You are on page 1of 16

TYDZIEŃ PODATKÓW PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

DZIŚ Jak rozliczymy sprzedaż JUTRO Kto i jak może 19 od


domu lub mieszkania korzystać z ulgi miesięcy
kupionego w 2009 roku strona 14 meldunkowej nieprzerwany
wzrost sprzedaży
Gazety Prawnej

Największy dziennik gospodarczy


ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 NR 226 (2348) ROK 15 CENA 3,50 ZŁ (W TYM 7 PROC. VAT) GAZETAPR AWNA.PL /24H

GOSPODARKA PRACA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – WPŁYW KWOTY BAZOWEJ NA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ


■ PKP planuje sprzedaż
ziemi strony A2–A3
ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Emerytura będzie niższa o 100 zł
■ Odwaga i innowacyjność
to najważniejsze cechy
przedsiębiorcy – twierdzi
Ryszard Pieńkowski, prezes
jeśli ZUS przyzna ją przed marcem
zarządu Grupy Kapitałowej ■ GP szacuje, że kwota bazowa wzrośnie o 270 zł ■ Ubezpieczeni powinni rozważyć późniejsze złożenie wniosku do ZUS
INFOR PL S.A. strona A6
FINANSE
■ Oferta polis antypodatkowych
będzie uboższa strona A10
O d stycznia do września tego
roku ZUS przyznał prawie
200 tys. emerytur. To re-
kord. Jest to m.in. efektem wygasa-
nia w tym roku przywilejów emery-
Po pierwsze, szybki wzrost płac
i wprowadzona od stycznia kolejna
obniżka składki rentowej spowodu-
ją, że obowiązująca od marca kwota
bazowa, mająca bardzo istotny
Po drugie, ubiegający się o świad-
czenie, którzy ukończyli w tym roku
odpowiedni wiek i staż, nie muszą
w ZUS składać wniosku o emeryturę
do końca grudnia. Mogą to zrobić np.
Będzie więc ono wyższe. Według na-
szych wyliczeń osoba, która ma
34 lata stażu ubezpieczeniowego
i zarabiała średnią pensję, zyska na
tym, że złoży do ZUS wniosek
talnych. W obawie przed zmianą wpływ na wysokość świadczenia, za trzy czy cztery lata, a ZUS wyliczy o emeryturę w marcu, a nie w lu-
Czysta Polska przepisów wiele osób składa do ZUS
wnioski o świadczenie. Mogą jed-
może być zdecydowanie wyższa.
Szacujemy, że wzrośnie z 2275,37 zł
im świadczenie na starych zasadach,
z nową kwotą bazową, uwzględnia-
tym, 100 zł miesięcznie.■
Województwo śląskie nak na tym stracić. do około 2548 zł. jąc też dodatkowe okresy pracy. strony 2 i 8–9
Jak pogodzić naturę
z inwestycjami strona C2 reklama

PODATKI
■ NOWELIZACJA USTAWY O PIT:
w rozliczeniu za 2008 rok
cudzoziemcy będą mogli złożyć
małżeński PIT w Polsce. strona 4

■ TRZEBA ZAWIADOMIĆ FISKUSA


o każdej zmianie adresu
następującej w ciągu sześciu
miesięcy od kontroli. strona 6

PRACA
■ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY FINANSE
uznał, iż zasady przeliczenia
emerytur po okresie pracy są Na własny wkład do kredytu
zgodne z konstytucją. strona 10
trzeba pracować 30–40 miesięcy
■ MNIEJ FORMULARZY DLA FIRM
ubiegających się o dofinansowanie
z PFRON. strona 10 J eśli ktoś zarabia 2250 zł
netto – czyli średnią krajo-
wą – i całe pobory odkłada, to
dzić pieniądze potrzebne na
wkład, trzeba pracować naj-
dłużej, bo prawie 43 miesiące
PRAWO musi oszczędzać nawet po- – wynika z danych firmy Me-
■ UPRAWA ROŚLIN GENETYCZNIE nad 40 miesięcy, aby uzbierać trohouse. W najlepszej sytu-
zmodyfikowanych wymaga środki na wkład własny po- acji są mieszkańcy Bydgosz-
nie tylko zezwolenia, ale także trzebny do zaciągnięcia kre- czy, Białegostoku i Lublina.
zgody sąsiadów. strona 13 dytu na małe, 40-metrowe Jednak i tam na wkład wła-

■ PODMIOTY GOSPODARCZE
Powstanie e-platforma przetargowa mieszkanie. Banki najczęściej
domagają się, aby klient zgro-
sny trzeba pracować prawie
30 miesięcy. W praktyce wie-
działające na szkodę Unii
Europejskiej trafią do Krajowego
Rejestru Karnego. strona 13
R usza publiczna platforma przetar-
gowa. Zamawiający będą mogli
przeprowadzać na niej licytacje elektro-
ścią platformy będzie jej ogólnodostęp-
ny i bezpłatny charakter – ocenia Jacek
Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Pu-
madził 30 proc. pieniędzy.
Oznacza to, że w zależności
od miasta trzeba uzbierać od
le młodych osób bez pomocy
rodziny nie jest w stanie uzy-
skać kredytu na mieszkanie.■
niczne i aukcje elektroniczne. Warto- blicznych.■ strona 2 60 do prawie 100 tys. zł.
Dziś na www.forsal.pl W Warszawie, aby zgroma- strona A10
Co zrobić z kredytem przed
wejściem do strefy euro
Nakład: 88 640

reklama
PRAWO
Tygodnik Prawa
Administracyjnego Dziadek dostanie
Nr indeksu 348 066

■ Kontrola w jednostkach spadek po wnuku


samorządu terytorialnego
■ Gmina zdecyduje,
czy przejąć budynki Z większy się grupa krewnych,
którzy będą mogli dziedzi-
czyć, gdy spadkodawca nie zosta-
wi testamentu. Po wnukach będą
ISSN 1232–6712

dziedziczyli dziadkowie, ciotki


i wujowie, a po macosze i ojczy-
mie – pasierbowie. To rozszerze-
nie przewiduje projekt noweliza-
cji kodeksu cywilnego.■

strony 2 i 12
2 | ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

BLOGI Gazety Prawnej


www.gazetaprawna.pl/blogi
Temat dnia
komentarze redakcji ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | Nowe technologie

PRAWO
Dziadek odzyska prawo
olskie prawo spadkowe lekce-
Powstaje publiczna
P waży dziadka. W krańcowo
trudnej sytuacji życiowej, gdy
w nagłym wypadku giną jego dzieci platforma aukcyjna
i wnuki, jest on dodatkowo karany.
Majątek rodziny przechodzi na wła-
sność Skarbu Państwa lub gminy, ■ Wkrótce ruszy pierwszy bezpłatny portal do przeprowadzania e-licytacji i e-aukcji
które nie mogą odrzucić spadku na-
wet wówczas, gdy jest on dla nich ■ Samorządowcy za jego pośrednictwem będą mogli kupować towary i usługi
kłopotliwy. Tak samo jest z pasier-
bem. To jawna niesprawiedliwość. ■ Internetowe przetargi pozwolą zaoszczędzić miliony złotych z publicznych pieniędzy
Zarówno dziadkowie, jak i pasier-
bowie mogą pozostać bez środków EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA
do życia. Często to oni przyczynili ewa.graczewska-ivanova@infor.pl
się do powstania rodzinnego mająt-

MAŁGORZATA
ku. Ma to zmienić nowelizacja
kodeksu cywilnego. Dobrze, że wię-
zy krwi oraz trwałość i integralność
rodzinnych dóbr pozostanie waż-
niejsza niż przekonanie, że dziad-
J eszcze w tym miesiącu
wystartuje pierwsza pu-
bliczna platforma przetar-
gowa. W Urzędzie Zamówień
Publicznych trwają ostatnie te-
PIASECKA- kowi wystarczy skromna emerytu- sty oprogramowania. Zamawia-
-SOBKIEWICZ ra. Im szybszy będzie ustawodawca, jący będą mogli przeprowadzać
malgorzata. tym lepiej. Uniknie się w ten sposób na niej licytacje elektroniczne.
piasecka kolejnej traumy osieroconych Potem także aukcje elektronicz-
@infor.pl krewnych.■ strona 12 ne. E-przetargi pozwolą zaosz-
czędzić miliony złotych z pu-
blicznej kasy. Dostawy i usługi
kupowane w ten sposób są tań-
TYDZIEŃ PODATKÓW sze o ok. 20–30 proc. Gwaran-
PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI: tują także transparentność po- Ostatnia nowelizacja pra- Część ekspertów uważa, że
stępowań. wa zamówień publicznych w przyszłej nowelizacji w 2009
■ PONIEDZIAŁEK 17 listopada zlikwidowała wiele barier r. należy zlikwidować tryb za-
Bezpłatny dostęp związanych z korzystaniem pytania o cenę. – Mała popular-
Jak rozliczyć sprzedaż domu lub mieszkania Dotąd urzędnik musiał płacić z licytacji. ność licytacji elektronicznej jest
kupionego do końca 2006 r. za dostęp do komercyjnych głównie konsekwencją istnienia
platform. To zniechęcało admi- Bez podpisu elektronicznego trybu zapytania o cenę, który
■ WTOREK 18 listopada nistrację publiczną do e-przeta- – Wcześniej oferty składane jest szybszy, nie wymaga stoso-
Jak rozliczyć sprzedaż domu lub mieszkania rgów. Korzystanie z nowej pań- w licytacji musiały być opa- wania żadnych środków tech-
kupionego w latach 2007–2008 stwowej platformy będzie bez- trzone bezpiecznym podpisem nicznych i w znacznym stopniu
płatne. Pierwsze internetowe elektronicznym weryfikowa- pozostawia zamawiającemu
aukcje odbędą się w przyszłym nym za pomocą ważnego kwa- wpływ na wynik postępowania
■ DZIŚ roku. lifikowanego certyfikatu. To – ocenia Michał Rogalski, wice-
Jak rozliczymy sprzedaż mieszkania – Udostępnienie bezpłatnego wymaganie zostało z ustawy prezes Polskiej Izby Informaty-
lub domu kupionego w 2009 r. strona 14 portalu aukcyjnego przez Urząd skreślone z dniem 24 paź- ki i Telekomunikacji.
stworzy nową jakość w systemie dziernika, co oznacza, że Inne zdanie ma Dariusz Ko-
■ CZWARTEK 20 listopada zamówień publicznych. Pozwo- obecnie nie tylko łatwiej jest ba: – W celu promowania licy-
Jak korzystać z ulgi meldunkowej li to otworzyć zamówienia na składać oferty w postaci elek- tacji nie powinno się likwido-
szersze wykorzystanie środków tronicznej, ale i nie jest ko- wać ani psuć zapytania o cenę.
elektronicznych – uważa Da- nieczne tak skomplikowane Oba tryby powinny funkcjono-
■ PIĄTEK 21 listopada riusz Koba, prezes Centrum Za- oprogramowanie aukcyjne wać równolegle. Praktyka po-
Jak będziemy korzystać w 2009 r. z nowej mówień Publicznych. – wyjaśnia Dariusz Koba. każe, czy konieczne będą dal-
ulgi przy sprzedaży nieruchomości – Uruchomienie bezpłatnej W dalszym ciągu bezpieczny sze zmiany w ustawodawstwie.
platformy wpłynie na upo- podpis elektroniczny jest obo- – Należy pamiętać, że zapy-
wszechnianie elektronicznych wiązkowy w aukcji elektronicz- tanie o cenę zostało wprowa-
trybów udzielania zamówień nej i dynamicznym systemie za- dzone do ustawy o zamówie-
PRACA publicznych, o ile rzeczywiście kupów. niach publicznych z ustawy mo-
będzie to oprogramowanie – W przyszłości należy delowej UNCITRAL. Jest to tryb
Szeptana emerytura skrajnie proste i w pełni bez-
płatne – ocenia Piotr Trębicki,
w ogóle zrezygnować z wymo-
gu opatrywania ofert i innych
rekomendowany przez ONZ
i funkcjonujący w wielu kra-
masowej ucieczce Polaków radca prawny, szef zespołu za- oświadczeń bezpiecznym pod- jach. Niestety, nie jest on znany

W na emerytury odbija się


nasz brak zaufania do pań-
stwa. Nabyte w czasach zaborów
mówień publicznych w Kance-
larii GESSEL w Warszawie.
Według niego istotne będzie
pisem elektronicznym. Od wie-
lu lat korzystam z usług banku
internetowego i bez takiego
w dyrektywach UE i dlatego
może być stosowany wyłącznie
do mniejszych podprogowych
przekonanie, że państwo jest obce, to, aby możliwość korzystania podpisu mam przekonanie, że zamówień. I tak powinno zo-
nieprzewidywalne i utrudnia życie, z platformy mieli wykonawcy moje środki są bezpieczne. Za- stać – dodaje.
nie zmieniło się ani w okresie II RP, korzystający ze wszelkich do- miast specjalnego podpisu po-
ani tym bardziej realnego socjali- stępnych systemów i oprogra- stulat pewności obrotu w po- Zakupy na aukcji
zmu. Co gorsza ta nieufność wciąż mowań komputerowych, a nie dobnym zakresie można osią- Zamawiający rozszerzają za-
w nas tkwi mimo prawie 20 lat III tylko z tych najbardziej popu- gnąć np. żądając wadium kres korzystania z e-przetar-
RP. I nie ma się czemu dziwić. Wciąż larnych. – uważa Piotr Trębicki. gów. Urząd m.st. Warszawy wy-
kolejne rządy traktują obywateli jak dzierżawił dostęp do komercyj-
potencjalnych przestępców i nacią- nej platformy. Wszystkie podle-
gaczy. Wciąż też zapowiadają po- OPINIA głe mu jednostki będą miały do
rządki, nowe otwarcia, cuda i refor- niej bezpłatny dostęp. Zarzą-
my, a zamiast tego coraz więcej jest JACEK SADOWY dzeniem prezydenta Warszawy
reglamentacji, pozwoleń, dyktatu prezes Urzędu Zamówień Publicznych wprowadzono od dziś obowią-
urzędników i zmian wynikających zek zakupu pewnych dostaw
tylko z koniunktury politycznej. Nic Wydaje się, że niechęć zamawiających do korzystania z elektronicznych metod i usług przez licytacje i aukcję.
udzielania zamówień nie wynika z braku narzędzi do prowadzenia takich po-
więc dziwnego, że Polacy nie mają stępowań. Na rynku dostępne są platformy umożliwiające prowadzenie takich Nowe zasady dotyczą także
też zaufania do rozwiązań emery- postępowań i część zamawiających je wykorzystuje. W przypadku zamówień Zarządu Dróg Miejskich, Za-
talnych. Uciekają na świadczenia, elektronicznych problemem dla zamawiających jest raczej obawa przed nowy- rządu Oczyszczania Miasta,
mimo że mogą na tym stracić. Za- mi, nieznanymi jeszcze szeroko, rozwiązaniami. Na pewno wartością platformy Zarządu Transportu Miejskie-
miast chłodnej analizy opłacalności oferowanej przez Urząd będzie jej ogólnodostępny i bezpłatny charakter. Po- go czy straży miejskiej. Aukcja
BARTOSZ odejścia z rynku pracy warunki czę-
zwoli to zamawiającym na pełną kontrolę przebiegu procesu udzielenia zamó-
lub licytacja będzie obowiąz-
wienia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oprócz oprogramowania do
MARCZUK sto dyktuje szeptana interpretacja prowadzenia postępowań Urząd planuje zamieścić na platformie szczegółową kowa m.in. przy dostawie
bartosz.marczuk prawa i lęk przed niespodziewany- instrukcję, która pozwoli przybliżyć zamawiającym i wykonawcom zagadnienia sprzętu komputerowego lub
@infor.pl mi zmianami.■ strony 8–9 związane z przeprowadzaniem aukcji i licytacji elektronicznych. artykułów biurowych.■
reklama
4 | ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Podatki
■ Księgowość ■ Audyt ■ Finanse publiczne ■ Administracja skarbowa
20 listopada mija termin zapłaty Można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez operatora Podwójna zaliczka płacona w listopadzie
PAMIĘTAJ zaliczki na podatek dochodowy ORZECZENIE telekomunikacyjnego w raju podatkowym strona 6 ROZMOWA pozwala zoptymalizować podatki strona 7

CO NOWEGO PIT | Rozliczenia osób o ograniczonych obowiązkach podatkowych w Polsce

■ SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.


Urząd Skarbowy w Lubaniu organizuje dziś
o godz. 14.00 szkolenie dla podatników,
którzy rozpoczęli lub planują rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Spotkanie odbę-
Cudzoziemiec rozliczy się
dzie się w siedzibie urzędu przy ul. Starej ■ ZMIANA PRAWA W rozliczeniu za 2008 rok cudzoziemcy będą mogli złożyć małżeński PIT w Polsce
1 w pok. 403. Więcej www.is.wroc.pl
■ Obcokrajowcy skorzystają też z preferencji w PIT przewidzianych dla samotnych rodziców
■ SPOTKANIE INFORMACYJNE. Pracow- ■ Od 2009 roku nierezydenci zarabiający w Polsce będą mogli wybrać sposób opodatkowania – ryczałt lub skalę
nicy Drugiego Urzędu Skarbowego
w Szczecinie 20 listopada w godz. kowym w kraju Unii Europej-
EWA MATYSZEWSKA
16.00–18.00 przedstawią prezentację: ewa.matyszewska@infor.pl skiej, Europejskiego Obszaru
formy opodatkowania działalności go- Gospodarczego lub Szwajcarii.
spodarczej oraz elementy rejestracji pod-
czas Światowego Tygodnia Przedsiębior-
czości. Panel szkoleniowy odbędzie się na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Szcze-
cińskiej przy ul. Sikorskiego 37, sala 5 (na
N owelizacja ustawy
o podatku dochodo-
wym od osób fizycz-
nych wprowadza wiele zmian
w zakresie rozliczeń PIT w Pol-
Dodatkowo, aby skorzystać z ta-
kiego rozliczenia, małżonkowie
powinni uzyskać minimum 75
proc. wszystkich swoich przy-
chodów na terytorium Polski.
parterze). Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl sce obcokrajow- – Taki pułap może zostać
ANALIZA ców. Już w rozli- osiągnięty, jeżeli podatnik lub
czeniu za 2008 rok małżonek większość roku pra-
■ INFORMACJE PODATKOWE. Naczelnik będą oni mogli skorzystać ze cował w Polsce, a z zagranicy
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kiel- wspólnego rozliczenia z mał- uzyskał np. dochody za kilka
cach zaprasza na spotkanie 22 listopada żonkiem czy preferencji przewi- miesięcy pracy. Aby efektywnie
w godzinach 10.00–14.00 w siedzibie dzianych dla rodziców samotnie i prawidłowo dokonać rozlicze-
Radia Kielce przy ul. Radiowej 4. Pra- wychowujących dzieci. Od nia rocznego, podatnicy będący
cownicy Pierwszego Urzędu Skarbowe- 2009 roku cudzoziemcy będą w takiej sytuacji powinni skom-
go w Kielcach w ramach sobotnich mogli wybrać sposób opodatko- pletować dokumenty dotyczące
porad w Radiu Kielce będą udzielać in- wania dochodów uzyskanych zagranicznych zarobków – pod-
formacji w zakresie ulg w podatku do- w Polsce – albo według zryczał- powiada Michał Grzybowski.
chodowym od osób fizycznych w 2008 towanej 20-proc. stawki, albo Dodaje, że trzeba będzie też
roku oraz zwrotu VAT za materiały bu- według skali PIT. uzyskać certyfikat rezydencji
dowlane. Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl Zdaniem ekspertów, aby no- kraju, w którym nadal posiada
we przepisy dobrze wykorzy- się miejsce zamieszkania dla ce-
stać, warto się do ich stosowa- lów podatkowych. uprawniające go do złożenia ze- warunek będzie certyfikat rezy-
■ DŁUGI JEDNOSTEK. Ministerstwo Fi- nia odpowiednio przygotować. – Warto zadbać o uzyskanie znania wspólnie z dzieckiem dencji wydany przez władze po-
nansów wydało na prośbę Krajowej Ra- takiej dokumentacji teraz lub w Polsce. Takiej weryfikacji datkowe państwa, w którym po-
dy Regionalnych Izb Obrachunkowych Zeznanie małżeńskie najpóźniej tuż po zakończeniu można dokonać już teraz. Kolej- datnik ma miejsce zamieszkania
interpretację art. 170 ust. 3 ustawy o fi- Zacznijmy od omówienia no- roku podatkowego 2008 – radzi ną sprawą będą dokumenty, dla celów podatkowych.
nansach publicznych. Przepis przewidu- wych zasad przewidzianych dla Michał Grzybowski. które mogą być przedmiotem Anna Misiak podpowiada też,
je wyjątki od ograniczeń w zadłużeniu nierezydentów co do wspólne- analizy polskiego fiskusa. że już teraz warto sprawdzić,
samorządów. Łączna kwota długu jed- go opodatkowania małżonków. Samotni rodzice – Zgodnie z nowymi przepi- jak szybko i na jakich warun-
nostki na koniec roku budżetowego nie Znowelizowane przepisy usta- Kolejna preferencja, z której sami ustawy o PIT, uprawnio- kach podatnik może pozyskać
może przekroczyć 60 proc. wykonanych wy o PIT umożliwią łączne roz- będą mogli skorzystać cudzo- nym do wspólnego rozliczenia Cudzoziemcy taki certyfikat. Kolejnym istot-
dochodów. Limitu nie stosuje się m.in. liczenie małżonków w sytuacji, ziemcy, to złożenie w Polsce ze- się z dzieckiem w Polsce będzie z rozliczenia nym dokumentem może okazać
do emitowanych papierów wartościo- gdy jedno z nich nie jest rezy- znania przez rezydentów jako taki samotny rodzic, który ma z małżonkiem się potwierdzenie wysokości
wych, kredytów i pożyczek zaciąganych dentem podatkowym w Polsce. rodziców samotnie wychowują- dla celów podatkowych miejsce lub jako rodzice całkowitych przychodów osią-
w związku z umową zawartą z podmio- Michał Grzybowski, doradca cych dzieci. Anna Misiak, do- zamieszkania w innym pań- samotni będą gniętych przez podatnika w da-
tem dysponującym funduszami unij- podatkowy, dyrektor w Ernst & radca podatkowy w MDDP Mi- stwie UE lub państwie należą- mogli skorzystać nym roku. Polski urząd skarbo-
nymi. Więcej www.samorzad.pap.com.pl Young, podkreśla, że warun- chalik Dłuska Dziedzic i Partne- cym do EOG lub Szwajcarii – już w zeznaniach wy może po złożeniu przez po-
kiem do skorzystania z tej prefe- rzy, zwraca uwagę, że z punktu tłumaczy Anna Misiak. za 2008 rok datnika zeznania podatkowego
rencji jest to, aby małżonek ten widzenia podatnika istotne bę- Podkreśla, że podstawowym wymagać przedstawienia takie-
■ NIEMCY POTRZEBUJĄ REFORMY PO- pozostawał rezydentem podat- dzie to, czy spełni on warunki dowodem dokumentującym ten go potwierdzenia.
DATKOWEJ. Niemiecki minister gospodar-
ki Michael Glos oświadczył, że w obliczu
kryzysu finansowego konieczne jest przy-
jęcie przez niemiecki rząd planu re- FINANSE PUBLICZNE | Przekształcenia jednostek
UE formy podatkowej. Niemieccy eks-
perci podatkowi wskazują, że obniżenie
opodatkowania może spowodować Największe gospodarstwo jednostką budżetową
wzrost poziomu inwestycji i konsumpcji
w Niemczech. Więcej www.taxnews.pl ZMIANA PRAWA Centrum jednostek budże- m.in. konserwacją nej, np. spółek prawa han- np. zarządzania nieruchomo-

143
Obsługi Kancelarii Prezesa towych. W rezulta- budynków, druko- dlowego. ściami, powinna zostać wy-
Rady Ministrów, czyli cie zlikwidowane waniem dokumen- Katarzyna Kuniewicz z Ka- dzielona w spółki. Zgodnie
■ OGRANICZENIE OSZUSTW VAT W UE. największe gospodarstwo zostanie również tów czy naprawa- tedry Finansów Publicznych z uzasadnieniem do projektu
Ministrowie finansów państw członkow- pomocnicze w Polsce, może Centrum Obsługi
skich osiągnęli porozumienie w sprawie zostać przekształcone Kancelarii Prezesa
mln zł miRząd samochodów.
przeko-
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego zwraca uwagę,
ustawy usługi wiążące się
z wykonywaniem konkret-
zwalczania oszustw podatkowych w jednostkę budżetową. Rady Ministrów, wynoszą przychody nuje, że zadania że podstawowa działalność nych zadań publicznych będą
UE dotyczących VAT w Unii Europej- którego roczne gospodarstwa publiczne realizo- Kancelarii Prezesa Rady Mi- mogły być także kupione na
skiej. Przyjęte propozycje mają na celu ŁUKASZ ZALEWSKI przychody wyno- pomocniczego wane dotychczas nistrów obejmująca działal- zewnątrz sektora. Do zakupu
m.in. ograniczenie skali popełnianych lukasz.zalewski@infor.pl szą ok. 140 mln zł. Kancelarii Prezesa przez gospodar- ność premiera oraz jego do- usług na rynku będą stosowa-
Rady Ministrów
oszustw karuzelowych. Przyjęto propo- Nie oznacza to jed- stwa pomocnicze radców zostanie prawdopo- ne procedury zamówień pu-
w budżecie
zycję Komisji Europejskiej dotyczącą
przyspieszenia procedur wymiany infor-
macji o transakcjach wewnątrzwspólno-
P rojekt nowej ustawy
o finansach publicz-
nych przewiduje m.in. li-
nak likwidacji za-
dań gospodar-
na 2008 r.
jednostek budże-
towych będą mogły
stwa. Obecnie zakres dzia- być przejęte przez jednostki
dobnie przekształcona w jed-
nostkę budżetową. Natomiast
działalność Centrum w za-
blicznych. Outsourcing usług
ma w zamierzeniach wpłynąć
na pojawienie się konkuren-
towych przez państwa członkowskie. kwidację państwowych go- łalności Centrum jest bar- budżetowe lub wykonywane kresie prowadzenia działal- cji, co oznacza, że możliwe są
Więcej www.taxnews.pl spodarstw pomocniczych dzo szeroki. Zajmuje się ono w innej formie organizacyj- ności gospodarczej, w tym również oszczędności.■
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia podatkowa cz. 615 ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 | 5

Czy po czterech latach rozstrzygnięto problem interpretacji podatkowych powania sądowe zostały wtedy zawieszone
w oczekiwaniu na treść uchwały, która okazała
W ogłoszonej 4 listopada uchwale NSA tacji. Cel regulacji oraz mechanizm jej działania wała nawet praktykę podpisywania (wydawa- się ponownie korzystna dla podatników. Z dzi-
(sygn. akt I FPS 2/08) dotyczącej instytu- nie zmieniły się zasadniczo. Można więc do- nia) interpretacji z datą ostatniego dnia trzymie- siejszej perspektywy można powiedzieć, że
cji milczącej interpretacji skład orzekają- mniemywać, że ocena prawna zawarta sięcznego terminu. Po dwóch latach funkcjono- w ciągu niespełna czterech lat funkcjonowania
cy uznał, że trzymiesięczny termin, o któ- w uchwale będzie aktualna i dziś. Wydanie wania interpretacji na początku 2007 roku po- przepisów praktyka ich stosowania zmieniała
rym mowa w Ordynacji podatkowej, wspomnianej uchwały oznacza w praktyce, że jawiła się linia orzecznicza WSA w Warszawie, się trzykrotnie. Podatnicy mogli mieć szczęście
przerywa dopiero doręczenie interpreta- w sprawach niezakończonych prawomocnym zgodnie z którą przepisy wymagały doręczenia albo nieszczęście, że trafili z wydaniem wyroku
cji. Nie wystarczy więc, że organ wyda rozstrzygnięciem sądy będą stosować się do interpretacji w terminie trzech miesięcy. Skutko- lub decyzji w ich sprawie na dany czas. Niektó-
postanowienie (podpisze pismo i opatrzy oceny prawnej wyrażonej w uchwale. Uchwała wała ona masowym uchylaniem przez sąd wo- rzy z nich pomagali szczęściu, konsekwentnie
go datą). Czy ta uchwała rozstrzyga pro- skłania jednak do ogólnej refleksji nad zmienno- jewódzki spóźnionych interpretacji oraz skarga- składając zażalenia, skargi i skargi kasacyjne.
blem interpretacji podatkowych? ścią orzecznictwa. Przypomnijmy sobie zatem, mi kasacyjnymi dyrektora izby skarbowej. Uchwała NSA jest dla nich swoistą nagrodą za
jak kształtowała się interpretacja przepisów. W wyroku z 14 września 2007 r. (sygn. akt II podjęty wysiłek. Inni pozostaną tylko moralny-
Choć uchwała dotyczyła przepisów już nieobo- Już od początku obowiązywania analizowanej FSK 700/07) NSA zgodził się jednak z organami mi zwycięzcami.■ Not. EM
wiązujących, to jednak ustne motywy wyroku regulacji, czyli od 2005 roku, wskazywano, że skarbowymi. Spowodowało to odwrócenie się
przedstawione przez sąd wskazują, że odwołał pojęcie wydania należy rozumieć jako doręcze- linii orzeczniczej sądów na korzyść organów MARCIN BARAN
dyrektor w dziale doradztwa podatkowego
się on w swoim rozumowaniu przede wszyst- nie postanowienia o interpretacji (przez analo- skarbowych. Niekorzystna linia utrzymała się aż
Ernst & Young
kim do celu wprowadzenia przepisów oraz gię do wydania decyzji). Część organów konse- do momentu, gdy było wiadomo, że NSA po-
praktycznych konsekwencji udzielenia interpre- kwentnie ignorowała te argumenty, wypraco- dejmie uchwałę w tej sprawie. Niektóre postę- www.gazetaprawna.pl/akademia_podatkowa

SEJM | AKCYZA | Stawki

Nie będzie niższego podatku


z polską żoną na papierosy i tytoń
dzie dla takich osób korzyst- ZMIANA PRAWA Komisja
Ważne! Zgodnie z rządowym projektem ustawy akcyzowej, minimal-
niejsza – wylicza Marcin Pa- Finansów Publicznych nie ną stawkę akcyzy na papierosy będzie stosował podatnik,
nek. zgadza się na obniżenie stawek u którego akcyza wyliczona na podstawie stawek ustawo-
Stwierdza też, że możliwość akcyzy na papierosy i tytoń do wych będzie niższa niż 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy na-
wyboru opodatkowania na za- palenia zaproponowanych liczonej od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej
sadach ogólnych może mieć w rządowym projekcie nowej
sens również w przypadku wy- ustawy akcyzowej.
boru przez takiego cudzoziem- najpopularniejszej kategorii ce- dzenia do ustawy możliwości
ca wspólnego rozliczenia po- MAGDALENA MAJKOWSKA nowej. składania przez podatnika za-
datkowego z małżonkiem (co magdalena.majkowska@infor.pl Klub Lewicy zgłosił poprawkę bezpieczenia akcyzowego w for-
nowelizacja ustawy o PIT rów- zakładającą obniżenie propono- mie weksla.
nież pod pewnymi warunkami
przewiduje), gdyż może to
prowadzić do obniżenia efek-
P oprawki do rządowego
projektu ustawy o podatku
akcyzowym zgłoszone w trakcie
wanej minimalnej stawki akcy-
zy na papierosy do 95 proc. Ko-
alicyjny PSL wnioskował nato-
Negatywnie zaopiniowane
zostały natomiast wszystkie po-
prawki klubu PiS. Większość
tywnego obciążenia podatko- drugiego czytania w Sejmie opi- miast o obniżenie stawek akcy- z nich zakładała uproszczenia
wego poniżej 20 proc. niowała wczoraj Komisja Finan- zy na tytoń do palenia. Rządo- w zakresie opodatkowania ak-
– Opisana możliwość zosta- sów Publicznych. Akceptacji nie wy projekt zakłada wzrost cyzą energii elektrycznej. Zgod-
ła przewidziana tylko dla rezy- zyskały m.in. poprawki dotyczą- stawki kwotowej do 95 zł za nie z projektem, akcyza będzie
dentów podatkowych takich ce zmniejszenia proponowa- każdy 1 kilogram i ustalenie płatna na etapie jej wydania
państw, z którymi istnieje pod- nych stawek akcyzy na papiero- stawki procentowej na stałym przez dystrybutora do ostatecz-
stawa prawna dla tzw. wymia- sy i tytoń do palenia. poziomie 31,41 proc. PSL wnio- nego konsumenta. PiS postulo-
ny informacji podatkowych Zgodnie z projektem ustawy, skowało o obniżenie stawki wało przede wszystkim odejście
między władzami podatkowy- zostanie zmieniona struktura kwotowej do 71 zł. Obie po- od rozdziału momentu powsta-
mi Polski oraz tego państwa. opodatkowania akcyzą papiero- prawki zostały negatywnie za- wania obowiązku podatkowego
– Podatnik powinien już te- Zamiast zryczałtowanego Taką podstawą prawną jest sów. Stawka kwotowa wzrośnie opiniowane. i momentu powstawania obo-
raz sprawdzić, jak szybko po- 20-proc. podatku kalkulowane- najczęściej właściwa umowa z 91 zł do 138,50 zł za 1000 Komisja przyjęła natomiast wiązku do zapłaty oraz rezy-
zyska taki dokument – mówi go od kwot brutto (czyli bez po- o unikaniu podwójnego opo- sztuk, a procentowa zmaleje poprawki PO zakładające wpro- gnację z obowiązku uiszczania
Anna Misiak. mniejszania przychodu o kosz- datkowania, jeśli zawiera klau- z 37,92 proc. 31,41 proc. W wy- wadzenie do ustawy zwolnienia wstępnych wpłat akcyzy przez
ty uzyskania przychodu) będą zulę wymiany informacji – ar- niku zmiany akcyza na papiero- z akcyzy produkcji energii elek- podatników.■
Forma opodatkowania mogli wybrać opodatkowanie gumentuje ekspert z White & sy osiągnie unijne minimum, tj. trycznej w elektrociepłowniach.
Trzecią ważną zmianą, jaka na zasadach ogólnych, tzn. we- Case. 64 euro za 1000 sztuk. W pro- Jest to fakultatywne zwolnienie Pisaliśmy o tym
znalazła się w noweli PIT, jest dług obowiązującej w 2009 ro- Dodaje, że z formalnego jekcie ustawy podwyższono tak- wynikające z dyrektywy wspól- ■ Podatek zapłacą zakłady
sposób opodatkowania docho- ku skali podatkowej (18 i 32 punktu widzenia takie osoby że minimalną stawkę akcyzy na notowej i obecnie znajduje się energetyczne
dów uzyskanych w Polsce proc.), ale z możliwością po- muszą również pamiętać o ko- papierosy z poziomu 90 proc. w rozporządzeniu. Druga – GP nr 202/2008
przez obcokrajowców. Marcin mniejszania przychodów nieczności udokumentowania do poziomu 100 proc. całkowi- z przyjętych poprawek ma na www.gazetaprawna.pl/akcyza
Panek, doradca podatkowy, o koszty ich uzyskania. swojej rezydencji podatkowej tej kwoty akcyzy naliczonej od celu przeniesienie z rozporzą-
prawnik w kancelarii White & – Taki wybór będzie miał stosownym certyfikatem wy-
Case, wyjaśnia, że cudzoziem- sens wtedy, gdy na skutek za- stawionym przez władze po-
reklama
cy posiadający rezydencję po- stosowania zasad ogólnych datkowe obcego państwa,
datkową innego niż Polska efektywny poziom opodatko- a także o obowiązku złożenia
państwa UE, EOG lub Szwajca- wania ich dochodów będzie rocznego zeznania podatko-
rii będą mieli możliwość wybo- niższy niż 20 proc., np. gdy wego.■
ru formy opodatkowania nie- przychód będzie stosunkowo
których kategorii dochodów niski, a zatem będzie podlegał Pisaliśmy o tym
(np. dochodów z praw autor- 18-proc. stawce podatku lub ■ Rozliczanie dochodów
skich, umów zleceń i o dzieło, gdy koszty uzyskania przycho- obcokrajowców
zasiadania w zarządach i ra- du (ustawowe lub rzeczywiste) – GP nr 188/2008
dach nadzorczych spółek kapi- będą na tyle wysokie, że efek- www.gazetaprawna.pl/pit
tałowych). tywna stawka od dochodu bę-

SEJM | RACHUNKOWOŚĆ | Certyfikat księgowy

Termin egzaminu będzie można przesunąć


ZMIANA PRAWA Warunkiem o zmianie ustawy o rachunko- zaminu w ogłoszonym termi-
przesunięcia egzaminu na wości. Nowelizacja wprowa- nie z przyczyn losowych.
certyfikat księgowy będzie dza zmiany w zakresie wymo- W takiej sytuacji będzie moż-
udokumentowanie zaistnienia gów, jakie powinna spełniać liwe przystąpienie do egzami-
przyczyn losowych, które osoba ubiegająca się o certyfi- nu w późniejszym terminie,
uniemożliwiają przystąpienie kat księgowy, m.in. zwalnia uzgodnionym z Komisją Egza-
do niego. z konieczności zdawania egza- minacyjną.
minu osoby posiadające odpo- Zgodnie z przyjętą popraw-
MAGDALENA MAJKOWSKA wiednie wykształcenie i trzy- ką, warunkiem przełożenia eg-
magdalena.majkowska@infor.pl letnią praktykę w księgowości. zaminu będzie przedstawienie
Przyjęte poprawki precyzu- Komisji Egzaminacyjnej doku-

K omisja Finansów Publicz-


nych pozytywnie zaopi-
niowała wczoraj wszystkie se-
ją przepisy regulujące sposób
przeprowadzania egzaminu.
Jedna z nich dotyczy zasad
mentów potwierdzających nie-
możność przystąpienia do eg-
zaminu w wyznaczonym ter-
nackie poprawki do noweliza- postępowania w przypadku minie, najpóźniej w ciągu
cji ustawy z 18 marca 2008 r. odstąpienia od zdawania eg- siedmiu dni po tym terminie.■
6 | ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 Podatki WWW.GAZETAPRAWNA.PL

ADMINISTRACJA | Zwrot kosztów delegacji służbowych celnikom PROCEDURY | Obowiązki informacyjne podatników

Urzędy celne powinny poprawić regulaminy Trzeba zawiadomić


Urzędy celne powinny zmienić
swoje regulaminy, aby
niądze celnikowi się nie należą.
Po naszej publikacji sprawą za-
sadzie pojedynczych kontroli,
spowodował umiejscowienie
Szef celników radzi im tak-
że, aby w pierwszej kolejności
o każdej zmianie adresu
wykazać, że miejscem interesował się rzecznik praw komórek szczególnego nadzo- zmienili regulaminy organiza- ZMIANA PRAWA Podatnik, kowego, nakazujących organo-
sprawowania szczególnego obywatelskich. Teraz oficjalne ru na terenie podmiotu objęte- cyjne w urzędach, wskazując który w ciągu sześciu miesięcy wi podatkowemu wszczęcie po-
nadzoru podatkowego są stanowisko prezentuje resort fi- go stałym nadzorem. Komórki w nich, że miejscem sprawowa- od zakończenia kontroli stępowania podatkowego nie
konkretne komórki tego nansów. te, a nie główna siedziba praco- nia szczególnego nadzoru po- podatkowej zmieni adres, później niż w terminie sześciu
nadzoru w danym urzędzie. Zgodnie z pismem szefa dawcy, stanowią miejsce pracy datkowego w formie stałych będzie musiał o tym fakcie miesięcy od zakończenia kon-
Służby Celnej (nr SC/KS/ dla pracowników szczególnego nadzorów są konkretne komór- zawiadomić urząd skarbowy. troli podatkowej w przypadku
EWA MATYSZEWSKA 0681/478/1/UOC/08/16522S nadzoru podatkowego. W nich ki organizacyjne szczególnego zidentyfikowania w protokole
ewa.matyszewska@infor.pl C), przy ustalaniu miejsca pra- bowiem następuje faktyczne nadzoru podatkowego. Następ- EWA MATYSZEWSKA nieprawidłowości w rozlicze-
cy w przypadku osób realizu- świadczenie pracy. Zasady te nie należy w umowie o pracę / ewa.matyszewska@infor.pl niach podatnika. Postępowanie

S zef Służby Celnej Jacek Ka-


pica przesłał do wszystkich
dyrektorów izb celnych pismo,
jących zadania szczególnego
nadzoru podatkowego w for-
mają zastosowanie także do
funkcjonariuszy celnych.
akcie mianowania określić jako
miejsce pracy / służby konkret-
ną komórkę szczególnego nad- O d 1 stycznia 2009 r. nowe-
lizacją Ordynacji podatko-
podatkowe może być wszczęte
po upływie sześciu miesięcy od
zakończenia kontroli w wyjąt-
w którym wyjaśnia, jak należy Ważne! Rzecznik praw obywatelskich poprosił 6 listopada o interwen- zoru podatkowego w danym wej zostanie wprowadzona za- kowych sytuacjach, jeżeli:
interpretować miejsce świad- cję szefa Służby Celnej Jacka Kapicę w zakresie nieprawidło- urzędzie celnym. sada, zgodnie z którą podatnik ■ podatnik dokona ponownej
czenia pracy przez funkcjona- wości związanych ze zwrotem kosztów delegacji celnikom. Jeśli miejsce sprawowania będzie musiał zawiadamiać fi- korekty deklaracji, w której nie
riuszy celnych, działających Sprawa dotyczy głównie izb celnych w Szczecinie i Gdyni stałego nadzoru znajduje się skusa o każdej zmianie adresu zostaną uwzględnione niepra-
w szczególnym nadzorze po- w dużej odległości od miejsca następującej w ciągu sześciu widłowości ujawnione w kon-
datkowym. Wyjaśnienia te to zamieszkania (powyżej 30 miesięcy od zakończenia kon- troli podatkowej;
skutek artykułu opublikowane- mie stałych nadzorów podat- W związku z tym szef Służby km), a dojazd jest szczególnie troli podatkowej. ■ organ podatkowy otrzyma in-
go w GP nr 189 z 26 września kowych przy zawieraniu umo- Celnej Jacek Kapica zaleca, aby utrudniony i nie ma możliwo- Jak tłumaczy nam Wojciech formacje od organów podatko-
2008 r., w którym cytowaliśmy wy o pracę istnieje znaczna w celu wyrównania zasad do- ści zapewnienia obsady ka- Pietrasiewicz, doradca podatko- wych lub od innych organów,
instrukcję wydaną przez dyrek- swoboda w określaniu miej- jazdu pracowników i funkcjo- drowej z okolic, należy rozwa- wy współpracujący z Allen & uzasadniające wszczęcie postę-
tora Izby Celnej w Szczecinie. sca pracy. nariuszy celnych pracujących żyć możliwość przyznania do- Overy A. Pędzich, niepoinfor- powania podatkowego.
Wynikało z niej, że jeśli pra- W dalszych wyjaśnieniach lub pełniących służbę w izbach datku specjalnego.■ mowanie organu podatkowego Z tych przyczyn od 1 stycznia
cownik szczególnego nadzoru MF zgodnie z orzecznictwem celnych, urzędach celnych, od- przez podatnika o zmianie swo- 2009 r. każdy protokół kontroli
podatkowego wykryje niepra- sądowym miejsce pracy nie za- działach celnych i miejscach Pisaliśmy o tym jego adresu będzie skutkować podatkowej musi zawierać in-
widłowości podczas kontroli wsze musi oznaczać siedzibę wyznaczonych czy uznanych za ■ Szef celników wytłumaczy uznaniem za doręczone posta- formację o obowiązku przeka-
u przedsiębiorcy i ukaże go, pracodawcy. Charakter czyn- miejsca wykonywania stałego podwładnych nowienia o wszczęciu postępo- zania przez podatnika informa-
otrzyma zwrot kosztów za de- ności z zakresu stałego nadzo- nadzoru podatkowego stoso- – GP nr 220/2008 wania podatkowego przekaza- cji o zmianie adresu w ciągu
legację służbową. Bez pozy- ru podatkowego, realizowane- wano zaprezentowaną inter- www.gazetaprawna.pl/archiwum nego przez organ podatkowy sześciu miesięcy od dnia zakoń-
tywnych wyników kontroli pie- go w sposób ciągły, a nie na za- pretację. w miejsce, gdzie doręczono pro- czenia kontroli podatkowej.
tokół kontroli podatkowej. – Brak takiej informacji
– W skrajnych przypadkach w protokole kontroli może sta-
może to oznaczać, że podatnik nowić naruszenie zasady zaufa-
VAT | Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przez własne niedopatrzenie nia podatnika do organów pro-
dowie się o toczącym się w jego wadzących postępowanie oraz
Są nowe wytyczne do stosowania obniżonych stawek sprawie postępowaniu podatko-
wym po jego wszczęciu –
zasady informowania, co może
być podstawą wzruszenia do-
ostrzega Wojciech Pietrasie- mniemania doręczenia posta-
ZMIANA PRAWA 1 grudnia usług turystyki. W rozdziale w rozdziale 8 określają przy- kraju przez podatników mają- wicz. nowienia o wszczęciu postępo-
wejdą w życie przepisy 3 określono miejsce świadcze- padki, w których zastosowa- cych siedzibę lub miejsce za- Dodaje, że nałożenie na po- wania podatkowego w miejscu,
nowego rozporządzenia, które nia przy świadczeniu usług nie ma inny niż określony mieszkania albo pobytu poza datników tego obowiązku jest gdzie doręczono uprzednio pro-
określą m.in. zwolnienia z VAT transportu międzynarodowego w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT terytorium kraju. W przepisach konsekwencją zmian w Ordyna- tokół kontroli – podsumowuje
oraz możliwości stosowania środkami transportu morskie- termin obniżenia kwoty po- rozdziału 12 minister określił cji podatkowej dotyczących ekspert z Allen & Overy A. Pę-
obniżonych do 7, 3 i 0 proc. go lub lotniczego. Rozdział datku należnego. W rozdziale sposób przeliczania kwot wy- wszczęcia postępowania podat- dzich.■
stawek tego podatku. 4 jest kontynuacją obecnie obo- 9 określono przypadki, gdy kazywanych na fakturach wy-
wiązujących uregulowań. kwota podatku naliczonego stawianych przez Centralne
EWA KONDERAK Określa towary i usługi, dla może być zwrócona jednostce Biuro Opłat Trasowych
gp@infor.pl których obniża się stawkę po- dokonującej nabycia (impor- (CRCO) Europejskiej Organiza- WSA w Warszawie o usługach telekomunikacyjnych
datku do wysokości 7 proc. tu) towarów lub usług oraz cji do Spraw Bezpieczeństwa

M inisterstwo Finansów
opublikowało projekt
oraz warunki stosowania tej
stawki.
warunki i tryb dokonywania
tego zwrotu.
Żeglugi Powietrznej (EURO-
CONTROL). Można odliczyć VAT
nowego rozporządzenia w spra- Przepisy zawarte w roz- Przepisy rozdziału 10 okre- Do ostatniego rozdziału
wie wykonania niektórych
przepisów ustawy o VAT. Duża
dziale 5 określają obniżoną do
3 proc. stawkę dla dostawy,
ślają przypadki, w których
kwota podatku naliczonego
rozporządzenia zostały prze-
niesione niektóre przepisy
z raju podatkowego
część regulacji zawartych wewnątrzwspólnotowego na- może być zwrócona jednostce przejściowe i końcowe, które
w nowym rozporządzeniu jest bycia i importu trzmieli i ento- dokonującej nabycia (importu) były przedmiotem rozporzą- Polski operator ma prawo wy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr
w zasadniczej części kontynu- mofagów – wyłącznie stawo- towarów lub usług finansowa- dzenia ministra finansów z 27 do odliczenia VAT z faktury 54, poz. 535 z późn. zm.) jest
acją obecnych rozwiązań. Roz- nogów i nicieni. W rozdziale nego ze środków bezzwrotnej kwietnia 2004 r. w sprawie wystawionej przez operatora niezgodny z prawem wspólno-
porządzenie zawiera 13 roz- 6 zostały wskazane preferen- pomocy zagranicznej, oraz wa- wykonania przepisów ustawy telekomunikacyjnego z raju towym.
działów. cje w postaci stosowania obni- runki i tryb dokonywania tego o podatku od towarów podatkowego. Polski przepis przewiduje,
Rozdział 1 to przepisy ogól- żonej do 0 proc. stawki podat- zwrotu. W rozdziale 11 są wa- i usług. Mogą one mieć jesz- że podatnik nie może odli-
ne, które określają przedmiot ku od towarów i usług. Roz- runki, sposób obliczania i po- cze zastosowanie w odniesie- ŁUKASZ ZALEWSKI czyć VAT, gdy nabywa m.in.
regulacji oraz słownik pojęć. dział 7 poświęcony jest zwol- boru podatku z tytułu świad- niu do pojawiających się sta- lukasz.zalewski@infor.pl import usług z krajów uzna-
W rozdziale 2 minister określił nieniom od podatku oraz czenia usług międzynarodowe- nów faktycznych objętych re- nych za raje podatkowe. A za-
inny termin powstania obo-
wiązku podatkowego, m.in. dla
szczegółowym warunkom ich
stosowania. Przepisy zawarte
go przewozu drogowego, wy-
konywanych na terytorium
gulacjami przepisów przej-
ściowych.■ S karżącą była polska spółka
prowadząca działalność
w zakresie świadczenia usług
tem przepis wprowadza ogra-
niczenie w zakresie odlicze-
nia VAT w zależności od kraju
telekomunikacyjnych. W przy- pochodzenia usługodawcy, co
padku gdy jej jest sprzeczne z art. 176 Dy-
BIEGLI REWIDENCI | Zasady wykonywania zawodu ORZECZENIE abonent dzwo- rektywy 2006/112/We. Jak
nił z zagranicy podkreślał sąd, przepis dyrek-
Samorząd nie może regulować cen lub do abonenta zagranicznej
sieci, zagraniczny operator wy-
tywy pozwala na ogranicze-
nie odliczeń w VAT, jedynie
stawiał spółce fakturę z tytułu gdy kryterium jest rodzaj
ZMIANA PRAWA Według ży sprawowanie kontroli nad cję na rynku. Jest to nieroze- biegłymi rewidentami i firma- roamingu międzynarodowego. usługi.
Urzędu Ochrony Konkurencji przestrzeganiem przepisów rwalnie związane ze wzrostem mi audytorskimi powinien Spółka musiała rozliczyć taką Sąd przyznał także rację
i Konsumentów projekt ustawy i procedur związanych z wyko- cen za świadczone przez bie- gwarantować niezależność od fakturę jako import usług. spółce, która twierdziła, że
o biegłych rewidentach daje nywaniem czynności rewizji fi- głych rewidentów usługi, z nie- tych podmiotów oraz podlegać Wśród jej kontrahentów, ope- w przypadku usług roamingu
samorządowi możliwość nansowej przez biegłych rewi- uzasadnioną szkodą dla ich od- nadzorowi publicznemu. ratorów zagranicznych sieci, nie może być mowy o nabywa-
ujednolicenia cen. dentów oraz działalnością firm biorców. Tymczasem proponowane są także operatorzy z rajów po- niu usług ze względu na korzy-
audytorskich. Drugi przepis na- Według UOKiK przyjęcie rozwiązania przewidują, że datkowych. Spółka twierdziła ści podatkowe, ponieważ ich
AGNIESZKA POKOJSKA kazuje spółkom audytorskim proponowanych rozwiązań pracownicy samorządu zawo- więc, że w związku z impor- nabywanie wynika z decyzji
agnieszka.pokojska@infor.pl składać do samorządu informa- ogranicza możliwość działań dowego biegłych rewidentów tem usług telekomunikacyj- klienta spółki.■
cje o wysokości przychodów organu antymonopolowego będą nadzorować samych sie- nych przysługuje jej prawo do Sygn. akt III SA/Wa 487/08
(nieprawomocny)
G azeta Prawna dotarła do
uwag zgłoszonych do
projektu ustawy o biegłych re-
z tytułu wykonania czynności
rewizji finansowej w jed-
nostkach zainteresowania pu-
w przypadkach zawierania
porozumień cenowych na
rynku rewizji finansowej. Jest
bie. Według prezesa UOKiK,
w takim systemie nie może
być mowy o niezależności.■
odliczenia VAT, nawet jeśli wy-
stawcą faktury była spółka
z raju podatkowego.
W poniedziałek
widentach przez Urząd Ochro- blicznego. to równoznaczne z zagroże- Z taką interpretacją nie zgo-
ny Konkurencji i Konsumen- W ocenie organu antymono- niem dla konkurencji na tym dził się jednak minister finan- Uproszczone zaliczki na PIT
tów (UOKiK). polowego proponowana regu- rynku. Pisaliśmy o tym sów. Z wyroku WSA wynika trzeba zgłosić
Urząd odniósł się do dwóch lacja daje duże możliwości sa- W opinii prezesa UOKiK, re- ■ Małe spółki audytorskie jednak, że w omawianej sytu- Tygodnik
przepisów – art. 26 ust. 2 pkt morządowi biegłych rewiden- gulacje należy uznać również stracą klientów acji spółka ma prawo odliczyć Podatkowy
5 i art. 49 ust. 3 pkt 5 projektu. tów do ujednolicania cen za za niezgodne z implementowa- – GP nr 207/2008 VAT. U podstaw takiego roz-
Zgodnie z pierwszym, do zadań usługi rewizji finansowej, eli- ną 43 Dyrektywą. Stanowi ona strzygnięcia leżało stwierdze-
www.gazetaprawna.pl/archiwum www.gazetaprawna.pl
Krajowej Komisji Nadzoru nale- minując tym samym konkuren- m.in., że system nadzoru nad nie, że art. 88 ust. 1 pkt 1 usta-
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Podatki ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 | 7

Rozmawiamy z MACIEJEM KULAWIKIEM, radcą prawnym współpracującym z kancelarią Allen & Overy, A. Pędzich

Podwójna zaliczka pozwala zoptymalizować podatki


Podatnik przy zapłacie podwójnej listopadowej zaliczki
podatkowej może w taki sposób rozliczyć koszty lub przychody,
aby zoptymalizować swoje roczne zobowiązanie podatkowe.

■ W listopadzie podatnicy mu- łączna wartość w złotych pol-


szą odprowadzić do urzędu skich nie przekracza kwoty 50
skarbowego podwójną zaliczkę tys. euro (w 2008 roku 188
podatkową. Obo- tys. zł) w roku podatkowym,
ROZMOWA wiązek odprowa- podatnicy rozpoczynający
dzenia zaliczki na działalność gospodarczą oraz
podatek dochodowy w po- mali podatnicy (czyli tacy, dla
dwójnej wysokości może być których wartość przychodu ze
okazją do optymalizacji podat- sprzedaży – łącznie z VAT – nie
kowej, polegającej na odrocze- przekroczyła w poprzednim
niu płatności do czasu rozlicze- roku podatkowym wyrażonej
nia rocznego. Czy to prawda? w złotych kwoty odpowiadają-

Fot. Wojciech Górski


– Tak. Optymalizacja może cej równowartości 800 tys.
przebiegać na różne sposoby. euro; w 2008 roku jest to
■ Jaki jest najpowszechniej- 3 014 000 zł), mogą jednora-
szy? zowo rozpoznać koszt dla ce-
– Najczęściej spotykane jest lów podatkowych. Koszt ten
zwiększanie kosztów uzyska- można rozpoznać już w mie-


nia przychodów, m.in. poprzez siącu wprowadzenia danego ści odsetek (dzięki rozliczaniu tylko koszty, lecz także przy- wiają jedną fakturę miesięcz- ■ Nowelizacja ustawy o PIT
zwiększoną ilość zakupów. środka do ewidencji środków ich metodą kasową będą sta- chody. nie. Osoby te mogą całkowicie i ustawy o CIT zlikwiduje od
Jest to szczególnie atrakcyjne trwałych i wartości niemate- nowić koszt w momencie za- – To ważna informacja. Co uniknąć powstania przychodu 1 stycznia 2010 r. podwójną za-
w przypadku ponoszenia wy- rialnych i prawnych. płaty, a nie naliczenia) czy re- do zasady, jeżeli zamiast wy- w listopadzie. liczkę podatkową.
datków, które mogą być zali- dać towar lub wykonać usługę ■ Ten sposób nie będzie ra- – Tak. Zgodnie z planowa-
czone do kosztów uzyskania w końcu listopada (mówimy czej korzystny dla odbiorcy ną nowelizacją zaliczka na
przychodów jednorazowo. Jeżeli zamiast wydać towar lub wykonać o podatnikach, dla których rok faktury? podatek dochodowy za
■ Oprócz środków trwałych usługę z końcem listopada, zrobimy to podatkowy pokrywa się z ka- – Owszem. Taka optymali- ostatni miesiąc roku podat-
o wartości nieprzekraczającej w pierwszym dniu grudnia, osiągnięty lendarzowym), zrobimy to zacja może nie być obojętna kowego będzie wpłacana do
3,5 tys. zł, których jednorazo- w ten sposób przychód rozliczymy dopiero w pierwszym dniu grudnia, dla odbiorcy naszych usług, 20 dnia miesiąca następnego
we zaliczenie do kosztów sta- w marcu kolejnego roku, uwzględniając jako osiągnięty w ten sposób przy- który – być może – oczekiwał (a nie – jak obecnie – razem
nowi obecnie standard, niektó- koszty wydatki ponoszone zarówno w listo- chód rozliczymy dopiero w listopadzie powstania kosz- z zaliczką na podatek docho-
rzy podatnicy mogą jednorazo- padzie, jak i grudniu danego roku w marcu kolejnego roku, tu. Warto więc upewnić się, że dowy za miesiąc poprzedni),
wo odliczyć znacznie większe uwzględniając jako koszty uzy- umowa zawarta z kontrahen- jeśli wcześniej podatnik nie
kwoty. Prawda? ■ Jakie inne metody można za- alizowanie ujemnych różnic skania przychodu wydatki po- tem pozostawia nam pole do dokona rozliczenia roczne-
– To prawda. Co do zasady, stosować? kursowych na pożyczkach (co noszone zarówno w listopa- manewru i że takie działanie go. Zatem to ostatnia szansa
w przypadku nabycia środków – Pozostałe metody służące oczywiście zależy od zmiany dzie, jak i grudniu danego ro- nie wpłynie negatywnie na na- podatników na skorzystanie
trwałych zaliczonych do grupy przesunięciu powstania kosz- kursów). ku. Jest to metoda szczególnie sze relacje, szczególnie w przy- z optymalizacji w tym zakre-
3–8 Klasyfikacji Środków tów uzyskania przychodów na ■ Ale przecież na wysokość efektywna dla osób pozostają- padku świadczenia usług sie. ■
Trwałych (z wyjątkiem samo- konkretny okres rozliczeniowy dochodu (a więc i zaliczki na cych na tzw. samozatrudnie- o charakterze ciągłym, takich Rozmawiała
chodów osobowych), których to m.in. kumulowanie płatno- podatek) wpływ mają nie niu, które co do zasady wysta- jak doradcze. EWA MATYSZEWSKA

reklama

PROCEDURY | Interpretacje podatkowe Deklaracje podatkowe

Trzeba wezwać ministra PIT-6/PIT-6L


trzeba złożyć
do usunięcia błędów do 30 listopada
Podatnik, który chce zaskarżyć żeli takie środki zaskarżenia
interpretację podatkową, musi nie przysługują, skargę moż- Do końca listopada należy
wezwać organ do usunięcia na wnieść, ale po uprzednim złożyć deklarację PIT-6 lub
naruszenia prawa. Trzeba wezwaniu na piśmie właści- PIT-6L z działów specjalnych
to zrobić w terminie 14 dni wego organu do usunięcia na- produkcji rolnej.
od otrzymania interpretacji. ruszenia prawa.
Wezwanie trzeba wnieść BOGDAN ŚWIĄDER
ALEKSANDRA TARKA w terminie 14 dni od dnia, w któ- bogdan.swiader@infor.pl
aleksandra.tarka@infor.pl rym skarżący dowiedział się lub

O becnie obowiązujące
przepisy Ordynacji po-
mógł się dowiedzieć o wydaniu
aktu lub podjęciu innej czynno-
ści. W przypadku interpretacji
P odatnicy, którzy osią-
gają dochody z dzia-
łów specjalnych produkcji
datkowej, regulujące zasady podatkowych w ciągu 14 dni od rolnej, są zobowiązani skła-
i tryb wydawania interpretacji otrzymania interpretacji będzie dać w terminie do 30 listo-
podatkowych, nie przewidują konieczne pisemne wezwanie pada roku poprzedzające-
drogi zaskarżenia w postę- do usunięcia naruszenia prawa go rok podatkowy właści-
powaniu podatkowym. Ina- przez ministra finansów. wemu urzędowi skarbowe-
czej mówiąc, przepisy nie Skargę wnosi się w terminie mu deklaracje o rodzajach
przewidują, że podatnik, któ- 30 dni od dnia doręczenia od- i rozmiarach zamierzonej
ry nie zgadza się z interpreta- powiedzi organu na wezwanie produkcji w roku następ-
cją, może wnieść od niej od- do usunięcia naruszenia pra- nym.
wołanie czy zażalenie. Nie wa. A jeżeli organ nie udzielił Deklaracja jest potrzeb-
oznacza to jednak, że inter- odpowiedzi na wezwanie, na do wymiaru zaliczki na
pretacja nie podlega kontroli. w terminie 60 dni od dnia podatek dochodowy od do-
Można ją bowiem zaskarżyć wniesienia wezwania o usunię- chodów z działów produk-
do sądu administracyjnego. cie naruszenia prawa. Złoże- cji rolnej w 2009 roku.
Trzeba jednak pamiętać o za- nie skargi bez dopełnienia te- Opodatkowani według
sadach wynikających z postę- go warunku spowoduje jej od- skali składają PIT-6, a po-
powania przed sądami admi- rzucenie. datnicy opłacający podatek
nistracyjnymi. Nie zawsze jednak niedo- liniowy – PIT-6L.
Zgodnie ustawą z 30 sierp- pełnienie tego warunku za- Należy pamiętać, że no-
nia 2002 r. – Prawo o postępo- mknie podatnikowi drogę do we normy szacunkowe na
waniu przed sądami admini- sądu. Przepisy przewidują bo- 2009 rok, które służą do
stracyjnymi (Dz.U. nr 153, wiem możliwość złożenia określenia zaliczek podat-
poz. 1270 z późn. zm.), co do wniosku o przywrócenie ter- kowych na podstawie da-
zasady skargę do sądu można minu.■ nych z deklaracji, zostały
wnieść po wyczerpaniu środ- opublikowane w rozporzą-
ków zaskarżenia. Jest to taka Pisaliśmy o tym dzeniu ministra finansów
sytuacja, w której stronie nie ■ Fiskus może poprawić z 18 września 2008 r.
przysługuje żaden środek za- milczące interpretacje w sprawie norm szacunko-
skarżenia, taki jak zażalenie, – GP nr 225/2008 wych dochodu z działów
odwołanie lub wniosek o po- specjalnych produkcji rol-
nowne rozpatrzenie sprawy, www.gazetaprawna.pl/ nej (Dz.U. nr 173, poz.
przewidziany w ustawie. Je- interpretacje_podatkowe 1073).■
8 | ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Praca
■ Prawo pracy ■ Ubezpieczenia społeczne ■ Zdrowie ■ Edukacja ■ Kadry

2 dni dodatkowego wolnego przysługuje pracownikowi Mniej formularzy dla firm ubiegających Niesolidnym rodzicom trudniej będzie
PAMIĘTAJ wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat NOWOŚĆ sie o pomoc z PFRON strona 10 NOWOŚĆ otrzymać kredyt w banku strona 11

CO NOWEGO EMERYTURY I RENTY | Konsekwencje wzrostu płac i obniżki składki rentowej

■ W SENACIE O EMERYTURACH PO-


MOSTOWYCH. Od debaty nad ustawą
o emeryturach pomostowych, która
zmniejsza liczbę uprawnionych do
wcześniejszego przechodzenia na eme-
Kwota bazowa wzrośnie aż
ryturę z ok. miliona osób do niecałych
250 tys., rozpocznie się dzisiaj trzydnio- ■ Osoby, które w tym roku masowo składają do ZUS wnioski o ustalenie prawa do emerytury, mogą na tym stracić
we posiedzenie Senatu. Prawo do wcze-
śniejszych emerytur ma stracić więk- ■ Szacujemy, że kwota bazowa, służąca do wyliczania emerytur i rent, wzrośnie od marca 2009 r. aż o 270 zł
szość nauczycieli, część kolejarzy oraz
dziennikarze. Więcej www.sejm.gov.pl ■ Emerytura osoby, która ma 30 lat stażu i zarabia średnią płacę, będzie o 100 zł niższa, jeśli złoży o nią wniosek przed marcem

■ POLACY NAJLICZNIEJSZĄ GRUPĄ BARTOSZ MARCZUK Ostateczna wysokość kwo-


IMIGRANTÓW. Spośród 3,5 miliona imi- bartosz.marczuk@infor.pl ty bazowej zależy więc głów-
grantów, którzy w roku 2006 osiedli nie – w niezmieniających się
w 27 krajach UE, aż 290 tys. stanowili ciągu zaledwie warunkach związanych z wy-
Polacy – podał wczoraj Eurostat. 40 proc.
imigrantów w 2006 roku stanowili oby-
watele państw UE, którzy przemieszcza-
W 9 miesięcy tego ro-
ku w ZUS przybyło
prawie 200 tys. emerytów.
sokością opłacanych składek
– od tempa wzrostu płac. Na
jej wysokość wpływa też jed-
li się do innego kraju. Jak podaje Euro- Dla porównania w 2007 ro- nak kwota opłaconych przez
stat, liczba ta wzrasta średnio o około 10 ku, dotychczas rekordowym, pracowników składek.
proc. rocznie. Wśród imigrantów najwię- przyznano je 215,4 tys. oso-
cej było Polaków (290 tys.), Rumunów bom. Rok wcześniej – 103,9 Wyjątkowe dwa lata
(230 tys.), Marokańczyków (140 tys.), tysiącom. To m.in. efekt orze- Wysokość kwoty bazowej,
Ukraińców, Brytyjczyków i Chińczyków czenia Trybunału Konstytu- którą GUS ogłosi w lutym,
(po 100 tys.) i Niemców (90 tys.). cyjnego, dzięki któremu na a która będzie obowiązywać
Więcej www.ec.europa.eu/eurostat świadczenia odchodzą 60-let- od marca 2009 r. do lutego
ni mężczyźni z 35-letnim sta- 2010 r., będzie zależeć od
żem. Jednak główną przyczy- wzrostu płac w 2008 roku
■ WYNAGRODZENIA LEKARZY REZY- ną tak dynamicznego wzro- i składek, jakie opłacili za sie-
DENTÓW. Ministerstwo Zdrowia przekaza- stu liczby emerytów jest spo- bie ubezpieczeni. A rok 2008,
ło na Komitet Rady Ministrów projekt nowe- dziewane wygaszenie w bie- podobnie zresztą jak 2007,
lizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza żącym roku przywilejów jest pod jednym i drugim
dentysty. Ma ona zróżnicować wynagrodze- emerytalnych oraz panujące względem wyjątkowy.
nia lekarzy i lekarzy dentystów odbywają- powszechnie, ale błędne, Po pierwsze, w tym roku
cych szkolenie specjalizacyjne w ramach przekonanie, że aby zyskać szybko rosną pensje. Mini-
tzw. rezydentury. Więcej www.mp.pl wcześniejszą emeryturę, trze- sterstwo Finansów szacuje,
ba do końca grudnia złożyć że wynagrodzenie, które bra-
o nią wniosek. ne jest pod uwagę przy wyli-
■ PROTEST DYREKTORÓW SZPITALI. czaniu kwoty, wyniesie
Dyrektorzy szpitali domagają się większych Możliwe straty w 2008 roku 2995 zł. W 2007
pieniędzy na przyszłoroczne leczenie. Gro- – Przyrost emerytów nie roku wynosiło 2691,03 zł.
żą, że nie podpiszą nowych kontraktów wynika tylko i wyłącznie Wzrośnie więc w 2008 roku
z NFZ. Od stycznia przestanie bowiem obo- z demografii. To głównie tzw. (w porównaniu z 2007 ro-
wiązywać tzw. dodatek Religi, który stano- efekt ostatniego roku obo- kiem) o ponad 11 proc. Dla
wił pewną rezerwę na podwyżki dla pra- wiązywania przywilejów porównania w poprzednich
cowników. Zdaniem dyrektorów szpitali, emerytalnych – podkreśla dwóch latach rosło odpo-
oferta NFZ – 51 zł za punkt rozliczeniowy – Wiktor Wojciechowski, wice- wiednio o 4,07 i 8,6 proc.
nie rekompensuje straty. Więcej www.mp.pl dyrektor Działu Analityczne- trzy czy cztery lata (byle łeczne. Przesądza o tym art. Po drugie, zmniejszy się też
go w Fundacji FOR. przed osiągnięciem pełnego 19 ustawy z 17 grudnia 1998 r. kwota składek, jakie GUS odej-
Tłumaczy, że ludzie są nie- wieku emerytalnego), a ZUS o emeryturach i rentach mie od funduszu wynagro-
■ OGÓLNOPOLSKIE CALL CENTER pewni, jakie regulacje będą wyliczy im świadczenie na z Funduszu Ubezpieczeń dzeń. Stanie się tak ze względu
W URZĘDZIE PRACY. 24 mln zł będzie obowiązywać od przyszłego starych zasadach, z nową, Społecznych (t.j. Dz.U. na obowiązującą od stycznia
kosztowało uruchomienie w Białymstoku roku, i dlatego niemal wszy- obowiązującą na dzień złoże- z 2004 r. nr 39, poz. 353 obniżkę składki rentowej.
ogólnopolskiego centrum teleinformatycz- scy, którzy mogą, przechodzą nia wniosku kwotą bazową z późn. zm.). Szacujemy, że kwota bazo-
nego Zielona linia dla osób szukających in- na emeryturę. i uwzględniając dodatkowe GUS, ogłaszając co roku wa wzrośnie do około 2548
formacji z urzędów pracy, m.in. ofert za- Osoby, które już teraz ubie- okresy pracy. Będzie więc wysokość tej kwoty (do siód- zł. Stanie się tak dzięki
trudnienia. Wojewódzki urząd pracy w tym gają się o to świadczenie, mo- ono na pewno wyższe. mego dnia roboczego lute- uwzględnieniu w jej wysoko-
mieście jest partnerem projektu, który gą na tym stracić. Osoby, które mają zamiar go), odejmuje – biorąc pod ści ponad 11-proc. wzrostu
wdraża Centrum Rozwoju Zasobów Ludz- Po pierwsze, szybki wzrost przejść na emeryturę, powin- uwagę poprzedni rok kalen- płac i obniżenia składki ren-
kich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Spo- płac i wprowadzona od stycz- ny więc rozważyć wstrzyma- darzowy – od średniej płacy towej. Jak sprawdziliśmy,
łecznej w ramach realizacji europejskiego nia tego roku kolejna obniżka nie się ze złożeniem wniosku faktycznie opłacone składki w ubiegłych latach kwota ba-
programu na rzecz promocji zatrudnienia. składki rentowej spowodują, do ZUS, przynajmniej do cza- na ubezpieczenia społeczne, zowa rosła niemal w takim
Projekt jest w 85 proc. finansowany z Eu- że obowiązująca od marca te- su ogłoszenia nowej kwoty które finansuje za siebie pra- samym tempie jak płace za
ropejskiego Funduszu Społecznego. go roku kwota bazowa może bazowej. Najwięcej na po- cownik. Nie jest to więc pro- rok poprzedni. Przypomnij-
być zdecydowanie wyższa niż chopnej decyzji mogą stracić sta operacja odjęcia od wyso- my też, że GP, szacując
obecnie. Szacujemy, że wzro- ci, którzy w okresie pracy za- kości średniej płacy kwoty w styczniu tego roku wyso-
■ STRATEGIA LIZBOŃSKA. Rząd przy- śnie z 2275,37 zł do około wodowej osiągali dochody wynikającej ze stawek pro- kość kwoty bazowej, wskazy-
jął wczoraj Krajowy Program Reform na 2548 zł. Przyznawane po 29 wyższe od przeciętnych. centowych opłacanych przez wała, że wzrośnie ona znacz-

4,84
lata 2008-2011 na rzecz realizacji Stra- lutego 2009 r. świadczenia pracownika składek. Obecnie nie (wzrost szacowaliśmy na
tegii Lizbońskiej. Ma on na celu pod- będą więc wyższe. Jak GUS liczy kwotę pracownik opłaca połowę ponad 8 proc.). Okazało się,
wyższenie jakości kształcenia i dostoso- Po drugie, osoby zaintere- Kwota bazowa wynosi tyle składki emerytalnej (9,76 że jej wzrost wyniósł nieco
wanie edukacji do potrzeb gospodarki, sowane przejściem na emery- co przeciętna płaca (bierze proc. pensji), składkę rento- ponad 10 proc.
lepsze przygotowanie absolwentów do turę, jeśli ukończyły w tym się pod uwagę tzw. wynagro- mln wą, która od stycznia tego ro-
wejścia na rynek pracy oraz rozwój roku odpowiedni wiek i staż, dzenie w gospodarce narodo- ku wynosi 1,5 proc., a do Wyższa kwota i świadczenie
kształcenia ustawicznego i moderniza- nie muszą ubiegać się w ZUS wej), pomniejszona o potrą- osób otrzymuje grudnia 2007 r. wynosiła 3,5 To, ile wynosi kwota bazo-
cję systemu zabezpieczenia społeczne- o nią do końca grudnia. Mogą cone od ubezpieczonych emerytury z ZUS proc., oraz składkę chorobo- wa, ma bardzo istotny wpływ
go. Więcej www.kprm.gov.pl to zrobić równie dobrze za składki na ubezpieczenia spo- wą (2,45 proc.). na wysokość świadczeń.
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia prawa pracy cz. 595 ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 | 9

Czy w umowie o zakazie konkurencji można zastrzec warunek rozwiązujący


Istnieje kilka prawnie dopuszczalnych pienia od niej. Sąd Najwyższy poza wymie- nie są one sprzeczne z zasadami prawa pra- ny skutek odnośnie do wzajemnych zobo-
sposobów rozwiązania przez strony nionymi sposobami rozwiązania umowy cy (art. 300 k.p.). wiązań stron: po stronie pracodawcy –
łączącej ich umowy o zakazie konku- opowiada się za dopuszczalnością wprowa- W ocenie SN, zamieszczenie w umowie o za- zwolnienie z obowiązku zapłaty odszkodo-
rencji po ustaniu stosunku pracy, dzenia do umowy o zakazie konkurencji kazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wania, a po stronie byłego pracownika –
przed upływem okresu, na jaki zosta- również warunku rozwiązującego, którego warunku rozwiązującego nie pozostaje zwolnienie z zakazu prowadzenia działal-
ła ona zawarta. Czy można do nich za- istotą, zgodnie z treścią art. 89 k.c., jest uza- w sprzeczności z zasadami prawa pracy, jak ności konkurencyjnej. Powyższe skutki na-
liczyć również wprowadzenie do umo- leżnienie ustania skutków czynności praw- również nie sprzeciwia się ono, co do zasa- stępują na podstawie samego ziszczenia
wy warunku rozwiązującego? nej od zdarzenia przyszłego i niepewnego dy, właściwości czynności prawnej w posta- się warunku, a więc bez potrzeby składa-
(por. wyrok SN z 8 sierpnia 2007 r., II PK ci umowy o zakazie konkurencji (por. wyrok nia dodatkowych oświadczeń woli przez
Strony mają możliwość w każdym czasie 45/07). SN z 12 lutego 2004 r., I PK 398/03). Takim strony umowy.■
rozwiązać umowę o zakazie konkurencji po Jak wskazał Sąd Najwyższy, umowa o zaka- warunkiem może stać się np. ustanie przy-
ustaniu stosunku pracy mocą zawartego zie konkurencji po ustaniu stosunku pracy czyny uzasadniającej zakaz konkurencji,
ARKADIUSZ SOBCZYK
w tej materii porozumienia. Mogą również ma charakter umowy prawa pracy, do której, stwierdzenie faktu złamania przez byłego
radca prawny, Kancelaria Prawna
przewidzieć w samej umowie możliwość jej w związku z jej fragmentarycznym jedynie pracownika zakazu konkurencji. Sobczyk i Wspólnicy w Krakowie
rozwiązania przed upływem terminu, na ja- uregulowaniem w kodeksie pracy, w spra- Ziszczenie się warunku rozwiązującego za-
ki została zawarta, wykorzystując instytucję wach nieuregulowanych stosuje się przepi- wartego w umowie o zakazie konkurencji
wypowiedzenia umowy bądź prawa odstą- sy kodeksu cywilnego, pod warunkiem że po ustaniu zatrudnienia wywołuje podwój- www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy

o 12 proc.
Po pierwsze, decyduje
o wysokości tzw. części so-
cjalnej emerytury. Otrzymu-
je ją każda osoba, której ZUS
rytura w lutym wyniosłaby
ponad 1497 zł, a w marcu
wyniesie ponad 1676 zł. Trze-
ba jednak pamiętać, że przy-
Wykorzystaj
w drodze do pracy, szkoły, w podróży
czas
przyznaje do niej prawo. Jej znana emerytura będzie,
wartość to 24 proc. kwoty w marcu zwaloryzowana
bazowej. Obecnie jest to przez co jej wysokość wzro-
546,09 zł. Jeśli kwota bazo- śnie o około 80 zł. W efekcie
wa wzrośnie od marca zysk ze złożenia w marcu
o około 270 zł, każda osoba, wniosku wyniesie około 100
która wstrzyma się ze złoże-
niem wniosku do ZUS, zyska
od razu w momencie otrzy-
zł miesięcznie.
Więcej – ponad 290 zł mie-
sięcznie (bez uwzględnienia
WE WTOREK w Gazecie Prawnej
mania świadczenia ponad waloryzacji) – zyska osoba,
65 zł miesięcznie. 24 proc.
z kwoty 2548 zł daje ponad
611 zł.
która legitymuje się takim sa-
mym stażem ubezpieczenio-
wym, ale zarabiała lepiej, bo
CD Angielski czasy gramatyczne
Po drugie, wysokość kwo- dwukrotność średniej płacy.
ty bazowej decyduje też Jej świadczenie wyniesie
istotnie o wysokości tzw. w marcu prawie 2750 zł,
podstawy wymiaru świad- a w lutym wyniosłoby nie-
czenia. ZUS wylicza ją, mno- spełna 2450 zł. Waloryzacja Audiokurs języka angielskiego, dzięki któremu opanujesz
żąc obliczony wcześniej przyniosłaby jednak takiej
wskaźnik wysokości podsta- osobie dodatkowe 134 zł, od strony praktycznej prawidłowe konstruowanie zdań
wy wymiaru emerytury przez co zysk z wstrzymania w angielskich czasach, m.in.:
(czyli stosunek zarobków się ze złożeniem wniosku ma-
wnioskodawcy w wybranych leje do ponad 150 zł. ● Present Simple ● Present Continous
przez niego latach do prze- Generalna zasada jest taka,
ciętnych wynagrodzeń że im wyższy jest wskaźnik ● Simple Past ● Present Perfect
w tych latach) przez kwotę wysokości podstawy wymia-
bazową. ru (wyższe dochody w okre-
Przy obliczaniu części so- sie pracy), tym więcej zysku- Kurs podzielony jest na 3 działy:
cjalnej emerytury, jak i pod- je się na wzroście kwoty ba-
stawy wymiaru ZUS stosuje zowej.
kwotę obowiązującą w dniu ◗ Listen – dialog lub tekst pokazujący użycie czasu w kontekście
zgłoszenia wniosku o świad- Można przeliczać ◗ Repeat – powtarzanie i utrwalanie zdań i pytań w danym czasie
czenie. Jeśli więc ktoś złoży Wzrost kwoty bazowej jest
do ZUS wniosek o świadcze- też istotny dla osób otrzymu- ◗ Speak – samodzielne tworzenie zdań i pytań według instrukcji lektora
nie w lutym, to ZUS wyliczy jących obecnie świadczenia
je ze starą kwotą bazową, z ZUS, które równocześnie
przez co będzie ono niższe. dorabiają. Mogą one wystę-
Trzeba jednak pamiętać, pować do ZUS o przeliczenie
że świadczeniobiorca ponie- świadczenia z zastosowa-
sie stratę w postaci braku niem nowej kwoty bazowej.
wypłaty lutowej (ewentual- Przeliczenie nastąpi, gdy
nie styczniowej czy grudnio- emeryt pozostawał w ubez-
wej) emerytury, bo ZUS za- pieczeniu po ustaleniu prawa
cznie ją wypłacać od marca. do świadczenia, a do ponow-
Wyższa kwota emerytury nego ustalenia podstawy wy-
może więc dopiero po dłuż- miaru wskaże zarobki uzy-
szym czasie zrekompenso- skane po jego przyznaniu.
wać nieprzyznanie jej za po- Warunkiem jest to, że obli-
przedni miesiąc. czony na nowo wskaźnik
Po drugie, świadczenie podstawy wymiaru świadcze-
przyznane w lutym zostanie nia będzie wyższy.
w marcu zwaloryzowane Na wysokość nowej kwoty
wskaźnikiem wynoszącym bazowej powinny też zwrócić
około 5,5 proc. Przyznane uwagę osoby, które już nie-
w marcu waloryzacji podle- długo zyskają prawo do
gać w 2009 roku nie będzie. otrzymywania emerytury,
nawet jeśli nie rozwiązały
Ile można zyskać wcześniej z pracodawcą sto-
Według naszych wyliczeń sunku pracy i mają obecnie CD Audio i MP3 z tekstami
osoba, która przez okres słu- wstrzymaną wypłatę świad- do wyświetlania
żący jej do wyliczenia emery- czeń. ZUS, jeśli wykażą nowe w odtwarzaczach
tury (10 lub 20 lat) zarabiała okresy zatrudnienia, wyliczy oraz książka w formacie pdf
średnią pensję, przepracowa- im od nowa emeryturę z no-
ła 30 lat, ma też cztery lata wą kwotą bazową.■
nieskładkowe (np. okresy na- KOMENTARZ strona 2
uki), zyska na tym, że złoży
do ZUS wniosek o emeryturę Więcej: www.gazetaprawna.pl www.gazetaprawna.pl
w marcu, a nie lutym, prawie /ubezpieczenia_spoleczne
180 zł miesięcznie. Jej eme-
10 | ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 Praca WWW.GAZETAPRAWNA.PL

RYNEK PRACY | Działalność gospodarcza NIEPEŁNOSPRAWNI | Zmiany w finansowaniu zatrudnienia

15 tys. zł za wyposażenie Mniej formularzy dla firm


stanowiska dla bezrobotnego
ZMIANA PRAWA Firmy nie bezrobotnych osób spełniają-
ubiegających się o pomoc z PFRON
otrzymają refundacji na cych wymagania zawarte
wyposażenie stanowiska pracy w projekcie – mówi Iwona
za wszystkich zatrudnionych Trzcińska, p.o. kierownika ZMIANA PRAWA czy wnioskodawca nie posia-
u siebie bezrobotnych. Działu Rynku Pracy Urzędu Pracodawcy, ubiegający się da zaległości wobec funduszu
Pracy m. st. Warszawy. o dofinansowanie (na kwotę powyżej 100 zł).
PAWEŁ JAKUBCZAK – Może to uniemożliwić do wynagrodzeń W ciągu 14 dni od złożenia
pawel.jakubczak@infor.pl skierowanie przez PUP bezro- niepełnosprawnych będą wniosku pieniądze powinny
botnego do pracy – dodaje. musieli złożyć tylko dwa zostać przelane na rachunek
rzedsiębiorstwa mogą Firma będzie musiała za- formularze do Państwowego bankowy pracodawcy. For-
P ubiegać się o refundację
z Funduszu Pracy z tytułu wy-
trudniać przez co najmniej 24
miesiące osobę znajdującą się
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
mularze można składać za-
równo w wersji pisemnej, jak
posażenia lub doposażenia w bardzo niekorzystnej sytu- i elektronicznej (choć w dru-
stanowiska pracy dla bezro- acji. A przez 12 miesięcy tego, ŁUKASZ GUZA gim przypadku trzeba spełnić
botnego znajdującego się który znajduje się w szczegól- lukasz.guza@infor.pl dodatkowe obowiązki).
w szczególnie niekorzystnej nej sytuacji. W związku z nowelizacją
sytuacji. Osoby takie muszą – Kwota refundacji jest by otrzymać dofinanso- ustawy o rehabilitacji, resort
spełniać przynajmniej jedno
z sześciu kryteriów. Muszą
przyznawana na rok lub dwa
lata – mówi Anna Szczęsny-
A wanie płacy osób niepeł-
nosprawnych, firmy będą
pracy przygotował także inne
propozycje zmiany aktów
być zarejestrowane w PUP ja- -Michalak, kierownik działu musiały złożyć do PFRON wykonawczych. Z projektu
ko bezrobotne przez co naj- instrumentów i programów wniosek o wypłatę takiej po- rozporządzenia w sprawie re-
mniej pół roku, nie posiadać rynku pracy PUP w Tychach. mocy (o symbolu Wn-D) oraz fundacji składek na ubezpie-
kwalifikacji zawodowych, do- – Stanowi ona 50 proc. miesięczną informację o sta- czenia społeczne osób niepeł-
świadczenia zawodowego lub kosztów kwalifikowanych, nie zatrudnienia, wynagro- nosprawnych wynika, że nie-
wykształcenia średniego, nie więcej niż pięciokrotność dzeniach i stopniach niepeł- pełnosprawni prowadzący
mieć ponad 50 lat, lub samot- przeciętnego wynagrodzenia nosprawności pracowników. własną firmę będą musieli co kopię aktualnego orzeczenia ności za przestępstwa w ob-
nie wychowywać co najmniej w ostatnim kwartale – tłu- Tak wynika z projektu rozpo- miesiąc złożyć tylko jeden o niepełnosprawności) tylko rocie gospodarczym), ksero-
jedno dziecko, które nie maczy. rządzenia ministra pracy wniosek (o symbolu Wn-U- przy składaniu wniosku o re- kopii dokumentów (np.
ukończyło 18 lat. Przedsię- W III kwartale wyniosło i polityki społecznej w spra- G) o zwrot opłaconych już fundację po raz pierwszy. o nadaniu statusu ZPChr),
biorca może otrzymać re- ono 2968,55 zł, czyli firma wie dofinansowania do wy- składek emerytalnych i ren- Natomiast projekt rozpo- przekazania np. bilansu zy-
fundację także wtedy, gdy maksymalnie mogłaby otrzy- nagrodzeń pracowników nie- towych. Formularz ten nale- rządzenia w sprawie pomocy sku i strat zakładu za ostatni
zatrudni bezrobotnego znaj- mać 14,8 tys. zł. Trzeba pa- pełnosprawnych. Z obecnych ży przekazać do PFRON do finansowej udzielanej zakła- rok obrotowy, rozliczenia po-
dującego się w bardzo nie- miętać, że kwota refundacji przepisów wynika, że muszą ostatniego dnia miesiąca, dom pracy chronionej ze datkowego oraz informacji
korzystnej sytuacji, czyli ta- o jaką będą mogły ubiegać się oni składać jeszcze m.in. in- w którym upłynął termin do środków PFRON określa za- o miesięcznych stanach za-
kiego, który pozostaje w re- firmy po 1 stycznia 2009 r., formację o wysokości i rodza- opłacenia składek na ubez- sady przyznawania tym fir- trudnienia niepełnospraw-
jestrze bezrobotnych od co będzie się trochę różniła, bo ju podwyższonych kosztów pieczenia społeczne. mom rekompensaty z tytułu nych (ogółem i z podziałem
najmniej 24 miesięcy. zmieni się średnia płaca w IV zatrudnienia osób niepełno- – Obecnie musimy składać podwyższonych kosztów za- na stopnie niepełnsoprawno-
Takie nowe propozycje są kwartale 2008 r. sprawnych. do PFRON nie tylko wniosek, trudnienia osób niepełno- ści). Dodatkowo o pomoc ta-
zawarte w projekcie rozpo- – Kosztami kwalifikowany- Nowe przepisy mają obowią- ale także informację o płaco- sprawnych. ZPChr-y będą ką będą mogły ubiegać się
rządzenia w sprawie szczegó- mi są wynagrodzenia i składki zywać od 1 stycznia 2009 r. Od nych składkach ZUS – mówi mogły się ubiegać m.in. o do- tylko te ZPChr-y, w których
łowych warunków i trybu do- ubezpieczeniowe – mówi An- tego momentu obowiązy- Andrzej Rak, niepełnospraw- finansowania w wysokości osoby niepełnosprawne sta-
konywania refundacji ze na Szczęsny-Michalak. wać ma także nowelizacja ny właściciel firmy Aviso. do 50 proc. oprocentowania nowią co najmniej połowę
środków Funduszu Pracy Projekt rozporządzenia ustawy o rehabilitacji zawo- Z kolei niepełnosprawny zaciągniętych kredytów ban- załogi.
kosztów wyposażenia lub do- wprowadza tylko drobne dowej i społecznej oraz za- rolnik lub rolnik zobowiąza- kowych (pod warunkiem wy- – Obawiam się, że tak licz-
posażenia stanowiska pracy zmiany w przepisach dotyczą- trudnianiu osób niepełno- ny do opłacania składek za korzystania ich na cele zwią- ne obostrzenia spowodują, że
dla skierowanego bezrobot- cych bezrobotnych ubiegają- sprawnych, która dostoso- niepełnosprawnego domow- zane z rehabilitacją niepełno- koszt ubiegania się i obsługi
nego, przyznawania bezro- cych się o przyznanie dotacji wuje krajowe przepisy do nika będzie musiał złożyć do sprawnych) i zwrot kosztów takiej pomocy może być wyż-
botnemu środków na podję- na rozpoczęcie działalności prawa unijnego. Projekt roz- funduszu wniosek o symbolu budowy lub rozbudowy szy niż środki pozyskane
cie działalności gospodarczej gospodarczej. Akt notarialny porządzenia będzie aktem Wn-U-A. Zarówno oni, jak obiektów i pomieszczeń za- z PFRON – mówi Jan Zając,
oraz form zabezpieczenia o dobrowolnym poddaniu się wykonawczym do nowych i niepełnosprawni przedsię- kładu oraz kosztów transpor- prezes Polskiej Organizacji
zwrotu otrzymanych środ- egzekucji nie będzie mógł być przepisów ustawy. biorcy będą przekazywać towych i administracyjnych. Pracodawców Osób Niepeł-
ków. Wejdzie ono w życie zabezpieczeniem zwrotu do- Po otrzymaniu wniosku ogólne dane na swój temat Warunkiem uzyskania takiej nosprawnych.■
1 stycznia 2009 r. tacji przez bezrobotnego. i informacji od pracodawcy (np. numery PESEL, REGON pomocy będzie jednak złoże-
Obecnie refundację może Urząd pracy nie będzie do- PFRON sprawdzi go pod i NIP, adres zamieszkania, nie m.in. aż pięciu różnych Więcej: www.gazetaprawna.pl
otrzymać firma za wyposaże- chodził zwrotu dotacji, w przy- względem rachunkowym numery telefonu i faksu oraz oświadczeń (np. o sytuacji /niepelnosprawni
nie stanowiska dla każdego padku jeśli bezrobotny zmarł oraz formalnym oraz ustali, adres poczty elektronicznej, ekonomicznej zakładu, karal-
bezrobotnego. w czasie 12 miesięcy od dnia
– Niektóre urzędy pracy podpisania umowy o przyzna-
mogą nie posiadać w rejestrze nie dotacji.■
Trybunał Konstytucyjny o wysokości świadczeń ZUS
reklama

patronat
Zasady przeliczenia emerytur
po okresie pracy są zgodne z konstytucją
Osoba, która ma już przyznaną z art. 32 ust. 1 konstytucji nia wysokości świadczenia w ten sam sposób traktować
emeryturę, nie może być przy – mówi Mirosław Granat, może być niezgodny z kon- osób, które mają ustalone
jej przeliczeniu traktowana tak przewodniczący składu sę- stytucją. Jego zdaniem osoby prawo do emerytury, oraz
jak pracownik dopiero dziowskiego TK. będące w takiej samej sytu- osób, które takiego prawa
ubiegający się o świadczenie. Ubezpieczona złożyła acji powinny być traktowane ustalonego nie mają, choć
w 2006 roku do ZUS tak samo. spełniają ustawowe warunki
BOŻENA WIKTOROWSKA wniosek o emerytu- Trybunał Konsty- nabycia prawa.
rę, lecz nie rozwią- tucyjny nie podzielił – Sytuacja dwu kategorii

1502
bozena.wiktorowska@infor.pl
zała stosunku pracy. tych wątpliwości. osób, a więc tych, którzy po
czoraj Trybunał Kon- Po 12 miesiącach Wskazał, że ubez- przyznaniu emerytury ubie-
W stytucyjny uznał, że
art. 110 ust. 1 ustawy z 17
złożyła wniosek
o ponowne przeli-
pieczony, który osią-
zł gnął wymagany
gają się o ponowne przelicze-
nie emerytury po kontynu-
grudnia 1998 r. o emerytu- czenie świadczenia wynosi przeciętna przez ustawę wiek owaniu pracy, oraz tych, któ-
rach i rentach z Funduszu według nowej kwoty emerytura oraz posiada odpo- re dopiero występują z wnio-
Ubezpieczeń Społecznych jest bazowej. ZUS wyli- wypłacana wiedni staż pracy, skiem o przyznanie emerytu-
zgodny z konstytucją. Odpo- czył jej emeryturę przez ZUS samodzielnie doko- ry, nie jest taka sama. Nie
wiadając na pytanie Sądu z nową kwotą bazo- nuje wyboru, czy można więc domagać się ta-
Okręgowego w Białymstoku, wą, ale okazało się, chce dalej pracować kiej samej emerytury dla osób
sędziowie uznali, że do roz- że jest ona niższa, czy też przejść na różnych kategorii, choć wiek,
strzygnięcia sprawy, która by- bo w ostatnim roku ubezpie- emeryturę. staż pracy oraz wynagrodze-
ła powodem zadania pytania czona mniej zarabiała. Od- – Podjęcie decyzji o odro- nie są takie same – wskazuje
prawnego, potrzebna jest oce- wołała się ona do sądu, do- czeniu złożenia wniosku Adam Jamróz.■
na art. 110 ust. 1 w zakresie, magając się, aby ZUS wyli- o przyznanie emerytury kry-
w jakim ustanawia on waru- czył jej emeryturę, tak jakby je w sobie ryzyko – mówi Pisaliśmy o tym
nek ponownego obliczenia od nowa przechodziła na nią. Adam Jamróz, sędzia spra- ■ Sposób przeliczania emerytur
emerytury. Sąd, rozpatrując odwoła- wozdawca. może... – GP nr 255/2008
– W takim zakresie zaskar- nie zwrócił uwagę, że przepis Sędziowie Trybunału zwró-
żony przepis jest zgodny będący podstawą do ustale- cili też uwagę, że nie można www.gazetaprawna.pl/archiwum
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Praca ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 | 11

EDUKACJA | Zmiany w kształceniu ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO | Nowe sposoby ścigania dłużników

Nauczyciele i wydawcy wciąż nie wiedzą, Niesolidny rodzic


z jakich podręczników będą uczyć się dzieci
trafi na czarną listę dłużników
Resort edukacji wciąż nie mową, która w formie rozpo- Eksperci wskazują, że kom-
przesądził, jaka ma być rządzenia trafiła do konsultacji. fortową sytuacją byłoby wyda- Gminy wybierają już biura pełniło rolę straszaka. Część liczną złotówkę rocznie będą
zawartość podręczników – Podręczniki na przyszły rok nie przez resort edukacji rozpo- informacji gospodarczej, z nich z pewnością zacznie mogły dopisywać nieograni-
w nowym roku szkolnym. są przez nas opracowywane na rządzenia co najmniej rok przed w których zamieszczą dane spłacać swoje zobowiązania – czoną liczbę osób zalegających
Wydawcy i eksperci alarmują, że podstawie projektu rozporzą- wprowadzeniem nowych pod- rodziców zalegających mówi Wanda Kolińska, dyrek- z alimentami do centralnej
powinny być gotowe co dzenia. Jakakolwiek zmiana ręczników. z alimentami. Znalezienie się tor Miejskiego Ośrodka Opieki ewidencji dłużników – mówi
najmniej na rok przed ich w trakcie uzgodnień wiąże się Rząd planuje, że wraz z obo- na takiej liście może utrudnić Społecznej w Pile. Lidia Roman, rzecznik praso-
wprowadzeniem do szkół. dla wydawnictw z dużym ryzy- wiązywaniem od przyszłego ro- otrzymanie kredytu czy Nie wszyscy są jednak prze- wy Infomonitora.
kiem zmian w opracowywa- ku szkolnego nowej podstawy prowadzenie firmy. konani o skuteczności tego Dodaje, że do tej pory już
ARTUR RADWAN nych książkach – mówi Dariusz programowej do szkoły będą rozwiązania. 150 gmin podpisało umowy
artur.radwan@infor.pl Rapcewicz, redaktor naczelny też mogły pójść sześciolatki. MICHALINA TOPOLEWSKA – Jeżeli nawet zabieranie z Infomonitorem.
Wydawnictwa Szkolnego PWN. – Obecnie podstawa progra- michalina.topolewska@infor.pl dłużnikom prawa jazdy nie Podobne warunki oferuje
ydawnictwa przygoto- Maria Gudro, wiceprzewod- mowa jest przygotowywana dla spowodowało lepszej ściągal-
W wują na nowy rok szkol-
ny podręczniki dla uczniów na
nicząca Stowarzyszenia Na-
uczycieli Polonistów, ocenia, że
uczniów w wieku sześciu lat,
którzy od przyszłego roku G miny mogą przekazywać
do ogólnopolskich biur
ności alimentów, to wpisywa-
nie ich na takie listy też nie-
ERIF.
Znalezienie się na liście
dłużników może spowodować
podstawie projektu rozporzą- błędem jest, iż minister dała szkolnego pójdą do szkoły – informacji gospodarczej dane wiele pomoże – uważa Maria poważne utrudnienia zarów-
dzenia w sprawie podstawy przyzwolenie wydawnictwom mówi Teresa Bugajska. o zobowiązaniach dłużnika Czopko, kierownik działu no dla osób fizycznych, jak
programowej wychowania na przygotowywanie podręcz- Wskazuje, że jeżeli rządowi alimentacyjnego. Tak wynika świadczeń w Miejskim Cen- i przedsiębiorców.
przedszkolnego oraz kształce- ników na podstawie projektu. nie uda się zrealizować tych z ustawy z 7 września 2007 ro- trum Pomocy Rodzinie w Za- – Wiele firm sprawdza za
nia ogólnego w poszczególnych Dodaje, że sama jest autorką planów, to siedmiolatki będą ku o pomocy osobom upraw- mościu. naszym pośrednictwem wiary-
typach szkół. Mogą więc one – trzech programów języka pol- musiały uczyć się z podręczni- nionym do alimentów (Dz.U. Ustawa przesądza, że każda godność swoich potencjalnych
ze względu na ewentualne skiego, które były pisane przez ków dla sześciolatków, a różni- nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), gmina musi obligatoryjnie partnerów – mówi Michał Ko-
zmiany naniesione w toku dwa lata. Uważa, że podręczni- ca w ich rozwoju jest duża. Ka- która od 1 października tego podpisać umowę z jednym strowicki z biura prasowego
trwających jeszcze uzgodnień – ki pisane w pośpiechu mogą być rolina Elbanowska, pomysło- roku powołała do życia Fun- z biur informacji gospodarczej. Krajowego Rejestru Długów.
ulec zmianie. gorszej jakości. Takiego samego dawca akcji Ratujmy maluchy, dusz Alimentacyjny. Do wyboru ma jedną z trzech Dodaje, że z KRD korzystają
Ministerstwo Edukacji Naro- zdania jest Teresa Bugajska, re- wskazuje, że jeśli rząd chce, aby Możliwość takiego zgłosze- instytucji – Europejski Rejestr m.in.: banki, SKOK-i, firmy
dowej zapewnia, że w ciągu naj- daktor naczelna Wydawnictwa dzieci w wieku sześciu lat trafi- nia to kolejny środek mający Informacji Finansowej Biuro ubezpieczeniowe, operatorzy
bliższego miesiąca nowa podsta- Pedagogicznego ZNP. ły do szkół, to nauczyciele, ro- skłaniać uchylających się od Informacji Gospodarczej, Kra- płatnej telewizji, firmy teleko-
wa programowa kształcenia – Podręcznik powinien po- dzice i uczniowie powinni móc płacenia alimentów rodziców jowy Rejestr Długów lub Info- munikacyjne, dostawcy ener-
ogólnego zostanie uzgodniona wstawać przez pięć lat, a nie kil- zapoznać się z opracowywany- do łożenia na dzieci. Zgodnie monitor Biuro Informacji Go- gii i gazu. Ponadto z danych
i podpisana przez ministra. Jed- ka miesięcy. Powinien też przed mi podręcznikami odpowied- z ustawą, gminy mogą to ro- spodarczej. KRD wynika, że 68 proc. osób
nocześnie w ministerstwie trwa- dopuszczeniem do nauczania nio wcześniej. bić, gdy zaległości przekroczą Jak sprawdziliśmy, więk- zalegających z płatnościami
ją poszukiwania rzeczoznawców, być przetestowany w szkole. Nowa podstawa programo- sześć miesięcy. szość z nich postanowiła uła- reguluje je już po otrzymaniu
którzy pod względem dydaktycz- Rok to zdecydowanie za mało, wa będzie realizowana od roku – Przypuszczam, że gdy twić gminom zasady wpisywa- ostrzeżenia o umieszczeniu na
nym, merytorycznym i języko- aby powstał podręcznik satys- szkolnego 2009/2010 w kla- dłużnik ma możliwości zarob- nia osób niepłacących alimen- liście. Dlatego, jego zdaniem,
wym będą dokonywać ich oceny. fakcjonujący uczniów, nauczy- sach pierwszych szkół podsta- kowania i prowadzi działal- tów na listy dłużników. podobny mechanizm zadziała
MEN w sierpniu tego roku cieli i rodziców – mówi Teresa wowych, gimnazjalnych i pod- ność gospodarczą, umieszcze- – Mamy dla gmin specjalną w przypadku dłużników ali-
przygotowało podstawę progra- Bugajska. nadgimnazjalnych.■ nie go w takim rejestrze będzie ofertę. W zamian za symbo- mentacyjnych.■

TRZY PYTANIA DO... OCHRONA ZDROWIA | Finansowanie świadczeń zdrowotnych

JANA RUTKOWSKIEGO Sejm chce szybko zlikwidować podatek Religi


eksperta Banku Światowego
Rząd pracuje już nad ubezpieczeniowe z tytułu kosz- natywnym i skuteczniejszym
Płaca minimalna nie powinna projektem ustawy, która tów leczenia ofiar wypadków. sposobem uczestniczenia firm
zastąpi podatek Religi. Autorzy projektu uważają, ubezpieczeniowych w pokry-
być wyższa niż 40 proc. średniej że obowiązujące rozwiązania waniu kosztów leczenia ofiar.
zisiaj odbędzie się drugie są niekonstytucyjne. Obecnie – Rząd idzie na łatwiznę – mó-
■ Po raz drugi z rzędu od nowego roku
znacznie, bo o ponad 10 proc. – z 1126
w porównaniu z średnią, bo ta
ostatnia silniej reaguje na wzrost
D czytanie rządowego pro-
jektu ustawy, która ma znieść
środki pochodzące od ubez-
pieczycieli nie trafiają do
wi Bolesław Piecha, przewodni-
czący sejmowej Komisji Zdrowia.
zł do 1276 zł – wrośnie płaca minimal- nierówności płacowych. Gdy np. ro- tzw. podatek Religii. Jeżeli uprawnionych świadczenio- – Miał rok na stworzenie
na. Jak wpłynie to na rynek pracy? śnie płaca menedżerów, płaca prze- ustawa nie zostanie uchwalona biorców, ponieważ nadal są systemu skutecznego obiegu
– Pracodawcy zawsze są przeciw- ciętna idzie w górę, co zupełnie nie do 30 listopada, to minister kłopoty z identyfikacją ofiar ze informacji i metod informowa-
ni wzrostowi płacy minimalnej, bo odpowiada sytuacji na rynku pracy zdrowia będzie musiał wyzna- sprawcami konkretnych wy- nia o skutkach wypadku – do-
oznacza ona dla nich podwyżkę pracowników niżej wykształconych. czyć wysokość opłaty ryczałto- padków. Ministerstwo Zdro- daje poseł.■
kosztów pracy. Ale mają tendencję Lepiej ustalać płacę minimalną wej wpłacanej przez firmy wia pracuje jednak nad alter- KATARZYNA WIŚNIEWSKA
do przerysowywania skutków tego w stosunku do mediany, czyli płacy
wzrostu – argumentują, że spowodu- pracownika środkowego. Ta war-
reklama
je to zwolnienia, wzrost bezrobocia, tość jest niewrażliwa na to, co się
spadek zatrudnienia. Jest bardzo du- dzieje w segmencie płac wyższych
żo badań międzynarodowych na ten i przez co jest bardziej adekwatną
temat i wniosek jest jednoznaczny, miarą. Według mnie w Polsce płaca
że jeśli płaca minimalna nie jest bar- minimalna powinna być też zróżni-
dzo wysoka w stosunku do przecięt- cowana regionalnie. Z tej perspek-
nej, to nie oddziałuje tak mocno na tywy pomysł jednolitej płacy mini-
rynek. W Polsce oscyluje ona wokół malnej w UE jest z ekonomicznego
40 proc. i jej wpływ na zatrudnienie punktu widzenia absurdem.
w skali kraju jest prawie niedostrze- ■ Kto otrzymuje płacę minimalną
galny. Trzeba się jednak liczyć z tym, w Polsce?
że podniesienie płacy minimalnej, – Są to ludzie bez doświadczenia
szczególnie w warunkach wyraźne- zawodowego, mający niskie kwalifi-
go spowolnienia gospodarczego, kacje, mieszkający na terenach,
może mieć negatywne skutki, ale bę- gdzie ogólnie poziom płac jest niski,
dą się one koncentrować w pewnych czyli słabiej rozwiniętych gospodar-
grupach: wśród ludzi młodych, czo (województwa wschodnie czy
o niższym wykształceniu i na obsza- tereny popegeerowskie). Jednak
rach słabiej rozwiniętych. Nie należy w skali kraju tylko kilka procent lu-
sądzić, że doprowadzi to do bezro- dzi otrzymuje płacę minimalną. Czę-
bocia lub masowych zwolnień. sto pracują oni w branżach sfemini-
■ Jak pana zdaniem powinna być re- zowanych, gdzie płaca przeciętna
gulowana płaca minimalna? jest niższa, ale także np. w przemy-
– Na pewno nie należy jej likwi- śle odzieżowym, w lekkich gałęziach
dować. Chroni interes pracowni- przemysłu i w usługach. Są to m.in.
ków, którzy mają zatrudnienie, sprzedawcy czy operatorzy telefo-
choć nie chroni interesów bezrobot- nów. Tam, gdzie nie są wymagane
nych. Nie jestem zwolennikiem wysokie kwalifikacje. Te grupy są
nadmiernej regulacji rynku pracy, także najbardziej wrażliwe na sytu-
dlatego skala wzrostu może być po- ację na rynku pracy, dlatego efekt
zostawiona do negocjacji, a nie podwyższenia płacy minimalnej mo-
sztywno zapisana w ustawie. Nie że być przez nich najbardziej odczu-
najlepszym rozwiązaniem jest też walny.■
regulowanie płacy minimalnej Rozmawiała KATARZYNA WIŚNIEWSKA
12 | ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Prawo
■ Prawnicy ■ Prawo gospodarcze i cywilne ■ Orzecznictwo
20 LISTOPADA wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rekompensacie Na wydobycie żwiru nie będzie Dziennik Ustaw
PAMIĘTAJ z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP NOWOŚĆ potrzebna koncesja strona 13 KRONIKA PRAWA nr 204 strona 16

CO NOWEGO ZMIANA PRAWA | PRAWO SPADKOWE | Dziedziczenie ustawowe

■ USTAWA O WYWIADZIE W TK. Trybunał


Konstytucyjny w pełnym składzie rozpo-
zna dzisiaj wniosek prezydenta dotyczący
zmiany przepisów ustawy o służbie wy-
wiadu i kontrwywiadu wojskowego. Za-
Także dalsi krewni będą
kwestionowany przepis uzależnia przyję-
cie do służby lub pracy w tych służbach od
stanowiska komisji weryfikacyjnej.
Więcej www.trybunal.gov.pl
dziedziczyli bez testamentu
■ DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU BUDŻETU. ■ Rozszerzy się krąg spadkobierców ustawowych, którzy będą mogli dziedziczyć, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu
Marszałek Sejmu poinformował, że Sejm
przeprowadzi drugie czytanie projektu bu- ■ Po wnukach będą dziedziczyli dziadkowie, ciotki i wujowie, a po macosze i ojczymie – pasierbowie
dżetu państwa na 2009 rok na początku
grudnia, a nie – jak planowano – na po- ■ Zmniejszą się natomiast możliwości dziedziczenia przez gminę i Skarb Państwa
siedzeniu rozpoczynającym się dziś.
Więcej www.sejm.gov.pl padku ginie spadkodawca z ro- – Udziały dziadków mają
MAŁGORZATA dziną, która dziedziczyłaby po być jednakowe – dziadko-
PIASECKA-SOBKIEWICZ nim z mocy ustawy. Spadko- wie będą dziedziczyli po wnu-
■ ZA MAŁO PIENIĘDZY NA DZIAŁALNOŚĆ malgorzata.piasecka@infor.pl dawca nie planował sporzą- ku nawet wówczas, gdy ich
RPO. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił dzenia testamentu, bo chciał, dzieci były konkubentami –
się do Sejmu o zweryfikowanie projektu
ustawy budżetowej na 2009 rok w części
ograniczającej środki finansowe na dzia-
łalność RPO. Zdaniem RPO ograniczanie
dostępności narzędzi pozostających do
P rzybędzie spadkobier-
ców ustawowych, bo
zwiększy się grupa
krewnych, którzy będą mogli
dziedziczyć, gdy spadkodawca
aby z mocy ustawy dziedziczy-
li po nim najbliżsi krewni oraz
małżonek.
Na ten problem zwrócił już
uwagę rzecznik praw obywa-
tłumaczy adwokat Mateusz
Kubicki z Kancelarii Olczyk &
Kubicki.
Natomiast wówczas, gdy
spadkodawca nie pozostawił
dyspozycji rzecznika oznacza osłabienie nie zostawił testamentu. Roz- telskich. Wskazał on nawet małżonka i innych bliskich
jednego z podstawowych instrumentów szerzenie jej przewiduje przy- przypadek, gdy w wypadku krewnych, którzy mogą i chcą
państwa prawa. Więcej www.rpo.gov.pl gotowany przez Ministerstwo zginęli rodzice, a wkrótce po- po nim dziedziczyć, do spadku
Sprawiedliwości projekt usta- tem na skutek obrażeń powy- powołani zostaną pasierbowie
wy o zmianie ustawy – Kodeks padkowych zmarło nieletnie – przewiduje projekt noweliza-
■ OBOWIĄZKI FUNDACJI. Wojewódzki Sąd cywilny oraz niektórych in- dziecko. Po spadkodawcach cji kodeksu cywilnego. Udziały
Administracyjny w Warszawie stwierdził, nych ustaw, którym po uzgod- nie mogli dziedziczyć dziadko- pasierbów w spadku mają być
że obowiązkiem fundacji jest wykazanie, nieniach międzyresortowych wie, mimo że pozostawali z ni- równe.
że jej podstawowe cele statutowe są bez- wkrótce zajmie się rząd. mi we wspólnocie majątkowej, Autorzy projektu uzasadnia-
pośrednio związane z celami określonymi a na majątek spadkowy składa- ją to tym, że między pasierbem
w ścisły sposób w przepisach prawa. Wy- Zachęta do bogacenia się ły się poczynione przez nich a macochą lub ojczymem po-
nikać ma to wyraźnie ze statutu, nie z pro- – Krąg spadkobierców usta- darowizny. Spadek otrzymała wstaje z mocy prawa stosunek
wadzonej działalności (sygn. akt VI SA/Wa wowych, jaki przewiduje obo- gmina i nie mogła go odrzucić. powinowactwa w linii prostej
1656/08). Więcej www.bip.warszawa.gov.pl wiązujący teraz kodeks cywil- – Taki porządek dziedzicze- pierwszego stopnia, a w do-
nia ustawowego, w którym do datku pasierbowie najczęściej
spadku dochodzi gmina lub stają się członkami nowej ro-
Skarb Państwa zamiast bli- dziny, która powstała na sku-
skich członków rodziny zmar- tek małżeństwa ich rodzica
Jutro o godzinie 8.45 i 11.45 łego, jakimi są dziadkowie, z macochą lub pasierbem.
w niedostateczny sposób chro-
zapraszamy do TV Biznes ni konstytucyjne prawo dzie-
dziczenia i nie bierze pod uwa-
Więcej przywilejów
Teraz, gdy spadkodawca nie
na poranek prasowy gę dobra rodziny – twierdzi
rzecznik.
pozostawi dzieci, to razem
z wdowcem lub wdową dzie-
z Gazetą Prawną Nowy krąg krewnych
dziczą po nim rodzeństwo oraz
rodzice. Natomiast w projekcie
Projekt przewiduje rozsze- zaproponowano, aby rodzice
rzenie spadkobierców ustawo- spadkodawcy w porządku
wych o dziadków ich zstęp- dziedziczenia wyprzedzali ro-
nych. Doprowadzi to do tego, dzeństwo i ich dzieci. Taką
■ KRAJOWY PROGRAM REFORM. Rada ny, jest zbyt wąski – twierdzi że po osieroconym wnuku zmianę autorzy projektu uza-
Ministrów przyjęła Krajowy Program Re- adwokat Maria Urbańska dziedziczyć będą dziadkowie, sadnili sytuacją życiową rodzi-
form na lata 2008–2011 na rzecz realiza- z Kancelarii Kosiński i Wspól- zarówno ze strony ojca, jak ców oraz tym, że często przy-
cji Strategii Lizbońskiej. Program przepro- nicy. Dlaczego zamiast pozo- i matki. Gdy nie będą już żyli, czynili się do powstania mająt-
wadzony ma być w trzech obszarach prio- stawienia w rodzinie majątku, to spadek dostaną ich zstępni, ku spadkowego. W dodatku (tzn. jej), czy też to, co przypa-
rytetowych: aktywne społeczeństwo, in- na który pracowały całe poko- czyli ciotki i wujowie zmarłego znajdują się w takim wieku, że dałoby obojgu rodzicom (czyli
nowacyjna gospodarka i sprawne lenia, dziedziczy go często osieroconego dziecka. Dziad- ich możliwości zarobkowe jej i biologicznemu ojcu, gdyby
instytucje. Celem planu, przyjętego na 10 gmina lub Skarb Państwa, mi- kowie, ciotki i wujowie dzie- stopniowo kurczą się. Nie będą był znany). Projekt przewidu-
lat, było uczynienie Europy najbardziej dy- mo że nadal żyją dalsi krewni dziczyć bedą z mocy ustawy też już mogli liczyć na pomoc je, że jeżeli ojcostwo rodzica
namicznym regionem gospodarczym na zmarłego. Dziś nie są to osoby dopiero w dalszej kolejności, finansową zmarłego spadko- nie zostało ustalone, udział
świecie. Więcej www.premier.gov.pl zaliczone do kręgu spadko- gdy spadkodawca nie pozosta- dawcy. spadkowy matki spadkodawcy
bierców ustawowych – tłuma- wił małżonka, zstępnych, ro- Nowelizowane przepisy usu- dziedziczącej w zbiegu z jego
czy Maria Urbańska. Jej zda- dziców, rodzeństwa i zstęp- wają również wątpliwości do- małżonkiem wynosić będzie
■ ZASKARŻENIE SKREŚLENIA Z LISTY STU- niem, takie ograniczenia nie nych rodzeństwa, którzy chcą tyczące dziedziczenia przez połowę spadku.
DENTÓW. Sąd Apelacyjny w Katowicach zachęcają ludzi do dorabiania i mogą dziedziczyć po nim. Na- matkę spadkodawcy, gdy za Natomiast w razie braku
wydał wyrok, w którym stwierdził, że skre- się i gromadzenia majątku. tomiast do dziedziczenia życia spadkodawcy nie doszło małżonka spadkodawcy, jego
ślenie z listy studentów w drodze decyzji Wprawdzie każdy może dziadków, ciotek i wujów, stry- do ustalenia ojcostwa, i nie krewnych i pasierbów dziedzi-
administracyjnej nie jest sprawą cywilną. sporządzić testament i powo- jenek i stryjów nie dojdzie, wiadomo, kto jest biologicz- czyć będzie gmina ostatniego
Od decyzji wydanych przez rektora uczel- łać do dziedziczenia nawet wówczas gdy z grupy bliższych nym ojcem zmarłego. Chodzi miejsca zamieszkania spadko-
ni stronie przysługuje skarga do sądu ad- osoby obce, ale nie rozwiązuje krewnych żyje nawet jedna o to, czy w takiej sytuacji mat- dawcy lub Skarb Państwa, gdy
ministracyjnego (sygn. akt I ACa 117/08). to sprawy dziedziczenia przez osoba, która chce i może dzie- ka powinna odziedziczyć tylko mieszkał on za granicą.■
Więcej www.katowice.sa.gov.pl dalszych krewnych, gdy w wy- dziczyć. to, co przypada jednej osobie KOMENTARZ strona 2
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia prawa gospodarczego cz. 289 ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 | 13

Jak oceniać zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego da. Brak takiej możliwości z kolei stanowił-
by drastyczne naruszenie zasady swobody
Jakie przepisy należy stosować w za- zawartych w art. 4 do noweli. Stare przepisy jednak prosta. Zgodnie z przepisami noweli umów. Interpretacja mogłaby więc prowa-
kresie zmiany umowy zawartej w wy- mają zastosowanie do postępowań, które zo- zmiany do umowy są dopuszczalne jedynie dzić do strat zamawiającego czy wykonaw-
niku udzielenia zamówienia publicz- stały wszczęte przed dniem wejścia w życie wtedy, gdy ich możliwość została przewi- cy. Taka interpretacja nie byłaby oparta na
nego? noweli i do umów, które zostały zawarte dziana w ogłoszeniu lub specyfikacji, a tak- zdrowym rozsądku.
przed tą datą. Jeśli postępowanie o udziele- że, gdy dokumenty te określają warunki Uważam, że w opisanej sytuacji należy sto-
Zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo zamó- nie zamówienia wszczęto przed datą wejścia zmiany. Sama koncepcja zmiany musi wyni- sować wykładnię contra legem polegającą
wień publicznych sprzed 24 października w życie noweli, lecz stosowna umowa zosta- kać z dokumentacji przetargowej. Bez zapi- na zastosowaniu do przepisu, którego treść
zmiana umowy była dopuszczalna, jeśli jej ła zawarta po 24 października 2008 roku, to sów w dokumentacji zmiana nie może mieć nie budzi wątpliwości, wykładni logicznej,
konieczność wynikała z okoliczności, których będą miały do niej zastosowanie przepisy miejsca. Zgodnie z wykładnią językową, że funkcjonalnej lub systemowej i w ten sposób
nie dało się przewidzieć w chwili zawierania ustawy już znowelizowanej. Będziemy mieć do zmiany umowy mają mieć zastosowanie wyinterpretowaniu normy sprzecznej z jego
umowy, lub gdyby zmiany takie były korzyst- wówczas do czynienia z sytuacją, gdy do po- przepisy nowe, należałoby postawić pytanie, dosłownym brzmieniem.■
ne dla zamawiającego. Natomiast od 24 paź- stępowania będą miały zastosowanie przepi- skąd zamawiający miał przed 24 październi-
dziernika dopuszczalna jest jedynie zmiana sy stare, a do umowy przepisy nowe. ka wiedzieć, że aby umowę zmienić, musiał-
umowy, gdy była ona przewidziana w specy- Na podstawie jakich przepisów umowa po- by stosowną informację zawrzeć w specyfi- WOJCIECH PFADT
fikacji bądź też w ogłoszeniu. winna ulegać zmianom. Według wykładni ję- kacji i dodatkowo wskazać warunki zmiany. radca prawny w Kancelarii Baker & McKenzie
Nowy zapis w ustawie wywoła kontrowersje zykowej w takiej sytuacji powinny zostać za- Oparcie się na interpretacji czysto językowej
w kontekście przepisów intertemporalnych stosowane przepisy nowe. Sprawa nie jest oznaczałoby, że umowy takiej zmienić się nie www.gazetaprawna.pl/akademia_biznesuiprawa

UE | PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE | Przepisy kolizyjne RZĄD | KRAJOWY REJESTR KARNY | Dane podmiotów

Uznanie dziecka poczętego ma podlegać Działający na szkodę UE


trafią do rejestru karnego
prawu ojczystemu matki z chwilą uznania ZMIANA PRAWA Dane cych WE. W Rejestrze mogą zna-
podmiotów gospodarczych leźć się także dane na temat
Prawem ojczystym jest prawo państwa, którego jest się nych. Imię i nazwisko mają prawa ojczystego przysposa- skazanych prawomocnie za osób sprawujących kontrolę nad
obywatelem – przewiduje projekt międzynarodowego prawa podlegać prawu ojczystemu. biającego. Nie będzie jednak oszustwa szkodzące interesom takimi podmiotami. KRK, po
prywatnego, które ma wypełnić luki obecnej ustawy O zmianie nazwiska zdecyduje mogło nastąpić bez zachowa- finansowym Wspólnot wejściu w życie planowanych
i zharmonizować krajowe przepisy kolizyjne z unijnymi. prawo, któremu podlega zda- nia przepisów prawa ojczyste- Europejskich będą gromadzone zmian, będzie miał obowiązek
rzenie, z którego ona go adoptowanego, w Krajowym Rejestrze Karnym. informowania ministra finan-
DOBROMIŁA czytanie odbędzie się dziś wynika. Jeśli np. Po- dotyczących jego sów, ministra rozwoju regional-
NIEDZIELSKA-JAKUBCZYK w Sejmie. Ma ono wejść w ży- lka wyjdzie we Fran- zgody, zgody przed- MAŁGORZATA KRYSZKIEWICZ nego oraz ministra rolnictwa
dobromila.niedzielska@infor.pl cie 17 grudnia 2009 r., wraz cji za Francuza nazy- stawiciela ustawowe- malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl i rozwoju wsi o wyrokach skazu-
z rozporządzeniem Rzym I. wającego się na -ski, go oraz zezwolenia jących za przestępstwo wymie-

O bowiązujące prawo pry-


watne międzynarodowe
z 1965 roku nie przystaje już
Prawo właściwe
Pojęcie prawa ojczystego zo-
to będzie mogła rów- właściwego organu
nież w kraju nazywać Stosunki osobiste państwowego.
się, powiedzmy, Ko-
K rajowy Rejestr Karny bę-
dzie miał obowiązek gro-
madzenia danych podmiotów
rzone przeciwko interesom fi-
nansowym WE. Za oszustwa
wymierzone we wspólnotowe
i majątkowe
do funkcjonujących dziś zasad stało w projekcie p.p.m. użyte walski, a nie Kowal- między rodzicami Osoby prawne gospodarczych, które zostały interesy finansowe należy uznać
przepływu ludzi, kapitału, to- tylko w odniesieniu do osób fi- ska. Także dobra oso- a dziećmi W projekcie poja- prawomocnie skazane za oszu- zarówno zachowania odnoszące
warów i usług. Pojawiło się zycznych. Prawem ojczystym biste będą podlegały podlegają prawu wił się szczególny stwo finansowe, korupcję, się do dochodów, jak i do wydat-
także wiele problemów, któ- jest więc prawo państwa, któ- prawu ojczystemu. ojczystemu przepis, który prze- udział w organizacji przestęp- ków Wspólnot Europejskich. Do-
rych nie reguluje prawo rego jest się obywatelem. Oby- Wykorzystano łączni- dziecka widuje w stosunku czej lub jakiekolwiek inne dzia- chodami są m.in.: cła, wpływy
wspólnotowe ani konwencje watelstwo stanowi zasadniczy ki lokalne (miejsca: do osób prawnych, łanie niezgodne z prawem, szko- z VAT oraz wpłaty bezpośrednie
międzynarodowe. łącznik w dziedzinie np. prawa zdarzenia stanowią- czyli np. spółek kapi- dzące finansowym interesom państw członkowskich. Do wy-
Nowoczesne prawo krajo- rodzinnego czy spadkowego cego zagrożenie lub tałowych, że jeśli pra- Wspólnot Europejskich (WE). datków zalicza się: środki prze-
we musi w państwach Unii (samego obywatelstwa ustawa naruszenie dobra wo państwa, na tere- Taki jest cel projektu nowelizują- znaczone na finansowanie
Europejskiej uzupełniać pra- jednak nie reguluje). I jeśli i wystąpienia skutków). Będzie nie którego taka organizacja cego ustawę o Krajowym Reje- wspólnej polityki rolnej, opera-
wo wspólnotowe, twierdzą p.p.m. przewiduje właściwość to szczególnie istotne przy roz- ma siedzibę, uznaje właści- strze Karnym (KRK), który przy- cje strukturalne w ramach róż-
eksperci. Przypominają, że od prawa ojczystego, obywatel ważaniu naruszeń dóbr osobi- wość prawa państwa, na pod- jęła wczoraj Rada Ministrów. nych funduszy, wydatki na ad-
11 stycznia 2009 r. ma być polski podlega temu prawu na- stych, np. przez zamieszczanie stawie którego osoba prawna Projektowane przepisy prze- ministrację, politykę wewnętrz-
stosowane w państwach wet wtedy, kiedy inne państwo informacji w internecie. została utworzona, to stosuje widują, że w KRK będą groma- ną oraz zagraniczną.
Wspólnoty rozporządzenie uznaje go za swego obywatela. się właśnie to prawo. dzone także informacje na te- Zmiana ustawy z 24 maja
Parlamentu Europejskiego Z kolei w stosunku do cudzo- Rodzice i dzieci Projekt reguluje też zagad- mat osób upoważnionych do re- 2000 r. o Krajowym Rejestrze
i Rady, nazywane w skrócie ziemców mających obywatel- Stosunki osobiste i majątko- nienia związane z przeniesie- prezentowania lub podejmowa- Karnym (Dz.U. z 2008 r. nr 50,
Rzym II, które dotyczy prawa stwo dwóch lub więcej państw, we między rodzicami a dzieć- niem siedziby głównej osoby nia decyzji w imieniu podmio- poz. 292) ma na celu dostoso-
właściwego dla zobowiązań p.p.m. każe stosować prawo oj- mi mają podlegać prawu ojczy- prawnej do innego państwa, tów gospodarczych, które wanie obowiązujących przepi-
pozaumownych. Natomiast czyste państwa, z którym są stemu dziecka. Ustalenie lub a także z fuzją m.in. spółek dopuściły się oszustw szkodzą- sów do prawa wspólnotowego.■
od 17 grudnia 2009 r. ma być najściślej związani. Nowa jest zaprzeczenie pochodzenia mających siedziby główne
stosowane rozporządzenie norma dotycząca uchodźców, dziecka w zasadzie będą pod- w różnych państwach. Poza
określające zobowiązania mówiąca o stosowaniu wobec legały prawu ojczystemu tym – do jednostek organiza-
umowne, czyli Rzym I. nich prawa państwa, w którym dziecka z chwili urodzenia. cyjnych niemających osobo- RZĄD | PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE | Własność
Zsynchronizowaniu przepi- mieszkają. Uznanie dziecka poczętego ma wości prawnej (takich jak np.
sów prawa europejskiego z kra- podlegać prawu ojczystemu polskie spółki osobowe) będą Wydobywanie żwiru na własne
jowymi służy projekt nowego Nazwiska, dobra osobiste matki z chwili uznania. stosowane odpowiednio
prywatnego prawa międzyna- W projekcie rozbudowano Natomiast przysposobienie przepisy dotyczące osób potrzeby bez koncesji
rodowego – którego pierwsze przepisy dotyczące osób fizycz- będzie rozstrzygane według prawnych.■
ZMIANA PRAWA Łatwiej Zaproponowano zmianę całe-
będzie otworzyć działalność go modelu własności złóż. W ka-
w zakresie prac geologicznych, talogu kopalin, których właści-
RZĄD | ROLNICTWO | Modyfikacje genetyczne wydobywania kopalin ze złóż cielem będzie Skarb Państwa,
oraz podziemnego składowania czyli tzw. własności górniczej,
Uprawy GMO wyłącznie za zgodą sąsiadów odpadów. znalazły się wymienione z na-
zwy kopaliny strategiczne, istot-
ZMIANA PRAWA Na uprawę i środowiskiem. Rada Mini- kunastu lat – mówi wicemini- morządy zdecydują, że ich ob- KATARZYNA WÓJCIK-ADAMSKA ne dla rozwoju gospodarczego
roślin genetycznie strów zadeklarowała też ster środowiska Maciej Trze- szar ma być wolny od GMO – katarzyna.wojcik@infor.pl kraju (np. węglowodory, węgiel
zmodyfikowanych potrzebne przestrzeganie unijnego pra- ciak. Z uwagi na obecny stan twierdzi Andrzej Jerzmanow- kamienny i brunatny, rudy me-
będzie nie tylko zezwolenie,
ale też zgoda sąsiadów. Za
nielegalną uprawę grozić ma
wa w tym zakresie. wiedzy swobodne uwolnienie ski, profesor Wydziału Biologii
– Komisja Europejska krajom do środowiska upraw GMO UW.
członkowskim nakazuje otwo- jest zbyt wielkim eksperymen- Przepisy projektu określają
W łaściciel gruntu, na któ-
rym wydobywa kruszy-
wa na własne potrzeby metodą
tali). Pozostałe kopaliny będą
objęte własnością gruntową.
– Celem zmian jest usunięcie
kara od 3 tys. zł za każdy rzyć drzwi na GMO. My je tem. Nie wiemy o ostatecznych też zasady rozpoczęcia upra- odkrywkową, nie będzie musiał barier utrudniających podejmo-
hektar. otwieramy pod restrykcyjnymi skutkach wpływu GMO na wy GMO. Plantacja będzie starać się o koncesję. Ułatwienia wanie i wykonywanie działalno-
warunkami – mówi wicemini- stan środowiska czy zdrowia – wymagała wcześniejszego będą dotyczyć wyłącznie osób fi- ści w zakresie geologii i górnic-
DARIA STOJAK ster środowiska Ma- dodaje Maciej Trze- zgłoszenia oraz poinformo- zycznych, które uzyskują nie twa, pobudzenie przedsiębior-
daria.stojak@infor.pl ciej Trzeciak. ciak. wania sąsiadów, których więcej niż 10 metrów sześcien- czości oraz zwiększenie pewno-

R ada Ministrów zaakcep-


towała ramowe stanowi-
sko dotyczące organizmów
Zmiana stanowiska
rządu była też ko-
nieczna ze względu
na przygotowany
60 Po nowelizacji zgo- sprzeciw uniemożliwi rozpo-
da na tworzenie stre- częcie upraw. Plantacje bę-
fy wolnej od uprawy dzie trzeba otoczyć kilkuset-
proc. roślin genetycznie metrowym pasem buforo-
nych kopalin rocznie. Takie roz-
wiązania zawiera projekt usta-
wy – Prawo geologiczne i górni-
cze, przyjęty wczoraj przez rząd.
ści inwestowania – mówi Elżbie-
ta Strucka z Ministerstwa
Środowiska. Istotną zmianą jest
również uproszczenie modelu
genetycznie modyfikowanych przez resort środowi- zmodyfikowanych wym, a rolnik będzie musiał Koncesją nie będzie objęte opłat regulowanych prawem
(GMO) przedłożone przez ska projekt nowej producentów należeć będzie do sej- prowadzić książkę upraw.■ poszukiwanie i rozpoznawanie geologicznym i górniczym – do-
ministra środowiska. Rząd ustawy o organi- żywności mików wojewódz- złóż kopalin objętych własno- daje. Opłaty eksploatacyjne bę-
zapowiedział też, że będzie zmach genetycznie chce mieć wolny kich. Od ich uchwały ścią gruntową, tj. wszystkich ko- dą rozliczanie co pół roku, a nie
dążył do tego, aby Polska po- modyf ikowanych, wybór w zakresie zależeć ma też wiel- Pisaliśmy o tym palin skalnych. Wymaganym kwartalnie. Wysokość stawek
została krajem wolnym od który dopuszcza ho- ■ Gminy będą tworzyć strefy dokumentem będzie decyzja za- ma wynikać z ustawy. Zniesiony
upraw GMO kość strefy.
GMO, dopuszczając jednak dowlę GMO pod nad- – Zapis ten może wolne od GMO twierdzająca projekt robót geo- zostanie obowiązek ponoszenia
użycie takich organizmów zorem gminy. być furtką do wyłą- – GP nr 163/2008 logicznych. Koncesja będzie ko- opłaty, gdy jej wysokość obliczo-
w warunkach ograniczają- – Na świecie uprawy GMO czenia Polski z upraw GMO. www.gazetaprawna.pl/archiwum nieczna do pozyskiwania wody na za półrocze nie przekracza
cych ich kontakt z ludźmi są prowadzone dopiero od kil- Stanie się tak, jeśli wszystkie sa- leczniczej. 300 zł.■
14 | ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 Podatki WWW.GAZETAPRAWNA.PL

GP radzi JUTRO
Jak skorzystać z ulgi meldunkowej
prawo na co dzień przy sprzedaży nieruchomości

TYDZIEŃ PODATKÓW PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI | PIT | Nowe zasady opodatkowania

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkań


i domów kupionych od 2009 roku
Podatnicy, którzy kupią mieszkanie lub dom od 1 stycznia 2009 r., sprzedaż tych nieruchomości w całości prze- PRZYKŁAD: PRAWA NABYTE DO ULGI MELDUNKOWEJ
znaczą na własne cele mieszka-
nieruchomości rozliczą na nowych zasadach. Podatek nadal będzie wynosił 19 proc. niowe. Czy sprzedając nieruchomość w 2009 roku podatnicy bez-
Pozostali będą zobowiązani powrotnie stracą możliwość skorzystania z ulgi meldun-
dochodu. Zniknie jednak ulga meldunkowa, którą zastąpi ulga mieszkaniowa. do zapłaty podatku zgodnie 1 kowej?
Nie. Podatnicy będą mogli z tego zwolnienia korzystać na-
z następującą formu-
lub domu będzie zależał od da- nane w przypadku odpłatnego łą: dochód ze sprzeda- dal, jeśli do 31 grudnia 2008 r. nabędą do niego prawo.
EWA MATYSZEWSKA Oznacza to, że podatnik będzie miał prawo skorzystać z ulgi mel-
ewa.matyszewska@infor.pl
ty ich kupna. zbycia nieruchomości i praw ma- 2 ży – (dochód ze sprze-
dunkowej również od 1 stycznia 2009 r., jeśli do końca 2008 r. kupi
jątkowych przed upływem pięciu daży x wydatki na cele
Źródła przychodów bez zmian nieruchomość, którą będzie chciał w przyszłym roku sprzedać, i za-

O d początku 2009 roku


wejdą w życie znowe-
lizowane przepisy
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Wprowadzą
Mimo że od 1 stycznia 2009 r.
zmienią się zasady rozliczania
sprzedaży nieruchomości, nic
nie zmieni się w zakresie okre-
lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym nastąpiło
nabycie lub wybudowanie.

Nowa ulga mieszkaniowa


mieszkaniowe/przy-
chód ze sprzedaży). Podatek bę-
dzie zatem tym wyższy, im wyż-
szy będzie dochód ze sprzedaży
nieruchomości, a wydatki na ce-
melduje się w niej na pobyt stały. Oczywiście ulga będzie przysługi-
wać po upływie 12 miesięcy od momentu zameldowania. Podatni-
cy prawo do ulgi meldunkowej mogli nabyć i mają szansę jeszcze na-
być w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Co waż-
ne, oświadczenia, które muszą składać podatnicy, chcący skorzystać
one sporo zmian w zakresie roz- ślania źródeł przychodów. Na- Od przyszłego roku rewolu- le mieszkaniowe niższe w rela-
z ulgi meldunkowej, nie będzie się składać w terminie 14 dni od dnia
liczania transakcji sprzedaży dal w ustawie o PIT będzie prze- cyjne zmiany zajdą w zakresie cji do przychodu.
sprzedaży nieruchomości, lecz w terminie złożenia zeznania roczne-
nieruchomości i praw majątko- pis, zgodnie z którym jednym ze stosowania ulg podatkowych W konsekwencji podatnik,
go, w którym wykazywana będzie transakcja zbycia nieruchomości
wych związanych z nierucho- źródeł przychodów jest odpłat- przy sprzedaży nieruchomości. który nie wyda wszystkich zaro-
lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami.
mościami. ne zbycie: Zgodnie z nowelizacją ustawy bionych pieniędzy w ciągu
W związku z tym, że jest to ■ nieruchomości lub ich części o PIT od 1 stycznia 2009 r. do- dwóch lat na inne cele mieszka-
już druga zmiana przepisów oraz udziału w nieruchomości, chody uzyskane ze sprzedaży niowe, będzie musiał złożyć ko-
PRZYKŁAD: DATA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI
w tym zakresie w cią- ■ spółdzielczego własnościowe- nieruchomości mogą być zwol- rektę zeznania podatkowego
gu ostatnich dwóch go prawa do lokalu mieszkalne- nione z podatku pod warun- wraz z pisemnym uzasadnie- Czy moment zakupu nieruchomości będzie wpływał na
1 lat, do rozliczania zby- go lub użytkowego oraz prawa kiem, że w ciągu dwóch lat zo- niem przyczyn korekty oraz za- rozliczenie podatkowe przy jej sprzedaży?
cia nieruchomości bę-
dzie trzeba stosować
do domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej,
staną przeznaczone na inne cele
mieszkaniowe. Te cele będą ści-
płacić 19-proc. PIT wraz z odset-
kami.
2 Tak. Sposób rozliczenia sprzedaży nieruchomości będzie
zależał od daty jej zakupu. Opisując te zasady w skrócie,
trzy tryby rozliczeń. Wszystkie ■ prawa wieczystego użytkowa- śle określone w ustawie o PIT podatnicy, którzy kupili nieruchomość do końca 2006 ro-
uzależnione od momentu naby- nia gruntów, (patrz ramka). Podatek do zapłaty ku, jej sprzedaż rozliczają na zasadach obowiązujących w ustawie
cia nieruchomości. Trzeba za- – jeżeli odpłatne zbycie nie na- Z nowego zwolnienia w pełni Podatek od sprzedaży nieru- o PIT do końca 2006 roku. Zapłacą więc 10-proc. PIT od przychodu
tem uważać: sposób opodatko- stępuje w wykonaniu działalno- skorzystają tylko ci podatnicy, chomości i praw majątkowych uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Podatnicy, którzy nabyli
wania sprzedaży mieszkania ści gospodarczej i zostało doko- którzy przychód ze sprzedaży związanych z nieruchomościa- lub nabędą nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31
mi podobnie jak dziś będzie grudnia 2008 r., rozliczą jej sprzedaż na zasadach obowiązujących
wynosił 19 proc. Będzie płaco- obecnie – czyli w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.
WYDATKI MIESZKANIOWE PRZY NOWEJ ULDZE ny od uzyskanego z takiej Urząd skarbowy w tym przypadku pobierze 19-proc. PIT płacony
Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe będą od 1 stycznia 2009 r. uważane m.in: transakcji dochodu. Podstawą od dochodu. Natomiast gdy podatnik sprzeda nieruchomość naby-
1) wydatki poniesione na: obliczenia podatku będzie do- tą od 1 stycznia 2009 r., w tym przypadku też trzeba będzie zapła-
a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego chód stanowiący różnicę po- cić 19-proc. podatek od dochodu i na zasadach przewidzianych
odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo pra- między przychodem z odpłat- w ustawie o PIT, które wejdą w życie od początku 2009 roku.
wa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nego zbycia nieruchomości lub
b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do praw a kosztami.
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, PRZYKŁAD: OBLICZENIA PRZY NOWEJ ULDZE MIESZKANIOWEJ
Co ważne, nadal
c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczy-
dochodu z odpłatnego Czy przy nowej uldze mieszkaniowej trzeba będzie doko-
stego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalne-
go, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału 3 zbycia nieruchomości nać obliczenia podstawy opodatkowania?
w takim prawie, jeżeli w okresie dwóch lat grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku i praw majątkowych
nie będzie łączyć się
3 Tak. Podatnik nie zapłaci 19-proc. PIT od dochodu, jeśli
w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży przeznaczy pienią-
mieszkalnego,
d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub z dochodami (przychodami) dze na inne cele mieszkaniowe. Aby z tego zwolnienia
własnego lokalu mieszkalnego, z innych źródeł. skorzystać, podatnik będzie musiał w urzędzie skarbowym złożyć
e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, specjalne zeznanie podatkowe.
jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego Zeznanie roczne Jeśli podatnik w ciągu dwóch lat nie wyda wszystkich pieniędzy,
– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Ob- Sprzedaż nieruchomości po- będzie musiał złożyć korektę zeznania i zapłacić podatek wraz z od-
szaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, datnik będzie musiał wykazać setkami za zwłokę. Odsetki naliczane będą od momentu złożenia
2) wydatki poniesione na: przed urzędem skarbowym pierwotnego zeznania. Podstawę opodatkowania będzie trzeba wy-
a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem
uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościa-
składając zeznanie podatkowe. liczyć na podstawie specjalnego wzoru:
mi, na cele określone w pkt 1, Po zakończeniu roku podatko- D x KFW = KDZ
b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem wego podatnik będzie zobowią- P
uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościa- zany w zeznaniu podatkowym gdzie:
mi, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), wykazać: D – dochód (czyli przychód minus koszty uzyskania)
c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez po- ■ dochody uzyskane w roku KFW – kwota faktycznie wydatkowana w ciągu dwóch lat na cele
datnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związa- podatkowym z odpłatnego mieszkaniowe
nych z nieruchomościami, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) zbycia nieruchomości i praw P – przychód ze zbycia nieruchomości
– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie UE lub w innym majątkowych związanych KDZ – kwota dochodu zwolnionego
państwie należącym do EOG albo w Szwajcarii, z nieruchomościami i obli-
3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie UE lub w in-
czyć należny podatek docho- wej – np. podatnik w ciągu nego dnia po upływie pierwotne-
nym państwie należącym do EOG albo w Szwajcarii:
a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odręb- dowy od dochodu, do które- dwóch lat od sprzedaży nieru- go terminu płatności, do dnia za-
ną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub go nie będzie mieć zastoso- chomości nie wyda wszystkich płaty podatku włącznie.■
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdziel- wania nowa ulga mieszka- pieniędzy na inny cel mieszka-
ni mieszkaniowej lub udziału w tych prawach, lub niowa, lub niowy – podatnik będzie zobo- Podstawa prawna
c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczo- ■ dochody, które będą korzy- wiązany do złożenia korekty ze- ■ Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie
nych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczyste- stać z ulgi mieszkaniowej. znania, w którym wykazał tę ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku do-
go użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub W przypadku niewypełnienia transakcję, i do zapłaty podatku chodowym od osób prawnych oraz
d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związa- warunków, uprawniających do wraz z odsetkami za zwłokę. Od- niektórych innych ustaw (czeka na
nych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a). skorzystania z ulgi mieszkanio- setki będą naliczane od następ- podpis prezydenta).

ŚRODA CZWARTEK SOBOTA, NIEDZIELA


Eksperci Słuchaj w radiowej Trójce o 9.30
Oglądaj w TV BIZNES Biznes Tydzień oglądaj w TV Biznes
Poranek prasowy z Gazetą Słuchaj audycji Radia sobota godz. 7.10, 12.40, 17.10
GAZETY Informator ekonomiczny
Prawną o 8.45 i 11.45 Dla Ciebie o 13.00
PRAWNEJ ■ Komentarz do wydarzeń niedziela godz. 7.40, 12.10, 22.10
■ Komentarz do wydarzeń ■ Portfel dla ciebie
ekonomicznych ■ Podsumowanie wydarzeń gospodarczych tygodnia
w mediach gospodarczych tygodnia
WWW.GAZETAPRAWNA.PL GP radzi ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 | 15

REKLAMACJE | Rachunki telefoniczne

Operator nie rozpozna reklamacji złożonej


po upływie 12 miesięcy od zdarzenia
Abonent ma prawo reklamować u operatora rachunek telefoniczny. Może to zrobić w ciągu roku od doręczenia mu fak- opłaty w sądzie i dlatego chcę wszcząć
postępowanie mediacyjne w Urzędzie
tury, natomiast operator musi rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni. Komunikacji Elektronicznej. Czy do wszczęcia
postępowania mediacyjnego potrzebna jest
zgoda operatora?
Czy reklamuje się Skoro reklamacja została złożona która zostanie wypłacona jako zwrot należno- Aby spór z operatorem mógł zostać
nie tylko wysokość Tak w sposób właściwy, a operator nie za- ści. Musi też podać termin wypłaty, podstawę Tak skierowany do mediacji w Urzędzie
wiadomił o sposobie rozpoznania reklamacji prawną rozstrzygnięcia oraz pouczyć abonen- Komunikacji Elektronicznej, potrzebna jest
rachunku abonenta w ciągu 30 dni od złożenia jej, to ta o tym, w jaki sposób po wyczerpaniu drogi zgoda operatora. Gdyby nie wyraził na nią
przyjmuje się, że została uznana. Abonent po- reklamacyjnej może dochodzić roszczeń zgody, to wówczas z roszczeniem należy wy-
Nie jestem zadowolony ze świadczonych usług winien zwrócić się do operatora listem poleco- w drodze mediacji, a nawet przed sądem po- stąpić do sądu.
telekomunikacyjnych. Operator nie reaguje na nym o przysłanie mu pieniędzy. Pismo należy wszechnym. Natomiast samej sprawy nie wnosi się na
moje telefony, w których skarżę się na zatytułować jako wezwanie do zapłaty i przy- W odpowiedzi na reklamację jednostka, specjalnym formularzu. Wystarczy dokładnie
nieprawidłowości. Czy mogę na piśmie złożyć pomnieć w nim operatorowi, że ma kolejne 30 która ją rozpatruje, określa też swoją nazwę. ją opisać nawet na zwykłej kartce papieru,
reklamację wówczas, gdy nie dotyczyłaby ona dni, w ciągu których powinien uregulować na- Odpowiedź podpisuje upoważniony pracow- sformułować wniosek o poddanie sporu me-
rachunku telefonicznego, lecz innych leżność. Trzeba przy tym podać numer konta nik, który reprezentuje operatora. Przy podpi- diacji i zaproponować, w jaki sposób powi-
świadczeń? albo adres pocztowy dla przelewu. sie podaje on zajmowane stanowisko. nien zostać rozstrzygnięty spór. Abonent do-
Abonent ma prawo reklamować także Natomiast w razie nieuznania reklamacji magający się odszkodowania za poniesione
Tak inne nieprawidłowości, a nie tylko za- Podstawa prawna
■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października
w całości lub w części podaje się uzasadnienie dodatkowe straty powinien dołączyć doku-
wyżoną wysokość rachunku telefonicznego decyzji i wskazuje przepisy, na których ona się menty, które potwierdzają poniesione przez
2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
Reklamacja może dotyczyć nieprawidłowości warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi opiera. niego wydatki na ich pokrycie oraz określają
związanych ze świadczeniem usług telekomu- telekomunikacyjnej (Dz.U. nr 226, poz. 2291). Negatywne rozpoznanie reklamacji zostaje ich wysokość. We wniosku o mediację powi-
nikacyjnych, gdy abonent zarzuca w niej nie- doręczone abonentowi listem poleconym. nien też zawrzeć dwa swoje oświadczenia:
wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, o tym, że zgadza się na polubownie rozstrzy-
niedotrzymanie terminu rozpoczęcia świad- Podstawa prawna gnięcie sporu w trakcje mediacji oraz że wy-
czenia tej usługi, na przykład przyłączenia do Czy przy reklamacji ■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października czerpał drogę postępowania mediacyjnego.
2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
sieci, aby mógł korzystać z szerokopasmowe- trzeba podać swój warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi Wniosek należy złożyć kompletny, ponieważ
go dostępu do internetu. Najczęściej jednak telekomunikacyjnej (Dz.U. nr 226, poz. 2291). wtedy sprawa zostanie poddana mediacji
abonenci reklamują wysokość rachunków te- numer ewidencyjny szybciej. W razie braków Urząd Komunikacji
lefonicznych. Elektronicznej wezwie abonenta do uzupeł-
Każdą reklamację można złożyć na piśmie, Czy muszę w reklamacji podać swój numer nienia dokumentów.
ustnie do protokołu, telefonicznie lub drogą ewidencyjny nadany mi przez dostawcę usługi? Czy abonent
elektroniczną. Składane drogą telefoniczną re- Oprócz określenia przedmiotu rekla- Podstawa prawna
klamacje powinny być przyjęte i rozpoznawa- Tak macji i wskazania reklamowanego
musi złożyć reklamację ■ Art. 104–108 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
ne na takich samych zasadach, jak przesłane okresu, należy podać dokładne dane dotyczą- w określonym czasie
na piśmie. ce abonenta. Nie wystarczy jedynie napisanie
imienia i nazwiska, adresu, nazwy lub siedzi- Otrzymałam zawyżony rachunek telefoniczny.
Podstawa prawna by. Trzeba podać także przydzielony rekla- Nie złożyłam reklamacji, ponieważ wyjechałam Czy abonent dostanie
■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października mującemu numer telefonu oraz numer ewi- na dłuższy czas do pracy za granicę. Po
2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
dencyjny nadany przez dostawcę usługi. przyjeździe postanowiłam odzyskać
odszkodowanie
warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi
telekomunikacyjnej (Dz.U. nr 226, poz. 2291). Oprócz tego podaje się też adres miejsca za- nadpłacone pieniądze z tytułu rachunku za nieczynny telefon
kończenia sieci. Pozostałe niezbędne elemen- i złożyłam reklamację. Została odrzucona
ty, których nie można pominąć w reklamacji, z powodu przedawnienia terminu. Czy operator Mój telefon jest bez przerwy nieczynny.
to data złożenia wniosku o zawarcie umowy miał prawo tak postąpić? Reklamacje nie odnoszą skutku, a osoba
Czy operator musi oraz data zawarcia umowy i wskazany w niej Abonent ma prawo złożyć reklama- przyjmująca je twierdzi, że nie powinienem
potwierdzić przyjęcie termin rozpoczęcia świadczenia usługi tele- Tak cję tylko w określonym czasie. Powi- mieć pretensji, bo dostanę odszkodowanie. Czy
komunikacyjnej. Daty podawane są wówczas, nien to zrobić w ciągu roku od otrzymania rzeczywiście mi ono przysługuje?
reklamacji gdy reklamacja dotyczy niedotrzymania z wi- zawyżonej faktury bez względu na to, w ja- Abonent dostaje odszkodowanie za
ny przedsiębiorcy wyznaczonego terminu za- kiej formie ją złożono: na piśmie lub ustnie. Tak każdy dzień przerwy w świadczeniu
Chcę reklamować u operatora rachunek warcia umowy albo – odpowiednio – niedo- Może ją złożyć w każdej jednostce, która ob- usługi powszechnej, która jest płatna okreso-
telefoniczny. Zależy mi, aby reklamacja dotarła trzymania z winy dostawcy terminu rozpo- sługuje użytkowników tego dostawcy usług, wo. Z tego tytułu za każdy dzień należy się mu
do operatora, ponieważ rachunek opiewa na częcia świadczenia usług. Dodatkowe ele- a nie tylko w biurze obsługi klienta. Na przy- kwota w wysokości jednej piętnastej średniej
kwotę o wiele wyższą niż moja emerytura. Czy menty w reklamacji zależą więc od tego, kład reklamacje zawyżonych rachunków te- opłaty miesięcznej, liczonej według rachun-
operator powinien poinformować mnie o tym, czego ona dotyczy. lefonicznych można nawet składać w tele- ków z ostatnich trzech okresów rozliczenio-
że reklamacja do niego dotarła? Gdy abonent domaga się wypłaty odszko- punktach. wych. Brany pod uwagę okres nie może być
Osoba reprezentująca operatora, która dowania lub wypłacenia jakiejś kwoty z tytułu Operator ma prawo nie rozpoznać reklama- jednak dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.
Tak przyjęła reklamację, powinna potwier- innej należności, to wówczas musi określić jej cji złożonej po tym czasie. Natomiast od dnia Oprócz odszkodowania abonent otrzyma
dzić jej przyjęcie. Złożoną ustnie do protokołu wysokość i podać numer rachunku bankowego wniesienia reklamacji do dnia udzielenia na też zwrot części miesięcznej opłaty abonamen-
potwierdza niezwłocznie na piśmie. Natomiast lub adres, na jaki ma być przekazana. Może też nią odpowiedzi następuje przerwa biegu prze- towej. Wypłaca się ją za każdy dzień przerwy
przesłaną na piśmie, przekazaną telefonicznie domagać się zaliczenia tej kwoty na poczet dawnienia związanego z terminami reklamo- i wynosi ona jedną trzydziestą tej opłaty.
lub przy wykorzystaniu innych środków poro- przyszłych płatności. wania. Okres ten nie może być dłuższy niż Natomiast odszkodowanie nie przysługuje,
zumiewania się na odległość potwierdza się na Reklamacja powinna być uzupełniona uza- przewidziany na rozpoznanie reklamacji, czy- gdy okres przerwy w okresie rozliczeniowym
piśmie w ciągu 14 dni. Złożoną za pośrednic- sadnieniem, a w razie złożenia jej na piśmie li 30 dni. wynosił mniej niż 36 godzin.
twem infolinii potwierdza się na piśmie w cią- również podpisana przez abonenta. Do składania reklamacji innych usług rów- Konsument, który składa reklamację, po-
gu 14 dni, bo jest traktowana tak jak złożona nież przewidziane są terminy, których nie winien określić wysokość odszkodowania,
przy wykorzystaniu innych środków porozu- Podstawa prawna wolno przekroczyć, Na przykład przerwę które chciałby otrzymać. Jeżeli tego nie zrobi,
miewania się na odległość. Potwierdza się ■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października w wykonaniu usługi reklamuje się w ciągu 12 to kwotę wyliczy operator na podstawie prze-
2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
również w ciągu 14 dni reklamację złożoną warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi miesięcy, licząc od ostatniego dnia rozlicze- pisów prawa telekomunikacyjnego. Abonent
drogą elektroniczną. Gdyby jednak abonent telekomunikacyjnej (Dz.U. nr 226, poz. 2291). niowego, w którym zakończyła się. Również może się wówczas nie zgodzić z ustaloną
otrzymał w ciągu 14 dni odpowiedź o sposo- w ciągu 12 miesięcy składa się reklamację przez niego wysokością kwoty i skierować
bie rozpoznania reklamacji, to osoba przyjmu- nienależycie wykonanej usługi oraz usługi, spór do rozpoznania przez sąd albo do me-
jąca ją nie musi jej potwierdzać. która w ogóle nie została wykonana. W tym diacji.
Czy reklamacja musi przypadku termin biegnie od dnia, w którym Zdarza się też, że abonent wprawdzie wska-
Podstawa prawna nie została wykonana albo wykonano ją że kwotę odszkodowania, ale otrzyma niższą.
■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października zostać rozpoznana w sposób nienależyty. Wtedy też może wystąpić przeciwko operato-
2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi w ciągu 30 dni rowi na drogę sądową albo do mediacji.
telekomunikacyjnej (Dz.U. nr 226, poz. 2291). Podstawa prawna
Zareklamowałam zawyżony rachunek ■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października Podstawa prawna
2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz ■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października
telefoniczny. Mija już trzeci miesiąc, a operator warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
nie poinformował mnie o tym, czy ją telekomunikacyjnej (Dz.U. nr 226, poz. 2291).
Czy abonent może uwzględnił. Czy wiążą go jakieś terminy do
warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi
telekomunikacyjnej (Dz.U. nr 226, poz. 2291).
domagać się zwrotu rozpoznania reklamacji?
Operator powinien rozpoznać rekla-
nadpłaty Tak mację w ciągu 30 dni i poinformować Czy operator musi MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ
abonenta o tym, czy ją rozpatrzył. Gdyby wyrazić zgodę
Operator nie rozpatrzył złożonej przeze mnie w tym czasie tego nie zrobił, to wówczas przyj-
reklamacji zawyżonego rachunku muje się, że ją uwzględnił. na mediację W każdy piątek
telefonicznego w terminie, co oznacza, że uznał Natomiast w odpowiedzi na reklamację
moje roszczenie. Od czasu złożenia przez mnie Nie zgadzam się ze sposobem załatwienia
reklamacji minęły już trzy miesiące, a operator
operator powinien wskazać rozstrzygnięcie,
czyli podać, czy ją uznał, czy też odmówił mojej reklamacji przez operatora, który nie Poradnik emigranta
nie przysłał mi nadpłaconej kwoty. Czy mogę uznania. Podaje też wysokość odszkodowania uznał, że rachunek telefoniczny został
www.gazetaprawna.pl
domagać się zapłaty? i termin wypłaty oraz określa wysokość kwoty, drastycznie zawyżony. Nie mam pieniędzy na
16 | ŚRODA 19 LISTOPADA 2008 | nr 226 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

20 listopada 2008 r.

Kronika prawa Wchodzi w życie nowe prawo


Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 197, poz. 1223)

Dziennik Ustaw nr 204 ne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidziane na dodat- Omówienie: Przedłużono czas, na jaki została utworzona
ki specjalne w Służbie Cywilnej POZ. 767 Agencja – do ośmiu lat od 14 marca 2004 r., tj. do 14 marca
z 18 listopada 2008 r. ■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18 listopada 2008 r. 2012 r. Chodziło o zapewnienie spójności i ciągłości jej działania.

ZABYTKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEWOZY LOTNICZE


Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego Obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 12 listopada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
z 31 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich POZ. 768 1008/2008 z 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad
umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wy- Omówienie: W sądach powszechnych zostały zwolnione wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
konywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, kon- stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyj- (Wersja przekształcona)
serwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej nym w Krakowie i w Lublinie. Do obsadzenia pozostają sta- ■ Weszło w życie następnego dnia po opublikowaniu, tj. 31
zieleni i archeologa POZ.1277 nowiska sędziego sądu okręgowego w Gdańsku, Piotrkowie października 2008 r. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stoso-
■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18 listopada 2008 r. Trybunalskim, Radomiu i w Zielonej Górze. W sądach rejono- wane we wszystkich państwach członkowskich Unii
wych zostały zwolnione stanowiska w Bełchatowie, Będzinie, Europejskiej.
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Bytomiu, Chrzanowie (dwa stanowiska), Chorzowie, Gliwi- Omówienie: Wspólnotowi przewoźnicy lotniczy i na zasadzie
cach (dwa stanowiska), Katowicach (dwa stanowiska), Kra- wzajemności przewoźnicy z państw trzecich swobodnie ustala-
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 października kowie–Nowej Hucie (dwa stanowiska), Legionowie, Lubliń- ją taryfy lotnicze i stawki za wewnątrzwspólnotowe przewozy
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu plano- cu, Łomży, Nowym Dworze Mazowieckim, Ostrołęce, Piotrko- lotnicze. Niezależnie od postanowień dwustronnych umów
wania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb wie Trybunalskim (sześć stanowisk), Przasnyszu, Radomsku, między państwami członkowskimi nie mogą one dyskrymino-
mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania Radziejowicach, Sosnowcu, Tychach, Warszawie-Pradze Pół- wać przewoźników lotniczych z powodu ich przynależności
pomocy finansowej z tych środków POZ. 1278 noc (dwa stanowiska), Warszawie-Pradze Południe (dwa sta- państwowej lub tożsamości, umożliwiając wspólnotowym
■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. nowiska), Wołominie, Złotoryi. przewoźnikom lotniczym swobodne ustalanie taryf i stawek za
3 grudnia 2008 r. przewozy lotnicze między ich terytorium a państwem trzecim.
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 października WYNAGRODZENIA Dlatego zniesiono wszelkie nadal istniejące ograniczenia tary-
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu plano- fowe, w tym odnoszące się do połączeń z państwami trzecimi,
wania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 li- wynikające z dwustronnych umów pomiędzy państwami człon-
mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomo- stopada 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trze- kowskimi. Państwa członkowskie mają zapewnić przestrzega-
cy finansowej z tych środków POZ. 1279 cim kwartale 2008 r. POZ. 769 nie przepisów rozporządzenia i określić sankcje na wypadek ich
■ Wejdzie w życie 3 grudnia 2008 r. Omówienie: Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale naruszenia. Mają być one skuteczne, proporcjonalne i odstra-
2008 r. wyniosło 2968,55 zł. szające.
INFORMATYZACJA
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Wchodzą w życie Dziennik Urzędowy UE L 294
z 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez władze wdra- z 1 listopada 2008 r.
żającą programy europejskiej pomocy finansowej na dostarczanie 18 listopada 2008 r.
W nim m.in.
szerokopasmowego dostępu do internetu w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 POZ. 1280 PRAWO KARNE NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWE
■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18 listopada 2008 r.
i obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Kar- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2008 z 31 październi-
nym ka 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w spra-
WETERYNARIA wie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż)
Dziś omówienie • Prawo s. 13
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 3 li- ■ Weszło w życie trzeciego dnia po opublikowaniu, tj. 4 listo-
stopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta- OCHRONA ŚRODOWISKA pada 2008 r. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we
wy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt POZ. 1281 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska wszystkich państwach członkowskich UE.
oraz niektórych innych ustaw Omówienie: W przypadku przywozu wysokiej jakości pszeni-
cy zwykłej obowiązuje zasada dostarczenia specjalnego zabez-
Monitor Polski nr 86 Dziś omówienie • Forsal.pl s. A9
pieczenia obok zabezpieczeń wymaganych na podstawie roz-
z 14 listopada 2008 r. porządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z 28 lipca 2003 r. usta-
PRAWO GÓRNICZE lającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu po-
W nim m.in.
Projekt ustawy – Prawo geologiczne i górnicze zwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu.
INWESTYCJE Zabezpieczenie dodatkowe w wysokości 95 euro za tonę wy-
Dziś omówienie • Prawo s. 13
nika z różnicy między należnościami celnymi przywozowymi,
Zarządzenie prezesa Rady Ministrów nr 125 z 12 listopada obowiązującymi w odniesieniu do pszenicy zwykłej, w zależ-
2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Ter- GENETYKA ności od tego, czy jest ona wysokiej, średniej czy niskiej jako-
minal LNG w Świnoujściu POZ. 759 Ramowe stanowisko dotyczące organizmów genetycznie ści. W przypadku zawieszenia należności celnych w odniesie-
zmodyfikowanych (GMO) niu do wszystkich kategorii jakości pszenicy zwykłej owo do-
NAUKA I SZKOLNICTWO datkowe zabezpieczenie staje się bezzasadne. Dlatego prze-
Dziś omówienie • Forsal.pl s. A9
widziano odstąpienie od wymagania go przez cały okres
Zarządzenie ministra edukacji narodowej z 30 października zawieszenia należności.
2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzamina- GOSPODARKA
cyjnej POZ. 760 Krajowy Program Reform na lata 2008–2011 na rzecz reali- WETERYNARIA
zacji Strategii Lizbońskiej (KPR)
BANKI Decyzja Komisji z 30 października 2008 r. zmieniająca załącznik
Dziś omówienie • Praca s. 8
do decyzji 2007/453/WE ustanawiającej status BSE państw
Komunikat nr 11/2008/(DOKE) prezesa Zarządu Banku Gospo- członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ry-
darstwa Krajowego z 7 listopda 2008 r. w sprawie stałych stóp zykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr
procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowa-
nia rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okreso-
Dziennik Urzędowy C(2008) 6274)
■ Wejdzie w życie 1 grudnia 2008 r. Jest skierowana do
wo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz- Unii Europejskiej L 293 państw członkowskich UE
woju (OECD) POZ. 762 z 31 października 2008 r. Omówiono: Ustanowiono i zmodyfikowano zasady zapobiega-
nia, kontroli i zwalczania niektórych przenoszonych postaci gąb-
czastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Stosuje się je przy pro-
Monitor Polski nr 87 BEZPIECZEŃSTWO SIECI dukcji i wprowadzaniu na rynek żywych zwierząt oraz produk-
z 18 listopada 2008 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr tów pochodzenia zwierzęcego. W tym celu status w odniesieniu
1007/2008 z 24 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie do gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) państw członkowskich
W nim m.in.
(WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bez- lub krajów trzecich i ich regionów ma być określony przez kla-
SŁUŻBA CYWILNA pieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania syfikację w jednej z trzech kategorii, w zależności od poziomu ry-
■ Weszło w życie następnego dnia po opublikowaniu, tj. 31 zyka BSE (znikome, kontrolowane lub nieokreślone).
Uchwała Rady Ministrów nr 237 z 5 listopada 2008 r. zmienia- października 2008 r. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stoso-
jąca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczegól- wane we wszystkich państwach członkowskich UE. Kolumnę przygotował MAREK KOBYLAŃSKI