20 NAT.

30/06/2011 Datum neerlegging

BE 0429.148.586 Nr.

8 Blz.

EUR D. 11232.00500 VKT 1.1

JAARREKENING IN EURO
Naam: Rechtsvorm: Adres: WEEGBRUG VAN WONTERGHEM Naamloze vennootschap Nr: 19 Gemeente: Aalter Bus:

Langendamdreef 9880

Postnummer: Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Internetadres: Ondernemingsnummer

Brugge

BE 0429.148.586 19-07-1996

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van Vorig boekjaar van 01-01-2010 01-01-2009 01-06-2011 tot tot 31-12-2010 31-12-2009

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VKT 1.2, VKT 5.1.1, VKT 5.1.3, VKT 5.2.1, VKT 5.2.2, VKT 5.4, VKT 5.5, VKT 5.6, VKT 5.7, VKT 5.8, VKT 5.9, VKT 6, VKT 8, VKT 9 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
SERRY Pierre Langendamdreef 19 9880 Aalter BELGIË Begin van het mandaat: 01-05-2006 SERRY Marcel Langendamdreef 19 9880 Aalter BELGIË Begin van het mandaat: 01-05-2006 Einde van het mandaat: 01-05-2012 Bestuurder Einde van het mandaat: 01-05-2012 Gedelegeerd bestuurder

1/8

Nr.

BE 0429.148.586

VKT 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA
Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa
5.1.1 5.1.2 20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 29/58 29 290 291 3 30/36 37 40/41 40 41 5.2.1 50/53 54/58 490/1 20/58

21.212

35.602

21.212 21.212

35.602 35.602

5.1.3/5.2.1

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

24.459

21.155

1.000 1.000 22.546 22.546

1.000 1.000 19.511 17.312 2.199

33 881

292 352

TOTAAL VAN DE ACTIVA

45.672

56.757

2/8

Nr.

BE 0429.148.586

VKT 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA EIGEN VERMOGEN
Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (+)/(-)
5.3 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 5.4 160/5 168 17/49 5.5 17 170/4 172/3 174/0 175 176 178/9 5.5 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49

-63.918
30.987 30.987

-50.299
30.987 30.987

-94.905

-81.286

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen

SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

109.590

107.056

109.590

107.056

24.032 24.032

42.278 42.278

1.496 1.496 84.061 64.777

TOTAAL VAN DE PASSIVA

45.672

56.757

3/8

Nr.

BE 0429.148.586

VKT 3

RESULTATENREKENING
Toel. Codes 9900 70 60/61 62 Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) Omzet Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

3.185

-1.697

5.6

630

14.389

14.389

631/4 635/7 640/8 649 9901 5.6 5.6 75 65 9902 76 66 9903 780 680 67/77 9904 789 689 9905

2.383

2.414

-13.588

-18.500 8

31 -13.619

29 -18.521

-13.619

-18.521

1 -13.619 -18.522

-13.619

-18.522

4/8

Nr.

BE 0429.148.586

VKT 4

RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar Onttrekking aan het eigen vermogen Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen winst (verlies) Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

9906 9905 14P 791/2 691/2 691 6920 6921

-94.905 -13.619 -81.286

-81.286 -18.522 -62.764

(+)/(-)

14 794 694/6 694 695 696

-94.905

-81.286

5/8

Nr.

BE 0429.148.586

VKT 5.1.2

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8199P 8169 8179 8189 8199 8259P 8219 8229 8239 8249 8259 8329P 8279 8289 8299 8309 8319 8329 22/27

XXXXXXXXXX

71.947

71.947 XXXXXXXXXX

(+)/(-)

XXXXXXXXXX 14.389

36.345

(+)/(-)

50.735

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

21.212

6/8

Nr.

BE 0429.148.586

VKT 5.3

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
100P 100 Codes

XXXXXXXXXX 30.987
Bedragen

30.987

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Aandelen aan toonder

248

125

Codes

Niet-opgevraagd bedrag

Opgevraagd, niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101 8712

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

8721 8722 8731 8732

8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

8761 8762 8771 8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

7/8

Nr.

BE 0429.148.586

VKT 7

WAARDERINGSREGELS
I. Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

II. Bijzondere regels Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar: ----------------------------------------------------------------------------------------------| |Methode |Basis | Afschrijvingspercentages | |Activa |L(ineair) |NG/G |--------------------------------| |met uitsluiting van de in |D(egressief)| | Hoofdsom | Bijk. kosten | |leasing gehouden activa |A(ndere) | | Min - Max | Min - Max | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Oprichtingskosten | | | | | |2. Immateriële vaste activa | | | | | |3. Industriële, administratieve of | | | | | | commerciële gebouwen | | | | | |4. Installaties, machines en uitrusting | | | | | |5. Rollend materieel | L | NG | 20,00 - 20,00 | | |6. Kantoormaterieel en meubilair | | | | | |7. Andere materiële vaste activa | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------Voorraden: Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde: 1. 2. 3. 4. Grond- en hulpstoffen: Fifo of tegen lagere marktwaarde Goederen in bewerking - gereed product: Handelsgoederen: Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

8/8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful