A C T ADITIONAL Nr.1 La Contractul de Comodat din data de … … … … ..

Încheiat astazi …………..

Între: Subsemnatul ........, avand domiciliul in Craiova, Strada ............., nr..., bl....., sc..., ap.. în calitate de COMODANT si Subsemnatul PFA inmatriculata la Registrul Comerţului cu F../...../........, CUI ........... în calitate de COMODATAR

Ca urmare a începerii activităţii Comodatarului, in conformitate cu prevederile Contractului de Comodat încheiat între părţi, capitolul IV. DREPTURILE SI OBLIGAŢII BLIGAŢIILE PĂRŢILOR, de la data prezentului act adiţional s-au convenit următoarele obligaţii ale Comodatarului:

1. Contravaloarea cheltuielilor de întreţinere catre Asociaţia de Proprietari conform listei afisate si pe baza dovezii achitării de către Comodanţi (chitanţă) în procent de 35% 2. Contravaloarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică în procent de 35%, pe baza prezentării facturii; 3. Contravaloarea serviciilor de telecomunicaţii – internet, in procent de 50%, pe baza prezentării facturii 4. Asigurarea consumabilelor (cartuşe imprimantă, coli, accesorii) pentru echipamentele de calcul ale Comodanţilor conform nevoilor de utilizare; 5. Asigurarea mobilierului pentru desfăşurarea activitătii conform nevoilor proprii ale comodatarului

Celelalte prevederi si clauze ale Contractului de Comodat raman valabile. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

COMODANŢI ...................................................

COMODATAR ......................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful