KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS

20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS
HELLENIC SECURITISATION SA, AEOLOS SA, ARIADNE SA, ATLAS SA
Με απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ Γ. Φισξίδε (αξ. 2/73348/0049 απφ 1212-2001), πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1660/12-12-2001, ηεχρνο Β’, «Τηηινπνίεζε
κειινληηθψλ εζφδσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ
αζθάιεηα
ηεο
Αεξνλαπηηιίαο
(Eurocontrol)»,
απνθαζίζηεθε
ε «πψιεζε», εθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε ησλ εζφδσλ θαη αληηζηνίρσλ απαηηήζεσλ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηνπ Eurocontrol έσο 31-3-2019, πξνο ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε
ηελ επσλπκία «AEOLOS S.A.» ε νπνία εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν.
Η εηαηξεία απηή εμέδσζε κηα ζεηξά αλσλχκσλ ηίηισλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 355
εθαηνκκπξίσλ επξψ, πνπ εηζήρζεζαλ ζην Φξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ.
Σηα κεηαβηβαδφκελα δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηνπ F.I.R.
Αζελψλ.
Γελ έγηλε δηεζλήο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, αιιά επειέγε ε απ’ επζείαο κεηαβίβαζε ζηελ
αλσηέξσ αιινδαπή εηαηξεία.
H Αeolos S.A απνθαιχθζεθε φηαλ «έζθαζε» ην swap πνπ είρε ζπλάςεη ε Διιεληθή
Κπβέξλεζε κε ηελ Goldman Sachs, θαζψο ήηαλ έλα απφ ηα πνιιά νρήκαηα πνπ
θαηαζθεχαζε ε θπβέξλεζε Σεκίηε γηα λα κεηψζεη, δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ηηηινπνίεζεο, ην
Γεκφζην Φξένο ηεο ρψξαο ζηα επίζεκα βηβιία.
Η Aeolos SA, φπσο θαη ε Ariadne SA, ε Hellenic Securitisation θαη ε Αtlas SA, έρνπλ φιεο
έδξα ην Λνπμεκβνπξγν, θαη ηελ ίδηα κάιηζηα δηεχζπλζε ( 7, Val Sainte-Croix, L-1372
Luxembourg ), αθνχ ε δηαρείξηζε φισλ απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ εηαηξηψλ έρεη αλαηεζεί ζε
κία εμεηδηθεπκέλε εηαηξία κε ηελ επσλπκία INTERCONSULT Luxembourg International
Consulting SA.
ΦΥΣΙΚΑ, ην φηη έρνπλ έδξα ζην Λνπμεκβνχξγν δπζρεξαίλεη ην λα κάζνπκε ηνπο
κεηφρνπο.
Τν κφλν πνπ γλσξίδνπκε είλαη φηη φια ηα Γ.Σ. ησλ εηαηξηψλ απηψλ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ (????) ζπγθξνηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο
αιινδαπνχο πνιίηεο θ.θ. A.
Kamarowsky, Federigo Cannizzaro θαη Jean-Marc Debaty.
Οη αλσηέξσ έρνπλ ζεσξεζεί ζπλεξγάηεο ηεο Citigroup, ηεο JP Morgan θαη ηεο Standard &
Poors, θαη απνηεινχλ θνκβηθά άηνκα ζην δίθηπν πνπ δεκηνχξγεζε ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκηθή θξίζε κε ηα CDO, ηα CDS, ηε θνχζθα ησλ δνκεκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ
παξαγψγσλ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο.
Γηα ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ – Ορεκάησλ Δηδηθνχ
Σθνπνχ (SPV – SPECIAL PURPOSE VECHICLES) - ζην εμσηεξηθφ (ηεο Ηellenic
Securitisation SA, ηελ Ariadne SA, Aeolos SA θαη ηεο Atlas), δηαηέζεθαλ ηίηινη
θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ κε εθρψξεζε κειινληηθψλ εζφδσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ
ζπγθεθξηκέλεο πεγέο (έζνδα Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ κε ηηηινπνίεζε ησλ
Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

1

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS
ππνζεθψλ – εγγξαθή 2εο Υπνζήθεο, έζνδα ΟΠΑΠ, έζνδα Γ΄ ΚΠΣ θαη έζνδα απφ
Δurocontrol) ζε δηεζλείο δαλεηζηέο-επελδπηέο.
Τν πξντφλ ηνπ εηδηθνχ απηνχ δαλεηζκνχ, δηνρεηεχζεθε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Με βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλνκνινγεζεί, ην Διιεληθφ
Γεκφζην, (θαηά ηελ ξήηξα ηνπ αξζξ. 14 παξ. 4 ηνπ Ν 2801/2000), έρεη αλαιάβεη ηελ
ππνρξέσζε, εάλ ηα ζπγθεθξηκέλα έζνδα δελ ζα επαξθέζνπλ γηα ηελ ηνθνρξεσιπηηθή
εμππεξέηεζε ησλ ηίηισλ απηψλ, λα θαιχςεη απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ νπνηνδήπνηε έιιεηκκα πξνθχςεη.
Hellenic Securitisation
Η πξψηε ζχκβαζε ππεγξάθε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2000 θαη είρε σο αληηθείκελν ηελ
ηηηινπνίεζε ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
ζπλνιηθνχ πνζνχ 740 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Οη πξνκήζεηεο πέξαλ ησλ ηφθσλ
ππνινγίδνληαη ζε 15,4 εθαηνκκχξηα θαη ε ιήμε ησλ πιεξσκψλ πξνζδηνξίζζεθε κεηαμχ
2009 θαη 2011.
Ariadne S.A.
Γεκηνπξγήζεθε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2000 θαη ηηηινπνίεζε έζνδα χςνπο 650 εθαηνκκπξίσλ
επξψ απφ ηα θξαηηθά ιαρεία. Οη πξνκήζεηεο πνπ πιεξψζεθαλ μεπέξαζαλ ηα 16,3 εθαη. θαη
ε ιήμε ησλ πιεξσκψλ πξνζδηνξίζζεθε γηα ην 2013.
Atlas S.A.
Η ζχκβαζε ππεγξάθε ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2001 γηα ηηηινπνηήζεηο εζφδσλ ζπλνιηθνχ
πνζνχ 2 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, απφ κειινληηθέο εηζπξάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ην Γ’
Κνηλνηηθφ Πιαίζην Σηήξημεο. Οη πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε 19,2 εθαηνκκχξηα θαη νη ιήμεηο ησλ
πιεξσκψλ είραλ πξνζδηνξηζζεί γηα ην 2005 θαη ην 2007.
Αeolos S.A.
Γεκηνπξγήζεθε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2001 θαη ηηηινπνίεζε έζνδα χςνπο 355 εθαηνκκπξίσλ
επξψ απφ κειινληηθέο εηζπξάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, απφ ην Eurocontrol (ηέιε αεξνδξνκίσλ).
Η ιήμε ηνπ ζρεηηθνχ «πξντφληνο» νξίζζεθε γηα ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2019 θαη ε πξνκήζεηα
αλήιζε ζε 17,8 εθαηνκκχξηα επξψ.

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

2

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

3

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

4

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

5

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

6

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

7

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

8

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

9

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

10

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

ΑΠΟ ΣΗΝ 28/12/2011
Η HELLENIC SECURITISATION SA ΕΙΝΑΙ ΢Ε ΕΚΚΑΘΑΡΙ΢Η

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

11

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

12

KIRIAKOS TOBRAS * GEORGE NOULAS
20 Φεβρουαρίου 2012 HELLENIC SECURITISATION * AEOLOS * ARIADNE * ATLAS

Kiriakos Tobras * George Noulas * www.stopspeculators.gr * www.scribd.com/my_document_collections/3477124

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful