You are on page 1of 340

JOHN GRISHAM

BROKERIS

Vert Jonas eponis

UDK

820(73)-3 Gr427

John Grisham THE BROKER

N e w York, Doubleday, 2 0 0 5

Grisham, John
G r 4 2 7 Brokeris: [romanas] / J o h n G r i s h a m ; [vert J o n a s e p o n i s ] . Kaunas: J o t e m a , 2 0 0 7 . 3 3 6 p.
ISBN 978-9955-13-117-5

P o p r a l a i m t p a k a r t o t i n i r i n k i m p a s i t r a u k i a n t i s i p a r e i g J u n g t i n i Valstij p r e z i d e n t a s suteikia p r i e t a r i n g p a s k u t i n s m i n u t s m a l o n D o e l u i B e k m e n u i , g a r s i a m V a i n g t o n o v a l d i o s s f e r b r o k e r i u i , p a s t a r u o s i u s eerius m e t u s b u v u s i a m p a s l p t a m f e d e r a l i n i a m e k a l j i m e . B e t n i e k a s n e i n o , k a d p r e z i d e n t a s suteik m a l o n t i k stipriai m y g i a m a s C Z V . R e g i s , B e k m e n a s galjs s u i n o t i p a s l a p t i s , k u r i o s s t a t o p a v o j u n sudtingiausi p a s a u l y j e v a l g y b i n i e m s p a l y d o v sistem. B e k m e n a s slapta i d a n g i n a m a s i alies, g a u n a nauj v a r d , nauj a s m e n s t a p a t y b i r n a u j u s n a m u s I t a l i j o j e . G a l o p , j a m s i t v i r t i n u s savo n a u j a j a m e g y v e n i m e , C Z V n u t e k i n a i n f o r m a c i j apie j o b u v i m o v i e t i z r a e l i e i a m s , r u s a m s , k i n a m s i r a u d o a r a b a m s . Paskui C Z V d a r y s tai, k g e r i a u siai m o k a : sds u u o g l a u d o j e ir stebs. S v a r b u ne tai, ar B e k m e n a s iliks g y v a s t a m n r a j o k i ans. K l a u s i m a s , k u r C Z V t b t n o r i gauti a t s a k y m kas j n u u d y s ? U D K 820(73)-3

Copyright 2 0 0 5 by Belfry Holdings, Inc. V e r t i m a s l i e t u v i kalb, Jonas eponis, 2 0 0 6 U A B Jotema", 2007 R e d a k t o r i u s Jonas Dovil Vabuolas Gimberien Zubrien

V i r e l i o d a i l i n i n k Daiva M a k e t a v o Teres

Vasiliauskien

John Grisham

BROKERIS

S L 2 5 0 . 2 1 sp. 1. U s a k . Nr. 7 . 2 8 4 U A B J o t e m a " , A l g i r d o g. 5 4 , 5 0 1 5 7 K a u n a s Tel. 3 3 7 6 9 5 , el. patas: i n f o @ j o t e m a . l t http://www.jotema.lt S p a u s d i n o A B s p a u s t u v S p i n d u l y s " , G e d i m i n o g. 1 0 , 4 4 3 1 8 K a u n a s

NYKSTANIOMIS VALANDOMIS PREZIDENTYSTS, KURIAI BUVO LEMTA

sukelti maesn istorik domes nei bet kuriai kitai iki iol galbt nuo pat Viljamo Henrio Harisono* (trisdeimt viena diena nuo inauguracijos iki mirties), Artras Morganas slapia tarsi Ovalia jame kabinete su paskutiniuoju likusiu savo draugu ir svarst galuti nius sprendimus. i akimirk jautsi taip, lyg bt sugadins visk, kas anksiau per ketverius metus nusprsta, ir ne pernelyg tikjo, kad kaip nors bt galjs taip vlai atsidrs aidime bent k pa kreipti teisinga linkme. Jo draugas irgi nebuvo itin tuo tikras, nors kaip visada kalbjo maai ir pasak tik tai, k prezidentas norjo gir dti. Juodu kalbjosi apie malones desperatikus praymus vagi, ieikvotoj ir melagi, kai kuri dar tebeudaryt kaljime, o kai ku ri niekad taip ir neatsdjusi savo termino, taiau vis tiek trok tani, kad bt nuplautos dms nuo ger j vard, sugrintos jiems numyltosios teiss. Visi teig es draugai ar draug draugai, arba tvirti rmjai, nors tik nedaugelis iki tos vienuoliktos valandos turj kada nors anksiau prog suteikti savo param. Kaip lidna, kad po ketveri nerami vadovavimo laisvajam pasauliui met visa tai sumenksta iki vieno niekingo nipto snyje praym, pateikt utvs suki. Kuriems vagims turt bti leista vogti vl? Stai tok svarb klausim valandoms slenkant teko sprsti prezidentui.

* William

Henry Harrison

(1773-1841)

d e v i n t a s i s J u n g t i n i Valstij p r e z i d e n t a s ( 1 8 4 1 ) , ir toliau paaikinimai vertjo.)

k u r i s m i r n u o p l a u i u d e g i m o , t i k m n e s js ias pareigas. {ia

JOHN

GRISHAM

Tas paskutinysis draugas buvo Kricas, senas studentikos kor poracijos biiulis i t laik, kai abu moksi Komele* Morganas vadovavo student savivaldai, o Kricas kimdavo balsades balsa vimo biuletenius. Pastaruosius ketverius metus Kricas dirbo spaudos sekretoriumi, personalo vadovu, patarju nacionalinio saugumo klau simais ir netgi valstybs sekretoriumi, nors pastaroji pareigyb tetru ko tris mnesius ir buvo skubiai nutraukta, kai savotikas Krico dip lomatijos stilius mane ieb Treij pasaulin kar. Paskutin syk nauj post Kricas paskirtas praeit spal, ugriuvus kartligikoms baigiamosioms perrinkimo kampanijos savaitms. Vieosios nuomo ns apklaus duomenimis, Morganas vilkosi bjauriai atsiliks bent keturiasdeimtyje valstij, tad Kricas perm savo rankas kampa nijos kontrol ir sugebjo prieikai nuteikti likusi alies dal, isky rus bet ir dl to dar bt buv galima ginytis Aliask. Rinkimai buv istoriniai: dar niekad einantysis prezidento pa reigas nra gavs tiek maai elektori bals. Jei tiksliau tris, visus i Aliaskos, vienintels valstijos, kurioje Morganas, Krico patartas, nebuvo apsilanks. Penki imtai trisdeimt penki pretendentui, trys prezidentui Morganui. odis katastrofa" n i tolo nepajg perteikti sutriukinimo masto. Kai balsai buvo suskaiiuoti, pretendentas, paklauss blogo pa tarimo, nusprend uginyti Aliaskos rezultatus. Kodl nesiekti vis 538-i elektori bals?" samprotavo jis. Niekad daugiau joks kan didatas prezidentus neturs progos visikai sausu" rezultatu su pliekti savo oponent, suaisti vienus vartus taip, kaip dar niekam nebuvo pavyk. eias savaites, kol Aliaskoje lo bylinjimaisi, pre zidentas kentjo dar labiau. Kai tenyktis Aukiausiasis teismas ga liausiai jam pripaino tris elektorinius valstijos balsus, juodu su Kricu labai tyliai atkimo butel ampano. Tad prezidentas Morganas simyljo Aliask, netgi jeigu patik rintieji rezultatai ir tesuteik jam labai menkut septyniolikos bals persvar.

* K a l b a m a apie p r i v a t K o r n e l o u n i v e r s i t e t t a k o s m i e s t e , N i u j o r k o valstijoje.

BROKERIS

Jam bt derj vengti daugiau valstij. Mat pralaimjo netgi Delavere, savo gimtojoje valstijoje, kur elektoratas buvo jam leids nuostabius atuonerius metus tarnauti gubernatoriumi. Lygiai taip pat, kaip jis niekad nesurado laiko ap lankyti Aliask, jo oponentas visikai ignoravo Delaverjokios or ganizacijos, apie kuri bt verta kalbti, jokios televizijos reklamos, jokio stabteljimo per rinkim kampanij. Ir vis dlto anas pasim 52 procentus bals! Kricas sdjo storos odos krsle, laikydamas rankoje bloknot su srau imt dalyk, kuriuos reikjo atlikti nedelsiant. Stebjo savj prezident, pamau vaiktinjant nuo vieno lango prie kito, spitrijant tams, svajojant, kaip bt galj bti. mogus jautsi prislg tas ir paemintas. Jis dar tik penkiasdeimt atuoneri, o gyvenimas baigtas, karjera sulugusi, santuoka yranti. Ponia Morgan jau persi kl atgalios Vilmington ir atvirai juoksi i sumanymo gyventi kur nors Aliaskoje, trobelje. Kricas slapia abejojo, ar jo draugas su gebs vis likus gyvenim vien tik medioti ir vejoti, bet perspekty va gyventi u dviej tkstani myli nuo ponios Morgan atrod la bai patraukli. Jie netgi galbt bt laimj pergal Nebraskoje, jeigu gana mlynkrauj Pirmoji ponia nebt atsiliepusi apie Nebraskos futbolo komand kaip apie Mitreivas". Nebraskos mitreivos!" Per vien nakt Morganas ir Nebraskoje, ir Oklahomoje taip e mai krito pagal vieosios nuomons apklausos rezultatus, jog niekad taip ir nebeatsigavo*. O Teksase j i , paragavusi premijuoto aitriosios paprikos patie kalo, susivm. Skubiai gabenant j ligoninn, mikrofonas pagavo tokius, iki iol dar ilikusius bei pagarsjusius, jos odius: Kaip js, atsilikliai, galite valgyti tok lykt ml?"

* P r e z i d e n t i e n p a d a r k a l b o s liapsus: N e b r a s k o s f u t b o l o k o m a n d o s p a v a d i n i m a s K u k u rziai" (angl. C o r n h u s k e r s " , t r u m p i a u Huskers"), pagal N e b r a s k o s g y v e n t o j u s , k u r i p a g r i n d i nis verslas k u k u r z a u g i n i m a s bei a p d o r o j i m a s , o M i t r e i v o s " (angl. Sooners") Oklahomos valstijos g y v e n t o j p r a v a r d (pagal p i r m u o s i u s n a u j a k u r i u s , k u r i e s k u b d a v o a p l e n k t i kitus ir g r e i iau u g r o b t i d a r n e u i m t a s , laisvas e m e s ) i r taip p a t j f u t b o l o k o m a n d o s p a v a d i n i m a s .

JOHN

GRISHAM

Nebraskai priklauso penki elektoriniai balsai. Teksasui tris deimt keturi. Jeisti vietin futbolo komand klaida, po kurios dar bt buv manoma ilikti. Bet joks kandidatas negaljo susido roti su Teksaso aitriosios paprikos sumenkinimo pasekmmis. Kas per kampanija! Kricui kilo pagunda parayti knyg. Kakas juk privaljo dokumentuoti katastrof. Jdviej bema keturiasdeimties met partneryst jo pabai g. Kricas buvo numats sau darb pas vien gynybos ministerijos ginkl tiekj u 200 000 doleri per metus, be to, jis dar surengt paskait turn po 50 000 doleri u kalb, jeigu tik kas nors bt pasirys gantinai mokti. Vis savo gyvenim paaukojs valstybs tarnybai, jis liko ant ledo, spariai seno ir troko usikalti baks. Prezidentas, labai pelningai pardavs gra savo nam Dord taune, nusipirko nedidel ran Aliaskoje, kur mons, matyt, juo a vjosi. Ketino dien likut praleisti ten mediodamas, vejodamas, galbt raydamas memuarus. Kad ir k veikt Aliaskoje, tai neturs nieko bendra su politika ir Vaingtonu. Neketins likti pagyvenusiu valstybs veikju nei gerbiamu kokios nors partijos senoliu, imintin gu patirties balsu. Joki atsisveikinamj kelioni po al, kalb par tijos suvaiavimuose, politikos moksl garbs daktaro titul. Jokios prezidentins bibliotekos. Liaudies itarm aiki ir nenumaldoma. Jeigu jo nenorima, jis tikrai be j neprasis. Reikia nusprsti dl Kuinelo, to kino reisieriaus, apkaltinto u seks su jauna vaigdute. . A r labai jauna? Regis, penkiolikos. Gantinai jauna. Taip, tikrai. Jis pabgo Argentin, kur slapstosi jau deimt met. Dabar pasiilgo nam, nori sugrti ir vl pradti kurti siaubin gus filmus. Sako, menas aukis j tvynn. Galbt ir jaunos merginos. Jos irgi. Dl septyniolikos nesukiau sau galvos. Penkiolikos per jauna.

BROKERIS

Jisai silo iki penki milijon. Prezidentas atsisuko ir pavelg Kric: U malon silo penkis milijonus? Taip, ir jis privalo veikti greitai. Pinigai turi bti persisti elektronine perlaida i veicarijos. Tenai dabar treia ryto. Kur ie pateks? Mes turime sskait neapmokestinamose usienio zonose. Nesunku sutvarkyti. O k j tai spauda? Bus bjauru. Visad bna bjauru. syk bus ypa bjauru. Atvirai kalbant, man spaud nusispjaut, pasak Mor ganas. Tad kodl klausi?" norjo atkirsti Kricas. Ar pinigus galt atsekti? paklaus prezidentas ir vl nu sisuko lang. Ne. Deine ranka prezidentas suskato kasytis sprand itaip vi sada elgdavosi, kai tekdavo priimti sunk sprendim. Prie deimt minui nedaug trko, kad bt panaudojs branduolin ginkl prie Siaurs Korj kassi, iki prasidrsk od ir sukruvino balt savo markini apykakl. w Atsakymas bus ne", tar jis. Penkiolikos per jauna. Durys atsilapojo, ir vidun nepasibelds siver Artis Morganas, prezidento snus, su buteliu Heineken" vienoje rankoje ir kako kiais popieriais kitoje. K tik kalbjausi su CZV, atsainiai met jis. Mvjo i blukusiais dinsais, be kojini. Meinardas jau pakeliui ia. Su vert popierius ant raomojo stalo ir paliko kabinet, trinkteldamas durimis. Artis nedvejodamas paimt penkis milijonus doleri, pagalvojo sau Kricas. Kad ir koks bt panos amius. Jam penkiolikos tikrai ne per jauna. Jie bt galj laimti Kanzase, jeigu vieno Topekos mo-

JOHN

GRISHAM

telio numeryje Artis nebt buvs nutvertas su trimis mitingo striksmis, vyriausiajai buvo septyniolika. Tariamai kilnus prokuroras ga liausiai nutrauk kaltinimus dvi dienos po rinkim, kai visos trys merginos pasira priesaika sutvirtintus ratikus parodymus, pa reikusios, kad lytikai nesantykiavo su Ariu. Faktikai jos jau buvo vos kelios sekunds nuo visokios ries idykysi, kai vienos i j motina, pasibeldusi motelio numerio duris, sutrukd orgijai. Prezidentas atsisdo savo odin supamj krsl ir djosi sklai ds kakokius beverius dokumentus. Kas nauja dl Bekmeno? paklaus jis.

PER savo atuoniolika CZV direktoriaus tarnybos met Tedis Meinardas lanksi Baltuosiuose rmuose maiau nei deimt kar t. Ir niekad piet (visados atsisakydavo dl sveikatos), nei pasi sveikinti kaip gyvuojate" su kokiu nors dideliu tzu i usienio (jam buvo nusispjaut). Seniau, kai dar pajgdavo vaikioti, kartkartmis jis usukdavo pasitarti su tuomet pareigas einaniu prezidentu ir gal bt vien ar du sykius su io politikos formuotojais. Dabar, pri kaustytas prie invalido veimlio, jis kalbdavosi su Baltaisiais rmais tik telefonu. Ties sakant, Langl*, pasikalbti su ponu Meinardu, dusyk buvo atvetas viceprezidentas. Sddamas invalido veimlyje, turi vienintel pranaum nuostab pasiteisinim vykti ar likti namie, arba daryti visk, kas tik, po imts, tau patinka. Seno negalaus mogaus niekas nenorjo be reikalo stumdyti. nipas penkiasdeimt met, dabar kur nors juddamas jis rink davosi prabang irti tiesiai u savs. Keliaudavo niekuo neisiski rianiu baltu minivenu, su neperaunamais stiklais, vininmis sieno mis, dviem ginkluotais iki dant vyriokais, sitaisiusiais u ginkluoto iki dant vairuotojo. Jo invalido veimlis, pritvirtintas gale spaus tuvais prie grind, bdavo atgrtas atgal, kad Tedis galt matyti

* V a i n g t o n o p r i e m i e s t i s , k u r i a m e sikrusi p a g r i n d i n C V b s t i n .

BROKERIS

transporto sraut, kuris negaljo matyti jo. Du kiti venai sek iek tiek atsilik, ir bet kuri nevykusiai sumanyta pastanga priartti prie direktoriaus bt buvusi kaipmat nutraukta. Tokios ir nebuvo tiki masi. Didiuma pasaulio man Ted Meinard esant negyv ar tin giai leidiant paskutines savo dienas kokiuose nors slaptuose slaugos namuose, kur siuniami mirti nusen nipai. Tedis kaip tik ir pageidavo, kad taip bt manoma. Sdjo susisiauts storu pilku dygsniuotu apklotu, priirimas Houbio, itikimo savo padjjo. Kol venas pastoviu eiasdeimties myli per valand greiiu skriejo Beltvjumi*, Tedis gurknojo Hou bio i termoso pilt alij arbat ir stebjo vaiuojanius jiems i paskos automobilius. Houbis sdjo ia pat alia invalido veimlio ant odins kduts, rengtos specialiai jam. Gurkteljs arbatos, Tedis paklaus: Kur iuo metu Bekmenas? Savo kameroje, atsak Houbis. O ms mons pas kaljimo virinink? Sdi jo kabinete ir laukia. Dar vienas gurknis i popierinio puodelio, rpestingai glbia mo platakomis. Sios buvo glenos, ivagotos ven, nugriebto pieno spalvos, tartum negyvos kantriai laukt likusio kno. Kiek truks idanginti j i alies? Apie keturias valandas. O lktuvas vietoje? Viskas parengta. Mes telaukiame alios viesos.

Tikiuosi, kad tas avigalvis pajgs mane suprasti.

KRICAS ir tas avigalvis" dbsojo Ovaliojo kabineto sienas, ir slogi abiej tyl atsitiktinai pertraukdavo tiktai koks nors komenta ras apie Doel Bekmen. Juk turjo juodu apie k nors kalbtis, n katras nenorjo isiduoti, kas i tikrj juos slg.

* B e l t w a y (ang.) i e d i n i s kelias a p l i n k u i V a i n g t o n ir j o p r i e m i e s i u s .

1 0

JOHN

GRISHAM

Nejaugi gali taip dtis? Nejau tai pagaliau pabaiga? Keturiasdeimt met. Nuo Kornelo iki Ovaliojo kabineto. Pa baiga buvo tokia staigi, kad juodu neturjo pakankamai laiko tin kamai pasirengti. Djo viltis dar ketverius metus. Ketverius metus lovs, per t laik stropiai kuriant paveld ir paskui auniai ijojant saullydio link. Nors buvo vlu, atrod, kad lauke dar labiau sutemo. velgian tys Roi sod langai juodavo. Mane buvo galima girdti laikrod ant idinio be paliovos tiksint likus laik iki lemtingosios akimir kos. f Kaip reaguos spauda, jeigu suteiksiu Bekmenui malon? paklaus prezidentas jau ne pirmsyk. Pals. Galt bti domu. Tavs ia nebebus. Ne, nebebsiu. Kitos dienos vidudien perdavus valdi, jo bgimas i Vaingto no seno draugo vil Barbadoso saloje prasids privaiu reaktyviniu lktuvu (priklausaniu vienai naftos kompanijai). Morgano nurody mu, i vilos bus paalinti televizoriai, ten nepristatys joki laikra i ar urnal, o visi telefonai privals bti ijungti. Nekontaktuos su niekuo, netgi su Kricu, ir ypa su ponia Morgan, bent jau mnes. Jam n motais, net jeigu Vaingtonas suplekt. Ties sakant, slap ia jis vylsi, jog taip ir atsitiks. * Po Barbadoso slapiomis persikels savo trobel Aliaskoje ir tenai, slenkant iemai, toliau ignoruos pasaul, belaukdamas pava sario. Ar turtume jo pasigailti? paklaus prezidentas. Turbt, atsak Kricas. Prezidentas dabar perjo prie daugiskaitos mes". Taip jis nuolatos elgdavosi, kai po ranka atsirasdavo koks nors nepopuliarus sprendimas, kur tekdavo priimti. Lengvesnij atvejais visada saky davo a". Kai prisireikdavo ramento, ir ypa kai prisireikdavo mo-

BROKERIS

11

gaus, kuriam galt suversti kalt, jis usukdavo atvir sprendim primimo proces ir traukdavo Kric. Keturiasdeimt met Kricas prisiimdavo kalt, ir nors tikrai buvo prie to priprats, vis dlto jam jau pabodo. Tad dabar pasak: Labai galimas daiktas, kad jeigu ne Doelas Bekmenas, mes n nebtume atsidr ia. Galbt tu ir teisus, sutiko prezidentas. Jis visada tvirtino, kad buvo irinktas dl puikios savo kampanijos, charizmatikos as menybs, tiesiog antgamtikos gebos perprasti ikylanias problemas ir aikios Amerikos vizijos. O jau pripainti, kad yra u kak skolin gas Doelui Bekmenui tikrai, tai tiesiog gniudo. Bet Kricas buvo pernelyg surambjs ir pernelyg pavargs, kad taip jaustsi. Prie eerius metus Bekmeno skandalas buvo apms didiu m Vaingtono ir suters Baltj rm reputacij. Populiarj pre zident prideng debesis, ir itaip Artrui Morganui atsivr kelias vargais negalais kulniuoti Baltuosius rmus. Dabar, jau bekulniuodamas i j, jis mgavosi mintimi nepai sant nieko paskutinsyk skelti antaus Vaingtono valdininkijai, at musiai i jo ketverius metus. Malon Doelui Bekmenui sudre bins vis K. A.* valdios staig sienas ir taip sukrs spaud, kad i pasius i nirio. Morganui ta mintis patiko. Kol jisai kaitinsis po Barbadoso saule, miestas darsyk springs kongresmenai reikalaus nagrinjim, prokurorai pozuos prie televizijos kameras, o nepa keniamos kalbaniosios galvos be atvangos tarks per kabelinio tinklo inias. * Prezidentas nusiypsojo tamsai.

A N T Arlingtono memorialo tilto, jungianio Potomako ups krantus, Houbis vl pyl direktoriui popierin puodel aliosios arbatos.

* F e d e r a c i n K o l u m b i j o s a p y g a r d a , kuriai p r i s k i r t a J A V sostin V a i n g t o n a s .

12

JOHN

GRISHAM

Ai, velniai padkojo Tedis ir paklaus: K msikis vaikinas veiks rytoj, pasitrauks i pareig? Spruks i alies. Turt j palikti kuo greiiau. Ketina mnes praleisti Karibuose, isilaiyti aizdas, u mirti pasaul, kitoti surgs ir laukti, kol kas nors juo susidoms. O ponia Morgan? Ji jau vl Delavere ir loia brid. Juodu skiriasi? Jeigu jam uteks proto. Kas ino!.. Tedis atsargiai nugr arbatos. Tad koks ms svertas, jeigu Morganas spyriosis? Nemanau, kad spyriosis. Parengtiniai pokalbiai prajo gerai. Kricas, matyt, dar vairuoja valt. Siuo metu kur kas geriau u Morga n visk nutuokia. Jisai supranta: jeigu ne Bekmeno skandalas, juodu bt regj Ovalj kabinet kaip savo ausis. Taigi, kaip jau klausiau, koks ms svertas, jeigu anas spy riosis? Po teisybei, joks. Jis idiotas, bet i t varij. I Konstitucijos aveniu jie suko 18-j gatv ir netrukus turjo vaiuoti pro rytinius Baltj rm vartus. Patamsiuose materializa vosi vyrai su automatais, paskui Slaptosios tarnybos agentai juodais varkais sustabd ven. Itarti kodiniai odiai, sutrekjo neiojamo sios radijo stotels, ir per kelias sekundes Tedis buvo ikeltas i miniveno. Rm viduje apiekotas invalido veimlis, jame nerasta nieko, iskyrus supt apklot luo sen.

ARTIS (syk jau be alaus), vl nepasibelds kio galv pro duris ir prane: Atvyko Meinardas. Vadinasi, gyvas, pakomentavo prezidentas. Vos vos. Tuomet ridenkite j.

BROKERIS

13

kandin invalido veimlio Ovalj kabinet sek Houbis ir personalo virininko pavaduotojas, pavarde Pridis. Prezidentas su Kricu pasveikino sveius ir nukreip iuos atsissti kabineto dalyje prieais idin. Nors Meinardas veng Baltj rm, Pridis faktikai juose gy veno, kasryt glaustai informuodamas prezident valgybos klausimais. Visiems sitaisius, Tedis apsidair po kabinet, tartum iekot blakui" ir pasiklausymo rangos. Buvo bema tikras, kad ia jo kios nra; i praktika baigsi su Vbtergeitu. Niksonas buvo saks ivedioti Baltuosiuose rmuose tiek laid, jog i bt pakak ap rpinti energija nedidel miest, inoma, jis u tai sumokjo. Taiau Tedis buvo apsirpins slapt ra ranga. Kruopiai umaskuotas vir invalido veimlio aies vos keli coliai po sdyne slypjo galingas diktofonlis, galintis ufiksuoti visus garsus, skilsianius kabinete per bsimas trisdeimt minui. Direktorius pasisteng nusiypsoti prezidentui Morganui, bet troko pasakyti k nors tokio: J s , be abejons, riboiausias politikas, su kokiais kada nors esu susidrs. T i k Amerikoje toks avigalvis gali ukopti pai virn". Prezidentas Morganas nusiypsojo Tediui Meinardui, nors no rjo pasakyti k nors tokio: Reikjo js ivyti prie ketverius metus. Jsik valdyba iai aliai nuolatinis nepatogumas". Tedis: Buvau pribloktas, kai js laimjote vienintelje valstijo je, tegul ir septyniolikos bals persvara". Morganas: Js nepajgtumte surasti teroristo, net jeigu is skelbtsi afiose". Tedis: Laimingos kls. Uptaki pagausite netgi maiau nei bals". Morganas: Kodl paprasiausiai nenumirte, kaip visi man tai adjo?" Tedis: Prezidentai ateina ir nueina, o a vis lieku". Morganas: Tai Kricas pageidavo jus isaugoti. Dkokite jam u savo darb. Dvi savaites po inauguracijos ketinau spirti jums subinn, kad nedintumts velniop". Kricas garsiai paklaus:

1 4

JOHN

GRISHAM

Gal kam kavos? Ne, atsisak Tedis, ir juo tuojau pat pasek Houbis bei Pridis. Kadangi CZV nepageidavo kavos, prezidentas Morganas pa pra: Taip, juodos, su dviem gaballiais cukraus. Kricas linkteljo sekretoriui, laukianiam prie perpus pravert onini dur, paskui vl kreipsi susirinkusiuosius: Turime nedaug laiko. Tedis ikart atsak: Atvykau ia pasitarti dl Doelo Bekmeno. Taip, kaip tik todl js ia, patvirtino prezidentas. Kaip inote, toliau kalbjo Tedis, bema nuleisdamas pre zident negirdom, pon^s/Bekmenas sdo kaljim, neprasitars n odiu. Jis vis dar ino tam tikr paslapi, kurios, atvirai kalbant, galt sukelti pavoj nacionaliniam saugumui. Galite j nudti, tk Kricas. Mums nevalia taikytis Amerikos pilieius, pone Kricai.Tai prie statym. Veriau leidiame, kad tai atlikt kas nors kitas. Nelabai suprantu, tar prezidentas. Stai koks planas. Jeigu suteiksite ponui Bekmenui malon ir jeigu is j priims, mes per kelias valandas idanginsime j i alies. Jam teks sutikti, kad likus gyvenim privals slptis. Neturt ikilti problem, nes esama keleto moni, kurie trokt regti j negyv, ir vyrukas tai ino. Mes perkelsime j kuri nors usienio al, galbt Europon, kur bus lengviau stebti. Gaus nauj asmens tapatyb, bus laisvas mogus, o laikui bgant Doel Bekmen visi pamir. Juk tai dar ne istorijos pabaiga, spjo Kricas. Ne. Mes ilauksime, galbt metus ar dvejus, tuomet kur rei kia nutekinsime informacij. Ponas Bekmenas bus surastas ir nuu dytas, ir kai tai atsitiks, daugel ms klausim bus atsakyta. Stojo ilga pauz Tedis pavelg Kric, paskui prezident. sitikins, kad ie visikai sutrik, jis var toliau: Planas labai paprastais, ponai. Tiktai klausimas, kas j nu udys.

BROKERIS

15

Vadinasi, js priirsite? paklaus Kricas. Labai dmiai. K a s j medioja? paklaus prezidentas. Tedis ilaisvino sunertas gyslotas savo platakas ir iek tiek atsi lo, pavelgdamas i aukto savo ilgos nosies tiesumu lyg mokytojas, besikreipiantis mauosius treiaklasius: Galbt rusai, kinai, galimas daiktas, izraelieiai. Ko gero, at sirast ir kit. Be abejo, atsirast ir kit, bet niekas nesitikjo, kad Tedis at skleist visk. Jis niekad taip nedarydavo ir niekad nedarys, nesvarbu, kas bt prezidentas ir nesvarbu, kiek laiko iam dar lik Ovaliajame kabinete. Anie ateidavo ir nueidavo, kai kurie ketveriems metams, kiti atuoneriems. Vieni mgdavo nipinjim, kitiems terp davo naujausieji vieosios nuomons apklaus duomenys. Morganas buvs akivaizdus nevyklis usienio politikoje, ir likus vos kelioms jo administracijos valandoms Tedis tikrai nesireng atskleisti bent kiek daugiau, nei btina malonei igauti. Kodl Bekmenas turt sutikti su tokiu sandriu? paklau s Kricas. Gal ir nesutiks, atsak Tedis. Bet sdjo udarytas vie nutje eerius metus. Tai yra, dvideimt tris valandas per par mau tlje kameroje. Viena valanda sauls viesos. Trys duai per savait. Prastas maistas sakoma, kad jis neteko eiasdeimties svar. Gir djau, kad jam nekaip einasi. Prie du mnesius, po iauriai pralaimt prezidento rinkim, kai Tedis Meinardas sugalvojo bausms dovanojimo plan, jis pasi naudojo kai kuriais gausiais slaptais savo ryiais, ir Bekmeno kaljimo slygos buvo gerokai pasunkintos. Temperatra kameroje sumainta iki deimties laipsni, ir pastarj mnes Bekmen kamavo baisus kosulys. Maistas (geriausiu atveju prskas), bdavs darsyk perlei diamas per gamybos linij ir patiekiamas altas. Tualete vanduo tai nubgdavo, tai nenubgdavo. Priirtojai adindavo j naktimis kas valand. Teis telefoninius pokalbius apribota. Juridin biblioteka, kuria naudodavosi dusyk per savait, staiga tapo jam nebepasiekiama.

16

JOHN

GRISHAM

Bekmenas, teisininkas, inojo savo teises ir grasino visokiais bylinjimaisi prie kaljimo administracij ir vyriausyb, nors pirmiau jam dar reikjo registruoti iekin. Si kova padar savo. Jis reikalavo mig domj tablei ir prozako. Js norite, kad suteikiau Doelui Bekmenui malon, o pas kui pasirpinsite jo nuudymu? paklaus prezidentas. Taip, tiesiai viesiai atsak Tedis. Bet faktikai mums nereiks niekuo rpintis. Taiau itaip atsitiks. Taip. Ir jo mirtis reikalinga ms nacionaliniam saugumui? A tvirtai tuo tikiu.

FEDERALINS RADLIO PATAISOS STAIGOS IZOLIACIJOS FLYGELYJE

buvo keturiasdeimt vienod kamer, kiekviena dvylikos kvadrati ni pd ploto, be lang, be grot, .tik aliai nudaytos betonins grindys ir lakbetonio blok sienos, o durys itisai metalins su siau ru plyiu apaioje maisto padklams stumti ir maa atvira akute" priirtojams kartkartmis pavelgti. Flygelis buvo pilnas valdios informatori, kvaial prekeivi skundj, mafijos nevykli, keli nip moni, kuriuos reikjo udaryti, nes tenai, gimtuose kra tuose, buvo daugyb toki, kurie mielai perrt jiems gerkles. Dau gelis i keturiasdeimties prevencinio Radlio kaljimo nami buvo pasipra udaromi I" flygelyje. Doelas Bekmenas stengsi umigti, kai du priirtojai su vangindami atidar duris ir jung kameroje vies. Virininkas nori jus matyti, pasak vienas, daugiau nieko nepaaikindamas. Tylomis jie vaiavo kaljimo furgonliu per alt Oklahomos prerij, pro kitus korpusus, kur buvo laikomi ne tokios grietos prieiros nusikaltliai, kol galiausiai atvyko prie adminis-

BROKERIS

1 7

tracinio pastato. Bekmen, be jokios akivaizdios prieasties sura kintomis rankomis, skubino vidun, paskui du laiptatakius auktyn, t o l i a u ilgu koridoriumi erdv kabinet, kuriame prie uiebt vies djosi kakas svarbaus. Jis ivydo sienin laikrod: tas rod be veik 23.00. Bekmenas niekad nebuvo susitiks su kaljimo virininku, ta iau ia taip pasitaikydavo anaiptol ne retai. Dl daugelio svari prie asi kaljimo virininkas pernelyg nemiinjo po teritorij. Pa reigyb nebuvo renkama, ir jam nerpjo stiprinti savj darbuotoj motyvacijos. Be jo, kabinete buvo dar trys kostiumuotieji, visi rimtos ivaizdos vyrikiai jie jau kur laik nekuiavosi. Nors Jungtini Valstij valstybinse staigose rkyti grietai draudiama, pelenin buvo pilna su kaupu, ir palubje kybojo tirtas kas. Kaljimo virininkas be jokios angos kreipsi: Sskits tai ten, pone Bekmenai. Malonu susipainti, tar Bekmenas ir pavelg kitus tris. Kodl esu btent ia? Mes apie tai pasikalbsime. Gal malontumte nuimti iuos antrankius? Paadu nieko neumuti. Kaljimo virininkas trumpai sak artimiausiam priirtojui, ir is, paskubom susirads rakiuk, ilaisvino Bekmen, paskui pa knopstom isinedino i kabineto, stipriai trinkteldamas paskui save durimis dideliam kaljimo virininko, labai nervingo mogaus, nepasitenkinimui. Rodydamas pirtu jis tar: Specialusis agentas Aderas i FTB. O ia ponas Knab i Teisingumo departamento. O is ponas Saizmoras, irgi i Va ingtono. N vienas i trij nepasijudino pono Bekmeno pusn. Sis te bestovjo ir atrod gana suglums. Linkteljo aniems, pusiau nuo irdiai stengdamasis pasirodyti mandagus. J pastangas jam nebuvo atsakyta. Praom sstis, paragino kaljimo priirtojas, ir Bekme-

18

JOHN

GRISHAM

nas pagaliau pasim kd. Dkui. Kaip inote, netrukus bus pri saikdintas naujasis prezidentas. Pone Bekmenai, prezidentas Morga nas jau pasitraukia. Kaip tik iuo metu Ovaliajame kabinete jis lauo galv, ar suteikti jums visik malon. Staiga Bekmen itiko stiprus kosulys, dl kurio i dalies buvo galima kaltinti beveik arktin temperatr jo kameroje, o i dalies sukrtim, igirdus od malon". Ponas Knab i Teisingumo departamento padav butel van dens. Jis gurkteljo mauk, apsitak smakr ir galiausiai iaip taip sutramd kosul. Malon? sumurmjo. Visik malon su tam tikromis papildomomis slygomis. O kas vyksta? A neinau kodl, pone Bekmenai, ne mano reikalas suprasti, kas vyksta. T i k informuoju. J pokalb sijung ponas Saizmoras, pristatytas tik kaip mogus i Vaingtono", taiau be titulo ar priklausomybs bagao: Tai sandris, pone Bekmenai. Mainais u visik malon tu rsite sutikti palikti al, niekad nesugrti ir su nauja asmens tapaty be gyventi ten, kur niekas nepajgs js surasti. Tai jokia problema, pagalvojo Bekmenas. Jis ir pats nenorjo bti surastas. Betgi kodl? vl sumurmjo jis. Buvo matyti, kaip kairje jo rankoje dreba butelis su vandeniu. Stebdamas drebjim, ponas Saizmoras i Vaingtono tuo pat metu tyrinjo Doel Bekmen nuo trumpai nukirpt il jo plauk ligi sudvt kroso bateli i pigi preki parduotuvs, su juodomis kaljimo puskojinmis ir niekaip nepajg atsikraty ti vaizdinio mogaus, ankstesniame gyvenime atrodiusio kitaip. J galv atjo kakokio urnalo virelis. Pramatni fotografija: Doelas Bekmenas, vilks puikiai pasitu juodu italiku kostiumu, su visomis btinomis detalmis, isiiustijs ir velgiantis fotoaparat tokiu pa tenkintu savimi vilgsniu, koks tik manomas mogui. Plaukai ilges ni ir tamsesni, graus veidas putnus ir be raukli. Juosmuo storas ir

BROKERIS

1 9

bylojantis apie daugyb priepiei bei keturias valandas usitsiani piet su valdios monmis. Jis mgo vyn, moteris ir sportinius automobilius. Turjo reaktyvin lktuv, jacht, nam Veile*, apie kuriuos visus labai mgdavs kalbti. Ryki antrat jam vir galvos
skelb: BROKERIS A k ANTRAS TAKINGIAUSIAS MOGUS VAING TONE?

Tas urnalas guljo pono Saizmoro lagaminlyje kartu su sto ra Doelo Bekmeno byla. Skrydio metu i Vaingtono j Tais buvo atidiai j inars. Pasak urnalo straipsnio, brokerio pajamos tuo laiku neva vir ijusios 10 milijon doleri per metus, nors jis buvs atsargus su re porteriu. Jo kurta juridin firma samd du imtus teisinink ir Va ingtono standartais buvo maa, bet neabejotinai pati takingiausia politik sluoksniuose lobizmo maina, o ne staiga, kurioje tikri teisininkai veriasi savo profesija. Panaesn vienam, skirt turtin goms kompanijoms ir usienio vyriausybms. O, kaip emai nupuols galingasis, mst sau ponas Saizmoras, stebdamas drebant rankoje butel. A nesuprantu, vargais negalais sukudjo Bekmenas. O mes neturime laiko aikinti, trumpai drtai nukirto po nas Saizmoras. Tai greitas sandris, pone Bekmenai. Deja, neturi te laiko apmstymams. Btina nusprsti kaipmat. Taip arba ne. Nori te likti ia ar gyventi su kita pavarde kitame pasaulio pakratyje? Kur? Mes neinome kur, bet k nors sugalvosime. Ar bsiu saugus? Tik js galite atsakyti klausim, pone Bekmenai. Svarstydamas savo paties uduot klausim, ponas Bekmenas drebjo dar labiau. Kada a ivyksiu? pamau paklaus jis. Mirksn jo balsas buvo beatgauns tvirtum, bet vislaik ia pat tykojo kitas smarkaus kosulio priepuolis.

* Populiarus kaln slidinjimo kurortas K o l o r a d o valstijoje, 9 0 myli vakarus nuo D e n verio.

2 0

JOHN

GRISHAM

Nedelsiant, atsak ponas Saizmoras, perms savo ran kas deryb vadias ir suteiks kaljimo virininkui, F T B ir Teisingu mo departamentui irov vaidmenis. Vadinasi, norite pasakyti, tuojau pat? Nebegrite savo kamer. Ak, velniai raut, pratar Bekmenas, ir visi kiti nepajg suturti ypsen. Prie js kameros laukia priirtojas, pasak kaljimo virininkas. J i s atne visk, ko panorsite. Prie mano kameros nuolat laukia priirtojas, atkirto virininkui Bekmenas. Jeigu tai tas sadistas neauga, unsnukis Slounas, paliepkite jam pasiimti mano skutimosi peiliukus ir persi pjauti venas. Visi pasisteng nuleisti replik negirdomis, laukdami, kol o diai itrks pro ildymo sistemos orlaids. Bet tie, perskrod uter t or, mirksn brazdenosi po kabinet. Ponas Saizmoras atsikrenkt, perkl svor nuo vieno sdmens ant kito ir tar: Ovaliajame kabinete laukia kai kurie dentelmenai, pone Bekmenai. Tai priimate sandr? Prezidentas laukia dl mans? Galtumte taip pasakyti. Yra man skolingas. Tai a j ten pasodinau. Dabar ities ne metas diskutuoti apie tokius dalykus, pone Bekmenai, ramiai atrm ponas Saizmoras. Jis atsilygina u paslaug? K prezidentas galvoja, man neinoma. Js darote uuomin, kad jis geba galvoti? A tik paskambinsiu ir pasakysiu jiems, kad atsakymas ne". Palaukite, itar Bekmenas, igr i butelio vis vanden ir papra dar vieno. Nusiluosts rankove lpas, paklaus:Tai ne lyginant liudytoj apsaugos programa, kakas panaaus?

BROKERIS

21

Tai nra oficiali programa, pone Bekmenai. Bet kartkartmis mes randame reikal paslpti mones. Ar danai prarandate vien kit? Ne per daniausiai. Ne per daniausiai? Vadinasi, nra jokios garantijos, kad a bsiu saugus? Niekas negarantuota. Bet js ansai geri. Bekmenas pavelg kaljimo virinink: Kiek met man dar ia lik, Lesteri? Lesteris buvo meste mestas atgal pokalb. Niekas jo nevadino Lesteriu, vardu, kurio pats nekent ir veng. Ploktel ant raomojo stalo skelb j esant L. Hovardu Kasu. Keturiolika met, ir galite mane kreiptis virininke Kasai". Kasas subin man kaso. ansai tokie, kad po trej met bsiu negyvas. Prasta mityba, menkas ildymas ir atsaini sveikatos priei ra viskas kartu sudjus reikal paskubins. Lesteris ities grietai komanduoja laivui, vyruiai. Ar negaltume engti priek? pasil Saizmoras. inoma, priimu sandr, atsak Bekmenas. Kuris kvai lys nepriimt? Galiausiai sujudjo ponas Knab i Teisingumo departamento. Atsidars lagaminl, tar: Stai dokumentai. Kam js tarnaujate? paklaus pono Saizmoro Bekmenas. Jungtini Valstij prezidentui. K gi, pasakykite jam, kad a u j nebalsavau, nes buvau u darytas. Bet tikrai biau balsavs, jeigu biau turjs galimyb. Ir perduokite mano padk, gerai? Tikrai perduosiu.

HOUBIS pripyl dar vien puodel aliosios arbatos, dabar be kofeino, nes buvo jau bema vidurnaktis, ir padav Tediui, kuris, susupstytas apklotu, spoksojo transporto sraut, sekant i paskos. Jie

22

JOHN

GRISHAM

vaiavo Konstitucijos aveniu, palikdami miesto centr, ir jau beveik buvo pasiek Ruzvelto tilt. Nugrs gurkn, seniokas praneko: Morganas per kvailas, kad pardavint malones. Taiau ne rim man kelia Kricas. Nevio saloje* atsirado nauja sskaita, pasak Houbis. Ioko prie dvi savaites, atidaryta kakokios neaikios kompanijos, priklausanios Floidui Danlapui. O kas jis toks? Vienas i iekojusij elpj Morgano rinkim kampanijai. Kodl Nevyje? Dabar ten karta vietel neapmokestinamajai ujrio veiklai. O i ms takos zonoje? Visikai. Bet kurie pervedimai turt vykti per ateinanias dvi paras. Tedis neymiai linkteljo ir iltai pavelg Kenedio centr. Kur Bekmenas? Jau palieka kaljim. Tedis nusiypsojo ir kiek nugr arbatos. Tylomis jie pervaiavo tilt, ir kai Potomakas liko upakalyje, galiausiai tar: Kas j sutvarkys? Ar tai i tikrj svarbu? Ne, nesvarbu. Bet bt labai smagu stebti varybas.

GEROKAI paneiota, taiau krakmolyta ir ilyginta chaki spalvos karika uniforma be vis antsiuv ir enkl, iblizgintais ygio batais bei ilta jreivika striuke su gobtuvu, kur jaukiai buvo usitrauks ant galvos, penkios minuts po vidurnakio, keturiolika met anks iau laiko, Doelas Bekmenas ididus ieng pro Federalins Radlio pataisos staigos vartus. Atsdjs vienutje eerius metus, palikda mas i viet nesi drobin maiel su keliomis knygomis bei viena kita fotografija. Jis neatsigr atgal.

* V i e n a i P a v j i n i sal r y t i n j e V e s t I n d i j o s d a l y j e ( K a r i b j u r o j e ) .

BROKERIS

23

Buvo penkiasdeimt dvej, isiskyrs, bankrutavs, visikai sve timas dviem i trij savo vaik ir absoliuiai pamirtas vis draug, kuriuos kada nors turjo. Neskaitant pirmj kalinimo met, n vie nas nepasivargino su juo susirainti. T i k buvusi draugu, viena i begals sekretori, kurias vaikydavosi po savo itaigingas kontoras, deimt mnesi jam rainjo, kol The Washington Post buvo paskelbta, kad F T B nusprend, jog maai tiktina, kad Doelas Bekmenas pa grob i savo firmos ir klient milijonus, kaip anksiau sklido gandai. Kas nori bti subankrutavusio teisininko, sdinio kaljime, susirai njimo biiule? Na, nebent dar turtingo. Retkariais jam paraydavo motina, bet ji buvo devyniasdeimt vieneri, gyveno pigiuose slaugos namuose netoliese Oklando, ir su lig kiekvienu gaunamu laiku susidarydavo spdis, kad is bus pa skutinis. Jis ra jai syk per savait, bet abejojo, ar motina geba pati bent k nors perskaityti, o dl personalo, tai buvo beveik tikras, kad niekas neturjo nei laiko, nei noro jai skaityti. Ji visada paraydavo: Dkui u laik", bet niekad neusimindavo apie tai, k jis bdavo paras. Ypatingomis progomis Doelas sisdavo jai atvirukus. Vie name i savo laik motina prisipainusi, kad niekas kitas neprisimi ns jos gimtadienio. Batai buvo labai sunks. Klumpindamas aligatviu jisai sumojo, kad didium pastarj eeri buvo praleids vien su kojinmis, be jokios avalyns. Keistai viskas atrodo, ypa kai buvai itaip netiktai ileistas. Kada paskutin kart jis avjs batais? Ir ar greitai galsis nusimesti iuos prakeiktus svarmenis? Sekundl stabteljo ir pavelg dang. Kasdien po valan d jam buvo leidiama pasibastyti po nedidel ols lopinl prie jo kaljimo flygelio. Visada tik vienam, visada stebimam priirtojo, tartum jis, Doelas Bekmenas, buvs teisininkas, kuris niekada nra pavartojs ginklo i pykio, galt staiga tapti pavojingas ir k nors sualoti. Sodelis" buvo supamas deimties pd aukio tinklins tvoros, su viruje itempta spygliuota viela. U tvoros jo sausas dre nao griovys, o dar toliau plytjo neaprpiama ir plyna prerija, nusi driekianti, kaip jisai spjo, per vis Teksas.

2 4

JOHN

GRISHAM

Jo palydovai buvo ponas Saizmoras ir agentas Aderas. Jie nu ved j tamsiai ali sportins paskirties main, kuri, nors ir be joki skiriamj enkl, faktikai bet kuriam stebiniajam i alies akivaizdiai turjo pasirodyti vyriausybin". Doelas siropt ant upakalins sdyns vienas pats ir suskato melstis. Kietai usimer ks, sukands dantis pra Diev, kad tik greiiau variklis usivest, ratai pradt suktis, vartai atsidaryt, vis btin dokument ne pristigt. Nagi, Dieve, nereikia iauriai juokauti. Juk tai ne sapnas, Dieve, praau! Po dvideimties minui Saizmoras praneko pirmasis: Sakykite, pone Bekmenai, js nealkanas? Ponas Bekmenas liovsi meldsis ir pravirko. Maina tolydio judjo priek, nors jis ir nebuvo pramerks aki. Drybsojo ant upa kalins sdyns, susidorodamas su emocijomis. Tikrai taip, vargais negalais pavyko jam istenti. Atsisdo tiesiau ir pavelg laukan. Jie riedjo jungiania kelias valstijas autostrada, pro al praskriejo alia rodykl Perio nuovaa. Jie sustojo prie kakokios blynins automobili aiktelje, maiau nei ketvirtis mylios nuo autostrados. Tolumoje msiojo didiuliai sunkveimiai, tolydio burzg j dyzeliniai varikliai. Doelas sekun dl stebjo anuos ir klaussi, paskui vl pakl akis auktyn ir ivydo pusmnul. Mums skubu? paklaus jisai Saizmoro, kai visi eng ueig. Laikoms grafiko, sek atsakymas. Jie atsisdo prie stalelio alia priekinio lango, Doelas prieais j. Usisak pranczik skrebui* ir vaisi, nieko sunkaus, nes bai minosi, kad jo organizmas pernelyg prats prie aviins kos, kuria gyveno. Pokalbis nesimezg; du valdios vyriokai buvo uprogra muoti neprasitarti ir visikai nemokjo palaikyti lengvo panekesio. Bet Doelas ir nelabai troko j girdti.

* P l o n o s b a l t o s d u o n o s r i e k e l s , s u m i r k y t o s p l a k t a m e kiauinyje su p i e n u ir iek t i e k p a skrudintos.

BROKERIS

25

Stengsi nesiypsoti. Saizmoras vliau raportuosis, kad Bek menas vis vilgiojs duris ir tartum nenuleisdavs aki nuo vis kit ueigos klient. Neatrod isigands, anaiptol. Minutms slen kant ir sukrtimui slgstant, sakytum spariai adaptavosi ir pagyvjo. Ryte surijo dvi porcijas pranczik skrebui ir igr keturis puo delius juodos kavos.

KELIOS minuts po ketvirtos jie vaiavo pro Fort Samito, ne toliese Brinklio Teksase, vartus. Bekmen nuved j karo aviacijos ba zs ligonin, j patikrino du gydytojai. Neskaitant peralimo, stipraus kosulio ir bendro liesumo, jo bkl pasirod nebloga. Paskui Bekme n palydjo kakok angar ir pristat pulkininkui Gantneriui, i kart tapusiam geriausiu jo draugu. Pagal Gantnerio nurodymus ir iam paiam akylai priirint, Doelas persireng aliu desantininko kostiumu su priklijuotu ant virutins kiens trafaretiniu urau HERCOGAS. Ar tai a? paklaus Doelas, pavelgs pavard. Ateinanias dvi paras, atsak Gantneris. O mano laipsnis? Majoras. Neblogai. Kakuriuo metu per glaust instrukta ponas Saizmoras i Vaingtono ir agentas Aderas nepastebimai ismuko, ir Doelas Bek menas niekad daugiau j nebeivydo. Vos mus brkti, Doelas per upakalin liuk kop transportin lktuv C-130 ir nusek paskui Gantner virutin aukt, ma miegamj kabin, kur ilgam skry diui rengsi ei kiti kareiviai. Usiimkite gult, Ganteris parod vien, esant ariau grind. Galiu paklausti, kur mes vykstame? nibteljo Doelas. Paklausti galite, bet a negaliu atsakyti. Tiesiog smalsu. Trumpai painformuosiu jus prie mums nutupiant.

2 6

JOHN

GRISHAM

Ir kada tai galt bti? Madaug po keturiolikos valand. Lang, pro kurios galt prasiblakyti, nebuvo, tad Doelas si tais gulte, usitrauk ant galvos antklod ir lktuvui pakylant jau knark.

3
KRICAS NUMIGO KELIAS VALANDAS, PASKUI IVYKO NAMO DAR GERO-

kai iki prasidedant inauguracijos sumaiiai. Vos tik iauus, jisai su mona buvo skubiai iskraidintas London vienu i daugelio savo naujojo darbdavio privai reaktyvini. Turjo ten praleisti dvi sa vaites, paskui kaip naujas lobistas, usiimantis labai senu loimu, su grti Beltvjaus nuobodyb. Si mintis jam nepatiko. Daugel met stebjo, kaip pralaimjusieji pereidavo kiton pusn ir praddavo nau j karjer, isukdami rankas buvusiems savo kolegoms, pasiduodami kiekvienam, turiniam pakankamai pinig nusipirkti kad ir koki i reklamuojam tak. Tai toksai sumautas verslas. Politiko gyvenimas buvo griss, deja, nieko kito jis nemokjo. Pasakysis kelet kalb, galbt paraysis knyg, kelerius metus lkuriuosis, vildamasis, kol kas nors j prisimins. Bet Kricas inojo, kaip greitai umirtami Vaingtone buv takingieji. Prezidentas Morganas ir direktorius Meinardas buvo sutar palkti su Bekmeno istorija dvi paras, gerokai po inauguracijos. Morganas dl to nem galv; jis jau bus Barbadose. Taiau Kricas nesijaut susaistytas bent kokio susitarimo, ypa sudaryto su Tediu Meinardu ir panaiais j. Po ilg piet, per kuriuos igerta daug vyno, madaug apie 2.00 Londone, jis paskambino CBS* korespon dentui Baltuosiuose rmuose ir pakudjo esminius Bekmeno baus-

* C o l u m b i a B r o a d c a s t i n g S y s t e m ( K o l u m b i j o s transliacij sistema) v i e n a i s t a m b i a u s i J A V radijo ir televizijos k o m p a n i j .

BROKERIS

27

ms dovanojimo dalykus. Kaip jis ir numat, C B S paskelb naujien per savo ankstyvojo rytmeio paskal valandl, ir prie 8.00 i inia griaudjo po vis K. A. Paskutin valand Doelui Bekmenui suteikta visika ir besly gika malon! Smulkmen apie tai, kaip jis paleistas i kaljimo, nebuvo. Pasak paskutini gand, jis sdjo nukitas kakoki grieiausio saugos reimo kalinimo staig Oklahomoje. Diena labai nervingame mieste prasidjo svarbiausi viet u imant suteiktajai malonei, o i konkuravo su naujuoju prezidentu ir pirmja jo darbo diena.

BANKRUTAVUSI juridin Pratt & Bolling" firma dabar buvo sikrusi Masasetso aveniu, keturi kvartalai iaur nuo Diupono iedo; vieta nebloga, bet toli grau ne tokios auktos klass kaip ta senoji, Niujorko aveniu. Prie kelerius metus, kai firmai dar vadovavo Doelas Bekmenas tuomet i vadinosi Backman, Pratt & Bol ling", jis usispyr mokti brangiausi nuom mieste, kad galt stovti prie didiuli erdvaus savo kabineto atuntame aukte lang ir velgti emyn Baltuosius rmus. Dabar Baltj rm negaljai matyti n enklo; ia nebuvo valdios staig su grandioziniais reginiais; pastatas buvo trij, ne atuoni aukt. O pati firma susitrauk nuo dviej imt gerai ap mokam teisinink iki madaug trisdeimties, vos suduriani gal su galu. Pirmasis bankrotas apie kur paprastai kontorose buvo at siliepiama kaip Bekmenas I" deimteriopai sumaino firm, bet taip pat ir stebuklingai isaugojo partnerius, nepatekusius u grot. Bekmenas II" buvo sukeltas trej met nirting vidaus kov ir bylinjimsi tarp ilikusij. Firmos konkurentai linksminosi kalbdami, kad Pratt & Bolling" daugiau laiko bylinjasi tarpusavyje, negu dl t, kuriems buvo nusamdyta atstovauti. Taiau iandien i pat ryto konkurentai tyljo. Doelas Bekme nas vl laisvas mogus. Jis paleistas. Ar mginsis susigrinti bu-

2 8

JOHN

GRISHAM

vusi lov? Ar sugris Vaington? Nejau visa tai tiesa? Tikriau siai ne. Kimas Bolingas iuo metu kiurksojo udarytas alkoholik reabilitacijos centre, o i ten ilgam bus persistas tiesiai privai psichiatrijos staig. Nepakeliama pastarj eeri met nervin tampa palau j galutinai. Udavinys dorotis su naujausiu Doelo Bekmeno komaru puol gan stamb Karlo Prato glb. Tai Pratas itar lemtingj taip", kai prie dvideimt dvejus metus Bekmenas pasil ma jdviej firm jungtuves. Tai Pratas eiolika met temptai tris, visk kuopdamas paskui Bekmen, kai firma pltsi ir honorarai plste pldo, o visos etins ribos neatpas tamai isitryn. Tai Pratas kas savait kovojo su savo partneriu ir, lai kui bgant, galiausiai m mgautis milinikos j skms vaisiais. Ir tai Karlas Pratas pats buvo visai netoli nuo baudiamojo fe deralinio persekiojimo, bet Doelas Bekmenas didvyrikai u visus kitus prisim sau kalt. Bekmenas sutiko prisipainti kaltas ir taip ipirko kit firmos partneri kalt, taiau tai utrauk 10 milijon doleri baud ir tiesiogiai prived prie pirmojo bankroto Bek meno I". Bet bankrotas buvo geriau nei grotos, Pratas bema kasdien sau tai primindavo. Tdien ankst ryt jis dramblojo po skurdi savo kontor, murmdamas patsai sau ir i paskutinij stengdama sis manyti, kad i naujiena yra paprasiausiai netiesa. Sustojs prie nedidelio lango, velg pilk plytin pastat kaimynystje, klaus damas save, kaip tatai galj atsitikti. Kaip buvs teisininkas/lobis tas subankrutavs, paalintas i advokatros praktikos, usitrauks nelov galjo tikinti rinkim nevykl prezident suteikti pasku tins minuts malon. Tuo metu, kai Doelas Bekmenas sdo kaljim, jis turbt buvo ymiausias baltadarbis Amerikos nusikaltlis. Visi troko regti j pakart. Vis dlto Pratas gavo patsai sau pripainti, kad jeigu pasaulyje kas nors ir galt ikrsti tok stebukl, tai tik Doelas Bekmenas. Penkias minutes Pratas darbavosi telefonais, sijungdamas

BROKERIS

29

savo plat Vaingtono lieuvautoj bei visaini tinkl. Vienas senas draugelis, kakokiu bdu sugebjs ilikti Administracijos departa mente prie keturi prezident po du nuo abiej partij galop patvirtino ties. Kur jis? nekantriai paklaus Pratas, tartum bet kuri aki mirk Bekmenas pats galt prisikelti i nebties K. A. Niekas neino, atskriejo atsakymas. Pratas urakino duris ir sutramd nor atsikimti kontoroje esant butel rusikos degtins. Kai partner pasodino kaljim dvi deimiai met be teiss bti paleistam lygtinai, jis pats buvo ketu riasdeimt devyneri ir danai klausindavo savs, k daryt bda mas eiasdeimt devyneri kai Bekmenas ieis laisv. Sia akimirk Pratas jautsi taip, lyg i jo paties bt buv nu sukti keturiolika met.

TEISMO sal buvo tokia sausakima, kad teisjas atidjo pos d dviem valandoms, kol pavyks sureguliuoti ir kaip nors paskirstyti pagal pirmenyb sdimj viet paklaus. Kiekviena ymesn alyje iniasklaidos organizacija klykte klyk, reikalaudama sau sdimos ar stovimos vietos. Stambs tzai i Teisingumo departamento, FTB, Pentagono, CZV, NSA*, Baltj rm ir Kapitolijaus kalvos mygo iskirti jiems vietas: visi tvirtino, kad j interesai geriausiai bsi pa tenkinti, jeigu patys galsi dalyvauti posdyje ir stebti, kaip bus liniuojamas Doelas Bekmenas. Kai galiausiai elektrintoje teismo salje pasirod kaltinamasis, publika staiga nuiuvo ir tebuvo girdti vienintelis garsas teismo protokoluotojo, rengianio savj stenografin mainl. Bekmen nuvesdino prie gynybos stalo, kur tankiu iedu j ap spito gynjai, tartum i sals galo bt laukiama prapliumpant kulk. audymas nieko nebt nustebins, nors apsauga bema buvo tokia pati, kaip kokio nors prezidentinio vizito metu. Pirmoje eilje, tiesiai

* National

Security Agency N a c i o n a l i n i o s a u g u m o a g e n t r a

{angi).

3 0

JOHN

GRISHAM

u gynybos stalo, sdjo Karlas Pratas ir apie tuzinas pono Bekmeno partneri arba netrukus tapsiani buvusiais partneriais. Kad ir deg dami neapykanta iam mogui, jie taip pat ir palaik j. Jeigu prisipa inti kaltu bt sutrukds koks paskutin sekund ikils kebeklis ar visai nebt prisipainta, tuomet jie vl tapt puolim taikiniu su ia pat gresianiais bjauriais teismo procesais. Dabar bent jau sdjo pirmoje eilje kartu su irovais, o ne prie gynybos stalo, kur patenka sukiai. Nors ilik gyvi. Prie savait Deisis Habajdas, vienas i geriausi j partneri, buvo rastas negy vas Nacionalinse Arlingtono kapinse, neva nusiuds, nors tuo ma ai kas tikjo. Habardas, anksiau senatorius nuo Teksaso valstijos, po dvideimt ketveri met tarnysts vieninteliam tikslui silytis su reikmingu savo takingumu kiekvienam, kuris paads daugiausiai umokti, buvo uleids savo viet kitam. inia, Doelas Bekmenas niekaip nebt sutiks, kad tokia stambi uvis prasprst i jo tinklo, tad kartu su kitais i Backman, Pratt & Bolling" nusamd Habard u milijon baks per metus, nes gerasis drauguis Deisis bet kuriuo laiku, kada tik panorjs, galjo patekti Ovalj kabinet. Habardo mirtis tiesiog stebuklingai padjo Doelui Bekmenui perprasti valdios poir. Staiga buvo pralautas barjeras, trukds derybas dl kalts prisipainimo. Bekmenas ne tik sutiks su dvide imia met kaljimo, bet ir troko tai padaryti kuo greiiau. Nekan travo atsidurti u saugi grot! Vyriausybei atstovaujs teisininkas tdien buvo aukto rango prokuroras i Teisingumo departamento ir prie tokios didiuls ir prestiins auditorijos tik ir troko pasirodyti kuo efektingiau. Jis ne galjo paprastai pavartoti vieno odio, jeigu buvo galima pasakyti tris; pernelyg daug salje sdjo publikos. Jautsi ess scenoje per ilg nuobodi karjer ne danai pasitaikanti akimirka, kai stebi visa alis. iauriai nykiai jis leidosi skaityti kaltinamj akt, ir greitai pa aikjo, jog visikai neturi teatrinio talento, i esms jokios dramatiz mo gyslels, nors ir baisiai stengsi. Po atuoni minui bukinanio monologo, teisjas, mieguistai nuvelgs virum skaitomj akini, tar:

BROKERIS

31

Gal teiktums kiek paspartinti temp, sere, ir kartu pritildyti bals? Kaltinamj akt sudar atuoniolika punkt, apimani nusi kaltimus nuo nipinjimo iki valstybs idavimo. Kai visus juos per skait, Doelas Bekmenas liko taip apjuodintas, kad net prilygintas Hitleriui. Jo advokatas tutuojau primin teismui ir visiems dalyvau jantiesiems, kad n vienas i kaltinim nerodytas ir faktikai perteik ta tik vienos bylos alies nuomon gerokai ikreiptas vyriausybs poiris reikal. Jis paaikino, kad jo klientas prisipainsis kaltu pagal keturis punktus i atuoniolikos dl draudiam laikyti pas save karini dokument. Tuomet teisjas perskait ilg susitarim dl prisipainimo kaltu, ir dvideimt minui nieko nebuvo pasaky ta. Menininkai pirmoje eilje nirtingai kicavo scen, taiau j piei niai neturjo kokio nors panaumo. Paskutinje eilje, sddamas tarp paaliei, slpsi Nilas Bek menas, vyriausiasis Doelo snus. Tuomet jis dar tebuvo firmos Backman, Pratt & Bolling" bendradarbis, bet netrukus tatai turj pasikeisti. Jaunikaitis sukrstas stebjo teismo posd, negaldamas patikti, kad kakada takingas jo tvas prisipasta kaltu ir netrukus bus nukitas kakuri federalins baudiamosios sistemos staig. tariamj galiausiai pervesdino kaltinamj suol, kur jis kaip manydamas ididiau pakl galv ir pavelg teisj. Klausydama sis kudani abi ausis advokat, jis prisipaino kaltas pagal keturis punktus, paskui buvo sugrintas ankstesn viet. Jam pavyko su niekuo nesusidurti akimis. Nuosprendis turjo bti paskelbtas ateinant mnes. Kai Bek menas buvo surakintas antrankiais ir ivesdintas i sals, visiems dalyvaujantiems posdyje paaikjo, jog jam neteks atskleisti savo paslapi, kad i tikrj ilgam liks kalintas, o per t laik jo regzti smokslai ibluks i atminties. Publika pamau skirstsi. Reporteriai gavo tik pus troktos istorijos. Svarbs asmenys i valdyb pasiali no nepratardami n odio: vieni buvo patenkinti, kad paslaptys liko isaugotos, kiti nirtantys, kad nusikaltimai nuslpti. Karlas Pratas ir kiti nerimaujantys partneriai patrauk bar.

32

JOHN

GRISHAM

*
PIRMAS reporteris paskambino kontor tuoj prie 9.00. Pratas jau buvo perspjs savo sekretor, kad tokie skambuiai tiktini. Pri valanti visiems pasakyti, jog jis dl kakokios ilgos bylos nuolat buvos teisme ir galbt mnesius neparsiras kontor. Netrukus telefo no linijos usikimo, ir i pradi atrodiusi produktyvi diena nujo velniop. Visi, teisininkai ir kiti tarnautojai, visk met vien tik ir ku djosi apie Bekmen. Keli stebjo paradines duris, bema vildamiesi, kad vaiduoklis ateis j iekoti. Usirakins vienas pats savo kabinete, Pratas gurknojo Kruvi nj Mere" ir irjo per kabelin televizij be pertrkio transliuoja mas inias. Ai Dievui, Filipinuose pagrobtas visas autobusas dan turist,^ antraip Doelas Bekmenas bt buvs svarbiausia naujiena. Bet jis irgi nuskambjo nedaug atsiliks - buvo pasitelkti visokie ekspertai: ipudruoti ir pasodinti pagrindinje studijoje po plieskian iais proektoriais, jie vis marmaliavo apie legendines to mogaus nuodmes. Buvs Pentagono vadovas pavadino bausms dovanojim ga limu smgiu ms nacionaliniam saugumui". Vienas pasitrauks pensij federalinis teisjas, atrodantis diena dienon pagal savo devy niasdeimt su kakiek met, apauk tai teisingumo klaida". Nau jokas senatorius nuo Vermonto prisipaino nedaug teins apie Bek meno skandal, bet vis dlto jam es diugu dalyvauti tiesioginje kabelins televizijos laidoje, ir pasak ketins pareikalauti visokerio p tyrim. Nevardytas Baltj rm pareignas pareik, kad nauja sis prezidentas labai sunerims" dl bausms dovanojimo ir ketins perirti sprendim, kad ir k tai reikt. Ir taip toliau, ir taip toliau. Pratas susitais antr Kruvinj Mere". Siekdamas iurpinani detali, vienas korespondentas" ne paprasiausiai reporteris" ikas mediag apie senatori Deis Habard, ir Pratas pasim nuotolinio valdymo pultel. Kai ekrane suvito didiul portretin Habardo fotografija, jisai sustiprino gars.

BROKERIS

33

Savait prie Bekmenui prisipastant kaltu, buvs senatorius rastas negyvas su kulka galvoje. Tai, kas i pirmo vilgsnio atrod kaip savi udyb, vliau pasirod tartina, nors niekad nebuvs nustatytas joks tariamasis. Pistoletas neregistruotas ir veikiausiai vogtas. Habardas buvs aktyvus mediotojas, bet niekad anksiau nenaudojs rankini aunamj ginkl. Parako liekanos ant deins jo platakos klusios tarim. O autopsijos metu jo organizme rasta didel koncentracija alkoholio ir barbitrat*. Alkoholio tikrai buvo galima tiktis, bet niekad neinota, kad Habardas bt naudojs kvaialus. Kelios va landos iki mirties jis matytas su patrauklia jauna panele viename Dordtauno bare, ir tai jam visai bdinga. Vyravo prielaida, kad panel slapia br jam grim gan tinai vaist, jog Habardas prarast smon, o tada perdav profe sionaliems udikams. Jis buvo nugabentas nuoali Nacionalini Arlingtono kapini dal ir vienu viu galv nudtas. Jo knas liko gulti ant brolio pasiymjusio Vietnamo karo didvyrio kapo. Graus akcentas, bet gerai senatori painojusieji tvirtino, kad jis retai kalbdavs apie savo eim ir kain ar kas inojo apie uvusj brol. Garsiai neisakyta prielaida buvo tokia, kad Hobard nuud tie patys mons, kurie norjo pyktelti Doel Bekmen. Ir met metus po to Karlas Pratas ir Kimas Bolingas mokjo nemaus pi nigus profesionaliems asmens sargybiniams dl visa ko, jeigu j pavards irgi bt trauktos t pat sra. Matyt, nebuvo. Detales lemtingo sandrio, dl kurio buvo prikirptas Bekmenas ir nuudytas Habardas, tvark tuodu, ir laikui bgant Pratas susilpnino savo ap saug, nors visur tebesineiojo Ruger" pistolet.

TAIAU Bekmenas buvo labai toli, ir sulig kiekviena minute at stumas didjo. Gan keista, jis irgi mst apie Deis Habard bei mones, galjusius an nuudyti. Turjo daug laiko apmstymams

* G r u p m i g d o m o j o p o v e i k i o v a i s t , k u r i e gali b t i n a u d o j a m i ir k a i p n a r k o t i k a i .

3 4

JOHN

GRISHAM

keturiolika valand ant sulankstomojo gulto burzgianiame trans portiniame lktuve labai atbukina jusles bent normaliam mogui. Taiau skrydis k tik ilaisvint buvus kalin, po eeri met ijus i vienuts, veik l|ibai valinamai. Kad ir kas nuud Deis Habard, anas labai trokt nugala byti ir Doel Bekmen, ir is, kratydamasis 24 000 pd auktyje, svarst kai kuriuos svarbius klausimus. Kas savo lobistine taka suvei k jam malon? Kur jie ketina j paslpti? Ir kas tokie jie"? I tikrj malons klausimai. Maiau nei prie par klausimai buv: ar ketinamj numarinti badu? Sualdyti? Gal jam lemta, pa male iprotti ioje trylikos kvadratini metr kameroje? Arba i protti spariai? Ar jis kada nors ivys savo ankus? Ir ar to nors? Nauji klausimai jam labiau patiko. Bent jau gals kur nors ingsniuoti kokia gatve, kvpti save or, justi saul ir galbt stabtelti kokioje kavinukje pagurknoti stiprios kavos. Kakada jis turjs klient, turting kokaino importuotoj, ku ris buvo viliotas Kovos su narkotikais valdybos paspstas pinkles. Klientas buvs toks vertingas laimikis, kad federalai pasil jam nau j gyvenim su nauja pavarde ir nauju veidu, jeigu sutikt sksti kolumbieius. Jisai sutiko ir po plastins operacijos atgim iaurinje ikagos pusje, kur turjo nedidel knygynl. Po daugelio met vie n dien Doelas ten usuko ir aptiko savo klient besipuikuojant oika barzdele, rkant pypk, atrodant gana intelektualiai ir pasau lietikai. Turjo nauj mon ir tris povaikius, o kolumbieiai niekada nieko nesuuod. Lauke u grot pasaulis didelis. Pasislpti ne taipjau sunku. Doelas usimerk, nurimo, klaussi nuolatinio keturi varikli gausmo ir mgino save tikinti, kad nors ir kur atsidurs, gyvens ne kaip mogus, priverstas slapstytis, o prisitaikys, iliks gyvas, atsikra tys baims. Dviem gultais toliau vyko tylus pokalbis du kareivai mai nsi istorijomis apie visas savo turtas merginas. Jis prisimin Mou, mafijos skundik, kuris pastaruosius ketverius sdjo kameroje gre ta Doelo vienuts ir buvo vienintelis mogus, su kuriuo madaug

BROKERIS

35

dvideimt dvi valandas per par jis gaudavo pasinekuiuoti. Ne galjo jo matyti, bet abu galjo girdti vienas kit pro ventiliaci jos ang. Mou nesiilgjo savo eimos, draug, kaimyn, maisto ar grim, sauls atokaitos. Jis kalbdavo vien apie seks. Pasakodavo ilgas, mantrias istorijas apie savo meils ygius. Pasakodavo anek dotus, danai nevankiausius, kokius tik kada nors Doelas buvo girdjs. Netgi ra eilraius apie buvusias meilues, orgijas ir fantazijas. Jis nesiilgs Mou ir io vaizduots. Nejuia Doelas vl usndo. Pulkininkas Gantneris purt j, garsiai nabddamas: Majore Hercogai, majore Hercogai. Mums reikia pasikal bti. Bekmenas isispraud i savojo guolio ir tamsiu anktu tarpu tarp gult nusek kandin pulkininko ma patalp, esani ariau lakn kabinos. Sskits, tar Gantneris. Juodu susispaud prie metalinio stalelio. Gantneris laik aplank. S tai ia sandris, prabilo jis. Madaug po valandos nu tpsime. Planas toks: js susirgsite, ir sanitarin maina i bazs li gonins pasitiks lktuv paiame oro uoste. Ital valdios pareignai kaip paprastai greitomis permes akimis dokumentus ir galbt netgi vilgtels jus. Bet veikiausiai ne. Mes bsime JAV karinje bazje, o ten kareiviai nuolat atvyksta ir ivyksta. Turiu jums pas. Su italais kalbsiu a, paskui sanitarine maina bsite pergabentas karin li gonin. Su italais? Taip. Ar esate kada nors girdjs apie Aviano aviacijos baz? Ne. Taip ir maniau. Ji Jungtini Valstij rankose nuo tada, kai mes 1945-aisiais ivijome vokieius. Tai iaurrytinje Italijos dalyje, netoliese Alpi.

36

JOHN

GRISHAM

Graiai skamba. Taip, bet vis dlto tai baz. Kiek laiko a ten bsiu? Ne n|io mans priklauso. Atsakau u tai, kad js i io lk tuvo btumte pergabentas bazs ligonin. Tenai jus perims kai kas kitas. Dl visa ko permeskite akimis majoro Hercogo biografij. Kelias minutes Doelas skait fiktyvi majoro Hercogo istorij, sidmdamas suklastoto paso detales. Atminkite, esate labai pasiligojs ir prikimtas raminam j, pasak Gantneris. Paprasiausiai dkits itiktas komos. Toks buvau eerius metus. Pageidautumte kavos? Kiek dabar laiko ten, kur mes skrendame? Pasiirjs laikrod, Gantneris greitomis paskaiiavo. Turtume nutpti apie pirm nakties. Mielai igeriau kavos. Gantneris padav jam popierin puodel su termosu ir dingo. Po dviej valand Doelas pajuto variklius mainant gali. Jisai sugro savo gult ir paband sudti bluost.

C-130 pariedjs sustojo, prie pat galinio liuko atbulom prisi slinko sanitarin. Kareiviai neskubdami ilipo, daugelis dar usimie goj. Netuvai su majoru Hercogu buvo iridenti trapu ir atsargiai kelti sanitarin main. Artimiausias ital pareignas sdjo kari niame Jungtini Valstij dipe, ne itin dmesingai visk stebdamas ir stengdamasis nesualti. Sanitarin pajudjo ne paskubom, po pen ki minui majoras Hercogas buvo ridentas nedidel bazs ligo nin ir nukitas mautln antro aukto palaton, kurios duris saugojo du karo policininkai.

BROKERIS

37

4
BEKMENO LAIMEI, NORS JIS TO NEINOJO IR TODL NEGALJO IMTI

galv, paskutin valand prezidentas Morganas taip pat suteik malon vienam senstaniam milijardieriui, kuris iveng kaljimo pabgdamas i alies. Milijardierius, imigrantas i kakurios slavi kos valstybs, prie deimtmeius atvyks Jungtines Valstijas, gavo prog pasikeisti pavard ir savo jaunystje pasirinko Diuko Mongo. Diukas buvo suteiks krvas pinig Morgano prezidentinei kam panijai. Kai paaikjo, kad per vis savo karjer jis isisukinjo nuo mokesi, tapo akivaizdu ir tai, kad kelias naktis jis praleido Linkolno miegamajame, kur prie draugikos naktins taurels abu su pre zidentu aptarinjo netrukus turimus bti ikeltus kaltinimus. Pasak treio asmens, dalyvavusio prie naktins taurels, t. y. jaunos kekels, kuri tuo metu atliko ir penktos Diuko monos vaidmen, prezidentas paadjo paspausti Vyriausij mokesi inspekcij, kad i ataukt persekiojanius unis. To neatsitiko. Kaltinim sudar trisdeimt a tuoni puslapiai, ir iam dar nespjus islinkti i spausdintuvo, mili jardierius be penktosios savo monos apsigyveno Urugvajuje, i kur rod pyg iaurn, pats sikrs rmuose su bsimja etja mona. Dabar jis troko grti namo, kad galt oriai numirti nu mirti kaip tikras patriotas ir bti palaidotas grynaveisli irg fer moje visai netoliese Leksingtono, Kentukio valstijoje. Sandr pra suko Kricas, ir kelios minuts po to, kai pasira malon Doelui Bekmenui, prezidentas Morganas visikai dovanojo bausm Diukui Mongui. Truko dien, kol informacija prasisunk, malons, dl su prantam prieasi, Baltj rm buvo nevieinamos, ir spauda palo. Sit mogus, per dvideimties met laikotarp apgavs federalin valdi 600 milijon doleri, sukius, nusipelns aminai sdti u grot, o dabar turs galimyb miliniku savo reaktyviniu parskris ti namo bei nugyventi paskutinisias dienas nepadorioje prabangoje.

3 8

JOHN

GRISHAM

Bekmeno istorija, kad ir kokia sensacinga, dabar rimtai konkuravo ne tik su pagrobtais dan turistais, bet taip pat ir su stambiausiu alies mokesi apgaviku. Bet vis liek ji vis dar buvo aktuali tema. Daugelis didiausi rytini laikrai palei vis Ryt pakrant djo kurioje nors pirmo jo puslapio vietoje Brokerio" fotografij, taip pat ispausdino ilgus straipsnius apie jo skandal, prisipaint kalt ir dabar suteikt ma lon. Karlas Pratas skait juos visus internete, sddamas didiuliame apjauktame kabinete, kur turjo sirengs vir savo garao iaurvaka rinje Vaingtono dalyje. Naudojosi ia vieta, kai nordavo pasislpti, likti nuoaly nuo siauiani jo firmoje kov, ivengti savo partne ri, kuri nesteng paksti. Cia galdavo gerti ir niekam nerpda vo. Galdavo svaidyti daiktus, keiktis sien akivaizdoje ir daryti, po imts, k tinkamas, nes tai buvo jo priebga. Bekmeno byla guljo didelje kartoninje sandliavimui skirto je dje, kuri laik paslps sieninje spintoje. Dabar d kpsojo ant darbo stalo, ir pirm syk per daugel met Pratas peririnjo jos turin. Turjo isaugojs visk laikrai straipsnius, fotografijas, tarpkontorinius memorandumus, slaptus savo uraus, kaltinamj ivad bei Deisio Habardo autopsijos protokolo kopijas. Kokia niekinga istorija!

1996-J saus trys jauni kompiuterijos mokslininkai pakista nieiai padar stulbinam atradim. Dirbdami tvankiame, anktame virutiniame vieno i Karaio pakraio daugiabui bute, trejetas su jung kelelioka kompiuteri, kuriuos su vyriausybs subsidija buvo nusipirk per internet. Paskui naujasis j superkompiuteris" buvo prijungtas prie sudtingo karinio palydovinio telefono, kur sigy ti irgi padjo vyriausyb. Visa ta operacija buvo slapta, netraukta jokias apskaitas ir finansuojama kariki. J tikslas buvo paprastas: nustatyti naujo Indijos nipinjamosios paskirties ems palydovo, kybanio apie tris imtus myli vir Pakistano, buvimo viet ir paskui

BROKERIS

39

pabandyti siskverbti. Pavykus prie palydovo slapia prisijungti, jie galt stebti jo registruojamus valgybos duomenis. Antroji sva jon pamginti j valdyti. Pavogti valgybos duomenys i pradi buvo doms, paskui pasirod esantys faktikai beveriai. Naujoji Indijos akis" dar madaug t pat, k deimt met dirbo ir senosios deimtimis tkstani kadr fotografavo vis tuos paius karinius objektus. Per t deimtmet pakistaniei dirbtiniai ems palydovai parsisda vo Indijos karini bazi ir ginkluotj pajg judjimo fotografijas. Dvi alys galjo keistis nuotraukomis ir nieko nesuinoti. Bet atsitiktinai buvo aptiktas kitas dirbtinis ems palydovas, paskui dar vienas ir dar vienas. Sie nepriklaus nei Pakistanui, nei Indijai, jie ir neturjo bti ten, kur buvo aptikti kiekvienas apie tris imtus myli vir ems, judantis iaurs-iaurryi kryptimi pastoviu 120 myli per valand greiiu. Visi judjo keturi imt myli atstumu vienas nuo kito. Deimt dien baisiai susijaudin hakeriai nuolat registravo bent ei skirting dirbtini ems pa lydov judjim, vis akivaizdiai priklausani tai paiai sistemai, pamau artjani nuo Arabijos pusiasalio, slenkani dangumi vir um Afganistano ir Pakistano, o paskui nutolstani vakarins Ki nijos linkui. Jaunieji mokslininkai niekam nieko nepasak, bet sugebjo gau ti i kariki galingesn palydovin telefon, motyvuodami tuo, kad is reikalingas toliau tsti tam tikr darb su ind valgyba. Po mne sio nuolatins stebsenos kiaur par, jie sudliojo visumon global tinkl i devyni identik dirbtini ems palydov, visus sujung tus vienas su kitu ir visus kruopiai suprojektuotus taip, kad bt matomi tik patiems projektuotojams. Savo atradimui jaunikaiiai suteik kodin Neptno" pavadi nim. Trejetas jaunj burtinink buvo gij isilavinim Jungtin se Valstijose. J lyderis buvo Safis Mirza, anksiau, po aspirant ros, Stanfordo universiteto mokslinis bendradarbis, neilgai dirbs Bridino korporacijoje renegatikoje Jungtini Valstij Gynybos

4 0

JOHN

GRISHAM

departamento rangovje, kuri specializavosi dirbtini ems paly dov sistem srityje. Feizalas Sarifas turjo auktesnj kompiuterijos mokslo laipsn, gyt Dordijos technologijos institute. Treiasis^ jauniausias, Neptno" utvs narys buvo Farukas Chanas, ir btent jis galiausiai sukr program, padjusi siskverbti pirmj i Neptno" palydov. Pateks io kompiuterins sistemos vidun, Farukas pradjo parsisisti tokius slaptus valgybos duome nis, kad drauge su Feizalu ir Safiu suprato eng pavojing srit, kur niekam nevalia patekti. Gautos aikios terorist rengimo stovyk l Afganistane ir vyriausybini limuzin Pekine spalvotos nuotrau kos. Neptnas" galjo klausytis kin pilot, juokaujani vienas su kitu dvideimties tkstani pd auktyje, ir stebti tartin vejy bin kater, prisivartuojant Jemeno uoste. Neptnas" sek kakok arvuot automobil, veikiausiai Kastro, judant Havanos gatvmis. Ir tiesioginje vaizdo kamer perteiktyje, sukrtusioje visus tris, buvo aikiai matyti pats Jasiras Arafatas, engiantis kakur savosios tvirtintos stovyklos Gazos ruoe skersgatvl, prisidegantis cigaret ir paskui nusilapinantis. Dvi bemieges paras trejetas vogia spoksojo palydov vidun, kai pastarieji kirsdavo erdv virum Pakistano. Programin ranga buvo angl kalba, ir, sprendiant i Neptno" ypatingo susidomjimo Vi duriniaisiais Rytais, Azija ir Kinija, greiiausiai priklaus Jungtinms Valstijoms, nes Britanija ir Izraelis gerokai atsiliko vilkosi antroje ir treioje vietoje. Galbt tai buvo bendra Jungtini Valstij ir Izrae lio paslaptis. Dvi paras slaptai klaussi, jie pabgo i buto ir persigrupavo su savo mauoju mobiliuku vieno draugo kel u deimties myli nuo Karaio. Atradimas buvo gantinai domus, bet jie, o ypa Safis, tro ko engti dar vien ingsn. Safis neabejojo gebsiantis manipuliuoti sistema. Pirma jo skm buvo ta, jog galjo stebti Feizal Sarif, skai tant laikrat. Siekdami apsaugoti savo buveins slaptum, jie pa siunt Feizal autobusu, kursuojaniu Karaio centr. Ten anas, su alia kepure ir sauls akiniais, nusipirko laikrat ir atsisdo parke ant

BROKERIS

4 1

suoliuko prie vienos i krykeli. Per nukreipt auktyn palydovin telefon Farukas siunt komandas, ir Neptno" palydovas susirado Feizal, pritrauk vaizd taip arti, kad buvo galima perskaityti laik raio antrates, ir persiunt visk atgal kelio nam, kur kiti du ste bjo, i nuostabos netek ado. Elektrooptins vaizdo transliacijos em pasiymjo auk iausiu rykiu, koks tik buvo inomas anuo metu technologijoje, iki madaug keturi pd didumo prilygo rykiausioms valgybi nms Jungtini Valstij palydov nuotraukoms ir madaug dvigubai pranoko vaizdo rykiu geriausius europietikus ir amerikietikus ko mercinius dirbtinius ems palydovus. Savaites ir mnesius trejetas be atvangos darbavosi, kurdami savo atradimui namudin programin rang. Didium to, k su kurdavo, jie imesdavo, bet galiausiai, kai savo programas itobulino, dar labiau apstulbo nuo Neptno" galimybi. Atuoniolika mnesi po to, kai pirmsyk aptiko Neptn", trejetas turjo 4x2 gigabait galingumo Jaz" disk program, ne tik paspartinusi greit, kuriuo Neptnas" palaik ry su daugybe savo kontakt emje, bet ir suteikusi iam galimyb slopinti dau gel navigacijos, komunikacijos ir valgybos palydov, jau skriejani orbitoje. Nesugalvodami geresnio kodinio vardo, jie pavadino savj program JAM"*. Nors sistema, kuri jie pavadino Neptnu", priklaus kakam kitam, trejetas smokslinink galjo j kontroliuoti, visikai valdyti ir netgi padaryti beverte. Prasidjo arios petyns. Safis ir Feizalas, pagauti godulio, norjo parduoti JAM" tam, kas pasilys didiausi kain. Farukas nujaut, kad i savo krinio jie susilauksi vien bd. Tad vylsi pastarj perduoti Pakistano karikiams ir nuo viso to rei kalo nusiplauti rankas. 1998-j rugsj Safis ir Feizalas nukeliavo Vaington ir vis mnes, naudodamiesi pakistanietikais ryiais, beviltikai steng si prieiti prie karins valgybos. Paskui vienas draugas papasakojo

* Trukdis

(ang/.).

4 2

JOHN

GRISHAM

jiems apie Doel Bekmen mog, gebant atverti bet kurias du ris Vaingtone. Taiau eiti pro paties Bekmeno duris pasirod sunkus uda vinys. Broker buvo labai takingas mogus, turs svarbi klient ir daugyb reikming moni, reikalaujani bent dalelyts jo laiko. Standartin kain u jo vienos valandos konsultacij sudar 5000 do leri, ir tai tik tiems, kuriems gantinai pasisekdavo atkreipti save maloning to didiojo mogaus dmes. Safis pasiskolino 2000 do leri i savo dds ikagoje ir pasiadjo ponui Bekmenui likusius sumokti per devyniasdeimt dien. Vliau i teismo dokument-pa aikjo, kad pirmas jdviej pasimatymas vyko 1998-j spalio 24-, Backman, Pratt & Bolling" firmos patalpose. isai susitikimas galop sugriaus vis dalyvavusij jame gyvenimus. JAM"'ir netiktinas jo galimybes Bekmenas i pradi vertino skeptikai. Arba galbt ikart suprato programos galimybes ir nu tar su savo naujaisiais klientais pagudrauti. Safis ir Feizalas svajojo JAM" parduoti Pentagonui u lob, kad ir kok j gaminys, pono Bekmeno spjimais, galt pelnyti. O jeigu kas nors Vaingtone ir sugebt gauti u JAM" lob, tai tik Doelas Bekmenas. I pat pradi is paskambino Deisiui Habardui, savajam mili jono doleri verts ruporui, kuris vis tebeaid kart per savait golf su prezidentu ir tranksi po barus su stambiais tzais i Kapitolijaus kalvos. Pastarasis buvo spalvinga asmenyb krintantis akis, ko vingas, triskart isiskyrs ir itin mgstantis brang visk, ypa kai u sumokdavo lobistai. Jis isilaik politikoje vien todl, kad garsjo nesiningiausiomis rinkim kampanijomis per vis Jungtini Vals tij Senato istorij, o tai nemenkas ygdarbis. Buvo inomas kaip antisemitas ir per savo karjer turjo umezgs artimus kontaktus su Saudo Arabijos vadovais. Labai artimus. Vienas i daugelio eti kos tyrim atskleid milijono doleri param rinkim kampanijai, gaut i vieno princo to paties, su kuriuo Habardas slidindavo Austrijoje. Pirmiausia Habardas ir Bekmenas ginijosi, kaip geriausiai JAM" parduoti. Habardas norjo silyti saudams, kurie, jis ne-

BROKERIS

4 3

abejojo, sumoksi u tai milijard doleri. Bekmenas laiksi gan provincialios pairos, kad toks pavojingas gaminys privalt bti paliktas tvynje. Habardas buvo sitikins, kad galt sudaryti su saudais sandr, ir ie pasiadt, jog JAM" niekada nebus panau dotas prie Jungtines Valstijas, oficial j sjunginink. Bekmenas bgtavo dl izraeliei dl taking j draug Jungtinse Vals tijose, dl j kariki, o svarbiausia dl slaptj j nipinjimo tarnyb. Anuomet Backman, Pratt 8c Bolingas" atstovavo daugeliui u sienio kompanij ir vyriausybi. Faktikai firma buvo kaip tik tas" adresas kiekvienam, iekaniam Vaingtone skubaus poveikio vzdo. Sumokk baisius j reikalaujamus honorarus ir pats tursi t vzd. Begaliniame firmos klient srae figravo japon plieno pramonin kai, Piet Korjos vyriausyb, audai, didiuma Karib slaptosios bankininkysts ul, dabartinis Panamos reimas, Bolivijos kininkysts kooperatyvai, neauginantys nieko daugiau, kaip tik kokain, ir 1 . 1 . , ir 1 . 1 . Buvo daug padori klient, ir daug ne itin vari. Gandas apie JAM" pamau prasiskverb i kontoras. Poten cialiai tai galjo bti stambiausias honoraras, kok tik firma regjusi, o kai kuri bta i ties stulbinani. Slinko savaits, ir kiti firmos partneriai vis pateikdavo vairius veiksm variantus, kaip JAM" pel ningiau parduoti. Patriotizmo svoka pamau buvo pamirta pa prasiausiai tatai kvepjo pernelyg dideliais pinigais! Firma atstovavo vienai oland kompanijai, gaminaniai kin karinms oro pajgoms aviacin elektronik, ir per j buvo galima prasukti labai viliojam sandr su Pekino valdia. Piet korjieiai taip pat ramiau miegot, jeigu tiksliai inot, kas dedasi iaurje. U galimyb neutralizuoti izraeliei karines komunikacijas sirai atiduot vis nacionalin id. Vienas narkotik kartelis sumokt milijardus, jeigu galt sekti Ko vos su narkotikais valdybos prevencines pastangas. Doelas Bekmenas ir banda godi jo teisinink kasdien si vaizdavo save vis turtingesni. Didiausiuose firmos kabinetuose be ma vien apie tai tekalbta.

4 4

JOHN

GRISHAM

Daktaras pasirod ess gana staiokikas ir, regis, tupjo maai laiko savo naftjajam pacientui apirti. iaip ar taip, juk ia buvo karo ligonin. Veik be odi jis patikrino puls, iklaus ird, plau ius, pamatavo kraujospd, pasiirjo refleksus ir 1 . 1 . , paskui tk it perknas i giedro dangaus: Manau, esate neteks daug skysi. Kaipgi taip? nustebo Bekmenas. Per ilgus skrydius tai danai pasitaiko. Pradsime lainti. Per par bsite sveikas. Turite galvoje kak tokio kaip intravenin lain? Btent. Nepakeniu laini. Atleiskite? Aikiai pasakiau. Nepakeniu adat. Mes juk jau pamme i js kraujo tyrimui. Aha, tas kraujas ijo laukan, o ne kas nors tokio siliejo vidun. Imeskit tai i galvos, daktare, man nereikia intravenins la ins.
1

Betgi esate neteks skysi. Nesijauiu neteks skysi. Tai a daktaras ir sakau, kad esate neteks skysi. Tuomet duokite man stiklin vandens. Po pusvalandio palat jo sesel su plaia ypsena ir sauja medikament. Doelas atsisak migdomj tablei, ir kai ji lyg su vytavo virktu poodinei injekcijai, jis paklaus: Kas tai? Riaksas. Kas per velnias tas riaksas"? Raumen relaksantas. K gi, tiesiog taip pasitaik, kad kaip tik iuo metu mano raumenys labai relaksuoti. Juk nesiskundiau sitempusiais raumeni mis! Man tai nediagnozuota. Niekas nepaklaus, ar mano raumenys

BROKERIS

4 5

sitemp. Tad susikikite t riaks subinn, ir mes abu jausims atsi palaidav bei laimingesni. Sesel mane imet i rank virkt. Po ilgos kankinanios pauzs, per kuri buvo visai netekusi ado, jai pavyko sumikioti: A pasiklausiu daktaro. Pasiklauskite. Ties sakant, geriau pagalvojus, kodl jums nebedus jo storok subin? Kaip tik jam reikia atsipalaiduoti. Bet sesel jau buvo praapusi i palatos. Kitame bazs pakratyje serantas Makolifas, pastuksens kla viatr, nusiunt inut Pentagon. I ten i tutuojau buvo persis ta Langl, kur perskaityta Dulijos Chavjer valdybos veterans, paties direktoriaus Meinardo atrinktos tvarkyti Bekmeno reikal. Maiau nei deimt minui po nutikimo su riaksu, ponia Chavjer, stebeilydama monitori, sumurmjo od velnias", paskui pasikl laiptas virun. Kaip paprastai, Tedis Meinardas, suptas dygsniuot apklot, sdjo ilgo stalo gale ir skait vien i begals suvestini, kas valand kraunam jam ant raomojo stalo. K tik atjo inia i Aviano, pasak ponia Chavjer. Msikis vaikinas atsisako vis medikament. Nesutinka dl jokios intravenins lains. Nesutinka imti joki tablei. Ar negalima ko nors maiyti jam maist? negarsiai pa klaus Tedis. Jis nevalgo. K sako? Kad sutriks skrandis. Ar gali taip bti? Sunku pasakyti. Nelaksto tualet. Geria skysi?

Atneta stiklin vandens, kurios jis atsisak. Spiriasi gersis vanden tik i butelio. Gavs tok, apirjo dangtel, nordamas si tikinti, ar nebuvo paeistas sandarumas. Tedis nustm skaitom praneim al ir pasitryn krumpliais akis. Pirminis planas buvo ligoninje prikimti Bekmen raminam-

4 6

JOHN

GRISHAM

j arba intravenine laine, arba paprasta injekcija, visikai apsvai ginti, dvi paras laikyti tok, paskui pamale sugrinti smoningu m kokiu nors i j inioje turim aving pai naujausi narkotik derini. KeliaSparas vyrukui skendjus ke, pradsi j j gydyti pentotalio nitratu tiesos serumu, kuris, naudojamas valdybos veteran kvotj, visada paddavo igauti visk, ko jiems reikdavo. Pirmas planas buvo lengvas ir patikimas. Antrajam prireiksi mnesi, ir skm toli grau nra garantuota. Jis turi dideli paslapi, ar ne? paklaus Tedis. Be jokios abejons. Bet juk mes tai inojome, tiesa? Taip, tikrai.

5
KAI PRATRKO SKANDALAS, DU I TRIJ DOELO BEKMENO VAIK

jau buvo j palik. Nilas, vyriausias, raydavo savo tvui bent dusyk per mnes, bet pirmomis dienomis po nuosprendio laikus rayti buv gan sunku. Tvui sdus kaljiman, Nilas buvo alias dvideimtmetis Bek meno firmos bendradarbis. Nors maai inojo apie JAM" ir Nep tn", F T B vis dlto nedav jam ramybs, o federaliniai prokurorai galiausiai pareik kaltinim. Staigiam Doelo apsisprendimui prisipainti kaltu stipriai pa djo tai, kas nutiko Deisiui Habardui, bet taip pat j tam pastmjo ir iurktus valdios elgesys su snumi. Sudarius sandr dl kalts pripainimo, atsisakyta ir vis kaltinim Nilui. Kai tvas sdo dvi deimiai met, Nilas tutuojau buvo Karlo Prato pribaigtas ir gin kluot firmos apsauginink ilydtas i kontoros. Bekmeno pavard reik prakeiksm, ir kur nors Vaingtone sidarbinti buvo nemano ma. Vienas jo biiulis i teiss fakulteto turjo dd, teisj pensinin k, ir po skambui en bei ten Nilas atsidr Kalpeperio miestuke,

BROKERIS

4 7

Virdinijos valstijoje, kur tarnavo penki asmen firmoje ir jautsi dkingas u suteikt galimyb. Jis troko anonimikumo. Net galvojo pasikeisti pavard. Neno rdavo kalbti apie savo tv. Dirbo nuosavybs teiss srityje, suda rinjo testamentus bei pardavimo ar pirkimo dokumentus ir graiai sikomponavo j nedidelio miestuko gyvenimo rutin. Ilgainiui sutiko bei ved vietin mergin, ir juodu netrukus susilauk dukters, antros Doelo anks ir vienintels, kurios nuotrauk is turjo. Nilas perskait, kad tvas paleistas, Posf. Ilgai aptarinjo tai su mona ir trumpai su savo firmos partneriais. Galbt i istorija ir sukl K. A. ems drebjim, bet virpesiai iki Kalpeperio neatsirito. Regis, niekas neinojo, nei kam nors rpjo. Jis buvo ne brokerio snus, o paprasiausiai Nilas Bekmenas, vienas i daugelio teisinink nedideliame Piet miestuke. Po posdio teisjas pasivedjo j j al ir paklaus: Kur jie slepia js tvuk? J tai Nilas pagarbiai atsak: Tai ne viena i mano mgstamiausi tem, js prakilnybe. Ir tuo pokalbis baigsi. I pairos Kalpeperyje niekas nepasikeit. Nilas toliau dirbo savo darb, tartum bausm bt buvusi dovanota visai nepasta mam mogui. Lauk telefono skambuio; kakur pakeliui tvas duo sis apie save ini.

Po pakartotini reikalavim vyresnioji sesel paleido per ligo nius skrybl ir surinko bema tris baksus smulkiais. Sie buvo teikti pacientui, kur visi tebevadino majoru Hercogu, tolydio vis la biau pairusi nerv, nes jo bkl, be abejo, nuo alkio prastjo. Majo ras Hercogas pam pinigus ir nudro tiesiai prie maisto automat, kuriuos buvo aptiks antrame aukte, ir ten nusipirko tris pakelius

* P o p u l i a r u s The Washington vadinimas).

Post t r u m p i n y s ( v i e n o s t a m b i a u s i J A V sostins laikrai p a

4 8

JOHN

GRISHAM

Fritos" kukurz trakui ir du butelius Dr. Pepper"*. Viskas pra ryta per kelias minutes, ir po valandos jis jau tupjo tualete, palusiai viduriuodamas. Bent jai nebuvo toks alkanas ar apsvaigintas vaistais ir kalbantis dalykus, kuri neprivalt sakyti. Nors formaliai laisvas mogus, visikai atleistas nuo bausms ir panaiai, Bekmenas tebebuvo izoliuotas staigoje, priklausanioje Jungtini Valstij valdiai, ir tebegyveno kambarlyje, ne k dides niame u jo kamer Radlyje. Maistas ten buvo siaubingas, bet jis bent galjo valgyti, nesibijodamas bti prikimtas raminamj. O dabar gyvena vien kukurz trakuiais ir limonadais. Sesels tik truputl draugikesns u anksiau kankinusius priirtojus. Daktarai, pa klusdami sakymams i aukiau, paprasiausiai nori j apkvaiinti, tuo neabejoja. Kakur netoliese yra kankinim kambarlis, kur keti nama jo griebtis, kai vaistai atliks savo stebuklus. Jis troko atsidurti lauke, ilgjosi gryno oro ir sauls viesos, so taus maisto, iek tiek mogiko kontakto su kuo nors tokiu, nevilkin i uniformos. Ir po dviej labai ilg dien viso to sulauk. Trei dien jo palatoje pasirod akmeninio veido jaunikaitis, pavarde Stentas, ir maloniai prabilo: Gerai, Bekmenai. Stai sandris. Mano. pavard Stentas, tars numet ant antklodi, prie Doelo koj, alia keli sen, jau trissyk perskaityt urnal, kakok aplank. Doelas j atvert. Markas Ladzeris? Tai js, biiuli, dabar gryn gryniausias italas. Stai js gimi mo liudijimas ir nacionalin tapatybs kortel. Kuo greiiau simin kite vis informacij. siminti? A jos netgi negaliu perskaityti. Tuomet mokykits. Madaug po trij valand ivykstame. Bsite nugabentas vien miest netoliese, kur susipainsite su nauju savo geriausiu draugu, jis kelias dienas prilaikys jus u rankos.

* P o p u l i a r u s J A V f i r m i n i s gaivusis g r i m a s .

BROKERIS

4 9

Kelias dienas? Gal mnes, priklausys nuo to, ar gerai jums pavyks tapti kitu. Doelas padjo ant lovos aplank ir ipt akis: Kam js dirbate? Jeigu pasakysiu, tai teks jus nuudyti. Labai juokinga. CZV? Jungtinms Valstijoms, tai viskas, k galiu jums pasakyti ir k jums tereikia inoti. Doelas pavelg lang su metaliniais rmais ir uraktu. Nepastebjau aplanke paso, tar. Na, taip, todl, kad js niekur nevykstate, Markai. Tursite labai tyk gyvenim. Kaimynai manys, kad js gimte Milane, bet uaugote Kanadoje, todl tokia prasta ital kalba, kurios tursite i mokti. Jeigu jums kils noras keliauti, tuomet dalykai galt pakrypti labai jums pavojingai. Pavojingai? Liaukits, Markai. Meskite aidimus su manimi. Siame pa saulyje esama ities bjauri moni, kurie diaugtsi jus surad. Da rykite, k sakau, ir jie nesuras js. Nemoku n odio italikai.
inoma, mokate pizza
y

spaghetti, caffe latte, bravo, opera,

mamma mia. Js usikabinsite. Kuo greiiau mokysits ir kuo geriau imoksite, tuo saugesnis bsite. Tursite mokytoj. Neturiu n cento. Visi taip sako. iaip ar taip, jie ir negalt surasti bent iek tiek, tai pasaks jis isitrauk i kiens kakiek banknot ir pad jo ant aplanko. Kol sdjote nukitas cypn, Italija atsisak liros ir perjo prie euro. Cia j imtas. Vienas euras apytikriai lygus doleriui. Po valandos griu su iokiais tokiais drabuiais. Aplanke yra nedide lis odynlis, du imtai pirmj js italik odi. Silau negaiti veltui laiko. Po valandos Stentas sugro su markiniais, laisvomis keln mis, varku, batais ir kojinmis viskas ital.

5 0

JOHN

GRISHAM

Buon giorno*, tar jis.

Sveiki, atsak Bekmenas. Kaip italikai automobilis?


Macclina.

Gerai, Markai, metas ssti macchina. Dar vienas tylus dentelmenas sdjo prie kompaktiko, niekuo neisiskirianio fiato vairo. Doelas sirang ant upakalins sdyns su dinsins drobs krepiu, kuriame slypjo visas jo turtas. Stentas atsisdo priekyje. Oras buvo altas ir drgnas, em vos deng plo nas sniego sluoksnis. Ivaiuojant pro Aviano aviacijos bazs vartus, Doelui pirmsyk smilkteljo laisvs jausmas, nors nedidel jaudulio bangel tuoj pat prislg bloga nuojauta. Bekmenas atidiai stebjo kelio enklus; nuo priekins sdy n s n odio. Jie vaiuoja 251~uoju keliu, dviej eismo juost plentu piet link, pagalvojo jis. Artinantis prie Pordenons transpor to, srautas suintensyvjo. Kiek Pordenonje gyventoj? paklaus Doelas, per traukdamas sunki tyl. Penkiasdeimt tkstani, atsak Stentas. Tai iaurin Italija, tiesa? iaurrytin. Ar toli Alps? Stentas neapibrtai linkteljo deinn ir tar: Madaug u keturiasdeimties myli ton pusn. Giedr die n jas galima matyti. Ar negaltume sustoti kur nors kavos? paklaus Doelas. Ne, mums, hm, neleista sustoti. Kol kas vairuotojas atrod visikai kurias. Siauriniu pakraiu jie apvaiavo Pordenon ir netrukus atsid r keturi juost greitkelyje A-28, kuriame visi, iskyrus sunkveimi vairuotojus, tartum vlinosi darb. Pro al vilp mai automobiliai, o jie patys pukjo vos imto kilometr per valand greiiu. Stentas

* L a b a d i e n a (it.).

BROKERIS

51

ilankst italik laikrat La Republica ir iuo ustojo veik pus prie kinio lango. Doelas buvo labai patenkintas, kad jie vaiuoja tylomis, ir jis gali spoksoti skriejant atgalios kratovaizd. Banguojanti lyguma atrod itin derlinga, nors buvo sausio pabaiga ir laukai plytjo tuti. Kartkartmis virum terasomis suformuoto laito pasirodydavo ko kia nors senovin vila. Ties sakant, kadaise jis nuomojosi vien toki. Prie kokius dvylika met antroji mona pagrasino ieisianti, jeigu jis nenuveis jos kur nors ilgoms atostogoms. Doelas dirbo po atuoniasdeimt valand per savait, o atliekam laik usiversdamas dar daugiau dar bo. Jam bt geriau patik gyventi kontoroje, ir sprendiant i to, kaip namie klostsi reikalai, gyvenimas ten tikrai bt buvs ramesnis. Ta iau skyrybos bt kainavusios pernelyg daug pinig, tad Doelas visiems paskelb, kad su savo brangija mona praleisis mnes Tos kanoje. Vaizdavo, kad viskas jo paties sumanyta mnesio trukms vyno ir kulinarijos nuotykis paioje Chianti" irdyje!" Netoliese viduramiko San Diminjano kaimuko juodu sura do keturioliktojo imtmeio vienuolyn, su kambarinmis ir virjais, netgi su vairuotoju. Bet ketvirt nuotykio dien Doel pasiek ne rim kelianti inia, kad Senato asignavim komitetas rengiasi atid ti l skyrim ir tatai gali nuluoti du milijardus doleri vienam i jo klient, gynybos departamento rangovui. Usisakytu reaktyviniu lktuvu jis parskrido Valstijas ir msi darbo, kad priverst Senat atsikvoti. Antroji mona pasiliko Italijoje, kur, kaip jis vliau sui nojo, m miegoti sujaunu tenykiu vairuotoju. Kit savait kasdien skambindavo ir addavo monai, kad sugr vil ubaigti jdviej atostog, bet po antros savaits ji nebeatsiliep jo skambuius. statymas dl asignavim buvo vl puikiai pataisytas. Dar po mnesio ji ikl skyryb byl triukminga kova jam galiausiai atsijo tris milijonus baks. O ioji buvo jo mgstamiausia i trij. Dabar vis j nebra, visos pasklido amiams visas puses. Pirmoji, dviej jo vaik moti na, po Doelo dar dusyk pakartotinai itekjo, dabartinis jos vyras

52

JOHN

GRISHAM

praturtjo pardavindamas treiojo pasaulio alims skystsias tras. Ji netgi para jam kaljim iaur trump laikut, kuriame gyr teism sistem, kad toji galop susidorojusi su vienu i didiausi suki. I Negaljo jos smerkti. Mat ji susikrov daiktus po to, kai uklupo j su viena sekretore, merge, tapusia antrja mona. Treioji ioko i skstanio laivo netrukus po to, kai Doelas buvo oficialiai apkaltintas. Kas per netiks gyvenimas. Penkiasdeimt dvej met, ir kuo gali pasigirti?! Savo karjera, per kuri apgaudinjai klientus, vaikeisi po kontor sekretores, mygai pataiknikus politiklius, dirbai sep tynias dienas per savait, neskyrei dmesio savo stebtinai stabilios psichikos vaikams, krei viej vaizd, ugdeisi berib egoizm, tro kai pinig, pinig, pinig... Kokie atlygiai u tai, kad beatodairikai siekei Didiosios amerikietikos svajons? eeri metai kaljimo. O dabar suklastota pavard, nes senoji pernelyg pavojinga. Ir apie trys imtai doleri kienje. Markas? Kaip gals kasryt velgti save veidrodyje ir tarti: Buon, giorno, Marco?" inia, kur kas geriau, po imts, nei labas rytas, pone Nusikal tli". Stentas ne tiek skait laikrat, kiek su iuo galynjosi. Peri rinjami puslapiai trkiojo, okiojo, glamsi, ir vairuotojas, ives tas i kantrybs, tolydio vis paskersuodavo j. Kelio enklas rod, kad Venecija u eiasdeimties kilometr pietus, ir Doelas nusprend pertraukti monotonij: M a n patikt gyventi Venecijoje, jeigu tik Baltieji rmai ne prie. Vairuotojas susirauk, o Stento laikratis smukteljo eis co lius emiau. Mirksn anktame automobilio salone m jaustis tam pa, kol Stentas teiksi krenktelti ir gtelti peiais. Deja, tar. M a n ities reikia nusilapinti, pasak Doelas. Ar ne galtume gauti leidim tualetinei pertrauklei?

BROKERIS

53

Jie sustojo Koneljano miestuko iaurje, prie modernaus pake ls servizio serviso. Stentas nupirko visiems po espreso. Doelas savj kav nusine prie vitrinos, kur stebjo pro al lekiant trans port ir klaussi jaunos porels, kuri kivirijosi italikai. Neigirdo n vieno i dviej imt odi, kuriuos mgino siminti. Tai atrod nemanoma. Salimais idygo Stentas ir taip pat stebjo transport. Daug laiko esate praleids Italijoje? paklaus. Syk mnes Toskanoje. I tikrj? Vis mnes? Turjo bti smagu. Faktikai keturias dienas, bet mano mona pasiliko mne siui. Susitiko su kai kuriais draugais. O kaip js? Tai viena i js po stovio viet? Judu en bei ten, numyk. Jo veidas buvo toks pat nekon krets kaip ir atsakymas. Kiek nugrs i popierinio puodelio, prid r: Koneljanas garsja savuoju Prosecco". Italika ampano replika, pasak Doelas. Taip. Js mgjas igerti? eerius metus neturjau burnoje n lao. Kaljime neduodavo? Ne. O dabar? Pamale vl junksiu. Kadaise tai buvo blogas protis. Reikt vaiuoti.

Ar dar ilgai? Jau netoli. Stentas buvo besuks prie dur, bet Doelas j sustabd. Ei, paklausykite. A i ties alkanas. Ar negaliau gauti kelion sumutinio? Sentas pavelg padkl jau gatav panini bandeli su mutini. inoma. O jei du? Be problem.

5 4

JOHN

GRISHAM

A-27 ved pietus iki Trevizo, ir kai paaikjo, kad jie neaplenks miesto, Doelas m manyti, kad kelion tuoj baigsis. Vairuotojas sultino greit, nusileido dviem nuovaomis nuo greitkelio, ir jie ne trukus krats siauromis miesto gatvmis. KiekTrevize gyventoj? paklaus Doelas. Atuoniasdeimt penki tkstaniai, atsak Stentas." K js inote apie miest? Tai klestintis nedidelis miestas, per penkis imtus met ma ai tepasikeits. Kadaise buvo tvirtas Venecijos sjungininkas tais senais laikais, kai tie miestai visi kovojo vienas su kitu. Per Antrj pasaulin kar mes j iairiai subombardavome. Grai vieta, ne per daugiausia turist. Gera vieta slptis, pagalvojo Doelas. Cia a apsistosiu? Galbt. Auktas boktas su laikrodiu vis transport kviet miesto centr, kur paskui tasai slinko apie Piazza dei Signori*. Motorole riai ir mopedai nard tarp automobili, anuos vairuojantieji atrod bebaimiai. Doelas dmjosi dailias krautuvles tabacchericf* su duris kemaniais laikrai stendais, farmacia*** su neoniniais a liais kryiais, msin su visokiausiais vitrinose kabaniais kumpiais ir, inoma, kavinukes ant aligatvio, kur visi staliukai buvo uimti mo ni, kurie atrod patenkinti, galintys valand valandas sdti, skaityti laikraius ir lieuvauti. Buvo beveik 11.00. I ko gi tie mons gyve na, jeigu nutraukia darb kavai valand iki priepiei? Tai bsis jam ikis suinoti, nusprend Doelas. Bevardis vairuotojas suko laikino stovjimo automobili aik tel. Stentas mobiliuoju telefonu surinko skaiius, palauk, paskui pratrko italika greitakalbe. Baigs parod per priekin stikl, tar damas:

* V a l d o v aikt '** V a i s t i n (//.).

(it.).

** T a b a k o g a m i n i p a r d u o t u v (it.).

BROKERIS

55

Matote antai t kavinuk su raudonai ir baltai dryuotu ten


tu? Caffe Donati?

Doelas kilsteljo nuo upakalins sdyns ir patvirtino: Taip, pamaiau. eikite pro paradines duris, paskui pro bar po deinei pa sukite gilumon, kur stovi atuoni staliukai. Atsisskite, usisakykite kavos ir laukite. Laukti ko? Madaug po deimties minui prie js prieis vyrikis. Da rysite, k jis lieps. O jeigu nedarysiu? Meskite aidimus, pone Bekmenai. Mes stebsime. Kas tas mogus? Js naujasis geriausias draugas. Sekite juo, ir veikiausiai i liksite gyvas. Bandysite kokias nors kvailystes, ir netessite n mne sio, po i odi Stento veidas atrod lyg patenkintas savimi, tartum jis diaugtsi galdamas bti tas, kuris nugalabysis varg Mark. Taigi mudu tariame viens kitam adios* a? paklaus Doe las, pasiimdamas krep.
y

Arrivederciy Markai, ne adios. Turite savo dokumentus? Taip.


Tuomet arrivderci.

Doelas pamau ilipo i automobilio ir leidosi eiti tolyn. Ko vojo su pagunda vilgtelti atgal per pet ir sitikinti, ar Stentas, jo globjas, tebra dmesingas ir tebesdi ten, saugodamas j nuo nei nomybs. Bet neatsigr, o tik stengsi atrodyti kuo paprasiau, l tai ingsniavo gatve neinas dinsiniu krepiu vieninteliu krepiu, kur iuo metu regjo Trevizo centre. inoma, Stentas stebi. O kas dar? Tikriausiai naujasis geriau sias jo draugas ten kakur, pusiau pasislps u laikrai, rodantis enklus Stenetui ir kitiems, pasislpusiems fone. Doelas sekund-

* S u d i e (isp.).

5 6

JOHN

GRISHAM

lc stabteljo prieais tabaccheria ir permet akimis italik laikrai antrates, nors nesuprato n odio. Stabteljo todl, nes galjo stab telti, nes buvo laisvas mogus, turintis gali ir vali stabtelti kur tin kamas ir pradti judti, kada tik usimans. Jis jo Caffe Donati ir jaunikaiio, luostanio stal, buvo pa
sveikintas velniu Buon giorno".

Buon giornoy sugebjo atsakyti Doelas savo pirmais italikais odiais pirmam tikram italui. Stengdamasis ivengti toles nio pokalbio, nesustojo, prajo pro bar, pro vijus laiptus, prie kuri strlyt rod kavin viruje, pro didel prekystal, nukraut dailiais pyragaiiais. Sals gilumoje buvo tamsu ir ankta, nuo tvyrani ci garei dm gniau kvap. Jis atsisdo prie vieno i dviej laisv staliuk, nekreipdamas dmesio kit lankytoj vilgsnius. Jam var siaub padavjas, var siaub bandymas usisakyti, var siaub taip anksti laisvje bti nepridengtam, tad tik sdjo nuleids galv ir skaitinjo naujus savo asmens dokumentus. Buon giornOy pasveikino jauna moteris jam i kairs. Buon giornOy steng atsakyti Doelas. Ir, nespjus jai k nors sutarkti dl meniu, papra: Espresso. Moteris nusiypsojo, itar kak visikai nesuprantama, k jis atsak:
No.

Tatai suveik. Ji pasialino, ir Doelui tai buvo didiul pergal. Niekas j nespoksojo lyg kok nemok svetimal. Padavjai at neus espreso, jis labai velniai itar Grazie", ir ji netgi nusiypsojo jam. Doelas pamau gurknojo nenutuokdamas, ar ilgam kavos tu rt pakakti, nenordamas ios baigti, kad netekt usisakyti ko nors kitko. Aplinkui skuriavo italiki odiai, tylus nepaliaujamas paneke sys draug, lieuvaujani greitakalbe. Ar ir angl kalba i alies skam ba taip spariai? Veikiausiai taip. Mintis imokti kalb pakankamai gerai, jog pajgt suprasti, kas aplinkui sakoma, atrod visikai nema noma. Jis pavelg savo skurd dviej imt odi sral, paskui kelias minutes desperatikai stengsi igirsti bent vien i j tariam.

BROKERIS

57

Padavja kaip tik pasitaik bti alia ir kako paklaus. Jisai standartikai atsak ,JSfo\ ir tai vl suveik. Taigi Doelas Bekmenas geria espreso viename bariuke prie Via Verde, netoliese Piazza dei Signori, Trevizo centre, Venete, iaurryti nje Italijoje, o tenai namie, Federalinje Radlio pataisos staigoje, senieji jo drauguiai tebesdi udaryti apsauginje izoliacijoje, gau na prast maist ir vandening kav, saugomi sadist priirtoj ir privalantys laikytis kvail taisykli, ir dar met metai prie akis, kai gals tik pasvajoti apie gyvenim laisvje. Prieingai ankstesniems planams, Doelas Bekmenas nenumirs u grot Radlyje. Neinyks protu, knu ir dvasia. Apsuko savo kan kintojus keturiolika met ir dabar sdi be antranki dailutje kavinu kje, valanda kelio nuo Venecijos. Kodl jis msto apie kaljim? Todl, kad mogus juk negali paprasiausiai ibraukti eeri kalinimo met, jog nelikt joki pa sekmi. Neiojies dal praeities su savimi, nesvarbu, kad ir kokia i nemaloni. Kaljimo siaubas padar staig jo ilaisvinim tok sald. Dar prireiks laiko, ir jis pasiadjo susitelkti dabart. Netgi negal voti apie ateit. Klausykis gars greitos draug nekos, juoko ten ano vyrio ko, kak kudanio mobilj telefon, dailuts padavjos, kau janios usakymus virtuv. Trauk save kvapus cigarei dm, aromatingos kavos, viei pyragaii, ilumos senovikos saliuks, kur imtmeiais renkasi vietiniai. Ir imtj kart klaus save: kodl jis yra btent ia? Kodl buvo itrauktas i kaljimo ir paskui isistas i alies? Malon vienas dalykas, bet kodl reikjo organizuoti visik dingim tarptautiniu mastu? Kodl neteikus jam prast dokument, neleidus tarti viso labo Radliui ir gyventi nuosav gyvenim taip pat kaip kitiems, k tik atleistiems nuo bausms nusikaltliams? Jis kai k nujaut. Netgi galt pamginti gan tiksliai atspti. Ir tai baugino. Neinia i kur idygo Luidis.

$8

JOHN

GRISHAM

6
LUIDIS NESENIAI PERKOPS TRISDEIMTA TAMSIOMIS LIDNOMIS

akimis ir tamsiais plaukais, perpus dengianiais ausis, jo veidas ap ls bent keturias dienas neskustais eriais. Neaikaus fasono il ta darbin striuk, kuria buvo apsigobs, kartu su apepusiu veidu kr dail kaimietik vaizd. Jis usisak espreso ir plaiai isiiep. Doelas isyk pastebjo, kad jo platakos ir nagai vars, dantys tai syklingi. Darbin striuk ir andenos i dalies buvo vaidyba. Lidis veikiausiai baigs Harvard. Tobula angl kalba su akcentu, kurio pakako kiekvienam tikin ti, jog jis i tikrj italas. Pasisak ess i Milano. Italas jo tvas buvo diplomatas, kuris tarnaudamas savo aliai veiojosi amerikiet mo n ir du jdviej vaikus po pasaul. Doelas spjo, kad Luidis ino apie j gantinai, tad paband suinoti kuo daugiau apie savo naujj kuratori. Taiau suinojo nedaug. eimynin padtis neveds. Ko ledas baigtas Bolonijoje. Studijos Jungtinse Valstijose kakur vidurio vakaruose. Darbas valstybs tarnyba. Kokios valstybs negaljo pasakyti. ypsojosi malonia ypsena, kuria naudodavosi at remti klausimams, kuriuos nenordavo atsakyti. Doelas turs rei kal su profesionalu tatai buvo aiku. Kaip suprantu, bei t inai apie mane, pasak Doelas. ypsena, puiks dantys. Kai ypsosi, lidnos jo akys bema u merktos. Moterys visai pametusios galv dl io vyruko. Esu mats byl. Byl? Mano byla nesutilpt i sal. Esu mats byl. Gerai, kiek laiko Deisis Habardas ibuvo Jungtini Valstij Senate? Sakyiau, per ilgai. Klausyk, Markai, juk mes nesirengiame grti praeit. Pernelyg daug k turime atlikti dabar. Ar negaliu turti kitokio vardo? Markas ne itin mane avi.

BROKERIS

59

tis.

Ne mano parinktas. Taigi kas irinko Mark? Neinau. T i k ne a. Uduodi daug tui klausim. Dvideimt penkerius metus dirbau teisininku. Senas pro

Luidis baig gerti kav ir padjo ant stalo kelis eurus. Einam, pasivaiktinsime, pakviet atsistodamas. Doelas pakl nuo grind dinsin krep ir nusek paskui savo kuratori, i kavins aligatviu ir toliau alutinn gatveln, kur eis mas buvo ne toks intensyvus. Juodu tenujo vos kelis ingsnius, kai Luidis sustojo prieais Albergo Campeot. Cia pirma tavo stotel, pasak. Kas tai? paklaus Doelas. Keturauktis tinkuotas pasta tas buvo terptas tarp dviej kit. Vir portiko kabjo spalvingos v liavos. Mielas viebutukas. Albergo" reikia viebut. Jeigu nori, gali vartoti ir od hotel", bet maesniuose miestuose mgstama va dinti albergo". Vadinasi, kalba lengva, atsak Doelas, valgydamasis siaura gatvele abi puses matyt, tai bsis naujasis jo rajonas. Lengvesn u angl. Pamatysim. Keliomis pats kalbi? Penkiomis ar eiomis. Juodu jo vidun ir perkirto ma foj. Luidis supratingai link teljo klerkui prie registratros stalelio. Doelas sugebjo mestelti pakeniam buon giorno", bet nesustojo vildamasis ivengti tolesnio pareigojamo atsakymo. Ulip laiptais tris auktus, juodu patrauk siauro koridoriaus gal. Luidis turjo rakt nuo 30-o numerio paprasto, bet dailiai rengto kambario su langais tris puses ir vaizdu kanal apaioje. Sis geriausias, pasak Luidis. Nieko ypatinga, bet pa keniama.

* Turist viebutis" (it.).

6 0

JOHN

GRISHAM

Btumei mats mano paskutinj. Doelas numet krep ant lovos ir m verti uuolaidas. Luidis atidar labai maos sienins spintos duris. Paiftrk ionai. Turi ketverius markinius, ketverias kelnes, du varkus, dvi poras bat, viskas tavo dydio. Taip pat ir storas vil nonis paltas ia, Trevize, bna gan alta. Doelas stebeilijo naujj savo garderob. Drabuiai tvarkingai sukabinti, viskas ilyginta ir parengta neioti. Spalvos nerykios, sko ningos, ir visus markinius buvo galima vilkti prie kiekvieno varko bei kiekvien kelni. Gteljs peiais jis galop tar: Dkui. S tai ten staliuje rasi dir, kojines, apatinius, visk, ko reikia. Vonios kambaryje visi tualeto reikmenys. K turiu pasakyti? O ia, ant raomojo stalo, dvi poros akini, pasak Luidis ir pams vienerius ikl prie vies. Mai staiakampiai liai buvo aptaisyti plonais juodais metaliniais, itin europietikais rmeliais. Armani", su iokio tokio pasididiavimo gaidele balse pasak Luidis. Skaitymui? Taip ir ne. Silau, kad kaskart juos usidtum, ieidamas i io kambario. Dalis maskuots, Markai. Dalis naujojo tavs. Btum painojs senj. Ne, dkui. Ivaizda italams labai svarbi, ypa msikiams, tiems, kurie kil i ia, i iaurs. J apranga, akiniai, ukuosena, vis kas privalo bti tinkamai suderinta, antraip tave atkreips dmes. Doelas staiga susidrovjo, antra vertus, kokio velnio. Juk vilkjo kaljimo apdarais ilgiau, nei nort prisiminti. Senais savo lovs lai kais u puik, pagal usakym pasit kostium paprastai imesdavs po 3000 doleri. Luidis toliau pamokslavo: Joki ort, joki juod kojini prie balt sportuk, joki poliesterini kelni, golfo markini, ir praome tik nepradti tukti. Kaip italikai pabuiuok man subin"?

BROKERIS

6 1

Prie to prieisime vliau. Svarbu proiai ir paproiai. Juos i mokti nesunku ir visai malonu. Pavyzdiui, niekad neusisakink ka pucino ryt po puss vienuoliktos. Bet espreso galima usisakyti bet kuriuo dienos metu. Ar tai inojai? Ne. Tiktai turistai po priepiei ar piet usisakinja kapucino. Gda. Visas tas pienas piln skrand, tai tars Luidis mirksn susirauk, tartum tuoj susivemt. Doelas ikl dein rank: Prisiekiu, niekad taip nedarysiu, pasak. Sskis, Luidis pamojo nedidel raomj stal ir dvi kdes prie io. Juodu atsisdo ir paband patogiai sitaisyti. Vyrukas ts: Pirmiausia, dl kambario. Jis manuoju vardu, bet personalas mano, kad porai savaii ia apsistosis vienas verslininkas i Kanados. Porai savaii? Taip, paskui persikelsi kit viet, Luidis tai pasak kaip manydamas grsmingiau, tartum Trevize jau slint samdomj u dik grups, besidairanios Doelo Bekmeno. Nuo iol nuolat paliksi pdsakus. sidk tai galv: viskas, k darysi, kiekvienas, kur sutiksi viskas taps tavo pdsak dalimi. Paslaptis ilikti gyvam tai palikti paskui save kuo maiau pdsak. Kalbkis su nedaugeliu moni, skaitant ir registratros klerk bei kambarin. Viebuio personalas stebi savo sveius ir turi ger atmint. Po ei mnesi kas nors galt atvykti pat viebut ir pradti apie tave klausinti. Galbt netgi parodyt fotografij. Gal pasilyt ky. Ir klerkas gal t staiga prisiminti tave bei t fakt, kad bema nekalbjai italikai. Noriu kai ko paklausti. Turiu labai maai atsakym. Kodl ia? Kodl alyje, kurios nemoku kalbos? Kodl ne Anglijoje ar Australijoje, bet kurioje vietoje, kur a galiau lengviau simaiyti? Taip nusprend kakas kitas, Markai, ne a. Kaip tik taip ir maniau. Tad kodl klausei?

6 2

JOHN

GRISHAM

Neinau. Ar galiu kreiptis, kad biau perkeltas kitur? Dar vienas tuias klausimas. Prastas poktas, o ne prastas klausimas. Galime tsti toliau? Taip. Pirmas kelias dienas a vesiuos tave priepiei ir piet. Mes visur judsime, kaskart eisime skirtingas vietas. Trevizas mielas miestas, daug kavini, ir mudu jas visas ibandysime. Turi pradti galvoti apie t dien, kai mans nebebus alia. Elkis apdairiai dl pa ini. Dar noriu paklausti. Klausau, Markai. . Dl pinig. Man ities nepatinka sdti be cento. Js, vyru iai, ketinate skirti man paalp ar iaip k nors? A plausiu jums au tomobil ir dirbsiu visk kita, kas reikia. K vadini paalpa? Grynuosius, aiku! Pinigus kien. Dl pinig nekvarink sau galvos. Kol kas a rpinsiuosi ss kaitomis. Alkanas neliksi. Puiku. Luidis siek savo darbins striuks ir isitrauk mobilj tele fon. itas tau. Ir kam gi tursiu skambinti? Man, jeigu tau ko nors prisireiks. Mano numeris uraytas kitoje pusje. Doelas pams padjo telefon ant stalo. Esu alkanas, svajojau apie ilgus priepieius su pasta*, vynu ir desertu, taip pat, inoma, su espreso, be abejo, i valand ne su ka pucino, paskui galbt siesta. Jau keturios dienos a Italijoje, o burnoje turjs ne daugiau kaip tik kukurz trakuius ir sumutinius. K tu tai?

* M a k a r o n a i (it.).

BROKERIS

6 3

Luidis pasiirjo laikrod. inau tinkam viet, bet pirma dar iek tiek apie reikalus. Juk nekalbi italikai, tiesa? Doelas uvert auktyn akis ir i nevilties giliai atsiduso. Paskui paband nusiypsoti. Ne, niekada neturjau progos imokti italikai, pranczikai ar vokikai, nei kokios kitos kalbos. A juk amerikietis, Luidi, aiku? Mano alis didesn nei visa Europa kartu sudjus. Ten tau tereikia mokti anglikai. Esi kanadietis, prisimeni? Kad ir kas toks, bet tenai esame izoliuoti. Vien mes ir ame rikieiai. Mano uduotis utikrinti tavo saugum. Dkui. Ir kad mums padtum, privalai kuo greiiau ir kaip manoma daugiau imokti italikai. Suprantu. Tursi repetitori, jaun student, vardu Ermanas. Studijuo site su juo rytais ir paskui dar popiet. Bus sunku. Ar ilgai? Kiek prireiks. Priklauso nuo tavs. Jeigu stengsies, per tris ar keturis mnesius turtum tapti savarankikas. Kiek paiam truko imokti anglikai? Mano motina amerikiet. Namie kalbdavoms anglikai, italikai visur kitur.
/

Tai nesininga. Kokiomis kalbomis dar kalbi? Ispan, prancz, dar keliomis. Ermanas puikus mokyto jas. Mokysies ioje pat gatvje, iek tiek toliau. Ne ia, viebutyje? Ne ne, Markai. Privalai galvoti apie savo pdsakus. K pasa kyt patarnautojas ar kambarin, jeigu koks jaunikaitis valand va landas per dien leist iame numeryje drauge su tavimi? Dieve sergk. Kambarin klausytsi u dur ir girdt js pamokas. Pa-

6 4

JOHN

GRISHAM

kudt savo vyresniajam. Per dien ar dvi visas personalas inot, kad kanadietis verslininkas intensyviai mokosi. Po keturias valandas kasdien! Supratau. Taigi kaip dl priepiei? Palikdamas viebut, Doelas sugebjo be odi nusiypsoti klerkui, durininkui ir vyresniajam patarnautojui. Juodu nujo vien kvartal Trevizo centr, Piazza di Signori, pagrindin aikt, supa m arkad su parduotuvlmis ir kavinuki. Buvo vidudienis, ps ij daugiau, nes vietiniai skubinosi priepiei. Oras vso, nors susisiauts savo naujuoju vilnoniu paltu Doelas jautsi visai jaukiai. Kaip manydamas stengsi atrodyti panaus ital. Vidun ar lauke? paklaus Luidis. Vidun, pasak Doelas, ir juodu nr Caffe Beltrame i kurios buvo matyti aikt. Kavinuk ild plytin krosnis netoli pa radini dur, o i gilumos sklido kasdiens puotos aromatai. Luidis ir vyresnysis padavjas praneko abu vienu metu, paskui nusijuok, ir jiems tuoj pat buvo surastas staliukas prie vitrinos.
y

Mudviem pasisek, pasak Luidis, kai juodu nusivilko paltus ir atsisdo. iandien ypatingas patiekalas faraon conpolenta.

Ir kas tai bt? Perlin vita su polenta*. Kas dar? Luidis studijavo vienoje i juod lent, kabani nuo nedailiai aptaytos skersins sijos.
Panzerotti difungli alburro pyragliai su kepintais grybais.

Conchiglie con cavalfiori telos kriauklels su iediniais kopstais.


Spiedino di carne misto alla griglia ant groteli keptas atrus keba-

bas su msos daru. Noriu visko. J nam vynas neblogas. Man veriau raudonojo.

* K u k u r z k o (it.).

BROKERIS

6 5

Per kelias minutes kavinuk prisipild vietini; ia, regis, visi painojo vienas kit. Prie staliuko atskubjo linksmas mogutis, stabteljo tik tiek, kad susidurt su Doelu akimis, ir nieko neusi ra, kol Luidis greitai vardijo ilg sra, k juodu nort usisaky ti. Ant staliuko netrukus atsirado sotis nam vyno kartu su dubeniu ilto alyv aliejaus bei lkte foccacia*, ir Doelas niko valgyti. Lui dis be paliovos aikino priepiei ir pusryi mantrybes, paproius ir tradicijas bei turist, besistengiani dtis tikrais italais, daromas klaidas. Su Luidiu viskas taps mokymosi patirtimi. Nors Doelas tik po truputl gurknojo bei skanavo pirm tau r vyno, alkoholis mu tiesiai jam galv. Nuostabi iluma ir tirpulys apm kn. Yra laisvas, daugel met pirma laiko, sdi kaimikoje italiko miesto, apie kur niekad anksiau nebuvo girdjs, kavinu kje, geria gard vietin vyn ir kvpia save avios puotos aromatus. Jis ypsojosi Luidiui, kol tas toliau aikino, bet kakuriuo momentu Doelo mintys nuplauk kit gyvenim.

ERMANAS tvirtino ess dvideimt dvej, bet atrod ne vyresnis kaip eiolikos. Auktas, be galo liesas, smlio spalvos plaukais ir viesiai rudomis akimis, jis labiau panjo vokiet nei ital. Buvo labai nedrsus bei gana nervingas, ir pirmasis spdis Doel nu vyl. Juodu susitiko su Ermanu mauiame jo bute, treiame aukte prastai priirimo pastato, kokiais eiais daugiabuiais toliau nuo Doelo viebuio. Butuk sudar trys kambarliai virtuv, miega masis, svetain, visi skurdiai apstatyti, betgi vaikinas buvo studen tas, tad tokia aplinka neturt stebinti. Taiau bstas atrod taip, lyg anas bt k tik sikrausts ir galbt ketint bet kuri minut isi danginti. Visi susdo aplink nedidel stal svetains viduryje. Televizo-

* Paplotliai

(it.).

6 6

JOHN

GRISHAM

riaus ia nebuvo. Kambarys altas ir prastai apviestas, tad Doelas nejuia pasijuto lyg bt buvs nukitas kakok poemin viekel, kur slapia maitinami, kad nenumirt, ir paskui perkeliami pabg liai. Dviej yaland trukms iluma spariai blso. Repetitoriaus nervingumas n kiek nepadjo Doelui jaustis geriau. Kadangi Ermanas nepajg paimti savo rankas susitikimo va di, kaipmat siterp Luidis ir visk sutvark pasil, kad juodu mokytsi kasdien ryt nuo 9-os iki 11-os valandos, paskui daryt dviej valand pertrauk ir vl atnaujint pamokas apie pus antros, tsdami, iki pasijaus pavarg. Regis, tai tiko Ermanui ir Doelui, ku ris buvo beketins paklausti natralaus dalyko: jeigu naujasis vaikinas ia studijuoja, kaip is turs laiko mokyti vis dien? Taiau persigal vojo. Susps tuo pasidomti vliau. Ak, kiek jam kaupsi klausim! Ermanas galiausiai atsipalaidavo ir apibdino kalbos kurs. Kol kalbjo pamau, jo akcentas nekliuvo. Bet kai imdavo skubti, o buvo tam links, jo angl kalb lygiai taip pat galjai palaikyti ital. Syk Luidis pertrauk: Ermanai, svarbu, kad kalbtumte labai ltai, bent pirmas kelias dienas. Dkui, kaip tikras pasipts iknius tar Doelas. Ermanas nuraudo ir ispaud i savs labai nedrsiai: Atleiskite. Jis padav pirm mokymo priemoni partij kalbos kurso vad, taip pat nedidel magnetofon ir dvi kasetes. Juostels raytos pagal knyg, pasak labai i lto. vakar turtumte imokti pirm skyri ir kelet kart perklausyti kiekvien ra. Rytoj pradsime nuo ios vietos. Teks stipriai ugulti, pridr Luidis, lyg tatai bt buv reikalinga. Kur js imokote anglikai? paklaus Doelas. Universitete, atsak Ermanas. Bolonijoje. Vadinasi, nestudijavote Jungtinse Valstijose?

BROKERIS

6 7

Taip, studijavau, atsak jis, mesdamas greit, nerving vilgsn Luid, lyg apie tai, kad ir kas buvo vyk Valstijose, neno rt kalbti. Skirtingai nei Luidis, Ermanas buvo lengvai perpran tamas, akivaizdiai ne profesionalas. Kur? paklaus Doelas, nordamas suinoti, kiek pavyks jam igauti. Furmane, atsak Ermanas. Tai nedidelis universitetas Piet Karolinoje. Kada ten buvote? Atsikrenkts pagalb atskubjo Luidis. Tursite utektinai laiko nektelti apie tai vliau. Svarbu, kad tu umirtum angl kalb. Nuo iol gyvensi italikame pasauly je, Markai. Viskas, prie ko prisiliesi, turs savo italik pavadinim. Kiekviena mintis privals bti veriama. Po savaits pats usisakinsi restoranuose. Po dviej sapnuosi italikai. Teks visikai, absoliuiai pasinerti kalb bei kultr, ir kelio atgal nebus. Galime rytais pradti atunt? paklaus Doelas. Ermanas vilgteljo ir neramiai sujudjo ant kds, galiausiai tar: Gal pus devyni. Gerai, bsiu ia pus devyni. Juodu paliko but ir neskubdami sugro Piazza dei Signori. Buvo gerokai po vidudienio, transporto eismas pastebimai aprims, aligatviai bema tuti. Luidis stabteljo prieais Trattoria delMonte*. Krypteljs galva duris, tar: Susitiksime ia atunt piet, gerai? Taip, gerai. Zinai, kur tavo viebutis?
Taip, albergo.

Ir turi miesto emlap? - Taip. Gerai. Dabar versies pats vienas, Markai, sulig tais o-

* K a l n o ueiga

(it.).

6 8

JOHN

GRISHAM

diais Luidis nr kakok skersgatv ir praapo. Sekundl lyd js j akimis, Doelas toliau ingsniavo pagrindins miesto aikts link. Jautsi labai vienias. Keturios dienos po to, kai paliko Radl... Galiausiai buvo laisvas ir niekieno nelydimas, galbt ir nestebimas, nors tuo abejojo. Tuoj pat nusprend judti po miest kaip niekur nieko, lyg niniekas jo nesekt. O dar jis nusprend, neva apirin damas odos dirbini parduotuvls vitrin, kad visas likusias dienas negyvens nuolatos atsisukdamas per pet. Jie nesuras jo. Jis bastsi, kol atsirado Piazza San Vito* nedidelje aiktje, kur jau septynis imtus met stksojo dvi banyios. Ir Santa Lucia, ir San Vito, abi buvo udarytos, bet, pasak senovins alvarins lentels ant dur, bus atdaros tarp 16.00 ir 18.00. Kas per vieta, kuri udaro ma nuo vidudienio iki keturi popiet?
y

Barai nebuvo udaryti, tik tuti. Galiausiai jisai, sutelks drs, smuko vien. Prisitrauk taburet, sulaik kvap ir, barmenui pri jus ariau, itar: Birra". Barmenas kak met greitakalbe atgalios, lauk atsakymo, ir sekunds dalelyt Doelui kilo pagunda sprukti. Bet pastebjo iau p, parod , lyg bt visikai aikikko pageidaujs, ir barrAenas siek tuio bokalo. W Pirmas per eerius metus alus. B U V O vsus, tirtas, skanus, ir jis mgavosi kiekvienu gurkneliu. Kakur baro gale i televizoriaus tarkjo kakokia muilo opera. Kartkartmis pasiklausydavo jos, ne suprato n odio ir labai stengsi save tikinti, kad sugebs valdyti kalb. Nusprends palikti bar ir parslinkti viebut, jis vilgteljo pro vitrin gatvn. Ten praingsniavo Stentas. Doelas usisak dar alaus.

* v. V i t o aikt

(it.).

BROKERIS

6 9

7
BEKMENO AFERA BUVO KRUOPIAI APRAOMA DENO SANDBERGO,

The Washington Post veterano. 1998-aisiais jis paskelb straipsn apie ypatingo slaptumo dokumentus, be kieno nors leidimo paliekanius Pentagon. Netrukus po to pradtas F T B tyrimas suteik Sandbergui darbo pusei met, per kuriuos jis para atuoniolika straipsni, ir dauguma j puikavosi pirmajame puslapyje. Mat turjo patikim kontakt CZV ir FTB. Painojo Backman, Pratt 8c Bolling" part nerius ir buvo iek tiek laiko praleids j kontorose. niuktinjo in formacijos Teisingumo departamente. Sdjo teismo salje t dien, kai Bekmenas skubiai prisim kalt ir dingo. Po met jis para vien i dviej pasirodiusi knyg apie skandal. Jos buvo parduota solids 24 000 egzempliori kietais vir eliais, kitos madaug perpus maiau. Per t laik Sandbergas umezg kai kuri svarbi ryi. Vie nas i j peraugo ypa verting, kad ir gana netikt, informacijos altin. Mnes iki Deisio Habardo mirties Karlas Pratas, kuriam, kaip ir daugeliui vyresnij firmos partneri, tuo metu irgi buvo pa reikti rimti kaltinimai, susisiek su Sandbergu ir papra susitikti. Faktikai, skandalui tebesirutuliojant savo vaga, juodu buvo susitik daugiau nei tuzin kart, ir per kitus vlesnius metus tapo taurels biiuliais. Bent dusyk per metus abu itaikydavo laiko kur nors slap ia apsimainyti paskalomis. Trys dienos po to, kai pirmsyk ikilo paviriun bausms do vanojimo istorija, Sandbergas paskambino Pratui ir sutar susitik ti abiej mgstamoje vietelje viename koledo bare netoliese Dordtauno universiteto. Pratas atrod bjauriai, lyg dien dienas bt girtuokliavs. Jis usisak degtins; Sandbergas pasiliko prie alaus. Tad kur jsikis vaikinas? paklaus Sandbergas isiiep damas. Jau ne kaljime, tatai tikra, Pratas trukteljo mane mir tin mauk degtins ir suepsjo lpomis.

7 0

JOHN

GRISHAM

N odelio nuo jo? Visikai jokio. Nei man, nei kam nors kitam i firmos. Ar nustebtumte, jeigu jis paskambint ar usukt, eidamas pro al? Ir taip, ir ne. Kai turi reikal su Bekmenu, niekas mans ne stebina. Vl gurknis degtins. Nenustebiau, jeigu jis niekad nebekelt kojos j K. A. Ir nenustebiau, jeigu rytoj pasirodyt ir pa reikt atidars nauj juridin firm. Bet bausms dovanojimas jus nustebino. Taip, bet tai nebuvo Bekmeno sandris, tiesa? Abejoju, atsak. Pro al prajo kakokia student ir Sandbergas j nuvelg. Dusyk isiskyrs, jis nuolatos tykojo sijono. Nugrs alaus, tar: J u k jis nebegali usiimti teise, a? Man regis, i jo atimta licencija. Tatai Bekmeno nesulaikyt. Jis pavadint t dalyk vyriau sybiniais ryiais", konsultavimu" ar dar kaip kitaip. Lobizmas j o specialyb, o tam licencijos nereikia. Velniai raut, pus teisinink iame mieste nepajg nurodyti artimiausi teismo rm. Bet, po imts, tikrai rast keli j Kapitolio kalv. O kaip klientai? To nevyks. Bekmenas neketina grti K. A. Nebent este girdjs k nors prieinga? Nieko negirdjau. Jis pradingo. Kaljime niekas nekalba. I pataisos staigos moni man nepavyko ipeti n odio. Kokia js prielaida? paklaus Pratas, ilenk stikliuk ir atrod nusiteiks sipilti vl. iandien suinojau, kad Tedis Meinardas devynioliktj, v lai vakare, buvo nuvyks Baltuosius rmus. Tiktai toks kaip M e i nardas pajgt paspausti dl to Morgan. Veikiausiai Bekmenas ijo laisvn su palyda ir dingo. Liudytojo apsauga? Kakas panaaus. CZV ir anksiau slp mones. Jie privalo. Oficialiai ataskaitose nieko nra, bet jie turi galimybi. Tad kodl slpti Bekmen?

BROKERIS

71

Revanas. Prisimenate Oldrich Eimz*, stambiausi kur m" CZV istorijoje? Be abejo. Dabar jis udarytas federaliniame sunkij darb kaljime. Negi neinote, kad CZV trokt j spustelti, kad visk igaut? Bet negali to padaryti, nes nusiengt statymui nevalia nusitaikyti Jungtini Valstij piliet, nei ionai, nei usienyje. Bekmenas nebuvo CZV kurmis". Po imts, jis nekent Tedio Meinardo, ir is jausmas buvo abipusis. Meinardas jo nenuudys. T i k taip visk suorganizuos, kad tas malonumas teks kam nors kitam. Pratas buvo besistojs nuo staliuko. Norite dar vieno tokio? paklaus parodydamas al. Gal vliau, Sandbergas antrsyk pakl bokal ir iek tiek nugr. Pratas sugro su dviguba degtins porcija, vl atsisdo ir pa klaus: Taigi manote, Bekmeno dienos suskaiiuotos? Klauste, kokia mano prielaida. Dabar pasiklausykime j siks. Nemenkas gurknis degtins. Po to: Toks pat rezultatas, tik iek tiek kitoks iros takas, Pra tas merk pirt taurel, pamai, paskui j aplai, kelias sekundes mstydamas. Tatai ne spaudai, gerai? - Be abejo, atsak. Juodu per tuos visus metus tiek daug ap kalbdavo, kad viskas buvo ne spaudai. Tarp Habardo mirties ir Bekmeno prisipainimo buvo a tuoni dien intervalas. Labai baugus laikotarpis. Ir a, ir Kimas Bolingas, abu buvome FTB saugomi kiaur par, namie, visur.

* K a l b a m a apie A l d r i c h A m e s , C V agent, d v i d e i m t trejus m e t u s p a r d a v i n j u s slapt i n f o r m a c i j soviet K G B ir galiausiai 1 9 9 3 - i a i s i a i s d e m a s k u o t t u o m e t k i l o didiulis skandalas. P e r m o g u v o maiausiai 1 0 slaptj J A V a g e n t S o v i e t S j u n g o j e .

72

JOHN

GRISHAM

I ties, gana keista. F T B i kailio nrsi, kad tik visiems laikams kit mus kaljim, ir tuo pat metu jaut btinum saugoti. Vl gurknis kol jis apsivalg pairti, ar kuris nors i koledo stu dent slapta nesiklauso. Niekas nesiklaus. Bta tam tikr grasi nim, tam tikr rimt veiksm t pai moni, kurie nuud Deis Habard. Vliau, mnesiai po to, kai Bekmenas sdo ir viskas apri mo, F T B mus glaustai informavo. Pasijutome iek tiek saugesni, bet mudu su Bolingu dar dvejus metus samdms ginkluot apsaug. A ir dabar vis tebevilgioju upakalinio vaizdo veidrodl. O vargas Kimas pamet prot. Kas grasino? Tie patys mons, kurie nort surasti Doel Bekmen. Kas tokie? Bekmenas ir Habardas sudar sandr parduoti savo prek saudams u krv pinig. Labai brangiai, bet kur kas pigiau, nei kai nuot sukurtNsikai nauj ems palydov sistem. Sandris su lugo. Habardas nuudytas. Bekmenas pasiskubino kaljim, ir au dai anaiptol nebuvo patenkinti. Kaip ir izraelieiai, nes tie irgi norjo sukirsti rankomis. Be to, niro, kad Habardas ir Bekmenas sutiko dertis su saudais, Pratas padar pauz ir vl iek tiek nugr, lyg jam reikt pasistiprinti, kad galt baigti pasakojim. Paskui dar tie, kurie vis pirmiausia ir sukr t sistem. Rusai? Veikiausiai ne. Habardas mgo jaunas azijietes. Paskutin syk j mat paliekant bar su avia ilgakoje jauna pupyte, ilgais juo dais plaukais, apvalaus veido, na, tokia i kitos pasaulio puss. Raudo noji Kinija naudoja ia tkstanius moni informacijai rinkti. Visus savo studentus, verslininkus, diplomatus Jungtinse Valstijose, i vie ta knibdte knibda kin, kurie visur niuktinja. Be to, j valgyba turi labai veikli agent. Dl tokio reikalo n kiek nedvejot medio ti Habard ir Bekmen. Js sitikins, kad tai raudonieji kinai? Niekas nra dl to visai tikras, aiku? Gal Bekmenas ir ino, bet niekam nepasak. Turkit galvoj, netgi CZV neinojo apie t sis-

BROKERIS

73

tem. Jie buvo uklupti nuleistomis kelnmis, ir Tedis tebebando at sigriebti. Tedio poktai ir aidimai, a? Visikai taip. Jis mesteli Morganui jauk dl nacionalinio sau gumo. Nieko stebtina, prezidentas ukimba. Bekmenas ieina lais vn. Tedis slapia igabena j i alies, paskui stebi, nordamas pama tyti, kas ils su ginklu. Tediui tai loimas, kurio niekaip nepraki. Sumanu. Daugiau nei sumanu, Denai. Pats pagalvok. Kai Doelas Bek menas ikeliaus pas Abraom, niekas nesuinos apie tai. Niekas ne nutuokia, kur jis dabar. Kaip ir nesupras, kas jis toks, kai bus aptiktas lavonas. Jeigu tik bus aptiktas. Btent. O Bekmenas tai ino? Pratas ibaig antr taurel, rankove nusiluost burn ir susirauk. Bekmenas anaiptol ne kvailas. Bet daug kas, k mes inome, iaikjo po to, kai jisai sdo. mogus, itvr eerius metus kaljime ir veikiausiai sivaizduoja, kad gebs atsilaikyti prie bet k.

KRICAS nr bar netoliese Connaught" viebuio Londone. Lengva dulksna stiprjo, ir jam reikjo kur nors prisiglausti, kad ne sulapt. Ponia Kric liko nedideliame bute, kur juodu nuomojosi i savo naujojo darbdavio, tad Kricas turs malonum pasdti pilnut liame lankytoj bare, kur niekas jo nepasta, ir itutinti por bokal. Londone jis jau savait, liko dar viena, iki parsidangins vl per At lant, atgalios K. A., kur imsis niekingo darbo lobistins veiklos, atstovaudamas vienai kompanijai, su kita ginkluote gaminanios ir defektyvias raketas, kuri Pentagonas nekent, bet vis dlto buvo pri verstas pirkti, nes kompanija turjo visus deramus lobistus. Jisai susirado laisv kabin, vos matom pro tabako dm k, prasigrdo iki jos ir sitais su savuoju bokalu. Kaip smagu gerti vie nam paiam, nesirpinti, kad kas nors j pastebs ir priss greta, tar-

7 4

JOHN

GRISHAM

damas: Ei, Kricai, k js, idiotai, sau galvojate dl Bermano veto*?". Lia lia lia, lia lia lia ir taip toliau. Kricas klaussi diugi brit bals ateinani ir ieinani kaimyn. Dmai jam netrukd. Sdjo vienas pats, niekieno nepa stamas, ir tyliai mgavosi savuoju privatumu. Deja, anonimikumas nebuvo absoliutus. Jam i u nugaros i dygo kakoks emas mogutis su apsitrynusi jreivika kepuraite ir virto kabinon kitapus staliuko, priversdamas Kric krptelti. Ne prie, jei prisidsiu prie js, pone Kricai? parodyda mas didelius geltonus dantis, nusiypsojo jreivis. Kricas prisimins tuos apsineusius dantis. Sskits, atsargiai tar Kricas. Turite kok vard? Benas. Ne britas, ir angl ne gimtoji jo kalba. Benas buvo koki trisdeimties, tamsiaplaukis, tamsi rud aki ir ilga smaila nosimi, veikiau panaus graik. Be jokios pavards, a? Kricas nugr i bokalo ir paklau s: I kur inote mano pavard? A visk apie jus inau. Nesivaizdavau ess toks ymus. Nepavadiniau tai ymumu, pone Kricai. Kalbsiu trumpai. Dirbu kai kuriems monms, kurie tbt nori surasti Doel Bekmen. Sumoks nemaus pinigus, grynaisiais. Grynaisiais ia pat rankas arba kok veicarijos bank, neturi reikms. Tai galima at likti greitai, per kelias valandas. Pasakote mums, kur jis, gaunate mi lijon baks, ir n uo neamteli. Kaip mane suradote? Visai paprastai, pone Kricai. Tarkim, esame profesionalai. nipai? Nesvarbu. Esame, kas esame, ir ketiname surasti pon Bekmen. Klausimas tik tas, ar norite milijono baks?

* K a l b a m a apie p r e z i d e n t o K l i n t o n o 1 9 9 8 - a i s i a i s b i r e l v e t u o t k o n g r e s m e n o p l t o t i savo r a k e t i n p r o g r a m .

Bermano

( H o w a r d B e r m a n ) pasilyt s t a t y m dl sankcij v i s o m s k o m p a n i j o m s , p a d e d a n i o m s I r a n u i

BROKERIS

75

Neinau, kur jis. Bet galite suinoti. Galbt. Norite imtis reikalo? Ne u milijon baks. Tai u kiek? Tursiu apie tai pagalvoti. Tad galvokite greitai. O jeigu man nepavyks gauti informacijos? Tokiu atveju niekad nebepasimatysime. Sio susitikimo n nebuv. Labai paprasta. Ilgai siurbdamas i bokalo, Kricas visk apmst. Gerai, tarkime, galsiu gauti t informacij nesu optimis tas, bet jeigu man pasiseks? Kas tada? Skriskite Lufthansa" reisu i Daleso oro uosto Amster dam pirmja klase. siregistruokite viebutyje Amstel" Bidenhamo gatvje. Mes jus surasime, kaip suradome ia. Kricas padar pauz ir simin detales. Kada? paklaus. Kaip manoma greiiau, pone Kricai. Jo ieko ir kiti. Benas praapo taip pat greitai, kaip ir buvo materializavsis, pa liks Kric besistengiant velgti k nors pro dmus ir klausiant save, ar jam k tik neprisisapnav. Po valandos jis paliko bar, slpda mas veid po skiu ir bdamas tikras, kad yra sekamas. Ar jie seks j ir Vaingtone? Nerimas bylojo, kad tikriausiai taip.

8
SIESTA NENUSISEK. VYNAS PER PRIEPIEIUS IR DU BOKALAI ALAUS

popiet nepadjo. Paprasiausiai teko pernelyg daug k apmstyti. Be to, jis turjo ir per daug poilsio; jo organizme susikaup per daug miego. ei metai kaljimo vienutje nugramzdina mogaus

7 6

JOHN

GRISHAM

kn toki pasyvi bsen, kad miegas tampa pagrindine veikla. Pir maisiais mnesiais Radlyje Doelas miegodavo po atuonias valandas kasnakt ir dar kietai numigdavo po priepiei, ir tai buvo supranta ma, nes ankstesniuosius dvideimt met taip maai miegodavo: die nomis stengdavosi, kad valstyb nesugrit, o naktimis iki pat auros lakstydavo paskui sijonus. Po met jis galjo tiktis devyni, kartais deimties valand miego. Maai buvo k kita veikti, tik skaityti ir i rti televizori. I nuobodulio jisai syk atliko tyrim, vien i dauge lio slapt savj vieosios nuomons apklaus, persisdamas kol ir patys priirtojai snausdavo i kameros kamer popieriaus lape l; pasak trisdeimt septyni respondent i jo korpuso, vidutinikai buvo miegama po vienuolika valand per par. Mou, mafijos skun dikas, tvirtino miegs po eiolika valand, ir buvo galima vidudien girdti j knarkiant. Pasiuts galvijas" Mileris nurod maiausiai, tik tris valandas, bet vargelis jau prie daugel met buvo pamets prot, tad Doelui teko i atsakym tyrim netraukti. Bdav nemigos priepuoli, ilg tarpsni dbsant tams ir mstant apie klaidas, vaikus ir ankus, apie paeminim praeityje ir baim ateityje. Ir bdav savaii, kai jam kamer duodavo migdo mj tablei, po vien kartui, ios niekada nesuveikdavo. Doelas tar, kad bdav ne kas daugiau kaip tik placebas. Bet per tuos eerius metus bta ir pernelyg daug miego. Dabar jo organizmas buvo gerai pailsjs. Protas dirbo virvalandius. Jis pamau atsikl i lovos, kur jau valand guljo nepajgda mas sudti bluosto, ir nujs prie stalelio pasim mobilj telefo n, palikt Luidio. Nusine prie lango, suspaudinjo numerius, priklijuotus antroje pusje, ir po keturi aukini igirdo pastam bals.
CiaOy Marco. Come stai f"

Tik norjau pasitikrinti, ar is daikiukas veikia, pasitei sino Doelas. Manai, kad daviau defektin telefon? paklaus Luidis.

* S v e i k a s M a r k a i . K a i p einasi?

(It.)

BROKERIS

77

Ne, inoma, ne. Kaip nusndai? Ak, maloniai, labai maloniai. Pasimatysime per pietus.
Ciao.

Kur Luidis yra? Slepiasi kur nors netoliese su telefonu kienje ir tik laukia, kad Doelas paskambint? Stebi viebut? Jeigu Sten tas ir vairuotojas vis dar Trevize, tai kartu su Luidiu ir Ermanu visi gali sudaryti keturis neva draugus", priskirtus nenuleisti aki nuo Doelo Bekmeno. Gniaudamas rankoje telefon, jis klaus save, kas kitas ten su inojo apie skambut. Kas dar klaussi? vilgteljo gatv apaioje ir pagalvojo, kas ioje usiglauds. T i k Luidis? Nuvijo tas mintis ir atsisdo prie stalo. Norjo kavos, galbt dvigubos espreso, kad protas vl imt veikti kaip reikiant, tikrai ne kapucino, nes jau vlu, bet jis nedrso pakelti telefono ragelio ir u sisakyti. Sugebt itarti alio" ir kavos", bet gali pasipilti daugiau odi, kuri dar nemokjo. Kaip gali mogus gyventi be stiprios kavos? Kadaise jo mgs tamoji sekretor kasryt, eias dienas per savait, lygiai pus septy ni atnedavusi pirm puodel sutaisyto valinamo turkiko gralo. Iki deimtos kasryt brokeris tapdavo toks usiveds, kad svaidydavo daiktus, kaudavo ant pavaldini ir ongliruodavo trimis telefonais isyk, o senatoriai laukdavo nepadedami ragelio. vilgsnis btj laik jam nepatiko. Retai kada patikdavo. B davo toki daugyb, ir per eerius vienatvs metus mintyse jis nir tingai kovodavo, stengdamasis ipirkti savo praeit. Atgal prie kavos, kurios nedrso usisakyti, nes bijojo kalbos. Doelas Bekmenas niekada n velnio nra bijojs, ir jeigu jis pajg davo atsekti tris imtus statym projekt, slenkani per Kongreso labirint, ir jeigu sugebdavo imt kart per dien skambinti telefo nu, nedanai pasiirdamas rolodeks* ar telefon knyg, tai tikrai
* F i r m i n i s p a v a d i n i m a s [i dviej o d i rolling (besisukantis) i r index (indeksas)] taiso, s k i r t o saugoti t a m t i k r o d y d i o k o r t e l m s , a n t k u r i surayti a s m e n s ar f i r m o s k o n t a k t i n i t e l e f o n numeriai.

78

JOHN

GRISHAM

stengs imokti pakankamai italikai, kad galt usisakyti kavos. Tad tvarkingai sudliojo ant stalo Ermano duot mokomj mediag ir pasiirjo konspekt. Patikrino magnetofonlio elementus ir pasikraptinjo su juostelmis. Pirmajame pamokos puslapyje buvo gana negrabus spalvotas pieinukas su eimos bendruoju kambariu, kuria me mama, ttis ir vaikuiai iri televizori. Visi daiktai paymti angl ir ital kalbomis durys ir porta, sofa ir sof, langas ir finestra, paveikslas ir quadro, ir taip toliau. Berniukas buvo ragazzo, motina madre, kampe kretantis su lazdele seniokas senelis arba il nono. U keli puslapi buvo pavaizduota virtuv, paskui miega masis, kiek toliau vonia. Po valandos, vis dar be kavos, Doelas ty kiai vaiktinjo po kambar, rodydamas ir kuddamas pavadinimus visko, k mat: lova letto, lempa lampada, laikrodis orologio, muilas sapone. Dl atsargos buvo mesta keletas veiksmaodi: kalbti parlare, valgyti mangiare, gerti bere, mstyti p e n sare. Jis atsistojo prie nedidel veidrod (specchio) vonios kambaryje (bagno) ir pamgino tikinti save, kad i tikrj ess Markas. Markas Ladzeris. Sono Marco, sono Marco", vis kartojo. Esu Markas. Esu Markas. I pradi atrod keista, bet teks to nepaisyti. Loiama per nelyg stambiai, kad laikytumeisi sitvrs senojo vardo, per kur gali ti. Jeigu taps Marku igelbs savo kail, tai tebnie taip, jis yra Markas. Markas. Markas. Markas. Pradjo iekoti odi, kuri nebuvo pieinukuose. Naujajame savo odyne surado carta igienica tualetinis popierius, guanciale pagalv, soffito lubos. Viskas turjo nauj pavadinim, kiekvienas daiktas jo kambaryje, jo nuosavame pasaullyje, viskas, k iuo mo mentu mat, tapo kakuo nauju. Vis ir vis, okindamas akimis nuo daikto prie daikto, jis tar italik od. O kaip dl savs? Turs smegenis cervello. Paliet sau pla tak mano, dilb braccio, koj gamba. Turs kvpuoti res piratore, matyti vedere, liesti toccare, girdti sentire, miego ti dormire, sapnuoti sognare. Nukrypsta al, susizgribo jis. Rytoj Ermanas prads nuo pirmos pamokos pirmo uoro o-

BROKERIS

79

di atsargos, akcentuojant svarbiausius dalykus: kaip pasisveikinti ir kreiptis, mandagios nekos, skaii nuo vieno iki imto, savaits dien, met mnesi, netgi abcls. Veiksmaodiai bti" (essere) ir turti" (avere) buvo abu iasmenuoti esamuoju, btuoju kartiniu ir bsimuoju laikais. Kol atjo piet metas, Markas buvo simins visk i pirmos pa mokos ir bent deimt kart perklauss juostel. Jis ijo labai alton naktin ir laimingas patrauk apytikriai Trattoria del Monte kryptimi, kur, inojo, prie rinktinio staliuko ir su keliais puikiais valgiaraio pasilymais lauksis Luidis. Gatvje, vis dar tebesvaigstania galva nuo keli valand mechaniko kalimo, jis pastebjo motoroler, dvi rat, un, dvynes merginas, ir pasijuto stipriai pribloktas fakto, kad neino n vieno i t odi naujja savo kalba. Visa tai palikta jo viebuio numeryje. Taiau prie akis lauk vais, tad Doelas narsiai ir tebepasiti kdamas savimi, kad jis, Markas, sugebs tapti kakuo panaiu res pektabil ital, klumpino priekin. Prie kampinio stalelio pasipuikuo damas pasveikino Luid:
Buona sera, signore, come s ta f
y
1

Sto bene grazie, e tu? pritariamai nusiypsodamas atsak Luidis. Puikiai, dkui, o tu? Molto bene, grazie, atsak Markas. Labai gerai, dkui. Taigi mokeisi? paklaus Luidis. Taip, nra k veikti. Dar nespjus Markui isiskleisti servetl, prie staliuko idygo padavjas su suptu iaudin dangal buteliu nam raudonojo. Grei tai pripyls dvi taures, jis pasialino. j italu? Ermanas labai geras mokytojas, buvo besaks Luidis. Naudojots juo anksiau? lyg tarp kitko paklaus Markas. Taip. Tad ar danai atsigabenate k nors tok kaip a ir paveriate

* L a b a s v a k a r a s , p o n e , k a i p laikots? (//.)

8 0

JOHN

GRISHAM

Luidis nusiypsojo: Kartkartmis. Sunku patikti. Tikk, kuo nori, Markai. Visa tai pramanas. Kalbi kaip koks nipas. Gteljimas peiais, jokio konkretaus atsakymo. Kam dirbi, Luidi? O kaip tu manai? Esi dalis abcls CV, FTB, NSA. Galbt i kokio nors slapto karins valgybos skyriaus. Tau patinka susitikinti su manimi iuose mieluose restora nliuose? paklaus Luidis. Argi galiu rinktis? Taip. Jeigu vis itaip klausinsi, mes liausims susitikinj. Ir kai liausims susitikinj, tavo gyvenimas, kad ir koks dabar netvirtas, taps dar labiau paeidiamas. Maniau, tavo darbas isaugoti mane gyv. Toks ir yra. Tad liaukis klausinjs apie mane. Patikinu tave, atsakym nra. Tartum irgi nusamdytas, padavjas pasirod puikiai itaikytu laiku ir numet abiem du didiulius valgiaraius, skmingai pakeis damas pokalb, kad ir kurlink is krypo. Markas susirauk pavelgs patiekal sra, jam darsyk buvo priminta, kiek toli lik engti su ital kalba. Apaioje jis atpaino odius caff, vino ir birra. Kas gerai atrodo? paklaus jis. Virtuvs efas kils i Sienos, tad mgsta toskanikus patie kalus. Risotto* su porcini** kaip pirmam patiekalui puiku. A jau valgiau florentietik kepsn, nuostabus. Markas uvert savo valgiarat ir m mgautis sklindaniais i virtuvs aromatais. Usisakysiu abu.

* T r o k i n t r y i su m s a , d a r o v m i s , atriais p r i e s k o n i a i s patiekalas. ** B a r a v y k a i .

BROKERIS

81

Luidis irgi uvert savj ir pamojo padavjui. Jam usakius, kelias minutes abu tylomis gurknojo vyn. Prie kelerius metus, praneko Luidis, kart ryt atsi budau nedideliame Istambulo viebuio numeryje. Vienas pats, ma daug su penkiais imtais doleri kienje. Ir su netikru pasu. Nemo kjau n odio turkikai. Manasis kuratorius buvo mieste, bet jeigu biau tada su juo susisieks, tsyk privaliau iekotis naujos profe sijos. Lygiai po deimties mnesi turjau sugrti t pat viebut ir susitikti su vienu draugu, igabensianiu mane i alies. Skamba kaip elementars CZV mokymai. Ne i tos abcls dalies, pasak jis. Paskui padar pauz, nugr gurkn ir kalbjo toliau: Kadangi a mgstu valgyti, imo kau, kaip ilikti gyvam. Stengiausi sisavinti kalb, kultr, visk, kas mane supo. Jsimaiiusiam aplink man seksi visai neblogai, ir po deimties mnesi, kai susitikau su savo draugu, turjau daugiau nei tkstant doleri. Ital, angl, prancz, ispan, turk kokios dar? Rus. Metams buvau imestas Stalingrade. Markas mane paklaus, kieno" buvs imestas, bet nurijo o dius. Vis tiek negaut atsakymo; be to, jam atrod, jog numans. Vadinasi, a buvau imestas" ionai? paklaus Markas. Padavjas trinkteljo ant staliuko pintin su vairia duona ir du benl alyv aliejaus. Luidis suskato mirkyti ir valgyti, taigi paskuti nis klausimas buvo arba pamirtas, arba nuleistas negirdom. Atneta dar valgio padkliukas kumpio ir saliamio deros su alyvomis. Po kalbis mezgsi vangiai. Luidis arba kontrnipas, gal koks operatyvi ninkas ar kokios nors ries agentas, gal paprasiausiai instruktorius ar kontaktas, o galbt laisvai samdomas ryininkas, bet vis pirmiausia italas. Visokie manomi mokymai nepajg nukreipti jo dmesio nuo ia pat po ranka esanio ikio patiekalais nukrauto staliuko. Valgydamas jis keit temas. Paaikino griet tikr italik pie t etiket. Pirmiausia antipasti paprastai lkt vairios msos, tokios, koki dabar juodu mat prieais save. Paskui pirmasis pa tiekalas, primiy kuris paprastai susideda i saikingos porcijos pastos,

82

JOHN

GRISHAM

ryi, sriubos ar polentos, kuri paskirtis pramanktinti" skrand, parengti pagrindiniam patiekalui secondi, tai yra soiam msos, uvies, kiaulienos, vitienos ar avienos kepsniui. Reikia bti atsar giam dl desert, grsmingai perspjo jis, apsidairydamas aplinkui, ar padavjas nesiklauso. Paskui, lidnai palingavs galva, paaikino, kad daugelis ger restoran perka juos i kitur, o ten pridedama tiek cuk raus bei pigaus likerio, kad netgi galima susigadinti dantis. Markas sugebjo pasirodyti pakankamai sukrstas io naciona linio skandalo. Imok od gelato, patar jis, vl suybsdamas akimis. Ledai, pasak Markas. Bravo. Geriausi pasaulyje. Gatvje toliau yra gelateria. Po piet tenai nueisime.

KAMBARI tarnyba baigia darb vidurnakt. 23.15 Markas ltai pam telefon ir dusyk surinko skaii keturi. Giliai gurkteljo ir ugniau kvap. Trisdeimt minui repetavo dialog. Po keli tingi aukini, per kuriuos jis mane dusyk buvo be padeds ragel, atsiliep mieguistas balsas: Buona sera. Markas usimerk ir nr pirmyn. Buona sera. Vorrei un caff, per favore. Un espresso dopio*. S, latte e zucchero? Taip, su pienu ir cukrumi? No, senza latte e zucchero. Ne, be pieno ir cukraus. S, cinque minuti. Grazie, Markas skubiai padjo ragel, nedrsdamas leistis tolesn dialog, nors sprendiant i entuziazmo kitame linijos gale, jis rimtai abejojo, ar is bt buvs tstas. Paoko ant koj, imet oran kumt ir mintyse papleknojo save per nugar, kad taip skmingai baigs pirm savo pokalb italikai. Visikai niekas neukliuvo. Abi puss suprato visk, k kita sak.

* L a b a s v a k a r a s . M a l o n k i t e k a v o s . D v i g u b espreso (it.).

BROKERIS

8 3

1.00 nakties jisai su pasigardiavimu tebegurknojo dvigub espreso, nors jau ir atvsus. Buvo pusjs trei pamok, ir kadangi nekamavo n menkiausia mintis apie mieg, galvojo, ar savo pirma jam seansui su Ermanu nesuvirkinus viso vadovlio.

PASIBELD buto duris deimt minui per anksti. Mat kontro ls reikalas. Nors jisai stengsi tam atsispirti, instinktyviai susizgribo vl grts prie ankstesnij savo metod. Troko veikiau pats bti tas, kuris nusprendia, kada turi prasidti pamoka. Deimt minui anksiau ar dvideimt vliau, laikas nesvarbu. Laukdamas apytam siame koridoriuje, mintimis jisai sugro aukto lygio susitikim, kuriam kadaise pirmininkavo didiulje savo posdi salje. Si buvo prisigrdusi korporacij vadov ir stambi tz i keli federalini valdyb, vis tenai sukviest brokerio. Nors posdi sal buvo vos u penkiasdeimt ingsni nuo jo paties kabineto, Doelas atjo pen kiasdeimt minui pavlavs, atsipraindamas ir teisindamasis, kad kalbjsis telefonu su kakokios maos alies premjeru. Menki, menki, menki tie jo aisti aidimliai. Ermanui tai tartum nepadar jokio spdio. Privert savo mo kin bent penkias minutes palaukti, kol pagaliau droviai ypsodama sis atvr duris ir draugikai tar:
Buon giorno, Signor Lazzeri. Come stai? Buon giorno, Ermanno.

Molto bene, grazie, e tu? Molto bene, grazie.

Ermanas plaiau atidar duris ir rankos mostu pakviet: Prego. Praom vidun. Markas jo, ir darsyk jam krito akis, kaip skurdu ir laikina ia viskas atrodo. Jis pasidjo knygas ant stalelio svetains viduryje ir nu sprend likti su paltu. Temperatra lauke apie keturiasdeimt*, o ia me butuke ne k iliau.

* P a g a l F a r e n h e i t , t. y. apie 9 C .

8 4

JOHN

GRISHAM

Vorrebe un caffe? paklaus Ermanas. Nortumte kavos?


Si, grazie.

Jis numigo apie dvi valandas, nuo keturi iki ei, paskui nu sipraus po duu, apsireng ir idrso leistis Trevizo gatves, kur su sirado anksti atsidarant bar jame rinkdavosi seni mons, ger davo espreso ir visi isyk kalbdavo. Markas norjo dar kavos, bet ko i tikrj jam reikjo tai bent kiek uksti. Kokio raguolio, akytos banduts ar dar ko nors tokio, kuri pavadinim kol kas nebuvo i moks. Nusprend, kad pajgs nuslopinti alk iki vidudienio, kai vl susitiks Luid dar vienam ygiui italik virtuv. Js studentas, tiesa? paklaus, kai Ermanas sugro i vir tuvls su dviem puodeliais.
Non inglese Marco, non inglese*.
y

Ir tai buvo viso, kas anglika pabaiga. Staigi pabaiga; iurktus, galutinis atsisveikinimas su gimtja kalba. Ermanas atsisdo i vie nos stalo puss, Markas i kitos, ir lygiai pus devyni juodu kartu niko pirmos pamokos puslap. Markas italikai perskait pirmj dialog, Ermanas velniai patais, nors mokinio pasirengimas pa dar jam gantin spd. odiai buvo kruopiai siminti, bet dl akcento teko padirbti. Po valandos Ermanas pradjo rodyti vairius daiktus kambaryje kilim, knyg, urnal, kd, dygsniuot apklo t, uuolaidas, radij, grindis, sien, kuprin, Markas lengvai atsa kydavo. Su vis gerjania tartimi jis atbarkino vis sra mandagi posaki laba diena", kaip laikots", dkui, puikiai," pasimaty sime vliau", viso gero", labos nakties" ir dar trisdeimt kit. At pyl savaits dienas ir met mnesius. Vos po dviej valand pirma pamoka buvo baigta, ir Ermanas paklaus, ar reikia pertraukos. Ne, Juodu kibo antr pamok, su dar vienu puslapiu jau Marko si savintos odi atsargos, ir kitu dialogu, kur jis perteik gan sp dingai. Js mokts, anglikai sumurmjo Ermanas.

* N e anglikai, M a r k a i , n e anglikai.

(It.)

BROKERIS

8 5

Non ing/ese, Ermanno, non inglese, patais j Markas. ai

dimas tssi katras pasirodys stropesnis. Stojus vidudieniui, mo kytojas buvo iseks ir pasirengs pertraukai, tad abiem palengvjo, igirdus bilsm duris ir u j Luidio bals koridoriuje. Sis jo vi dun ir ivydo juodu usikvempusius vienas prieais kit virum mao knygomis apkrauto stalo, lyg kelias valandas bt galynjsi lenkda mi rankas. Come va? paklaus Luidis. Kaip einasi? Ermanas pavargs vilgteljo j:
Molto intenso. Labai intensyviai.

Vorrei pranzare, pareik Markas, pamau stodamasis. Noriau priepieiauti. Markas tikjosi miel priepiei su kartkartm terpiama an gl kalba, kad bt lengviau ir galbt sumaint protin tamp, jam bandant iversti kiekvien nugirst od. Taiau po entuziastingos Ermano ataskaitos apie rytin pamok, Luidis buvo kvptas to liau tsti ital kalbos krikt per priepieius bent per pirm j dal. Valgiaratyje nebuvo n odio anglikai, ir, Luidiui aptariant kiekvien patiekal nesuprantama ital kalba, Markas ikl auktyn rankas ir tar: ' Viskas. Ateinani valand nei kalbsiu, nei klausysiuos ita likai. O kaip priepieiai? Suvalgysiu tavuosius, atov. Jis nugr didel gurkn raudonojo vyno ir paband atsipalaiduoti. Tuomet gerai. Manau, valand galsime kalbtis anglikai. Grazie, atsak Markas ir susizgribo.

KIT DIEN, PUSJUS RYTINEI PAMOKAI, MARKAS STAIGA PAKEIT

krypt. Vidur itin nuobodaus dialogo jis liovsi kalbjs italikai ir tar:

8 6

JOHN

GRISHAM

Juk js ne studentas. Ermanas pakl akis nuo vadovlio, mirksn patyljo, paskui at sak:
Non ingkse, Marco. Soltanto italiano. T i k italikai.

Siuo metu esu pavargs nuo ital, aiku? Js ne studentas. Apsimetinti Ermanui buvo sunku, ir jis padar iek tiek per ilg pauz. Studentas, patvirtino jis ne itin tikinamai. Ne, a taip nemanau. Akivaizdiai nelankote paskait, antraip negaltumte vis dien mokyti mane. Galbt man paskaitos vakarais. Argi tai turi reikm? Js niekur nelankote paskait. Cia nra joki knyg, nei stu dent laikraio, nieko i prasto lamto, kur studentai visur palieka. Galbt jie kitame kambaryje. Leiskite man pasiirti. Kodl? Kodl tai svarbu? Todl kad manau, jog js dirbate tiems patiems monms, kuriems dirba Luidis. Ir kas, jeigu taip? Noriu inoti, kas jie tokie. Tarkim, a neinau. Kodl jums turt rpti? Js darbas mokytis kalbos. Ar seniai gyvenate ia, iame bute? Neprivalau atsakinti js klausimus. Matote, a manau, kad js ia sikraustte praeit savait; kad is namas kakaip yra slaptintas; kad js i tikrj nesate tas, kas sa kots. Tokiu atveju, tokie mes abu, tai tars Ermanas staiga at sistojo ir per virtuvl nujo butuko gilumon. Sugro su kakokiais popieriais ir pastm juos prieais Mark. Tai buvo Bolons univer siteto studento registracijos dokument paketas su nurodytu pato adresu vietos, kurioje juodu dabar sdjo. Netrukus vl pradsiu lankyti paskaitas, pasak Erma nas. Nortumte dar kavos?

BROKERIS

8 7

Markas peririnjo anketas, suprasdamas pakankamai, kad su vokt esm. Taip, praom, tar jis. Tai buvo tik popieriai lengvai padirbami. Bet jeigu jie ir suklastoti, tai labai gerai. Ermanas dingo virtuvlje ir m leisti vanden. Markas atsistm su kde nuo stalo ir tar: Einu, pasivaiktinsiu po kvartal. Man reikia praskaidrinti galv.

PER pietus nusistovjusi tvarka pasikeit. Luidis pasitiko j prieais tabako gamini parduotuvl, ieinani Piazza dei Signori ir juodu neskubiai patrauk judriu skersgatviu, kur krautuvininkai jau udarinjo savsias staigles. Buvo tamsu ir labai alta, ir madingais paltais susisiaut, skryblmis ir alikais apsitais verslininkai skub jo namo. Pirtintas savo rankas Luidis laik susigrds vilnones kie nes kelius siekianio iurkios mediagos dulkinio, kuris bt gal js atitekti jam i senelio arba pirktas praeit savait Milane, kokio nors baisiai brangaus drabui modeliuotojo parduotuvje. iaip ar taip, Mark darsyk pagavo pavydas dl nerpestingos savo kurato riaus elegancijos. Luidis niekur neskubjo ir tartum mgavosi aliu. Jis meste ljo kelet komentar italikai, bet Markas nesutiko laikytis to ai dimo. Anglikai, Luidi, dusyk papra. Man reikia angl kalbos. Gerai. Kaip seksi antra pamoka? Puikiai. Ermanas nieko vyrukas. Be humoro jausmo, bet kaip mokytojas tinkamas. Darai paang? Kaipgi galiau nedaryti? Ermanas man sako, kad turi klaus kalbai. Ermrffias prastas apsimetlis, ir pats t inai. A labai sten-

8 8

JOHN

GRISHAM

giuosi, nes nuo to daug kas priklauso. Jis mane mutruoja eias va landas per dien, o paskui dar tris valandas a pats visk kemuosi smegenis. Paanga neivengiama. Tu labai stengiesi, pakartojo Luidis. Staiga jisai sustojo ir pavelg kak, kas i pirmo vilgsnio primin delikatesin. Cia, Markai, bus piets. Markas ipt akis. Vitrina buvo ne daugiau kaip penkiolikos pd ploio. Trys staliukai stovjo sugrsti prie lango, ir viduje atrod sausakima lankytoj. Tikrai? paklaus Markas. Taip, vieta labai gera. Lengvas maistas, sumutiniai ir visa kita. Valgysi pats vienas. A neinu vidun. Markas pavelg j ir buvo beoks protestuoti, bet susitvard ir nusiypsojo, lyg mielai priimt ik. Valgiaratis kreida suraytas ant juodos lentos vir kasinin ks, nieko angliko. Pirma usisakyk, sumokk, paskui maist pasi imk tolimajame prekystalio gale, kur gera vieta atsissti, jeigu tik pa siseks gauti taburet. J tai eina arbatpinigiai. Markas paklaus: ^ Kuo staigl daugiausia prekiauja? Pica su kumpiu ir artiokais nuostabi. Taip pat ir panini. Po valandos susitiksiu su tavimi antai ten, prie fontano. Markas sukando dantis ir jo kavinuk, jausdamasis labai vienias. Stovdamas eilje u dviej jaun paneli, jis desperati kai iekojo lentoje kreida parayta ko nors, k sugebt itarti. I mesk i galvos skanum. Svarbiausia usisakyti ir susimokti. Lai m, kasinink buvo pusam moterik, mgstanti ypsotis. Markas draugikai tar Buona serra ir, nespjus iai k nors atauti, usisak
panino prosciuto efrommagio" sumutin su kumpiu ir sriu ir

kokakolos. Mieloji senut kokakola! Visomis kalbomis taip pat. Sutrinksjo kasos aparatas, ir ji paleido susiliejani tirad o di, kuri jis nesuprato. Bet toliau ypsodamasis pasak Si", paskui padav dvideimties eur banknot, tikrai tiek, kad viskam utekt ir

BROKERIS

8 9

gaut dar gros. Suveik. Su gra buvo talonlis. Numero sessantasette\ pasak kasinink. Numeris eiasdeimt septyni. Su talonliu rankoje jis pamale stmsi palei prekystal virtu vs link. Niekas j neiopsojo, niekas, regis, neatkreip dmesio. Ne jau i ties jis laikomas italu, tikru vietiniu? Ar yra taip akivaizdu, jog jisai svetimalis, jog vietiniai net nesivargina pairti?.. Buvo greitai sigijs prot vertinti, kaip kiti mons apsireng, ir nusprend, kad niekuo neisiskiria. Pasak Luidio, iaurins Italijos mons labiau rpinasi savo stilingumu ir ivaizda nei amerikieiai. Daugiau vark ir pagal usakym sit kelni, daugiau nertini ir kaklaraii. Kur kas maiau dins ir faktikai joki trikotaini aptempiani ilt markini ar kitoki abejingumo savo ivaizdai poymi. Luidis ar bet kas be abejo, apmokamas amerikiei mokes i moktoj, kuris parinko jam garderob, uduot atliko puikiai. Kaip mogus, eerius metus vilkjs kaljimo aprang, Markas grei tai buvo beprisitaiks prie italik dalyk. Jisai stebjo lktes su maistu, iokanias ant prekystalio neto liese kepimo groteli. Madaug po deimties minui pasirod sto ras sumutinis. Porcij dalytojas paiupo j, nurov talonl ir suuko: .yNumero sessantasette? Markas be odi engteljo priekin ir pakio savo talonl. kandin pasirod nealkoholinis grimas. Susirads viet prie kampinio staliuko, Markas nuoirdiai mgavosi savo piet vie numa. Delikatesin buvo triukminga ir pilna lankytoj kvartalo staigl, kur daugelis klient painojo vienas kit. Sveikindamiesi jie apsikabindavo, buiuodavosi ir ilgai klausindavo, kaip gyvuoj, ir dar ilgiau atsisveikindavo. Laukti eilutje ir usisakyti nesudar joki problem, nors italai, regis, vargo dl pagrindins koncepcijos sto vti vienam paskui kit. Tenai namie, Amerikoje, bt skambj dy gs klient odiai ir galbt kasininks keiksmai. Salyje, kur trij imt met senumo namas laikomas nauju, laikas turi kitoki prasm. Maistu dera mgautis, tegul ir mautje delikatesinje su keliais staliukais. Sdintieji netoli Doelo atrod nusiteik savo picas ir sumutinius valgyti valand valandas. Papras iausiai buvo pernelyg daug apie k kalbtis!

9 0

JOHN

GRISHAM

Besmegenis kaljimo gyvenimo ritmas buvo nulygins visus jo kampus. Kad neiprott, skaitydavo po atuonias knygas per savai t, bet netgi ir ios pratybos buvo siekis atitrkti, o ne btinai mo kytis. Dvi dienos, praleistos intensyviai simenant, asmenuojant, ta riant ir klausantis, kaip niekad nesiklausydavs anksiau, j psichikai isekino. Tad pasinr italikos kalbos dzges, n kiek nesistengdamas suprasti. Mgavosi jos ritmikumu, moduliacija ir juoku. Kartkart mis pagaudavo kok od, ypa kai bdavo sveikinamasi ar atsisvei kinama, ir laik tam tikra savo paanga. Stebdamas eimas ir drau gus, jautsi vienias, taiau stengsi apie tai nemstyti. Vienatv buvo trisdeimt trys valandos per par mautje kameroje, retai kada su laukiant pato ir draugijai palaikyti teturint pigias knygas minktais vireliais. Jis patyr vienatv; o ia diena papldimyje. Kaip manydamas mgino kuo ilgiau delsti prie savojo sumuti nio, bet sugebjo tik iek tiek utsti. Primin sau kit syk usisakyti bulvi iaudeli, nes prie j galima knebintis ir dar kakiek laiko po to, kai atla, itaip pratempiant valgym kur kas ilgiau, nei tvynje tai bt laikoma normalu. Nenoromis jis uleido staliuk. Veik po valandos, kai eng kavinuk, jis paliko ios ilum ir nujo prie fontano, kuris neveik, nes vanduo buvo usuktas, kad neualt. Po keli minui laisva eigastimi prisiartino Luidis, lyg bt slampi njs kur nors eliuose ir lauks. Jis netgi turjo drsos pasilyti gelato led, bet Markas jau ir taip drebjo nuo alio. Juodu nujo prie viebuio ir palinkjo vienas kitam labos nakties.
y

TERITORINIS Luidio vadovas, pavarde Vitekeris, turjo prie dang kaip Jungtini Valstij konsulato Milane diplomatas. Bekme nas, nesusijs su valgyba ar kontrvalgyba, buvo menkiausias i jo prioritet, nes Vitekeris ir taip turjo apsiai darbo, kad dar rpin tsi dl Italijon nukito buvusio takingo Vaingtono brokerio. Bet jis pareigingai reng savsias kasdienes ataskaitas ir siunt Langl. Ten ios buvo gaunamos ir pervelgiamos Dulijos Chavjer, vetera-

BROKERIS

91

ns, prieinanios ir prie paties pono Meinardo. Kaip tik dl budrios ponios Chavjer akies Vitekeris Milane buvo toksai stropus. Antraip kasdiens ataskaitos nebt buvusios tokios punktualios. Tedis nordavo glaustos informacijos. Ponia Chavjer buvo ikviesta jo kabinet septintame aukte, Tedio sparn", kaip is vadintas visame Langlyje. Ji eng jo post", kaip pats Meinardas pageidavo, kad is bt vadinamas, ir vl aptiko savo ef sitaisius ilgo posdi stalo gale: sdjo savaja me auktai pakeltame invalido veimlyje, nuo krtins emyn susupstytas apklotais bei vilkdamas prastu juodu kostiumu, ir dmiai peririnjo snis ataskait, o Houbis sukinjosi ia pat alimais, pasirengs atneti dar vien puodel bjaurios aliosios arbatos, kuri, Tedis buvo sitikins, palaik j gyv. Jis buvo leisgyvis, kita vertus, mst Dulija Chavjer, itaip t siasi jau met metus. Kadangi ji negerdavo kavos ir nebt prisilietusi arbatos, jai nieko ir nebuvo pasilyta. Ji atsisdo savo praston vieton, tok ne lyginant liudytojo krsl jam i deins, kur uimti buvo siloma visiems lankytojams, mat deinija ausimi efas girdjo kur kas geriau nei kairija, ir Tedis sugebjo itarti labai pavargus sveika, Dulija". Houbis kaip visada atsisdo prieais j ir pasireng protokoluoti. Kiekvienas garsas poste" buvo registruojamas kai kuri pai man triausi, kokius tik buvo sukrusi iuolaikin technologija, raymo aparat, bet Houbis vis tiek apsimetinjo visk urainjs. Informuokite mane apie Bekmen, papra Tedis. Jis lau k, kad is odinis raportas bt glaustas, itin dalykikas, visikai be joki nereikalingai terpiam pastab. Dulija pavelg savo uraus, atsikrenkt ir prabilo paslp tus magnetofonus: Jis vietoje, Trevize, mielame iaurins Italijos miestuke. Ten jau yra visos trys dienos, regis, gana gerai prisitaiko. Ms agentas nuolatos su juo kontaktuoja, o vietinis kalbos repetitorius atlieka puik darb. Bekmenas neturi pinig nei paso ir kol kas gana mielai

92

JOHN

GRISHAM

laikosi prie agento. Jis nesinaudoja savo viebuio kambario telefo nu, band skambinti mobiliuoju tik nordamas susisiekti su msikiu agentu. Neparod noro tyrinti miesto ar iaip po j bastytis. Matyt, gytus kaljime proius sunku lauyti. Laikosi arti savo viebuio. Kai nra mokomas ar nesimaitina, tno kambaryje ir mokosi italikai. Kaip jam sekasi kalba? Neblogai. Yra penkiasdeimt dvej, tad truks ne pr grei iausiai. Arab a imokau eiasdeimties, ididiai pareik Te dis, tartum eiasdeimt buv prie imtmet. Taip, inau, patvirtino ji. Visi Langlyje tai inojo. Jis mokosi itin stropiai ir daro paang, bet juk prajo vos trys dienos. Repetitorius suavtas. Apie k Bekmenas kalba? Ne apie praeit, ne apie senus draugus ar prieus. Nieko, kas mus domint. Visikai udaras, bent kol kas. Lengvas panekesys daugiausia sukasi apie jo naujj tvyn, kultr ir kalb. Jo nuotaika? Jis paprasiausiai keturiolika met anksiau ijo i kaljimo ir dabar ilgai mgaujasi valgiais bei geru vynu. Jauiasi visai laimin gas. Neatrodo, kad ilgtsi nam, bet, inoma, jis i tikrj neturi nam. Niekada nekalba apie savo eim. Jo sveikata? Atrodo, puiki. Kosulys prajo. Regis, miega. Niekuo nesi skundia. Ar daug geria? Atsargus. Mgaujasi vynu per priepieius ir pietus, taip pat alumi bare netoliese, bet nepadaugina. Pamginkime padidinti kaualo kiekius. Pairsime, gal taps kalbesnis. Toks ms planas. Kaip jis apsaugotas? Visur blakuts" telefonuose, kambaryje, kalbos pamo kose, ten, kur valgo priepieius ir pietauja. Netgi jo batuose taisyti

BROKERIS

93

mikrofonliai. Abejose porose. J jo palto pamual sitas radijo sig nal sistuvlis Peak 30". Faktikai galime susekti j visur. Taigi jo nepamesite? Bekmenas teisininkas, o ne nipas. Kol kas, regis, jam visai pakanka mgautis laisve ir daryti, kas liepiama. Taiau jis nra kvailas. Nepamirkite to, Dulija. Bekmenas ino, kad esama kai kuri labai bjauri moni, kurie trokt j su rasti. Teisyb, bet iuo metu jis tartum pradedantis vaikioti k dikis, sikibs savo motin. Vadinasi, jauiasi saugus? Esamomis aplinkybmis taip. Tad pagsdinkime j. Dabar? Taip, Tedis pasitryn akis ir nugr gurkn arbatos. O kaip jo snus? Sekamas treiu lygiu, Virdinijos Kalpeperyje ne kain kas ypatingo vyksta. Jeigu Bekmenas ir bandys su kuo nors susisiekti, tai su Nilu Bekmenu. Bet mes anksiau suinosime apie tai Italijoje negu Kalpeperyje. Snus vienintelis mogus, kuriuo jis pasitiki, reziu mavo Tedis, patvirtindamas tik tai, k Dulija daug syki buvo jam kartojusi. Visika tiesa. Po ilgos pauzs jis paklaus: Dar kas nors, Dulija? Jis rao laik savo motinai Ouklande. Tedis ypteljo. - Kaip miela. Ar mes turime j? Taip, msikis agentas vakar nufotografavo, k tik gavome kopij. Bekmenas slepia j tarp vietinio turistinio urnalo puslapi savajame viebuio numeryje. Ilgas? Geros dvi pastraipos. Matyt, dar prie jo dirba.

9 4

JOHN

GRISHAM

Perskaitykite man, paliep Tedis, atlo galv invalido veimlio atkalt ir usimerk. Dulija pasklaid popierius ir isitrauk akinius skaitymui. Be datos, raytas ranka, o tai sunkus darbas, nes Bekmeno braias nekoks: Brangi mama, neinau, ar tave kada nors pasieks is laikas. Kain ar ivis isisiu, ir tai lems, gausi tu j ar ne. Bet kuriuo atveju, esu ijs i kaljimo ir gyvenu geriau. Paskutiniajame savo laike raiau, kad Oklahomos lygumose viskas klostosi gerai. Tuo metu n numanyt nenumaniau, kad prezidentas man suteiks malon. Tai atisitiko taip greitai, jog man vis dar sunku patikti". Antra pa straipa: A gyvenu kitame pasaulio pakratyje, negaliu pasakyti kur, nes tai suerzint kai kuriuos mones. Labiau noriau bti Jungtin se Valstijose, taiau tai nemanoma. Tas reikalas ne nuo mans pri klauso. Gyvenimas ne per puikiausias, bet tikrai geresnis u t, kur gyvenau vos prie savait. Kaljime merdjau, nepaisant to, k raiau savo laikuose. Nenorjau jaudinti tavs. Sit a laisvas, ir tai uvis svarbiausia. Galiu vaikioti gatvmis, maitintis kavinje, eiti visur, kur tik usigeidiu, daryti bema visk, k noriu. Laisv, mama, yra tai, apie k a svajojau met metus ir maniau, kad ji nemanoma". Dulija padjo laiko kopij ant stalo. Kol kas tiek. Tedis atsimerk: Manote, jis toks kvailas, kad isist laik savo motinai? paklaus. Ne. Bet ilg laik jis raydavo jai kart per savait. Tai protis, ir veikiausiai veikia gydomai. Juk turi kam nors isikalbti. Mes vis daf sekame jos pat? Taip, kad ir kiek maai jinai jo gauna. Puiku. Kaip reikiant j igsdinkite, paskui pranekite man. Taip, sere, tar Dulija, susirinko popierius ir paliko kabi net. Tedis pam ataskait ir pasitais akinius. Houbis nujo vir tuvl alimais. Bekmeno motinos telefono Ouklande, slaugos namuose, buvo pasiklausoma, ir kol kas nieko nesuinota. T dien, kai buvo pa skelbta apie Bekmenui dovanot bausm, pas j apsilank dvi labai

BROKERIS

95

senos draugs ir apibr j klausimais bei prislopintais sveikinimais, bet ponia Bekmen buvo taip igsdinta, jog galiausiai jai teko duoti raminamj, ir kakiek valand varg snduriavo. Per pastaruosius eis mnesius jos nebuvo aplanks n vienas i trij Doelo ir vairi jo mon paleist pasaulin ank. Lidija Bekmen, patyrusi du insultus, liko prikaustyta prie inva lid veimlio. Kai jos snus buvo virnje, ji gyveno palyginti pra bangiai erdviame kooperatiniame bute, itis par priirima slaugs. J nuteisus, turjo atsisakyti gero gyvenimo ir tenkintis slaugos na mais kartu su imtais kit negalij. Bekmenas tikrai nemgins su ja susisiekti.

10
KELIAS DIENAS SVAJOJS APIE PINIGUS, KRICAS PRADJO i u o s LEIS-

ti, bent mintyse. Turdamas tiek lamanij, gals nebedirbti korumpuotam gynybos departamento rangovui ir nereiks kaip nors manytis klausytoj per paskait turn. (Jis ir netikjo, kad ten bsi klausytoj, nesvarbu, k adjo paskaitas organizuojantis agentas). Kricas ketino pasitraukti nuo reikal! Kur nors toli i Vaing tono su visais ten sigytais prieais, kur nors papldim su burlaiviu netoliese. Arba galbt persikels veicarij ir laikysis arti savo naujo jo, paslpto banke turto, nuostabiai neapmokestinto ir diena po die nos vis didjanio. Jisai surinko telefono numer ir prats buto Londone nuom dar kelioms dienoms. Ragino poni Kric agresyviau vaiktinti po krautuves. Juk ji tokia pat pavargusi nuo Vaingtono ir nusipelniusi lengvesnio gyvenimo. I dalies dl godaus entuziazmo, o i dalies dl gimto savo netikumo ir taip pat todl, kad nedaug tenusiman valgybos reikaluose, Kricas i pat pradi skaudiai klydo. Kaip tokiam senam vilkui Va ingtono loime, jo klaidos buvo neatleistinos.

9 6

JOHN

GRISHAM

Pirmiausia, jis naudojosi savo isinuomoto buto telefonu, itaip kai kam palengvindamas udavin tiksliai nustatyti viet, kur yra ap sistojs. Paskambino Debui Pridiui, CZV ryininkui, pastaruosius ketverius metus dirbusiam Baltuosiuose rmuose. Pridis tebedirbo savo poste, bet tikjosi netrukus bti atauktas atgal Langl. Nau jasis prezidentas besikuris, reikalai dar chaotiki ir taip toliau, anot Pridio, kur skambutis, regis, iek tiek suerzino. Juodu su Kricu nie kad nebuvo artimi, ir Pridis ikart suprato, kad vyrukas vejoja in formacij. Galiausiai Kricas pasak stengisis surasti sen biiul, vy resnj CZV analitik, su kuriuo kadaise daug aids golf. Pavard Dalis, Edisonas Dalis, ir is paliko Vaington dl kakokios uduo ties Azijoje. Gal Pridis ino, kur anas dabar galt bti? Edisonas Dalis buvo toli nukitas Langlyje, ir Pridis gerai j pa inojo. ' Pavard man inoma, pasak Pridis. Galbt pasiseks j surasti. Kur galiu su jumis susisiekti? Kricas paliko jam savo buto numer. Pridis paskambino Ediso nui Daliui ir perdav iam savo tarimus. Dalis jung magnetofon ir saugia linija paskambino London. Atsiliep Kricas, kuris perdtai digavo i pasitenkinimo, sulauks inios nuo seno draugo. Paist, koks nuostabus gyvenimas po Baltj rm, po vis t politini ai dim met, apie tai, kaip malonu bti privaiu pilieiu. Nekantravo atnaujinti senas draugystes ir vl rimtai usiimti golfu. Dalis gerai apsimetinjo. Prisipaino, kad jis irgi svarsts, ar ne pasitraukus pensijon j u k jau trisdeimt met tarnaujs ir pasi juto besiilgintis lengvesnio gyvenimo. Kaip nnai laikosi Tedis? troko suinoti Kricas. O kaip nau jasis prezidentas? Kokios nuotaikos Vaingtone, stojus naujai admi nistracijai? Nedaug kas pasikeit, mintijo Dalis, paprasiausiai kita utv kvaili. Beje, kaip laikosi ankstesnis prezidentas Morganas? Kricas neins, nesikalbjs su juo, i tikrj nesikalbjs galbt jau daug savaii. Pokalbis jau slopo, ir Kricas nevykusiai susijuoks paklaus:

BROKERIS

97

Turbt niekas neregjo Doelo Bekmeno? Dalis irgi sugebjo nusijuokti j u k viskas vien juokais. Ne, atsak jis. Manau, vaikinas gerai paslptas. Taip ir turt bti. Kricas paadjo paskambinti, kai tik sugr K. A. Juodu suais atuoniolikos duobui partij kuriame nors i ger klub, paskui i lenks po taurel visai kaip senais gerais laikais! Kokiais gerais laikais?" padjs ragel paklaus savs Dalis. Po valandos telefoninis pokalbis buvo pergrotas Tediui M e i nardui. Kadangi pirmieji du pokalbiai suteik tam tikr vili, Kricas mygo toliau. Visada buvo i t, kurie darbuojasi telefonais it mania kai. Jis pritar koncentruotos atakos teorijai upildyk or skambu iais, ir kas nors i to ieis. Apytikris planas stojosi vieton. Kitas senas biiulis kadaise buvo vyresnysis Senato valgybos komiteto pirmi ninko personalo darbuotojas, ir nors dabar yra ger ryi turintis lo bistas, sptina, jog artimai susijs su CZV. Juodu pasinekjo apie politik, golf ir galiausiai didiam Krico pasitenkinimui biiulis paklaus, k btent galvojs prezi dentas Morganas, kai dovanojo bausm Diukui Mongui, didiau siam mokesi vengjui per vis Amerikos istorij? Kricas pareik prieinsis tam bausms dovanojimui, bet tuoj pat sugebjo pokalb pakreipti prie suteiktos kitos malons. Kas kalbama apie Bekmen? paklaus jis. Juk pats ten buvai, atsak biiulis. Taip, bet kurgi Morganas j nukio? Stai didysis klausimas. Vadinasi, tai CZV darbas? susidomjo biiulis. Be abejo, autoritetingai patvirtino Kricas. Kas gi kitas galt slapia, vidury nakties, idanginti j i alies? Jdomu, tar biiulis ir paskui visai nuiuvo. Kricas pri mygtinai pasil ateinani savait jiedviem susitikti priepiei, tuo j pokalbis baigsi. Kartligikai darbuodamasis telefonu, Kricas darsyk nusistebjo beribiu savo kontakt srau. Valdia vis dlto turi sav privalum.

9 8

JOHN

GRISHAM

PAVAKARE, pus ei, Doelas arba Markas atsisveikino su Ermanu, baigs trij valand trukms pamok, kuri faktikai ts si be pertraukos. Abu jautsi isek. ingsniuojant siauromis Trevizo gatvelmis, altokas oras jam praskaidrino galv. Jau antr dien jis pakeliui usuko bariuk prie gatvs kampo ir usisak alaus. Atsisds prie lango, stebjo pro al zujanius vietinius miestelnus vieni skubjo i darbo namo, kiti greitomis apsipirkdavo pietums. Bare buvo ilta bei prirkyta, ir Mar kas vl mintimis nuklydo atgalios kaljim. Nieko negaljo sau pa daryti permaina buvo pernelyg drastika, laisv per staigi. Vis dar gniau baim, kad jis pabus ir atsidurs urakintas kameroje, tolu moje isterikai kvatojantis kokiam nors nematomam poktininkui. Po alaus usisak espreso, o paskui ijo tamson, susigrds abi rankas giliai kienes. Pasuks u kampo ir ivyds savo viebut, jis taip pat pastebjo ir Luid, nervingai ingsniuojant aligatviu ir traukiant cigaret. Vos tik Markas perkirto gatv, Luidis pripuol prie jo. Tutuojau ivykstame, pasak. Kodl? paklaus Markas, apsidairydamas aplink ir akimis iekodamas blogiuk. Vliau paaikinsiu. Ant tavo lovos kelioninis krepys. Kuo greiiau susikrauk daiktus. A ia lauksiu. O kas, jeigu a nenoriu ivykti? spyrsi Markas. Luidis sugrieb j u kairio rieo, trump sekundl pagalvojo, paskui labai nelanksiai ypteljo: Tuomet netessi n dvideimt keturi valand, pareik kaip manydamas grsmingiau. Praau, tikk manimi. Markas nuskuod virun laiptais, paskui koridoriumi ir tik tuo met, bema jau prie savo numerio dur, sumojo, kad atrus skausmas skrandyje jam ne nuo udusimo, o i baims. Kas nutiko? K Luidis pamat ar igirdo, o gal buvs palieptas? Vis pirma, kas btent toks Luidis yra ir i ko jis gauna sakymus?

BROKERIS

99

Traukdamas i nediduks sienins spintos drabuius ir mtydamas lovos link, Markas be paliovos kamavosi iais ir dar daugiau klau sim. Kai viskas buvo sukrauta, jis mirksniui prisdo ir paband su sikaupti. Kelissyk giliai kvp oro, pamau ikvp ir pasak sau kad ir kas atsitikt, visa tai tik aidimas. Ar jis aminai spruks? Visada paskubom krausis daiktus, bg damas i vieno kambario iekotis kito? itaip imt kart geriau nei kaljime, bet anas vis tiek dar ilgai vaidensis. Ir kaip kas nors galjo taip greitai j j aptikti? Juk Trevize ess tik keturios dienos. iaip taip atgavs savitvard, jis pamau patrauk koridoriumi, paskui emyn laiptais, per vestibiul, kur linkteljo iopsaniam kler kui, bet nieko nepasak ir ijo pro paradines duris gatvn. Luidis pagrieb i jo krep ir met kompaktiko fiato bagain. Abu ne itar n odio, kol neatsidr Trevizo pakraiuose. Gerai, Luidi, kas nutiko? pagaliau paklaus Markas. Scenarijus pakeistas. Tai jau supratau. Kodl? Dl kai kuri rimt prieasi. Ak taip, tai visk paaikina. Luidis vairavo kaire ranka, kaip paklaiks perjunginjo pavaras deinija ir vis myn akceleratori kuo ariau grind, visai nepaisyda mas stabdi. Mark ir taipjau glumino, kaip kakokia moni pader m gali praleisti dvi tingias valandas prie priepiei, paskui okti au tomobil ir deimt minui nutrktgalviku greiiu skrieti per miest. Juodu vaiavo koki valand, tiesiog piet kryptimi, vengdami greitkeli ir laikydamiesi alutini keli. Ar kas nors mus vejasi? ne syk klaus Markas, kai staigius poskius tekdavo veikti dviem ratais. Luidis tik purt galv. Vairavo prisimerks, surauktais anta kiais, kietai sukstais dantimis, jeigu tik iuose nebdavo cigarets. Jisai kakaip gebjo vairuoti it maniakas ir tuo pat ramiai rkyti, n e kart nevilgteldamas atgal. Buvo nusistats nekalbti, ir tai dar labiau stiprino Marko ryt umegzti pokalb.

1 0 0

JOHN

GRISHAM

Tu tik bandai mane igsdinti, tiesa, Luidi? Mes aidiame nipus tu esi eimininkas, a vargas mikis su paslaptimis. Sie ki mane velnikai igsdinti, kad tapiau priklausomas bei lojalus. A tave perprantu. Kas nuud Deis Habard? vos krusteldamas lpas pa klaus Luidis. Vien usiminus apie Habard, Bekmenas sekund sustingo. Si pavard visada mintyse sugrindavo t pat vaizd: poli cijos fotografija, kurioje Deisis sukniubs prie savo brolio kapo, kai r jo galvos pus itakyta, visur kraujas ant paminklinio akmens, ant balt markini. Visur. Juk turite byl, pasak Bekmenas. Tai buvo saviudyb. O, taip. Ir jeigu tu tuo patikjai, tai kodl nusprendei prisipa inti kaltu ir praytis prevencinio kalinimo? Buvau isigands. Saviudybs gali bti ukreiamos. Tikra tiesa. Tad sakai, kad vaikinai, inscenizav Habardo saviudyb, da bar medioja mane? Luidis patvirtino gteldamas peiais. Ir jie kakokiu bdu suinojo, kad a slepiuosi Trevize? Veriau nerizikuoti. Nesulauks smulkmen, jeigu j apskritai yra. Nors save tramd j i s instinktyviai grteljo per pet atgal ir ivydo tik juoduojant kandin keli. Luidis vilgteljo upakalinio vaizdo veidrodl ir nutais patenkint ypsen, tartum sakyt: anie ten kakur atsilik. Doelas smuko kelis colius giliau sdyn ir usimerk. Pirma pasimir du jo klientai. Trys mnesiai po to, kai nusamd Bekmen ir teikjam vienintel J A M " kopij, Safis Mirza buvo ubadytas pei liu gatvje prie vieno Dordtauno naktinio klubo. Durtins aizdos buvo gantinai sunkios, bet veikiausiai kartu su gelets driais virkti ir nuodai. Joki liudinink. Joki kali. Labai tamsi mog udyst, bet viena i daugelio toki K. A. Dar po mnesio Karayje dingo Feizalas Sarifas, ir spta, kad jis negyvas. J A M " i tikrj vertas,milijardo doleri, bet niekada niekas ne sidiaugs pinigais.

BROKERIS

1 0 1

*
1998-AISIAIS Backman, Pratt & Bolling" u milijon doileri per metus nusamd Deis Habard. Parduoti senatoriui J A M " buvo pirma sunki uduotis. Trokdamas parodyti, ko ess vertas, Habardas grasinimais ir kyiais susirado keli Pentagon, kad ten negrabiomis bei nelemtomis pastangomis patvirtint egzistuojant palydovin Neptno" sistem. Habardo kurmis", kuris visk prane indavo savo virininkams, lyg neiniom nugvelb kai kuriuos doku mentus padirbtus, bet vis tiek slaptintus. Itin slapti popieriai neva turj parodyti egzistuojant Gamma Net"* fiktyvi vaigdi kar" tipo, dar negirdt galimybi valgybos sistem. Kai Habardui buvo patvirtinta", kad trejetas pakistaniei i tikrj teiss, kad j Neptnas" tai Jungtini Valstij projektas, is ididiai prane, k suinojs, Doelui Bekmenui, ir juodu msi reikalo. Kadangi Gamma Net" tariamai buvo Jungtini Valstij kari ki krinys, JAM" vert dar labiau iaugo. Bet i tikrj nei Penta gonas, nei CZV" nieko apie Neptn" neinojo. Tuomet Pentagonas leido nutekti savo pai pramanytai in formacijai sufabrikuotam saugumo paeidimui per vien kurm", dirbant buvusiam senatoriui Deisiui Habardui ir galingam nauja jam io bosui, paiam brokeriui. Pratrko skandalas. Vidur nakties F T B sureng reid Backman, Pratt 8c Bolling" kontoras, aptiko Pentagono dokumentus, kuriuos visi man esant autentikus, ir per keturiasdeimt atuonias valandas didiai motyvuot kaltinimus. Netrukus prasidjo nuudymai, ir niekas neinojo, kas u i stovi. Pentagonas sumaniai neutralizavo Habard ir Bekmen, n kiek neatskleisdamas kort, ar i ties turi ir yra sukrs ems pa lydov sistem Gamma Net" ar Neptn", arba dar koki nors, sk mingai slepiam po neveikiamu karini paslapi" raizginiu.
* G a m a tinklas" (ang.).

federalini

prokuror komanda pareik kiekvienam firmos partneriui oficialius

1 0 2

JOHN

GRISHAM

Teisininkas Berkmenas siek teismo proceso, juoba kad Penta gono dokumentai buvo abejotini, bet kaltinamasis Bekmenas siek ivengti analogiko Habardui likimo. Jeigu pals Luidio spurtas i Trevizo buvo skirtas jam igs dinti, tai planas staigiai suveik. Pirm syk po to, kai jam buvo su teikta malon, Doelas ilgjosi savo mauts kameros ir maksimalios apsaugos bei nepaeidiamumo. Priekyje pasirod Paduja, sulig kiekviena mylia rykjo miesto iburiai ir intensyvjo eismas. Kiek Padujoje gyventoj? paklaus Markas, po puss-va landos itars pirmuosius odius. Du imtai tkstani. Kodl amerikieiai visada nori suino ti kiekvieno kaimelio, kiekvieno miesto gyventoj skaii? Nesivaizdavau, jog tai problema. Tu alkanas? Skrand maud i baims, ne i alkio, bet Markas vis dlto pa sak: inoma. ia pat, tuoj u iorinio Padujos aplinkinio iedo, juodu bare u sisak picos, greitai sugro automobil ir toliau vaiavo piet link. Pernakvojo mautje kaimo ueigoje atuoni sienins spin tos dydio kambarli, nuo romn laik priklausiusioje vienai tai paiai eimai. Jstaigl neturjo jokios reklamins ikabos; tai buvo viena i laikinj Luidio priebg. Artimiausias kelias siauras, ne priirtas ir faktikai be joki transporto priemoni, pagamint v liau nei 1970-aisiais. Netoli buvo Bolonija. Luidis miegojo gretimame kambarlyje, u storos akme nins imtmei senumo sienos. Jsiropts po apklotais, Doelas Bekmenas/Markas Ladzeris niekur nesteng pamatyti bent kokio viesos blyksnio. Visika tamsa. Ir visika ramyb. Tvyrojo tokia rim tis, kad jis ilgai nepajg sudti aki.

BROKERIS

1 0 3

Po PENKTO PRANEIMO, KAD KRICAS SKAMBINO IR KLAUSINJO APIE

Doel Bekmen, Ted Meinard itiko retai pasitaikantis nirio protrkis. Tas kvailys Londone kaip pals darbuojasi telefonais, kakodl stengdamasis surasti bet k, kas galt suteikti jam infor macijos apie Bekmen. Kas nors pasil Kricui pinig! irk Tedis Viglainui, di rektoriaus pavaduotojo padjjui. Bet Kricas niekaip nesuinos, kur Bekmenas, atsak Viglainas. N neturt bandyti. Tik komplikuos padt. J btina ne utralizuoti. Viglainas paskersavo Houb, kuris staiga liovsi usirainjs. K js sakote, Tedi? Neutralizuokite j. Juk jis Jungtini Valstij pilietis. inau! Ir kelia pavoj operacijai. Esama precedento. Taip el gms ir anksiau. efas nepasivargino pasakyti, koks tas precedentas buvs, bet abu paman, kad Tedis danai patsai susikurdavo precedentus, tad veriau dl to nesiginyti. Houbis linkteljo, lyg patvirtint: taip, mes taip elgms ir anksiau. Viglainas sukando dantis. Spju, js norite, kad tai bt atlikta dabar pat, tar jis. Kuo greiiau, linkteljo Tedis. Po dviej valand pa rodysite man plan. Jie stebjo Kric, paliekant isinuomotj but ir patraukiant ilg pavakario pasivaikiojim, kuris paprastai baigdavosi keliais bo kalais alaus. Po pusvalandio ltu ingsniu jis prisiartino prie Lesterio aikts ir suko bar Suo ir antis" kaip ir vakar. Tolimajame pagrindinio baro pirmame aukte buvo bepradeds

1 0 4

JOHN

GRISHAM

gerti antr bokal, kai greta jo atsilaisvino taburet ir tarp sisprau d agentas, pavarde Grinlas, kteldamas alaus. Ne prie, jei usirkysiu? paklaus Kric Grinlas. Tas, gteljs pieiais, atsak: Cia ne Amerika. Jankis, a? toliau kalbino Grinlas. Taip. ionai gyvenate? Ne, tik lankausi, atsakydamas Kricas sutelk vilgsn bu telius lentynose u baro, vengdamas susidurti akimis ir n kiek.ne trokdamas umegzti pokalbio. Buvo imoks itin vertinti sausakim o baro vienatv. Mgdavo sdti, gerti ir klausytis, kaip greitakalbe poktauja britai, inoti, kad niniekas nenutuokia, kas jis toks. Taiau vis dar savs klausinjo apie t em tip Ben. Jeigu anie j stebi, tai puikiai geba ilikti nematomi. Grinlas gurknojo al, stengdamasis kaip nors patraukti save Krico dmes. Svarbu buvo usisakyti tuo pat metu dar po bokal. Jis usitrauk cigarets, paskui ipt dmus, dar^abiau padidindamas kybant virum j debes. A ia jau metai, pasak jis. Kricas nepasisukdamas linkteljo. Dink. Esu ne prie, kad tenka vairuoti ne ta puse, nei prie prastus orus, taiau kas i tikrj mane erzina tai sportas. Ar kada nors stebjote kriketo rungtynes? Tsiasi keturias dienas. Kricas prisivert kriuktelti ir ne itin vykusiai pritar: Toks kvailas sportas. Arba sokeris"*, arba kriketas, ir tie mons kraustosi i proto dl abiej. Vos itvriau iem be NFL**. Tikra kania. Kricas buvo itikimas viso sezono Raudonodi"*** rungtyni bilieto turtojas, ir maai dalyk gyvenime j taip jaudino, kaip nu-

* T a i p anglai v a d i n a futbol. ** N a t i o n a l F o o t b a l l L e a g u e (ang.) k a l b a m a apie a m e r i k i e t i k o j o f u t b o l o p r o f e s i o n a l *** Redskins"(ang.) Vaingtono amerikietikojo futbolo profesional komanda.

BROKERIS

1 0 5

myltoji komanda. Grinlas, buvo ne kakoks aistruolis, bet praleido dien slaptintame CZV name iaurinje Londono dalyje, simin damas NFL statistik. Jeigu futbolas nesuveikt, tuomet ateit eil politikai. Jeigu ir i nesuveikt, lauke u dur lauk daili panel, nors Kricas ir neturjo mergiiaus reputacijos. Kricas staiga pasiilgo Amerikos. Sdamas bare, toli nuo tvy ns, toli nuo Supertaurs"*, vyksianios po dviej dien ir faktikai neminimos brit spaudos, toli nuo siautulio, bema girdjo irov stges ir svaigo i jaudulio. Jeigu Raudonodiai" bt ilik per at krintamsias varybas, jis negert ia alaus, o sdt Supertaurs" finale, loje ties vidurio linija, parpintoje vienos i daugelio korpo racij, kuriomis galjo kliautis. Pavelgs Grinl, paklaus: Js u Patriotus" ar Pakuotojus"**? Mano komandai nepasisek, bet a visada palaikau NFC***. A irgi. Kokia js komanda? Ir tai buvo galbt pats lemtingiausias klausimas, kur Robertas Kricas kada nors uduosis. Griniui atsakius Raudonodiai", Kricas netgi nusiypsojo ir panoro kalbti. Kelias minutes juodu aikinosi genealogij kiek laiko kiekvienas buvs Raudonodi" aistruoliu, apie didisias j matytas rungtynes, apie didiuosius aidjus, Su pertaurs" empionatus. Grinlas usak jiems dar po bokal, ir abu atrod pasireng valand valandas i naujo igyventi praeities rung tynes. Londone Kricui teko kalbtis su tiek maai janki, o su ituo vyruku i ties buvo lengva sutarti. Grinlas atsipra ir nujo paiekoti tualeto. Tas buvo viruje, sandliuko luotoms didumo, su viena skyle, kaip tieka daug iviei Londone. Jis usikabino duris kelioms sekundlms vienumos ir ne delsdamas isitrauk mobilj telefon praneti apie pasiekt paan-

* Finalins r u n g t y n s dl N F L e m p i o n o t i t u l o , tradicikai v y k s t a n i o s k a s m e t p a s k u t i n sausio s e k m a d i e n (vad. S u p e r B o w l S u n d a y " ) . ** N e w E n g l a n d P a t r i o t s " ir G r i n B j a u s Packers" d v i N F L komandos. *** N a t i o n a l F o o t b a l l C o n f e r e n c e v i e n a s i d v i e j N F L p a d a l i n i , p a s t a r a j a m p r a e i t o i m t m e i o a t u n t o d e i m t m e i o p r a d i o j e susiliejus su A m e r i c a n F o o t b a l l L e a g u e ( A m e r i k o s f u t b o l o lyga). Kitas A m e r i c a n Football Conference ( A m e r i k o s futbolo konferencija).

1 0 6

JOHN

GRISHAM

g. Viskas vyko pagal plan. Grup trys vyrikiai ir dailios ivaiz dos panel lauk ia pat gatvje, iek tiek toliau. Jpusjs ketvirt bokal ir tuo pat metu mandagiai nesutikda mas dl Sonio Jurgenseno* prispaust prie ems ir perimt ka muoli santykio, Kricas galop pajuto reikal nusilapinti. Pasiteiravo krypties ir dingo. Grinlas mikliai met Krico bokal balt tabletik rohipnolo stipraus, beskonio, bekvapio raminamojo. Ponas raudonodis" sugro valus ir pasirengs toliau gerti. Juodu kal bjosi apie Don Rigins ir Do Gibs**, ir nuoirdiai abu buvo patenkinti vienas kitu, kol galiausiai vargas Kricas m knapsti smakru. Vaje, jau nelanksi lieuviu tar jis. Reikia eiti. M a noji senut laukia. Aha, einu ir a, sutiko Grinlas, pakeldamas bokal. Iger kime. Abu itutino bokalus ir atsistojo eiti; Kricas pirma, Grin las i paskos, pasiruos j sugriebti. Juodu prasibrov pro susi spietusius prie paradini dur lankytojus, patrauk aligatv, kur altas vjas atgaivino Kric, bet tik sekundlei. Sis umiro apie nau jj savo draugel ir, nenujs n dvideimties ingsni, jau litinjo vatinmis kojomis ir graibsi sitverti gatv^binto stulpo. Grinlas nutvr j bevirstant ir garsiai pasak, kad igirst pro al praeinanti jauna porel: Po imts, Fredai, tu vl nusitaei. Fredas buvo kur kas daugiau nei nusitas. I kakur pasirod automobilis ir sultino greit prie aligatvio. Atsidar galins dure ls, ir Grinlas stm leisgyv Kric ant upakalins sdyns. Pirma stotel buvo kakoks sandlis u atuoni kvartal. Ten Kricas, dabar visikai be smons, buvo perkeltas nedidel be skiriamj enkl dengt sunkveim su dvigubomis upakalinmis durimis. Kol Kri-

* V i e n a s i y m i a u s i N F L a i d j 1 9 5 7 - 1 9 7 4 m e t a i s , a t s t o v a v s V a i n g t o n o R a u d o n odi" k o m a n d a i . ** G a r s s N F L t r e n e r i a i , p a s t a r a s i s V a i n g t o n o R a u d o n o d i " .

BROKERIS

1 0 7

cas tysojo ant furgono grind, vienas agentas su poodins injekcijos virktu suvirkt jam masyvi doz labai gryno heroino. Aptiktas heroinas visada paddavo ugniauti autopsijos duomenis ino ma, reikalaujant eimai. Kricui vos alsuojant, furgonas paliko sandl ir nuvaiavo Vitkombo gatv, netoliese jo buto. Nuudymui reikjo trij automobi li furgono, didiulio ir sunkaus mersedeso iam i paskos ir kiek atsilikusio dar vieno automobilio, vairuojamo tikro brito, kuris slampint aplinkui ir nektelt su policija. Pagrindin atsilikusiojo au tomobilio uduotis laikyti kuo toliau, upakalyje mersedeso, visas kitas transporto priemones. Treiame postovyje, kai visi trys vairuotojai kalbjosi vienas su kitu, o du agentai, skaitant ir dailios ivaizdos pan, slpsi ant ali gatvio ir klaussi, upakalins furgono durys buvo atstumtos, Kricas ikrito gatv, mersedesas nusitaik jo galv ir pervaiavo j leik iai dunksteidamas, paskui visi dingo, iskyrus brit atsilikusiame automobilyje. Sis numyn stabdius, ioko laukan ir pribgo prie vargo girtuoklio k tik isvirduliavusio gatv ir pervaiuoto, greitai dairydamasis aplinkui koki kit liudinink. Joki nebuvo, bet kita eismo juosta artjo taksi. Britas pamo sikavo iam, ir netrukus sustojo visas kitas transportas. m rinktis minia, ir atvyko policija. Atsilikusiojo automobilio vairuotojas, gali mas daiktas, atsirads vykio vietoje pirmas, bet mats labai maai. Pastebjs mog, isvirduliuojant gatv antai ten, tarp t dviej prie aligatvio pastatyt automobili, ir partrenkiam didelio juo do automobilio. Galbt tas buvs tamsiai alias. Ness tikras, kieno gamybos ar kokio modelio. N nepagalvojs vilgtelti registracijos numer. Negals apibdinti mog partrenkusio ir pasprukusio vai ruotojo. Buvs pernelyg sukrstas. Tuo metu, kai Bobo Krico knas buvo keliamas sanitarin kelionei morg, Grinlas, dailios ivaizdos panel, du kiti grups nariai sdjo traukinyje, vaiuojaniame i Londono Paryi. Ke lioms savaitms jie isibarstys, paskui sugr London, kur nuolatos bazavosi.

1 0 8

JOHN

GRISHAM

MARKAS norjo papusryiauti, vis pirmiausia todl, kad uuo d maist kakur nam gilumoje ant groteli kepinam kump ir dereles, bet Luidis nekantravo vaiuoti toliau. Esama ir kit svei, ir visi valgo prie to paties stalo, pa aikino jis, kol jie paskubom metsi automobil krepius. Prisi mink, tu palieki pdsakus, o signora nieko nepamirta. Juodu nurko kaimo keliuku susirasti platesni keli. Kur vaiuojame? paklaus Markas. Pamatysim. Gana su manimi t aidim! suniurnjo jis, ir Luidis netgi susirauk. Esu visikai laisvas mogus, kuris galt ilipti i io automobilio kada tik panorjs! Taip, bet... v Liaukis man (grasins! Kaskart, kai ko nors klausiu, atsakai tais miglotais grasinimais, kad savarankikai netessiu n dvideimt keturi valand. Noriu inoti, kas dedasi. Kur mes vaiuojame? Kiek laiko ten bsime? Kiek laiko sukinsies apie mane? Nagi, atsakyk k nors, Luidi, antraip a dingsiu. Luidis suko keturi eismo juost plent, pagal rodykl u trisdeimties kilometr priekyje buvo Bolonija. Jis palauk, kol tam pa iek tiek atlgs, paskui praneko: Kelioms dienoms vykstame Bolonij. Ten Ermanas mus su tiks. Judu toliau tsite pamokas. Kelis mnesius bsi apgyvendintas slaptintame name. Paskui a dingsiu ir versies vienas pats. Dkui. Kodl viskas buvo taip sunku? Planas keiiasi. inojau, kad Ermanas ne studentas. Jisai studentas. Ir taip pat trauktas plan. Ar suvoki, koks juokingas tas planas? Pagalvok apie tai, Lui di. Kakas leidia tiek laiko ir pinig, stengdamasis imokyti mane kitos kalbos ir kitos kultros. Kodl paprasiausiai vl nesodinus mans krovinin lktuv ir nenukius koki nors viet, kaip Nau joji Zelandija?

BROKERIS

1 0 9

Nuostabi mintis, Markai, bet ne a sprendiu. Subinn Mark. Kaskart, kai pasiiriu veidrod ir tariu Markas", mane ima juokas. Nieko ia juokingo. Ar pasti Robert Kric? Markas sekundl padar pauz. Per visus tuos metus buvau susitiks su juo kelet kart. Nie kad neturjau i jo daug naudos. Tik dar vienas politikos prisiplaklis, turbt toks pat kaip ir a. Artimas prezidento Morgano draugas, jo personalo virinin kas, rinkimins kampanijos vadovas. Na? Buvo nuudytas praeit nakt Londone. Taigi per tave jau uvo penki mons Deisis Habardas, tie trys pakistanieiai, da bar Kricas. udyns nesiliauja, Markai, ir nesiliaus ateityje. Praau, bk kantrus, a tik stengiuos tave apsaugoti. Markas trenk pakau sdyns atram ir usimerk. Niekaip nepajg pradti dlioti visumon msls fragment. Juodu greitai paliko plent ir sustojo pasipildyti benzino. Lui dis sugro automobil su dviem puodeliais stiprios kavos. Kava su savimi, - patenkintas pasak Markas. sivaizda vau, kad tokios blogybs Italijoje udraustos. Braunasi greitas maistas. Labai lidna. Paprasiausiai versk kalt amerikieiams. Visi taip daro. Netrukus juodu Bolonijos prieigose pamale slinko piko va landos transporto srautu. Luidis kalbjo: Geriausi ms automobiliai gaminami kakur ia inai, ferariai,lambordiniai,maseraiai,visi didieji sportiniai automobiliai. Ar man galima bus turti vien tok? Deja, smat netraukta. O kas btent traukta? Labai ramus, paprastas gyvenimas. Taip ir maniau. ' Kur kas geresnis nei tavo pastarasis. Markas gurknojo kav ir stebjo transporto sraut.

1 1 0

JOHN

GRISHAM

Ar ne ia tu studijavai? Taip. Universitetas tkstanio met senumo. Vienas i puikiausi pasaulyje. Vliau tau j j parodysiu. Palik pagrindin magistral, juodu vingiavo po duobt prie miest. Gatvs vis trumpjo ir siaurjo, bet Liudiui vieta, regis, buvo gerai pastama. Juodu sek enklais, rodaniais keli miesto centro ir universiteto link. Luidis staigiai pasuko automobil, uokdino ant bordiro ir spraud fiat tarp, kuriame vos isitekt moto ciklas. Uvalgykime ko nors, tar jis, ir iaip taip isimuist i au tomobilio, juodu per vs or spariai nuingsniavo aligatviu.

KITA Marko slaptaviet buvo aptrius viebutis per kelis kvartalaus nuo senamiesio pakraio. Smata jau maja, sumurmjo jis, sekdamas kandin Luidio per ankt vestibiul laipt link. Cia tik kelioms dienoms, nuramino Luidis. paskui kas? Markas su krepiais brovsi siaurais laiptais auktyn. Luidis nene nieko. Laim, kambarys buvo antrame auk te, gana nedidelis, su maute lova ir uuolaidomis, kain kiek dien neatitrauktomis. Trevizas man geriau patinka, pareik Markas, valgyda masis sienas. Luidis atitrauk uuolaidas. Saul ne k tepadjo. Neblogai, netikinamai pasak jis. Manoji kaljimo kamera buyo geresn. Labai skundies. Pagrstai. Isikrauk daiktus. Po deimties minui susitiksime apaioje. Ermanas laukia. Ermanas atrod staigaus vietos pakeitimo sutrikdytas tiek pat kaip ir Markas suvargs ir neramus, lyg vis nakt bt vijsis juo du i Trevizo. Visi kartu nujo iki nugyvento daugiabuio u keli

BROKERIS

111

pastat. Lift niekur nesimat, tad jie ulipo laiptais ketvirt auk t ir eng maut dviej kambari but, kuriame bald buvo dar maiau nei anajame,Trevize. Ermanas akivaizdiai daiktus buvo pa skubom susikrovs ir dar spariau isikrovs. Js lindyn netgi prastesn u manik, pasak Markas, visk apvelgdamas. Paskleistos ant siauro stalo ir laukianios, kad vl bt paimtos rankas, guljo anksiau naudotos j mokomosios priemons. Griu priepiei, met Markas ir kaipmat praapo. Andiamo a studiare pareik Ermanas. Pradedam mo kytis.
y

A jau visk pamirau. Bet juk vakar gerai pasimokme. Kodl mums paprasiausiai nenujus bar ir ko nors nei grus? A i ties nenusiteiks mokytis. Bet Ermanas jau usim viet kitapus stalo ir vart vadovlio puslapius. Markas nenorom sitais prieais.

PRIEPIEI ir piet nevertjo n prisiminti. Abu sykius grei tomis ukando tokiose neva trattorias italikose greito maisto u kandinse. Luidis buvo bjaurios nuotaikos ir mygo, kartkartmis gan iurkiai, kalbtis tik italikai. Luidis tar pamau, aikiai ir visk pakartodavo po keturis sykius, kol Markas suprasdavo, paskui pereidavo prie kitos frazs. Taip spaudiamam buvo nemanoma m gautis valgiu. Vidurnakt Markas guljo lovoje, altame savo kambaryje, glau diai susisupsts plonu apklotu, gurknojo apelsin sultis, kuri pats buvo usisaks, ir kal atmintin sra po srao veiksmaodi bei bdvardi. K gi galjo Robertas Kricas padaryti, kad j nuud mons, kurie galbt ieko ir Doelo Bekmeno? Klausimas savaime perne lyg juokingas, kad juo vargintumeisi. Nesteng prisiversti svarstyti atsakymo. Veikiausiai Kricas dalyvavo ten, kai buvo suteikta malo-

112

JOHN

GRISHAM

n; buvs prezidentas Morganas pats vienas negaljo priimti tokio sprendimo. Taiau nemanoma pagalvoti, kad Kricas bt sitrauks auktesniame lygmenyje. Juk per deimtmeius jau buvo rods, kad jis ne kas nors daugiau kaip tik geras parankinis. Labai nedaug kas juo pasitikjo. Bet jeigu mons vis dar tebemirta, tuomet jam btina mokytis ant lovos paskleist veiksmaodi ir bdvardi. Kalba reikia gali myb ilikti gyvam ir galimyb judti. Luidis ir Ermanas netrukus dings, ir Markui Ladzeriui teks paiam rpintis savimi.

/2
DIENAI IAUUS, MARKAS ITRKO I KLAUSTROFOBIJ KELIANIO

savo kambario ar apartamento", kaip is buvo vadinamas, ir leidosi ilgai vaiktinti. aligatviai buvo beveik tokie pat drgni kaip ir altas oras. Su Luidio duotu jam kieniniu miesto emlapiu, inoma, vien ital kalba, jisai susirado keli senamiest ir, atsidrs u senovini sien prie Port San Donato*, patrauk Via Irnerio** vakar krypti mi palei iaurin Bolons universitetinio kvartalo pakrat. aligat viai buvo imtmei senumo ir tartum dengiami itis myli arkini portik. Matyt, gatvs gyvenimas universitetiniame kvartale prasideda vlai. Kartkartmis pravaiuodavo koks nors automobilis, paskui vienas kitas dviratis, bet pstieji dar tebemiegojo. Luidis paaikino, kad Bolonija turinti kairiosios pakraipos, polinkio prie komunist istorij. i istorija turtinga, ir Luidis paadjo j panagrinti drauge su juo. Priekyje Markas ivydo nedidel ali neonin ikab, abejin gai reklamuojani Bar Fontan, ir, engdamas jos linkui, netrukus

* ventojo D o n a t o vartai ** I r n e r i j a u s g a t v e (it.).

(it.).

BROKERIS

1 1 3

uuod stiprios kavos kvap. Baras buvo anktai siterps kakokio senovinio pastato kamp, antra vertus, ia jie visi senoviniai. Durys atsidar negreit, ir pateks vidun Markas mane nusiypsojo nuo aromat kavos, cigarei, pyragaii, kavins gilumoje kepina m ant groteli pusryi. Paskui upldo baim prastas jaudulys bandyti k nors usisakyti nepastama kalba. Fontano baras" buvo ne studentams ar moterims. Publika j o amiaus, penkiasdeimties ir daugiau, kakokia keistai apsirengusi, gantinai pypki ir barzd, tad veikiausiai jis susidr su nuolatine fakultetinio personalo ubga. Vienas ar du vilgteljo jo pusn, bet imto tkstani student universiteto viduryje sunku buvo atkreipti save kieno nors dmes. Markas susirado paskutin laisv staliuk gilumoje alia tarny bini patalp. Galop sitaiss nugara sien atsidr petys pet su naujaisiais savo kaimynais, kurie abu buvo nik rytinius laikraius ir n katras tartum jo nepastebjo. Vienoje i savo paskait apie ital kultr Luidis paaikino jam erdvs samprat Europoje ir kaip ta smarkiai skiriasi nuo traktuots Valstijose. Europoje erdve dalijamasi, o ne stengiamasi isaugoti j sau. Staliukais dalijamasi, akivaizdiai dalijamasi oru, nes rkymas niekam nekyri. Automobiliai, namai, autobusai, butai, kavins tiek daug svarbi gyvenimo pusi yra maesns, taigi ir anktesns, tad ir mieliau pasidalijamos. Neeidu per paprast pokalb su kokiu pastamu susikiti nosimis, nes nesi braunama niekieno erdv. Kalbk rankomis, glbesiuok, apsika bink, kartkartmis netgi buiuok. Netgi ir draugikiems amerikieiams tok familiarum sunku suprasti. Ir Markas dar nebuvo pasirengs uleisti pernelyg daug erdvs. Jis pasim nuo stalo suglamyt valgiarat ir greitai isirinko pirm dalyk, kur atpaino. Vos tik padavjas stabteljo prie jo ir pavelg emyn, Markas kaip manydamas laisviau papra:
Espresso e un panirto alfromaggio. Sumutin su sriu.

Padavjas pritariamai linkteljo. Niniekas neatsigr pasi tikrinti, i kur ta atmieta akcentu ital kalba. Nenulenktas emyn

114

JOHN

GRISHAM

n vienas laikratis pasiirti, kas jis toks galt bti. Niekam ne rpjo. Akcentus jie girdjo nuolat. Padjs atgal ant stalo valgiara t, Markas Ladzeris nusprend, kad Bolonija turbt jam patinkanti, tegul ji ir komunist lizdas. Kai tokia daugyb student, ir dargi i viso pasaulio, o fakultet personalas tai atvyksta, tai vl ivyksta, sve timaliai priimami kaip kultros dalis. Galbt netgi aunu kalbti su akcentu ir kitaip rengtis. Galbt visikai nieko tokio atvirai studi juoti kalb. J idav esant svetimal vienas poymis Markas pastebjo visk, akimis lakst aplinkui, lyg suvokt braunsis nauj kultr ir nenort bti nutvertas. Markas nebsis nutvertas spoksantis Bar Fontan vaizdus. Jis isitrauk broirl su odi atsargos laktais ir labai stengsi nematyti moni ir scen, kuriuos troko stebti. Veiksmaodiai, veiksmaodiai, veiksmaodiai. Ermanas nuolat sak, kad nordamas gerai imokti ital kalb, kaip, beje, ir bet kuri kit romanikj kalb, privalai mokti veiksmaodius. Broirls turin sudar tkstantis pagrindini veiksmaodi, ir Ermanas tvirtino, jog tai gera pradia. Kad ir kokios nuobodios buvo mechanikos pastangos simin ti, Markui jos teik keist malonum. Jautsi visai patenkintas lkte perlkti keturis puslapius imt veiksmaodi ar daiktavardi, arba, ties sakant, bet ko ir ninieko nepraleisti. Jeigu kok ne taip suprasdavo ar apsirikdavo dl tarties, jisai sugrdavo pradi ir bausdavo save, imdamasis kalti i naujo. Buvo veiks tris imtus veiksmaodi, kai atne usakyt kav su sumutiniu. Jis nugr gurkn ir vl kibo darb, lyg valgis bt buvs kur kas maiau svar bus nei odynlis. Buvo jau perkops per keturis imtus odi, kai atjo Rudolfas. Kitapus apvalaus Marko staliuko kd buvo laisva, ir j atkrei p dmes emas storulis, visas vilkintis blukia juoduma, su neklus niais kuoktais smulkiai garbanot il plauk, styrani visas puses ir vos tramdom juodos berets, kuri kakokiu bdu gebjo isilaikyti nenukritusi.
Buon giorno. libera? mandagiai paklaus jis, mostelda-

BROKERIS

115

mas kd. Markas nebuvo tikras, k tasai pasak, bet buvo akivaiz du, ko norjo. Paskui jis pagavo od libera ir spjo, jog tas reikia laisva" ar neuimta". Si, sugebjo Markas atsakyti be akcento, ir mogutis nu sim ilg juod pelerin, umet j ant kds, paskui pats manev ravo viet. Kai jis sitais, juodu skyr maiau nei trys pdos. Erdv ia kitokia, vis kartojo sau Markas. mogutis pasidjo prieais save UUnita laikrat, sujudindamas vis staliuk. Mirksn Markas sune rimo dl savo espreso. Nordamas ivengti pokalbio, jis dar labiau kniubo Ermano veiksmaodius. Amerikietis? anglikai, be menkiausio svetimaliko ak cento paklaus naujasis jo draugas. Markas nuleido broirl ir pavelg ne per toliausiai rin ias akis. Beveik. Kanadietis. Kaip supratote? Anas linkteljo broirl: Angl-ital odynlis. Js nepanaus brit, tad pamaniau, kad esate amerikietis, sprendiant i akcento, jis veikiausiai ne i iaurini Vidurio Vakar. Ne i Niujorko ar Naujojo Dersio; nei i Teksaso ar Piet, arba Apala, nei i Naujojo Orleano. Eliminavs plaias alies sritis, Markas pradjo manyti apie Kalifornij. Ir m labai nervintis. Netrukus teksi meluoti, ir jis dar nebuvo tam pakan kamai pasipraktikavs. O i kur js? paklaus. Paskutin stotel buvo Ostinas, Teksase. Prie trisdeimt met. Mano vardas Rudolfas. Lab ryt, Rudolfai, malonu. A Markas, atsak. Juo du vaik darelyje, kur tesivadinama vardais. I kalbos js ne panaus teksasiet. Ir ai Dievui, maloniai nusijuok jis taip, jog vos pra iojo burn. Kils i San Francisko. Prisilenk padavjas, ir Rudolfas usisak juodos kavos, paskui italika greitakalbe dar kako. Padavjas ts toliau, taip pat ir Rudol fas, o Markas ninieko nesuprato.

116

JOHN

GRISHAM

Kokie vjai une jus Bolonij? paklaus Rudolfas. Re gis, jis troko nekuiuotis; veikiausiai retai pasitaikydavo, kad savo mgstamoje kavinje uspeist kamp tok pat kaip ir jis iaurs amerikiet. Markas nuleido broirl. iaip sau keliauju metus po Italij, apirinju ymias vietas, bandau bent kiek pramokti kalbos. Pus Rudolfo veido slp netvarkinga ila barzda, prasidedanti gan aukiau skruostikauli ir drinkanti visas puses. Buvo matyti didiuma jo nosies, i dalies burna. Dl kakokios keistos prieas ties, Jcurios niekas niekada nesuprast, nes niekad nedrst isiokti su tokiu juokingu klausimu, jis buvo gijs prot skustis nedidel ap val plotel po apatine lpa, apimant taip pat ir didium smakro viraus. Neskaitant ios ventos teritorijos, palusiai susirangiusios andenos vejo laisvai ir, matyt, niekada nebuvo plaunamos. Viru galvis atrod daugma taip pat daugyb neliest viesiai il brz gyn, eliani visur aplinkui beret. Kadangi tiek daug jo veido buvo umaskuota, vis dmes trau k save akys. Jos buvo tamsiai alios ir svaid spindulius, kurie i po veli nusvirusi antaki nepraleisdavo nieko. , J a u ilgai Bolonijoje? paklaus Rudolfas.
4

Vakar atsidanginau. Neturiu grafiko. O js, kaip js ia atsi drte? Markui rpjo nukreipti pokalb nuo savs. Akys lakst nesyk nesumirksdamos. Esu ia jau trisdeimt met. Profesoriauju universitete. Markas galiausiai atsikando sumutinio su sriu, i alkio, bet ir todl, kad Rudolfas nesiliaut kalbjs. Kur js namai? paklaus is. Sekdamas scenarijumi, Markas atsak: Toronte. Seneliai ten imigravo i Milano. Turiu italiko kraujo, bet niekada nesimokiau kalbos. Kalba nesunki, pasak Rudolfas, ir tuo metu atkeliavo jo kava. Jisai sugrieb maut puodel ir susigrdo giliai barzd. M a tyt, tas susirado jo burn. Profesorius suepsjo lpomis ir iek tiek

BROKERIS

1 1 7

palinko priek, lyg trokt kalbti: Klausantis neatrodo, kad js kanadietis, pareik, ir tos akys tartum juoksi i jo. Markas vargo, stengdamasis atrodyti, elgtis ir kalbti kaip italas. Neturjo laiko netgi pagalvoti, kaip dtis kanadieiu. O kaip reikia kalbti, kad btum palaikytas kanadieiu? Jis vl atsikando sumuti nio, syk didiul ksn, ir prikimta burna tar: K padarysi. O kaipgi js atsibeldte ia i Ostino? Ilga istorija. Markas gteljo peiais, lyg turt begales laiko. Kadaise buvau jaunas Teksaso universiteto teiss fakulteto profesorius. Kai suinojo, jog esu komunistas, man m daryti spau dim, kad pasitraukiau. A kovojau. Vyresnyb irgi. miau garsiau reikti savo pairas, ypa auditorijoje. Atuntojo deimtmeio pra dioje komunistams Teksase nekaip seksi, abejoju, ar kas nors i es ms pasikeit. Atleido mane i pareig, igujo i miesto, tad atvykau ionai, Bolon, italikojo komunizmo ird. K ia dstote? Jurisprudencij. Teis. Kratutines kairiosios pakraipos teiss teorijas. Atne kakoki brioche" su cukraus pudra, ir vienu ksniu Rudolfas prarijo veik pus. I jo barzdos gelmi nubyrjo keli tru piniai. Vis dar komunistas? paklaus Markas. inoma. Visada. Kodl turiau pasikeisti? Regis, tatai jau atgyven, js nemanote? Gal gale, ne to kia ir puiki idja. Noriu pasakyti, tik pairkite, kok ml Rusija klimpusi per Stalin ir jo palikim. O Siaurs Korja? Jie ten badau ja, o diktatorius kuria branduolines kovines galvutes. Kuba penkias deimt met atsilikusi nuo viso kito pasaulio. Sandinistai pralaim jo rinkimus Nikaragvoje. Kinija griasi laisvos rinkos kapitalizm, nes senoji sistema sulugo. Juk tai i ties neveikia, a? Brioche buvo praradusi savo aves; alios akys prisimerk. Mar-

* Sviestin bandel

(it.).

118

JOHN

GRISHAM

kas jaut prapliupsiant tirad, tikriausiai perpint nevankybmis an gl ir ital kalba. Skubiai apsidairs aplinkui sumojo, kad visai tikti na, jog Fontano bare" komunistai pranoksta j skaiiumi. O k gi kapitalizmas buvo padars jam? Didiai savo garbei, Rudolfas tik nusiypsojo, gteljo peiais ir su nostalgija balse tar: Gal ir taip, bet tikrai buvo smagu prie trisdeimt met bti komunistu, ypa Teksase. Tai bent bta dieneli! Markas krypteljo galv laikrat ir paklaus: Ar kada nors skaitote laikraius i nam? Namai ia, drauge mano. Tapau Italijos pilieiu, ir jau dvide imt met, kai nebuvau sugrs Valstijas. Bekmenui palengvjo. Nuo pat savo ilaisvinimo nemat ame rikietik laikrai, bet spjo, kad juose turjo bti kas nors j do minanio. Galbt dtos ir senos fotografijos. Regis, jo praeitis nuo Rudolfo saugi. Markas pagalvojo: kain ar ir jo tokia ateitis Italijos piliety b? Jeigu apskritai kokia nors. Greitai persuk priekin dvideimt met, ir ar jis vis dar tebeklajos po Italij, nebtinai nuolat atsigr damas per pet, bet visada apie tai mstydamas? Js pasakte i nam", pertrauk jo mintis Rudolfas. Tai Jungtins Valstijos ar Kanada? Markas nusiypsojo ir linkteljo kakur tolumon. Manau, ten anapus. Maa klaida, bet toki nevalia da ryti. Stengdamasis kuo greiiau sukti prie kitos temos, tar: Bo lonijoje a pirm kart. Neinojau, kad ji ital komunizmo cen tras. Rudolfas nuleido ant stalo puodel ir suepsjo beveik nemato momis lpomis. Paskui abiem rankomis velniai pasiiupinjo barz d, braukdamas i atgal visai kaip senas katinas, besilaiantis andenas. Bolonija yra daug kas, drauge mano, pratar jis taip, lyg prasidt ilga paskaita. Ji visados buvo Italijos laisvos minties ir intelektualins veiklos centras, i ia pirma pravard, la dotta, kuri

BROKERIS

1 1 9

reikia mokyta". Paskui ji tapo politins kairs namais ir gavo antr pravard, la rossa, raudonoji. Be to, bolonieiai visada labai rimtai i rjo savo maist. Jie mano, ir veikiausiai yra teiss, kad ji Italijos pilvas. Taigi treia pravard lagrassa, storul; tai meilus pavadini mas, nors ia ne per daug pamatysi moni, turini antsvor. A pats buvau storas, kai atvykau, ididiai tars papleknojo vienu delnu sau per pilv, kitu baigdamas doroti brioche. Markui staiga topteljo bauginantis klausimas: o gal Rudol fas fono dalis? Priklauso tai paiai komandai kaip Luidis, Er manas ir Stentas ar dar kas nors i t, kurie i vis jg darbuojasi elyje, kad Doelas Bekmenas ilikt gyvas? Tikrai ne. Jis i ties tas, kas ir sakosi ess profesorius. Keistuolis, nepritaplis, senstan tis komunistas, susirads geresn gyvenim kakur kitur. Si mintis msteljo ir dingo, bet nebuvo pamirta. Markas bai g valgyti nedidel savo sumutin ir nusprend, kad juodu utektinai pasinekj. Staiga jam prisireik suspti traukin dar vien die n lankyti ymias vietas. Vargais negalais jis isirang nuo staliuko ir susilauk mielo Rudolfo atsisveikinimo: Bnu ia kasryt, pasak jis. Vl usukite, kai galsite pasdti ilgiau.
Grazie, atsak Markas. Arrivederci.

Kai Markas paliko kavin, lauke Via Irnerio buvo beatgyjanti savo marrutus pradjo prekes pristatantys fiirgonliai. Pora vairuo toj kteljo vienas kitam veikiausiai draugikas nevankybes, kuri Markas niekada nesupras. Jis nuskubjo tolyn nuo kavinuks, baimindamasis, kad senasis Rudolfas kartais nesumanyt dar ko nors paklausti ir neipult pro duris kandin. suko onin gatvik, Via Capo di Luccct m sumoti, kad ios visos gerai paymtos ir leng vai surandamos jo turimame miesto plane ir zigzagais patrauk centro link. Prajo dar vien jauki kavinuk, paskui staiga sugro atgal ir nr vidun igerti kapucino. Cia netrukd jokie komunistai, niekas, regis, netgi nekreip j

* L u k o skersgatvis (*"/.).

1 2 0

JOHN

GRISHAM

dmesio. Markas ir Doelas Bekmenas mgavosi akimirka puiki karta kava, ilta jauki atmosfera, tylus besinekuiuojanij juokas. Kaip tik iuo metu niniekas pasaulyje tiksliai neino, kur jis ess, ir tas jausmas i ties kl p.

MARKUI primygtinai reikalaujant, rytins pamokos prasidda vo atunt, o ne trisdeimt minui vliau. Ermanui, studentui, buvo btina gerai isimiegoti, bet jis negaljo ginytis su savo mokinio at kaklumu, Markas atkakdavo kiekvien pamok su stropiai simin tais odi atsargos sraais, tobulai imoktais situacij pokalbiais ir vos tramdomu kartu trokimu perprasti kalb. Vien syk jis netgi pasil, kad juodu pradt septint. T ryt, kai susipaino su Rudolfu, Markas intensyviai moksi dvi valandas be pertraukos, paskui netiktai pareik:
Vorrei vedere Vuniversita. Noriau pamatyti universitet.

Quando? paklaus Ermanas. Kada?


Adesso. Andiamo af are una passagiata. Dabar. Eikime kiek pa

sivaiktinti.
Penso che dobbiamo studiare. Manau, privaltume mokytis.

Si. Possiamo studiare a camminando. Taip, galsime mokytis

eidami. Markas jau buvo atsistojs ir siek palto. Juodu paliko slog pa stat ir patrauk apytikriai universiteto linkui. Questa via, come si chiama? paklaus Ermanas. Kaip i gat v vadinasi? E Via Donatiy atsak Markas, n nepavelgdamas gatvs pavadinimo lentel. Juodu sustojo prieais piln moni parduotuvl, ir Ermanas paklaus:
Che tipo di negozio e questo? Kokia tai parduotuv?

Una tabaccheria. Tabako gamini.


Che cosapuio compare in uesto negozio ? K galima ia nusi
1

pirkti?

BROKERIS

121

Posso comprare molte cose. Giornali,

riviste francobolli
y

sigarette.

Daug dalyk. Laikrai, urnal, pato enkl, cigarei. Pakeliui pamoka tapo aidimu vardyk daikt". Ermanas pa rodydavo ir paklausdavo:
Cosa e quello? Kas tai?

Dviratis, policininkas, mlynas automobilis, miesto autobusas, suolas, iukliad, studentas, telefono bdel, unytis, kavin, cuk rain. Iskyrus gatvs ibinto stulp, Markas kaipmat kiekvienam pritaikydavo italik od. Ir paius svarbiausius veiksmaodius eiti, kalbti, matyti, mokytis, pirkti, mstyti, nekuiuotis, kvpuo ti, valgyti, skubti, vairuoti sraas buvo beribis, ir Markas turjo savo dispozicijoje atitinkamus vertinius. Deimt minui po deimtos universitetas galiausiai buvo beatgyjs. Ermanas paaikino, kad ia nra centrinio universitetinio mies telio nei amerikietiko pavyzdio keturkampio kiemo, pakraiais ri bojamo medi ir pan. Universitet degli Studi isidsts po deimtis grai sen pastat, kai kurie penki imt met senumo, dauge lis i j sugrsti galugaliais palei Via Zamboni, nors per imtmeius auktoji mokykla isiplt ir apm itis Bolonijos rajon. Vien ar du kvartalus ital kalba buvo pamirta juodu yrsi priekin kartu su bangomis student, skubani en bei ten i pa skait. Markas susizgribo besidairs senioko viesiais ilais plau kais savo pamgtojo komunisto, tikro pirmo pastamojo nuo tada, kai ijo i kaljimo. Jis jau buvo apsisprends vl pasimatyti su Rudolfu. Prie Via Zamboni 22 Markas sustojo ir pavelg ikab tarp dur ir vieno lango: FACOLTA DI GIURISPRUDENZA. Cia teiss fakultetas? paklaus jis. Si. Kakur ten viduje Rudolfas, be abejo, skleidia imliems savo studentams kairisias opozicines pairas. Juodu trauk toliau, niekur neskubdami ir vis tebeaisdami vardyk daikt", mgaudamiesi gatvs energija.

122

JOHN

GRISHAM

13
L.EZIONE-A-PIEDI

PAMOKA PSIOMIS

TSSI IR KIT DIEN,

kai Markas po valandos varginanio gramatikos kalimo tiesiai i va dovlio pakl mait ir pareikalavo eiti pasivaiktinti.
Ma, deve imparare lagrammatica, spyriojosi Ermanas. Pri

valote mokytis gramatikos. Markas jau vilkosi vark. S tai js ir klystate, Ermanai. M a n reikia gyvo pokalbio,'o ne sakinio struktros.
Sono to I'insegnante. Tai a mokytojas.

Eime. Andiamo. Bolonija laukia. Gatvs pilnos linksm jau n moni, ore skamba js kalba ir tik laukia, kad j siminiau. Ermanas dvejojo, tad Markas nusiypsojo jam ir paragino: Pra om, draugui. eerius metus tnojau udarytas maoje kameroje madaug didumo sulig iuo kambariu. Negalite norti, kad nuolat biau ia. Lauke u lango kunkuliuoja miestas. Eime jo tyrinti. Lauke oras buvo giedras ir gaivus, danguje niekur n debes lio, nuostabi iemos diena, iviliojusi visus kartakraujus bolonieius gatves vairiais reikalais ir ilg panekesi su senais draugais. Radosi gyv pokalbi idiniai studentai umiegotomis akimis stabiojo pasisveikinti vienas su kitu, nam eimininks briavosi mainytis pa skalomis. Pagyven ponai su paltais ir kaklaraiiais spaud vienas kitam rankas ir paskui visi isyk puldavo kalbti. Gatvs prekeiviai kaliojo naujausi savo preki geras kainas. Taiau Ermanas n neketino vaiktinti po park. Jeigu jo mo kinys trokta pokalbio, tai tikrai gaus. Jis parod policinink ir pa sak Markui, inoma, italikai: Nueikite prie to policininko ir pasiteiraukite kelio Piazza Maggiore. Gerai iklausykite, paskui man pakartosite. Markas labai pamale nujo, kuddamas kai kuriuos odius, stengdamasis prisiminti kitus. Visad pradk ypsena ir deramai pa sisveikink.

BROKERIS

123

Buon giorno, ukalbino jis, bema gniaudamas kvap. Buon giorno, atsak policininkas. Mi pu aiutare? Galite man padti? Certamente. inoma. Sono Canadese. Non parlo molto bene. Esu kanadietis. Ne itin gerai kalbu italikai. Allora. Nieko tokio. Policininkas tebesiypsojo, dabar tik rai pasiovs padti. Dov' la Piazza Maggiore? Policininkas pasisuko ir pavelg tolyn, Bolonijos centro linkui. Atsikrenkt, ir Markas pasireng nuorod srautui. Ermanas vos u keli ingsni klaussi kiekvieno odio. Graiai, ltai moduliuodamas bals, policininkas italikai pasa k ir parod, kaip jie visi tai daro: Tai ne per toliausia. Eikite ia gatve, prie kitos pasukite de in, tai bus Via Zamboni, laikykits jos, iki ivysite du boktus. Pasu kite Via Rizzoli ir nuingsniuokite tris kvartalus. Markas klaussi kaip manydamas dmiau, paskui paband kiekvien fraz pakartoti. Policininkas kantriai vl visk persak. Markas jam padkojo, pakartojo kiek sugebdamas patsai sau, paskui iklojo Ermanui. Non ce male, pagyr is. Neblogai. Smagumas buvo tik beprasideds. Kol Markas diaugsi nedidele savo pergale, Erma nas dairsi kito nieko netarianio repetitoriaus. Surado tok vien sen, su lazda ir storu laikraiu po paastimi klibikiuojant pro al. Paklauskite j, kur nusipirko laikrat, paliep savo mo kiniui. Markas neskubjo, sek paskui mog kelis ingsnius, ir nu sprends, kad jau parinko reikiamus odius, tar: Buon giorno, scusi. Laba diena, atleiskite. Seniokas sustojo ir ipt akis, mirksn atrod, lyg tuoj pakels lazd ir uvo Markui per galv. M a t neatsak prastu buon gior no".

1 2 4

JOHN

GRISHAM

Dove ha comprato questa giorttale? Kur pirkote t laikrat? Seniokas dirsteljo laikrat, lyg tas bt kontrabanda, pas kui nuvelg Mark tartum keikdamas. Krypteljo galv kairn ir pasak kak panaaus antai ten". Reikjo suprasti, kad pokalbis baigtas. Nuklibikiavo tolyn, o Ermanas, prisigretins prie Marko, anglikai tar: Ne kakiek pokalbio, a? Turbt ne. Juodu ujo vien kavinuk, kur Markas pats usisak paprasto espreso. Ermano netenkino paprasti dalykai; jis usigeid paprastos kavos su cukrumi, bet be grietinls ir mao vyni pyragaiio, pri versdamas Mark visk usakyti ir atlikti tai tobulai. Abiem atsis dus prie staliuko, Ermanas padjo prieais save kelis vairi nominal eur banknotus bei monetas, i viso vieno euro ir penkiasdeimties cent verts, ir juodu suskato praktikuotis tarti skaiius bei skaiiuo ti. Paskui jis usiman dar vienos paprastos kavos", syk be cukraus, bet tik su truputliu grietinls. Markas pam du eurus ir sugro su kava. Jisai suskaiiavo gr. Po trumpo atokvpio juodu vl atsidr gatvje, pamau slinko Via San Vitale, viena i pagrindini universiteto alj, kur i abiej pusi aligatvius deng portikai ir tkstaniai student stumdydamiesi skubjo ankstyvsias pratybas. Gatv buvo grste prigrsta dvirai, mgstamiausios transporto priemons. Ermanas trejus me tus studijavo Bolonijoje, bent taip jisai saksi, bet Markas maai tik jo tuo, k girdjo ir i savo repetitoriaus, ir i kuratoriaus. Cia Piazza Verdi, pasak Ermanas, krypteldamas galva nedidel aikt, kur vangiai buvo beprasideds kakoks protesto mitingas. Ilgaplaukis atunto deimtmeio reliktas derino mikro fon, be abejo, rengdamasis klykaudamas pasmerkti amerikiei piktadarystes kakur pasaulyje. Jo pajgos band iskleisti ilg, prastai nupiet nam darbo transparant su kiu, kurio netgi Ermanas nesteng suprasti. Bet anie pernelyg pasiankstino. Stu dentai buvo pusiau usimiegoj ir labiau susirpin savo vlavimu pratybas.

BROKERIS

125

Kokia j problema? paklaus Markas, jiedviem einant pro al. Nesu tikras. Kakas dl Pasaulio banko. Cia visada vyksta kokia nors demonstracija. Juodu eng toliau kartu su jaun moni srautu, skindamiesi keli pro psiuosius ir apskritai traukdami U centro kryptimi. Luidis susitiko su jais priepiei restorane, kuris vadinosi Testerino netoliese universiteto. Kadangi amerikieiai mokesi mok
y

tojai deng sskaitas, jis usakinjo danai net ir neatsivelgdamas kain. Ermanas, beskatikis studentlis, dl tokio ekstravagantikumo, regis, jautsi nepatogiai, bet kaip tikras italas galiausiai atilo ilg priepiei perspektyvai. Valg dvi valandas, ir per t laik neitar n vieno angliko odio. Ital kalba tekjo pamau, metodikai, danai pakartojama, bet nesyk neuleido vietos anglikiems odiams. Mar kui paaikjo, kad sunku mgautis puikiu maistu, kai smegenys dirba virvalandius, siekdamos igirsti, pagauti, pergromuliuoti, suprasti ir suregzti atsakym paskutin mest jam fraz. Danai paskutinioji fraz praskriedavo jam per galv, vargais negalais atpainus tik vien kit od, ir staiga vien dalyk jau vydavosi kitas. O porel jo drau gui nekuiavosi ne vien i smagumo. Jeigu tik juodu pagaudavo menkiausi uuomin, kad Markas neseka pokalbio, kad paprasiau siai tik linksi galva, idant abu toliau kalbt ir itaip jis galt suval gyti ksnel, ie tuoj pat nutildavo ir paklausdavo: Che cosa ho detto? K a pasakiau? Markas kelias sekundes kramtydavo, stengdamasis laimti lai ko kak sugalvoti kad juos kur velniai, italikai! ir isisukti i keblios padties. Taiau jis moksi klausytis, gaudyti pagrindinius odius. Abu jo draugai vis kartodavo, kad jis visados supras daugiau, nei stengs atsakyti. Maistas j gelbjo. Ypa svarbu buvo atskirti tortellini (daryt kiauliena virtinuk) nuo tortelloni (stambesni, daryt ricotta sriu, virtini). Virtuvs efas sumojs, kad Markas kanadietis, labai besi domintis bolonika virtuve, mygo usisakyti abu patiekalus. Kaip vi-

126

JOHN

GRISHAM

sada Luidis paaikino, kad ie iimtinai didij Bolonijos virtu vs ef gaminiai. Markas paprasiausiai valg kiek tilpo, dorojo puikius patieka lus ir taip iveng ital kalbos. Po dviej valand jis pareikalavo nutraukti vaies. Ibaig ant r espreso ir atsisveikino. Paliko juodu lauke prie restorano ir nu jo, nuo tempt kalbos pratyb ianiomis ausimis ir svaigstania galva.

I Via Rizzo/i jis padar dviej kvartal lankst. Paskui sugro atgal ir pasitikrino, ar niekas neseka i paskos. Ilgi portik dengiami psij takai idealiai tiko glaustis bei slptis. Kai juose vl tapo tirta student, jis perkirto Piazza Verdi, kur protestas prie Pasaulio bank buvo uleids viet ugningai kalbai, leidusiai Markui pasijausti visai laimingam, kad nepajgia suprasti italikai. Jisai stabteljo prie Via Zamboni 22 ir vl pavelg masyvias medines teiss fakulteto du ris. jo pro jas ir kaip manydamas stengsi dtis, kad i vieta jam sava. Niekur nesimat informacijos, bet student skelbim lentoje buvo reklamuojami butai, knygos, draugysts, regis, bema viskas, skaitant vasaros studij program Veik Foresto universiteto teiss fakultete. Koridoriaus gale pastatas baigsi atviru kiemu, po kur maisi studentai, nekantys mobiliaisiais telefonais, rkantys ir laukiantys pratyb pradios. Marko dmes atkreip laiptai kairje. Jis ukop trei aukt, kur galiausiai aptiko ioki toki informacij. Suprato od uffici" ir koridoriumi prajo pro dvi auditorijas, kol atsirm fakulteto admi nistracijos patalpas. Daugelis turjo pavadinimus, kelios ne. Pasku tinysis kabinetas priklaus Rudolfui Viskoviiui, iki iol vienintelei neitalikai pavardei pastate. Markas pasibeld. Niekas neatsiliep. Jis pasuko rankenos bumbul, bet durys buvo urakintos. Greitai isi trauks i varko kiens popieriaus lapel, kur buvo pasims i Albergo Campeol Trevize, pakrevezojo laikut:

BROKERIS

127

Brangusis Rudolfai, basiausi po universitetin miestel, ujau js staig ir panorau pasisveikinti. Galbt vl jus aptiksiu Bar Fontan". Vakar buvo smagu pasinekti. Kartkartmis malonu igirsti angl kalb. Js kanadietis draugas Markas Ladzeris. Pakio laikut po durimis ir, sekdamas paskui grup student, nulipo laiptais emyn. Vl atsidrs Via Zamboni patrauk toliau be kokio nors usibrto tikslo. Sustojo suvalgyti gelato paskui pama le sugro viebut. Darsyk pasiadjo sau, kad pasisks savo ku ratoriui. Priepieiai kainavo daugiau nei katuot trys paros u nu mer. Juk Luidis ir tie aukiau jo stovintys tikrai igalt apmokti u geresn bst.
y

Jis pardzimbino popietinei pamokai indaujos didumo Ermano but.

LUIDIS kantriai lauk Bolonijos Centrinje niekur nestojanio Eurostar" greitojo i Milano. Geleinkelio stotyje buvo palyginti ramu atvanga prie penktos valandos spst. 15.35, tiksliai pagal tvarkarat, trumpam stabteljimui it aptaki kulka ov ekspresas, ir i jo ioko Vitekeris. Kadangi Vitekeris niekada nesiypsodavo, juodu tik vos pasi sveikino. Greitomis paspaud vienas kitam rank, nujo prie Luidio fiato. Kaip msikis vaikinas? paklaus Vitekeris, kai tik u trenk dureles. Puikiai, atsak Luidis, uved varikl ir pavaiavo nuo stoties. Stropiai mokosi. Nedaug k kita turi veikti. Niekur toli nepasialina? Ne. Mgsta vaiktinti po miest, bet nedrsta per daug nu tolti. Be to, neturi pinig. Ir toliau tebnie skurdius. Kaip jo ital kalba? Spariai mokosi. Juodu vaiavo Via dell Indipendenza,

128

JOHN

GRISHAM

Nepriklausomybs gatve, plaiu prospektu, vedaniu tiesiai pie tus, miesto centro link. Labai motyvuotas. Jis igsdintas? Manau, taip. J i s gudrus, be to, manipuliatorius, nepamirkite to, Luidi. O kadangi yra gudrus, todl ir labai bijo. Nujauia pavoj. Papasakojau jam apie Kric. Ir? Buvo pasibaisjs. Tai j igsdino? Manau, taip. Kas Kric sudorojo? Spju, kad mes. Bet k gali inoti. Ar slaptintas namas pa rengtas? Taip. Gerai. Apirkime Marko but. Via Fondazza buvo tyki gyvenamj nam gatv pietvakarinje senamiesio dalyje, keli kvartalai pietus nuo universitetinio rajo no. Kaip ir visur Bolonijoje, takus pstiesiems i abiej pusi deng portikai. Nam ir but durys vrsi tiesiai aligatvius. Prie dauge lio vidaus telefon alia buvo alvarins ploktels su informacija, bet pastatas Via Fondazza 112 tokios neturjo. Buvo nepaymtas ir nuomojamas vienam paslaptingam verslininkui i Milano, mo kjusiam nuom, bet retai kada ia gyvenusiam. Vitekeris daugiau kaip metus nebuvo namo mats, antra vertus, is ne kakiek ir buvo domus paprastas bstas apie ei imt kvadratini pd ploto, keturi kambariai su paiu btiniausiu apstatymu, kainuosiantys 1200 eur per mnes. slaptintasis namas, nieko kita; vienas i trij iuo metu iaurinje Italijoje, priskirt jo iniai. Cia buvo du miegamieji, maut virtuv, bendrasis kambarys su sofa, raomuoju stalu, dviem odiniais krslais. Be televizoriaus. Lui dis parod telefon, ir juodu susitar bema kodine kalba dl statyto ir niekaip nemanomo aptikti pasiklausymo taislio. Kiek viename kambaryje buvo po du mikrofonus, galingus gaudytuvlius, nuo kuri neprasprsta n menkiausias mogaus sukeltas garsas.

BROKERIS

1 2 9

Taip pat ia buvo ir dvi mikroskopins vaizdo kameros viena paslpta seno koklio plyyje auktai vir darbo kampuio ir i ten aprpianti visk prie paradini dur. Kita umaskuota pigiame viestuve, kabaniame nuo virtuvs sienos* ir leidianti aikiai matyti upakalines duris. Jie nestebs jo miegamojo, ir Luidis pasak, kad dl to jauia si lengviau. Jeigu Markas susirast koki moter, kuri sutikt pas j lankytis, jie su kamera, rengta darbo kamputyje, galt fiksuoti j at einani ir ieinani, ir to Luidiui tikrai uteko. Jeigu jam i ties nusibost, galt nuspausti jungikl ir domumo dlei klausytis. Prie slaptinto namo i piet liejosi kitas butas, ir abu skyr stora akmenin siena. Luidis buvo apsistojs ten, glausdamasis kai mynystje, penki kambari bute, tik nedaug didesniame u Marko. Upakalins durys ijo nedidel sod, kurio i slaptintojo namo nebuvo matyti, todl jis galjo judti nematomas. Virtuv buvo per dirbta auktos technologijos nipinjimo patalp, ir bet kuriuo metu, kada tik panorjs, Luidis galjo jungti kamer ir vilgtelti, kas dedasi kaimynystje. Ar jie ia mokysis? paklaus Vitekeris. Taip. Manau, bus pakankamai saugu. Be to, a galsiu visk stebti. Vitekeris vl apjo visus kambarius. Utektinai pamats, pasi domjo: Kaimynystje viskas parengta? Viskas. Ten praleidau pastarsias dvi paras. Mes pasiruo. Kada galite j perkelti? iandien popiet. Juodu Via Fondazza nujo iaurn iki gatvs galo, paskui iau rs vakar kryptimi platesniu prospektu Strada Maggiore. Susitikimo vieta buvo kavinuk Pas Lestr". Luidis susirado laikrat ir vienas atsisdo prie staliuko. Vitekeris taip pat pasim laikrat ir sitai s netoliese, abu vyrai nekreip vienas kit dmesio. Lygiai pus penki Ermanas ir jo mokinys trumpam usuko atsigerti espreso su Luidiu.

1 3 0

JOHN

GRISHAM

Jiems pasisveikinus ir nusivilkus paltus, Luidis paklaus: Tu pavargs nuo ital kalbos, Markai? Man bloga nuo jos, nusiypsojo Markas. Gerai. Tad kalbkims anglikai. Telaimina tave Dievas, atsiduso Markas. Vitekeris sdjo penki ingsniai atstu, dalinai pasislps u laik raio, rkydamas cigaret, lyg niekas aplinkui jo nedomint. Be abe jo, inojo apie Erman, bet i tikrj niekad nebuvo jo mats. Mar kas kitas dalykas. Prie kokius dvylika met Vitekeris buvo Vaingtone, atliko tar nybin uduot Langlyje. Tuomet visi inojo broker. Jis prisimin Doel Bekmen kaip politin jg, skyrus bema tiek pt laiko per nelyg ipstam savo vaizdiui palaikyti, kaip ir atstovauti svarbiems klientams. Buvo pinig ir galios siknijimas, tikras piniguoius t zas, gebdavo grasinti, meilikauti ir vaistytis pinigais, kad gaut vis k, ko panorjs. Netiktina, k gali padaryti eeri metai kaljimo. Dabar jis buvo sulyss, su madingais Armani" akiniais atrod visai kaip eu ropietis. Buvo bepradeds eldintis ilsv barzdel. Vitekeris neabe jojo, kad faktikai niekas i tvynaini, i akimirk engs kavin, Doelo Bekmeno neatpaint. Markas pastebjo u keli metr vyrik, kiek per danai dirs iojant jo pusn, bet nieko bloga nepagalvojo. Jie nekuiavosi an glikai, ir galbt nemaai moni taip kalbdavo, bent Pas Lestr". Kiekvienoje kavinukje ariau universiteto buvo galima girdti ne maai kalb. Igrs vien puodel espreso, Ermanas atsipra ir pasialino. Po poros minui paliko kavin ir Vitekeris. Pajjs kelis kvartalus, susirado interneto kavin, kuria naudodavosi ir anksiau. Jis jung savo neiojamj kompiuter, umezg ry ir surinko inut Dulijai Chavjer Langlyje: Fondazza gatvs butas parengtas, vakar turt ten sikraustyti. Umeiau msik mog ak, kai gr kav su ms

BROKERIS

1 3 1

draugais. Kitaip biau jo nepains. Graiai prisitaiko prie naujo gyvenimo. ia viskas gerai; kol kas joki problem.

SUTEMUS fiatas sustojo Via Fondazza viduryje ir buvo kaipmat ikraustytas. Markas atvaiavo lengvomis, nes beveik nieko neturjo. Du krepiai drabui ir keletas ital kalbos vadovli, tad buvo visi kai mobilus. engs naujj savo but, pirmiausia jis pastebjo, kad is buvo pakankamai ildomas. Cia jau panaiau bst, pasak Luidiui. Einu patrauksiu automobil. Apsivalgyk. Markas apsidair aplinkui, suskaiiavo keturis dailiai apstatytus kambarius nieko ekstravagantika, bet didiulis ingsnis auktyn nuo ankstesns vietos. Gyvenimas gerja prie deimt dien jis dar sdjo kaljime. Paskubom sugro Luidis. Na, k manai? Pasilaikysiu j. Dkui. Nr u k. Ir taip pat dkui monms Vaingtone. Matei virtuv? paklaus Luidis, spragteldamas viesos jungikl. Taip, puiki. Ar ilgai a ia liksiu, Luidi? Ne a sprendiu. Juk inai. inau. Juodu sugro darbo kamput. Dar pora dalyk, pasak Luidis. Pirma, Ermanas kiekvien dien ateis ia tavs mokyti. Nuo atuoni iki vienuolikos, paskui nuo dviej iki penki arba kol tu norsi baigti. Puiku. Praau, surask vaikinui nauj but, gerai? Jo lindy n gda Amerikos mokesi moktojams. Antra, i gatv labai rami, daugiausia vien butai. eik namus ir ieik i j greitai, nesikalbk su kaimynais, neumegzk draugysi.

132

JOHN

GRISHAM

Prisimink, Markai, tu palieki pdsakus. Paliksi per plaius, ir kas nors tave suras. Jau deimt kart tai girdjau. Tad iklausyk mane darsyk. Atsipalaiduok, Luidi. Kaimynai niekad mans nematys, pa adu. Man ia patinka. Kur kas maloniau nei kaljimo kameroje.

14
PAMALDOS ROBERTO KRICO ATMINIMUI AUKOTOS VIENAME UMIES

IO klube tartum mauzoliejuje itaigingame Filadelfijos pakraty je, gimtajame jo mieste, kurio jis bent pastaruosius trisdeimt met veng. Jis pasimir be testamento ir nepagalvojs apie paskutiniuo sius patvarkymus, paliks vargei poniai Kric varg ne tik pargabenti j i Londono tvynn, bet ir paskui nusprsti, kaip deramai palaidoti. Snus piro mint apie kremavim ir gana grakt palaidojim mar muriniame rsyje, apsaugotame nuo lietaus. Tuo metu ponia Kric bt sutikusi beveik su bet kokiu planu. Skrydis per Atlant (turis tine klase) su savo vyro palaikais kakur emiau po ja, gana nykiame karste, specialiai skirtame transportuoti oru mirusius mones, buvo mane ivars moter i proto. Lygiai kaip ir viepatavs chaosas oro uoste, kur niekas jos nepasitiko ir neperm tvarkyti reikal. Kas per painiava! Pamaldos buvo tik kviestiesiems tokia slyga ikelta ankstes nio prezidento Artro Morgano, kuris, praleids Barbadose vos dvi savaites, visai.netroko sugrti ir bti kieno nors pamatytas. Jeigu j i ties nulidino viso gyvenimo draugo mirtis, tai to neparod. De rjosi dl pamald detali su Krico eima tiek, jog bema buvo pa praytas nedalyvauti. Dl Morgano data buvo nukelta priek. Jam netiko pamald tvarka. Nenorom sutiko pasakyti velion lovinani kalb, bet tik tuo atveju, jeigu ta bsianti labai trumpa. Po teisybei, jis niekada nemgo ponios Kric, o i niekada nemgo jo.

BROKERIS

133

Maam draug ir gimini ratui atrod netikima, kad Rober tas Kricas Londono aludje taip nusigert, jog isvirduliuot judri gatv ir parkrist prieais vaiuojant automobil. Kai per autopsij iaikjo nemaas kiekis heroino, ponia Kric pasijaut tokia prislgta, jog pareikalavo, kad protokolas bt uantspauduotas ir kuo giliau paslptas. Netgi savo vaikams nenorjo pasakoti apie narkotik. N kiek neabejojo, kad jos vyras niekada neprisiliet nelegalaus kvaialo pernelyg daug gr, nors apie tai maai kas inojo, bet vis dlto buvo pasiryusi saugoti ger jo vard. Londono policija mielai sutiko urakinti autopsijos duomenis ir nutraukti byl. Taip, turjo sav klausim, bet buvo apsivert dauge liu kit byl, o nal nekantravo kuo greiiau sugrti tvynn ir visk palikti u savs. Pamaldos prasidjo ketvirtadien antr po vidudienio laik irgi padiktavo Morganas, kad savo privaiu lktuvu galt atskristi i Barbadoso Fils tarptautin oro uost niekur nesustodamas ir truko valand. Buvo pakviesti atuoniasdeimt du mons, ir atvyko penkiasdeimt vienas, didioji dauguma labiau smalsavo pamatyti prezident Morgan, negu jaut pareig atsisveikinti su drauguiu Kricu. Apeigoms vadovavo kakokios pakraipos pusiau protestantas dvasininkas. Kricas keturiasdeimt met nebuvo kls kojos ba nyi, iskyrus per sutuoktuves ir laidotuves. Dvasininkui buvo ikils sunkus udavinys atgaivinti prisiminim apie mog, kurio gyveni me nebuvo regjs, ir nors narsiai stengsi, jam visikai nepavyko. Pa skait i Psalmi knygos. Pasil sukalbti bendro pobdio mald, kuri bt tikusi ir diakonui, ir udikui maniakui. Skyr giminaiiams paguodos odius, bet vlgi anie buvo visikai jam svetimi. Uuot tapusios ird suildaniomis palydtuvmis, pamaldos buvo altos kaip netikros koplyios pilkojo marmuro sienos. Morga nas, bronziko degio, pernelyg juokinga kaip vasariui, pamgi no siteikti maai auditorijai keliais anekdotais apie sen savo biiu l, bet pasirod kaip mogus, atliekantis formalumus ir desperatikai troktantis vl ssti savj reaktyvin. Valandos, praleistos po Karib saule, padjo Morganui siti-

1 3 4

JOHN

GRISHAM

kinti, kad kalt u pragaiting jo perrinkimo kampanij priskirtina grynai Robertui Kricui. Sios ivados niekam nepasak; po teisybei, neturjo kam atsiverti, nes pakrants vila buvo tuia, neskaitant jo paties ir vietinio aptarnaujaniojo personalo. Taiau jis jau buvo pra djs neiotis pagie uantyje ir abejojo draugyste. Tad nedels, kai pamaldos pagaliau isikvp ir baigsi. Parei gingai apkabino poni Kric ir jos vaikus, trumpai nekteljo su kai kuriais senais draugais, paadjo po keli savaii su jais pasimatyti, paskui iskubjo kartu su privalomja Slaptosios tarnybos palyda. Ziniasklaidos kameros, idstytos u klubo teritorijos tvoros, n trum pam neufiksavo buvusio prezidento. Sis sdjo pasilenks vieno i dviej juod miniven gale. Po penki valand prie baseino jis jau grjosi dar vienu Karib saullydiu. Nors atminai sutrauk maai moni, vis dlto buvo dmiai stebimi kit. Ties sakant, apeigoms stumiantis priek, Tedis M e i nardas jau turjo prieais save ant stalo penkiasdeimt vieno daly vaujaniojo sra. N vienas neadino bent kokio nors tarimo. N viena pavard neprivert kilstelti antakio. Nuudyta variai. Autopsijos protokolas nukitas archyv, i dalies ponios Kric dka, i dalies pasinaudojus slaptais ryiais auktesniuose nei Londono policija lygmenyse. Knas dabar virts pelenais, ir pasaulis greitai umir Robert Kric. Idiotikas jo bandy mas domtis Bekmeno dingimu baigsi, n kiek nepakenks planui. F T B band, bet neskmingai, terpti slapt stebjimo kamer koplyios viduje. Klubo savininkas spyriojosi. Vis dlto leido rengti slaptas vaizdo kameras lauke, ir ios i arti ufiksavo visus atvykstan iuosius ir ivykstaniuosius gedtojus. Tiesiogiai gauti kadrai buvo paredaguoti, kaipmat sudarytas penkiasdeimt vieno dalyvavusiojo sraas, ir valanda po apeig pabaigos direktorius buvo glaustai in formuotas.

DIEN iki Roberto Krico mirties F T B gavo kai kurios stul binanios informacijos. Si buvo visikai netikta, neprayta ir per-

BROKERIS

1 3 5

duota vieno viskam pasiryusio korporacinio sukiaus, kuriam grs keturiasdeimt met federalinio kaljimo. Jis buvs stambaus pajinio investicinio patikos fondo vadybininkas, suiuptas, nes mgino nu slpti pajamas; paprasiausiai dar vienas Volstrito skandalas, kuriame sukosi keli milijardai baks. Bet tas investicinis fondas priklaus vie nai tarptautinei bank grupei, ir per daugel met isai sukius su gebjo sismelkti vidin organizacijos struktr. Fondas buvo toks pelningas (i dalies ir dl jo talento slpti pajamas), jog to nebuvo galima nepaisyti. mogus buvo irinktas direktori valdyb, premi juotas liuksusiniu kooperatiniu butu Bermuduose, kur bazavosi kor poracin ios labai slaptos kompanijos bstin. tbt stengdamasis ivengti likusi gyvenimo met kaljime, jisai sutiko dalytis paslaptimis. Bankininkysts paslaptimis. Neap mokestinamosios ujrio zonos purvu. Tvirtino gals rodyti, kad ankstesnis prezidentas Morganas paskutin pareigose dien parda vs maiausiai vien bausms dovanojim u 3 milijonus doleri. Pi nigai buvo pervesti elektronine perlaida i vieno banko Didiajame Kaimane kit bank Singapre abu bankus slapta kontroliavo grup, kuri jis k tik paliks. Pinigai tebeslypjo Singapre, sskai toje, atidarytoje priedangins korporacijos, kuri i tikrj priklaus vienam senam Morgano biiuliui. Pasak skundiko, pinigai buvo skir ti Morganui. Kai F T B patvirtino, kad elektronins perlaidos ir sskaitos eg zistuoja, staiga ant stalo atsirado sandris. Sukiaus dabar lauk tik dveji metai bausms lengvojo reimo kolonijoje. Pinigai u preziden to suteikt malon buvo toksai sensacingas nusikaltimas, jog Huverio pastate* tapo pirmuiausios svarbos reikalu. Informatorius nesteng nurodyti, kieno pinigai paliko Did j Kaiman, bet F T B atrod gan aiku, jog tik du mons, kuriems Morganas dovanojo bausm, buvo pajgs sumokti tok ky. Pir mas ir labiausiai tiktinas Diukas Mongas, nusens milijardierius,

* C e n t r i n F T B b s t i n V a i n g t o n e , p a v a d i n t a j o steigjo ir i l g a m e i o d i r e k t o r i a u s v a r d u (John Edgar Hoover, 1 8 9 5 - 1 9 7 2 ) .

1 3 6

JOHN

GRISHAM

kuriam priklaus didiumos neteistai nuslpt nuo mokesi ins pekcijos doleri rekordas, bent kaip fiziniam asmeniui. Korporacijos kategorija tebebuvo atvira svarstymui. Taiau informatorius tvirtai man, kad Mongas ia niekuo dtas, nes su bankais turjo ilg, bjau ri patirt, tad labiau linko kliautis veicarikaisiais, ir F T B tai pa tvirtino. inia, antras tariamasis buvo Doelas Bekmenas. I panaaus kaip jis verteivos toks kyis nebt buvs netiktas. Ir nors F T B dau gel met tikjo, kad Bekmenas neturi paslpto turto, abejoni liko. Bdamas brokeris, jis palaik ryius ir su veicarijos, ir su Karib bankais. Turjo elini draug tinkl, kontakt svarbiose vietose. Kyiai, papirkos, kampanij alpa, lobistiniai honorarai visa tai buvo pastama brokeriui sritis. F T B direktoriaus buvo Entonis Praisas, sunkum kamuojamas mogus, prie trejus metus paskirtas prezidento Morgano, kuris pas kui po ei mnesi band j ivyti. Praisas papra daugiau laiko ir gavo, bet abu nuolatos kovojo vienas su kitu. Dl kakokios prieas ties, kurios pats ne visai pajg prisiminti, Praisas taip pat buvo nu sprends rodyti savo drs, sukryiuodamas kardus su Tediu M e i nardu. Slaptajame CV kare su FTB Tedis buvo pralaimjs nedaug mi, ir tikrai nebijojo Entonio Praiso, paskutiniojo i ilgos nevy kli virtins. Bet Tedis neinojo apie smoksl pinigai u malon", kuris da bar nedav F T B direktoriui ramybs. Naujasis prezidentas buvo pri sieks atsikratyti Entonio Praiso ir restruktrizuoti jo staig. Taip pat buvo pasiadjs galiausiai ileisti Meinard poils, bet tokie grasinimai Vaingtone girdti daugsyk. Praisas staiga gavo puiki prog sitvirtinti tarnyboje ir tuo pat metu galbt paalinti Meinard. Tad nuvyko Baltuosius rmus ir glaustai informavo patarj nacionalinio saugumo klausimais (kuris buvo patvirtintas vos prie dien) apie tartin sskait Singapre. ioje schemoje jisai aikiai leido pamatyti ankstesniojo prezidento Morgano vaidmen. rodinjo, kad Doelas Bekmenas turt bti surastas ir pargabentas Jungtines Valstijas apklausai ir galbt ofi-

BROKERIS

1 3 7

cialiam kaltinimui jam pareikti. Jeigu tai pasirodyt tiesa, skandalas sudrebint em, neturt sau lygaus ir bt ities istorinis. Patarjas nacionalinio saugumo klausimais dmiai klaussi. Su gauta informacija jis nudro tiesiai viceprezidento kabinet, pa alino kitus personalo narius, urakino duris ir iklojo visk, k vos prie kelias minutes buvo igirds. Drauge juodu perpasakojo tai pre zidentui. Kaip paprastai, tarp Ovaliojo kabineto naujojo eimininko ir jo pirmtako egzistavo ne itin ilti jausmai. Jdviej rinkimins kampa nijos nestokojo toki pat niekysi ir nevari aidim, kurie buvo tap standartine Amerikos politik linija. Netgi triukinamai, istori nio masto pergale laimjs rinkimus ir igyvens jaudul, kad pasiek Baltuosius rmus, naujasis prezidentas nenorjo ikilti i purvo. I syk susiavjo mintimi vl paeminti Artr Morgan. Regjo save pat po sensacingo teismo proceso ir nuosprendio paskutin minut sikiant ir paskelbiant malon, idant bt igelbtas prezidentins institucijos vaizdis. Kas per akimirka! Kito ryto et viceprezidentas nuvetas su savja ginkluota vilkstine CZV bstin Langlyje. Direktorius Meinardas buvo i kviestas Baltuosius rmus, bet tardamas kakoki klast atsipra, pasiteisindamas galvos svaiguliu ir tuo, kad gydytojai neleidia jam palikti kabineto. Jis danai ten miegodavo ir valgydavo, ypa kai si smarkaudavo galvos svaigulys, nuo kurio jausdavosi apkvaits. Tai buvo vienas i daugelio jam paranki negalavim. Susitikimas truko trumpai. Tedis invalido veimlyje, tvirtai susupstytas apklotais, sdjo ilgo savojo posdi stalo gale, greta stovjo Houbis. Viceprezidentas eng tik su vienu padjju ir po lengvo, iek tiek nepatogaus nekteljimo apie naujj, administracij tar: Pone Meinardai, atvykau, galiotas prezidento. Be abejo, taip, labai sitemps ypteljo Meinardas. T i kjosi bti ivytas; po atuoniolikos met tarnybos ir daugybs gra sinim galop baigta. Pagaliau atsirado prezidentas, turintis tvirtumo

138

JOHN

GRISHAM

pakeisti Ted Meinard, ir is pareng Houb tokiai akimirkai. Kol juodu lauk viceprezidento, Tedis isak padjjui savo bgtavimus. Houbis kak krevezojo sau prast juristo bloknot, laukda mas urayti odius, kuri baiminsis daugel met: Pone Meinardai, prezidentas reikalauja, kad atsistatydintumte". Taiau viceprezidentas pasak kai k visikai netikta: Pone Meinardai, prezidentas nori suinoti apie Doel Bekmen. Tedio Meinardo niekas nepriversdavo krptelti. K apie j? nedvejodamas paklaus. Prezidentas nori inoti, kur Bekmenas yra dabar ir kiek laiko truks j pargabenti al. Kodl? Negaliu pasakyti. Tuomet negaliu ir a. Prezidentui tai labai svarbu. A suprantu. Bet kaip tik iuo metu ponas Bekmenas labai svarbus ms operacijoms. Viceprezidentas pirmasis sumirksjo. Pavelg savo pad jj is irgi buvo niks usirainti, taigi visikai nenaudingas. Jokiomis aplinkybmis jie nepapasakos CZV apie elektronines per laidas ir kyius u malones. Tedis sugalvot, kaip toki informaci^ j pakreipti savo naudai. Pavogt j saldainiuk ir ilikt dar vien dien. Ne, sere, neidegs, arba Tedis bendradarbiaus su jais, arba bus ivytas. Viceprezidentas pasislinko alknmis kelis colius priekin ir tar: Dl io reikalo prezidentas neketina leistis kompromisus, pone Meinardai. Jis nori gauti i informacij, ir gauti labai greitai. Antraip paprays jus atsistatydinti. Jis negaus. Ar reikia jums priminti, kad js dar tarnyboje tik jam sutin kant? Nereikia.

BROKERIS

1 3 9

Puiku. Taigi viskas aiku. Js atvykstate Baltuosius rmus su Bekmeno byla ir isamiai aptariate tai su mumis, arba CZV turs nauj direktori. Nepaisant visos pagarbos, sere, toks atvirumas retas jsikje padermje. Priimsiu tai kaip kompliment. Susitikimas baigsi.

PRALAIDUS kaip sukriousi utvanka Huverio pastatas tiesiog takyte tak paskalas Vaingtono gatves. O ten joms rinkti tarp daugelio kit buvo ir Denas Sandbergas i Washington Post. Taiau jo altiniai buvo kur kas geresni nei turimi prasto tiriamosios ur nalistikos atstovo, ir ilgai netruko, kol vyriokas suuod apie bausmi dovanojimo skandal. Apdorojs vien sen atsinaujinusi Baltj rm kurm", sugebjo igauti dalin informacijos patvirtinim. Is torijos apybros m rykti, bet Sandbergas inojo, kad svarbiausi detali i esms bus nemanoma patvirtinti. Juk neturjo joki ans pamatyti elektronini perlaid dokument. Bet jeigu pasirodyt tiesa, kad buvs poste prezidentas par davinjo malones u nemaus pinigus prisidurti prie pensijos, tai Sandbergas negaljo sivaizduoti didesns sensacijos. Ankstesnis prezidentas apkaltinamas, stoja prie teism, galbt nuteisiamas ir pa sodinamas kaljim. Tiesiog netiktina. Jisai sdjo prie svartynu paversto savo raomojo stalo, kai su lauk skambuio i Londono. Skambino senas draugas, dar vienas atkaklus reporteris, raantis The Guardian. Kelias minutes juodu pasinekjo apie naujj administracij, kuri Vaingtone buvo tapusi oficiali kalb tema. iaip ar taip, dar tik vasario pradia, sniegas storai uklojs em, o Kongresas klimpsta kasmetiniuose komitet dar buose. Gyvenimas plaukia ltai, ir maai apie k kita galjai kalbti. Nieko apie Bobo Krico mirt? paklaus draugas. Ne, tik vakar vyko laidotuvs, atsak Sandbergas. O kas?

1 4 0

JOHN

GRISHAM

Supranti, liko keletas klausim dl to, kaip vargas vyrukas baig. Be to, mes negalime prisikasti prie autopsijos protokolo. Koki klausim? Maniau, viskas aiku, reikalas baigtas. Galbt, bet baigtas i ties spariai. inok, nieko konkretaus, a tik iekau, gal ten ils kas nors pavink. A paskambinsiu kelias vietas, jau taps labai tarus pa adjo Sandbergas. Taip ir padaryk. Pasikalbsime po dienos kitos. Sandbergas padjo ragel ir sispitrijo tui savo kompiuterio monitori. Kricas tikrai turjs dalyvauti, kai Morganas suteik pas kutins minuts malones. Atsivelgiant j paranoj, visikai tikti na, lcad tiktai Kricas buvo su Morganu Ovaliajame kabinete, kai pri imti sprendimai ir pasirayti popieriai. Galbt Kricas per daug inojo. Po trij valand Sandbergas i Daleso oro uosto iskrido Lon don.

15
DAR ILGAI PRIE IAUTANT MARKAS IR VL ATSIBUDO SVETIMOJE

lovoje, svetimoje vietoje, ir ilgokai kamavosi, kol vargais negalais steng sutelkti mintis prisiminti savo judjim, analizuoti keis t situacij, kuri buvo pateks, planuoti dien priek, stengtis pamirti savo praeit ir tuo pat metu numatyti, kas galt nutikti per ateinanias dvylika valand. Miegas geriausiu atveju buvo tik bdravimas. Nusndo vos kelias valandas gal keturias ar pen kias, tiksliai negaljo pasakyti, nes gana iltame nedideliame kam baryje tvyrojo visika tamsa. Markas nusim ausines; kaip papras tai umigo iek tiek po vidurnakio, su skambaniu ausyse linksmu italiku dialogu. Buvo dkingas u ilum. Radlyje jis aldytas, o ir paskutinis postovis viebutyje buvo toks pat altas. Naujojo buto sienos storos,

BROKERIS

1 4 1

langai sandars, o ildymo sistema veikia be pertrkio. Nusprends, kad diena jau deramai suplanuotasis pamau pastat kojas ant labai ilt grind plyteli ir darsyk pasijaut dkingas Luidiui u gyvena mosios vietos permain. Kiek laiko jis ia ibus neinia, kaip ir didiuma ateities, ku ri jie buvo jam numat. Jis ieb vies ir pasiirjo j laikrod beveik penkios. Vonios kambaryje irgi jung vies ir ityrinjo save veidrodyje. Plaukeliai po nosimi, aplinkui burn ir dengiantys smak r kur kas ilesni, nei jis tikjosi. I tikrj, savait puoseljus paai kjo, kad oika jo barzdel bus ma maiausia 90 procent ila, tik kur ne kur pamarginta keli vieni tamsiai rud dmeli. Na ir kokio velnio. Juk jam penkiasdeimt dveji. Tai dalis maskuots ir atrodo visai oriai. Lieso veido, dubusiais skruostais, trumpai kirptais plaukais ir su maais madingais staiakampiais, dizainerio projek tuotais akini rmeliais bet kurioje Bolonijos gatvje jis lengvai gali bti pripastamas kaip Markas Ladzeris. Ar Milane, arba Florenci joje ir visose kitose vietose, kurias panort aplankyti. Po valandos ijo laukan po altais, tykiais portikais, pastatytais darbinink, mirusi prie tris imtus met. Pt varbus geliantis v jas, ir darsyk jisai sau primin, kad reikia pasisksti savo kuratoriui, jog neturs pakankamai tinkam iemini drabui. Markas neskait laikrai ir neirjo televizoriaus, todl nieko nenutuok apie or prognozes. Bet tikrai darsi vis aliau. Jisai skubiai eng po emais Via Fondazza portikais universi teto link. Buvo vienintelis juds mogus, iaip gatvse n gyvos dvasios. Nenorjo naudotis miesto emlapiu, nukitu giliai kien. Jeigu pasiklyst, galt j isitraukti ir sutikti su laikinu savo pralai mjimu, bet buvo pasirys painti miest vaikiodamas ir steb damas. Po trisdeimties minui, kai saul pagaliau parod iokius tokius gyvybs enklus, Markas iniro Via Irnerio, iauriniame uni versitetinio rajono pakratyje. Dar du kvartalai ryt kryptimi ir jis ivydoTviesiai ali Bar Fontan ikab. Pro vitrin velg viduje il plauk kupet. Rudolfas jau ia. I proio Markas mirksn padels. vilgteljo ton Via Irnerio

142

JOHN

GRISHAM

pusn, i kurios k tik atjo, laukdamas, gal kas nors kaip tylus pdse kys islins i eli. Kai niekas nepasirod, jis jo vidun. Drauguis Markas, nusiypsojo Rudolfas, ir juodu pasi sveikino. Praom, sskits. Kavinuk buvo puspiln t pai akademini tip, pasislpusia u rytini laikrai, usimirusi savo pai pasauliuose. Markas u sisak kapucino, o Rudolfas per t laik prisikimo jros put pypk. Po jdviej kamput pasklido malonus aromatas. Andien gavau js laikut, praneko Rudolfas, paleisda mas i pypks debes dm per stal. Apgailestauju, kad prasilen kme. Taigi, kur js lankts? Markas niekur nesilank, bet buvo sukrs tariam atsipalaida vusio kanadieio turisto su italikomis aknimis kelions marrut. Kelias dienas Florencijoje. Ak, koks graus miestas. Kur laik juodu pasinekjo apie Florencij Markas raiz gojo apie ymias vietas, men ir istorij miesto, pastamo tik i pi gaus kelioni vadovo, kur Ermanas buvo jam paskolins. inoma, jis buvo ital kalba, tad Markas kelet valand vargo su odynu, versda mas ir iekodamas ko nors tokio, k galt lyg tarp kitko aptarinti su Rudolfu, tartum bt praleids ten savaites. Prie staliuk nebeliko n vienos laisvos vietos, vliau atjusieji spietsi apie bar. Luidis jau buvo paaikins Markui, kad kai Euro poje tu gauni staliuk, tai is tavo vis dien. Niekas neskubinamas pro duris lauk, k,ad bt galima pasodinti kur nors kit. Puodelis ka vos, laikratis, koks nors rkalas gali bti, ir nesvarbu, kiek laiko uimsi staliuk, kol kiti lankytojai tolydio tai ateis, tai ieis. Jie usisak dar po kavos, ir Rudolfas vl prisikimo pypk. Pir m syk Markas pastebjo, kad neklusnios andenos ariausiai apie burn parusvjusios nuo tabako. Ant staliuko guljo trys rytiniai laikraiai, visi italiki. Ar ia, Bolonijoje, esama kokio nors gero laikraio angl kalba? paklaus Markas. Kodl klausiate?

BROKERIS

1 4 3

Ak, iaip sau. Kartais domu bt inoti, kas dedasi anapus vandenyno. Retsykiais nusiperku Herald Tribne, Jis man padeda pasi jausti be galo laimingu, kad gyvenu ia, toli nuo vis nusikaltim, narkotik prekybos, oro utertumo, politik ir skandal. Jungtini Valstij visuomen tokia supuvusi. O valdia veidmainysts vir n, nuostabiausia pasaulio demokratija. Cha! Kongresas turtingj perkamas ir ilaikomas. Jau atrod, kad Rudolfas tuoj tuoj nusispjaus, bet jis tik mai su skato iulpti pypk ir krimsti jos kandikl. Markui ugniau kvap, laukiant dar vieno tulingo ipuolio prie Jungtines Valstijas. Bet i akimirka prajo; abu toliau gurknojo kav. Nekeniu Jungtini Valstij valdios, piktai suniurnjo Rudolfas. aunuolis, pagalvojo sau Markas. O kaip kanadietikos? paklaus jis. Jsik vertinu aukiau. Siek tiek ankiau. Markas apsimet, kad jam palengvjo, ir nusprend pakeisti tem. Pasak ketins kitsyk vykti Venecij. inoma, Rudolfas ten buvs ne kart ir turjo daug k patarti. Markas netgi usirainjo, lyg nekantraut tuoj pat okti traukin. O paskui dar sek Milanas, nors Rudolfas ne itin juo avjosi dl vis ten usislpusi deiniojo sparno faist". Suprantate, ten buvo Musolinio valdios centras, paai kino jis, emai prisilenkdamas, lyg kiti komunistai Fontano bare", vien tik igird minint maojo diktatoriaus pavard, galt pratrkti tiu. ' Kai m darytis akivaizdu, kad Rudolfas nusiteiks sdti ir kal bti bema vis ryt, Markas susireng ieiti. Juodu sutar susitikti ioje pat vietoje, tuo pat laiku kit pirmadien. Pradjo snyguriuoti tik tiek, jog pravaiuojantys Via Irnerio prekes pristatantys furgonai palikt ves. Paliks kavin u sa vs, Markas darsyk nusistebjo senj Bolonijos planuotoj valga, kurie suprojektavo senamiestyje kokias dvideimt myli dengt a-

1 4 4

JOHN

GRISHAM

ligatvi. Jis nujo kelis kvartalus ryt kryptimi ir, pasieks Via delV Indipendenza plat, elegantik prospekt, nutiest XIX a. atunt deimtmet, idant auktesniosios klass, gyvenanios centre, galt lengvai pasiekti geleinkelio stot iaurinje miesto dalyje, pasuko pietus. Kirsdamas Via Maralais brido krv sustumto sniego ir susirauk, kai sualusi pliurz prasisunk dein pd. Keikteljo Luid dl savo netinkamo garderobo mus snig ti, sveikas protas mogui turt priminti, kad reikia koki nors auli nuk. Tatai sukl ilg vidin tirad dl nepakankamo finansavimo, kur Markas jaut gauns i t, kurie, po imts, buvo atsakingi u da bartin jo priedang. Imet j Bolonijoje, Italijoje, ir, matyt, nemaai ileidia kalbos pamokoms, slaptintiesiems namams, aptarnaujan iam personalui, taip pat, be abejo, maistui, kad nenumirt i bado. Anie, jo nuomone, tik tuiai vaisto brang laik ir pinigus. Geresnis planas bt slapiomis nugabenti j London ar Sidnj, kur daug amerikiei ir visi kalba anglikai. Ten galt kur kas lengviau likti nepastebimas. Vilk mini vilkas ia. Buon giorno, tar Luidis, susigretindamas su juo. Markas sustojo, nusiypsojo ir atkio paspausti rank. Na, buon giorno Luidi. Vl mane seki? Ne, tik ijau pavaiktinti ir ivydau tave, kertant kit gat vs pus. Mgstu snieg, Markai. O tu? Juodu vl leidosi ingsniuoti, niekur neskubdami. Markas no rjo tikti savo draugu, bet abejojo, ar juodu susitiko netyia.
y

Nieko baisaus. Cia, Bolonijoje, kur kas geriau negu Vaing tone, K. A., per transporto piko valand. K gi vis dien veiki, Lui di? Ne prie, kad klausiu? Visai ne. Gali klausinti, ko nori. Taip ir maniau. Zinai, turiu du nusiskundimus. Ties sakant, tris. Nesistebiu. Jau grei kavos? Taip, bet galiau dar igerti. Luidis krypteljo galva kavinuk ia pat priekyje prie gatvs

BROKERIS

1 4 5

kampo. Juodu eng vidun, rado visus staliukus uimtus, tad atsisto jo grstyje prie baro ir m gurknoti espreso. Koks pirmas nusiskundimas? tyliai paklaus Luidis. Markas prisislinko ariau, faktikai juodu mane rmsi no simis. Pirmi du nusiskundimai glaudiai tarp savs susij. Pirma sis - tai dl pinig. Daug nereikia, bet noriau gauti lyg koki sti pendij. Niekas nemgsta bti be skatiko, Luidi. Geriau jausiausi turdamas kienje iek tiek grynj ir inodamas, kad neprivalau j taupyti. Kiek? Ai, neinau. Jau seniai esu derjsis dl kienpinigi. K pa sakysi, jei pradiai kok imt eur per savait? Tada galiau nusi pirkti laikrai, knyg, urnal, maisto supranti, tik pagrindini dalyk. Dd Semas apmoka mano ilaikym, ir dl to esu labai d kingas. Kai pagalvoji, jis mokjo u mano ilaikym pastaruosius e erius metus. Zinai, galtum dar tebesdti kaljime. Ak, dkui, Luidi. Nesusimsiau apie tai. Atleisk, buvo negrau i mans... Klausyk, Luidi, a laimingas, kad esu ia, tvarka. Bet tuo pat metu esu ir visikai atleistas nuo bausms kakurios alies pilie tis, nors ne visai inau kurios, tad turiu teis, kad su manimi bt elgiamasi bent kiek padoriai. Man nepatinka bti be skatiko ir nepatinka elgetauti pinig. Noriu paado, jog gausiu imt eur per savait. Pairsiu, k bus galima padaryti. Dkui. Antras nusiskundimas? Noriu bent kiek pinig, kad galiau nusipirkti ioki toki drabui. Kaip tik dabar man la kojos, nes lauke sninga, o a ne turiu tinkamo apavo. Taip pat noriau iltesnio palto, galbt poros megztini. Gausiu juos.

1 4 6

JOHN

GRISHAM

Ne, a pats noriu nusipirkti, Luidi. Gauk man grynj, ir pats pavaiktinsiu po parduotuves. Juk ne per daug praau. Pamginsiu. Juodu atsitrauk kelis colius vienas nuo kito ir nugr kavos. Treias nusiskundimas? paklaus Luidis. Dl Ermano. Jisai labai spariai praranda suinteresuotum. Kasdien mudu drauge praleidiame po eias valandas, ir visas tas reikalas pradeda jam pabosti. Luidis i nevilties uvert auktyn akis. Negaliu tik spragtelti pirtais ir surasti tau kit kalbos mo kytoj, Markai. Pats mane mokyk.Tu man patinki, Luidi, mes draug gerai sutariame. Juk inai, Ermanas nuobodus. Jis jaunas ir trokta lankyti fakultet. O pats btum puikus mokytojas. A nesu mokytojas. Tokiu atveju praom surasti k nors kit. Ermanui jau gana. Bijau, kad nebedarau paangos. Luidis nusuko akis on ir stebjo einanius ir pralepenanius pro al du senyvus vyrikius. Manau, iaip ar taip, jis rengiasi pasitraukti, tar. Kaip ir sakei, jis trokta sugrti fakultet. Kiek dar truks mano pamokos? Luidis papurt galv, lyg n kiek nenumanyt. Tai ne a sprendiu. Turiu ketvirt nusiskundim. Penkt, et, septint. Iklausykime juos visus, tuomet gal bt mums pavyks pratempti savait be nusiskundim. Tu j girdjai ir anksiau. Tai nelyginant kokia galiojanti mano prietara. Cia teisinis terminas? Tu per daug irjai amerikiei televizijos, Luidi. A i tikrj noriu bti perkeltas London. Ten deimt milijon moni, visi jie kalba anglikai. Nereiks gaiti po deimt valand per dien, stengiantis imokti kalb. Nesuprask mans neteisingai, Luidi, man

BROKERIS

1 4 7

ital patinka. Kuo daugiau mokausi, tuo graesn ji tampa. Bet pa klausyk, jeigu js ketinate mane slpti, tai nukikit kur nors, kur ga liau gyventi. J a u t girdjau, Markai. Ne nuo mans priklauso tokie spren dimai. inau, inau. Tik praau, vis paspausk. Einam. Jiems palikus kavin ir vl patraukus dengtais aligatviais, sisnigo smarkiau. Madingai apsireng verslininkai skubjo j darb. Pasirod ankstyvieji pirkjai daugiausia nam eimininks, trau kianios prekybos centro link. Judri tapo ir pati gatv, kur mai au tomobiliai ir motoroleriai nard tarp miesto autobus ir stengsi i vengti besikaupianio sniego tis. Ar danai ia sninga? paklaus Markas. Kiekvien iem po kelis kartus. Nedaug, be to, mes turime tuos mielus portikus, kurie apsaugo, kad nesulaptume. Geras dalykas. Kai kurie remiasi praeit tkstant met. J ia daugiau nei bet kuriame kitame pasaulio mieste, ar tai inojai? Ne. Gaunu labai maai k skaityti, Luidi. Jei turiau nors kiek pinig, galiau nusipirkti knyg, pasiskaityti ir suinoti apie tokius dalykus. Per priepieius bus pinigai. O kur priepieiai? Ristorante Cesarina Via San Stefano pirm valand? Kaipgi galiu atsisakyti.
y

KAI penkias minutes pasiankstins Markas atjo, Luidis su kakokia moterimi sdjo prie staliuko beveik restorano priekyje. Matyt, k tik pertrauks rimt pokalb. Moteris niriu veidu neno rom atsistojo ir padav geibi rank, kai Luidis pristat j kaip sin jor Franesk Fero. Patraukli, pusjusi penkt deimt, galbt kiek per sena Luidiui, kuris labiau buvo links spoksoti universiteto

1 4 8

JOHN

GRISHAM

studentes. I jos dvelk neaikus irzlumas. Markui knietjo pasakyti: atleiskite, bet buvau pakviestas priepiei. Visiems atsisdus, Markas pastebjo peleninje du visikai su rkyt cigarei galiukus. Luidio vandens stiklin buvo veik tuia. Abu ionai sdjo maiausia dvideimt minui. Labai ltai Luidis paaikino Markui italikai: Sinjora Fero kalbos mokytoja ir vietos gid. Pauz, kuri Markas idrso netvirtai atsakyti: Si. Jis dirsteljo sinjor ir nusiypsojo, o i savo ruotu reagavo irgi ypsena. Atrodo, jau buvo jai atsibods. Luidis toliau var italikai: J i tavo naujoji ital kalbos mokytoja. Ermanas mokys tave rytais, o sinjora Fero popiet. Markas visk suprato. Sugebjo dirbtinai nusiypsoti jai: Va bene. Gerai. Ermanas nori kit savait vl tsti studijas universitete, pasak Luidis. A taip ir maniau, anglikai atsak Markas. Franeska prisideg dar vien cigaret ir suspaud i putliomis raudonomis savo lpomis. Ikvpusi didiul debes dm, praneko: Taigi, kaip jsik ital kalba? balsas buvo sodrus, bema kimus, be abejo, nuo daugiameio rkymo. Anglikai ji kalbjo pa mau, rafinuotai ir be akcento. Baisi, atsak Markas. Jam puikiai sekasi, siterp Luidis. Padavjas atne bu tel mineralinio vandens ir teik tris valgiaraius. Sinjora pasislp u savojo. Markas pasek ja. Stojo ilga tyla visi trys svarst, k i sirinkti, ir nekreip dmesio vienas kit. Galiausiai, kai valgiaraiai nusileido, ji kreipsi Mark: Noriau igirsti, kaip usisakote italikai. Be problem, atsak jis ir susirado bei t, k pajgt u sisakyti, nesukeldamas juoko. Prisistat padavjas su raikliu, ir Mar kas m vardyti:

BROKERIS

1 4 9

S/, allora, vorrei uninsalata dipomidori, e una mezzaporzione di lasagna. Taip, taigi pageidauiau pomidor salot ir pus porcijos lazanijos. Darsyk jis pasijaut labai dkingas u tokias transatlantines grybes kaip spageiai, lazanija, ravioliai ir pica. Non c e ma/e, pagyr ji. Neblogai. Kai atne salotas, ji ir Luidis liovsi rk. Valgis jiems suteik atokvp nuo nepatogaus pokalbio. Neusisak jokio vyno, nors buvo labai reikalingas. Jo praeitis, jos dabartis ir elin Luidio profesija viskas buvo draudiama, tad jie valgydami okinjo ir vinguriavo lengva nekle apie orus, laim, beveik vien anglikai. Baigus gerti espreso, Luidis pasiiupo sskait ir jie iskubjo i restorano. Kai Franeska nemat, jis bruko Markui vok ir paku djo: Stai iek tiek eur. Grazie. Nustojo snigti, skaiiai tviesk auktai pakilusi saul. Luidis paliko juodu prie Piazza Maggiore ir praapo, kaip tik jis vienas mo kjo. Kur laik abu eng tyldami, kol galiausiai ji praneko: Che cosa vorrebbe vedere? K nortumte pamatyti? Markas dar nebuvo ujs pagrindin katedr, Basilica di San Petronio. Nuj prie plai paradini jos laipt, juodu sustojo. Tatai grau ir lidna, tar ji, pirmsyk su vos nujauiamu britiku akcentu. Municipaliteto ji buvo sumanyta kaip visuome nin ventov, ne katedra, itaip tiesiogiai metant ik Romos po pieiui. Pagal pirmin projekt turjusi bti netgi didesn u Sv. Pet ro katedr, bet bestatant planai netesti. Tam pasiprieino Roma ir nukreip pinigus kitur, dalis nujo universitetui steigti. Kada pastatyta? paklaus Markas. Pasakykite tai italikai, pareikalavo ji. Negaliu. Tad klausykits: Quando e stata costruita? Pakartokite man. Markas pakartojo keturissyk, kol ji liko patenkinta. - A netikiu vadovliais, magnetofono juostelmis ir panaiais

1 5 0

JOHN

GRISHAM

dalykais, kalbjo ji toliau, kol abu velg auktyn didiul kated r. Esu u pokalbius, kuo daugiau j. Kad imoktum kalb, turi ja kalbti, dar, dar ir dar, lyg btum kdikis. Kur js mokts angl? paklaus jis. J tai negaliu atsakyti. Man nurodyta nieko nekalbti apie savo praeit. Taip pat ir jsik. Sekunds dalelyt nedaug trko, kad Markas apsisukt ir nueit sau. Jau pavargo nuo moni, kurie negali su juo kalbtis, kurie isi suka nuo jo klausim, kurie elgiasi taip, lyg visas pasaulis bt pilnas nip. Jau pavargo nuo toki aidim. Juk jis laisvas mogus, vis kartojo sau, gals visur vaikioti ir da ryti sprendimus, kokius ras tinkamus. Jeigu jau pavargo nuo Luidio ir Ermano, o dabar ir nuo sinjoros Fero, tai gals visai iai utvei pa sakyti italikai, kad paspringt panino. Pradta 1390-aisiais, ir viskas klostsi sklandiai imt met ar panaiai, pasak ji. Apatinis tredalis fasado buvo i graaus rausvojo marmuro; virutiniai du tredaliai bjaurs, rud plyt, nepadengt marmuro sluoksniais. Paskui itiko sunks laikai. Matyt, i lauko taip ir nebuvo ubaigta. Ne itin daili. Ne, bet gana intriguojanti. Nortumte pamatyti vid? K kita jam veikti ateinanias tris valandas? Certamente, atsak. Juodu ulipo laiptais ir prie paradini dur sustojo. Pavelgusi ura ant j, ji tar: Mi dica. Pasakykite man. Kuriuo laiku banyia udaro ma? Markas stipriai surauk kakt, mintyse parepetavo odius ir atsak: La chiesa chiude alle sei. Banyia udaroma et. Ripeta. Markas tris sykius pakartojo, kol ji leido jam liautis, ir juodu eng vidun. Ji pavadinta Petronijaus ventojo Bolonijos globjo

BROKERIS

151

garbei, tyliai pasak sinjora. Centrinis katedros plotas buvo toks didelis, jog jame isitekt ledo ritulio aikt ir minia irov i abiej pusi. Didiul, su pagarbiu bauguliu itar Markas. Taip, ir tai sudaro tik ketvirtadal pirminio projekto. Vlgi su sirpino popieius ir panaudojo iok tok spaudim. Ji kainavo mili nik sum visuomens pinig, ir galiausiai monms statyba atsibodo. Vis tiek labai spdinga, tar Markas ir susizgribo, kad juodu kalbasi anglikai, tatai jam visai tiko. Pageidautumte ilgo ar trumpo marruto? paklaus ji. Nors viduje buvo bema taip pat alta kaip ir lauke, sinjora Fero at rod mauml beatylanti. Juk js mokytoja, atsak jis. Juodu patrauk kairn ir lukteljo, kol nedidel japon turist grup baigs apirinti erdvi marmurin kript. Neskaitant japon, iaip katedra buvo tuia. Mat penktadienis, vasaris, ne pats turisti nio sezono kartis. Vliau popiet jisai suinos, kad Franeskos labai sezoninis turistinis darbas iemos mnesiais ess itin vangus. Sis pri sipainimas sudar vienintel trupinl asmenini duomen, kuriuos ji atskleid. Kadangi judjimas ia buvo toks ltas, ji nejaut jokio btinumo per Basilica di San Petronio lkti. Juodu pamat visas dvideimt dvi onines koplyias ir apirjo didium paveiksl, skulptr, vitra ir fresk. Koplyios buvo imtmeiais statomos turting boloniei eim, kurios u memorialin men negailjo pinig. Si statyba buvo kartu ir miesto istorija, o Franeska inojo kiekvien smulkme n. Ji parod jam gerai isilaikiusi paties ventojo Petronijaus kau kol, ididiai kpsani ant altoriaus, ir astrologin laikrod, sukurt 1655-aisiais dviej mokslinink, kurie kliovsi Galiljaus studijomis universitete. Nors kartkartmis paveiksl bei skulptr sudtingumas, pa vardi bei dat srautas ir pabosdavo, Markas viso lto turn po ma syv statin metu narsiai laiksi. Moters balsas, jos sodrus pasakoji mas, tobulai nugludinta angl kalba kerjo.

152

JOHN

GRISHAM

Japon turistams jau seniai apleidus katedr, juodu sugro prie paradini dur. Ji paklaus: Gana? Taip. Jie ijo laukan, ir ji kaipmat usirk. Gal kavos? paklaus jis. inau kaip tik toki vietel. Jis nusek paskui j per gatv Via Clavature link; pajj dar ke lis ingsnius, nr Rosa Rose Raudonj ro". ia, aplinkui aikt, geriausias kapucinas, patikino ji, prie baro usakydama du puodelius. Jis jau norjo klausti, o kaipgi itali kas draudimas ryt po puss vienuolikos gerti kapucin, bet persi galvojo. Kol abu lauk, ji rpestingai nusimov odines pirtines, nu sirio alik, nusivilko palt. Ko gero, kavut utruks ilgokai. Juodu usim staliuk netoli lango gatv. Ji pamai puode lyje du gaballius cukraus, ir pagaliau viskas susitvark. Per pastar sias tris valandas nesyk nenusiypsojo, ir Markas nesitikjo sulaukti to dabar. A turiu kopijas mediagos, kuria js naudojats su tuo kitu repetitoriumi, pasak ji, siekdama cigarei. Ermanu. Galbt. A jo nepastu. Silau kiekvien popiet mudviem kalbtis ta tema, kuri bsite praj i ryto. Jis negaljo uginyti nieko, kad ir k ji silyt, tad tik gteljo peiais: Gerai. Ji usirk, paskui gurkteljo kavos. K Luidis jums papasakojo apie mane? paklaus Mar kas. Nedaug. Esate kanadietis. Pasims ilgas atostogas pakeliau ti po Italij ir norite imokti kalb. Tai tiesa? Js uduodate asmeninius klausimus? Ne, paprasiausiai paklausiau, ar tai tiesa. Tiesa.

BROKERIS

153

Ne mano reikalas sau kvarinti galv tokiais dalykais. A to ir nepraiau. Jis sivaizdavo j kaip stoik liudytoj teismo salje, aroganti kai sdini prieais prisiekusiuosius, visikai sitikinusi, jog nenu silenksianti ir nepalianti, kad ir kokia smarki bt krymins ap klausos ugnis. Buvo valdiusi isiblakiusi, rgi veido iraik, toki populiari tarp europiei moter. Laik cigaret arti sau prie skruosto, akimis tyrindama visk, kas dedasi u lango gatvje, ir nie ko nematydama. Tuias lengvas pokalblis ne jos specialyb. Js itekjusi? paklaus jis. Pirma krymins apklausos uuomina. Krenkteljimas, dirbtin ypsena. A gavusi savuosius sakymus, pone Ladzeri. Praom vadinti mane Marku. O kaip a turiau jus vadinti? Kol kas pakaks sinjora Fero". Betgi js deimia met jaunesn u mane. Cia viskas oficialiau, pone Ladzeri. Matyt. Ji ugesino pelenin cigaret, vl gurkteljo ir praneko eida ma tiesiai prie reikalo. iandien jums laisva diena, pone Ladzeri. Mudu paskutin syk kalbams anglikai. Kit pamok neksims tik italikai. Puiku, bet prayiau tai k sidmti. Js nedarote man jo kios malons, aiku? Jums u tai apmoka. Tokia js profesija. O a esu kanadietis, turiu marias laiko, ir jeigu mudu nesutiksime, tuomet a susirasiu k nors kit, su kuriuo galiau mokytis. eidiau jus? Galtumte daniau ypsotis. Moteris neymiai linkteljo, jos akys ikart sudrko. Ji nusuko veid ir pavelg pro lang. Turiu tiek maai dl ko ypsotis, itar.

1 5 4

JOHN

GRISHAM

16
ETADIENIAIS RYT KRAUTUVS PALEI VIA RIZZOLI ATSIDARYDAVO

10.00, ir Markas lauk apirindamas prekes vitrinose. Su penkiais imtais naujutlaii eur kienje jis tramdsi sakydamas sau, kad teturi eiti vidun ir igyventi pirmj savo pirkini kartligs patirt Italijoje. Djosi atmint odius ir frazes, kol umigo, bet kai durys u jo usivr, meld Diev atsisti malon jaun pardavj, tobulai kalbant anglikai. N odelyio. Pardavjas senyvas dentelmenas su ilta yp sena. Neprajo n penkiolika minui, ir Markas jau rodinjo pir tais bei mikiojo; kartkartm jam visai neblogai seksi, ypa kai klau sinjo dydi ir kain. Paliko parduotuv nedamasis por ne itin brangi ir jaunatvikai atrodani ygio bat, tokio pat fasono, kok retkariais matydavo universiteto prieigose, kai oras bdavo prastas, ir juod neperlampam park* su gobtuvu, suvyniojamu apykakl. Kienje jam dar liko bema trys imtai eur. Taupyti pinigus dabar buvo naujasis jo prioritetas. Jis parskubjo savo but, persiav ygio batais, apsivilko park ir vl ijo laukan. Trisdeimt minui kelio psiomis iki Bolonijos Centrins geleinkelio stoties jam truko kone valand mat vingia vo onus ir rinkosi apylankas. Nesyk neatsigr, bet utat tolydio nerdavo koki kavinuk ir tyrindavo psiuosius arba sustodavo prie kokios cukrains ir grodavosi skansiais, tuo pat metu steb damas atspindius vitrinos stikle. Jeigu yra kieno nors sekamas, ne norjo, kad tie suprast j turint tarim. Ir svarbu praktikuotis. Lui dis ne kartajam saks, kad netrukus dings, ir Markas Ladzeris bus paliktas pasaulyje vienut vienas. T i k klausimas, kiek jis gals pasitikti Luidiu? Nei Markas La dzeris, nei Doelas Bekmenas nepasitikjo niekuo. Geleinkelio stotyje patyr nerimo gs, kai engs vidun ir i-

* i l t a , kailiu a p k r a t u o t a e s k i m i k a s t r i u k su g o b t u v u .

BROKERIS

1 5 5

vyds daugyb moni m tyrinti sals viruje ikabintus atvyks tani bei ivykstani traukini tvarkaraius ir desperatikai dai rytis biliet kasos. I proio jis taip pat iekojo kokio nors urao anglikai. Bet buvo beimoksts nustumti nerim al ir nesustoti pusiaukelje. Tad lauk eilutje, ir kai kasa atsidar, greitai prijs nusiypsojo smulkutei paneliukei kitapus langelio, mesteljo malon buon giorno" ir tar: Vado a Milano. Vaiuoju Milan. Ji jau linksjo. Alle tredici e venti, papra jis. 13.20. Si, cinuanta euro, atsak ji. Penkiasdeimt eur. Jis padav jai imto eur banknot, nes norjo turti smulki, paskui nujo al, gniaudamas rankoje biliet ir girdamas save, kad taip auniai pasirod. Liko prastumti dar valand, tad ijo i stoties ir neskubdamas patrauk per du Via Boldrini kvartalus, kol aptiko kavinuk. Usisak panino ir alaus. Mgavosi abiem ir tuo pat metu stebjo aligatv, vildamasis neivysti ko nors, bent kiek besidomin io juo. Ekspresas Eurostar" atvyko tiksliai pagal tvarkarat, ir Mar kas nusek paskui besiskubinani ssti keleivi mini. Pirmsyk jis Europoje vaiuos traukiniu, tad nebuvo tikras dl elgesio taisykli. Per priepiet ityrinjo savj biliet ir nepamat nieko, kas nurodyt viet. Regis, buvo renkamasi kaip papuola ir atsitiktinai, taigi jis usi m pirm laisv viet prie lango. Vagonas buvo maiau nei puspilnis, kai lygiai 13,20 traukinys pajudjo. Netrukus Bolonija liko tolumoje ir pro al m skrieti kaimi ki kratovaizdiai. Geleinkelis drieksi palei M4, pagrindin auto magistral i Milano Parm, Bolonij, Ankon ir vis rytin Italijos pakrant. Po pusvalandio Markas nusivyl reginiais. Sunku buvo juos vertinti vilpiant imto myli per valand greiiu; viskas veik su siliedavo ivien, ir gras kratovaizdiai dingdavo akimirksniu. Be to, palei tras, palei transporto magistrales spietsi pernelyg daug fabrik. Netrukus sumojo, kad jis vienintelis vagone bent kiek domisi

1 5 6

JOHN GRISHAM

vaizdais u lango. Tie, kurie turjo per trisdeimt, visi buvo sikniau b laikraius bei urnalus ir atrod, kad jauiasi visikai patogiai, netgi nuobodiauja. Jaunesnieji kietai miegojo. Netrukus ir Markas m snduriuoti. J paadino konduktorius, itars italikai kak visikai nesu prantama. I antro ar treio karto Markas pagavo od biglietto" ir skubiai padav savo biliet. Konduktorius rsiai rauksi, lyg rengtsi tuoj pat prie kito tilto imesti varg Mark laukan, paskui staiga at ymjo biliet komposteriu ir sugrino, plaiai, dantingai nusiyp sodamas. Po valandos plsteljusi i garsiakalbio neaiki vapalion prane kak bendra su Milanu, ir kratovaizdis m rykiai keistis. Ne trukus i vis pusi pradjo supti plaiai dryksantis miestas, ir trau kinys sultjo, paskui sustojo, po kiek laiko vl pajudjo. Slinko pro kvartalus anktai sugrst pokarins statybos daugiabui, kuriuos skyr plats prospektai. Ermano Kelioni vadove" Milano gyvento j skaiius nurodytas iki keturi milijon; svarbus miestas, neoficiali iaurins Italijos sostin, alies finans, mad, leidybos ir pramons centras. Sunkiai trisiantis industrinis miestas, inoma, su graiu centru ir verta aplankyti katedra. Geleinkelio bgi daugjo, ie skleidsi vduokle visas pu ses j vaiuota plai Milano Centrale teritorij. Traukinys susto jo po miliniku stoties kupolu, ir ilipus peron Mark igsdino vien ios vietos didumas. engdamas peronu jisai suskaiiavo ma maiausia tuzin kit bgi, tobulomis eilmis pagreiui, daug trau kini kantriai lauk savj keleivi. Sustojs perono gale, kartligi koje tkstani atvykstani ir ivykstani moni maialynje jis msi tyrinti traukini kryptis: tutgartas, Roma, Florencija, M a d ridas, Paryius, Berlynas, eneva. Visa Europa ranka pasiekiama, vos u keli valand kelio. Jisai sek enklais ligi paradinio ijimo ir susirado taksi stote l, kur palauk trumpoje eilutje, kol galiausiai oko ant upakalins mao balto Renault" sdyns. Aeroporto Malpensa, pasak vairuotojui. Jie slinko intensy-

BROKERIS

1 5 7

viu Milano transporto eismu, iki pasiek iedin miesto apvaiavim. Po dvideimties minui isuko i autostrados j oro uost. Quale compagnia aerea? paklaus taksistas per pet. Kuri oro kompanija? Lufthansa" , nurod Markas. Prie terminalo Nr. 2 tak sistas surado tarpel greta aligatvio, ir Markas isiskyr su dar ke turiasdeimtimi eur. Automatins durys atsidarydavo, leisdamos vidun aib moni, ir jis diaugsi, kad nereikia skubti jok lk tuv. Pasitikrino ivykimo reis tvarkaratyje ir surado, ko ieko jo tiesiogin reis Daleso oro uost. Sukinjosi po terminal, kol aptiko Lufthansa" keleivi registracijos stal. Cia lauk ilga eilut, bet gelbjo tipikai vokikas dalykikumas reikalai spariai judjo priekin. Pirmas pasirinktas galimas jo taikinys daili, apie dvideimt penkeri met raudonplauk, kuri, regis, keliavo viena, o tai jam buvo labiausiai paranku. Bet kuriai, lydimai partnerio, galbt kilt pagun da pasinekti apie nepastam vyrik, sutikt tenai oro uoste, su keistoku praymu. Ji stovjo antra eilje prie verslo klass stalelio. Stebdamas j, Markas taip pat numat antr galim taikin: dinsi niu kostiumu vilkint student ilgais netvarkingais plaukais, neskustu veidu, su gerokai paneiota kuprine ir Tolydo universiteto markin liais puikiai tinkam. isai stovjo eilutje gerokai toliau, klausy damasis per rykiai geltonas ausines muzikos. Kai raudonplauk su laipinimo talonliu ir savo rankiniu ba gau pasitrauk nuo stalelio, Markas nusek paskui j. Iki reiso dar buvo lik dvi valandos, tad per mini ji nuklydo prie neapmuitina m preki parduotuvs, kur sustojo pasiirti naujausi veicarik laikrodi. Nepamaiusi nieko, kas patikt, nusibast u kampo prie laikrai kiosko, nusipirko du mad urnalus ir patrauk laipinimo vart bei pirmo saugumo patikros punkto link. Markas giliai kvp ir prisigretino prie jos: Atleiskite, panele, atleiskite. Jai neliko nieko kita, kaip tik pasisukti ir pavelgti j, bet buvo pernelyg.tari, kad k nors pasakyt.

158

JOHN

GRISHAM

Gal kartais skrendate Dales? paklaus jis, plaiai isi iepdamas ir apsimesdamas uduss, lyg bt skuods jai pavymui. Taip, met ji. Be ypsenos. Amerikiet. A irgi ruoiausi, bet k tik i mans pavog pas. Neinau, kada parsirasiu namo. Jis jau trauksi i kiens vok. Cia svei kinimo atvirukas mano tvui gimimo dienos proga. Ar kai nuskrisite Dales, negaltumte mesti pato dut? Jo gimtadienis ateinan t antradien, ir bijau, kad laiku nebesuspsiu. Praau. Ji tariai nuvelg ir j, ir vok. Tai tik sveikinimas gimtadienio dienos proga, ne kokia bomba ar ginklas. Jis i kiens jau trauksi dar kak. Atleiskite, vokas be pato enklo. Stai euras. Praau, jeigu jums nesunku. Veidas galiausiai skilo" j i bema nusiypsojo. inoma, atsak, paimdama ir vok, ir eur bei sideda m iuos rankinuk. Be galo jums dkingas, Markas buvo bema prie aar. Tai devyniasdeimtasis jo gimtadienis. Labai dkoju. inoma, be problem, sutiko j i . Dl vaikinuko su ausinmis pasirod sudtingiau. Sis irgi buvo amerikietis ir taip pat patikjo prarasto paso pasakle. Bet kai Mar kas paband duoti jam vok, atsargiai apsidair aplink, lyg juodu pa eist statym. Kad neinau, mogau, tar engteldamas atgal. Ne manau. Markas nebuvo tols kvailas, kad mygt. Tad pasitrauk ir kaip manydamas sardonikiau met: Malonios kelions. Ponia Rub Osberi i Pensilvanijos, Jorko, viena i paskuti nij keleivi prie registracijos stalelio. Keturiasdeimt met dsiusi vidurinje mokykloje istorij, dabar smagiai leido laik, keliaudama i savo pensijos po vietas, kurias buvo regjusi tik vadovliuose. Da bar tai buvo paskutinis etapas trij savaii nuotykio po didij dal Turkijos. Atsidr ia dl reiso i Stambulo Vaington, su perse-

BROKERIS

1 5 9

dimu Milane. J j kreipsi malonus ponas ir desperatikai ypsoda masis paaikino, kad i jo k tik buvo pavogtas pasas. Taigi jam teks praleisti devyniasdeimtj savo tvo gimtadien. Ji mielai pam at viruk ir sidjo krep, paskui prajo saugumo patikr ir nuingsnia vo ketvirt mylios iki laipinimo vart, kur susirado viet atsissti ir patogiai sitais. Ujos, maiau nei u penkiolikos ingsni, raudonplauk paga liau apsisprend. Vis dlto tai galt bti viena i t laikini bomb. Tikrai vokas neatrodo gantinai storas, kad jame sutilpt sprogme nys, bet k gi ji imananti apie tokius dalykus? Salia lango stovjo iukliad, glotni chromuota iukliad su chromuotu dang iu (iaip ar taip, juk jie Milane), tad mergina nerpestingai prijo ir imet laik prie kito lamto. Kas, jeigu is susprogs ten? paklaus save, vl ssdamasi vie ton. Jau per vlu. Tikrai negr igriebti i ten voko. O jeigu taip ir padaryt, kas toliau? Susirasti kok nors uniformuotj ir pabandyti anglikai paaikinti, kad, galimas daiktas, laiko rankoje laikin bom b? Liaukis, sudraud save. Pasigriebusi rankin baga, perjo kiton pusn vart, kuo toliau nuo iukliads. Bet vis nepajg atplti nuo jos aki. Bet smokslo tampa augo. Kai prasidjo keleivi laipinimas, raudonplauk pirma atsidr Boeing 747" salone. Tik pamusi rank ampano taur, ji pagaliau atsipalaidavo. Kai tik parvyks namo Baltimorn, stebs CNN. Neabejojo, kad Milano Malpenzos oro uoste bus vykusios udyns. Kelion taksi atgalios Milano Centrin Markui atsijo ketu riasdeimt penkis eurus, bet jis nesiginijo su vairuotoju. Kam varg ti? Grtamasis bilietas Bolonij kainavo tiek pat penkiasdeimt eur. Po pirkini ir kelioni dienos jam belik apie imtas eur. Mai jo grynj itekliai greitai seko. Traukinys slinko Bolonijos stot jau beveik sutemus. Ilips peron Markas buvo tik dar vienas keleivis, taiau nesitveriantis i didumu dl savo dienos ygi. sigijo drabui, nusipirko bilietus traukin, atlaik tiek geleinkelio stoties, tiek oro uosto siautul, nu-

1 6 0

JOHN

GRISHAM

sisamd du taksi, isiunt savo pat tam sujo veik visa diena ir, atrodo, niniekas nenutuok, kas jis toks ar kur leido laik. Ir nesyk nebuvo papraytas parodyti pas ar kok nors kit as mens tapatybs dokument.

LUIDIS sdo kit traukin, 11.15 Milano ekspres. Bet jis i lipo Parmoj ir simai mini. Susirado taksi ir trumpai pavaiavo susitikimo viet netoliese, mgstam kavin. Beveik valand lauk Vitekerio, kuris Milane pavlavo traukin ir oko vlesn. Kaip paprastai, Vitekeris buvo prastos nuotaikos, kuri dar labiau subjuro, nes turjo susitikti etadien. Juodu greitomis usisak, ir vos tik pa davjas pasialino, Vitekeris praneko: Man nepatinka i moteris. Franeska? Taip, turist gid. Juk dar niekad anksiau ja nesinaudojome? Ne. Nusiraminkite, su ja tvarka. Ji nieko nenumano. Kaip ji atrodo? Gantinai patraukli.

Gantinai patraukli gali reikti bet k, Luidi. Kokio amiaus? Niekad to neklausiau. Galima spti, kad keturiasdeimt pen keri, ir maai apsiriksi. Itekjusi? Taip. Bevaik. Itekjusi u vyresnio mogaus, labai prastos sveikatos. Jis mirta. Kaip visada Vitekeris paskubom usirainjo, jau mstydamas apie kit klausim. Mirta? Kodl jis mirta? Turbt nuo vio. A daug neklausinjau. Gal reikt paklausinti daugiau. Regis, ji nenori kalbti apie kai kuriuos dalykus savo am i ir mirtant vyr. Kur j suradote? Nebuvo lengva. Kalbos repetitoriai neisirikiav eilje kaip

BROKERIS

1 6 1

taksistai. Vienas draugas rekomendavo. A pasiklausinjau kai kur. Turinti mieste ger reputacij. Ir prieinama. Veik nemanoma rasti repetitori, kuris sutikt dirbti su mokiniu po tris valandas kasdien. Kasdien. Daugum savaits dien. Ji sutiko mokyti kiekvien popiet vis ateinant mnes ar apie tiek. Dabar turist gidams vangus sezo nas. Syk ar du per savait gal ir gaus darbo, bet pasistengs prisistatyti pagal reikal. Nusiraminkite, ji gera. Koks jos honoraras? Du imtai eur per savait iki pavasario, kol sibgs turisti nis sezonas. Vitekeris uvert auktyn akis, lyg pinigai eit tiesiogiai i jo algos. Markas per brangiai kainuoja, tar jis bema sau paiam. Jis turi puiki idj. Nori patekti Australij ar Naujj Ze landij, arba dar kitur, kur kalba nesukelt problem. Trokta bti perkeltas? Taip, ir, manau, tai puiki idja. Ukraukime j kam nors kitam. Juk itaip ne mes nusprendme, juk taip, Luidi? Turbt taip. Atne salotas, ir kur laik juodu tyljo. Paskui Vitekeris pra neko: Vis tiek man i moteris nepatinka. Dairykits ko nors kito. Nieko kito nra. Ko gi js bijote? Markas turi anamnez su moterimis, aiku? Visados egzis tuoja romano galimyb. Ji galt visk sukomplikuoti. A j perspjau. Be t o j a i reikia pinig. Nusigyvenusi? Susidariau spd, kad reikalai labai nekokie. Vangusis sezo nas, o jos vyras nedirba. Vitekeris mane nusiypsojo, lyg tai bt buvusi gera inia. Jsikimo burn didiul pleito pavidalo griein pomidoro ir ilgai kramt, valgydamasis po trattoria, ar niekas nesiklauso jdviej ty laus pokalbio anglikai. Pagaliau sugebjs nuryti, tar:

162

JOHN

GRISHAM

Pasikalbkime apie elektronin pat. Markas niekad ne buvo didelis io reikalo specialistas. Anksiau, savo lovs dienomis, gyveno su telefonais j savo kontoroje turjo keturis ar penkis, du automobilyje, vien kienje, nuolat ongliruodamas tri mis pokalbiais isyk. Girdavosi, kad ims po penkis tkstani baks vien u tai, jog atsiliepia naujo kliento skambut, ir panaiai. Niekad nesinaudodavo kompiuteriu. Jo darbuotojai sak, kad tik retsykiais skaitydavo elektronin pat. Retai kada pats sisdavo, o jeigu tai da rydavo, tai visad per savo sekretor. Kontora buvo aprpinta auktos technologijos ranga, bet rutininiam darbui atlikti jisai samdydavosi mones. Buvo pernelyg stambus veikjas. O kaip kaljime? Joki rodym, kad bt naudojsis elektroniniu patu. Turjo neiojamj kompiuter, kur pasitelkdavo tik laikams ray ti, niekad elektroniniam patui. Regis, po nuopuolio visi j aplei do. Kartais raydavo savo motinai ir snui, bet visada prastiniu patu. Skamba, lyg bt visai neratingas. Panau tai, bet Langlyje baiminamasi, kad jis nepabandyt umegzti kontakt su kuo nors paaliniu. Negali padaryti to telefo nu bent dabar. Neturi adreso, kuriuo galt naudotis, tad apie pa t veikiausiai n neverta kalbti. Bt kvailas, jei isist laik, pasak Luidis. Taip galt atkleisti, kur ess. Btent. Tas pat ir dl telefono, fakso, visko, iskyrus elektro nin pat. Mes galime susekti elektronin pat. Didium jo, bet esama bd, kaip to ivengti. Jis neturi kompiuterio ir pinig jam nusipirkti. inau, bet hipotetikai jis galt nepastebtas smukti ko ki interneto kavin, pasinaudoti kodine vartotojo paskyra, isisti elektronin pat, paskui itrinti savo pdsak, susimokti nedidel mokest u nuom ir ieiti. Taip, taiau kas j imokyt, kaip t padaryti?

BROKERIS

1 6 3

Pats gali imokti, susirads koki knyg. Maai tiktina, bet tokia galimyb visada egzistuoja. Kasdien peririu jo but, nuramino Luidis. Kiekvie n col. Jeigu nusipirkt koki knyg ar pasidt sskait, a inoiau. Apvelkite interneto kavines netoliese. Dabar Bolonijoje j keletas. inau jas. Kur Markas iuo metu? Nenutuokiu. etadienis, ieigin. Veikiausiai bastosi po Bo lonijos gatves, diaugdamasis laisve. Ir jis vis dar isigands? Pasibaisjs.

PONIA Rub Osberi igr lengv raminamj ir imiegojo e ias i atuoni valand, kuri reikjo nuskristi i Milano Tarptau tin Daleso oro uost. Drungna kava, kuri buvo pateikta prie nutu piant, maai tepadjo isklaidyti kus galvoje, ir kai 747" pririedjo prie ilaipinimo vart, ji vl usndo. Kol keleiviai buvo genami gyvulinius vagonlius ant gudronuotos dangos ir gabenami prie pa grindinio terminalo, ji pamiro apie gimtadienio atviruk. Pamiro apie j ir laukdama minioje atsiimti bagao ir pereiti per muitin. Ir pamiro, kai ivydo savo numyltj ank, laukiani prie atvykstan ij ijimo. Pamiro apie j iki pat tol, kai saugiai atsidrusi namie Jorke, Pensilvanijoje, m raustis po pakabinamj ant peties rankin su venyr. Vaje, itar, kai ant virtuvs stalo ikrito vokas. Juk tu rjau mesti j pato dut oro uoste. Ir papasakojo ankei apie varg vyruk Milano oro uoste, kuris buvo k tik neteks paso ir bgtavo nesuspti devyniasdeimtj savo tvo gimtadien. Ank pasiirjo vok. Nepanaus gimtadienio atviruk, pasak ir ityrinjo ad res: Teiss advokatui R. N. Bekmenui, Pagrindin gatv 412, Kai-

1 6 4

JOHN

GRISHAM

peperis, Virdinija, 22701. Nra atgalinio adreso, konstatavo vaikait. Isisiu j rytoj i pat ryto, pasiadjo sau ponia Osberi. Tikiuosi, nueis laiku, iki gimtadienio.

/7
PIRMADIENI, DEIMT RYTO SINGAPRE, PASLAPTINGI 3 MILIJONAI

doleri, esantys Old Stone Group, Ltd." sskaitoje, elektroniniu bdu j paliko ir tyliai ikeliavo kit pasaulio krat. Po devyni valand, kai Karib baseino Sent Kristoferio saloje atsidar Galeono" kredit banko durys, pinigai kaipmat atvyko ir buvo deponuoti numerinje sskaitoje be pavards. prastomis aplinkybmis tai bt buvusi visikai anonimin transakcija, viena i keli tkstani to pirmadienio ryt, bet Old Stone" dabar buvo sutelktas visas F T B dmesys. Bankas Singapre bendradarbiavo visikai mielai. Bankas Sent Kristoferyje ne, nors netrukus is gausis prog prisidti. Kai pirmadien prie aur direktorius Entonis Praisas atvyko savo kabinet Huverio pastate, jo lauk k tik gautas memorandu mas. Jis atauk visk, kas tam rytui buvo numatyta. Usidar su savo komanda ir lauk, kol pinigai nuss Sent Kristoferyje. Paskui paskambino viceprezidentui. Prireik keturi valand nediplomatiko rank isukinjimo, kol i Sent Kristoferio buvo igauta informacija. I pradi banki ninkai atsisak nusilenkti, bet kaipgi gali menka neva valstybl at sispirti visai vienintels pasaulio supervalstybs galybei ir pykiui? Kai viceprezidentas pagrasino ministrui pirmininkui ekonominmis ir bankinmis sankcijomis, is galiausiai nusileido ir kreipsi savo bankininkus. Numerin sskait tapo manoma atsekti tiesiogiai iki Ario Morgano, buvusio prezidento trisdeimt vieneri met snaus. Pa skutinmis savo tvo administracijos valandomis jis tai ueidavo

BROKERIS

1 6 5

Ovalj kabinet, tai i ten ieidavo, gurknodamas Heinekens" ir retkariais mesteldamas abiem - Kricui ir prezidentui patarimus. Skandalas brendo valandomis. I Didiojo Kaimano Singapr, o dabar j Sent Kristofe r elektronins perlaidos turjo akivaizdius diletantik pastan g poymius sumtyti pdas. Koks nors profesionalas bt suskalds pinigus atuonias dalis ir padjs kelet vairi bank skirtingo se alyse, o perlaidos bt siuniamos keli mnesi intervalais. Bet netgi toks neprityrs bernas kaip Artis bt sugebjs nuslpti pini gus. Jo pasirinkti neapmokestinamosios zonos usienio bankai buvo gantinai slaptingi, kad sugebt apsaugoti nuo vieumo. ans federalams suteiks investicini patikos fond sukius, desperatikai besistengiantis isisukti nuo kaljimo. Taiau vis dar nebuvo rodym, i kur pinigai. Per paskutines tris dienas savosiose pareigose prezidentas Morganas suteik dvide imt dvi malones. Visos prajo nepastebtos, iskyrus dvi: Doelui Bekmenui ir Diukui Mongui. F T B pluo, stengdamasi irausti fi nansinio purvo apie kitus dvideimt. Kas turjo 3 milijonus doleri? Kas turjo galimybi tiek gauti? Federalai po silel inagrinjo visus draugus, eimos narius ir verslo partnerius. Preliminari analiz pakartojo tai, kas jau inota. Mongas turjo milijardus ir tikrai buvo gantinai korumpuotas, kad gebt papirkti bet k. Bekmenas irgi galjo prasukti reikal. Treia galimyb buvs Naujojo Dersio valstijos statym leidiamosios institucijos narys, kurio eima ukal krv pinig i vyriausybini keli tiesybos kontrakt. Prie dvylika met jis keliems mnesiams pateko federalin pataisos stovykl" ir dabar troko, kad jo teiss bt atkurtos. Prezidentas buvo ivyks Europ, pusjs paintin turn, pirm pergaling savo etap po pasaul. Sugr ne anksiau kaip po trij dien, tad viceprezidentas nusprend palaukti. Jie stebs pini gus, dusyk ir trissyk pertikrins faktus bei detales, ir kai efas sugr, glaustai informuos apie utikrint byl. Pinigai u malon" skanda las audrins al. Paemins opozicij ir susilpnins ios ryt Kongrese. Garantuos, kad Entonis Praisas liks F T B vadovu dar kelerius metus.

1 6 6

JOHN GRISHAM

Paprasiausiai nebuvo joki neigiam aspekt pradti visuotin federalin puolim prie nieko netariant buvus prezident.

REPETITOR jo lauk galiniame Basilica di San Frencesco klaupte. Tebebuvo apsimuturiavusi, pirintas savo rankas perpus susigr dusi sunkaus palto kienes. Lauke vl snigo, ir erdvioje, altoje, tu ioje ventovje temperatra buvo ne k iltesn. Jis atsisdo greta jos ir tyliai itar Buon giorno". Ji parod, kad j igirdo, ypteldama tik tiek, kad bt mandagi, ir atsak: Buon giorno". Jis irgi laik rankas susikis kienes, ir ilg laik juodu sdjo lyg kokie du sual, besislepiantys nuo prasto oro turistai. Kaip paprastai jos veidas buvo lidnas, o mintys sutelktos kak kita nei is nevkla Kanados verslininkas, troktantis imokti jos kalbos. Atrod atoki bei isiblakiusi, ir tokia jos laikysena Markui jau m gristi. Ermano suinteresuotumas kasdien slopo. Franeska vos pakeniama. Luidis nuolatos kakur ten, usislps ir ste bintis, bet ir is taip pat buvo beprarands suinteresuotum aidimu. Markas jau pradjo manyti, kad kakada turt vykti permai na. Gelbjimosi lynas bus nukirstas, ir jam teks vienam kapanotis ar nusksti. Tad tebnie taip. Jau beveik mnuo, kai jis laisvas. Imoko pakankamai italikai, kad ilikt gyvas. Savarankikai tikrai galt daugiau imokti. Tad kiek sena itoji? pagaliau paklaus, kai paaikjo, kad i jo laukiama, jog pranekt pirmas. Ji neymiai krusteljo, atsikrenkt ir isitrauk rankas i kie ni, lyg bt paadinta i gilaus miego. Pradta statyti 1236-aisiais prancikon vienuoli. Po tris deimties met pagrindin ventov buvo baigta. Skubos darbas. Taip, gana greitas. Per imtmeius i abiej pusi tartum dygte idygo koplyios. Pastatyta zakristija, paskui varpin. Pranczai prie Napoleono supasaulietino j ir pavert muitine. 1886-aisiais ji vl atversta banyi, paskui 1928-aisiais restauruota. Kai Bolonija

BROKERIS

1 6 7

buvo subombarduota sjunginink, fasadas smarkiai nukentjo. Ne lengva jos istorija. I lauko nra itin daili. Dl to kaltas bombardavimas. Manau, js pasirinkote ne t pus. T i k ne Bolonija. Nra prasms i naujo prikelti kar. Juodu trumpam nutilo, kai abiej balsai tartum nuplauk virun ir negarsiai nuaidjo po kupol. Bekmen vaikystje motina kasmet po kelis kartus vesdavosi ba nyi, bet ios pusiau nuoirdios pastangos laikytis tikjimo greitai buvo uleistos vidurinje ir visikai pamirtos per pastaruosius ke turiasdeimt met. Netgi kaljimas nepajg atversti jo atgal tik jim, skirtingai nei kai kuriuos kitus kalinius. Bet mogui be joki sitikinim vis tiek buvo sunku suprasti, kaip kokio nors pobdio prasmingos religins apeigos gali vykti tokiame altame, atiauriame muziejuje. Cia atrodo taip tuia. Ar kas nors ioje vietoje bent kada meldiasi? Vyksta kasdiens miios ir pamaldos sekmadieniais. A ia buvau sutuokta. Jums nevalia kalbti apie save. Luidis pasius. Italikai, Markai, daugiau n odio anglikai. Italikai ji paklaus: Ko ryt mokts su Ermanu? La famiglia. La suafamiglia.SMi dica. Papasakokite man apie savo eim. Tikras jaukalas, pasak jis anglikai. Sua moglie?Js mona? Kuri? Turiu tris. Italikai. Quale? Ne ho tre. Uultima'? Paskutinioji. Tuomet jisai susizgribo. Juk ess ne Doelas Bekmenas su trim buvusiom monom ir sumauta eima. Jis Markas Ladzeris i To ronto, turs mon, keturis vaikus ir penkis vaikaiius.

1 6 8

JOHN

GRISHAM

A pajuokavau, pasak jis anglikai. Turiu vien mo n. Mi dky in Italiano, di sua moglie? Papasakokit man apie savo mon. Labai pamau Markas italikai apibdino savo prasimanyt mon. Jos vardas Laura. Penkiasdeimt dvej. Gyvenanti Toronte. Dirbanti vienoje maoje kompanijoje. Nemgstanti keliauti. Ir taip toliau. Kiekvienas sakinys buvo pakartojamas maiausiai tris sykius. Kiekvienas blogai itartas odis buvo pasitinkamas grimasa ir greitu ripeta". Vl ir vl Markas raizgaliojo apie Laur, kuri neegzistavo. Ir kai baig apie j, buvo pakreiptas prie savo vyresniojo snaus, dar vienos krybos, is vadinosi Aleksas. Trisdeimties met, teisininkas Vankuveryje, isiskyrs, turi du vaikus, ir taip toliau, ir taip toliau. Laim, Luidis buvo pateiks jam iek tiek Marko Ladzerio biografijos, kartu su visomis datomis, kurias jis dabar altos bany ios gale stengsi prisiminti. Deve parlare lentamente, vis kartojo j i . Privalote kalbti ltai. Buvo grieta, be jokio aismingumo, bet kartu ir labai motyvuo ta. Jeigu jis gebt imokti kalbti italikai nors perpus gerai, kaip j i kalbanti anglikai, tai atsidurs visos bandos priekyje. Jeigu ji tikinti nuolatinio kartojimo btinumu, tai ir jis taip pat. Kai juodu kalbjosi apie jo motin, banyion jo kakoks pa gyvens ponas ir atsisdo klaupte tiesiai pirma j. Netrukus jis pasi nr meditacij ir mald. Abu nusprend tyliai pasialinti. Vis tebesnyguriavo, tad juodu suko pirm pasitaikiusi kavinuk igerti espreso ir parkyti. AdessOy possiamoparlare della suafamiglia? paklaus jis. Ar galime dabar pakalbti apie js eim? Ji nusiypsojo, parodydama dantis retas dalykas! ir tar: Benissimo, Marco. Puiku. Ma non possiamo. Mi dispiace. Bet, deja. Negalima. Perche non? Kodl ne?
y

BROKERIS

1 6 9

Abbiamo delle regole. Laikoms taisykli. Dove suo marito? Kur js vyras? Qui a Bologna. Cia, Bolonijoje. Dove lavora? Kur jis dirba? Non lavora.
y

Po antros jos cigarets juodu idrso vl leistis po dengtais ali gatviais ir pradjo isami pamok apie snieg. Ji mesteldavo trum pus sakinius anglikai, o jis turdavo iversti. Sninga. Floridoje nie kada nesninga. Galbt rytoj snigs. Praeit savait du kartus snigo. A mgstu snieg. A nemgstu sniego. Jie pakraiu apsuko pagrindin aikt, vis likdami po portikais. Atsidr Via Rizzoli, prajo pro parduotuv, kur Markas pirkosi ba tus bei park, ir jis paman, gal jai patikt igirsti jo perteikiam io vykio versij. Su didiuma italik odi pajgt susidoroti. Bet persigalvojo, nes ji buvo taip sigilinusi orus. Prie sankryos abu su stojo ir pavelg Le Due Torri du ilikusius boktus, kuriais Bo lonija taip didiavosi. Kadaise buv daugiau nei du imtai bokt, pasak ji. Paskui pa pra j pakartoti sakin. Jis pamgino, susimov su btuoju laiku bei skaiiumi ir tuomet buvo papraytas kartoti prakeiktj sakin, kol pasak teisingai. Viduramiais dl kakoki prieasi, kuri ndien Italija ne pajgia paaikinti, j protvius buvo apmusi keista architektrin manija statyti auktus laibus gyvenamuosius boktus. Kadangi epi demikai buvo paplit gentiniai karai ir vietiniai prieikumai, to ki bokt pagrindin paskirtis buvo saugumas. Jie buvo efektyvs valgybos postai ir vertingi antpuolio metu, nors pasirod es kur kas maiau praktiki kaipvgyvenamieji bstai. Stengiantis apsaugo ti maist, virtuvs danai bdavo rengiamos paiame virutiniame aukte, apie tris imtus pd vir gatvs lygio, todl stengtasi surasti patikimus nam darbininkus. Kai pratrkdavo kovos, kariaujanios tarp savs eimos paprasiausiai pykusios laidydavo strles ir svai dydavo ietis viena kit i vieno bokto kit. Jokios prasms kovoti gatvse kaip paprastai liaudiai.

1 7 0

JOHN

GRISHAM

Boktai tapo ir visuomenins padties simboliu. Joks save ger biantis didikas negaljo sutikti, kad jo kaimynas ir/ar varovas turt auktesn bokt, tad dvyliktajame ir tryliktajame imtmeiuose Bo lonijos panoramoje siautjo savotikas pastang pralenkti vienas kit aidimas, nes didikai band neatsilikti nuo kaimyno. Miestas buvo pramintas la turrita boktuotuoju. Kakoks angl turistas apib dino j kaip parag lysv". Prasidjus keturioliktam imtmeiui Bolonijoje m sitvirtinti organizuota valdia ir turintieji valgos suprato, kad kariaujanius tarp savs didikus btina paaboti. Miestas, vos tik gijs pakankamai jgos su tuo susidoroti, daugel i t bokt nugriov. Laikas ir sunkis padar savo vargai pamatai po keli imtmei sutrupjo. Devynioliktojo imtmeio pabaigoje nedidele bals persvara nutarta, kad jie visi bt nugriauti. Iliko tik du Azineli ir Garizend. Abu stovi prie Piazza di Porto Ravegnana* vienas alia kito. N katras nra tiksliai staias, Garizenda pakrypusi iaur kampu, konkuruojaniu su garsesnio ir kur kas graesnio Pizos bokto posvyriu. Dvejetas sen ilikli per deimtmeius buvo sukl daugy b vaizding apibdinim. Vienas prancz poetas palygino juos su dviem girtais jreiviais, svirduliuojaniais namo ir besistengianiais prisilaikyti u vienas kito. Ermano kelioni vadovas apie juos atsilie p kaip vidurami architektros lov ir Tverm. La Torre de Asinelli buvo pastatytas dvyliktojo imtmeio pra dioje ir yra 97,2 metr, dvigubai auktesnis u savo partner. Ga rizenda pradjo svirti, kai jau buvo mane ubaigtas tryliktajame imtmetyje ir nukirstas perpus, stengiantis, kad daugiau nesvirt. Garizend klanu liautasi domtis, ir jis nelovingai pasitrauk i miesto. Markas buvo perskaits i istorij i Ermano knygos. Franeska apie tai neinojo ir kaip visi geri turizmo gidai penkiolika alt minui paskyr pokalbiui apie garsiuosius boktus. Ji suformuluo davo paprastus sakinius, tobulai itardavo ir paddavo Markui iaip taip juos veikti, o paskui pereidavo prie kito.

* R a v e n o s v a r t aikt

(it.).

BROKERIS

171

Azinelis turi iki viraus keturis imtus devyniasdeimt atuo nis laiptukus, pasak ji. AndiamOy greitai atsak Markas. Eime. Pro siauras duris juodu eng stor pamat, ulipo anktais suktiniais laiptais apie penkiasdeimt pd iki vietos, kur tnojo kamp kita biliet kasa. Jis nupirko du bilietus, po tris eurus u vien, ir juodu m kopti. Boktas buvo tuiaviduris, laiptai pritvirtinti prie iorini sien. Franeska prisipaino nekopusi jais bent deimt met ir atrod nediduko jdviej nuotykio suavta. Ji leidosi auktyn siaurais tvir tais uoliniais laiptais, o Markas eng kiek atsiliks. Pro vien kit atvir langut kartkartmis sismelkdavo viesa ir altas oras. Pasirinkite sau tinkam temp! kteljo ji anglikai sau per pet ir pamau nutolo nuo Marko. T snieguot vasario popiet niekas daugiau nekop miesto virun. Jis pasirinko temp, ir ji netrukus dingo i aki. Pusiaukelje auktyn Markas stabteljo prie didelio lango, atstatydamas vjui at vsinti veid. Atsipts jis vl m kopti, netgi dar liau. Po keli minui vl sustojo irdis palusiai plak, plauiai dirbo visu pa jgumu. Mintyse suabejojo, ar stengsis veikti distancij. Po 498-i laiptuk jis pagaliau iniro i ds pavidalo mansardos ir eng ant bokto viraus. Franeska rk, velgdama emyn savo graj mies t, ant jos veido nebuvo n laelio prakaito. I viraus plytjo panoraminis reginys. Raudon erpi miesto stogus deng dviej coli storumo sniegas. Tiesiai po jais blykiai alias San Bartolomeo kupolas, be menkiausi apna. Giedr dien rytuose galima matyti Adrijos jr, o iaur je Alpes, pasak ji vis dar anglikai. Tikrai grau, netgi ir kai apsnigta. Ities grau, sutiko jis, beveik gaudydamas kvap. Pro metalinius strypus tarp plytini stulp blok vjas, ir vir Bolonijos buvo kur kas aliau nei jos gatvse. Boktas penktas pagal auktum statinys senojoje Itali joje, ididiai pareik ji utikrinta, kad galinti ivardyti ir kitus keturis.

172

JOHN GRISHAM

Kodl is boktas isaugotas? paklaus jis. Manau, dl dviej prieasi. Jis gerai suprojektuotas ir gerai pastatytas. Azineli eima buvo stipri ir takinga. Be to, keturiolik tajame imtmetyje jis trumpam buvo naudojamas kaip kaljimas, kai daugelis kit bokt jau buvo nugriauti. Ties sakant, niekas i tik rj neino, kodl io btent buvo pasigailta. Trys imtai pd aukiau, ir ji tapo kitu mogumi. Akys pagyvjusios, balsas trykta diaugsmu. Tai visada man primena, kodl myliu savo miest, pa sak su taip retai blykstelinia ypsena. Skirta ne jam, ne kam nors kitam, bet stog virnms ir Bolonijos apybroms dangaus fone. Juodu perjo kit pus ir pavelg tolumon pietvakarius. Ant kal vos vir miesto abiem pavyko velgti Santuario di San Luca ventojo Luko miesto angelo sargo ventovs siluet.
y

Esate ten buvs? paklaus ji. Ne. Kuri nors dien nukaksime, kai oras bus geresnis, sutinkate? inoma. Turime tiek daug k pamatyti. Vis dlto galbt neatleisis jos. Buvo toks isiilgs kompanijos, ypa prieingosios lyties, kad galjo paksti jos atokum, lides ir nuotaikos permainas. Dar stropiau mokysis, kad pelnyt ios moters prielankum. ygis Azineli bokto vir praskaidrino jai nuotaik, o kelio n emyn vl sugrino t pai ankstesn surgusi laikysen. Juodu netoliese bokt igr espreso ir atsisveikino. Kai Franeska nujo, n pavirutinikai neapkabinusi, n nepakteljusi skruost, netgi greitomis nepaspaudusi rankos, jis nusprend suteikti jai dar vien savait. Nustat jai slapt patikrinim. Turinti per septynias dienas tapti malonia, arba jis paprasiausiai nutrauks pamokas. Gyvenimas per nelyg trumpas. Vis dlto ji labai daili.

BROKERIS

173

* VOK atpl jo sekretor kaip ir vis kit vakarykt ir uva karykt korespondencij. Bet pirmo voko viduje buvo antras is adresuotas tiesiog Nilui Bekmenui. Didiosiomis raidmis prieky je ir antroje pusje uraytas grsmingas perspjimas: A S M E N I K A ,
KONFIDENCIALU, ATPLTI TIK NILUI BEKMENUI.

Galbt nortumte pavelgti virutin, pasak sekretor, lygiai 9.00 ryto atvilkdama jam kabinet kasdien sn korespon dencijos. Vokas antspauduotas prie dvi dienas Jorke, Pensilvani joje. Kai ji udar paskui save duris, Nilas ityrinjo vok. viesiai ru das, be kit iskirtini ymi, tik tiek, kad buvo uraytas spausdin tomis raidmis siuntjo ranka. Braias atrod kiek pastamas. Laik atidarikliu jis pamau nukirpo virutin voko krat, paskui itrauk vienintel sulankstyt balto popieriaus lakt. Nuo jo tvo. Buvo sukrstas, bet paskui nebe. Vasario 21 Mielas Nilai, Kol kas esu saugus, bet abejoju, ar tai ilgai tsis. Man reikia tavo pagalbos. Neturiu jokio adreso, nei telefono, neifakso, ir nesu tikras, arjais naudoiausi, jeigu ir galiau. Noriu prieigos prie elektroninio pato, tokio, kurio bt nemanoma susekti. Nenu tuokiu, kaip t padaryti, bet inau, kad tu pajgus sugalvoti. Neturiu nei kompiuterio, nei pinig. Visikai galimas daiktas, kad esi sekamas, tad nors ir k darytum, privalai nepalikti pdsak. Mtyk savo pdas. Denk mansias. Niekuo nepasitikk. Visk stebk. Paslpk laik, paskui sunaikink. Atsisk man, kiek galsi, kuo daugiau pinig. Juk inai, kad sugrinsiu. Nie kur prie nieko nerayk savo tikrosios pavards. Naudokis tokiu adresu: Sr. Rudolph Viskovitch, Uiversita degli Studi, Bolonijos universitetas, Via Zamboni 22, 44041, Bologna, Italy.

174

JOHN

GRISHAM

Naudok du vokus:pirmj Viskoviiui, antrj man. Savo laikutyje, adresuotame jam, paprayk pasaugoti pakuot Markui Ladzeriui. Paskubk! Myliu, Markas Nilas padjo laik ant raomojo stalo ir nujo urakinti dur. Paskui atsisdo ant nedidels odins sofos ir paband surikiuoti min tis. Jau buvo nusprends, kad tvas kakur ne alyje, antraip savaitm anksiau bt umezgs kontakt. Kodl jis Italijoje? Kodl laikas isistas i Jorko, i Pensilvanijos? Nilo mona taip ir nebuvo susitikusi su savo uoviu. Sis jau dve jus metus sdjo kaljime, kai juodu susipaino ir susituok. Nusiun t jam savo vestuvi nuotrauk, o paskui jdviej kdikio, antros Doelo anks fotografij. Doelas tai ne ta tema, apie kuri Nilas mgdavo kalbti. Ar galvoti. Buvo sumautas tvas, daugumai savo vaik nesantis, ir stulbinamas jo nuopuolis i takingumo virns trikd visus arti muosius. Nilas nenorom siunt kalinimo viet laikus ir atvirukus, bet galjo atvirai prisipainti, bent sau paiam ir savo monai, kad tvo nesiilgjo. Retai buvo prie to mogaus. Dabar jis sugro, prao pinig, kuri Nilas neturi, be joki abe joni tikdamasis, kad Nilas ipildys visk, kaip nurodyta, ir n kiek nesibaimindamas istatyti pavojun kitus. Nujs prie raomojo stalo Nilas darsyk perskait laik, pas kui darsyk. Tokia pat vos iskaitoma vitos kojos krevezon, koki regjo vis savo gyvenim. Ir toks pat jo elgesys ir namie, ir konto roje. Padaryk t, padaryk an, ir viskas bus gerai. Padaryk, kaip a noriu, ir padaryk tuoj pat! Paskubk! Rizikuok viskuo, nes man ta vs reikia. * O kas, jeigu viskas puikiai idegt ir brokeris sugrt? Tikrai neturt laiko Nilui ir ankei. Gavs ans Doelas Bekmenas, pen kiasdeimt dvej, darsyk ikilt lov Vaingtono valdios sferose. sigyt deram draug, susikombinuot deram klient, vest dera-

BROKERIS

175

m moter, susirast deram partneri ir per metus vl imt veikti i didiuls kontoros, kur plt baisius honorarus ir speist kamp kongresmenus. Gyvenimas buvo kur kas paprastesnis, kol tvas sdjo kaljime. K pasakyt Lizai, savo monai? Aukseli, t 2000 doleri, ku riuos turjome pasidj savo taupomj sskait, buvo paprayta. Ir dar keli imtai baks u slaptinto elektroninio pato sistem. Be to, tu ir mayt laikykite duris vislaik urakintas, nes gyvenimas k tik tapo gerokai pavojingesnis. Diena nujo velniop, tad Nilas paskambino savo sekretorei ir papra atidti visus jo skambuius, o pats atsigul ant sofos, nusispy r mokasinus, usimerk ir suskato masauotis smilkinius.

18
BJAURIAME MAAME KARE TARP C Z V IR F T B TAKTINIAIS SUME-

timais abi puss danai naudodavosi kai kuriais urnalistais. M a nipuliuojant spauda, bdavo galima suduoti prevencinius smgius, atremti kontratakas, uglaistyti skubius atsitraukimus, netgi kon troliuoti al. Denas Sandbergas, bema dvideimt met palaiks ryius su altiniais i abiej pusi, visikai sutikdavo tapti naudingu, kai informacija bdavo teisinga ir iskirtin. Taip pat sutikdavo prisi imti kurjerio vaidmen, atsargiai sukindamasis tarp dviej kariaun su slaptomis paskalomis, kad galt pamatyti, kiek kita pus inan ti. Stengdamasis patvirtinti mediag, kad F T B tyrinja pinigai u malon" skandal, jisai susisiek su savo patikimiausiu aliniu Cen trinje valgybos valdyboje. J pasitiko prasta tylos siena, bet i tvr maiau nei keturiasdeimt valand. Jo kontaktas Langlyje buvo Rastis Louvelas, apsitryns karjeros veikjas su besikeiianiais titulais. Kad ir u k jam buvo mokama, tikrasis darbas buvo stebti spaud ir patarinti Tediui Meinardui, kaip i naudoti ir inaudoti. Jis nebuvo paprastas informacijos va-

176

JOHN

GRISHAM

giius, i toki, kurie perdavint bet k, kad ir neties. Daug met palaiks ry, Sandbergas pagrstai tikjo, kad didiuma to, k gau davo i Louvelo, bdavo panibdama paties Tedio. Juodu susitiko Taisons Kornerio prekybos centre, Virdinijoje, kiek on nuo Beltvjaus, pigios picerijos virutiniame maisto sek cijos aukte. Abu nusipirko po pic su peperonf bei sriu ir nealko holinio grimo, paskui susirado kabin, kur niekas negalt jdviej matyti. Galiojo prastos taisykls: 1) viskas neoficialu ir i gili u kulisi; 2) iki Sandbergui paskelbiant koki nors mediag, Louvelas tam turs udegti ali vies; 3) jeigu kas nors, k pasakyt Louve las, bt ginijama kit, jis, Louvelas, turs galimyb tai perirti ir tarti paskutin od. Kaip tiriamosios urnalistikos atstovas, Sandbergas nekent tai sykli. Taiau Louvelas niekada neapsirikdavo ir niekam kitam neat skleisdavo informacijos. Jeigu Sandbergas norjo kasti i ios turtin gos gyslos, privaljo aisti pagal taisykles. Jie surado iek tiek pinig, pradjo Sandbergas. Ir mano, kad tie susij su malone. Akys Louvel visada iduodavo, nes jis niekad nemokjo apsi metinti. Jos tutuojau susiaurjo, ir buvo akivaizdu, kad tai jam ka kas nauja. Ar CZV apie tai ino? paklaus Sandbergas. Ne, tiesiai viesiai atsak Louvelas. Jis niekad nesibijojo tiesos. Mes sekme kai kurias sskaitas neapmokestinamajame usienyje, bet nieko nesidjo. Kiek pinig? Daug. Neinau kiek ir neinau, kaip anuos jie surado. I kur ateina? J i e garantuotai neino, bet tbt stengiasi susieti su Doelu Bekmenu. Kalbasi su Baltaisiais rmais. Bet ne su mumis. Matyt, ne. Tai atsiduoda politika. Jie nort prisegtikandal prezidentui Morganui, o Bekmenas bt puikus konspiratorius.

* K i a u l i e n o s ir j a u t i e n o s dera su atriais p r i e s k o n i a i s

(it.).

BROKERIS

1 7 7

Diukas Mongas irgi bt graus taikinys. Taip, bet jis faktikai mirs. Turjo ilg, spalving mokesi vengjo karjer, bet dabar ijs poilsio. Bekmenas turi paslapi. Jie nori parsigabenti j al, pervaryti per Teisingumo departamento girnas ir kelis mnesius kaitinti Vaington iki sprogimo ribos. Mor ganas bus paemintas. Ekonomika velnikai smunka. Kokia nuostabi proga nu kreipti dmes. Kaip sakiau, viskas sukasi apie politik. Louvelas pagaliau atsipjov picos ir greitai kramtydamas svarst. Negali bti Bekmenas. Jie gerokai praov pro iknel. Taip manote? Esu tikras. Bekmenas visai nenutuok, kad galima malon. Mes tiesiog vidur nakties itraukme j i kameros, liepme pasirayti popierius, paskui, dar prie saulei patekant, idanginome i alies. Ir kur jis atsidr? Po imts, neinau. O jeigu ir inoiau, jums nepasakyiau. Esm ta, kad Bekmenas neturjo laiko sutvarkyti papirkos. Buvo taip giliai nukitas kaljim, jog negaljo n sapnuoti apie malon. Tai buvo Tedio idja, ne jo. Bekmenas ne j mogus. Jie ketina j surasti. Kodl? Juk jis laisvas mogus su visikai dovanota bausme, o ne koks nors besislapstantis nusikaltlis. Negali bti iduotas, nebent, inoma, jie igaut oficial apkaltinim. O t jie gali padaryti. Sekund ar dvi Louvelas prie stalo rauksi. Nematau apkaltinimo. Jie neturi joki rodym. Turi kako kius tartinus pinigus, paslptus banke, kaip js sakote, bet neino, i kur tie. Patikinu jus, tai ne Bekmeno pinigai. Ar jie gali j surasti? Ketina paspausti Ted, ir tai kodl a sutikau kalbtis, tai tars jis nustm perpus suvalgyt pic on ir prisilenk ariau. Netrukus Ovaliajame kabinete vyks posdis. Ten dalyvaus Tedis, ir j prezidentas paprays parodyti slaptint mediag apie Bekmen.

178

JOHN

GRISHAM

Meinardas atsisakys. Ateis metas loti atviromis kortomis. Ar prezi dentui uteks drsos ivyti sen? Ar uteks? Veikiausiai. Bent Tedis to tikisi. Dirba jau prie ketvirto pre zidento, ir tai, kaip inote, rekordas, o pirmieji trys visi norjo j ivyti. Taiau dabar jisai senas ir pasirengs ieiti. Jis aminai buvo senas ir pasirengs ieiti. Tiesa, bet vadovavo gerai veikianiai struktrai. syk yra ki taip. Kodl jis paprasiausiai neatsistatydina? Nes yra aiktingas, priegyna, usispyrs senas unsnukis, js pats tai inote. Tai gerai nustatytas faktas. Ir jeigu jis bus ivytas, neieis taikiai. Nors, kad iniasklaidoje bt subalansuotai nuviesta. Subalansuotai nuviesti" seniai tarp j nusistovjs termi nas, reikiantis pakreipti savaip". Sandbergas irgi nustm pic on ir sutrekino krumpliais. Stai kaip a matau i istorij, pasak jis, ir tai jo ritual. Po atuoniolikos met tvirtos vadovysts CZV, Tedis Meinardas atleidiamas i pareig visikai naujo prezidento. Prie astis ta, kad Meinardas nesutiko atskleisti tebevykstani slapt operacij detali. Nesitrauk i savo pozicij, siekdamas apginti na cionalin saugum, ir pasiprieino prezidentui, kuris kartu su F T B nori slaptintos informacijos, kad tas, tai yra F T B , galt toliau ts ti tyrim, susijus su ankstesnio prezidento Morgano suteiktomis malonmis. Jums nevalia paminti Bekmeno. A dar nepasirengs atskleisti pavardi. Neturiu patvirti nimo. Patikinu jus, pinigai ne i Bekmeno. Ir jeigu iame etape paminsite jo pavard, tiktina, kad jis tai pamatys ir ikrs k nors kvaila. Pavyzdiui, k?

BROKERIS

1 7 9

gelbt

Pavyzdiui, spruks, pamets galv, ir gelbs savo kail. Kodl tai kvaila? Todl kad mes nenorime, jog jis sprukt pamets galv ir savo kailj.

Norite jo negyvo? inoma. Toks planas. Norime pamatyti, kas j nuudys. Sandbergas atsilo kieto plastikinio suolelio atkalt ir nukrei p vilgsn on. Louvelas knebinjo alt, kiet kaip padas pic ir kur laik abu tylomis mst. Igrs ligi dugno savj dietin kok, Sandbergas galop praneko: Tedis kakaip tikino Morgan dovanoti Bekmenui bausm, o paskui kakur j nukio kaip masal nuudyti. Louvelas velg on, taiau linksjo. O nuudymas pads tenai, Langlyje, atsakyti kai kuriuos klausimus? Galbt. Toks planas. Ar Bekmenas ino, kodl jam dovanota bausm? Mes jam tikrai to nepasakme, bet yra gana protingas. Kas j medioja? Kai kurie labai pavojingi mons, grieiantys ant jo dant. Ar inote kas? Galvos linkteljimas, gteljimas peiais atsakymas nei ioks, nei toks. Yra keli, kurie tai galt. Mes atidiai stebsime ir galbt k nors suinosime. O gal ir ne. O kodl jie grieia dant? Louvelas nusikvatojo i tokio juokingo klausimo. Miela splion, Denai. To klausinjate jau eerius metus. inote, turiu eiti. Padirbkite prie subalansuotos mediagos ir paskui duokite man j pairti. Kada posdis pas prezident? Neaiku. Kai tik jis sugr. Kas, jeigu su Tediu bus baigta? Js bsite pirmasis, kuriam a paskambinsiu.

1 8 0

JOHN

GRISHAM

KALPEPERIO miestuko Virdinijoje advokatas Nilas Bekmenas udirbo pajam kur kas maiau, nei svajojo teiss fakultete. Anais lai kais, kai jo tvo firma buvo tokia jga K. A., jis lengvai galjo sivaiz duoti save vos po keli teiss praktikos met ukalant krv baks. Patys aliausi Backman, Pratt & Bolling" bendradarbiai praddavo nuo 100 000 doleri per metus, ir trisdeimtmetis kylantis jaunes nysis partneris udirbdavo triskart tiek. Antraisiais jo metais teiss fakultete vienas vietinis urnalas djo brokerio nuotrauk virel ir papasakojo apie brangius jo aislus. Spta, kad jo pajamos siek iki 10 milijon doleri per metus. Teiss fakultete tatai sukl nemenk sambrzd, dl kurio Nilas nesijaut nepatogiai. Prisimin galvojs, kokia nuostabi bus ateitis su visu tuo udarbi potencialu. Taiau maiau nei po met, kai sidarbino naujokliu bendra darbiu, tvui prisipainus kaltu, firmos buvo atleistas ir tiesiogine prasme spirte ispirtas i pastato. Nilas greitai liovsi svajojs apie didelius pinigus ir blizgant gyvenimo stili. J visai tenkino teiss praktika mieloje nedidelje miestuko Pagrindins gatvs firmoje ir galimyb parneti namo po 50 000 doleri per metus. Kai gim dukt, Liza met darb. Ji tvark eimos finansus ir i io biudeto laik juos gyvus. Po bemiegs nakties jis atsibudo madaug inodamas, kaip to liau elgtis. Skausmingiausias klausimas pasakyti ar nepasakyti monai. Syk nusprendus, kad neverta to daryti, planas m formuo tis. Kaip paprastai, atunt jis nujo kontor ir pusantros valandos kraptinjosi prie interneto, kol nusprend, kad bankas jau atsidars. ingsniuojant Pagrindine gatve buvo sunku patikti, kad netoliese gali bti besislepiani moni, stebini jo veiksmus. Taiau jis ne rizikuos. Riardas Kolis vadovavo artimiausiam Pidmonto Nacionalinio bank filialui. Juodu drauge lank banyi, mediojo kurapkas, ai d softbol Rotary" klubo komandoje. Nilo juridin firma nuo seno ten laik pinigus. Tok ankstyv met vestibiulis dar buvo tuias, o

BROKERIS

1 8 1

Riardas jau sdjo prie savo raomojo stalo su dideliu puodeliu ka vos, The Wall Street Journal^ akivaizdiai neturdamas daug k veikti. Ivyds Nil maloniai nustebo, ir dvideimt minui juodu pasine kjo apie koled krepin}. Kai galiausiai prijo prie reikalo, Riardas paklaus: Taigi, k galiu dl tavs padaryti? Tik iaip domu, nerpestingai atsak Nilas, pakartoda mas vis ryt repetuotus odius. Kiek galiau pasiskolinti vien u savo para? iokie tokie sunkumai, a? Riardas graibsi pels" ir jau vilgiojo monitori, kur buvo sukaupti visi atsakymai. Ne, nieko panaaus. Palkan normos dabar tokios emos, kad a nusitaikiau paklausias akcijas. I ties nebloga strategija, nors a, inoma, negaliu jos rek lamuoti. Kai Dow"* vl ties deimt tkstani, stebiesi, kodl daugiau liaudies neima kredit ir neperka akcij. Senukui bankui tai tikrai ieit naud, savo paties greitomis suregzt smoj jis pasisteng sureaguoti nepatogiu bankininko krizuliu. Pajam ri bos? paklaus, stuksendamas klavius, jau surimtjs. Bna visaip, atsak Nilas. Nuo eiasdeimties iki a tuoniasdeimties. Riardas dar labiau susirauk, ir Nilas nesteng atspti, ar ess toks lidnas todl, kad jo draugo pajamas sudaro tiek maai, ar todl, kad jo draugas udirba kur kas daugiau u j. Niekad ne suinos. Negirdta, kad ma miest bankai permokt savo dar buotojams. I viso skol, neskaitant keisto nekilnojamojo turto? pa klaus, vl stuksendamas. Hm, pagalvokime, atsak Nilas, usimerk ir vl paskai iavo. Jo hipoteka beveik 200 000 doleri verts, ir Pidmontas jos

* K a l b a m a apie D o u D o n s o indeks" (Dow Jons Industrial

Average)

kasdien Niujor finansin

ko fond biroje nustatomas 30-ies pagrindini pramons kompanij vertybini popieri kurso i n d e k s a s , s k e l b i a m a s f i r m o s D o w J o n s a n d C o . " , k u r i specializuojasi r i n k t i i r teikti informacij.

182

JOHN GRISHAM

turtojas. Liza taip prieinosi skoloms, kad nedidelis j nuosavo ba lanso puslapis buvo stebtinai varus. Paskola u automobil apie dvideimt gabal, pasak jis. Galbt tkstantis ar apie tiek kreditinse kortelse. I tikrj nedaug. Vis neatitraukdamas aki nuo monitoriaus, Riardas pritaria mai linkteljo. Galiausiai nukls pirtus nuo klaviatros gteljo peiais ir tapo dosniu bankininku. Galtume u para paskolinti tris tkstanius. U eis pro centus palkan dvylikai mnesi. Kadangi niekad nesiskolins be kokio nors ustato, Nilas nei nojo, ko tiktis. Nenutuok, kokias pasekmes galt sukelti jo para as, bet 3000 doleri skambjo beveik gerai. Ar galtum pakelti iki keturi tkstani? paklaus jis. Vl suraukta kakta, vl atidiai tyrinjamas monitorius, pas kui atsakymas: Be abejo, kodl ne? Juk inau, kur tave surasti, tiesa? Gerai. A nuolatos tave informuosiu apie akcijas. Ar tai slapta informacija, kas nors tokio i vidaus? Duok man mnes. Jeigu kaina paoks, sugriu ir mauml pasigirsiu. Gana teisinga. Riardas jau buvo beatidars stali, iekojo blank. Nilas papra: Klausyk, Riardai, tai tik tarp mudviej vaikin, gerai? Su pranti, apie k kalbu? Liza nesutikt pasirayti popieri. Joki problem, nuramino bankininkas. knytas diskre tikumas. Mano mona n puss neino, k veikiu finansinje sri tyje. Moterys paprasiausiai nesupranta. Btent. Ir jei jau apie tai kalbame, gal bt galima gauti gry nais? Pauz, suglums vilgsnis, antra vertus, Pidmonto Nacionali niame viskas manoma. inoma, duok man koki valand. Man reikia nubgti kontor ir pareikti iekin vienam ti-

BROKERIS

1 8 3

pui, gerai? Sugriu apie vidurdien, visk pasiraysiu ir atsiimsiu pi nigus. Maudianiu i nerv skrandiu Nilas iskubjo kontor u dviej kvartal. Jeigu Liza suinot, umut j, o maame mieste paslaptis sunku giliai ukasti. Per ketverius labai laimingos santuo kos metus jie visk sprsdavo drauge. Paaikinti apie paskol bt skausminga, nors tikriausiai ji pakeist savo poir, jeigu jis pasa kyt ties. Sugrinti pinigus nebus paprasta. Jo tvas visada buvo i toki, kurie lengvai dalija paadus. Kartais juos tesdavo, kartais ne, ir niekados, iaip ar taip, pernelyg nesukdavo dl to sau galvos. Bet toks Doelas Bekmenas buvo seniau. Naujasis mogus beviltikoje pa dtyje, be draug, neturintis nieko, kuo galt kliautis. Kas per velnias! Juk tik 4000 doleri. Riardas neipleps. Dl paskolos Nilas rpinsis vliau. Gal gale jis teisininkas. Sen bei ten ga lt ipeti papildom honorar, daugiau valand pasdti prie darbo. Svarbiausias jo rpestis iuo metu kaip isisti paket Ru dolfui Viskoviiui.

ISIPTUSIA nuo pinig kiene Nilas per priepieius pab go i Kalpeperio ir nuskubjo Aleksandrij u devyniasdeimties myli. Maame pakrants prekybos centre prie Rasei Roudo, koki myli nuo Potomako ups, surado parduotuvl nekalas". Si rek lamavosi internete kaip vieta, kur reikia kreiptis dl naujausi te lekomunikacijos prietais. Tai viena i nedaugelio viet Jungtinse Valstijose, kur galima nusipirkti neblokuot mobilij telefon, ku rie veikt Europoje. Jis visk apirjo ir liko pribloktas didiulio pasirinkimo telefon, praneim gavikli, kompiuteri, palydovini telefon visko, ko mogui galt prireikti ryiui palaikyti. Ilgai peririnti jis negaljo ketvirt valand kontoroje turjo pri imti priesaika patvirtintus ratikus parodymus. Be to, kaip kasdien, usuks Laura pasiirti, ar kas nors miesto centre dedasi, jeigu ap skritai dedasi.

1 8 4

JOHN

GRISHAM

Jis papra pardavjo parodyti jam Ankyo 850 PC" kieni n Smartphone" gudrut telefon" didiausi technologijos stebukl, per pastarsias devyniasdeimt dien patekus rink. Par davjas im i vitrinos ir su didiuliu entuziazmu perjungindamas kalbas apibdino kaip turint visikai standartinio QWERTY" tipo abcls klaviatr, tris bang diapazonus, veikianius penkiuo se kontinentuose, montuot atuoniasdeimties megabait atmint, spartj duomen jungum su EGPRS*, beviel prieig prie vietins tinkl sistemos, Bluetooth"**8 beviel technologij, IPv4 ir IPv6*** dvilyps dklins atminties param, infraraudonj spinduli prievad, Pop-Port" ssaj, Symbian" operacin sistem 7.0S versi jos, 80-os serijos platform. Diapazonai perjungiami automatikai? Taip. Europos tinkl sistemoje? Be abejo. Smartphone", nors iek tiek didesnis u tipin verslininko mo bilj, buvo patogus laikyti delne. Glotnaus metalinio paviriaus, su iurkiu plastikiniu nugarls dangteliu, apsauganiu, kad naudoja mas neislyst i rankos. Jis didesnis, sak pardavjas, bet kimte prikimtas ger daikiuk elektroninis patas, multimedija praneim siuntiklis, fotokamera, vaizdo ra atgamintojas, visikas odinis apdorojimas, interneto narykl su pilnutine beviele prieiga beveik bet kurioje pasaulio vietoje. Kur ketinate su juo vykti? J Italij. Jis parengtas kelionei. Jums tereikia atsidaryti pas paslaugos tiekj paskyr.

* D a r v a d i n a m a s E D G E ( E n h a n c e d D a t a rates f o r G l o b a l G S M E v o l u t i o n ) p a s p a r t i n t o ryio technologija paketiniam d u o m e n perdavimui radijo kanalu. ** T r u m p o n u o t o l i o r a d i j o r y i o t e c h n o l o g i j a , n a u d o j a n t globaliai p r i e i n a m d a n i d i a p a zon ( 2 , 4 G H z ) , utikrinanti t r u m p o atstumo j u n g u m tarp asmenini, uraini, neiojamj, delnini kompiuteri, mobilij telefon, spausdintuv, skaitmenini fotoaparat, ausinuk, kla v i a t r ir n e t g i pels". N e b r a b t i n u m o n a u d o t i s laidais. *** I n t e r n e t o p r o t o k o l o 4 - a i r 6 - a versijos.

BROKERIS

1 8 5

.Atsidaryti paskyr" reik pildyti popierius. Pildyti popie rius vadinasi, palikti pdsakus, o to Nilas buvo pasirys neda ryti. O kaip i anksto apmoktos SIM kortels? paklaus. Turime. Italijai ji vadinama T I M Telecom Italia Mobile. Tai stambiausias paslaugos tiekjas Italijoje, aprpia apie devyniasde imt penkis procentus alies. Paimsiu. Nilas nustm emyn apatin dangtelio dal, ir pasirod pilna klaviatra. Pardavjas paaikino: Geriausia j laikyti abiem rankomis ir spaudinti klavius nykiais. Visi pirtai klaviatroje jums neisitekt. Jis pam i Nilo telefon ir pademonstravo, kaip geriausia spaudinti klavius. Supratau, pasak Nilas. Imu. Kainavo 925 dolerius, plius mokesiai, plius dar 89 doleriai u T I M kortel. Nilas sumokjo grynaisiais ir tuo pat metu atsisak prailgintos garantijos, registracijos su nuolaida, savininko programos, visko, dl ko reikt pildyti popierius ir kas galt palikti pdsakus. Pardavjas pasiteiravo jo pavards ir adreso, bet Nilas atsisak pateik ti. Vienu metu labai suirzs paklaus: Nejaugi negalima paprasiausiai susimokti ir ieiti? Na, manau, taip, atsak pardavjas. Tuomet taip ir padarykime. A skubu. Jis ijo ir nuvaiavo didel kanceliarini preki parduotu v. Ten kaipmat susirado Hawlett-Packard asmenin kompiuterbloknot su integruota beviele geba. Dar 440 doleri investuota jo tvo saugum. Bet Nilas paslps neiojamj kompiuter savo kon toroje. Naudodamasis emlapiu, kur parsisisdino internetu, susi rado kitame pakrants prekybos centre siunt pat. Ten, prie siunti ni stalo, jis paskubom upild tvui du puslapius instrukcij, paskui sulankst ir djo vok su laiku, ir daugiau instrukcij visk buvo paras anksiau ryt. sitikins, kad niekas nestebi, spraud ma juod futliar, gaut kartu su Akyo" stebuklu, dvideimt banknot
u

1 8 6

JOHN

GRISHAM

po imt doleri. Paskui djo laik su instrukcijomis, gudrut te lefon" su futliaru kartotin siuntini d i sandlio. Tvirtai i uklijavo ir ant viraus juodu ymekliu ura: P R A O M P A S A U G O T I M A R K U I L A D Z E R I U I . Paskui kartonin d djo kit, kiek didesn, ir ura adres: Rudolph Viskovitch, Via Zamboni 22, Bo/ogna. Atga linis adresas Siunt patas, 8851 Bredkok Roudas, Aleksandrija, Virdinija 22302. Kadangi kitos ieities neturjo, paliko registre savo pavard, adres ir telefono numer tam atvejui, jeigu siuntinys bt sugrintas. Primjas pasvr siuntin ir pasiteiravo, ar reikia ap drausti. Nilas atsisak ir taip iveng papildomo popierizmo. Prim jas uklijavo tarptautinius pato enklus ir galiausiai pasak: I viso atuoniolika doleri ir dvideimt penki centai. Nilas sumokjo ir darsyk buvo patikintas, kad paketas bus i sistas t pat popiet.

19
SAVO BUTUKO PRIEBLANDOJE MARKAS su SAU BDINGU PAREIGINGU-

mu atliko prast ankstyvojo rytmeio ruo. Iskyrus kaljim, kur neturjo i ko rinktis ir jokios motyvacijos ikart griebtis aktyvios veiklos, jis niekad nebuvo i t, kurie pabud ilgai vartosi lovoje. Per nelyg daug turdavo k nuveikti, pernelyg daug k pamatyti. Danai atvykdavo savo kontor ryt dar prie 6.00, tryktantis energija ir jau besidairantis pirmojo dienos kiviro, danai vos tik tris ar ke turias valandas numigs. Tie proiai jau buvo besugrt. Jis dabar nepuldavo kasdien atak, nesidairydavo, su kuo susikibti, bet buvo kit iki. Maiau nei per tris minutes jis nusipraus po duu dar vie nas senas protis, kuriam labai padjo Via Fondazza pasireikiantis gerokas ilto vandens stygius. Vonios kambaryje prie kriaukls nusi skuto, kruopiai darbuodamasis apie graius elmenis, kuriuos ugdsi ant veido. sai jau buvo beveik uaug; smakras ivien ilas.

BROKERIS

1 8 7

Atrod visai nepanaus Doel Bekmen, netgi i balso skambesio. Moksi kalbti gerokai liau ir tyliau. Ir, inoma, jis tai dar kita kalba. J greit rytmetin ruo jo ir iek tiek nipinjimo. Salia lovos stovjo komoda, kur jis laik savo daiktus. Keturi staliai, visi vienodo dydio, apatinis ei coliai nuo grind. Jis pam labai plonyt balt silel, kur buvo ipes i lovos paklods; tuo paiu sileliu jis nau dojosi kasdien. Palai abu jo galus, palikdamas kuo daugiau seili, paskui vien gal priklijavo i apaios prie emiausiojo staliaus dug no. Kitas galas liko priklijuotas prie onins komodos kojels, taigi, kai stalius bus atidaromas, nematomas silelis isitrauks i vietos. Kakas jisai spjo, kad Luidis kasdien eidavo kambar, kol jis mokydavosi arba su Ermanu, arba su Franeska, ir perir davo stalius. Jo raomasis stalas stovjo nedidukje svetainje, prie vienin telio lango. Ant jo Markas laik vairius popierius, bloknotus, kny gas Ermano duot turistin vadov po Bolonij, kelis numerius Herald Tribne, apgailtin rinkin pirkini prospekt, kuriuos buvo gavs i igon, nemokamai dalijani juos gatvse, gerokai naudo t savj ital-angl kalb odyn ir vis didjani krv pagalbini mokymo priemoni, kuriomis Ermanas j vis uversdavo. Stalas buvo tvarkingas tik vidutinikai, ir tai Mark erzino. Anksiau turtas tei sininko stalas, tas, kuris netilpt dabartin jo svetain, garsjo savo skrupulinga tvarka. Kiekvien pavakar j apkuopdavo jo sekretor. Bet visas tas jaukalas turjo nematom planingum. Raomo jo stalo pavirius buvo kakokios ries kietmedio, per deimtme ius suraiyto ir iteplioto. Vien defekt sudar kakokia maut d m Markas nusprend, kad veikiausiai raalo. Buvo madaug nedidels saguts didumo, paiame paviriaus centre. Kasryt ieida mas jis paddavo kamp juodratinio popieriaus lakto tiesiai ant ra alo dms vidurio. Netgi patys atidiausi nipai nebt to pastebj. Ir tie nepastebdavo. Kad ir kas smukdavo vidun kasdienei ap irai, niekad, nesyk nebuvo toks rpestingas, kad padt popierius ir knygas tiksliai ankstesn padt.

1 8 8

JOHN

GRISHAM

Kasdien, septynias dienas per savait, net savaitgaliais, kai jis nesimokydavo, Luidis su savo gauja eidavo ir atlikdavo emj dar b. Markas svarst plan, pagal kur jis vien sekmadienio ryt pabus su stipriu galvoskaudiu, paskambins Luidiui vis dar vieninte liam mogui, su kuriuo kalbdavosi mobiliuoju telefonu paprays atneti aspirino ar k nors tokio, j naudojamo Italijoje. Toliau ts i gudryb gydysis", liks lovoje, laikys but utemdyt, kol pava kar vl paskambins Luidiui ir prane, kad jauiasi kur kas geriau ir nori kp nors pavalgyti. Juodu ieis kur nors u kampo greitomis u ksti, paskui Markas staiga usigeis grti namo. Bus utruk maiau kaip valand. Ar kas nors kitas usiims buto perira? Planas buvo bepradeds gyti pavidal. Markas norjo suinoti, kas dar j seka. Kokio dydio j tinklas? Jeigu j rpestis papras iausiai isaugoti j gyv, tai kodl turt kasdien naryti po but? Ko jie bijo? Bijo, kad jis nedingt. Ir kodl tai turt juos taip bauginti? Juk jis laisvas mogus, gali netrukdomai judti kur tinkamas. Jo maskuo t gera. Kalbos gdiai elementars, bet pakeniami ir kasdien ger jantys. Kodl jiems turt rpti, jeigu jis paprasiausiai pasialint? okt traukin ir surengt turn po al? Ir niekad nebesugrt. Argi tai nepalengvint j gyvenimo? Ir kodl laikyti j u tokio trumpo pavadlio, be paso ir su maai grynj pinig? Jie bijo, kad jis nedingt. Markas ugesino viesas ir atidar duris. Lauke, po arkad den giamais Via Fondazza, tebebuvo tamsu. Jis urakino duris ir nusku bjo tolyn iekotis dar vienos ankstyvo rytmeio kavinuks. U storos sienos Luid paadino zirzeklis kakur tolumoje; tas pats zirzeklis, kuris paadindavo j toki bedievik valand daugu m ryt. Kas tai? paklaus ji. Nieko, atsak jis, numesdamas jos pusn antklodes ir nuo gas iabaliojo i miegamojo. Nuskubjo per darbo kambar virtuvn,

BROKERIS

1 8 9

kur atrakino duris, jo vidun, vl ias udar bei urakino ir pavelg monitori ant sulankstomojo stalo. Kaip paprastai Markas ieidavo pro paradines duris. Ir vl deimt minui po ei, nieko neprasta. Labai erzinantis protis. Prakeikti amerikieiai. Jis nuspaud mygtuk, ir monitorius ugeso. Pagal nustatyt darbotvark privals tuoj pat apsirengti, pulti gatv, susirasti Mark ir stebti , iki kontakt umegs Ermanas. Bet toji tvarka Luidiui jau m gristi. O be to, jo lauk Simona. Ji vos dvideimties, student i Neapolio, nuostabi pupyt, su kuria susipaino prie savait viename savo atrastame klube. Si naktis jiems pirmoji ir nebsianti paskutin. Kai jisai sugro ir sirang po antklodmis, ji vl miegojo. Lauke alta. O jis turi Simon. Vitekeris Milane veikiausiai dar miega ir galbt lovoje su kokia nors itale. Absoliuiai niniekas ne registruoja, k jis, Luidis, veikia vis dien. Markas neveikia nieko kita, kaip tik geria kav. Jis prisitrauk Simon ariau ir umigo.

Buvo giedra, saulta kovo pradios diena. Markas baig savo dviej valand pamok su Ermanu. Kaip visada, jeigu tik orai bdavo palanks, juodu vaiktindavo centrinmis Bolonijos gatvmis ir kal bdavosi tik italikai. iandienos veiksmaodis buvs fare veriamas
y

kaip daryti" ar atlikti" ir, Marko spjimu, buvo vienas i universa liausi ir daniausiai vartojam veiksmaodi visoje kalboje. Apsi pirkti parduotuvse taif are la spesa, veriama kaip ilaidauti ar si gyti pirkini". K nors paklausti f are la domanda, tai yra uduoti klausim". Pusryiauti fare la colazione atlikti pusryius".
y

Ermanas atsijung iek tiek per anksti, vl pareikdamas, kad jam reikia tsti savo paties studijas. Dan daniausiai, kai pamokos pasivaiktinjant eidavo pabaig, pasirodydavo Luidis, perimda mas j i Ermano, kuris inykdavo stebtinu greiiu. Markas tar, kad tokia koordinacija skirtajam sukelti spd,jog ess vislaik se kamas.

1 9 0

JOHN

GRISHAM

Juodu paspaud vienas kitam rank ir atsisveikino prieais Feltrinelli, vien i daugelio knygyn universiteto rajone. I u kampo idygo Luidis ir kaip visada irdingai tar: Buon giorno. Pranziamo? Laba diena. Priepieiausime? Certamente. Priepieiai retjo, ir Markas gaudavo daugiau prog valgyti vienas pats ir dorotis su valgiaraiu bei padavjais. Ho trovato un nuovo ristorante. Suradau nauj restoran. Andiamo. Eime. Neaiku, kaip vis dien Luidis tvarko savo laik, bet nekilo abejoni, kad valand valandas praleisdavo bgiodamas po miest ir iekodamas nauj kavini, tratorij ir restoran. Juodu niekada ne valg dusyk toje paioje vietoje. Jie perjo keliomis siauromis gatvelmis ir atsidr prie Via delV Indipendenza. Daugiausia nekjo Luidis, vislaik labai pamau, neskubria, tikslia ital kalba. Su Marku jis buvo visikai umirs kal bti anglikai. iandien popiet Franeska negali mokyti, prane jis. Kodl? Turi ekskursij. Vakar jai paskambino austral grup. Siuo met laiku jos darbas labai vangus. Tau ji patinka? Ar reikt, kad patikt? Na, tatai btu malonu. Nepasakyiau, kad bt ilta ir jauki. Kaip mokytoja gera? Puiki. Tobula jos angl kalba kvepia mane labiau stengtis. Ji sako, kad tu mokaisi labai stropiai ir esi malonus mogus. A jai patinku? Taip, kaip mokinys. Manai, ji daili?

Dauguma itali dailios, taip pat ir Franeska. Juodu suko siaur gatvel, Via Goito ir Luidis parod pirtu kiek priekin.
y

ionai, pasak, ir juodu sustojo prie Franko Rosio resto rano. Niekad nesu ia buvs, girdjau, labai geras.

BROKERIS

1 9 1

Juodu pasveikino pats Frankas su ypsena ir iskstomis ranko mis. Vilkjo stilingu tamsiu kostiumu, kuris sudar dail kontrast tankiems, iliems jo plaukams. Jis pamj paltus ir nekteljo su Luidiu, lyg abu bt seni draugai. Luidis mesteljo j pavardes, ir Fran kas pritariamai sulinksjo. Buvo parinktas staliukas prie lango gatv. Ms geriausias, ikilmingai pareik Frankas. Markas apsidair aplink ir neivydo n vieno prasto staliuko. Antipasti ia puiks, kukliai pasak Frankas, lyg nemgt girtis savo patiekalais. Taiau mano mgstamiausias iandien bt pjaustyt gryb salotos. Linas priduria dar kiek trum, iek tiek parmezano, truputl pjaustyt obuoli... Frankas nutilo ir pabuiavo savo pirt galiukus. Ities puiku, sugebjo ispausti i savs usimerks, svajingai. Jie sutar dl salot, ir Frankas pasialino pasitikti kit svei. Kas toks Linas? paklaus Markas. Jo brolis, virtuvs efas. Luidis pamirk riekel toskanikos duonos alyv aliejaus dubenl. Prie j stabteljo padavjas ir pasiteiravo dl vyno. inoma, patvirtino Luidis. Pageidau iau raudonojo, io regiono. Dl to neliko joki abejoni. Baksteljs raikliu vyn sra, padavjas pasil: Stai , Liano" i Imolos. Fantastikas! Patvirtindamas savo odius, jis giliai kvp oro. Luidis neturjo kur trauktis. Paragausime. Mudu kalbjoms apie Frenesk, primin Markas. Atrodo susirpinusi. Jai kas nors blogai? Luidis vl pamirk alyv aliej duon ir atsikando didel ks n, svarstydamas, kiek pasakyti Markui. Jos vyrui negerai, pagaliau tar. Ji turi vaik? Manau, ne. Kas jos vyrui negerai? J i s labai serga. Regis, yra vyresnis u j. Niekada jo nemaiau.

192

JOHN

GRISHAM

77 Signore Rossi sugro supaindinti j su valgiaraiu, nors i tikrj to nereikjo. Jis paaikino, kad tortellini kaip tik patys geriausi Bolonijoje, o ypa nuostabs iandien. Linas jaustsi laimingas gal damas ateiti i virtuvs ir patvirtinti tai. Po tortellini puikiausia bt pasirinkti jautienos fil su trumais. Daugiau kaip dvi valandas juodu sek Franko patarimais ir, ij prikimtais pilvais, stmsi atgalios Via delV Indipendenza, aptarin dami, k veiks per siest.

J i s atsitiktinai utiko j Piazza Maggiore. Po energingos tris deimties minui psions stabteljs igerti espreso prie lauko staliuko, narsiai, nepaisydamas varbos po skaisia saule, jis ivydo ieinani i Palazzo Comunale miesto rotus grupel vie siaplauki pagyvenusi moni. Priekyje eng pastama figra, liekna, smulkaus sudjimo moteris auktais, tiesiais peiais, isidrai kiusiais i po burgundikos berets tamsiais plaukais. Paliks ant sta liuko vien eur, jis nuskubjo j link. Prie Neptno fontano prisi liejo i paskos prie grupels i viso deimt moni ir klaussi, kaip Franeska dirba. Ji aikino, kad milinika bronzin romn jros dievo skulptra per trejus metus, nuo 1563-ij iki 1566-j, buvusi sukurta vieno pranczo. J usaks kakoks vyskupas pagal miesto grainimo program, stengdamasis tikti popieiui. Pasak legendos, prie imdamasis i tikrj darbo, pranczas nerimavo dl gerokos krinio nuogybs Neptnas visikai nuogas, todl nu siunt projekt Rom popieiui, kad gaut io pritarim. Popieius atra: Kaip Bolonijai, tiks". Su tikiais turistais Franeska buvo kiek gyvesn nei su Marku. Jos balsas skambjo energingiau, ypsena suvisdavo greiiau. Turjo usidjusi labai madingus akinius, kurie jaunino j deimia met. Slpdamasis u austral, jis ilgai nematomas stebjo ir klaussi. Ji aikino, kad Fontano del Nettuno dabar vienas i garsiausi miesto simboli ir galbt populiariausias fonas nuotraukoms. I vis kieni isitraukti fotoaparatai, ir turistai nemaai pozavo priekyje

BROKERIS

1 9 3

Neptno. Vienu metu Markas sugebjo prisislinkti taip arti, jog jam pavyko susidurti su ja akimis. Ivydusi j, Franeska nejuia nusiyp sojo, paskui tyliai itar: Buon giorno. Buon giorno. Ne prie, jei a prisidsiu? paklaus jis an glikai. Ne. Atleiskite, kad gavau ataukti pamok. Nieko baisaus. K pasakytumte dl piet? Ji apsidair aplink, lyg kuo nors prasikaltusi. inoma, mokytis. Nieko daugiau, nuramino jis. Ne, apgailestauju, atsisak ji. Paskui pavelg u jo per aikt Basilica di San Petronio link. Antai ta kavinuk, moste ljo, alia banyios, prie kampo. Susitikime penkt ir valand pa simokysime. Va bene. Ekskursija patrauk kelis ingsnius toliau prie vakarins Palazzo Comunale sienos, kur Franeska sustabd visus prieais tris dide lius rmint nespalvot fotografij rinkinius. Istorijos pamoka buvo tokia, kad Antrojo pasaulinio karo metu ital rezistencijos centr su dar Bolonija ir jos apylinks. Bolonieiai nekent Musolinio ir jo faist, taip pat vokiei okupant, ir atkakliai veik pogrindyje. Na ciai atsak kertu savo plaiai pavieinta taisykle paskelb, jog u kiekvien rezistent umut vokiei kareiv nuudysi po deimt ital. Per penkiasdeimt penki skerdyni virtin Bolonijoje ir ap linkui j jie nuud tkstanius jaun ital kovotoj. J pavards ir veidai ant sienos, aminti visiems laikams. Tai buvo lidna akimirka, ir pagyven australai prisislinko ar iau pavelgti didvyrius. Markas irgi prisislinko. Buvo pribloktas j jaunumo, j aminai prarast vili j i e nuudyti dl savo narsos. Kol Franeska su savo grupe pamale slinko, jis laiksi i pas kos, spoksodamas veidus, dengianius didium ilgos sienos. J buvo imtai, galbt tkstaniai. Kur ne kur dailus moterikas veide lis. Broliai. Tvai ir sns. Visa eima. Kaimieiai, sutik mirti u savo al ir sitikinimus. Itikimi

1 9 4

JOHN GRISHAM

patriotai, neturj nieko, k atiduoti, iskyrus savo gyvybes. Bet ne Markas. Ne, sere. Priverstas rinktis tarp itikimybs ir pinig, Markas pasielg kaip visada. Pasirinko pinigus. Atgr savo aliai nugar. Ir viskas dl pinig.

J i stovjo viduje, u kavinuks dur lauk, nieko negr, tik, inoma, rk. Markas buvo nusprends, jog atsisakymas susitikti to kiai vlyvai pamokai buvo dar vienas rodymas, kad vargelei reikia darbo. Nortumte pasivaiktinti? paklaus prie pasisveikin dama. inoma, atsak. Jo jau iki priepiei vaiktinta kelet myli su Ermanu, paskui dar kelios valandos po priepiei, belau kiant jos. Per vien dien buvo pakankamai sukors, antra vertus, k kita veikti? Po mnesio, kai nuygiuodavo po kelet myli per dien, buvo geros formos. Kur? Toli. Juodu vingiavo siauromis gatvelmis pietvakari kryptimi, pa mau nekdamiesi italikai, aptarindami rytin pamok su Erma nu. Ji kalbjo apie australus, lengv ir maloni grup. Netoli sena miesio pakraio juodu prisiartino prie Port Saragozza, ir Markas sumojo, kur ess ir kur eins. Auktyn San Luca, pasak jis. Taip. Oras labai giedras, bus grai naktis. Js gerai jauiats? Kojos j ud, bet jis n u k neketino atsisakyti. Andiamo, tar. Eime. Pastatytas ant Colle della Guardia Sargybos kalvos, vienos i pirmj Apenin priekalni tkstant pd aukiau miesto, Santuario di San Luca atuonis imtmeius velg emyn Bolonij kaip jos globjas ir sargas. Kad j galt pasiekti nesulap ar nenu deginti sauls, bolonieiai nusprend padaryti tai, k jie dar geriau siai pastatyti dengt aligatv. Pradj 1674-aisiais ir be pertrau kos tsdami eiasdeimt penkerius metus, pastat arkas 666 arkas

BROKERIS

1 9 5

virum psij tako, kuris driekiasi netgi 3,6 kilometr ir yra ilgiau sias portik dengiamas aligatvis pasaulyje. Nors Markas istorij buvo istudijavs, smulkmen klausytis buvo gerokai domiau, jas girdint i Franeskos. ygis auktyn buvo nuolatinis kopimas kalnn, taigi kiekvienas pasirinko atitinkam temp. Po imto ark jo blauzdoms mirtinai reikjo poilsio. O ji bet gi grakiai slydo priekin, lyg pajgt veikti kalnus. Jis vis vylsi, kad tie cigarei rkymai j galiausiai pristabdys. Tokiam grandioziniam ir ekstravagantikam projektui finan suoti Bolonija paskyr nema savo turt. Demonstruojant toki ret besivaidijani frakcij vienyb, kiekviena portiko arka buvo ap mokama skirtingos pirkli, amatinink, student, banyi ir didik eim grups. Kad bt uregistruotas vis indlis ir utikrintas ne mirtingumas, jiems leista prieais savsias arkas ikabinti plokteles. Per ilg laik daugelis j dingo. Trumpam poilsiui Franeska sustojo ties 170-ja arka, kur tebesipuikavo viena i keli ilikusi plokteli. Ji buvo inoma kaip la Madonna grassa storul Madona. Pakeliui buvo idstyta penkio lika koplyi. Juodu vl stabteljo tarp atuntos ir devintos koplyi, kur virum kelio buvo permestas tiltas. veikiant staiausi kalns dal, po portikais nutso ilgi eliai. Nakt ia gerai apviesta, nuramino ji. Kelionei emyn. Markas negalvojo apie kelion emyn. Jis vis dar velg auktyn, vis stengsi pamatyti banyi, kuri tolydio atrodydavo tai ariau, tai vl toliau, lyg nuo j sprukt. Dabar jam sopjo launis, ingsniai vis labiau sunko. Kai juodu pasiek virn ir iniro i po 666-ojo portiko, abiem prie akis atsivr didinga bazilika. Joje iebsi viesos, nes kalvas ap linkui Bolonij m siausti tamsa, kupolas tviskjo vairiais aukso at spalviais. Dabar ji udaryta, pasak Franeska. Teks apirti kit dien. ygio auktyn metu jis buvo suspjs trumpai pastebti besilei diant nuo kalvos autobus. Jeigu kada nors nusprst vl aplankyti

1 9 6

JOHN

GRISHAM

San Luca, vien turdamas tiksl pereiti dar vien katedr, tai tikrai pasistengs atvaiuoti ia autobusu. Sen, tyliai pasak ji, pamodama jam. A inau slapt keliuk. Jis nusek paskui j vyruotu takuiu u banyios kalvos kra t, kur abu sustojo ir velg emai plytint miest. Cia mano mgstama vieta, pasak ji giliai alsuodama, lyg stengtsi kvpti save Bolonijos gro. Danai ia ateinate? Kelis kartus per metus, paprastai su grupmis. Jos visados sda autobus. Kartais, koki sekmadienio popiet, a mgstu u kopti psiomis. Viena? Taip, viena. Galtume kur nors atsissti? Jis takuiu Taip, antai ten paslptas suolelis. Niekas apie j neino. nusek kandin jos kelis laiptelius emyn, paskui akmenuotu prie kito kalvos krato su tokiais pat spdingais vaizdais. Pavargo kojos? paklaus ji. Tikrai ne, pamelavo Markas.

Franeska usirk cigaret ir mgavosi ja, kaip daugelis mo ni gebt mgautis. Juodu ilgai sdjo tylomis, abu ilsdamiesi, mstydami ir velgdami mirguliuojanius Bolonijos iburius. Luidis sako, kad js vyras labai serga, galop praneko Markas. Man labai gaila. Ji nustebusi vilgteljo j, paskui nusisuko. Luidis man sak, kad asmenikumai draudiami. Luidis keiia taisykles. K jis papasakojo jums apie mane? A neklausinjau. Esate i Kanados, keliaujate, stengiats i mokti italikai. Js tuo tikite? Ties sakant, ne. Kodl? Todl kad js tvirtinate neva turs mon ir eim, o palie-

BROKERIS

1 9 7

kate juos dl ilgos kelions po Italij. Jeigu esate tik verslininkas pra moginje ekskursijoje, tai kaip ia sikomponuoja Luidis? Ir Erma nas? Kam jums tie mons reikalingi? Geri klausimai. A neturiu monos. Vadinasi, viskas melas. Taip. O kokia tiesa? Negaliu jums pasakyti. Gerai. A ir nenoriu inoti. Jums gana sav problem, tiesa, Franeska? Manosios problemos mano reikalas. Ji usirk dar vien cigaret. Galima man vien? papra jis. Js rkote? Prie daugel met rkiau, tai tars, jis pasim i pakelio vien cigaret ir usirk. Miesto iburiai parykjo juodu apgob naktis. Ar js pasakojate Luidiui apie visk, k mudu veikiame? paklaus jis. A jam labai maai k pasakoju. Gerai.

2 0

PASKUTINIS TEDIO KVIETIMAS J BALTUOSIUS RMUS BUVO PA-

skirtas ryt 10.00. Jis ketino vluoti. Pradedant to ryto septyniomis, susitikinjo su neoficialia pereinamojo laikotarpio savo komanda visais keturiais direktoriaus pavaduotojais ir vyresniaisiais darbuoto jais. Per tylius trumpus pasitarimlius informavo tuos, kuriais daugel met pasitikjo, kad ruoiasi ieiti, kad tai jau seniai buv neivengia ma, kad valdyba geros bkls ir gyvenimas nesustos. Gerai j pastantieji jaut palengvjim. Vis dlto mogus jau

1 9 8

JOHN

GRISHAM

perengs atuoniasdeimt ir legendin prasta jo sveikata i tikrj dar labiau prastjo. Lygiai 8.45, susitikdamas su Viljamu Luketu, savo pavaduoto ju, atsakingu u operacijas, jis isikviet Dulija Chavjer pasitarti dl Bekmeno. Pastarojo byla svarbi, bet globalios valgybos schemoje te buvo srao viduryje. Kaip keista, kad operacija su lov praradusiuoju buvusiu lobistu lems Tedio nuopuol. Dulija Chavjer atsdo alia budraus kaip visada Houbio, kuris vis ymjosi bloknot, nors jo ura niekas niekad neivys, ir daly kikai pradjo: J i s vietoje, vis dar Bolonijoje, tad jeigu dabar tekt suaktyvin ti vykius, galime taip padaryti. Maniau, kad planuota j perkelti kok kaimel umiestyje, kur nors, kad bt galima i ariau stebti, pasak Tedis. Tai dar bus po keli mnesi. Mes neturime keli mnesi, mesteljo Tedis ir pasigr Luket: Kas atsitiks, jeigu dabar nuspausime mygtuk? Suveiks. Jie priiups j kur nors Bolonijoje. Tai mielas mies tas, beveik be nusikaltim. mogudysts tenai negirdtos, tad at kreips iok tok dmes, kai bus aptiktas jo lavonas. Italai greitai su mos, kad jis nra... Koks jo vardas, Dulija? Markas, met Tedis, nepasiirdamas uraus. Mar kas Ladzeris. Teisyb, jie pasikasys pakauius ir paklaus save, kas, po vel ni, jis toks. Nesama joki nuorod tikrj jo tapatyb, pasak Duli ja. J i e turs lavon, suklastotus asmens dokumentus, bet nebus nei eimos, nei draug, nei adreso, nei darboviets, nieko. Palaidos j kaip skurdi ir metus laikys pradt byl. Paskui i ubaigs. Tai ne ms problema, pareik Tedis. Ne mes bsime nuud. Teisyb, sutiko Lktas. Mieste bus iek tiek sudtin giau, bet vyriokas mgsta bastytis po gatves. Jie iki jo prisikas. Galbt

BROKERIS

1 9 9

bus partrenktas kokio nors automobilio. inote, italai vairuoja kaip velniai. Nebus labai sunku, a? Nemanyiau. Ir kokie ansai mums suinoti, kai tatai vyks? paklaus Tedis. Lktas pasikas barzd ir pavelg per stal Dulij, kuri krimtosi nag ir stebeilijo Houb, maiant plastikine lazdele alij arbat. Galiausiai Lktas praneko: Sakyiau, viens prie vieno, bent vykio vietoje. Mes stebsime kiaur par, septynias dienas per savait, bet mons, kurie isis j anapus, geriausi i geriausij. Gali nebti liudinink. Dulija pridr: Geriausias ansas mums atsiras vliau, kelias savaites po to, kai skurdi palaidos. Mes vietoje turime ger moni. Atidiai klausysims. Manau, vliau apie tai igirsime. Kaip visais atvejais, kai ne mes nuspaudiame gaiduk, egzis tuoja ansas, kad nieko tikra nesuinosime, pasak Lktas. Negalime sumauti io reikalo, suprantate? Bus miela suino ti, kad Bekmenas nebegyvas, dievai, jis to nusipelno, bet ope racijos tikslas yra pamatyti, kas j nuudys. ^ Baltomis raukltomis rankomis Tedis pamau pakl popieri n puodel su alija arbata sau prie lp. m garsiai, nemandagiai liurpti. Galbt tikrai laikas seniui inykti pensinink prieglaudoje. A nuosaikiai tikiu skme, nuramino Lktas. Houbis tai usira. Jeigu dabar nutekinsime informacij, per kiek laiko jis bus negyvas? paklaus Tedis. Lktas gteljo peiais ir nusuko akis al, svarstydamas klausim. Dulija krimtosi kit nag. Kaip ia pasakius, tar ji. Jeigu pajuds izraelieiai, tai gali vykti per savait. Kinai paprastai ltesni. Saudo arabai veikiau siai nusamdys savarankik agent; galt prireikti mnesio kur nors tok pristatyti viet. Rusai galt sutvarkyti per savait, pridr Lktas.

2 0 0

JOHN

GRISHAM

Kai tai vyks, mans ia nebebus, lidnai pasak Tedis. Ir niekas iapus Atlanto niekad nesuinos. Paadkite, kad man pa skambinsite. Vadinasi, udegta alia viesa? paklaus Lktas. Taip. Tik bkite atsargs dl to, kaip nutekinsite informacij. Visiems grobio mediotojams turi bti suteiktos lygios galimybs. Jie paskutin kart atsisveikino su Tediu ir apleido jo kabinet. Devint trisdeimt Houbis istm j invalido veimlyje koridori, o paskui nurideno prie lifto. Jie nusileido atuonis auktus emyn vestibiul, prie kurio paskutinei jo ivykai Baltuosius rmus lauk kulk nepramuami balti venai.

SUSITIKIMAS truko trumpai. Kai is kelios minuts po deimtos prasidjo Ovaliajame kabinete, Denas Sandbergas sdjo prie savo raomojo stalo Post redakcijoje. Ir nepasijudino i vietos dvideimt minui, kol sulauk telefono skambuio i Rasio Louvelo. Baigsi, prane is. Kas nutiko? paklaus Sandbergas, jau baksnodamas kla viatr. Pagal scenarij... Prezidentas norjo suinoti apie Bekmen. Tedis nenusileido. Prezidentas pareik turs teis visk inoti. Tedis sutiko, bet pasak, kad informacija bus panaudota politiniams tikslams ir pakenks slaptai operacijai. Juodu trumpai ginijosi. Tedis buvo ivytas. Kaip jums ir sakiau. Tai bent! - Po penki minui Baltieji rmai paskelbs pareikim. Gal bt nortumte pamatyti. Kaip visada informacijos srautas kaipmat sibgjo. Niriu vei du spaudos sekretorius prane, kad prezidentas nusprends imtis naujesnio kurso ms valgybos operacijose". Jis pagyr direktori Meinard u io legendin vadovavim ir atrod tiesiog nulidintas perspektyvos, kad teks iekoti pdinio. I priekins urnalist eils pirmiausia mestas klausimas: Meinardas atsistatydino ar buvo ivytas? Prezidentas ir direktorius Meinardas pasiek abipus sutarim.

BROKERIS

2 0 1

K tai reikia? Tai, k dabar pasakiau. Ir taip tssi trisdeimt minui. Sandbergo mediaga pirmajame puslapyje pametjo dvi bom bas. Straipsnis prasidjo kategoriku patvirtinimu, jog Meinardas buvo ivytas, kai nesutiko atskleisti slaptos informacijos, kuri, be abe jons, turjusi bti skirta grynai politiniams tikslams. Nebuv jokio atsistatydinimo, jokio abipusio sutarimo". Tik senamadis atleidimas i darbo. Antras sprogimas paskelb pasauliui, kad prezidento atkak lumas gauti kai kuriuos valgybinius duomenis buvo tiesiogiai susijs su nauju FTB tyrimu dl maloni pardavimo. Pinigai u malon" skandalas grumjo kakur tolumoje, iki Sandbergas neatidar iam dur. Jo sensacija faktikai sustabd eism ant Arlingtono memo rialo tilto. Sandbergui slampinjant po spaudos konferencij sal ir m gaujantis savo vykusiu manevru, supypsjo jo mobilusis. Skambino Rastis Louvelas, kuris netiktai pareik: Paskambinkite man laidiniu ryiu ir padarykite tai kuo greiiau. Dl privatumo Sandbergas nujo maut kabinet ir surinko Louvelo numer Langlyje. K tik ivytas Lktas, prane Louvelas. ryt atunt jis susitiko Ovaliajame kabinete su prezidentu. Buvo papraytas lai kinai eiti direktoriaus pareigas. Sutiko. Juodu kalbjosi valand. Pre zidentas mygo dl Bekmeno. Lktas nenusileido. Tad ir pats buvo ivytas, visai kaip Tedis. Po imts, jis ten tarnavo imt met. Jei tiksliau, trisdeimt atuonerius. Vienas i geriausi ia moni. Puikus administratorius. Kieno dabar eil? Labai geras klausimas. Visi bijoms, kad bus pasibelsta ms duris. Kas nors juk turi vadovauti valdybai. - Kada nors buvai sutiks Sjuzen Pen?

2 0 2

JOHN

GRISHAM

Ne. inau, kas ji tokia, bet niekad nebuvau susitiks. Direktoriaus pavaduotoja mokslui ir technologijai. Labai i tikima Tediui, po imts, mes visi tokie, bet Sjuzena taip pat ir ilikl. Siuo metu yra Ovaliajame kabinete. Jeigu bus pasilyta laikinai eiti pareigas, ji sutiks. Ir atiduos Bekmen, kad t gaut. Juk jis prezidentas, Rasti. Turi teis visk inoti. Be abejo. Bet tai principo reikalas. I ties, negaliu mogaus kaltinti. Jis naujokas darbe, nori pademonstruoti raumenis. Panau, kad ivys mus visus, iki gaus, ko nori. Pasakiau Sjuzenai Pen, kad tegu priima darb, taip bt ivengta tolesnio kraujo nuleidimo. Taigi F T B netrukus turt suinoti apie Bekmen? Spiau, iandien. Neinau, k jie darys suinoj, kur jis. Dar savaii savaits, kol gals pareikti oficial kaltinim. Veikiausiai jie tik sumaus ms operacij. Kur jis? Neinau. Liaukis, Rasti, dabar viskas pasikeit. Sakau, neinau. Baigtas kriukis. Nuolatos tave informuosiu, jei toliau bus nuleidinjamas kraujas. Po valandos Baltj rm spaudos sekretorius susitiko su ur nalistais ir prane, kad Sjuzena Pen skiriama laikinai eiti CZV di rektoriaus pareigas. Jis itin pabr fakt, kad ji pirmoji moteris, gaunanti tok post, ir tai darsyk rodo, kaip is prezidentas pasirys uoliai darbuotis dl lygi teisi reikalo.

LUIDIS sdjo ant lovos krato, visikai apsirengs ir vienut vienas, laukdamas signalo i kaimynysts. Sis atjo keturiolika minu i po etos Markas buvo betamps tokiu proi vergu. Luidis nujo savj kontrols post ir nuspaud mygtuk nutildyti zirzek liui, praneaniam, kad jo draugas ijo pro paradines duris. Kompiu teris registravo tiksl laik, ir per kelias sekundes kas nors Langlyje suinos, kad Markas Ladzeris k tik, lygiai 6.14, paliko j slaptintj nam Via Fondazza.

BROKERIS

2 0 3

Kelet dien jo nebesekiojo. M a t nakvojo Simona. Luidis pa lauk kelias sekundes, ismuko pro upakalines duris, perkirto siaur skersgatv, paskui i u kampo ikio galv pavelgti po arkad e liais iilgai Via Fondazza abi puses. Ivydo Mark sau po kairei ingsniavo piet kryptimi prasta valia sparta, kuri vis greitjo, kuo is ilgiau gyveno Bolonijoje. Buvo beveik dvideimia met vyresnis u Luid, bet dl savo polinkio kasdien nuingsniuoti mylias, atro d geresns formos. Be to, jis nerk, nedaug gr, regis, nesidomjo moterimis ir naktiniu gyvenimu, o juk pastaruosius eerius metus buvo praleids u grot. Nenuostabu, kad galjo valand valandas bastytis gatvmis nieko neveikdamas. Kasdien jis avjo naujaisiais ygio batais. Luidiui nepavyko prikiti prie i nag. Liko be blakui", nesiunt sau kandin jokio signalo. Milane Vitekeris dl to nerimavo, antra vertus, jis nerimavo dl visko. Luidis buvo sitikins, kad Markas galbt ir sukaria mies te po imt myli, bet neketina nutolti u jo rib. Gal kuriam laikui ir pradings, vaiktins tyrindamas ar apirindamas lankytinas vie tas, bet visada bus manoma j surasti. Markas pasuko Via Santo Stefano, pagrindin prospekt, ei nant nuo pietrytinio senosios Bolonijos kampo iki paties tirtumo aplinkui Piazza Maggiore. Luidis perkirto gatv ir sek kandin kita puse. Tiesiog risnodamas, jis greitomis per radij prane Zelmenui, naujam vyrukui mieste, atsistam Vetekerio, kad labiau uvert tin kl. Zelmenas lauk Strada Maggiore, kitame judriame prospekte tarp slaptinto namo ir universiteto. Zelmeno atvykimas rod, kad planas stumiasi priek. Dabar Liudis inojo daugum detali, ir jam netgi buvo lidna, kad Marko dienos suskaiiuotos. Nebuvo tikras, kas isis j anapus, ir susidar spd, kad Vitekeris to irgi neino. Luidis meldsi, kad ne jam sakyt atlikti t darb. Buvo nu uds du kitus mones ir veriau nort ivengti toki nemalonum. Be to, Markas jam patiko. Prie Zelmenui perimant sekim, Markas inyko. Luidis su stojo ir klaussi. nr vieno prieangio tams tik dl visa ko, jeigu ir Markas bt sustojs.

2 0 4

JOHN GRISHAM

* GIRDJO Luidj tenai u savs, engiant iek tiek per sunkiai, alsuojant iek tiek per giliai. Staigus poskis kairn siaur gatvik, Via Castellata, penkiasdeimties jard sprintas, paskui vl kairn Via de'Chiari, ir visika krypties permaina ne iaur, bet vakarus, ilgokai spariu ingsniu, ir jis ijo atviresn viet, nedidel aikt, kuri vadinosi Piazza Cavour. Jau gerai painojo senamiest pro spektus, skersgatvius, aklagatvius, sankryas, begalin vingiuot gat viki labirint, kiekvienos aikts pavadinim ir daugel parduotuvi bei krautuvli. inojo, kurios tabako parduotuvls atsidaro et, o kurios laukia iki septyni. Gebjo surasti penkias kavinukes, prisipildanias saulei tekant, nors daugelis palkdavo, iki diena visikai iau. Nutuok, kur atsissti prie priekinio lango, pasislpti u laik raio, i kur galt matyti aligatv ir laukti, kol pro al neskubiai praingsniuos Luidis. Panorjs galt atsikratyti Luidio bet kada, nors daugum dien aisdavo pagal ano taisykles, palikdamas aikius ir lengvai su sekamus pdsakus. Bet pats faktas, jog yra taip atidiai sekamas, daug k bylojo. Nenorima, kad a dingiau, vis kartojo sau. O kodl? Todl kad esu ia ne be prieasties. Jis padar didel lankst miesto vakarus, toli nuo ten, kur ga lt bti laukiamas. Bema valand vingiavs ir kilpomis sukinjsis po deimtis trump gatviki ir skersgatvi, eng Via Irnerio ir stebjo psiuosius. Fontano baras" buvo tiesiai kitapus. Niekas io nestebjo. Rudolfas sdjo nulinds gilumon, emai galva kniubs rytin laikrat, supamas tingia spirale auktyn besirangani melsv pyp ks dm. Deimt dien juodu nesimat. Kaip paprastai iltai pasi sveikins, jis pirmiausiai paklaus: Pavyko aplankyti Venecij? Taip, nuostabi ivyka. Markas br pavadinimus vis viet, ku rias buvo simins i kelioni vadovo. Svaiiojo apie kanal gro,

BROKERIS

2 0 5

stebtin daugyb tilt, gausyb ord turist. Pasakika vieta. Ne kantrauja, kada gals sugrti ten. Rudolfas primet kai k i savo prisiminim. Markas papasakojo apie San Marco banyi, lyg bt joje praleids savait. Kur toliau?" pasiteiravo Rudolfas. Galbt pasiduos j pietus, kur iliau. Gal Sicilij, Amalfio pakrant. inia, Rudolfas dievino Sicilij ir papasakojo apie savo apsilankymus joje. Po pusvalandio kelionins nekos, Markas pagaliau prijo prie reikalo. A tiek daug keliauju, kad i tikrj neturiu jokio adreso. Vienas draugas i Valstij siunia man paket. Nurodiau jam js adres teiss fakultete. Tikiuosi, nesupyksite. Rudolfas vl degsi pypk. Jis jau ia. Atjo vakar, pasak, kartu su odiais ileisda mas tirtus dmus. Markui permu ird. Atgalinis adresas nurodytas? Kakur Virdinijoje. Gerai, tai tarus, jam ikart idivo burna. Atsigr iek tiek vandens ir pasisteng sutramdyti jaudul. Tikiuosi, jums nesudar sunkum? Anaiptol. Usuksiu vliau ir j pasiimsiu. A kabinete nuo vienuolikos iki puss pirmos. -'Gerai, dkui. Dar vienas gurknelis vandens. Vien i domumo: ar didelis siuntinys? Paiulps pypks kandikl, Rudolfas atsak: Gal bus didumo sulig maa cigarine.

RYTUI pusjus, prapliupo altas lietus. Markas su Ermanu vaiktinjo po universiteto rajon ir prisiglaud tykiame bariuke. Juo du anksti baig pamok pirmiausia dl to, kad mokinys taip stro piai stengsi. Mat Ermanas visada buvo pasirengs pasialinti anksti. Kadangi Luidis nebuvo sutars dl priepiei, Markas galjo

2 0 6

JOHN

GRISHAM

laisvai bastytis, galimas daiktas, nesekamas. Bet vis tiek jis buvo at sargus. Sukiojosi kilpomis, manevravo, vis sugrdamas atgal. Kaip visada, jautsi kvailai. Taiau kvaila ar ne, dabar tai jau buvo prasta. Sugrs Via Zamboni> jis slinko paskui grupel be tikslo vaikti njani student. Atsidrs prie teiss fakulteto dur nr vidun, ulipo laiptais ir po keli sekundi jau beldsi perpus atdaras Ru dolfo kabineto duris. Rudolfas sdjo prie senovikos raomosios mainls, stuksen damas kak panaaus asmenin laik. Ten, parod jis krv lamto ant stalo, turbt deimt meius netvarkyto. Tas rudas daiktas viruje. Markas pam paketl kaip manydamas abejingiau. Dar kart dkui, Rudolfai, met per pet, bet Rudolfas vl spausdino, visai nenusiteiks priimti lankytoj. Jam akivaizdiai su trukdyta. Nr u k, pasak irgi per pet, ikvpdamas dar vien pypks dm debes. Ar kur nors netoliese yra tualetas? paklaus Markas. Toliau koridoriumi, kair. Dkui. Pasimatysime. Ten buvo prieistorinis pisuaras ir trys medins kabinos. Mar kas jo toliausij, usisklend duris, nuleido dangt ir atsisdo. Atsargiai atidar paket ir nuvyniojo paklodes popieriaus. Pirmasis laktas buvo paprastas, baltas, be kokios nors firmins antrats. I vyds odius Mielas Markai", jis kone apsiverk. Mielas Markai, K ir kalbt, buvau sujaudintas, gavs ini nuo tavs. Dkojau Dievui, kai tave paleido, ir meldiuosi dl tavo saugu mo dabar. Kaip inai, padarysiu visk, kad tau padiau. dedu gudrut telefon ,jo apraym ir visa kita. Europieiai toliau paeng u mus mobilij telefon ir bevielio interneto technologijose, tad is daikiukas ten turt puikiai veikti. Kita me lape suraiau kai kurias instrukcijas. Suprantu, tai skambs kaip graik kalba, bet i tikrj nra taip sudtinga.
a

BROKERIS

2 0 7

Nemgink paskambinti pernelyg lengvai gali susekti. Be to, tursi naudotis kokiu nors vardu ir susitvarkyti paskyr. Elektro ninis patas jau keliauja. Naudojantis uifruotu KwyteMail", ms inui nemanoma susekti. Silau elektronin pat sisti tik man. Paskui a galsiu persisti kam reiks. ia a turiu nauj neiojamj kompiuter, kur visada lai kau prie savs. Viskas bus gerai, Markai. Patikk. Kai tik prisijungsi prie interneto, sisk elektronin pat, ir mudu galsime nektelti. Skms, Grinas. Grinas? Kodas ar kakas tokio. Snus nepavartojo tikrj j vard. Markas tyrinjo glotn daikiuk, be galo io prisibijodamas, bet ir pasirys paleisti prakeiktj darb. Apirjo jo futliarl, ap tiko pinigus ir pamau perskaiiavo, lyg ie bt auksas. Atsidar ir usidar durys; kakas naudojosi pisuaru. Markas vos pajg kvpuo ti. Nusiramink, vis kartojo sau. Tualeto durys vl atsidar ir usidar, ir Markas liko vienas. Ins trukcij puslapis buvo priraytas ranka matyt, tuomet, kai Nilas neturjo daug laiko. Tekstas buvo toks: Ankyo 850 PC kieninis Smartphone" su visikai krauta baterija. Galima kalbti 6 valandas, paskui vl krauti, krovjas pridtas. Veiksm seka tokia: 1) 2) 3) 4) 5) Susirask koki interneto kavin su beviele prieiga sraas dtas. Arba eik kavin, arba atsidurk ne toliau kaip 200 pd nuo jos. junk, jungiklis deiniajame virutiniame kampe. Stebk ekranl, kad pasirodyt Prieigos zona ", paskui klausi mas Prieiga dabar?"Nuspausk po ekranliu Taip"; palauk. Paskui nuspausk pagalbins klaviatros jungikl, apaioje, deinje, ir iskleisk j.
U

2 0 8

JOHN

GRISHAM

6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Nuspausk ekranlyje "Wi-Fi" bevieli tinkl prieig. Nuspausk ties interneto narsykle Pradti". Prie ymeklio surink www.kwytemail.com Surink vartotojo vard Grinas456 ". Surink slaptaodio fraz post hoc ergo propter hoc."* Nuspausk Sukurti", kad pasirodyt Naujos inuts forma". Surink mano elektroninio pato adres: "123Grinas@kwytemail.com". Ispausdink savo praneim man. Spragtelk Uifruoti praneim ". Spragtelk Sisti". Puiku a gausiu praneim.

Kitoje pusje buvo prirayta daugiau pastab, bet Markui reik jo atsikvpti. Kas minut gudrutis telefonas" vis sunkjo, sukeldamas daugiau klausim nei atsakym. Mat jis, mogus, niekada nesilanks interneto kavinje, nepajg suprasti, kaip tokia galima naudotis i kitos gatvs puss. Arba iki dviej imt pd spinduliu. Plstant elektronin pat visada tvarkydavo sekretors. Jis bdavo pernelyg apsiverts reikalais, kad galt sdti prie moni toriaus. J siuntin buvo dtas instrukcij bukletas. Markas nesirinkda mas, kaip papuola, atsivert knygel ir perskait kelias eilutes. Nesu prato n vieno sakinio. Pasikliauk Nilu, tar sau. Kitos ieities neturi, Markai. Privalai valdyti prakeikt daik iuk. I tinklalapio, kuris vadinosi www.AxEss.com, Nilas buvo i spausdins sra bevielio interneto viet Bolonje trys kavins, du viebuiai, viena biblioteka ir vienas knygynas. Markas sulankst ir sikio banknotus kienn, paskui vl su krov paketl. Atsistojo, kakodl nuleido klozete vanden ir paliko

* P o t o v a d i n a s i , dl t o (lot.: klaidingas s p r e n d i m a s , kai c h r o n o l o g i n i v y k i santykiai l a i k o m i prieastiniais santykiais; v e r s t a J . V o s y l i a u s ) .

BROKERIS

2 0 9

tualet. Telefonas, popieriai, futliaras ir nedidukas krovjas nesun kiai pradingo giliose parkos kiense. Kai ijo i teiss fakulteto, lietus buvo pavirts sniegu, bet j saugojo dengti aligatviai ir skubantys priepiei studentai. Tolda mas nuo universitetinio rajono svarst, kaip paslpti tuos Nilo atsis tus nuostabius daikiukus. Telefonas visad bus prie jo. Ir banknotai. Bet popieriai laikas, instrukcijos, technins nuorodos kur jis galt visa tai nukiti? Bute niekur nesaugu. Vienos parduotuvs vit rinoje jis pamat patraukl per pet pakabinam krep. jo vidun ir pasiteiravo. Tai buvo Silvio" marks dklas neiojamajam kompiu teriui, tamsiai mlynas, nepralaidus vandeniui, pagamintas i kako kio sintetinio audinio, kurio pavadinimo pardavja nepajg iversti. Kainavo eiasdeimt eur, ir Markas nenorom paklojo juos ant pre kystalio. Kai ji baig pardavimo procedr, jis atsargiai djo krep gudrut telefon" ir jo priedus. Lauke pasikabino krep ant peties ir patogiai pasikio po paastimi. Markui Ladzeriui krepys reik laisv. Saugos kaip gyvyb. Susirado knygyn Via Ugo Brasi. urnalai buvo antrame aukte. Jisai penkias minutes stovjo prie stendo, laikydamas rankoje kakok europietikojo futbolo savaitrat ir tuo pat metu stebdamas paradi nes duris, ar nepamatys k nors tartina. Kvaila. Bet dabar tatai buvo tap proiu. Prisijungti prie interneto galjai treiame aukte, mao je kavinukje. Jis nusipirko pyragait, kolos ir susirado ankt kabin, kur galt sdti ir stebti visus ateinaniuosius ir ieinaniuosius. Niekas nesugebs jo ia aptikti. Kaip manydamas utikriniau isitrauk Ankyo 850" ir per velg instrukcijas. Darsyk perskait Nilo nurodymus. Nervingai sek jais, spaudindamas maut klaviatr abiem nykiais, kaip buvo iliustruota instrukcijose vartotojui. Po kiekvieno veiksmo apsi dairydavo po kavin pasitikrinti, ar kas nors nestebi. Veiksm seka puikiai pasiteisino. Didiai savo nuostabai, kaip mat prisijung prie interneto, ir kai kodai suveik, jis jau velg ek ranl, duodant leidim pradti rayti inut. Pamau, judindamas nykius, jis ispausdino savo pirmj elektronin laik internetu:

2 1 0

JOHN

GRISHAM

Grinai, siuntin gavau. Tu nesivaizduoji, koks jis man svarbus. Dkui u pagalb. Tu tikras, kad mudviej inuts visikai saugios? Jeigu taip, papasakosiu tau apie savo padt daugiau. Bijau, kad nesu saugus. Siuo metu apie 8.30 ryto js laiku. Isiuniu i inut dabar ir po keli valand vl pasitikrinsiu. Myliu, Markas Jis isiunt inut, paskui valand liko sdti, niks instrukci j buklet. Prie ieidamas susitikti su Franeska, jis vl jung apa raiuk ir stebjo sek, kaip patekti internet. Ekranlyje surinko Google paieka", paskui ispausdino Washington Post. Jo dmes pa trauk'Sandbergo straipsnis, tad praslinko iuo visu. Jis niekad nra mats Tedio Meinardo, bet kelis kartus juodu kalbjosi telefonu. Pokalbiai buvo labai tempti. Faktikai tas mogus jau prie deimt met buvo mirs. Aname savo gyvenime Doelas buvo kelis kartus susirms kaktomua su CZV, paprastai dl kom binacij, kurias jo klientai, gynybos departamento rangovai, stengda vosi prasukti. Ijs i knygyno, Markas apmet akimis gatv, neivydo nieko, kas patraukt dmes, ir leidosi dar vien ilg pasivaikiojim. Pinigai u malones? Kas per sensacinga istorija! Taiau reika laujanti per daug, kad bt galima patikti, jog nueinantysis prezi dentas imt tokius kyius. Per spding kryt i takingumo virni Doelas buvo skaits daug dalyk apie save, beveik tik pus i j tei sing. Jau buvo imoks nepasitikti tuo, kas spausdinama.

2 1

PRIE VIENO NEIVAIZDAUS PINSKERIO GATVS PASTATO BE PAVADI-

nimo ir be numerio Tel Avivo centre agentas, vardu Efraimas, su ko nuo aligatvio pro duris vidun ir, paliks one lift, nujo aklai usibaigiant koridori su vienomis urakintomis durimis, be jokio

BROKERIS

2 1 1

bumbulo ar rankenos. Isitrauks i kiens kakok prietaisl, pa na didel televizoriaus nuotolinio valdymo pultel, jis nusitaik duris. Viduje atsitrauk stori reversinio mechanizmo kaitukai, ai iai spragteljo ir atsivr jimas vien i daugelio slaptint nam, ilaikom Mossad" slaptosios Izraelio policijos. Jame buvo keturi kambariai du su gultais, kur miegojo Efraimas ir trys jo kolegos, maa virtuv, kur jie gamindavosi paprast valg, ir didelis ugrioztas darbo kambarys, kur visi kasdien praleisdavo valand valandas, pla nuodami operacij, kuri faktikai eerius metus buvo snaudianios bkls, bet dabar staiga tapo vienu i svarbiausi Mossad" prioritet. Ketvertas sudar kidon ma, glaudi grup puikiai pa rengt operatyvini agent, kuri svarbiausia paskirtis udyti. Greitai, dalykikai, tyliai nudobti. Taikinius sudar Izraelio prieai, kuri nebuvo galima patraukti teism, nes jo teismai nesteng gyti jurisdikcijos. Daugelis taikini buvo arab ir islamo alyse, bet kidonas danai naudotas ir buvusiame Soviet Sjungos bloke, Europoje, Azijoje, netgi Siaurs Korjoje ir Jungtinse Valstijose. Jiems nebuvo sien, joki suvarym, nieko, kas sutrukdyt isisti anapilin tuos, kurie troko sunaikinti Izrael. Kidono vyrai ir moterys buvo abso liuiai licencijuoti udyti vardan savo alies. Kai tik taikin ratu pa tvirtindavo esamas ministras pirmininkas, bdavo sudaromas planas, organizuojama grup, ir Izraelio prie galjai laikyti kaip ir negyvu. Gauti tok pritarim virnje retai kada nepavykdavo. Efraimas numet maiel telaini ant vieno i sulankstomj stal, prie kurio tris studijuodami surinkt mediag Rafis ir Solas. Amosas kiurksojo kampe prie kompiuterio, tyrindamas Bolonijos Italijoje emlapius. Dauguma j turimos tyrimo mediagos buvo pasenusi; j su dar bema beveriai Doelo Bekmeno praeities faktai, informaci ja, surinkta prie daugel met. Jie inojo visk apie netvarking jo asmenin gyvenim tris buvusias monas, tris vaikus, ankstesnius partnerius, draugues, klientus, senus prarastus draugus i K. A. val dios sfer. Kai prie metus buvo pritarta jo nuudymui, energingai darbavosi kitas kidonas, po trupinl rinkdamas Bekmeno

ru eei s

212

JOHN

GRISHAM

biografijos duomenis. Pirminio plano nuudyti per autoavarij atsi sakyta, kai jis prisim kalt ir paspruko kaljim. Net kidonas ne galjo pasiekti jo, udaryto prevenciniam kalinimui Radlyje. Dabar biografijos bruoai yra svarbs tik dl jo snaus. Po to, kai prie septynias savaites Bekmenui buvo dovanota bausm ir jis pradingo, Mossad" laik arti Nilo Bekmeno du agentus. Sie kas tris ar keturias dienas keisdavosi, kad Kalpeperyje, Virdinijos valstijoje, niekam nekilt koki nors tarim; nedideli miestukai su triukmin gais kaimynais ir nuobodiaujaniais farais kelia nemenk sunkum. Viena agent, daili panel su vokiku akcentu, netgi nekteljo su Nilu Bekmenu Pagrindinje gatvje. Pasisak esanti turist ir ie kanti kelio Montpiljer, prezidento Deimso Madisono gimtin netoliese. Ji flirtavo kaip manydama ir buvo visikai pasirengusi eiti toliau. Jis neukibo ant masalo. Jie prikaiiojo jo namuose ir kontoro je blakui", klaussi pokalbi mobiliuoju telefonu. I laboratorijos Tel Avive skait vis jo elektronin pat ir namuose, ir kontoro je. Nuolatos sek jo banko sskait ir ilaidas pagal kreditin kortel. inojo, kad prie eias dienas jis trumpam buvo nuvyks Aleksan drij, tik neisiaikino kodl. Taip pat buvo sekama ir Bekmeno motina Ouklande, bet varg moterik spariai silpo. Daug met jie svarst galimyb pakiti jai koki nuod piliul i stulbinanio savojo arsenalo. Tada bt gal j patykoti jos sn per laidotuves. Taiau kidon instrukcijose buvo draudiama udyti aukos eimynykius, nebent ie irgi kelt grsm Izraelio saugumui. Taiau tokia mintis buvo tebesvarstoma, ir garsiausiai u j pa sisak Amosas. Jie norjo, kad Bekmenas bt negyvas, bet taip pat norjo jo ir kelias valandas gyvo iki mirties. Mat reikjo su juo nektelti, uduo ti kai kuri klausim, ir jeigu nebt sulaukta atsakym, jie inojo, kaip priversti j kalbti. Visi kalbdavo, jeigu tik Mossad" i tikrj nordavo atsakym. Mes suradome eis agentus, galinius kalbti italikai, pasak Efraimas. Du atvyks iandien trei susitikti.

BROKERIS

2 1 3

N vienas i ketverto nekalbjo italikai, bet visi puikiai mokjo angl, taip pat ir arab kalbas. Tarp j buvo ir mokani atuonias kitas kalbas. Kiekvienas i ketverto turjo kovins patirties, buvo gerai imo kyti naudotis kompiuteriu ir gud kirsti sienas (su dokumentais ir be j), kvosti, maskuotis ir klastoti. Taip pat gebjo altakraujikai, be jo kio gailesio udyti. Vidutinis j amius buvo trisdeimt ketveri, ir visi dalyvav bent penkiose skmingose kidono nuudymo operacijose. Visikai parengtas veikti j kidonas susids i dvylikos asmen. Keturi atliks pat nuudym, o likusieji atuoni utikrins priedang, stebsen ir taktin param, o po smgio paalins pdsakus. Turime adres? paklaus Amosas nuo kompiuterio. Ne, dar neturime, atsak Efraimas. Ir neinau, ar gau sime. Tai turs ateiti per kontrvalgyb. Bolonijoje pus milijono moni, tar Amosas bema sau. Keturi imtai tkstani, patikslino Solas. Ir imtas tkstani i j studentai. Turtume gauti jo nuotrauk, pasak Efraimas, ir kiti trys pakl galvas nuo savo darb. Kakur yra Bekmeno fotografija, padaryta neseniai, po kaljimo. manoma susiveikti kopij. Tai i tikrj padt, sutiko Rafis. Jie turjo imtus sen Doelo Bekmeno fotografij. Buvo ity rinj kiekvien kvadratin jo veido centimetr, kiekvien rauklel, kiekvien aki gyslele, kiekvien galvos plauk sruog. Buvo suskai iav jo dantis ir turjo dant formuls kopijas. J specialistai kita me miesto gale, Izraelio centrinio valgybos ir specialij uduoi instituto geriau inomo kaip Mossad" bstinje pasigamino puikius kompiuterinius atvaizdus, kaip Bekmenas turt atrodyti da bar, po eeri met, kai pasaulis paskutinsyk j regjo. Buvo virti n skaitmenini Bekmeno veido projekcij, kai jisai svr nemenkus 240 svar. Ir kita virtin Bekmeno 180-ies svar, kaip sivaizduo jama, dabartinio jo svorio. Padirbta prie jo plauk, paliekant iuos natralius ir nuspjant, kokios spalvos bsi penkiasdeimt dvej

2 1 4

JOHN

GRISHAM

met vyro. Nuspalvinti juodai, raudonai ir rudai. Trumpai nukirpti ir ilgesni. Ant jo veido udta tuzinas vairi akini, paskui pridurta barzda, i pradi tamsi, paskui ila. Uvis svarbiausia buvo akys. Ityrinti akis. Nors Efraimas buvo grups vadas, Amosui priklaus vyresni kumas. Mat buvs priskirtas prie Bekmeno 1998-aisiais, kai Mos sad" pirm syk igirdo gandus apie programin JAM" rang, kuria stengsi prekiauti takingas Vaingtono lobistas. Veikdami per savo ambasadori Vaingtone, izraelieiai siek nusipirkti JAM", man jau sudar sandr, bet buvo nustumti al, kai Bekmenas ir Deisis Habardas nukreip savo prek kitur. Pardavimo kaina taip niekad ir nesuinota. Sandris liko ne realizuotas. Kakiek pinig perjo i rank rankas, bet Bekmenas kakodl neteik gaminio. Kur jis dabar? Ir apskritai, ar kada nors egzistavo? Tik Bekmenas tai ino. eeri met pertrauka Bekmeno medioklje buvo suteikusi Amosui pakankamai laiko upildyti kai kurias spragas. Kaip ir jo vir ininkai, Amosas man, kad vadinamoji Neptno" dirbtini ems palydov sistema buvo Raudonosios Kinijos krinys; kad kinai nu r gerok gabal savo nacionalinio turto iai sukurti; kad jie pavo g verting technologij i amerikiei tam gyvendinti; kad auniai umaskav sistemos paleidim ir niekais pavert Jungtini Valstij, Rusijos ir Izraelio dirbtinius ems palydovus; kad nesugebj sis temos perprogramuoti taip, jog iai bt nepavojingai kelta J A M " programin ranga. Be JAM" Neptnas" bevertis, ir kinai u j ir Bekmen atiduot savo Didij sien. Amosas ir Mossad" taip pat man, kad Farukas Chanas, pas kutinis liks gyvas i to trejeto ir pagrindinis programins rangos autorius, buvo kin susektas ir prie atuonis mnesius nuudytas. Mossad" jau jo vyruio pdsakais, kai is dingo. Dar jie man, kad amerikieiai kol kas nra tikri, kas sukr Neptn", ir i valgybos neskm tapo besitsianiu, veik nuolati niu nepatogumu. Amerikiei dirbtiniai ems palydovai keturias-

BROKERIS

2 1 5

deimt met viepatavo padangse ir buvo tokie efektyvs, jog gal davo stebti kiaurai debesis, susekti kulkosvaid po palapine, perimti kokio nors kvaial prekeivio elektronin perlaid, pasiklausyti po kalbi bet kuriame pastate ir infraraudonj spinduli vaizdo pagal ba surasti dykumoje naftos. Buvo gerokai pranaesni u visk, k ru sai sugebjo pakabinti danguje. Tiesiog nesivaizduojama, kad CZV ar Pentagonui neinant bt galima suprojektuoti, pastatyti, ikelti auktyn ir padaryti veikiania kit tolygios ar dar geresns technolo gijos sistem. Izraeliei palydovai buvo labai geri, bet ne tokie geri kaip ame rikiei. Dabar valgybos pasaulyje paaikjo, kad Neptnas" paan gesnis nei viskas, k kada nors buvo paleidusios Jungtins Valstijos. Tai tik prielaidos; maai kas patvirtinta. Vienintelis JAM" eg zempliorius paslptas. Jo krjai negyvi. Amosas gyveno su iuo reikalu bema septynerius metus, todl dabar digavo turdamas surinkt nauj kidon ir skubiai kr pla nus. Laiko labai nedaug. Kinai isprogdint pus Italijos, jeigu ma nyt, kad po griuvsiais Bekmenas gaut gal. Amerikieiai irgi gali bandyti j nudobti. Savo krate jis ginamas j konstitucijos su daugy be saugikli. Pagal statymus su juo privalo elgtis teisingai, mogus turi bti nukitas kaljim ir kiaur par saugomas. Bet kitame pa saulio pakratyje jis lengvas taikinys. Kidonas buvo prats neutralizuoti kai kuriuos i kelio ikrypu sius izraelieius, bet niekad savame krate. Amerikieiai elgtsi taip pat.

NILAS Bekmenas laik savo naujj, labai plonyt neiojamj kompiuter tame paiame sename suneiotame lagaminlyje, kur parsitempdavo kas vakar namo. Liza nieko nepastebjo, nes jis jo neiimdavo. Turdavo arti prie savs, visada per ingsn ar du. Jis iek tiek pakeit savo nusistovjusi rytin tvark. Buvo nu sipirks kortel i Jerry s Java" besikurianio kavos ir spurg ukandini tinklo, kuris stengsi prisivilioti klientus puikia kava,

2 1 6

JOHN

GRISHAM

nemokamais laikraiais, urnalais ir prieiga prie interneto. Pagal franiz isinuomotos miesto pakratyje apleisto taco* barako kur buvo aptarnaujama neilipus i automobilio patalpos pagyvintos pramatniu dekoru, ir pirmus du savo gyvavimo mnesius staigls verslas klestjo. Prieky jo eilutje prie privaiuojamojo langelio stovjo trys au tomobiliai. Nilas turjo pasidjs neiojamj kompiuter ant keli, tuoj po vairu. Nuo aligatvio krato jis usisak dvigub mokos be plaktos grietinls ir lauk, kol automobiliai priekyje pasislinks pir myn. O tuo pat metu abiem rankomis baksnojo klaviatr. Atsidars internet, jis greitai perjo prie KwyteMail". Surinko savj vartotojo vard, Grinasl23, paskui slaptaodio fraz post hoc ergo propter hoc. Po keli sekundi it ji pasirod pirmoji inut nuo tvo. Skaitant Nilui ugniau kvap, paskui jis giliai atsiduso ir pa sislinko eilutje priekin. Suveik! Senis nuovokus! Jisai skubiai surinko: Markai: ms inui nemanoma susektu Gali rayti visk, k nori, bet visada geriausia pasakyti kuo maiau. Diaugiuosi, kad tu ten ir ijs i Radlio. A kasdien tuo pat laiku lygiai 7.50 EST** atidarysiu tiesiogin ry. Turiu bgti. Grinas. Jis padjo neiojamj kompiuter ant keleivio sdyns, nuleido savo puss lang ir sumokjo bema keturis baksus u puodel kavos. Nuvaiuodamas nuo staigls, vis vilgiojo kompiuter, ar ilgai ne inyks prieigos signalas. suko gatv, nuvaiavo ne daugiau kaip du imtus pd, ir signalas dingo.

PASKUTIN lapkrit, po triukinamo Artro Morgano pralaim jimo, Tedis Meinardas pradjo kurti savj bausms dovanojimo Be-

* M e k s i k i e t i k i k u k u r z p a p l o t l i a i su d a r u (isp.). ** East Standard Time S t a n d a r t i n i s J A V R y t p a k r a n t s laikas (angl.).-

BROKERIS

2 1 7

kmenui strategij. Kaip visada kruopiai planuodamas, jis rengsi dienai, kai kurmiai" nutekinsi ini, kur Bekmenas paslptas. Kad bt nibtelta kinams ir padaryta taip, kad niekam nesukelt tari m, Tedis pradjo dairytis tinkamo landno. Helena Vang buvo penktos kartos kin amerikiet, atuonerius metus idirbusi Langlyje kaip Azijos klausim analitike. Labai ap sukri, patraukli ir pakeniamai kalbanti kin mandarin kalba. Te dis suveik jai laikin paskyrim j Valstybs departament, ir ten ji pradjo megzti kontaktus su Raudonosios Kinijos diplomatais, kuri dalis patys buvo nipai, o daugelis nuolat beiekantys sau nauj agent. Kinai garsjo agresyvia taktika verbuojant nipus. Kasmet 25 000 j student bdavo priimama Amerikos universitetus, ir slaptoji policija nuo j vis nenuleido aki. Tiktasi, kad gr tvy nn kin verslininkai bendradarbiaus su centrine valgyba. Nuolat buvo stebimos amerikiei kompanijos, daranios versl emynin je Kinijoje. Kompanij vadovus tikrino ir sek. Kai kada atsiverdavo geros perspektyvos. Helenai Vang atsitiktinai" prasitarus, kad jos biografijoje esa ma keleri met, praleist CZV, ir kad turi vili netrukus ten su grti, ji greitai susilauk Pekino valgybos ef dmesio. Helena pri m vieno naujo draugo kvietim papriepieiauti madingame K. A. restorane, paskui papietauti. Ji puikiai vaidino savo vaidmen, nuolat santri dl j iniciatyv, bet galop visada nenorom sutinkanti. Po kiekvieno susitikimo jos smulkios ataskaitos bdavo betarpikai per duodamos Tediui. Kai Bekmenas staiga buvo paleistas i kaljimo ir paaikjo, kad jis buvo kakur nukitas ir neikils paviri, kinai m Helen Vang baisiai mygti. Pasil 100 000 doleri u informacij apie jo buvimo viet. Ji djosi igsdinta pasilymo ir kelias dienas nutrauk kontak t. Puikiai itaiks laik, Tedis suveik, kad paskyrimas Valstybs departament bt nutrauktas ir atauk j atgalios Langl. Por savaii ji neturjo nieko bendra su savo senais draugais, prisiden gianiais Kinijos ambasada.

2 1 8

JOHN

GRISHAM

Paskui paskambino jiems, ir adamas atlygis netrukus paoko iki 500 000 doleri. Helena suljo ir pareikalavo 1 milijono, pa reikdama, kad rizikuojanti savo karjera bei laisve ir kad esanti verta didesni pinig. Kinai sutiko. Kit dien po to, kai Tedis buvo ivytas, Helena paskambino savajam kuratoriui ir pareikalavo slapta susitikti. Ji padav jam la pel popieriaus su instrukcijomis dl elektronins perlaidos vieno Panamos banko to, kuris slapia priklaus CZV sskait. Kai pinigai bus pervesti, pasak Helena, jie susitiksi vl ir ji tursianti informacij apie Doelo Bekmeno buvimo viet. Taip pat teiksianti jiems dabartinio Doelo Bekmeno fotografij. Informacija turjo bti perduota slystant pro al", tikro fizi nio kontakto tarp kurmio" ir kuratoriaus metu, ir viskas atlikta taip, kad niekas nepastebt k nors neprasta. Po darbo Helena Vang sustojo prie Kroger" parduotuvs Betesdoje ir nujo dvylikto sals tarpo gal, kur buvo istatyti pardavimui urnalai ir knygos mink tais vireliais. Jos kuratorius lkuriavo prie stendo su Lacrosse Maga zine* egzemplioriumi rankoje. Helena pam kit to paties urnalo numer ir greitai kio vok. Paskui gantinai nuobodiaudama pasklaid lapus ir padjo urnal atgal ant lentynos. Jos kuratorius vart savaitinius sporto urnalus. Helena nusibast tolyn, bet tik po to, kai pamat j paimant josios turtj Lacross Magazine egzem pliori. syk, kitaip nei visados, neprisireik prastos durklo ir apsiaus to" taktikos. Helenos CZV draugai nestebjo, nes patys organizavo perdavim. Painojo jos kuratori jau daugel met. Voke buvo vienas laktas popieriaus 8x10 coli formato kserokopija fotografijos, kurioje Doelas Bekmenas, regis, keliavo gatve. Atrod kur kas liesesnis, pradjs eldintis oik barzdel, su euro pietiko stiliaus akiniais, vilkjo kaip tenyktis. Lakto apaioje ranka buvo urayta: Doelas Bekmenas, Via Fondazza, Bolonija, Italija. S ddamas savo automobilyje, kuratorius kur laik spoksojo fotogra-

* L a k r o s o ( a i d i m o , p a n a a u s l e d o ritul, t i k a i d i a m o ols aiktelje) u r n a l a s

(ang.).

BROKERIS

2 1 9

fij, paskui nurko Kinijos liaudies respublikos ambasad Viskosino aveniu, iaurvakariniame Vaingtone.

I PRADI rusai tartum nesidomjo, kur Doelas Bekmenas galt bti. Langlyje vairiais bdais j signalai buvo perskaitomi. Nepadaryta joki ankstyv ivad, i ir nebuvo galima padaryti. Daugel met rusai slapta tvirtino, kad vadinamoji Neptno" siste ma priklauso jiems patiems, ir tatai labai padjo supainioti CZV. Didiai valgybos pasaulio nuostabai, Rusija gebjo laikyti i klusi padangn apie 160 valgybini ems palydov per metus, madaug tiek pat kaip ir buvusi Soviet Sjunga. Prieingai Penta gono ir CZV pranaystms, galingas jos buvimas kosmose n kiek nesumenko. 1999-aisiais vienas perbglis i GRU, rus valgybos karins akos ir KGB permjos, informavo CZV, kad Neptnas" ne rus nuosavyb. Jie buvo uklupti taip pat nepasireng kaip ir ame rikieiai. |tarimas nukrypo raudonuosius kinus, kurie aidime su dirbtiniais ems palydovais buvo toli atsilik. Bet ar i tikrj? Rusai troko suinoti apie Neptn", bet nesutiko mokti u informacij apie Bekmen. Kai einanias i Langlio iniciatyvas be veik neatsivelgta, tokia pati spalvota fotografija, kokia buvo parduota kinams, anonimikai elektroniniu patu nusista keturiems rus val gybos vadovams, veikiantiems Europoje su diplomatine priedanga.

INFORMACIJOS nutekinimas audo arabams buvo sutvarkytas per vienos amerikiei naftos kompanijos, besibazuojanios Rijade, vadov, pavarde Tegetas. Jis ten gyveno daugiau nei dvideimt met, laisvai kalbjo arabikai ir lengvai kaip joks kitas svetimalis sukin josi po visuomens sferas. Buvo ypa artimas su vienu vidurinio lygio biurokratu i Saudo Arabijos usienio reikal ministerijos aparato ir per vlyvos popiets arbatl jam papasakojo, kad kadaise jo kom-

2 2 0

JOHN

GRISHAM

partijai atstovavo Doelas Bekmenas. Toliau tai kur kas svarbiau Tegetas pareik ins, kur dabar Bekmenas slapstosi. Po penki valand Teget paadino dur skambutis. Trys jauni kostiumuoti dentelmenai sibrov but ir pareikalavo keli sekun dli jo laiko. Atsipra jie pareik priklausantys kakokiam Saudo Arabijos policijos padaliniui, ir i tikrj tur pasikalbti. Mygiamas Tegetas nenorom suteik informacij, kuri buvo pamokytas at skleisti. Doelas Bekmenas slapstosi Bolonijoje, Italijoje, kita pavarde. Tik tiek ins. Ar galt suinoti daugiau?" paklaus jie. Galbt. Jie papra j, ar negalt rytoj ryt ivykti, sugrti savo kompanijos centrin bstin Niujorke ir pasirausti daugiau infor macijos. Tai labai svarbu Saudo Arabijos vyriausybei ir karalikajai eimai. Tegetas sutiko. Dl karaliaus visk.

2 2

KASMET GEGU, PRIE PAT DANGUN MIMO DIEN, BOLONIEIAI

nuo Saragosos vart ilgiausia pasaulyje nepertraukiama arkada, po visomis 666 arkomis ir pro visas penkiolika koplyi ygiuoja Colle della Guardia virn, prie Santuario di San Luca. ventovje jie i nea savj Madon ir traukia emyn atgalios miest, kur nea per moni uplstas gatves ir galiausiai pastato j ventojo Petro kated roje, joje i lieka atuonias dienas, kol kito parado metu parneama namo. Tai tik Bolonijai bdinga vent, be pertraukos vykstanti nuo 1476-j. Kol Franeska su Doelu sdjo ventojo Luko ventovje, ji papasakojo jam apie apeigas ir kiek daug ios reikianios bolonieiams. Bet Markui tai buvo tik dar viena grai, bet tuia banyia.

BROKERIS

2 2 1

syk juodu buvo atvaiav autobusu, taip ivengdami 666 ark ir 3,6 kilometr ygio kalnn. Blauzdas jam dar ir dabar sopjo po paskutinio apsilankymo San Luca prie tris dienas. Franeska buvo taip isiblakiusi dl svarbesni dalyk, kad tartum nejuia vis perokdavo angl kalb. Jis nesiskund. Baigusi pasakoti apie vent, pradjo rodyti domesnes katedros detales architektr ir kupolo konstrukcij, fresk tapyb. Markas labai stengsi sutelkti dmes. Kupolai, iblukusios freskos ir marmurins kriptos, mir ventieji viskas dabar Bolonijoje buvo besusibg kartu, ir jis susizgribo msts apie iltesnius orus. Tuomet juodu gal t likti lauke ir kalbtis. Galt lankyti graius miesto parkus, ir jeigu ji bent usimint apie koki katedr, jis imt maitauti. Ji mst ne apie iltesnius orus. Jos mintys klaidiojo kakur kitur. Apie t js jau kalbjote, pertrauk jis, kai ji parod pa veiksl vir kriktyklos. Atleiskite. Jums nuobodu? Jis vos nelepteljo tiesos, bet susitvard. Ne, bet jau pakankamai pamaiau. Jie paliko ventov ir aplinkui banyi nuslinko link slaptojo jos takuio, vedanio kelis laiptukus emyn, ton vieton, i kur atsi veria graiausias reginys miest. Ant raudon erpi stog spariai tirpo paskutinis sniegas. Buvo kovo atuoniolikta. Ji usirk ir atrod patenkinta, l^ad taip stovi tylomis ir groisi Bolonija. Jums patinka mano miestas? galiausiai paklaus. Taip, labai. Kas jums ia patinka? Po eeri kaljimo met bet kuris miestas patikt. Sekundl pagalvojs, jis atsak: Tai tikras miestas, mons jame gyvena ten, kur dirba. Sau gus ir varus, atsparus laikui. Per imtmeius beveik niekas nepasikei t. mons mgaujasi sava istorija ir didiuojasi savais pasiekimais. Ji neymiai linkteljo pritardama jo vertinimui.

2 2 2

JOHN

GRISHAM

Mane glumina amerikieiai, pasak. Kai vedioju juos po Bolonij, nuolatos skuba, nekantrauja pamatyti koki domyb, kad galt j ibraukti i savo srao ir judti toliau prie kitos. Nuo latos klausinja apie rytoj ir tolesn dien. Kodl taip yra? A ne tas mogus, kur dera klausti. Kodl? Esu kanadietis, prisimenate? Ne, nesate kanadietis. Ne, nesu. A i Vaingtono. Teko ten bti. Niekad nesu regjusi tiek daug lekiani, sku bani neinia kur moni. Nesuprantu tokio kartligiko gyvenimo geismo. Viskas turi vykti taip greitai darbas, valgis, seksas. eerius metus a nepatyriau sekso. Ji met j vilgsn, kupin daugybs klausim. A i tikrj nenoriu apie tai kalbti. Pati pradjote. Nuotaika praskaidrjo, ir ji usitrauk cigaret. Kodl eerius metus nepatyrte sekso? Nes sdjau kaljime, udarytas vienutje. Ji iek tiek susirauk ir tartum labiau itiesino nugar. K nors nuudte? Ne, nieko panaaus. Esu gana nekenksmingas. Dar viena pauz, dar vienas cigarets dmas. Kodl js ia? Ties sakant, neinau. Ilgam liksite? Galbt Luidis pajgt tai atsakyti. Luidis, itar ji, lyg nort nusispjauti. Nusisuko ir leido si eiti. Jis nusek i paskos, nes taip derjo. Nuo ko js slepiats? pagaliau paklaus ji. Tai labai labai ilga istorija, ir jums i tikrj nereikia inoti. Jums gresia pavojus? Manau, taip. Ne visai nutuokiu, kaip labai, na, tarkim, kad bijau naudotis tikrja savo pavarde ir bijau grti tvynn.

BROKERIS

2 2 3

Tai skamba pavojingai. Kaip ia sikomponuoja Luidis? Manau, jis mane saugo. Kiek laiko saugos? Ties sakant, neinau. Kodl js paprasiausiai nedingstat?

Kaip tik t dabar ir darau. Esu bedingsts. O i ia kur a pasidiau? Neturiu nei pinig, nei paso, nei kokio nors asmens doku mento. Formaliai a neegzistuoju. Tai labai trikdo. Taip. Kodl mums nebaigus ios temos? Sekundl jis nukreip vilgsn al ir nepamat jos parkrintant. Ji avjo juodais odiniais emakulniais aulinukais, ir kairysis smarkiai iklypo ant siauro takuio akmens. Aikteljusi Franeska pargriuvo ant ems, paskutin sekund suspdama pasiremti ran komis. Rankin nulk priekin. Ji klykteljo kak italikai. Markas greitai priklaup j sugriebti. Mano iurna, susirauk ji. Akys jau buvo sudrkusios, dai lus veidas perkreiptas skausmo. Jis velniai pakl j nuo drgno takuio ir nune ant suoliuko netoliese, paskui surado jos rankinuk. Matyt, u kako ukliuvau, vis kartojo ji. Atleiskite, tar. Kovojo su aaromis, bet galop pasidav. - Viskas gerai, viskas gerai, ramino Markas, klpodamas prieais j. Galiu paliesti? Ji pamau kilsteljo kair koj, bet skausmas buvo per stiprus. Turbt lo, pasak, isitrauk i rankinuko popierin ser vetl ir nusiluost aaras. Franeska sunkiai alsavo, sukandusi dan tis. Atleiskite. Viskas gerai, ramindamas Markas apsidair aplink; juo du buvo beveik visikai vieni. Autobusas Santa Luca vaiavo fakti kai tuias, ir per pastarsias deimt minui jie nemat jokio mo gaus. A... ee... nueisiu vidun ir paiekosiu pagalbos. Taip, praom. Nesijudinkite. Tuoj griu, tai sakydamas papleknojo jai

2 2 4

JJOHN

GRISHAM

kel, ir Franeska prisivert nusiypsoti. Paskui jis nuskubjo, mane parkrisdamas pats. Nubgs banyios gal, nieko nepamat. Kur btent galima surasti katedroje koki nors kanceliarij? Kur buvoja priirtojas, administratorius, klebonas? Kas iai vietai vadovauja? Jis dusyk i lauko apsuko San Luca, kol galop pastebjo inyrant i dalinai paslpt dur sodus sarg. Mi pu aiutare? kteljo jis. Galite man padti? Sargas ipt akis ir nieko neatsak. Markas buvo tikras, kad i tar teisingai. Tad prijs ariau pasak: La mia amica si efatta male. Mano draug susieid. Dove'e? suniurnjo sargas. Kur? Markas parod: L, dietro alla chiesa. Antai ten, u banyios. Aspetti. Palaukite. Jis apsisuko, nujo prie dur ir atidar jas. Si sbrighi, per favora. Malonkite paskubti. Praslinko kokios kelios minuts, Markas nervindamasis lauk, norjo pulti atgalios ir pasiirti Franeskos. Jeigu ji susilauiusi kaul, netrukus gali prasidti okas. emiau kriktyklos atsidar di desns durys ir pro jas iskubjo kakoks kostiumuotas dentelme nas, o jam kandin sargas. La mia amica caduta, pasak Markas. Mano draug par krito. Kur ji? paklaus dentelmenas puikia angl kalba. Jie kir to per nedidel plytin patij, lenkdamiesi dar nenutirpusio sniego. Ten aplinkui, u banyios, prie emesniojo krato. Ciurna, ji mano, kad susilau. Mums gali prireikti greitosios. Per pet dentelmenas mesteljo kak sargui, ir is dingo. Franeska sdjo ant suoliuko krato, stengdamasi atrodyti kuo oriau. Laik prie burnos servetl, bet jau nebeaarojo. Dentelme nas neinojo, kuo ji vardu, bet, be abejons, buvo regjs j San Luca katedroje anksiau. Juodu nekteljo italikai, ir Markas beveik nieko nesuprato. Kairysis jos batas tebebuvo ant kojos, ir jiedu sutar taip ir pa likti, kad daugiau netint. Dentelmenas, ponas Kolet, regis, ima-

BROKERIS

2 2 5

n, kaip suteikti pirmj pagalb. Jis apirjo jos kelius ir rankas. Kad ir nubrozdinti bei skaudantys, ie nekraujavo. Tik smarkiai patempta, pasak Franeska. I tikrj nemanau, kad susilauiau. Kol atvyks greitoji, truks aminyb, pasak dentelme nas. A nuveiu jus ligoninn. Netoliese pypteljo signalas. Sargas atvar automobil ir priva iavo kaip manoma ariau. Manau, a paeisiu, narsiai pareik Franeka, bandydama atsistoti. Ne, mes jums padsime, spyrsi Markas. Abu sugrieb j u alkni ir pamau padjo atsistoti. Pasirmusi pda, ji susirauk, bet pasak: Nel. T i k smarkiai patempta. Ji usispyr eiti. Juodu pusiau nune j iki automobilio. Ponas Kolet msi viskam vadovauti ir tais juodu ant upa kalins sdyns taip, kad Franeskos auktyn ikeltos pdos buvo padtos Markui ant keli, o nugara atremta kairisias upakalines dureles. Kai keleiviai buvo tinkamai pasodinti, jis oko prie vairo ir stm pavar. Atbulom pavaiavo krmais apsodinta alja iki siauro akmenimis grsto keliuko ir netrukus jau riedjo pakalnn Bolonijos link. Franeska usidjo sauls akinius. Markas pastebjo kairiu jos ke liu varvant krauj. Pams jai i rankos servetl, pradjo sausinti. Dkui, sukudjo ji. Atleiskite, kad sugadinau jums dien. Liaukits, nusiypsojo jis. Faktikai tai buvo geriausia diena su Franeska. Tas nutikimas, kad parkrito, emino, todl ji atrod mogikesn. Tai abiem neju ia suadino atviresnius jausmus. Suteik galimyb nuoirdiam fi ziniam kontaktui, kai vienas mogus ities stengiasi padti kitam. Buvo bestumis Mark jos gyvenim. Kad ir kas toliau vykt, ar ligoninje, ar jos namuose, jis bent mirksn bsis ten. Itikus bdai, Franeskai jo prireik, nors tikrai pati to nenorjo.

2 2 6

JOHN

GRISHAM

Laikydamas jos pdas sau ant keli ir nemataniomis akimis velgdamas pro lang, Markas suprato, kaip baisiai trokts bent ko kio ryio, kad ir su kokiu mogumi. Praverst bet koks draugas. Kalvos apaioje ji pasak ponui Koletai: Noriau vaiuoti namo. vigteljs upakalinio vaizdo veidrodl, is atsak: Manau, jus turt apirti daktaras. Galbt vliau. A kiek pailssiu ir pairsiu, kaip jausiuos. Sprendimas priimtas ginytis bt buv beprasmika. Markas irgi turjo iok tok patarim, bet pasiliko sau, nes norjo pamatyti, kur Franeska gyvena. Gerai, sutiko ponas Kolet. Via Minzoni, netoli geleinkelio stoties. Markas nusiypsojo patsai sau, gana didiuodamasis, jog ino t gatv. emlapyje galjo sivaizduoti j iaurinis senamiesio pa kratys, kvartalas mielas, bet ne brangios nuomos zonoje. Bent syk yra ja js. Ties sakant, buvo aptiks anksti atsidarani kavin-bar toje vietoje, kur gatv baigiasi prie Piazza dei Martiri. Kol jie vidur popiets transporto sraute skriejo miesto perimetru, Markas vilg iojo kiekvien gatvs pavadinim, dmjosi kiekvien sankry ir vislaik tiksliai inojo, kur ess. Daugiau nepratarta n odio. Markas laik sau ant keli jos pdas, ir madingi, bet gerokai padvti juodi aulinukai iek tiek pur vino vilnons mediagos jo kelnes. Bet i akimirk jam buvo n mo tais. sukus jiems Via Minzoni, ji pasak: Dar apie du kvartalus, dein. Po akimirkos pridr: Truputl priekin. Antai u to alio B M W yra tarpas. Juodu atsargiai ikl j nuo upakalins sdyns ir pastat ant aligatvio, kur Franeska nusikrat j sekundlei ir paband eiti. Ciurna nelaik. Vyrai j sugrieb. Antras auktas, sukandusi dantis pasak ji. Name buvo atuoni butai. Markas atidiai stebjo j nuspaudiant mygtuk alia lentels Giovanni Ferro. Atsiliep moterikas balsas.

BROKERIS

2 2 7

Franeska, pasak ji, ir dur uraktas spragteljo. Jie en g vestibiul, tams ir aptriuus. Deinje iojjo atviros laukianio lifto durys. Visas trejetas vos j sutilpo. Man tikrai dabar viskas gerai, pasak ji, matyt, stengda masi isivaduoti ir nuo Marko, ir nuo pono Koletos. Reiks udti ledo, tar Markas, jiems pradjus labai pa mau kilti auktyn. Liftas triukmingai sustojo, pagaliau durys atsidar ir visi isispraud laukan abu vyrai vis prilaikydami Franeska u alkni. Jos butas buvo vos u keli ingsni, ir kai jie atsidr prie dur, po nui Koletai jau buvo gana. Nuoirdiai dl to apgailestauju, pasak jis. J e i g u bus koki medicinini sskait, teikits man paskambinti. Ne, js labai malonus. Labai dkui. Dkui, pakartojo ir Markas, vis dar jos nepaleisdamas. Nuspaud dur skambut ir lauk, o ponas Koletas vl nr lift ir paliko juodu vienus. Ji atlijo nuo jo. Viskas gerai, Markai, tar. Dabar jau pajgsiu susido roti. iandien namuose sutiko pasdti mano motina. Jis vylsi, kad bus pakviestas vidun, bet neturjo teiss bruktis. Jam is epizodas jo pabaig. Suinojo daugiau, nei bt galjs ti ktis. Tad nusiypsojo, paleido jos alkn ir jau buvo beatsisveikins, kai i vidaus garsiai spragteljo uraktas. Ji pasisuko duris, ir tuo pat metu stipriau pasirm ant sualotos iurnos. i vl sulinko, privers dama Franeska aiktelti ir jo prisilaikyti. Durys atsivr tuo pat metu, kai ji nualpo.

J o s motina, sinjora Altoneli, septyniasdeimtmet moterik, visikai nekalbjo anglikai ir pirmas kartligikas minutes paman, kad Markas kakaip nuskriauds jos dukter. Nerili italika jo kalba pasirod nepakankama, ypa slegiant tokiai tampai. Jis nune Fran eska ant sofos, pakl jos pd ir sugebjo tiek pasakyti, kad bt suprastas:

2 2 8

JOHN

GRISHAM

Ghiaccio, ghiaccio. Ledo, atnekite ledo. Motina nenorom pasitrauk, paskui dingo virtuvje. Kol motina gro su lapia paluoste ir plastikiniu maieliu ledo, Franeska sujudjo. J s nualpote, pasak Markas, pasilenks ties ja. Franeska sugrieb jo platak ir paklaikusiomis akimis apsidair aplink. Cbi ? tariai paklaus motina. Kas jis? Un amico. Draugas. Drgna paluoste jisai suvilg Franeskai veid, ir ji greitai at sigavo. Spariausia italika greitakalbe, su kokia jis dar nebuvo susi drs, ji paaikino motinai, kas nutik. Bandant pagauti kartkartmis vien kit od, nuo kulkosvaidik" paplip ten ir atgal Markui apsvaigo galva, tad paprasiausiai jis liovsi stengsis. Staiga sinjora Altoneli nusiypsojo ir labai dkinga papleknojo jam per pet. Geras vaikinas. Ji vl dingo, ir Franeska pasak: Motina nujo paruoti kavos. Puiku, tarsteljo. Prisitrauks prie sofos kd, jis atsisdo alimais laukdamas. Reikt udti ledo, pagaliau pasak. Taip, reikt. Abu pavelg jos batus. Gal juos nuautumte? papra ji. Taip, inoma, mielai sutiko. Pradars utrauktuk, jis at sargiai nuav dein bat, lyg bt buvusi sualota ir ta pda. Dar liau elgsi su kairiuoju. Kiekvienas menkiausias judesys sukeldavo jai skausm, ir vienu metu jis pasil: Gal veriau pati pabandytumte? Ne, tskite. Utrauktukas sustojo prie pat iurnos. Dl sutinimo bat buvo sunku nuauti. Po keli ilg atsargaus judinimo minui, kol pacient sukstais dantimis kentjo, batas buvo nuautas. Ji mvjo juodomis kojinmis. Markas jas tyrinjo, paskui tar: Sias irgi reikia numauti. Taip, tikrai. Sugro motina ir kak ipykino italikai.

BROKERIS

2 2 9

Gal palauktumte virtuvje? papra Mark Franeska. Virtuv buvo maa, bet nepriekaitingai rengta, labai iuolaiki ka, vien chromas ir stiklas, inaudotas kiekvienas kvadratinis colis. Ant darbo spintuts gurgjo labai modernus kavinukas. Sienos vir nedi delio pusryi kampuio buvo nukabintos ryki spalv abstraktaus meno kriniais. Laukdamas jis klaussi abi tarkant vienu metu. Jiedvi be didesni komplikacij numov kojines. Kai Markas sugro svetain, sinjora Altoneli djo ant kairs iurnos led. Motina sako, kad nel, met jam Franeska. Daug met dirbo ligoninje. Ji gyvena Bolonijoje? Imoloje, u keli myli. Jis tiksliai inojo, kur tai yra, bent i emlapio. Manau, jau turiau eiti, pasak jis, i tikrj nenorda mas pasialinti, bet staiga pasijuts sibrovliu. Turtumte igerti kavos, pakviet Franeska. Jos motina ov i svetains atgal virtuv. Jauiuosi sibrovlis, gynsi jis. Ne, praom, po to visko, k iandien padarte, tiek tegaliu pasilyti. Motina sugro su stikline vandens ir dviem tabletmis. Visk nurijusi, Franeska atrm galv pagalvles. Apsikeit trumpais sa kiniais su motina, paskui pavelg j: aldytuve ji turi okoladin tort. Nortumte paragauti? Taip, dkui. Motina ir vl iskubjo, dabar niniuodama ir labai patenkinta, kad turi kuo rpintis ir k pavaiinti. Markas vl atsisdo ant kds. Labai skauda? Taip, nusiypsojo ji. Negaliu meluoti. Skauda. Jis nesugalvojo, k tinkama atsakyti, tad vl leidosi prie bendr dalyk: Tatai taip greitai vyko, pasak. Abu kelias minutes m gino atkurti vyk. Paskui nutilo. Ji usimerk ir tartum m sndu-

2 3 0

JOHN

GRISHAM

riuoti. Susikryiavs ant krtins rankas Markas stebeilijo didiul, labai keist paveiksl, uimant beveik vis sien. Namas buvo senovinis, utat i vidaus Franeska su vyru atsi grieb kaip rytingi modernistai. Baldai buvo emi, glotnios juodos odos su viesiais plieniniais, minimalistiniais rmais. Sienos nukabi ntos rykiais iuolaikinio meno paveikslais. Mums negalima papasakoti apie tai Luidiui, sunab djo ji. Kodl ne? Ji kiek dvejojo, paskui atsivr: Jis moka du imtus eur per savait, kad jus mokyiau, Mar kai, ir skundiasi dl kainos. Mudu ginijoms. Jis grasino surasis k nors kit. Jei atvirai, tai man reikia pinig. Dabar per savait gaunu vien ar dvi ekskursijas; sezonas dar nesibgjs. Po mnesio reikalai pagyvs, turistai ims plsti pietus, bet iuo metu a udirbu nedaug. Stoikas fasadas" buvo seniai dings. Markas negaljo patikti, kad ji leidiasi bti tokia paeidiama. Moteris isigandusi, ir jis nu silaut sprand, kad tik galt jai padti. Franeska ts: Neabejoju, jis atsisakys mano paslaug, jeigu tik kelias die nas praleisiu. Na, jums teks praleisti kelias dienas, tar vilgteljs ap vyniot jai apie iurn led. Ar negaltume tai nutylti? Turiau netrukus pajgti judti, kaip manote? Galime pamginti nutylti, bet Luidis turi bd, kaip sui noti. Jis dmiai mane seka. A rytoj apsimesiu susirgs, paskui kitai dienai k nors sugalvosime. Galbt galtume mokytis ia. Ne. Ca yra mano vyras. i Markas nejuia vilgteljo per pet atgal. ia? Miegamajame. Labai serga. Kas per... Vys. Paskutin stadija. Kai dirbu,prijo sdi mano motina. Slaugos ligonins sesel kasdien popiet ateina suleisti jam vaist.

BROKERIS

2 3 1

Man labai gaila. Ir man. Dl Luidio nesirpinkite. Pasakysiu, kad esu suavtas js mokymo metodika ir kad nesutiksiu dirbti su nieku kitu. Tai bus melas, ar ne? ioks toks. Sinjora Altoneli sugro neina padklu su tortu ir espreso. Pa djo visk ant skaisiai raudono kavos stalelio vidur svetains ir msi pjaustyti tort. Franeska pam kav, bet valgyti nenorjo. Markas kramsnojo kaip manoma liau ir gurknojo i mao puodelio, lyg tai bt jo paskutinysis. Sinjoros Altoneli mygiamas suvalgyti dar vien gaball ir vl sipilti kavos, jis tarsi nenorom sutiko. Markas viejo apie valand. Leisdamasis liftu sumojo, kad Diovanis Feras neileido n garso.

23
PAGRINDIN RAUDONOSIOS KINIJOS VALGYBOS AGENTRAVALS-

tybs saugumo ministerija, arba V S M , udymams vykdyti pasauly je naudojosi maomis ir labai gerai parengtomis grupmis, panaiai kaip rusai, izraelieiai, britai ir amerikieiai. Taiau sidmtinas skirtumas buvo tas, kad kinai galop apsisto jo prie vienos konkreios grups. Uuot paskirst nevar darb, kaip tatai dar kitos alys, V S M pirmiausia kreipsi tok jaunikait, kur jau kelerius metus itin avdamiesi stebjo CZV ir Mossad". Semis Tinas buvo produktas dviej raudonj kin diplomat, kuriuos, pa sak gand, V S M parinkusi, kad susituokt ir daugintsi. Jeigu kada nors egzistavo tobulai klonuotas agentas, tai toks buvo Semis Tinas. Gim Niujorke ir uaugo priemiesiuose aplinkui K. A., mokytas privai repetitori, kurie nuo pat tada, kai Tinas iaugs vystyklus, kimo jam galv usienio kalbas. eiolikos met amiaus jaunuolis stojo Merilando universitet, dvideimt vieneri baig j su dviem

2 3 2

JOHN

GRISHAM

moksliniais laipsniais, paskui studijavo ininerij Hamburge, Vokie tijoje. Kakur pakeliui jis kaip pomgiu usikrt bomb gaminimu. Sprogmenys tapo jo aistra, ypa kontroliuojamieji sprogdinimai i vi sokiausi pakuoi laik, popierini puodeli, tuinuk, cigare i pakeli. Buvo puikus aulys, bet autuvai jam atrod per paprasti ir nuobods. Tinas-Skardius* mgo savsias bombikes. Paskui jis pramanyta pavarde studijavo Tokijuje chemij ir ten vald men bei moksl udyti nuodais. Sukakus dvideimt ketve riems, turjo deimt skirting pavardi, mokjo apie tiek pat kalb ir kirsdavo sienas, pasitelks didiul daugyb pas bei maskuoi. Gebdavo bet kur tikinti kiekvien muitins pareign, jog ess j a ponas, korjietis ar taivanietis. Kad isilavinimas tapt nepriekaitingas, vienerius varginanius metus jis praleido tokio elitinio kin armijos dalinio mokomosiose pratybose. Imoko stovyklauti, virtis ant lauo valg, veikti siautulin gas upes, ilikti gyvas vandenyne ir dien dienas gyventi tyruose. Kai jisai sulauk dvideimt eeri, V M S nusprend, kad vaikinas moka pakankamai. Atjo metas pradti udyti. Kiek buvo inoma Langliui, jis pradjo netiktino savj la von skaiiaus rantas autuvo buoje nuudydamas tris raudon j kin mokslininkus, pernelyg susibiiuliavusius su rusais. Sutvark juos per pietus viename Maskvos restorane. Kol asmens sargybiniai lauk u dur, vienam perpjov gerkl vyr tualete, bebaigianiam reikal prie pisuaro. Prisireik valandos, kol buvo aptiktas jo lavonas, grstas gana nedidel skardin iukliad. Antrasis padar klaid, kad sunerimo dl pirmojo. Jis nujo vyr tualet, kur lauk TinasSkardius, persirengs valytoj. Vyrioko galva aptikta stumta klo zet, kuris usikimo ir tvino. Treiasis pasimir po keli sekundi prie staliuko, kur liko sdti vienas ir labai nerimavo dl savo draug. Pro al skubantis vyrikis su padavjo varkeliu n kiek nesusiltindamas bed jam sprand unuodyt strlyt. Kalbant apie mogudystes, tai visas darbas atliktas netikusiai.

* A n g l i k a i p r a v a r d Tin Man

reikia ir vyriokas T i n a s " , ir skardius".

BROKERIS

2 3 3

Per daug kraujo, per daug liudinink. Pasprukti buvo sunku, bet T i nui-Skardiui pasisek jisai sugebjo nepastebtas isinedinti pro judri virtuv. Kol buvo paaukti asmens sargybiniai, jis jau skuod skersgatviu u restorano. Nr miesto tamson, pasigavo taksi ir po dvideimties minui eng Kinijos ambasad. Kit dien jis Peki ne jau tyliai vent pirmj savo skm. Antpuolio lumas sukrt valgybos pasaul. Konkuruojan ios agentros tbt stengsi suinoti, kas tai padar. Viskas taip skyrsi nuo to, kaip kinai paprastai alindavo savo prieus. Jie garsjo kantrumu, disciplinuotumu, gebjimu laukti ir laukti, kol ateis vi sikai tinkamas metas. Mediodavo, kol galop j auka paprasiausiai pasiduodavo. Arba atsisakydavo savo plano ir pereidavo prie kito, at sargiai tykodami, iki pasitaikys proga. Kai po keli mnesi tatai vl nutiko Berlyne, gim Tino-Skar diaus legenda. Vienas aukto rango prancz valdininkas perteik fiktyvias paslaptis apie sudtingos technologijos mobilj radar. Jis buvo imestas i viebuio keturiolikto aukto numerio balkono, ir kai nukrito ant ems alia baseino, gerokai sutrikd nema br besikaitinanij saulje. Vlgi nuudyta pernelyg akivaizdiai. Londone Tinas-Skardius itak vienam mogui smegenis mobiliuoju telefonu. Perbglis Niujorko kin kvartale prarado di desn dal savo veido, susprogus cigaretei. Netrukus iame valgybi nink pogrindyje Semiui Tinui buvo priskiriami patys spdingiausi nuudymai. Legenda spariai augo. Nors jis turjo savo grupje ke turis ar penkis patikimus narius, danai veikdavo vienas pats. Syk prarado vien mog Singapre, kai j taikinys staiga pasirod su keliais draugais, kurie visi buvo ginkluoti. Tai buvo reta neskm ir tapo pamoka veikti apdairiai, smogti greitai bei neturti daug apmo kam moni. Ilgainiui smgiai darsi nebe tokie spdingi, nebe tokie smur tiki ir kur kas lengviau nuslepiami. Dabar jis buvo trisdeimt trej ir neabejotinai labiausiai keliantis baim agentas pasaulyje. CZV i leido krv pinig, stengdamasi susekti jo kaitaliojamas vietas. ino jo esant j Pekine, dykinjant po prabang savo but. Kai paliko,

2 3 4

JOHN

GRISHAM

buvo atsektas iki Honkongo. Vyriokui sdus lktuv, skrendant London niekur nenutupiant, persptas Interpolas. Londone Tinas sukeit pasus ir paskutin minut sdo Alitalia" reis skristi M i lan. Interpolas galjo tik stebti. Semis Tinas danai keliaudavo naudodamasis diplomato priedanga. Jis joks nusikaltlis, o tik agen tas, diplomatas, verslininkas, profesorius bet kas, kuo jam reik davo bti. Milano Malpenzos oro uoste jo lauk automobilis, ir Tinas i nyko mieste. CZV iniomis, buvo praj ketveri su puse met nuo tada, kai Tinas-Skardius paskutinsyk kl koj Italij.

PONAS Elij tikrai atrod kaip turtingas Saudo Arabijos ver slininkas, nors jo storas vilnonis kostiumas buvo bema juodas, iek tiek per tamsus kaip Bolonijai, ir viess ruoeliai gerokai per plats, kaip drabuiui, modeliuotam Italijoje. Markiniai roiniai, blizgan ia balta apykakle neblogas derinys, bet vis dlto ie buvo roi niai. Apykakle buvo praverta auksin juostel, taip pat per stora, i kelianti kaklaraiio mazg per auktai, atrod, tai dusino. I abiej juostels gal ibjo po deimant. Ponas Elijas visas buvo apsikarsts deimantais po vien didiul ant abiej rank, deimtimis maes ni nusagstytas jo Rolex" laikrodis, dar pora auksinse markini rankovi ssaglse. Batai Stefanui atrod es italiki, naujutlaiiai, rudi, bet gerokai per viess, kad tikt prie kostiumo. Apskritai visas paketas paprasiausiai neveik. Nors ir labai stengtasi. Stefanas turjo laiko ianalizuoti" savo klient, kol jie va iavo faktikai tylomis Bolonijos centr i oro uosto, kur ponas Elij ir jo padjjas atskrido privaiu reaktyviniu. Juodu sdjo juodo mersedeso tai irgi buvo viena i pono Elijos slyg gale, o vairuoto jas tylomis priekyje su jo padjju, kuris, matyt, kalbjo tik arabikai. Pono Elijos angl kalba buvo pakeniama, greitomis paplipomis, paprastai palydimomis kakuo arabikai padjjui, kuris jaut pareig usirainti kiekvien savo eimininko pasakyt od.

BROKERIS

2 3 5

Po deimties minui automobilyje kartu su jais, Stefanas jau vylsi, kad visk baigs gerokai iki priepiei. Pirm but jis parod jiems netoliese universiteto, kur pono Elijos snus netrukus atvyks studijuoti medicinos. Keturi kambariai tvirto seno pastato antrame aukte (be lifto), graiai apstatyti baldais, tikrai prabangs kaip bet kokiam studentui 1800 eur per mne s. Nuoma metams priek, u patogumus papildomas mokestis. Ponas Elijas tik susirauk, lyg ilepintam jo snui reikt ko nors ge rokai dailesnio. Padjjas irgi susirauk. Juodu rauksi vis keli e myn laiptais iki automobilio, ir vairuotojui skubinantis antr but nepratar n odio. Butas buvo Via Remorsella, per vien kvartal vakarus nuo Via Fondazza iek tiek erdvesnis u pirmj, virtuv didumo su lig sandliuku luotoms pasidti, prastai apstatytas baldais, be kokio nors vaizdo miest, per dvideimt minui kelio nuo universiteto. Kaina 2600 eur per mnes. Butas dargi kakuo keistai atsidav. Raukymasis liovsi bstas jiems patiko. Sis bus puikus, pasak ponas Elij, ir Stefanas lengviau atsiduso. Jei tik bent iek tiek pasiseks, neprisireiks su jais vargti per priepieius. Tartum jis k tik bt susirs graius komisinius. Jie nuskubjo Stefano kompanijos kontor, kur per rekordin laik sutvark dokumentus. Ponas Elij reikalais apsiverts mo gus, turs svarb susitikim Romoje, ir jeigu nuomos negalima u baigti tuojau pat, ia vietoje, tai visk umirkite! Juodasis mersedesas nulakino juos atgalios oro uost, kur su trikdytas ir iseks Stefanas padkojo, atsisveikino ir kaip manyda mas greiiau pasialino. Ponas Elij su savo padjju nujo gudrono danga prie reaktyvinio ir dingo viduje. Durys usidar. Reaktyvinis nepajudjo i vietos. Viduje ponas Elij ir jo pa djjas nusimet verslinink drabuius ir apsireng paprastai. Juodu susispiet draugn su trim kitais savo grups nariais. Po kokios valan dos visi galiausiai paliko reaktyvin, nutemp nemenk savo baga privat terminal, o paskui j laukianius venus.

2 3 6

JOHN

GRISHAM

TAMSIAI mlynas firminis Silvio" krepys suadino Luidiui tarim. Markas niekad nepalikdavo jo bute. Niekad neileisdavo i aki. Neiojo visur, ukabint direliu per pet ir stipriai pabrukt po deine paastimi, lyg viduje bt auksas. K gi dabar jis galjo turti, kad tai reikalavo tokios apsaugos? Juk retai kada neiodavosi savo mokomj mediag. Jeigu jisai su Ermanu mokydavosi viduje, t darydavo Marko bute. Jeigu mokyda vosi lauke, vykdavo vien pokalbis, nesinaudojant jokiomis knygomis. Vitekeris Milane irgi tapo tarus, ypa nuo tada, kai Markas buvo pastebtas vienoje interneto kavinje netoliese universiteto. Jis atsiunt Bolonij agent, pavarde Kreiteris, kad is padt Zelmenui ir Luidiui atidiau stebti Mark ir rpest keliant jo krep. Kilpa versi, buvo laukiama fejerverk, ir Vitekeris pra Langl daugiau pajg gatves. Bet Langlyje tvyrojo sumaitis. Tedio pasitraukimas, nors tik rai ne netiktas, apvert i staig auktyn kojomis. Tebebuvo jun tamos ir sukrtimo bangos po Luketo atleidimo. Prezidentas grasi no masika etat pertvarka, tad direktoriaus pavaduotojai ir aukto lygmens administratoriai daugiau laiko rpinosi, kaip isaugoti savo kdes, nei sek vykdomas operacijas. Tai Kreiteris gavo radijo inut i Luidio, kad Markas slenka Piazza Maggiore link, veikiausiai dairydamasis, kur igrus pavakarins kavos. Kreiteris pastebjo j engiant per aikt, pasikius tam siai mlyn krep po deine paastimi ir veik niekuo neisiskiriant i vietini. Istudijavus gan stor Doelo Bekmeno dosj, buvo smagu galop pamatyti j pat. Jeigu tik vargas vyrukas inot! Bet Markas nebuvo itroks, bent kol kas. Jis prajo pro kavi nes ir parduotuves, paskui staigiai, kelissyk vogia apsidairs smuko yAlbergo Nettuno\ nedidel prabang penkiasdeimties kambari viebut ia pat, alia aikts. Kreiteris per radij prane Zelmenui ir Luidiui, kuris ypa suglumo, nes Markui nebuvo visikai jokio reikalo ueiti viebut. Kreiteris palauk penkias minutes, paskui
y

BROKERIS

2 3 7

eng nediduk vestibiul, dmdamasis visk, k mat. Deinje buvo laukiamasis, jame keletas kdi ir keli paskleisti ant plataus kavos staliuko kelioni urnalai. Po kairei maas tuias telefon kambarys atdaromis durimis, paskui dar vienas kambarys, ir is ne tuias. Jame sdjo Markas, vienas pats, usikniaubs prie staliuko po pritvirtintu prie sienos telefono aparatu, atsidars savo mlynj krep. Buvo pernelyg kak niks, kad pastebt praeinant pro al Kreiter. Gal kuo galiu padti, sere? paklaus registratorius nuo savo stalo. Taip, dkui, norjau pasiteirauti dl kambario, italikai at sak Kreiteris. Kada? Siai nakiai. Deja, laisv neturime. Kreiteris pam nuo registratoriaus stalo buklet. Cia visada pilna, nusiypsojo jis. Populiari vieta. Taip, tikrai. Galbt kitsyk. Beje, gal kartais js viebutyje galima prieiti prie interneto? Be abejo. Bevielio? Taip, pirmasis viebutis mieste. Kreiteris pasitrauk tardamas: Dkui. Pamginsiu kitsyk. Taip, praom. Pakeliui gatv jis vl prajo pro telefon kambar. Markas ne pakl aki.

ABIEM nykiais jisai spausdino tekst ir vylsi, kad registra toriaus nebus ipraytas laukan. Nettuno reklamavosi beviele prieiga prie interneto, bet tik savo sveiams. Kavinuks, bibliotekos ir vienas i knygyn sil nemokam prieig kiekvienam, kuris tik sumanys usukti, bet tik ne viebuiai.

2 3 8

JOHN

GRISHAM

tai k jis ra elektroniniame laike: Grinai, a kadaise turjau reikal su vienu bankininku Ciuriche Mikeliu van Tysenu, i Rhineland Bank"* Bahnhofstrasje**, Ciuricho centre. Pasiirk, gal tau pavyks patikrinti, arjis ten tebedirba. Jeigu ne, tai kas um jo viet? Nepalik pdsak! Markas Jis nuspaud Sisti" ir vl meldsi, kad visk bt atliks teisin gai. Greitai ijung Ankyo 850" ir kio krep. Ieidamas linkteljo registratoriui, kuris kalbjo telefonu. Markas paliko viebut dvi minuts po Kreiterio. Jie stebjo j i trij skirting pozicij, paskui sek lengvai simaiius tarp pavaka re plstani i darbo moni. Zelmenas apsuko rat atgal, eng Nettuno viebut, nujo antrj telefon kambar ir atsisdo ton paion vieton, kurioje vos prie dvideimt minui sdjo Markas. Re gistratorius, dabar suglums, djosi prie savo stalo niks darb. Po valandos visi susitiko viename bare ir atsek atgalios jo veiks mus. Ivada buvo akivaizdi, bet vis tiek sunkiai nuryjama kadangi Markas nesinaudojo telefonu, vadinasi, per nemokam viebuio be viel prieig pateko internet. Kitos prieasties nebuvo atsitikti nai ueiti viebuio vestibiul, sdti telefon kambaryje veik deimt minui, o paskui staiga pasialinti. Taiau kaipgi jis galjo tai pada ryti? Juk neturjo nei neiojamojo kompiuterio, nei kito mobiliojo telefono, iskyrus t, kur jam paskolino Luidis, pasenus aparaiuk, kuris veikt tik mieste ir niekaip negalt bti taip patobulintas, jog pavykt umegzti tiesiogin ry internetu. Gal sugebjo gauti kok nors auktos technologijos daikiuk? Betgi neturi pinig. Neatmestina vagyst. Jie svarst vairius scenarijus, Zelmenas ijo isisti elektroni-

* R e i n o e m s b a n k a s " {vok.). ** G e l e i n k e l i o stoties g a t v {vok.).

BROKERIS

2 3 9

nio laiko su nerim keliania inia Vitekeriui. Kreiteris buvo ko mandiruotas dairytis po parduotuvi vitrinas tokio pat mlyno Silvio" krepio. Luidis paliktas pasirpinti pietumis. Jo mintis pertrauk telefono skambutis i paties Marko. Jis savo bute, ne per geriausiai jauiasi, vis popiet kako streikavo skrandis. Atauk pamok su Franeska ir dabar atsiprao nuo piet.

24
JEIGU DENO SANDBERGO TELEFONAS SUSKAMBDAVO PRIE RYTO E-

ias, inios niekada nebdavo geros. Jis buvo nakties pelda, naktininkas, danai miegantis, kol ateidavo pusryi ir kartu priepiei metas. Visi j pastantys irgi inojo, kad neverta skambinti anksti. Skambino vienas kolega i Post. Buvai aplenktas su sensacija, biiuli, rimtai pareik jis. K?! rikteljo Sandbergas. Times k tik nuluost tau nos. Kuo? Bekmenu. K? Eik ir pats pasiirk.

Sandbergas nubgo per apjaukt but darbo kambar ir puo l prie stalinio kompiuterio. Susirado straipsn, parayt Hito Friko, nekeniamo konkurento i The New York Times. Pirmojo puslapio antrat skelb: M A L O N E S TIRIANTI F T B IEKO DOELO BEKMENO. Cituodamas gausyb nevardyt altini, Frikas ra, kad FTB suintensyvino tyrim pinigai u malon" ir j iplt, apimdama konkreius asmenis, kuriems ankstesnis prezidentas Artras Mor ganas dovanojs bausm. Diukas Mongas apibdintas kaip domi nantis mogus", danai imetamas eufemizmas, kai valdia nor-

2 4 0

JOHN

GRISHAM

davo suterti asmen, kurio nepajgdavo oficialiai apkaltinti. Taiau Mongas buvo hospitalizuotas ir, pasak gand, beileidis paskutin atods. Zondavimo bdu dabar buvo kreipiamas dmesys Doel Bekmen, kuriam paskutin prezidentysts valand suteikta malon, pa sak nepraytos Friko analizs, sukrtusi ir papiktinusi daugel. Paslap tingas Bekmeno dingimas tik dar labiau sukurst spliones, kad is nusipirko malon ir pabgo, siekdamas ivengti savaime suprantam klausim. Tebesklando seni gandai, primin visiems Frikas, o vairs nevardyti ir neva patikimi altiniai leido suprasti, jog prielaidos apie tai, kad Bekmenas turi uslpto turto, nebuvo oficialiai paneigtos. Kas per lamtas! suniurnjo Sandbergas, slinkdamas e myn ekranu. Jis geriau u bet kur kit ins faktus. Sios nesmons nemanoma pagrsti. Bekmenas nemokjo u malon. Kol kas zon davimas tra zondavimas, oficialus tyrimas nevyksta, bet sunkioji fe deralin artilerija jau ne u kaln. Vienas uolus Jungtini Valstij prokuroras triukmingai reikalavo pradti. Jis dar nebuvo suauks didiojo iuri, bet prokuratra jau darbavosi isijuosusi, laukdama si gnalo i Teisingumo departamento. Frikas visk baig dviem pastraipomis apie Bekmen atnau jinta sena istorija, mediaga, kuri laikratis skelb anksiau. Niekalas, vien tam, kad upildyt puslap! to Sand bergas.

PREZIDENTAS irgi tai perskait, bet reagavo kitaip. Jis kai k usira ir pastabas pasilaik iki puss atuoni, kai Sjuzena Pen, jo paskirta laikinoji CZV direktor, atvyko trumpam rytiniam infor mavimui. KPI kasdieniai prezidento informavimai istorikai buvo atliekami paties direktoriaus, visada Ovaliajame kabinete, ir paprastai vykdavo kaip pirmasis dienos reikal punktas. Taiau Tedis Meinardas su savo prasta sveikata buvo pakeits nusistovjusi tvark ir pastaruosius deimt met tai atlikdavo kas nors kitas. Dabar vl imta gerbti tradicijas.

BROKERIS

2 4 1

Lygiai 7.00 ryto ant prezidento raomojo stalo bdavo pade dama atuoni deimties puslapi ataskaita valgybos klausimais. Po beveik jau dviej savo pareigybs mnesi jis susidar prot per skaityti kiekvien ataskaitos od. Tai jam atrod nepaprastai domu. Jo pirmtakas kart gyrsi skaits bema visk knygas, laikraius, urnalus. Bet tikrai ne naujus statymus, politikos praneimus, su tartis ar kasdien informacij. Jam danai bdavo sunku perskaityti savo paties kalbas. arvuotu automobiliu Sjuzena Pen i savo nam Dordtaune buvo atveta Baltuosius rmus, kur kasryt atvykdavo 7.15. Pakeliui ji perskaitydavo kasdien CZV parengt ataskait. T ryt ketvirta me puslapyje buvo mediaga apie Doel Bekmen. Sis buvo beatkreipis save kai kuri labai pavojing moni, galbt netgi Semio Tino, dmes. Prezidentas iltai pasisveikino su Sjuzena, jau turdamas garuo jani ant staliuko sutaisyt kav. Kaip visada juodu buvo vieni ir i kart kibo darb. Matte io ryto The New York Times} paklaus jis. Taip. Kokia tikimyb, kad Bekmenas susimokjo u malon? Labai menka. Kaip jau anksiau esu paaikinusi, jis visai ne nutuok, kad tokia rengiama. Neturjo laiko visk sutvarkyti. Be to, esame visikai tikri, kad jis neturjo ir pinig. Tad kodl Bekmenui buvo suteikta malon? Sjuzenos Pen itikimyb Tediui Meinardui spariai seko. Tedio nebra, jis netrukus pasimirs, bet jai, keturiasdeimt ketveri, dar prie akis visa karjera. Galbt ilga. Ji su prezidentu gerai sutaria. Regis, paskirti naujj direktori jis neskuba. Atvirai kalbant, tai Tedis norjo, kad jis mirt. Kodl? K js prisimenate apie tai, kad ponas Meinardas no rjo jo negyvo? Tai ilga istorija... Ne, anaiptol. Mes visko neinome.

2 4 2

JOHN

GRISHAM

Js inote pakankamai. Papasakokite, k inote. Ji numet ant sofos savj ataskaitos egzempliori ir giliai atsi duso. Bekmenas ir Deisis Habardas oko gerokai sau aukiau bambos. Juodu turjo t programin rang JAM", kuri klientai ne apgalvotai atgabeno Jungtines Valstijas, j kontor, tikdamiesi ukalti lob. Tie klientai buvo jauni pakistanieiai, tiesa? Taip, ir jie visi negyvi. Ar inote, kas juos nuud? Ne.

Ar inote, kas nuud Deis Habard? Ne. Prezidentas atsistojo ir su kavos puodeliu rankose nujo prie raomojo stalo. Prisdo ant io krato ir i ten per kabinet rsiai pavelg j: M a n sunku patikti, kad neinome toki dalyk. Ties sakant, ir man. Ir ne todl, kad mes nebandme sui noti. Tai viena i prieasi, kodl Tedis taip stengsi igauti Bekmenui malon. Tikrai, jis norjo jo negyvo, vien dl bendro principo tas dvejetas turjo nusikalstam praeit, o Tedis visada laik Bekmen valstybs idaviku. Bet jis taip pat labai stipriai jaut, kad Bekmeno nuudymas galt mums kai k atskleisti. K? Priklauso nuo to, kas j nuudys. Jeigu tai padarys rusai, tuo met mes galsime manyti, kad ems palydov sistema priklaus rusams. Tas pat ir dl kin. Jeigu j nuudys izraelieiai, tai didel ti kimyb, kad Bekmenas ir Habardas band parduoti savo prek saudams. Jeigu audai j nuds, tuomet galsime manyti, kad Bekmenas apgavo iuos. Mes beveik tikri, kad audai man turintys sandr savo rankose. Bet Bekmenas juos apmov? Gal ir ne. Manome, kad Habardo mirtis visk pakeit. Bekme nas susikrov mant ir paspruko kaljim. Visi sandriai nutrko.

BROKERIS

2 4 3

Prezidentas sugro prie kavos staliuko ir vl prisipyl puodel. Atsisds prieais j, paprietaravo: Ir js tikits, kad patiksiu, jog trys jauni pakistanieiai hakeriai silau toki gudri palydovin sistem, o mes apie j netgi ninieko neinojome? Taip. Vaikinai buvo talentingi, bet jiems dar ir pasisek. Taigi jie ne tik silau sistem, bet ir sukr kai kurias fantastikas pro gramas jai valdyti. Ir tai yra J A M " ? Jie taip pavadino. Ar kas nors bent mat t program? audai. Stai kaip mes inome, kad ji ne tik egzistuoja, bet turbt ir veikia, kaip reklamuota. Kur dabar ta programa? Niekas neino, galbt iskyrus pat Bekmen. Ilga pauz, prezidentas m gurknoti savo drungn kav. Pa skui, pasirms alknmis kelius, paklaus: Kas mums geriausia, Sjuzena? Kas labiausiai atitinka ms interesus? Ji nedvejojo: Laikytis Tedio plano. Bekmenas bus paalintas. Programos niekas nemat eerius metus, tad veikiausiai ir i bus dingusi. Paly dovin sistema ten auktai, bet kad ir kam priklausyt, tas negali ja aisti. Dar vienas gurknelis kavos, dar viena pauz. Prezidentas palingavo galv: Tebnie taip, tar.

NILAS Bekmenas neskait The New York Times, bet kasryt at likdavo greit savo tvo paiek internete. Utiks Friko straipsn, jis priseg prie elektroninio laiko ir nusiunt su rytiniu praneimu i J e r r y s Java". Prie savo raomojo stalo jis vl perskait straipsn ir dar kart i-

2 4 4

JOHN

GRISHAM

gyveno senus gandus apie tai, kiek daug pinig brokeris paslp, kai jo firma buvo belunganti. Jis niekad tvo tiesiai apie tai nepaklaus, nes inojo, kad negaus atviro atsakymo. Taiau per visus tuos metus jam galiausiai teko sutikti su visuotine nuomone, kad Doelas Bekmenas buvo liks be cento, kaip ir daugelis nuteist sunki nusikaltli. Tad kodl jam vis kirbjo nuojauta, kad pinigai u malon" in triga galjusi bti tikra? M a t jeigu kas nors, taip giliai kitas federalin kaljim, ir galt ikrsti tok stebukl, tai tik jo tvas. Bet kaip jis atsidr Bolonijoje, Italijoje? Ir kodl? Kas j medioja? Klausimai kaupsi, atsakymai dar sunkiau suvokiami nei kada nors anksiau. Gurknodamas dvigub mokos porcij, jisai stebeilijo savo u rakinto kabineto duris ir vl sprend didj klausim: kaip galima su rasti kakok veicar bankinink, nesinaudojant telefonais, faksais, paprastu ar elektroniniu patu? Kaip nors sugalvos. T i k reikia tam laiko.

VAIUODAMAS traukiniu i Florencijos i Bolonij, Efraimas perkait t Times straipsn. Skambutis i Tel Avivo j perspjo, tad susirado internete. Amosas, keturios eils u jo, savo neiojamaja me kompiuteryje irgi skait t pat. Rafis ir Solas atvyks anksti kit ryt Rafis lktuvu i Milano, Solas traukiniu i Romos. Keturi italikai kalbantys kidono nariai jau buvo Bolonijoje, skubiai renginjo du slaptintus namus, kuri jiems reiks uduoiai vykdyti. Pirminis planas buvo suiupti Bekmen po apytamsiais Via Fondazza ar kokios nors kitos tinkamos alutins gatvels portikais, ge riausia anksti i ryto arba sutemus. Umigdys j raminamaisiais, ki miniven ir nugabens slaptint nam, kur palauks, kol vaist povei kis praeis. Jie ikvos j, paskui nugalabys nuodais ir nuve dvi valandos kelio iaur nuo miesto prie Gardos eero, kur suers uvims. Planas buvo apytikris ir kupinas netikt vilkduobi, bet jam udegta alia viesa. Trauktis atgal nevalia. Dabar, kai Bekmenas su silaukia tiek daug dmesio, jie privalo smogti nedelsiant.

BROKERIS

2 4 5

Lenktynes taip pat kurst faktas, kad Mossad" turjo gantin pagrind manyti, jog Semis Tinas yra Bolonijoje ar kur nors neto liese.

ARTIMIAUSIAS nuo jos buto restoranlis buvo miela senovin Nino tratorija". Ji gerai inojo i viet ir daugel met painojo du senuko Nino snus. Tad paaikino jiems savo bd, ir kai atvyko, abu jie lauk ir tiesiog nete ne j vidun. Pam i jos lazd, krep, pal t ir pamau nuved prie geriausio savo staliuko, kur buvo pritrauk ariau idinio. Atne jai kavos bei vandens ir pasil visko, ko dar galbt pageidausianti. Buvo jau gerokai po vidudienio, priepieiautojai isiskirst. Franeska ir jos mokinys galjo mgautis Nino" vie ni sau patys. Po keli minui atvykus Mark abu broliai pasveikino kaip eimos nar. La professoressa la sta aspetundo, pasak vienas i j. M o kytoja jau laukia. Krytis ant San Luca virgdo ir patempta iurna visikai j pa keit. Dingo altas abejingumas. Dingo ir lidesys bent iuo metu. Ivydusi j nusiypsojo, netgi sugrieb u rankos ir prisitrauk ariau, idant juodu galt per or paktelti buinius abu skruostus paprot Markas jau stebjo du mnesius, bet pats dar nepraktikavo. iaip ar taip, tai buvo pirma jo paintis su moterimi Italijoje. Ji pa mojo jam kd tiesiai prieais. Abu broliai sukinjosi aplink, nuvilko jam palt, pasiteiravo dl kavos, nekantraudami pamatyti, kokia atrodysianti ir kaip skambsianti ital kalbos pamoka. Kaip js koja? pasiteiravo jis ir padar klaid, paklaus damas to anglikai. Pridjusi prie lp pirt ir papuriusi galv ji pasak: Non ing/ese, Marco. Solamente Italiano. Jisai susirauk: A to ir baiminausi. Koj jai labai skaudjo. Skaitydama ar irdama televizori,

2 4 6

JOHN

GRISHAM

laik udjusi ant jos led, ir patinimas sumajo. jo restoran pa male, bet svarbu buvo judti. Motinos mygiama, naudojosi lazda. Laik i ir parankia, ir trikdania. Atne dar kavos bei vandens, ir abu broliai sitikino, kad jud viej brangiajai biiulei Franeskai ir jos kanadieiui studentui nieko netrksta, nenorom pasitrauk prie restorano dur. Kaip js motina? paklaus jis italikai. Viskas gerai, tik labai pavargusi. Jau mnes sdi prie Diovanio, ir tai atsiliepia. Taigi, pagalvojo Markas, dabar galima kalbtis apie Diovah. domu, kaip jis? Nebeoperuojamas smegen auglys, ir prireik keli bandym, kol teisingai buvo suprasta. Serga jau beveik metus, ir pabaiga visai arti. Guli be smons. Deja. Kokia jo profesija, k veiks? Daugel met dst universitete vidurami istorij. Ten juodu ir susipaino, ji buvusi student, jis jos profesorius. Tuo metu buvo veds moter, kuri labai jam nepatiko. Su ana turjo du snus. Ji ir profesorius simyljo vienas kit, ir pradjo roman, kuris tssi veik deimt met, kol jis isiskyr su mona ir ved Franeska. Vaikai? Ne, lidnai atsak ji. Diovanis turjo du ir daugiau ne benorjo. Ji gailisi, labai gailisi. Akivaizdiai buvo galima justi, kad santuoka nra laiminga. Palkk, kol mes prieisime prie manj, pa galvojo Markas. Ilgai netruko. Papasakokite man apie save, papra ji. Kalbkite i lto. Noriu, kad tarsena skambt kuo geriau. A tik kanadietis verslininkas, prabilo italikai Markas. Ne, ities. Kaip i tikrj vadinats? Ne. negaliu Kas yra? Kol kas tebnie Markas. Mano istorija ilga, Franeska, ir a apie tai kalbti. Gerai, ar turite vaik?

BROKERIS

2 4 7

Ak, taip. Jis ilgai pasakojo apie tris savo vaikus apie j var dus, ami, profesijas, gyvenamsias vietas, antrsias puses, i vai kus. Pridr iek tiek pramano, kad pasakojimas sklandiau sektsi, ir sukr maut stebukl, pasistengdamas, kad jo eima nors i tolo atrodyt normali. Franeska dmiai klaussi, laukdama tuoj pat kirs ti dl netaisyklingos tarties ar ne taip asmenuojamo veiksmaodio. Vienas i Nino vaikin atne okoladini saldaini ir gantinai pa lkuriavo, kad suspt plaiai isiieps pasakyti: Parla molto bene, signore. Kalbate labai gerai, pone. Po valandos Franeska m nerimauti, ir Markas nuspjo, kad ji jauiasi nepatogiai. Galop tikino j eiti ir su didiu malonumu pa lydjo per Via Minzoni. Viena ranka ji sikibo jam alkn, kita ramstsi lazda. Juodu jo labai ltai. Ji bijojo sugrti savo but, vl sdti prie mirtaniojo lovos, budti. Jis troko itaip ingsniuoti myli mylias, lieiamas jos, tvirtai sitvrusios, jusdamas rank mo gaus, kuriam reikalingas. Prie jos nam juodu apsimain atsisveikinimo buiniais ir susi tar susitikti pas Nin" rytoj, tuo paiu laiku, prie to paties staliuko.

DEISIS Habardas praleido Vaingtone dvideimt penke rius ketvirt amiaus nepaprastai triukmingo gyvenimo, kupin spdingos virtins lengvai prieinam ir atsikratom moter. Pasku tinioji buvo Mei Sun, veik ei pd augumo grauol, tobul veido bruo, udani juod aki ir kimaus balso, kuriuo visai nesunkiai pavyko Deis ivilioti i baro ir paskui pasisodinti automobil. Po valandos iurktaus sekso perdav j Semiui Tinui, kuris j pribaig, palikdamas gulti ant savo brolio kapo. Kai nuudymui parengti prireikdavo sekso, Semis teikdavo pir menyb Mei Sun. Ji pati buvo puiki V S M agent, bet kojos ir veidas teik privalum, kurie pasirod mirtini bent trimis atvejais. Jis i kviet j Bolonij ne sugundymui, bet laikytis susikibus u rank su kitu agentu ir dtis laiminga vedusi turist pora. Taiau jokiu bdu neatmestina ir galimyb sugundyti. Ypa turint reikal su Bekmenu.

2 4 8

JOHN

GRISHAM

Vargas mogelis k tik praleido eerius metus u grot, toli nuo moter. Mei Sun pastebjo Mark, slenkant kartu su minia Strada Maggiore, apytikriai Via Fondazza kryptimi. Nuostabiai guviai ji pa spartino temp, isitrauk mobilj ir sugebjo priartti prie jo, vis tebeatrodydama kaip kokia nuobodiaujanti spoksotoja parduotu vi vitrinas. Paskui jis dingo. Staiga pasuko kairn siaur skersgatv, Via BegattOy ir leidosi iaurn, tolyn nuo Via Fondazza. Kol Mei suskubo pasukti u kampo, jo jau nebebuvo matyti.

25
PAGALIAU BOLONIJ ENG PAVASARIS. IKRITO PASKUTINIEJI SNIE-

go uorai. Vakar temperatra buvo priartjusi prie penkiasdeimties*, ir kai Markas prie autant ijo gatvn, pagalvojo, kad park reik t pasikeisti kuria nors i kit striuki. Jis pajjo kelet ingsni po tamsiu portiku, kol j sismelk vsa, paskui nusprend, kad dar ga ntinai varbu ir veriau pasilikti su parka. Po poros valand sugr ir jeigu nors, gals persirengti. Susikis rankas kienes, jis leidosi rytmetin yg. Nesteng galvoti apie niek kitk, kaip tik apie Times straipsn. Ivydus savo pavard pirmajame puslapyje, sugro skauds prisimi nimai, ir jau tai gantinai kl nerim. Bet kai tave apkaltina papirkus prezident, tatai pagal statymus baustina, ir aname kitame gyvenime jis bt apauds teisiniais iekiniais kiekvien prie to prikius na gus. Bt prisiteiss The New York Times savo nuosavybn. Taiau kai kas vert j likti budriu, tai klausimai. K galt reikti jam skiriamas dmesys dabar? Nejau Luidis j vl pasigriebs ir kur nors ibogins?
* P a g a l F a r e n h e i t , t. y. apie 1 0 C .

BROKERIS

2 4 9

Ir uvis svarbiausia: ar iandien jam gresia didesnis pavojus nei vakar? Juk graiai tebra gyvas, nutremtas miel miest, kur niekas neino tikrosios jo pavards. Niekas neatpasta jo veido. Niekam ne rpi. Bolonieiai gyvena sau, netrukdydami kitiems. Netgi jis neatpasta savs paties. Kasryt, baigs skustis, usi djs akinius ir rud aksomin vairuotojo kepurl, stabteldavo prie veidrodio ir tardavo: sveikas, Markai. Seniai dingo msingi skruos tai ir pabrink tamss paakiai, tankesni ir ilgesni plaukai. Seniai din go savimi patenkinta ypsenl ir arogancija. Dabar jis tik dar vie nas romus mogus gatvje. Markas gyveno ia diena, ir dienos kaupsi. Kad ir kas skait Ti mes, niekas neinojo, kur Markas yra ar k veikia. Jis prasilenk su kakokiu vyrikiu, vilkiniu tamsiu kostiumu, ir ikart sumojo pateks bd. Kostiumas atrod nederamai. Buvo u sienietikas, pirktas pigioje parduotuvje, toks, kokius aname kitame gyvenime jis regdavo kasdien. Balti markiniai tokie pat monoto niki, su sagutmis apykakls kampuiuose, kokius regdavo trisde imt met tenai, K. A. Kakada svarst ileisti kontoroje atmintin, kuria bt draudiami mlynai ir baltai dryuoti medvilniniai mar kiniai su sagutmis apykakls kampuiuose, bet Karlas Pratas j nuo to atkalbjo. Jis negaljo pasakyti, kokios spalvos kaklaraitis. Kostiumas ne i toki, kokius kada nors matai po Via Fondazza portikais prie autant, beje, ir bet kuriuo kitu metu. Jis pajjo ke lis ingsnius, pavairavo per pet ir ivydo, kad kostiumuotasis dabar seka kandin. Baltasis, trisdeimties met, stambiai sudtas, atleti kas akivaizdiai bgimo ar bokso varyb nugaltojas. Tad Mar kas panaudojo kitoki strategij: staiga sustojo, apsisuko ir met: -Js ko nors pageidaujate? J tai kakas kitas atsak: ionai, Bekmenai. Igirds savo vard, apmir vietoje. Sekundl keliai sulinko, pe iai nusviro, ir jis pamgino teigti sau, kad nesapnuoja. Akies mirks-

2 5 0

JOHN

GRISHAM

niu pagalvojo apie vis t siaub, kur reik odis Bekmenas". Kaip apgailtina bti taip igsdintam savo paties pavards. J buvo du. Tas, kuriam priklaus balsas, prisistat i kitos Via Fondazza puss. Vilkjo beveik tokiu pat kostiumu, bet markiniai buvo rykiai balti, be sagui apykakls kampuiuose. Vyresnis, e mesnis ir gerokai smulkesnis. Mutis ir Defas*. Dilba ir Striukis. Ko jums reikia? paklaus Markas. Anie pamau siek kieni. Mes i FTB, pasak dilba. Amerikos angl kalba, veikiau siai i Vidurio vakar. inoma, kurgi ne, atov Markas. Jie atliko reikalaujam ritual kyteljo enklelius, bet por tiko patamsyje Markas ninieko neskait. Krintanti nuo vieno buto virdurio blausi viesa maai k tepadjo. Neperskaitau, kas ituose parayta. Siek tiek pajkime, pasil striukis. Bostono airi tarm. Pajkime" nuskambjo kaip pajijkime." J s , vyruiai, pasiklydo te? nesijudindamas i vietos paklau s Markas. Jis nenorjo niekur eiti, be to, ir kojos buvo kaip vinins. Mes tiksliai orientuojams, kur esame. Abejoju. Turite order? Mums jo nereikia. Dilba padar klaid, paliesdamas kair Marko alkn, tartum ketint padti iam pajudti tenlink, kur jie nori. Markas trkteljo nuo jo. Nelieskite mans! Js, vaikinai, apsirikote. Neturite teiss mans aretuoti. Visk, k galite tai tik kalbti. Puiku, tad nektelkime, tar striukis. Neprivalau kalbtis. U poros kvartal yra kavinuk, pasak dilba. Puiku, igerkite kavos, usisakykite pyragaii. Bet mane pa likite ramybje.

* P o p u l i a r i k o m i k s p e r s o n a a i , v i e n a s auktas, s t a m b u s , kitas e m a s , s m u l k u s .

BROKERIS

2 5 1

Dilba ir striukis susivalg, paskui apsidair aplink, nelabai nu tuokdami, kaip elgtis toliau, ne visai utikrinti, kas numatyta pagal plan B. Markas nesijudino; ne todl, kad jaustsi saugus, kur stovi, bet bema regjo u kampo laukiantj tams automobil. Kur, po velni, iuo metu Luidis? Ar tai eina jo konspiracij? Buvo susektas, surastas, demaskuotas, vidur Via Fondazza pava dintas tikrja pavarde. Neabejotinai tai reik dar vien kraustymsi, kit slaptint nam. Striukis nusprend susitikimo vadias perimti savo rankas. inoma, galime bendrauti ia pat vietoje. Ten, tvynje, esa ma daug moni, kurie nort su jumis pasikalbti. Galbt kaip tik todl ir esu ia. Mes atliekame tyrim dl malons, kuri nusipirkote. Tad veltui gaitate velnikai daug laiko ir perniek vaistote pinigus. inoma, tai prasta. Turime kai kuri klausim dl to sandorio. Kas per kvailas tyrimas, blok striukiui Markas. Pirmsyk per daugel met jis vl jautsi brokeriu, suniekinaniu kok nors pasi ptus biurokrat ar bukaprot kongresmen. FTB eikvoja daugy b pinig, sisdama du tokius pajacus kaip js net Bolonij, Italij, upulti mane ant aligatvio, kad galtumte pateikti man klausim, kuriuos joksai sveiko proto kvailys neatsakyt. Esate pora mulki, ar suprantate? Grkite namo ir pasakykite savo bosui, kad ir jis toks pat mulkis. Ir kai su juo kalbsits, priminkite, kad perniek eikvoja dau gyb laiko ir pinig, jeigu mano, jog susimokjau u malon. Taigi js neigiate... A nieko neneigiu. Nieko nepripastu. Nieko nesakau, tik tai, jog F T B pasirod i paios prasiausios puss. Js vyruiai, atsi drte giliuose vandenyse ir nesugebate iplaukti. Tenai, tvynje, j iek tiek apkumiuot, mygt, keikt, api bert eidimais. Bet svetimoje emje jie neinojo, kaip elgtis. Gavo sakym j surasti, pairti, ar tikrai gyvena ten, kur CZV nurod. O surad turjo papurtyti, bauginti, pritrenkti klausimais apie elektro ninius sandorius ir sskaitas usienyje.

2 5 2

JOHN

GRISHAM

Jie visk buvo suplanav ir daug kart repetav. Bet po Via Fondazza portikais ponas Ladzeris visus j planus rengsi paversti perniek. Mes nepaliksime Bolonijos, kol nepasikalbsime, pasak dilba. Sveikinu, js laukia ilgos atostogos. Mes turime savus sakymus, pone Bekmenai. O a turiu savuosius. Praau, tik por klausim, siterp striukis. Eikite ir pasimatykite su mano advokatu, atov Bekme nas ir pajudjo savo buto link. Kas js advokatas? Karlas Pratas. Juodu nesijudino i vietos, nesek i paskos, ir Markas pasparti no ingsnius. Jis perkirto gatv, greitomis vilgteljo slaptint savo nam, bet nesultino tempo. Jeigu anie ketino j sekti, tai per ilgai dels. smuks Via del Piombo jau inojo, kad tie niekaip jo nebes uras. Dabar ia jo gatvs, jo skersgatvliai, tamss prieangiai, parduo tuvls, kurios neatsidarys dar tris valandas. Jie surado j Via Fondazza, nes inojo adres.

PIETVAKARINIAME Bolonijos senamiesio pakratyje, netoliese Porto San Stefano*, jis oko miesto autobus ir vaiavo pus valan dos, kol isai sustojo prie geleinkelio stoties iauriniame pakratyje. Cia jis lipo kit autobus ir nuvaiavo miesto centr. Autobusai pilnjo, anksti atsiklusieji keliavo darb. Treias autobusas nugabe no Mark vl skersai miesto prie Port Saragozza, nuo kur jis pradjo 3,6 kilometr yg virun San Luca. Prie ketvirtos imtosios arkos jis sustojo atsipsti ir i kolon tarpo pavelg emyn, laukdamas, ar neivys k nors slinant i paskos. Nieko nesimat, kaip ir tikjosi. Jis m kopti liau ir per penkiasdeimt penkias minutes pa-

* v e n t o j o S t e p o n o vartai

(it.).

BROKERIS

2 5 3

siek vir. U Santuario di San Luca siauru takuiu nujo iki ten, kur buvo parpuolusi Franeska, ir galiausiai sitais ant suolelio, kur tada ji lauk. I ia ankstyvo rytmeio Bolonijos reginys buvo nuostabus. Jis nusivilko park, stengdamasis atvsti. Saul spindjo auktai, oras buvo toks lengvas ir skaidrus, kokio dar niekad nekvpavo. Markas, jausdamasis labai vienias, ilgai sdjo ir stebjo beatgyjant miest. Brangino vienatv ir ios akimirkos saugum. Kodl jis negalt ukopti kasryt ir sdti auktai vir Bolonijos nieko neveikdamas, tik mstydamas ir galbt skaitydamas laikraius? Galbt paskambint telefonu kokiam draugui ir pasiklausyt naujausi paskal? Bet pirma turt susirasti draug. Svajon, kuri niekad nebus gyvendinta. Luidio labai ribot galimybi mobiliuoju jis paskambino Ermanui ir atauk rytin pamok. Paskui paskambino Luidiui ir pa aikino, kad nelinks iandien mokytis. Kas nors negerai? Ne. Tik man reikia pertraukls. Puiku, Markai, bet mes Ermanui mokame pinigus, kad tave mokyt, aiku? Privalai mokytis kasdien. Liaukis, Luidi. iandien a nesimokysiu. Man tai nepatinka. O man nusispjaut. Laikinai nualink mane. Imesk i mo kyklos. Tu prislgtas? Ne, Luidi, viskas gerai. Diena grai, Bolonijoje pavasaris, o a ijau ilgai pasivaiktinti. Kur? Ne, dkui, Luidi. Kompanijos man nereikia. O k, jei priepiei? Alkio spazmai sutrauk Markui skrand. Priepieiai su Luidiu avingi, ir is visada pasiiupdavo sskait. inoma. Leisk man pagalvoti. A tau pats paskambinsiu. inoma, Luidi. Ciao.

2 5 4

JOHN

GRISHAM

Jie susitiko pus pirmos prie Caffe Atne, senovins lindynls skersgatvyje, keli laipteliai emiau gatvs lygmens. Kavin buvo maut, kvadratiniai staliukai bema lietsi vienas su kitu. Padavjai zujo po patalp, laikydami padklus su valgiais auktai sau vir galvos. I virtuvs kavo efai. Ankta valgomoji sal buvo prirkyta, triuk minga ir sausakima alkan moni, kurie valgydami dar ir kalbjo visu garsumu. Luidio paaikinimu, restoranlis ionai stovi imtme ius, staliuk nemanoma gauti, o maistas, inoma, nuostabus. Jis pa sil pradiai jiedviem usisakyti lkt kalmar. Ryt prie Santa Luca Markas pasvarst ir nusprend nepapasa koti Luidui apie savo susidrim su FTB. Bent ne dabar, ne ryt. Gals tai padaryti rytoj ar poryt, bet kol kas jis band visk sustatyti vietas. Pagrindin prieastis nutylti buvo ta, kad jis nenorjo krautis daikt ir vl sprukti bent ne Luidio slygomis. Jeigu ir spruksis, tai tik vienas pats. Jis niekaip nepajg sivaizduoti, kodl F T B turjo atsidanginti Bolonij, matyt, be Luidio ir t, kam is tarnavo, inios. Spjo, kad Luidis nieko nenutuokia, jog anie ia. Tikrai atrod labiau susir pins dl valgiaraio ir vyn srao. Gyvenimas geras. Viskas nor malu. Ugeso viesos. Staiga Atns kavinje" tapo visikai tamsu, ir kit mirksn vienas padavjas su padklu, apkrautu kakieno prie pieiais, trenksi ant j staliuko, aukdamas, keikdamasis ir uvirsdamas ant abiej Luidio ir Marko. Senovinio staliuko kojos neat laik, ir io kratas stipriai blok Markui pairdius. Tuo pat metu neinia kieno pda ar dar kakas skaudiai smog jam kair pet. Visi rk. Duo stiklai. Stumdsi knai, paskui kakas i virtuvs rik teljo: Degam!" Grstis laukan ir gatv baigsi be rimtesni sualojim. Pas kutinis ant aligatvio atsidr Markas, kuris emai lenksi, saugo damasis, kad nebt sutryptas, ir iekodamas savojo tamsiai mlyno Silvio" krepio. Kaip visada jis buvo ukabins io direl ant savo kds atkalts, o pat krep laik arti prie kno, kad nuolatos galt justi. Per sumait jis prauvo.

BROKERIS

2 5 5

Italai stovjo gatvje ir spoksojo kavin, negaldami patik ti tuo, k mato. Ten viduje j priepieiai, perpus suvalgyti ir da bar sugadinti. Galiausiai plsteljo pro duris ir pakilo oran viesi dm kamuollis. Buvo galima velgti pro priekinius staliukus le kiant vien padavj su gesintuvu. Paskui pasirod vl dm, bet nedaug. Netekau savo krepio, pasak jis Luidiui, kol abu stebjo ir lauk. To mlynojo? Kiek krepi a neiojuosi, Luidi? Taip, mlynojo. Jam jau kilo tarimas, kad krepys pagrobtas. Galingai vygaujant sirenai atvyko nediduk gaisrin maina, iteljusi sustojo ir lauk, kai ugniagesiai nuskuod vidun. Slinko minuts, ir italai m pamale skirstytis. Rytingesnieji nujo ie kotis priepiei kitur, kol dar buvo metas. Kiti tik toliau iopsojo i baisi neteisyb. Sirena galiausiai nutilo. Matyt, ugesino ir gaisr, n neprireik po vis restoran virkti vandens. Po valandos gin ir svarstym pa dtis tapo kontroliuojama. Kakas nutiko tualete, kteljo padavjas vienam i savo draug vienam i keli likusi nusilpusi ir nepamaitint klient. Vl usiieb viesos. Jiems leista sugrti vidun pasiimti palt. Kai kurie i pasirengu si iekotis kur kitur pavalgyti, sugro pasiimti daikt. Luidis labai stengsi padti surasti Marko krep. Aptar padt su vyriausiuoju padavju, ir netrukus pus personalo nar restoran. Tarp sujaudint nek Markas igirdo vien padavj sakant kak tokio apie dmi n bomb". Krepys prauvo, ir Markas tai inojo. aligatvio kavinukje, po skaisia saule, i kur galjai stebti pro al ingsniuojanias dailias merginas, juodu pasistiprino panini ir alumi. Markas buvo susirpins dl vagysts, bet labai stengsi ne parodyti, kad ima galv.

2 S 6

JOHN

GRISHAM

Apgailestauju dl krepio, rado prog pasakyti Luidis. Nieko baisaus. Gausiu tau kit mobilj. Dkui.

K dar praradai? Nieko. Tik kelis miesto emlapius, iek tiek aspirino, kelis eurus. U poros kvartal vieno viebuio numeryje Zelmenas ir Kreiteris, numet krep ant lovos, tvarkingai idliojo jo turin. Neskai tant Ankyo" gudruio telefono", ten buvo du Bolonijos emlapiai, abu gerokai suymti ir gerokai naudoti, bet maai k teatskleidiantys, keturi 100 doleri banknotai ir mobilusis, kur Luidis buvo jam paskolins, buteliukas aspirino ir instrukcija, kaip turtojui naudotis

,Ankyo".

Zelmenas, guvesnis i abiej, kompiuteri asas, per ia esant lizd prijung gudrut telefon" prie interneto ir netrukus jau kne binjosi su meniu. Geras daikiukas, vis kartojo jis, mat Marko aparatlis dar nemenk spd. Absoliuiai naujausias aislas rinkoje. Nieko stebtina, Zelmenas buvo sustabdytas slaptaodio. Te nai, Langlyje, turs telefon inarstyti. Savo neiojamuoju kompiu teriu nusiunt elektronin laik Dulijai Chavjer, kartu priddamas serijos numer ir kit informacij. Dvi valandos po vagysts vienas CZV agentas jau sdjo auto mobilyje, pastatytame aiktelje prie nekalo" priemiestinje Alek sandrijoje, laukdamas, kol atsidarys parduotuv.

26
i TOLO JISAI STEBJO, KAIP JI TVIRTAI, NARSIAI KLIBIKIUOJA SU

lazda Via Minzoni aligatviu. Sek jai kandin ir netrukus buvo at siliks vos penkiasdeimt pd. iandien ji avjo rudais vedikais

BROKERIS

2 5 7

auliniais batais, be abejo, kad ie stipriau prilaikyt. Batai buvo emakulniai. Visai plokti padai bt buv patogesni, bet juk ji ital, ir uvis svarbiausia mada. viesiai rudas sijonas nedeng jai keli. Vil kjo aptemptu vilnoniu megztiniu, ir tai buvo pirmas kartas, kai jis mat j neapsimuturiavusi nuo alt or. Jokio paltuko, kuris slpt daili jos figr. Ji eng atsargiai ir neymiai lubiodama, taiau rytingai, ir tatai kl jam nuotaik. Juk einanti Pas Nin" tik kavai, valandai ar dviem italikos kalbos. Ir visa tai dl jo! Ir dl pinig. Mirksn jis pagalvojo apie jos pinigus. Kad ir kokia sunki pad tis turint galvoje varg jos vyr ir sezonin turist gids darb, Fran eska gebjo rengtis stilingai ir gyventi graiai dekoruotame bute. Diovanio bta profesoriaus. Galbt per tuos metus jis skrupulingai taup, o dabar jo liga pertempia j biudet. Kad ir kaip bt, Markas turjo savo paties problem. K tik neteko 400 doleri grynaisiais ir vienintels ryio su ioriniu pasau liu linijos. mons, kurie neturjo inoti, kur jis yra, dabar ino tiksl jo adres. Prie devynias valandas girdjo Via Fondazza itart tikrj savo pavard. Jisai sultino ingsnius ir leido jai eiti Pas Nin", kur vl buvo pasitikta kaip mylimiausia Nino vaikin eimos nar. Paskui jis apsu ko kvartal, suteikdamas jiems laiko j pasodinti, bruzduliuoti aplin kui, atneti kavos, minutl nektelti ir aptarti naujausias kaimynys ts paskalas. Po deimties minui jis irgi eng pro duris ir pateko stipr it mekos jauniausiojo Nino snaus glb. Franeskos drau gas tai draugas visam gyvenimui. Jos nuotaikos taip danai kaitaliodavosi, kad Markas nenutuo k, ko tiktis. Jis tebebuvo sujaudintas vakarykio iltumo, bet ino jo, kad iandien gali sugrti abejingumas. Kai ji nusiypsojo, sugrieb j u rankos ir pradjo visus tuos pakteljimus skruost, jis ikart sumojo pamok bsiant viesiausia bjaurios dienos valanda. Kai pagaliau juodu liko vieni, jis pasiteiravo apie jos vyr. Vis tas pat.

2 5 8

JOHN

GRISHAM

Tai tik dien klausimas, pasak ji nelanksiomis lpomis, tartum jau susitaikiusi su mirtimi ir pasirengusi gedului. Markas paklaus apie jos motin, sinjor Altoneli, ir gavo isa mi ataskait. Ji kepanti kriaui tort, vien i Diovanio mgsta miausi, jeigu tik jis uuost t kvap i virtuvs. O kaip js diena? paklaus ji. Blogesns vyki sekos n nebt galima prasimanyti. Nuo sukrtimo, igirdus patamsiuos irkt savo vard, iki tol, kai tapo kruopiai sureisuotos vagysts auka, prastesns dienos Markas ne pajg sivaizduoti. ioks toks nuotyklis per priepieius, pasak jis. Papasakokite apie tai. Jis idst jai apie savo yg San Luca, ton vieton, kur jos par pulta, apie t suolel, vaizdus, ataukt pamok su Ermanu, priepie ius su Luidiu, gaisr, bet ne apie savojo krepio netekt. Ji nepaste bjo, kad io nra, kol jis neiklojo jai visos tos istorijos. Bolonijoje tiek maai nusikalstamumo, pusiau atsiprao mai pasak ji. inau Caffe Atne. Ta vieta ne vagims. Tie veikiausiai buvo ne italai, norjo pasakyti jis, bet pasisteng tik rimtai linktelti galv, lyg duot suprasti: Taip, taip, tai kur ritasi pasaulis". Lengvam pokalbliui apie bei t isekus, Franeka kaip grie ta mokytoja pakeit tem ir pasak esanti nusiteikusi imtis kai kuri veiksmaodi. Jis atsak ess nenusiteiks, bet jo nuotaika netur jo reikms. Ji kamavo j odi abitare (gyventi) ir vedere (matyti) bsimuoju laiku. Paskui privert abu odius vairiais laikais pinti imtus atsitiktinai parinkt sakini. Toli grau nebuvo isiblakiu si kibo prie kiekvieno neteisingo akcento. Gramatikos klaida i kart susilaukdavo priekait, lyg jis k tik bt eids vis al. Kiaur dien tnojo savo bute udaryta su mirtaniu vyru ir trisiania motina. Pamoka jai buvo vienintel proga iek tiek isi krauti. Taiau Markas jautsi iseks. Dienos tampa dar savo, bet didesni Franeskos reikalavimai atitrauk jo mintis nuo nuovargio ir sumaities. Valanda prabgo greitai. Juodu pakartojo kavos, ir ji lei-

BROKERIS

2 5 9

dosi tams ir sunk tariamosios nuosakos pasaul esamj, b tj nebaigtin ir btj atliktin laikus. Galiausiai jis pradjo grimzti. Ji band padrsinti Mark patikindama, jog tariamoji nuosaka nu skandina daugel besimokanij. Bet jis jautsi pavargs ir links sksti". Po dviej valand Markas, visikai isimus i jg, pasida v. Jam reikjo dar vieno ilgo pasivaikiojimo. Atsisveikinimas su Nino vaikinais truko penkiolika minui. Jis laimingas palydjo j iki nam. Juodu apsikabino, pakteljo vienas kitam skruostus ir pasi adjo susitikti mokytis rytoj. Jeigu bt js kuo tiesiau, iki jo buto buvo dvideimt penkios minuts kelio. Bet jau daugiau kaip mnes jis niekur nevaikiojo tiesiai. Tad leidosi bastytis.

16.00 kidono atuonetas isidst vairiuose Via Fondazza ta kuose vienas gr kav aligatvio kavinukje, trys neva be tikslo slampinjo kvartalu toliau, dar vienas vainjo pirmyn atgal motoro leriu, o kitas velg gatv i treio aukto pro lang. U puss mylios, miesto centro pakratyje, antrame aukte vir gli parduotuvs, priklausanios vienam pagyvenusiam ydui, ketu ri kiti kidono nariai lo kortomis, nervingai laukdami. Vienas, Aris, buvo bene geriausias Mossad" kvotjas angl kalba. Lodami jie maai kalbjosi. Naktis bsianti ilga ir nemaloni.

VIS dien Markas suko galv, ar jam grti Via Fondazza. F T B vyrukai tebegalt bti ten, pasireng dar vienai bjauriai kon frontacijai. Jis beveik neabejojo, kad taip lengvai jais neatsikratys. Jie juk paprasiausiai nepasakys, kad nieko nepe, ir neoks lktuv. Turi ten tvynje vyresnyb, reikalaujani rezultat. Nors anaiptol nebuvo tikras, bet nujaut, kad prie firminio Silvio" krepio vagysts prikis nagus Luidis. Gaisras i tikrj nebu-

2 6 0

JOHN

GRISHAM

vo gaisras, o veikiau diversija, dingstis ugesti viesoms ir priedanga kakam t krep pastverti. Jis nepasitikjo Luidiu, nes nepasitikjo niekuo. J rankose jo gudrutis telefonas". Pastarojo viduje yra Nilo kodai. Ar juos manoma perlauti? Ar pdsakai galt nuvesti prie jo snaus? Markas n kiek nenutuok, kaip tokie dalykai veikia, kas manoma, o kas nemanoma. Visk stelb noras sprukti i Bolonijos. Kur ir kaip ten nukakti klausimai, kuri jis dar nesvarst. Siuo metu klajojo be tikslo ir jautsi paeidiamas, bema bejgis. Kiekvienas vilgteljs jo pu sn veidas priklaus dar kakam kitam, inaniam tikrj jo pavar d. Pilnutlje moni autobus stotelje jis aplenk eilut ir lipo vaiuoti, pats neinodamas kur. Autobusas buvo grste prisigrds pavargusi keleivi, besikratani i darbo namo. Pro langus Mar kas stebjo daugyb psij, skubani po nuostabiaisiais miesto centro portikais. Paskutin sekund vienoje stotelje jis ioko, Via Vitale pajjo tris kvartalus, kol ivydo kit autobus. Vainjosi ratais bema va land, paskui galiausiai ilipo netoli geleinkelio stoties. Nuplauk su dar viena minia, paskui nr skersai Via delV Indipendenza auto bus stot. Viduje susirado ivykstanij reis tvarkarat, pamat, kad vienas po deimties minui vyks Pjaenc, iki kurios vaiuo ti pusantros valandos, su penkiais sustojimais pakeliui. U trisde imt eur nusipirko biliet ir iki paskutins minuts slpsi tualete. Autobusas buvo veik pilnas. Sdyns plaios, su auktomis atramo mis galvai, ir, autobusui slenkant per transporto spst, Markas ma ne umigo, bet tuojau pat susizgribo. Miegoti nevalia. Taigi tai pabgimas, apie kur jis mst nuo pirmosios die nos Bolonijoje. Buvo nutars, kad jei nori ilikti gyvas, privalo dingti, palikti Luid ir verstis savarankikai. Jis danai savs klaus, kaip ir kada jam teks sprukti. Kas tai paskatins? Koks nors veidas? Grsm? Ss jis autobus ar traukin, taksi ar lktuv? Kur patrauks? Kur slpsis? Ar pakaks tam jo elementarios ital kalbos? Kiek pinig tu rs tuo metu?

BROKERIS

2 6 1

Taigi tai. Tatai dedasi. Kelio atgal nebra. Pirma stotel buvo nedidel Bacano gyvenviet, penkiolika ki lometr nuo Bolonijos. Markas ilipo i autobuso ir nesugro atgal. Vl pasislp stoties tualete, kol autobusas ivaiavo, paskui perkirts gatv jo j bar, usisak alaus ir pasiteiravo barmen, kur artimiau sias viebutis. Gerdamas antr alaus bokal, paklaus apie geleinkelio stot ir suinojo, kad Bacane tokios nes. Tik autobusai, paaikino barmenas. Albergo Cantino buvo netoli gyvenviets centro, u penki ar e i kvartal. Jau buvo sutem, kai jis atvyko prie viebuio registrat ros be jokio bagao, ir tai neliko nepastebta sinjoros, tvarkiusios formalumus. Noriau kambario, pasak jis italikai. Kelioms naktims? Tik vienai. Kaina bus penkiasdeimt penki eurai. Gerai. Praom pas. Deja, bet a j pamets. Ji susirauk, ir dayti antakiai labai tariai kilsteljo lanku, pas kui ji m purtyti galv: Apgailestauju. Markas paklojo ant registracijos stalelio prieais j du imtus eur. Kyis buvo akivaizdus tik paimkite pinigus be joki popieri pildymo ir duokite man rakt. Vl papurtyta galva, vl susiraukta. Privalote turti pas, nenusileido ji, paskui sukryiavo ant krtins rankas, kilsteljo virun smakr, pasirengusi atremti dar vie n atak. Anaiptol neatrod, kad linkusi pralaimti. Lauke Markas patrauk nepastamo miestuko gatvmis. Susi rado kakok bar ir usisak kavos; daugiau alkoholio negalima, pri valo isaugoti blaiv prot. Kur man rasti taksi? paklaus jis barmen. Prie autobus stoties.

2 6 2

JOHN

GRISHAM

21.00 Luidis vaiktinjo po savo but, laukdamas u sienos su grtant Marko. Paskambino Franeskai, ir i prane, kad juodu t popiet moksi; po teisybei, turj nuostabi pamok. Kaip puiku, pagalvojo jis. Kad Markas dings, jo plan, bet Vitekeris ir Langlis man tai vyksiant dar po keli dien. Nejau jie jau pamet? Taip greitai? Juk dabar visai ia pat buvo penki agentai Luidis, Zelmenas, Kreke ris ir dar du, atsisti i Milano. Luidis visada abejojo planu. Tokio didumo mieste kaip Bo lonija fizikai nemanoma kiaur par sekti mog. Luidis beveik nirtingai rodinjo, kad vienintelis bdas gyvendinti plan tai nukiti Bekmen kok nedidel miestuk, kur jo veiksmai bt ri boti, pasirinkim nedaug, o lankytojai kur kas lengviau pastebimi. Toks buvs pirminis planas, bet paskui jo detales Vaingtone staiga pakeit. 21.12 virtuvje tyliai suzvimb zirzeklis. Jis nuskubjo prie mo nitori. Markas sugro namo. Paradins jo buto durys buvo beatsiverianios. Luidis stebeilijo paslptos kaimynins svetains lubose kameros siuniam skaitmenin vaizd. Dvejetas nepastamj ne Markas. Du vyrikiai, daugiau kaip trisdeimties, vilkintys kaip normals mons. Jie greitai, tyliai, profesionaliai udar duris, paskui m dairytis aplink. Vienas ne inas kakokiu nedideliu juodu krepiu. Jie puiks, labai puiks. Kad sugebt veikti slaptinto bsto spyn, turjo bti labai puiks. Luidis susijaudins nusiypsojo. Truputis skms, ir jo kameros ufiksuos, kaip Markas uklumpamas. Galbt jie nudobs j ia pat sve tainje, ir tai bus nufilmuota. Vis dlto planas, ko gero, pasiteisins. Jisai spragteljo garso jungiklius ir pastiprino ton. Svarbiausia ia kalba. I kur jie? Kokia j kalba? Taiau nebuvo visikai joki gars mons veik tyliai. Porsyk susinabdjo, bet jis beveik nieko neigirdo.

BROKERIS

2 6 3

27
TAKSI STAIGIAI SUSTOJO VIA GRAMSCI, NETOLI AUTOBUS IR GELEIN-

kelio stoi. Sddamas ant upakalins sdyns Markas susimokjo, kiek priklaus, paskui nr tarp dviej stovini automobili ir ne trukus prauvo tamsoje. I ties, labai trumpam pabgo i Bolonijos, antra vertus, dar ne pabaiga. Grynai i proio judjo zigzagais, gr davo atgal, sek savo paties pdsakais. Atsidrs Via Minzoni, jisai, greitai smukdamas po portikais, sustojo prie jos nam. Neturjo prabangos persigalvoti, dvejoti ar splioti. Dusyk nuspaud skambut, desperatikai vildamasis, kad at silieps Franeska, ne sinjora Altoneli. Kas ten? atskriejo tas mielas balsas. Franeka, tai a, Markas. Man reikia pagalbos. Trumputlait pauz, paskui: Taip, inoma. Ji pasitiko j antrame aukte prie savo buto dur ir pakviet vi dun. Dideliam jo nesmagumui, sinjora Altoneli dar nebuvo ijusi, stovjo virtuvs tarpduryje su paluoste, labai dmiai stebdama j engiant priemen. Jums viskas gerai? italikai paklaus Franeska. Praom, kalbkite anglikai, atsak jis, pavelgdamas jos motin ir nusiypsodamas. Taip, inoma. Man reikia vietos, neturiu kur inakt prisiglausti. Negaliu gauti kambario viebutyje, nes neturiu paso. Nepavyko netgi su kyiu patekti menk viebutuk. Suprantate, tokie Europos statymai. Taip, pradedu suinoti. Franeska mosteljo sof, paskui papra motin paruoti ka vos. Jie atsisdo. Jis pastebjo, kad ji basa ir judjo po kambar be laz dos, nors tebebuvo ios reikalinga. Vilkjo aptemptais dinsais, laisvu nertiniu ir atrod auniai, kaip kokia student.

2 6 4

JOHN

GRISHAM

Kodl man nepasakote, kas dedasi? paklaus ji. Tai sudtinga istorija ir negaliu jos visos atskleisti. Tik tar kime, kad iuo metu nesijauiu itin saugus, kad man i tikrj reikia palikti Bolonij, ir netgi kuo greiiau. Kur ketinate vykti? Gerai neinau. Kur nors i Italijos, i Europos, ten, kur gal iau vl pasislpti. Ar ilgai slapstysits? Ilgai. Pats gerai neinau. Ji altai, nemirksdama stebeilijo j. Jis atlaik t vilgsn, nes jos akys, nors i altos, buvo graios. Kas js toks? paklaus ji. Na, tikrai ne Markas Ladzeris. Nuo ko bgate? Nuo savo praeities, ir ji spariai mane vejasi. Nesu nusikalt lis, Franeska. Kadaise buvau teisininkas. Patekau ioki toki bd. Atsdjau savo termin kaljime. Bausm man buvo dovanota. Nesu blogas mogus. Kodl jus kakas medioja? Prie eerius metus bta tokio vieno verslo sandorio. Kai kurie bjaurs mons liko nepatenkinti tuo, kaip sandoris buvo u baigtas. Veria kalt man. Nort mane surasti. Ir nuudyti? Taip, to jie siekia. Labai painu. Kodl js atvykote ia? Kodl Luidis jums pa deda? Kodl nusamd mane ir Erman? Nieko nesuprantu. O a negaliu atsakyti tuos klausimus. Prie du mnesius dar sdjau kaljime ir maniau, kad liksiu ten kitus keturiolika met. Staiga buvau ilaisvintas. Man duota nauja asmens tapatyb, buvau atgabentas ionai, paslptas Trevize, paskui Bolonijoje. Manau, nori ma mane ia nuudyti. Cia! Bolonijoje! Jis linkteljo ir pavelg virtuvs pusn, i kur pasirod sinjora Antoneli su padklu kavos, taip pat ir su kriaui tortu, dar nesurai-

BROKERIS

2 6 5

kytu. Kai jo gabal djo lktel Markui, jisai susizgribo, kad nuo priepiei nieko nevalgs. Nuo priepiei su Luidiu. Nuo priepiei su netikru gaisru ir gudruio telefono" vagyste. Jis vl pagalvojo apie Nil ir sunerimo dl snaus saugumo. Nuostabus, italikai pagyr jos motinai. Franeska ne valg. Stebjo kiekvien jo judes, kiekvien ksn, kiekvien kavos gurkn. Motinai grus virtuv, ji paklaus: Kam Luidis dirba? Nesu tikras. Galimas daiktas, CZV. inote CZV? Taip. Skaitau romanus apie nipus. Tai CZV jus ia tais? Spju, CZV itrauk mane i kaljimo, idangino i alies ionai, Bolonij, kur kurdino slaptintame name, o patys per t lai k stengiasi sugalvoti, k daryti su manimi. Jie nuudys jus? Galbt. Luidis? Veikiausiai. Ji padjo savo puodel ant stalo ir sekundl paiojosi plaukus. Nortumte vandens? paklaus ji atsistodama. Ne, dkui. Man reikia iek tiek pajudti, pasak ji, atsargiai perkel dama svor ant kairs pdos. Pamau nujo virtuv, kur sekundl buvo tylu, paskui pratrko ginas. Ji su motina dl kako gan kartai nesutar ir garsiai, temptai ginijosi. Ginas tssi kelias minutes, nurimo, paskui vl sipliesk, nes n katra pus, regis, neketino nusileisti. Galiausiai Franeska lubiodama sugro su nedideliu buteliu San Pellegrino" ir vl sitais ant sofos. Dl ko ginijots? paklaus Markas. Pasakiau, kad norite ia pernakvoti. Ji ne taip suprato. Liaukits. A miegosiu drabuinje. Nesvarbu kur. Ji labai senamadika. Ar inakt ji pasiliks?

2 6 6

JOHN

GRISHAM

Dabar taip. Duokite man pagalv. Permiegosiu ant virtuvs stalo. Sinjora, sugrusi pasiimti padklo su indais, buvo kitas mo gus. Rsiai ioravo akimis Mark, lyg is jau bt iprievartavs jos dukr. vilgiojo Franeska, tarsi nort skelti jai antaus. Kelias minutes pkavo po virtuv, paskui pasialino kakur buto gilumon. Jums norisi miego? paklaus Franeska. Ne. O jums? Ne. Pasikalbkime. Gerai. Papasakokite man visk.

J i s imiegojo kelias valandas ant sofos ir buvo paadintas Franeskos, kuri pleknojo jam per pet. M a n kilo mintis, tar ji. Eikite paskui mane. Jis nusek kandin jos virtuv, kur laikrodis rod 4.15. Ant spintuts prie kriaukls guljo vienkartis skustuvas, paruotas indelis skutimosi kremo, padti akiniai ir butelis kakokios plauk priemo ns tam ar kitam j i s nesugebjo iversti. Padavjam nedidel tam siai raudon futliar ir pasak: Tai pasas. Diovanio. Jis kone ileido j i rank. Ne, a negaliu... Galite. Jam jo nebeprireiks. Labai praau. Markas pamau atvert pas ir pavelg or veid mogaus, kurio niekada nebuvo sutiks. Galioja dar septynis mnesius, vadi nasi, fotografija beveik penkeri met senumo. Jis surado gimimo dat Diovanis dabar eiasdeimt atuoneri, gerus dvideimt met vyresnis u savo mon. Grdamas taksi i Bacano, jis vien tik ir galvojo apie pas. Keti no pavogti i kokio nors netaraus turisto. Ketino nusipirkti kur nors juodojoje rinkoje, bet nenutuok, kur kreiptis. Ir svarst apie Diova nio, t, kurio, kad ir kaip lidna, netrukus nebereiks. Taps niekinis.

BROKERIS

2 6 7

Bet jis atmet i mint, baimindamasis stumti pavoj Fran s a Kas, jeigu bt nutvertas? Kas, jeigu kokiam imigracijos pa ek . reignui oro uoste kilt tarim, ir is pasiaukt savo virinink? Bet didiausi baim kl mintis, kad galt bti suiuptas mediojani j moni. Pasas velt reikal ir j, o Markas niekad to negalt sau atleisti. Tikrai? paklaus jis. Dabar, turdamas pas rankose, jis i ties troko j pasilikti. Praau, Markai, a noriu padti. Diovanis mygt. Neinau, k pasakyti. Mudviem reikia kai k nuveikti. Yra autobusas Parm, i vyksta po dviej valand. Juo bt saugiausia dingti i miesto. Gera mintis. Ji pam ir atvert pas. Abu tyrinjo jos vyro nuotrauk. Pradkime nuo to dalyko jums apie burn, pasak ji. Po deimties minui sai ir barzdel dingo, jo veidas buvo vi sikai nuskustas. Ji laik veidrod, kol Markas stovjo palinks vir virtuvs kriaukls. Diovanis eiasdeimt trej buvo maiau prails nei Markas penkiasdeimt dvej, antra vertus, neturjs ir federalinio apkaltinimo bei eeri met kaljime patirties. Jisai spjo, kad daai plaukams buvo priemon, kuria ji naudo josi, bet neketino klausti. Rezultatai buvo adami per valand. Su umestu ant pei rankluosiu Markas sdjo ant kds prieais virtuvs stal, o ji velniai darbavosi tirpalu po jo plaukus. Kalbjosi labai maai. Jos motina miegojo, vyras ramus ir tylus, smarkiai nu slopintas vaistais. Ne taip seniai Diovanis, profesorius, neiojo apvalius, vlio kiauto rmeliais akinius, viesiai rudus, atrodanius gan akademikai. Kai Markas juos usidjo ir ityrinjo nauj savo ivaizd, buvo nu stebintas permainos. Plaukai tapo kur kas tamsesni, akys pasikeitu sios. Jis vos atpaino save. Neblogai, vertino ji savo paios darb. Kol kas tiks. Franeska atne tamsiai mlyn velvetin sportin vark su lo pais ant alkni.

2 6 8

JOHN

GRISHAM

Diovanis kokius du colius emesnis u jus, pasak. Rankovms bt praverts dar koks colis, ir pats varkas bt buvs anktokas per krtin, bet iuo metu Markas buvo toks liesas, kad tilpt bet k. Kuo js i tikrj vardu? paklaus ji, tampydama rankoves ir taisydama apykakl. Doelas. Manau, turtumte keliauti su lagaminliu. Atrodyt nor maliai. Jis negaljo ginytis. Franeska buvo nepaprastai dosni, ir jam, po imts, viso to reikjo iki menkiausi smulkmen. Ji ijo i virtu vs, paskui sugro su graiu senu lagaminliu, gelsvai rudos odos, su sidabrine sagtimi. Neinau, k pasakyti, sumurmjo Markas. Tai Diovanio mgstamasis, mano padovanotas prie dvide imt met. Italikos odos. Aiku. Jeigu btumte kaip nors nutvertas su pasu, k pasakytum te? paklaus ji. Kad j pavogiau. Js mano repetitor. Viejau pas jus na muose. Itaikiau surasti stali su dokumentais ir pavogiau js vyro pas. Esate geras melagis. Kadaise buvau vienas i geriausi. Jeigu mane nutvert, Fran eska, jus dengsiu. Paadu. Tiek meluosiu, jog visi liks sugluminti. Js nenutvers. Bet naudokits pasu kuo reiau. Nesirpinkite. Kai tik galsiu, sunaikinsiu j. Jums reikia pinig? Ne.

Tikrai? A ia turiu tkstant eur. Ne, Franeska, bet vis tiek dkui. Turite jau skubti. Jis nusek paskui j prie paradini dur, kur abu sustojo ir pa velg vienas kit.

BROKERIS

2 6 9

Danai buvojate internete? paklaus jis. Kasdien po truputl. Pasiirkite Doelo Bekmeno, pradkite nuo Washington Post. Ten daug pripaistyta, bet netikkite viskuo, k perskaitysite. Nesu toks pabaisa, kok jie vaizduoja. Js visikai ne pabaisa, Doelai. Neinau, kaip jums dkoti. Ji pam dein jo platak ir spusteljo savosiose. Ar kada nors sugrite Bolonij? paklaus. Veikiau kvie timas, nei klausimas. Neinau. I tikrj visai nenumanau, kas nutiks ateity. Bet galbt. Ar galsiu pasibelsti js duris, jei pavyks sugrti? Praom, taip ir padarykite. Bkite ten atsargus. Kelias minutes jisai stovjo Via Minzoni eliuose, nenorda mas jos palikti, dar nepasirengs pradti ilg kelion. Paskui kakas kitoje gatvs pusje portik patamsyje kosteljo, ir Diovanis Feras tapo bgliu.

28
Kankinamai pamau slinko valandos, ir po truput Luidio r pestis peraugo panik. Atsitiko viena i dviej: arba smgis jau su duotas, arba Markas kak suuods ir bando pabgti. Luidis neri mavo dl krepio vagysts. Nejau jimas padarytas per stiprus? Gal is igsdino Mark ir paskatino j dingti? Brangus gudrutis telefonas" sukrt visus. J vaikino veikta kur kas daugiau, negu tik mokytasi ital, bastytasi po gatves ir bandyta i tyrinti kiekvien kavin ir bar mieste. Jis planavs ir mezgs ryius. Gudrutis telefonas" buvo atiduotas laboratorij Amerikos ambasados Milane rsyje, kur, pasak naujausi ini i Vitekerio o juodu kalbjosi kas penkiolika minui specialistai nesugebjo veikti jo kod.

2 7 0

JOHN

GRISHAM

Kelios minuts po vidurnakio dvejetui sibrovli kaimynys tje, matyt, pabodo laukti. Ieidami juodu tarsteljo kelet odi gantinai garsiai, kad bt manoma tuos rayti. Kalbjo anglikai, su iokiu tokiu akcentu. Luidis tuojau pat paskambino Vitekeriui ir prane, kad anie veikiausiai izraelieiai. Jis buvo teisus. Dviem agentams Efraimas nurod palikti but ir uimti kitas pozicijas. Jiems pasialinus, Luidis nusprend pasisti Kreiter autobu s stot, o eimen geleinkelio. Be paso Markas negalt nu sipirkti bilieto lktuv. Luidio galva, oro uostas kol kas neaktualu. Taiau jis Vitekeriui isitar, kad jeigu j vaikinas kakaip sugebjo nusipirkti moderniausi mobilj telefon su asmeniniu kompiute riu, kainuojant apie tkstant baks, galbt jis kaip nors manyt sau gauti ir pas. 3.00 nakties Vitekeris Milane jau kavo, o Luidis, kuriam saugumo sumetimais kauti nevalia, galjo tik tylomis keiktis; tai jis dar ir anglikai, ir italikai, savo atsiimdamas abiem kalbomis. Js pamette j, velniai raut! spygavo Vitekeris. Dar ne! Jis jau negyvas! Luidis nutrauk pokalb, jau treisyk tnakt. Kidonas pasitrauk apie 3.30. Kelias valandas jie pailss, paskui sudarys plan ateinaniai dienai.

KARTU SU kakokiu girtuoklliu jisai sdjo parkelyje ant suolo prie Via delVIndipendenza netoli autobus stoties. Didium nakties girtuokllis glaud prie savs sot rausvo skysio, ir kas kokias pen kias minutes stengdavo kilstelti galv ir kak sumurmti Markui, sdiniam u penki pd. Markas suniurndavo jam atgal, ir tai, k atsakydavo, regis, girtuoklliui tiko. Du jo draugeliai, visikai nusmi g, knibsojo netoliese it negyvi kareiviai tranjoje. Markas nesijau t visikai saugiai, antra vertus, jis turjo rimtesni problem. Prieais autobus stot slampinjo keletas moni. Apie pus

BROKERIS

271

ei judjimas pagyvjo i stoties triukmingai ivirto didel gru p tartum igon, jie visi kalbjo garsiai ir isyk vienu metu, buvo akivaizdiai patenkinti, po ilgos kelions palik autobus. Rinkosi daugiau ivykstanij, ir Markas nusprend, jog metas atsiskirti nuo girtuokllio. Jis eng stot kandin jaunos porels su vaiku ir nuse k i paskos prie kasos, kur nugirdo juodu perkantis bilietus Parm. Jis padar t pat, paskui nuskubjo tualet ir vl pasislp kabinoje. Kreiteris sdjo veikianioje pernakt stoties ukandinje, pasi slps u laikraio gurknojo kav ir tuo pat metu stebjo einanius ir ieinanius mones. Mat praingsniuojant pro al Mark. Pa stebjo jo g, sudjim, ami. Eigastis atrod pastama, nors ge rokai ltesn. Markas Ladzeris, paskui kur savaites sekiojo, gebjo vaikioti taip spariai, kaip kad kai kurie mons risnot.To vyruko ingsnis anaiptol ne toks skubrus, antra vertus, nra kur ir eiti. Ko skubti? Gatvse Ladzeris nuolat stengdavosi atsikratyti j, ir kartais jam pasisekdavo. Taiau veidas visikai kitoks. Plaukai kur kas tamsesni. Nra ru dos velvetins kepuraits, betgi i aksesuaras, kurio nesunku at sisakyti. Kreiterio dmes atkreip jo vlio kiauto rmeli akiniai. Akiniai puiki maskuot, bet taip danai su jais persistengiama. Stilingi Armani" rmeliai jam puikiai tiko, iek tiek pakeisdami i vaizd, bet neatkreipdami dmesio veid. O apvals io tipo akiniai tiesiog krito akis. Veido plaukai ding penki minui reikalas, bet kuris ge bt tai padaryti. Markiniai ne tokie, kokius Kreiteris mats anks iau, o jis buvs su Luidiu Marko bute per patikras, kai juodu peririndavo kiekvien aprangos detal. Ibluk dinsai labai prasti, ir Markas turjo panaius nusipirks. Mlynas sportinis varkas su aptrintais lopais ant alkni kartu ir dailus diplomato lagaminlis sulaik Kreiter vietoje. Matyti, kad su varkeliu nuygiuota daug myli, tokio Markas nebt galjs sigyti. Rankovs potrumps, bet tatai nra neprasta. Lagaminlis puikios odos. Markas galt kaip nors surasti ir ileisti kakiek grynj gudruiam telefonui", bet kodl vaistyti pinigus tokiam brangiam lagaminliui? Paskutinysis

272

JOHN

GRISHAM

jo krepys, tamsiai mlynas Silvio", kur dar turjo prie eiolika va land, kol Krekeris pr sumait CaffeAtenz" io nenukniauk, kai navo eiasdeimt eur. Kreiteris stebjo, kol mogus pasuko u kampo ir dingo i aki. Galimyb, tik tiek. Gurknodamas kav mst apie k tik matyt pon. Markas stovjo kabinoje susigarankiavusiais apie iurnas dinsais, jausdamasis gana kvailai, bet dabar buvo svarbu kuo geriau pasislpti. Atsidar tualeto durys. Kairje prie sienos buvo rengti ke turi pisuarai; prieais iuos kitoje pusje eios praustuvs, o greta j keturios kabinos. Kitos trys buvo neuimtos. iuo metu buvo labai maa bruzdulio. Markas atidiai klaussi laukdamas, kad igirs mogaus lengvinimosi garsus zvimbtelint atidarom utrauktuk, dzingtelint atsegam diro sagt, gil atods, kaip mons danai daro, iurkdami lapimo srov. Nieko. N garso nuo praustuvi, niekas nesimazgoja rank. Kit trij kabin durys neatidarytos. Galbt valytojas apeina sau priskirt patalp, stengdamasis elgtis labai tyliai. Prieais praustuves Kreiteris emai pasilenk ir paskutinje ka binoje pamat emai ant iurn nuleistus dinsus. Greta dins ant grind stovjo dailus lagaminlis. Ponas atlikinja savo reikal ir per nelyg nesiskubina. Kitas autobusas ivyksta 6.00 Parm, po io 6.20 reisas Florencij. Kreiteris nuskubjo prie kasos ir nusipirko bilietus abu. Kasininkas keistai nuvelg j, bet Kreiteris n kiek nem galv. Su gro tualet. Ponas paskutinje kabinoje vis dar tebetnojo vietoje. Kreiteris ijo laukan ir paskambino Luidiui. Apibdino mo g ir paaikino, kad anas, atrodo, visai neskuba palikti tualeto. Geriausia vieta slptis, pasak Luidis. Esu pats dars taip nesyk. Manai, ten Markas? Neinau. Jeigu jis, tai labai gerai usimaskavs. Igsdintas gudruio telefono", 400 Amerikos doleri grynai siais ir mogaus dingimo, Luidis neketino rizikuoti.

BROKERIS

2 7 3

Sek j, paliep. 5.55 Markas usitrauk dinsus, nuleido vanden, pasiiupo la gaminl ir ijo prie autobuso. Perone lauk Kreiteris, vienoje ran koje laikydamas nerpestingai kremtam obuol, kitoje laikrat. Kai Markas pasuko prie Parmos autobuso, t pat padar ir Kreiteris. Tredalis viet buvo neuimt. Markas atsisdo kairje, prie lango. Jam engiant pro al, Kreiteris velg on, paskui susirado viet keturiom eilm toliau u jo.

PIRMAS sustojimas buvo Modenoje, po trisdeimties minui. Jiems vaiuojant miest, Markas nusprend pasitikrinti veidus u savs. Jis atsistojo ir patrauk autobuso gal, tualet, pakeliui atsai niai apvelgdamas kiekvien vyrik. Usirakins tualete, usimerk ir tar sau: Taip, anksiau esu mats t veid". Maiau nei prie dvideimt keturias valandas Atns kavinje", vos kelios minuts prie viesoms ugstant. Veidas atsispindjo ilga me veidrodyje, dengianiame sien greta kabyklos paltams. Sdinio jo su kitu vyrikiu netoliese u jo. Pastamas veidas. Galbt netgi regjs j kakur Bolonijoje anksiau. Autobusui sultjus ir artinantis prie stoties, Markas sugro viet. Mstyk greitai, mogau, vis kartojo sau, bet neprarask alto kraujo. Nepanikuok. Jie sek tave i Bolonijos; negali leisti, kad sekt tave, kai spruksi i alies. Autobusas sustojo, ir vairuotojas prane, kad atvykta Moden. Stovsi trumpai; ivykstama po penkiolikos minui. Keturi kelei viai nukrypavo prajimu ir ilipo i autobuso. Kiti liko vietose; mat ir iaip jau snaud. Markas usimerk ir leidau savo galvai nusvirti kairn, prie lango, atrod kietai migs. Praslinko minut, ir autobu s lipo du kaimieiai paklaikusiomis akimis ir tempdamiesi sunkius mediaginius krepius. Kai vairuotojas sugro ir buvo besitaiss prie vairo, Markas

2 7 4

JOHN

GRISHAM

staiga paoko nuo sdyns, greitai smuko prajimu ir ioko laukan prie pat autobuso durims usitrenkiant. Paskui spariai nuingsnia vo stot, ten apsisuko ir stebjo, kaip autobusas atbulom slenka nuo aiktels. Jo persekiotojas liko viduje. Pirma Krekerio paskata buvo stryktelti i autobuso, galbt netgi susiginijus su vairuotoju, antra vertus, kuris gi vairuotojas prievarta laikys k nors salone. Taiau jisai susivald, nes Markas aikiai ino jo, kad yra sekamas. Tai, kad paskutin sekund ilipo, tik patvirti na Kreiterio tarimus. Taip, tai tikrai Markas sprunka it sueistas vris. Tik problema ta, kad anas laisvas Modenoje, o Kreiteris ne. Autobusas suko kit gatv, paskui stabteljo prieais viesofor. Su sims u pilvo, Kreiteris puol prie vairuotojo, maldaudamas j i leisti, kol neprivm viso salono. Durys atsilapojo, Kreiteris ioko laukan ir nuskuod atgal stot. Markas negaio veltui laiko. Autobusui dingus i aki, jis nu skubjo aligatv prieais stot, kur stovjo isirikiav trys taksi. o ko ant upakalins sdyns pirmojo ir papra: Galite mane nuveti Milan? italika jo tartis buvo puiki. Milano? Si Milano. E molto caro!Tai labai brangu. Quanto? Duacento euro. Du imtai eur. Andiamo.
y

VALAND nars Modenos autobus stot ir dvi gatves alia ios, Kreiteris paskambino Luidiui ir prane, kad ne viskas gerai, bet ir ne viskas blogai. Pamet savo mog, bet ano beprotikas spurtas laisvn tik patvirtina, jog tai i tikrj bta Marko. Luid tai paveik dvejopai. Buvo nusivyls, kad Kreker per gudravo neprofesionalas. Taip pat jam padar spd, kad Markas geba skmingai keisti ivaizd ir pasprukti nuo nedidels samdyt

BROKERIS

2 7 5

galvaudi armijos. Be to, pyko ant Vitekerio ir kvaili Vaingtone, kurie vis kaitaliojo planus, o dabar dar sukr gresiani katastrof, u kuri, be abejo, bus apkaltintas jis'Luidis. Jis paskambino Vitekeriui, vl auk ir keik, paskui su elme n ir dviem kitais patrauk geleinkelio stot. Susitiks su Kreiteriu Milane, kur Vitekeris adjo presing po vis aiktel visomis paj gomis, kiek tik pajgs surinkti. Paliekant Bolonij tiesioginiu Eurostar" ekspresu, Luidiui topteljo nuostabi idja, taiau apie j niekaip nevalia buvo usiminti. Kodl paprasiausiai nepaskambinus izraelieiams bei kinams ir iems nepasakius, kad paskutinsyk Bekmenas matytas Modenoje, jis trau kia vakar kryptimi Parm ir galbt Milan? Anie kur kas labiau nei Langlis troktj surasti. Ir tikrai geriau gebt tai padaryti. Bet sakymai lieka sakymais, nors ir nuolat kaitaliojami. Visi keliai veda Milan.

29
TAKSI SUSTOJO PER KVARTAL NUO MILANO CENTRINS GELEINKE-

lio stoties. Markas susimokjo taksistui, nesyk padkojo ir palinkjo geros kelions atgal Moden, paskui prajo pro deimtis kit taksi laukiani keleivi. Milinikos stoties viduje jisai slinko podraug su minia auktyn eskalatoriais kontroliuojam peron zonos siau tul, kur deimtimis bgi atvaiuodavo traukiniai. Susirads ivyks tanij traukini tvarkaraio lent, tyrinjo galimus pasirinkimus. Vienas traukinys vyksta tutgart keturis kartus per dien, septintas sustojimas ess Ciuriche. Jis pasim lap su tvarkaraiais, nusipirko pig vadov po miest kartu su emlapiu, paskui susirado staliuk kavinukje tarp parduotuvi eils. Nevalia gaiti laiko, taiau jam rei kia susivokti situacijoje. Igr du espreso ir suvalg pyragait, vislaik stebdamas mones. Mgo mini, en ir ten skubani moni sps t. Tokia daugyb reik saugum.

2 7 6

JOHN

GRISHAM

Pirmiausia jo planas buvo pajti psiomis, apie trisdeimt minui, miesto centr. Kur nors pakeliui suras nebrangi drabu i parduotuv ir visk pasikeis varkel, markinius, kelnes, batus. Bolonijoje buvo an pastebtas. Nebegali vl rizikuoti. Tikriausiai kur nors miesto centre, alia Piazza del Duomo* esa ma interneto kavins, kur jis galt penkiolikai minui isinuomo ti kompiuter. Maai tepasitikjo savo sugebjimais sdti prieais keist main, jungti t prakeikt daikt ir ne tik itverti interneto diungles, bet ir pasisti inut Nilui. Dabar Milane 10.15, Kalpeperyje, Virdinijoje, 4.15 ryto. Nilas atsidarys tiesiogin ry 7.50. Kaip nors turi pavykti isisti elektronin laik. Kitos ieities nra. Antras planas ir kol stebjo tkstanius moni, nerpestin gai okani traukinius, per kelias valandas ibarstysianius juos po vis Europ, is atrod vis geresnis ir geresnis tai bgti. Nusipirkti tuoj pat biliet ir nedintis i Milano ir Italijos kuo greiiau. Nauja jo plauk spalva, Diovanio akiniai ir senasis profesoriaus varkas Bo lonje j neapgavo. Tokie prityr vilkai tikrai suras j bet kur. Buvo ne prie pasivaikioti kok kvartal. Gaivus oras visada paddavo, ir po keturi kvartal kraujas jam vl imdavo cirkuliuo ti spariau. Kaip ir Bolonijoje, Milano gatvs nelyginant voratinklis skleidsi alis visomis kryptimis. Transporto eismas buvo intensy vus ir kartkartmis vos slinko. Jam patiko, kad ia daug main, ir ypa pilnutliai psij aligatviai, kur nesunku pasislpti. Parduotuv vadinosi Pas Robert", nedidel galanterijos krau tuvl, sprausta tarp juvelyrini dirbini ir duonos parduotuvi. Du vitrinos langai buvo uversti drabuiais, kurie laikyt tik koki savai t, taiau tai kuo puikiausiai Markui tiko. Pardavjas, arabas i Vidu rinij Ryt, italikai kalbjo prasiau u Mark, bet laisvai gebjo rodyti bei mykti ir buvo pasirys transformuoti savo klient. Mly n vark pakeit rudas. Naujieji markiniai velkami per galv ir trumpomis rankovmis. Kelns prastos vilnos, tamsiai mlynos.

* K a t e d r o s aikt (*"/.)

BROKERIS

277

Joms pataisyti prireikt savaits, tad Markas papra pardavj ir kli. Apipelijusiame persirengimo kambarlyje jis band kaip many damas visk prisitaikyti, paskui j^ats nukirpo kelni kleni apaias. Kai ijo pro duris su naujuoju savo ansambliu, pardavjas pavelg j apdriskusius kratus, kur bt turj bti atvartai, ir beveik apsiverk. Batai, kuriuos prisimatavo, bt suluoin j j dar iki sugrtant j geleinkelio stot, tad kol kas pasiliko su savaisiais ygio batais. Ge riausias pirkinys buvo gelsvai rusva iaudin skrybl Markas j sigijo, nes mat kaip tik toki pai prie pat engdamas parduo tuvl. K gi jam dabar reikia mada? Nauja apranga kainavo beveik keturis imtus eur, su tiek pini g jam buvo gaila skirtis, bet kitos ieities nemat. Pamgino imai nyti Diovanio lagaminl, tikrai vertingesn u visk, k neiojs, bet pardavjas buvo pernelyg prislgtas dl subjaurot kelni vos steng geibiai padkoti ir tarti sudie". Markas paliko parduotuv, mlyn vark, iblukusius dinsus ir senuosius markinius susikro vs raudon pirkini krep vlgi ioks toks skirtingas trichas. Pajjs dar kelias minutes, jis ivydo avalyns parduotuv. Joje nusipirko iek tiek modifikuot boulingo bat por, be abejo, bjau riausi prek, parduodam iaip labai mieloje, kaip paaikjo, krautu vje. Tie buvo juodi, su tokiomis tamsiai raudonomis juostelmis, pa gaminti dl patogumo, o ne dl patrauklumo. Sumokjo u juos 150 eur vien todl, kad jau buvo praneioti. Tik nujs du kvartalus jis pajg sutelkti drs ir pavelgti emyn batus.

I BOLONIJOS ir pats Luidis buvo sekamas. Vaikinukas ant mo torolerio pamat j ieinat pro duris greta Bekmeno buto, ir kaip tik tai, kaip Luidis ipuol laukan, atkreip jo dmes. Vyriokas risno jo, ir sulig kiekvienu ingsniu vis greiiau. Po Via Fondazza portikais niekas taip nelaksto. Motorolerininkas laiksi atsiliks, kol Luidis paskubom siropt raudon fiat. Pavaiavo juo kelis kvartalus, pas kui sultino greit tiek, kad automobil suspt okti kitas vyrikis.

2 7 8

JOHN

GRISHAM

Juodu nurko kaip patrak, bet miesto transporto sraute motorolerininkas nesunkiai laiksi i paskos. Kai juodu vairavo prie geleinke lio stoties ir pastat automobil draudiamoje zonoje, vaikinukas ant motorolerio visk matydamas ir vl prane per radij Efraimui. Po penkiolikos minui du Mossad" agentai, persireng keli policininkais, jo Luidio but, suaktyvindami aliarmo signalus kai kuriuos begarsius, kai kuriuos vos girdimus. Kol trys agentai, utik rindami priedang, lauk gatvje, dvejetas viduje spyriu adapojo virtu vs duris ir aptiko netiktin elektroninio sekimo rangos kolekcij. Luidiui, Zelmenui ir treiam agentui sdantis Milano Eurostar" ekspres, motoroleriu atvaiavs vaikinukas irgi nusipirko biliet. Jo vardas buvo Polas jauniausias kidono narys ir laisviausiai kal bantis italikai. Kdikio iraika ir su kirpiukais: dvideimt eeri met amiaus ir bent pustuzinio nuudym veteranas. Kai per radij jis pranejau sds traukinyje ir juds, Luidio but smuko dar du agentai, kad padt ityrinti rang. Taiau vieno aliarmo signalo ne pavyko nutildyti. Sio pastovus skambjimas smelksi pro sienas pa kankamai, kad pajgt atkreipti keli gatvs kaimyn dmes. Po deimties minui Efraimas atauk silauim. Agentai i sisklaid, paskui persigrupavo viename i savo slaptint nam. Jiems nepavyko nustatyti, kas Luidis toks ar kam dirba, bet buvo aiku, kad dien nakt nipinja Bekmen. Slinko valandos, o Bekmeno nebuvo n kvapo, tad jie pradjo manyti, kad jis paspruko. Galbt Luidis galt juos nuvesti prijo?

MILANO centre, Piazza delDuomo Markas spoksojo milini k gotikin katedr, kuriai ubaigti prireik tik trij imt met. Jis vaiktinjo po Galleria Vittorio Emanuele, nuostabi, su stikliniu ku polu galerij, kuria garsja Milanas. Su isirikiavusiomis abipus jos kavinmis ir knygynais, galerija miesto gyvenimo centras, popu liariausia pasimatym vieta. Oro temperatra siek netoli eiasde imties*, tad Markas suvalg sumutin ir atsigr kokakolos lauke,
* Pagal F a r e n h e i t , t. y. apie 1 6 C .

BROKERIS

2 7 9

kur daugyb balandi pesi dl kiekvieno nukritusio trupinio. Ste bjo vaiktinjanius po galerij pagyvenusius milanieius, moteris, susikibusias u paranki, vyrus, stabtelinius nektelti, lyg laikas ne turt reikms. Kaip gera bti tokiems laimingiems, pagalvojo jis. Ar jam tuojau pat dangintis, ar kokias por dien tnoti kur nors pasislpus? Stai koks naujas neatidliotinas klausimas. Keturi milijon moni perpildytame mieste galt inykti tiek ilgam, kiek panort. Nusipirks emlap, istudijuos gatves, valandas slpsis savo kambaryje ir valandas vaiktins skersgatviais. Bet sekantys jam kandin skalikai turs laiko persigrupuoti. Ar nedert nedintis dabar, kol jie ten atsilik veikia apgraibom ir kraptosi pakauius? Taip, dert, nusprend jis. Susimokjo pardavjui ir vilgteljo emyn savuosius boulingo batus. Nors i ties patogs, jis nekan travo, kada gals iuos sudeginti. Ant vieno miesto autobuso pamat interneto kavins Via Verri reklam. Po deimties minui eng t staigl. Ikaboje ant sienos buvo nurodytos kainos deimt eur u valand, maiausia trisdeimties minui seansas. Patarnauto jas krypteljo neapibrtai stalo pusn, kur stovjo irikiuoti kompiu teriai. Trys i atuoni buvo uimti moni, kurie aikiai iman tai, k dar. Markas jau jautsi sutriks. Bet jis gerai apsimet. Atsisdo, prisitrauk klaviatr, sistebei lijo monitori ir norjo melstis, bet narsiai yrsi pirmyn, lyg met metus bt buvs kompiuteri asas. Tai pasirod nuostabiai lengva: jis atsidar KvvyteMail" lang, surinko savj vartotojo vard Grinas456", paskui slaptaodin fraz post hoc ergo propter hoc", pa lauk deimt sekundi, ir pasirod Nilo inut: Markai:Mikelis Van Tysenas tebedirbaRhinelandBank", dabar yra viceprezidentas, atsakingas u klient aptarnavim. Dar ko nors? Grinas. Lygiai 7.50 EST Markas surinko inut: Grinai: ia Markas gyvas ir pats asmenikai. Tu prisijungs?

2 8 0

JOHN GRISHAM

Gurknodamas sultis jisai spoksojo ekran. Nagi, vaikuti, pa daryk, kad is daiktas suveikt. Dar gurknelis. Kakokia moteris ki tapus stalo kalbjo savo monitori. Paskui inut: A prisijungs. Garsiai ir aikiai. Kas atsitiko? Markas surinko: I mans pavog "Ankyo 850". Galimas daiktas, pateko pas blogiukus, kurie ardo dalimis. Nra pavojaus, kad jiems pa vykt isiaikinti tave? Nilas: Tik tuo atveju, jeigu jie turi vartotojo vard ir slaptazodin fraz. Ar turi? Markas: Ne, a sunaikinau. Jie niekaip negali prisikasti iki slapta odio? Nilas: Ne, kai susiduri su KwyteMail". is visikai saugus ir uif ruotas. Jeigu jie turi asmenin kompiuter ir nieko daugiau, tai neidegs. Markas: Taigi mudu dabar visikai saugs? Nilas: Taip, visikai. Kuo tu dabar naudojies? Markas: Sdiu interneto kavinje, isinuomojs kompiuter tikras asas.

kaip

Nilas: Nori kito "Ankyo Smartphone"? Markas: Ne, ne dabar, galbt vliau. tai koks reikalas: nuvaiuok ir pasimatyk su Karlu Pratu. inau, tu jo nemgsti, bet iuo metu be jo negaliu isiversti. Pratas buvo labai artimas su buvusiu senatoriumi Air a Klaibernu i Siaurs Karolinos. Klaibernas daug met vadovavo Senato valgybos komitetui. Man reikia Klaiberno. Veik per Prat. Nilas: Kur Klaibernas iuo metu? Markas: Neinau, tik viliuosi, kad dar gyvas. Jis kils i Auter Benkso, Siaurs Karolinos, nuoalios graios vietovs. Pasitrauk pensi jon po met, kai a sdau federalin kaljim. Pratas gali j surasti. Nilas: Nuvaiuosiu, kai tik man pavyks nepastebtai itrkti. Markas: Tik bk atsargus. valgykis atgal. Nilas: Tau viskas gerai? Markas: A bgu ir slapstausi. ryt anksti palikau Bolonij. Pa bandysiu rytoj tuo paiu laiku susisiekti. Gerai? Nilas: Neikik galvos. Rytoj bsiu ia pat.

BROKERIS

2 8 1

Labai patenkintas savimi Markas baig seans. Misija vykdy ta. Nieko ypatinga. Sveikas atvyks auktosios technologijos burt ir aisliuk ami. Jis pasitikrino, kad ieidamas i interneto panai kint KvyteMail", paskui baig gerti apelsin sultis ir paliko kavin. Patrauk geleinkelio stoties link, i pradi usukdamas odos dir bini parduotuv, kur netgi sugebjo apmainyti puikj Diovanio lagaminl juod, akivaizdiai prastesns kokybs; paskui pigi juvelyrin, kur sumokjo atuoniolika eur u didel uapvalintu vir umi rankin laikrod su rykai raudona plastikine apyranke dar vienas daiktas suklaidinti bet kam, iekaniam Marko Ladzerio, bu vusio Bolonijos gyventojo; po to naudot knyg knygynlyje ileido du eurus u gerokai aptrint eslovo Miloo poezijos tomel kietais vireliais, inoma, vien tik lenk kalba viskas, kad tik sutrikdyt sekanius pdomis skalikus; ir galiausiai padvt aksesuar parduo tuvje nusipirko sauls akinius ir medin lazd, kuria tuojau pat, atsi drs ant aligatvio, m ramstytis. Lazda jam primin Franeska, be to, sultino, pakeit jo eigast. Daugiau gaiti laiko Markas negaljo, tad nuklibikiavo Milano Centrin ir nusipirko biliet iki tutgarto.

VITEKERIS gavo skub praneim i Langlio, kad slaptint j Luidio nam silauta, bet jis ninieko negaljo dl to padaryti. Visi trys agentai, buv Bolonijoje, dabar Milane ir i paskutinij stengiasi u ko nors usikabinti. Du sukinjasi po geleinkelio stot, iekodami adatos ieno kupetoje. Du Malpenzos oro uoste, dvi deimt septynios mylios nuo miesto centro. Du Linato oro uoste, kuris kur kas ariau ir pirmiausia aptarnauja europietikuosius reisus. Luidis slampinjo po centrin autobus stot, per mobilj vis rodi ndamas, kad Markas galbt netgi ness Milane. Vien tai, kad sdo Bolonijoje autobus, vaiavus Moden, ir trauk apskritai iaurs vakar kryptimi, nebtinai reik, kad jis keliavo Milan. Bet Lui dio patikimumas iuo metu buvo kakiek sumajs, bent svaria Vitekerio nuomone, tad is buvo nutremtas autobus stot, kur stebjo deimtis tkstani atvykstanij ir ivykstanij.

2 8 2

JOHN

GRISHAM

Kreiteris ariausiai prisikas prie adatos. U eiasdeimt eur Markas nusipirko biliet pirmja klase, vil damasis, kad itaip pavyks ivengti bti demaskuotam, jeigu keliaut bendrajame vagone. Kelionei iaur pirmos klass vagonas buvo pri kabintas traukinio gale pats paskutinis, ir Markas sdo vidun septy niolikt trisdeimt keturiasdeimt penkios minuts iki traukiniui ivykstant. Jis sitais savo vietoje, kaip manydamas labiau paslp veid po sauls akiniais ir gelsvai rusva iaudine skryble, atsivert len kikos poezijos tomel ir pavelg pro lang peron, kur palei jo trau kin vilnijo keleiviai. Kai kurie buvo vos u penki pd, visi skubjo. Iskyrus vien. Vl tas tipas i autobuso; veidas i Atns kavi ns", veikiausiai mikli pirt galvaudys, nugvelbs jo mlynj Silvio" krep; tas pats skalikas, kuris prie vienuolika valand buvo per ltas iokti i autobuso Modenoje. Jis vaiktinjo, bet nesireng nie kur keliauti. Akys primerktos, kakta sutraukta ir vagojama gili rauk li. Kaip profesionalui, pernelyg krintantis akis, pagalvojo Diovanis Feras, kuris, deja, dabar kur kas daugiau nei nort nutuok apie tai, kaip dera sprukti, slapstytis ir mtyti pdas. Kreiteriui pasakyta, kad Markas veikiausiai patrauksis arba pietus, Romon, kur turt daugiau galimybi, arba iaurn, vei carij, Vokietij, Pranczij faktikai vis kontinent, pagal pa sirinkim. Penkias valandas Kreiteris bastsi po dvylika peron, ste bjo atvaiuojanius ir ivaiuojanius traukinius, simais mini visikai nesuko sau galvos dl atvykstanij, bet ypa atidiai sek, kas lipa vagonus. Kiekvienas mlynas bet kokio atspalvio ar stiliaus varkas susilaukdavo Krekerio dmesio, bet jis taip ir neivydo tojo su aptrintais lopais ant alkni. Sis guljo pigiame juodame lagaminlyje, spraustame Markui tarp pd septyniasdeimtoje vietoje pirmos klass vagono, vyks tanio tutgart. Markas stebjo Kreker slampinjant po peron ir labai dmiai stebint traukin, kurio paskutinis marruto punktas buvo tutgartas. Rankoje turjo lyg biliet, ir kai nujs dingo i aki, Markas galt prisiekti, kad tas tipas lipo traukin. Markas kovojo su noru ilipti. Kup durys atsidar, ir vidun eng Madam.

BROKERIS

2 8 3

30
KAI TIK BUVO GALUTINAI NUSTATYTA, KAD BEKMENAS DINGO IR GA-

lop neuvo nuo kieno nors kito rank, prajo kartligikos penkios valandos, ir Dulija Chavjer aptiko informacij, kuri turjo bti gana tiksli. Ji rasta aplanke, kuris guljo urakintas direktoriaus kabinete, o kadaise saugotas paties Tedio Meinardo. Gal Dulija kada nors ir buvo maiusi t informacij, bet nepajg prisiminti. Ir per tvyrani sumait ji tikrai neketino ko nors prisipainti. Informacija atjusi prie daugel met, nenorom i FTB, kai buvo atliekamas tyrimas dl Bekmeno. Labai kruopiai domtasi jo finansiniais reikalais, nes vieai skland gandai, kad vyriokas ap suko vien klient ir paslp lob. Tad kurgi pinigai? Iekodama j, F T B po trupinl rinko visumon visas jo praeities keliones, kol staiga Bekmenas prisim kalt ir buvo pasodintas u grot. Prisipainimas kaltu neuvr Bekmeno bylos, bet neabejotinai num tamp. Lai kui bgant, tyrimas dl kelioni buvo baigtas ir galiausiai duomenys persisti Langl. Per t mnes, kai Bekmenas buvo apkaltintas, auimtas ir paleis tas u ustat su labai grietais apribojimais, jis atliko dvi trumpas keliones Europ. Per pirmj su savo mgstamja sekretore skrids Air France" verslo klase Paryi, kur juodu kelias dienas laig ir lank ymias vietas. Vliau tyrjams ji papasakojo, kad Bekmenas vien ilg dien dl kakokio svarbaus reikalo buvo paoks Berly n, bet sugro laiku, kad suspt piet Alain Ducasse" restorane. Ji ten jo nelydjusi. Niekur nebuvo ufiksuota, kad Bekmenas bt t savait ke liavs kokiu komerciniu oro laineriu Berlyn ar kur nors kitur po Europ. Bt reikj paso, o FTB kategorikai tvirtino, kad jis iuo nesinaudojs. Pasas nebt buvs reikalingas keliaujant traukiniu. eneva, Bernas, Lozana ir Ciurichas visi pasiekiami i Paryiaus traukiniu vos per kelias valandas. Antra kelion septyniasdeimt dviej valand sprintas i

2 8 4

JOHN

GRISHAM

Daleso oro uosto pirmja Lufthansa" klase Frankfurt, vl verslo reikalais, nors joki verslo kontakt tenai nenustatyta. Bekmenas su simokjo u dvi naktis viename prabangiame Frankfurto viebutyje, ir nra rodym, kad jis bt miegojs kur kitur. Kaip ir i Paryiaus, i Frankfurto iki bankininkysts centr veicarijoje kelios valan dos traukiniu. Pagaliau vos tik aptikusi aplank ir perskaiiusi ataskait, ji tuo jau pat paskambino Vitekeriui: Jis keliauja veicarij.

MADAM turjo bagao tiek, jog io bt pakak pasituriniai penki asmen eimai. Suvargs neikas padjo jai tempti sunkius lagaminus pirmosios klass vagon ir kup, kuri vis um sa vimi paia, savo daiktais ir savo kvepalais. Kup buvo eios vietos, i j bent keturias ji pareik teises. Atsisdo prieais Mark ir sprau d plat savo pasturgal sdyn, tartum priversdama i prasiplti. Dirsteljo j, baikiai susigus prie lango, ir kartai met nuoird bonsoir".* Prancz, pagalvojo jis, ir kadangi neatrod tinkama at sakyti italikai, jis tarsteljo senj Ehei". Ak, amerikietis! Atsidrs kalb, asmens tapatybi, pavardi, kultr, biogra fij, mel, mel ir darsyk mel skuryje, jisai testeng visikai neti kinamai atsakyti: Ne, kanadietis. Ak, taip, pasak ji, tebetvarkydama krepius ir patogiau sitaisydama. Matyt, amerikietis bt buvs labiau pageidautinas nei kanadietis. Madam, drta eiasdeimties met moteris storomis blauzdomis, vilkjo ankta raudona suknele ir avjo tvirtomis laivutmis", nukeliavusiomis begal myli. Gerokai pagraintos jos akys buvo pabrinkusios, ir to prieastis netruko paaikti. Dar gerokai iki traukiniui pajudant, ji isitrauk didel ploki butel, atsuko dang-

* Labas vakaras

{pranc).

BROKERIS

2 8 5

tel, tapus taurele, ir ilenk mauk kako stipraus. Energingai nu gurkusi, nusiypsojo Markui: Nortumte igerti? Ne, dkui. Labai geras brendis. Ne, dkui. K gi, apgailestaudama tar. Ji vl sipyl porcij, imauk, paskui padjo butel al. Ilga kelion traukiniu k tik buvo tapusi dar ilgesne. Kur vaiuojate? paklaus ji puikia angl kalba. J tutgart. O js? Irgi tutgart, paskui Strasbr. Suprantate, negaliu per ilgai pasilikti tutgarte. Ji surauk nos, lyg visas miestas plaukt grynose srutose. Man tutgartas patinka, pasak Markas vien tam, kad galt pamatyti, kaip nosies raukls isilygins. K gi. Ji nukreip dmes savo batus. Nusispyr juos, maai tesir pindama, kur tie galt nukristi. Markas nusiteik bti pribloktam pd dvoko, bet tuoj pat sumojo, kad is turi maai ans nustelbti pigius kvepalus. Savigynos sumetimais jis djosi beusnsts. Kelias minutes Madam nekreip j dmesio, paskui garsiai praneko: Js mokate lenkikai? j i velg poezijos tomel. Markas kresteljo galv, lyg k tik bt buvs paadintas. Ne, ne visai taip. Taiau stengiuos imokti. Mano eima len kai, tatai itars, jis ugniau kvap, mane laukdamas j pra pliumpant taisyklinga lenk kalba, kurios bt palaidotas. Aiku, linkteljo ji, ties sakant, ne itin pritariamai. Lygiai 18.15 nematomas konduktorius papt vilpuk, ir trau kinys pajudjo. Laim, daugiau keleivi, besitaikani Madam kup, nebuvo. Keletas, praeidami koridoriumi, stabteljo, pavelg vidun ir ivyd perkrov nuslinko kit kup, kur vietos buvo daugiau. Traukiniui pradjus vaiuoti, Markas dmiai stebjo peron. mogaus i autobuso niekur nebuvo matyti.

2 8 6

JOHN

GRISHAM

Madam niko brend ir galop m snduriuoti. Buvo paadinta konduktoriaus, kuris komposteravo jdviej bilietus. Prajo patarnau tojas, stumdamas prikraut grim veiml. Markas nusipirko alaus ir pasil vien skardinl savo bendrakeleivei. Jo pasilymas pasitik tas vl baisai suraukta nosimi, lyg Madam veriau igert lapimo. Pirmas sustojimas buvo Komo/San Diovanis, dviej minui trukms, per kurias niekas nelipo. Po penki minui traukinys su stojo Kjase. Jau buvo beveik sutem, ir Markas svarst, kaip jam grei iau dingti. Ityrinjo kelions marruto punktus: iki Ciuricho dar keturi sustojimai, vienas Italijoje, trys veicarijoje. Katra alis geriau tikt? Nebegaljo rizikuoti, kad dabar bt sekamas. Jeigu jie trauki nyje, tai prilipo prie jo nuo Bolonijos per Moden ir Milan, nors buvo persirengs visaip. Anie profesionalai, ir jam nr ko su jais ly gintis. Gurknodamas al, Markas jautsi apgailtinas diletantas. Madam spoksojo nukapotus jo kelni kratus. Paskui pagavo j vilgtelint emyn modifikuotus boulingo batus. U tai jos visikai nesmerk. Galiausiai moters dmes patrauk skaisiai raudona laik rodio apyrank. Jos veidas idav, kas ir taip buvo akivaizdu ne pritar jo prastai mados nuovokai. Tipikas amerikietis ar kanadietis, arba kad ir kas toks bt. Probgmais jis pastebjo mirguliuojanius alia Lugano eero iburius. Traukinys vinguriuodamas liau eero apylinkmis, toly dio kildamas vis aukiau. veicarija nebetoli. U j kup utemdytu koridoriumi kartkartmis praslinkdavo koks vienas kitas atklydlis. Pro stiklines duris pavelgdavo vidun, paskui pajuddavo vagono gal, kur buvo tualetas. Madam drybso jo umetusi didiul savo pd prieais ant sdyns, ne per toliausiai Marko. Dar tik valanda kelions, o ji jau buvo sugebjusi paskleisti savsias des, urnalus ir drabuius po vis kup. Markas baiminosi palikti savo viet. Galiausiai priveik nuovargis, ir Markas umigo. J paadino triukmas Belinconos stotyje, pirmoje veicarijoje. J pirmos klass vagon lipo kakoks keleivis ir niekaip negaljo susirasti tinkamos

BROKERIS

2 8 7

vietos. Jis atstm Madam kup duris ir pavelg vidun. Matyt tai, k ivydo, nepatiko, nes nujs suskato kauti ant konduktoriaus. Jam surasta vieta kitur. Madam beveik nepakl galvos nuo savj mados urnal. Kita kelio atkarpa buvo valandos ir keturiasdeimties minui trukms, ir kai Madam vl pasim butel, Markas tar: Ir a paragauiau. Per kelias valandas moteris pirm syk nusiypsojo. Nors tikrai buvo ne prie gerti viena pati, visados smagiau su draugu. Taiau tik por gurkni, ir Markas vl usndo.

TRAUKINYS trkteljo sultindamas greit prie Art Goldo. Marko galva irgi trkteljo, nuo jos nukrito skrybl. Madam ati diai j stebjo. Jam visai atsimerkus, ji pasak: Kakoks keistas mogus irjo jus. Kur? Kur? inoma, ia, iame traukinyje. Prajo pro al bent tris kartus. Sustoja prie dur, dmiai pavelgia jus, paskui nutykina tolyn. Galbt dl mano bat, pagalvojo Markas. Ar kelni. Laikrodio apyranks? Jis pasitryn akis ir pasisteng suvaidinti, lyg taip dtsi nuolatos. Kaip jis atrodo? viesiaplaukis, apie trisdeimt penkeri, patrauklus, rudu varku. Pastate j? Ne, visai nenumanau, atsak. Anas mogus i autobuso Modenoje buvo ne viesiaplaukis, neturjo rudo varko, bet tie antra eiliai poymiai dabar nra svarbs. Markas gantinai isigando, jog pakeist planus. Po dvideimt penki minui - Cugas paskutin stotis prie Ciurich. Negali rizikuoti ir atvesti juos Ciurich. Tad po de imties minui pareik, kad jam reikia tualet. Tarp jo vietos ir kup dur buvo Madam klii ruoas. Prie engdamas per j, pa djo savo vieton lagaminl ir lazd.

2 8 8

JOHN

GRISHAM

Prajo pro keturias kup, kiekvienoje sdjo bent po tris kelei vius. Pasieks tualet, usirakino duris ir lauk, kol traukinys prads ltti. Paskui is sustojo. Cugas dviej minui postovis, ir ligi iol traukinys atvykdavo juokingai laiku. Markas lukteljo minut, pas kui greitai sugro prie savo kup, atidar duris ir, nieko netardamas Madam, pasiiupo lagaminl bei lazd, kuri buvo visikai pasiren gs panaudoti kaip ginkl, paskui nuskuod traukinio gal ioko peron. Stotis buvo maa, ikelta vir gatvs lygmens. Markas nutrinksjo laiptais aligatv, prie kurio lauk vienias taksi su kietai migu siu taksistu prie vairo. Praom viebut, pasak jis, igsdindamas taksist, kuris instinktyviai sugrieb udegimo raktel. Kako paklaus vokikai, o Markas paband atsakyti italikai. Man reikia kokio nedidelio viebuio. Nesu usisaks i anksto. Nieko baisaus, nuramino taksistas. Jiems pajudjus nuo aligatvio, Markas pavelg auktyn ir ivydo iliauiant traukin. Atsigr atgal ir nepamat nieko vejantis. Kelion truko i viso keturis kvartalus, ir kai automobilis sustojo ramioje alutinje gatvje prieais trikamp pastat, taksistas italikai pasak: Viebutis labai geras. Atrodo puikiai. Dkui. Kiek automobiliu iki Ciuricho? Madaug dvi valandos. irint, koks transporto inten syvumas. Rytoj devint ryto man reikia bti Ciuricho centre. Galite mane tenai nuveti? Taksistas sekundl dvejojo, mintyse skaiiuodamas, kiek u dirbt grynaisiais. Galbt, pasak. Kiek kainuos? Taksistas pasiglost smakr, paskui gteljo peiais: Du imtus eur.

BKOKERIS

2 8 9

Gerai. Ivaiuojam i ia et. et, taip, bsiu ia. Markas vl jam padkojo ir stebjo nuvaiuojant. Jam engiant pro paradines viebuio duris, dzingteljo skambutis. Prie nedidelio registratros stalo nieko nebuvo, bet kakur netoliese tarkjo televi zorius. Galiausiai pasirod mieguist aki paauglys ir nusiypsojo: Guten abendy tar. Labas vakaras. Parla inglese? paklaus Markas. Berniokas papurt galv ne. Italiano? Siek tiek. A irgi iek tiek, italikai pasak Markas. Noriau kambario vienai nakiai. Klerkas pastm registracijos blank, ir i atminties Markas ra savojo paso pavard ir numer. Pakeverzojo fiktyv adres Bolo nijoje, taip pat ir prasimanyt telefono numer. Pasas buvo vidinje varko kienje, arti irdies, ir jis buvo pasirengs nenorom itraukti. Bet buvo vlu, o klerkas nenorjo praleisti televizijos ou. Su ne bdingu veicarams nedalykikumu pasak, irgi italikai: Keturiasdeimt du eurai, ir neusimin apie pas. Diovanis paklojo pinigus ant barjero, ir klerkas padav jam 26 numerio rakt. Stebtinai gera ital kalba jisai sutar, kad bt pa adintas 5.00. Ir tartum persigalvojs pridr: Pameiau savo dant epetl. Gal turite atliekam? Klerkas siek staliun ir itrauk del, piln visoki pirmojo btinumo daikt: dant epetli, pastos, vienkartini skustuv, sku timosi kremo, aspirino, tampon, rank kremo, uk, netgi prezerva tyv. Pasirinks kelet dalyk, Diovanis padav deimt eur. Prabangus numeris Ritz" viebutyje nebt buvs labiau pagei dautinas nei is 26-as kambarys. Maas, varus, iltas, su tvirtu iu iniu ir dusyk urakinamomis durimis, kurios apsaugos j nuo veid, persekiojusi nuo ankstyvo ryto. Jis ilgai praussi po kartu duu, pa skui nusiskuto ir aminyb valsi epetliu dantis. Didelei savo paguodai, spintukje po televizoriumi aptiko mini-

2 9 0

JOHN

GRISHAM

bar. Sukirto pakel sausaini, ugr iuos dviem maais butelaiiais viskio ir, palinds po apklotais, pasijaut psichikai bei fizikai ise ks. Lazda guljo alimais ant lovos. Kvaila, bet jis kitaip negaljo.

31
KALJIME SVAJOJO APIE CIURICH SU JO MLYNOMIS UPMIS IR

variomis ksmingomis gatvmis, moderniomis parduotuvmis ir graiais monmis, kurie visi didiavosi es veicarai, visi su mielu rimtumu usim prastiniais sau reikalais. Aname kitame gyvenime jis tykiais elektriniais tramvajais vainjo kartu su jais, keliaujaniais finansinio rajono link. Tais laikais jis buvo pernelyg niks veikl, kad galt daug keliauti, pernelyg svarbus asmuo, kad galt palikti nepatvarius Vaingtono reikalus, bet Ciurichas buvo viena i nedau gelio jo matytj viet. Sis miestas buvo kaip tik jam: ne apsunkintas daugybs turist ir transporto, nelinks vien vpsoti savo katedras bei muziejus ir garbinti pastaruosius du tkstanius met. Anaiptol. Ciurichas reik pinigus, rafinuot j tvarkym, skirtingai nei atvira pinig graibtyst, koki kadaise praktikavo Bekmenas. Jis vl vaiuoja tramvajumi, kur oko netoli geleinkelio sto ties ir kuris dabar tolydio slenka pirmyn Bahnhoftrase, pagrindi ne centrinio Ciuricho magistrale, jeigu tik is toki faktikai turjo. Beveik devynios ryto. Dabar darda su paskutine banga elegantikai vilkini jaun bankinink, keliaujani UPS", Credit Suisse" ir galyb maiau inom, bet taip pat turting staig. Tamss kostiu mai, vairi spalv markiniai, bet nedaug i j balt, brangs kak laraiiai su stambesniais mazgais ir maiau ratuoti, tamsiai rudi, suvarstomi batai, joki kut. Per pastaruosius eerius metus stilius maai tepasikeits. Visada konservatyvus, bet su tam tikru aunumu. Ne visai toks pat madingas kaip jaunj tarnautoj jo gimtojoje Bo lonijoje, bet gana patrauklus. Keliaudami visi k nors skait. Prasilenk su tramvajais, vaiuo-

BROKERIS

2 9 1

janiais prieinga kryptimi. Markas djosi sigilins Newsweek nu mer, bet i tikrj stebjo visus kitus keleivius. Niekas j neirjo. Niekas neatrod papiktintas jo boulingo bat. Ties sakant, netoli geleinkelio stoties jis mat dar vienus to kius pat, kuriais avjo kasdienikai apsirengs jaunikaitis. Niekas ne kreip dmesio ir jo iaudin skrybl. Savo kelni kleni kratus buvo iek tiek padailins nusipirktu i viebuio klerko siuvimo reik men komplektu, stengdamasis nesusikruvinti pirt, kol pus va landos prie j trisjo apranga kainavo maut dalelyt tosios, kuria vilkjo mons aplinkui, bet kas Markui darbo? Pavyko pasiekti Ciu rich be Luidio ir vis t kit, o jeigu dar bent kiek lyds skm, tai ir sugebs i ia dingti. J Paradeplatz Parad aikt i vakar ir ryt puss suko tramvajai, ia sustodavo ir kaipmat itutdavo pulkai jaun ban kinink isibarstydavo i vagon ir traukdavo pastat link. Markas slinko kartu su minia, dabar savo skrybl paliks tramvajuje po s dyne. Per septynerius metus niekas nepasikeit. Paradeplatz vis dar tokia pati atvira aikt, juosiama parduotuvli ir kavinuki. Ban kai aplinkui j stovjo imtus met; kai kurie skelb savo pavadini mus neoninmis reklamomis, kiti buvo taip gerai paslpti", kad bt nelengva juos surasti. I po sauls akini jisai stengsi pastebti kuo daugiau, kas dedasi aplink, tuo pat metu laikydamasis arti trij jauni kaii su pakabintais per pet sportiniais krepiais. Regis, visi trauk Rhineland Bank", kuris buvo rytinje aikts pusje. Markas nusek paskui juos vidun, vestibiul, kur prasidjo pats domumas. Per septynerius metus informacijos stalas nebuvo pajudintas i vietos, o sdinti u jo dailiai apsirengusi dama atrod lyg bt pa stama. Noriau pasimatyti su ponu Mikeliu Van Tysenu, kaip manydamas tyliau pasak jis. O js pavard? Markas Ladzeris. Doelas Bekmenas" pasakys vliau, viruje, bet dabar nedr-

2 9 2

JOHN

GRISHAM

so pasivadinti tikrja savo pavarde. Reikia tiktis, Nilas elektroniniu patu jau buvo perspjs VanTysen apie jo priedangos vard. Banki ninko paprayta, kad jeigu tik gals, koki savait likt mieste. Ji pakl telefono ragel, tuo pat metu stuksendama klaviatr. Minutl, pone Ladzeri, pasak. J s ne prie palaukti? Ne, atsak jis. Palaukti? Svajojs apie i akimirk met metus. Jis pasim kd, susikryiavo kojas, paskui ivydo batus ir pasikio pdas po kde. Neabejojo, kad yra stebimas i vairi kamp vaizdo kamer, ir tatai puiku. Galbt jie atpains sdint vestibiuly je Bekmen, galbt ne. Bema galjo juos sivaizduoti, ten viruje spoksanius monitorius, besikasanius pakauius, sakanius: Kad neinau, jis kur kas liesesnis, netgi suvargs". Ir plaukai. Matyt, prastai nudayti". Nordamas jiems padti, Doelas nusim Diovanio vlio kiauto rmeli akinius. Po penki minui neinia i kur idygo grieto veido, bet anaiptol ne tokiu pat grietu kostiumu vilks mogus, primenantis apsauginink. Pone Ladzeri, teiksits sekti paskui mane? pakviet jis. Juodu uvaiavo asmeninio naudojimo liftu trei aukt, kur Markas buvo nuvestas ma kambar storomis sienomis. Regis, Rhineland Bank" visos sienos buvo storos. Cia lauk dar du apsau gininkai. Vienas netgi ypsojosi, kitas ne. Jie papra j padti abi platakas ant biometrinio pirt atspaud skenerio, kuris palygins jo pirt atspaudus su paliktaisiais ioje pat vietoje prie bema sep tynerius metus, ir kai tie visikai sutaps, pasirodys daugiau ypsen, paskui atsiras dailesnis kambarys, dailesnis laukiamasis, bus pasilyta kavos ar suli. Visko, ko pageidaujate, pone Bekmenai. Jis papra apelsin suli, nes dar nepusryiavo. Apsaugininkai pasialino atgal savo urv. Pon Bekmen dabar aptarnavo Elk, viena i dailij pono Van Tyseno padjj. J i s tuoj ieis, po minutls, paaikino ji. Nesitikjo js ryt. Sunkoka tartis dl susitikim, kai slapstaisi tualet kabinose.

BROKERIS

2 9 3

Doelas nusiypsojo jai. Drauguis Markas dabar praeitis. Po ger dviej mnesi apyvartos galop palaidotas. Markas graiai jam pravert, isaugojo gyv, imok ital kalbos pagrind, vediojo po Treviz ir Bolonij, supaindino su Franeska moterimi, kuri ne greit umir. Bet Markas bt ir padjs j nuudyti, tad atsikrat jo ia, tre iame Rhineland Bank" aukte, velgdamas smailus juodus Elks auktakulnius ir laukdamas jos boso. Marko nebra, ir is niekada nebesugr. Mikelio Van Tyseno kabinetas buvo suprojektuotas taip, kad tiesiai vot jo lankytojams galingu deininiu kabliu". Gali de monstravo masyvus persikas kilimas, odin sofa ir foteliai. Seno vinis raudonmedio raomasis stalas, kuris Radlyje nebt tilps kamer. Rinkinys elektronini aparaiuk, irikiuot po ranka. Vi ceprezidentas pasitiko Doel prie galing uolini dur, ir abu de ramai bet ne kaip seni draugai paspaud vienas kitam rank. Juodu anksiau buvo susitik tik syk. Nuo savo paskutinio apsilankymo Doelas buvo numets e iasdeimt svar, o Van Tysenas didium i priaugo. Beje, kur kas labiau prails, anaiptol ne toks valus ir energingas kaip anie jau nesnieji bankininkai, kuriuos Doelas mat tramvajuje. Van Tysenas nusived savo klient prie odini foteli, o Elk ir dar viena padjja lakst aplinkui, neiodamos kav ir pyragaiius. Kai durims usidarius juodu liko vieni, Van Tysenas tar: Skaiiau apie jus. A, i tikrj. Ir k gi js skaitte? Na, kad u malon papirkote prezident, pone Bekmenai. Ar i ties pas jus ten taip lengva? Doelas negaljo atspti, juokauja is ar ne. Doelas buvo pa kilios nuotaikos, bet toli grau ne tokios, kad bt links keistis maiktybmis. A nieko nepapirkau, jeigu t js turite galvoje. Taip, na, laikraiai tikrai pilni splioni,jo tonas buvo vei kiau kaltinamas nei gerairdikas, ir Doelas nusprend negaiti laiko.

2 9 4

JOHN

GRISHAM

Ar viskuo tikite, k perskaitote laikraiuose? inoma, ne, pone Bekmenai. Atvykau dl trij prieasi. Noriu prieiti prie savojo seifo. Noriu, kad bt perirta mano einamoji sskaita. Tada paimti i jos deimt tkstani doleri grynaisiais. Po to galbt praysiu dar poros paslaug. Van Tysenas susikimo burn sausainiuk ir greitai sukramt. Taip, inoma. Nemanau, kad dl ko nors kilt problem. Kodl jums turt kilti problem? Ne problem, pone. Man tik reikia keli minui. Kam? Man reikia pasikonsultuoti su vienu kolega. Galite tai padaryti kuo greiiau? Van Tysenas tiesiog nerte inr i kabineto, utrenkdamas pas kui save duris. Maudulys Doelo skrandyje kilo ne nuo alkio. Jeigu dabar kas ustrigt, jis neturi jokio plano B. Ieis i banko nieko ne pes, galimas daiktas, pavyks perkirsti Paradeplatz ir pasiekti tram vaj, o atsidrs jame, nebeturs kur keliauti. Pabgimas baigsis. Su gr Markas, ir per Mark jis bus nuudytas. Laikas staiga sustojo, ir Doelas vis mst apie suteiktj malo n. Per i turs variai nuplaut reputacij. Jungtini Valstij valdia niekaip negali paspausti veicar, kad ie aldyt jo sskait. vei carai nealdo sskait! veicarai atspars spaudimui! Stai kodl j bankai perpildyti grobiais i viso pasaulio. Nes jie veicarai! Vl j perm Elk, pasiteiraudama, gal malons sekti paskui j laiptais apaion. Anais laikais jis bt seks paskui Elk bet kur, taiau dabar gavo tenkintis tik laiptais apaion. Per ankstesn savo apsilankym jis jau buvo saugykloje. Si rsy je, keli auktai emiau gatvs lygmens, nors klientai niekada neino davo, kaip giliai leidiasi veicar em. Visos durys pdos storio, visos sienos tartum vinins, visose lubose rengtos stebjimo kame ros. Elk vl perdav j Van Tysenui.

BROKERIS

2 9 5

Patikrinta, ar abiej rank nyki atspaudai sutampa su senai siais. Optinis skeneris padar jo fotografij. Numeris septyni, pasak Van Tysenas, parodydamas pir tu. Pasitiksiu jus ten, tai tars, jis pasialino pro duris. Doelas nr trump koridori, prajo eias belanges plie nines duris, kol atsidr prie septintj. Nuspaud mygtuk, viduje susivart bei suspragsjo visokiausi mechanizmai, ir durys galop atsi dar. Jis engteljo vidun, kur jau lauk Van Tysenas. Patalpa buvo dvylikos kvadratini pd ploto, tris jos sienas su dar asmeniniai seifai, daugelis madaug sulig didele dele nuo bat. Js seifo numeris? paklaus bankininkas. L2270. Teisingai. Van Tysenas ingteljo jam po deinei, iek tiek pasilenk, atsidurdamas veidu tiesiai prieais L2270. Seifo pultelyje su mygtukais jisai surinko kelet skaii, paskui atsities ir tar: Jeigu teiksits. Stebimas budri Van Tyseno aki, Doelas prijo prie savojo seifo ir surinko kod, tuo pat metu kuddamas numerius, aminai sirusius jam atmint: Atuoniasdeimt vienas, penkiasdeimt penki, devyniasdeimt keturi, devyniasdeimt trys, dvideimt trys". Pultelyje sumirksjo alia viesel. Nusiypsojs Van Tysenas tar: Lauksiu js tenai prie pirmj dur. Tik paskambinkite, kai baigsite. Liks vienas, Doelas itrauk i seifo plienin del, nustm ios dangt ir im pamualu iklot pato vok. Pravr . Viduje buvo keturi dviej gigabait Jaz" diskai, kadaise 1 milijardo doleri verts. Dav sau iek tiek laiko, bet ne daugiau kaip eiasdeimt se kundi. iaip ar taip, jis visai saugus, ir jeigu nori pagalvoti, tai kas ia tokio? Prisimin Saf Mirz, Feizal Sarif ir Faruk Chan, talen tingus vaikinus, iaikinusius Neptn", paskui sukrusius ilgiausi

2 9 6

JOHN

GRISHAM

program tai sistemai valdyti. Dabar jie visi negyvi, uv per nai v savo godum ir pasirinkt teisinink. Prisimin Deis Habard, akiplik, drauging, be galo charizmatik suki, per vis savo karjer dmus akis rinkjams ir galiausiai tapus pernelyg godiu. Prisimin Karl Prat ir Kim Boling bei deimtis kit partneri, kuriuos buvo pritrauks savo klestini firm, taip pat gyvenimus, kurie sulugo per tai, k jis dabar laiko rankoje. Prisimin Nil ir pa eminim, kur utrauk snui, kai skandalas iplito po Vaington ir kaljimas tapo ne tik neabejotina perspektyva, bet ir prieglobsiu. Ir pagalvojo apie save pat ne savanaudika prasme, ne gai ldamasis savs, ne versdamas kalt kam nors kitam. Vis dlto kok varganai sujaukt gyvenim turjo bent iki iol. Nors ir kaip no rt sugrti atgal ir visk daryti kitaip, neturi n kiek laiko tokioms mintims. Tau dar lik vos keleri metai, Doelai ar Markai, arba Diovani, arba kad ir koks, po velni, tavo vardas bt. Kodl pirm kart per savo sumaut gyvenim nesirenki to, kas bt teisinga, o ne pelninga? Jis djo diskus atgal vok, vok savo lagaminl, paskui su grino vieton plienin seifo del. Tada paskambino Van Tysenui.

VL atsidrs poste, Van Tysenas teik jam aplank su vienu popieriaus laktu viduje. Tai js sskaitos suvestin, pasak jis. Ji visai nesud tinga. Kaip inote, nebta jokios veiklos. J s , mons, mokate vien procent palkan, konstatavo Doelas. Atidarydamas sskait inojote ms kainius, pone Bekmenai. Taip, tikrai. Mes apsaugome js pinigus kitaip. inoma, atsak Doelas, uvert aplank ir sugrino bankininkui. Nebenoriu jos ia laikyti. Ar turite grynaisiais? Taip, jie ia jau keliauja.

BROKERIS

2 9 7

Gerai. Man reikia keli dalyk. Van Tysenas prisitrauk bloknot ir pasireng usirainti par keriu. Taip, klausau, tar. Noriu pervesti imt tkstani kur nors Vaingtono ban k. Galite man kok rekomenduoti? Be abejo. Mes glaudiai bendradarbiaujame su Maryland Trust". Puiku, perveskite pinigus ten ir kartu atidarykite bendr tau pomj sskait. A nesinaudosiu ekiais, tik siminsiu pinigus. Kieno vardu? Doelo Bekmeno ir Nilo Bekmeno, atsak, nes vl buvo bepriprants prie savo pavards, neveng j itarti. Nesig i bai ms, laukdamas apaudymo. Tai jam patiko. Puiku, pasak Van Tysenas. Viskas manoma. Man reikia iek tiek pagalbos parsirasti Jungtines Valstijas. Ar js mergait negalt pasiteirauti dl Lufthansa" reis Fila delfij ir Niujork? inoma. Kada ir i kur? iandien. Kuo greiiau. Noriau ivengti ionykio oro uosto. Kiek automobiliu iki Miuncheno? Jei automobiliu, trys ar keturios valandos. Ar galite parpinti automobil? - inoma, mes tai sutvarkysime. Noriau ivykti tiesiai i pusrsio, automobiliu, kurio vai ruotojas nevilkt tarnautojo uniformos. Taip pat ir ne juodu auto mobiliu, o tokiu, kuris neatkreipt dmesio. Van Tysenas liovsi ras ir met suglumus vilgsn. Jums gresia pavojus, pone Bekmenai? Galbt. Nesu tikras ir nenoriu rizikuoti. Kelias sekundes tai apmsts, Van Tysenas paklaus: Ar nortumte, kad mes rezervuotumme viet reisui? Taip. Tuomet man reikia pamatyti js pas.

2 9 8

JOHN

GRISHAM

Doelas isitrauk pasiskolintj Diovanio pas. Van Tysenas ilgai tyrinjo, ir stoikas bankininko veidas kart j idav. Buvo sutriks ir nerimastingas. Galop jis steng prabilti: Pone Bekmenai, js keliausite su kakieno kito pasu. Visika tiesa. Ir is pasas galiojantis? Taip. Spju, neturite nuosavo. J seniai i mans atm. Sis bankas negali dalyvauti vykdant nusikaltim. Jeigu jis pa vogtas, tai... Patikinu jus, jis nepavogtas. Tad kaip jis... Tarkime, kad jis paskolintas, gerai? Betgi naudotis kieno nors kito pasu vadinasi, nusiengti statymams. Neapsistokime prie Jungtini Valstij imigracijos politikos, pone Van Tysenai. Tik gaukite skrydi tvarkarat. A isirinksiu reis. Naudodamasi banko sskaita, js mergait rezervuos viet. Nuraykite nuo manosios sskaitos likuio. Gaukite man automobil ir vairuotoj. Ir u tai, jeigu norite, irgi nuraykite nuo manosios ss kaitos likuio. Viskas labai paprasta. Juk tai tik pasas. Velniai raut, kiti klientai turi j tris ar keturis. Van Tysenas sugrino j Doelui. Gerai, tar. Dar ko nors? Taip. Man reikia internetinio ryio. Neabejoju, js kompiu teriai saugs? Visikai.

J o elektroninis laikas Nilui skambjo taip: Grinaiyjei bent kiek lyds skm, turiau inakt atskristi Jungtines Valstijas. Gauk iandien nauj mobilj. Neileisk jo

BROKERIS

2 9 9

i aki. Rytoj i pat ryto paskambink Hilton\ Marriott" ir Sheraton" viebuius Vaingtono centre. Pasiteirauk Diovanio Fero. Tai a. ryt pirm pirmiausia naujuoju telefonu paskam bink Karlui Pratui. Smarkiai spausk, kad ikviest senatori Klaibern K. A. Mes padengsime jo ilaidas. Pasakyk, kad tai svarbu. Paslauga senam draugui. Neklausyk joki atsikalbinji m. Kol griu, elektronini laik daugiau nebus. Markas. Van Tyseno kabinete greitomis suvalgs sumutin ir atsigrs kolos, Doelas Bekmenas paliko bank, sddamas greta vairuotojo blizganiame aliame ketveri dur B M W sedane, be to, kol jie pa siek autoban" laikydamas sau prie veid veicarik laikrat. Vairuotojas buvo vardu Francas. Sis sivaizdavo ess Formuls 1 vil tis, ir kai Doelas leido suprasti, jog iek tiek skubs, Francas persirikiavo kairij juost ir paspaud 150 km per valand.

32
1 3 . 5 5 DOELAS BEKMENAS SDJO NEPAPRASTAI PLAIOJE LUFT-

hansa" boingo 747 pirmosios klass sdynje, kai lktuvas pradjo atbulom slinkti nuo Miuncheno oro uosto laipinimo vart. T i k iam pajudjus, jis idrso paimti ampano taur, kuri stebeilijo deimt minui. Iki laineris sustojo kilimo-tpimo tako gale paskutinei patikrai, taur jau buvo tuia. Ratams atsiplus nuo tako dangos, Doelas usimerk ir leido sau keli valand poilsio prabang.

TIKSLIAI tuo pat metu, 7.55 standartiniu Ryt pakrants laiku, jo snus igyveno tok stres, jog mane m svaidyti daiktus. Kaipgi, velniai raut, jam tuojau pat nusipirkti nauj mobilj telefon, pas kui vl paskambinti Karlui Pratui ir paprayti atsidkoti u senas paslaugas, kuri nebuv, ir kakaip kalbti pasitraukus pensijon ir

3 0 0

JOHN

GRISHAM

vaiding sen senatori i Okrakouko, iaurs Karolinos, mesti visus savo darbus ir nedelsiant sugrti j miest, kurio jis, matyt, baisiai ne mgo? O k jau kalbti apie savaime suprantama: jo, Nilo Bekmeno, kontoroje laukia tempta darbo diena. Nieko tiek skubaus, kaip gel bti nenuspjam savo tv, bet vis dlto dienotvark ugrsta klien t ir kit svarbi reikal. Jis paliko Jerry s Java", uuot vyks savo kontor, pasuko namo. Liza maud j dukter ir j ivydusi nustebo. Kas atsitiko? paklaus. Turime pasikalbti. Dabar. Jis pradjo nuo paslaptingo laiko su Jorko, Pensilvanijoje, pa to spaudu, perjo prie 4000 doleri paskolos, kad ir kaip tatai buvo sunku, paskui prie gudruio telefono", uifruot elektronini laik, papasakojo veik vis istorij. Didiam jo palengvjimui, ji tai iklaus gana ramiai. Reikjo man pasakyti, nesyk pakartojo jam. Taip, a gailiuosi. Nebuvo kiviro, nei gin. Itikimyb vienas i stipriausi jos bruo. Tik pasak: Privalome jam padti. Nilas apsikabino mon. lovoje. Jisai sugrins pinigus, patikino j. Vliau suksime galvas dl pinig. Jis pavojuje. A irgi taip manau. Gerai, tad koks pirmas ingsnis? Paskambink kontor ir pasakyk, kad susirgau gripu, guliu

VISAS j pokalbis buvo pagautas tiesiogiai ir su visomis smulk menomis mautlaiio mikrofono, Mossad" taisyto viestuve vir tos vietos, kur juodu sdjo. is buvo sujungtas su sistuvliu, paslp tu namo pastogje, o i ten viskas perduodama esant u ketvirio mylios aukto danio imtuvl retai naudojamoje mamenins pre-

BROKERIS

3 0 1

kybos kontorlje, neseniai isinuomotoje eiems mnesiams kako kio pono i K. A. Cia technikas dusyk iklaus ra, paskui skubiai elektroniniu patu nusiunt savo teritoriniam agentui Izraelio am basad Vaingtone. Nuo tada, kai daugiau nei prie par Bekmenas dingo i Boloni jos, rengtos aplink jo sn blakuts" buvo dar stropiau sekamos. Nusistas Vaington elektroninis laikas baigsi odiais: D. B. grta namo". Laim, pokalbio su Liza metu Nilas nepaminjo Diovanio Fero pavards. Deja, jis vis dlto usimin apie du i trij viebu i Marriott" ir Sheraton". iniai, kad Bekmenas grta, suteiktas didiausias, koks tik buvo manoma, prioritetas. Ryt pakrantje buvo dislokuoti vienuo lika Mossad" agent; visiems jiems sakyta tutuojau atvykti K. A.

LIZA uve dukter pas savo motin, paskui abu su Nilu irko piet link, Sarlotsvil, esant u trisdeimties minui kelio. Siau riniame miesto pakraio prekybos centre jie surado U. S. Cellular" atstovyb. Cia atidar sskait, nusipirko mobilj telefon ir per tris deimt minui atsidr vl kelyje. Liza vairavo, o Nilas mgino su rasti Karl Prat.

PADEDANT geram ampano ir vyno kiekiui, Doelui vir At lanto pavyko kelias valandas numigti. Kai 16.30 lktuvas nutp Ke nedio oro uoste, atsipalaidavim pakeit netikrumas ir btinumas griotis per pet. Imigracijos tarnybos punkte jis i pradi atsistojo kartu su grtaniaisiais tvynn amerikieiais gerokai trumpesn eilut. Mat kitoje tako pusje laukianti minia savo didumu trikd. Paskui susizgribo, apsidair aplink, suskato tylomis keiktis ir nukurnjo prie usieniei. Kaip gali bti toks kvailas?

3 0 2

JOHN

GRISHAM

Storasprandis uniformuotas bernas i Bronkso kavo mo nms stoti ion, o ne kiton eiln, be to, paskubti. Sveikas atvyks Amerik! Kai kuri dalyk jis nesiilgjs. Pasininkas susirauks sispitrijo Diovanio pas, betgi jis rau ksi, velgdamas ir vis kit. Doelas i po savo pigi sauls akini atidiai j stebjo. Gal malontumte nusiimti akinius? papra pasininkas. Certamente, garsiai atsak Doelas, troktantis rodyti savo italikum. Jis nusim akinius, sumirksjo tartum apakintas, paskui pasitryn akis, o pasininkas tuo pat metu stengsi pamatyti jo veid. Nenorom mu spaud ir be odi sugrino jam pas. Ka dangi neturjo ko deklaruoti, muitins pareignai vos tepavelg j. Doelas nuskubjo per terminal ir atsistojo eilut prie taksi. J Peno stot, pasak. Taksistas panjo Faruk Chan, jauniausij i trejeto, dar tik berniok, ir nuo upakalins sdyns j tyrindamas Doelas prisitrauk ariau lagaminl. Slinkdami prieprieiais piko valandos transporto spsiai, prie Peno stoties jie atsidr per keturiasdeimt penkias minutes. Jis nusi pirko biliet Amtrak"* K. A. krypties ekspres, ir 19.00 i Niujorko ivaiavo Vaington.

TAKSI sustojo Brendivaino gatvje, iaurvakarinje Vaingtono dalyje. Buvo veik vienuolikta valanda vakaro, ir daugelis prabangi nam dunksojo tamss. Bekmenas kalbino taksist, kuris jau taissi atsilos nusnsti. Kai igirdo dur skambut, ponia Prat guljo lovoje ir jau ruo si migti. Apsisiautusi chalatu nuskubjo laiptais emyn. Didium nakt jos vyras miegodavo pusrsyje, daugiausia todl, kad knarkda vo, bet taip pat ir todl, kad per daug gr ir kamuodamasis nuo ne migos. Ji spjo, kad jis ten ir dabar. Kas? paklaus ji per vidaus telefon.

* Nacionalin geleinkeli kompanija.

BROKERIS

3 0 3

Doelas Bekmenas, atskriejo atsakas, ir ji palaik tai poktu. Kas toks? Dona, tai a, Doelas, prisiekiu. Atidaryk. Ji vilgteljo pro dur akut" ir neatpaino mogaus. Minutl, pasak, paskui nukurnjo pusrs, Karlas i rjo televizijos inias. Netrukus jis, vilks Duke" treningu ir su pis toletu rankoje, atsidr prie dur Kas ten? per vidaus telefon grietai paklaus jis. Karlai, ia a, Doelas. Nuleisk ginkl ir atidaryk duris. Dl balso negaljai apsirikti. Pratas atidar duris, ir jo gyveni m eng Doelas Bekmenas senasis komaras vl sugro reika lauti daugiau. Nebuvo apsikabinim, rank paspaudim, bema n ypsenos. Pratai tylomis tyrinjo j, nes atrod toks pasikeits ge rokai liesesnis, plaukai tamsesni ir trumpesni, keisti drabuiai. I Do nos jis tik susilauk: K ia veiki? Geras klausimas, altai atsak jis, mat turjo iankstinio plano pranaum. Tie buvo uklupti visikai nepasireng. Gal padtum t ginkl? Pratas padjo pistolet ant stalelio prie sienos. Kalbjaisi su Nilu? paklaus Bekmenas. Vis dien. Kas vyksta, Karlai? paklaus Dona. I tikrj neinau. Galime pasikalbti? Stai kodl a ia. Daugiau nebepasitikiu telefonais. Apie k pasikalbti? grietai paklaus ji. Galtum ivirti mums kavos, Dona? maloniai papra Doelas. Velniai griebt, ne. Sukraptyk kavos. Karlas trynsi smakr, vertindamas padt. Dona, mudviem reikia pasikalbti prie keturi aki. Seni ju ridins firmos reikalai. Paskui tau visk papasakosiu.

3 0 4

JOHN

GRISHAM

Ji met juos abu ugning vilgsn, kuris aikiai bylojo prasmekit skradiai", paskui utrinksjo laiptais atgal. Jie eng kabinet. Karlas paklaus: Ko nors igersi? Taip, ko nors stipraus. Karlas nujo prie grim bariuko kampe ir pyl gryno salykli nio viskio po dvigub porcij. Padav Doelui taurel ir n nesi stengdamas nusiypsoti tar: J sveikat. sveikat. Gera tave matyti, Karlai. Kurgi ne. Neturjai pamatyti dar keturiolika met. Skaiiavai dienas, a? Vis dar po tavs valoms, Doelai. Nukentjo keletas ger moni. Atleisk, kad mudu su Dona nesame itin suavti, tave ivyd. Nestengiu prisiminti labai daug moni, kurie iame mieste trokt tave apkabinti. Daugelis mielai mane nuaut. Karlas atsargiai paskersavo palikto priemenje pistoleto link. Negaliu dl to sukti sau galvos, toliau kalbjo Bekme nas. inoma, noriau sugrti atgal ir kai k pakeisti, bet neturiu tokios prabangos. A sprunku dl savo gyvybs, Karlai, ir man reikia iokios tokios pagalbos. Galbt a nenoriu veltis. Neturiu teiss tave smerkti. Bet man reikia paslaugos, didels paslaugos. Padk man dabar, ir paadu, daugiau niekad nebepasiro dysiu prie tavo dur slenksio. Kit syk a ausiu. Kur senatorius Klaibernas? Pasakyk, kad jis dar gyvas. Taip, dargi labai. Ir tau mauml pasisek. K?

Jis ia, K. A. Kodl? Holis Meipelzas traukiasi po imto met Senate. ian dien jo garbei rengiama puota. Mieste visi senieji draugeliai.

BROKERIS

3 0 5

Meipelzas? Prie deimt met jis jau seiljo sau sriub. K gi, dabar jau nebemato savo sriubos. Juodu su Klaibernu buvo neperskiriami biiuliai. Tu kalbjaisi su Klaibernu? Taip. Ir? Ko gero, gali bti sunku, Doelai. Jis nenorjo girdti tavo vardo. Kak usimin, kad turtum bti suaudytas u idavyst. Kad ir kaip ten, pasakyk, jog dabar galt tarpininkauti san driui, kuris padt jam pasijausti tikru patriotu. Kas per sandris? Karlai, a turiu t programin rang. Vis paket. Pamiau ryt i vieno banko saugyklos Ciuriche, kur tnojo daugiau kaip e erius metus. Abu su Klaibernu ryt ateikite pas mane numer, ir a jums parodysiu. I tikrj nenoriu to matyti. Ne, nori. Pratas isiurb dvi uncijas kotikojo. Nujs prie baro, vl prisi pyl taurel ir ilenk dar vien toksin doz, paskui paklaus: Kada ir kur? Marriott" viebutyje, Dvideimt antrojoje gatvje. Numeris penki dvideimt. Devint ryto. Kodl, Doelai? Kodl turiau veltis? Paslauga senam draugui. Nesu skolingas tau joki paslaug. O senas draugas jau seniai mane paliko. Praau, Karlai. Atsivesk Klaibern, ir iki vidudienio tu dingsi i kadro. Paadu, niekad daugiau mans nebepamatysi. Paadas labai gundantis.

J i s papra taksist neskubti. Jie vainjosi Dordtaunu, K gatve, ligi vlos nakties atidaryti restoranai, barai ir studenti kos ueigos, visi perpildyti smagiai gyvenani moni. Buvo kovo

3 0 6

JOHN

GRISHAM

22, eng pavasaris. Oro temperatra siek apie eiasdeimt penkis laipsnius*, ir studentai troko bti lauke, netgi vidur nakties. Taksi stabteljo prie I ir 14-osios gatvi sankryos. Iilgai Niu jorko aveniu, tolumoje, Doelui buvo matyti senosios jo kontoros pa statas. Kakur ten, virutiniame aukte, kadaise jis vald maut savo paties karalyst, pakalikai lakst jam i paskos, oko pagal kiekvien komand. Tas laikas nekl nostalgijos, j tik uliejo apmaudas dl beprasmiko gyvenimo, praleisto vaikantis pinig, perkantis draugus ir moteris, taip pat ir visus aislus, kuri tik galt usigeisti rimtas didelis tzas. Jie vaiavo toliau, pro begal biur pastat, vienoje pu sje vyriausybini, kitoje lobistini. Jis papra taksist pasirinkti kitas gatves, kur vaizdai malonesni. Jie suko Konstitucijos aveniu ir vaiavo palei Mol**, pro Vaing tono paminkl. Jo jaunl, Ana Li, met metus meld j, kad pavasar pavediot j po Mol, kaip tvai vedioja kitus jos bendraklasius. Ji troko pamatyti pon Linkoln ir praleisti dien Smitsono muzieju je. Jis addavo ir addavo, kol jos nebeliko. Ana Li dabar gyvena Denveryje, pagalvojo jis, su vaiku, kurio jis taip ir neregjs. Kapitolijaus kupolui priartjus, Doelui staiga tapo gana. Toji trumpa ekskursija atminties taku slg. Jo gyvenimo prisiminimai pernelyg nemalons. Vekite mane viebut, paliep jis.

33
NILAS UKAIT PIRMJ KAVINUK IR IJO LAUKAN, ANT VSI VIDI-

nio kiemelio plyt, i kur grjosi ankstyvo pavasario auros groiu. Jeigu tvas i ties pargro K. A., tai pus septyni ryto tikrai nemiegos. I vakaro Nilas buvo veds nauj savo mobilj Vaing-

* P a g a l F a r e n h e i t , t, y apie 2 1 C . ** The Mali seniausias J A V sostins p a r k a s , t a r p K a p i t o l i j a u s ir V a i n g t o n o p a m i n k l o .

BROKERIS

3 0 7

tono viebui telefon numerius, ir saulei pasirodius jis pradjo nuo Sheraton". Jokio Diovanio Fero. Paskui surinko Marriott". Minutl, pasak telefonist, paskui m gausti kambario telefono aukiniai. Alio, atsiliep pastamas balsas. Praom Mark, pasak Nilas. Cia Markas. Grinas? Taip. Kur tu dabar? Stoviu savo kiemelyje, pasitinku saul. O kokiu telefonu naudojiesi? Naujutlaiiu Motorola", kur laikiau kienje nuo vakar, kai j nusipirkau. Tu tikras, kad jisai saugus? Taip. Pauz Doelas giliai atsikvp. Gera girdti tavo bals, snau. Taip pat ir tavo. Kaip kelion? Daug nuotyki. Gali atvykti Vaington? Kada? iandien, ryt. inoma, visi mano, kad man gripas. Kontoroje a pridengtas. Kada ir kur? Atvaiuok Marriott", Dvideimt antrojoje gatvje. A tuonios keturiasdeimt penkios eik vestibiul, pasikelk liftu et aukt, paskui laiptais nulipk penktj. Kambarys penki dvideimt. Ar visa tai reikalinga? Tikk manimi. Ar gali pasinaudoti kitu automobiliu? Abejoju. Neinau, kas... Lizos motinos. Pasiskolink i jos, sitikink, kad niekas ta vs neseka. Kai pasieksi miest, pastatyk j garae prie eioliktosios, paskui psias ateik Marriott". Vislaik valgykis u savs. Jei pa stebsi k nors tartina, paskambink man ir mudu atauksime pasi matym.

3 0 8

JOHN

GRISHAM

Nilas apsidair po kiem, baimindamasis ivysti prie jo besiarti nanius agentus juodais kostiumais. I kur jo tvas pasigavo t nuo tykin siuet? Galbt per tuos eerius metus vienutje? I gausybs roman apie nipus? Tu klausaisi? nutrauk jo mintis Doelas. Taip, taip. Vaiuoju.

AIRA Klaibernas atrod kaip mogus, vis gyvenim pralei ds vejybiniame kateryje, o ne kaip toks, kuris trisdeimt ketverius metus darbavosi Jungtini Valstij Senate. imtus met jo protviai klavo palei Auter Benks, Siaurs Karolinoje, netoliese j nam Okrakouke. Aira irgi bt dars t pat, jeigu ne jo etosios klass mokytojas, kuris velg nepaprast savo mokinio IK*. Stipendija Ceipel Hil** itrauk j i nam. Dar viena, Jeil, padjo gyti ma gistro laipsn. Treioji, Stanford, pridr prie jo pavards daktaro titul. Jis patenkintas dst ekonomik Deividsono kolede, kol buvo ikeltas kaip kompromisinis kandidatas ir atsidr Senate uimti ne tiktai atsilaisvinusiai vietai. Paskui nenorom sutiko kandidatuoti visai kadencijai, ir kitus tris deimtmeius kaip manydamas band palikti Vaington. Septyniasdeimt vieneri jis galop pasitrauk. Pa liks Senat, galjo puikuotis stebtinu Jungtini Valstij valgybos imanymu, kuriuo joks kitas politikas nepajg jam prilygti. Jisai sutiko atvykti su Karlu Pratu, senu draugeliu i teniso klu bo, Marriott" vien i smalsumo. inojo, kad Neptno" msl taip ir liko neiaikinta. Ties sakant, penkerius metus jis jau buvo atito ls nuo i reikal, o per t laik bema kasdien vejojs, laimingas, kad gali iplaukti su savo kateriu ir traluoti vandenis nuo Hateraso iki Lukauto kyuli. Savo karjeros Senate saullydio metu stebjo Doel Bekmen, tampant naujausiu rykliu ilgoje virtinje taking lobist, tobu* I n t e l e k t o koeficientas. ** A n g l . Capel Hill sitetas. m i e s t u k a s netoliese P i d m o n t o , k u r i a m e y r a S i a u r s K a r o l i n o s u n i v e r

BROKERIS

3 0 9

linani men u didiulius atlygius isukinti rankas. Jam jau bepaliekant Vaington, buvo aptiktas negyvas Deisis Habardas dar vienas smauglys, kuris gavo, ko nusipelns. Gali isiversti be tokios paderms. 520-ojo numerio durys atsidar, jis jo paskui Karl Prat vi dun ir atsidr akis ak su paiu velniu. Bet velnias" buvo gana malonus, stebtinai mandagus, visai ki tas mogus. Stai k daro kaljimas. Doelas prisistat pats ir supaindino senatori Klaibern su savo snumi Nilu. Kaip priklauso, deramai paspaustos rankos, isa kytos padkos. Stalas maame viebuio numeryje buvo nuklotas py ragaiiais, kava ir sultimis. Aplinkui laisvu ratu pristumtos keturios kds, visi atsisdo. Tai neturt ilgai trukti, prabilo Doelas. Senatoriau, man reikia js pagalbos. Nenutuokiu, kiek jums inoma apie gan bjaur reikal, per kur sdau keleriems metams. Esm inau, bet visada buvo klausim. Beveik esu tikras, kad inau atsakymus. Kieno ta palydovin sistema? Doelas nepajg nusdti vietoje. Nujo prie lango, pavelg niekur, paskui giliai kvp oro. Ji buvo sukurta Raudonosios Kinijos, u astronomin kain. Konvencine ginkluote kinai toli nuo ms atsilik, tad daug ilai dauja auktosios technologijos dalykams. Jie pavog kai k i ms ir skmingai ikl dang t sistem, pramint Neptnu". CZV nie ko neinojo. Kaip jiems tai pavyko? Nesudtinga technologija mik gaisrai. Vien nakt iaurinje provincijoje padeg dvideimt tkstani akr mik. Kilo didiulis dm debesis, ir io priedangoje paleido tris raketas, kiek vien su trimis ems palydovais. Syk taip padar rusai, primin Klaibernas. Ir liko apdumti savo paties triuko. Jie irgi nepastebjo Nep tno", niekas nepastebjo. N vienas mogus pasaulyje neinojo, kad toks egzistuoja, kol mano klientai atsitiktinai jo neaptiko.

3 1 0

JOHN

GRISHAM

Tie studentai i Pakistano. Taip, ir visi trys negyvi. Kas juos nuud? Jtariu Raudonosios Kinijos agentus. Kas nuud Deis Habard? Tie patys. Ir kaip arti tie mons yra prie js? Ariau, nei man nortsi. Klaibernas siek spurgos, o Pratas itutino stiklin apelsin suli. Doelas ts: A turiu programin rang JAM", kaip jie i pavadino. Buvo tik vienas egzempliorius. Tas, kur mginote parduoti? paklaus Klaibernas. Taip. Ir a i tikrj noriu jo atsikratyti. Yra pernelyg mirti nas, ir a tbt troktu j atiduoti. Tik neinau, kas turt gauti. K pasakysite dl CZV? paklaus Pratas, tik todl, kad k nors pasakyt, nes iki iol vis laik tyljo. Klaibernas jau purt galv ne. Negaliu jais pasitikti, atsak Doelas.Tedis Meinardas irpino man malon vien tam, kad galt patogiai sdti ir stebti, kaip kas nors kitas mane nuudo. Dabar ten laikinasis direktorius. Ir naujas prezidentas, pridr Klaibernas. CZV iuo metu jovalas. A prie jos nesiartiniau, sulig tais odiais senato rius pereng rib tapo patarju, o ne vien tik smalsiu irovu. Su kuo man kalbtis? paklaus Doelas. Kuo galiu pa sitikti? GZV Gynybos departamento valgybos valdyba, ne dvejodamas pareik Klaibernas. Ten vyriausias mogus majo ras Vesas Roulendas, mano senas draugas. Kiek laiko jis jau ten? Klaibernas sekundl pagalvojo, paskui atsak: Deimt, gal dvylika met. Turi didiul patirt, gudrus kaip velnias. Ir padorus vyras. Galite su juo pasikalbti?

BROKERIS

311

Taip, mudu palaikme ryius. Ar jis neprane CZV direktoriui? paklaus Pratas. Taip, visi pranea. Dabar esama bent penkiolikos vairi val gybos valdyb dvideimt met a su tuo kovojau ir pagal sta tym jos visos atsiskaito CZV. Vadinasi, Vesas Roulendas paims, k jam atiduosiu, ir papa sakos CZV? paklaus Doelas. Kitos ieities jis neturi. Bet esama vairi bd, kaip iuo at veju elgtis. Roulendas protingas mogus ir imano politinius aidi mus. Stai kodl taip ilgai isilaik. Galite suorganizuoti ms susitikim? Taip, taiau kas gi per susitikim vyks? Numesiu Roulendui JAM" ir pabgsiu i pastato. O mainais u tai? Sandris lengvas, senatoriau. A nenoriu pinig.Tik iek tiek pagalbos. Kokios? Veriau pageidauiau tai aptarti su juo. inoma, jums daly vaujant. Pokalbis trumpam nutrko Klaibernas sistebeilijo grindis, svarstydamas visk u ir prie. Nilas, nujs prie stalo, pasim ra guol. Doelas vl sipyl kavos. Pratas, matyt, pagiringas, dorojo dar vien stiklin apelsin suli. Galiausiai Klaibernas atsilo kds atkalt ir praneko: Spju, jog tai skubu? Daugiau negu skubu. Jeigu major Roulend bt galima surasti, noriau pasikalbti su juo tuojau pat. Bet kur. Neabejoju, jis mes visus darbus. Telefonas tai ten. Klaibernas atsistojo ir nujo prie raomojo stalo. Pratas atsi krenkt. Klausykite, vyruiai, tar jis, ioje aidimo vietoje a links pasitraukti. Daugiau nebenoriu klausytis. Nenoriu tapti liudy toju, kaltinamuoju ar dar kokia nors auka. Tad, jeigu tik man atleisite, grtu savo kontoron.

312

JOHN

GRISHAM

Nelauk, kol jam bus atsakyta. Praapo akimoju, trinkteldamas durimis. Jie kelias sekundes spoksojo, tokio staigaus pasitraukimo iek tiek nustebinti. Vargelis Karlas, nusistebjo Klaibernas. Visada bijo savo elio, jis prisitrauk telefon ir msi veikti. Ketvirto skambuio metu, ir antrojo tiesiai j Pentagon, Klaibernas prideng delnu telefono ragel ir pasak Doelui: Pageidaujama susitikti Pentagone. Doelas jau purt galv: Ne, neketinu ten eiti su programine ranga, kol nebus sando rio. Paliksiu kur nors ir teiksiu jiems vliau, bet su j a tenai neisiu. Klaibernas persak jo odius, paskui ilgai klaussi. Galiausiai, vl pridengs delnu telefono ragel, paklaus: Ta programa, k ji rayta? J keturis diskus, atsak Doelas. Suprantate, jie turi sitikinti, ar tai tikra. Gerai, pasiimsiu Pentagon du diskus. Tai bus pus. Jie ga ls greitomis pairti. Usikniaubs ragel, Klaibernas pakartojo Doelo slygas. Vl ilgai klaussi, paskui met Doelui: Ar parodysite man diskus? Taip. Buvs senatorius nutrauk pokalb, perjungdamas telefon laukimo reim, o Doelas tuo metu pasim lagaminl, i kurio i kl vok, paskui keturis diskus ir padjo iuos ant lovos, kad Nilas ir Klaibernas galt pamatyti. Klaibernas vl palinko telefon: A velgiu keturis diskus, prane. Ponas Bekmenas mane tikina, kad ia yra btent tai, kas turi bti, atsaks kelias mi nutes jis klaussi, paskui vl nuspaud mygtuk laukti". Jie nori, kad tuojau pat atvyktume Pentagon. Vaiuojam. Klaibernas padjo ragel. Dalykai ten uoliuote uoliuoja, konstatavo. Manau, vaikinai sujaudinti. Tad vaiuojam?

BROKERIS

313

Po penki minui susitiksime vestibiulyje, pasak Doelas. Durims u Klaiberno usidarius, Doelas greitai susirinko dis kus ir du i j sikio varko kienn. Kitus du treij ir ketvirtj numer padjo atgal lagaminl ir teik j Nilui tardamas: Kai mes ivaiuosime, nueik prie registratros ir gauk kit kambar. Pareikalauk, kad nori tuoj pat apsigyventi. Nueik t kam bar, atsisk man inut ir pasakyk, kur esi. Lik ten, iki a tau pa skambinsiu. Be abejo, tti. Tikiuosi, inai, k darai. Tik prasuku sandr, snau. Kaip senais laikais.

TAKSI juos paliko prie pietins Pentagono automobili aikte ls, netoliese metro stoties. Du uniformuoti majoro Roulendo per sonalo nariai lauk su galiotini paymjimais ir instrukcijomis. Jie praved juodu pro apsaugos patikras, kur buvo nufotografuoti ir gavo laikinas asmens tapatybs korteles. Visos ios procedros metu Klai bernas niurzgjo, kaip senaisiais laikais buv lengva. Kas, kad senaisiais laikais buv geriau, bet jis spariai i skep tiko kritiko tapo pagrindiniu aidju ir visikai sitrauk Bekmeno plan. Jiems ygiuojant plaiais antro aukto koridoriais, Klaibernas dalijosi prisiminimais apie tai, koks paprastas buvs gyvenimas, kai bta tik dviej supervalstybi. Mes visada turjome sovietus. Blogiu kus bdav lengva identifikuoti. Jie ulipo laiptais trei aukt, C sparn, ir pro kelias duris tabo karinink buvo vesti biur kompleks, kur j akivaizdiai laukta. Cia pat lauk ir majoras Roulingas, stovintis kiek nuoaliau. Apie eiasdeimties, su savja chaki uniforma tebeatrod pasitem ps ir geros fizins bkls. Visi supaindinti, ir jis pakviet juos pa sitarim sal. Sios viduryje, viename ilgo ir plataus stalo gale, tris trys technikai, tikrindami didel kompiuter, kuris, matyt, buvo k tik ridentas. Majoras Roulendas papra Doel leisti dalyvauti dviem jo pa djjams. Kodl gi ne. Doelas neprietaravo.

3 1 4

JOHN

GRISHAM

J s ne prie, jei susitikim mes rainsime j vaizdajuost? paklaus Roulendas. Kokiu tikslu? paklaus Doelas. Tik tam, kad turtume juost, jeigu kam nors aukiau ueit noras pamatyti. Pavyzdiui, kam? Galbt prezidentui. Doelas pavelg Klaibern, savo vienintel ir geriausiu at vej netvirt draug salje. O kaip CZV? paklaus Doelas. Galimas daiktas. Vaizdajuost imeskime i galvos, bent pradiai. Galbt ka kuriuo susitikimo metu mes sutarsime jungti kamer. Priimtina. Kavos ar gaivij grim? Niekas nebuvo itroks. Majoras pasiteiravo kompiuterio tech nik, ar j aparatra parengta. Taip, buvo parengta, ir jis papra juos apleisti sal. Doelas ir Klaibernas sdjo vienoje pasitarim stalo pusje, Roulendas su dviem savo pavaduotojais i on kitoje. Visi trys turjo automatinius plunksnakoius ir bloknotus, pasireng usirai nti. Doelas ir Klaibernas neturjo nieko. Pradkime ir baikime pokalb apie CV, praneko Bek menas, pasirys vadovauti visam vyksmui. Kaip a suprantu sta tymus ar bent tai, kokie ia kadaise ddavosi reikalai, visai valgybi nei veiklai vadovauja CZV direktorius. Tai tiesa, patvirtino Roulendas. Kaip pasielgsite su informacija, kuri tuojau jums atskleisiu? Majoras paskersavo deinn, ir vilgsnis, kuriuo apsimain su savo pavaduotoju, idav daug netikrumo. Kaip js sakte, sere, direktorius turi teis inoti ir gauti visk. Bekmenas nusiypsojo ir atsikrenkt. Majore, CZV mgino suorganizuoti, kad biau nuudytas, aiku? Ir, kiek inau, tebemedioja mane. Tiems tipams Langlyje i mans nedaug naudos.

BROKERIS

315

Meinardo nebra, pone Bekmenai. Ir kakas um jo viet. Man nereikia pinig, majore. Noriu apsaugos. Pirmiausia noriu, kad savoji valdia palikt mane ramybje. Tatai galima sutvarkyti, autoritetingai pareik Roulendas. Ir man reikia pagalbos dl keli kit. Kodl mums nepapasakojate visko, pone Bekmenai? Kuo daugiau mes inosime, tuo geriau galsime jums padti. Iskyrus Nil, Doelas Bekmenas nepasitikjo jokiu kitu mo gumi visame pasaulyje. Bet atjo metas pakloti visk ant stalo ir tik tis geriausia. Persekiojimas baigsi; nebebuvo kur bgti. Jis pradjo nuo paties Neptno" ir papasakojo, kaip is buvo sukurtas Raudonosios Kinijos, kaip i dviej gynybos departamen to rangov buvo pavogta technologija, kaip is, pasitelkus priedang, buvo ikeltas dangun ir lik apgauti ne tik amerikieiai, bet ir rusai, britai bei izraelieiai. Idst ilg istorij apie tris pakistanieius apie j nelemt atradim, baim dl to, k aptiko, smalsum, kad gali palaikyti su Neptnu" ry, ir apie j genialum sukuriant progra min rang, kuria bt galima paveikti ir neutralizuoti t sistem. Grietai atsiliep apie lengvabdik savo godum, kai stengsi par duoti JAM" vairioms vyriausybms, vildamasis ukalti pinig dau giau, nei bet kas galt svajoti. Kirto i peties, prisimindamas Deisio Habardo beatodairikum ir jdviej kvailus planus kam nors ikiti savj prek. N kiek nedvejodamas jis pripaino savo klaidas ir pri sim vis atsakomyb u sumait, kuri sukl. Paskui var toliau. Ne, rusams buvo nedomu, k jis stengsi parduoti. Jie turjo sa vus ems palydovus ir neigaljo dertis dl daugiau. Ne, izraelieiai taip ir nesudar sandrio. Buv io prieigose, pa kankamai arti, kad inot, jog priekyje mko sandris su saudais. Sie tbt troko JAM" nusipirkti. Turjo kelis nuosavus ems pa lydovus, bet nieko panaaus, kas prilygt Neptnui". Niekas negaljo prilygti Neptnui" netgi naujausia ameri kiei dirbtini ems palydov karta. audai netgi mat tuos keturis diskus. Grietai kontroliuojamo eksperimento metu dviem j slaptosios tarnybos agentams tie trys

316

JOHN

GRISHAM

pakistanieiai pademonstravo savj programin rang. Tai vyko Merilando universiteto miestelio kompiuteri laboratorijoje, ir sean sas pavyko puikiai bei tikinamai. Ten dalyvavo Bekmenas, taip pat ir Deisis Habardas. audai u J A M " pasil 100 milijon doleri. Habardas, kuris sivaizdavo ess artimas saud draugas, per derybas buvo svarbiausias asmuo. Sumoktas transakcijos honoraras" 1 milijonas doleri, pinigai pervesti vieno Ciuricho banko sskait. Bekmenas ir Ha bardas savo ruotu pareikalavo puss milijardo. Ir tada itrko visi velniai. Federaliniai pareignai puol su are to orderiais, oficialiais kaltinimais, tyrimais, ir audai isigando. Ha bardas buvo nuudytas, Doelas paspruko kaljimo prieglobst, pa likdamas paskui save plat sugriovim tak ir kai kuriuos siutusius ir grieianius dant mones.

KETURIASDEIMT penki minui trukms ataskaita baigta niekam nepertraukinjant. Doelas galiausiai nutilo. Trejetas kitoje stalo pusje nieko neusirainjo. Pernelyg dmiai klaussi. Manau, mes galime pasikalbti su izraelieiais, pasak majoras Roulendas. Jeigu jie bus tikinti, kad audai niekada ne gaus J A M " rankas, tai tuomet viskas klosis gerokai lengviau. Mes daug met su jais diskutavome. Pagrindin tema bdavo J A M " . Vi sikai neabejoju, juos bus galima nuraminti. O kaip audai? Jie irgi apie tai klausinjo aukiausiuose lygmenyse. iais laikais mes turime su jais daug bendr interes. Tikiu, jie atsipalai duos, kai suinos, kad tai pas mus ir niekam kitam nepateks. Gerai pastu saudus ir manau, kad jie visk nurays kaip prast sandr. Tik ioks toks klausimlis dl transakcijos honoraro. Milijonas baks jiems smulkmena. Apie tai n neverta kal bti. Puiku. Taigi, manau, lieka kinai. Turite koki nors mini?

BROKERIS

3 1 7

Klaibernas iki iol tyljo. Tad dabar, pasirms alknmis, pa linko priekin: Mano nuomone, jie niekada to neumir, pasak jis. Js klientai faktikai ugrob milinikos doleri verts sistem ir padar i beverte be j programins rangos. Kinai turi skriejanius padangse devynis geriausius i kada nors sukurt dirbtini ems palydov ir negali jais naudotis. Tad neketina atleisti ar umirti, ir, ties sakant, nedera j smerkti. Deja, delikaiuose valgybos reika luose mes turime nedaug svert, kuriais galtume paveikti Pekin. Majoras Roulendas linksjo. Deja, turiu sutikti su senatoriumi. Galime leisti jiems su inoti, kad ta programin ranga pas mus, bet io dalyko jie niekad neumir. A j nesmerkiu. Tik stengiuosi ilikti gyvas, tai kas. Padarysime, k galsime, dl kin, bet veikiausiai tai bus ne daug. Stai sandris, ponai. Duokite od, kad paalinsite nuo mano. galvos CZV ir kad veiksite greitai, nuramindami izraelieius ir saudus. Padarykite visk, kas manoma, dl kin, bet, kaip suprantu, tai gali bti labai maai. Ir duokite man du pasus vien Australijos, kit Kanados. Kai tik jie bus gatavi, ir iandien popiet tatai nebus per greit, js atneite man, o a teiksiu kitus du diskus. Sutarta, tar Roulendas. Bet, inoma, mums reikia vilgtelti t program. Doelas siek kienn ir itrauk pirmj bei antrj diskus. Roulendas vl paauk vidun kompiuteri technikus, ir visa grup susispiet apie didel monitori.

MOSSAD" agentui, kodiniu vardu Albertas, pasirod, kad pa mat Nil Bekmen, einant Marriott" viebuio 22-ojoje gatvje vestibiul. Jis paskambino savo virininkui, ir per trisdeimt minui du kiti agentai atsidr viebuio viduje. Albertas po valandos vl pa mat Nil Bekmen, kai is, neinas lagaminliu, kurio anksiau ne-

318

JOHN

GRISHAM

turjo, iniro i lifto, nujo prie registratros ir, regis, upild registra cijos blank. Paskui, isitrauks pinigin, padav kreditin kortel. Paskui sugro lift, ir Albertas kelias sekundes pavlavo lipti kartu su juo. inia, kad Doelas Bekmenas veikiausiai apsistojo Marriott" viebutyje prie 22-osios gatvs, buvo nepaprastai svarbi, taiau taip pat kl ir didiuli problem. Pirma, umuti amerikiet Ameri kos emje buvo tokia subtili operacija, jog derjo pasikonsultuoti su ministru pirmininku. Antra, ir pats nuudymas buvo logistikos ko maras. Viebutyje ei imtai kambari, daugyb svei, daugyb tarnautoj, daugyb lankytoj, vyksta ne maiau kaip penki suvaia vimai. Tkstaniai galim vykio liudinink. Taiau planas greitai susidliojo.

34
VISI SU SENATORIUMI NUJO PRIEPIEI VIEN VIETNAMIEI

delikatesin netoliese, Diupono iedo gilumoje, vietoje, kuri, kaip jie man, esanti saugi nuo lobist ir politikos senbuvi, galini pa matyti juos kartu ir paskleisti vien i sensacing gand, kuris ge rokai ijudindavo miest ir neleisdavo bruzdesiui nurimti. Valand, kol juodu galynjosi su pagardintais prieskoniais laktiniais, kiek per atriais, jog galtum valgyti, Doelas ir Nilas klaussi begalini seno vejo i Okrakouko istorij apie jo lovs laikus Vaingtone. Jis ne vien syk pakartojo, jog nesiilgi politikos, bet prisiminimai apie tas dienas buvo kupini intrigos, humoro ir daugybs draugysi. Klaibernas dien pradjo mstydamas, kad kulkos galv Doe lui Bekmenui per maa, bet kai prieais kavin ant aligatvio jie buvo beatsisveikin, jis meld btinai atvykti pasiirti katerio ir kartu atsiveti savo sn. Doelas nevejojo nuo vaikysts ir inojo, kad niekad neitaikys apsilankyti Auter Benkse, taiau grynai i dkin gumo paadjo pasistengti.

BROKERIS

3 1 9

Doelui galimyb gauti kulk kakt buvo ariau, nei kada nors suinosis. ingsniuodami po priepiei Konektikuto aveniu, abu su Nilu buvo atidiai sekami Mossad". Inuomotame dengtame sunkveimyje sdjo pasirengs snaiperis. Taiau galutinis pritarimas tebekybojo Tel Avive. Be to, aligatvyje buvo pilna moni. Sklaidydamas savajame viebuio numeryje geltonuosius pus lapius, Nilas aptiko vyrikos aprangos parduotuv, kuri reklamavosi galinti aibikai pakeisti ior. Jis troko padti tvui tbt rei kjo nauj drabui. Doelas nusipirko tamsiai mlyn trij dali kostium, baltus ieiginius markinius, du kaklaraiius, kelet cha ki spalvos tvido kelni, iaip kasdieni drabui ir kokia laim! dvi poras juod ieigini bat. I viso kainavo 3100 doleri, ir jisai sumokjo grynaisiais. Boulingo batai palikti iukli krepyje, nors pardavjas atsiliep apie iuos gana palankiai. Lygiai 16.00, Masasetso aveniu sddamas Starbucks" kavi nukje, Nilas isitrauk mobilj ir surinko majoro Roulendo pasaky tj numer. Perdav telefon tvui. Atsiliep pats Roulendas. Mes jau pakeliui, pasak jis. Kambarys penki dvideimt, met Doelas, stebdamas gerianiuosius kav. Kiek atvyksta? Nemaa grup. Man nesvarbu, kiek atsiveate, tik palikite visus kitus vesti biulyje. Gerai, taip ir padarysiu. Juodu met kav ir deimt kvartal nupsiavo atgal Mar riott", kiekvien abiej ingsn atidiai stebint gerai ginkluotiems Mossad" agentams. Tel Avive vis nieko. Bekmenai jau kelias minutes buvo numeryje, kai duris pasi beld. Doelas nervingai dirsteljo sn, kuris sustingo ir atrod toks pat sunerims kaip ir tvas. Taip, galimas daiktas, tar sau Doelas. Epin kelion, kuri prasidjo Bolonijos gatvse psiomis, paskui tak-

3 2 0

JOHN

GRISHAM

si, tada autobusu Moden, paskui vl taksi iki pat Milano, dar iek tiek pasivaikiojim, taksi, paskui traukiniu tutgart, netiktai u sukant Cug, kur dar vienas taksistas u grynuosius pristat j j Ciu rich, du tramvajai, paskui Francas ir aliasis B M W , lekiantis 150 km per valand iki pat Miuncheno, i kur iltas ir svetingas Lufthansa" glbys pargabeno j j tvynn. Galimas daiktas, tai kelio pabaiga. Kas ten? paklaus Doelas, engdamas prie dur. Vesas Roulendas. Doelas pasiirjo pro akut", bet nieko neivydo. Giliai kv ps oro, jis atidar duris. Majoras dabar vilkjo sportiniu varkeliu su kaklaraiiu, buvo vienut vienas ir tuiomis rankomis. Bent atrod ess vienas. Doelas vilgteljo koridori ir toliau pamat mones, bandanius pasislpti. Jis greitai udar duris ir supaindino Nil su Roulendu. Stai pasai, tar Roulendas, siekdamas varko kienn ir itraukdamas du padirbtus pasus. Pirmasis buvo tamsiai mlynu vir eliu ir spaustomis auksinmis raidmis AUSTRALIA. Doelas atvert j ir pirmiausia pavelg fotografij. Technikai pam Pen tagono apsaugos padaryt fotografij, smarkiai paviesino plaukus, paalino akinius bei kelet raukli ir igavo gan ger atvaizd. Pasas iduotas jam kaip Saimonui Vilsonui Mekevojui. Neblogai, pakomentavo Doelas. Antrojo vireliai buvo dar tamsesnio mlynumo, su virutiniajame spaustomis auksinmis raidmis CANADA. Ta pati fotografija ir kanadietika pavard Janas Reksas Hateborou. Doelas prita riamai linkteljo ir padav pasiirti Nilui. iok tok rpest kelia didiojo iuri tyrimas, atliekamas dl malons skandalo, - pasak Roulendas. Mes anksiau apie tai nekalbjome. Majore, abu mes inome, kad a nesivls t reikal. T i kiuosi, CZV tikins vaikinus ten, Huverio pastate, kad esu varus. Visai nenutuokiau, kad veikiama, siekiant irpinti man malon. Tai ne mano skandalas. Galite bti pakviestas stoti prieais didj iuri.

RKOKIIKIN

.V2I

Puiku. Mielai sutiksiu. Tatai truks labai trumpai. Roulendas atrod patenkintas. Buvo tik pasiuntinys. Jis m dairytis sudertos preks, dl kurios atvyks. Nagi, dabar dl tos programins rangos... pradjo jis. Jos ia nra, pertrauk Doelas, visai be reikalo daryda mas i to dram. Linkteljo snui, ir is paliko kambar. Minut l, pasak Roulendui, kurio antakiai buvo bekyl auktyn, o akys susiaurjo. Kokia nors problema? paklaus jis. Visai ne. Paketas kitame kambaryje. Atleiskite, bet a per il gai elgiausi kaip nipas. Neblogas protis js padties mogui. Turbt dabar tai tapo gyvenimo bdu. Ms technikai tebeaidia su dviem pirmaisiais diskais. I ties spdingas nuveiktas darbas. Mano klientai buvo sumans ir geri vaikinai. Tik, manau, pasidav goduliui. Kaip ir dar keli kiti. Pasibelsta duris sugro Nilas. Padav vok Doelui, kuris im du diskus ir teik Roulendui. Dkui, tar is. Tam reikjo drsos. Turbt kai kurie mons turi daugiau drsos nei proto. Mainai baigti. Nebeliko k daugiau pasakyti. Roulendas nujo prie dur. Sugrieb j ranken, paskui pagalvojo apie kak kita. Dar, kad js inotumte, rimtai tar jis. CZV beveik tikri, kad iandien popiet Niujork atskrido Semis Tinas. Reisu i Milano. K gi, dkui, tar Doelas. Roulendui su voku palikus kambar, Doelas atsigul ant lovos ir usimerk. Nilas bariuke susirado dvi skardines alaus ir klesteljo kd alimais. Kelias minutes gurknodamas al tyljo, galiausiai pa klaus: Tti, kas tas Semis Tinas? Tau nereikia inoti. O taip. A noriu inoti visk. Ir tu man papasakosi.

322

JOHN

GRISHAM

18.00 Lizos motinos automobilis sustojo prie plauk salono Dordtaune, Viskonsino aveniu. Doelas ilipo ir atsisveikino. Ir pa dkojo. Nilas nurko, nekantraudamas kuo greiiau parsirasti namo. Prie kelias valandas Nilas buvo sutars telefonu, tikindamas registrator penki imt doleri grynaisiais paadu. Apkni dama, vardu Morina, lauk ne itin patenkinta, kad teks dirbti iki vlumos, taiau smalsi pamatyti, kas imes itiek pinig u greit nudaym. Doelas pirmiausia sumokjo, padkojo registratorei ir Morinai u j lankstum, paskui atsisdo prieais veidrod. Iplauti? paklaus Morina. Ne. Paskubkime. . Ji sukio pirtus jam plaukus ir paklaus: Kas tai padar? Viena moteris Italijoje. Kokios spalvos pageidautumte? ilos, visikai ilos. Natralios? Ne, dabar ne natralios. Padarykime beveik baltus. Moteris uvert auktyn akis registrators link. Atseit visoki mes ia turime. Morina msi darbo. Registrator ijo namo, urakinusi paskui save duris. Projekto metu, po keli minui Doelas paklaus: Ryt js dirbate? Ne, rytoj man laisva. O kas? M a t noriau apie vidudien ueiti kitam seansui. Ryt bsiu nusiteiks kokiai tamsesnei spalvai, kuri paslpt dabar js darom ilum. Jos rankos sustojo. Kas jums yra? Pasitikite mane ia vidudien, ir a sumoksiu tkstant baks grynaisiais.

BROKERIS

323

inoma. O kaip dl poryt? Kai nebeliks ilumo, bus gana.

PAVAKARE Denas Sandbergas dykinjo Post redakcijoje prie savo stalo, kai suskambo telefonas. Vyrikis kitame linijos gale prisi stat Doelu Bekmenu ir pasak nors pasikalbti. Sandbergo telefo nas rod neinom skambinaniojo numer. Tikrasis Doelas Bekmenas? paklaus Sandbergas, pa knopstom puldamas pasiimti neiojamj kompiuter. Vienintelis, kur pastu. Ities malonu. Paskutin syk, kai jus maiau, buvote teisme, prisiimdamas kalt dl visokiausi blogybi. Kurios visos nuplautos su prezidento malone. Maniau, esate nukitas kakur kit pasaulio krat. Taip, man pabodo Europa. Kakodl pasiilgau ems, po ku ri mano vaikiota. Tad sugrau pasirengs vl imtis reikal. Koki reikal? inoma, pagal savo specialyb. Kaip tik apie tai norjau pa sikalbti. Bsiu suavtas. Bet norsiu uduoti klausim apie malon. Sklando daugyb netiktin gand. Kaip tik tai pirmiausia aptarsime, pone Sandbergai. Ne prie rytoj ryt, devint? Btinai atvyksiu. Kur susitinkame? Turiu prezidentin numer Hay-Adams". Atsivekite foto graf, jeigu norite. Brokeris vl mieste. Sandbergas baig pokalb ir paskambino Rasiui Louvelui, ge riausiam savo altiniui i CZV. Lbuvelo nebuvo vietoje kaip visada, niekas nenutuok, kur galt bti. Jis pamgino susiekti su kitu alti niu Langlyje, bet nieko nesuinojo.

VITEKERIS sdjo Alitalia" lktuvo, skrendanio i Milano Daleso oro uost, pirmosios klass skyriuje. Cia, priekyje, kaualas

3 2 4

JOHN

GRISHAM

buvo dykai ir liejosi laisvai, tad Vitekeris kaip manydamas steng si kalti kuo daugiau. Dulijos Chavjer skambutis j sukrt. Pradjo gana maloniai paklausdama: Niekas ten pas jus nemats Marko, Vitekeri? Ne, bet mes iekome. Manote, j surasite? Taip, visai neabejoju, kad jis i kur nors ils. Kaip tik dabar direktor labai nekantrauja, Vitekeri. Nori i noti, ar js surasite Mark. Pasakykite jai taip, mes j surasime! O kur js iekote, Vitekeri? Nuo ia, Milano, iki Ciuricho. K gi, bergdiai gaitate laik, Vitekeri, nes drauguis Mar kas iniro ia, Vaingtone. iandien popiet susitiko su Pentagonu. Pra slydo tiesiog jums pro pirtus, Vitekeri, pastat mus kvailio vieton. K?! Grkite, Vitekeri, ir parsiraskite ia kuo greiiau. Dvideimt penkiomis eilmis toliau gal Luidis sdjo turis tinje klasje, remdamasis keliais su dvylikamete mergiote, kuri klau ssi nevankiausio kada nors jo girdto repo. Jis pats jau irgi buvo mets keturis stikliukus. Bet ne u dyk, nors jam buvo nusispjaut, kiek tai kainavo. inojo, kad tenai priekyje Vitekeris suka galv, kaip btent su versti vis kalt Luidiui. Jis pats irgi taip pat elgtsi, bet iuo metu tetroko igerti. Ateinanti savait Vaingtone bus gana nemaloni.

18.00 standartiniu Ryt pakrants laiku paskambinta i Tel Avivo. Bekmeno nuudym sustabdyti. Operacij nutraukti. Atau kiama. Susipakuoti daiktus ir nedintis, syk lavono nebus. Agentams tatai buvo maloni inia. Jie buvo imokyti veikti labai slapta, atlikti uduot ir dingti, nepaliekant joki kali, joki daik tini rodym, joki pdsak. Bolonija kur kas geresn vieta nei sau sakimos Vaingtono, K. A., gatvs.

BROKERIS

325

Po valandos Doelas isiregistravo i Marriott" ir mgavosi ilgu pasivaikiojimu vsiame ore. Taiau laiksi judri gatvi ir tuiai negaio laiko. Cia ne Bolonija. Sis miestas po darbo valand visai ki toks. Kai keliaujantieji i darboviei isiskirsto ir transporto eismas aprimsta, gali tapti pavojinga. Hay-Adams" registratorius pageidavo kreditins kortels, ko nors plastikinio, ko nors tokio, kas nesutrikdyt buhalterijos. Retai koks nors klientas usispirdavo mokti grynaisiais, bet is klientas nenorjo klausytis joki ne". Rezervuotas numeris patvirtintas, ir su derama ypsena registratorius teik rakt, pasveikindamas pon Fer atvykus j viebut. Bus kokio nors bagao, sere? Jokio. Tuo trumpas j pokalbis baigsi. Nedamasis vien pig juodos odos lagaminl, ponas Feras pa suko prie lift.

35
PREZIDENTINIS NUMERIS BUVO ATUNTAME HAY-ADAMS" AUKTE,

su trimis didiuliais langais H gatv, u ios Lafajeto park ir Baltuosius rmus. J sudar milinikas miegamasis, puikiai rengtas, vien i vario ir marmuro, vonios kambarys ir svetain su praeitos epo chos antikvariniais daikiukais, iek tiek senamadiku televizoriumi, telefonais ir faksu, kuriuo buvo retai naudojamasi. Kainavo 3000 do leri u par, betgi kada brokeriui rpjo tokie dalykai? Pasibelds duris devint, Sandbergas gavo palaukti tik sekun dl, nes durys tuojau pat plaiai atsilapojo ir jis buvo pasveikintas nuoirdiu labas rytas, Denai!" Bekmenas sugrieb dein jo rank ir, nirtingai i kratydamas, sitemp Sandberg savsias valdas. Malonu, kad radote laiko, pasak jis. Gal kavos? Taip, tikrai, juodos.

3 2 6

JOHN

GRISHAM

Sandbergas numet savo krep ant kds ir stebjo, kaip Bek menas pila kav i sidabrinio kavinuko. Gerokai liesesnis, plaukai trumpesni ir beveik balti, itsusio veido. iokio tokio panaumo kaltinamj Bekmen buvo, bet nedaug. Jauskits kaip namie, kalbjo Bekmenas. A usakiau pusryius. Po minutls turt atneti. J i s atsargiai padjo ant ka vos stalelio prieais sof du puodelius su lktutmis ir pridr: Dirbkime ia. Ketinate naudotis diktofonu? Jeigu js ne prie. Taip ir pageidauiau. Ivengsime nesusipratim. Juodu atsisdo. Sandbergas padjo ant stalelio diktofon, paskui isim bloknot ir raikl. smuks emai fotel, nerpestingai su kryiuotomis kojomis, pasitikinia ivaizda mogaus, nesibijanio joki klausim, Bekmenas atrod labai patenkintas. Sandbergas atkreip dmes batus kietais guminiais padais, kurie beveik ne neioti. Ant juodos odos jokio brimlio nei dmels. Tipika teisininko apranga tamsiai mlynas kostiumas, skaisiai balti markiniai su rankogaliais auksinmis ssagomis, apykakls juoste le ir raudonai bei aukso spalva dryuotu kaklaraiiu, kuris prayte prasi dmesio. K gi, pirmas klausimas: kur js buvote? Europoje, trankiausi en bei ten, apirinjau kontinent. Du mnesius? Taip, pakako.

Kur nors konkreiai? Ties sakant, ne. Daug vainjau traukiniais, nuostabus b das keliauti. Tiek daug gali pamatyti. Kodl sugrote? Cia namai. Kur kitur galiau pasidti? K kita daryti? Bastytis po Europ didelis malonumas, taip ir jauiausi, bet i to nepasidarysi karjeros. Mans laukia darbas. Kokio pobdio? prasto. Ryiai su vyriausybe, konsultacijos. Tatai reikia lobizm, taip?

BROKERIS

3 2 7

Mano firma turs ir lobistin pakraip, taip. Tai bus labai svarbi ms verslo dalis, bet anaiptol ne pagrindin. Ir kokia tai firma? Nauja. Padkite man, pone Bekmenai. Atidarau nauj firm, Bekmeno grup", kontoros ia, Niujorke ir San Franciske. I pradi su eiais partneriais, per metus j turt padaugti iki koki dvideimties. Kas tie mons? Ak, dabar negaliu j vardyti. Mes deriname detales, gludi name atrius kampus, nelabai skelbtini dalykai. Planuojame perkirpti kaspin gegus pirm, turt bti nemaa sensacija.
1

Be abejo. Tai bus ne juridin firma? Ne, bet vliau planuojame pridurti ir juridin skyri. Maniau, js netekote licencijos, kai... Taip, i tikrj. Bet dabar, kai bausm dovanota, turiu tei s vl laikyti advokatros egzaminus. Jeigu usigeisiu pradti kelti monms iekinius, iek tiek pasdsiu prie knyg ir gausiu licenci j. Taiau ne artimiausioje ateityje, man prie akis dar pernelyg daug darbo. Kokio darbo? Ijudinti reikal, sukaupti kapitalo ir, svarbiausia, susitikti su takingais klientais. Galite pateikti kai kuri i t klient pavardes? inoma ne, bet palkkite kelias savaites, ir toki informa cij galsite gauti. Ant raomojo stalo suskambo telefonas, ir Bekmenas susirauk. Sekundl. A to skambuio laukiau. Jis nujo ir pakl ragel. Sandbergas igirdo: Taip, Bekmenas, sveikas, Bobai. Taip, rytoj bsiu Niujorke. Klausyk, po valandos pats tau paskambinsiu, gerai? Siuo metu a iek tiek usims. Padjs ragel, jis atsipra : Atleiskite. Skambino Nilas. Kaip ir buvo sutarta, lygiai 9.15, ir vis atei nani valand skambinsis kas penkiolika minui.

3 2 8

JOHN

GRISHAM

Nieko tokio, numojo Sandbergas. Pasikalbkime apie jums suteikt malon. Ar esate mats straipsnius apie neva nusiperkamas prezidento malones? Ar a mats straipsnius? Turiu parengt gynj grup, Denai. Mano mons itisai prie to dirba. Netgi jeigu federalai sugebs su rinkti didj iuri ir jeigu kada nors nueis tiek toli, pasistengsiu juos informuoti, kad a duosiu parodymus pats pirmasis. Visikai neturiu ko slpti, ir prielaidos, kad sumokjau u malon, pagal statymus baustinos. Ketinate bylintis? Be jokios abejons. Mano teisininkai dabar rengia didiul iekin u meit The New York Times tam samdomam j meiikui Hitui Frikui. Bus nemalonus, bjaurus procesas, ir jie sumoks man krv pinig. Js tikrai norite, kad a tai ispausdiniau? Po imts, taip! Ir jei jau apie tai kalbame, patariu jums ir js laikraiui likti santriems, kokie ir buvote ligi iol. Tai gana nepras ta, bet vis dlto pagirtina. Jau ir taip Sandbergo straipsnis apie apsilankym prezidentinia me numeryje buvo pakankamai didel sensacija. Taiau dabar jis k tik tapo istumtas pirmj rytojaus rytmetins laidos puslap. Grynai dl oficialaus rao. Js neigiate, kad sumokjote u malon? Kategorikai, kartai neigiu. Ir bylinsiuos su kiekvienu, kurs tvirtins kitaip. Tad kodl jums buvo dovanota bausm? Bekmenas pasimuist fotelyje ir jau buvo besleidis ilg tira d, kai suzvimb dur skambutis. A, pusryiai! Jis paoko ant koj. Atidar duris ir pa tarnautojas su baltu varku stm vidun veiml, nukraut ikrais ir visais kitais tradiciniais priedais, plakta kiauiniene su trumais ir buteliu Krug" ampano ledo kibirlyje. Kol Bekmenas pasirainjo sskait, patarnautojas atkimo butel. Dvi taures ar vien?

BROKERIS

3 2 9

Igersite ampano, Denai? Sandbergas nejuia pasiirjo laikrod. Tartum kiek per anks ti pradti svaigintis, betgi kodl ne? Argi danai sdi prezidentinia me numeryje su vaizdu Baltuosius rmus ir gurknoja putojaniojo, kainuojanio po 300 doleri u butel? Gerai, bet tik truputl. Patarnautojas pripyl dvi taures, stat Krug" atgal led ir pa liko kambar, o kaip tik tuo metu vl suirk telefonas. syk skam bino Randalas i Bostono, ir anam teksi palkti prie telefono dar valand, kol Bekmenas baigsis tai, kuo buvo usims. Jis nutrenk ragel ir paragino: Ukaskite kiek, Denai, usakiau pakankamai mums abiem. Ne, dkui, anksiau jau suvalgiau bandut, atsisak ir, pa ms ampano taur, iek tiek nugr. Bekmenas panardino vafl 500 doleri verts ikr kalnel ir sikimo burn lyg koks paauglys kukurz spragsius su atriu pa dau. iaumojo vaiktindamas su taure rankoje. Mano malon? Praiau prezident Morgan, kad perirt mano byl. Kalbant atvirai, tai nemaniau, kad j tai bent kiek sudo mino, bet pasirod ess labai valgus mogus. Arturas Morganas? Taip, jis tikrai nepakankamai vertinamas kaip prezidentas, Denai. Nra nusipelns sutriukinimo, kok patyr. iaip ar taip, kuo ilgiau Morganas nagrinjo byl, tuo labiau j sijaut. Kiaurai per mat valdios dm udang. Pagavo anuos meluojant. Kaip buvs advokatas, jisai suprato, kokie galingi yra federalai, kai nori priiupti nekalt mog. Js sakote, kad buvote nekaltas? Visikai. Nepadariau nieko bloga. Bet prisipainote kaltu. Kitos ieities neturjau. Pirma, jie apkaltino mane ir Deis Habard nebtais dalykais. Mudu likome tvirti. Surenkite proce s, sakme, suaukite mums prisiekusiuosius". Taip igsdino me federalus, jog ie griebsi to, ko visada stveriasi. m persekioti

3 3 0

JOHN

GRISHAM

ms draugus ir eimas. Denai, tie idiotai gestapininkai apkaltino mano sn, vaikin, k tik i teiss fakulteto, nieko neimanant apie mano popierius. Kodl apie tai neparate? A paraiau. iaip ar taip, man neliko nieko kita, kaip tik sutikti su nuo puoliu. Tai man tapo garbs reikalu. Prisipainau kaltu todl, kad visi kaltinimai mano snui ir mano partneriams bt panaikinti. Prezi dentas Morganas tai suprato. Stai kodl man buvo suteikta malon. Buvau jos vertas. Vl vaflis, vl pilna burna auksaspalvs mass, vl liurpsnis Krug" viskam nuplauti. Bekmenas vaiktinjo pirmyn ir atgal, dabar jau be varko mogus, turintis nusimesti daug sunkenybi. Paskui staiga sustojo ir tar: Pakaks apie praeit, Denai. Pasinekkime apie rytoj. Pa velkite antai tuos Baltuosius rmus. Ar buvote kada ten oficiali piet juodi kaklaraiiai, jr pstininkais aprengta sargyba, liek nos damos dailiomis suknelmis? Ne. Bekmenas stovjo prie lango, stebeilydamas Baltuosius rmus. Man dusyk teko, tar su lidesio gaidele balse. Ir vl ten bsiu. Duokite dvejus, galbt trejus metus, ir vien dien man asmenikai teiks stor kvietim sunkaus popieriaus, spaustomis auksinmis raidmis: Prezidentas ir Pirmoji ponia turs garb ma tyti Jus..." Jis atsigr ir patenkintas savimi pavelg Sandberg: Tai galia, Denai. Stai dl ko a gyvenu. Geras numeris, bet nevisikai toks, dl kurio Sandbergas atjs. Jis kresteljo broker tikrovn, staiga paklausdamas: Kas nuud Deis Habard? Peiai Bekmenui nusviro, ir jis nujo prie ledo kibirlio vl pri sipilti taurs. Tai buvo saviudyb, Denai, paprast paprasiausia. Deisis jautsi nepaprastai paemintas. Federalai j sunaikino. Vargas tiesiog negaljo pakelti.

B KOKI:KIS

331

K gi, js vienintelis mogus mieste, kuris tiki, kad tai buvo saviudyb. Ir a vienintelis mogus, inantis ties. Ispausdinkite tai, gerai? Btinai. Pasikalbkime apie k nors kita. Ties pasakius, tai js praeitis, pone Bekmenai, kur kas do mesn u ateit. A turiu gana ger altin, kuris man sako, jog jums buvo dovanota bausm todl, kad to siek CZV, kad Morganas ne atsilaik, spaudiamas Tedio Meinardo, ir kad norta jus kakur pa slpti, kur bt galima stebti ir pamatyti, kas pirmasis pat nudobs. Jums reikia nauj altini. Taigi js neigiate... A ia! Bekmenas iskt rankas, kad Sandbergas galt visk pamatyti. Esu gyvas! Jeigu CZV bt norjusi, kad a nu miriau, tai ir biau numirs. J i s nugr kiek ampano ir prid r: Susiraskite geresn altin. Gal truputl kiauiniens? Ji la. Ne, dkui. Bekmenas auktu pakabino sau lktel didel porcij kiaui niens ir niko valgyti, juddamas po kambar nuo lango prie lango, vis nenutoldamas nuo Baltj rm reginio. Nebloga, su trumais. Ne, dkui. Ar danai tai valgote pusryiams? Ne per daniausiai. Ar painojote Bob Kric?

Be abejo, visi painojo Kric. Jisai sukinjosi tiek pat ilgai kaip ir a. Kur js buvote, kai jis pasimir? San Franciske, viejau pas vien draug, pamaiau per tele vizijos inias. I ties, lidna. K Kricas turi bendra su manimi? iaip pasidomjau. Ar tai reikia, kad daugiau klausim nebeturite? Sandbergas sklaid savo uraus, kai telefonas vl suskambo. syk Olis, ir Bekmenas pats paskambinsis jam vliau.

332

JOHN

GRISHAM

Apaioje laukia fotografas, pasak Sandbergas. Mano redaktorius nort iek tiek fotografij. inoma. Doelas usivilko vark, pasitikrino prie veidrod kaklarait, plaukus ir dantis, paskui pasism dar aukt ikr, o per t laik at jo fotografas ir isikrov ioki toki rang. Kol is knebinjosi su apvietimu, Sandbergas laik jungs diktofon ir mesteljo kelet klausim. Geriausia nuotrauka, pasak fotografo, nors ir Sandbergui atro danti visai nebloga, buvo platus Doelo, sdinio ant bordo spalvos oda apmutos sofos, kadras. Jis papozavo dar prie lango, stengdama sis, kad tolumoje bt matyti Baltieji rmai. Telefonas vis skambjo, ir galiausiai Doelas nebekreip d mesio. Nilas turjo skambinti kas penkias minutes, jeigu skambut bt neatsiliepiama, ir kas deimt jeigu Doelas pakelt ragel. Po dvideimties minui fotografavimo telefonas var juos i proto. Brokeris labai usims mogus. Fotografas baig darb, susirinko mant ir pasialino. Sandber gas padels dar kelias minutes, paskui irgi pasuko prie dur. Jau i eidamas koridori, pasak: Klausykite, pone Bekmenai, rytoj pasirodys didiulis straips nis, dl to n kiek neabejokite. Bet tik noriu, kad js inotumte nenupirkote mans n puse t nesmoni, kurias iandien paistte. Katra puse? Esate kaltas kaip velnias. Toks pat buvo ir Habardas. Jis ne nusiud, o js pasprukote kaljim, gelbdamas savo kail. Malon jums irpino Meinardas. Artras Morganas nieko nenutuok. Gerai. Ta pus nesvarbi. O kas svarbu? Kad brokeris sugro. Pasistenkite, kad tai bt pirmajame puslapyje.

MORINA vytjo kur kas geresne nuotaika. Jos laisvadienis nie kad nebuvo vertas tkstanio baks. Tad ji palydjo klient atskir

BROKERIS

3 3 3

kabin gilumoje, toliau nuo gagenani moter, aptarnaujam ben droje salono salje. Drauge juodu aptar spalvas ir atspalvius ir ga liausiai pasirinko toki, kuri bt lengva palaikyti. Palaikyti" j a i reik tiktis po 1000 doleri kas penkias savaites. Doelui buvo nesvarbu. Niekad daugiau jos nebepamatys. Balt spalv ji pavert ila ir iek tiek pridr rudumo, penke riais metais pajaunindama veid. Bet ia buvo svarbu ne tutyb. Jaunumas neturjo reikms. Doelas tik troko pasislpti.

36
PASKUTINIAI JO SVEIAI PREZIDENTINIAME NUMERYJE BEVEIK PRA-

virkd. Nilas, snus, kur menkai tepainojo, ir marti, kurios niekada nebuvo susitiks, padav jam Ker, dvej metuk ank, apie kuri tik svajojs. I pradi ji irgi pravirko, bet paskui nusiramino, kai se nelis paneiojo po kambar ir parod pro lang ten, tolumoje, Baltuo sius rmus. Neiojo j nuo lango prie lango, i kambario kambar, okdino ant rank ir kalbino, lyg bt turjs patirt su deimia an k. Nilas vl padar nuotrauk, bet syk visai kito mogaus. Dingo pramatnus kostiumas; Doelas buvo apsirengs chaki spalvos keln mis ir languotais, su sagutmis apykakls kampuiuose, markiniais. Dingo pagyrnikumas ir arogancija; jis buvo paprastas senelis, apsi kabins grai savo ankl. Kambari tarnyba pristat vlyvus priepieius su sriuba ir salo tomis. Jie mgavosi ramiu eimyniniu ukandiu, Doelo pirmuoju per daugel daugel met. Jis valg viena ranka, nes kita be paliovos okdino sau ant keli Ker. Perspjo juos apie rytoj pasirodysiant Post straipsn, ir paaiki no slypinius u io motyvus. Jam buvo svarbu bti matomam Va ingtone, ir dargi kuo pastebimiau. Tai pads laimti iek tiek laiko, supainioti kiekvien, kuris tebegalt jo iekoti. Tai sukels sensacij, apie kuri bus kalbama dien dienas, dar ilgai jam ivykus.

3 3 4

JOHN

GRISHAM

Liza norjo igirsti, ar didelis jam gresia pavojus, bet Doelas prisipaino ness tikras. Kuriam laikui inyks, kelsis i vietos j viet, visada bus atsargus. Per pastaruosius du mnesius daug ko imoko. Po keli savaii sugriu, paadjo jis. Kartkartmis pasirodysiu. Reikia tiktis, po keleri met taps saugiau. Kur dabar vyksti? paklaus Nikas. Dabar traukiniu Rlc, paskui lktuvu paoksiu Oukland. Noriau aplankyti motin. Bt grau, jeigu judu brkteltumte jai atviruk. Neskubsiu, o galop baigsiu kur nors Europoje. Kokiu pasu naudosies? T i k ne tais, kuriuos gavau vakar. K? Neketinu CZV leisti, kad sekt mano judjim. Nebent kratutiniu atveju, bet iaip jais niekad nesinaudosiu. Tad kaip keliausi? Turiu kit pas. Vienas draugas paskolino. Nilas met j tar vilgsn, lyg inot, k draugas" reikia. Ta iau Liza praleido tai pro ausis, o maoji Ker pasirinko moment nusilengvinti. Doelas pasiskubino atiduoti j motinai. Kol Liza vonios kambaryje keit sauskelnes, Doelas, pritilds bals, pasak: Trys dalykai. Pirmas paprayk koki saugos firm, kad i valyt tavo namus, kontor ir automobilius. Ko gero, nustebsi. Tai kainuos apie deimt gabal, bet turi bti padaryta. Antras no riau, kad ia kur nors netoliese surastum kok bst su ateinania pagalba. Mano motina, tavo senel strigusi ten, Ouklande, ir nra kam jos priirti. Geras bstas kainuos tris ar keturis tkstanius per mnes. Kaip suprantu, turi pinig. Treias taip, turiu pinig. Jie ia, Maryland Trust" ss kaitoje. Tu vardytas kaip bendrasavininkis. Pasiimk dvideimt pen kis tkstanius u ilaidas, kurias iki iol turjai, o likusius turk sau po ranka. Man tiek daug nereikia.

BROKERIS

3 3 5

Na, kakiek ileisk, gerai? Mauml atsipalaiduok. Nuvek mergyt Disneilend. Kaip mes susirainsime? Kol kas elektroniniu patu, prastu Grino vardu. Zinai, ta pau neblogu hakeriu. Ar tu saugus, tti? Blogiausia jau praeityje. Sugro Liza su Kere, kuri vl panoro spuotis ant kelio. Doe las laik j prie savs kaip galdamas ilgiau.

TVAS ir snus jo Union Station", o Liza su Kere liko laukti automobilyje. Geleinkelio stoties judrumas vl privert Doel su nerimti; senus proius bus sunku veikti. Jis tempsi nedidel kelio nin krep, prikraut vis turim savo daikt. Nusipirko biliet Filadelfij, ir jiedviem pamau slenkant pe ron link, Nilas tar: , A i tikrj rioriu inoti, kur tu vyksti. Doelas sustojo ir pavelg j: Grtu Bolonij. Ten draugas, taip? Taip. Moterikos lyties? O, taip. Kodl a nenustebs? K darysi, snau. Tai visada buvo mano silpnyb. Ji ital? Netgi labai. Ji ities ypatinga. Visos jos buvo ypatingos. Toji igelbjo man gyvyb. Ar ji ino, kad tu grti? Manau, taip. Tti, praau, bk atsargus. Pasimatysime po kokio mnesio. Juodu apsikabino ir pasak vienas kitam sudie".

A U T O R I A U S

O D I S

I profesijos esu teisininkas, tikrai ne dirbtini ems palydov ar nipinjimo specialistas. iandien auktosios technologijos elek troniniai daikiukai mane baugina labiau nei prie metus. (Savo kny gas vis teberaau trylikos met senumo procesoriumi. Kai tas usi kerta, o tai atsitinka vis daniau ir daniau, a tiesiog sulaikau kvap. Kai galop jis visai liausis dirbs, veikiausiai t pat padarysiu ir a.) Visa tai literatrinis pramanas, mielieji. Labai maai teima nau apie nipus, elektronin sekim, palydovinius ir gudruius" te lefonus, blakutes", pasiklausym, mikrofonlius ir mones, kurie jais naudojasi. Jeigu kas iame romane ir priartja prie tiesos, tai tikriau siai per klaid. Taiau Bolonija labai reali. M a n buvo labai smagu svaidyti str lyt pasaulio emlap, iekant vietos, kur paslpti pon Bekmen. Bt tik bema bet kur. Bet a aviuosi Italija ir viskuo, kas italika, ir turiu prisipainti, kad svaidiau strlyt neuritomis akimis. Parengtinis tyrimas (per grietas odis) nuved mane Boloni j, av sen miest, kur a tuojau pat miau dievinti. Savo draugo Luko Patuelio (Luca Patuelli) buvau pavediotas po ymisias vie tas. Jis pasta vis Bolonijos virtuvi efus, o tai nemenkas yg darbis, ir ios mudviej varginanios veiklos metu a priaugau apie deimt svar. Dkui Lukui, jo draugams ir iltam bei nuostabiam j miestui. Taip pat dkoju Dinui Makdeidui (Gene McDade), Maikui M u diui (Mike Moody) ir Bertui Koliui (Bert Colley).

Po pralaimt pakartotini rinkim pasitraukiantis i pareig Jungtini Valstij prezidentas suteikia prietaring paskutins minuts malon Doelui Bekmenui, garsiam Vaingtono valdios brokeriui, pastaruosius eerius metus buvusiam paslptam federaliniame kaljime. Bet niekas neino, kad prezidentas suteik malon tik stipriai mygiamas CV. Regis, Bekmenas galjs inoti paslaptis, kurios kelia pavoj sudtingiausiai pasaulyje valgybini ems palydov sistemai. Bekmenas slapta idanginamas i alies, gauna nauj vaVd, nauj asmens tapatyb ir naujus namus Italijoje. Galop, jam sitvirtinus savo naujajame gyvenime, CV nutekina informacij apie jo buvimo viet izraelieiams, rusams, kinams ir audo arabams. Paskui CV darys tai, k geriausiai moka: sds uuoglaudoje ir stebs. Svarbu ne tai, ar Bekmenas iliks gyvas tam nra joki ans. Klausimas, kur CV tbt nori gauti atsakym kas j nuudys?