Wilmar L. Rosales Fr.

Romy Floralde, OFM -------------------------------------------------------------------MARTIN HEIDEGGER: DASEIN-TUNGO-SA-KAMATAYAN Ang kaisipang pinanukala ni Heidegger ay patungkol sa pag-iral ng tao sa mundo (human existence). Ayon sa pananaw na ito, ang tao ay bukod-tangi sa lahat ng mga umiiral na may buhay dahil sa kanyang angking talino na higit sa ibang uri ng umi-iral. Ibig sabihin, dapat niyang gamitin ang kanyang taglay na talino na siyang pagkakakilanlan at pinagkaiba niya sa mga hayop. Kung ganoon, hindi siya dapat magpakahayop. Sa makatuwid, ang tao ay dapat magpakatao (to be human): dapat siyang magpakatotoo (authentic). Ang totoong umi-iral na tao (authentic human being or Dasein) ay nag-iisip, nagninilay, at naninimbang kung ano ang kanyang dapat gawin o pagka-abalahan sa buhay dahil meron siyang taglay na kakaibang kaisipan at talino na wala sa mga hayop. Siya ay nagtatanong at naghahanap ng mga
1

kasagutan tungkol sa kanyang buhay. Nais niyang malaman ang mga katotohanan sa mundong ito ± kung ano nga ba ang totoo. Ito ang napapaloob sa diwa ng Alethia o pagtuklas. Ibig ng tao tuklasin kung ano ang katotohanan na bumabalot sa bawat umi-iral sa kanyang kapaligiran (Alethia is the process of unconcealing the ³what-is´ = the ³things-in-themselves´). Ayon kay Heidegger, nang ang tao ay simulang magkamalay sa mundong ito, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na umi-iral at sumasabay sa agos ng buhay (thrown existence). Ang tao ay inihalintulad ni Heidegger dito sa isang walang magawa sa kanyang pagkakatakda bilang umi-iral na tao at walang kapangyarihan upang baguhin ang mga nakatalaga tungkol sa kanyang pagsilang. Ang tao ay di nabigyan ng pagkakataon kung papano siya dapat isilang: kailan, saang bansa, sino ang dapat na maging magulang, kapatid, mula sa anung lahi, atbp.

2

Ang Dasein (the authentic Homo Sapiens) ay isang salitang Aleman na ikinatha ni Heidegger upang isalarawan ang taong nag-iisip at totoong pinapagana at pinapagyaman ang kanyang kamalayan upang ma-angkin ang isang ganap at makabuluhang buhay. Ang literal na kahulugan ng Dasein sa Aleman ay nagpapahiwatig ng pag-iral ng tao, at ang katumbas nito ay ³diyan umi-iral´ sa mundo [there being (existing) in-the-world]. Ayon sa kanya, ang tao ay maraming pinagkaka-abalahan na siyang nilalaman ng kanyang kamalayan (consciousness). Ito ang tinatawag na Care or Worldly Concern, at sa wikang Aleman ay Sorge. Sa ilalim ng umi-iral na pagkaabala (Care) ng tao sa mundo, ang Dasein ay nag-iisip at naninimbang bago gumawa ng mga hakbang. Tao lang ang naghahangad, nanganagarap, at nagtatakda kung ano ang kanyang mga balak gawin sa buhay. Ayon kay Heidegger, maraming posibilidad at ito¶y nakasalalay sa kamay ng taong tunay na nag-iisip at
3

ginagamit ang lubos na kamalayan upang makapagpasya ng tama. Nais ng Dasein na magkaroon siya ng isang pasya na makabuluhan at makatotohanan (authentic decision in life). Ito ay nararapat lamang sapagkat pananagutan niya ang anumang ibunga ng kanyang mga ikinikilos o ginagawa. Ang Dasein ay µdi nagpapadala sa mga sulsol at sa kung anong mga umi-iral na kaisipan sa mundo. Kaya niyang magpasya para sa kanyang sarili; pinag-iisipan niya nang maayos ang kanyang mga pasya; at ito¶y kanyang pinaninindigan. Ang taong µdi marunong magpakatotoo ay kabaliktaran ng Dasein (inauthentic beings). Siya ay walang sariling bait at madaling matangay ng mga uso at umi-iral na kaisipan ng karamihan (the they-self) kung kaya µdi alam ng taong ito ang kanyang patutunguhan. Ang pag-iral ng Dasein patungo sa kanyang kamatayan (Being-towards-Death) ay tungkol sa

pagdating sa kanyang huling hantungan na siyang
4

katapusan ng mga posibilidad sa kanyang buhay. Ayon kay Heidegger, sa oras na ang tao ay isilang sa mundo, ang mga posibilidad na maari siyang mamatay anumang oras ay maari nang maganap/mangyari. Maari siyang magkasakit o madisgrasya o masangkot sa isang gulo na magiging sanhi ng kanyang maagang kamatayan. Dahil dito, mahalaga na pinag-iisipan ng Dasein ang tungkol sa kanyang kamatayan sapagkat nasa sa usapin ng

kamatayan nagkakamalay at natututo siyang kumilala na ang buhay ng tao ay may hangganan; nasa sa makatotohanang kamalayan matatagpuan ang pagtanggap sa katotohanan ng kamatayan. Dapat niyang matanggap at salubungin ng maayos ang kaganapan ng kanyang buhay. Ang kamatayan ay µdi dapat katakutan sapagkat ito ay katotohanan ng buhay. Lahat ng tao ay namamatay. Ang Dasein sa mga huling yugto ng kanyang buhay ay patuloy na pinatitingkad ang mga nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Para sa Dasein, ang kamatayan ay malugod na tinatanggap na may dangal (with dignity).
5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful