You are on page 1of 10

HIN PHP

NC VIT NAM DN CH CNG HO (QUC HI NC VIT NAM DN CH CNG HO THNG QUA NGY 9-11-1946) LI NI U Cuc cch mng thng Tm ginh li ch quyn cho t nc, t do cho nhn dn v lp ra nn dn ch cng ho. Sau tm mi nm tranh u, dn tc Vit Nam thot khi vng p bc ca chnh sch thc dn, ng thi gt b ch vua quan. Nc nh bc sang mt qung ng mi. Nhim v ca dn tc ta trong giai on ny l bo ton lnh th, ginh c lp hon ton v kin thit quc gia trn nn tng dn ch. c quc dn giao cho trch nhim tho bn Hin php u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ho, Quc hi nhn thy rng Hin php Vit Nam phi ghi ly nhng thnh tch v vang ca Cch mng v phi xy dng trn nhng nguyn tc di y: - on kt ton dn, khng phn bit ging ni, gi trai, giai cp, tn gio. - m bo cc quyn t do dn ch. - Thc hin chnh quyn mnh m v sng sut ca nhn dn. Vi tinh thn on kt, phn u sn c ca ton dn, di mt chnh th dn ch rng ri, nc Vit Nam c lp v thng nht tin bc trn ng vinh quang, hnh phc, cng nhp vi tro lu tin b ca th gii v nguyn ho bnh ca nhn loi. CHNG I CHNH TH iu th 1 Nc Vit Nam l mt nc dn ch cng ho. Tt c quyn binh trong nc l ca ton th nhn dn Vit Nam, khng phn bit ni ging, gi trai, giu ngho, giai cp, tn gio. iu th 2 t nc Vit Nam l mt khi thng nht Trung Nam Bc khng th phn chia. iu th 3 C ca nc Vit Nam dn ch cng ho nn , gia c sao vng nm cnh. Quc ca l bi Tin qun ca. Th t H Ni. CHNG II

NGHA V V QUYN LI CNG DN MC A NGHA V iu th 4: Mi cng dn Vit Nam phi: - Bo v T quc - Tn trng Hin php - Tun theo php lut. iu th 5 Cng dn Vit Nam c ngha v phi i lnh. MC B QUYN LI iu th 6 Tt c cng dn Vit Nam u ngang quyn v mi phng din: chnh tr, kinh t, vn ho. iu th 7 Tt c cng dn Vit Nam u bnh ng trc php lut, u c tham gia chnh quyn v cng cuc kin quc tu theo ti nng v c hnh ca mnh. iu th 8 Ngoi s bnh ng v quyn li, nhng quc dn thiu s c gip v mi phng din chng tin kp trnh chung. iu th 9 n b ngang quyn vi n ng v mi phng din. iu th 10 Cng dn Vit Nam c quyn: - T do ngn lun - T do xut bn - T do t chc v hi hp - T do tn ngng - T do c tr, i li trong nc v ra nc ngoi. iu th 11 T php cha quyt nh th khng c bt b v giam cm ngi cng dn Vit Nam. Nh v th tn ca cng dn Vit Nam khng ai c xm phm mt cch tri php lut.

iu th 12 Quyn t hu ti sn ca cng dn Vit Nam c bo m.. iu th 13 Quyn li cc gii cn lao tr thc v chn tay c bo m. iu th 14 Nhng ngi cng dn gi c hoc tn tt khng lm c vic th c gip . Tr con c sn sc v mt gio dng. iu th 15 Nn s hc cng bch v khng hc ph cc trng s hc a phng, . quc dn thiu s c quyn hc bng ting ca mnh. Hc tr ngho c Chnh ph gip. Trng t c m t do v phi dy theo chng trnh Nh nc. iu th 16 Nhng ngi ngoi quc tranh u cho dn ch v t do m phi trn trnh th c tr ng trn t Vit Nam. MC C BU C, BI MIN V PHC QUYT iu th 17 Ch bu c l ph thng u phiu. B phiu phi t do, trc tip v kn. iu th 18 Tt c cng dn Vit Nam, t 18 tui tr ln, khng phn bit gi trai, u c quyn bu c, tr nhng ngi mt tr v nhng ngi mt cng quyn. Ngi ng c phi l ngi c quyn bu c, phi t ra l 21 tui, v phi bit c, bit vit ch quc ng. Cng dn ti ng cng c quyn bu c v ng c. iu th 19 Cch thc tuyn c s do lut nh. iu th 20 Nhn dn c quyn bi min cc i biu mnh bu ra, theo iu th 41 v 61. iu th 21

Nhn dn c quyn phc quyt v Hin php v nhng vic quan h n vn mnh quc gia, theo iu th 32 v 70. CHNG III NGH VIN NHN DN iu th 22 Ngh vin nhn dn l c quan c quyn cao nht ca nc Vit Nam dn ch cng ho. iu th 23 Ngh vin nhn dn gii quyt mi vn chung cho ton quc, t ra cc php lut, biu quyt ngn sch, chun y cc hip c m Chnh ph k vi nc ngoi. iu th 24 Ngh vin nhn dn do cng dn Vit Nam bu ra. Ba nm bu mt ln. C 5 vn dn th c mt ngh vin. S ngh vin ca nhng th ln v nhng a phng c quc dn thiu s s do lut nh. iu th 25 Ngh Vin khng phi ch thay mt cho a phng mnh m cn thay mt cho ton th nhn dn. iu th 26 Ngh vin nhn dn t thm tra xem cc ngh vin c c bu hp l hay khng. iu th 27 Ngh vin nhn dn bu mt Ngh trng, hai Ph ngh trng, 12 u vin chnh thc, 3 u vin d khuyt lp thnh Ban thng v. Ngh trng v Ph ngh trng kim chc Trng v Ph trng Ban thng v. iu th 28 Ngh vin nhn dn mi nm hp hai ln do Ban thng v triu tp vo thng 5 v thng 11 dng lch. Ban thng v c th triu tp hi ngh bt thng nu xt cn. Ban thng v phi triu tp Ngh vin nu mt phn ba tng s ngh vin hoc Chnh ph yu cu. iu th 29 Phi c qu na tng s ngh vin ti hp, hi ngh mi c biu quyt. Ngh vin quyt ngh theo qu na s ngh vin c mt.

Nhng mun tuyn chin th phi c hai phn ba s ngh vin c mt b phiu thun. iu th 30 Ngh vin hp cng khai, cng chng c vo nghe. Cc bo ch c php thut li cc cuc tho lun v quyt ngh ca Ngh vin. Trong nhng trng hp c bit, Ngh vin c th quyt ngh hp kn. iu th 31 Nhng lut c Ngh vin biu quyt, Ch tch nc Vit Nam phi ban b chm nht l 10 hm sau khi nhn c thng tri. Nhng trong hn y, Ch tch c quyn yu cu Ngh vin tho lun li. Nhng lut em ra tho lun li, nu vn c Ngh vin ng chun th bt buc Ch tch phi ban b. iu th 32 Nhng vic quan h n vn mnh quc gia s a ra nhn dn phc quyt, nu hai phn ba tng s ngh vin ng . Cch thc phc quyt s do lut nh. iu th 33 Khi no hai phn ba tng s ngh vin ng , Ngh vin c th t gii tn. Ban thng v thay mt Ngh vin tuyn b s t gii tn y. iu th 34 Khi Ngh vin nhn dn ht hn hoc cha ht hn m t gii tn th Ban thng v gi chc quyn cho n khi bu li Ngh vin nhn dn mi. iu th 35 Hai thng trc khi Ngh vin nhn dn ht hn, Ban thng v tuyn b cuc bu c li. Cuc bu c mi phi lm xong trong hai thng trc ngy Ngh vin ht hn. Khi Ngh vin nhn dn t gii tn, Ban thng v tuyn b ngay cuc bu c li. Cuc bu c mi lm xong trong hai thng sau ngy Ngh vin t gii tn. Chm nht l mt thng sau cuc bu c, Ban thng v phi hp Ngh vin nhn dn mi. Trong khi c chin tranh m ngh vin ht hn th Ngh vin hoc Ban thng v c quyn gia hn thm mt thi gian khng nht nh. Nhng chm nht l su thng sau khi chin tranh kt liu th phi bu li Ngh vin. iu th 36 Khi Ngh vin khng hp, Ban thng v c quyn:

a) Biu quyt nhng d n sc lut ca Chnh ph. Nhng sc lut phi em trnh Ngh vin vo phin hp gn nht Ngh vin ng chun hoc ph b. b) Triu tp Ngh vin nhn dn. c) Kim sot v ph bnh Chnh ph. iu th 37 Phi c qu na tng s nhn vin b phiu thun, nhng ngh quyt ca Ban thng v mi c gi tr. iu th 38 Khi Ngh vin khng hp c, Ban thng v cng vi Chnh ph c quyn quyt nh tuyn chin hay nh chin. iu th 39 u mi kho hp, sau khi Ban thng v bo co cng vic, vn b phiu tn nhim Ban thng v c th nu ra, nu c mt phn t tng s ngh vin yu cu. Ton Ban thng v phi t chc nu khng c tn nhim. Nhn vin Ban thng v c c th c bu li. iu th 40 Nu cha c Ngh vin nhn dn ng hay trong lc Ngh vin khng hp m cha c Ban thng v ng th Chnh ph khng c bt giam v xt x nhng ngh vin. Ngh vin khng b truy t v li ni hay biu quyt trong Ngh vin. Trong trng hp phm php qu tang, Chnh ph c th bt giam ngh vin ngay nhng chm nht l 24 gi phi thng tri cho Ban thng v. Ban thng v hoc Ngh vin s nh ot. Khi mt ngh vin mt quyn ng c th ng thi mt c t cch ngh vin. iu th 41 Ngh vin phi xt vn bi min mt ngh vin khi nhn c ngh ca mt phn t tng s c tri tnh hay thnh ph bu ra ngh vin . Nu hai phn ba tng s ngh vin ng thun ngh bi min th ngh vin phi t chc. iu th 42 Ph cp ca cc ngh vin s do lut nh. CHNG IV CHNH PH iu th 43 C quan hnh chnh cao nht ca ton quc l Chnh ph Vit Nam dn ch cng ho. iu th 44

Chnh ph gm c Ch tch nc Vit Nam dn ch cng ho, Ph ch tch v Ni cc. Ni cc c Th tng, cc B trng, Th trng. C th c Ph Th tng. iu th 45 Ch tch nc Vit Nam dn ch cng ho chn trong Ngh vin nhn dn v phi c hai phn ba tng s ngh vin b phiu thun. Nu b phiu ln u m khng s phiu y, th ln th nh s theo a s tng i. Ch tch nc Vit Nam c bu trong thi hn 5 nm v c th c bu li. Trong vng mt thng trc khi ht nhim k ca Ch tch, Ban thng v phi triu tp Ngh vin bu Ch tch mi. iu th 46 Ph ch tch nc Vit Nam dn ch cng ho chn trong nhn dn v bu theo l thng. Nhim k ca Ph ch tch theo nhim k ca Ngh vin. Ph ch tch gip Ch tch. Khi Ch tch t trn hay t chc th Ph ch tch tm quyn Ch tch. Chm nht l hai thng phi bu Ch tch mi. iu th 47 Ch tch nc Vit Nam chn Th tng trong Ngh vin v a ra Ngh vin biu quyt. Nu c Ngh vin tn nhim, Th tng chn cc B trng trong Ngh vin v a ra Ngh vin biu quyt ton th danh sch. Th trng c th chn ngoi Ngh vin v do Th tng c ra Hi ng Chnh ph duyt y. Nhn vin Ban thng v Ngh vin khng c tham d vo Chnh ph. iu th 48 Nu khuyt B trng no th Th tng tho thun vi Ban thng v ch nh ngay ngi tm thay cho n khi Ngh vin hp v chun y. iu th 49 Quyn hn ca Ch tch nc Vit Nam dn ch cng ho: a) Thay mt cho nc. b) Gi quyn Tng ch huy qun i ton quc, ch nh hoc cch chc cc tng soi trong lc qun, hi qun, khng qun. c) K sc lnh b nhim Th tng, nhn vin Ni cc v nhn vin cao cp thuc cc c quan Chnh ph. d) Ch to Hi ng Chnh ph. ) Ban b cc o lut c Ngh vin quyt ngh. e) Thng huy chng v cc bng cp danh d. g) c x. h) K hip c vi cc nc. i) Phi i biu Vit Nam n nc ngoi v tip nhn i biu ngoi giao ca cc nc. k) Tuyn chin hay nh chin theo nh iu 38 nh.

iu th 50 Ch tch nc Vit Nam khng phi chu mt trch nhim no, tr khi phm ti phn quc. iu th 51 Mi khi truy t Ch tch, Ph ch tch hay mt nhn vin Ni cc v ti phn quc, Ngh vin s lp mt To n c bit xt x. Vic bt b v truy t trc To n mt nhn vin Ni cc v thng ti phi c s ng chun ca Hi ng Chnh ph. iu th 52 Quyn hn ca Chnh ph: a) Thi hnh cc o lut v quyt ngh ca Ngh vin. b) ngh nhng d n lut ra trc Ngh vin. c) ngh nhng d n sc lut ra trc Ban thng v, trong lc Ngh vin khng hp m gp trng hp c bit. d) Bi b nhng mnh lnh v ngh quyt ca c quan cp di, nu cn. ) B nhim hoc cch chc cc nhn vin trong cc c quan hnh chnh hoc chuyn mn. e) Thi hnh lut ng vin v mi phng sch cn thit gi gn t nc. g) Lp d n ngn sch hng nm. iu th 53 Mi Sc lnh ca Chnh ph phi c ch k ca Ch tch nc Vit Nam v tu theo quyn hn cc B, phi c mt hay nhiu v B trng tip k. Cc v B trng y phi chu trch nhim trc Ngh vin. iu th 54 B trng no khng c Ngh vin tn nhim th phi t chc. Ton th Ni cc khng phi chu lin i trch nhim v hnh vi mt B trng. Th tng phi chu trch nhim v con ng chnh tr ca Ni cc. Nhng Ngh vin ch c th biu quyt v vn tn nhim khi Th tng, Ban thng v hoc mt phn t tng s Ngh vin nu vn y ra. Trong hn 24 gi sau khi Ngh vin biu quyt khng tn nhim Ni cc th Ch tch nc Vit Nam c quyn a vn tn nhim ra Ngh vin tho lun li. Cuc tho lun ln th hai phi cch cuc tho lun ln th nht l 48 gi. Sau cuc biu quyt ny, Ni cc mt tn nhim phi t chc. iu th 55 Cc B trng phi tr li bng th t hoc bng li ni nhng iu cht vn ca Ngh vin hoc ca Ban thng v. K hn tr li chm nht l 10 ngy sau khi nhn c th cht vn.

iu th 56 Khi Ngh vin ht hn hoc t gii tn, Ni cc gi chc quyn cho n khi hp Ngh vin mi. CHNG V HI NG NHN DN V U BAN HNH CHNH iu th 57 Nc Vit Nam v phng din hnh chnh gm c ba b: Bc, Trung, Nam. Mi b chia thnh tnh, mi tnh chia thnh huyn, mi huyn chia thnh x. iu th 58 tnh, thnh ph, th x v x c Hi ng nhn dn do u phiu ph thng v trc tip bu ra. Hi ng nhn dn tnh, thnh ph, th x hay x c ra U ban hnh chnh. b v huyn, ch c U ban hnh chnh. U ban hnh chnh b do Hi ng cc tnh v thnh ph bu ra. U ban hnh chnh huyn do Hi ng cc x bu ra. iu th 59 Hi ng nhn dn quyt ngh v nhng vn thuc a phng mnh. Nhng ngh quyt y khng c tri vi ch th ca cc cp trn. U ban hnh chnh c trch nhim: a) Thi hnh cc mnh lnh ca cp trn. b) Thi hnh cc ngh quyt ca Hi ng nhn dn a phng mnh sau khi c cp trn chun y. c) Ch huy cng vic hnh chnh trong a phng. iu th 60 U ban hnh chnh chu trch nhim i vi cp trn v i vi Hi ng nhn dn a phng mnh. iu th 61 Nhn vin Hi ng nhn dn v U ban hnh chnh c th b bi min. Cch thc bi min s do lut nh. iu th 62 Mt o lut s nh r nhng chi tit t chc cc Hi ng nhn dn v U ban hnh chnh. CHNG VI

C QUAN T PHP iu th 63 C quan t php ca nc Vit Nam dn ch cng ho gm c: a) To n ti cao. b) Cc to n phc thm. c) Cc to n nh cp v s cp. iu th 64 Cc vin thm phn u do Chnh ph b nhim. iu th 65 Trong khi x vic hnh th phi c ph thm nhn dn hoc tham gia kin nu l vic tiu hnh, hoc cng quyt nh vi thm phn nu l vic i hnh. iu th 66 Quc dn thiu s c quyn dng ting ni ca mnh trc To n. iu th 67 Cc phin to n u phi cng khai, tr nhng trng hp c bit. Ngi b co c quyn t bo cha ly hoc mn lut s. iu th 68 Cm khng c tra tn, nh p, ngc i nhng b co v ti nhn. iu th 69 Trong khi xt x, cc vin thm phn ch tun theo php lut, cc c quan khc khng c can thip. CHNG VII SA I HIN PHP iu th 70 Sa i Hin php phi theo cch thc sau y: a) Do hai phn ba tng s ngh vin yu cu. b) Ngh vin bu ra mt ban d tho nhng iu thay i. c) Nhng iu thay i khi c Ngh vin ng chun th phi a ra ton dn phc quyt.