You are on page 1of 20

TRNG H KHOA HC X HI V NHN VN, HQGHN

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

HI NG TUYN SINH SAU I HC

c lp - T do - Hnh phc
===================

---------&---------

KT QU THI TUYN SINH O TO THC S T 2 NM 2008


n v o to: Trng H Khoa hc X hi v Nhn vn
Chuyn ngnh: Bo ch hc
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
STT
12
13
14
15
16
17
18

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
XH0621 Mai N M Nhn
28/06/1986 Qung Bnh
8,5
7,0
94
XH0604 Phm Hng Duy
08/12/1978 H Nam
6,0
8,5
54
XH0625 Nguyn Th T Quyn
14/02/1971 H Ni
7,0
7,5
73
XH0626 V Th Sng
12/02/1979 Ngh An
6,0
8,5
77
XH0627 Phm c Thi
26/12/1969 Hi Dng
6,0
8,5
61
XH0628 Nguyn Th Phng Thanh22/06/1986 Nam nh
7,5
7,0
75
XH0608 Vy Th Thu Hng
21/07/1987 Ngh An
8,0
6,0
92
XH0616 Phan Vn Kin
23/03/1985 Ngh An
5,0
8,5
63
XH0629 Nguyn Th Thu Thanh
24/01/1983 H Ni
6,0
7,5
60
XH0633 Dng Thanh T
18/12/1976 H Ni
5,5
8,0
88
XH0607 Ninh Th Thu Hng
07/11/1984 Ph Th
8,0
5,0
62
im thi
SBD
H v tn
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
XH0622 Nguyn Th Tuyt Nhung 03/03/1985 H Nam
7,0
6,0
75
XH0635 Cn Th Hi Yn
19/10/1980 H Ni
6,5
6,5
56
XH0601 Kiu Duy Chnh
23/07/1973 H Ty
7,0
5,5
50
XH0603 Hong Th Thu Dng 18/08/1986 H Tnh
7,5
5,0
57
XH0634 Trn Th Tuyt Vinh
06/05/1980 H Ty
5,5
6,5
80
XH0620 Phm Th Nga
11/07/1986 Thanh Ha
8,5
8,0
40
XH0630 Phan Th Tho
04/02/1985 Ho Bnh
8,0
7,0
37
SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

15,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,0
13,5
13,5
13,5
13,0
Tng im
(C bn+C s)

13,0
13,0
12,5
12,5
12,0
16,5
15,0

Ghi ch

cng T

cng T

Ghi ch

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

XH0624
XH0619
XH0611
XH0606
XH0617
XH0612
XH0618
XH0614
XH0623
XH0609

Lu Kiu Oanh
Trnh Xun Lc
Phm Th Hun
Phm Vnh H
o Th Ngc L
Bi Lan Hng
Nng Th Loan
Nguyn Th Thu Hng
Nguyn Th Thy Ninh
Nguyn Th Thanh Hoa

28/06/1985
21/10/1968
13/08/1983
06/10/1978
15/11/1980
15/09/1978
10/06/1976
11/09/1986
06/01/1983
22/09/1982

Cao Bng
Nam nh
Bc Ninh
H Ty
Nam nh
H Ni
H Ty
H Nam
Ph Th
Thanh Ha

4,0
3,5
2,5
3,5
3,0
3,0
3,0
1,0
0,0
0,0

6,5
6,0
6,5
4,5
5,0
4,5
4,5
4,5
3,0
B thi

61
46
38
63
56
50
Min
89
0
/

10,5
9,5
9,0
8,0
8,0
7,5
7,5
5,5
3,0
/

cng T

cng T

Chuyn ngnh: Chnh tr hc


STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XH0246
XH0262
XH0239
XH0244
XH0260
XH0253
XH0243
XH0250
XH0249
XH0242
XH0241
XH0255
XH0248
XH0257

Nguyn Th Thanh Huyn


Lu Tng Trc
ng Anh Dng
Phm Th Hoa
Trn Th Hng Trang
Phm Nh Qunh
Trng Th Phng Hin
Hong Ngc Phng
Dng Vn n
Phm Th Phng Hin
Th Hnh
Khut Th Thu
inh Thanh Nga
Nguyn Vn Tin

16/01/1987
28/08/1982
20/04/1983
20/01/1985
03/12/1985
21/05/1984
24/12/1981
07/08/1985
24/10/1977
19/08/1985
23/10/1984
31/03/1986
26/11/1980
01/06/1980

STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Tuyn Quang
8,0
9,0
74
H Ni
8,0
8,5
61
Thi Bnh
8,0
8,0
Min
Hi Dng
7,5
8,0
85
Nam nh
9,0
6,5
63
H Ni
8,0
7,0
76
Tuyn Quang
7,5
7,0
Min
Tp HCM
7,0
7,5
77
Hng Yn
7,5
6,0
50
H Nam
7,0
6,0
59
Thi Bnh
5,0
5,5
52
H Ty
7,0
9,0
41
Ha Bnh
7,5
6,0
B thi
Bc Giang
6,0
5,0
45
im thi
Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

17,0
16,5
16,0
15,5
15,5
15,0
14,5
14,5
13,5
13,0
10,5
16,0
13,5
11,0
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

15
16
17

XH0245 Phng Vit Hng


XH0254 Nguyn Ch Tho
XH0240 Nguyn Thanh Hi

25/10/1982 Vnh Phc


04/05/1982 Ngh An
18/11/1985 Thi Bnh

3,0
5,0
3,0

7,0
4,0
4,0

76
59
33

10,0
9,0
7,0

Chuyn ngnh: H Ch Minh hc


STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

XH0161
XH0167
XH0162
XH0164
XH0175
XH0163
XH0169
XH0173
XH0171

STT

SBD

10
11

H v tn
Nguyn Th Hnh
Hong Th Nh Qunh
Kiu T Hoi
L Thy Linh
Hong Th Thun
Nguyn S Hng
Nguyn Th Tm
Ng Th Thit
Ng Gia Th
H v tn

XH0168 Trn Th Si
XH0166 T Th Oanh

Ngy sinh

Ni sinh

18/08/1982
15/09/1985
24/01/1980
27/06/1982
01/01/1986
12/09/1983
07/05/1980
09/09/1976
18/03/1981

H Tnh
Ninh Bnh
H Ty
Thi Nguyn
Thi Bnh
Thanh Ha
Tuyn Quang
Nam nh
Hng Yn

Ngy sinh

Ni sinh

17/07/1983 Thi Bnh


16/04/1983 Thanh Ha

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng

9,0
7,5
8,0
8,0
8,5
8,0
6,0
7,5
6,5

7,5
72
9,0
75
7,5
69
7,5
80
6,5
86
5,0
50
7,0
53
5,5
53
6,0
Min
im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
5,0
5,0
55
3,5
4,0
59

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

16,5
16,5
15,5
15,5
15,0
13,0
13,0
13,0
12,5
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

10,0
7,5

Chuyn ngnh: Chu hc


STT

SBD

1
2
3
4

XH0107
XH0109
XH0114
XH0116

H v tn
Hong V Phng Dung
H Thu Hng
Nguyn Vn Lc
Nguyn Th Thu Tho

Ngy sinh

Ni sinh

04/03/1986
27/10/1986
07/08/1986
25/12/1986

Ph Th
Vnh Phc
H Tnh
Bc Ninh

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
8,5
8,0
99
7,5
7,5
93
6,0
8,0
67
5,0
8,5
77

Tng im
(C bn+C s)

16,5
15,0
14,0
13,5

Ghi ch
cng T

5
6

XH0128 Nguyn Th Tng Vn


XH0111 L Th Hng

19/06/1982 Nam nh
05/06/1982 Bc Giang

6,0
5,5

7,0
7,0

70
82

13,0
12,5

Chuyn ngnh: Du lch hc


STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

XH0427
XH0423
XH0424
XH0436
XH0437
XH0425
XH0443
XH0448
XH0433
XH0439
XH0441
XH0444
XH0445

STT

SBD

14
15
16
17
18
19
20
21
22

XH0449
XH0455
XH0457
XH0454
XH0453
XH0458
XH0435
XH0438
XH0442

H v tn
L Vit H
Don t
Nguyn Th Kim Dung
Nguyn Th Bch Huyn
o Th Ngc Lan
ng Th Thy Dng
Phm Minh Nguyt
Nguyn Th Sao
Bi Kim Hng
L Th Nh Linh
Trn Th Minh
Nguyn Thy Nhi
c Phong
H v tn
Hong Mnh Thng
Trn Th Thy
Nguyn Vn T
Nguyn Th Thu Thy
L Th Thu Thy
Bi Thanh Vn
Bi Th Thanh Huyn
Nguyn Mai Li
inh Nguyn Mai Na

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
18/03/1979 Ph Th
8,0
8,0
Min
05/08/1978 H Ty
7,5
7,5
Min
22/12/1984 Ph Th
7,5
7,5
68
11/11/1983 Nam nh
8,0
7,0
Min
05/03/1986 Hi Dng
8,0
7,0
52
21/10/1986 H Ni
9,0
5,5
81
04/11/1986 H Ni
7,5
7,0
70
26/01/1983 Hi Dng
7,5
7,0
50
28/12/1985 Qung Ninh
7,0
7,0
55
02/09/1983 Nng
7,0
7,0
70
30/04/1986 Bc Giang
7,0
7,0
89
27/01/1978 Thi Bnh
7,0
7,0
69
02/07/1985 Hng Yn
7,5
6,5
98
im thi
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
16/05/1979 H Ty
7,0
7,0
Min
11/12/1983 H Tnh
7,5
6,5
81
25/04/1967 H Nam
7,0
7,0
Min
02/11/1981 Nam nh
7,5
6,0
70
11/12/1978 H Ni
7,0
6,5
79
25/11/1984 H Ni
7,0
6,5
65
05/12/1978 H Ty
6,5
6,5
Min
11/04/1983 Thanh Ha
7,0
6,0
90
18/12/1981 Nng
7,0
6,0
82
Ngy sinh

Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

16,0
15,0
15,0
15,0
15,0
14,5
14,5
14,5
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Tng im
(C bn+C s)

14,0
14,0
14,0
13,5
13,5
13,5
13,0
13,0
13,0

Ghi ch

23
24
25
26
27
28
29
30

XH0447
XH0426
XH0430
XH0446
XH0431
XH0451
XH0432
XH0452

STT

SBD

31
32
33
34

XH0450
XH0421
XH0422
XH0428

Qun Minh Phng


ng Ngc H
Nguyn Th L Hoa
Ng Ph Phong
Lng Minh Hu
Nguyn Th Thun
Nguyn Phi Hng
Bi Thu Thy

11/02/1987
10/01/1980
01/03/1982
15/01/1980
05/12/1983
10/02/1981
08/09/1976
20/06/1979

H v tn

Ngy sinh

Phm Nam Thng


Nguyn Tun Anh
Trnh Thy Anh
L Th Ngc Ho

18/09/1983
17/10/1979
27/11/1973
21/11/1977

Lo Cai
Thanh Ha
Thi Bnh
Ph Yn
Hi Dng
Bc Ninh
Hng Yn
Qung Ninh

7,0
6,0
6,0
6,5
6,0
6,0
5,0
7,5

6,0
73
6,5
Min
6,5
59
6,0
55
6,0
85
6,0
53
6,0
70
7,0
41
im thi
Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Bc Giang
8,0
6,0
35
H Ni
6,5
6,5
28
Thi Nguyn
5,5
6,5
31
Tuyn Quang
7,0
nh ch
/

13,0
12,5
12,5
12,5
12,0
12,0
11,0
14,5
Tng im
(C bn+C s)

14,0
13,0
12,0
/

Ghi ch

cng T

Chuyn ngnh: Hn Nm
STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8

XH1049
XH1053
XH1057
XH1039
XH1048
XH1032
XH1033
XH1051

STT

SBD

H v tn
Trn Quang Huy
Ng c K
Hong Th Nguyt
Phm Th Gi
L Th Hng
Nguyn Th Hoi An
Trn Minh nh
Nguyn Th Huyn
H v tn

XH1043 Nguyn Th Xun Hin

Ngy sinh
30/04/1984
01/02/1985
01/08/1984
09/12/1983
10/03/1986
12/10/1986
20/11/1986
15/03/1985
Ngy sinh
16/03/1984

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
H Ni
9,0
8,5
87
Hu
8,5
9,0
69
Thanh Ha
7,5
8,0
Min
Thanh Ha
9,0
6,0
93
Thanh Ha
7,5
7,5
88
Qung Bnh
8,0
6,5
96
H Ni
7,0
7,5
96
c Lc
8,0
6,5
78
im thi
Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Nng
7,0
6,5
90
Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

17,5
17,5
15,5
15,0
15,0
14,5
14,5
14,5
Tng im
(C bn+C s)

13,5

Ghi ch

10
11
12
13
14
15

XH1050
XH1058
XH1035
XH1036
XH1054
XH1045

L Th Huyn
Bi L Nht
Nguyn Th Dung
Nguyn Th M Dung
Nguyn Th Hng L
Hong Th Nh Hoa

08/06/1984
15/02/1986
12/12/1981
09/03/1976
23/01/1985
19/11/1986

Ngh An
Sn La
H Ty
Ngh An
Hu
Ngh An

6,5
5,5
5,5
4,0
3,5
2,0

6,0
7,0
6,5
6,0
6,0
6,5

63
83
56
Min
82
85

12,5
12,5
12,0
10,0
9,5
8,5

Chuyn ngnh: Dn tc hc
STT

SBD

1
2
3
4
5

XH1355
XH1344
XH1343
XH1340
XH1334

STT

SBD

6
7
8
9

XH1323
XH1346
XH1356
XH1347

H v tn
Nguyn Ngc Tru
Cao Th Nhn
Sa Th Thanh Nga
Hong Phng Mai
L Ngc Huynh
H v tn
Trng Vn Cng
L Trn Quyn
Nguyn Anh Tun
T Th Tm

Ngy sinh
02/04/1986
10/09/1984
07/10/1984
14/07/1986
18/03/1983
Ngy sinh
05/12/1983
25/02/1978
23/11/1976
11/09/1986

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Thi Nguyn
8,5
8,5
56
Thanh Ha
7,0
7,5
51
Sn La
6,0
7,0
97
Tuyn Quang
6,0
6,5
50
H Ty
5,0
6,5
71
im thi
Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Bc Giang
8,5
8,0
47
H Ni
2,5
7,5
Min
H Ty
4,0
4,5
50
Bc Giang
2,0
5,5
47
Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

17,0
14,5
13,0
12,5
11,5

cng T

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

16,5
10,0
8,5
/

cng T

Chuyn ngnh: Kho c hc


STT
1
2
3

SBD

H v tn

XH1327 Nguyn Th Thao Giang


XH1352 Phan Vn Tin
XH1348 Nguyn Cao Tn

Ngy sinh

Ni sinh

25/04/1983 Ph Th
07/06/1985 Vnh Phc
02/02/1975 Ninh Bnh

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
8,5
8,0
63
7,5
7,5
67
6,0
7,0
59

Tng im
(C bn+C s)

16,5
15,0
13,0

Ghi ch

4
5
6

XH1324 L Hi ng
XH1342 Nguyn Vn Mnh
XH1328 Nguyn Quang H

27/12/1976 H Ni
05/02/1982 Hi Dng
22/10/1975 Bc Ninh

5,0
5,0
4,0

6,0
6,0
4,0

Min
22
Min

11,0
11,0
8,0

Chuyn ngnh: Lch s ng Cng sn Vit Nam


STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XH0474
XH0410
XH0471
XH0492
XH0467
XH0483
XH0403
XH0404
XH0468
XH0470
XH0473
XH0488
XH0459
XH0484

STT

SBD

15
16
17
18
19
20
21

XH0416
XH0463
XH0491
XH0494
XH0401
XH0405
XH0493

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Nguyn Th Thanh Nhn 15/08/1986 H Nam
8,0
9,0
88
on Th Thu Hng
11/07/1978 Hi Phng
8,0
8,0
63
Dng Th Ngha
11/03/1983 Bc Ninh
8,5
7,5
Min
Khut Th Thu Vn
08/08/1982 Vnh Phc
7,0
8,5
51
V Th Kiu Loan
14/11/1986 Qung Ninh
7,5
7,5
60
Lng Th Thun
30/09/1986 Yn Bi
8,0
7,0
74
L Ngc Doan
11/03/1984 H Ty
7,0
7,5
65
Trn Th Kim Dung
10/06/1986 Thanh Ha
6,5
8,0
50
V Xun Long
27/03/1984 Ngh An
6,5
8,0
69
L Qunh Ngn
10/09/1986 Sn La
7,5
7,0
65
Nguyn Th Nguyt
21/01/1985 H Nam
7,5
7,0
60
T Th Ngc T
15/06/1985 Vnh Phc
7,5
7,0
71
Lm Th Thu Hng
10/04/1983 Sn La
6,5
7,5
51
Quch Th Thng
27/09/1984 Ha Bnh
7,5
6,5
60
im thi
H v tn
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Phm Th Thanh Hon
08/05/1980 H Ni
5,5
8,0
60
Nguyn Th Thanh Huyn 10/10/1984 Bc Ninh
6,5
6,5
50
Hong Th Ti
01/09/1983 H Nam
5,5
7,5
60
V Th Vi
06/06/1984 Hi Dng
6,0
7,0
56
Nguyn Vn Chung
24/11/1984 Ha Bnh
5,0
7,5
63
Mai Th Duyn
10/11/1984 Thanh Ha
7,0
5,5
53
Trn Th Vn
17/10/1979 Yn Bi
6,0
6,0
Min
H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

17,0
16,0
16,0
15,5
15,0
15,0
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,0
14,0
Tng im
(C bn+C s)

13,5
13,0
13,0
13,0
12,5
12,5
12,0

Ghi ch

cng T

cng T

Ghi ch

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

XH0499
XH0477
XH0479
XH0464
XH0412
XH0395
XH0465
XH0489
XH0415
XH0414

Nguyn Th Hi Yn
19/07/1983
Nguyn Hng Qun
19/10/1984
Nguyn Th Phng Thanh02/01/1985
Nguyn Trng Knh
05/04/1977
Lm Th Hin
30/09/1984
Nguyn Th Phng Anh 10/10/1985
L Th K
10/04/1986
inh Vn Tng
20/03/1979
Nguyn Th Thu Hoi
10/07/1981
Trn Th Ha
02/06/1986

Bc Ninh
Vnh Phc
Qung Ninh
Thanh Ha
Hng Yn
Nam nh
Bc Giang
H Nam
H Ni
Bc Giang

5,0
5,0
6,0
8,0
8,0
5,0
5,5
5,5
2,5
nh ch

7,0
6,5
5,0
8,0
7,0
8,0
7,0
4,0
5,5
/

69
Min
60
27
39
44
33
42
41
/

12,0
11,5
11,0
16,0
15,0
13,0
12,5
9,5
8,0
/

Chuyn ngnh: Lch s th gii


STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XH1339
XH1044
XH1064
XH1061
XH1047
XH1060
XH1052
XH1062
XH1041
XH1063
XH1066
XH1034
XH1037
XH1040

Phan Th L
Phm Th Thu Hin
Nguyn Th Thanh Thy
Nguyn Ngc Quyt
Phm Vn Hp
L Phng
Nguyn Th Thanh Huyn
Th Tm
Khoa Th Hng
Trn Xun Thanh
ng Th Yn
L Th Cc
Nguyn Tin Dng
V Thanh H

17/05/1986
01/04/1984
10/09/1986
16/01/1985
18/06/1985
22/12/1978
27/06/1986
22/12/1966
16/12/1979
20/10/1975
20/07/1985
31/07/1978
16/06/1985
26/12/1986

Thanh Ha
Ph Th
Vnh Phc
Hi Dng
Hng Yn
H Ty
H Nam
Sn La
Hi Phng
H Ni
H Ty
Vnh Phc
H Ty
H Ty

STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
7,0
7,0
59
9,0
7,5
78
8,5
8,0
62
9,0
7,0
86
8,0
7,5
53
7,5
7,5
53
7,5
7,0
71
7,5
7,0
Min
6,5
7,0
Min
5,5
8,0
Min
5,5
8,0
67
6,5
6,5
50
5,0
8,0
Min
6,0
7,0
52
im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

14,0
16,5
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,5
13,5
13,5
13,5
13,0
13,0
13,0
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

15
16
17
18
19
20

XH1046
XH1042
XH1056
XH1055
XH1059
XH1065

Bi Th Thu Hoi
Khng Thu Hin
Nguyn Th Hi L
Nguyn Th Lin Ly
Nguyn Khnh Nh
Tng Th Thy

09/10/1983
02/02/1984
06/07/1985
06/10/1984
23/01/1986
29/05/1985

Ha Bnh
H Ty
H Ni
Ngh An
Thi Nguyn
Thanh Ha

6,5
7,0
8,0
4,0
3,0
3,0

6,5
8,5
6,0
7,0
5,0
B thi

67
43
44
50
79
/

13,0
15,5
14,0
11,0
8,0
/

cng T

Chuyn ngnh: Lch s Vit Nam


STT

SBD

1
2
3
4
5

XH0417
XH0420
XH0419
XH0418
XH0400

H v tn

Ngy sinh

Trn Th Mai
Phan Th Vn
Lc Vn Trng
inh Th Nguyt
Ng Quang Chnh

20/11/1985
12/08/1986
19/10/1983
30/09/1986
09/07/1985

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Ninh Bnh
9,0
7,5
73
H Tnh
8,0
8,0
60
Tuyn Quang
5,0
5,0
85
H Ty
4,5
7,0
70
Hi Phng
3,0
8,0
89
Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

16,5
16,0
10,0
11,5
11,0

cng T

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

Chuyn ngnh: Lu tr
STT

SBD

1
2
3
4
5
6

XH0122
XH0112
XH0108
XH0115
XH0106
XH0113

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Quc Ton
21/10/1973 Thi Nguyn
7,0
7,0
63
Nguyn Th Thy Hng 30/05/1979 Lo Cai
6,5
6,0
75
Phm Th Hnh
14/08/1978 Thi Bnh
5,5
6,0
Min
Trn Ngc Sn
14/07/1976 H Ni
5,0
6,5
77
Phan Th Bch
30/05/1979 Ngh An
5,5
5,0
74
Nguyn Thu Huyn
29/11/1976 Thi Nguyn
4,0
6,0
61
H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

14,0
12,5
11,5
11,5
10,5
10,0

Chuyn ngnh: Ngn ng hc


STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

im thi

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

STT
1
2
3

SBD

XH0199 Hong Bch Ngc


XH0203 Trn Th Thi
XH0205 Phm Th Kim Thu

STT

SBD

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

XH0207
XH0201
XH0191
XH0198
XH0206
XH0211
XH0192
XH0195
XH0208
XH0190
XH0193
XH0196
XH0194
XH0209

STT

SBD

18
19
20

H v tn

H v tn
Phm Th Thng
Hong Th Thu Phng
ng Th Hng
H Hnh Ngc
Trn Hng Thc
Nguyn Vn t
Trnh Th Mai Hnh
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Thy
Nghim Th Hi
Mai Th Hin
C Thy Linh
Trn Ngc Hiu
Dng Th Kim Tuyn
H v tn

XH0186 Nguyn Minh Phng


XH0188 Nguyn Huy c
XH0210 Ngn Th Tuyt

Ngy sinh

Ni sinh

26/08/1986 Qung Ninh


16/05/1977 Ngh An
10/11/1986 H Ty

Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng

7,5
7,0
7,5

8,0
59
8,0
62
7,5
79
im thi
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
08/11/1983 Thanh Ha
8,5
6,5
53
11/09/1986 Nam nh
8,0
6,5
61
15/07/1985 Nam nh
7,5
6,5
50
05/05/1985 Thi Nguyn
7,5
6,5
85
10/04/1979 H Ni
7,0
7,0
Min
10/12/1973 H Ty
6,5
7,0
Min
15/06/1984 Thanh Ha
5,5
7,5
83
23/01/1985 H Ty
7,0
6,0
57
18/03/1984 Nam nh
6,5
6,0
61
15/08/1985 Thanh Ha
5,5
5,0
66
28/05/1979 Thanh Ha
6,5
8,5
30
28/05/1986 Ngh An
8,5
3,0
50
20/06/1971 Bc Ninh
4,5
6,0
Min
22/11/1976 Ngh An
5,5
3,5
Min
im thi
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
06/10/1980 H Ni
2,0
6,5
Min
05/02/1984 H Ni
4,0
4,5
Min
16/02/1982 Thanh Ha
5,0
3,5
37

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

15,5
15,0
15,0
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

15,0
14,5
14,0
14,0
14,0
13,5
13,0
13,0
12,5
10,5
15,0
11,5
10,5
9,0
Tng im
(C bn+C s)

8,5
8,5
8,5

Ghi ch

cng T

Chuyn ngnh: Quan h quc t


STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

1
2
3
4
5
6
7

XH1155
XH1164
XH1168
XH1154
XH1172
XH1174
XH1166

STT

SBD

8
9
10

Nguyn Hng Dung


Ng Th Thy Hin
Phm Vn Hng
Phm Th Vn Chi
Nguyn Thanh Minh
La Hng Nhung
Trn Quc Hon
H v tn

03/04/1976
05/09/1977
09/05/1974
24/07/1987
15/06/1976
28/12/1986
07/04/1976

H Ni
Bc Giang
Nam nh
Thi Bnh
Qung Bnh
Bc Giang
Vnh Phc

Ngy sinh

Ni sinh

XH1179 V Th Thu
15/08/1986 Thi Bnh
XH1177 Nguyn Th Thu Phng 12/01/1978 Thanh Ha
XH1173 Bi Th Nga
08/03/1986 H Ni

7,0
5,0
6,5
5,0
5,0
4,0
4,0

7,5
Min
9,0
Min
7,0
54
7,0
84
6,0
68
8,0
70
7,0
Min
im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
3,5
7,0
55
1,0
2,0
Min
nh ch
/
/

14,5
14,0
13,5
12,0
11,0
12,0
11,0
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

10,5
3,0
/

Chuyn ngnh: Tm l hc
STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

1
2
3
4
5
6
7
8

XH0216
XH0233
XH0217
XH0251
XH0263
XH0221
XH0227
XH0259

Nguyn Th Kim Chung


o Th Mai
Nguyn Vit c
Nguyn Th Minh Phng
V Th Ngc Tuyt
T Th Hng
Mai Th Hng
Chu Th Thu Trang

03/05/1980
03/06/1985
09/04/1978
21/01/1984
12/07/1986
23/01/1986
26/10/1984
08/03/1986

Ngh An
Hi Phng
Bc Giang
Thi Bnh
Thanh Ha
Hi Dng
Thanh Ha
Ngh An

STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

9
10
11

XH0231 Phm Kiu Linh


XH0225 Phm Vn Hu
XH0235 Nguyn Th Mn

22/05/1980 H Ni
23/08/1986 Nam nh
25/09/1984 H Nam

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
8,5
8,0
65
8,5
8,0
58
8,0
8,0
Min
7,0
8,0
72
7,0
8,0
57
7,0
7,5
55
7,0
7,5
58
6,0
8,5
50
im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
6,0
8,0
Min
6,5
7,0
55
5,0
7,5
51

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

16,5
16,5
16,0
15,0
15,0
14,5
14,5
14,5
Tng im
(C bn+C s)

14,0
13,5
12,5

Ghi ch

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

XH0230
XH0237
XH0218
XH0220
XH0224
XH0232
XH0214
XH0222
XH0223
XH0228
XH0213
XH0226
XH0229
XH0212

Hong Thu Huyn


Nguyn Th Hng Nhung
Nguyn Th Duyn
Nguyn Th H
o Th Hot
Trnh Th L
inh Danh Cnh
Phm Thi Ha
Phm Th Hoi
Phm Th Hng
Lm Thanh Bnh
Duy Hng
Trn Th Thu Hng
L nh Bin

22/10/1986
16/10/1986
10/03/1984
07/12/1984
23/01/1979
05/06/1983
10/10/1986
06/09/1980
11/04/1984
16/11/1984
31/08/1975
11/12/1976
01/06/1984
10/01/1978

Thi Bnh
Hi Dng
Thanh Ha
H Nam
H Ty
Thanh Ha
Thi Bnh
Vnh Phc
Thi Bnh
Thi Bnh
H Ni
H Ni
Lo Cai
Hi Dng

STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

26
27
28
29
30
31

XH0215
XH0219
XH0236
XH0258
XH0252
XH0261

01/11/1985
01/02/1984
12/02/1974
16/12/1984
02/01/1986
17/09/1979

Sn La
Ph Th
Hng Yn
H Ty
H Ni
Hi Dng

Hong Th Chanh
o Th H
Nguyn Th Thu Nhun
H Th Tnh
Chu Phng Qunh
V Th Thu Trang

5,5
5,0
5,5
5,0
5,5
5,5
5,0
6,5
8,0
6,0
5,5
2,5
5,0
4,0

6,5
84
7,0
80
6,0
52
6,5
50
5,5
Min
5,0
51
5,0
74
7,5
43
6,0
25
7,0
42
7,0
42
8,0
51
5,5
39
3,0
35
im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
3,5
3,5
34
5,0
2,0
42
2,0
2,0
50
nh ch
/
/
5,0
B thi
/
3,0
B thi
/

12,0
12,0
11,5
11,5
11,0
10,5
10,0
14,0
14,0
13,0
12,5
10,5
10,5
7,0
Tng im
(C bn+C s)

cng T

Ghi ch

7,0
7,0
4,0
/
/
/

Chuyn ngnh: Khoa hc th vin


STT
1
2
3

SBD

H v tn

XH1353 Trn Th Kim Ton


XH1330 Nguyn Bch Hnh
XH1325 Trn Th Anh o

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
15/06/1983 H Ni
8,0
8,5
86
01/07/1982 Hi Dng
7,5
8,5
Min
10/07/1976 Thi Nguyn
8,5
7,0
Min
Ngy sinh

Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

16,5
16,0
15,5

Ghi ch

4
5
6

XH1337 Dng Phng Lin


XH1351 Trn Thu Thu
XH1329 Trn Th Hi

19/12/1984 H Ty
10/08/1984 Ninh Bnh
16/08/1984 Thanh Ho

STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

XH1338
XH1341
XH1332
XH1322
XH1326
XH1349
XH1354
XH1321
XH1331
XH1333
XH1345
XH1350
XH1358

V Thu Linh
Phng Th Mai
Nguyn Th Phng Hng
Nguyn Phng Cng
Trnh Tt t
Phm Th Thu
T n Tr
Nguyn Th Chi
L nh Hong
Nguyn Th Hu
Trn Th Phng
Chu Th Ngc Thu
Nguyn Th Yn

02/09/1982
25/10/1977
17/12/1979
10/05/1979
20/02/1982
11/08/1977
27/02/1986
05/03/1982
29/02/1982
28/02/1983
24/02/1984
24/10/1976
10/04/1985

7,0
6,5
6,0

7,5
50
8,0
71
8,0
51
im thi
Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Vnh Phc
7,0
7,0
74
Thanh Ho
7,0
7,0
79
Hi Dng
6,5
6,5
57
H Ni
6,0
6,5
Min
Thanh Ho
5,0
7,0
Min
Qung Ninh
6,0
8,5
44
H Ni
6,5
7,0
45
H Nam
6,5
6,0
B thi
H Nam
6,5
5,0
30
Bc Ninh
7,0
4,5
38
Thi Bnh
6,0
3,5
50
An Giang
5,0
4,5
Min
H Tnh
5,0
4,5
77

14,5
14,5
14,0
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

14,0
14,0
13,0
12,5
12,0
14,5
13,5
12,5
11,5
11,5
9,5
9,5
9,5

Chuyn ngnh: Ch ngha x hi khoa hc


STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8

XH0138
XH0174
XH0136
XH0179
XH0143
XH0183
XH0141
XH0154

H v tn
Nguyn Th Thu H
Nguyn L Thu
Nng Vn Dng
Nguyn Th Thu Trang
Trn Th Hnh
Nguyn Th Xun
inh Th Hng
Nguyn Th Hng Minh

Ngy sinh

Ni sinh

20/10/1982
02/11/1985
12/05/1985
10/11/1985
20/02/1982
28/06/1985
06/10/1986
02/09/1985

Thi Bnh
H Giang
Cao Bng
Thanh Ha
Nam nh
H Ni
Nam nh
Hng Yn

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
8,5
8,5
51
7,0
8,0
90
7,5
6,5
61
7,0
6,5
65
6,5
6,5
60
7,0
6,0
72
7,0
5,0
62
9,0
4,5
59

Tng im
(C bn+C s)

17,0
15,0
14,0
13,5
13,0
13,0
12,0
13,5

Ghi ch

cng T

9
10
11

XH0157 Nguyn Thu Phng


XH0160 Mai Th Thanh
XH0178 V Th Thy

27/12/1986 Hng Yn
26/08/1982 Thanh Ha
08/03/1978 H Nam

7,0
5,0
6,0

5,5
6,5
4,0

44
46
14

12,5
11,5
10,0

Chuyn ngnh: Tn gio hc


STT

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XH0030
XH0039
XH0027
XH0049
XH0031
XH0032
XH0043
XH0029
XH0047
XH0028

Phan Nht Hun


Nguyn Th Nguyn
Nguyn Th Dung
Nguyn Th Huyn Trang
Nguyn Thu Hng
Trn Th Thu Hng
L Ngc Quang
Nguyn Th Hoa
Nguyn Vn Thm
Nguyn Ngc Hn

24/01/1967
16/08/1970
03/04/1986
12/04/1986
03/09/1986
26/05/1985
04/08/1969
05/12/1985
08/12/1979
12/11/1984

Hi Dng
Hi Dng
Bc Ninh
Vnh Phc
Ninh Bnh
H Nam
Ninh Bnh
Bc Giang
Bnh nh
Bc Ninh

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng

7,5
8,0
6,5
6,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,5
5,5

8,5
8,0
7,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
3,5
4,0

Min
Min
75
60
67
71
32
50
55
63

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

16,0
16,0
13,5
11,0
10,0
10,0
11,0
10,0
10,0
9,5

Chuyn ngnh: Trit hc


STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7

XH0117
XH0055
XH0081
XH0097
XH0101
XH0092
XH0083

H v tn
L Th Thm
V Th Mai Anh
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Quyt
Cao Th Tho
Khut Th Nga
Th Thanh Huyn

Ngy sinh

Ni sinh

25/11/1984
15/10/1979
29/07/1982
23/09/1981
25/10/1984
10/11/1986
08/09/1985

Hng Yn
Hng Yn
Hi Dng
H Ty
Thanh Ha
H Ty
Bc Giang

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
7,0
9,0
63
6,5
8,0
50
8,0
6,5
60
6,5
8,0
58
7,0
7,5
51
7,0
7,0
59
7,0
6,5
72

Tng im
(C bn+C s)

16,0
14,5
14,5
14,5
14,5
14,0
13,5

Ghi ch

cng T

8
9
10
11
12
13
14
15

XH0068
XH0096
XH0102
XH0061
XH0073
XH0057
XH0063
XH0066

STT

SBD

16
17
18
19
20
21
22
23

XH0119
XH0098
XH0075
XH0093
XH0088
XH0105
XH0126
XH0091

Nghip Th Hi
Phm Th Nng
Ng Th Tho
c Dun
L Th Tm Hiu
Vng Th Cc
Nguyn Thy Dng
ng Hng Giang
H v tn
Nguyn Th Kim Thu
Bi Th Qunh
Nguyn Vn Hc
Cao Th Nguyt
Nguyn Th Thy Linh
Nguyn Vn Thip
Phng Vn ng
L Vn Mi

08/06/1986
16/10/1982
17/04/1986
06/03/1985
06/07/1984
28/02/1986
13/11/1983
01/09/1986

Bc Cn
Hi Phng
H Ty
Nam nh
Thanh Ha
Hng Yn
Hng Yn
H Ni

6,5
6,5
5,5
6,0
7,0
6,5
6,5
6,0

6,5
82
6,5
73
7,5
72
6,0
82
5,0
90
5,0
67
5,0
82
5,5
76
im thi
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
15/09/1986 H Ty
5,5
5,5
84
26/08/1986 Qung Ninh
7,5
6,0
38
22/08/1979 Hng Yn
6,0
6,5
30
31/12/1977 Thanh Ha
7,0
4,0
51
26/01/1982 Vnh Phc
6,5
3,5
Min
02/03/1980 H Ty
6,0
4,0
59
15/03/1982 Hi Dng
6,0
4,0
35
10/03/1976 Hi Dng
6,0
3,0
34

13,0
13,0
13,0
12,0
12,0
11,5
11,5
11,5
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

11,0
13,5
12,5
11,0
10,0
10,0
10,0
9,0

Chuyn ngnh: L lun vn hc


STT

SBD

1
2
3
4

XH0379
XH0380
XH0390
XH0369

STT

SBD

H v tn
L Th Thy Lan
Bi Thy Linh
Nguyn Th Bch Thun
Nguyn Th An
H v tn

XH0385 o C Ph

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
15/01/1984 Thi Nguyn
8,0
8,0
53
26/03/1986 Ninh Bnh
9,0
7,0
61
30/06/1978 Ph Th
8,0
8,0
82
02/01/1986 Thanh Ha
7,0
8,0
51
im thi
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
26/12/1984 H Ty
7,5
7,5
52
Ngy sinh

Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

16,0
16,0
16,0
15,0
Tng im
(C bn+C s)

15,0

Ghi ch

cng T

Ghi ch

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

XH0389
XH0377
XH0391
XH0388
XH0394
XH0373
XH0381
XH0386
XH0392
XH0374
XH0371
XH0376
XH0387
XH0393

T Th Kim Thoa
L Th Hng
Hong Minh Thng
Nguyn Trng Hu Thng
Nguyn Th Hi Yn
Th Thu H
Khc Thy Linh
Trnh Th Quyn
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Yn H
L Th Bc
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Th Nht Qunh
Trn Thy Trang

01/12/1985
21/07/1983
26/12/1986
25/10/1973
15/08/1983
04/01/1982
24/06/1986
15/07/1983
14/09/1984
11/08/1982
15/10/1978
17/10/1986
11/02/1986
31/07/1987

Nam nh
Hi Phng
Thi Nguyn
Hi Dng
H Ty
Hi Phng
Hng Yn
Thi Bnh
Vnh Phc
Bc Giang
Thanh Ha
Ph Th
Hi Phng
Bc Giang

8,0
7,0
7,0
7,5
7,0
6,0
6,0
5,0
7,5
7,0
8,0
6,0
7,0
6,0

7,0
7,5
7,0
6,0
6,5
7,0
6,5
6,5
7,5
7,0
5,0
7,0
3,0
4,0

86
62
64
60
Min
65
56
Min
25
26
44
28
60
71

15,0
14,5
14,0
13,5
13,5
13,0
12,5
11,5
15,0
14,0
13,0
13,0
10,0
10,0

cng T

Chuyn ngnh: Vn hc dn gian


STT

SBD

1
2
3
4
5

XH0375
XH0382
XH0378
XH0372
XH0383

H v tn
Trnh Th Hnh
Hong Th Nga
Trn Th Hng
Trn Vn nh
Nguyn Xun Ngc

Ngy sinh

Ni sinh

26/01/1986
20/12/1986
14/08/1984
05/10/1977
03/11/1978

Ninh Bnh
Vnh Phc
Ha Bnh
H Nam
Vnh Phc

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0

6,5
7,0
7,0
2,0
1,0

59
50
55
0
35

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

13,5
13,5
13,0
7,5
6,0

Chuyn ngnh: Vn hc nc ngoi


STT
1
2

SBD

H v tn

XH1182 L Th Thanh Thy


XH1158 V Th Thy Dng

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
06/06/1985 Thanh Ha
8,5
7,5
55
18/10/1986 Qung Ninh
7,5
8,0
67
Ngy sinh

Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

16,0
15,5

Ghi ch

XH1167 Nguyn Minh Hu

STT

SBD

4
5
6
7
8
9
10
11
12

XH1171
XH1178
XH1159
XH1181
XH1183
XH1170
XH1162
XH1163
XH1176

H v tn
Phm Th Thy Linh
C Th Bch Qunh
Bi Hi H
Phm Th Thng
Lu Th Bch Thy
L Th Thanh Huyn
Nguyn Ngc Hn
Nguyn Thu Hng
Nguyn Th Phng

29/10/1986 Qung Ninh


Ngy sinh

Ni sinh

12/08/1986
25/04/1983
02/08/1986
05/04/1985
19/12/1978
02/02/1978
20/08/1978
15/07/1985
29/10/1980

Nam nh
Ngh An
Ninh Bnh
Thi Bnh
Hi Phng
H Ni
Bc Giang
Hng Yn
H Ty

8,0

7,0
60
im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
7,0
7,5
63
7,0
7,0
82
6,5
7,0
76
6,5
6,5
51
6,0
7,0
54
6,5
6,0
76
6,0
5,5
50
6,5
6,5
42
nh ch
/
/

15,0
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

14,5
14,0
13,5
13,0
13,0
12,5
11,5
13,0
/

Chuyn ngnh: Vn hc Vit Nam


STT
1
2
3

SBD

H v tn

Ngy sinh

XH0323 Giang Th H
XH0326 V Thu Hng
XH0357 Hong Th Quyn

21/12/1981
24/02/1986
04/05/1986

STT

SBD

4
5
6
7
8
9
10
11

XH0338
XH0335
XH0317
XH0330
XH0368
XH0319
XH0341
XH0345

H v tn
Ng Th Xun Hng
V c Hoan
Hong Th Cng
Nguyn Th Thu Hin
Nguyn Th Hng Xa
Nguyn Tin ng
on Th Hng
L Th Loan

Ngy sinh
26/09/1984
07/10/1985
23/08/1981
31/08/1982
23/01/1984
01/02/1973
04/04/1982
01/09/1982

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Hng Yn
9,0
8,0
52
Qung Ninh
8,0
8,0
86
Bc Ninh
7,5
8,5
65
im thi
Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
Nam nh
7,5
7,5
64
Nam nh
7,5
7,0
55
Ph Th
8,0
6,0
74
Yn Bi
7,0
7,0
93
Ph Th
6,0
7,0
51
H Ni
7,0
5,5
59
Hng Yn
7,5
5,0
60
Ninh Bnh
5,5
7,0
51
Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

17,0
16,0
16,0
Tng im
(C bn+C s)

15,0
14,5
14,0
14,0
13,0
12,5
12,5
12,5

Ghi ch
cng T

Ghi ch

cng T

12
13
14
15
16
17
18
19
20

XH0346
XH0351
XH0344
XH0348
XH0339
XH0353
XH0360
XH0329
XH0332

STT

SBD

21
22
23
24

XH0350
XH0359
XH0343
XH0356

Lng Dng Ly
Hong Tuyt Nhung
Phm Th Thy Linh
Mai Th Nga
L Th Minh Hu
T Th Hng Nhung
Nguyn Phng Tho
Nguyn Th Minh Hin
T Th Minh Hiu
H v tn
Trn Th Nga
Nguyn Phng Tho
Nguyn Th Thu Huyn
V Th Hng Phng

12/09/1984
03/02/1982
12/02/1983
12/10/1986
11/11/1983
23/01/1984
18/06/1985
03/04/1974
13/08/1981

H Ni
H Ni
Ph Th
Thanh Ha
Thi Bnh
Thi Bnh
Vnh Phc
Ha Bnh
H Ty

Ngy sinh

Ni sinh

21/06/1985
27/12/1982
22/08/1974
19/04/1983

H Nam
Cao Bng
H Ty
Ngh An

6,5
6,0
5,0
8,0
7,0
7,0
6,5
6,5
5,5

5,5
82
5,5
73
6,0
Min
7,5
42
7,5
46
7,0
45
6,0
35
5,5
40
6,5
46
im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
6,0
5,0
45
5,0
5,5
46
8,0
0,0
Min
3,5
0,5
Min

12,0
11,5
11,0
15,5
14,5
14,0
12,5
12,0
12,0
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

11,0
10,5
8,0
4,0

Chuyn ngnh: X hi hc
STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7

XH0273
XH0308
XH0274
XH0278
XH0281
XH0302
XH0313

STT

SBD

H v tn
Trn Th Minh Giang
Nguyn Th Hng Tr
Nguyn Th Ngn H
L Th Hu
Nguyn Th Huyn
T Th Tho
V Th Xuyn
H v tn

XH0289 Nguyn Th L

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
10/01/1987 Vnh Phc
9,0
6,5
57
10/05/1983 H Tnh
9,0
6,5
72
23/09/1975 H Ty
8,0
7,0
Min
02/08/1986 Thanh Ha
7,0
7,5
84
29/09/1984 Hi Phng
7,0
6,5
65
02/11/1986 Thi Nguyn
5,5
8,0
77
15/01/1984 Thi Bnh
7,5
6,0
61
im thi
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
02/04/1986 Thanh Ha
6,0
7,0
54
Ngy sinh

Ni sinh

Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

15,5
15,5
15,0
14,5
13,5
13,5
13,5
Tng im
(C bn+C s)

13,0

Ghi ch

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

XH0304
XH0266
XH0307
XH0314
XH0275
XH0279
XH0267
XH0268
XH0297
XH0301
XH0284
XH0299
XH0269
XH0282

ng Th Mai Thng
L Ngc Bnh
Nguyn Thanh Thy
Vng Hong Yn
Nguyn Th Thu H
V Th Hu
L Vn Cnh
Trn Anh Chu
ng Th Huyn Oanh
Nguyn Th Thanh Thanh
Trn Th Lan
on Th Nh Qunh
V Th Cm Chi
Nguyn B Khit

STT

SBD

H v tn

23
24
25
26
27

XH0265
XH0294
XH0312
XH0283
XH0286

Bi Thanh Bnh
inh Th Hng Nhung
Nguyn Hng V
Nguyn Th Khuyn
Trn Ngc Tr Linh

18/10/1985
18/08/1983
14/07/1985
01/05/1979
16/10/1985
14/06/1986
21/01/1984
29/09/1973
18/09/1982
23/05/1986
12/04/1980
27/08/1984
12/12/1983
10/02/1979

Ngh An
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
Hi Dng
Yn Bi
H Ni
Thi Bnh
H Nam
Ninh Bnh
Thanh Ha
Hi Dng
H Ty

8,0
6,5
7,0
6,0
5,0
8,0
8,0
8,5
6,5
4,0
7,0
5,0
4,0
6,0

5,0
61
6,0
74
5,5
76
5,5
Min
5,0
76
8,0
36
7,0
47
4,5
61
5,5
35
7,5
62
4,0
Min
5,0
32
5,5
Min
3,5
Min
im thi
Ngy sinh Ni sinh
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
16/10/1978 Thi Bnh
4,0
5,0
Min
21/05/1985 Qung Ninh
5,5
3,5
31
31/03/1986 Qung Ninh
3,0
6,0
44
29/12/1977 Thi Bnh
7,0
1,0
65
02/09/1985 H Ni
6,5
nh ch
/

13,0
12,5
12,5
11,5
10,0
16,0
15,0
13,0
12,0
11,5
11,0
10,0
9,5
9,5
Tng im
(C bn+C s)

Ghi ch

9,0
9,0
9,0
8,0
/

Chuyn ngnh: Qun l khoa hc v cng ng


STT

SBD

1
2
3
4

XH1645
XH1646
XH1652
XH1650

H v tn
Nguyn c Chnh
Nguyn nh Chng
Trn Quang
inh Quc Lut

Ngy sinh

Ni sinh

05/10/1979
24/09/1976
23/09/1979
28/12/1954

Bc Ninh
Hi Dng
Hi Dng
Ninh Bnh

im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng

7,0
6,0
5,5
7,5

7,0
7,5
7,0
7,0

Min
Min
Min
37

Tng im
(C bn+C s)

14,0
13,5
12,5
14,5

Ghi ch

5
6

XH1648 Nguyn Th Hng Hnh


XH1649 Bi Thu Hin

STT

SBD

7
8
9
10
11

XH1644
XH1647
XH1651
XH1668
XH1669

10/03/1983 Thanh Ha
01/06/1977 H Ni

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

V Quc Anh
L Thc Din
ng Vn Phong
L Hip Tun
Nguyn Duy Tng

08/01/1980
02/05/1977
13/03/1978
12/02/1977
07/03/1975

H Ni
Hi Dng
Nam nh
H Nam
Bc Ninh

7,0
47
8,0
Min
im thi
Mn C bn Mn C s Mn Ngoi ng
4,0
7,0
52
2,5
6,5
Min
nh ch
/
/
nh ch
/
/
nh ch
/
/

13,0
12,0

6,0
4,0

Tng im
(C bn+C s)

11,0
9,0
/
/
/

Danh sch gm 412 th sinh


H Ni, ngy
thng
nm 2008
CH TCH HI NG TUYN SINH

PH HIU TRNG
PGS.TS Lm B Nam

Ghi ch