Rugaciunea împreuna-calatorilor prin Postul Mare c

(27 februarie - 14 aprilie 2012, în fiecare searã, la ora 22)
Rugãciunile începãtoare: Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care pretutindenea eºti ºi toate le împlineºti; Vistierul bunãtãþilor ºi dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te sãlãºluieºte întru noi, ºi ne curãþeºte pe noi de toatã întinãciunea ºi mântuieºte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte miluieºte-ne pe noi (de trei ori) Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh ºi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. Preasfântã Treime miluieºte-ne pe noi, Doamne, curãþeºte pãcatele noastre, Stãpâne, iartã fãrãdelegile noastre, Sfinte cerceteazã ºi vindecã neputinþele noastre, pentru numele Tãu. Doamne miluieºte, Doamne miluieºte, Doamne miluieºte. Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh ºi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. Tatãl nostru, Care eºti în ceruri, sfinþeascã-se numele Tãu; Vie împãrãþia Ta; facã-se voia Ta, precum în cer ºi pe pãmânt. Pâinea noastrã cea de toate zilele dã-ne-o nouã astãzi; ºi ne iartã nouã greºelile noastre, precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri; ºi nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne izbãveºte de cel rãu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi ºi pe toatã lumea ta! (de 10 ori) Adu-Þi aminte, Doamne, de soborniceasca ºi apostolica Ta Bisericã, pe care ai agonisit-o cu scump sângele Tãu. Înnoieºte-o, întãreºte-o, rãspândeºte-o, înmulþeºte-o, împac-o ºi o pãzeºte nebiruitã de porþile iadului în veci, iar dezbinãrile ei le potoleºte. Pomeneºte Doamne, pe toþi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române ºi de pretutindeni, în pace, întregi, cinstiþi, sãnãtoºi, îndelungaþi în zile, drept învãþând cuvântul adevãrului Tãu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi ºi pe cei ce se roagã acum împreunã cu noi. Doamne Iisuse Hristoase, miluieºte pe Gheronda Efrem ºi obºtea lui. Pomeneºte Doamne, pe ……………. (pomelnicul personal al fiecãruia) Pomeneºte, Doamne, ºi pe toþi cei care cãlãtoresc împreunã cu noi în acest Post. Pomeneºte, Doamne, sufletele adormiþilor robilor tãi, pãrinþii mei, fraþii, surorile ºi toate rudeniile mele dupã duh ºi dupã trup, iertându-le lor toatã greºeala cea de voie ºi cea fãrã de voie. Dãruieºte-le împãrãþia ºi împãrtãºirea veºnicelor Tale bunãtãþi, îndulcirea Ta cea fãrã de sfârºit ºi fericita viaþã.

Rugaciune pentru parintele duhovnic

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata ºi pe tâlharul i-ai primit, primeºte ºi rugãciunea mea pentru robul tãu, pãrintele … (numele) ales de Tine sã poarte povara pãcatelor mele în faþa Ta, aºa cum Tu porþi povara lumii întregi în faþa Tatãlui Ceresc. Iartã-i toate greºelile lui pentru dragostea ºi jertfa stãruitoare, ca sã pun început bun de pocãinþã eu, oaia rãtãcitã. Cerceteazã-l degrabã ºi vezi nevoile lui. Vindecã-l de toatã boala ºi întinãciunea trupeascã ºi sufleteascã ºi de slãbiciunea firii celei cãzute. Izbãveºte-l de toþi vrãjmaºii vãzuþi ºi nevãzuþi, de tot rãul ºi ispitele ce i-au venit pentru pãcatele mele. Sporeºte-i înþelepciunea, îndelunga rãbdare, liniºtea, pacea ºi mulþumirea sufleteascã. Înmulþeºte-i puterea, sporeºte-i blândeþea ºi Rugaciunea Sfântului Efrem Sirul purtarea de grijã ºi împlineºte toate cele de folos lui. Dã-i minte luminatã ºi pricepere sfântã, care se pogoarã de la Tine Împãratul Luminii. Doamne ºi Stãpânul vieþii mele, Binesporeºte în el, Doamne, ºi dãruieºte-l sãnãtos, îndelungat în duhul trândãviei, al grijii de multe, al iubirii de stãpânire ºi al grãirii zile, drept învãþând cuvântul adevãrului Tãu. Amin. în deºert nu mi-l da mie. (metanie) Iar duhul curãþiei, al gândului smerit, al rãbdãrii ºi al dragostei, Rugaciune pentru vederea pacatului dãruieºte-l mie, slugii Tale. (metanie) propriu Aºa Doamne, Împãrate, dãruieºte-mi ca sã-mi vãd greºelile mele ºi a Sfântului Ignatie Brincianinov sã nu osândesc pe fratele meu, cã binecuvântat eºti în vecii vecilor. Doamne! Dã-ne sã ne vedem pãcatele noastre, aºa încât mintea Amin (metanie) noastrã, atrasã în întregime de luarea-aminte faþã de pãcatele noastre, sã înceteze a mai vedea greºelile aproapelui ºi, în felul acesta, sã-i vadã pe toþi oamenii buni. Dã inimii noastre sã lase grija pierzãtoare Sub milostivirea ta scãpãm, Nãscãtoare de Dumnezeu. Rugãciunile pentru neajunsurile aproapelui ºi toate grijile sã ºi le uneascã într-una noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primejdii ne izbãveºte singurã: grija pentru dobândirea curãþiei ºi sfinþeniei poruncite ºi pe noi, una curatã, una binecuvântatã. pregãtite nouã de Tine. Dã-ne nouã, celor ce ne-am spurcat veºmintele sufletului, sã le Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh ºi acum ºi pururea ºi în albim din nou: ele au fost deja spãlate prin apele botezului, dar acum, vecii vecilor. Amin. dupã pângãrire, aceste haine au nevoie sã fie spãlate prin apele lacri- Doamne miluieºte, Doamne miluieºte, Doamne miluieºte. Pentru milor. Dã-ne sã vedem, în lumina harului Tãu, neputinþele cele de rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul multe feluri care trãiesc în noi, înãbuºind în inimã miºcãrile lui Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi. Amin.

duhovniceºti ºi aducând în ea miºcãrile sângelui ºi trupului, care se împotrivesc Împãrãþiei lui Dumnezeu. Dã-ne marele dar al pocãinþei, care se naºte ca urmare a vederii pãcatelor proprii. Pãzeºte-ne, cu aceste mari daruri, de prãpastia amãgirii de sine, care se deschide în suflet din pricina neluãrii în seamã ºi neînþelegerii pãcãtoºeniei noastre ºi ia naºtere din lucrãrile iubirii de plãceri ºi de slavã deºartã, care nu sunt luate în seamã ºi rãmân neînþelese de noi. Pãzeºte-ne pe noi cu aceste mari daruri în calea noastrã cãtre Tine, ºi dã-ne nouã sã ajungem la Tine, Cela ce chemi pe cei ce-ºi recunosc pãcãtoºenia ºi lepezi pe cei ce se socotesc drepþi, ca sã Te binecuvântãm în veci, întru veºnica fericire, pe Tine, Unul Adevãratul Dumnezeu, Rãscumpãrãtorul celor robiþi ºi Mântuitorul celor pierduþi. Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful