S.C RETAIL DEVELOPMENT INVEST 1 SRL GOLD PLAZA BAIA MARE Serviciul pt.

Situa ii de Urgen

TEST DE EVALUARE A CUNO TIN ELOR PENTRU ,,SERVANT POMPIER´
V rog s încercui i r spunsul corect.

1. Serviciile de urgenta private au urmatoarele atribu ii principale:
a.desf oar activit i de informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor i a m surilor de ap rare impotriva incendiilor; b. verific modul de aplicare a normelor, reglement rilor tehnice i dispozi iilor care privesc ap rarea împotriva incendiilor, în domeniul de competen ; c. asigur interven ia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor i protec ia persoanelor, a animalelor i a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situa ii de urgen ; d. desf oar activit i de co erit la persoanele fizice i juridice, încheind contracte de prest ri servicii c tre popula ie. 2. Care sunt documentele serviciilor de urgenta private :

3. Mijloacele pentru protec ie sunt accesorii care se folosesc in scopul protej rii pe

timpul ac iunilor interven ie la incendii, calamit i naturale, precum i pe timpul perioadelor de preg tire. Acestea sunt:
a. casca; b. costumul de protec ie contra apei; c. costumul de protec ie anticaloric ; d. masca contra fumului i gazelor; e. aparatele izolante cu oxigen; f. costumul din azbest; g. aparatele izolante cu aer comprimat; h.cizmele i m nu ile de cauciuc; i. ochelarii pentru sudur . 3. Pe timpul exploat rii instala iilor aferente construc iilor i instala iilor tehnologice se

interzice :
a. utilizarea necorespunz toare a sistemelor, instala iilor, aparatelor i echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admis ; b. fumatul i prepararea hranei calde; c. func ionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instruc iunilor de func ionare;

existen a materialelor combustibile i ac iunea unei surse de aprindere. în absen a materialelor combustibile. c. necesitatea interven iei organizate în scopul lichid rii lui. riscul de incendiu are în vedere natura activit ilor desf urate. pe cl dire dac sunt mai mult de 150 de persoane. risc mijlociu ± categoria D pericol de incendiu ± existen a focului deschis sub orice form . b.q = 420 ± 840 MJ/mp.categoria C pericol de incendiu ± posibilit i de incendiu/ ardere. sursa de ini iere în timp i spa iu. prelucrate. în timp i spa iu. în principal. 4. Procesul de ardere este posibil numai dac se întrunesc simultan. e. risc mare -q= peste 840 MJ/mp. pe nivel. prezen a substan elor care între in arderea (oxigenul din aer sau substan ele care pot ceda oxigen) d. surs de aprindere cu energie capabil s realizeze temperatura de aprindere. La construc iile de produc ie i/sau depozitare. dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane. f. ce exprim : a. risc mic ± categoria E pericol de incendiu ± existen a unor materiale sau substan e incombustibile în stare rece sau a substan elor combustibile în stare de umiditate înaintat . manipulate sau depozitate. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferen iate în func ie de tipul i destina ia construc iei i de num rul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta i se întocmesc astfel: a. d. producerea de pierderi materiale i omene ti în urma arderii. b. 6. urm toarele condi ii: a. 5. de densitatea sarcinii termice ( q) stabilit prin calcul i de destinatia respectiv . necesare pentru controlul i men inerea parametrilor privind siguran a în func ionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate. func ionarea f r sisteme. risc foarte mare ± categoria A i B pericol de incendiu ± posibilit i de incendiu i explozie volumetric . riscul de incendiu la cl diri civile poate fi: a. c. pentru înc perile de cazare i dormitoarele comune. 8. f. 7. b. d. pe înc peri. indiferent de num rul de locuri. risc minor -q= sub 210 MJ/mp. ini ierea i dezvoltarea în timp i spa iu a proceselor de ardere sc pate de sub control. e. risc mare . La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu. risc mijlociu . i densitatea sarcinii termice. risc minor . b. prezen a hidrogenului. caracteristicile de ardere ale materialelor i substan elor utilizate. La cl dirile civile ( publice) riscul de incendiu este determinat. b.. aparate i echipamente. d. În func ie de densitatea sarcii termice. dep irea termenelor stabilite pentru efectuarea lucr rilor de între inere i repara ii sau executarea necorespunz toare a acestora. c. existen a materialului combustibil. c. g. Incendiul este definit de urm toarele elemente: a. între inerea necorespunz toare a elementelor prev zute pentru izolare termica sau electric ori pentru separare. . c. risc mic -q= sub 420 MJ/mp.d. d. executarea lucr rilor de între inere i repara ii sau a unor modific ri de c tre personal neautorizat i necalificat.categoria F pericol de incendiu ± existen a unor materiale sau substan e incombustibile în stare de vapori. dac în ele se afl cel pu in 50 de persoane.

surse de aprindere cu flac r (flac r de chibrit. precum i a exploziilor. . c. surse de aprindere natural (tr snet. d. a indica locul izbucnirii incendiului.). Elementele de construc ii pere i i plan ee utilizate pentru limitarea propag rii incendiilor i a efectelor acestora. a determina dac aceste semnale corespund unei condi ii de alarm . surse de aprindere indirecte (radia ia unui focar de incendiu). surse de aprindere datorate exploziilor i materialelor incendiare. g. p mânt ri. e. flac r deschis .) surse de aprindere de natur mecanic (scântei mecanice. a indica acustic i optic o condi ie de alarm . antifoc (AF). scurtcircuit. rezistente la foc (RF). c. c ldur degajat de aparate termice. g. dup caz. etan e la foc (EF). etc. efectul termic al curentului electric. h. prize de p mânt. f. a înregistra dac este posibil oricare din aceste informa ii. b. rezistente la explozie (RE). Instala ia de protec ie împotriva tr snetului se compune din: a. b. surse de aprindere de natur termic (obiecte incandescente. lumânare. dup natura lor. f.). c. a monitoriza func ionarea corect a sistemului i a da avertiz ri acustice i optice pentru orice defect (scurtcircuit. electricitate static etc. surse de aprindere de natur electric (arcuri i scântei electrice. d. e.a transmite prin sistemul GPS semnalele de incendii recep ionate. în urm toarele grupe: a. frecare etc. e. b.). spre echipamentul de comand automat a unui sistem (dispozitiv) sau instala ie de limitare i stingere a incendiului. etc. 2. rezistente la c ldur (RC). fizico. Sursele de aprindere se clasific . la dispozitive de alarm incendiu sonore sau optice. biologic ). surse de aprindere datorate meteoritilor si cometelor. elemente de coborâre. spre echipamentul de transmisie a alarmei de incendiu la serviciul de pompieri. surse de autoaprindere (de natur chimic .chimic . aparat de sudur . etc.9. 10. pentru: a. 11.). d. Echipamentul de control i semnalizare (centrala de semnalizare) este o component a unei instala ii de semnalizare a incendiului care poate fi utilizat . d. c. sunt de tipul: a. h. a transmite semnalul de alarm incendiu. elemente de captare. a recep iona semnale de la detectoarele conectate. c ldur solar . b. rupere linie sau defect în alimenta rea cu energie etc).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful