Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 5

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 5 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 5 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2013 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2007

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni

iii iv v vi 1 2 3 5 12

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 1. Kadar tindak balas Bidang Pembelajaran: 2. Sebatian Karbon Bidang Pembelajaran: 3. Pengoksidaan dan Penurunan Bidang Pembelajaran: 4. Termokimia TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 5. Bahan Kimia untuk Pengguna

14 19

20 26 44 52

59

iii

.

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia.

masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. vii . berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ix . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. Bermula tahun 2012. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi . Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. membina kemahiran dan strategi berfikir. harmoni dan berjaya. Untuk mencapai hasrat ini. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. eksperimen. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.

.

inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. 1 . berpandangan jauh. berilmu. harmoni dan bermoral tinggi. Biologi dan Sains Tambahan. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. sikap saintifik dan nilai murni. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. cadangan aktiviti pengajaran. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. sains menengah rendah dan sains menengah atas. pembangunan warganegara yang kritis. kemahiran saintifik. berkemampuan membawa perubahan. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional.PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. Selari dengan aspirasi ini. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. berketerampilan. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. progresif. Kimia. penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir.

menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. 6. OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. perkembangan sains dan teknologi. 10. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 4. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 7. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. dinamik dan progresif’. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. 8. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 3. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. 2. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 .

kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. bau. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. dan perbezaan melalui pemerhatian. menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. 11. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah. 3 . Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya.

bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. arah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. bentuk. Mengeksperimen Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. saiz. konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. lisan. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. hipotesis. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. perkara ini atau boleh peristiwa. Berkomunikasi Menerima. 4 . graf atau model. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. jadual. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. satu Dalam sesuatu penyiasatan. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. isipadu. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. memilih. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya.

Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Melakar spesimen. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. individu menggabungjalinkan pengetahuan. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan. 5 . bahan dan peralatan sains dengan tepat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. 6 . Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. masa.sifat. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri. bentuk atau bilangan. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah. seperti ciri atau sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. sifat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. seperti ciri. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

konsep. atau pemerhatian. yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. sesuatu membayangkan corak hubungan. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. lukisan dan artifak. 7 . Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea.

matlamat yang dijangkakan. Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait. 8 . Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan.

     Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan    Menaakul      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. 5. KBSB diperkenalkan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. adil dan saksama. 2. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 4. Kemahiran Berfikir rasional. 3. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. 1999). Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.

analitis dan sistematik. Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Kemahiran Proses Sains Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. 11 . Dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam kurikulum ini.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Kemahiran Proses Sains Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

Sistematik. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Adil dan saksama. Bersikap objektif. Baik hati dan penyayang.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Contoh : Hasil Pembelajaran: Membanding dan membeza unsur-unsur logam dan unsur-unsur bukan logam. Bekerjasama. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan mengenai unsur-unsur logam dan unsur-unsur bukan logam Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Luwes dan berfikiran terbuka. pengetahuan mengenai ciri-ciri dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan seharian dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Berfikir secara rasional. Rajindan tabah. Yakin dan berdikari. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Berfikiran kritikal dan analitis. 12 . Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :    Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berani mencuba. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.        Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. Hasil Pembelajaran: Murid dapat mengaplikasi Contoh : Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1. Kadar Tindak Balas Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni.

1.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti

pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan

mengambil penyelesaian membuat rasional.

pendekatan masalah keputusan serta yang

13

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita, semangat cintai negara dapat Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dikukuhkan. Penerapan Unsur Patriotisme

mempengaruhi kadar tindak balas.

dalam meningkatkan kualiti hidup.

eksperimen.

pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.Aktiviti yang

dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi

14

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Sains, Teknologi dan Masyarakat. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan

menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan

pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif

15

guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Dalam kurikulum ini. simulasi. Walaubagaimanapun. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. projek dan lawatan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu 16 . guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. perbincangan.

Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan 17 . kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif.   Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. murid diberi peluang Secara kebiasaan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. dan membentangkan hasil eksperimen mereka. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. berfikir. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan   Menentukan langkah menjalankan eksperimen. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan merekabentuk eksperimen. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. semasa dan selepas menjalankan aktiviti.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. muzium. komputer dan internet. Dalam main peranan. paya bakau dan kilang. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. video. pembelajaran sains. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. ia mesti dirancang secara rapi. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. institut penyelidikan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Hasil projek dalam bentuk laporan. Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah 18 . Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. menyeronokkan dan bermakna. permainan dan penggunaan model. radio. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. pusat sains. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo.

19 . menghargai. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. mengagumi. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Walaubagaimanapun. Penggunaan teknologi lain seperti HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. menganalisis. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. dan ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. menghayati. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Pada masa yang sama. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. pengajaran pembelajaran. mendalami dan mengamalkan. mengaplikasi. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Secara am. OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). memahami. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. menyayangi. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mensyukuri.

  menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan kadar tindak balas purata. seterusnya melukis graf untuk menghitung kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas. menentukan kadar tindak balas pada masa tertentu daripada graf. mengenal pasti perubahan yang dapat diperhatikan pada bahan atau hasil tindak balas Menjalankan perbincangan untuk mengenalpasti perubahan yang dapat diperhatikan pada bahan tindak balas atau hasil tindak balas dan menentukan kadar tindak balas serta kaedah pengukurannya.rate of reaction Hasil tindak balas. 20 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti tindak balas antara zink dengan asid.product Perbendaharaan kata Bahan tindak balas. menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan Perubahan yang dapat diperhatikanobservable change Nota Kadar tindak balas pada masa tertentu dikenali juga sebagai kadar tindak balas seketika. (b) contoh tindak balas yang berlaku dengan cepat.   untuk menentukan kadar tindak balas.reactant Cadangan Aktiviti Membincangkan: (a) maksud kadar tindak balas. KADAR TINDAK BALAS Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menyatakan maksud kadar tindak balas.1 Menganalisis kadar tindak balas : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 1. (c) contoh tindak balas yang berlaku dengan perlahan. menentukan kadar tindak balas purata.

kepekatan. 21 .  mempengaruhi kadar tindak balas. seperti saiz bahan tindak balas. 1. memberi contoh-contoh tindak balas yang dipengaruhi oleh saiz bahan tindak balas.   suhu dan mangkin. menjelaskan bagaimana faktor. H2SO4. KADAR TINDAK BALAS Hasil Pembelajaran dengan kadar tindak balas pada masa tertentu.faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas diaplikasikan dalam Saiz bahan tindak balas mempunyai hubungkait dengan jumlah luas permukaan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. (b) Tindak balas antara natrium tiosulfat.2 Mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas Membincangkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kadar tindak balas. suhu dan mangkin. Dengan menggunakan contoh. HCl. CaCO3 dengan asid hidroklorik. Tindak balas yang dicadangkan: (a) Tindak balas antara kalsium karbonat . Na2S2O3 dengan asid sulfurik. (c) Penguraian hidrogen peroksida. Murid boleh:  merekabentuk eksperimeneksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang Merekabentuk dan menjalankan aktiviti untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. bincangkan makna dan sifatsifat mangkin. Penguraian – decomposition Mangkin.catalyst Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Mengadakan aktiviti menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan kadar tindak balas. kepekatan. menerangkan bagaimana setiap faktor mempengaruhi kadar tindak balas.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. kepekatan dan mangkin. menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. tekanan. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti H2O2 dengan kehadiran mangkin. saiz bahan tindak balas. KADAR TINDAK BALAS Hasil Pembelajaran kehidupan harian dan dalam proses industri.  Melihat simulasi komputer untuk mengkaji bagaimana pergerakan dan pelanggaran zarah-zarah dalam sesuatu tindak balas dipengaruhi oleh suhu. (c) memasak makanan dalam periuk tekanan (d) penghasilan ammonia. asid sulfurik dan asid nitrik dalam 22 . Mengumpul dan mentafsir data untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas seperti: (a) pembakaran arang (b) penyimpanan makanan dalam peti sejuk.

Mengumpulkan .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. saiz bahan tindak balas. melakar dan menerangkan gambar rajah profil tenaga.    Murid boleh:  menghubungkaitkan tindak balas dengan tenaga yang terhasil daripada pergerakan dan perlanggaran berkesan. 1.3 Mensintesiskan idea tentang teori perlanggaran Menjalankan simulasi berikut: (a) pergerakan dan perlanggaran zarah-zarah dalam tindak balas kimia (b) pergerakan dan perlanggaran zarah-zarah dalam tindak balas yang dipengaruhi oleh suhu. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar tindak balas. menerangkan tenaga pengaktifan.energy profile diagram Frekuensifrequency Tenaga pengaktifan – activation energy Perlanggaran berkesaneffective collision 23 . mentafsirkan data dan membincangkan perkara berikut: (a) perlanggaran (b) perlanggaran berkesan (c) tenaga pengaktifan (d) frekuensi perlanggaran (e) frekuensi perlanggaran berkesan  menghubungkaitkan frekuensi perlanggaran berkesan dengan kadar tindak balas. KADAR TINDAK BALAS Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti industri. kepekatan dan mangkin. tekanan. menghubungkaitkan frekuensi perlanggaran berkesan dengan faktorRajah profil tenaga.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti (f) gambar rajah profil tenaga.  menerangkan bagaimana faktor tertentu mempengaruhi perlanggaran zarah-zarah dalam sesuatu tindak balas. 24 . 1. berdasarkan penyelidikan. mengambil pendekatan penyelesaian masalah dan membuat keputusan rasional Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah yang melibatkan kadar tindak balas dalam bidang teknologi sains melalui eksperimen dan penyelidikan. Menjalankan perbincangan untuk mengkonsepsikan teori perlanggaran.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk meningkatkan kualiti kehidupan Mengumpul dan mentafsirkan data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti kehidupan.  Menjalankan beberapa aktiviti kehidupan harian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Murid boleh:  mengaplikasikan pengetahuan tentang faktorfaktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti kehidupan harian. KADAR TINDAK BALAS Hasil Pembelajaran faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas.

iaitu. termasuk hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. iaitu. Tepu – saturated menyatakan maksud sebatian karbon. (d) sumber-sumber hidrokarbon. menyatakan sebatian karbon boleh dikelaskan kepada dua kumpulan. (e) contoh-contoh sebatian organik dan sebatian tak organik. memberikan contoh sebatian karbon organik dan sebatian karbon tak organik. 25 .  menyenaraikan sumbersumber hidrokarbon.1 Memahami sebatian karbon Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid boleh :  Istilah ‘organik’ sepatutnya tidak terhad kepada sebatian karbon yang diperolehi dari organisma hidup sahaja.     BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 2. menyatakan maksud sebatian organik. kandungan dan hasil pembakarannya. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: (a) maksud sebatian karbon. sebatian organik dan sebatian tak organik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 2. menyatakan maksud hidrokarbon. (b) maksud sebatian organik dari segi sumber.  mengenalpasti hasil pembakaran sebatian karbon organik. (c) maksud hidrokarbon. Tak tepu – unsaturated Pembakaran combustion Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti hasil pembakaran sebatian organik. karbon dioksida dan air.

 menamakan sepuluh ahli pertama alkana. formula molekul.  menghubungkaitkan Mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: (a) sifat fizik alkana. keterlarutan perubahan sifat fizik alkana dengan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkana.2 Menganalisis alkana Mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: (a) maksud alkana.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 2.  menyatakan maksud formula struktur. Penukargantian – substitution 2.  mendeduksikan formula Menjalankan aktiviti membina model molekul dan melukis formula struktur sepuluh ahli pertama alkana rantai lurus. molekul sepuluh ahli pertama alkana. Membina jadual untuk menunjukkan nama. takat lebur dan takat didih. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Alkana rantai lurus – straightchain alkane Cadangan Aktiviti Pembelajaran 26 .  menerangkan kesan pertambahan bilangan atom Metana boleh dijadikan contoh untuk tindakbalas pembakaran dan tidakbalas penukargantian.  mendeduksikan formula am alkana. Murid boleh:  menyatakan maksud alkana. formula struktur dan sifat fizik sepuluh ahlli pertama alkana rantai lurus. keadaan fizikal pada suhu bilik. iaitu.  melukis formula struktur bagi sepuluh ahli pertama alkana rantai lurus. (b) maksud formula struktur. ketumpatan.

(c) pembakaran lengkap dan pembakaran tak lengkap alkana. iaitu.    karbon dalam molekul alkana terhadap takat didihnya. (b) sifat kimia alkana. menghuraikan pembakaran lengkap dan pembakaran tak lengkap alkana.  menulis persamaan kimia bagi tindakbalas pembakaran dan tindakbalas penukargantian metana. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menulis persamaan kimia bagi 27 . (b) kesan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkana terhadap takat didihnya. menghuraikan bagaimana metana memberi kesan dalam kehidupan seharian. tindakbalas pembakaran dan tindak balas penukargantian dengan halogen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran dalam air dan kekonduksian elektrik. Membincangkan: (a) hubungkait antara perubahan sifat fizik dengan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkana. menghuraikan tindakbalas penukargantian alkana. (d) tindakbalas penukargantian bagi alkana. 2.

  Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud alkena. Kejelagaan – sootiness Membina jadual yang menunjukkan nama. Heksena atau sikloheksena boleh digunakan. Murid boleh:   Terhad kepada tiga ahli pertama alkena. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bahawa penguraian bahan organik menghasilkan metana dan bagaimana ia boleh menyebabkan kebakaran di tempat pembuangan sampah dan paya bakau. menamakan sembilan ahli pertama alkena. Penambahan – addition menyatakan maksud alkena. formula molekul. 2. mendeduksikan formula molekul sembilan ahli pertama alkena. mendeduksikan formula am alkena. 28 . Menjalankan aktiviti membina model molekul dan melukis formula struktur sembilan ahli pertama alkena rantai lurus dengan satu ikatan ganda dua. 2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran tindakbalas pembakaran dan tindakbalas penukargantian bagi metana.  melukis formula struktur sembilan ahli pertama alkena rantai lurus.3 Menganalisis alkena. formula struktur dan sifat fizik bagi sembilan ahli pertama alkena rantai lurus.

keterlarutan dalam air dan kekonduksian elektrik. menghuraikan sifat kimia alkena. iaitu. takat lebur dan takat didih. keadaan fizikal pada suhu bilik. menghubungkait kereaktifan tindak balas alkana dan alkena dengan ikatannya. (b) bagaimana pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkena terhadap takat   alkena. mengitlak ciri-ciri siri homolog berdasarkan alkana dan alkena. iaitu. membanding dan membezakan alkana dan Membincangkan : (a) hubungkait antara perubahan sifat fizik alkena dengan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkena. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata menghubungkaitkan perubahan sifat fizik alkena dengan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkena.   menerangkan kesan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkena terhadap takat didihnya. ketumpatan.  Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) sifat fizik alkena.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran  2. tindakbalas penambahan dan pempolimeran. pembakaran. 29 . (b) sifat kimia alkena.

dan heksena. Mengkaji tindakbalas penambahan alkena melalui simulasi komputer. (c) pembakaran alkena. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat alkana dan alkena yang sepadan seperti heksana. C6H14.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran didih alkena. dan tindakbalas pempolimeran alkena. 30 . 2. C6H12. (e) pempolimeran alkena. Br2 . (d) tindakbalas penambahan alkena. (b) tindakbalas dengan air bromin. dari segi: (a) kejelagaan nyalaan. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menulis persamaan kimia bagi tindakbalas pembakaran. tindakbalas penambahan.

Membina jadual yang menunjukkan nama dan formula kumpulan alkil. KMnO4 . 2. perubahan sifat fizik yang seragam dan sifat kimia yang sama. boleh dihasilkan melalui kaedah yang sama. menerangkan maksud isomerisme. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan untuk mengitlak sifat-sifat siri homolog dari segi mempunyai formula umum yang sama. kejelagaan nyalaan semasa pembakaran alkana dan alkena yang sepadan.4 Mensintesiskan idea isomerisme Membina model dan melukis pelbagai formula struktur yang mungkin bagi sesuatu alkana dan alkena. Membandingkan secara kualitatif. (a)Contoh isomer Sistem penamaan IUPAC – IUPAC nomenclature 31 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran (c) tindakbalas dengan larutan kalium manganat (VII) berasid. 2.  Murid boleh:  membina pelbagai formula struktur bagi sesuatu alkana dan alkena.

menggunakan sistem penamaan IUPAC untuk menamakan isomer. 2. 2.  Membina jadual untuk menunjukkan nama dan formula molekul empat ahli pertama alkohol. tidak termasuk sebatian karbon siklik (b)Contoh alkana dan alkena tidak melebihi lima Melukis dan menamakan formula struktur bagi isomer alkana dan alkena. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji isomerisme melalui model atau simulasi komputer.   Murid boleh:  menyatakan formula am alkohol. menyenaraikan formula molekul dan nama empat ahli pertama alkohol.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran  Membincangkan konsep isomerisme.5 Menganalisis alkohol Menjalankan aktiviti untuk merumuskan formula am alkohol dan mengenalpasti kumpulan berfungsinya. Menjalankan aktiviti melukis pelbagai formula struktur yang mungkin bagi melukis formula struktur isomer bagi propanol Penyulingan – Penapaian – fermentation Bau – odour Kumpulan berfungsi – functional group 32 . mengenalpasti kumpulan berfungsi alkohol. atom karbon. Membincangkan tentang kewujudan isomer.

meramal sifat kimia bagi ahli alkohol yang lain. takat didih. menghuraikan penyediaan etanol dalam makmal. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat fizik etanol ( C2H5OH ). menghuraikan sifat kimia etanol.       Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat kimia bagi etanol berdasarkan: (a) Pembakaran. (b) Pengoksidaan. (c) pendehidratan. Pendehidratan dehydration Kemeruapan volatility 2. menerangkan pembuatan etanol secara industri.  Mengumpul dan mentafsir data tentang penghasilan etanol dalam industri. keadaan fizikal pada suhu bilik. bau. menghuraikan kesan penyalahgunaan alkohol. menyatakan sifat fizik etanol. menjelaskan dengan contoh kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran empat ahli pertama alkohol dan menamakan isomernya. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata distillation Cadangan Aktiviti Pembelajaran 33 . menamakan isomer bagi propanol dan butanol menggunakan sistem penamaan IUPAC. kemeruapan dan keterlarutan.  (C3H7OH ) dan butanol (C4H9OH ). warna. Menjalankan aktiviti penyediaan etanol melalui proses penapaian dan penyulingan di dalam makmal. iaitu.

(b) kesan penyalahgunaan alkohol. 34 . SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menulis persamaan kimia bagi kesemua tindakbalas di atas yang melibatkan etanol. propanol dan butanol. 2.6 Menganalisis asid karboksilik Menjalankan aktiviti untuk merumuskan formula am asid karboksilik dan mengenalpasti kumpulan berfungsinya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk meramal sifat kimia bagi ahli alkohol yang lain. Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. menyenaraikan nama dan formula molekul empat ahli pertama asid karboksilik.  Murid boleh:  menyatakan formula am asid karboksilik.  Membina jadual untuk menunjukkan nama dan formula molekul empat ahli pertama asid karboksilik serta melukis formula strukturnya. mengenalpasti kumpulan berfungsi asid karboksilik.

melukis formula struktur empat ahli pertama asid karboksilik dan menamakannya menggunakan sistem Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat fizik asid etanoik. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat kimia asid etanoik melalui tindak balas dengan : (a) bes (b) karbonat logam (c) logam (d) alkohol  menyatakan tindak balas kimia asid etanoik dengan bahan kimia yang lain. takat didih.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran  Mengumpul dan mentafsir data tentang penyediaan asid etanoik ( CH3COOH ) di dalam makmal.  menyatakan sifat fizik asid karboksilik. Menjalankan aktiviti menulis persamaan kimia bagi tindak-tindak balas di atas yang melibatkan asid propanoik.  menjelaskan dengan contoh kegunaan asid karboksilik dalam kehidupan seharian. penamaan IUPAC. iaitu. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 35 .  meramal sifat kimia bagi ahli asid karboksilik yang lain.  menghuraikan penyediaan asid etanoik dalam makmal. keadaan fizikal pada suhu bilik dan keterlarutan dalam air. bau. 2. warna.

( CH3COOC2H5 ). mengenalpasti kumpulan berfungsi ester. Proses pengasingan tidak diperlukan dalam penyediaan etil etanoat. Menjalankan aktiviti penyediaan etil etanoat. 2. Pengesteran melibatkan molekul pemangkin manakala peneutralan melibatkan ion untuk membentuk air. di dalam makmal.   Murid boleh:  menyatakan formula am ester. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan sifat kimia bagi ahli asid karboksilik yang lain.7 Menganalisis ester Menjalankan aktiviti untuk merumuskan formula am ester dan mengenalpasti kumpulan berfungsinya. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data tentang penggunaan asid karboksilik dalam kehidupan seharian. 2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran (C2H5COOH). (C3H7COOH). melukis formula struktur ester ringkas dan menamakannya menggunakan sistem penamaan IUPAC. dan asid butanoik.  Membina jadual menunjukkan nama dan formula molekul ester ringkas. Pengekstrakan – extraction Pengesteran – esterification 36 . menyenaraikan nama dan formula molekul ester ringkas.

(b) mengapa badan manusia Murid boleh:   menyatakan maksud minyak. menyatakan maksud lemak. menyatakan sifat fizik etil etanoat. bau dan keterlarutan. Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) sumber semula jadi ester.  Menulis persamaan kimia bagi tindak balas pengesteran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran Menjalankan aktiviti mengkaji sifat fizik etil etanoat. menyatakan kegunaan ester dalam kehidupan seharian. 2. menyatakan sumber semulajadi ester. (b) penggunaan ester dalam kehidupan harian.     menghuraikan penyediaan etil etanoat dalam makmal. 37 . Menghadkan perbincangan tindak balas pengesteran kepada tindak balas antara empat ahli pertama alkohol dan empat ahli pertama asid karboksilik 2.  Menjalankan aktiviti untuk meramal ester yang terhasil daripada tindak balas pengesteran antara pelbagai asid karboksilik dan alkohol. menulis persamaan tindak balas pengesteran. meramal ester yang terhasil daripada tindak balas pengesteran.8 Menilai lemak Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) maksud lemak dan minyak. Asid lemak yang dicadangkan: Asid palmitik. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengekstrak esters daripada tumbuh-tumbuhan. iaitu.

menyatakan perbezaan antara minyak dan lemak. menyatakan proses penukaran lemak tepu Marjerin juga boleh dihasilkan cara melalui pemerahan Pelajar tidak perlu mengetahui bagaimana formula melukis struktur Asid linoleik CH3(CH2)4CH=CHCH2CH(CH2)7COOH 2. (d) perbezaan antara minyak dan lemak dari segi keadaan fizikal pada suhu bilik. 38 . (c) perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. (e) kesan lemak ke atas kesihatan.      menyatakan kepentingan minyak dan lemak untuk proses dalam badan. menyenaraikan kegunaan minyak dan lemak. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata CH3(CH2)14COOH Asid stearik CH3(CH2)16COOH Cadangan Aktiviti Pembelajaran Asid oleik CH3(CH2)7CH =CH(CH2)7COOH molekul lemak. mekanikal. (d) keperluan untuk menukarkan lemak tepu kepada lemak tak tepu. menyatakan maksud lemak tepu. (b) sumber dan komposisi lemak tepu dan lemak tak tepu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran memerlukan minyak dan lemak.     mengenalpasti formula struktur molekul lemak bagi asid lemak tertentu. (c) sumber dan kegunaan minyak dan lemak. Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) maksud lemak tepu dan lemak tak tepu. membanding dan membezakan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. menyatakan sumber minyak dan lemak. menyatakan maksud lemak tak tepu. (e) formula struktur bagi molekul lemak bagi asid lemak tertentu.

 kepada lemak tak tepu. menyatakan kesan pengambilan lemak yang Melawat kilang pemprosesan minyak kelapa sawit. 39 . memerihalkan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri.  Murid boleh:  menyenaraikan contoh polimer semulajadi dan monomernya. kilang pembuatan majerin atau institusi penyelidikan kelapa sawit. (b) penyelidikan minyak sawit di Malaysia. Membincangkan : (a) kelebihan minyak kelapa sawit berbanding dengan minyak sayuran yang lain. melukis formula struktur getah Murid hanya perlu tahu melukis formula struktur ringkas isoprena. Tervulkan – vulcanised Kekenyalan – elasticity 2. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran  mewajarkan penggunaan minyak sawit dalam penghasilan makanan. protein dan kanji serta monomernya.9 Menganalisis getah asli Mengumpulkan dan mentafsir data tentang: (a) polimer semulajadi iaitu getah asli.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran Membincangkan penghasilan majerin melalui proses penghidrogenan. 2. (c) kepentingan industri minyak sawit kepada pembangunan negara.  tinggi terhadap kesihatan.

pengoksidaan. menyatakan kegunaan getah asli. membanding dan membezakan sifat getah Mengkaji proses pemvulkanan getah melalui simulasi komputer.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran (b) sifat getah asli dari segi kekenyalan. (c) kegunaan getah asli.  Menjalankan aktiviti untuk menghasilkan produk lateks seperti sarung tangan dan belon. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 40 .  menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mengelakkan lateks dari menggumpal. menghuraikan bagaimana kehadiran atom sulfur mengubah sifat getah Menjalankan aktiviti untuk menghasilkan getah tervulkan.  tervulkan. Penggumpalan – coagulation. menghuraikan proses penggumpalan lateks. 2. menghuraikan proses pemvulkanan getah. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses penggumpalan lateks dan cara mengelakkannya daripada menggumpal. menyatakan sifat getah asli. (d) formula struktur getah asli. Getah tak tervulkan juga dikenali sebagai getah tidak divulkankan. dan kesan haba serta pelarut. tervulkan dengan getah tak tervulkan.     asli.

kilang menghasilkan produk berasaskan getah atau institut penyelidikan getah. 2. (b) penyelidikan terhadap getah asli di Malaysia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran Membincangkan: (a) bagaimana kehadiran atom sulfur dalam getah tervulkan mengubah sifat getah tervulkan. kilang pemprosesan lateks. Melawat ladang getah. memerihalkan ketertiban sifat fizik dan sifat kimia sebatian 41 . Murid boleh:  menerangkan pendekatan sistematik untuk menamakan ahli siri homolog. SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti membandingkan sifat kekenyalan getah tervulkan dan getah tak tervulkan.10 Menyedari ketertiban dalam siri homolog Membincangkan ketertiban sifat fizik dan sifat kimia sebatian dalam siri  Membina jadual yang menunjukkan nama ahli setiap siri homolog mengikut pertambahan bilangan atom karbon. 2.

 Mengadakan forum berkaitan dengan sumbangan industri minyak sawit dan getah asli terhadap ekonomi negara. pameran) yang berkaitan dengan pemakanan yang baik untuk kesihatan. mempraktikkan pemakanan yang baik untuk kesihatan. Kesyukuran – gratefulness 2.forum.11 Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan organik dalam alam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran homolog 2.  dalam siri homolog Murid boleh: memerihalkan kewujudan pelbagai bahan organik dan kegunaannya dalam kehidupan harian.  Mengumpul dan mentafsir data tentang kewujudan pelbagai bahan organik dalam barangan pengguna. menghubungkaitkan sumbangan industri minyak sawit dan getah asli dengan perkembangan ekonomi negara. Menghadiri aktiviti (ceramah . SEBATIAN KARBON Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 42 .

tindak balas redoks. menyatakan maksud agen pengoksidaan. penurunan. agen pengoksidaan dan agen penurunan berdasarkan: (a) kehilangan dan penambahan oksigen. menerangkan maksud tindak balas redoks. sebagai pelarut bagi menggantikan tetraklorometana Nombor pengoksidaan dikenali juga sebagai keadaan pengoksidaan. Agen penurunanreducing agent Perbendaharaan kata Agen Pengoksidaanoxidising agent Cadangan Aktiviti Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pengoksidaan. menghitung nombor pengoksidaan bagi unsur Menghitung nombor pengoksidaan unsur dalam suatu sebatian. menjelaskan dengan Gunakan 1. menghubungkaitkan nombor pengoksidaan Menjalankan aktiviti mengenal pasti nombor pengoksidaan unsur dalam suatu sebatian dan menyatakan nama sebatian mengikut sistem penamaan  unsur dengan nama sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. (c) pemindahan elektron.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran 3. menyatakan maksud agen penurunan. (b) kehilangan dan penambahan hydrogen. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menyatakan maksud pengoksidaan. 43 . (d) perubahan nombor pengoksidaan. 1trikloroetana. 1. Penyesaran logam-metal displacement Keadaan pengoksidaanoxidation state Nota Tindak balas redoks mesti dijelaskan melalui persamaan setengah dan persamaan ion.1 Menganalisis tindak balas redoks : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 3. menyatakan maksud penurunan.  dalam sebatian. CH3CCl3.

: 3. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Hasil Pembelajaran contoh. (d) tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. agen pengoksidaan dan agen penurunan dalam tindak balas redoks. (b) dari segi pemindahan elektron. proses pengoksidaan dan Menjalankan aktiviti mengenal pasti proses pengoksidaan dan penurunan dalam persamaan kimia: (a) dengan menggunakan nombor pengoksidaan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran IUPAC. 44 . Perbendaharaan kata pemindahan electron. menjelaskan dengan contoh.  penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan.  menulis persamaan setengah pengoksidaan dan penurunan. 2+ 3+ 3+ 2+ Cadangan Aktiviti Nota CCl4 untuk mengesahkan penyesaran halogen telah berlaku. (b) pemanasan oksida logam dengan karbon. proses pengoksidaan dan penurunan dari segi Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses pengoksidaan dan penurunan dalam tindak balas berikut: (a) pembakaran logam dalam oksigen atau klorin.  menjelaskan dengan contoh. dan persamaan ion. (c) pertukaran ion Fe kepada ion Fe dan ion Fe kepada ion Fe .

  Murid boleh:  menyatakan syarat pengaratan besi. (c) proses pengaratan dari segi pengoksidaan dan penurunan.2 Menganalisis pengaratan sebagai tindak balas redoks Mengumpulkan dan mentafsir data tentang berikut: (a) syarat pengaratan besi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. 3. menyatakan maksud kakisan logam.  pengoksidaan dan penurunan. menjana idea untuk Pengaratanrusting Kakisan-corrosion 45 . PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti (e) tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. menerangkan proses pengaratan dari segi Membincangkan tindak balas redoks dalam kakisan logam termasuk pengaratan. (f) pemindahan elektron pada suatu jarak (pelbagai jenis larutan digunakan) Menjalankan aktiviti menulis persamaan setengah pengoksidaan dan penurunan dan persamaan ion untuk tindak-tindak balas di atas. (b) maksud kakisan logam.

 dengan menggunakan logam lain. Pengekstrakan Kecergasan vigour Siri kereaktifan reactivity series kurang elektropositif dalam mengawal kakisaan logam.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap oksigen.3 Memahami siri kereaktifan logam dan aplikasinya Menyusun logam berdasarkan kecergasannya terhadap oksigen. menjelaskan dengan contoh. mendeduksikan siri kereaktifan logam. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Hasil Pembelajaran mengawal pengaratan Membincangkan kegunaan logam lain untuk mengawal pengaratan. menerangkan dengan contoh. kegunaan logam Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang cara-cara mengawal kakisan logam dengan menggunakan suatu logam yang lebih elektropositif atau kurang elektropositif. kegunaan logam lebih elektropositif dalam mengawal kakisan logam. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 46 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. 3.  Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan pengaratan terhadap paku besi apabila bersentuhan dengan logam lain. Murid boleh:  membandingkan perbezaan kecergasan tindak balas beberapa logam terhadap oksigen.

 menggunakan siri kereatifan logam untuk meramalkan tindak balas yang mungkin bagi logam.4 Menganalisis tindak balas Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses pengoksidaan dan penurunan dalam sel elektrolisis dan sel kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Hasil Pembelajaran  menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan Mejalankan perbincangan untuk meramalkan kedudukan logam lain dalam siri kereaktifan. Melawat kilang pengekstrakan logam atau melihat video tentang pengekstrakan logam. 3. Murid boleh:  menjelaskan dengan contoh.   logam. menerangkan penggunaan karbon sebagai agen penurunan utama dalam pengekstrakan logam. menghuraikan proses pengekstrakan logam besi dan timah daripada bijihnya. 47 . Membincangkan kegunaan siri kereaktifan logam untuk meramalkan tindak balas yang mungkin bagi logam. menyatakan maksud siri kereaktifan logam. proses Sel elektrolisis electrolytic cell Nota Perbendaharaan kata extraction Cadangan Aktiviti kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam.  Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pengekstrakan besi dan timah.

menyatakan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia dari segi struktur asas.  membanding dan membezakan sel elektrolisis dengan sel kimia dari segi pengoksidaan dan Pertukaran tenaga . perubahan tenaga dan pemindahan elektron pada elektrod. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Hasil Pembelajaran pengoksidaan dan penurunan yang berlaku pada elektrod dalam pelbagai sel kimia. menjelaskan dengan contoh. mengkaji dan membincangkan tindak balas redoks dalam perbagai jenis sel. perubahan tenaga dan pemindahan elektron pada elektrod.  Membincangkan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia dari segi: (a) struktur asas.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran redoks dalam sel elektrolisis dan sel kimia Menggunakan komputer simulasi. (b) proses pengoksidaan dan penurunan  : 3.energy conversion Nota Perbendaharaan kata Sel kimia chemical cell Cadangan Aktiviti 48 . proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku pada elektrod dalam pelbagai sel elektrolisis.

menerangkan kewujudan pelbagai bijih dalam negara kita. (d) kitar semula logam. alkali. litium. (b) kakisan logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) kewujudan pelbagai jenis bijih dalam negara kita. (d) menjana tenaga elektrik dengan menggunakan sel. cahaya / solar 49 . (c) kepelbagaian sel kimia. (b) kaedah mencegah kakisan logam. (e) kitar semula logam.  memerihalkan sumbangan industri pengekstrakan logam dalam meningkatkan ekonomi negara kita. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Hasil Pembelajaran penurunan. (c) mencegah kakisan logam.    Lihat pada Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti sel/teknologi seperti:  boleh dicas semula. memerihalkan usaha dalam mencegah kakisan logam. 3. menghargai sel kimia sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui.5 Menghargai kebolehan unsur mengubah nombor pengoksidaannya Membincangkan applikasi perubahan nombor pengoksidaan bahan dalam proses berikut: (a) pengekstrakan logam daripada bijihnya.    Murid boleh:  menerangkan pelbagai aplikasi perubahan nombor pengoksidaan suatu bahan.

(b) potensi sel kimia baharu dibangunkan sebagai satu sumber alternatif tenaga yang boleh diperbaharui.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. 50 . PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Membincangkan: (a) sumbangan industri pengekstrakan logam terhadap ekonomi negara kita.

 memberikan contoh-contoh tindak balas eksotermik. 51 .  memberikan contoh-contoh tindak balas endotermik. (b) tindak balas antara natrium hidroksida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran 4.  mentafsir gambarajah aras Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Membincangkan maksud tindak balas eksotermik dan endotermik. TERMOKIMIA Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud tindak balas eksotermik. NH4NO3. : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 4. dengan asid. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas eksotermik dan endotermik dalam: (a) tindak balas antara natrium hydrogen karbonat.  membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas endotermik. HCl.  mengenalpasti tindak balas endotermik.  menyatakan maksud tindak balas endotermik. dan ammonium sulfat.1 Menilai perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. (c) melarutkan natrium hidroksida dalam air. (NH4)2SO4 dalam air. NaHCO3. NH4Cl. NaOH. ammonium nitrat. (d) melarutkan garam ammonium seperti ammonium klorida.  membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik. dengan asid hidroklorik.  mengenalpasti tindak balas eksotermik.

Tunjuk dan membincangkan aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik seperti pek sejuk dan pek panas.2 Memahami haba Membincangkan maksud haba tindak balas dalam tindak balas  Murid boleh: menyatakan maksud haba Unit bagi tenaga ialah joule(J).  menghuraikan aplikasi pengetahuan tindak balas eksotermik dan endotermik Membincangkan pembebasan atau penyerapan tenaga semasa pembentukan dan pemecahan ikatan melalui simulasi dan animasi berkomputer. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menjalankan aktiviti untuk membina gambarajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik dan endotermik. 4. Pemendakanprecipitation 52 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. permainan atau kaedah lain. TERMOKIMIA Hasil Pembelajaran tenaga.  menghubungkaitkan perubahan tenaga dengan pembentukan dan Berbincang untuk mentafsirkan gambarajah aras tenaga. pemecahan ikatan. dalam kehidupan seharian.

  menyatakan maksud haba pemendakan. Muatan haba tentu-specific heat capacity Perhitungan dibuat berdasarkan anggapan bahawa tiada kehilangan haba ke persekitaran. Murid boleh:  menyatakan maksud haba penyesaran. menentukan haba pemendakan bagi suatu tindak balas. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba pemendakan berdasarkan maklumat dari persamaan termokimia. (c) peneutralan. (d) pembakaran. 4. 53 .  menentukan haba penyesaran. haba pemendakan. TERMOKIMIA Hasil Pembelajaran tindak balas. Persamaan termokimathermochemical equation Peneutralanneutralisation Penyesarandisplacement Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti berikut.   membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas pemendakan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran pemendakan : 4. Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba pemendakan bagi suatu tindak balas dan membina gambarajah aras tenaga. (a) pemendakan.3 Memahami haba penyesaran Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba penyesaran bagi Membincangkan maksud haba penyesaran. (b) penyesaran.

Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti suatu tindak balas dan membina gambarajah aras tenaga.  membandingkan haba 54 .  membina gambarajah aras tenaga untuk pelbagai jenis tindak balas peneutralan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.4 Memahami haba peneutralan Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba peneutralan dan membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas berikut: (a) asid kuat dan alkali kuat (b) asid lemah dan alkali kuat Membincangkan maksud haba peneutralan Murid boleh:  menyatakan maksud haba peneutralan.  menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba penyesaran. 4. TERMOKIMIA Hasil Pembelajaran  membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas penyesaran. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba penyesaran berdasarkan maklumat dari persamaan termokimia.  menentukan haba peneutralan. Menghitungkan haba penyesaran berdasarkan maklumat dari persamaan termokimia.

5 Memahami haba pembakaran Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba pembakaran bagi pelbagai jenis alkohol. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti (c) asid kuat dan alkali lemah (d) asid lemah dan alkali lemah 55 .  menerangkan perbezaan haba peneutralan asid kuat dan alkali kuat dengan haba peneutralan asid lemah Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba peneutralan berdasarkan maklumat dari persamaan termokimia. peneutralan bagi tindak balas antara asid lemah dan/atau alkali lemah. TERMOKIMIA Hasil Pembelajaran peneutralan bagi tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat dengan haba Membincangkan perbezaan antara haba peneutralan asid kuat dan/atau alkali kuat dengan haba peneutralan bagi suatu tindak balas yang melibatkan asid lemah dan alkali lemah. 4.  menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba peneutralan. Membincangkan maksud haba pembakaran Murid boleh:  menyatakan maksud haba pembakaran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. Nilai bahan api fuel value dan/atau alkali lemah.  menentukan haba pembakaran bagi suatu tindak balas.

 membanding dan membezakan nilai bahan api pelbagai bahan api. (b) perbezaan nilai bahan api beberapa jenis bahan api. haba pembakaran pelbagai jenis alkohol.  menghuraikan perbezaan Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba pembakaran berdasarkan maklumat dari persamaan termokimia. TERMOKIMIA Hasil Pembelajaran  membina gambarajah aras Membincangkan: (a) perbezaan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol.  menghuraikan aplikasi nilai bahan api. 4. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 56 . Unit yang digunakan ialah kJ.  membandingkan haba pembakaran pelbagai jenis akohol.  menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba pembakaran. tenaga untuk tindak balas pembakaran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.6 Menghargai Menjalankan kerja kumpulan di mana setiap kumpulan : Murid boleh:  menghuraikan pelbagai Memanfaatkan sumber tenaga – Nilai bahan api juga dikenali sebagai nilai haba.  menyatakan maksud nilai bahan api. (c) pemilihan bahan api yang sesuai untuk tujuan tertentu.

57 . Membincangkan kegunaan pelbagai sumber tenaga dan kesannya ke atas manusia dan persekitaran.  mewajarkan kegunaan sumber tenaga tertentu. TERMOKIMIA Hasil Pembelajaran sumber tenaga. Pencemaran alam – environmental pollution. memilih satu sumber tenaga. mengenalpasti teknologi untuk memanfaatkan sumber tenaga ini. d) membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan sumber tenaga ini.  mengenalpasti pelbagai teknologi untuk memanfaatkan sumber tenaga. b) c) a) : 4. Nota Perbendaharaan kata harnessing energy sources Cadangan Aktiviti mengadakan sumbangsaran dan mengenalpasti pelbagai sumber tenaga.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran kewujudan pelbagai sumber tenaga.

58 . (d) penyediaan detergen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran 5.  menghuraikan tindakan pencucian detergen. Enzim biologi – biological enzym Saponifikasi – saponification Menjalankan aktiviti penyediaan sabun melalui proses saponifikasi.1 Menganalisis sabun dan detergen : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 5. (b) perbezaan keberkesanan  mengenalpasti bahan tambah dalam detergen dan fungsinya. (b) maksud sabun dan detergen.  membandingdan membezakan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan detergen.    Nota Penggunaan bahan terlarang seperti alkil benzena sulfonat untuk penyediaan detergen perlu dielakkan. Membincangkan : (a) tindakan pencucian sabun dan detergen. menghuraikan proses penyediaan sabun. menghuraikan proses penyediaan detergen. (c) bahan tambah dalam detergen seperti enzim biologi dan agen pemutih. BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   Cadangan Aktiviti Mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: (a) sejarah pembuatan sabun. Perbendaharaan kata Bahan tambah – additive menyatakan maksud sabun. Mengkaji tindakan pencucian sabun dan detergen melalui simulasi dan animasi komputer. menghuraikan tindakan pencucian sabun. menyatakan maksud detergen.

5. BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti tindakan pencucian sabun dan detergen. natrium benzoat dan asid askorbik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Murid boleh:  menyatakan jenis bahan tambah makanan dan contohnya. (b) penyediaan detergen untuk pelbagai kegunaan seperti syampu dan pencuci pinggan. (b) perisa seperti mononatrium  menghuraikan kesan bahan   Mengumpul dan mentafsir data tentang pelbagai jenis bahan tambah makanan dalam pasaran. menyatakan fungsi setiap jenis bahan tambah makanan.2 Menilai penggunaan bahan tambah makanan Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis bahan kimia dalam bahan tambah makanan dan fungsinya seperti: (a) pengawet dan antipengoksida seperti natrium nitrit. Penstabil – Stabiliser Perisa – flavouring agent Antipengoksida – antioxidant Pengawet – preservative 59 . Menganjurkan pertandingan atau menjalankan projek berkaitan dengan berikut: (a) pembuatan sabun.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. (c) kehidupan tanpa bahan tambah makanan. Mengumpul dan mentafsir data tentang pelbagai jenis dan funsi ubat seperti: Murid boleh:  menyatakan contoh ubat Mana-mana bahan semulajadi atau 60 . BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA Hasil Pembelajaran tambah makanan terhadap kesihatan dan persekitaran. Agen pemekat – thickening agent Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti glutamat (MSG) dan aspartam. Menjalankan projek untuk mengumpul dan memerhati label pada bungkusan makanan dan mengenalpasti bahan tambah yang digunakan. (b) kesan bahan tambah makanan terhadap kesihatan dan persekitaran. (c) penstabil dan pemekat seperti gelatin dan gam akasia. Membincangkan : (a) rasional penggunaan bahan tambah makanan.3 Memahami ubat. 5. (d) pewarna seperti sebatian azo dan sebatian trifenil.

  menyatakan fungsi setiap jenis ubat moden. 61 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. (d) ubat psikoteraputik seperti stimulan. sumber dan kegunaannya. Nota tiruan yang digunakan sebagai ubat digelar sebagai dadah. (c) antibiotik seperti penisilin dan streptomisin.4 Menghargai kewujudan bahan kimia. Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti (a) ubat tradisional yang diperolehi daripada tumbuhan dan haiwan. BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA Hasil Pembelajaran tradisional. (b) analgesik seperti aspirin. memerihalkan cara yang betul dalam penggunaan ubat tradisional dan ubat moden. (b) kesan sampingan bahan kimia  Murid boleh:  memerihalkan penemuan bahan kimia memperbaiki kualiti kehidupan. Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) penemuan bahan kimia yang dapat memperbaiki mutu kehidupan seperti antibiotik dan detergen. parasetamol dan kodeina. 5. menyatakan kesan sampingan bahan kimia  dan ubat tradisional. antidepresan dan antipsikotik.  menyatakan jenis ubat moden dan contohcontohnya. (b) penggunaan ubat tradisional dan moden dengan cara yang betul. pil ecstacy dan seumpamanya. Guru juga harus membincangkan dadah yang berkaitan seperti viagra. memerihalkan kesan sampingan yang mungkin dari penggunaan ubat moden Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) kesan sampingan ubat tradisional dan ubat moden.

62 . yang betul Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti kepada kehidupan dan persekitaran. menyatakan penghargaan dan sokongan terhadap pengurusan bahan kimia Membincang dan mengaplikasikan pengurusan bahan kimia yang betul dalam meningkatkan kehidupan. BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA Hasil Pembelajaran terhadap manusia dan persekitaran.  Menjalankan aktiviti untuk membincang dan meramalkan kehidupan tanpa bahan kimia.  memerihalkan sifat lazim saintis semasa menjalankan penyelidikan. (c) menghuraikan sifat lazim saintis dalam menjalankan penyelidikan seperti sabar. teliti dan tekun.  memerihalkan kehidupan tanpa bahan kimia. menjaga kebersihan dan kesihatan diri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful