PERATURAN AM SEKOLAH

1. ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ARAHAN AM 1.1. Selaku pegawai kerajaan, guru dan kakitangan sekolah adalah tertakluk kepada arahan yang terkandung dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua staf dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi arahan Perintah Am tersebut dan dokumen-dokumen yang berkaitan. 1.2. Setiap guru dikehendaki :1.2.1. Menghayati tatasusila profesion perguruan dan mengunjunginya sebagai profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata. 1.2.2. Mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang. 1.2.3. Mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan. 1.2.4. Meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah dalam menjalankan tugas. 1.2.5. Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan pelajar ketika berada di sekolah serta menjaga harta benda sekolah. 1.2.6. Mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. 1.3. Kawasan sekolah merupakan ¶KAWASAN LARANGAN MEROKOK·. 1.4. Sebarang aktiviti Jualan Langsung dilarang di kawasan sekolah. (Guru / AKS / Orang Luar) WAKTU RASMI BERTUGAS 2.1. Guru-guru mesti berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit awal dan lima minit lewat waktu pulang. 2.2. Peruntukan masa tambahan untuk kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 adalah mengikut masa yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa. KEDATANGAN BERTUGAS 3.1. Setiap pegawai dikehendaki ¶punch card ¶ / menulis nama sebaik sahaja tiba di sekolah. 3.2. Kegagalan ¶punch card· / mencatatkan nama tanpa sebab yang munasabah akan dianggap pegawai berkenaan tidak bertugas pada hari tersebut. 3.3. Pegawai ditegah sama sekali meminta atau membantu pegawai lain melakukan ¶punch card ¶ / penulisan nama. 3.4. Pegawai yang tidak dapat hadir kerana bercuti sakit atau bercuti kecemasan diWAJIBKAN menghubungi Pengetua atau wakilnya seawal yang boleh sebelum masa sekolah dimulakan supaya jadual guru ganti dapat disediakan. 3.5. Pegawai yang hadir lewat daripada waktu rasmi bekerja dikehendaki berjumpa Pengetua atau wakilnya untuk memaklumkan sebab kelewatan tersebut.

2.

3.

1

4.

TIDAK HADIR BERTUGAS 4.1. Pegawai yang tidak hadir bertugas ke sekolah atas arahan pihak yang diluluskan seperti menghadiri kursus, hendaklah memaklumkan kepada Pengetua atau wakilnya sebelum hari / tempoh guru berkenaan terlibat dengan mengemukakan salinan surat panggilan. 4.2. Pegawai yang tidak hadir ke sekolah atas sebab kecemasan dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua atau wakilnya dengan seberapa segera pada hari berikutnya. KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU RASMI BEKERJA 5.1. Pegawai tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar / bekerja kecuali atas arahan atau kebenaran Pengetua atau wakilnya sekiranya ada masalah yang tidak dapat dielakkan. 5.2. Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan. 5.3. Semua pegawai yang hendak keluar kawasan sekolah dalam waktu bertugas dikehendak mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Pengetua atau wakilnya dikehendaki mengisi borang ¶Kebenaran Keluar Waktu Bertugas Rasmi· yang terdapat di Pejabat Am dan mengisi buku keluar masuk staf. TUGAS MASA CUTI Guru-guru boleh dipanggil ke sekolah untuk menjalankan sesuatu aktiviti akademik / kokurikulum , atau mesyuarat pada bila-bila masa difikirkan perlu, walaupun dalam masa cuti sekolah. KEHADIRAN KELAS DALAM WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 7.1. Setiap guru dikehendaki : 7.1.1. Mematuhi jadual pengajaran yang ditetapkan bagi memastikan keberkesanan perjalanan pertukaran kelas mengajar. 7.1.2. Menggunakan semaksimumnya waktu pengajaran dengan pengisian P&P yang berkesan. 7.1.3. Tidak meninggalkan kelas lebih awal sebelum loceng akhir sesuatu waktu pengajaran dibunyikan. 7.1.4. Memastikan P&P berjalan lancar dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 7.1.5. Berdiri sewaktu mengajar. 7.1.6. Menyemak setiap kerja / latihan yang diberikan kepada pelajar secara sempurna dan dari semasa ke semasa. 7.1.7. Mengurus tingkah laku pelajar supaya P & P dapat dijalankan dengan berkesan. 7.1.8. Menggunakan seberapa banyak kaedah dan teknik pengajaran dalam P&P bagi kelas-kelas tertentu. Pendekatan ¶Guided Learning Activities· boleh digunakan. 7.2. ´Free Periodµ merupakan masa bertugas dan bukan masa rehat. Waktu ini perlu digunakan untuk memeriksa latihan nota, membuat rancangan pengajaran harian atau membuat Bahan Bantu Mengajar.

5.

6.

7.

2

8.

GURU GANTI 8.1. Guru Ganti mestilah masuk kelas mengikut masa yang telah diperuntukkan. 8.1.1. Guru yang diganti kerana menghadiri kursus, seminar, taklimat atau mesyuarat : 8.1.1.1. mestilah menyediakan latihan kepada pelajar untuk dijalankan oleh guru ganti semasa ketiadaannya atau 8.1.1.2. mestilah terlebih dahulu telah memberi tugasan kepada pelajar untuk dibuat semasa ketiadaannya 8.1.2. Guru yang diganti kerana kes kecemasan seperti sakit . hal keluarga / kematian : 8.1.2.1. mestilah memaklumkan kepada pihak pentadbir secepat yang mungkin, iaitu sebaik-baiknya sebelum masa belajar bermula.  Semua guru sentiasa menyimpan aktiviti yang bersesuaian seperti soalan teka silang kata, aktiviti mencari perkataan tersembunyi, permainan bahasa, soalan-soalan teka-teki yang boleh menjana minda pelajar untuk berfikir atau mana-mana bahan yang difikirkan bersesuaian untuk dibuat oleh pelajar sekiranya memasuki kelas gantian kecemasan. 8.2. Slip ¶Guru Ganti· yang diterima oleh guru-guru berkenaan mestilah dilekatkan / ditampalkan di dalam buku rekod mengajar , ataupun difailkan dalam fail rekod mengajar masing-masing. Tugas guru ganti merupakan tugas rasmi. Kegagalan menjalankan tugas boleh dianggap sebagai ingkar perintah

8.3.

9.

BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR (BPM) 9.1. Setiap guru dikehendaki memiliki dan melengkapkan BPM. 9.2. BPM hendaklah : 9.2.1. Dilengkapkan dengan butiran-butiran yang ditetapkan dan tercatat di dalam BPM itu sendiri, seperti Rancangan Pengajaran Tahunan (RTP), Sukatan Pelajaran, Rancangan Harian dan sebagainya. 9.2.2. Dibawa bersama-sama ke kelas pada waktu P&P. 9.2.3. Dihantar kepada Pengetua atau wakilnya pada akhir setiap minggu persekolahan, iaitu hari Jumaat atau hari-hari sebelumnya jika hari Jumaat hari cuti. Catatan : BPM yang diserahkan itu hendaklah dilengkapkan dengan Persediaan / Rancangan Harian hari pertama minggu berikutnya. 9.2.4. Sekiranya guru terlibat dengan tugas rasmi di luar sekolah atau cuti yang diluluskan, BPM hendaklah diserahkan kepada Pengetua atau wakilnya, lengkap dengan rancangan mengajar bagi rujukan Guru Ganti. 9.2.5. BPM merupakan hak sekolah dan hendaklah dipulangkan ke Pejabat Am Sekolah sebelum cuti akhir tahun.

3

10.

FAIL MEJA 10.1. Setiap guru dan AKS dikehendaki memiliki dan melengkapkan Fail Meja. 10.2. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiaptiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan. 10.3. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah :10.3.1. Visi, Misi, Slogan, dan Misi Strategik (jika berkaitan) 10.3.2. Objektif Agensi (Umum dan Operasi) 10.3.3. Carta Organisasi Agensi 10.3.4. Objektif Program 10.3.5. Carta Organisasi Program (Kedudukan Pegawai) 10.3.6. Senarai Tugas / Kuasa / Hubungan dengan lain-lain pegawai 10.3.7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 10.3.8. Proses Kerja 10.3.9. Carta Aliran Kerja 10.3.10. Senarai Semak / ´Checklistµ 10.3.11. Senarai Undang-undang Pekeliling dan Lain-lain Rujukan 10.3.12. Senarai Keahlian Jawatankuasa ² jika berkaitan 10.3.13. Senarai Borang-borang Yang Digunakan 10.3.14. Norma Kerja Bagi Tiap-tiap Tugas Di mana Sesuai 10.3.15. Contoh Senarai Tugas Harian 10.4. Fail Meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir Program 10.4.1. Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskinikan setiap dua (2) tahun sekali ; dan apabila pertukaran pegawai berlaku YURAN KHAS 11.1. Yuran khas adalah kumpulan wang suwa sekolah yang dikutip oleh guruguru kelas pada tiap-tiap awal tahun. Apabila guru-guru telah mengutip yuran daripada pelajar, perkara berikut hendaklah dipatuhi: 11.1.1. Keluarkan resit kepada pelajar 11.1.2. Serahkan segera kepada pembantu tadbir sekolah bagi mengelakkan wang itu di bawa pulang 11.1.3. Pembantu tadbir sekolah bertanggungjawab untuk mengeluarkan resit penerima wang kepada guru-guru 11.1.4. Perkara-perkara yang dilarang keras: 11.1.4.1. Menggunakan wang pelajar untuk kepentingan diri sendiri 11.1.4.2. Menangguhkan penyerahan yuran 11.1.5. Adalah diingatkan yuran pelajar merupakan wang suwa sekolah den ia tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sebarang penyalahgunaan wang yuran pelajar boleh ditakrifkan sebagai penyalahgunaan kuasa dan ia boleh dikenakan tindakan tatatertib/didakwa.

11.

4

3. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada pengetua. jadual. Ujian Setara 12.1. 12.2. Pembinaan soalan. Panitia serta Jawatankuasa yang dianggotai.1.2. Pembinaan soalan. 13. Guru disarankan membuat catatan tindakan di dalam buku ini agar tindakan susulan diambil bagi memastikan keberkesanan tugas yang diamanahkan. 12.2. Bidang.1.2.3. PERHIMPUNAN MINGGUAN SEKOLAH 13. 5 . Peperiksaan Percubaan PMR.3. jika Perhimpunan Mingguan tidak diadakan. 16. UJIAN DAN PERCUBAAN 12.3.1. Ujian merupakan satu penilaian terhadap keberkesanan proses pengajaran den pembelajaran pelajar. 12.1.2. Oleh itu ujian hendaklah dibuat dari masa ke semasa mengikut keperluan.3.3.2. penyediaan markah hendaklah mengikut pekeliling SU peperiksaan setelah disemak oleh ketua panitia masing-masing dan pihak pentadbiran.12.2. 13.3.1.3. 15. Perhimpunan Mingguan Sekolah diadakan pada setiap hari Isnin merupakan acara rasmi dan mesti dihadiri oleh setiap guru dan pelajar. Peperiksaan 12. 12. jadual. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi sekolah 14. ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH 14.1. 14. Dijalankan 2 kali setahun (mata pelajaran yang diambil semasa peperiksaan awam sahaja) . 12. Peperiksaan akan diadakan pada akhir penggal I dan II. MESYUARAT GURU / ANGGOTA KAKITANGAN SOKONGAN 16.2.1.1.1.1. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang/ Ketua Panitia tertentu pada bila ² bila masa. Kegagalan menghadiri adalah dianggap sebagai ingkar perintah. Peperiksaan Percubaan 12. SPM mengikut takwim sekolah. Pengetua atau wakilnya akan memaklumkan kepada guru-guru.2.2. 15. MESYUARAT GURU/KETUA BIDANG/PANITIA/JAWATANKUASA 15. Guru Bertugas dibantu oleh Badan Pengawas bertanggungjawab menyelaraskan agenda. Peperiksaan Penggal 12. Guru wajib hadir Mesyuarat Guru. 13. penyediaan markah hendaklah mengikut pekeliling SU peperiksaan setelah disemak oleh ketua panitia dan pihak pentadbiran.

Setiap peralatan hendaklah digunakan dengan sempurna memulangkannya dengan segera dalam keadaan seperti semasa dipinjamkan.1.4.1. Anggota Kakitangan sokongan tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan. Guru Penasihat hendaklah menyampaikan laporan aktiviti yang telah disertai di luar sekolah secara bertulis kepada Penolong Kanan Kokurikulum atau wakilnya.1. 6 .1. KEGIATAN KOKURIKULUM 17. Sebarang aktiviti/latihan selain daripada tempat yang telah ditentukan hanya akan dibenarkan jika mendapat kelulusan Pengetua atau wakilnya.3. 18. 17.1. PAKAIAN 19. 19.1. Aktiviti/latihan hendaklah dijalankan di tempat yang telah ditentukan. Guru Lelaki 19. 17.3. 17.1.2. Setiap kegiatan hendaklah direkodkan dalam Buku Instrumen masingmasing.4. Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan dengan segera dan sebarang kerosakan akibat kecuaian maka guru/AKS berkenaan bertanggungjawab membayar kos membaiki peralatan tersebut.1. Anggota Kakitangan sokongan diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang tertentu pada bila ² bila masa. 18. Berseluar panjang dan berbaju kemeja (berkolar dan tidak bercorak).2. lengan panjang/pendek serta digalakkan bertali leher. Setiap guru/ AKS hendaklah mendapatkan kebenaran penyelaras atau guru/AKS yang dipertanggungjawabkan menjaga /menyelia peralatan berkenaan. PENGGUNAAN PERALATAN SEKOLAH 18. Peraturan Pakaian / Potongan rambut sewaktu bertugas : 19. Persatuan.2. Guru tidak dapat hadir kerana sebab ² sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang/Ketua Panitia. 16. Perkhidmatan mesin fotostat dan riso adalah khususnya untuk urusan pentadbiran sekolah. Mesin-mesin ini akan dikelolakan oleh pembantu pejabat sekolah sahaja. Peraturan yang dipinda dan ditetapkan oleh Jawatankuasa Kokurikulum hendaklah dipatuhi.3.4. 18. 17. 18.16. Setiap guru yang dilantik sebagai Guru Penasihat Unit Beruniform. Baju hendaklah dimasukkan ke dalam dan jika berlengan panjang hendaklah jangan dilipat. 17. Sukan dan Permainan atau Penyelaras/Jurulatih Penyertaan Luar wajib hadir aktiviti kokurikulum/latihan mengikut masa dan jadual yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kokurikulum sekolah. Kelab. Pihak-pihak lain tidak dibenarkan menguruskan mesin-mesin tersebut.5. 16.

7.1.3 ´Jeansµ dan ´slackµ tidak boleh dipakai. 19.1.4.1.1.1.2 Kasut cerpu atau sejenisnya yang mempunyai bentuk yang sesuai boleh dipakai dengan pakaian yang ditetapkan. Kumpulan pentadbir dikehendaki bertali leher sepanjang waktu bertugas. 22.1. 19.1.1.6. Potongan rambut hendaklah sesuai untuk dijadikan contoh kepada pelajar lelaki.1.1 mesti dipatuhi.1.2. TANDA NAMA Setiap guru dan staf hendaklah memakai tanda nama sepanjang waktu bertugas. 22.1. Pakaian semasa aktiviti Pendidikan Jasmani ialah Baju Sukan (Baju T berkolar.3. Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri. Guru dan kakitangan sekolah yang hendak menyimpan kunci mesti mendapat kebenaran bertulis dari Pengetua. 19.1.1. Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan di pejabat pentadbiran sekolah.1.2.19.2.4 Potongan rambut hendaklah sesuai untuk dijadikan contoh kepada pelajar perempuan. 19. Setiap pembelian barangan perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Pengetua atau wakilnya.1 Pakaian kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing dan pakaian lain yang sesuai dan tidak menjolok mata.1.2.1.2.2. seluar sukan panjang dan kasut sukan yang lengkap. 19. PEMBELIAN BARANGAN 21.1 mesti dipatuhi. KUNCI 23.3. Kasut kulit atau kasut lain sejenis dengannya. 7 .1.1.2.2.1. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran Pengetua 22. 21.1.2. 23. 20. Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Jawatankuasa Jadual Waktu dan ditandatangani oleh Pengetua/Penolong Kanan 23. 19.1. Hari Perhimpunan : sama seperti di atas tetapi dimestikan memakai tali leher. seluar sukan panjang dan kasut sukan yang lengkap.2.1. Guru Wanita 19.5.5 Pakaian semasa aktiviti Pendidikan Jasmani ialah Baju Sukan (Baju T berkolar. 21.3. Selepas selesai aktiviti berkenaan maka peraturan dalam perkara 19. Semua kunci mesti di simpan di pejabat pentadbiran sekolah. 19. 19. 19.2.1.1. Selepas selesai aktiviti berkenaan maka peraturan dalam perkara 19. Hendaklah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. JADUAL WAKTU 22. Pakaian baju Melayu yang lengkap dan samping (Jumaat) 19. 23.

Setiap guru merupakan pembimbing. 8 .2.1. 29.1. HUBUNGAN SESAMA GURU / AKS 27.3. 25. Sebarang hukuman / denda yang berunsur ¶deraan· adalah diharamkan.4. 28. 29. 26. HUKUMAN SALAH LAKU PELAJAR 28.24. 27. HUBUNGAN GURU DENGAN PELAJAR 26. jantina. Semua guru / AKS secara tidak langsung menjadi ahli Kelab Staf dan PIBG sekolah. 26. ekonomi dan sebagainya. Yuran tahunan Kelab Staf mesti dijelaskan oleh semua guru/AKSseperti mana yang telah ditetapkan. CUTI BAGI GURU 29.1.2. 26.2. kaum. Cuti Tanpa Rekod Bagi guru / KTBM yang menghadiri / menyertai Latihan Pasukan Sukarela. status.3. KEAHLIAN KELAB STAF DAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU 25. Latihan Syarikat Kerjasama.2. Sebarang masalah pelajar hendaklah diberikan perhatian yang bersungguh-sungguh dengan mencari penyelesaian yang sebaik mungkin.2. Tatacara Tindakan Salah Laku pelajar / kes disiplin pelajar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah mesti dipraktikkan oleh semua guru. Mesyuarat Persatuan Ikhtisas / Tahunan Pertubuhan/Persatuan hendaklah mendapat pengiktirafan kerajaan. 25. 27. 27. Mereka perlu dianggap sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. Tindakan yang bersifat campur tangan terhadap bidang tugas seorang guru /perlu di elakkan. Setiap guru dikehendaki memberi perhatian kepada pelajar secara individu.3. Setiap guru dan AKS hendaklah sentiasa mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati antara satu sama lain. lokaliti.1.1. Setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah hendaklah dijayakan bersama dalam bentuk ¶Satu Keluarga· demi mewujudkan warga sekolah yang penyayang. Jumlah yuran Kelab Staf / PIBG sekolah adalah seperti yang ditetapkan dalam keputusan mesyuarat. 28. Peperiksaan Jabatan. 27. Cuti Rehat Khas Sila rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005. 25. TELEFON Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah direkodkan. Setiap guru perlu mengelak wujudnya sebarang bentuk diskriminasi terhadap pelajar atas sebab-sebab agama. Sebarang konflik yang timbul hendaklah diselesaikan dengan cara berunding dan menghasilkan penyelesaian berbentuk ´Win-winµ.

3. KESELAMATAN DI KAWASAN SEKOLAH Setiap guru / AKS bertanggungjawab terhadap keselamatan pelajar. Jika gagal mengemukakan Sijil Sakit. Cuti Tanpa Gaji hendaklah dipohon. Cuti Sakit Bermaksud tidak dapat bertugas kerana sakit / uzur. bilik-bilik dan peralatan sekolah setiap masa. 31. Sijil Sakit daripada doktor swasta yang lebih daripada dua hari hendaklah disahkan oleh doktor kerajaan. TUGAS-TUGAS LAIN Semua guru / AKS dikehendaki menjalankan tugas dan arahan yang diberikan oleh Pengetua atau wakilnya. PINDAAN PERATURAN AM SEKOLAH Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran akan memaklumkan sebarang pindaan terhadap Peraturan Am Sekolah. 9 .4. 30.29. bangunan. Pengetua atau wakilnya hendaklah dimaklumkan secepat yang mungkin dan Sijil Sakit perlu diserahkan seberapa segera selepas kembali bertugas. Kegagalan menjalankan tugas boleh dianggap ingkar perintah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. 29. dan permohonan dibuat dalam masa satu hari sebelum tarikh bercuti. 32. Cuti Tanpa Gaji Boleh diambil untuk tujuan persendirian yang penting.

Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 10 . 3. Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik. Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar. 1. Pengurusan dan Pembangunan 3. 3. 1.5. Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik. Datadata analisis peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan.2.3. 3. Menentukan sasaran sekolah. 3. 2. Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah. 1. Memastikan panitia matapelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan berkesan. Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran mengjkut peruntukan waktu yang ditetapkan.4. Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah. Buku Kedatangan Pelajar dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari masa ke masa. Mengajar sebilangan waktu mengikut pekililing 3/67 1982 (Pindaan). 2. 3. 3. 1.6. 2. Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru. Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna. pentadbiran dan kewangan sekolah. 3.8.1. Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu. 1. Mengambil langkah-Iangkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di sekolah. 1.10. 1. Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar. 3. Buku Kemajuan Pelajar. 1. 3.6.7. 1.10.1.2. Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan buku pelajar.1.5. Buku Profil. Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar. Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan.8.9. Memastikan polisi untuk aktiviti kokurikulum. 3. merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran.9. 1. 3. Memastikan pelaksanaan program pembangunan diri pelajar. Kemahiran Belajar dan Motivasi. Menentukan keberkesanan pengguna PSS. Kemahiran Mengurus Diri. Pembangunan Diri Pelajar 2. Pengurus Kurikulum ³Kerja Ikhtisas Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi Kementerian Pendidikan.4. Memastikan polisi peperiksaan awarn dilaksanakan mengikut peraturan.2. 4. Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan. 1. Bertanggungjawab dalam hal pengurusan. SENARAI TUGAS PENGETUA 1.BIDANG TUGAS ³³³³³³³³³PENGETUA BIDANG TUGAS PENGETUA 1. Menyelia dan mencerap proses P& P. Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pembuangan pelajar.3.11.7.

7. 8. 4. Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman. 8. Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumendokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya. 8.1. 6.4.3. Pengurusan Personal 4. perlantikan. rekod akaun. 8. Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti. Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah. Menghadiri kursus.3. 8. 8. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. Pembangunan Organisasi dan Diri 7.1. Menentukan tugasan dan bidang kerja serta menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.5. Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik.2. pengesahan dalam jawatan. 6. Mengawal stok dan harta benda sekolah. 5. 5. Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru.5. Menggalakkan percambahan fikiran.8. Kemudahan Fizikal 6. 11 . gaji guru dan staf sokongan. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.3. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion Keguruan. 7.5. penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta sokongan dilaksanakan.2. Kewangan 5. laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA. perkongsian maklumat. Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawal yang melanggar Arahan Perkbidmatan di bawah bidang kuasa Menjaga kebajikan pegawai. Memastikan keadaan fizikal bangunan.KERAJAAN DAN ASRAMA.4. 6. budaya ilmu serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri. Mengawal ´Experiencesµ berdasarkan pemerhatian.4. 8.6. 6. padang dan persekitaran dalam keadaan baik. 8.1. 4. Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik. 7. data dan seliaan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan ´Learning Experiencesµ pelajar. Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja. Mempertingkatkan keceriaan sekolah. 5. 8. Menentukan proses pendaftaran. 5. 7.4.5. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). Mengawal dan menyemak pembelanjaan perkapita.4.3. Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah. 4. Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang iktisas dan pengurusan. seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh kementerian / Jabatan dan Agensi-agensi Iuar.2. Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti. 4. 7. 6.1. Pembangunan Kendiri Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.2.4.3.1. 7.2.

Merancang langkah-langkah keselamatan pelajar. 2. BIDANG TUGAS 1. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. Membantu merancang takwim sekolah. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. kawasan . penggal dan sebagainya. Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran.2. Pejabat Pendidikan Daerah. 1.8. 2. 2. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih.4. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.5. 2. mingguan. 2. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/ maklumat. Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan. 1. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum.2.4. 1. Negeri dan Kementerian Pendidikan. 3.2. 4. 1. makmal dan bengkel. 3. 2. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Dengan itu. 12 . 1. 1.7. SENARAI TUGAS 1. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kurikulum 1. 3.8. Menjadi penandatangani kedua cek sekolah. 1. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan. bahan pusat sumber dan buku bacaan. 2.1.1. Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah. mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran pelajar dan menyediakan khidmat bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan tercapai.10.11. Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah. hubungan masyarakat dan keselamatan. Menentukan rancangan pelajaran harian.9.6. 2. Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.1. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. Mengurus hal-hal bangunan. 5.3. 1. keceriaan dan kebersihan sekolah. Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah. guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan. Membantu beban tugas guru dan staf sokongan sekolah 2. kursus dan latihan guru serta staf sokongan. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan. Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya. pusat sumber. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. pentadbiran dan pengurusan guru dan kakitangan sokongan. Menyelaras semua jenis kutipan yuran 2.PENOLONG KANAN PENTADBIRAN Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab kepada Pengetua semasa ketiadaan Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.5. Pengurusan 2. 2.9.7.6.3. 2. Pembangunan Diri Pelajar 3.3. Membantu memilih buku teks. 3. kemudahan fizikal dan keceriaan.

Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar tatatertib dan salah laku. Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah. kebajikan pelajar dan penerapan nilai-nilai murni. 5. 5. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Murid. Penolong Kanan HEM bertanggungjawab memeprtingatkan disiplin.2. 4. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.2. 5. Tugas-tugas lain.1. 6. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID Penolong Kanan HEM bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Menjadi penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. 13 .1.2. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah.1. Memberikan sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.6. 4.1.3. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan 1 2.4.3.1. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke semasa.1. 1.1. 1.1. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Program Perlindungan Pelajar.1. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. 1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai ²nilai murni 1. 6. Pembangunan Kendiri. 4. 4.4. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan 1.1. 1. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga. Pembangunan Organisasi.2.2. 5. SENARAI TUGAS 1. 1.5. Mengadakan kursus/latihan personal. Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar.1. 3.2.3. 6. 5. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan.1. 1. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti Hal Ehwal Murid. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat. seminar dan bengkel.2. Pembangunan Diri Pelajar. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. BIDANG TUGAS 1.4. 1. 5. Menghadiri kursus.2. 6. Disiplin 1.

6. 3.3.2.2.5. Biasiswa dan Bantuan.4.2. Membantu merancang . Mengadakan kursus/ latihan untuk personal.2. 1.1. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar. 2. Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.3. Menguruskan dan mengemaskinikan buku rekod pendaftaran pelajar.6. 2. Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan 1. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah 2. Menguruskan pertukaran pelajar.5.1. Membantu merancang takwim sekolah. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan. Menyemak buku kedatangan harian pelajar.2. Kokurikulum Sukan dan Permainan 3. Pengurusan 2. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.3.2. 3. 2. Menguruskan tuntutan bayaran biasiswa pelajar.1. melaksanakan dan menyelia kegiatan sukan dan permainan pada semua perigkat.4.1. 3. pengagihan dan hapuskira buku teks.7. 1. 6.3. 2.1. Kesihatan 1. Pembangunan Kendiri 5. 3.1. 1. Menyelaraskan dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. 5. 1. Menghadiri seminar.1.5.3. 1. Menguruskan surat akuan.4. 2.5.1. 3.2. sijil-sijil pelajar. Menguruskan kemudahan rawatan pelajar.3. Unit Beruniform 3. Menyelaraskan pengeluaran. pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah. 5.3. Kelab/Persatuan 3.1.3. 1.5. Menguruskan kutipan data. 5.4. Pembangunan Organisasi 4. 1. Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan unit beruniform tersebut di peringkat sekolah.3. Tugas-tugas lain.1.4. Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 14 .3.2. Skim Pinjaman Buku Teks 1.1. Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan SPBT. 5.1. Menyelenggarakan Perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. 4. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga.3. Menyelaraskan penyeliaan kantin sekolah. Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan 1.1. Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.3. 2. mengawal buku stok dan bilik buku SPBT.4. data pengambilan.2. 4.1. 1.4. kursus dan bengkel Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.

Unit Beruniform 1. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum. 3.1. Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan 1.1.2. 2.3. Penolong Kanan Pentadbiran dan Penolong Kanan (HEM).5. Kokurikulum 1.3. Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan 1.4. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke semasa.3. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab 1. Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah 1. Perundangan (A): P. 15 . Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua . Persatuan Dan Kelab 1.8.4. 2.2. 2.3.1. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (seperti Hari Kokurikulum Sekolah). 2. 4.2. No. Menyelia kegiatan unit beruniform 1.1. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.2.2. 2. SENARAI TUGAS 1.1.(A) 196 bertarikh 21hb.2. Mei 1998. Membantu Pengetua di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang. Menyusun.1. Menyelaras pengagihan pelajar mengikut aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk meningkatkan tahap pencapaian.3.2.3.7. 2. Tambahan No. Merancang kegiatan persatuan dan kelab 1. Merancang kegiatan unit beruniform 1. 5. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang.6.3.U.2. menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil.2.9.4. Menyelaras aktiviti-aktiviti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah.3. Kelab Sukan Dan Permainan 1.1.1. 2.1. 2. 21. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan 1. Memastikan rekod dan data kokurikulum dilengkapkan dan dihantar satu salinan ke Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri. Menyelaras aktiviti-aktiviti unit beruniform di dalam dan di luar sekolah 1.6. Membantu sekolah dalam segala jenis penerbitan berkaitan dengan kokurikulum.3. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan unit peruniform 1. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM BIDANG TUGAS 1. Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab 1.2. Pentadbiran 2. 2. Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Bertanggungjawab mengenai lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957. 2.10. 2. 11.4.

2. 5. Kokurikulum 2.1. Mengkaji. 3.3. program radio dan televisyen Pelajaran dan sebagainya. persatuan / kelab.2.4. makmal. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan bimbingan dan pemulihan.11. Merancang aktiviti kokurikulum untuk aktiviti selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah. 4. 3. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Menanggotai jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 3. 2.13. Membantu di dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sesi petang. 3. 1. Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran. 1. 2. Menyelaras pengurusan peperiksaaan dan penilaian.2. Menyelaras pungutan yuran.2. Kurikulum 1. 3.1. Menyemak buku kedatangan pelajar sesi petang. SENARAI TUGAS 1. Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Membantu merancang takwim sekolah.6.12. sukan / permainan dan unit beruniform. 1.2. Memeriksa buku pelajar secara rawak.8. Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat.7. Mengenal pasti guru dan pelajar yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan menyusun serta merancang latihan untuk mereka. Menentukan pelaksanaan kursus pengajian sesi petang. 2. 16 . 3. bengkel dan pekerja am sekolah bagi sesi petang.3.6. Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti.14. 3. Bertanggungjawab kepada Pengetua di dalam mentadbir semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. 3. Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan pelajar dalam bidang kokurikulum.1. Melaksanakan arahan dan tugasan lain yang diamanahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 6.2. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Guru-guru Penolong Kanan.3. Membantu mengeratkan perhubungan di antara guru sesi pagi dan petang. 2. 1. 1. 1.5. 1. 3. derma dan jenis pungutan lain. Menyelaras tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad bagi kes-kes kemalangan yang layak dituntut. Menyelaras kegiatan kokurikulum.4. Pengurusan 3. 2. Membantu merancang takwim kokurikulum sekolah. Merekod segala jenis cuti yang diambil oleh guru-guru sesi petang.1. 2. Tugas-Tugas Lain 3. PENOLONG KANAN PETANG BIDANG TUGAS 1.5. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Menyelaras kegunaan pusat sumber. melapor kegiatan kurikulum dan tindakan susulan bagi guru dan pelajar sesi petang.

Kurikulum 1. SENARAI TUGAS 1. Bertanggungjawab dalam hal Kurikulum dan Pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion. 5.1. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar sesi petang semasa mereka berada di sekolah. Membantu hak-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan. dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah. 5. 5. 2. Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. Merancang dan melaksanakan program dan kebajikan pelajar sesi petang.2.6.9. Memastikan peraturan sekolah dipatuhi dan dilaksanakan.3. Menentukan penerapan amalan dan nilai murni disampaikan secara bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. KETUA BIDANG BIDANG TUGAS 1. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).2. 3. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang Pelajaran kepada yang memerlukannya. 5. 3.5.1. 5. Pembangunan Kendiri.1. Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya terutama persatuan akademik. 5. 5. Menguruskan hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan dengan pengagihan dan pemulangan. 3. 5. 5. 5. 4.8. Menguruskan hal-hal biasiswa. Mengadakan kursus / latihan untuk personel. Mengurus kemudahan rawatan kesihatan pelajar sesi petang.6. 5. 3. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya.4.4.1. 6. 6. Pembangunan Organisasi. Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Penggal/Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.5. keselamatan. Merancang dan menyelaras program bimbingan dan kaunseling bagi pelajar sesi petang. Menghadiri kursus. Pembangunan Diri Pelajar 5. Mempertingkatan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. seminar dan bengkel. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu. 5. 3. kebersihan dan keceriaan sekolah bagi sesi petang. 5. latihan mengajar bagi guru-guru pelatih/maktab/ universiti dan seumpamanya.7. 5.10. Menghasilkan artikel-artikel di bidang ikhtisas dan pengurusan.3. 5.2.Menguruskan hal-hal kemasukan pertukaran pelajar sesi petang. 4. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya. 7. Pelajaran 17 . Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat.

12. 3. pemulihan dan pengayaan. Membantu menyelenggarakan dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah. Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan dengan berkesan. 3. Membantu merancang takwim sekolah. Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. 1. 1.1.5. Membantu menjalankan kursus. 1. Membantu dalam pemilihan buku teks. 1. kursus dan latihan untuk guru. Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan. 1. 1. 1. Pengurusan 3.1. 3.10. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.14. penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.5.2. 2.7.8.9.6.1. 3. Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya. Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan.11.13. 3. 1.9. 3. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya.10. 1. Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah. 1.3. bahan pusat sumber. Kokurikulum 2. mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya. 3.11. 1. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan. Membimbing guru terlatih.4. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.4. alar pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. 18 .7. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya.2. 3. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya. Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai kaedah dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan. 3.8. Merancang. Merancang. 2. 1.3. taklimat.6. Menyelia kerja-kerja kursus pelajar mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. 3. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. 3.2. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua.

Membantu dalam melaksanakn program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah. 4.5. Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian sebelum dihantar ke bilik cetak. 17. 15. Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil. 19 . Berhubung dengan ketua bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan. Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah. Memastikan salina minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pohak pentadbir sekolah dan PPD.6. penggal dan mingguan. 7.4. Mementukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya. Pejabat Pendidikan Daerah dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. 20. Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pembelajaran terkini. 23. 2. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 5. Tugas Lain 4. 21. kegiatan sukan. Kementerian Pelajaran dan lain-lain. Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat bantu mengajar diselenggarakan dengan baik. 4. Berhubung dengan PKG. Memastikan bilik khas dalam keadaan kondusif untuk P & P. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan rujukan untuk pusat sumber sekolah. Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. 18. KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 1. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi dan pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan luar seperti PMR dan SPM. Bertanggungjawab menyediakan bank soalan. Bertanggungjawab menyediakan rancagan pelajaran tahunan.3. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi matapelajarannya. JPN. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan.1. Menyediakan peraturan keselamatan pelajar dan peralatan di bilik khas. 4. Penyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan / ujian dan pemeriksaan kertas jawapan.4. Mengadakan tindakbalas kepada setiap perubahan yang diperlukan. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik. 8. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskini fail panitia mata pelajaran. Membantu ketua bidang membuat pemantauan P&P. 4. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan. 12. 19. 13. 24. 4. 9. 4. 10. 14. Membantu menyediakan data-data / maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan. 22. 3. 16. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan pelajaran yang kemaskini. Bertanggungjawab menyediakan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu. 6. penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.2. 11.

Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai. Membantu ketua panitia mengurus dan menjaga alat / bahan bantu mengajar. 11. memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. 3. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat. Membantu ketua panitia mengurus fail-fail panitia mata pelajaran . iaitu dari segi pengetahuan. Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia. PENOLONG KETUA PANITIA Membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas Ketua Panitia bagi sesi petang SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN 1. 10.25. 5. Bersama-sama ketua panitia mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat. 5. 4. Membantu ketua panitia menganalisa ujian bulanan dan lain-lain peperiksaan di sekolah. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan. Menjalankan ujian dan penilaian kepada pelajar. 26. 9. Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok / zon /daerah. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. 2. 2. 4. 10. GURU MATA PELAJARAN 1. Memiliki. 6. Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan kurikulum. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa . Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 7. 27. 20 . Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran. 11. Membantu ketua panitia mengurus stok ABM / BBM panitia . Mencatat minit mesyuarat . 3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemas kini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan. Membantu ketua panitia menyenaraikan alat/bahan bantu mengajar dan menyebarkannya kepada semua ahli panitia. 7. 8. Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. 6. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan Negeri/PPD. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan dan PPD. 8. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan. 12. Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli panitia. 9. 12. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.

rokok dan alcohol. 16. Merancang. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. kakitangan bukan guru. 8. melaksana. 21 . Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. soal selidik. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang. kakitangan sekolah. melaksana. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar(instructional)yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. instrument. Bekerja sebagai 'Team player'. Melaporkan kepada Ketua Bidang tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. 19. 14. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Membuat penilai an aktiviti modul. Merancang. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan perkhidmatan kaunseling krisis. 5. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferensi dengan ibu bapa. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. 17. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. 21. inhalan. guru. 15. 12. Mengumpul. Merancang. kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. guru. 17. Membantu menguruskan Bank Soalan. 13. guru. 4. 6. berhubung Bimbingan dan Kaunseling. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR. SPM. Merancang menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan di sekolah. 18. melaksana. 3. 15. ibu bapa dan bekas pelajar. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan di sekolah. 11. menyedia. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah Mengenalpasti dan merujuk pelajar. 16. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. melaksana. Merancang. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan di sekolah. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin. dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. melaksana.13. Merancang. melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar Negara. Merancang. mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 20. 14. 2. SPMV dan STPM. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) 1. 18. pentadbir. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 7. 9. 10. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah Menjadi penyelaras dalam program mentor mentee sekolah. Merancang.

Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkab oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. 6. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah. kursus ketatanegaraan dan sebagainya. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang. Mengendalikan perhimpunan harian (Selasa hingga Jumaat). persatuan-persatuan.2. bilik-bilik khas dan kawasan sekolah. kantin. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah. Penempatan(kemasukan) pelajar ke sekolah. lawatan -lawatan pelawat 14.3. kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan. 2. 24. Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN 1. 11. ucapan/pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan. 10. Perhimpunan 11. sampah-sarap telah dibuang serta lampu dan kipas/tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan. 14. masa rehat dan masa pertukaran guru. 14. pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan. 23. kem jaya diri. 25.2. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah. 11. 9. Memastikan bendera-bendera. Jabatan Pelajaran Negeri. Dasar Pendidikan Wajib.22. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat. 11. antara perkara-perkara yang dicatat ialah: 14.1. motivasi. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 10 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 10 minit setelah sekolah berakhir. 8. 13. 15. 12. 5.4. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah. Bertugas di pintu pagar utama sekolah sehingga jam 7 pagi. pelajar ponteng.5. jika perlu. tidak hadir atau sakit 14.1. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon. guru dan staf sokongan 14. 22 . sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah. Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas.3. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital/ke rumah. kedatangan pelajar. 4. tandas. 7. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan membuat laporan lisan kepada Pengetua / Penolong Kanan pada hari terakhir persekolahan dalam mingggu tersebut dan seterusnya mendapat tanda tangan pengesahan. 3.

PEMBANTU TADBIR (BAHAGIAN KEWANGAN) Menyediakan: 1. Sijil-sijil PMR/SPM/STPM apabila dikehendaki oleh pelajar 7. 8. 2. 3. 2. Bantuan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain. 6. Tuntutan bantuan perkapita 5.Akaun SUWA . 3. 6. Pertukaran pelajar. Membersihkan kawasan sekolah: Memotong rumput Menyapu sampah di kaki lima bangunan dan kawasan tidak berumput. 4. Membantu pembantu tadbir dalam urusan bank seperti membayar bil dan lain-lain. 10. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP). Pertukaran guru dan staf sokongan. PEMBANTU AM RENDAH (PEJABAT) 1.Akaun Kerajaan . Kira-kira yuran khas pelajar dan menyimpan slip bank 9. Pengesahan jawatan. Mengemas bilik pengetua dan bilik cetak. 5. Mengurus buku kehadiran guru/staf sokongan 3. Menjaga dan menyelenggara mesin rumput dan peralatan-peralatan lain. longkang dan stor 2. PEKERJA RENDAH AM.Akaun Asrama Mengurus : 7. Memasukkan surat-surat ke dalam fail dan mengedarkannya kepada guru/staf sokongan yang berkenaan. peperiksaan am kerajaan dan kursus induksi 5. PEMBANTU TADBIR (BAHAGIAN PENTADBIRAN PERKHIDMATAN) 1. Pesanan barang-barang keperluan pejabat 10. Biasiswa 3. Mengambil dan meminitkan mesyuarat. pencen. 9. Pembayaran bil-bil Mengemaskini:6. guru dan staf sokongan. Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau yang diarahkan oleh pengetua dan penolong kanan. 4. Mengemaskini sistem fail. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa. Membersihkan tandas. Buku Tunai . Buku Biru/permit mengajar guru 8. Surat-surat dan rekod cuti guru/staf sokongan. Mencetak soalan-soalan peperiksaan dan siaran-siaran pejabat. Merekod dan mengawal semua stok masuk dan keluar peralatan pejabat. Cek-cek 8. 9. 11. Stok Pejabat 11. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan dari masa ke masa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dan Penolong Kanan dari masa ke masa. Data pelajar. Tuntutan gaji 2. 1. Mengepos dan mengambil surat. Tuntutan elaun lebih masa pekerja 4. Memastikan stok peralatan PRA sentiasa lengkap dan cukup 23 . 7.

Membaik pulih peralatan sekolah /perabot sekolah yang rosak. 11. Membersihkan papan hijau. 11.2. Melaporkan kepada pengetua tentang kerosakan tandas. Menjaga makmal dan memastikan makmal berkeadaan bersih kemas dan selamat. Memastikan radas dan bahan kimia dikembalikan ke tempat asal selepas digunakan. Melengkapkan radas pelajar di makmal Kimia dan Makmal Fizik. Mencuci dan mengelap radas-radas kaca. Membersihkan makmal Fizik. 11.3. pelajar di makmal pada cuti penggal sekolah 24 .2. 11. Mencuci bilik makmal dan longkang-longkang dalam makmal pada hari Sabtu dan Cuti penggal sekolah. Menulis pesanan dalam borang pesanan.2. biologi dan makmal sains lainnya serta setor. Memastikan peralatan sekolah perabot tidak terbiar di merata tempat. 11. 11. 11. 11. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua atau penolong kanan. Menyimpan baucer pesanan dalam fail khas.1. slaid Mikroskop dan transparensi untuk pengajaran sains. Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru sains dan meminta sebut harga dari syarikat -syarikat yang tertentu pada awal tahun ( sebelum penggal persekolahan. projektor slaid. Menyediakan radas-radas dan larutan kimia untuk eksperimen. 5. sinki. PEMBANTU MAKMAL 1. 8. 8. 5.2.8.5. 10. 6. paip dan lain-lain untuk tindakan.1.2. Memadamkankan segala grafiti/conteng pada dinding bangunan sekolah.10 set radas sains yang diperlukan oleh guru sains untuk eksperimen. 6. 11.7. 9. meja guru. 4.2. 11.1.4. 11.1.3.6. Menyediakan carta-carta.4.Membuka. Menjalankan tugas-tugas harian/rutin. 7.1.1. Mengecat permukaan meja guru. carta dan radas lain ke tempat asalnya selepas eksperimen dijalankan. 11. Menguruskan troli-troli eksperimen supaya sentiada berada dalam keadaan bersih dan teratur. 11. 11. 11.2. 7. 9. Menyediakan 8 . Semua pesanan mestilah dibuat melalui Ketua Bidang /Pengetua. Menyimpan dana mengemas radas-radas yang telah digunakan ke tempat asalnya. larutan indikator dan larutan lain yang sentiasa mencukupi serta menukar label di botol reagent jika perlu.2.4. 10. 2. meja pelajar serta almari wasap dan sebagainya. Memastikan bilik makmal berada dalam keadaan kemas dan bersih serta semua tingkap dan penutup gas besar/ paip ditutup sebelum mengunci makmal. model sains. mengunci dan menjaga keselamatan dan kebersihan makmal: 11.2. Mengembalikan alat-alat reagent botol kimia. 3. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan. Menyediakan bahan keperluan yang diminta oleh guru sains. Memastikan bahan/ubatan di dalam kotak kecemasan sentiasa mencukupi. OHP. Membuka Makmal Fizik. 11.2. Memeriksa alat-alat dan bahan-bahan pesanan supaya semua berkeadaan baik dan mengikut kehendak guru sains.5. Menanam dan menjaga pokok-pokok bunga/pokok. aspirator dengan larutan kimia. Mengisi botol-botol reagent. Menggantikan tugas Jaga sewaktu Jaga bercuti.1.2.1. Kimia. Biologi dan kimia serta setor. Membantu menyediakan tempat persiapan bagi program-program/upacara rasmi sekolah.

11.3. 11.4. 11. bahan-bahan kimia.6. i. meja-meja makmal.9. 11. papan hijau dan kerosakan lain kepada Ketua Bidang Sains dan Matematik.3. lampu dan kipas telah ditutup.7.2. 11.6. larutan indikator dan lain-lain. Memastikan lampu. hari sains dan sebagainya.6.4. reagentreagent kimia dan lain-lain yang diperlukan untuk sesi amali pada hari berkenaan. 11.12.4. Berada dalam makmal dan membantu guru sains mengelola sesi amali yang dijalankan. Membersihkan papan hijau.3. kaki retort. Menolong pembantu makmal dan guru sains di dalam perkara-perkara berikut: y Membuat alat-alat sains saripada bahan-bahan tempatan dan lain-lain.6. Menolong pembantu makmal.16. 11. penunu bunsen.1. seperti dikehendaki oleh guru sains. 11. Menyapu lantai makmal dan bilik persediaan. Menyemak stok BBM.3. guru sains menyediakan larutan-larutan reagent kimia. alat/radas yang baru diterima ke dalam buku stok Utama pada hari yang saama diterima. kimia dan mencatat dalam buku stok. 11.3.3. 11.3.14. 11. Melaporkan kerosakan sinki.4.6. Menerima dan menyemak radas dan bahan kimia yang baru dibeli serta memasukkan ke stor dan mencatat dalam buku utama dan kad stok.6. papan hitam dan sebagainya.1.6. Mengumpul bahan-bahan yang diperlukan untuk percubaan pada minggu berikutnya.2.5.10.6. Membuang sampah 11.3. neraca kimia.17. 11.9. Menjalankan tugas-tugas lain yang di arahkan pengetua.6. Menyenaraikan radas dan bahan utama yang kurang dalam borang pesanan. tingkap-tingkap dan pintu makmal dan stor dititup dan dikunci sebelum pulang.6.13.8. Menyelenggarakan alat-alat elektronik. Mengisi botol-botol reagent dengan larutan kimia dan menukar label di botol jika perlu.6. Penolong Kanan dan Ketua bidang Sains dan Matematik. kipas. mikroskop.5. 11. Mengira stok radas dan bahan kimia dan menyediakan senarai pesanan untuk amali sains.4. 11.6.6. 11. 11. Menyediakan radas dan bahan kimia untuk percubaan Amali Sains. perkakas-perkakas. Mencuci alat/radas sains yang kotor. Memastikan semua paip gas. 11. Menyediakan alat-alat. 11. model bahan bantu mengajar. 11.2.5. Mencatat nama bahan kimia. biologi. Menyemak stok di Makmal fizik.6. 11. buku stok/inventori. paip air.11. Memasang klip buaya pada dawai.2. 11.4. Memastikan semua radas/alatan dan bahan kimia berkeadaan baik dan berfungsi. 11. 11. 11.6. Mencuci semua singki. 11. Menyemak alat-alat yang pecah dan rosak dan merekodkan di dalam buku stok. 25 .6. Mengambil kunci makmal di pejabat dan membuka makmal sebelum pembelajaran dimulakan. 11. 11. Mengembalikan alat-alat reagent -reagen kimia dan lain-lain ke tempat asalnya. almari wasap.15.11.1.3. 11.1. 11.6. Membersihkan meja kerja pelajar dan guru.5.6. Menutup tingkap dan mengunci pintu makmal serta mengembalikan kunci makmal ke pejabat.6. Membantu mengurus.

y Menyenaraikan radas/radas sains yang telah dipecahkan oleh pelajar dan alat-alat memerlukan servis. 12.Memperbaiki radas-radas/bahan kimia atau biologi yang rosak. y y y 26 . menyediakan radas yang diperlukan untuk percubaan pada minggu berikutnya: y menajamkan alat-alat /pemotong dalam makmal Biologi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/ Penolong kanan / ketua bidang Sains dan Matematik. mengecaskan bateri-bateri bekal.

Bertanggung jawab menentukan pembahagian tugas dan staf sokogan. Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan penyelaras tingkatan. Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN. Memastikan sistem inventori dilaksanakan 7. 2. cermin tingkap dan lain-lain. bil. 2. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah 4. 2. Menandakan nombor siri dan melabelkan pada perabot-perabot dan alat kekal yang baru. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun 27 . 9. 3. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit. 3. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit. Bertindak sebagai jawatankuasa penilaian prestasi. baucar dan cek). 7. Semua penerimaan/pembelian mesti direkodkan dalam kad Harta Modal. Menguruskan dan mengambil tindakan terhadap inventori kelas terutama perabot yang rosak seperti kerusi. 5. 6. 3. Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan tempatan. 8. 6. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan. Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat. Menyemak dan menandatangani Buku Tunai Kerajaan /SUWA/Panjar Wang Runci. meja. Memastikan perlaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual. 2. sahsiah dan lainlain. Mengenal pasti keperluan perabot dan melapor / membuat permohonan perabotperabot tambahan jika perlu. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan. bilik rehat. 9. 3. dewan. 10. kokurikulum. 4.JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN JAWATANKUASA TAKWIM DAN PERANCANGAN SEKOLAH 1. SPM dan peperiksaan dalaman. Merancang takwim sekolah JAWATANKUASA KEWANGAN 1. JAWATANKUASA INVENTORI SEKOLAH 1. Mengadakan pemeriksaan mengejuk ke atas kandungan peti besi sekolah. termasuk bangunan. Penyelaras Tingkatan. Mengadakan pemeriksaan mengejut ke atas Panjar Wang Runcit. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan. surau serta kawasan sekolah. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank. Membaca dan memahami pekeliling/ surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripada perjalanan sekolah meliputi akademik. invois. JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 1. 4. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik seperti peperiksaan PMR. Menjadi badan tertinggi sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan. 5. Menyelaras segala program yang dirancang. 8. Guru Kelas dan Kerani. 6. 5. Merancang pembangunan fizikal sekolah. 7.

Memastikan semua pelajar memulangkan alat-alat sekolah yang dipinjam sebelum mereka menerima Sijil Berhenti Sekolah. 6. 9. Menerima data pelajar yang menerima biasiswa. 10. pelajar dan sekolah sepanjang tahun 2. Melengkapkan maklumat data mengenai keperluan guru dan bilangan pelajar dalam perisian yang dibekalkan. 2. Mengurus peperiksaan PTK bagi guru dan staf sokongan JAWATANKUASA TEKNIK DAN SIARAYA 1.jenis pengangkutan ke sekolah. 11. 15. 13.agama dan lain-lain. Menyelaras aspek pembangunan sekolah dengan Jawatankuasa 3K. Menyediakan laporan yang sesuai. 5. Merekod data disiplin pelajar. Menyediakan surat-surat yang ada kaitan dengan pembangunan sekolah dari segi fizikal. Menyediakan pelan pembangunan yang teratur. Menyelenggara data EMIS untuk guru. 3.8. 16. Menguruskan hal-hal yang berkaitan.tempat tinggal dan pendidikan penjaga. Memastikan setiap pelajar baru mendapat nombor pendaftaran. 12. gred. Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata bulanan guru. sambutan dan protocol sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Mengemaskinikan data di peringkat jabatan (PORTAL JABATAN) secara on-line setiap bulan 3. 9. 10. Mengemaskini borang M untuk dihantar ke PPD 5. 11. 28 . 2. Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda yang akan dikenakan kepada pelajar. JAWATANKUASA DATA & MAKLUMAT 1.kaum dan jantina.kelas. Mengemaskini Borang Semakan sepanjang tahun 7. Menguruskan peralatan siaraya bagi setiap majlis di sekolah GURU PERHUBUNGAN. Memastikan semua peralatan disimpan di tempat yang selamat 3. Melengkapkan maklumat anjakan gaji guru-guru melalui perisian access 8. SAMBUTAN DAN PROTOKOL 1. Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut tingkatan. Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengikut ekonomi. Memastikan semua peralatan siaraya berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. 8. 7. kategori. Merancang pembangunan sekolah dengan teliti dan teratur dengan pihak pentadbir sekolah. Menyelenggara maklumat keperluan guru untuk dihantar ke PPD 4. 4. Membuat unjuran keperluan guru di akhir tahun 6. 9. opsyen dan lainlain. Bekerjasama dengan PIBG untuk mencari sumber kewangan. Bertindak sebagai wakil pentadbir dalam aspek perhubungan. SETIAUSAHA PEMBANGUNAN SEKOLAH 1. Memantau segala projek pembangunan sekolah supaya mematuhi semuanya dalam pelan tindakan. 14. Memanggil mesyuarat Jawatankuasa dan mengambil minit serta menyediakan minit. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu. Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina.

9. Merancang aktviti termasuk mengenal pasti masalah / isu. Mengaktifkan program Nilam. 5. Menyediakan bajet keperluan. membuat rumusan. Mengemaskini buku stok dan inventori. Membuat refleksi termasuk menganalisa data. 8. Bertindak memaklumkan kepada pelajar dan melaksanakan aktiviti 5. Menyediakan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. 4. 5. jamuan dan cenderamata kepada rombongan pelawat yang datang. Membuat laporan/dokumentasi kursus dalaman. 8. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 1. memahami masalah dengan mendalam. mengutip data menganalisis data. 2. menyatakan tujuan. 3. 6. Menerima dan menyusun acara sambutan. Memperbanyak koleksi buku di PSS. Merancang dan melaksanakan kursus dalaman untuk pelajar mengenai PSS. 4. Menyediakan bahan-bahan kursus dalaman 5. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER 1. Mengelolakan kursus-kursus yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Mempamerkan peraturan penggunaan PSS dan memastikan pelajar mematuhi 11. Menetapkan tarikh mesyuarat dan tarikh kursus dalaman. Mengagihkan tugas-tugas JK kepada ahli-ahli lain. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan. Menyediakan pelaporan yang diperlukan dari masa ke semasa. 3. Berbincang dengan Unit Akademik. Menghantar sesalinan laporan kursus dalaman kepada Pengetua. Mempertingkatkan promosi tentang buku terbaru dan penggunaan PSS. Sentiasa berbincang dengan pihak pentadbiran sekolah berhubung dengan dif-dif jemputan sesuatu majlis dan mengadakan sambutan dan memberikan keutamaan tempat duduk kesesuaian. 6. 29 . Menguruskan hal-hal lain. Mempamerkan carta organisasi 12. Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru. 3. 4. JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN 1. 9. 7. 7. Menyediakan laporan dan dibentangkan dalam mesyuarat kurikulum/panitia. Menerima senarai semak persediaan kursus dalaman. 6. 7. 4. Membuat pemerhatian secara langsung dan membuat komen. 2. 10. Membuat tinjauan mengenai kepakaran guru-guru yang ada dan jenis kepakaran yang diperlukan oleh guru. Mewakili dalam aspek-aspek berkaitan dengna perhubungan dengan masyarakat luar sekolah. 6. 3. taklimat. Menubuhkan jawatankuasa bertindak. Menyebarkan maklumat mengenai PSS kepada guru dan pelajar 8. Merancang dan melaksanakan aktiviti PSS. 2. 7. Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum untuk menangani isu atau masalah semasa. Membuat penilaian kursus dalaman yang dijalankan. Berkemampuan memperlihatkan imej yang baik pada masyarakat luar dan berpengetahuan tentang segala maklumat sekolah. GPK dan Ketua Bidang.2.

15. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran 4. Menguruskan penggunaan BBM/APD/software secara efektif dan berterusan. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 5. Sebagai pengurus e-mail 8. 2. 2. 5. 27.13. JAWATANKUASA ICT DAN MAKMAL KOMPUTER 1. 26. Membantu melaksanakan program perkembangan staf Mengurus perlantikan pengawas PSS. Mengkelaskan buku mengikut system yang digunakan di sekolah. 12. 23. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. Memastikan semua PC berlabel. Mempamerkan gambar kaku atau video di tempat yang dikhaskan. Rekod laporan dibukukan dan dimasukkan ke dalam laman web sekolah. 25. Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di PSS Mengurus pembelian buku. 24. Merawat/membaik pulih buku Menguruskan hapuskira buku. 7. 18. Menyediakan jadual waktu penggunaan makmal komputer. 3. 4. JAWATANKUASA MEDIA DAN DOKUMENTASI 1. 7. 6. 28. Koleksi dokumentasi disimpan selamat dan dikatalogkan mengikut judul. Sentiasa menambah dengan gambar-gambar dan bahan-bahan yang baru supaya ¶up-todate· dan terkini sepanjang masa. Memastikan integriti dan keselamatan data. Merekodkan buku perolehan ke dalam buku stok. Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif disamping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran 6. 10. Mengadakan kerjasama dengan jawatankuasa majalah. 22. Bekerjasama dengan AJK Pusat Sumber sekolah bagi ruang penyimpanan dan paparan. Menyelaras rancangan TV Pendidikan mengikut jadual waktu sekolah. 16. 3. Merekod sebarang kerosakan /kehilangan dan berhubung dengan pentadbir untuk tindakan susulan. Menyediakan buku log penggunaan dan memastikan penggunaan direkodkan Menyediakan jadual ¶booking· untuk pengajaran dan pembelajaran menggunakan PSS Menyediakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD/software Memastikan BBM/APD berkuasa elektrik/software sentiasa berkeadaan baik dan selamat digunakan. Mendokumentasikan segala program yang dilaksanakan di sekolah samada anjuran sekolah. 19. 14. 11. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Merancang dan melaksanakan aktiviti ICT sekolah untuk guru dan pelajar. 21. 9. PPD dan JPN dalam bentuk : a) Gambar foto/video b) Catatan /rekod/laporan yang dibukukan. Menceriakan makmal komputer dan memastikannya selamat untuk penggunaan. Menyediakan laporan tahunan. 30 . 20. 17.

Melaksanakan penghayatan Fardhu Ain. 2. Berhubung dengan pentadbir mengenai keperluan dan bajet diperlukan. 14. Menyediakan jadual sembahyang berjemaah 3. 3. 31 . 19. jika difikirkan perlu. siaran dalaman ditampal dengan teratur dan kemas di papan kenyataan bilik guru. 4. Membuat tempahan barangan atau tempahan kuih / lauk. Memastikan bilangan bilik mencukupi dengan keperluan semasa. Menyedia dan menghias tempat jamuan. 5. Kasut pelajar mestilah tersusun kemas. Membina keunggulan sahsiah JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS 1. Mempamerkan peraturan makmal komputer dan memastikan pelajar mematuhi peraturan tersebut. Merekod sebarang kerosakan/kehilangan. Membuat anggaran perbelanjaan dan berbincang dengan Pengetua tentang sumber kewangan yang hendak digunakan. 7. Menggalakkan penghayatan budaya ilmu. JAWATANKUASA PENGHAYATAN ISLAM 1. 3. JAWATANKUASA JAMUAN RASMI SEKOLAH 1. Memulihara bangunan dan bilik-bilik agar sentiasa baik dan boleh digunakan pakai. Memastikan ada rak kasut. 7. 2. SETIAUSAHA BILIK GURU 1. 18. Menyediakan menu jamuan dengan persetujuan Pengetua. 4. 5. Memastikan maklumat / bahan-bahan yang berkaitan seperti pekeliling. Merancang dan menyediakan Buku Program Penghayatan Islam dan Pemurnian Sahsiah 2. kekemasan dan keceriaan bilik guru sentiasa terjaga supaya kelihatan menarik dan selesa. 20. 17. 16. Menyediakan jadual dan memantau Program Tazkirah harian.bilik darjah dan bilik-bilik lain. 3. 5. AJK perlu mengadakan mesyuarat serta-merta apabila diminta oleh Pengetua. Merekod. Merekod penggunaan PC dan makmal di dalam buku log yang berasingan. Mempamer Jadual Tugas Harian pelajar dan memastikan pelajar sentiasa melaksanakan tugas kebersihan. 15. Mempamerkan carta organisasi. Memastikan kebersihan. Menyediakan buku log penggunaan untuk setiap PC dan makmal. 21. 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. 4. Kekerapan mesyuarat adalah mengikut sesuatu upacara atau lawatan-lawatan dari luar. 7.13. Mendapat sebut harga serta menu. Memastikan pemasangan peralatan dan bahan-bahan mencukupi dan menepati piawaian. Mengemaskini buku stok dan inventori. Menyedikan pelan semasa lokasi bangunan. Menyelia penggunaan bangunan dan bilik-bilik agar sentiasa dimanfaat. 6. Bertanggungjawab dalam menyelenggara sudut profesional. 6. Menyediakan program bagi meningkatkan keceriaan bangunan dan bilik-bilik. 2. Merancang dan melaksanakan penghayatan hari kebesaran Islam.melapor dan menyelesaikan sebarang masalah yang menjejaskan keceriaan dan keselamatan bangunan dan bilik-bilik.

12. Menghadiri upacara rasmi sekolah. 10. Menyemak / mengubah / mengedit bahan-bahan / maklumat di papan kenyataan bilik guru agar kemaskini dan ¶up-to-date·. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan dan kebersihan sekolah. 4. Membantu pihak sekolah menguruskan Lawatan Terancang/Lawatan sambil belajar untuk meningkatkan profesionalisme keguruan dan kesejawatan. Bertanggungjawab mengelola jamuan akhir tahun untuk semua staf. 6. Mengumpulkan semua maklumat / bahan yang berkaitan dengan peningkatan P&P dan disimpan dengan teratur untuk rujukan guru-guru. Bertanggungjawab mengeluarkan saguhati kerana kemalangan atau melangsungkan perkahwinan dan waris staf yang meninggal dunia. Merancang program untuk meningkatkan kebajikan staf 4. 3. 12. Mengambil langkah-langkah yang perlu bagi memastikan keselamatan segala peralatan dan bahan-bahan di dalam bilik guru. Menjadi orang perantaraan antara staf dengan pengetua. Bertanggungjawab mengelola pertandingan/kegiatan sukan atau riadah untuk ahli. Melaporakan segala kerosakan dan keperluan bilik guru kepada Pengetua dengan segera. 2. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilk-bilik staf 5. 2. Mengurus / menyediakan senarai inventori bilik guru. penolong kanan dan lembaga pengawas. 9. Mempererat hubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa. 9. 3. Memastikan semua guru dan staf sokongan menjadi ahli PSKPP. 11.4. Membantu memperlengkapkan kemudahan-kemudahan fizikal dan kelengkapan. Mengadakan perlawanan permainan antara staf sekolah atau badan luar. 7. Menyediakan satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua guru bagi tujuan menjaga dan mengawasi keceriaan bilik guru. JAWATANKUASA KELAB STAF 1. Bertanggungjawab membuat pengumuman atau surat edaran kepada semua guru untuk sesuatu mesyuarat atau taklimat guru. loker dan sebagainya. 5. 5. Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan. 10. 8. kerusi. 7. Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan. Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program-program tahunan dan menetapkan yuran/sumbangan guru. 11. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum. Memastikan pelajar tidak memasuki bilik guru sepanjang waktu persekolahan kecuali dengan kebenaran guru. Bertanggungjawab mengadakan majlis perpisahan untuk staf yang akan bertukar/pencen dan menyambut staf baru. 13. 8. 32 . Bertanggungjawab mengelola Hari Guru dengan kerjasama guru-guru. 8. 7. Bertanggungjawab memastikan semua guru mempunyak kelengkapan yang secukupnya seperti meja . Menghiasi bilik guru dengan cogankata dan lain-lain perhiasan yang sesuai. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan disiplin dan sahsiah pelajar sekolah. JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU 1. 6. 6.

16. 7. Bersama mengkaji analisis keputusan PMR dan SPM dan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang untuk mengatasi kelemahan. membina dan mengurus ABB / bahan-bahan rujukan / soalan-soalan peperiksaan. Bersama merancang dan melaksanakan program / aktiviti ke arah peningkatan prestasi dan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. 11. 5. Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja. 10. 2. Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual Waktu. Bertanggungjawab dalam memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. Memanggil mesyuarat dan mencatat minik mesyuarat JK Kurikulum. menilai dan berbincang dengan ketua bidang dan ketua panitia untuk memastikan buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh pelajar adalah bersesuaian. Bersama merancang dan menganjurkan kursus atau pendedahan kepada guru mengenai P&P.JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM JAWATANKUASA KURIKULUM 1. Mengesan dan memastikan supaya Sukatan dan Perancangan Pelajaran dilaksanakan dengan sempurna. 3. 13. 18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa. Menggalakkan guru-guru menggunakan komputer serta Internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyebarkan bahan-bahan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. 12. Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran. STPM dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang mengatasi kelemahan. Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh pelajarpelajar untuk menentukan kesesuaian dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan. Berusaha untuk membanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah. 10. Mencadang . Mengkaji. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar. Mencadangkan. Menyediakan dokumentasi/laporan semua program kurikulum 20. 6. Mengadakan mesyuarat kurikulum sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran. Merancang. Merancang strategi pengajaran/pembelajaran. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan. Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. 6. 15. 3. 9. 2. 4. 11. 8. 9. Mengkaji analisis keputusan PMR. Bertanggungjawab dalam mengumpul / mengkelas dan memastikan keselamatan soalansoalan peperiksaan. 33 . 17. 19. 4. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran. Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. 5. menyelaras dan melaksanakan kelas tambahan / kelas bmbingan. Berusaha untuk memperbanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua dari semasa ke semasa. 12. 8. SPM. SETIAUSAHA KURIKULUM 1. membina dan mengurus bahan bantuan mengajar. 14. 7.

Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. Menyediakan jadual guru ganti. Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok. 9. 6. Menetapkan tarikh dan mengatur perjumpaan guru-guru PMR / SPM dengan ibu bapa / penjaga selepas peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 3. 5. Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P & P 13. Berusaha menggunakan komputer dalam pengurusan jadual waktu. Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu. Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terbaru dan kemas kini. Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan. 6. 5. Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan. 12. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN Peranan Panitia Mata Pelajaran 1.13. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P & P. Merancang dan melaksanakan program akademik untuk meningkatkan prestasi pelajar. 4. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 34 . 2. Membuat pindaan. 7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 12. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai. 7. 4. Menyediakan anggaran perbelanjaan berdasarkan peruntukan kewangan. menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan pelajar. 8. Menyediakan dan memastikan prosedur keselamatan bilik-bilik khas dipatuhi. 7. Menyediakan jadual pembina soalan. Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah. 11. JAWATANKUASA PENGURUSAN JADUAL WAKTU 1. Memastikan keselamatan soalan. 2. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. Memilih dan mencadangkan buku teks kepada pihak Jawatankuasa Kurikulum. 4. Menyedia dan memperoleh alat bantu mengajar untuk keberkesanan proses P&P 10. 10. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman semua. 8. Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan. Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum. Merancang program khas untuk pelajar bermasalah 3M 11. jika perlu. 2. JAWATANKUASA PENILAIAN & PEPERIKSAAN Setiausaha Peperiksaan Dalaman 1. Memastikan skema jawapan disediakan oleh penggubal soalan. Menyediakan analisis peperiksaan dan lain-lain. 6. 3. Menguruskan dan menyemak buku stok. 5. 3. 8. 9. 14.

10. 2. 15. 3.sederhana dan galus dan merancang aktiviti susulan. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. pinjaman dan penggunaan bahan dan peralatan PPSMI 35 . Merangka program tahunan ke arah kecemerlangan akedemik. kapur / marker 11. Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan. 16. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR dan SPM. Menyelaraskan persediaan Sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM). Menyelaras aktiviti yang dirancang supaya berjalan dengan lancar dan mengikut jadual 3. 6. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru kelas. pemadam 11. Borang-borang lain yang berkaitan. menyelia dan memantau pengurusan dan pelaksanaan PPSMI.2. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: 11. Menyelia dan memantau peralatan dan bahan PPSMI. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 17. JAWATANKUASA PROJEK PMR DAN SPM 1.4. Merancang.1. 5. Mengenalpasti pelajar yang cemerlang. Bekerjasama dengan Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali/pendidikan seni.3. 8. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 7. Lembaga Peperiksaan dan sekolah. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR/SPM/STPM: 7. Merekod stok. Penyelaras peperiksaan PMR dan SPM mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan.1. jam dinding 11. 4. Analisis kertas soalan 7. 4. Mendapatkan 3 set soalan PMR dan SPM untuk rujukan sekolah. 3.2. 19. lain-lain 12.3. cop sekolah / lakri 11. 9. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. 11. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai peperiksaan kepada guru kelas. 14. 18. 7.5. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah/Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru kelas. 2. 2.Setiausaha PMR dan SPM 1. Memastikan semua pelajar dapat mengikuti semua program kecemerlangan yang dirancangkan JAWATAKUASA PPSMI 1. 13.

Menyiasat dan membentangkan kes-kes disiplin kepada Lembaga Tatatertib sekolah 6. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untu menguruskan kawalan disiplin dalam semua majlis sekolah. Lembaga Pengawas danMajlis Perwakilan Pelajar y Pelantikan dan pembuangan Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar y Pengawas dan pelaksanaan undang-undang sekolah y Urusan kelas tahanan y Mesyuarat Lembaga Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar 3. Berusaha menanamkan rasa cinta terhadap sekolah 8. 10. Mengendalikan urusan tindakan disiplin terhadap pelajar. 11. 3. 9. 2. Lembaga Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar 2. Mengadakan mesyuarat sidang penuh mengikut keperluan dan budi bicara Pengetua. 4. Menjadi pegawai perhubungan di antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin. 14. 2. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesahkan kesalahan-kesalahan yang serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat pekeliling Ikhtisas Bil. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah. Mengurangkan sebarang kehilangan dan kejumpaan barang. Menyelaras tugas dan fungsi setiap jawatankuasa di bawah Unit HEM. Bertanggungjawab terhadap seluruh pakaian seragam sekolah 5. Menjalankan rondaan untuk mengesan pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin. Menanamkan semangat kekitaan supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya. pelajar dan ibu bapa mengenai hal-hal disiplin dan kebajikan pelajar. Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. 5. 5. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin pelajar. 13. 6. 4. Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan: y Urusan mesyuarat Unit Disiplin. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan pemantauan yang berkesan. JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR 1. Menerima dan memberi cadangan dan pandangan dari guru. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian / Jabatan / PPD.pelajar yang melanggar peraturan sekolah 4. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan dari semasa ke semasa 36 .JAWATANKUASA HAL EHWAL PELAJAR JAWATANKUASA INDUK HAL-EHWAL MURID 1. Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. Bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan urusan disiplin. 12. 9/1975. 7.barang di kawasan sekolah 7. Mengkaji dan menggubal peraturan-peraturan sekolah dari masa ke semasa 3. Mengkaji dan menyelesaikan masalah kebajikan pelajar. UNIT PENGAWAS 1. Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas. Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes berat mengenai disiplin.

6. Bersama dengan jawatankuasa perhimpunan mengendalikan perhimpunan pelajar. Menyelaras. 7. 37 . merancang. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 2. 2. Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di sekolah termasuk guru dan pelajar. Membantu pelajar membuat penyesuaian peribadi.sosial untuk mewujudkan kestabilan emosi. 5. risalah. JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH 1. Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang terlibat dengan jenayah kecil. 3. Mengadakan program-program kesedaran diri dalam kalangan pelajar supaya tidak terjebak dengan kesalahan jenayah. 8. 2. Membantu menyelesaikan masalah salahlaku dan pelanggaran disiplin di sekolah oleh pelajar 4. bengkel. 7. 9. 3. Mengadakan kursus. CD dan lain-lain bahan elektronik. Menyebarkan maklumat Pencegahan jenayah kepada semua warga sekolah termasuklah mengedar buku-buku. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal. 4. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pendidikan / Kesihatan /Jabatan Pelajaran. 7. melaksana dan menilai semua program dan aktiviti Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah. 3. Menguruskan ceramah dan dialog oleh PDRM kepada semua pelajar di sekolah.JAWATANKUASA PERHIMPUNAN PELAJAR 1. Mengawalselia perkembangan masalah jenayah di sekolah dengan mengumpul data dan segala maklumat terkini. 5. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mengadakan Program Belajar Sambil Melawat. 2. Mempastikan pelajar keluar dari perhimpunan dalam keadaan teratur. 10. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar dalam menguruskan akademik 5. minat dan kemampuan 6. Mempastikan pelajar beratur di tempat yang dikhaskan mengikut kelas masing-masing dengan berpakaian lengkap. 5. 6. Membantu pelajar memilih bidang kurikulum berdasarkan kebolehan. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. Membuat pengumuman untuk memberitahu semua pelajar supaya segera ke tempat perhimpunan 3. Mengurus perhimpunan pada setiap hari Isnin yang dianggap sebagai perhimpunan rasmi. Membantu pelajar yang mempunyai masalah memilih kerjaya yang bersesuaian. KELAB PENCEGAH JENAYAH SEKOLAH (KPJS) 1. dan seminar kepada guru dan ahli kelab. Mengurus / mengendali perjalanan majlis perhimpunan. Mengurus PA Sistem untuk kegunaan perhimpunan. Menjalankan kaji selidik dan membuat pentafsiran berguna untuk membantu perkembangan pelajar. kemas dan ceria. Memastikan jensi-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian dan menu yang ditetapkan. Mengambil sebarang tindakan yang difikirkan sesuai sepanjang perhimpunan berjalan. 4. Menjalankan tugas yang diarah oleh pengetua dan PK HEM dari semasa ke semasa. 4. 6.

6. Mengurus sijil pertukaran biasiswa bagi penerima biasiswa yang bertukar ke sekolah lain. 2. 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / PK HEM dari semasa ke semasa. 5. Memaklum kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. Memastikan tempat duduk mencukupi. 4. Mengurus semua derma dari dalam dan luar dari masa ke semasa. Memastikan semua pekerja kantin telah menjalankan pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. 15. Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan Sekolah. 8. 9. 13. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji/kain maslin/disimpan dalam bekas yang tertutup. Mengurus pendaftaran pelajar dengan syarikat Takaful. 5. Mengeluarkan bantuan dalam bentuk wang. Mengenalpasti pelajar yang benar-benar layak untuk menerima bantuan. Mempastikan pengeluaran wang oleh pelajar hanya untuk tujuan yang berfaedah. 11. 12. Mengadakan pemilihan supaya pelajar yang layak sahaja memohon biasiswa. Menyimpan rekod-rekod kemajuan akademik dan kokurikulum penerima biasiswa. makanan dan lain-lain. Mengedar dan mengumpulkan borang SPBT 1/1A dan SPBT G 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / PK HEM dari semasa kesemasa 10. Menjalankan kutipan derma di sekolah apabila perlu. 8. peralatan. mengumpul borang permohonan dan membuat keputusan melalui mesyuarat. Memastikan borang maklumat/permohonan SPBT 130/170/1170 diisi dengan betul dan sempurna 3. tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan. 9. 4. 14. 7. Bertanggungjawab kepada pihak Pengetua dalam mengendalikan dan mengurus hal-hal berkaitan pemberian dan kutipan balik buku pinjaman 2. pakaian. mengedar. Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. 3. Mengedarkan buku-buku teks kepada guru-guru kelas untuk diberikan kepada pelajarpelajar 6. 10. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di permis supaya mudah dihubungi. Membuat laporan bulanan kepada Pengetua /Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan dari masa ke semasa JAWATANKUASA BIASISWA 1. 16. Memastikan makanan yang disediakan harian mencukupi. Membuat tuntutan dengan syarikat takaful jika ada kemalangan atau kematian. Menyediakan. Menyediakan dan menyelenggarakan buku daftar pengedaran borang SPBT 1/1A 5. JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN TAKAFUL 1. 8. Mengurus penyimpanan dan pemberian buku akaun penerima biasiswa. 17. 7. Membuat laporan mingguan dalam buku/borang yang disediakan. Menyediakan laporan untuk diberi kepada pihak pemberi biasiswa. Menyelaras permohonan biasiswa untuk pelajar. 3. 2. Menyimpan rekod dan data pelajar yang berkaitan. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT bersama-sama AJK SPBT yang lain 38 .7.

3. Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat di sekolah disediakan dan dilengkapkan. 9. 6. 3. kebersihan dan senarai aktiviti tahunan. Menyediakan peraturan dan penggunaan bilik rawatan. Mengatur rancangan jangka panjang/pendek serta menentukan pelaksanaannya 2. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN PELAJAR 1. Menyediakan Jadual tugas bilik rawatan. Mengemaskini fail dan buku stok SPBT Menerima bekalan buku teks SPBT daripada pengedar. Mengatur pembahagian tugas. 17. 4. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. 7. Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang ditetapkan oleh undang-undang kecil koperasi (jika bersesuaian) 4. 10. 11. 8. 2. 19. 8. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Menentukan objektif Kementerian mewujudkan asrama tercapai. 7. 5. Berusaha mencapai tahap asrama berbintang. tayangan dan lain-lain. 12. Mengadakan spot check untuk memastikan penghuni mematuhi peraturan. JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH Tugas Am Pengerusi 1. Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan betul dan beramanah 5. Memastikan peraturan asrama dipatuhi. penerbit serta menandatangani akuan serahan/invois Memastikan buku-buku teks SPBT dicop dengan SPBT dan mencatatkan tarikh penerimaan serta nombor siri Mengurus stor buku teks Mengisi borang permohonan pelupusan buku teks Menjadi Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusanm Bulu Teks Sekolah Melapor kepada Pengetua/Penolong Kanan (HEM) sebarang masalah yang berkaitan SPBT untuk tindakan selanjutnya Menyedia dan menghantar maklumat yang dikehendaki oleh Jabatan Pelajaran Sabah/Kementerian Pelajaran Malaysia Mengurus penyerahan Borang SPBT 1/1A kepada pelajar yang berpindah ke sekolah lain Memastikan buku-buku teks SPBT dalam keadaan yang baik Memastikan pelajar-pelajar menjaga/membalut buku teks Mengurus kerja baik pulih buku teks yang rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa JAWATANKUASA ASRAMA 1. 6. 18. 16.7. Merancang aktiviti/ kegiatan asrama. 9. pameran. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan/gigi oleh Jabatan Kesihatan. Mengumpul dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama semua guru kelas /penyelaras tingkatan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali 3. 2. Meningkatkan hubungan jawatankuasa asrama dengan ibu / penjaga penghuni. 13. Memastikan pengurusan asrama berjalan dengan baik dari segi makanan. Memastikan stok sentiasa dikemaskini 6. Mengadakan lawatan ke asrama bagi mengenal pasti masalah. 5. 4. 15. 14. Memastikan kewangan diurus secara berhemah 39 .

Menyimpan Daftar Nama Ahli serta Buku Laporan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan 4.5 Pertandingan poster kebersihan 3.7. 8. Tugas Juruaudit Dalam 1. Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkod. Membantu Pengerusi memberikan maklumat dan penerangan 7. Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung (jika berkenaan) 7. Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan seperti 3. baucer dan dokumen sokongan untuk bayaran dan menyimpannya dengan baik 5. Memastikan laporan kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi sebelum mesyuarat agung (Jika sudah berdaftar) Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan (jika berkaitan) Tugas Setiausaha Kedai Sekolah 1.00 atau ditetapkan oleh lembaga. masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan Pengerusi 5. Memeriksa Buku Tunai dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman Pengurusan Sekolah 3. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke masa. Memastikan wang tunai dalam tangan pada-satu-satu masa tidak melebihi RM200. Menentukan tarikh. Menyediakan dan menyampaikan laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat 3.3 Pertandingan mengarang esei kebersihan 3. Mengemaskini semua buku akaun kedai buku supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik 6. Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan 3. 2. Menyediakan pelan induk landskap sekolah 3. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Ahli Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari semasa ke semasa Tugas Bendahari 1.2 Pertandingan Kebersihan Kelas 3.4 Ceramah-ceramah kebersihan 3. Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta membuat pembayaran mengikut arahan lembaga 2. Menyediakan dan mengedarkan agenda mesyuarat sebelum mesyuarat diadakan kepada ahli dan menyediakan bahan keperluan mesyuarat 6.6 Menanam bunga/pokok di kawasan sekolah 3. Memeriksa akaun-akaun sekali sebulan 2.7 Lawatan ke sekolah-sekolah lain 40 .1 Kempen Kebersihan 3. Menyediakan resit. JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 1. Memastikan daftar kehadiran ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mesyuarat untuk edaran seterusnya 8. 4. Melaporkan kewangan dalam mesyuarat agung. Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat yang berkaitan koperasi 2.

Mengatur dan mengadakan latihan kecemasan/kebakaran dari masa ke semasa 4. Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti 6. Memastikan semua alat elektrik.2 Keselamatan bangunan dan perabot. Jabatan Pelajaran dan PPD. 2. Memastikan Sistem lalulintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat. di sekolah dan asrama. maklumat persatuan dan sebagainya.3 Keselamatan di makmal/bengkel/bilik ERT dan lain-lain bilik khas. PAPAN KENYATAAN Mengenalpasti jumlah papan kenyataan yang diperlukan Membuat pengagihan keperluan papan kenyataan mengikut tajuk/kepentingan khas Mengenalpasti tempat-tempat yang sesuai/strategik untuk ditempatkan papan kenyataan Pastikan semua papan kenyataan dimanfaat sepenuhnya Menukar ganti bahan-bahan yang dipamerkan pada papan kenyataan itu supaya sentia ¶up-to-date·. 9. suis dan pendawaian selamat. Menyediakan pelan laluan kecemasan dan arahan kepada pelajar serta dilekatkan di tiap-tiap bilik darjah 6. 7. Menyelaras dan menentukan kesesuaian bahan yang dipamerkan supaya tidak membawa kesan yang negatif kepada penerimaan pelajar. JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH 1. 2. 8. 41 . bomba. 8. 13. JKR/ Elektrik. Mengadakan kaji selidik dari masa ke semasa untuk menilai dan mengesan sambutan pelajar terhadap bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan. maklumat peperiksaan. 6. 6. Persatuan Bekas Pelajar dan sebagainya) bagi mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah.1 Keselamatan lalulintas 6. Mengadakan projek-projek bersama antara pihak sekolah dengan pihak luar (PIBG. 10. Mengingat dan menggesa guru-guru / unit-unit yang bertanggungjawab terhadap papan kenyataan tertentu supaya membaharui bahan-bahan yang dipamerkan dari masa ke semasa. 5. 10. 7. 11. 7. pengetahuan semasa. 12. Membaca. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada waktu majlis rasmi sekolah. Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi. Memastikan kehadiran pengawal-pengawal keselamatan. 6. UNIT 1. 5. 4. 8. Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke masa dan membuat laporan kemajuan kerja. dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. memahami. Menguruskan gotong-royong yang melibatkan pelajar. maklumat disiplin dan moral. 9.4. Membuat papan-papan tanda untuk menunjukkan tempat larangan 5. Berusaha untuk mendedahkan kepada pelajar sebanyak mungkin tentang bahan-bahan pelajaran. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan yang dijalankan oleh AJK ini. Meransang dan menggalakkan pelajar supaya sentiasa membaca / membuat rujukan tentang bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan. Memastikan peralatan untuk kerja-kerja pembersihan dan keceriaan mencukupi. 3. Mengatur ceramah keselamatan dari semasa ke semasa 3. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis/polis trafik. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar.

4. 3. 4. Merancang jadual kerja dari awal tahun sehingga majalah sekolah diterbitkan 5. Menyampaikan segala maklumat / dokumen / siaran / edaran-edaran daripada pihak pentadbiran kepada guru kelas berkenaan. laporan aktiviti dan kegiatan sekolah untuk dimuatkan dalam majalah.Jadual waktu . Mengumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dimuatkan dalam majalah 11. Menyediakan anggaran belanjawan 6. Mengumpul dan menyunting segala rekod. 2.Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan . 2. Membentuk biro-biro untuk tugas-tugas khas penerbitan majalah sekolah. Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru pembangunan. Menentukan dawai elektrik. Mengurus penyerahan majalah kepada pelajar. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. Menjadi penyelaras / perantaraan antara pIhak pentadbiran dengan guru kelas. pengiklan dan lain-lain agensi yang difikirkan perlu. Mengurus penghantaran bahan cetak dan bertanggungjawab menyemak kandungannya dari segi format. 2. 3. 42 . 5. Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan serta kata-kata aluan dari individu tertentu 7. (b) Kebajikan pelajar. Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . .Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah.Jadual Tugas . 9. bahasa dan isi sehingga sempurna. Bendahari. 8. Memastikan semua data pelajar setiap tingkatan dikemaskinikan dalam buku daftar induk. 3. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas. 8. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. JAWATANKUASA PENYELARAS TINGKATAN 1. Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Penolong Ketua Kelas.Moto Kelas . GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas 1.JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH 1. Menjadi penyelaras / urusetia bagi program-program akademik dan kokurikulum. Membuat semakan buku jadual kedatangan dan memastikan segala butiran tepat dan betul. menyapu lantai. kandungan dan lain-lain aspek mengenai majalah. Menentukan mutu dan bentuk majalah 4. 6. Mengumpul dan memilih segala jenis sumbangan kreatif guru dan pelajar. 5. 10. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa ke semasa. Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. Memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. 12. mengelap tingkap. Menentukan dasar percetakan. Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu sumber kewangan. 7. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada penyelaras SPBT. Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa dan memungut / menyimpannya setelah ditandatangani oleh ibu bapa / penjaga. 43 . Pungutan yuran tambahan / derma 1. 5. 3. daftar sekolah dan butir diri pelajar. 5. 6. . Resit hendaklah dikeluarkan dan direkod dalam jadual kedatangan.Menjamin keselamatan buku tersebut. Mencatat pertukaran pelajar dan memberitahu guru pendaftaran untuk catatan dalam rekod. Meminta pelajar membawa surat ibu bapa / penjaga / doktor sekiranya tidak hadir ke sekolah. Sijil Berhenti. Memastikan buku teks diagihkan. 7.9. 4. ketiga dan surat persetujuan berhenti kepada waris untuk kes-kes yang tidak hadir melebihi had yang ditetapkan. Memastikan setiap pelajar mempunyai Buku Rekod Kemajuan Pelajar dan Buku Rekod Penilaian Kokurikulum. Biasiswa dan Bantuan 1. Mengisi markah bagi setiap penggal. Wang pungutan yuran sekolah hendaklah diserahkan kepada Bendahari sekolah secepat mungkin mengikut hari dan masa yang ditetapkan dan mesti menerima resit rasmi serta merta. Merekodkan semua butir dalam buku jadual kedatangan terutama bahagian no. Menandakan kedatangan harian pelajar selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat. 3. Memastikan maklumat-maklumat yang diisi dalam borang sijil berhenti dan surat akuan adalah betul. 2. 8. Mengutip yuran tambahan / derma PIGB / kutipan-kutipan lain yang berkaitan mengikut masa yang telah ditetapkan dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekali gus. Menutup jadual kedatangan pada tiap-tiap akhir bulan dan menyerahkan kepada PK HEM / PK Petang untuk disemak. 4. 2.Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. Memastikan kelasnya di dalam keadaan bersih dan ceria. Membuat analisis kedatangan pelajar serta menghantar surat peringatan pertama. Buku Jadual Kedatangan dan kedatangan pelajar 1. 4. Membuat cadangan pelajar-pelajar yang layak diberi bantuan BKP dan bantuan persekolahan yang lain kepada guru kebajikan. 2. Mengenalpasti pelajar miskin dan anak yatim dan melaporkannya kepada guru kebajikan. . Merekod keputusan peperiksaan dalam buku rekod mengajar. 5. 3. Surat Akuan dan lain-lain laporan yang berkaitan 1. Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. 3. 4. Buku Teks. Laporan Pelajaran. 2. Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa (terutama bagi pelajar yang berhenti sekolah / berpindah). Memastikan kelas mempunyai buku rekod kawalan kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. kedua.

Melaporkan kepada Setiausaha Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. 3. Melaporkan kepada guru biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. Memastikan setiap pelajar menjadi ahli dalam mana-mana satu persatuan akademik dan satu lagi dalam unit beruniform / kelab. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan hadiah (jika perlu). 3. 4. Masalah pembelajaran. 2. Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. Menerima senarai pelajar dan borang pendaftaran dari Penyelaras Tingaktan. 2. Melaporkan kepada Kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar.6. Menentukan menerima buku rekod kemajuan pelajar / buku rekod penilaian kokurikulum / kad 001 dari sekolah yang terdahulu. Membuat catatan di dalam Jadual Kedatangan. Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang betul. Pendaftaran sukan. motivasi dan meransangkan minat pelajar terhadap akademik. Mengurus hal-hal berkaitan penyediaan borang Sijil Berhenti dan surat akuan kepada pelajar tingkatan 3. Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. 7. Menentukan penerima biasiswa dilaporkan ke pejabat. Memberikan galakan. 5 dan 6 Atas 3. 2. 4. 4. Bagi pelajar yang ingin berhenti sekolah. 6. kesihatan diri dan disiplin. Memastikan borang SPBT. Surat tersebut hendaklah diserahkan ke pejabat untuk tindakan selanjutnya. 2. Pelajar keluar / Berhenti Sekolah 1. Menentukan buku teks telah dipulangkan. 1. 5. Pendaftaran pelajar baru 1. Mendaftarka pelajar baru ke dalam buku daftar kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru daripada guru pendaftaran / PK HEM. 3. dapatkan Surat Persetujuan Berhenti Sekolah dan pastikan surat tersebut diisi dalam 4 salinan dan ditandatangai oleh ibu bapa / penjaga. 6. buku rekod kemajuan pelajar / buku rekod penilaian kokurikulum / kad 001 dihantar ke pejabat. persatuan dan lain-lain 1. Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan. 5. Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. Melaporkan kepada guru kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapai masalah kesihatan. 44 .

7. Mengurus dan menentukan pemilihan peserta dalam pertandingan pada peringkat persatuan / kelab / badan beruniform. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 5. TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1. Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Membantu Pengetua dalam perancangan. 2. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. 4. 45 . hari kecemerlangan kokurikulum dan kegiatan lain. Mengenal pasti guru dan pelajar yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan serta menyusun dan melaksanakan latihan untuk mereka. Menyelaras dan memantau aktiviti tahunan setiap unit dilaksanakan. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar kokurikulum sekolah. Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum dengan pihak sekolah. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan dan antarabangsa. 13. 6. serta sukan dan permainan. 5. Menentukan penghargaan dan pengiktirafan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum yang disertai. pengagihan tugas. Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti mengikut takwim dan jadual kokurikulum. 3. Membuat penilaian aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan 10. Memastikan setiap aktiviti kokurikulum berjalan lancar. 8. 6. Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori berkaitan kokurikulum. 11. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan elit dilaksanakan di sekolah. TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1. 2. 4. berterusan dan berkesan. Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi pelajar semasa mengikuti kokurikulum. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 10. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun. 9. 5. 2. 4. 7. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perlaksanaan aktiviti kokurikulum. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam aktiviti kokurikulum yang disertai. 7. Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum yang digunakan sentiasa kemas kini dan mencukupi. 8. merentas desa. pelaksanaan. 9. Mengawal segala urusan kewangan yang dikutip daripada pelajar. Menentukan objektif aktiviti kokurikulum sekolah tercapai. 6. Menentukan peraturan aktiviti kokurikulum sekolah. pemantauan dan penilaian ke atas pelajar. Merancang aktiviti jangka panjang dan jangka pendek. Menentukan tarikh kejohanan olahraga sekolah. Menerima laporan kegiatan kokurikulum pada akhir tahun daripada Setiausaha Kokurikulum. 3. penolong setiausaha kokurikulum dan Penyelaras Unit. Memastikan penglibatan pelajar yang menyeluruh. 3.JAWATANKUASA KOKURIKULUM SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. 12.

buku log dan kad kokurikulum. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 4. 8. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa. 8. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai aktiviti. 8. TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PERSATUAN /KELAB / BADAN BERUNIFORM 1. 6. 10. Membantu Pengetua mengagih dan menjayakan tugas baharu dalam olahraga dan permainan. 5.Buku laporan aktiviti 9. Menghadiri kursus berkaitan kokurikulum dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru. Menetapkan pelajar dalam rumah sukan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan keperluan peralatan. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan badan beruniform. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 4. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. 10. 7. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod. 4. 2. persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . 11. seperti : mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada pelajar pada tarikh yang ditetapkan. Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran.Borang penyertaan persatuan . rujukan dan rekod. 3.TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN 1. 9. 6.Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli . Menyediakan dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda dan peralatan kokurikulum diurus 46 . 3. 2. 7. Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan inventori peralatan sukan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. 5. 5. Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan / kelab / badan beruniform. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan luar sekolah untuk edaran. 7. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT / PEMIMPIN 1. 6. Menguruskan buku. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD / MSSN / MSSM. 3. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. rujukan dan rekod. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Sentiasa berbincang dengan Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Menentukan laporan aktiviti. 2. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan ada perlembagaan dan peraturan. 13. 12.

14. 5. 20. 13. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. dan dipelihara dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yangdiarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. 16. Membantu setiausaha sukan dalam pertandingan sukan. 9. Membuat perancangan dan melaksanakan program latihan untuk pasukan masing masing bagi menghadapi pertandingan antara sekolah 3. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Melapor dan merekodkan keputusann pertandingan yang disertai. 18. Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Mengambil langkah untuk menilai dan mempertingkatkan prestasi pasukan sekolah. 10. 11. 17. aktiviti sukan dan rekreasi disekolah dan pasukan MSSD sekolah.9. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri. Membentuk jawatankuasa. 2. dan badan-badan lain atau persatuan yang diluluskan. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan. Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Mendaftar setiap pasukan badan beruniform. 12. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 8. Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan / kelas / tingkatan / sekolah. merentas desa. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah / zon . Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 4. 17. selamat dan mencukupi. 10. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 11. 3. 14. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar. Merancang meningkatkan pengetahuan. Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat tersebar dalam kalangan ahli. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga dan surat rawatan untuk ke pertandingan luar sekolah. 7. 15. 19. 15. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan dan pemuliharaan peralatan serta pengurusan. wakil daerah/negeri dan negara) 16. Merekodkan profil pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/negeri. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Pejabat Pelajaran Daerah. Memantau dan menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Merancang kegiatan dan pembangunan sukan sekolah. TANGGUNGJAWAB GURU KELAB PERMAINAN DAN RUMAH SUKAN 1. 13. Memastikan peralatan yang ingin digunakan dalam latihan pasukan mencukupi dan bersesuaian dengan kemampuan dan kebolehan pelajar 47 . aktiviti di padang atau gelanggang serta penyelenggaran padang dan gelanggang 4. daerah dalam aktiviti yang dijalankan. persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. 2. kemahiran dan minat pelajar dalam aktiviti permainan. merentas desa sekolah. 6. MAJLIS SUKAN SEKOLAH 1. 12. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik.

rekod sukan dan sebagainya. 10. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan / Pen. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah. Membuat pemilihan ahli pasukan masing-masing mengikut kemampuan dan prestasi pelajar. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan. Sentiasa berbincang dengan Ketua Rumah Sukan untuk meningkatkan prestasi rumah sukan. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan. 7. 7. GURU RUMAH SUKAN 1. dokumentasi dan untuk simpanan fail. KETUA RUMAH SUKAN 1. Membantu setiausaha sukan mengemas kinikan data dan maklumat pelajar seperti pendaftaran keahlian rumah sukan dan no peserta. 11. 9. 6.5. 3. Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir. 5. 2. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan Rumah Sukan. 4. 7. Memastikan tuntutan perjalanan dan perbelanjaan makan minum guru dan pelajar mengikut prosedur. Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan. 3. Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan. 4. 48 . Memastikan keselamatan pelajar sentiasa dalam keadaan baik sama ada ketika latihan atau pun pertandingan Memastikan kebajikan pelajar sentiasa terjaga sepanjang latihan dan pertandingan. Membantu setiausaha sukan menyelenggara stor sukan dan peralatan dengan baik. 2. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara Rumah Sukan. 6. 8. Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah. Kedatangan dicatat dalam Buku Kehadiran. Membuat laporan pertandingan untuk majalah sekolah. 6. 5. Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan rekod. Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful