You are on page 1of 16

Dziś płyta z praktycznym kursem obsługi

programu Word dla zaawansowanych


■ style ■ szablony ■ konspekty ■ makra

Największy dziennik gospodarczy


WTOREK 18 LISTOPADA 2008 NR 225 (2347) ROK 15 CENA 5,99 ZŁ (W TYM 7 PROC. VAT) GAZETAPR AWNA.PL /24H

GOSPODARKA RZĄDOWE DOPŁATY DO KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

W dużych miastach będzie łatwiej


o kredyt na mieszkanie z dopłatą
GOSPODARKA
■ Era, Plus, Orange bez nowych
ofert na święta strona A4

SAMOZATRUDNIENIE
C hcąc zwiększyć sprzedaż
mieszkań, deweloperzy
przypomnieli sobie o kredy-
tach z rządowymi dopłatami. Wa-
runkiem otrzymania pożyczki jest
prawie 1/3 wszystkich mieszkań
budowanych przez tę firmę i prze-
znaczonych do sprzedaży. Polnord
realizuje podobne inwestycje
w Olsztynie, Łodzi i pod Gdańskiem
Jeszcze niedawno żaden dewelo-
per nie był w stanie w dużych mia-
stach wybudować mieszkania w ce-
nach kwalifikujących się do uzyska-
nia dopłat. Teraz niektórzy z nich
Do tej pory z dopłat do kredytów
mieszkaniowych korzystano tylko
w małych miejscowościach, gdzie ce-
ny były kilkakrotnie niższe niż w du-
żych aglomeracjach. Od września
■ Jak otworzyć własną stację przede wszystkim niska cena metra – w sumie to ok. 300 lokali, ale de- otwarcie mówią, że kupili ziemię ta- liczba nowych kredytów z dopłatami
paliw strona A7 kwadratowego kupowanego miesz- weloper zapowiada następne tego nio i mogą sprzedawać mieszkania wzrosła trzykrotnie. Do tej pory z do-
kania. Na przykład w Warszawie typu inwestycje. po 4–5 tys. zł za mkw. płat skorzystało około 9 tys. osób.
FINANSE jest to nie więcej niż 6632 zł, w Kra- Dopłaty do kredytów udzielane są
■ Franki są już w NBP, ale banki kowie 4624 zł, a w Lublinie 3924 zł przez osiem lat, a państwo spłaca
ich nie potrzebują strona A9 za mkw. około połowy odsetek. W tej chwili
Dom Development ma już takich kredytów udzielają PKO BP,
w Warszawie 500 takich lokali kwa- Pekao, banki spółdzielcze i SKOK-i.■
PODATKI lifikujących się do sprzedaży z wy-
■ PRZEPISY USTAWY O VAT korzystaniem kredytu z dopłatą – to strony A2–A3
nie będą miały zastosowania
do transakcji zbycia zorganizowanej
części przedsiębiorstwa. strona 5
PRACA
PRACA
■ CHAŁUPNICY ZAPŁACĄ WYŻSZE Zatrudnieni na czas określony uzyskają
składki do ZUS, liczone od podstawy
równej 60 proc. przeciętnego lepszą ochronę przed zwolnieniem
wynagrodzenia. strona 9

■ SN O ŚWIADCZENIACH Z ZUS:
artysta pracujący na podstawie
P racownicy, którzy udzielą jakiego-
kolwiek wsparcia osobie molesto-
wanej w miejscu pracy, uzyskają lep-
nowością, umów terminowych. Takie
zmiany mogą obowiązywać już od no-
wego roku, kiedy wejdzie w życie
umowy o dzieło ma prawo do szą ochronę przed zwolnieniem. Sądy uchwalona przez Sejm nowelizacja ko-
wcześniejszej emerytury. strona 9 będą więc mogły badać nie tylko za- deksu pracy.■
sadność wypowiedzenia stałych umów
PRAWO o pracę, ale także, co będzie całkowitą strony 2 i 8
Nakład: 144 330

■ POMOC PRAWNA Z URZĘDU


ma być dostępna już na etapie
przedsądowym. Powinno
to ukrócić handlowanie PODATKI
strona 10
Nr indeksu 348 066 Mut 1

tzw. urzędówkami.
Milcząca interpretacja może być uchylona
Tygodnik Prawa
Gospodarczego D atą wydania interpretacji podat-
kowej jest moment jej doręcze-
nia, a nie sporządzenia przez organ
przedstawione we wniosku o wydanie
interpretacji (tzw. milczące interpre-
tacje). Organy podatkowe mogą jed-
■ Jakie ma prawa podatkowy. Doręczenie jej podatniko- nak uchylić milczącą interpretację.■
małżonek przedsiębiorcy wi po trzech miesiącach oznacza, że Rząd wykonał plan w 17 proc.
ISSN 1232–6712

obowiązuje stanowisko podatnika strony 2 i 4–5

reklama W ciąż nie funkcjonują najważniejsze zmiany zapowiada-


ne przez premiera Donalda Tuska. Spośród zaplano-
wanych na II półrocze 175 projektów ustaw rządowi udało się
Dziś na www.forsal.pl przyjąć 52. Pojawiły się już niektóre z zapowiadanych ułatwień
dla przedsiębiorców.■ strony 2–3
Jak ochronić kredyt przed ryzykiem walutowym
reklama reklama
2 | WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

BLOGI Gazety Prawnej


www.gazetaprawna.pl/blogi
Temat dnia
komentarze redakcji W OBRONIE PAŃSTWA PRAWA | Raport legislacyjny Gazety Prawnej

PRACA
Kosztowne przepisywanie
obbyści nie powinni zabiegać
Rząd zrealizował w II
L o kontakty z posłami, ale z tłu-
maczami na język polski unij-
nych dyrektyw. Chcąc być świętszym
■ Najwięcej zapowiedzi zmian legislacyjnych zrealizowano w ustawach podatkowych
od papieża, posłowie czy rząd wrzu- ■ Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawieszać działalność gospodarczą
cają do krajowego ustawodawstwa
określenia lub zwroty użyte w pra- ■ Są już propozycje usprawnienia wymiaru sprawiedliwości i nowych wynagrodzeń dla sędziów
wie europejskim. Robią to bez re-
fleksji nad konsekwencjami, jakie
nowe pojęcia mogą spowodować
w ustawodawstwie. Nie zastępują
też obcych pojęć funkcjonującymi
już w krajowym porządku prawnym,
R ząd planował w tym
półroczu przyjąć 175
projektów ustaw. Do tej
pory zaakceptował 52 projekty.
Jednak tylko nad częścią z nich
choć przecież dyrektywę musimy prace w parlamencie dobiegają
wdrożyć, a nie przepisać żywcem do końca.
polskich ustaw. A cenę takiego za- Wielu istotnych projektów
niedbania w przypadku dyrektyw ustaw ciągle nie przygotowano
z zakresu prawa pracy poniosą i pra- – trwają nad nimi prace w re-
cownicy, i pracodawcy. Pierwsi – bo sortach. W ostatnim czasie do
nie będą wiedzieć, kiedy zachowa- Sejmu trafiło jednak kilka istot-
nie się pracodawcy, mające na celu nych propozycji zmian prawa,
np. ich poniżenie, jest niepożądane, które były od dawna zapowia-
ŁUKASZ a drudzy – bo będą musieli zastano- dane.
GUZA wić się dwa razy, zanim zwolnią pra- Indeks legislacyjny, który
lukasz.guza cownika, który wstawił się za poni- wylicza Gazeta Prawna, wy-
@infor.pl żanym kolegą.■ strona 8 niósł za to półrocze 17 proc.
Uwzględnia on nie tylko pro-
jekty, które przyjęła Rada Mini-
TYDZIEŃ PODATKÓW strów, ale i ustawy uchwalone
i podpisane przez prezydenta.
PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI: A oto stan realizacji najważniej-
szych zapowiedzi.
■ PONIEDZIAŁEK 17 listopada
Jak rozliczyć sprzedaż domu lub mieszkania Działalność gospodarcza
kupionego do końca 2006 r. Najważniejsze zmiany dla
przedsiębiorców ma wprowa-
■ DZIŚ dzić przygotowywana w kilku
etapach nowelizacja ustawy
Jak rozliczyć sprzedaż domu lub mieszkania o działalności gospodarczej. Od
kupionego w latach 2007–2008 strona 14 20 września obowiązuje już
oczekiwana przez firmy ustawa
■ ŚRODA 19 listopada wprowadzająca możliwość za-
Jak rozliczymy sprzedaż domu wieszenia na okres od miesiąca
lub mieszkania kupionego w 2009 r. do 2 lat działalności gospodar- prawić drobne błędy i nieścisło- w zeznaniach podatkowych bę-
czej przez przedsiębiorców, któ- ści w ofertach. Pozwala to ura- dą mogli uwzględniać zagra-
rzy nie zatrudniają pracowni- tować tańsze oferty przed ich niczne składki ubezpieczenio-
■ CZWARTEK 20 listopada ków. W tym czasie przedsię- odrzuceniem. Zamawiający we. Umożliwiono także wspól-
Jak korzystać z ulgi meldunkowej biorca nie opłaca ubezpieczenia mogą zmieniać elementy spe- ne rozliczenie małżonkom nie-
chorobowego i wypadkowego, cyfikacji, łącznie z kryteriami rezydentom, którzy w Polsce
■ PIĄTEK 21 listopada natomiast ubezpieczenie eme- oceny ofert oraz warunkami uzyskują większość swoich do-
Jak będziemy korzystać w 2009 r. z nowej rytalne i rentowe jest dobrowol- udziału w postępowaniu. chodów. Zmieni się ulga proro-
ulgi przy sprzedaży nieruchomości ne. Teraz trwają jeszcze prace W Sejmie znajdują się jeszcze dzinna. Będzie ona rozliczana
nad drugim etapem nowelizacji dwa kluczowe projekty – ustawy proporcjonalnie do okresu po-
ustawy o swobodzie działalno- o koncesjach na roboty budow- siadania w danym roku dzieci.
ści gospodarczej. W tym tygo- lane i usługi oraz ustawy o part- Udało się wreszcie zakończyć
PODATKI dniu w Sejmie odbędzie się nerstwie publiczno-prywatnym. prace nad zmianami w VAT, za-
drugie czytanie rządowego pro- Nowe przepisy mają umożliwić inicjowane jeszcze przez po-
Rozsądek lepszy niż spryt jektu ustawy o swobodzie dzia- współpracę między samorzą- przednią ekipę. Znowelizowa-
łalności gospodarczej, który dem a sektorem prywatnym ne przepisy mają ułatwić przed-
racownicy fiskusa na uporanie przewiduje między innymi w zakresie inwestycji. siębiorcom rozliczenie podat-

P się z lawiną wniosków o inter-


pretacje znaleźli sposób, który
umożliwiał im podpisywanie odpo-
wprowadzenie jednego okien-
ka oraz ograniczenie kontroli
prowadzonych w firmach.
Przyjęty też został przez rząd
projekt nowelizacji ustawy –
Prawo telekomunikacyjne.
ku, m.in. likwidując wiele ogra-
niczeń formalnoprawnych,
w tym 30-proc. sankcję VAT.
wiedzi dla podatników w ostatnim Rząd przeprowadził już Wprowadza on korzystne dla Wprowadzone zostały również
dniu trzymiesięcznego terminu na przez parlament część zapowia- konsumentów przepisy związa- rewolucyjne zmiany w Ordyna-
ich wydanie. Doręczenie następowa- danych zmian dotyczących in- ne m.in. ze zwrotem przyzna- cji podatkowej, zakładające
ło już po trzech miesiącach. Spryt fi- westycji. Od września obowią- nych im wcześniej ulg oraz pra- wstrzymanie wykonalności nie-
skusa zauważył NSA i wszystkie in- zuje nowelizacja specustawy wem do otrzymania regulami- ostatecznych decyzji podatko-
terpretacje doręczone po terminie drogowej. Pozwoliła ona skró- nu świadczenia usług przy za- wych.
uznał za milczące, czyli przyznające cić do minimum procedury kupie tzw. startera. W Sejmie znajduje się jeszcze
rację podatnikom. Teraz fiskus musi i formalności związane z budo- rządowy projekt nowej ustawy
sprawdzić interpretacje doręczone wą nowej drogi. Zamiast dwóch Zmiany w podatkach akcyzowej, która dostosowuje
lub wydane po terminie, przeanali- decyzji wymagane jest tylko ze- Rząd przeprowadził przez polskie przepisy do tzw. dyrek-
zować je ponownie i wydać nowe. zwolenie na realizację inwesty- parlament większość zapowia- tywy energetycznej, m.in. w za-
Wszystko po to, aby uniemożliwić cji drogowej. Opieszałym danych nowelizacji ustaw po- kresie opodatkowania węgla,
funkcjonowanie w praktyce milczą- urzędnikom za przeciąganie datkowych. Od sierpnia obo- koksu i gazu ziemnego do ce-
cych interpretacji, które często są procedur i nieterminowe wyda- wiązuje głośno zapowiadana lów opałowych oraz opodatko-

175
niezgodne z prawem. Urzędnicy nie wanie decyzji w sprawie dróg ustawa abolicyjna. Przewiduje wania energii elektrycznej na
wiedzieli chyba, że spryt zastępuje grożą kary finansowe. Stworzo- ona umorzenie zaległości po- etapie jej wydania ostateczne-
u głupca inteligencję. Z drugiej stro- no również system zachęcający datkowych wraz z należnymi mu konsumentowi.
ny podatnikom wydawało się, że na wywłaszczanych właścicieli do odsetkami dla podatników, któ- Rząd obiecywał wprowadze-
spóźnieniu fiskusa zarobią, bo inter- szybkiego opuszczania nieru- rzy nie rozliczyli w Polsce zagra- ustaw nie podatku liniowego z ulgą
pretacji zmienić się nie da. Okazało chomości. nicznych zarobków, pod warun- prorodzinną. Wiadomo już, że
EWA się jednak, że się da. Lepiej więc kie- W październiku weszła też kiem złożenia przez nich zezna- planował przyjąć nie nastąpi to wcześniej niż
MATYSZEWSKA rować się rozsądkiem, a nie sprytem. w życie ważna nowelizacja pra- nia podatkowego. Przyjęte zo- rząd w II półroczu w 2010 lub 2011 r., czyli pod
ewa.matyszewska Spryt może przynieść zysk, ale po- wa zamówień publicznych. stały także zmiany w PIT. Dzię- 2008 r. koniec kadencji Sejmu. Od
@infor.pl zorny i krótkotrwały.■ strony 4–5 Dzięki niej urzędnicy mogą po- ki nowelizacji podatnicy przyszłego roku będą nato-
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Temat dnia WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 | 3

Polacy boją się zaciągać kredyty walutowe. Okazuje się, że kurs franka szwajcarskiego, najbardziej stabilnej waluty europejskiej, w Polsce
może wzrosnąć w ciągu miesiąca o 25–30 proc.

Sprawdź, jak ochronić swój kredyt przed ryzykiem walutowym


Dziś na www.forsal.pl

półroczu 17 proc. projektów ustaw


miast obowiązywały dwie staw- wane w wypłacie indywidual- stanowiska sędziowskiego i od oraz miejsca siedzące przypisa- ska opracowało już projekt wano m.in. nałożenie obowiąz-
ki podatku wprowadzone jesz- nych emerytur dożywotnich dla których zależy wysokość wyna- ne do każdego kibica. Na sta- ustawy o gospodarce opakowa- ku zbierania takich odpadów
cze przez poprzedni rząd w wy- osób, które ukończą 65 lat. grodzenia sędziów, zostaną za- dion nie wejdą więc już osoby niami oraz odpadami opakowa- na punkty skupu złomu i punk-
sokości 18 i 32 proc. stąpione jednolitym systemem objęte zakazem stadionowym, niowymi, jednak nie został on ty napraw urządzeń elektro-
Zapowiadano również znie- Wymiar sprawiedliwości ośmiu stawek wynagrodzenia. który może trwać nawet 6 lat. jeszcze przyjęty przez rząd. nicznych.■
sienie podatku Belki od zysku Rząd przyjął niedawno pro- Po wielu zapowiedziach jest Natomiast w parlamencie
Łukasz Kuligowski, Daria Stojak,
z oszczędności. Na razie Sejm jekt nowelizacji ustawy o Ra- też szansa, że na stadiony bę- Ochrona środowiska jest już ustawa o zużytym
Małgorzata Kryszkiewicz,
zajmował się dwoma opozycyj- dzie Ministrów, który zakłada, dzie mogła się wybrać cała ro- Zgodnie z unijnymi przepisa- sprzęcie elektrycznym i elektro- Magdalena Majkowska, Bartosz
nymi projektami, których ce- że tworzenie prawa będzie się dzina bez obawy o swoje zdro- mi, Polska została zobowiązana nicznym. Proponowane zmiany Marczuk, Ewa Ivanova,
lem było zwolnienie z opodat- odbywało w Rządowym Cen- wie. Sejm pracuje już nad rzą- do nałożenia na przedsiębior- mają sprawić, że Polska będzie Małgorzata Piasecka
kowania przychodów osób fi- trum Legislacji, a nie w mini- dowym projektem nowelizacji ców obowiązku zapewnienia w stanie zbierać rocznie śred-
zycznych nieprowadzących sterstwach. Ministrowie wraz ustawy o bezpieczeństwie im- odpowiedniego poziomu odzy- nio na jednego mieszkańca 4 kg Więcej: www.gazetaprawna.pl/
działalności gospodarczej z ty- ze swoimi urzędnikami będą je- prez masowych. Na stadionach sku i recyklingu opakowań to- odpadów z urządzeń RTV panstwo_prawa
tułu odsetek od wkładów na dynie przedstawiać założenia ma być nowoczesny monitoring warów. Ministerstwo Środowi- i AGD. W tym celu zapropono-
rachunkach bankowych. Oba nowych regulacji.
Sejm odrzucił w pierwszym Rządowy projekt nowelizują-
czytaniu. cy ustawę o prokuraturze za- reklama
kłada rozdzielenie funkcji mini-
Reforma emerytalna stra sprawiedliwości od proku-
Od 1 stycznia 2009 r. wyso- ratora generalnego, który ma
kość rent z tytułu niezdolności być powoływany przez prezy-
do pracy będzie zależeć od denta na sześcioletnią kaden-
kwoty kapitału emerytalnego, cję.
czyli sumy zwaloryzowanych Z kolei nowelizacja ustawy –
składek na ubezpieczenie eme- Prawo o ustroju sądów po-
rytalne i kapitału początkowe- wszechnych zlikwiduje awanse
go. Osoby oszczędzające na poziome sędziów i zastąpi je
przyszłą emeryturę w OFE bę- trzema stawkami awansowymi.
dą miały wyliczaną rentę tak, Wynagrodzenie zasadnicze sę-
jakby cała składka emerytalna dziego po pięciu latach pracy
wpływała do ZUS. Ustawa ta li- zostanie podwyższone o pierw-
kwiduje też ograniczenia w do- szą stawkę awansową. Kolejne
rabianiu dla rencistów. podwyżki nastąpią po 10 i 15
Także od 1 stycznia 2009 r. latach pracy. Zlikwidowane zo-
około 250 tys. osób wykonują- staną stanowiska: sędziego są-
cych prace w szczególnych wa- du okręgowego w sądzie rejo-
runkach lub charakterze będzie nowym oraz sędziego sądu ape-
mogło otrzymywać emerytury lacyjnego w sądzie okręgo-
pomostowe. Prawo do takich wym. Analogiczne zmiany
świadczeń będą mieć osoby, wprowadzono w odniesieniu
które urodziły się po 31 grudnia do funkcji prokuratorów.
1948 r., mają co najmniej 15 lat Projekt nowelizacji prawa
stażu pracy w szczególnych wa- o ustroju sądów powszechnych
runkach lub o szczególnym cha- przewiduje zmianę sposobu
rakterze oraz spełnią pozostałe wynagradzania sędziów. Zakła-
warunki stażowe. Dodatkowo da, że wysokość płac sędziów
po 1 stycznia 2009 r. muszą one zależeć będzie od przeciętnego
wykonywać prace uprawniające wynagrodzenia w gospodarce,
do emerytur pomostowych. Na a nie od kwoty bazowej, którą
takie świadczenie będzie moż- co roku określa władza wyko-
na przejść 5 lat przed osiągnię- nawcza w ustawie budżetowej.
ciem powszechnego wieku Projekt przewiduje, że reforma
emerytalnego. wynagradzania sędziów będzie
Sejm zajmie się poprawkami przebiegała w dwóch etapach.
Senatu do rządowej ustawy W pierwszym etapie, obejmują-
o emeryturach kapitałowych. cym rok 2009, nastąpi podwyż-
Zgodnie z nią w latach szenie wynagrodzeń wszyst-
2009–2014 wypłatami świad- kich sędziów, niezależnie od
czeń z II filaru mają zajmować zajmowanego stanowiska
się działające już fundusze eme- o 1 tys. zł brutto. Natomiast
rytalne. Będą wypłacać tzw. w 2010 roku obecne stawki
emerytury okresowe. Później podstawowe oraz awansowe,
powstaną zakłady wyspecjalizo- które są odrębne dla każdego

OPINIA

GRZEGORZ MAKOWSKI
analityk, Instytut Spraw Publicznych

Dokonania rządu można oceniać źle z perspektywy


poczynionych obietnic. Ze wszystkich szumnie zapo-
wiadanych zmian, np. w służbie zdrowia, edukacji czy
mediach publicznych, dotychczas zrealizowano nie-
wiele. Jednak z ostateczną oceną prac rządu jeszcze
wstrzymałbym się. Rok to wciąż niewiele czasu.
W Sejmie jest ponad 200 rządowych projektów. Rząd
więc pracuje i tak jak w przypadku ustaw zdrowot-
nych czy emerytur pomostowych wykazuje się deter-
minacją i wizją zmian. Mimo że te ustawy jeszcze nie
obowiązują, uważam, że sam stopień zaawansowania
prac nad nimi jest dużym plusem. O pełnym sukcesie
będzie można jednak mówić, jeśli wejdą w życie.
Do najważniejszych zaniechań i opóźnień zaliczyłbym
znikome postępy w reorganizacji finansów publicz-
nych, wycinkowy charakter reformy systemu emerytal-
nego, ewidentną kapitulację w sprawie zmian
w szkolnictwie wyższym i zwłokę w przygotowaniu
wieloletniej strategii rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego oraz związanych z tym zmian legislacyjnych.
4 | WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Podatki
■ Księgowość ■ Audyt ■ Finanse publiczne ■ Administracja skarbowa
20 listopada mija termin zapłaty Jeżeli ustawa akcyzowa wejdzie w życie bez poprawek, Dochód z handlu walutami nie jest
PAMIĘTAJ zaliczki na podatek dochodowy ROZMOWA kolejne sprawy przed ETS to tylko kwestia czasu strona 6 FORSAL.PL zyskiem kapitałowym strona A10

CO NOWEGO PROCEDURY | Skutki spóźnionego doręczenia odpowiedzi podatkowych

■ ZMIANY W PODATKU OD SPADKÓW


I DAROWIZN. W Dzienniku Ustaw nr 203,
poz. 1267 została opublikowana ustawa
z 10 października 2008 r. o zmianie ustawy
Fiskus może poprawić milczące
o podatku od spadków i darowizn. Zmiany,
które wejdą w życie od 1 stycznia 2009 r., ■ Datą wydania interpretacji podatkowej jest moment jej doręczenia, a nie podpisania – uznał Naczelny Sąd Administracyjny
zakładają wydłużenie z jednego do sześciu
miesięcy terminu na złożenie zawiadomie- ■ Wszystkie odpowiedzi fiskusa napisane w terminie, ale doręczone po nim, są milczącymi interpretacjami
nia uprawniającego do całkowitego zwol-
nienia z podatku osób, które otrzymały ■ Organy podatkowe mają instrumenty, które pozwalają im zmienić lub uchylić milczące odpowiedzi podatkowe
spadek lub darowiznę od najbliższych.
już po upływie tego terminu,
EWA MATYSZEWSKA organ podatkowy dysponuje
ewa.matyszewska@infor.pl
■ ZMIANY KADROWE. Minister Finansów trybem weryfikacji z urzędu
z dniem 18 listopada wyznaczył Elżbietę uznanej za wiążącą milczącej
Fąk do pełnienia obowiązków naczelnika
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbo-
wego w Olsztynie. Z dniem 17 listopada
utraciło moc upoważnienie do pełnienia
obowiązków naczelnika, udzielone Ewie
Z godnie z uchwałą Na-
czelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 4 listopa-
da 2008 r. (sygn. akt I FPS
2/08) datą wydania interpre-
interpretacji.
Zgodnie z przepisami Ordy-
nacji podatkowej, minister fi-
nansów albo organ samorzą-
dowy może z urzędu zmienić
Wróblewskiej. Więcej www.olsztyn.is.gov.pl tacji podatkowej interpretację indywidualną
ANALIZA jest moment jej (obejmuje to też przypadek
doręczenia, a nie milczącej interpretacji), jeżeli
■ SZKOLENIA PODATKOWE. Naczelnik sporządzenia przez organ po- stwierdzi jej nieprawidłowość,
Urzędu Skarbowego w Miliczu informu- datkowy. W konsekwencji, uwzględniając w szczególności
je, że w Urzędzie Miejskim w Miliczu od- przy wszystkich odpowie- orzecznictwo sądów, Trybuna-
będą się szkolenia: 19 listopada o godz. dziach sporządzonych w usta- łu Konstytucyjnego lub Euro-
10.00 – podstawowe zasady opodatko- wowym trzymiesięcznym ter- pejskiego Trybunału Sprawie-
wania w zakresie podatku od nabycia minie, ale doręczonych podat- dliwości.
majątku w drodze spadku lub darowizny nikowi już po jego upływie, Posiadając informację o da-
oraz podatku od czynności cywilnopraw- mamy do czynienia z milczący- cie doręczenia pisemnej inter-
nych oraz 17 grudnia o godz. 10.00 – roz- mi interpretacjami. Oznacza pretacji adresatowi, właściwy
liczanie PIT za 2008 rok z uwzględnieniem to, że obowiązujące w danej organ może niezwłocznie uru-
ulg i zwolnień oraz zasad opodatkowania sprawie jest stanowisko podat- chomić wspomniany tryb, za-
na 2009 rok. Więcej www.is.wroc.pl nika przedstawione we wnio- stępując niejako tą interpreta-
sku o wydanie interpretacji. cją milczącą interpretację
I tu fiskus staje przed dyle- stwierdzającą prawidłowość
■ SZKOLENIE Z ABOLICJI. Urząd Skarbo- matem. Powszechną praktyką stanowiska wnioskodawcy
wy w Brzesku zaprasza 19 listopada organów podatkowych wyda- w pełnym zakresie – podpo-
o godz. 10.00 do sali konferencyjnej jących interpretacje podatko- wiada NSA.
Urzędu Miejskiego w Brzesku na bezpłat- we było podpisywanie ich
ne szkolenie osoby, które chcą skorzystać w ostatnim dniu trzymiesięcz- Wiążące stanowisko podatnika
z abolicji podatkowej. Na szkoleniu zo- nego terminu na odpowiedź Podmioty, które otrzymały
staną poruszane takie zagadnienia, jak: i wysyłanie ich podatnikom już interpretację wydaną przez or-
warunki uprawniające do skorzystania po tym okresie. W związku gan podatkowy po terminie,
z rozwiązań ustawy abolicyjnej, wypeł- z tym w obiegu prawnym znaj- mogą zastosować własne sta-
nienie wniosku o abolicję, skutki nie- duje się sporo milczących in- nowisko przedstawione we
rozliczenia zagranicznych zarobków terpretacji. Niestety, Minister- wniosku o interpretację i w ra-
w kraju. Więcej www.iskrakow.krak.pl stwo Finansów nie ma danych, zie sporu z organami domagać
jak dużo interpretacji było do- się ochrony zgodnie z przepi- dza Mirosława Przewoźnik- terpretację, jeśli się z nią nie
ręczonych po terminie. Co sami Ordynacji podatkowej, na -Kurzyca. zgadzają i jeśli zachodzą prze-
■ SPOTKANIE INFORMACYJNE. Izba Celna ważne, często stanowisko po- podstawie których został zło- Również dr Tomasz Nowak, słanki do zmiany. W odniesie-
w Olsztynie organizuje 19 listopada w godz. datnika zawarte we wniosku żony wniosek, czyli korzystać ekspert z kancelarii Grynhoff niu do interpretacji wydanych
12.00-14.00 w Urzędzie Celnym w Elblągu jest odmienne od prezentowa- z milczącej interpretacji. Zda- Woźny Maliński, wskazuje, że w stanie prawnym obowiązu-
ul. Warszawska 129a spotkanie informacyj- nego przez fiskusa. Jak organy niem Mirosławy Przewoźnik- jeśli interpretacje indywidual- jącym przed 1 lipca 2007 r. or-
ne dotyczące elektronicznych zgłoszeń cel- podatkowe mogą teraz napra- -Kurzycy, radcy prawnego ne nie zostały doręczone w ter- gany powinny wykazać naru-
nych w procedurach przywozowych i wy- wić swoje błędy? w kancelarii Salans, może to minie, to podatnik może zasto- szenie prawa w stopniu rażą-
wozowych w systemach CELINA i ECS. Oso- Poprzez zmianę lub uchyle- oznaczać np. korektę złożo- sować się do stanowiska wyra- cym.
by zainteresowane udziałem w spotkaniu
proszone są o zgłaszanie uczestnictwa
na adres e-mail: ist@ols.mofnet.gov.pl,
telefonicznie: (089) 539-70-70 lub (089)
nie milczących interpretacji
podatkowych. Z pewnością bę-
dzie to duże przedsięwzięcie
logistyczne, ale wydaje się ono
nych wcześniej deklaracji po-
datkowych i wystąpienie
o nadpłatę podatku. Trzeba
jednak pamiętać, że sytuacja
żonego we wniosku o udziele-
nie interpretacji, a nie w samej
interpretacji. Wówczas jest
chroniony tak, jakby otrzymał
miesiące
3 – Podatnicy, którzy chcą
mieć pewność, że obowiązuje
ich milcząca interpretacja, ma-
ją prawo zwrócić się do organu
539-72-86, lub bezpośrednio do naczelnika właściwe – trzeba sprawdzić poszczególnych podatników interpretację o treści zgodnej podatkowego o wydanie za-
urzędu. Więcej www.olsztyn.uc.gov.pl wszystkie interpretacje, które może się istotnie różnić i ko- ze swoim stanowiskiem. ma minister świadczenia potwierdzającego
były doręczone po terminie. nieczna będzie indywidualna – Ponieważ uchwała NSA finansów ten fakt – radzi nasz rozmówca
Na podobne rozwiązanie ocena poszczególnych przy- dotyczy stanu prawnego obo- na wydanie z kancelarii Grynhoff Woźny
■ SZKOLENIE DLA BIEGŁYCH REWIDEN- wskazuje NSA w uzasadnieniu padków, np. w zakresie ewen- wiązującego w 2005 roku, or- interpretacji Maliński.
TÓW. Od 19 do 21 listopada, w Jachran- do wydanej uchwały w spra- tualnego przedłużenia termi- gany podatkowe niekoniecz- podatkowej
ce k. Warszawy odbędzie się doroczna wie interpretacji. Zdaniem są- nu do wydania interpretacji. nie będą stosować tę uchwałę (interpretacje w Różne podejście
konferencja audytingu organizowana du w przypadku gdyby okaza- – Z kolei organy podatkowe do interpretacji wydawanych imieniu ministra Stwierdzenie przez NSA, że
przez Krajową Izbę Biegłych Rewiden- ło się, że do sporządzenia są uprawnione do zmiany (a po 1 lipca 2007 r., mimo że wydają cztery izby wydanie interpretacji w ter-
tów. Zgodnie z uchwałą nr 88/8/2008 i nadania interpretacji doszło w niektórych przypadkach brzmienie odpowiedniego skarbowe). minie trzech miesięcy obej-
z 5 lutego 2008 r., udział w konferencji przed upływem terminu okre- uchylenia) milczącej inter- przepisu w nowym stanie Termin liczony jest muje również doręczenie po-
umożliwia biegłym rewidentom zalicze- ślonego dla jej udzielenia (wy- pretacji, choć w odniesieniu prawnym zmieniło się nie- od momentu stanowienia, zamyka jeden
nie modułu obowiązkowego szkolenia dania), natomiast doręczenie do starych interpretacji bę- znacznie – uważa dr Tomasz otrzymania z rozdziałów sporu między
zawodowego z bloku tematycznego: re- interpretacji – np. z powodu dzie to wymagało wykazania, Nowak. wniosku podatnikami a organami po-
wizja finansowa, w cyklu szkoleniowym unikania odbioru interpretacji że interpretacja milcząca ra- Dodaje, że organy podatko- od podatnika datkowymi, ale nie rozwiewa
2007–2008. Więcej www.kibr.org.pl przez jej adresata – nastąpiło żąco narusza prawo – stwier- we mogą zmienić milczącą in- wszystkich wątpliwości zwią-
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia podatkowa cz. 614 WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 | 5

Jak dokonać przeliczenia podatku zapłaconego za granicą przez zagraniczny organ podatkowy na podsta-
wie prognozowanych danych dotyczących wy-
Podatnicy mieszkający w Polsce i osią- usług korzystał podatnik, albo kursu średniego gdyż zapewnia zachowanie konsekwencji sokości przychodu podatnika. Wówczas w prak-
gający dochody za granicą zasadniczo ogłaszanego przez NBP. Nowelizacja ustawy w przeliczaniu przychodu i podatku w walucie tyce dla ustalenia dnia, z którego należy wyzna-
powinni rozliczyć w kraju całość uzyska- o PIT z 6 listopada 2008 r., która czeka na pod- obcej. Niekoniecznie jednak jest ona słuszna. czyć kurs do przeliczenia zapłaconej zaliczki,
nych przez siebie dochodów, w szcze- pis prezydenta, precyzuje, że w drugim przypad- Problem z ustaleniem dnia, z którego ma zostać przyjmuje się dzień jej zapłaty; nie jest bowiem
gólności jeżeli ma do nich zastosowanie ku chodzi o kurs z ostatniego dnia roboczego użyty kurs waluty do przeliczenia podatku wy- możliwe precyzyjne ustalenie wysokości zapła-
tzw. metoda proporcjonalnego odlicze- poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. rażonego w tej walucie na złote, pojawia się conej zaliczki na podatek przypadającej na uzy-
nia. Dla tych podatników istotnego zna- Nasuwa się pytanie o dzień, na który należy w przypadku, gdy podatnik uiszcza swoje zo- skany przez podatnika po zapłacie zaliczki przy-
czenia nabiera kwestia przeliczenia dla ustalić kurs waluty dla przeliczenia podatku. bowiązanie podatkowe należne za granicą jed- chód. W przypadku natomiast jednorazowego
potrzeb opodatkowania w Polsce kwot Powołanie się ustawy na przepis dotyczący norazowo za dłuższy okres (np. w formie zalicz- uiszczania podatku należnego za cały rok podat-
podatku wyrażonego w walucie obcej. przeliczania przychodów można interpretować ki kwartalnej lub w formie zapłaty podatku na- kowy przyjmuje się niekiedy kurs waluty z ostat-
W jaki sposób tego dokonać? w ten sposób, że zastosowanie do przeliczenia leżnego za cały rok). Jeżeli zaliczka na podatek niego dnia roku lub z ostatniego dnia pobytu
podatku znajdzie kurs, po jakim został przeli- dochodowy była obliczona na podstawie przy- podatnika w danym kraju.■ Not. MGM
Sposoby przeliczenia na złote podatku wyrażo- czony przychód, którego ten podatek dotyczy. chodów faktycznie uzyskanych przez podatni-
nego w walucie obcej zostały zawarte w art. 11 A zatem chodzi o dzień, kiedy podatnik otrzy- ka, możliwe jest zastosowanie metody przeli- dr JANUSZ MARCINIUK
doradca podatkowy Marciniuk
ust. 3 i 4 ustawy o PIT. Zgodnie z tymi regulacja- mał przychód opodatkowany za granicą lub czenia zaliczki według kursu z dnia uzyskania
i Wspólnicy
mi, podatek można przeliczyć albo według kur- w którym został mu on pozostawiony do dys- przychodu. Nieco bardziej skomplikowana jest
su kupna ogłoszonego przez bank, z którego pozycji. Taka interpretacja jest uzasadniona, sytuacja, gdy zaliczka na podatek jest ustalana www.gazetaprawna.pl/akademia_podatkowa

VAT | Czynności wyłączone z ustawy o podatku od towarów i usług PROCEDURY

Przekazanie części firmy Zmieni się


interpretacje zgłoszenie
zanych z milczącymi inter- terpretacji udzielanych przez
nie jest opodatkowane VAT-R
pretacjami. naczelników urzędów skar- ZMIANA PRAWA ZMIANA PRAWA Od
Na ten aspekt zwraca uwa- bowych zmiana lub uchyle- W przypadku transakcji zbycia Ważne! Zmiana w art. 6 ustawy o VAT zwiększy zakres 1 grudnia 2008 r. będzie
gę Michał Goj, menedżer nie następuje w drodze dorę- zorganizowanej części wyłączenia z opodatkowania. Definicja obowiązywać nowy wzór
z Ernst & Young, który wyja- czenia decyzji o zmianie lub przedsiębiorstwa przepisy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zgłoszenia rejestracyjnego
śnia, że w przeszłości pojawiło uchyleniu pisemnej interpre- ustawy o VAT nie będą miały bowiem szersza niż pojęcie zakładu (oddziału) dla potrzeb VAT.
się kilka poglądów co do cha- tacji, zaś w odniesieniu do in- zastosowania. samodzielnie sporządzającego bilans
rakteru proceduralnego i mo-
cy wiążącej postanowień wy-
danych po terminie. Każdy
terpretacji wydawanych
obecnie przez ministra finan-
sów – poprzez doręczenie po-
MAGDALENA MAJKOWSKA
magdalena.majkowska@infor.pl niu kodeksu cywilnego. składników materialnych
M inisterstwo Finansów
opublikowało projekt
rozporządzenia, które określa
z nich ma swoje uzasadnienie datnikowi nowej zmienionej Wprawdzie Wojewódzki Sąd i niematerialnych, w tym zo- nowy wzór zgłoszenia reje-
prawne. Trudno jest zatem
przedstawić jedną i powszech-
nie skuteczną receptę na to, co
interpretacji.

Skutki na przyszłość
W yłączenie z opodatko-
wania VAT zostanie
rozszerzone w odniesieniu
Administracyjny w Warsza-
wie dwukrotnie orzekł, że
wyłączeniu spod opodatko-
bowiązań, przeznaczonych
do realizacji określonych za-
dań gospodarczych, który za-
stracyjnego – VAT-R. Wzór ten
został oparty na dotychczaso-
wym wzorze zgłoszenia reje-
zrobić w sytuacji, gdy podat- Zmiana interpretacji wy- do transakcji zbycia zorgani- wania VAT podlega także razem mógłby stanowić nie- stracyjnego, choć wprowa-
nik po terminie otrzymał inter- wiera z reguły skutek po- zowanej części przedsiębior- zbycie części przedsiębiorstwa zależne przedsiębiorstwo sa- dzono w nim pewne modyfi-
pretację sprzeczną ze stanowi- cząwszy od rozliczenia po- stwa. Taką zmianę zakłada (wyrok z 7 lutego 2008 r., modzielnie realizujące te za- kacje.
skiem wyrażonym we wnio- datku za kolejny okres rozli- nowelizacja ustawy o VAT sygn. akt III SA/Wa 934/07, dania. W nowym druku m.in. do-
sku. Każdy przypadek należa- czeniowy – co w przypadku z 7 listopada 2008 r. Oznacza wyrok z 12 sierpnia 2008 r., Zmiana wchodzi w życie precyzowano pewne sformuło-
łoby przeanalizować indywi- podatków dochodowych to odejście od istniejącego sygn. akt III SA/Wa 666/08), 1 grudnia 2008 r. Dzięki niej wania, ujednolicono przyjęte
dualnie pod kątem sytuacji oznacza dopiero następny dziś ograniczenia, według jednak interpretacji tej nie przedsiębiorcy unikną opo- standardy informatyczne w za-
procesowej podatnika, rok podatkowy. którego w przypadku zbycia podzielały organy podatko- datkowania VAT w przypad- kresie formularzy podatko-
w szczególności tego, czy za- – W konsekwencji w sto- części firmy wyłączenie we. Problem rozwiązuje no- ku zbycia części majątku wych, wyodrębniono rubrykę
stosował się do otrzymanego sunku do rozliczenia podat- z VAT dotyczy jedynie zakła- welizacja ustawy o VAT. przedsiębiorstwa, która sta- dla wpisania danych podatni-
postanowienia. Dopiero na ku za okres rozliczeniowy, du lub oddziału samodzielnie W wyniku wprowadzonych nowi powiązany organizacyj- ka, będącego osobą zagranicz-
podstawie całokształtu oko- w którym zmieniono korzyst- sporządzającego bilans. zmian przepisy tej ustawy nie nie i finansowo zespół skład- ną, zmieniono numerację po-
liczności konkretnej sprawy ną dla podatnika milczącą in- W praktyce warunek ten będą miały zastosowania do ników majątkowych, ale nie zycji i uporządkowano pewne
można stwierdzić, jak dany terpretację, podatnik może był często niemożliwy do transakcji zbycia przedsię- sporządza samodzielnie bi- rubryki.
podatnik będzie mógł wyko- rozliczyć podatek zgodnie ze spełnienia, w szczególności biorstwa lub zorganizowanej lansu.■ Nowy druk ma zacząć obo-
rzystać stanowisko przedsta- swoim (z reguły korzystnym) w przypadku małych zakła- części przedsiębiorstwa. wiązywać od 1 grudnia 2008 r.
wione w uchwale NSA. stanowiskiem przedstawio- dów rzemieślniczych, co Zgodnie z nową definicją, za Jednak do 31 grudnia 2009 r.
– Wydana uchwała może nym we wniosku o interpre- skutkowało opodatkowaniem zorganizowaną część przed- Pisaliśmy o tym będzie można stosować wzór
mieć pośrednie zastosowa- tację, które zostało milcząco VAT zbycia takiego zakładu. siębiorstwa należy rozumieć ■ Wydzielenie części firmy bez zgłoszenia rejestracyjnego
nie również do obecnie wy- potwierdzone przez organ W rezultacie z VAT było wyłą- organizacyjnie i finansowo VAT – GP nr 158/2008 w zakresie VAT w brzmieniu
dawanych interpretacji. podatkowy – wyjaśnia To- czone jedynie zbycie całego wyodrębniony w istniejącym obowiązującym obecnie.■
www.gazetaprawna.pl/vat
Ustawodawca ponownie po- masz Rolewicz. przedsiębiorstwa w rozumie- przedsiębiorstwie zespół EWA KONDERAK
służył się bowiem sformuło- Twierdzi też, że podatnik
waniem niewydajnie inter- nie jest bezbronny w odnie-
reklama
pretacji. Na gruncie obec- sieniu do samej zmiany lub
nych przepisów trudno było- uchylenia milczącej interpre- PROCEDURY
by forsować tezę, że inter- tacji – przysługują tutaj środ-
pretacja wydana po terminie
stanowi po prostu zmianę
ki odwoławcze.
Także Mirosława Przewoź-
Będą nowe
stanowiska wyrażonego
w milczącej interpretacji –
nik-Kurzyca tłumaczy, że
zmieniona interpretacja bę- deklaracje
podkreśla Michał Goj.
Jego zdaniem trzeba pa-
dzie wywoływała skutki na
przyszłość od momentu jej VAT
miętać, że udzielone przez doręczenia, przez pewien za-
ministra finansów dyrekto- tem czas skutki podatkowe ZMIANA PRAWA Są już
rom czterech izb skarbowych podjętych działań powinny gotowe wzory nowych Pakiet Bezpieczna Firma
upoważnienie obejmuje jedy- być oceniane według stano- deklaracji VAT. Osiem
nie wydawanie interpretacji, wiska zawartego we wniosku formularzy wejdzie w życie … to oferta obejmująca oprogramowanie
a nie ich zmianę. o interpretację. 1 grudnia 2008 r. WA-PRO oraz system Symantec
– Aby zatem taka zmiana – Przepisy prawa o postę-
gwarantująca Twojej firmie:
była rzeczywiście skuteczna,
musiałby jej dokonać mini-
ster finansów, nie zaś dyrek-
powaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi przewidują
możliwość ponownego zwró-
M inisterstwo Finansów
w związku z wejściem
w życie nowelizacji ustawy
tor właściwej izby skarbowej cenia się do składu siedmiu o VAT opublikowało projekty profesjonalne zarządzanie
– mówi Michał Goj. sędziów o podjęcie uchwały, nowych deklaracji VAT. Wzory bezpieczeństwo danych
a nowa uchwała może zawie- VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9,
Milcząca do zmiany rać odmienne rozstrzygnięcie VAT-10, VAT-11 i VAT-12 zostały ochronę antywirusową
Interpretacje, które mil- w danej sprawie – podsumo- oparte na dotychczasowych
cząco potwierdzają prawidło- wuje Mirosława Przewoźnik- wzorach.
wość stanowiska podatników -Kurzyca.■ W projekcie MF został też
(wskutek niedotrzymania KOMENTARZ strona 2 określony nowy wzór deklaracji Więcej o ofercie: www.assecobs.pl/bezpiecznafirma
trzymiesięcznego terminu), dla podatku od towarów i usług
również mogą być zmienione Pisaliśmy o tym VAT-7D. Wzór tej deklaracji zo-
przez organy podatkowe – ■ Interpretacja musi być dorę- stał oparty na wzorach deklara-
przewidują to przepisy Ordy- czona w trzy miesiące cji VAT-7 i VAT-7K. Druk jest Asseco Business Solutions SA, Pion Biznesowy WA-PRO
nacji podatkowej. Według – GP nr 217/2008 przeznaczony dla podatników Stara Iwiczna, ul. Nowa 17a, 05-500 Piaseczno
Tomasza Rolewicza, mene- rozliczających się kwartalnie, Dział Sprzedaży: 22 702 89 02
dżera w PricewaterhouseCo- www.gazetaprawna.pl/ innych niż mali podatnicy.■
opers, w odniesieniu do in- interpretacje_podatkowe EWA KONDERAK
6 | WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 Podatki WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Rozmawiamy z SZYMONEM PARULSKIM, menedżerem w Grupie Akcyzowo-Celnej Ernst & Young ZMIANA PRAWA | PIT | Ulga odsetkowa

Akcyza przed ETS to tylko kwestia czasu Już za 2008 rok


Dziś projektem nowej ustawy
złożymy nowy PIT-2K
o podatku akcyzowym zajmie Podatnik, który będzie chciał nego w roku 2008 lub 2009.
się Komisja Finansów odliczyć odsetki od kredytu Podatnicy dostali możliwość
Publicznych, która rozpatrzy konsolidacyjnego, będzie odliczenia ich albo w rozlicze-
poprawki zgłoszone podczas musiał ustalić, jaka ich część niu za rok 2008, za który ze-
II czytania. Jeżeli ustawa dotyczy tego kredytu, a jaka znanie jest składane do 30
akcyzowa wejdzie w życie innych zobowiązań. Ułatwi to kwietnia 2009 r., albo za 2009
w obecnym brzmieniu, kolejne nowy PIT-2K. rok, za który PIT będzie skła-
sprawy przed ETS to tylko dany do 30 kwietnia 2010 r.
kwestia czasu. EWA MATYSZEWSKA Obowiązuje tu zasada, że
ewa.matyszewska@infor.pl po pierwsze – odliczenia do-
■ Sejm kończy prace nad nową konuje się najwcześniej za
ustawą akcyzową. Jak należy
W związku z rozszerze- rok podatkowy, kiedy została

Fot. Arch.
ocenić nowy projekt? niem zakresu ulgi od- zakończona inwestycja. Po
– Nowe przepisy stanowią setkowej Ministerstwo Finan- drugie – odsetki zapłacone
krok naprzód, ponieważ obec- sów przygotowało projekt przed rokiem zakończenia in-
ne regulacje są ■ Czy w takim razie nowa usta- – Niestety, koszty poniosą wych samochodów może jed- rozporządzenia, które wpro- westycji mogą być odliczone
ROZMOWA niezgodne z pra- wa dostosuje chociaż nasze pra- wszyscy przedsiębiorcy – za- nak spowodować kolejne spory. wadzi nowy wzór oświadcze- od podstawy obliczenia po-
wem wspólnoto- wo do norm unijnych? równo ci, którzy produkują lub Niestety, także tutaj Minister- nia o wysokości wy- datku za rok, w któ-
wym, a także niejasne i we- – Także i w tym przypadku sprzedają oleje na polskim ryn- stwi Finansów bagatelizuje datków związanych

1
rym podatnik po
wnętrznie sprzeczne. Minister- nie ma pewności, że za rok czy ku, jak i zużywający, którzy sprawę mimo, że restryk- z inwestycją służącą raz pierwszy odli-
stwo Finansów, pracując nad dwa Polska nie będzie musiała w wielu przypadkach, nie go- cyjna interpretacja nowych prze- zaspokojeniu po- cza odsetki.
ustawą, w wielu obszarach wy- się tłumaczyć z nowej akcyzy dząc się na wyższe koszty, naby- pisów może powodować, że nikt trzeb mieszkanio- Co ważne, oświad-
ciągnęło słuszne wnioski, m.in. przed Europejskim Trybunałem wają oleje u naszych sąsiadów. z krajowych producentów czy wych (PIT-2K). To stycznia czenia złożone
uporządkowało przepisy ogól- Sprawiedliwości. ■ Odnosząc się do poszczegól- dystrybutorów nie będzie w sta- konsekwencja przed dniem wejścia
ne, w tym definicje legalne, ■ Dlaczego? nych branż, czego należy spo- nie prawidłowo rozliczyć akcyzy. uchwalenia przez 2009 r. w życie projektowa-
czynności opodatkowane, – Ministerstwo Finansów nie dziewać się w 2009 roku? Wszystko to może doprowadzić Sejm 6 listopada nego rozporządze-
ujednoliciło system zwolnień wyciągnęło bowiem wniosków – Całe szczęście, poza istotną do istotnych problemów, które ze 2008 r. nowelizacji wejdą w życie nia zgodnie ze wzo-
oraz w części dostosowało pra- z pierwszej przegranej sprawy (ale za to ostatnią) podwyżką względu na swoją skalę mogą ustawy o PIT, która przepisy ustawy rem określonym
o PIT, które w przepisach do-


wo do norm unijnych. przed ETS w 2006 roku (akcyza stawek akcyzy na wyroby tyto- stanowić jeszcze większą naucz- umożliwi odliczanie
■ Czy nowa ustawa będzie sta- pobierana na samochody spro- niowe, w przypadku pozosta- kę dla MF niż używane auta. w ramach ulgi odset- pozwolą na tychczasowych nie
odliczanie
nowiła istotny krok naprzód? wadzane z zagranicy). Co wię- łych wyrobów stawki nie ulegną ■ Czy można podjąć jeszcze ja- kowej odsetek spła- wymagają zmiany
w ramach ulgi
– Niestety, nie. Otóż MF, wy- cej, prawie pewna przegrana zmianie. W niektórych obsza- kieś działania, aby wyelimino- canych od zaciągnię- w związku z wej-
odsetkowej
konując dwa kroki naprzód, w 2009 roku (opodatkowanie rach są nawet szanse na popra- wać te błędy? tych w bankach ściem w życie nowe-
odsetek m.in.
zawsze musi zrobić co naj- – Bardzo chciałbym powie- i SKOK-ach kredytów od kredytu go rozporządzenia.
mniej jeden – ale duży – w tył. Jeśli przepisy ustawy akcyzowej nie zostaną dzieć, że tak. Niestety, rząd bar- refinansowych i kon- konsolidacyjnego Oznacza to, że jeżeli
W projekcie ustawy ciągle po- właściwie zmienione, polscy przedsiębiorcy dzo spieszy się z nową ustawą, solidacyjnych. Z tym ktoś składał już
kutuje daleko posunięty rygo- nie będą w stanie dalej funkcjonować tak aby przed ogłoszeniem ko- jednak zastrzeże- PIT-2K, nie będzie
ryzm przepisów akcyzowych. na bardzo konkurencyjnym rynku UE lejnego wyroku ETS stwierdza- niem, że będzie można odli- tego musiał robić ponownie.
Co więcej, np. w przypadku jącego niezgodność polskiej ak- czyć tylko odsetki w części Zostanie tu zachowana reguła,
zwolnień od akcyzy nowy sys- cyzy z prawem UE (opodatko- przeznaczonej na spłatę kre- że PIT-2K jest składany jedno-
tem będzie jeszcze bardziej ry- energii elektrycznej) nie spowo- wę. Chociażby branża wanie energii) nowa ustawa dytu mieszkaniowego lub kre- krotnie, w pierwszym roku,
gorystyczny i niebezpieczny dowała pełnego dostosowania chemiczna nie będzie już trak- weszła w życie. W szybkim try- dytu refinansowego. w którym podatnik korzysta
dla przedsiębiorców (trzeba naszego prawa do UE. towana na równi z paliwową bie pracy wszystkie konstruk- Przepisy nowelizacji mają z ulgi.
jednocześnie pamiętać, że ze ■ Czy możemy podać jakiś przy- i jej wyroby, mimo że będą tywne uwagi są odrzucane. Za- zastosowanie już w rozlicze- Rozporządzenie ma wejść
zwolnień od akcyzy korzysta kład? w części podlegały nadzorowi, wsze można mieć nadzieję, że niu za 2008 rok. Dlatego rów- w życie po 14 dniach od ogło-
szeroka grupa przedsiębior- – Tak. Znamiennym przykła- to nie będą obłożone wysokimi Senat krytycznie spojrzy na no- nież nowy PIT-2K będzie miał szenia go w Dzienniku Ustaw.
ców z różnych branż, nie tylko dem są oleje smarowe, gdzie stawkami akcyzy. wą ustawę (gwarantuje ona kil- zastosowanie pierwszy raz Podpisania rozporządzenia
akcyzowych). To samo dotyczy mimo jednoznacznego wyroku ■ Były także szanse na ulżenie kadziesiąt procent całości wpły- przy rozliczeniu za 2008 rok. przez ministra finansów nale-
rozliczania akcyzy przez dys- ETS w 2007 roku w sprawie życia kierowcom. wów do budżetu). Jednak bar- Nowe przepisy przewidują, ży spodziewać się zaraz po
trybutorów energii. Włoch, a także praktyki całej – Tak. Ministerstwo planowa- dzo złożona materia akcyzowa że odsetki od kredytu (pożycz- tym, jak nowelizacja PIT
Co z tego, że Polska dosto- UE, Polska nadal będzie nakła- ło wprowadzenie jednofazowe- powoduje, że praktycznie nie ki), zapłacone w latach z 6 listopada zostanie podpi-
suje przepisy do prawa dała akcyzę na te wyroby. Co go podatku na samochody pła- jest możliwe przekonanie 2002–2007 w związku z inwe- sana przez prezydenta.■
unijnego, jeżeli poziom kom- więcej, będzie wymagała sto- conego na etapie pierwszej przedstawicieli parlamentu do stycją zakończoną przed
plikacji rozliczania akcyzy bę- sowania instytucji zastrzeżo- sprzedaży lub nabycia z UE/im- istotnych wad tej ustawy w sytu- 1 stycznia 2008 r., podlegają Pisaliśmy o tym
dzie tak duży, że będzie przy- nych wyłącznie dla wyrobów portu (czyli bez opodatkowania acji, gdy MF twierdzi, że nowe odliczeniu na zasadach (po ■ Wolno odliczać także kredy-
nosił więcej szkody niż pożyt- zharmonizowanych (skład po- marży na kolejnych etapach jak przepisy są w pełni zgodne spełnieniu warunków określo- ty refinansowe i konsolida-
ku (chociażby wstępne wpłaty datkowy czy zabezpieczenia jest teraz). Niejednoznaczność z prawem wspólnotowym.■ nych w przepisach obowiązu- cyjne – GP 221/2008
akcyzy czy też ewidencje ener- akcyzy). nowych przepisów dotyczących Rozmawiała jących do końca 2006 roku) od
gii elektrycznej). ■ Kto za ten błąd zapłaci? podstawy opodatkowania no- EWA MATYSZEWSKA dochodu (przychodu) uzyska- www.gazetaprawna.pl/pit

reklama
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Ogłoszenia sądowe WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 | 7

■ Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju I Wydział w sprawie o sygn. akt I Ns 1059/08/N toczy się w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłosze- o uznanie za zmarłego Józefa Kłodnickiego ,
Cywilny pod sygn. akt I Ns 243/08 prowadzi postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kra- n i a p o d r y g o r e m p o m i n i ę c i a w dalszym postę - s. Marcina i Katarzyny z Szewczuków, ur.
sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym ków przy uczestnictwie Iwony Butowskiej i in. powaniu. W-14 243 2.08.1896 r. w Hoszni, ostatnio przebywające-
Jurczyku, synu Jana i Leokadii z d. Łętowskiej, ur. o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie go w Winnipeg-Monitoba (Kanada). Sąd wzy -
21.02.1953 r. w Olsztynie Lubańskiej, zmarłym Butowskim, zmarłym dnia 07.03.2007 r. w Oj- ■ Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział III Cy- wa zaginionego, aby w ciągu 3 miesięcy od da-
w dniu 10.04.2005 r. w Siemianowicach Śląskich, cowie, ostatnio stale zamieszkałym w Zastowie. wilny w sprawie III Ns 1099/08 z wniosku Elż- ty ukazania się ogłoszenia zgłosił się, gdyż
ostatnio stale zamieszkałym w Jastrzębiu Zdroju Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby biety Izabeli Banaszak o stwierdzenie nabycia w przeciwnym wypadku może być uznany za
oraz po Irenie Jurczyk z d. Jewiarz, córce Edwarda w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się ni - spadku po Ryszardzie Eugeniuszu Banaszaku , zmarłego, nadto wzywa osoby, które mogą
i Ireny, ur. 5.3.1957 r. w Olsztynie, zmarłej w dniu niejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udo- ur. 19.08.1932 r. w Poznaniu, synu Kazimierza udzielić wiadomości o zaginionym, aby w po -
16.11.2005 r. w Jastrzębiu Zdroju, ostatnio stale w o d n i l i n a b y c i e s p a d k u , g d y ż w przeciwnym i Katarzyny zd. Dereżyńskiej, zm. 12.10.2007 r. wyższym terminie przekazały je Sądowi (sygna-
zamieszkałej w Jastrzębiu Zdroju, w skład któ- razie mogą być pominięci w postępowaniu w Szczecinie, ostatnio zamieszkałym w Szcze- tura akt I Ns 585/08). W-14 250
rych wchodzi m.in. wkład mieszkaniowy związa- o stwierdzeniu nabycia spadku. W-14 238 cinie, wzywa wszystkich spadkobierców, aby
ny ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lo- w ciągu 6 miesięcy od opublikowania niniejsze- ■ Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział III Cy-
kalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu ■ Postanowieniem z dnia 9 września 2008 r. g o o g ł o s z e n i a z g ł o s i l i s i ę i udowodnili nabycie wilny w sprawie III Ns 2599/08 z wniosku Mi-
Zdroju o powierzchni 51,28 m2. S ą d R e j o n o w y P o z n a ń - S t a r e M i a s t o w Pozna - spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być po- rosławy Matuszczyk, Elżbiety Wnukowskiej-
Sąd wzywa spadkobierców Jerzego Jurczyka niu VII Wydział Grodzki w sprawie o sygn. akt minięci w postanowieniu o stwierdzenie naby- -Machut i Anny Wnukowskiej o stwierdzenie
i Ireny Jurczyk, aby w ciągu sześciu miesięcy od VII Ns 13/08/4 z wniosku Nord Service Poznań cia spadku. W-14 244 nabycia spodku po: Güntherze Adolfie Ptoku ,
dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z sie- ur. 11.01.1936 r. w Dąbrówce Wielkiej, synu
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciw - dzibą w Poznaniu o zezwolenie na złożenie ■ Sąd Rejonowy w Szczecinie w sprawie III Maksymiliana i Zofii zd. Kucia, zm. 04.11.2004 r.
nym razie mogą być pominięci w postanowieniu świadczenia do depozytu sądowego zezwolił Ns 1465/07 z wniosku Marii Żarna o stwierdze- w Joachimsthalu, ostatnio zamieszkałym
o stwierdzenie nabycia spadku. W-14 232 wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądo - nie nabycia spadku po Ingebordze Dorocie Mic- w Szczecinie, wzywa wszystkich spadkobier -
wego kwoty 100,00 zł, tytułem zaspokojenia kley, urodzonej w dniu 2 października 1941 r. ców, aby w ciągu 6 miesięcy od opublikowania
■ W Sądzie Rejonowym w Zgierzu , przy ul. wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ustano- w Bielsko-Białej, córce Wilhelma i Marii, zmar- niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili
Dąbrowskiego 18, w sprawie sygn. akt I Ns wionej na nieruchomości położonej w Poznaniu łej w dniu 8 kwietnia 2007 r. w Szczecinie, nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mo-
1191/08, toczy się postępowanie z wniosku przy ul. Długiej 4, dla której Sąd Rejonowy Po- ostatnio zamieszkałej w Szczecinie przy ul. 26 gą być pominięci w postępowaniu o stwierdze-
Zdzisława Stasiaka o zasiedzenie nieruchomo- znań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę kwietnia 63/26, wzywa wszystkich spadkobier- nie nabycia spadku. W-14 251
ści położonej we wsi Bibianów, gm. Parzęczew, wieczystą o nr PO1P/0005418/2, z tym zastrze- ców, aby w ciągu 6 miesięcy od opublikowania
składającej się z działek o nr ew.: 12 o po- żeniem, że depozyt może być wypłacony na- ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie ■ Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział III Cy-
wierzchni 0,3801 ha, 56 o powierzchni 1,8589 stępcom prawnym Piotra Hendla po wykazaniu spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być po- wilny, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III
ha i 91 o powierzchni 0,2197 ha, nieposiadają- przez nich następstwa prawnego. Z uwagi na minięci w p o s t ę p o w a n i u o s t w i e r d z e n i e n a b y - Ns 1899/08, z wniosku Aleksandry Korytkow-
cej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. powyższe wierzycieli wzywa się do odbioru de- cia spadku. W-14 245 skiej zamieszkałej w Szczecinie, przy ul. Nie-
W związku z tym wzywa się wszystkie osoby za- pozytu. W-14 239 działkowskiego 15a/6, ogłasza o wszczęciu po-
interesowane, a w szczególności spadkobier - ■ W Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział stępowania o uznanie za zmarłego Juliana Ba -
c ó w Z d z i s ł a w a D w o r z a k a , a b y w terminie ■ Przed Sądem Rejonowym w Tczewie I Wy- I Cywilny pod sygn. akt I Ns 303/05 toczy się kała, syna Jana i Marii (z domu Kasak), urodzo-
3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły dział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sprawa z wniosku: DoDD Invest sp. z o.o. w Nie- nego w dniu 16 czerwca 1926 r. w Przemyślu,
swój udział w sprawie i uprawnienie do nieru - I Ns 451/08 z wniosku Mieczysława i Heleny połomicach przy uczestnictwie: Krystyny Jędrze- ostatnio zamieszkałego w Szczecinie, przy ul.
chomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi małżonków Seroka o zasiedzenie własności nie- jek, Elżbiety Jędrzejek-Wawrzkiewicz, Marzeny Jackowskiego 1/2 zaginionego we wrześniu
nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ruchomości, działki nr 38 o pow. 0.16.00 ha, za- Jędrzejek, Piotra Jędrzejka, mał. Kamila Smołagi 1971 r. i wzywa zaginionego Juliana Bakała,
ono udowodnione. W-14 233 budowanej domem mieszkalnym, która nie ma działającego przez przedstawiciela ustawowego aby w t e r m i n i e 3 m i e s i ę c y z g ł o s i ł s i ę d o S ą d u
urządzonej księgi wieczystej, zapisanej w reje- Andrzeja Smołagę, Aleksandry Brudnik-Niewia- Rejonowego w Szczecinie, gdyż w przeciwnym
■ W Sądzie Rejonowym w Koninie I Wydział strze gruntów prowadzonym przez Starostwo rowskiej, Wojciecha Brudnika, Renaty Kalety, Li- razie może być uznany za zmarłego oraz wzy -
Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 215/08 toczy Powiatowe w Tczewie – nr jednostki rejestrowej dii Gajówki, Barbary Dąbek, Ireny Brudnik i Da- wa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiado-
się postępowanie z wniosku Norberta i Agniesz- G 14, jednostka ewidencyjna Morzeszczyn, ob- nuty Garton-Ash o uwłaszczenie na rzecz Broni- mości o zaginionym, aby w terminie 3 miesięcy
ki małżonków Adamczak o zasiedzenie nieru - ręb ewidencyjny Gętomie, która to działka znaj- sławy z Jeleniów Jędrzejkowej własności nieru- p r z e k a z a ł y j e S ą d o w i R e j o n o w e m u w Szczeci -
chomości położonej w Golinie, obręb Spławie, duje się w posiadaniu Mieczysława i Heleny chomości położonej w Niepołomicach, składają- nie. W-14 252
oznaczonej numerem geodezyjnym 583 o po- małżonków Seroka. Wzywa się wszystkich za - cej się z działki nr 3290 o pow. 0,2199 powstałej
wierzchni 0,0500 ha, niemającej urządzonej interesowanych, aby w terminie 3 miesięcy od z parcel l. kat. 2233 i Pb. 1109 obj. Lwh 1601 – ■ Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wy-
księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawi- Niepołomice. Wzywa się wszystkich zaintereso- działem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 1266/07
Rejonowy w Koninie wzywa wszystkich zainte- li się w Sądzie i wykazali swoje prawa do nieru- wanych, a w szczególności spadkobierców An- na wniosek Józefa Ozga toczy się postępowanie
resowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty chomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwier- drzeja Brudnika, tj. Tadeusza Brudnika, Wiktorię o zasiedzenie nieruchomości stanowiącej parce-
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się dzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnio- Benelową z d. Brudnik, Julię Brudnikównę i Wła- lę gruntową L. kat. 3159/4 o powierzchni
do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa ne. W-14 240 dysława Brudnika lub ich następców prawnych, 0,0582 ha położonej w Skawinie, która weszła
do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniej- w skład działki ewidencyjnej 3313/1. Sąd wzy-
Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono ■ W Sądzie Rejonowym w Puławach I Wy- szego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje pokre- wa wszystkich zainteresowanych, aby w termi-
udowodnione. W-14 234 dział Cywilny z wniosku Teresy Bzoma toczy się wieństwo z ww. osobami, w przeciwnym razie Sąd nie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego
postępowanie w sprawie I Ns 655/08 o stwier- stwierdzi uwłaszczenie powyższej nieruchomości, ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowod -
■ Przed Sądem Rejonowym w Koninie, Wy- dzenie na rzecz posiadaczy samoistnych Euge - o ile zostanie ono udowodnione. W-14 246 nili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd
dział I Cywilny, toczy się postępowanie w spra- nii i M i e c z y s ł a w a m a ł ż o n k ó w G r z ę d a n a b y c i a stwierdzi nabycie własności nieruchomości, je-
wie o sygnaturze akt I Ns 682/08 z wniosku własności nieruchomości rolnej, położonej ■ W Sądzie Rejonowym w Sieradzu w spra- śli zostanie udowodnione. W-14 253
Skarbu Państwa – Starosty Konińskiego o zasie- w Puławach przy ul. Kolejowa, oznaczonej wie sygn. akt Ns 619/08 toczy się postępowanie
dzenie nieruchomości położonych w gminie Ka- w operacie ewidencji gruntów jako działka nr z w n i o s k u R y s z a r d a W i e r u c k i e g o i Anny Wie - ■ W Sądzie Rejonowym w Zamościu VII Wy-
zimierz Biskupi, obręb Sokółki, ozn. nr geod. 145 o powierzchni 216 m2. Wzywa się osoby za- ruckiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedze - dział Grodzki w sprawie oznaczonej sygn. akt
172 o pow. 0,4100 ha, 184/1 o pow. 0,4500 ha, interesowane, by w ciągu 3 miesięcy od ukaza- nie własności nieruchomości oznaczonej nume- VII Ns 2/08 z wniosku Józefa Kołcona z udzia-
184/3 o pow. 0,2300 ha, 290 o pow. 0,5100 ha, nia się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i wy- rem działki 103 o powierzchni 0,27 ha położo- łem spadkobierców Czesławy Danuty Łazorczyk
353 o pow. 0,0100 ha, będących obecnie w po- kazały swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż nej w Chabierowie, gm. Błaszki, woj. łódzkiego. oraz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn przy udzia-
siadaniu Skarbu Państwa. Sąd wzywa wszyst - w przeciwnym razie mogą być pominięte w ni- Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby le kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu
kich zainteresowanych, aby w terminie 3 mie - niejszym postępowaniu. W-14 241 w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejsze- spadkobierców Czesławy Danuty Łazorczyk
sięcy zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali go ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowa- w osobie Anny Karskiej o zezwolenie na złoże -
swe prawa do opisanej nieruchomości, albo - ■ Postanowieniem z dnia 25 września 2008 r. niu, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedze- nie pieniędzy do depozytu sądowego w dniu 30
wiem Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie S ą d R e j o n o w y P o z n a ń - S t a r e M i a s t o w Pozna - nie, o ile zostanie ono udowodnione. W-14 247 października 2008 r. zostało wydane postano -
udowodnione. W-14 235 niu VII Wydział Grodzki w sprawie o sygn. akt wienie, w k t ó r y m S ą d z e z w o l i ł w n i o s k o d a w c y
VII Ns 154/08/1 z wniosku Lilli i Władysława ■ Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Józefowi Kołconowi na złożenie do depozytu
■ Przed Sądem Rejonowym w Braniewie pod Ochowiak o zezwolenie na złożenie świadcze - w Krakowie Wydział I Cywilny ogłasza, iż przed sądowego kwoty 2200,00 zł (dwa tysiące dwie-
sygn. akt I Ns 281/08 toczy się postępowanie nia do depozytu sądowego zezwolił wniosko - tut. Sądem z wniosku Józefa Gaweł toczy się ście złotych) tytułem rozliczenia masy spadko-
o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Józe- dawcom na złożenie do depozytu sądowego sprawa o s t w i e r d z e n i e z a s i e d z e n i a w ł a s n o ś c i wej po zmarłej Czesławie Danucie Łazorczyk
fie Ziębie, zmarłym dnia 19 stycznia 2001 roku kwoty 0,05 zł tytułem hipoteki umownej zwy- parcel katastralnych nr 434/49 o pow. 0,0649 z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypła-
w Zgodzie, ostatnio stale zamieszkałym w Zgo- kłej ustanowionej na rzecz Stanisława Ocho- ha i nr 434/50 o pow. 0,0431 ha Gm. katastralna cona jej spadkobiercom po przedłożeniu posta-
dzie. Spadkodawca pozostawił majątek w po- wiaka, Wincentego Ochowiaka i Stanisławy Tyniec wchodzących obecnie w skład działki nowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po
staci udziału w prawie własności lokalu miesz- Ochowiak na nieruchomości stanowiącej wła- ewidencyjnej nr 200 obr. 73 Kraków-Podgórze. Czesławie Danucie Łazorczyk. W-14 254
kalnego położonego w Zgodzie. Sąd wzywa sność wnioskodawców położonej w Poznaniu – S ą d w z y w a z a i n t e r e s o w a n y c h w ciągu trzech
spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy Karolinie i Janikowie, działki nr 183/26 i nr 20, miesięcy od dnia ogłoszenia, aby zgłosili i udo- ■ W Sądzie Rejonowym w Łasku toczy się po-
od ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto wodnili prawa do ww. nieruchomości, gdyż stępowanie sygn. akt I Ns 703/08 z wniosku
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być po- w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr w przeciwnym razie mogą być pominięci w po- Krzysztofa Jachowskiego o zasiedzenie nierucho-
minięci w postanowieniu o stwierdzenie naby- PO2P/00022438/0 z tym zastrzeżeniem, że stanowieniu o stwierdzenie zasiedzenia (sygna- mości położonej w Wiewiórczynie przy ul. Szkol-
cia spadku. W-14 236 depozyt może być wypłacony Stanisławowi tura akt I Ns 1557/08/P). W-14 248 nej 25 A, oznaczonej jako działka nr 212/4 o pow.
Ochowiakowi, Wincentemu Ochowiakowi oraz 700 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,
■ Przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu Stanisławie Ochowiak lub ich spadkobiercom ■ W Sądzie Rejonowym w Kłodzku I Wydział aby w terminie 3 miesięcy zgłosili swój udział
pod sygn. akt I Ns 395/08 toczy się sprawa na ich wniosek bezwarunkowo. Z uwagi na po - Cywilny z wniosku Giełdy Praw Majątkowych w postępowaniu, gdyż w przeciwnym razie Sąd
z wniosku Jolanty Gajek o stwierdzenie nabycia wyższe wierzycieli wzywa się do odbioru depo- „Vindexus” S. A. w Warszawie w sprawie sygn. stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, jeżeli zosta-
spadku po Romanie Gajku, zmarłym dnia 26 lu- zytu. W-14 242 akt Ns 880/08 toczy się postępowanie o stwier- nie ono udowodnione. W-14 255
tego 2003 r., ostatnio zamieszkałym w Kierżnie, dzenie nabycia spadku po Władysławie Żura-
gm. Nowogrodziec. W skład spadku wchodzi ■ Przed Sądem Rejonowym w Gliwicach II wieckim, zmarłym dnia 22.06.2007 r. w Kłodz- ■ Przed Sądem Rejonowym w Brzesku Wy-
udział w prawie własności nieruchomości, tj. lo- Wydział Cywilny toczy się pod sygn. akt II Ns ku, ostatnio stale zamieszkałym w Kłodzku ul. dział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku
kalu mieszkalnego oraz działki gruntu, położo- 323/08 sprawa z wniosku Gminy Gliwice – Dy- Grunwaldzka nr 21/12. Wzywa się wszystkich GE Money Bank o stwierdzenie nabycia spadku
nych w Kierżnie. Wzywa się wszystkich spadko- rektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spadkobierców, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia po Franciszku Skrzypek, zmarłym w dniu 7 grud-
bierców, aby w c i ą g u s z e ś c i u m i e s i ę c y o d d a t y z udziałem Aleksandry Korab o stwierdzenie ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nia 2004 r. w Brzesku, ostatnio zamieszkałym
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się nabycia spadku po Jadwidze Podsiadło, córce swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym ra- w Brzesku. Sąd wzywa wszystkich zainteresowa-
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciw - Antoniego i Agnieszki, zmarłej dnia 30 lipca zie mogą być pominięci w postępowaniu nych, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się
n y m r a z i e m o g ą b y ć p o m i n i ę c i w postanowie - 2005 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszka- o stwierdzenie nabycia spadku. W-14 249 niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział
niu o stwierdzeniu nabycia spadku. W-14 237 łej w Gliwicach. W skład spadku wchodzi prawo w sprawie i wykazali swe prawa do spadku pod
do lokalu mieszkalnego położonego w Gliwi- ■ W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju toczy się rygorem pominięcia ich w dalszym postępowa-
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-
■ cach przy ul. Górnych Wałów 1a/4. Sąd wzywa postępowanie z wniosku Marianny Batorskiej niu o stwierdzenie nabycia spadku (sygnatura
-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się zam. Podlesie Duże 1, 22-463 Radecznica akt I Ns 686/08). W-14 256
8 | WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Praca
■ Prawo pracy ■ Ubezpieczenia społeczne ■ Zdrowie ■ Edukacja ■ Kadry

7 dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik Wzrosną składki do ZUS osób Sposób przeliczania emerytur może być
PAMIĘTAJ może wystąpić do szefa o jego sprostowanie NOWOŚĆ wykonujących pracę nakładczą strona 9 NOWOŚĆ niezgodny z konstytucją strona 9

CO NOWEGO ZMIANA PRAWA | KODEKS PRACY | Rozszerzona definicja dyskryminacji

■ OGRANICZANY DOSTĘP DO SPECJALI-


ZACJI MEDYCZNEJ. W Polsce ogranicza-
na jest liczba tzw. miejsc rezydenckich,
które umożliwiają lekarzom odbywanie
specjalizacji bez przeszkód ze strony
3,2 mln osób będzie lepiej
pracodawcy – informuje Ogólnopolski
Związek Zawodowy Lekarzy w liście do
rzecznika praw obywatelskich Janusza
Kochanowskiego. OZZL chce, aby RPO
chronione przed zwolnieniem
zabrał głos w tej sprawie i udzielił
związkowcom moralnego wsparcia
w działaniach mających na celu ułatwie- ■ Ochronę przed zwolnieniem uzyskają współpracownicy, którzy udzielą jakiegokolwiek wsparcia osobie molestowanej
nie młodym lekarzom zdobywanie spe-
cjalizacji. Związek przypomina w liście, ■ Dyskryminacją będzie stwarzanie w miejscu pracy m.in. zastraszającej, wrogiej lub uwłaczającej atmosfery
że w przypadku rezydentury lekarz od-
bywający specjalizację otrzymuje wyna- ■ Sądy będą miały prawo do badania zasadności wypowiedzeń umów o pracę na czas określony
grodzenie z budżetu państwa, co powo-
duje, że może on odbywać staże szko-
leniowe bez obciążania swego praco- ŁUKASZ GUZA pismo z deklaracją poparcia dla
dawcy. Więcej www.ozzl.org.pl lukasz.guza@infor.pl działań konkretnego pracowni-
ka – mówi Witold Polkowski.
ydzień temu często- Ale ochrona będzie już przy-
■ DZIEŃ SENIORA W ZUS. 27 listopada
Zakład Ubezpieczeń Społecznych za-
prasza wszystkie osoby starsze, eme-
T chowski sąd pracy
orzekł, że tamtejsze sta-
rostwo powiatowe musi wypła-
sługiwać osobie zatrudnionej
w danej firmie, jeśli np. na fo-
rum internetowym zamieści ona
rytów i rencistów do udziału w ogól- cić 30 tys. zł zadośćuczynienia wpis z poparciem dla molesto-
nopolskiej akcji Dzień Seniora w ZUS. byłej tłumaczce za molestowanie wanego współpracownika i pod-
Tego dnia we wszystkich oddziałach jej w 2003 r. przez ówczesnego pisze się imieniem i nazwiskiem.
Zakładu na terenie całego kraju będą wicestarostę podczas służbowej Sądy będą też mieć kłopoty
na nich czekać eksperci ZUS, którzy od- podróży do Niemiec. To 2,5-krot- z interpretacją zmienionej defi-
powiedzą na pytania i wyjaśnią wąt- ność jej rocznej pensji. Do sądów nicji molestowania. Wynika
pliwości. Więcej www.zus.pl może trafiać coraz więcej tego z niej, że będzie to nie tylko za-
typu spraw. Z uchwalonej już chowanie pracodawcy, którego
ustawy nowelizującej kodeks celem jest naruszenie godności
■ WARUNKI PRACY POLICJANTÓW. Ko- pracy, która może wejść w życie pracownika, ale też stworzenie
mendant główny policji Andrzej Matejuk już na przełomie grudnia i stycz- w miejscu pracy zastraszającej,
chce, aby samorządy przeznaczały środki nia, wynika, że molestowaniem wrogiej, poniżającej, upokarza-
finansowe nie na zakup samochodów dla w pracy będzie nie tylko naru- jącej lub uwłaczającej atmosfery.
policji, ale na poprawę warunków pracy szenie godności, poniżenie lub – To pojęcie jest znacznie szer-
policjantów i dodatkowe służby funkcjo- upokorzenie pracownika, ale też sze niż samo poniżenie czy upo-
nariuszy. Komendant przypomniał wczo- stworzenie w miejscu pracy za- korzenie – mówi Agnieszka Fe-
raj w Łodzi, że do końca 2009 roku w ca- straszającej, wrogiej lub uwła- dor, adwokat z Kancelarii WKB
łej policji zostanie wymienionych 50 proc. czającej atmosfery. Co więcej, Wierciński, Kwieciński, Baehr.
wszystkich pojazdów. Zapowiedział, że każdy pracownik, który w jaki- Jej zdaniem sądy będą musia-
w przyszłym roku policja będzie organi- kolwiek sposób wesprze osobę ły zdecydować, czy w trakcie po-
zować spotkania z samorządami, aby molestowaną, będzie m.in. chro- stępowania biorą pod uwagę
przekonać je do przekazywania pieniędzy niony przed zwolnieniem. Praco- z tego powodu ponosić negatyw- Jej zdaniem pracodawcy po- obiektywne kryteria określenia
właśnie na te cele. Więcej www.policja.pl dawcy obawiają się, że na tej nych konsekwencji, w tym winni więc starannie przestrze- tego pojęcia czy subiektywne
podstawie ochronę uzyska zbyt zwłaszcza nie może zostać zwol- gać przepisów dotyczących roz- odczucia pracownika.
duża grupa pracowników. Ich niony z pracy. A pracownik może wiązywania stosunku pracy oraz
■ KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIE- obawy wzbudza też to, że sądy utrzymywać, że rozwiązano na swój użytek dokumentować Nowa definicja molestowania
CI. 560 młodych osób otrzyma w tym ro- zyskają prawo do badania zasad- z nim stosunek pracy właśnie ze przyczyny zwolnień osób za- Dużo problemów sądom i fir-
ku od Krajowego Funduszu na rzecz ności wypowiedzeń umów o pra- względu na wsparcie udzielone trudnionych na czas określony. mom może też przysporzyć do-
Dzieci wsparcie w rozwoju swoich talen- cę na czas określony. koledze lub koleżance. – Dzięki zmianom pracowni- danie jednego słowa do definicji
tów. Młodzież z uzdolnieniami naukowy- – Dzięki tym przepisom sądy kom łatwiej będzie się jednak molestowania. Z nowych przepi-
mi i artystycznymi będzie pracować
z najlepszymi naukowcami i artystami.
Wczoraj na Zamku Królewskim w War-
szawie odbyła się uroczystość nominacji
Nowa droga odwołania
Pracodawcy muszą uzasad-
niać zwolnienie osoby zatrud-
nionej na podstawie umowy
będą mogły badać zasadność
zwolnienia ponad 3 milionów
pracowników zatrudnionych na
umowy okresowe. Teraz nie
12 mln
ubiegać o zadośćuczynienia z ty-
tułu molestowania czy dyskry-
minacji – mówi Hanna Firlej-
-Jackowska ze Stowarzyszenia
sów wynika, że ma to być niepo-
żądane zachowanie pracodawcy
mające na celu np. naruszenie
godności podwładnego. W po-
nowych stypendystów Funduszu. Jak tłu- o pracę na czas nieokreślony. Po mają takiego prawa – mówi Wi- Centrum Antymobbingowe. równaniu z obecnie obowiązują-
maczył jego przewodniczący, prof. Jan wejściu w życie przyjętej już told Polkowski, ekspert Konfe- Obecnie współpracownicy cymi przepisami dodane zosta-
Madey, osoby będące pod opieką Fun- przez Sejm i Senat nowelizacji deracji Pracodawców Polskich osób pracuje pokrzywdzonych często nie nie słowo niepożądane.
duszu nie otrzymują pieniędzy, ale biorą (czeka tylko na rozpatrzenie re- i członek Zespołu Problemowe- na podstawie chcą zeznawać na ich rzecz, bo – Ta wydawałoby się minimal-
udział w spotkaniach i szkoleniach z pra- dakcyjnych poprawek Senatu) go Trójstronnej Komisji ds. Pra- umów o pracę boją się reakcji pracodawcy. na zmiana może mieć ogromne
cownikami uczelni, którzy sprawują obowiązek ten może dotyczyć wa Pracy. konsekwencje. Bo sądy będą
opiekę nad nimi. Więcej www.fundusz.org także osób zatrudnionych na Podkreśla, że nowe przepisy Trudna interpretacja musiały określić, czy zachowa-

■ ZAKOŃCZYŁ SIĘ STRAJK PIELĘGNIA-


REK. W Szpitalu Powiatowym w Żyw-
umowy okresowe. Pracownik za-
trudniony na czas określony, któ-
ry wesprze osobę molestowaną
w miejscu pracy (złoży na przy-
mogą być także podstawą do ba-
dania zasadności wypowiedze-
nia zbiorowego układu pracy.
Obecnie pracodawcy nie muszą
3,24 Prawnicy podkreślają, że no-
we przepisy są nieostre i mogą
przysporzyć sądom wielu pro-
blemów interpretacyjnych. Nie
nie np. kierownika działu ma być
niepożądane przez pracownika,
przez pracodawcę, a może ma
być po prostu niepożądane spo-
cu zakończył się strajk pielęgniarek. kład deklarację takiego wsparcia uzasadniać takiej decyzji. mln definiują one np. pojęcia wspar- łecznie – mówi Agnieszka Fedor.
Komitet strajkowy, władze powiatu swojemu przełożonemu) i np. – Załoga zakładu lub jej część osób pracuje cia osoby molestowanej przez Podkreśla, że dopóki na podsta-
i dyrekcja placówki zawarły porozu- dwa miesiące później zostanie może rzeczywiście utrzymywać, na podstawie innego pracownika. wie nowych przepisów nie zapad-
mienie. Pielęgniarki otrzymają 8-proc. zwolniony z pracy będzie mógł że firma chce pogorszyć ich wa- umów na czas – Podczas prac nad nowelą ną pierwsze orzeczenia w spra-
podwyżki – poinformował rzecznik złożyć do sądu pracy pozew runki pracy, bo wsparli molesto- określony w Komisji Trójstronnej zapew- wach dotyczących równego trak-
burmistrza Żywca Tomasz Terteka. przeciw firmie. Nowe przepisy wanego kolegę – mówi Katarzy- niano nas, że ochrona nie będzie towania w zatrudnieniu, trudno
Strajk trwał od piątku. Pielęgniarki do- jasno wskazują, że współpra- na Grzybowska-Dworzecka, Źródło: BAEL, dane przysługiwać np. wszystkim wskazać, jakie skutki może wywo-
magały się 10-proc. podwyżki płacy cownik, który zdecyduje się po- prawnik z kancelarii Michałow- za II kw. 2008 r. członkom związku zawodowe- łać zmiana przepisów k.p.■
zasadniczej. Więcej www.ozzpip.org.pl móc molestowanemu, nie może ski Stefański Adwokaci. go, jeśli jego zarząd wystosuje KOMENTARZ strona 2
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia prawa pracy cz. 594 WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 | 9

Czy pracodawca może pytać kandydatów do pracy o ich plany rodzinne


W procesie rekrutacji pracodawcy często kształcenia oraz przebiegu dotychczasowego za- i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wyni- O pozostawaniu w ciąży, pracodawca może
interesują się stanem rodzinnym kandy- trudnienia. Poza tymi informacjami kandydatka do ka z niego m.in., że pracownica podejmująca za- zapytać, jeżeli podanie takich danych jest ko-
datów do pracy. Niekiedy próbują też pracy nie jest zobowiązana do udzielania innych trudnienie nie jest zobowiązana do ujawnienia nieczne ze względu na korzystanie przez pra-
dowiedzieć się o ich planach związanych informacji, chyba że obowiązek ich udzielenia wy- faktu bycia w ciąży (wyrok SN z 17 kwietnia 2007 r., cownika ze szczególnych uprawnień przewi-
z posiadaniem dzieci. Czy pracodawca nika z odrębnych przepisów. I UK 324/06), że informacja o ciąży nie może sta- dzianych w prawie pracy, np. dla prawidło-
może pytać kobiety starające się o za- Dlatego też kandydatka do pracy może zataić nowić przyczyny odmowy zatrudnienia na czas wego naliczania przysługujących świadczeń.
trudnienie, czy są w ciąży, mają dzieci al- przed przyszłym pracodawcą fakt, że jest w cią- nieokreślony z tego powodu, że w okresie ciąży Jednakże art. 221 par. 2 k.p. wyraźnie daje
bo czy planują mieć więcej potomstwa. ży i z tego tytułu nie będzie mogła ponieść żad- kobieta nie może zostać od początku zatrudniona podstawę do zasięgania tych informacji od
nych negatywnych konsekwencji. Co więcej, py- na stanowisku, którego umowa o pracę dotyczy, pracownika, a nie osoby ubiegającej się
Pracodawca nie ma prawa wymagać od kandyda- tania podczas rekrutacji o istniejącą lub planowa- ze względu na ustawowy zakaz zatrudniania ko- o pracę.■
tów do pracy wszelkich informacji, które uzna za ną ciążę, a także odmowa zatrudnienia z tego biet w ciąży przy pracach szkodliwych czy uciążli-
przydatne w procesie rekrutacji. Katalog informa- powodu lub z powodu odmowy odpowiedzi na wych (wyrok ETS z 3 lutego 2000 r., sprawa Mahl-
AGNIESZKA LISIECKA
cji, jakich osoba ubiegająca się o pracę jest obo- takie pytanie mogą narazić pracodawcę na za- burg, C-207/98), że niedopuszczalne jest zwolnie-
adwokat z Kancelarii
wiązana udzielić pracodawcy, zawiera art. 221 par. rzut dyskryminacji ze względu na płeć, a nawet nie pracownicy z powodu niepoinformowania Wardyński i Wspólnicy
1 k.p. i znajdują się w nim dane w postaci imienia naruszenia dóbr osobistych. pracodawcy o ciąży przy zawieraniu umowy
i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miej- Taki kierunek wykładni został potwierdzony za- o pracę na czas określony (wyrok ETS z 3 paździer-
sca zamieszkania (adresu do korespondencji), wy- równo w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak nika 2001, sprawa Tele Danmark, C-109/00). www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Działalność gospodarcza Trybunał Konstytucyjny o wysokości świadczeń ZUS

Sposób przeliczania emerytur


Chałupnicy zapłacą może być niekonstytucyjny
wyższe składki do ZUS Ubezpieczona, która ma
przyznaną emeryturę z ZUS,
wysokości podstawy i taką sa-
mą kwotę bazową, dopisując
której nie pobiera ze względu okres dodatkowego ubezpie-
Osoby wykonujące pracę nakładczą. Płacą wtedy składki Cameron McKenna Dariusz Eksperci wskazują jednak, na kontynuację pracy, domaga czenia. Przeliczona emerytura
nakładczą będą musiały od kwoty, na jaką opiewa umo- Greszta. że wprowadzenie tego roz- się wyliczenia jej świadczenia wyniosła 1715,81 zł.
płacić wyższe składki wa o tę pracę, np. od 100 zł. Po Wskazuje, że każda osoba wiązania może spowodować z nową kwotą bazową. Ubezpieczona odwołała się
ubezpieczeniowe. Będą liczone zmianie zapłacą je albo od naj- prowadząca działalność go- ucieczkę do szarej strefy nie- na tę decyzję do sądu, wskazu-
od podstawy równej niższej podstawy przewidzianej spodarczą będzie płaciła skład- których osób. Konieczność BOŻENA WIKTOROWSKA jąc, że ZUS przyjął do przeli-
co najmniej 60 proc. dla prowadzących działalność, ki ubezpieczeniowe od tej sa- opłacania wyższych składek bozena.wiktorowska@infor.pl czenia kwotę bazową sprzed
przeciętnego wynagrodzenia. tj. obecnie 1770,82 mej podstawy. Tłu- ubezpieczeniowych może roku. Zaznaczyła, że gdyby
zł, co stanowi 60 maczy, że obecnie spowodować obniżenie ren- zisiaj Trybunał Konstytu- złożyła wniosek o emeryturę
D
PAWEŁ JAKUBCZAK
pawel.jakubczak@infor.pl

utro w Sejmie odbędzie się


proc. średniej płacy
w II kwartale albo od
kwoty, na jaką opie-
wa umowa o pracę
82,4 przedsiębiorca wyko-
nujący pracę nakład-
czą może oferować
towności firmy.
– Tak nie musi jednak być
w każdym przypadku – mówi
cyjny orzeknie o zgodno-
ści z konstytucją art. 110 usta-
wy z 17 grudnia 1998 r. o eme-
po rozwiązaniu umowy o pra-
cę, jej emerytura zostałaby wy-
liczona korzystniej. Zażądała,

J drugie czytanie projektu nakładczą, jeśli wy-


mln zł produkt po niższej ce-
nie, bo płaci niskie
Piotr Czublun.
Tłumaczy, że przedsiębior-
ryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Py-
żeby ZUS pozostawił niezmie-
niony wskaźnik podstawy wy-
ustawy (druk nr 1109) prze- niesie co najmniej ty- ma wpływać składki, np. 40 zł mie- ca może zaliczać do kosztów tanie prawne dotyczące zasad miaru z okresu przedstawio-
widującego, że osoba, która le co podstawa nali- rocznie sięcznie, gdy tymcza- podatkowych wiele wydat- obliczania wysokości emerytu- nych już dziesięciu lat i równo-
wykonuje pracę nakładczą czania składek. dodatkowo sem inny przedsię- ków związanych z prowadzo- ry zadał Sąd z Białegostoku. cześnie wyliczył świadczenie
i jednocześnie prowadzi poza- Zdaniem Bogny do ZUS z tytułu biorca płaci do ZUS ną działalnością. Przez to Wątpliwości powstały w czasie z nową kwotą bazową.
rolniczą działalność gospo- Nowak-Turowieckiej opłacania prawie 800 zł. zmniejsza dochód, od którego rozpatrywania odwołania od Zdaniem sądu pytającego
darczą, zapłaci składki ubez- z Konfederacji Pra- wyższych Bogna Nowak-Tu- płaci podatek. decyzji ZUS. osoby będące w takiej samej
pieczeniowe od kwoty równej codawców Polskich składek przez rowiecka wskazuje – Niewykluczone, że dla Ubezpieczona złożyła w 2006 sytuacji (wysokość zarob-
co najmniej najniższej podsta- spowoduje to ujed- chałupników też, że przedsiębior- niektórych osób wyższe skład- roku do ZUS wniosek o emery- ków, suma odprowadzonych
wie wymiaru składek dla osób nolicenie zasad pod- cy dotychczas wyko- ki ubezpieczeniowe mogą zo- turę, lecz nie rozwiązała stosun- składek długość okresów
prowadzących firmę. legania ubezpiecze- nujący pracę nakład- stać zrekompensowane niż- ku pracy. We wniosku wystąpi- składkowych, wiek, moment
Obecnie osoba prowadząca niom społecznym przez osoby czą i opłacający składki od ni- szymi podatkami – mówi ła o ustalenie podstawy wy- rozpoczęcia pobierania eme-
działalność gospodarczą, która prowadzące działalność nie- skiej podstawy będą w przy- Piotr Czublun. miaru emerytury z wynagro- rytury oraz podobne okres
wykonuje też umowę o pracę zależnie od dodatkowo za- szłości mieli wyższe emerytu- Proponowana zmiana ma dzeń z kolejnych dziesięciu pobierania świadczenia) po-
nakładczą, ma prawo wyboru, wartej umowy. ry, bo zapłacą wyższe składki. dotyczyć 18 tys. osób.■ lat. ZUS przyznał jej prawo do winny być traktowane taka
z którego tytułu chce podlegać – Dzięki temu zostanie zli- – Będzie też im łatwiej wy- emerytury, przyjmując do samo. W pytaniu zwrócono
obowiązkowym ubezpiecze- kwidowana nierówność kon- pracować emeryturę mini- Więcej: www.gazetaprawna.pl ustalenia podstawy jej wy- uwagę, że gdyby ubezpieczo-
niom społecznym. Przedsiębior- kurencyjna – dodaje Piotr malną – mówi Bogna Nowak- /ubezpieczenia_spoleczne miaru wynagrodzenie z lat na złożyła wniosek o świad-
cy najczęściej wybierają pracę Czublun z Kancelarii CMS -Turowiecka. 1988–1997. czenie rok później jej emery-
W decyzji stwierdził, że tura zostałaby ustalona na
wskaźnik wysokości podstawy podstawie aktualnej kwoty
wymiaru wyniósł 129,55 bazowej.
Sąd Najwyższy o świadczeniach z ZUS proc., a wysokość emerytury Sąd wskazał, że przepis uza-
wynosi 1680,98 zł. Równocze- leżniający przyznanie emery-
Artysta pracujący na podstawie umowy śnie poinformował, że z powo-
du kontynuowania zatrudnie-
tury z nową kwotą bazową
osobie, która ma ją zawieszoną
nia wypłata emerytury ulega ze względu na nierozwiązanie
o dzieło ma prawo do wcześniejszej emerytury zawieszeniu. Ubezpieczona po
12 miesiącach złożyła wniosek
stosunku pracy, od tego, czy
wskaże do podstawy wymiaru
o ponowne przeliczenie składki na ubezpieczenia przy-
Osoby urodzone w latach Sąd I instancji wskazał, że cymi prawo do świadczeń dla SN nie zgodził się z argu- świadczenia według nowej padające w całości lub w części
1949-1968, które nie są według par. 12 ust. 1 pkt 1 lit. pracujących w tzw. szkodli- mentacją sądów niższej in- kwoty bazowej. ZUS wyliczył po przyznaniu emerytury, mo-
pracownikami, ale wykonują b) oraz pkt 2 i 3 rozporządze- wych warunkach są te, w któ- stancji. Według niego twórcy, jej wprawdzie emeryturę z no- że być niezgodny z ustawą za-
działalność twórczą lub nia Rady Ministrów z 7 lutego rych praca w szczególnych nawet jeśli nie są pracownika- wą kwotą bazową, ale okazało sadniczą.■
artystyczną, mają prawo do 1983 r. w sprawie wieku eme- warunkach lub w szczegól- mi, ale wykonują działalność się, że jest ona niższa, bo obni-
wcześniejszej emerytury na rytalnego pracowników za- nym charakterze jest wykony- twórczą lub artystyczną żył się wskaźnik podstawy wy- Pisaliśmy o tym
zasadach dotyczących trudnionych w szczególnych wana stale i w pełnym wymia- w szczególnych warunkach miaru. ■ ZUS wypłaci emeryturę
zatrudnionych w szczególnym warunkach lub w szczególnym rze czasu pracy obowiązują- lub w szczególnym charakte- W tej sytuacji przeliczył osobie... – GP nr 215/2008
charakterze. charakterze (Dz.U. nr 8, poz. cym na danym stanowisku. rze, mogą nabyć prawo do emeryturę, przyjmując taki
43), pracownik wykonujący Mając to na uwadze, sąd emerytury w wieku i na zasa- sam jak poprzednio wskaźnik www.gazetaprawna.pl/archiwum
ARTUR RADWAN działalność twórczą lub arty- uznał, że skoro praca solisty dach dotyczących nabywania
artur.radwan@infor.pl styczną w rozumieniu przepi- wokalisty (daje prawo do uprawnień emerytalnych komunikat
sów o zaopatrzeniu emerytal- wcześniejszej emerytury), wy- przez pracowników.
bezpieczony urodzony nym twórców i ich rodzin naby- konywana była przez ubezpie- Zdaniem SN osobom uro-
U w kwietniu 1951 r. złożył
w grudniu 2002 r. – po ukoń-
wa prawo do emerytury, jeżeli
osiągnie wiek emerytalny wy-
czonego łącznie z pracą per-
kusisty, to pracował on
dzonym w latach 1949-1968,
wykonującym działalność
Ministerstwo Gospodarki przypomina
o obowiązku dokonania do dnia 1 grudnia 2008 roku
czeniu 50 lat – noszący dla solisty wokalisty w szczególnych warunkach je- twórczą lub artystyczną w ra-
rejestracji wstępnej, zgodnie z rozporządzeniem REACH
ORZECZENIE wniosek o eme- 45 lat (kobieta) i 50 lat (męż- dynie w części ustawowego mach niepracowniczego tytu-
ryturę. Rozpo- czyzna). Ponadto osoba taka czasu pracy. W rezultacie nie łu ubezpieczenia, przysługuje
czął w 1977 roku działalność musi osiągnąć ten wiek w okre- spełnił wymagań związanych prawo do emerytury w niż- BRAK REJESTRACJI WSTĘPNEJ
artystyczną – pracował rów- sie zatrudnienia (lub w ciągu wykonywaniem pracy stale szym wieku na zasadach do-
nocześnie jako solista i muzyk pięciu lat od jego ustania) oraz i w pełnym wymiarze jako tyczących pracowników za- MOŻE OZNACZAĆ KONIEC
(perkusja). Wykonywał tę pra- legitymować się ogólnym okre- pracownik. trudnionych w szczególnym
cę głównie na podstawie sem zatrudnienia, w tym co Sąd II instancji po rozpozna- charakterze. DZIAŁALNOŚCI FIRMY
umów cywilnoprawnych. ZUS najmniej 15 lat powinno być niu apelacji ubezpieczonego SN uchylił wyrok i przeka-
odmówił mu prawa do wcze- kwalifikowane jako działalność podtrzymał stanowisko sądu zał sprawę do ponownego Sprawdź czy dotyczy to Twojej działalności:
śniejszej emerytury. Od tej de- twórcza lub artystyczna. I instancji. Ubezpieczony od rozpoznania do sądu II in-
cyzji ubezpieczony odwołał się Przepisy stanowią też, że tego wyroku wniósł skargę ka- stancji.■ www.mg.gov.pl/REACH
do sądu I instancji. okresami pracy uzasadniają- sacyjną do Sądu Najwyższego. Sygn. akt II UK 325/07
10 | WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Prawo
■ Prawnicy ■ Prawo gospodarcze i cywilne ■ Orzecznictwo
20 LISTOPADA wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rekompensacie Naczelny Sąd Administracyjny o zwrocie Dzienniki Ustaw nr
PAMIĘTAJ z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP ORZECZENIE majątku kościelnego strona 11 KRONIKA PRAWA 202 i 203 strona 15

CO NOWEGO ZMIANA PRAWA | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | Pomoc prawna

■ PREZYDENT PODPISAŁ USTAWY. Prezy-


dent podpisał m.in. następujące noweli-
zacje ustaw: o cudzoziemcach; kodeksu
karnego; o Rzeczniku Praw Dziecka; o ja-
kości handlowej artykułów rolno-spo-
Adwokaci nie chcą urzędówek
żywczych; Karty Polaka, o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych. ■ Ustawa o pomocy prawnej dla ubogich powinna zlikwidować sprzedaż urzędówek
Więcej www.prezydent.pl
■ Dziś sąd bada tylko oświadczenie o dochodach ubiegającego się o bezpłatną pomoc prawnika
■ KURATORZY SĄDOWI. Krajowa Rada ■ Zainteresowani udzielaniem pomocy prawnej powinni działać w zespołach przy urzędach gmin
Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała
projekt nowelizacji ustawy o kuratorach KATARZYNA kancelarii – twierdzi adwokat
sądowych. Rada nie zgadza się jednak ŻACZKIEWICZ-ZBORSKA Michał Tomczak.
z przeniesieniem uprawnień do powoła- katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl – Otrzymałem ok. 30 urzę-
nia kuratora okręgowego z prezesa są- dówek, oczywiście większość
du okręgowego na ministra sprawiedli-
wości oraz z wprowadzeniem zakazu po-
woływania na funkcję kuratora społecz-
nego osób będących funkcjonariuszami
policji lub służby więziennej.
P omoc prawna z urzędu
funkcjonuje w Polsce źle.
Korzystający z niej skar-
żą się na pracę adwokatów, a ci
z kolei na niskie wynagrodzenia
z nich to sprawy karne. Płacę
adwokatom, którzy żyją z pro-
wadzenia urzędówek. Kosztuje
to ok. 200 zł za jeden termin.
Z kolei Skarb Państwa płaci za
Więcej www.krs.pl płacone przez Skarb Państwa, urzędówki, kiedy chce. Pienią-
twierdzą eksperci. Zmienić to dze otrzymuję nawet po dwóch
ma nowa ustawa o świadczeniu latach od terminu sprawy.
■ SZKOLENIE DLA RADCÓW PRAWNYCH. pomocy prawnej osobom ubo- Zwykle są to najniższe stawki.
Krajowa Rada Radców Prawnych zapra- gim. Zgodnie z jej projektem po- Gdybym sam prowadził urzę-
sza na nieodpłatne szkolenie pt. Postę- moc prawników ma być dostęp- dówki, to zniszczyłbym moją
powanie przed sądami administracyjny- na już na etapie przedsądowym, kancelarię – dodaje adwokat.
mi, które odbędzie się 4 grudnia. Zajęcia czyli zanim sprawa trafi do sądu.
odbędą się w godzinach 11.00–15.00. Obejmie więc ona również pora- Opóźnione wynagrodzenia
Liczba miejsc ograniczona, decyduje ko- dy prawne i informacje. Nowa Część prawników jest i będzie
lejność zgłoszeń. Szkolenie odbędzie się ustawa ma przyczynić się też do zainteresowana świadczeniem
w siedzibie KRRP w Warszawie. poprawy jakości usług prawni- pomocy prawnej. Z kolei dla
Więcej www.radca.prawny.lex.pl czych i ograniczyć handel urzę- licznej ich grupy jest to zawsze rzecznik prasowy Okręgowej Ra- – Sprawy trafiają też prawie
dówkami, czyli pomocą prawną ciężki obowiązek. dy Adwokackiej w Warszawie. wyłącznie do adwokatów, a nie
przydzielaną przez sąd prawni- Zainteresowani udzielaniem radców prawnych – wyjaśnia
■ KRAJOWY REJESTR KARNY. Dziś Rada kom. pomocy prawnej mogliby funk- Zasada dobrowolności adwokat.
Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy Dziś sąd bada tylko oświad- cjonować w ramach specjalnych – Nowa ustawa powinna
o Krajowym Rejestrze Karnym. Projekto- czenie o dochodach ubiegające- zespołów przy urzędach gmin. przyjąć zasadę dobrowolnego Kryteria
wane zmiany pozwolą m.in. na groma- go się o bezpłatną pomoc praw- Koszty ich działania ponosiłaby wpisu na listę adwokatów i rad- O przyznaniu bezpłatnej po-
dzenie informacji o czynach podmiotów nika. Na tej podstawie podejmu- gmina. Taka forma organizacji ców świadczących pomoc praw- mocy winny decydować nie tyl-
zbiorowych popełnionych na szkodę in- je decyzję o przydzieleniu po- pozwoliłaby na wyspecjalizowa- ną – uważa Piotr Bober, wice- ko kryteria dochodowe, ale
teresów finansowych Wspólnot Europej- mocy adwokata czy radcy praw- nie się prawników. przewodniczący Krajowej Rady i majątkowe – twierdzą przed-
skich oraz informacji o osobach upoważ- nego. Sędzia z reguły nie zna Nie każdy adwokat potrafi Radców Prawnych. stawiciele radców prawnych.
nionych do reprezentowania podmiotu sytuacji życiowej, materialnej dogadywać się z bezdomnymi Wprowadzenie zasady do- Zdarza się, że pomocy domaga-
zbiorowego lub sprawowania nad nim i rodzinnej osoby występującej albo emigrantami z Czeczenii, browolności wpisu na listę jest ją się osoby, które walczą
kontroli, jeśli osoby te dopuściły się czy- o pomoc. twierdzą prawnicy. jednak niemożliwe. Adwoka- o utrzymanie lub odzyskanie
nów zabronionych na szkodę interesów – Nowa ustawa zapewni lep- tów jest za mało. nieruchomości o wielomiliono-
finansowych WE. Więcej www.premier.gov.pl Handel urzędówkami szą dystrybucję ograniczonych Zdaniem Jakuba Jacyny, dziś wej wartości.
– Obecny system pomocy środków. Przyznawać je będzie pomoc prawna przyznawana Projekt ustawy jest obecnie na
prawnej stanowi zagrożenie dla nie sąd, a ośrodki pomocy rodzi- jest zbyt często i zbyt wielu oso- etapie konsultacji społecznych.■
■ GRANICE PRZEDŁUŻANIA TYMCZASO- funkcjonowania poszczególnych nie – wyjaśnia Jakub Jacyna, bom, które na to nie zasługują. PRAWNIK str. 12–13
WEGO ARESZTU. Sąd Apelacyjny w Kato-
wicach wydał postanowienie, w którym
stwierdził, że nawet najbardziej dowodo-
wo skomplikowana sprawa, szczególnie Trybunał Konstytucyjny o odrzuceniu nieopłaconej apelacji
o charakterze gospodarczym czy mająt-
kowym, nie może wydłużać trwania tym- Rygoryzm przewidziany dla pism procesowych nie jest nadmierny
czasowego aresztowania do nieakcepto-
wanych rozmiarów. Sędziowie przypo- Odrzucenie przez sąd nieopłaconej sprzed marca 2007 r. uniemożliwiają za konstytucyjne. Twierdziła, że prze- rakter historyczny, gdyż już nie obo-
mnieli, że areszt nie może spełniać funk- apelacji, wniesionej przez odwołanie od odrzucenia wniosku, co pisy nieracjonalne mogą być niekon- wiązuje – podkreślił sędzia sprawoz-
cji kary (sygn. akt II AKz 480/08). profesjonalnego prawnika, bez jest sprzeczne z art. 176 konstytucji, stytucyjne. – Zwolnienie od kosztów dawca Marek Mazurkiewicz.
Więcej www.katowice.sa.gov.pl uprzedniego wezwania do uiszczenia który mówi o dwuinstancyjności po- sądowych – nie ma charakteru abso- – Rygoryzm przewidziany dla
należnej opłaty, jest zgodne stępowania. lutnego – przypominała prok. Długo- pism procesowych wnoszonych
z konstytucją. Rzecznik praw obywatelskich, któ- łędzka. Przykładem może być uchwa- przez profesjonalnego pełnomocni-
■ KONTRWYWIAD WOJSKOWY. Jutro Try- ry poparł wniosek skarżącego, zwra- ła Sądu Najwyższego w sprawie opłat ka ustanowiony przez art. 1302 par.
bunał Konstytucyjny w pełnym składzie
rozpozna wniosek prezydenta dotyczący
zmiany przepisów ustawy o służbie wy-
S karżący wniósł zażalenie na po-
stanowienie o odrzuceniu apela-
cji. Sąd okręgowy je oddalił. Mimo
cał uwagę, że nawet sądy drugiej in-
stancji mają problemy z właściwym
odczytaniem ustawy o kosztach sądo-
za wniesienie skargi kasacyjnej. Sąd
Najwyższy uznał w niej, że skarga ka-
sacyjna nie jest zwolniona z kosztów
3 k.p.c. nie może być uznany za nad-
mierny. Brak jest podstaw do uzna-
nia, że nałożony przez ustawodawcę
wiadu i kontrwywiadu wojskowego. zwolnienia z kosztów sądowych, skar- wych w sprawach cywilnych. sądowych. Jeśli zaś idzie o obciążenia wymóg odrzucenia nieopłaconej
Zdaniem wnioskodawcy niekonstytucyj- żący miał obowiązek – Do Sądu Najwyższego wpływa stron kosztami, to opłaty są tylko czę- apelacji wniesionej przez stronę re-
ny jest przepis, który określa warunki ORZECZENIE uiszczenia opłaty pod- najwięcej pytań dotyczących opłat są- ścią kosztów ponoszonych na adwoka- prezentowaną przez profesjonalne-
mianowania na funkcjonariuszy Służby stawowej w wysokości dowych – argumentował dyr. Dariusz ta, wypisy dokumentów. W sprawach go pełnomocnika narusza prawo do
Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby 30 zł. Naruszone zostało prawo do Chaciński z Biura Rzecznika Praw o rozwód koszty sięgają 600 zł, a opła- zaskarżenia orzeczenia wydanego
Wywiadu Wojskowego, wyznaczania na merytorycznego rozpatrzenia sprawy Obywatelskich. ta podstawowa 30 zł, więc proporcjo- przez sąd I instancji, a tym samym
stanowisko służbowe w SKW albo SWW przez sąd – twierdził jego pełnomoc- – System opłat jest skomplikowany, nalnie jest niewielka – tłumaczyła pro- prawo do sądu – stwierdzili sędzio-
oraz zatrudnienia w SKW albo SWW żoł- nik Paweł Gatkiewicz. Jego zdaniem a wymogi formalne rygorystyczne. kurator. wie.■
nierzy zawodowych oraz pracowników przepisy k.p.c. i ustawy o kosztach są- Prokurator krajowy Barbara Długo- – Zaskarżony przepis art. 14 ust. 2 Sygn. akt SK 33/07
WSI. Więcej www.trybunal.gov.pl dowych w sprawach cywilnych łędzka uznawała zaskarżone przepisy ustawy o kosztach sądowych ma cha- KATARZYNA ŻACZKIEWICZ
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia prawa gospodarczego cz. 288 WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 | 11

Jaka jest różnica między prokurą a pełnomocnictwem jego działania może zostać ograniczony, np. do
pewnego określonego terytorium. Ogranicze-
Czym prokura różni się od innych pełno- czynności przez prokurenta wymagane jest peł- żeli do ważności czynności prawnej potrzebna nia te wywierają skutki prawne tylko między
mocnictw i kto może zostać prokuren- nomocnictwo do poszczególnej czynności. jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do prokurentem a mocodawcą i nie mają wpływu
tem? Czy prokurent ma obowiązek dzia- Fakt udzielenia prokury powinien zostać ujaw- dokonania tej czynności powinno być udzielone na ważność czynności prawnych dokonanych
łać w imieniu udzielającego prokury? niony przez wpis do rejestru przedsiębiorców, w tej samej formie. Stąd prokura w formie pi- przez prokurenta z osobami trzecimi.
który obejmuje: imię i nazwisko prokurenta, nu- semnej jest wystarczającym umocowaniem tak- Prokurentem może być osoba fizyczna, mająca
Instytucję prokury regulują art. 1091-1099 ko- mer PESEL, rodzaj prokury, a w przypadku pro- że do czynności prawnych, dla których potrzeb- pełną zdolność do czynności prawnych. Proku-
deksu cywilnego. Prokura jest pełnomocnic- kury łącznej – także sposób jej wykonywania. na jest inna szczególna forma pełnomocnictwa. rent nie może przenieść prokury na inny pod-
twem udzielonym przez przedsiębiorcę podle- Obowiązek ujawnienia prokury w rejestrze Prokura jest samoistnym stosunkiem prawnym miot. Nie może też samodzielnie ustanawiać
gającego obowiązkowi wpisu do rejestru przed- przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w tym sensie, że przedsiębiorca może udzielić dalszych prokurentów ani udzielić pełnomoc-
siębiorców, które obejmuje umocowanie do pozwala osobom trzecim zorientować się na prokury osobie, z którą nie wiąże go żaden od- nictwa ogólnego, może udzielić pełnomocnic-
czynności sądowych i pozasądowych związa- podstawie wyciągu, komu i jakiej prokury rębny, tzw. podstawowy stosunek prawny. Naj- twa, ale wyłącznie szczególnego.■
nych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. udzielono, a prokurentowi ułatwia wykazanie, lepiej jednak, aby przedsiębiorca udzielił proku-
Prokura nie upoważnia do zbycia przedsiębior- że jest legitymowany do działania w imieniu ry osobie, z którą taki stosunek go wiąże (np. MICHAŁ BADOWSKI
stwa; dokonania czynności prawnej, na podsta- i na rzecz przedsiębiorcy. pracownikowi). W ramach tego wewnętrznego radca prawny w kancelarii WKB Wierciński,
wie której następuje oddanie przedsiębiorstwa Prokura musi być udzielona na piśmie, z zastrze- stosunku prawnego prokurent może być zobo- Kwieciński, Baehr
do czasowego korzystania; do zbywania i ob- żeniem, że w przypadku prokury nie ma zasto- wiązany do przestrzegania poleceń i wskazó-
ciążania nieruchomości. Do dokonania tych sowania art. 99 par. 1 k.c., zgodnie z którym je- wek udzielonych mu przez mocodawcę a zakres www.gazetaprawna.pl/akademia_biznesuiprawa

Naczelny Sąd Administracyjny o zwrocie majątku kościelnego Trybunał Konstytucyjny o ochronie postępowania przetargowego

Na orzeczenie trzeba Zatrzymanie wadium ogranicza zmowy


poczekać do 26 listopada
Urząd ma prawo zatrzymać czenie wymagane przez za- Również Sąd Apelacyjny od- wadzenie przez ustawodaw-
wadium firmy, która nie mawiającego. Z powodu dalił apelację jako bezzasad- cę konsekwencji niedopełnie-
Naczelny Sąd Administracyjny administracji publicznej, ciałem złożyła w wyznaczonym spóźnienia Agencja nie tylko ną. Wykonawcy uważają, że nia obowiązków przez wyko-
26 listopada odpowie na o charakterze arbitrażowym. terminie oświadczenia. wykluczyła konsorcjum z po- art. 42 ust. 6 nieobowiązują- nawców, na przykład w for-
pytanie: czy gmina może Nie wykonuje zadań z zakresu stępowania, ale też odmówi- cej już ustawy z 10 czerwca mie zatrzymania wadium.
zaskarżyć orzeczenie Komisji administracji publicznej i jej EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA ła zwrotu wadium. Trybunał 1994 r. o zamówieniach pu- – Celem przepisu było
Majątkowej o zwrocie mienia orzeczenia nie mogą być zaskar- ewa.graczewska-ivanova@infor.pl uznał, że przepis umożliwia- blicznych był niekonstytucyj- przeciwdziałanie zmowom
kościelnego do sądu żane do sądu administracyjnego. jący zatrzymanie wadium za ny. Umożliwiał on bowiem przetargowym. Z tego powo-
administracyjnego.

ALEKSANDRA TARKA
Sąd I instancji podzielił argu-
mentację komisji i skargę gminy
odrzucił. W jego ocenie Komisja
T rybunał Konstytucyjny
rozpoznał wczoraj skar-
gę konstytucyjną konsor-
zgodny z konstytucją (wyrok
sygn. SK 62/06).
Wykonawcy wystąpili z po-
uzyskanie korzyści material-
nych przez zamawiającego
w sposób bezprawny. Powo-
du dolegliwość utraty wa-
dium należy ocenić jako śro-
dek służący realizacji zamie-
aleksandra.tarka@infor.pl Majątkowa nie jest organem ad- cjum, które ubiegało się o za- zwem o zapłatę do sądu łując się na obowiązującą re- rzonego przez ustawodawcę
ministracji publicznej. Przepisy mówienie Okręgowego, domagając się gulację zamawiający jako sa- celu. Środek dolegliwy, ale

W czoraj Naczelny Sąd Ad-


ministracyjny zajął się
jedną ze spraw, która dotyczy
w sprawie przywrócenia kościel-
nym osobom prawnym własno-
ści nieruchomości lub ich części
ORZECZENIE w przetargu or-
ganizowanym
przez Agencję Restruktury-
zwrotu wadium. Sąd Okręgo-
wy uznał jednak, że skoro
konsorcjum nie złożyło
mozwańczy egzekutorzy za-
trzymywali dla siebie wnie-
sione wadium.
pozostający w proporcji do
celów i wartości takich jak
zachowanie uczciwej konku-
zwrotu mienia dla kościelnych nie przewidują zakończenia po- zacji i Modernizacji Rolnic- w wyznaczonym terminie Trybunał wskazał, że rencji w zamówieniach pu-
osób prawnych. stępowania regulacyjnego decy- twa. Jeden z konsorcjantów oświadczenia, nie może do- ochrona postępowania prze- blicznych – orzekł Trybunał
ORZECZENIE Spór toczy się zją administracyjną. z opóźnieniem złożył oświad- magać się zwrotu wadium. targowego uzasadnia wpro- Konstytucyjny.■
między gminą
Kraków a Komisją Majątkową Odroczona publikacja
w Warszawie. Jego rozstrzy- Gmina Kraków wystąpiła do
gnięcie będzie miało podstawo- NSA. Podkreślała, że domaga się TRZY PYTANIA DO...
we znaczenie dla innych tego ro- otwarcia drogi do sądowej kon-
dzaju spraw. Sąd musi odpowie- troli orzeczeń komisji majątko- ANDRZEJA JASTRZĘBSKIEGO
dzieć na pytanie, czy orzeczenia wej. Gmina uważa, że jest adwokata, partnera kancelarii Błasiński Jastrzębski Wrona
Komisji mogą być poddawane uczestnikiem postępowania re-
kontroli sądu administracyjne-
go. Inaczej mówiąc czy gmina,
gulacyjnego. Orzeczenie komisji
jest rozstrzygnięciem o charak-
Prawo nie powinno chronić sprawców przemocy
która w wyniku takiego orzecze- terze władczym. I choć komisja ■ Prawo zezwala na eksmisję z lo- przysługuje spółdzielcze własno- w miejscowości pobliskiej co lokal,
nia musi oddać swoje grunty, nie jest organem administracji, kali mieszkalnych osób dopuszcza- ściowe prawo do lokalu albo spół- z którego eksmisja nastąpiła. Pra-
może decyzję o zwrocie zaskar- sprawa ma charakter admini- jących się przemocy wobec współ- dzielcze lokatorskie prawo do loka- wo wymaga też, by to pomieszcze-
żyć do sądu administracyjnego, stracyjny. domowników, ale czy jest ono lu mieszkalnego. nie zapewniało minimum 5 me-
a potem do NSA. Komisja Majątkowa konse- skuteczne? ■ Jak wobec tego rodziny radzą trów kwadratowych powierzchni
Przypomnijmy, problem po- kwentnie wskazywała, że jej – Niestety, nie. Pomimo zapisów sobie w praktyce z egzekucją są- na jedną osobę.
wstał w związku z wnioskiem orzeczenia nie podlegają kogni- art. 58 par. 2 kodeksu rodzinnego dowych wyroków eksmisyjnych? ■ Sądy zasądzają eksmisje, ale
jednego z opactw krakowskich. cji sądów administracyjnych. Po- i opiekuńczego oraz art. 13 ust. – Najczęściej w ogóle nie radzą trudno jest wyegzekwować ich
Na początku lat 90. opactwo wy- stępowanie dotyczy nie tego, czy 2 ustawy o ochronie praw lokato- sobie z egzekucją zasądzonej eks- wyroki. Jakie są możliwości prze-
stąpiło o zwrot zajętego przez gmina straci prawo do mienia, rów eksmisje osób dopuszczają- misji. Nie mogą bowiem sprostać zwyciężenia tej patowej sytuacji?
państwo mienia. I po trzech la- ale czy kościelna osoba prawna cych się przemocy w rodzinie są obowiązkowi zapewnienia współ- – Potrzebna jest zmiana obowią-
tach otrzymało zwrot 4 ha. jako poszkodowany odzyska bardzo utrudnione. Sądy nie mają lokatorowi dopuszczającemu się zujących regulacji. Należy umożli-
stracone mienie czy nie. obowiązku orzekać eksmisji takich przemocy w rodzinie tzw. pomiesz- wić komornikom skuteczną egze-
Skargę odrzucono Po wysłuchaniu pełnomocni- osób do lokalu socjalnego. Mają za czenia tymczasowego. Tym samym kucję i zdjąć z wierzyciela obowią-
W maju 2006 r. Komisja Ma- ków skład orzekający NSA pod- to uprawnienie do żądania od wie- komornik prowadzący eksmisję zek zapewnienia pomieszczenia
jątkowa wydała kolejne orzecze- kreślił, że sprawa jest skompliko- rzyciela zapewnienia pomieszcze- zmuszony jest wstrzymać się z wy- tymczasowego. To powoduje, że
nia o przyznaniu własności nieru- wana. Sąd musi znaleźć odpo- nia tymczasowego dla osoby pod- konaniem swoich obowiązków do mimo wyroku sądu współmałżo-
chomości zamiennych. To orze- wiedź na pytanie, jaki charakter legającej eksmisji. Stosują to chwili, gdy wierzyciel wskaże takie nek jest skazany na dalsze zamiesz-
czenie zakwestionowała gmina. ma komisja i jej orzeczenia. Na uprawnienie na zasadzie: eksmisję pomieszczenie lub gdy dłużnik sam kiwanie z osobą stanowiącą zagro-
Jej zdaniem, sprawa została już odpowiedź, czy orzeczenie można egzekwować pod warun- je znajdzie i zawiadomi komorni- żenie dla jego zdrowia i życia,
raz załatwiona ostateczną decy- w sprawie zwrotu majątku ko- kiem udostępnienia osobie eksmi- ka. Warto wiedzieć, że tymczasowe a także dla zdrowia i życia pozosta-
zją. Komisja nie powinna zajmo- ścielnego jest sprawą admini- towanej lokalu tymczasowego. Nie pomieszczenie może być pomiesz- łych członków rodziny. Należy od-
wać się sprawą zwrotu kolejnych stracyjną czy też z zakresu pra- ma możliwości eksmitowania oso- czeniem o najniższym standardzie. stąpić od ochrony osób znęcających
nieruchomości. wa cywilnego, trzeba jednak po- by stosującej przemoc wobec Byle tylko nadawało się do za- się nad rodziną i jednocześnie za-
W odpowiedzi na skargę Ko- czekać do 26 listopada. NSA od- współdomowników z mieszkania, mieszkania. Pomieszczenie tym- pewnić realną ochronę poszkodo-
misja Majątkowa podniosła, że roczył publikację orzeczenia które stanowi wyłączną jej wła- czasowe powinno znajdować się wanym przez te osoby.■
jest autonomicznym, niemiesz- w sprawie.■ sność, jak również gdy tylko jej w tej samej miejscowości lub Rozmawiał KRZYSZTOF POLAK
czącym się w systemie organów Sygn. akt IIOSK 687/07

reklama

Od 29 października co tydzień w Tygodniku Prawa Administracyjnego specjalny cykl

Metody wspierania samorządów


Tematyka cyklu: Partner cyklu

19.XI Kredyt ze środków EBI, EBI z grantami 10.XII Kredyt na infrastrukturę


Komisji Europejskiej 17.XII Program Wsparcia Budownictwa
26.XI Fundusz Poręczeń Unijnych Socjalnego
3.XII Prefinansowanie
12 | WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 Prawnik WWW.GAZETAPRAWNA.PL

WYDARZENIA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | Nowe wymagania dla pracowników sądów i prokuratur

■ KANCELARIA NOWAKOWSKI
I WSPÓLNICY OTWORZYŁA NO-
WY ODDZIAŁ W OLSZTYNIE.
Olsztyńskim biurem, którego
Brak protokolantów uniemożliwia
główną specjalizacją jest pra-
wo podatkowe, kieruje radca
prawny dr Janusz Orłowski.
Wcześniej, przez wiele lat zdo-
prowadzenie rozpraw
bywał on doświadczenie pra-
cując w organach podatko- W większych miasta nie ma chętnych do pracy w sądach. średnie, a osobą po studiach od-
wych, obecnie jest również ad- W konsekwencji brakuje protokolantów, a bez nich nie może biegających od prawniczej pro-
iunktem w Zakładzie Prawa Fi- się odbyć żadna rozprawa. Powodem są niskie płace fesji, jest niewielka.
nansowego na Wydziale Prawa i wysokie wymagania.
i Administracji Uniwersytetu Rotacja pracowników
Warmińsko-Mazurskiego ŁUKASZ SOBIECH na zarobić pracując w sklepie Sytuacja taka sprawia, że
w Olsztynie. lukasz.sobiech@infor.pl czy restauracji. Tam nie trzeba z sądów odchodzą doświadcze-
również posiadać wyższego wy- ni pracownicy. Ciągła rotacja

■ ALLEN & OVERY DORADZAŁA


PRZY WYCOFANIU SIĘ Z INWE-
O d maja 2007 r. po zmia-
nach ustawy o pracowni-
kach sądów i prokuratury
kształcenia.
– Z perspektyw warszaw-
skich sądów niestety to tak wy-
kadr sądowych powoduje nato-
miast zaburzenia w ciągłości
pracy.
STYCJI W TV PULS. Warszaw- (Dz.U. z 1998. nr 162, poz. gląda. Wynagrodzenia są znie- – Jeżeli wychodzę na salę
skie biuro kancelarii Allen & 1125 ze zm.), każdy urzędnik chęcające. W konsekwencji ma- z wyszkolonym protokolantem,
Overy doradzało News Corp sądowy musi posiadać m.in. my duże braki kadrowe. Nowo to i sama rozprawa przebiega
Europe Inc. przy wycofaniu się wyższe wykształcenie. Obowią- przyjmowane osoby są młode sprawnie. Taka osoba potrzebu-
z inwestycji w TV Puls w Pol- zek ten dotyczy również pra- i niedoświadczone. Trzeba je je mniej czasu na spisywanie
sce. Udziały będące własnością cowników sekretariatów, którzy przyuczać, a po pewnym okre- protokołu czy wykonywanie za-
News Corp Europe Inc. zostały najczęściej, oprócz aplikantów, sie one i tak odchodzą, bo tak rządzeń. Doświadczony pra-
nabyte przez pozostałych protokołują przebieg rozprawy. naprawdę każda praca jest lep- cownik ma również większy do-
wspólników za nieujawnioną Zgodnie bowiem z kodeksem sza – mówi sędzia Marcin Ło- stęp do systemów informatycz-
cenę. Przy tej transakcji dora- postępowania karnego protoko- chowski, rzecznik prasowy Są- nych. Dla kogoś może wydawać
dzał mec. Jarosław Iwanicki, lantem może być tylko pracow- du Okręgowego dla Warszawy- się to banalne, ale doświadczo-
partner w Dziale Prawa Spółek, nik sekretariatu bądź aplikant. -Pragi. Dodaje, że ustawowy ny protokolant w znacznym
wspierany przez mec. Annę Protokół może też spisać asesor wymóg posiadania wyższego stopniu ułatwia i usprawnia
Osińską. sądowy, jeżeli nie należy do wykształcenia nie powinien pracę sędziego. Niestety na tych
składu orzekającego. Wymóg obowiązywać każdego urzędni- stanowiskach jest największa
wyższego wykształcenia spra- ka zatrudnionego w sekretaria- rotacja – wyjaśnia Wojciech Łu-
■ NOWY PARTNER KANCELARII wia jednak, że do pracy w są- cie sądu. kowski.
DLA PIPER. Polskie biuro kan- dach zgłasza się coraz mniej – Przecież w większości to Z opiniami kolegów zgadza piej wykształconej osoby, ale formę doskonalenia zawodo-
celarii prawniczej DLA Piper ma chętnych osób. Rezygnują z niej praca biurowa. Sprowadza się się Maciej Strączyński, prze- przy braku chętnych to po pro- wego w Krajowym Centrum
nowego partnera. Do zespołu również dotychczas zatrudnie- do adresowania kopert, wysyła- wodniczący III Wydziału Karne- stu dla sądów przeszkoda – wy- Szkolenia Kadr Sądów Po-
dołączyła mec. Agnieszka Lech- ni pracownicy. Oznacza to, że nia pism sądowych, czy sporzą- go w Sądzie Okręgowym jaśnia sędzia Celej. wszechnych i Prokuratury.
man-Filipiak, która pokieruje w niedługim czasie może bra- dzania odpisów orzeczeń – wy- w Szczecinie. Urzędnicy nie mogą liczyć jed-
Zespołem Prawa Pracy. kować również i protokolantów. jaśnia Marcin Łochowski. Jego – Tylko w ostatnim miesiącu Państwo nie pomoże nak na pomoc państwa.
Agnieszka Lechman-Filipiak Zarówno tych zatrudnionych zdaniem osoby z wykształce- z wydziału odeszły dwie osoby. Wszyscy urzędnicy oraz oso- – Jeżeli pracodawca wpro-
jest radcą prawnym i specjali- w sekretariatach sądów, jaki niem średnim bez problemu po- Już odczuwalne są tego skutki by odbywające staż urzędni- wadza dla mianowanych
stą w zakresie prawa pracy. i aplikantów. Zgodnie bowiem radzą sobie z wykonywaniem – przyznaje. Jego zdaniem pod- czy, zatrudnieni w sądach lub urzędników państwowych wy-
W swojej praktyce zajmowała z planami Ministerstwa Spra- czynności protokolanta. wyższanie wymagań dla pra- prokuraturze, obowiązani są móg wyższego wykształcenia
się m.in. takimi zagadnieniami wiedliwości aplikanci adwokac- Podobnie jest w sądach poza cowników sądów, niepoparte do ukończenia studiów pierw- i nie chce im w żaden sposób
jak: zwolnienia grupowe, pa- cy, radcowscy i notarialni nie stolicą. wzrostem wynagrodzeń, dalej szego stopnia i uzyskania tytu- pomóc, skutkuje to odejściami
kiety socjalne, regulaminy pra- będą mieli już obowiązkowych – Nie jest tak, że w ogóle nie będzie potęgować problem bra- łu zawodowego w okresie 10 z pracy – mówi sędzia Maciej
cy, regulaminy wynagradzania, praktyk w sądzie. mamy kandydatów, ale trudno ku ludzi do pracy. Specjaliści już lat od dnia wejścia w życie Strączyński.
kontrakty menedżerskie, przej- pozyskać do pracy osoby z wy- dziś szacują, że problem uzu- ustawy nowelizującej ustawę Problemy kadrowe już prze-
ście zakładu pracy na nowego Niekonkurencyjne sądy kształceniem kierunkowym, pełnienia wykształcenia doty- o pracownikach sądów i pro- kładają się na jakość i termino-
pracodawcę, w tym w ramach Braki w kadrze urzędniczej np. prawniczym czy ekono- czy około 60 proc. pracowni- kuratury. Z obowiązku tego wość pracy sekretariatów. Jed-
procesów reorganizacji i re- dotyczą przede wszystkim są- micznym. To się w zasadzie nie ków sądów i prokuratur. Podob- zwolnieni są urzędnicy, którzy nak, jak przyznają sędziowie,
strukturyzacji, outsourcing, dów w dużych miastach. Są one zdarza – uzupełnia Wojciech nego zdania jest sędzia Marek ukończyli 40 lat i posiadają co niemożliwa jest sytuacja, w któ-
programy motywacyjne dla mało konkurencyjne. Średnie Łukowski, prezes Sądu Rejono- Celej z Krajowej Rady Sądow- najmniej 15-letni staż pracy rej z powodu braków kadro-
pracowników, dyskryminacja zarobki dla nowych pracowni- wego dla Wrocławia-Fabrycz- nictwa. w sądzie lub prokuraturze, pod wych nie odbędzie się rozpra-
w miejscu pracy oraz zatrud- ków wynoszą około 1200 zł. To nej. Przyznaje, że z perspekty- – Gdyby kandydatów było warunkiem że w okresie naj- wa. – Prędzej nie zostaną wyko-
nianie cudzoziemców. Doradza skutecznie ogranicza liczbę wy sądu różnica pomiędzy zbyt wielu, tytuł magistra mógł- bliższych 10 lat ukończą stu- nane czynności w sekretariacie
polskim i zagranicznym klien- chętnych do pracy. Więcej moż- kimś, kto ma wykształcenie by przeważyć o zatrudnieniu le- dium zawodowe jako cykliczną – mówią sędziowie.■
tom, w tym przede wszystkim
wspiera zarządy i dyrektorów
personalnych w podejmowa-
niu decyzji w sprawach pra- KORPORACJE | Zdobywanie uprawnień adwokackich, radcowskich i notarialnych
cowniczych. Agnieszka Lech-
man-Filipiak jest absolwentką
Wydziału Prawa i Administracji Egzaminy zawodowe przeprowadzą korporacje prawnicze
Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wydziału Handlu Zagra- Osoby, które rozpoczęły zamin końcowy. Trybunał Kon- aplikacji adwokackiej, radcow- liwić przeprowadzenie egzami- będą zdawali państwowy i wy-
nicznego Szkoły Głównej Han- aplikację adwokacką stytucyjny uchylił bowiem prze- skiej i notarialnej na pierwszą nu dla tych osób, a także dla łącznie pisemny egzamin zawo-
dlowej. i radcowską w 2005 roku, będą pisy regulujące egzamin zawo- połowę roku – najpóźniej do aplikantów adwokackich i rad- dowy. Będzie on przeprowa-
zdawały egzamin zawodowy dowy uznając, że formuła egza- końca czerwca, co sprawiło, że cowskich, jednak prace nad nim dzany przez komisje składające
przed komisją składającą się minu radcowskiego i adwokac- osoby, które rozpoczęły aplika- się przedłużają i wszystko się z takiej samej liczby przed-
■ KRYSZTAŁOWE SERCE DLA z przedstawicieli korporacji kiego nie zapewniała właściwe- cję w 2005 roku, będą mogły wskazuje na to, że odbędzie się stawicieli ministerstwa i korpo-
MEC. PIOTRA KARWATA. Dr prawniczych. go udziału korporacjom zdawać swój egzamin dopiero on najwcześniej w lutym przy- racji prawniczych. Egzamin ma
Piotr Karwat, radca prawny samorządowym. w połowie 2009 roku, gdyż ich szłego roku. polegać na rozwiązaniu testu
kancelarii Chadbourne & Parke, ARKADIUSZ JARASZEK – Konieczne jest zorganizo- aplikacja jest krótsza i trwa je- – Trwa dyskusja pomię- składającego się z pięciu części:
został wyróżniony nagrodą arkadiusz.jaraszek@infor.pl wanie dla tego rocznika egza- dynie dwa i pół roku. dzy przedstawicielami rządu testu 100 pytań oraz przygoto-
Kryształowe Serce. Nagroda ta minu przez samorządy zawo- wania pism prawnych, jak np.
przyznawana jest przez Krajo-
wą Radę Radców Prawnych za
szczególnie aktywny udział
P o raz ostatni w przyszłym
roku egzaminy zawodowe
na adwokatów i radców praw-
dowe z udziałem przedstawi-
ciela Ministerstwa Sprawiedli-
wości, gdyż w poszczególnych
W 2005 roku aplikacje rozpoczynały się w różnych terminach,
co uniemożliwiło przeprowadzenie państwowego egzaminu
aktu oskarżenia, pozwu, skargi
do sądu.
– Jest to jedna z przyczyn
w działalności pro publico bo- nych zostaną przeprowadzone izbach rozpoczynały one apli- zawodowego przedłużania się prac nad pro-
no. Wręczenie nagród jedena- nie przez komisję Ministerstwa kacje w różnych terminach jektem ustawy, bowiem wszyst-
stu tegorocznym laureatom Sprawiedliwości, ale przez ko- i trudno byłoby zorganizować kie korporacje zawodowe chcą,
miało miejsce podczas uroczy- misje powołane przez samorzą- centralny egzamin państwowy, – Notariat od dawna postulo- a przedstawicielami korporacji aby egzamin zawodowy składał
stości zorganizowanej w Hote- dy zawodowe. W skład zespołu tak by nikt na niego nie czekał – wał rozwiązanie problemu tych notarialnej. Rząd chce bowiem się nie tylko z części pisemnej,
lu Hyatt w Warszawie. Mece- egzaminacyjnego wejdzie jed- mówi Iwona Kujawa, dyrektor aplikantów, jednak od pewnego skrócenia asesury notarialnej ale także ustnej – mówi Robert
nas Piotr Karwat jest specjali- nak przedstawiciel Minister- Departamentu Nadzoru nad czasu nikt nie przejmuje się na- z 3 do 2 lat, a korporacja chce Węgrzyn.
stą w dziedzinie prawa podat- stwa Sprawiedliwości. Takie za- Aplikacjami Prawniczymi w Mi- szymi postulatami i w konse- wydłużenia jej trwania aż do Egzamin notarialny miałby
kowego. Jest zaangażowany sady zdawania egzaminu obej- nisterstwie Sprawiedliwości. kwencji zaniedbań rządu i par- 4 lat – wyjaśnia poseł PO Robert natomiast składać się z trzech
w działalność społeczną mię- mą wszystkie osoby, które na W dużo gorszej sytuacji jest lamentarzystów osoby te nie Węgrzyn, przewodniczący sej- części: testu, sporządzenia
dzy innymi jako ekspert i do- aplikacje dostały się w grudniu natomiast ponad 100 osób, któ- mogą zdobyć uprawnień zawo- mowej podkomisji do rozpa- dwóch aktów notarialnych oraz
radca społeczny sejmowej Ko- 2005 roku, czyli pierwszy rocz- re już we wrześniu tego roku dowych – mówi notariusz Lech trzenia projektu nowelizacji opinii prawnej. Każdy zdający
misji Przyjazne Państwo, a tak- nik, który na aplikacje został ukończyły aplikację notarialną, Borzemski, członek Krajowej ustaw korporacyjnych. będzie mógł odwołać się od wy-
że jako doradca współpracują- przyjęty na podstawie tzw. jednak do tej pory nie mogą Rady Notarialnej. Projekt nowelizacji ustaw niku egzaminu do komisji egza-
cy z Centrum Pro Bono przy ustawy Gosiewskiego. Do tej zdać egzaminu zawodowego. Sejmowa Komisja Sprawie- korporacyjnych przewiduje po- minacyjnej II stopnia. Jej
projektach zmian legislacyj- pory osoby te odbywały aplika- Tak zwana ustawa Gosiewskie- dliwości i Praw Człowieka już nadto, że aplikanci adwokaccy uchwałę będzie można zaskar-
nych. cje, jednak nie wiedziały, na ja- go przesunęła bowiem termin jutro zajmie się co prawda pro- i radcowscy, którzy będą koń- żyć natomiast do sądu admini-
KR kich zasadach będą zdawały eg- egzaminów zawodowych na jektem ustawy, który ma umoż- czyli szkolenia po 2009 roku, stracyjnego.■
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Prawnik WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 | 13

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | Kuratorzy sądowi Rozmawiamy z prokuratorem JACKIEM SKAŁĄ

Płace kuratorów Internet pomoże zjednoczyć


trzeba ujednolicić
Brak rozporządzeń do ustawy
o kosztach sądowych
(Dz.U. nr 24, poz. 110 z późn.
zm.). Zgodnie bowiem z tym
środowisko prokuratorów
w sprawach cywilnych przepisem minister sprawiedli-
sprawia, że wości upoważniony był do Forum prokuratorzy.net ma
kuratorzy-adwokaci zarabiają określenia, w porozumieniu służyć m.in. nawiązywaniu
więcej od z przewodniczącym Komitetu kontaktów i wymianie
kuratorów-nieadwokatów, Pracy i Płac, stawek oraz wa- poglądów pomiędzy
pomimo że wykonują oni te runków przyznawania i wy- prokuratorami z całej Polski.
same zadania. płaty należności kuratorów Pomoże obserwować działania
ustanowionych w poszczegól- przedstawicieli środowiska.

P rawie dwa i pół roku temu


weszła w życie ustawa
z 28 lipca 2005 r. o kosztach
nych sprawach.
Ustawa nie wspominała za-
tem o rozróżnieniu przyzna-
■ Niedawno uruchomili pań-
stwo pierwsze profesjonalne
sądowych w sprawach cywil- wanego wynagrodzenia forum internetowe dla prokura-
nych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z uwagi na kwalifikacje osoby torów i ludzi związanych ze śro-
z późn. zm.), której art. 9 na- pełniącej funkcje kuratora (po- dowiskiem – prokuratorzy.net.
kłada na ministra sprawiedli- dział na adwokatów oraz in- Skąd wziął się ten pomysł?

Fot. Jacek Taran


wości obowiązek określenia nych kuratorów). – W tym pomyśle nie ma nic
wysokości wynagrodzenia oryginalnego. To normalne, że
i zwrot wydatków poniesio- Niekonstytucyjne zapisy przedstawiciele różnych zawo-
nych przez biegłych, kurato- Nierówne traktowanie kura- dów chcą rozmawiać o swoich
rów ustanowionych dla strony torów-niedwokatów w zakre- problemach. Niedawno forum ciebie dotyczy. Warto znać po- o tym, że w 2008 r. najpierw po- ratur apelacyjnych zachwiałaby
w danej sprawie oraz innych sie wysokości przyznawanego internetowe utworzyli sędzio- glądy kolegów, choćby były zu- zbawiono nas podwyżek prze- tą równowagą. Należy nato-
osób i instytucji. im wynagrodzenia, a wykonu- wie. Na tym forum uczestniczy pełnie odmienne od twoich. widzianych w budżecie 2007, miast rozmawiać o reformie
jących dokładnie takie same w dyskusji prawie 2,5 tysiąca za- Warto wreszcie się przekonać, potem w lutym ministerstwo tych prokuratur. Kiedyś racją ist-
Opóźnienia ministra czynności co kuratorzy-adwo- rejestrowanych użytkowników. że, wbrew pozorom, środowisko chciało zerwać z zasadą równo- nienia prokuratur apelacyjnych
Ponieważ ustawa ta nie za- kaci, aż prosi się o uznanie za Wśród nich również prokurato- chce tego samego. Silnej i wolnej ści wynagrodzeń prokuratorów były wydziały przestępczości
kreśla ram czasowych wpro- naruszenie konstytucyjnej za- rzy, którzy dotąd korzystali z go- od wpływów z zewnątrz proku- i sędziów, następnie zapowie- zorganizowanej. Może warto
wadzenia nowych przepisów, sady równości wobec prawa. ściny sędziów. Za tę gościnę wy- ratury, w której praca jest swoje- działo w projekcie z marca pod- wrócić do tych sprawdzonych
dlatego też wciąż, w oparciu Zwłaszcza gdy zestawimy pada sędziom podziękować. go rodzaju nobilitacją. Chcemy, wyżki o około 40 proc. wyższe, rozwiązań. Przeciwko likwidacji
o art. 148 ust. 2 tej ustawy, za- treść par. 3 rozporządzenia ■ Czy jest to nowy oręż w wal- aby prokuratura była apolitycz- niż te teraz obiecywane. Na ko- szczebla apelacyjnego jest rów-
chowuje moc rozporządzenie z 1982 r. z przepisami rozpo- ce o poprawę warunków pracy na i niepodatna na oddziaływa- niec w projekcie budżetu 2009 nież minister sprawiedliwości.
ministra sprawiedliwości z 28 rządzenia ministra sprawiedli- i płacy dla przedstawicieli tego nie np. lobby związanego z wiel- zapomniano o środkach na pod- Zapewne przeforsuje swoje sta-
sierpnia 1982 r. w sprawie sta- wości z 21 grudnia 2000 r. zawodu? kim biznesem i innych korpora- wyżki dla prokuratorów. W śro- nowisko na etapie prac parla-
wek, warunków przyznawania w sprawie określenia dolnej – Nie należy forum traktować cji prawniczych, w szczególności dowisku przypuszczano, że było mentarnych.
i wypłaty ryczałtu przysługują- i górnej granicy wynagrodzeń jako oręża. Forum ma służyć w procesie legislacyjnym. to związane z pomysłami wpro- ■ Jak zapatruje się pan na przy-
cego sędziom i pracownikom za działalność kuratorów konsolidacji środowiska proku- ■ Między innymi dzięki akcjom wadzenia dodatku orzecznicze- gotowany przez ministerstwo
sądowym za dokonanie oglę- (Dz.U. nr 117, poz. 1242). ratorów. Dzięki niemu pojawi się Komitetu Obrony Prokuratorów go. Na spotkaniu 7 listopada nowy model dochodzenia do
dzin oraz stawek należności możliwość nawiązania kontak- (KOP) polscy śledczy dostaną prokurator generalny potwier- zawodu prokuratora?
kuratorów (Dz.U. nr 27, poz. Potrzebne regulacje tów z prokuratorami z innych w przyszłym roku podwyżki. To dził, iż z ministerstwa wyszedł – Chcemy, aby w zawodzie
197 z późn. zm.). Pozornie wy- W przepisach z 2000 roku stron Polski. Założeniem forum niewątpliwy sukces. Na czym projekt rozdzielający wynagro- prokuratora pracowali najlepsi
dawać by się mogło, że taki wszystkie osoby pełniące funk- jest zbudowanie swoistej siatki obecnie koncentrujecie swoje dzenia sędziów i prokuratorów prawnicy. Szkolenie scentralizo-
stan może trwać jeszcze bar- cję kuratora rejestrowego zo- kontaktowej umożliwiającej działania? ale departament, który to zrobił, wane zabezpieczy przed fawo-
dzo długo. Minister nie wyda- stały zrównane w przedmiocie przepływ ważnych informacji. – Na spotkaniu w Krakowie wyszedł przed orkiestrę. Zapew- ryzowaniem niektórych aplikan-
je nowego rozporządzenia, stawek przyznawanego im wy- Nie bez znaczenia jest też walor 7 listopada prokurator general- nił, że żadnego rozdzielenia nie tów, niekoniecznie najzdolniej-
a sądy mają przepisy, w opar- nagrodzenia i to bez względu edukacyjny. Forum zapewni do- ny zapewniał, że tak będzie. będzie. Co do naszych działań szych. Problem selekcji do tego
ciu o które mogą orzekać. Tak na wykształcenie czy też posia- stęp do najnowszych projektów Wspomniał, że podwyżki będą w najbliższym czasie opracuje- zawodu leży moim zdaniem
jednak nie jest. dany tytuł zawodowy. I takie ustaw związanych z wymiarem od 1 stycznia 2009 r. w kwocie my harmonogram, który będzie gdzie indziej. Dotychczas nie
Rozporządzenie z 1982 ro- unormowanie należy uznać za sprawiedliwości. Umożliwi tak- 1100–1160 zł. Powiedział, że dostępny na forum. Zapew- wypracowano mechanizmów
ku reguluje wysokość wyna- rozwiązanie prawidłowe i po- że dostęp do publikacji na tema- ustawa przewidująca podwyżki niam, że nie przejdziemy obojęt- takiej selekcji, która umożliwi
grodzenia kuratorów ustano- prawne. Pozostaje więc tylko ty związane z zawodem. Na fo- przejdzie skutecznie cały proces nie wobec słusznego protestu sę- pracę w zawodzie prokuratora
wionych w poszczególnych mieć nadzieję, że w niedługim rum będziemy mogli się przyglą- legislacyjny do końca roku. Są dziów, którzy mocą uchwały Iu- prawnikom z charakterem, oso-
sprawach, zasady jego ustala- czasie minister sprawiedliwo- dać działaniom naszych przed- na to zagwarantowane środki stitii zapowiedzieli w listopadzie bowością, zdolnością do poświę-
nia przy uwzględnieniu tytułu ści, który jest odpowiedzialny stawicieli, związku zawodowe- w budżecie. Na pytanie, czy kolejne dni bez wokandy. cenia. Sama ocena z egzaminu
zawodowego osoby pełniącej za opóźnienia, przygotuje od- go i trzech stowarzyszeń. To w przypadku nieuchwalenia ■ Wszystko wskazuje na to, że o niczym nie świadczy. Czasami
funkcję kuratora (kuratorzy- powiednie rozporządzenia może podziałać na nasze organi- ustawy skorzysta z instrumentu znajdująca się obecnie w Sej- osoba z tróją będzie dużo lep-
-adwokaci i kuratorzy-nie- i zostaną one ogłoszone i szyb- zacje mobilizująco, a nawet sko- rozporządzenia, aby rozdyspo- mie nowelizacja ustawy o pro- szym prokuratorem niż ta z piąt-
adwokaci) oraz zasady wypła- ko wejdą w życie.■ ordynować ich działania. Na fo- nować zabezpieczone środki, kuraturze diametralnie zmieni ką.■
ty tego wynagrodzenia. rum nie będziemy walczyli, ale pan minister stwierdził, że nie jej strukturę organizacyjną. Czy Rozmawiał ADAM MAKOSZ
będziemy rozmawiali. Czytuje rozważa takiej ewentualności, rzeczywiście prokuratury ape-
Brak delegacji nas już nawet prokurator gene- gdyż ustawa na pewno będzie. lacyjne są niepotrzebne? ■ JACEK SKAŁA
Przedmiot regulacji prze- ■ TOMASZ NIEMIEC ralny. Pamiętajmy jednak, że zapowie- – Tutaj poglądy prokuratorów prokurator Prokuratury
kracza zatem częściowo zakres główny specjalista ds. ■ Dlaczego warto się zareje- dziane podwyżki nie wydoby- są zróżnicowane. Osobiście je- Rejonowej Kraków-Krowodrza,
delegacji z art. 42 ustawy z 13 zamówień publicznych strować na forum? wają nas z ekonomicznego dna stem za zachowaniem równo- jeden ze współzałożycieli
czerwca 1967 r. o kosztach są- w Sądzie Apelacyjnym – Nie warto być wyrzuconym wśród innych zawodów prawni- wagi pomiędzy strukturą sądów Komitetu Obrony Prokuratorów
dowych w sprawach cywilnych w Krakowie poza nawias dyskusji, jeżeli ona czych. Pamiętajmy również i prokuratur. Likwidacja proku-

JOLANTA TROPACZYŃSKA, wspólnik oraz szef departamentu korporacyjnego biura Linklaters w Warszawie, partner Linklaters w Londynie
Specjalnie
dla prawnika

Prawnik doradzający przy zakupie upadających spółek musi dbać o interesy nabywcy
Rzetelna analiza prawna, podatkowa i finansowa oraz i ich wskazania potencjalnemu nabywcy. Spółki znajdują- cjach. Umowa nabycia akcji lub udziałów, względnie
dobrze przygotowane dokumenty transakcyjne, w przypadku ce się w trudnej sytuacji finansowej mogły dokonywać przedsiębiorstwa spółki znajdującej się w trudnej sytuacji
przejęć spółek znajdujących się w trudnej sytuacji transakcji mających na celu pokrzywdzenie wierzycieli finansowej, musi zawierać odpowiednie mechanizmy
finansowej, mogą uchronić strony transakcji od sporów czy też uniemożliwiające zadośćuczynienie roszczeniom prawne zabezpieczające interesy nabywcy. Umowa powin-
sądowych. osób trzecich, których skuteczność może być kwestiono- na w szczególności uwzględniać założenia przyjęte przez
wana. Spółki te mogły również ignorować zakaz dokony- nabywcę dla celów kalkulacji ceny. Pożądane jest odrocze-

W związku z kryzysem gospodarczym coraz więcej


podmiotów przeżywa trudności finansowe. Bardzo
często są one przejmowane przez inne podmioty. Należy
wania wypłat na rzecz wspólników z majątku spółki po-
trzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.
Prawnik może też stanąć przed koniecznością poinformo-
nie płatności części ceny, a w braku takiej możliwości za-
bezpieczenie jej zwrotu. Kluczowe jest odpowiednie sfor-
mułowanie oświadczeń i zapewnień zbywcy co do stanu
się spodziewać, że udział tego rodzaju transakcji w ogól- wania potencjalnego nabywcy o przepisach prawa upa- spółki i odpowiednie ukształtowanie zasad odpowiedzial-
nej liczbie fuzji i przejęć (M&A) istotnie wzrośnie w naj- dłościowego ustanawiających obowiązek zgłoszenia upa- ności w przypadku ich naruszenia. Umowa powinna rów-
bliższym czasie. Obsługa prawna takich transakcji wyma- dłości w sytuacji, gdy zobowiązania spółki przekroczą nież zawierać elastyczne regulacje w zakresie rozstrzyga-
ga od prawnika wzięcia pod uwagę wielu okoliczności, wartość jej majątku i związanej z tym konieczności sana- nia sporów.
które w transakcjach dotyczących spółek w dobrej kondy- cji sytuacji bilansowej spółki po jej nabyciu. Na tym etapie Rzetelnie przeprowadzona analiza prawna, podatkowa
cji finansowej zazwyczaj nie występują. Okoliczności te po- kluczowa jest też efektywna współpraca pomiędzy dorad- i finansowa oraz dobrze przygotowane dokumenty trans-
winny być uwzględnianie na każdym etapie transakcji. cami: prawnym, podatkowym, finansowym, a także do- akcyjne w przypadku przejęć spółek znajdujących się
Pierwszym etapem transakcji M&A jest analiza prawna radcami branżowymi. w trudnej sytuacji finansowej mogą uchronić strony trans-
przejmowanej spółki. Analiza spółki w trudnej sytuacji fi- Kolejnym etapem transakcji M&A jest przygotowanie akcji od wielu problemów na etapie jej realizacji, a często-
nansowej wymaga identyfikacji związanych z tym ryzyk dokumentów transakcyjnych i doradztwo w ich negocja- kroć także uchronić od sporów na późniejszym etapie.■
14 | WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 Podatki WWW.GAZETAPRAWNA.PL

GP radzi JUTRO
Jak rozliczyć sprzedaż domu lub mieszkania
prawo na co dzień kupionego od 1 stycznia 2009 r.

TYDZIEŃ PODATKÓW PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI | PIT | Zapłata podatku i korzystanie z ulgi meldunkowej

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania


i domu kupionych w latach 2007–2008
Podatnik, który sprzedaje nieruchomość kupioną od 1 stycznia 2007 r., będzie Aby z ulgi meldunkowej sko- PRZYKŁAD: OKRES ZAMELDOWANIA
rzystać, trzeba o tym fakcie za-
musiał zapłacić 19-proc. podatek płacony od dochodu. Jeśli w zbywanym wiadomić urząd skarbowy Małżonkowie 21 stycznia 2008 r. przekształcili spół-
w ciągu 14 dni od mo- dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na
mieszkaniu lub domu był zameldowany przez co najmniej rok, skorzysta z ulgi w PIT. mentu zbycia nieru- 1 odrębną własność lokalu. W mieszkaniu małżonkowie
2 chomości lub prawa byli zameldowani na pobyt stały od 15 sierpnia 1972 r.
do 9 czerwca 2008 r. Małżonkowie sprzedali mieszka-
się z dochodami (przychoda- z prawem, wolne od podatku związanego z nieru-
EWA MATYSZEWSKA mi) z innych źródeł. dochodowego są przychody chomością. W tym ce- nie, aby kupić większe. Sprzedaż nastąpiła 9 czerwca 2008 r. Czy
ewa.matyszewska@infor.pl od sprzedaży mieszkania należy zapłacić 19-proc. podatek do-
uzyskane m.in. z odpłatnego lu trzeba złożyć oświadczenie,
godnie z ustawą o po- Koszty do uwzględnienia chodowy?

Z datku dochodowym od Skoro podatek od sprzedaży


osób fizycznych jed- nieruchomości płacony jest od
nym ze źródeł przychodów jest dochodu, oznacza to, że podat-
odpłatne zbycie: nik ma prawo uwzględnić koszty
zbycia lokalu lub domu, jeżeli
podatnik był zameldowany
w budynku lub lokalu na pobyt
stały przez okres nie krótszy
niż 12 miesięcy przed datą
w którym podatnik powiadomi
urząd, że korzysta z ulgi mel-
dunkowej. Trzeba pamiętać, że
minister finansów przedłużył
rozporządzeniem do 30 kwiet-
Oboje małżonkowie spełniają warunek 12-miesięcznego okresu za-
meldowania. Wobec tego przychód uzyskany ze sprzedaży tego
mieszkania podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, pod wa-
runkiem że w wymaganym terminie złożone zostało odrębnie przez
każdego ze współmałżonków we właściwym urzędzie skarbowym
■ nieruchomości lub ich części uzyskania przychodów. Dochód zbycia. nia 2009 r. termin do złożenia
oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z tego zwol-
oraz udziału w nieruchomości, jest to bowiem przychód po- Po wprowadzeniu tego oświadczenia, jeżeli przychody
nienia. Jeżeli małżonkowie nie złożyli lub nie złożą w wymaganym
■ spółdzielczego własnościo- mniejszony o koszty podatkowe. zwolnienia pojawiły się liczne uzyskane zostały w 2008 roku.
terminie oświadczenia, sprzedaż mieszkania będzie stanowić źródło
wego prawa do lokalu miesz- Przepisy ustawy o PIT prze- wątpliwości interpre- Również podatnicy, którzy będą
przychodu podlegające opodatkowaniu 19-proc. podatkiem docho-
kalnego lub użytkowego oraz widują, że przy zbyciu nieru- tacyjne, od kiedy po- korzystać z ulgi meldunkowej po
dowym od osób fizycznych.
prawa do domu jednorodzin- chomości koszty uzyskania 1 winno liczyć się okres 1 stycznia 2009 r., stosowne
nego w spółdzielni przychodu stanowią zameldowania – od oświadczenie będą składać
mieszkaniowej, udokumentowane momentu nabycia, w terminie złożenia zeznania
■ prawa wieczystego koszty nabycia lub czy od momentu faktycznego podatkowego, w którym wyka- PRZYKŁAD: OŚWIADCZENIE PRZY ULDZE MELDUNKOWEJ
użytkowania grun-
tów,
– jeżeli odpłatne
zbycie nie następuje
19 udokumentowane
koszty wytworzenia,
powiększone o udo-
proc. kumentowane nakła-
zameldowania.
Kwestię tę rozstrzygnął mi-
nister finansów w ogólnej in-
terpretacji w tym zakresie
zywana będzie sprzedaż nieru-
chomości.

Zeznanie roczne 2
Podatniczka 9 października 2007 r. wraz z mężem ku-
piła mieszkanie. W mieszkaniu podatniczka była za-
meldowana na pobyt stały od 1999 r., natomiast mąż
od 2000 r. 16 listopada 2007 r. małżonkowie sprzeda-
w wykonaniu działal- dy, które zwiększyły (nr DD2/033/0557/SKT/07/ Jeśli już podatnik sprzedał
li mieszkanie, aby kupić inne. Czy w tym przypadku
ności gospodarczej wynosi PIT wartość rzeczy i praw 1682). Zgodnie z tą interpre- mieszkanie lub dom, to poza za- istnieje możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej? Małżon-
i zostało dokonane od sprzedaży majątkowych, poczy- tacją warunkiem zwolnienia płatą podatku będzie musiał kowie nie złożyli oświadczenia o skorzystaniu z tego zwolnie-
przed upływem pię- nieruchomości nione w czasie ich po- od podatku dochodowego wykazać całą transakcję w ze- nia.
ciu lat, licząc od koń- i praw związanych siadania. przychodów uzyskanych znaniu rocznym. Podatek ze Małżonkowie spełnili warunek do skorzystania z ulgi meldunko-
ca roku kalendarzo- z nieruchomościami. Wysokość nakła- z odpłatnego zbycia nieru- sprzedaży mieszkania czy do- wej 12-miesięcznego okresu zameldowania. Jednak, aby móc sko-
wego, w którym na- Płacony jest dów na nierucho- chomości jest zameldowanie mu, którego podatnik dokonał rzystać z ulgi meldunkowej, musi być również spełniony drugi wa-
stąpiło nabycie lub od dochodu mość ustala się na podatnika w zbywanym bu- od 1 stycznia 2007 r., trzeba wy- runek, tj. musi zostać złożone w wymaganym terminie oświad-
wybudowanie. podstawie faktur dynku lub lokalu na pobyt kazać w rocznym PIT. W rocz- czenie. Małżonkowie nie złożyli stosownego oświadczenia, co
Oznacza to, że VAT oraz dokumen- stały przez okres nie krótszy nych zeznaniach zostały wy- oznacza, że nie został spełniony drugi warunek stanowiący o pra-
każda sprzedaż nieruchomo- tów stwierdzających poniesie- niż 12 miesięcy przed datą dzielone specjalne rubryki na wie do skorzystania z ulgi meldunkowej. Wymóg złożenia w wy-
ści przed upływem pięciu lat nie opłat administracyjnych. zbycia. Przepis ten nie okre- wpisanie podatku z transakcji maganym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwol-
od momentu nabycia jest ob- Koszty nabycia lub koszty śla daty, od której należy li- sprzedaży. Te rubryki zostały nienia jest, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym
jęta PIT. wytworzenia są corocznie pod- czyć okres zameldowania, uwzględnione w trzech zezna- lokalu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy, obligatoryjnym wa-
wyższane, począwszy od roku nie uzależnia zameldowania, niach: PIT-36, PIT-36L i PIT-38.■ runkiem koniecznym do zastosowania przedmiotowego zwolnie-
Podatek od dochodu następującego po roku, w któ- a tym samym prawa do zwol- nia. Trzeba pamiętać, że termin do złożenia oświadczenia został
Do nieruchomości naby- rym nastąpiło nabycie lub wy- nienia, od posiadania tytułu Podstawa prawna przedłużony do 30 kwietnia 2008 r., jeżeli przychody uzyskane
tych od 1 stycznia 2007 do 31 tworzenie zbywanych rzeczy własności do nieruchomości ■ Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. zostały w 2007 roku.
grudnia 2008 r. przy ich lub praw majątkowych, do ro- lub lokalu, lecz stanowi, że z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
sprzedaży trzeba stosować ku poprzedzającego rok podat- istotny jest fakt zameldowa-
przepisy ustawy o PIT obo- kowy, w którym nastąpiło ich nia podatnika na pobyt stały
wiązujące w tym okresie. zbycie, w stopniu odpowiada- w zbywanym lokalu czy też
Zgodnie z nimi podatek od jącym wskaźnikowi wzrostu budynku przez wskazany
dochodu z odpłatnego zbycia cen towarów i usług konsump- okres.
nieruchomości i praw związa- cyjnych w okresie pierwszych Według MF na gruncie
nych z nieruchomościami wy- trzech kwartałów roku podat- polskiego systemu prawa,
nosi 19 proc. Podstawą obli- kowego w stosunku do tego sa- a w szczególności prawa po-
czenia podatku jest dochód mego okresu roku ubiegłego, datkowego, można mówić
stanowiący różnicę pomiędzy ogłaszanemu przez prezesa o zasadzie pierwszeństwa
przychodem z odpłatnego Głównego Urzędu Statystycz- wykładni językowej. Posłu-
zbycia nieruchomości lub nego w Monitorze Polskim. gując się jedną z reguł tej wy-
praw a kosztami, powiększo- kładni, można stwierdzić, że
ną o sumę odpisów amortyza- Ulga meldunkowa skoro przepis nie precyzuje,
cyjnych, dokonanych od zby- Podatnicy sprzedający nie- czy okres zameldowania roz- JUTRO w Gazecie Prawnej
wanych nieruchomości lub ruchomości nabyte od 1 stycz- poczyna się od 1 stycznia w Tygodniku Prawa Administracyjnego
praw. nia 2007 r. – a przed upływem 2007 r. albo od dnia nabycia
Podatek jest płatny w termi- pięciu lat – mają prawo przy nieruchomości lub prawa –
nie złożenia zeznania za rok takiej transakcji skorzystać
podatkowy, w którym nastąpi- z ulgi meldunkowej. Wystar-
to przyjąć należy, że obejmu-
je (co najmniej) 12 miesięcy
Kontrola w jednostkach
ła sprzedaż nieruchomości. czy, że w zbywanej nierucho-
Co ważne, dochodu z od- mości podatnik będzie zamel-
wstecz od daty ich zbycia.
Tym samym należy uznać,
samorządu terytorialnego
płatnego zbycia nieruchomości dowany na pobyt stały na co że dzień 1 stycznia 2007 r.
i praw majątkowych nie łączy najmniej 12 miesięcy. Zgodnie nie wywiera bezpośredniego ■ kiedy NIK przeprowadza kontrolę
wpływu na liczenie okresu
w samorządach
zameldowania. W tej sytuacji
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z ULGI zasadne jest, że do 12-mie- ■ jak powinna wyglądać kontrola
Podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi: sięcznego okresu zameldowa- wewnętrzna w urzędzie
■ zameldować się na co najmniej 12 miesięcy w mieszkaniu lub do- nia podatnika na pobyt stały
wlicza się okres zameldowa- ■ jak kontrolować urzędnika
mu przed zbyciem,
■ być właścicielem mieszkania lub budynku, nia zarówno przed 1 stycznia
■ w terminie 14 dni od dnia zbycia złożyć oświadczenie w urzędzie 2007 r., jak i przed datą naby-
skarbowym, że spełnia warunki do ulgi; termin ten został przedłu- cia nieruchomości. Ta inter-
żony i podatnicy składają oświadczenie o uldze meldunkowej w ter- pretacja ministra finansów
minie składania zeznania za rok, w którym nastąpiła sprzedaż. jest wiążąca dla wszystkich www.gazetaprawna.pl
organów podatkowych.
WWW.GAZETAPRAWNA.PL WTOREK 18 LISTOPADA 2008 | nr 225 | 15

20 listopada 2008 r.

Kronika prawa Wchodzi w życie nowe prawo


Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 197, poz. 1223)

Dziennik Ustaw nr 202 Dziennik Ustaw nr 203 w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinnego przez policjantów POZ. 1274
z 14 listopada 2008 r. z 17 listopada 2008 r. ■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
tj. 2 grudnia 2008 r.
OCHRONA ŚRODOWISKA PODATKI
PRAWO PRACY
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2008 r. w spra- Ustawa z 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podat-
wie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emi- ku od spadków i darowizn POZ. 1267 Rozporządzenie ministra zdrowia z 3 listopada 2008 r.
sji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego ■ Wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i hi-
systemu handlu uprawnieniami do emisji POZ. 1248 gieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy
Dziś omówienie Podatki s. 5
■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czynników chemicznych POZ. 1275
tj. 29 listopada 2008 r. ■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
Omówienie: Zgodnie z postanowieniami Komisji Europej- NAUKA I SZKOLNICTWO tj. 2 grudnia 2008 r.
skiej, polskie przedsiębiorstwa w ciągu pięciu najbliższych Ustawa z 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finanso-
lat będą mogły wyemitować 1 042,576 mln ton dwutlenku waniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu pań- VAT
węgla. Rocznie będzie to 208,5 mln ton. stwa POZ. 1268
Wynika to z decyzji KE, która zredukowała roczny przydział ■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 listopada 2008 r.
emisji dla Polski o 26,7 proc. w stosunku do puli, o jaką tj. 2 grudnia 2008 r. sygn. akt SK 79/06 POZ. 1276
się ubiegaliśmy (284,6 mln ton rocznie). Dla wielu firm Omówienie: Faktury, potwierdzające czynności uznane po-
zmniejszony limit bezpłatnych uprawnień oznacza koniecz- DROGI PUBLICZNE tem za pozorne, nie mogą być podstawą do odliczenia podat-
ność zakupu dodatkowych pozwoleń emisyjnych, sprzeda- ku VAT zapłaconego w cenie towaru lub usługi od podatku
wanych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisja- Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 listopada 2008 r. zmienia- należnego ani też na ich podstawie nie można żądać zwrotu
mi, a to wpłynie na wzrost cen. System handlu emisjami jące rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-fi- różnicy podatku naliczonego i należnego.
ma służyć przede wszystkim realizacji działań proekologicz- nansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wyko- Więcej Podatki • Nie odliczymy VAT przy czynnościach po-
nych, a jego najważniejszym zadaniem jest zmniejszenie rzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok zornych – GP nr 218/2008
emisji CO2. 2008 POZ. 1269
Plan powstał na podstawie uzgodnień międzyresortowych ■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 17 listopada
i uwzględnia koszty społeczne i ekonomiczne przyjętego roz- 2008 r. Wchodzą w życie
działu uprawnień do emisji CO2. Omówienie: Wysokość finansowania z Krajowego Funduszu 18 listopada 2008 r.
Roczne limity emisji z podziałem na sektory przedstawia się Drogowego (KFD), niezbędna do realizacji inwestycji, będzie
przykładowo (w przybliżeniu): zmniejszona o 830 178,9 tys. zł (w kwocie tej ujęto środki z bu- PRAWO LOTNICZE
– przemysł rafineryjny – 8 mln ton; dżetu państwa wynoszące 585 577,4 tys. zł oraz zmniejszenie
– przemysł koksowniczy – 2,9 mln ton; wynikające z urealnienia planowanych do końca 2008 r. wydat- Ustawa z 19 września 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią
– hutnictwo żelaza i stali – 11 mln ton; ków na inwestycje w wysokości 244 601,5 tys. zł). Dzięki temu Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu
– przemysł wapienniczy – 1,8 mln ton; w IV kwartale 2008 r. nie będzie konieczne przeprowadzenie i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych doty-
– przemysł cementowy – 10,8 mln ton; emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz czących przelotu pasażerskiego (PNR) do Departamentu Bezpie-
– przemysł szklarski – 1,8 mln ton; KFD na równowartość 600 mln zł. Ponadto, ze względu na re- czeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umo-
– przemysł ceramiczny – 0,71 mln ton; alną możliwość wystąpienia pod koniec bieżącego roku deficy- wa PNR z 2007 r.) sporządzonej w Brukseli 23 lipca 2007 r. oraz
– przemysł papierniczy – 1,4 mln ton; tu środków pochodzących z kar i opłat drogowych gromadzo- w Waszyngtonie 26 lipca 2007 r. (Dz.U. nr 196, poz. 1212)
– przemysł cukrowniczy – 1,3 mln ton; nych w KFD, a przeznaczonych na rekompensaty dla spółek bu-
– przemysł chemiczny – 4,9 mln ton; dujących i eksploatujących autostrady, na pokrycie tych niedobo- PRAWO MIĘDZYNARODOWE
– przemysł produkcji materiałów drewnopochodnych – 1 mln rów będą przeznaczone wpływy z opłaty paliwowej.
ton; Ustawa z 3 października 2008 r. o ratyfikacji Układu o Stabili-
– przemysł pozostały – 3,1 mln ton; OCENA ZGODNOŚCI zacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich
– rezerwa na nowe instalacje – 7,4 mln ton; państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarno-
– pula uprawnień na realizację projektów proekologicznych, Rozporządzenie ministra gospodarki z 5 listopada 2008 r. góry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu 15 paź-
które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnia- zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wyma- dziernika 2007 r. (Dz.U. nr 196, poz. 1213)
nych (w ramach tzw. projektów wspólnych wdrożeń) – gań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa POZ. 1270
0,15 mln ton. ■ Wejdzie w życie 29 grudnia 2009 r. Ustawa z 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Trak-
tatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporzą-
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada WETERYNARIA dzonego w Brukseli 9 lipca 2008 r. (Dz.U. nr 196, poz. 1215)
2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska POZ. 1250 Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 paź- Ustawa z 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Trak-
■ Weszło w życie 15 listopada 2008 r. dziernika 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych tatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, spo-
do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych POZ. 1271 rządzonego w Brukseli 9 lipca 2008 r. (Dz.U. nr 196, poz. 1216)
Rozporządzenia ministra środowiska z 10 listopada ■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji tj. 2 grudnia 2008 r. WYBORY
Ochrony Środowiska w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku,
Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, STRAŻ GRANICZNA Rozporządzenie ministra finansów z 27 października 2008 r.
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborcze-
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu POZ. 1251 – 1266 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i admini- go w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr
■ Weszły w życie 15 listopada 2008 r. stracji z 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych 196, poz. 1218)
zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Gra-
WYKROCZENIA nicznej POZ. 1272
PRAWO CELNE
■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 17 listopada 2008 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 paź-
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE dziernika 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyka-
grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wy- zu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadza-
brane rodzaje wykroczeń POZ. 1249 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i admini- ją kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt
■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, stracji z 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobo- domowych towarzyszących podróżnym (Dz.U. nr 196, poz.
tj. 29 listopada 2008 r. wości prawnej Diakonii Ruchu Światło – Życie Archidiecezji 1219)
Omówienie: Od 300 do 500 zł mandatu zapłacą kierowcy, Krakowskiej POZ. 1273
którzy przejeżdżają na czerwonym świetle. Za zlekceważenie ■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
GEOLOGIA I GÓRNICTWO
sygnalizacji świetlnej pieszy uczestnik ruchu zapłaci mandat tj. 2 grudnia 2008 r.
100, a nie – jak do tej pory – 250 zł. 500 zł mandatu będą Rozporządzenie ministra środowiska z 23 października
musieli zapłacić kierowcy parkujący na miejscach przezna- POLICJA 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bi-
czonych dla inwalidów. lansowości złóż kopalin (Dz.U. nr 196, poz. 1220)
Więcej Prawo • 250 zł będzie kosztować wyprzedzanie na Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i admini- Kolumnę przygotowali
trzeciego – GP nr 208/2008 stracji z 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie DOBROMIŁA NIEDZIELSKA-JAKUBCZYK i MAREK KOBYLAŃSKI
reklama