Republic of the Philippines Department of Education DR. CARIDAD C. LABE EDUCATION CENTREX (CCL CentrEx) Inc. Osmeña St.

, Gun-ob, Lapu-Lapu City Mastery Test in Filipino 6 Pangalan: ________________________________________ Petsa: _____________ Iskor: _____ Panuto: Basahin nang maigi ang bawat katanungan at panuto. Liliman ang tamang sagot sa nakahiwalay na answer sheet.

KWENTO TUNGKOL KAY JOSEPH Sa Canaan nakatira sina Joseph at ang kanyang mga kapatid. Naiinit kay Joseph ang kanyang mga kapatid, kung kaya ang isang araw ay ipinagbili siya ng mga ito bilang isang alipin. Dahil ditto, napadpad si Joseph sa Egypt kung saan napalapit siya sa hari ito. Nang lumaon, nagkaroon siya ng mataas na katungkulan sa Egypt. Minsan ay nagpatabi ng pagkain sa mga tao si Joseph bilang paghahanda sa parating na taggutom. Nang dumating ang panahong ito, nagutom ang lahat maliban sa mga nasa Egypt. Dinayo ito ng maraming taga-ibang lugar, pati ng mga kapatid ni Joseph nagbili sa kanya. Pinatawad at nakasundo niyang muli ang mga kapatid at kinupkop ang mga ito sa Egypt, kasama ang kanilang ama.

Panuto: Basahin ang kwento sa kahon at sagutin ang bilang 1 hanngang 3. 1. Anong katangian ang ipinakita ni Joseph sa ginawa sa kanyang mga kapatid nang Makita niyang muli ang mga ito sa Egypt? A. kasakiman B. kayabangan C. pagkamapatawad D. pagmamataas 2. Paano kaya natin maaring mabigyan ng kasiyahan ang Diyos sa pang araw-araw nating mga gawain? A. pag-aalala sa ating sarili lamang B. sa pagkakawanggawa at pagtatawad C. sa paghingi ng tulong sa ating kapwa sa tuwi-tuwina D. sa pamamaigantan ng pagkaroon ng tagumpay na buhay 3. Sino sa inyong akala ang maaring maging pinakamaligaya? A. yaong mayayaman B. yaong may mataas na pinag-aralan C. yaong kaibigan ng lahat at hindi kagalit ninuman D. lahat na nasa itaas Panuto: Sa bawat pangungusap, alin ang tamang pangngalan na gagamitin?

4. Ang kultura ng mga ____________ ay nabubuo at nakukuha sa nakahalu-halong lahing Asyano, Latino,European at Amerikano. A. Filipino B. Haponese C. Taiwanese D. Tsino

5. Ang nagtatag ng Katipunan ay si ____________. A. Andres Bonifacio B. Emilio Jacinto C. Gabriela Silang D. Jose Rizal 6. Ang Bulkang _____________ ay ang itinaguriang pinakamaliit na bulkan na matatagpuan sa Pilipinas. A. Apo B. Hibok-Hibok C. Mayon D. Taal Panuto: Kilalanin ang damdaming nais ipahayag sa mga sumusunod na pangungusap. 7. ³Inay, bakit po ba kayo galit sa uwak? At bakit po ang itim-itm ng kulay nito? A. pagkaawa B. pagkagalit C. pagkainis D. pagtataka 8. ³Huwag na huwag kayong sasabay sa akin kapag ako¶y umaawit. Nawawalan ako ng gana dahil ang papangit ng boses n¶yo!´ A. pagkaawa B. pagkatuwa C. pagmamalaki D. pagwawalang-bahala

Pantuo: Hanapin ang angkop na kasingkahulugan ng mga salitang sinasalungguhitan. 9. Piling-pili ng aking ina ang damit na gagamitin ko para sa aking kaarawan. A. akmang-akma B. kilalang-kilala C. totoong-totoo D. tunay na tunay 10. Pawang mga anak-pawis ang gagawa sa bakuran ng pamilya Cruz. A. anak-mahirap B. anak-mayaman C. magsasaka D. mga manggagawa

11. Bakit madilim ang iyong mukha? A. malungkot B. masaya C. nakanguso D. nakasimangot 12. Aayusin ko ang inyong bakuran. A. ikakabit B. kukumpunihin C. pagagandahin D. sisirain

13. Magaan ang loob ko sa kanya. A. maayos B. mabigat C. mabuti D. maginhawa Panuto: Suriin at basahin ang bawat katanungan sa ibaba. Tukuying mabuti ang tamang sagot. 14. Kapag ang panaguri ay nasa hulihang bahagi at ang simuno ay nasa unahang bahagi ng pangungusap. A. di-kraniwang ayos B. karaniwang ayos C. lansakan D. pambalana 15. Kapag ang panaguri ay nasa unahang bahagi at ang simuno ay nasa hulihang bahagi ng pangungusap. A. di-kraniwang ayos B. karaniwang ayos C. lansakan D. pambalana 16. Alin sa mga sumusunod ang di-karaniwang ayos? A. Bagong dating sa Pilipinas si Berto. B. Si Aling maring ay mahilig sa tsismis. C. Ang mga anak-pawis ay maagang dumating sa bahay. D. Ang magkapatid ay nakatira sa bahay ng kanilang lola.

17. Alin ang pangngalan sa ibaba? A. pagdaramdam B. pagsumikapan C. seryoso D. sumakit 18. Aling pangngalan ang hindi nabibilang sa pangkat? A. mahal B. paninda C. presyo D. tindera 19. Gawing nasa karaniwang ayos ang pangungusap na ito. Si Loleng ay mapagmahal na kapatid. A. Mapagmahal na kapatid si Loleng. B. Kapatid na mapagmahal si Loleng. C. Mapagmahal si Loleng bilang kapatid. D. Mapagmahal si Loleng sa kanyang kapatid. 20. Kumalat ang sakit sa buong Maynila. Aling pangngalan ang ginamit bilang simuno? A. buong B. kumalat C. Maynila D. sakit

21. Ito ay mga pangngalang tumutukoy sa mga bagay na nahahawakan o nakikita. A. di-konkreto B. konkreto C. pambalana D. pantangi 22. Alin sa ibaba ang hindi karaniwang ayos? A. Naging ganap na lalawagin ang Ilocos Norte noong 1818 nang ang rehiyong kung tawagin ay Ylocos ay hinati ng mga Espanyol sa Ilocos Norte at Ilocus Sur. B. Ang naninirahan sa pook na ito sa mga taong mula sa ibang panig ng daigdig bago pa man dumating ang mga Espanyol. C. Ang lalawigang Ilocos Norte ay ay nalipat sa pamamahala ng mga Amerikano noong Setyembre 1, 1901. D. Ang lalawigang ito ay napaliligiran ng kabundukan sa silangan at ng Dagat Timog China sa kanluran. Pantuo: Alin ang pangngalang hndi dapat makasama sa pangkat ng mga salita sa bawat pangungusap. 23. A. barbero 24. A. nobela 25. A. pangulo 26. A. sastre B. guro B. makata B. doctor C. kaminero C. kwento C. senador D. kartero D. tula D. mayor D. mananahi

B. manong C. binatelyo

Panuto: Suriin ang mga sumusunod na salitang sinasalungguhitan kung ito ay: A. B. C. D. Pantangi Pambalana Palansak o Lansakan Wala sa itaas

27. Ang isang kumpol ng bulaklak ni Kairos ay para sa kanyang inang na nasa ospital. 28. Pagtataya ng kalagayang pangnutrisyon para sa kanyang ina. 29. Si Jacky ay umaasang gagaling pa ang kanyang mahal na ina. 30. Sa lungsod ng Laoag nakatira ang pamilya ni Kairos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful