Scopul auditului calitatii

În contextul preocup rilor actuale de implementare a unor sisteme ale calit ii, potrivit standardelor din familia ISO 9000, auditul este considerat un instrument esen ial pentru realizarea obiectivelor organiza iei, în acest domeniu. Scopul principal al auditului calit ii este de a evalua ac iunile corective necesare pentru eliminarea deficien elor i posibilit ile de îmbun t ire a sistemului calit ii organiza iei, a proceselor sale, a produselor i serviciilor pe care le ofer . Pe de alt parte, certificarea sistemelor calit ii, a c rei importan a crescut în ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, în raport cu standardele interna ionale i europene, aplicabile în domeniu.

Obiectivele generale ale auditului calitatii
Auditul calit ii poate fi efectuat în urm toarele scopuri principale: ‡ evaluarea conformit ii proceselor i rezultatelor acestor procese (produse,servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normative; ‡ evaluarea conformit ii unor elemente ale sistemului calit ii sau a sistemului în ansamblu cu cerin ele specificate; ‡ identificarea punctelor critice, surse ale deficien elor, în desf urarea activit ilor din organiza ie; ‡ ini ierea m surilor corective i de îmbun t ire necesare, privind procesele i rezultatele acestor procese (produse, servicii); ‡ urm rirea aplic rii m surilor corective i de îmbun t ire stabilite. O organiza ie poate hot rî, prin urmare, efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili dac produsele în curs de fabrica ie sau cele noi corespund cerin elor specificate (în standarde sau în alte documente normative) i pentru a evalua în ce m sur procesele sunt inute sub control. Pe de alt parte, auditurile pot fi efectuate pentru evaluarea sistemului calit ii organiza iei, în raport cu un anumit standard, sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface în mod constant cerin ele prestabilite. Prin auditul calit ii organiza ia urm re te, de asemenea,

Programul reuniunilor cu conducerea organiza iei auditate 10. Identificarea documentelor de referin (standarde ISO. se poate ajunge la mic orarea continu a abaterilor i implicit la cre terea gradului de satisfacere a cerin elor. Identitatea persoanelor care au responsabilit i directe referitoare la obiectivele i domeniul auditului 3. Lista de difuzare a raportului de audit i data prev zut pentru difuzare .1 Eficien a auditurilor calit ii Elementele planului de audit 1. 4. Data i durata fiec rei activit i desf urate în cadrul auditului 9. inând seama de natura i importan a activit ilor i sunt efectuate de auditori califica i. Pe baza rezultatelor pot fi mai bine fundamentate ac iunile de îmbun t ire a calit ii proceselor.) 4. (fig. Identificarea entit ilor organizatorice care trebuie auditate 8. Obiectivele i domeniul auditului 2. manualul calit ii. Cerin e privind confiden ialitatea informa iilor 11. 4.1) Fig. Limba utilizat în timpul auditului 6. În m sura în care aceste audituri sunt corect planificate i programate. în vederea reducerii costurilor referitoare la calitate. etc.identificarea punctelor critice. ca i supravegherea aplic rii m surilor corective stabilite. Identitatea membrilor echipei de audit 5. produselor i a sistemului calit ii organiza iei. Perioada i locul efectu rii auditului 7.

Identificarea neconformit ilor se realizeaz în raport cu cerin ele specificate în standard sau în alte documente de referin ale auditului. Aceast delimitare este important în luarea deciziei de aprobare/certificare a sistemului calit ii organiza iei. În mod obi nuit. pentru a se stabili care din ele vor fi raportate ca neconformit i. Observa iile auditorilor. urmând ca verificarea implement rii ac iunilor corective necesare s se fac . În caz contrar. Exemple tipice de asemenea neconformit i sunt considerate urm toarele: existen a unor abateri minore în implementarea procedurilor documentate ale sistemului calit ii. chestionarea personalului implicat în domeniul auditat i prin observarea direct a desf ur rii activit ilor în domeniul respectiv.Dovezile de audit si modul de obtinere a lor Culegerea dovezilor se realizeaz prin analiza documentelor. Unele documente referitoare la sistemul calit ii nu sunt semnate sau nu exist alte dovezi privind aprobarea lor. cu prilejul auditului de supraveghere. astfel încât nu pot servi la demonstrarea func ion rii corespunz toare a sistemului. sunt analizate de echipa de audit. poate deveni o neconformitate major . Pentru ca o neconformitate s poat fi considerat minor . înregistr rile referitoare la calitate nu demonstreaz func ionarea eficient a sistemului calit ii. Exemple tipice de asemenea neconformit i sunt considerate urm toarele: definirea i documentarea necorespunz toare a politicii organiza iei referitoare la calitate sau a procedurilor sistemului calit ii. relevant pentru o anumit activitate. cerin ele prev zute în procedurile sistemului calit ii nu au fost documentate într-o m sur semnificativ . . Aceste neconformit i trebuie s fie documentate clar i concis i demonstrate pe baza unor dovezi corespunz toare. Unele înregistr ri referitoare la calitate sunt incomplete. neconformit ile constatate cu prilejul auditului se clasific . Neconformit ile minore sunt neconformit i izolate sau sporadice. echipa de audit recomand aprobarea/certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. Stadiul confirm rii metrologice a unor echipamente de încerc ri nu este identificat. În cazul constat rii unor neconformit i minore. în dou categorii: majore i minore. o cerin specificat de standardul de referin . În cazul constat rii unor neconformit i majore. echipa de audit nu recomand aprobarea/certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. care nu afecteaz în mod semnificativ implementarea sau men inerea sistemului calit ii. împreun cu reprezentantul conducerii organiza iei auditate. Se recomand ca observa iile s fie analizate de auditorul ef. în func ie de gravitatea lor. nu a fost men ionat . este important ca aceasta s apar în mod izolat. formulate dup auditarea tuturor activit ilor. de regul . care afecteaz într-o m sur important implementarea sau men inerea sistemului calit ii. Neconformit ile majore se refer la nesatisfacerea cerin elor standardului de referin .

servicii. deosebim audituri interne i externe ale Livreaz produse i servicii calit ii (fig. ‡ auditul calit ii procesului. În mod corespunz tor.3 Tipuri de audituri ale calit ii. în func ie de obiectul lor Pe de alt parte. 4. 4. De regul .2 Tipuri de auditori ale calit ii.3) Auditurile interne ale calit ii au ca scop evaluarea ac iunilor corective sau de îmbun t ire necesare. procesului i sistemului calit ii organiza iei. Ele sunt efectuate de organiza ia îns i. procese sau sistemul calit ii unei organiza ii. fiind denumite audituri Äprima parte´ (first part audits). Auditul calit ii Auditul calit ii produsului/serviciului Auditul calit ii procesului Auditul sistemului calit ii Fig. aceste audituri reprezint o combina ie între auditul calit ii produsului/ serviciului. ‡ auditul sistemului calit ii. în cadrul propriei organiza ii. În func ie de obiectul lor. auditurile calit ii pot fi efectuate în scopuri interne sau externe.Tipuri de audituri ale calit ii Prin auditurile calit ii pot fi evaluate produse.2): ‡ auditul calit ii produsului/serviciului. în func ie de scopul lor . 4. 4. Auditul calit ii Audituri interne (Äprima parte´) Audituri externe Audituri Äsecund parte´ Audituri Äter parte´ Fig. auditurile calit ii sunt de trei tipuri (fig.

‡ supravegherea aplic rii m surilor corective sau de îmbun t ire stabilite. în scopul evalu rii sistemului calit ii acestuia. . cu specificarea clar a neconformit ilor constatate.in rela ie cu procesele implicate in realizarea produsului i cu materiile prime. în cazul unor produse reclamate de beneficiari sau care prezint neconformit i majore sau repetate. Pentru efectuarea auditului calit ii produsului se iau în considerare procedurile sistemului calit ii. ‡ elaborarea ´raportului de examinare´. documente de fabrica ie). de regul . Raportul întocmit la finalizarea auditului trebuie s con in toate rezultatele inspec iilor i încerc rilor efectuate. p r i constructive) cu cerin ele clientului sau cu cerin ele specifice in documentele de referin (standarde. Auditurile externe. documentele i mijloacele de fabrica ie i inspec ie corespunz toare. caietul de sarcini. Ele sunt efectuate i în vederea înregistr rii (certific rii) sistemului calit ii unei organiza ii.Auditurile externe ale calit ii au ca scop principal ob inerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura ob inerea calit ii cerute. identificându-se neconformit ile i cauzele acestora. specifica ia produsului. la cererea organiza iei care dore te auditarea sistemului calit ii sau la cererea unei alte p r i (beneficiar al organiza iei sau un organism independent). Cu acest prilej sunt verificate i documentele de referin . pentru a se putea stabili cele mai potrivite m suri corective sau de îmbun t ire a calit ii produsului. Auditul calit ii produsului 1 Obiectivele auditului calit ii produsului Auditul calit ii produsului serve te pentru evaluare conformit ii caracteristicilor de calitate a unui produs finit sau semifinit (componente. Pe baza rezultatului auditului calit ii pot fi stabilite m surile corective sau de îmbun t ire necesare. efectuate de beneficiari ai organiza iei prin auditori proprii.5): ‡ examinarea produsului în raport cu documentele de referin . de exemplu. sunt denumite audituri Äter parte´ (third-part audits). Independent de aceast programare. ci are în vedere evaluarea eficacit ii m surilor de asigurare a calit ii. ‡ stabilirea m surilor corective sau de îmbun t ire necesare. pentru a se stabili dac sunt corespunz toare pentru realizarea obiectivelor preconizate în domeniul calit ii produselor. parcurgerea urm toarelor etape mai importante (fig.materialele care au fost utilizate. privind produsul auditat. 4. Se recomand ca necesitatea i frecven a auditurilor calit ii produselor s fie f cut de compartimentul calitate din organiza ie (serviciul de asigurare a calit ii). Auditul nu se rezum îns numai la o simpl examinare a calit ii produsului. referitoare la produsul respectiv. specifica ii tehnice. sunt denumite audituri Äsecund parte´ (second-part audits). efectuate de un organism neutru. ‡ analiza neconformit ilor i a cauzelor acestora. Metodologia auditului calit ii produsului Efectuarea unui audit al calit ii produsului presupune. trebuie asigurat posibilitatea efectu rii unor audituri ori de câte ori este necesar. Auditurile externe.

Ca i în cazul auditul calit ii produsului. pentru a stabili dac sunt corespunz toare pentru realizarea obiectivelor preconizate. Se iau în considerare i cerin ele referitoare la calificarea personalului implicat în procesul auditat. Efectuarea unui audit al calit ii procesului presupune. instala ii) privind realizarea calit ii cerute. cel pu in o dat pe an. specifica iile tehnice ale produselor realizate. Concluziile raportului de audit trebuie aduse la cuno tin efilor compartimentelor ale c ror procese au fost auditate. Auditul calit ii procesului se bazeaz pe procedurile corespunz toare ale sistemului calit ii. materialelor prelucrate. rezultatele încerc rilor efectuate în cazul pieselor (componentelor) la care se aplica autocontrolul. pentru toate procesele organiza iei. ‡ stabilirea m surilor corective sau de îmbun t ire necesare. stabilindu-se m surile corective de îmbun t ire necesare.Auditul calit ii procesului Obiectivele auditului calit ii procesului Auditul calit ii procesului serve te pentru evaluarea conformit ii unui proces (de proiectare. Este recomandabil ca aceste audituri s fie programate i efectuate în mod sistematic. ‡ supravegherea aplic rii m surilor corective sau de îmbun t ire stabilite. ‡ analiza neconformit ilor i a cauzelor acestora. perfec ionarea planific rii fabrica iei. starea echipamentelor de inspec ie i corectitudinea utiliz rii acestora. . supravegherea i inspec ia procesului respectiv. pot fi f cute propuneri privind: modificarea echipamentelor utilizate în cadrul procesului respectiv. perfec ionarea metodologiei de asigurare a calit ii materiilor prime. ‡ elaborarea Äraportului de audit´. ‡ elaborarea unor documente men ionate (liste de verificare. prin procesul respectiv). eficacitatea m surilor de asigurare a calit ii. raport de examinare). modificarea structurii procesului de fabrica ie. analizele referitoare la materiile prime. de regul . cu specificarea clar a neconformit ilor constatate. sunt verificate i documentele de referin . administrativ) cu cerin ele clientului sau cu cerin ele specificate în documentele de referin (proceduri i instruc iuni de lucru. acordându-se prioritate proceselor complexe. referitoare la procesul auditat. produc ie. celor cu num r mare de componente intermediare realizate sau având anumite particularit i tehnologice. de asemenea. re ete. materialele prelucrate prin procesul respective. Prin auditul calit ii procesului se urm re te. corectarea desf ur rii anumitor faze ale procesului. referitoare la procesul respectiv. documentele referitoare la desf urarea. de inspec ie. desene) capacitatea echipamentelor (ma ini. parcurgerea urm toarelor etape: ‡ examinarea tuturor elementelor relevante pentru calitatea procesului auditat : valabilitatea documentelor referitoare la proces instruc iuni de lucru. pentru a fi luate m surile corective sau de îmbun t ire necesare.

‡ manualul calit ii. privind realizarea obiectivelor pe care i le-a propus în domeniul calit ii. în raport cu un anumit standard. o organiza ie poate hot rî efectuarea unor audituri pentru evaluarea propriului sistem al calit ii. ‡ instruc iunile de lucru. evaluarea eficacit ii acestui sistem. Prin auditul sistemului calit ii organiza ia î i poate propune. Astfel. ‡ satisfacerea unor cerin e reglementare. de asemenea. Auditurile sistemului calit ii se realizeaz pe baza urm toarelor documente : ‡ standardele referitoare la sistemul calit ii. în toate etapele realiz rii produselor. Prin aceast evaluare se urm re te determinarea conformit ii elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specificate. ‡ procedurile sistemului calit ii. ‡ procedurile opera ionale. ‡ documentele de inspec ie.7). poate fi deosebit de util (fig. cu reprezentarea grafic a rezultatelor evalu rii fiec rui element al sistemului calit ii. ‡ determinarea eficacit ii sistemului calit ii privind realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calit ii. ‡ specifica ii tehnice. ‡ proceduri referitoare la costurile calit ii. ‡ înregistrarea (certificarea) sistemului calit ii organiza iei auditate. ‡ îmbun t irea sistemului calit ii organiza iei auditate. sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface în permanen cerin ele prescrise. stabilindu-se ac iunile corective necesare pentru eliminarea neconformit ilor.Auditul sistemelor calit ii Obiectivele auditului sistemelor calit ii Auditurile sistemelor calit ii sunt efectuate în urm toarele scopuri principale: ‡ determinarea conformit ii elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specifice în documentele de referin (standarde sau alte documente normative aplicabile). Auditurile sistemelor calit ii pot fi realizate în scopuri interne i externe. ca i a documenta iei aferente. 4. . Folosirea în acest scop a unui sistem de punctaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful