You are on page 1of 8

"KRINI PUT - POI ZA MNOM" Tomislav Ivani KAKO MOLITI OVAJ KRINI PUT? Molitva je razgovor s Bogom.

Ona je vie sluanje Boga, a manje govor Bogu. Ovaj nas krini put uvodi u molitveni stav sluanja. Zato je napisan u takvom obliku da Isusa sluamo kako nam govori o svomu krinom putu. Taj krini put najbolje emo moliti ako itajui sluamo i putamo da nas pogodi rije koju itamo, ako pustimo da nas natopi kao kia ednu zemlju, da u nama nikne novi ivot. U utnji emo doivjeti da je Isusov krini put naa situacija koja se u njemu preobraava. Ovaj krini put nije zamiljen samo za korizmu. On je svagdanji hod. Dobro ga je jedno vrijeme moliti tako da ga svaki dan itamo, sluamo i prolazimo. Tako e nas ispunjati, uvjeravati i preobraavati. Da bismo ga mogli lako slijediti, potreban je tih i miran prostor u kojem molimo. Moe to biti u crkvi idui od postaje do postaje, moe biti u kui, u prirodi, na putu. Vano je da se u nama stvara prostor sluanja. Sluanje nas otvara Bogu koji dolazi. Prvi korak u molitvi ovoga krinog puta jest odluiti se za molitvu i odrediti si slobodno vrijeme utnje i mira. Drugi je korak ui u prisutnost Isusovu, posvijestiti si da je Isus prisutan, osobito tamo gdje ga eli sluati. Svojim duhom gledati njegovo lice, dopustiti da te ono obasjava poput sunca i da ti njegov govor ulazi u srce. Trei je korak itanje tekstova krinog puta. Prava je molitva samo ona koja te mijenja. Molitva te preobraava i sjedinjuje s Bogom. Ovaj krini put moe moliti na razne naine. Moe odjednom proitati sve. Moe i tako da svaki dan upije u sebe po jednu postaju. Moe nekoliko postaja uzeti odjednom, a druge pustiti za drugi dan. Moe jednu postaju nekoliko dana meditirati i upijati u svoj ivot. Svaka od postaja uvodi te u sve dublju prisutnost Isusa Krista. Svaka postaja vodi k Isusu Kristu. im prihvati kri koji ti postaja nudi, im prihvati svoju konkretnu situaciju koja je oslikana u postaji, susree se s Isusom. On te eka tamo gdje je tvoj kri. Isus je uao u svaki tvoj kri, uzeo ga na sebe i uao u njega da te oslobodi. Kri je prostor tvoga susreta s Isusom. Tako ti kri postaje blagoslov umjesto besplodne patnje. U tebi se raa sposobnost da klie od radosti u svome kriu. Umjesto plaa, straha i tjeskobe, kri ti postaje radost, pobjeda i svjetlo. Kri i patnja su osmiljeni jer je u njih uao Isus Krist. Patnju moe prihvatiti samo zato jer e u njoj nai Isusa Krista, koji e je razoriti ili ti dati snagu da je strpljivo nosi. Prihvaanje kria jest pobjeda nad kriem. Prihvaanje patnje, trpljenja, boli, smrti, bolesti i grijeha jest put oslobaanja od patnje, bolesti i zla. To je pobjedonosni hod. Kao to je Mojsije u pustinji napravio kri i na njega stavio mjedenu zmiju, da svaki koji pogleda u tu zmiju ozdravi od ujeda zmije i bolesti, tako se i mi, gledajui na kri, susreemo s Kristom, koji nas ozdravlja. Budui da znamo kako nas u svakoj prihvaenoj patnji eka Isus Krist, patnja gubi svoju mo da nas tjera u strah, da nas ugroava i mui. Patnja gubi svoju otricu zato to je u nju uao Krist i razorio njezinu snagu. Patnja vie nije odlazak u osamu, nije odlazak u besmisao i gubitak, nego dolazak u smisao, radost i ivot. U tom kontekstu razumjet e sve postaje krinog puta.

KRINI PUT Uvod Postani svjestan da je Isus pred tobom. Moli ga da te uvede u tajnu odricanja. Isuse, elim te sresti. Povedi me za sobom. Marijo, naui me stalno pristajati uz Isusovu rije hodajui sve do vrhunca Kalvarije mog ivota, Pomozi mi da govorim kao ti Neka mi bude i inim sve to mi Isus kae. Oe, evo me. elim ui u otajstvo tvoga Sina Isusa da me danas prepozna kao svoje dijete koje ti se vraa. Amen.

I POSTAJA Isusa osuuju na smrt PRVI KRI Prihvatiti osudu Posluaj Isusa kako ti govori: Mene su sudili i osudili. Dravni i vjerski vladari osudili su me zajedno s narodom koji je sluao moje propovijedi, a moji su se prijatelji i apostoli razbjeali. Donedavno su me hvalili, divili se udesima, eznuli da me dotaknu i obeavali mi vjerno prijateljstvo. Sad su se okrenuli protiv mene i od Pilata trae da me razapne. Pilat, stranac u mojoj zemlji, htjede me osloboditi. No moji ga sugraani prisilie da me osudi. Ljudi oko tebe, pa i tvoji najbolji prijatelji, sudit e te i osuivati. To ne znai da si uvijek kriv. Neizbjeno je da bude suen. To ti je samo saznanje da se na ljude nikada ne moe potpuno osloniti. Sigurni i nerazorivi oslonac samo je Bog, Ovaj te kri zato oslobaa od ljudi na koje se oslanja i poziva te da se osloni na mene. Kad te ljudi sude, moe prijei na moju stranu, jer i mene su sudili i osudili. Ne brani se kad te sude. Osuda te ne moe unititi, ne ostavlja te samoga, nego te dovodi k meni i vodi u slavu. To je tvoj i moj prvi kri. Ne boj se! Ta osuda - to su tvoja vrata k meni. U toj krivoj osudi susrest e mene. Tada te nitko vie nee moi osuditi. II. POSTAJA Isus prima na se kri DRUGI KRI Prihvatiti svagdanjicu Mogao sam se braniti ili traiti da me brane. Mogao sam rei: nevin sam, zato bih trpio ? No prihvatio sam kri bez mrmljanja. Kri ti je svaki trenutak ivota. Moe ga prihvatiti ili odbaciti. Moe bjeati od njega ili mu poi u susret. Ja sam ga prihvatio. Sad zna gdje e me nai. Tvoja snaga nije u tome da bjei. Svaki trenutak trai opredjeljenje, da ostavi svoje i krene za mnom. To je drugi kri. Rijetki ga prepoznaju. Ljudi trae izvanredne krieve, a kri je ovdje - u prihvaanju svagdanjice. Kroz kri koji prihvati

dobiva velike milosti i tvoja vjera raste poput nabujalog potoka. III. POSTAJA Isus pada prvi put pod kriem TREI KRI Imati hrabrosti pasti Teko je padati. Svi ele ostati na nogama i pobijediti. Ja sam Bog, a ipak padam pod kriem, nemoan. Svi su gledali udesa koja sam inio i divili mi se, a sada me gledaju u padu, prezrenog, poraenog. Imaj hrabrosti pasti i ne prikrivati svoj pad, nego ga priznati. Na zemlji ne moe biti drukiji! Tu si zato da umre. Jer tko izgubi svoj ivot, nai e ga. Zato se plai svojih padova? Zato se boji gledati ljudima u oi kad si poraen, kad su drugi pametniji od tebe? Zato se boji ako te grijesi pritisnu? Ti se bori da bi ispao dobar. Pogledaj - kad pada, dolazi k meni. Ne boj se! Pad nije kraj. Zato tako tragino gleda na padove? emu sram? Pad je zato da mi postane blii, da te podignem. Kad shvati da sam i ja pao, tad e u svojem padu ugledati moje lice i bit emo skupa pobjednici nad padovima i grijesima. Vano je samo da u padu ne ostane sam, ve da doe k meni. IV. POSTAJA Isus susree svoju svetu majku ETVRTI KRI Raalostiti one koje ljubi Nemogue je ne raalostiti one koje ljubi. Mogao sam izbjei taj susret s majkom. Zna li to znai vidjeti ljubljenu osobu koju si razoarao? Bio sam prezren i odbaen od itavog naroda kao heretik i zavodnik. Moja je majka sve to znala. Vidjela je fiziku i nutarnju bol i zagledala mi se u oi. To je kri - pogledati u oi najdraem biu kad te svi ismijavaju. Nemogue je ne razoarati ljude koji te vole. Ne moe ih ouvati od toga. Nemoj odbijati taj kri. Nai e me kad vidi da si raalostio svoje prijatelje i one koji te vole. Gleda kako tvoj pad nanosi njima bol. I to te razdire. Moja je majka u mojem padu shvatila tko sam. Kad je u njoj umrla i posljednja elja da uspijem, tad je zasjala njezina vjera u punom sjaju. Prijatelja e dobiti kad sve dobro na tebi umre. Tad vide samo tebe. Prihvati neizbjene sablazni. Prihvati to da smije razoarati. Nai e tu mene i moju majku. V. POSTAJA imun Cirenac pomae Isusu nositi kri PETI KRI Dopustiti da ti se pomogne

Svi su me prezreli. Napustili su me oni koje sam ozdravio. I moji najblii. Krvav i izranjen, potresen od susreta s majkom, kad sam oekivao ljubav, jednog su ovjeka prisilili da mi pomogne. Oekivao sam pomo iz samilosti i ljubavi, a imuna su prisilili da mi ponese kri. To je kri - kad nema nikoga tko bi te poalio i volio. Kad to prihvati, tad sam ja tu, tad nisi sam. I jo neto. Imaj hrabrosti dopustiti da ti drugi pomognu. I ja sam to dopustio iako sam svemogu. Dopusti da su drugi jai, da te brane, da treba druge, da prima pomo. To je kri i od njega ne moe pobjei. Shvati, to su vrata k meni. I zato, ne udi se ako se sve opire tome kriu. Duh udi protiv tijela, a tijelo protiv duha. Ne zaboravi! Uzmi svoj kri i poi za mnom. Susrest emo se. VI. POSTAJA Veronika prua Isusu rubac ESTI KRI Znati primati bez uzvrata Sve su mi oduzeli. I svi me napustili. Ostao sam sam, bez iega, na putu u smrt. Tada prilazi Veronika i prua mi rubac. Zna li kako je to? Ganut sam, osjeam zahvalnost, a nemam ime uzvratiti. Imao sam samo svoju patnju i muku. I dao sam joj to: okrvavljeno lice utisnuto na rupcu. Kri je dopustiti da ti ljudi ine dobro, a nemati ime uzvratiti. Imaj hrabrosti i uini ono to sam ja uinio. Dopusti da ti ljudi ine dobro iako ih nema ime nagraditi. Dopusti da smije ostati duan. Ne treba platiti sve, nego kao naplatu dati sebe. Naui primati darove bez naplaivanja. Bez trgovakog duha. To su vrata k meni. Prihvati stid to nema ime uzvratiti. Tad mi dolazi. Moj Otac daje, a da ne trai plau. On je kao zdenac koji daje bistru, svjeu vodu bez naplate i nikad se ne iscrpi. Kad si takav, tad si dijete mog Oca. Evo ti tvoga estog kria: da ne moe Bogu uzvratiti svu njegovu ljubav, nego da bude kao dijete koje uiva u oevoj i majinoj dobroti. VII. POSTAJA Isus pada drugi put pod kriem SEDMI KRI Ponovno pasti Jednom sam ve pao. Svi su oekivali da u biti jak. A onda sam pao iznova. Znao sam da e to uasnuti majku, izazvati bujicu rugla mojih neprijatelja, zaprepastiti i razoarati prijatelje. Moja je slabost sablaznila sve ljude. Pitali su se: Je li to zaista Bog? Prihvatio sam taj kri. Otac je htio pokazati da je on u meni jai od svake sablazni. Kad prvi put padne, jo ima izgovor. Ali kad si i drugi put poraen, onda ti svatko moe rei da nita ne vrijedi. Ti e se opirati kriu. Htjet e se opravdati i sve ispraviti. Ali to te udaljava od mene. Jer time ne svjedoi mene, nego sebe i svoje snage. Znaj da e uvijek padati. Ali ja u te podizati. Tada e rei: Gle, netko ga je podigao. Tvoj je sedmi kri u tome da pada i to prizna. Ne plai se pada, nego se okreni k meni. Ako taj kri dobro prepozna, nai e me u njemu. To je poraz tijela, a pobjeda duha.

VIII. POSTAJA Isus tjei jeruzalemske ene OSMI KRI Tjeiti one koji tebe tjee ene su me sluale, zavoljele i povjerovale mi. Blagoslivljao sam im djecu. Gledale su me srcem. I nisu mogle shvatiti da sam osuen. Plakale su zbog toga. Osjeale su da je time osuen ivot. alost ih je obuzela. Tad sam ih tjeio. To je kri - pregorjeti svoju muku, nadii je i iznad nje vidjeti osloboenje. Nikakva bol nije tragina. Tragedija je sljepoa i tvrdoa srca. Ne vidjeti da svaka smrt ima uskrsnue, svaka bolest ozdravljenje, svaki odlazak dolazak, dopustiti da padne u samosaaljenje, to je tragedija. Pobjeda je tamo gdje pone tjeiti druge kad i sam treba utjehu. Tad sva utjeha tvoja dolazi od Boga. Imaj hrabrosti ne oslanjati se na ljudsku utjehu, nego traiti Boju snagu. To pobjeuje svijet. To je put kria, ali put u ivot. Ne dopusti pad u samosaaljenje. Kad bude, izranjen i u bolima, druge tjeio, tad e me nai. Otvori i ta vrata ! Jer iza njih te ekam ja, da se na mene osloni. IX. POSTAJA Isus pada trei put pod kriem DEVETI KRI Potpuno izgubiti I trei put sam pao! Mislili su da je to moj potpuni poraz. I kad su svi pomislili da dalje neu moi, ustao sam, uzeo kri i iznio ga na Golgotu. Moe se i onda kad svi misle da je nemogue. Doi e trenutak kad e ti rei: Nita vie od tebe, gotovo je. I ti e pomisliti: Ne mogu vie. Doi e as tvoje potpune nemoi. To je trenutak tvog potpunog poraza. Saznanje da vie ne moe. Hoe li tada oajavati? Ne boj se! To su samo vrata da me ponovno nae. Kad vie ne moe raunati na sebe, tad e me nai. Tad e me zazvati cijelim srcem i ja u ti se odazvati. To je kri: potpuno izgubiti, dokraja biti naputen, umrijeti, vie nitko na tebe ne rauna, kad izgube svaku nadu da od tebe neto moe biti. Taj te kri jo snanije vodi k meni i osposobljava da te poaljem do kraja zemlje. Hoe li prihvatiti taj kri? Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ja sam pobijedio svijet. X. POSTAJA Isusa svlae DESETI KRI Dopustiti da te razgolite Dopustio sam da budem gol, da mi ljudi otmu i ono to je na meni najintimnije. Pustio sam da se zloa pakla na meni dokraja iskali. Dopustio sam da mi obeaste stidljivost i

intimu moga tijela. Uvijek e htjeti imati samo za sebe bar mali komadi ivota i svijeta, gdje moe biti sam, neto to ne eli da ljudi dodirnu, neto samo tvoje, ega se ak i ti stidi. Da ima neto to ne smiju vidjeti, jer bi te obeastili. uvat e i skrivati to. Mislit e da ima pravo na to. Plait e se grijeha ba tu. Htjet e poto-poto sauvati svoju intimu. Borit e se za to. No doe trenutak kad to vie ne moe sauvati. I kroz taj kri mora proi. Ima situacija u kojima sve mora predati, da vie nita nema svoga. I to ti oduzimaju. Daruj Bogu sve. Jedina netaknuta intima bit emo ti, Otac i ja. Kri nije samo razgolienost tijela. Jo bolnije je kad ti razgolite duu. Grijesi su te ve davno razgolitili. Uzmi taj kri i nitko te vie nee moi razgolititi. Dopusti Ocu da ti dade novu haljinu. Daj mu svoju intimu. Daj da je obue u savrenu nevinost. Uzalud se trudi sauvati svoju nevinost. Danas priznaj da si tu slab. To je deseti kri - kri stidljivosti, srama, enje da ostane nevin, kri straha da netko ne dozna kad padne. Uzmi taj kri i nai e me brzo. Tu te ekam. Tad se nee bojati. Prihvati samo to da si slab, da nisi drukiji nego to jesi: ovjek s obeaenorn intimom. Tu emo se susresti. I nitko te vie nee moi obeastiti. XI. POSTAJA Isusa pribijaju na kri JEDANAESTI KRI Biti pribijen na svoj kri Dok kri nosi, jo ima mogunosti odbaciti ga. Ali kad te jednom prikuju na njega, vie nema odvajanja od kria. Sad zna: kri je tvoja sudbina do smrti. Eto to je teko. Ti bi se htio osloboditi krieva, ali si pribijen na njih. To je mjesto na kojem se umire. Ljudi e te na njih pribijati. Hoe li se prestraiti ili pouzdati u mene? Ima krieva koji se nose do kraja. Uzalud se trudi da ih se oslobodi. Na tebi je da napusti tu uzaludnu bitku i doe k meni. Tad e umrijeti i poeti ivjeti. Ne boj se! elim samo da se ne vara ekajui dolazak neega drugoga. Krievi ostaju do kraja i to prije umre, to e prije uskrsnuti. to se prije prestane opirati, to e me prije susresti. Zapamti taj jedanaesti kri. To je na jedanaesti susret. Ja mu se radujem. XII. POSTAJA Isus umire na kriu DVANAESTI KRI Umrijeti na kriu Smrt. Odlazim sa zemlje. Ali da ivim, a ne da nestanem. Moja je smrt ispunjenje Oeve volje. I zato sam rekao: Oe, u ruke tvoje predajem duh svoj. Dovrio sam Oev plan. Ti misli da je smrt kraj i zato se boji. Opire se, dok ne prihvati taj kri, bit e ti muka. Kad smrt prihvati, tad e je pobijediti. Tad e me nai. Daleko sam dokle god se opire smrti i moli me da te od nje oslobodim. Shvati, u smrti e me nai. Jer smrt razara sve to je bilo greno i smrtno u tebi. A ja razaram smrt. Smrt te oslobaa krieva, a ja smrti.

Danas pogledaj smrti u oi. Uzmi taj kri kao Oev dar. Ti ima svoj svretak. To je ono to daje Otac. Dok se opire smrti, ne nalazi me. Dvanaesti kri je kao blagdan, vrhunac, zavretak svega. Zapravo, to je poetak ivota. XIII. POSTAJA Isusa skidaju s kria TRINAESTI KRI Ne uivati plodove svoga rada Tek kad sam umro, prioe mi prijatelji. Ti si sjeme za neka budua vremena. A eli odmah vidjeti plodove svojih ruku. Moji uenici esto umiru u beznau i sramoti, a drugi beru plodove na njihovim grobovima. Drugi beru radost i ivot. Tebe sam postavio da sije za novi svijet. To je tvoj kri. Dajem ti vjeru, jer za ivota e jedva vidjeti uspjeha. Tek e te poslije smrti slaviti. Tek tada e te skinuti s kria. Vjenost e ivjeti bez kria jer si imao hrabrosti biti na njemu za ivota. Raditi i ne uivati plodove svojih ruku, to je trinaesti kri. Hrabrost je to - sijati da bi drugi eli. Ali to sam ja koji ti idem ususret. To je uskrs. XIV. POSTAJA Isusa polau u grob ETRNAESTI KRI Ostati bez ljudske nade Moji su prijatelji mislili da su mi ukazali najveu poast stavivi moje tijelo u grob. Brinuli su se za tijelo. To je sve to su mogli uiniti. Zaboravili su da sam rekao: To je samo za tri dana. Smrt ne vlada nada mnom. Sjeti se da te grob plai. Kad se zatvori grobni humak, vie te nema. Kad iza tebe ne ostane ni najmanji trag, to e tada uiniti? Kad zna da nitko nee dolaziti na tvoj grob, kad zavri nepoznat i jadan, kad ba nita iza tebe ne ostane, tad e me sresti! To je kri - izgubiti i posljednju elju: ovdje neto znaiti, ostaviti neto iza sebe. To je zapravo ono to ti smeta da bude svjetlo. Tu e me nai. Ali kako, dok se boji lei u grob sebinosti, biti pokopan? Dok prelazi k meni, a ne rui mostove iza sebe, kako emo se nai? A upravo je to trenutak kad u moi preobraziti tvoj ivot. To je etrnaesti kri i nad njim lebdi uskrsnue. Kako se radujem grobu tvoje oholosti! Ti se jo ne da u grob, jo se opire umiranju svoga ivota. Zato si mrtav. Kad bi htio lei u grob oholosti i umrijeti sebi, tad bi uskrsnuo mome ivotu. Samo mrtav ovjek moe uskrsnuti. Jer smrt ti jo nije oduzela i posljednji otpor! Ne boj se! Rije je o mostu izmeu mene i tebe. Smrt grijeha radost je i zagrljaj mene i tebe. Najvelianstvenija eksplozija ljubavi. Ja sam proao taj put i ekam te. Zar ne shvaa da nisam otiao sa zemlje? Prije sam bio gost na zemlji. Tek sam sada gospodar zemlje. I ti e biti takav. Predaj smrti ono to joj i tako pripada. Nemoj vie gledati grob kao beznae i kraj, nego kao raanje i poetak. Neka umre tvoja oholost. Uskrsna zora ve je na pomolu.

SVRETAK KRINOG PUTA Oe, hvala ti za ovaj krini put. Prepoznao sam svoje krieve, koje trebam svaki dan uzeti i poi za tvojim Sinom. Sad znam kako se prihvaa, odrie, prata i voli unato svemu! Sad znam kako se umire prije smrti i koraca ususret ivotu. Hvala ti to sad ulazim u tvoje kraljevstvo. Izlazim iz svoje buntovne volje i ulazim u tvoju. Postajem dionik tvoje naravi, tvoje dijete, tvoja radost. Oe, uini da se ostvari ve danas i moj uskrs. Amen.