 1cm. Preko jabuka staviti opet dvije tanke kore i na njih joS jedan sloj nadjeva od jabuka i prekriti sa jo5 dvije kore. Na ove kore rasporeditijo5jedan sloj jabuka i prekriti sa zadnje dvije kore koje trebaju biti po moguinosti cijele. Gornju koru premazati uljem, cijeli kolad itlezati na kocke Zeljene velidine i staviti peii u peinicu zagrijanu na 180'C. Pede se od 45-60 minuta (ovisno od debljine nadjeva) i kad je pedeno jo5 jetlunput izreLe na kocke (po starim tragovima) i prelije wuiim sokom od jabuka ili groZda. U nedostatku soka moZe se u vodu dodati slad ili med i limunov sok.

Kolad od iabuha i hohosa
2 ialice zobenih pahuljica

I ialica integralnog braina I ialica braina 850 I ialica rogaievog braina 2 ialice svjeie okare ili I ialica suhe
(umjesto okare mogu se koristiti pieniine klice) 2 ialice ribanihjabukaili kruiaka

42

43

l2

talice ulia

namolenih groldica 2 praika za pecivo (Weinstein ili obiini) prstohvat soli I ialica slada ili meda l2 ialice jabulnog sirupa ili 3 ialice iabuCnog soka bez leiera

I talica

KremSnite
300 g braina 250 g maslaca ili biomargarina - mora biti hladan sok od pola limuna, malo soli, malo praika za pecivo

I iliiica

cimeta

nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije leljena gustoCa

Umijesite tijesto, smjesu podijelite na 6 dijelova. Stavite u zamrzivad 5-10
nTinuta. Razvaljajte ih Sto tanje (2-3 mm) na bra5njavoj dasci. Pecite na 200'C dok ne porumene. Svi sastojci moraju biti hladni i mijese se vrlo kratko. Lim za pedenje takoder treba biti hladan.

Izmije5ati najprije sve suhe sastojke, dodati groZdice, ulje, ribane jabuke
izmije5ati. Slad ili med rastopiti u jabudnom soku i vodi od namakanja groZd (koje smo prethodno oprali, a onda namakali s prstohvatom soli 1 sat), malo stevije i ako je potrebno jo5 malo tople vode da se slad rastopi. Ovu tekuiinu dodamo prvotnoj smjesi i lagano mijeSamo. Gustoia mora biti da dade lijevati, ali se Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji.

Krema 2 litre mlijeka (riZinog, sojinog, Tobenog ili kravljeg) 350-370 g gustina
200-250
g

fruktoze

Krema

I kg ribanihjabuka I ialica kokosa
pola lalice bratna 850 malo soli, cimet
Smjesu za biskvit istresti u namazani i braSnom posipani lim u debljini 1cm. Ako imate, moZete za ukras u tijesto utisnuti bobice tre5anja, vi5anja, j groLda ili crnog ribizla i zapeii l0 minuta. Jabuke, kokos, bra5no (po Zelji

malo vanilije 1/2 I slatkog vrhnja (postoji i biljno vrhnje) malo kurkume ili istuienog iafrana 7a boju
PomijeSajte fruktozu, vaniliju i kurkumu sa 1,6 litre mlijeka. Stavite kuhati. Ostatak mlijeka (4 dl) pomije5ajte sa gustinom i dodajte uzavrelom mlijeku, dohro mijesajuii da se ne pojave grudice. Smanjite vahu na minimum, mijeSajuii

2-3 minute. Ostavite da se ohladi. Istucite pola litre slatkog biljnog vrhnja.
Ohladenu kremu dobro izmiksajte i dodajte joj pola tudenog slatkog vrhnja. 2 kore stavite na dno kalupa, prelijte kremom, poravnajte povrSinu, prelijte preostalim slatkim vrhnjem. Odozgo sloZite ostatak kora i pospite ih prahom od
badema.

mogu dodati

i

groZdice), dobro izmijeSati

i

rasporediti ravnomjerno

zapedenom biskvitu. Peii jo5 30-45 min. na 180'C.

Prehomursha gibanica
8 kora za savijaiu I kg naribanih jabul<a

I-2 Jalice sjeckanih oraha

I Salica nqmoCenih groldica s prstohvatom soli pola ialice zobenih pahuljica (ako su jabuke soine) pola Lliiice cimeta, malo soli
44
4>

Krema
2 ialice vode

Vodne hoche
ili sojinog mlijeka
maka 2 ialice prosa I Salica zobenih pahuljica

I/2 ialice gro|dica

I ialica mljevenog
sladilo
malo soli 200 g tofua

I/2 ialice zobenih pahuljica

I ialica groldica
8 talica vode

ili mlijeka

Preljev 7 dl groZdanog ili jabuinog soka

sladilo (jabudni sirup, slad, med i malo stevije) malo soli 2 do 3 talice jagodiiastog voia
Preljev
4 Zlice agara 3 ialice jabuinog

Skuhati kremu od vode

ili

sojinog mlijeka

u koje se doda pola Sali

groidica, pola Salice zobenih pahuljica, jedna salica mljevenog maka i sladilo Zelji. Sve prokuhati desetak minuta uz dodatak prstohvata soli. Nakon dodati na sitne kockice nasjeckanog tofua i kuhati jos 5 minuta. ostaviti da ohladi. Naribane jabuke izmijesati s orasima, grozdicama, zobenim pahuljicama cimetom. Uzeti veliku plitku tepsiju i namazati je uljem. Na dno staviti dvii tanke kore za savijacu (ako koristite smrznute kore treba ih prethodno do kraj odlediti) i na to sloZiti nadjev od jabuka u debljini l-2 cm. preko jabuka stavi opet dvije tanke kore i na njih jos jedan sloj nadjeva od jabuka i prekriti sa j dvije kore. Na ove kore rasporediti kuhanu laemu od maka i tofua i prekriti zadnje dvije kore koje trebaju biti po moguinosti cijele. Gornju koru premaz uljem, cijeli kola( izrezati na kocke Leljene velidine i staviti peii u zagrijanu na 180'C. Pede se od 45-60 minuta (ovisno o debljini nadjeva) i kad je pedeno jos j danput izreze na kocke (po starim tragovima) i prelije vruiim sokom od iabul ili groZda. u nedostatku soka moZe se u vodu dodati slad ili med i limunov Ovo je (uz voine kocke) na5 najprodavaniji kolad na svim sajmovima. ljudi nam kazu da je to najbolja prekomurska gibanica od svih koje su kuiali ukljudivo i >pravu<. Mi znamo da je to zbog slatkog mosta kojim se zalijeva
naSa pedena gibanica.

ili groldanog soka

malo soli
Proso oprati i dodati u posudu u kojoj se kuha jedna Salica groZdica sa 8 tnlica vode ili mlijeka s prstohvatom soli. Kuhati 10 minuta pa dodati zobene puhuljice. Prema ukusu zasladiti jabudnim sirupom, sladom, medom i s malo rlcvije. Nakon 2O do 25 minuta (probati da li je proso kuhano), istresti smjesu nn navlaZeni lim i zlicom poravnati, te ostaviti da se ohladi. Kad je ohladeno rkuhati preljev od 3-5 Salicajabudnog ili groZdanog soka (ovisno o velidini teprijc) i 4-6 Zlica agara s dodatkom malo soli. U hladni voini sok dodati agar i ntijesati povremeno te kuhati desetak minuta. SvjeZe ili smrznuto jagodiiasto vrrCe (jagode, maline, borovnice, ribizli,josta, kupine, groLde) pojedinadno ili u

lornbinacijama rasporediti na ohladeno proso i preliti vrelim skuhanim prelJcvom, te Zlicom poravnati voie da sve bude ispod tekuiine. Ostaviti da se ohadi
I lclatinira.

Ovo je vrlo atraktivan kolad (vidi stranicu D-3) Ittovima.

i najvi5e ga se proda na saj-

46

47

PODLOGE ZAKOLAEE I TORTE
Kad vam bude potrebno vise kolada odjednom, napravite veiu smjesu (dvo'
struku, trostruku) osnovnog biskvita. Za svaku tepsiju odvojite u posebnu (ljr potrebnu kolidinu osnovnog biskvita i dodajtejedan ili vise raznih dodataka Snjaci, bademi, orasi, kokos, rogad, mak...), mirisa, za('ina, dime iete >varijacije na temu(<, a svaki biskvit &biti za nijansu drugadiji'

U ovom poglavlju nalazi se nekoliko ideja

za biskvite s razliditim okusima.

r'inu dodamo prvotnoj smjesi i lagano mije5amo. Gustoia mora biti da se dade li.lcvati, ali se Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljina je I do 2 prsta, zavisno kakav kolad Cemo raditi od ovog biskvita. l'cde se 30 do 45 minuta na temperaturi od 200'C.

Bishvit od huhuruznog bra5na
2 lalice prosijanog integralnog kukuruznog bralna I ialica zobenih pahuljica I ialica bratna 850

Pedene podloge
Osnovni bishvit bez iaia
2 ialice zobenih Pahuliica

I/2 ialice ulja
2 talice mlijeka (rti.inog

ili zobenog)

frupi jabuinog sirupa malo soli, malo vanilije I praiak za pecivo (Weinstein ili obiini) I0lcapi stevije
Salica

I

I ialica integralnog braina I ialica brasna 850 2 ialice svjele okare ili I Salica suhe (umiesto
se koristiti PteniCne klice) 2 lalice ribanih jabuka I/2 Salice ulia I ialica namo1enih groZdica
Weinstein praiak za pecivo

Postupak je uvijek isti: izmijeiati suhe sastojke posebno, tekude posebno okare mogu prerezati po debljini i nadjenuti nekom od krema. I u ovaj biskvit se moZe dodati malo okare.

i

unda lagano umije5ati tekuie u suhe. MoZe se peCi u kalupu za tortu, pa onda

(ili obiCni)

Bishvit s bademima
I ialica zobenih pahuljica I lalica integralnog braina I ialica braina 850
2 Jalice sjeckanih badema 2 talice ribanihjabuka I/2 Salice ulja I Salica namoCenih groldica
Weinstein pralak za pecivo (ili obiini) prstohvat soli I ialica sladq ili meda 1/2 ialice jabuinog sirupa ili 3 talice jabuinog sokn bez ieiera

prstohvat soli I ialica slada ili meda

l/2

Satice

jabuinog sirupa ili 3 ialice iabulnog soka bez ieiera

I IIiCica cimeta nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobiie leliena gustoia
Izmijesati najprije sve suhe sastojke, dodati okaru, groadice, ulje, ribane

i izmije5ati. Slad ili med rastopiti u jabudnom soku i vodi od namakanja grozdica smo prethodno oprali, a onda namakali s prstohvatom soli 1 sat), dodati stevije i ako je potrebno jos malo tople vode da se slad rastopi. ovu slatku
buke

(

48

49

korica od limuna nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije Ieljena gustoia Izmije5ati suhe sastojke posebno, tekuie posebno i onda lagano umije5ati kuie u suhe. Slad ili med rastopiti ujabudnom soku i vodi od namakanja tlica (koje smo prethodno oprali, a onda namakali s prstohvatom soli 1 sat), dati malo stevije i ako je potrebno joS malo tople vode da se slad rastopi. slatku tekuiinu dodamo suhim sastojcima i lagano mije5amo. Gustoia mora da se dade lijevati, ali se Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljinaje 1 do 2 prsta, zavisno kakav kolad iemo raditi od ovog biskvi Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od 200'C.

Bishvit s orasima
2 ialice aobenih pahuljica

I ialica integralnog bralna I ialica bralna 950 2 ialice sujeZe okare ili I ialica suhe
(umjesto okare mogu se koristiti pieni\ne ktice) 2 ialice ribanih jabuka 12, Jalice ulja 2 ialice mljevenih oraha

Bishvit s hohosom
I Jalica pieniinih klica I ialica cjelovitog braina I ialica braina 850
2 ialice kokosovog bralna 2 ialice ribanihjabuka

2 Weinstein pralka za pecivo (iti obiini) prstohvat soli I ialica slada ili meda 1/2 ialice jabuCnog sirupa iti 3 iatice jabuCnog
2

ilice ruma

soka bez

ieiera

nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije ieljena gustotu

l2

ialice ulja
namo1enih groldica

I ialica

Weinstein praiak za pecivo (ili prstohvat soli, l/2 Salice slada

obiini)

ili meda

I/2 ialice jabudnog sirupa ili 3 ialice jabuinog soka bez ieiera I iliCica ribane korice limuna nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije ieljena gustoia
IzmijeSati suhe sastojke posebno, tekuie posebno i onda lagano umijeSati kuie u suhe. Slad ili med rastopiti ujabudnom soku i vodi od namakanja dica (koje smo prethodno oprali, a onda namakali s prstohvatom soli 1 sat), dati malo stevije i ako je potrebno jo5 malo tople vode da se slad rastopi. slatku tekuiinu dodamo prvotnoj smjesi i lagano mijeSamo. Gustoia mora da se dade lijevati, ali se Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljina je I do 2 prsta, zavisno kakav kolad iemo raditi od ovog biskvita. Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od 200 'C.
50

Najprije izmijesati suhe sastojke posebno, tekuie posebno i onda ragano urnijesari tekuie u suhe. slad ili med rastopiti jabucnom u soku ili vodi. Dodati rrralo stevije i ako je potrebno jos malo topie vode da se slad .urrofi. ouu ,tu*u lckuiinu dodamo prvotnoj smjesi i lagano mije.amo. Gustoia mora biti da se darlc lijevati, ali se Zlicom poravnava.u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljina je I do 2 prsta, ovisno'kakav kolicemo iuaitioiouog biskvita. Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od 200.C.

Bishvit s rogadem
2 ialice zobenih pahuljica

2 Jalice svjele oknre iti pieniine klic e ) 2 ialice ribanih jabuka 1/2 ialice ulja
koris titi

I ialica integralnog bralna I ialica brasna 850 I ialica rogaievog braina ili 3 ltice finog rogaievog praha

I

Jalica ,uh, lu*iJsto okare mogu

se

51

I Salica namo1enih

groZdica

2 kom Weinstein praska za pecivo

(ili obiinog)

prstohvat soli I talica slada ili meda 1/2 talice jabu\nog sirupa ili 3 Salice jabuinog sokn bez Seiera
1

jc i ako je potrebno jos malo tople vode da se slad rastopi. ovu slatku tekuiinu tlodamo prvotnoj smjesi i lagano mijesamo. Gustoca mora biti da se dade lijevati, ali se Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljina je I do 2 prsta, ovisno kakav kolad Cemo raditi od ovog biskvita. Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od 200'C.

lli|ica

cimeta

nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije ieljena gustoia IzmijeSati suhe sastojke posebno, tekuie posebno i onda lagano umij tekuCe u suhe. Slad ili med rastopiti u jabudnom soku i vodi od namakanja dica (koje smo prethodno oprali, a onda namakali s prstohvatom soli I sat), I dati malo stevije i ako je potrebno jos malo tople vode da se slad rastopi. slatku tekuCinu dodamo prvotnoj smjesi i lagano mijeSamo. Gustoia mora da se dade lijevati, ali se Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljina je 1 do 2 prsta, ovisno kakav kolad iemo raditi od ovog biskvita. 'C. Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od 200

Bishvit s mahom
2 Salice zobenih pahuljica I Salica integralnog bralna I ialica brasna 850

I Salica mljevenog maka 2 Jalice svjele okare ili I ialica suhe (umjesto okare mogu se koristiti pienicne klice) 2 ialice ribanih jabuka I
I/2 ialice ulja ialica namoienih groZdica
2 kom Weinstein prail<a za pecivo (ili obiinog) prstohvat soli I talica slada ili meda l/2 ialice jabuinog sirupa ili 3 ialice jabuinog soka bez leiera
2

Bishvit s lie5niacima
1 talica zobenih Pahuljica I ialica integralnog braSna

llice ruma

I lalica braina 850 2 Salice pSeniinih klica I talica mlievenih prtenih ljeiniaka 2 lalice ribanih iabuka
l/2 ialice ulja
Weinstein praiak za pecivo (ili obiini) prstohvat soli l/2 talice slada ili meda I/2 Salice jabuinog sirupa ili 3 talice jabuinog soka bez leiera

nekolika kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije leljena gustoia. Izmijesati suhe sastojke posebno, tekuce posebno i onda lagano umijesati te-

I Zliiica cimeta
nekoliko kapi steviie (za sladi okus) vode ili mtijelca po potrebi da se dobiie Zeljena gustoia Izmijesati suhe sastojke posebno, vlaZne posebno i onda lagano umijesati kuie u suhe. Slad ili med rastopiti u jabudnom soku ili vodi. Dodati malo
52

kuie u suhe. Slad ili med rastopiti ujabudnom soku i vodi od namakanja groldica (koje smo prethodno oprali, a onda namakali s prstohvatom soli I sat), dodati malo stevije i ako je potrebno jos malo tople vode da se slad rastopi. ovu slatku tekuiinu dodamo prvotnoj smjesi i lagano mijesamo. Gustoia mora biti da se dade lijevati, ali se Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljina je I do 2 prsta, ovisno kakav kolad iemo raditi od ovog biskvita.
Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od 200'C.

53

Kuhane podloge
Opde napomene
Osim pedenih podloga, koladi i torte se mogu raditi i na kuhanim podlo od Zitarica, Sto se posebno preporuduje u sludaju teZih oboljenja. Takvi koladi obavezno slade samo sladilima od Zitarica ili jabudnim sokom bez Seiera i u nji ma nema ni malo masnoia. To su vrlo jednostavni recepti s malim brojem sas'r tojaka i bez posebnih zalina. Tko podnosi, moZe dodati malo cimeta ili kori

vite 5 minuta i ugasite. Neka stoji jos 10 minuta da nabubri i tada ga prespite u vlaZni kalup u kome iete raditi kolad ili tortu da se potpuno ohladi i stegne. VlaZnom Zlicom grubo poravnajte podlogu na debljinu 1,5 do 2 cm. Ako se radi s groZdicama, najprije ih namakati I sat s malo soli i zatim kuhati tlcsetak minuta, pa tek tada ubaciti cous-cous. Iskoristite i vodu od namakanja groZdica, ali ih prethodno operite. Kreme mogu biti razlidite. Najjednostavnije je na ohladenu podlogu sloZiti svjeZe voie, narodito bobidasto i preliti Zelatinom od agar-agura.Ako pomijesate lumske jagode, borovnice i ribizle, takav kolad ie biti saren i djeca ie ga jako rado jesti.

vanilije.
Zitarice koje se duZe kuhaju (edam, kukuruzna kaSa, riZa) bolje je kuhati ekspres loncu. Ako nemate takav lonac, kuhajte u nekoj delidnoj posudi s debljim dnom. U tom sludaju treba povremeno dodati joS tekuiine, jer isparr likom kuhanja. Kad su iitarice kuhane, lagano promije5ati i istresti na kalup (radi lakSeg odvajanja prilikom rezanjai vadenja kolada). Grubo porav (da se krema kasnije ne odvaja) i ostaviti da se ohladi. Sve ove podloge mogu se malo i zapeii (ako nisu namijenjene te5kim snicima). U tom sludaju kalup mora biti namazan uljem prije stavljanja ku Litarice, a ne navlaZen.

Podloga od jedma
'I ialica jeimene kale
3 Salice vode

I ialica groidica I ialica je4menog
2 prstohvata soli

slada

Za djecu moZete raditi i pudinge od ovako kuhanih Zitarica. Za puding i miksajte kuhane sastojke, pogotovo jedam,ilu i kukuruznu kasu i rasporedite navlaZene zdjelice, te ih ukrasite voiem ili voinim preljevima.

Podloga od cous-cousa
Ova podloga je naroeito preporudljiva za djedje kolade jer se jako brzo napraviti. Cous-cous (gris od durum p5enice) se skuha za 5 minuta.

Jedmenu kasu oprati i u tri salice vode namakati 6-8 sati. Kuhati na podloSku i na laganoj vatri 60 minuta u ekspres loncu s opranim groLdicamai malo soli, uz dodatak jedmenog slada. Kad padne pritisak otvoriti lonac, lagano promije$ati i istresti u odgovarajuii navlaZeni kalup. Malo poravnati vlaZnom zlicom i ostaviti da se ohladi i stegne. I na ovu podlogu mozete stavljati voie ili najrazliditije kuhane kreme iz poglavlja s kremama, zavisno o tome dime trenutno raspolaZete.

Podloga od huhuruzne ha5e
I ialica kukuruzne kaie 12, talice zobenih pahuljica 3 ialice jabuinog soka
malo soli
ekspres loncu kuhajte I sat na podlosku i na laganoj vatri sve sastojke zajedrro. Kad padne pritisak otvorite, lagano promijesajte i prebacite u navlaZeni kalup

I talica

couS-cousa

2 lalice jabuinog soka

prstohvat soli groidice po Zelii Jabudni sok i sol pristavite kuhati i kad uzavre sipajte polako cous-cous neprekidno mijesanje. Stavite podloZak i poklopite. Na jako laganoj vatri os
>+

u

55

za kolad. VlaZnom Zlicom poravnajte Litarice i ostavite da se ohladi

i

stegne.

mislite stavljati neku kuhanu kremu nemojte previSe zagladiti, neka ostane >dupava< pow5ina podloge da se kema bolje primi. Na ovu Zutu podlogu lij ide crveno i tamno voie: jagode, maline, ribizli crveni i cmi, josta,
Sljive svjeZe

Podloga od ri1e
I Salica cielovite riZe 2 ialice jabu1nog soka
malo soli

ili

suhe namodene, krema od >dokolade<

ili

rogada itd.

I kukuruzni Zganci (palenta) mogu biti podloga

za kolad. Kuhajte

ih u

pola sata, odlijte dio vode (da moZete dobro i bez grudica izmije5ati Postupno vratite odlivenu vodu i mije5ajte. Na kraju dodajte neki od sladova, dobro izmijesajte. Daljnji postupak je kao kod kase.

d
i

RiZu oprati

i kuhati sve sastojke u ekspres loncu 50 minuta. Dalje postupati

kto kod ostalih podloga od Zitarica.

RiZa se moZe kuhati zajedno s kukuruznom kasom i tada imate bijelo - Zutu kombinaciju. MoZete riZu kuhati i s bundevom ili jabukama. Kombinacije su

Podloga od prosa i bude
I Salica prosa
3 ialice jabuinog soka I talica usitnjene kuhane slatke buie

bezbrojne pronaii.

i

samo

je

stvar va5e ma5tovitosti koliko iete raznih moguinosti

malo soli
Proso oprati i sve sastojke kuhati u delidnoj posudi na laganoj vatri i na podloSku zaplin oko 30 minuta. Sve ostalo kao i u prethodnim receptima.

Podloga od prosa
I
lalica prosa

I/2 talice zobenih pahuljica I/2 Salice SroZdica 4 ialice jabuinog soka
malo soli
GroZdice oprati i staviti ih kuhati u jabudni sok s malo soli. Kad zakipi dodati proso i kuhati poklopljeno desetak minuta. Dodati i zobene pahuljice i promije5ati. Kad ponovo zaktpi, staviti podloZak, poklopiti i na najmanjoj vahi kuhati joS 15 minuta.

56

57

KREME ZA TORTE

I KOLACE

smije se razlijevati vei mora biti toliko dvrsta da je moZete lagano izrezati. Ako nije dovoljno dwsta, jos malo agara razmutite u malo mlake vode, dodajte ru vruiu kremu, promije5ajte i kuhajte joS oko 5 minuta.
rrc

Kreme za kolade mogu se raditi od razliditih sastojaka. Da bismo saduvali

prirodnije okuse voia i ostalih sastojaka mirisi i zadini svedeni su na mini Ovdje iemo spomenuti sastojke za kreme koje mi najdeSie koristimo: vode: svjeZe
kuhano (iz kompota koji smo sami spremili bez Seiera)
smrznuto suho

Preliev od agar-agara
I ialica vode 2 i.lice agar-agara nekoliko kapi steviie
agar-agar i sladilo te uz mijeSanje do vrenja. Kuhati uz mije5anje desetak minuta i nakon testa dvrstoie tkrvesti kad lxrlako Zlicom preliti malo po svakom komadiiu voia ili preko cijele tepsije riu voine kocke u pitanju.

ora5asti plodovi: lje5njaci, orasi, bademi, kokos... mak

U hladnu vodu ili jabudni sok dodati

Zitarice: zobene pahuljice, kuhana integralna riZa, proso, gris, cous-cous... sladila: riZin, jedmeni, kukuruzni, p5enidni i proseni slad
med, suho voCe, sokovi.... stevia - prirodno sladilo. Dodajemo ga u kapljicama zbog izuzetne slat

zgu54iivati

:

agar-agar, prirodna Zelatina

kuzu
strelasti korijen - aru prah tapioka Skrob - od ispiranja seitana gustin

Krema sa Zitaricama i vodem
Kuhanu Zitaricu stavite u mikser zajedno s voiem (prokuhanim ako je potrehno), dodajte sladilo, gustin ili puding i uz dodatak odgovarajuie kolidine mlijeka ili vode izmiksajte Zitaricu i voie. Neka bude gustoia da se moZe izliti u posudu za kuhanje.

Nekoliko opdih napomena koje vaile za sve kreme: u nekim kremama koristimo voie u kombinaciji sa kuhanim Litaricama, negdje samo voie zgusnuto agar-agarom. Ako imate dovoljno voia i telite izraziti okus i punocu voia u kremi, tada ne upotrebljavajte kuhanu zitaricu. Agar-agar je prirodna Zelatina od morskih algi i odlidno sreZe Koristimo ga uvijek kad Zelimo imati prozirnu kremu u kojoj boja i izgled trebaju doii do izrataja. u ostalim kremama koristimo kuzu, gustin ili slaobnu
vodu od ispiranja seitana. Kreme za kolaie koje de jesti teze bolesne osobe treba raditi s agarom, kuzuom i strelastim korijenom, jer ostale vrste skroba ne treba koristiti u veiim kolidinama niti za zdrave osobe, a pogotovo kad je bolest u pitanju. Test ivrstode Nakon sto ste u kremu ukuhali zgusnjivad i prokuhali desetak minuta, odvojite Zlidicu kreme u hladnu salicu ili na tanjurii. Kad se krema potpuno ohladi,
58

U delidnu posudu debljeg dna stavite kuhati mlijeko, vodu ili sok s dodatkom sladila, zgusnjivada i za(ina. Kad zakipi dodajte sadrZaj iz miksera i stavite potlloZak na plin, te na laganoj vatri uz obavezno mije5anje kuhajte 5 do l0 minuta. Provedite >>test dvrstoie< i kuSajte da li vamje dovoljno slatko.

Krema od ananasa
I ananas I ialica kuhanog prosa I ialica slada ili meda I do 2 ialice sojinog ili zobenog mliieka (ili vode)
prstohvat soli, 3 do 4 ilice agar-agara
59

Ananas odistiti, iztezati na kolutove i jedan dio kolutova na detvrtine, s iemo ukrasiti kolad ili tortu. Ostatak ananasa izmiksati s prosom uz vode ili mlijeka. U hladno mlijeko dodati agar-agar i staviti da se kuha. sladilo i kad zakipi izmiksani proso i ananas. Kuhati desetak minuta i
ma

U 2 litre kipuie vode s malo soli spustiti breskve u gazi i nakon I minute
kuhanja izvaditr u hladnu vodu. Malo rashladiti skvama

i odmah oguliti koZicu iizvadi-

test Cvrstode kreme. Ovo je jako vaZno napraviti kod svake kreme, a radi prema uputi za Test dvrstoie iz opiih napomena za kreme. Ako je dvrstoia u redu, vruiu kremu prelijemo preko hladnog biskvita izboru) i pustimo da se malo ohladi. Na poluohladenu kremu sloZit iemo ie ananasa, malo utisnuti u kremu i preliti vruCim agarom, da ostane prozirno.

s brePosebno prokuhati agar sa sladilom, dodati sastojke iz miksera, neprekidno mije5ati i kuhati joS 5 minuta. Napraviti probu dvrstoie i slatkode ijoS vruiu kremu preliti preko hladnog pedenog biskvita. Ova kremaje dosta neugledne boje, ali izvrsne arome, i zato je treba prije nego se sasvim stvrdne pokapati, ili poprskati preljevom od >dokolade< (iz recepta za Kokosove re-

li ko5tice. Skuhati zobene pahuljice u mlijeku ili vodi i izmiksati zajedno

i gustinom.

lnjeve).

Krema od banana
4-6 banana

Krema od bundeve (bude)
Ova krema se moZe raditi od samih buda, bez Litarice, ali je odlidna i u kombinaciji sa Zitaricom. Ako dodamo Zitaricu, potrebno je neSto manje zgu5njivada

I ialica aobenih pahuljica
I/2 talice sladila
2-3 Zlice agar-agara 2 Salice mlijeka prstohvat soli
Zobene pahuljice prokuhati sa 2 Salice sojinog mlijeka (moZe i neko mlijeko ili voda). Uz neprestano mije5anje kuhati tako dugo (5-10 min.) dok ne zgusne. Ako je potrebno, dodati joS tekuiine. Tako kuhanu Zitaricu izmi sa 4-6 banana. Dodati sladilo i agar-agar, te joS kuhati 5-10 min. uz mij

i bojaje neSto svijetlija.
3 lalice bundeve

I Zlica agara I ialica vode
malo soli

llice vanilija pudinga limunov sok I ialica slada ili meda i nekoliko kapi stevije
2

Nakon probe slatkoie, okusa i dwstoie, jo5 toplu kremu preliti preko pedenog biskvita i ostaviti da se ohladi.

Krema od bresaha
I kg bresaka I lalica zobenih pahuljica
1-2 Salice mlijeka I ialica slada

Bundevu odistiti od ko5tica i kore i izrezati u veie kocke. Kuhatije sjednom Salicom vode i malo soli uz dodatak vanilije i jedne Zlice agara, te malo limunovog soka i zasladivad po Zelji. Kad je kuhano moZemo je usitniti drobilicom za pire krumpir, a ako Zelimo jako glatku kremu - malo ohladiti i izmiksati u mikseru. Slijedi test dvrstoie i slatkoie i primjena na kolad ili tortu.

Krema od buie i lieiniaha
Ova krema dobije se tako da u gotovu kremu od bude umijeSamo prLene mljevene lje5njake. Kolad s ovakvom kremom je na stranici D-4 dodatka u boji.

I llica gustina I ilica agara, malo soli
60

6t

Krema od rdoholade<
I ialica kuhane riie, prosa ili zobenih pahuljica I ialica raznog suhog voia namoienog s prstohvatom soli I ialica vode
I/2 talice rogaieva bralna
2 Zlice agar-agqra I ilica kuzua ili vanili pudinga malo soli Suho voie skuhati u vodi od namakanja, malo ohladiti i izmiksati zajedno kuhanom Zitaricom, zguSnjivadem i rogadem. U hladnu vodu staviti agar-agar sol i dovesti do vrenja. Smanjiti vatru i ukuhati uz mije5anje sastojke iz Kuhati desetak minuta na laganoj vati, uz neprestano mije5anje. Ova krema je za kolade ili torte, ali nije prikladna za ocakline ili nje >Spricom<<. Za preljeve i ukra5avanje radi se >dokolada< bez Zitarice i to finim rogadevim prahom, a ne s grubim rogadevim braSnom.

Krema od iagoda
I
kg

jagoda

3 Zlice agara 3 ilice vode

malo soli
stevije prema potrebi
Jagode prokuhati s malo soli i vode i propasirti (da ne bude ko5tica). Posebno prokuhati agar i sladilo, dodati pasiranejagode ijoS malo prokuhati. Slijedi test Cvrstoie i proba slatkoie i ostalo prema opiim uputama za kreme. Ostaviti neSto cijelih ili polovica jagodaza ukraSavanje.

Krema od hivija
Ovu kremu moZemo napraviti na isti nadin kao i kremu od dinje. Kolutiii, polumjeseci i trokutiii kivija su odlidni za ukraSavanje torti i kolada i lijepo dolaze do izraiaja na bijeloj kremi od tofua ili od kivija. (Vidi torte na stranicarna D-7 i D-16).

Krema od dinie
I kg oliiienih kockica dinje I ialica zobenih pahuljica I Zlica gustina
3 lalice mlijeka ili vode 2 Zlice agara I ialica slada, malo stevije

Krema od hru5aha
I kg oiiiienih soCnih krulaka I lalica prosa I ilica gustina
3 Jalice mlijeka ili vode 2 i.lice agara I Salica slada, malo stevije

malo soli zobene pahuljice skuhati s dvije salice mlijeka i3l4kg kockica dinje. Kad se malo ohladi sve izmiksati uz dodatak gustina. Agar-agar staviti u jednu salicu vode ili mlijeka, uz dodatak soli i sladila, dovesti do vrenja i u to dodati smjesu iz miksera, te kuhati jo5 5-10 minuta. Dalje postupati prema opiim uputama. ostatak kockica dinje utisnuti na malo ohladenu kremu i preliti preljevom od agar-agara. Lijepo je ako imamo dinje raznih vrsta i raznih Zuto-zelenih nijansi.
62

malo soli
,

Sve ostalo prema opiim uputama za kreme.

Krema od lubenice
Radi
se

jednako kao i krema od dinje.
63

Krema od lieSniaha
2 ialice vode ili sojinog mlijeka 2 lalice mljevenih ljetnjaka rica u pasirane maline.

Krema od malina
Radi se na potpuno isti nadin kao i krema od jagoda. MoZe se dodati

i

Zita-

l/2 ialice zobenih pahuljica
sladila
2 llice praha za puding od ljeinjaka malo ruma 2 ilice ljetnjakova maslaca

Krema od marelica
Radi se kao krema od bresaka.

malo soli 200 g tofua Skuhati kremu od vode ili sojinog mlijeka u koje se doda pola Salice pahuljica, 2 Salice mljevenih lje5njaka i sladilo po Zelji. Sve prokuhati 5 mi uz dodatak prstohvata soli. Nakon toga dodati na sitne kockice nasjeckanog fua, puding izmije5an s malo vode ili mlijeka i mije5ajuii kuhati joS 5 mi Ostaviti da se malo ohladi i izmiksati zapremazivanje torte izvana, dok za djev moZe ostati neizmiksana krema, pa Ce se u njoj vidjeti komadiii tofua.

Krema od mrhve
Radi se kao krema od bude, samo Sto mrkvu treba duZe kuhati. Ako dodate titaricu bit ie svijetlija i treba manje zguSnjivada.

Krema od narande Krema od inaha
2 Salice vode

ili sojinog mlijeka l/2 ialice groldica

Ova krema se radi od bude, ali se dodaje aroma narande ribanjem cijele smrznute neprskane narande. Obidno se radi s dodatkom litarice, a kriSke naranCe se koriste za ukra5avanje torte ili kolada. Treba ih preliti distim prokuhanim
aSzlrom.

I talica

mljevenog maka

I/2 talice zobenih pahuljica
sladilo malo ruma malo soli
200 g tofua

Krema od rogada
Radi
se

jednako kao i krema od maka, ali se moZe izostaviti tofu.

Skuhati kremu od vode ili sojinog mlijeka u koje se doda pola Salice ca, pola Salice zobenih pahuljica, I Salica mljevenog maka i sladilo po Zelji. S prokuhati desetak minuta uz dodatak prstohvata soli. Nakon toga dodati na
nasjeckane kockice tofua

Krema od smohava
morate,
me.

i

kuhati jo5 5 minuta. Ostaviti da se malo ohladi

izmiksati.

Ova krema se radi od svjeZih ili suhih smokava. MoZete je pasirati, ali i ne jer smokva ima vrlo sitne ko5tice. Ostalo prema opiim uputama zakse-

64
65

Krema od tofua
200 g tofua 2 ialice rilinog mlijeka s okusom vanilije 2 Zlice agara

TORTE I KOLAET S KRE}LryVIA
U ovom dijelu dajemo nekoliko primjera i kombinacija raznih biskvita i krema, a ostalo prepu5tamo vama drage domaiice (i kreativni domaiini) da kombinirate i isprobavate po vlastitom nahodenju i ukusu, te prema raspoloZivim namirnicama. Svi koladi i torte mogu se raditi na pedenim ili kuhanim podlogama, ovisno o va5im Zeljama i pohebama.

j

Zlice fruktoze 1 Salica zobenih pahuljica

Pristaviti kuhati 2 Salice riZinog mlijeka s okusom vanilije i 2 Llice agata,

3 Llice fruktoze. Kad malo prokuha dodati zobene pahuljice i kuhati 10 mi
te 200 g izmrvljenog tofua i prokuhati joS 5 minuta. Kad se malo ohladi sve u mikser i dobro izmiksati. Ova krema se moZe raditi i s kuhanom (riZom, zobi ili zobenim pahuljicama). U tom sludaju se tofu i Zitarica mi

Kolad od bundeve (bude)
I ialica cjelovitog braina I ialica bralna 850 I ialica zobenih pahuljica I ialica pienilnih klica
2 ialice ribanihjabuka I Salica kokosa ili ljeinjaka

hladni uz dodatak jednog dijela mlijeka, i uliju se u prokuhano mlijeko s i fruktozom. Sve zajedno se kuha jo5 5 minuta, isproba da li dobro Zelati (ako ne, dodati joS malo agar-agara ili jednu Zlicu praha za puding od v razmuienu s malo hladnog mlijeka ili vode) i joS kratko prokuhati.

Krema od tre5ania ili vi5ania
Tre5nje ili vi5nje odistiti od ko5tica, prokuhati i propasirati. Dodati k Zitaricu, sladilo i agar. Ako koristite vi5nje, treba dodati viSe sladila.

l/2 ialice ulja

I Salica namoienih
Weinstein

pralak

grol.dica za pecivo (ili obiini)

prstohvat soli I talica slada

l2

ili

meda

Salice

I

jabuinog sirupa ili 3 ialice jabuinog soka bez Se1era

lliCica cimetq

nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijekn po potrebi da se dobije leljena gustoia Izmijesajte najprije sve suhe sastojke. GroZdice, ulje, ribane jabuke izmije$'jte sa rastopljenim sladom ilili medom, koji ste rastopili u jabudnom soku i votli od namakanja grozdica (koje ste prethodno oprali, a onda namakali s prstohvatom soli 1 sat). Ako Zelite sladi kolad dodajte malo stevije i ako je potrebno jos malo tople vode da se slad rastopi. Sve vlaZne sastojke dodajte suhoj smjesi i lagano mijesajte. Gustoia mora biti da se moZe lijevati, ali se Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od

200'c.
66 67

Krema:
3 talice bundeve

I llica gustina I ilica agara
malo soli

i
I

Ilice agara
Salica vode

malo soli

vanilija
Iimunov sok
Bundevu odistiti od ko5tica i kore i izrezati u veie kocke. Kuhatije s Salicom vode i malo soli uz dodatak vanilije i 3 Llice agaxa, te malo li soka i sladilo po Zelji. Kad je kuhano moZemo je usitniti drobilicom za pi krumpir, a ako Zelimo jako glatku kemu malo ohladiti i izmiksati u mikseru. Prije izlijevanja kreme na biskvit ili u mikser obavezno nekoliko kapi kapnuti na tanjurii i pustiti da se ohladi da vidimo da li dovoljno evrsto tinira. Ako krema nije dovoljno dvrsta dodati jo5 pola do I Zlice agaru i kuhati 10-tak minuta. heliti preko ispedenog i ohladenog biskvita i ostaviti se ohladi. U na5oj izvedbi najprije je biskvit premazan s pekmezom od Sljiva, onda dodana krema, Sto se vidi na stranici D-8 dodatka u boji.

U 2 litre kipuie vode s malo soli spustiti breskve t gazi i nakon 1 minute kuhanja izvaditi u hladnu vodu. Malo rashladiti i odmah oguliti koZicu i izvaditi ko5tice. Skuhati zobene pahuljice u mlijeku ili vodi i izmiksati zajedno s breskvama i gustinom. Posebno prokuhati 5 minuta agar sa sladilom, dodati sastojke iz miksera, mije5ajuii kuhati jo5 5 minuta. Vruiu kremu prelijte preko hladne podloge i prije nego se do kraja stegne ukrasite kri5kama breskve ili poprskajte >dokoladom<. Jedna varijanta ovog kolada je na str. D-4 priloga u boji.

Kolad od dinje
Odaberite neki od ponudenih biskvita iz poglavlja za pedene podloge, ispecite ga i ohladite.

Kolad od bude s hremom od lieSniaha
Podlogaje od kuhane riZe s bundevom, koja
se

Krema od dinje I kg oiiiienih kockica dinje

ohladena premaLe

I ialica zobenih pahuljica I Zlica gustina
3 talice mlijeka 2 f.lice agara

i preko pekmeza prelije krema od

bude

i lje5njaka.

ili

vode

Kako izgleda ovakav kolad pogledajte na sfranici D-4 dodatka u boji.

I ialica slada, malo stevije malo soli
Zobene pahuljice skuhati s dvije Salice mlijeka i 3/4 kg kockica dinje. Kad malo ohladi sve izmiksati uz dodatak gustina. Agar-agar staviti u jednu Salicu vode ili mlijeka, dodati soli i sladila, dovesti do vrenja i u to uliti smjesu iz miksera, te kuhati joi 5-10 minuta. Dalje postupati prema opiim uputama za kreme. Ostatak kockica dinje utisnuti na malo ohladenu kremu i preliti preljevom od agar-agara. Lijepo je ako imate dinje raznih vrsta i raznih Zuto-zelenih nijansi. MoZe se raditi i kombinacija viSe krema. Mi smo stavili laemu od jabuka ispod kreme od dinje. Kako izgleda takav kolad u Mirjaninoj izvedbi pogledajte na stranici D-5
se

Kolad s breshvama
Ispecite ili skuhajte podlogu po izboru. Napravite kremu od bresaka, preko podloge i ukrasite kri5kama svjeZe breskve ili iz kompota. Krema

I kg bresaka I Salica zobenih pahuljica
o

l-2

Salice mlijeka

I ialica slada
68

dodatka u boji. 69

Kolad s iabuhama
Ispecite tamni biskvit s rogadem di. Skuhajte kremu od jabuka.

ili svijetli

s kokosom

i

ostavite da se

raditi i s kuhanom Zitaricom, (riZom, zobi ili zobenim pahuljicama). U tom sludaju se tofu i Zitarica miksaju hladni uz dodatak jednog dijela mlijeka i uliju se u prokuhano mlijeko sa agarom i fruktozom. Sve zajedno se kuha joS 5 minuta, isproba da li dobro Zelatinira (ako ne, dodati jos malo agar-agara ili r Zlicu praha za puding od vanilije razmuienu s malo hladnog mlijeka ili vode) i jos kratko
prokuhati.

I kgjabuka I ialica kuhane litarice
3 llice agar-agara I/2 Zlitice cimeta I/2 talice jabuCnog sirupa

Ako imate puno kivija moZe i krema biti od nji h prema receptu za tortu od kivija. U tom sludaju neka biskvit budejednobojni s rogadevim prahom (da ne
bude zrnast), kako bi struktura kreme od kivija sa sitnim sjemenkama vise dosla do izraZaja.
NaS kolad s kivijem moZete vidjeti na stranici D-7 dodatka u boji.

malo soli Jabuke oguliti i narezati na kockice te skuhati s agar-agarom i jabudni sirupom. Malo ohladiti pa izmiksati s dodatkom kuhane Litarice i cimeta, te ie preliti preko ohladenog biskvita. Kad se malo ohladi ukrasiti tankim kri crvene jabuke s koZicom. Napomena: Kad kuhate kremu od neprskanih jabuka, osu5ite pokoZicu za

Kolad s hremom od hohosa
I ialica cjelovitog brasna I ialica braina 850
2 lalice pSeniinih klica

ili

odmah skuhajte daj od svjeZe pokoZice. Ne zna se koji je bolji, a djeluje

rujuie.

I i I/2 pratak za pecivo I ialica groZdica
I/2 ialice ulja koricalimuna,2 do 3 ialice jabu1nog soka
malo soli

Kolad s hiviiem
Ispecite biskvit s makom i ohladite. Skuhajte laemu od tofua i ulaasite tima kivija, koje malo utisnete u poluohladenu kremu i prelijete kuhanim agarom.

Pomije5ajte posebno sve suhe sastojke, posebno tekuie, pa sve zajedno i pecite u nauljenom kalupu 30-40 minuta na 180'C. Ovo je tijesro dobra podloga i za kuglof ili voini kolad uz dodatak sjeckanog suhog voia (smokve, jabuke,

Krema od tofua
200 g tofua 2 ialice rilinog mlijeka s okusom vanilije
2 Zlice agara 3 Zlice fruktoTe

sljive) Krema

I
1

Salica zobenih pahuljica ialica kokosova brasna

I talica zobenih pahuljica
Pristaviti kuhati 2 Salice riZinog mlijeka s okusom vanilije i 2 Llice agara, to 3 Llice fruktoze. Kad malo prokuha dodati zobene pahuljice i kuhati l0 minuta, te 200 g izmrvljenog tofua i prokuhati joS 5 minuta. Kad se malo ohladi sve u u mikser, dobro izmilaati i preliti preko ohladene podloge. Ova krema se moZo
70

I/2 ialice kruinih mrvica
3/4 Salice slada malo stevije ili nekog drugog sladila 4 ialice vode 2 ilice gustina 2 llice agar-agarct
71

Pomije5ajte sve sastojke osim gustina i kada provri kuhajte na laganoj vatri 20 minuta. Razmutite gustin u malo hladne vode, dodajte smjesi i mije5ajudi kuhajte jo5 1-2 minute. NamaZite kremu na biskvit i ostavite da se ohladi i stegne. Ukrasite kuhanim marelicama, nekim drugim vocem ili karobelom.

Krerna od lubenice I kg o1i\ienih kockica lubenice

I Salica zobenih pahuljica I llica gustina
3 ialice mlijeka 2 ilice agara

ili

vode

Kolad s hru5hama
Ispecite biskvit po izboru i ostavite da se ohladi. Skuhajte kemu od kru5aka. Prije razlijevanja ove kreme biskvit premaZite dvrstim pekmezom od Sljiva.

I ialica slada, malo stevije malo soli
Zobenepahuljice skuhati s dvije Salice mlijek a i 3l4kg kockica lubenice. Kad se malo ohladi sve izmiksati uz dodatak gustina. Agar-agar staviti u jednu Salicu vode ili mlijeka, dodati soli i sladila, dovesti do vrenja i u to uliti smjesu iz miksera, te kuhati jo5 5-10 minuta. Dalje postupati prema opiim uputama za kreme. Ostatak kockica lubenice utisnuti na malo ohladenu kremu i preliti Zelatinom od agar-agara. Ovaj kolad moZete vidjeti na stranici D-5 dodatka u boji.

Krema od kru1aka

I kg oii\ienih soinih I lalica prosa I Zlica gustina

kruialw

3 ialice mlijeka ili vode 2 Zlice agara 2 Salice soka od krulke

Kolad od ljeinjaha
Ispecite biskvitnu podlogu od ljeinjaka i ohladite. Skuhajte kemu od ljeSnjaka koja se moZe raditi u raznim varijantama. NaS prijedlog za ovaj kolad je:

malo stevije
Proso skuhati s dvije Salice mlijeka i kru5kama. Kad se malo ohladi sve izmiksati uz dodatak gustina. Agar-agar staviti u jednu Salicu vode ili mlijeka, dodati soli i sladila, mije5ati dok ne zakipi i u to dodati smjesu iz miksera, te mijeSajuii kuhati jo5 5-10 minuta. Kremu polako Zlicom rczlijevatipreko pekmeza,kako ga ne bi previSe >>poremetili<<. Prije nego se krema sasvim ohladi, poprskajte kolad >dokoladnim< preljevom ili posipajte mrvicama od karobele. Ovo je valno zato Sto krema od kru5ke nije atraktivnog izgleda, ali ima jako finu aromu. NaS kolad s kruSkama je na stranici D-9 dodatka u boji.

Krema:

I talica kuhanog prosa ili neke druge iitarice 2 ialice kuhane bu1e 100 g prlenih mljevenih ljetnjaka I velika llica ljeinjakova maslaca (Hasselnusmus) I ialica prosenog slada (ili neko drugo sladilo)
malo mirina

ili ruma ili
vode

2 velike Zlice praha 7a puding od ljetnjaka

Kolad s lubenicom
Za ovaj kolad preporudujemo neki od svijetlih biskvita, recimo s kokosom ili tamni s rogadem. Ispecite ga prema receptu iz poglavlja za pedene podloge i ohladite.
72

I ialica mlijeka malo soli

Izmiksati Litaricu, budu i puding uz dodatak mlijeka ili vode da se moZe lijevati. Zakuhati mlijeko s malo soli, rumom i ljesnjakovim maslacem. Uliti smjesu iz miksera, dodati przene mljevene ljesnjake i neprestano mijeSajuii kuhati jos 5 minuta. Preliti preko hladnog biskvita i kad se malo stegne posipti sjecka73

nim lje5njacima. Ovaj kolad je na stranici D-7 dodatka u boji. Prije
kreme premazan je dvrSiim pekmezom od Sljiva.

Kolad s hremom od mrhve
Ispecite biskvit s ljeSnjacima
12, kg mrkve 2 llice agara

Kolad od bude i riLe s hremom od ljeSnjaha
Svi koladi mogu se raditi i na kuhanim podlogama. Na stranici D-4 u bojije kolad od ljeSnjaka na kuhanoj podlozi od riZe i bude. Podloga od riie I Salica cjelovite rile
2 ialice jabuinog soka 2 Salice kockica buie

ili

bademima

i ostavite da se hladi.

I llica gustina I ialicajabuCnog

soka

malo cimeta i malo soli malo stevije za sladi okus

Mrkvu skuhajte s malo soli i vode. Kad se malo ohladi stavite u mikser, dodajte gustin i sve izmiksajte. Agar i jabudni sok dovedite do vrenja i nakon Sto
malo prokuha ulijte izmiksanu mrkvu i kuhajte 5 minuta uz neprestano mijeSanje. Nakon probe dvrstoie i slatkoie prelijte biskvit ovom kremom. MoZete prilikom miksanja dodati pola Salice kuhane Litarice. U tom sludaju ie krema biti svjetlija, pa kolutovi ili cvjetiii prokuhane mrkve, utisnuti u kremu mogu jade doii do izrai.aja (ako tako ukrasite kolad). NaS kolad na shanici D-8 (gore) ulaaSen je preljevom od jagoda i poprskan >>dokoladom<.

malo soli RiZu oprati i kuhati sve sastojke u ekspres loncu 50 minuta. Kad padne pritisak otvoriti lonac, promijesati i istresti u navlaZeni kalup, grubo poravnati i ostaviti da se ohladi i stegne. Vruiu kremu preliti preko hladne podloge i posipati sjeckanim lje3njacima.

Kolad s malinama
Ispecite biskvit po izboru

Kolad s narandama
Za ovaj Zuti kolad lijepo je da biskvit bude tamniji, pa moZete ispeii i ohladiti biskvit s rogadem.
Krema

i ohladite ga. Napravite kremu od malina.

I kg malina
3

llice agara

3 Zlice vode

malo soli
stevije prema potrebi malo soli i vode i propasirati (da ne bude ko5tica). Posebno prokuhati agar i sladilo, dodati pasirane maline i jo5 malo prokuhati. Slijedi test evrstoie i proba slatkoie i ostalo prema opdim uputama za kreme. NaS kolad od malina moZete vidjeti na stranici D-6 dodatka u boji.
s

I/2 kg kuhane buie sok i korica jedne veie neprskane naranie

I ialica jabuinog sirupa
Maline prokuhati
1

ialica kuhane riie

2 Zlice gustina I Llica agar-agarct

I ialicavode
malo soli

74

/>

Izmiksajte zajedno budu, Zitaricu, narandu i gustin s dodatkom malo vode. posudi debljeg dna dovedite do vrenja agar-agar, jabudni sirup i vodu. Nakon malo prokuha ulijte smjesu iz miksera i kuhajte uz mije5anje na laganoj vatri j 5 minuta. Probajte dvrstoiu i slatkoiu i ako je potrebno doradite kremu. ju na hladni biskvit i prije nego se sasvim stegne sloZite kolutove ili pol
narande. Prelijte ih Zelatinom od prokuhanog agar-agara. NaSa varijanta ovog kolada je na stranici D-l1 dodatka u boji.

Krema 1: 3 talice kockica oguljenihjabuka I ialic'a vode ili jabuinog soka I ilica agara

Krema 2: 200 g tofua 2 Salice riZinog mlijeka
s okusom vanilije

I

ialica groZdica

500 g mrvica
2 Zlice ulja

2 tlice agara 3 Zlice fruktoze

I lalica Tobenih pahuljica

uSeljanha s velofila - hreme od

iabuha i tofua
I talica zobenih pahuljica I ialica integralnog braina I ialica braina 850 I ialica pieniinih klica ili okare I ialica rogaievog bralna
2 ialice ribanih jabulca I/2 Salice ulja
Weinstein pralak za pecivo (ili obiini) prstohvat soli 12 ialice slada ili meda 1/2 talice jabuCnog sirupa ili 3 ialice jabuinog soka bez ieiera

Krema 7 Kockice oguljenihjabuka kuhati sjednom Zlicom agara (groZdice po Zelji) i prstohvatom soli dok se jabuke ne raskuhaju. 500 g mrvica poprZiti na 2 Llice ulja i kad postanu svjetlo smede dodati I Zlicu trSdanog smedeg Seiera i dobro promije5ati. Spojiti jabuke i mrvice, lagano promije5ati i rasporediti na pedeni ohladeni biskvit u debljini od pola do I cm. Ostaviti da se ohladi. Krema 2

I ZliCica cimeta
nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije leljena gustoia
Postupak je uvijek najprije izmije5ati suhe sastojke posebno, tekuie

Pristaviti kuhati 2 Salice riZinog mlijeka s okusom vanilije i2 Llice agara, re 3 Zlice fruktoze. Kad malo prokuha dodati zobene pahuljice i kuhati l0 minuta, te 200 g izmrvljenog tofua i prokuhati joS 5 minuta. Kad se malo ohladi sve uliti u mikser, dobro izmiksati i preliti preko kreme od jabuka. Ova krema se moZe raditi i s kuhanom Zitaricom (riZom, zobi ili zobenim pahuljicama). U tom sludaju se tofu i Zitarica miksaju hladni uz dodatak jednog dijela mlijeka, i uliju se u prokuhano mlijeko sa agarom i fruktozom. Sve zajedno se kuha jo5 5 minuta, isproba da li dobro Zelatinira (ako ne, dodatijo5 malo agar-agara ili 1 Zlicu praha za puding od vanilije razmudenu s malo hladnog mlijeka ili vode) i jo5 kratko prokuhati. Preliti prekojabudne kreme. Ostaviti da se ohladi. ReZe se na kocke po Zelji. >Seljanku s velom< moZete vidjeti na stranici D-10 (dolje) dodatka u boji.

i onda lagano umije5ati tekuie u suhe.
med rastopiti u jabudnom soku ili vodi. Dodati malo stevije i ako joS malo tople vode da se slad rastopi. Ovu slatku tekuiinu potrebno prvotnoj smjesi i lagano mijeSamo. Gustoia mora biti da se moZe lijevati, ali Slad

ili

"Seljah sa Se5irom" - hreme od iabuha i ndoholadea
I ialice Tobenih pahuljica I ialica integralnog braina I ialica braina 850 I ialica oraha ili ljetnjal<t
77

Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljina je 1 do 2 prsta, ovisno o tome kakav kolad iemo raditi biskvita. Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od 200'C. 76

I talica svjete

okare

ili I2 ialica

suhe (umjesto okare mogu se

titi pieniine klice) 2 Salice ribanih jabuka I/2 ialice ulja

Torta od bundeve (buce)
U kalupu za tortu ispecite kukuruzni biskvit. Kad se ohladi razreZite ga popola i svaku polovicu natopite jabudnim sirupom. Za nadjev u sredini napravite kremu od bude s dodatkom Zitarice i tofua, a za premazivanje izvana
kremu od same bude. Nadjev za tortu
2 Salice kuhane riZe s kukuruznom kalom 200 g tofua

I ialica
2

praika

namoCenih groidica za pecivo (Weinstein

ili obiini)

prstohvat soli I Salica slada ili meda l/2 Salice jabulnog sirupa ili 3 ialice jabuinog soka bez iecera I Zlidica cimeta nekoliko kapi stevije (za sladi okus) vode ili mlijeka po potrebi da se dobije leljena gustoia.
Postupak je uvijek najprije izmije5ati suhe sastojke posebno, tekuie posebno i onda lagano umije5ati tekuie u suhe. Slad ili med rastopiti u jabudnom soku ili vodi. Dodati malo stevije i ako jo potrebno jo5 malo tople vode da se slad rastopi. Ovu slatku tekuiinu dodamo prvotnoj smjesi i lagano mijeSamo. Gustoia mora biti da se moZe lijevati, ali Zlicom poravnava u namazanoj i posipanoj tepsiji. Debljina je 1 do 2 prsta. Pede se 30 do 45 minuta na temperaturi od 180-200'C. Krema 1 je od jabuka kao kod >>seljanke< i cijeli postupak je isti.

sladilo

Krema: 3 ialice buie
3 i.lice agara

I Salicavode malo soli
vaniliia
Iimunov sok Budu odistiti od koStica i kore i izrezati u veie kocke. Kuhati je s jednom Salicom vode i malo soli uz dodatak vanilije i 3 Llice agara, te malo limunova soka i sladilo po zelji. Kad je kuhano moZemo je usitniti drobilicom za pire krumpir, a ako Zelimo jako glatku kremu malo ohladiti i izmiksati u mikseru. Prije izlijevanja kreme na biskvit ili u mikser obavezno nekoliko kapi kreme kapnuti na tanjurii i pustiti da se ohladi da vidimo da li dovoljno dvrsto Zelatinira. Ako krema nije dovoljno dvrsta dodati jos pola do I Zlice agara i prokuhati lO-tak minuta. Posebno izmiksati kuhanu Zitaricu i prokuhani tofu, pa izmije5ati sa dijelom kreme od bundeve, dodati jos malo sladila i tim nadjevom puniti tortu. Da bi torta bila atraktivnija nakon Sto ste svaku polovicu natopili jabudnim sirupom, namalite neki dvrsti, tamni, fini pekmez ili marmeladu i preko njega oprezno stavljajte kremu od bude. Poklopite drugim slojem tijesta za tortu i cijelu tortu
omaZite izvana i ukrasite. NaSa sodna torta je na stranici D-10 dodatka u boji.

>Seiir<
1 ialica groldica I ialica suhih marelica 3 ilice agara 1 Salicajabuinog soka

I lalica

rogaCevog praha

0,5 talice ljeSnjakovog maslaca

malo soli
Suho voie skuhati uz dodatak agara i malo ohladiti, te dobro izmiksati. Vraili carobelu, te ljeSnja- i kov maslac i malo prokuhati. Preliti preko malo stegnute kreme od jabuka, ali ne posve ohladene, jer ie se slojevi odvajati prilikom rezanja na kocke.

titi

u posudu i ponovno zakuhati, te dodati prah od rogada

78

79

Torta od bundeve s rogadem
125 g maslaca ili biomargarina 270 g smedeg ieiera I dl jogurta

Torta od iagoda
Ispecite u kalupu za tortu u obliku srca biskvit s lje5njacima. Kad se ohladi razrelite ga popola i svaku polovicu natopite jabudnim sirupom. U nadjev za tortu moZete dodati ljeSnjaka, a za premazivanje izvana ostaviti distu kremu od jagoda. Polovicejagoda sloZite po vrhu i prelijte Zelatinom od agara. Krema od jagoda

I Zlidica vanilije 250 g bralna
2 Zliiice praika za pecivo 2 llilice sode bikarbone 2 ilice bralna od roga1a

I

kgjagoda

l/2

ZliCice soli

3 ilice agara 3 Zlice vode

oko 500 g pirea od bundeve Pjenasto miksati maslac, dodati Seier, pa jo5 miksati uz dodavanje jogurta vanilije. Smjesa mora biti lagano pjenasta. U drugoj posudi pomije5ati pra5ak zapecivo, rogad i sol. Dodati pire od bundeve u gornju smjesu. na 2 dijela i svaku polovicu peii u okruglom kalupu promjera 23 cm, prethodno nauljenom i pobraSnjenom. Peii oko 25 minuta na 18'C - provjeriti ubadanjem dadkalice da li je pedeno.

malo soli stevije prema potrebi Jagode prokuhati s malo soli i vode i propasirati (da ne bude koStica). Posebno prokuhati agar i sladilo, dodati pasirane jagode i joS malo prokuhati. Slijedi test dvrstoie i proba slatkoie i ostalo prema opiim uputama za kreme. Ostaviti neSto cijelih ili polovica jagodaza ukra5avanje. Naia torta od jagoda napravljena je za Valentinovo - stranica D-12 dodatka u boji.

Krema:
4 Clice maslaca ili biomargarina 100 gfruktoze 250 g pirea od bundeve

Torta od hiviia
Za ovu tortu ispecite biskvit s rogadem. Od omek5alih zrelih kivija napravite
kremu s agarom. Krema od kivija

Lli1ica vanilije Zliiica naribane kore naranie
Pjenasto miksati maslac, dodati Seier, pire od bundeve, vaniliju, koricu od narande. Biskvit premazati kremom, prekriti drugim dijelom, omazati izvana i

I

ukrasiti. Ova torta je na stranici D-15 dodatka u boji.

I kg kivija 4 Zlice agara 4 ilice fruktoze 200 g tofua
I/2 ialice kuhanih
malo soli
Tobenih pahuljica

I Salica mlijeka ili vode
Kivi oguliti i nekoliko ljep5ih ostaviti za ukra5avanje torte. Ostale izmiksati i Zitaricom. Agar, sol i fruktozu dodati mlijeku i kad uzavre uliti mik81

s tofuom

80

sane sastojke

i

sve malo prokuhati. Napraviti probu dvrstoCe

i da li je

slatko.

Kad se malo ohladi staviti srednji sloj za nadjev, preklopiti i cijelu tortu mazati ostatkom kreme. Dok se sasvim ne ohladi utisnuti komadiie plo5ki kivi. ja i preliti Zelatinom od agara. Uzorak na sfranici D-12 dodatka u boji.

izmiksati, te na kraju dodati ljesnjake i premazati biskvit. Poklopiti gornju polovicu biskvita i lagano pritisnuti. Ocaklinu napraviti od "dokolade" sa suhim voiem i kadje ohladeno ukrasiti cijelim ljesnjacima. Mirjanina torta s ljeSnjacima je na stranici D-14 dodatka u

boji.

Torta od lie5niaha
2 ialice integralnog kukuruznog braina

Torta od maha
I ialica cjelovitog braina I ialica braina 850
1,5 ialica kukuruznog cielovitog braina l/2 talice zobenih Pahuliica 1/2 ialice ulja

I ialica zobenih pahuljica I ialica braina 850
0,5 ialice ulja 2 ialice mlijeka (riZinog

ili zobenog)

Salicafrupi jabuinog sirupa malo soli, malo vanilije 1,5 praiak 7a pecivo (Weinstein ili obiini) l0 kapi stevije

I

12 ialice sviele okare ili pSeniCnih klica 12 Salice groldica 1 prasak 7a pecivo i I Zliiica sode bikarbone
korica od jednog neprskanog limuna malo soli I Zlica meda ili slada rastopi se u sojinom mlijeku

U obliku za tortu ispeii biskvit od kukuruznog bra5na i ostaviti da se ohladi. Ohladeno razrezati po debljini i svaku polovicu natopiti jabudnim sirupom. Donju polovicu premazati kremom od lje5njaka.
Sastojci za kremu: 2 ialice sojinog ili rilinog mlijeka I Zlica agara (prtrodna ielatina)

i doda iabuini siruP
15 kapi steviie Posebno se izmijesaju tekuii sastojci, posebno suhi i onda spoje. Sojinog mlijeka, jabudnog soka ili vode dodaje se toliko da se dobije smjesa, koju nakon ulijevanja u kalup treba samo malo prodrmati da se poravna prije pedenja' Pede se u nauljenom i pobrasnjenom kalupu na 180'C. ohladeno se prereze napola i dobro natopi sirupom od jabuka ili nekim drugim finim sokom bez dodatka bi-

I ialica

Tobenih pahuljica

2 ialice mljevenih ljeinjaka 2 Zlice ljeinjakovog maslaca I ialica jabuinog sirupa ili neki drugi zasladivai 200 g tofua

jelog Seiera i puni kemom.
Krema od maka
250 g samljevenog maka 200 g svjeleg tofua l, 5 Salice zobenih pahuljica

malo vanilije, prstohvat soli I Zlica karobele ili malo rogaievog praha (ako Zelimo tamniju boju)
Zobene pahuljice skuhati u mlijeku s agarom i ostalim sastojcima (osim ljeSnjaka). Usitnjeni tofu dodati na kraju i prokuhati joi 5 minuta. Malo ohladiti i

I ialica groldica namoienih

sa

prstohvatom soli

0,5 titre sojinog mliieka ili jabuinog sirupa pola lalice meda ili slada 83

82

Mlijeko ili sok se pristave na vatru uz dodatak groLdicai malo soli. Kad vre dodaje se mak, zobene pahuljice i sladilo. Kuha se 15 minuta i ako je poftebj no joS se dodaje malo tekuiine. Na kraju se dodaje na kockice isjeckani tofu I prokuha jos samo 2 minute. ovom kremom se bez miksanja moZe puniti toria
sredini, ali se moZe sve zajedno i izmiksati u glatku kremu, pu t" r istom moio torta omazati i izvana. Jos jedna moguinost: za vanjski premaz se moZe napraviti krema bez groz. dice i tofua (ako nemate mikser). Nasa torta s makom je na stranici D-14 dodat ka u boji.
u

Torta s vi5niama
I ialica
I iliiica
vode,

I ialica meda ili slada I iliiica
limunova soka

l/2 talice iabuinog soka
vanilije,

2 talice integralnog braina za kolaCe 2 Zlice roga1a + 3 Zlice braina

I llica praika za Pecivo I Lliiica sode bikarbone
SiruP
12, Salice vode l/4 ialice meda ili slada 2 tanke kriike limuna ili naranie l/3 ialice siruPa od vilnje

Torta s hremom od tofua
natopite jabudnim sirupom

Ispecite neki tamniji biskvit u kalupu za tori) i hladnog prereZite popola to ili rastopljenim sladom. Skuhajte kremu od tofua.
200 g tofua 3 Salice rilinog mlijeka s okusom vanitije I ialica kuhane bijele riie 2 Zlice agara 3 Zlice fruktoTe I Salica zobenih pahuliica

Glazura 3/4 Salice oraha
3/4 ialice vode

I

Zliiice vanilije

I/2 ialice meda ili slada
300 g tofua 90 g >iokolade< od rogaCa ili karobele 500 g vitanja (izkompota - ocijedenih)

Pristavite kuhati 2 salice riZinog mlijeka s okusom vanilije i 2 Llice agara, tc 3 ihce fruktoze. Nakon 5 minuta kuhanja dodajte miksanu rizu s tofuom i mlijekom i kuhajte jo5 5 minuta. Isprobajte da li dobro Lelatinka (ako ne, dodajte jos malo agar-agara ili I Zlicu praha za puding od vanilije razmuienu s malo hladnog mlijeta ili vode) i jos kratko prokuhajte. Ako nije dovoljno slatko dodajte nekoliko-kapi stevije ili joS malo fruktoze (da krema bude bijera). ova torta se moZe jako lijepo ukrasiti ploskicama kivija koje se preliju kuhanim agar-agarom. Na stranici D-t6 je uzorak takove torte.

Tijesto: PomijeSati suhe, a posebno tekuie sastojke za tijesto, pa ih spojiti. Kalup promjera 23 cm nauljiti, pobraSniti pa uliti tijesto. Peii 35 minuta na 180'C.
Potpuno hladnog izvadite iz kalupa pa ga razrelite na 3 sloja. Sirup: Pomije5ati vodu, med i ki5ke limuna ili narande i kuhati 3 minute' Ohladiti i dodati sirup od vi5anja. Glazura: U blenderu miksati orahe, vodu, vaniliju, med i tofu. Odvojiti 2 Salice ove smjese za glazutn od vanilije, a preostaloj smjesi dodati rastopljenu >>dokoladu< od rogada i 3 velike Zlice sirupa. Dobro ohladiti. Prvi sloj biskvita premaZite sirupom i polovicom dokoladne glazure, te pok-

lopite biskvitom. Opet premaLite sirupom (malo vi5e), polovicom Ookoladne glazrre, pa na nju sloZite viSnje. PremaZite ih s malo glazure od vanilije da se
gornji biskvit lakSe zalijepi. Stavite zadnji sloj biskvita, prelijte ga sirupom. Vrh i rubove kolada premaZite preostalom glazurom od vanilije i ukasite vi5njama.
Dobro ohladite.
84

nut$qss
lA 0lt f

- rcz
R.

g5
.,.:

,(RA|rJt4ra..

.'ar,

O autoricama
zlata Nanid, diplomirana ekonomistica u mirovini, doajen biopowlarsh va i eko-poljodjelstva u Flrvatskoj, nije ostala samo na uzgoju, negoje osvije!. tena silom (bolest) kenula i u izudavanje prirodne prehrane. pred 14 godina za. vrsila je osnovni seminar o makrobiotici, a nakon toga brojne radionice, pa i Skolu kuhanja u Makronova cenhu. Kroz vlastito iskustvo i iskustvo brojnih svojih kupaca, upoznalaje blagodati prirodne hrane i prehrane i to ushajno pronosi diljem Hrvatske na brojnim predavanjima, seminarima i radionicama, te putem svojih knjiga. Yei 12 godina na imanju >>zmo<< gradi istrazivacko-edukacijski centar u kojem se vei 6 godina sastaju, radi zajednickog udenja u praksi, dlanovi drustva ,rZivazemlja< (kojeg je i predsjednica) i ostali zainteresirani za zivot u skladu s prirodom.
Godinama je deznula za suradnicima koji bi preuzeli dio poslova i briga oko funkcioniranja samog imanja, sto se podinje napokon ostvarivati. Zato se danas moZe sve viSe posveiivati edukaciji o uzgoju,

ali i pripremanju hrane

za

zdravlje.
po struci poljoprivredna rehnidarka, brzo se snasla na >>Zrno<< na koje je do5la prije dvije godine. Ali tek preuzimanjem kuhinje njezina prava kreativnost dosla je do punog izraLaja. Svedski stol na Sajmu zdravlja u osijeku 2000. godine biole pravi iza-

Mirjana Neduhal,

gredicama

i njivama imanja

lade, puni su Mirjaninih efektnih kreacija u obliku torti
sendvida.

zov za Mirjanu. sajmovi na kojima se >Zrno<< pojavljuje prodajuii sendvide i koi nezaboravnih kolada i

Mirjana sudjeluje u svim radionicama kuhanja kako na imanju >>Zrno< tako i kad se odrzavaju u drugim mjestima. Kad su poljodjelski seminari, Mirjana vodi kuhinju, a kuha i za goste koji dolaze naZrno. Kuhala je i kad je na imanje dosla ministrica turizma gospoda pave Lupan Ruskovii i zamjenici ministara poljoprivrede i zastite okolisa. okus Mirjanine kuhinje potaknuoje naiu ministricu daizjaviza novine i rv daje takva hrana na5a prava turistidka Sansa, a ne ro5tilj ijanjetina s raZnja. Mirjana i osobno primjenjuje principe prirodne prehrane. zavriila jeosnovni seminar u Makronovi. I Mirjanino troje djece vei rado jedu mamine fine kolade i >meseko<< koje mama radi od bra5na ili soje. Kako na mladima svijet ostaje, bit ie jos mnogo prilike da Mirjana svoja iskustva prenese i putem seminara i radionica, te kroz svoje buduie knjige.
86

I

E

Biskul,t/'i krult

Kolat' s breskw.unu

Kolat od brrt'c s krcntont ul ljt:injaka

Kolal: r luln:nicont

Kolai

s nnlincLnuL

Ko

I ttt'

s

l.j e.i

rtj ac

inu

Kolt I

kiti.jent.

Kolti

s kremom otl mrkve

Kolai od bmtleve

Kolai s krtrikatn

To

rltt

ocl but'c

1) t0

Seljunka< s vekttt

Kolrti s tttratr'otn.

I) I]

Tortu otl .ju,qotltr

\Lf,rk

,i,i rt iir',rir

D13

Torto od ljeinjaku

D-

14

Torta od mttku

Torttt od butle

i rogatltt

D15

KnjiZnica

S.S Kranjeeviia

re,a od,jekovitog

bi,ja

llllilllillilllruulll[illllillllll

O!aj praktiani pdruinik o prirodnoj prenranr oprsulc liekovila i hranidbcna svojstva pojedinih \iSe ili manje poznalih biljirka: sve iitaricc, azrrki. soju icrlru soju, iidak, daikon, masladak... Tu su irecepti za kluh naiih baka. seitan i tofu te brojni specijelitetj irnanja 'Zrno". je Iz recenzi ie Jadranke Boban Pe.iid. pr "Priprema nam irnica ilagotlena naioi tradicUi i naiinima pripreme, pa nas knjiga vraia naiim korijenima, hhk,aoJ kLrhinjr . Pn.chno.t o\'e lljrgele L cinjcni(i ilo irul,rir.r \rmir uzgitja sve navedene biijke, prati sve taze njihova razvoja, pa ;c poznxvanjem osobina svih uzgljanih biljaka stekla golemu prednost u cjclovitorn pristupu tc krciranju rccepata i samoj pripreni hrane. Zalo je knjiga uvjerJjiva<. (101 rttani( 1,, tnt,Li urr, 2l t l5 r n. r i.junt 70 kn + tft)ih)ri tlutlj4.)

Naia tradicijska jela na zdraviji nadin
U ovoj bloiu|i naii iete nlnogo poznatih naziva jcla nasc tradicijskc kuhinjeZatini i ,meso( su ono po eenru se razlikuju, po iemu su zdravija od uobiiajenih .jcla istog naziva. Tu su r-eceplj za sarolu. paslicadu, >a la wild<. gulaie. juhe, zljcvankc ... Sve bjelerlievine u ovim r-eceptina su biljnog podrijella. t -12 \ttu lit ?, ) | rl5 r ut. cijtuu l0 kn + tft)ik)\,i tlotiu)

T"'"l€\a

qpffi
.

Prirodna zimnica

rBoi,,r, i virleo krserr)

lJ ovoi broiuri su recepti za spravljanje zimnice bez octa (miijeino-kiselim vrenjem) te pekmezi i marmcladc bcz Scicrll. Sri rcccpti su nasta]i vlastitim islridivanjen i pokusinra na imanju >Zrno" i vci su viiekratno provjereni u praksi. Na video kaseti.je dcmonstrirano I I rcccpata lz broiurc i uvodno kratko prikazano imanje >Zrr1o<.lKat.td tru.i? 5-l ]tittutc. Oi.irtu 120 kn. llnt;un: 17

tfuti.n,4.i f((,1)u t)J.tl,;oti,ti.it'itu50k.Ka\?tLt ilr allua.u j.tlm

150 kn+

tn)ik)\i\lt jo)

Praktiino vrtlar€nje
Ova

krjiga

rnoZe se srnatrali sastavnim di.jelom kalendala

koji nas upuiujc

kada je najbolje sijati, saditi, njegovati i ubrati pojedinu skupinu biljaka (korjenasle. iisnale. plodovite, cvjetne), a Praktidno vrtlarenjc obiasnjava Lako lo udiniti na najbolji moguci nacin. lzdvaiamo iz sadrzaja: Sjetva. Okopavanje, Presaclivan.jc. I3el.ba i konzer!iranje, Kolnposl, BiodiDarnitki pripravci. Zelena gno jidba. Plo.lorccl. Koror, Bolesti, Steioiinci.... fi-r?ll \d intd 126 tuttit d u lnji. l7t2l cnt, (iL,tta 120 kn + tntiktti tlunju) 7a ndrudabe u Irijednosti preko
-100 kn

paitdritiu tito.ti loiil.lttt(

|.t.

Za

Narudibc na tef efon 01/2728-173, fax A1 12798-1 96, e'maiIbio-zrno@inet.hr viie informacija posjetite naau web stranicu: http//www.bio-zrno.hr

D-lti

T,, d t Ar, t,,nl ,\l tt,ltt.t

l--l(t I F

Knjizn ca S.S Kranlcevrca

641.s NAN k
210059710 / 83.736
11 1

lil

Iilil

ilil

ilil ilil Iil til ililililil

ilt

Sretna sam Sto sa.'}r u vflo hatlrom vremenu od godiou daria uspiela otvoriti svoje srce i dusu (trl|ala Zati)

i svoju liubav, raspolozenie i sreeu, ugraditi u ove slastice. Kada radimo ono Sto volimo svi naii unutamii potenciiali dolaze do punog izra1aja. Tako je to i kod mene. Osim finog i zdravog sadr.aia ovih slastica, i prirlall].liiv izgled je veoma r" n,
naroaito kada se radi o posebnim prigodama. Od srca Vam pfedajem or'€ slatl<e ideJe da ih dalje obogaeuiete po svome...

Mirjana

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful